NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU""

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"!! Aktuální informace o programu viz: (v. 162) Základní informace o programu Výpočetní program "FYTO-HBU" pro výpočet biomasy fytoplanktonu pracuje v programu Microsoft Excel (dále jen Excel) a je kompatibilní s verzemi Excel 2000 (včetně) výše. Výpočetní program a databáze fytoplanktonu jsou uloženy v jediném pracovním sešitu Excelu. Sešit obsahuje pracovní listy z nichž některé jsou uživateli skryty. Uživatel má přístup k listům "vstup" (objeví se po otevření souboru a používá se k zadávání vstupních dat), listu "db" (obsahuje databázi fytoplanktonu kterou může uživatel doplňovat a měnit) a listům "vypis" a "labsys" (objeví se při finálním výpočtu biomasy). Otevření souboru: Před otevřením excelového souboru je třeba umožnit používání maker. V Excelu je třeba nastavit takový stupeň zabezpečení, který funkci maker umožňuje, způsob jakým se to dělá závisí na verzi Excelu a operačního systému. Názvy souborů: Základní Excelový soubor obsahující výpočetní program má v distribuované verzi jméno: "FYTO-HBU-16.xls", číslo může být případně u dalších verzí programu jiné. Tento soubor lze pro potřeby uživatele jakkoliv přejmenovat a umístit do libovolného adresáře. Jednotlivé pracovní listy souborů se nesmí přejmenovávat, znemožnila by se tím funkce výpočetního programu (jsou proti přejmenování chráněny). Vstupní data a výpisy výsledků lze ukládat ve formě samostatných excelových sešitů, které lze pojmenovávat a přejmenovávat libovolně a ukládat kamkoliv pomocí standardního dialogu "Uložit jako"/"save as". Uložená vstupní data jsou chráněna proti přepsání a jsou umístěna na listu s názvem "fyto-hbu-vstup-data", tento název listu se nesmí změnit, jinak data nebudou zpětně načtena. Formát vkládaných dat: Většina buněk excelového sešitu "FYTO-HBU" je chráněna proti přepsání. Obecně platí, že excelové buňky do kterých lze vkládat údaje jsou označeny žlutě, ostatní bíle nebo šedě (výjimkou jsou dialogy, kde jsou políčka pro vkládání čísel bílá). Při zadávání čísel je třeba dbát na správný formát. Pracovní sešit Fyto-hbu může pracovat s čárkami nebo tečkami jako s desetinnými symboly (oddělujícími celou část čísla od desetin), závisí to na tom jak je desetinný symbol určen v prostředí Windows. Záměna destinné čárky a tečky může vést k tomu, že Excel bude zadanou hodnotu považovat za datum a ve výpočtech dojde k chybám (například pokud uživatel místo "5,5" omylem vloží "5.5" může to Excel v závislosti na konkrétním nastavení Windows a Excelu interpretovat jako 5. květen. Jelikož Excel umí s datem počítat jako by to bylo číslo, převede se datum na a s touto hodnotou se dále pracuje). Pracovní sešit FYTO-HBU testuje zda zadaná hodnota není datum a vložení takové 1

2 hodnoty znemožní. Objeví se upozornění: Tato ochrana však nemusí být ve 100% případů účinná. Pokud se proto nějakým způsobem objeví při vkládání dat excelová buňka zformátovaná jako datum, vymažte celou řadu ve které se tato excelová buňka nalézá pomocí tlačítka Vymazat řadu týká se to listu "vstup" i "db"! Do záhlaví (oblast vlevo nahoře obsahující údaje jako Vzorek, Lokalita atd.) datum vkládat lze je to jediná výjimka. Pozor, pokud je v systému Windows umožněno přepínání mezi anglickou/americkou a českou klávesnicí, pak v závislosti na nastavení Windows - se při přepínání klávesnic může měnit decimální symbol na numerické klávesnici. Může k tomu docházet i automaticky např. v závislosti na tom zda uživatel v danou chvíli pracuje s anglickým nebo českým textem.! Vkládání údajů přes schránku Windows (Clipboard) může vést k závažným problémům! Veškeré údaje proto vkládejte vždy pomocí klávesnice. Pokud přesto v nějakého důvodu chcete vkládat údaje přes schránku, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE příkaz "Vložit" (ani ekvivalentní klávesovou zkratku Ctrl+V, ani ikonu: ), ale použijte výhradně způsob "Vložit jinak"/"hodnoty" ("Paste special"/"values"), který nepřenáší formátování excelových buněk. Případný nežádoucí formát excelových buněk je třeba vždy odstranit vymazáním celé řady pomocí tlačítka Vymazat řadu týká se to listů "vstup" i "db"! Pozn: V sešitu Fyto-hbu ve většině případů nelze použít příkaz "Krok zpět"("undo"), protože po vložení každé hodnoty se automaticky (neviditelně) spouští makro testující formát vložených dat. Tím se návrat k původnímu stavu znemožní. Chyby při vkládání dat je třeba korigovat jinak jejich vymazáním, případně opakováním akce. Vkládání a editace vstupních dat v listu "vstup" Výběr položky: Existují 3 způsoby jak vybrat položku: (1) použitím pole se seznamem (combo boxu), (2) napsáním kódu do sloupce Kód a následným stisknutím tlačítka: Použít kód vepsaný ve sloupci kód (sloupec A), nebo (3) stisknutím tlačítka: Postupný výběr. (1) Pole se seznamem (combo box) zobrazuje položky databáze fytoplanktonu (která je umístěna na listu "db" a uživatel ji může doplňovat podle vlastních potřeb). Kliknutím na šipčičku na pravé straně pole se seznamem (combo boxu) se seznam rozvine (lze se v něm pohybovat pomocí lišty na 2

3 jeho pravé straně, aktuálně vybraný druh je zvýrazněn modře), vybere se položka a výběr se potvrdí kliknutím). Po vybrání položky se zobrazí dialog "Vkládání položky", kde se upřesní faktor a způsob výpočtu biomasy. Položka se vepíše do první volné řady od shora. (2) Tlačítko Použít kód vepsaný ve sloupci kód (sloupec A) lze použít pro zrychlení práce pokud uživatel kód zná zpaměti. Vloží ho do sloupce "Kód" (sloupec A) a klepne na tlačítko. Zobrazí se dialog "Vkládání položky", kde se upřesní faktor a způsob výpočtu biomasy. Položka se vepíše do toho řádku, do kterého byl vepsán kód. (3) Tlačítko Postupný výběr funguje podobně jako pole se seznamem, ale pro lepší orientaci v databázi se vybírá z omezeného počtu položek. Po stisknutí tlačítka se objeví dialog "Omezení výběru": Tam se nejprve vybere v horních dvou polích se seznamem taxonomická skupina nebo první znak kódu (nebo obojí), pak se pomocí spodního pole se seznamem vybere z omezené nabídky příslušná položka. Ta se vloží pomocí spodního tlačítka Vložit vybranou položku, po jehož stisknutí se objeví dialog "Vkládání položky". Pozn: Další možností je importovat uložená data týkající se vzorku, který obsahoval stejné nebo podobné řasy, a pouze přepsat počty spočtených buněk popřípadě faktory, případně doplnit či vymazat nějaké položky. Dialog "Vkládání položky" slouží k zjednodušení vkládání faktoru a k rozhodnutí, jak počítat objem řasové buňky: Faktor který se má použít při výpočtu biomasy se vkládá do textového pole okénka FAKTOR: Faktor závisí na průměru počítaného pole, výšce sedimentační komůrky, a na počtu počítaných polí. Při zadávání první položky je okénko FAKTOR: prázdné a uživatel ho musí vyplnit, v ostatních případech (na dalších řádcích) se do něj automaticky zkopíruje hodnota faktoru z předchozího řádku. V principu lze pro každou položku (každý řádek) použít jiný faktor. V nejběžnějším případě se však všechny položky počítají stejným faktorem a jeho hodnota se proto v dialogu nemusí měnit a automaticky se přenese do následujcího řádku. Pokud je třeba zadat jiný faktor, nebo u první zadávané položky, je nutno faktor do okénka v dialogu vepsat (při rutinním počítání se zpravidla používá malý počet stále stejných faktorů), nebo ho lze vypočítat stisknutím tlačítka 3

4 Vypočítat faktor. Nový faktor se pak budě opět automaticky kopírovat do další řádky. Faktor lze také dodatečně změnit přímo v excelové buňce. Objem řasové buňky charakteristický pro danou položku je možno přenést z databáze fytoplanktonu buďto jako neměnné číslo (základní a obvyklý způsob), nebo jako vzorec, který počítá objem řasové buňky z jejích rozměrů. Excelové buňky které obsahují rozměry řasové buňky se v tom případě označí žlutě a jejich hodnoty lze podle potřeby upravit. Mezi oběma alternativami se přepíná v dialogu "Vkládání položky" pomocí přepínačů (tzv. radiových tlačítek), aktuálně vybraná varianta je označena, druhá varianta je označená ). Varianta se vybere kliknutím myší na příslušný přepínač s označním buďto "použít objem z databáze" nebo "počítat objem buňky z rozměrů (živý vzorec)". Pozn: hodnoty rozměrů řasových buněk upravené v listu "vstup" se použijí jen pro tento jediný případ, údaje o rozměrech řasové buňky zůstanou v databázi nezměněny a při příštím načtení položky se načtou opět původní hodnoty. Měnit položky databáze lze jen v listu "db". Vepsání vybrané položky do listu "vstup" se provede automaticky po stisknutí tlačítka OK. Na novou řádku se vepíše kód vybrané položky, dvě prázdné excelové buňky určené pro vepsání výsledku počítání, dále faktor, délka (D1B), šířka (Š1B) a hloubka (H1B) jedné řasové buňky, geometrický tvar ze kterého se počítá objem buňky (TVAR), objem jedné buňky (OBJEM 1 B) a to buďto ve formě neměnné hodnoty nebo "živého vzorce" který závisí na měnitelných rozměrech buňky, dále číslo kódující taxonomickou skupinu (TS), a populace či taxon které se daná položka týká (Populace/taxon), a konečně počet buněk na mililitr (ind / ml) a biomasa (mg / ml). S výjimkou excelových buněk určených pro zapsání počtů (No1, No2) a excelové buňky s faktorem je celý řádek chráněn proti přepsání. Pokud se uživatel v dialogu "Vkládání položky" předem rozhodl pro "živý vzorec", je navíc umožněna změna hodnot excelových buněk obsahujících rozměry buněk (D1B, Š1B a H1B). Dialog "Vypočítat faktor" slouží k výpočtu faktoru. Do příslušných políček se vepíší údaje o výšce použité sedimentační komůrky v mm, rozměru počítaného pole, a počtu počítaných polí. Rozměr počítaného pole lze zadat buďto jako jeho průměr v µm (použije se v případě kruhového tvaru - např. pokud se pod mikroskopem počítá celé zorné pole), nebo jako jeho plocha v µm 2 (použije se v případě jiného tvaru, např. při počítání v mřížce, na monitoru, apod.). Mezi oběma možnostmi se rozhoduje vybráním příslušného přepínače ("radiový knoflík"). Pozor na jednotky! Po stisknutí tlačítka OK se výsledek vepíše do okénka FAKTOR v dialogu "Vkládání položky". Pozn: Pokud se počítá celá komůrka (v případě rozměrných řas), lze s výhodou jakožto průměr počítaného pole vložit průměr komůrky v mikrometrech (pozor na chyby v řádech: 1 cm = µm!!) a jako počet počítaných polí jedničku. 4

5 Ukládání (export a import) dat v listu "vstup": Údaje vložené do listu "vstup" lze pro pozdější použití uložit v separátním excelovém sešitu stisknutím tlačítka Export (uložení) dat. Tím se prakticky celý list "vstup" s výjimkou horní řady obsahující ovládací prvky (tlačítka) automaticky zkopíruje do nově vytvořeného excelového sešitu, který se uloží s využitím standardního dialog Windows "Uložit jako". Nově vytvořený excelový sešit s uloženými daty lze pojmenovat libovolně a uložit do jakékoliv složky (pokud to dialog "Uložit jako" umožní). Uložená data jsou chráněna proti přepsání. Uložená data lze kdykoliv načíst do listu "vstup" stisknutím tlačítka Import dat. Excelový sešit, který se má načíst, se vybírá pomocí standardního dialogu Windows "Otevřít". Data která jsou v tu chvíli v listu "vstup" se přepíšou. Uživatel je na to předem upozorněn pomocí okna s příslušným varováním. Vymazání dat v listu "vstup": Údaje v záhlaví lze vymazat či přepsat běžným způsobem (vybrané excelové buňky záhlaví se dají vymazat pomocí klávesy "Delete"). Položky lze vymazat buďto jednotlivě nebo všechny naráz. Vymazání jednotlivé položky se provádí pomocí tlačítka Vymazat řadu. Po stisknutí tohoto tlačítka se označí celá řada ve které se nalézá právě vybraná excelová buňka a objeví se dialogové okno s dotazem zda má být daná řada opravdu vymazána. Vymazání řady je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Ano. Vymazání všech položek naráz lze provést stisknutím tlačítka Vymazat VŠE. Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví dialogové okno s dotazem zda všechny položky mají být opravdu vymazány. Vymazání je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Ano. Finální výpočet biomasy a výpis výsledků Pro výpočet biomasy vzorku a zobrazení výpisu je třeba stisknout tlačítko Výpočet a výpis výsledků. Pokud nejsou v listu "vstup" správně zadány všechny údaje potřebné pro výpočet, výpočet se neprovede a zobrazí se dialog s chybovým hlášením "Vstupní data jsou neúplná nebo v nesprávném formátu!". Dialog "Výpis výsledků": Pokud jsou zadané údaje v pořádku, zobrazí se dialog "Výpis výsledků" ve kterém se upřesňuje co a jakým způsobem má být do výpisu zahrnuto: Jednotlivé možnosti se v dialogu "Výpis výsledků" vybírají pomocí ovládacích rámečků (checkboxů). Mezi možnostmi vybráno ( ) a nevybráno ( ) se přepíná kliknutím do rámečku. 5

6 Čísla (%, µm) se vepisují do příslušných okének (textových oken). Pokud je zadané číslo v chybném formátu (např. zadá se text nebo datum), výpočet se neprovede a objeví se dialogové okno s chybovým hlášením: "Procento nebo µm zadány ve špatném formátu!". Do výpisu lze zahrnout tyto tabulky: Taxonomické skupiny: v této tabulce jsou prezentovány početnosti a biomasy jednotlivých taxonomických skupin. Položky jsou zahrnuty do taxonomických skupin na základě číselných kódů ve sloupci "TS". Jsou zahrnuty všechny taxonomické skupiny které se ve vzorku vyskytují nezávisle na jejich procentuálním příspěvku k celkové biomase, taxonomické skupiny jsou seřazeny sestupně podle velikosti biomasy. Populace/Taxony: v této tabulce jsou v každém řádku sečteny početnosti a biomasy položek patřící k téže populaci/taxonu (lišící se např. velikostí buněk, životní formou apod). Program sečte ty položky, které mají ve sloupci POPIS POLOŽKY (viz list "db") identický text až do první čárky, která odděluje název populace/taxonu (nejčastěji taxonomické označení dané populace) od upřesnění následujícího za touto čárkou. Případné další čárky, oddělující detaily popisu, nemají na třídění vliv. Do tabulky jsou zahrnuty jen ty populace/taxony, jejichž procentuální zastoupení v biomase je vyšší než procento zadané do okénka "Vypsat položky s biomasou větší než %". Populace/Taxony které vyhovují této podmínce jsou seřazeny sestupně podle velikosti biomasy. Jednotlivé položky: V této tabulce jsou uvedeny všechny položky, jejichž procentuální zastoupení v biomase je vyšší než procento zadané do okénka " Vypsat položky s biomasou větší než %". Položky které vyhovují této podmínce jsou seřazeny sestupně podle velikosti biomasy. Výpočet % biomasy partikulí menších než zadaný maximální rozměr: provádí se pouze v případě že tato možnost je vybrána v ovládacím rámečku "Vypočítat % biomasy menší než µm". Maximální rozměr partikulí které se berou v úvahu se zadává (v mikrometrech) do příslušného textového rámečku ("okénka") v dialogu. V případě jednotlivých buněk jsou do výpočtu zahrnuty položky podle nejdelšího maximálního rozměru buněk nejvyšší hodnota z "D1B", "Š1B", "H1B" (v mikrometrech) musí být nižší než zadaný rozměr. V případě ostatních životních forem jsou zahrnuty položky které mají nejdelší rozměr (NR) nižší než zadaný maximální rozměr. Tento výpočet se dá použít např. pro stanovení podílu fytoplanktonní biomasy která je dostupná pro zooplankton ("žratelná biomasa") běžně se za hrubou velikostní hranici dostupnosti pro zooplankton považuje 40 µm větší fytoplankton není pro zooplankton dostupný. Pozn: I v případě, že možnost "Vypočítat % biomasy menší než µm" není vybrána, musí být v textovém rámečku, do kterého se vkládá rozměr v mikrometrech, zadáno nějaké číslo ve správném formátu. Jinak program ohlásí chybu a výpočet se neprovede (textový rámeček tedy nesmí být prázdný). Omezení počtu položek v tabulce podle % zastoupení v biomase: zadává se v dialogu "Výpis výsledků" do textového rámečku "Vypsat položky s biomasou větší než: %". Omezení má vliv na tabulky Populace/taxony a Jednotlivé položky. Populace/taxony a jednotlivé položky jejichž procentuální příspěvek k celkové biomase fytoplanktonu v daném vzorku je nižší než zadané číslo se nevypisují. Pokud je zadáno číslo vyšší, než je nejvyšší procentuální příspěvek položek nebo populací/taxonů, výpis se neprovede a objeví se chybové hlášení "Zadané % pro výpis položek a populací/taxonů je tak vysoké že by nebyly vypsány žádné!". Pozn: pokud je třeba vypsat všechny položky, zadá se do textového rámečku "Vypsat položky s biomasou větší než: %" nula, rámeček nesmí být prázdný. Omezení počtu vypsaných druhů je vhodné např. v případě že daný vzorek obsahuje velké množství druhů s nepatrným příspěvkem k celkové biomase. 6

7 Výpis výsledků v listu "vypis" Po zadání všech prvků do dialogu "Výpis výsledků" se spustí finální výpočet stisknutím tlačítka OK. Pokud v dialogu "Výpis výsledků" nebyla pro vypsání vybrána alespoň jedna tabulka nebo čísla zadaná do textových rámečků nevyhovují podmínkám (správný formát a hodnota), výpočet se neprovede a objeví se dialog s chybovým hlášením. Pokud je dialog "Výpis výsledků" vyplněn správně, objeví se list, který obsahuje vybrané výsledky výpočtu. Excelové buňky v listu jsou chráněny proti přepsání. List "vypis" automaticky zmizí pokud je vybrán jiný list sešitu. Lze se tedy "do něj dostat" pouze pomocí tlačítka Výpočet a výpis výsledků na listu "vstup". Výpis se skládá z těchto částí: Záhlaví v levém horním rohu obsahuje údaje zkopírované ze záhlaví v listu "vstup". Souhrnné výsledky jsou umístěny v pravém horním rohu, obsahují celkovou biomasu vzorku (v mg/l), případně % biomasy partikulí menších než je vybraná hranice. Tabulky v závislosti na tom co bylo vybráno v dialogu "Výpis výsledků" se zobrazí se nejméně jedna z tabulek "Taxonomické skupiny", "Populace/Taxony", a "Jednotlivé položky". Vytisknutí výsledků Výsledky je možno vytisknout kliknutím na tlačítko Vytisknout výpis. Objeví se standardní dialog Excelu pro tisk. Vytiskne se oblast obsahující výsledky (bez ovládacích tlačítek vpravo nahoře). Uložení výpisu Kliknutím na tlačítko Uložit výpis se obsah listu "vypis" (bez ovládacích tlačítek vpravo nahoře) překopíruje do nově vytvořeného pracovního sešitu Excelu, který je možno libovolně pojmenovat a uložit pomocí standardního dialogu Windows "Uložit jako" ("Save as"). Před uložením výpisu se objeví dialog s dotazem, zda mají být buňky v nově vytvořeném sešitu chráněny před přepsáním. Export do databáze LABSYS Kliknutím na tlačítko LABSYS se objeví nový list "labsys" na kterém jsou výsledky ve tvaru připraveném pro export do databáze LABSYS. Tam se přenášejí se přes schránku Windows (kopírovat - vložit). Pokud je následně vybrán jiný list, list "labsys" je skryt ( zmizí ). Důvodem tohoto opatření je (stejně jako v případě listu "vypis") zajistit, aby na tyto listy nebylo možno přejít bez provedení výpočtu. Tím je zajištěna synchronizace mezi vstupními daty a konečnými výsledky. 7

8 Databáze fytoplanktonu v listu "db" Databáze fytoplanktonu, obsahující jednotlivé položky se kterými se v programu pracuje, je umístěna v listu "db". Do databáze se dostaneme kliknutím na ouško na spodním okraji tohoto listu. Na tomto listě přidáváme nové položky nebo upravujeme či vymazáváme některou stávající položku. Při návratu zpět je třeba analogicky kliknout na ouško označené "vstup": List db sestává z 14 sloupců, kterými je charakterizována vkládaná položka. Význam údajů v jednotlivých sloupcích a případně jejich povolené hodnoty se zobrazí pokud se kurzor myši umístí do příslušné excelové buňky záhlaví, která má v pravém horním rohu červený trojúhelníček. Každá položka, t.j. řasa nebo sinice v příslušné morfologické formě a rozměru má jednu řádku, která je nedělitelná. Ke každé řádce totiž přísluší skrytá výpočtová část, která používá v šedivé části db zadaná data. Další vysvětlení pro některé sloupce První sloupec Kód (A) je zpravidla zkratkou rodového a druhového jména řasy nebo sinice případně zkratky důležitých rozlišovacích parametrů, jako délka buňky, šířka vlákna, počet buněk v coenobiu, průměr coenobia nebo kolonie, zda je buňka sporou a pod. Zadané charakteristiky a některé další jsou uvedeny také v posledním, 14. sloupci (N) "POPIS POLOŽKY (Taxon, upřesnění)". Ve druhém a třetím sloupci jsou uvedeny kódy "OBJ_SEQ" a "CODE3" zajišťující kompatibilitu s databází LABSYS. Ve sloupci PB (D) je udán počet buněk ve vícebuněčné partikuli, v případě jednotlivé buňky je třeba vložit jedničku. Další tři sloupce (E, F, G - "D1B", "Š1B", "H1B") udávají rozměry jednotlivé buňky (délka, šířka, hloubka), ve sloupci TVAR (H) je udána zkratka geometrického tvaru, jehož formule je použita v následujícím sloupci k výpočtu biologického objemu jedné buňky. Devátý sloupec (I) "OBJEM 1 B" udává objem jedné buňky. Ve většině případů je v tomto sloupci vzorec, který objem počítá z rozměrů uvedených ve sloupcích E, F, G. V případě některých složitých tvarů, které nelze vyjádřit jednoduchým vzorcem (např. Ceratium hirundinella) je v tomto sloupci číslo. V 10. sloupci je životní forma (samostatná buňka, cenobium, kolonie, vlákno). V 11. sloupci (K) NR jde o nejdelší rozměr partikule. V případě, že buňky žijí solitárně, vybere program největší rozměr ze sloupců 4 až 6 (E G) a ve sloupci NR (K) je nula. K výběru TVARu a údajů, požadovaných ve sloupcích OBJEM 1 B ZF a TS slouží tlačítko Vybrat charakteristiky: TVAR, OBJEM1B, ZF a TS v úvodním řádku listu. V záznamovém sloupci ZAZN (L) se uvede jméno pracovníka, který řádek vytvořil. Položky původní databáze jsou v tomto sloupci označeny nulou. Nová položka se zadává výhradně vepsáním patřičných údajů do žlutě označeného řádku a jejím uložením do databáze pomocí tlačítka Přidat novou položku (=žlutou řadu) do databáze. Jiné části listu jsou chráněny proti změnám. Ve žlutě vyznačeném řádku určeném pro novou položku se vyplňují následující údaje: Kód, životní forma (ZF), počet buněk (PB), délka, šířka, hloubka jedné řasové buňky (D1B, Š1B, H1B), geometrický tvar použitý pro výpočet objemu řasové buňky (TVAR), objem jedné řasové buňky (OBJEM 1 B), nejdelší rozměr partikule (NR), původ záznamu (ZAZN), taxonomická skupina (TS), a POPIS POLOŽKY (Populace/Taxon, upřesnění). 8

9 Zadání nové položky do databáze V případě že je třeba přidat do databáze zcela novou položku, je třeba vyplnit políčka Kód, PB, D1B, Š1B, H1B, NR, a POPIS POLOŽKY ručně. Každá položka musí mít unikátní kód, tentýž kód se v databázi nesmí vyskytovat vícekrát. Program to testuje a znemožní. Pro vložení ostatních údajů je nejvhodnější použít tlačítka: Vybrat charakteristiky: TVAR, OBJEM1B, ZF a TS po jehož stisknutí se zobrazí dialog "Vyber tvar buňky a taxonomickou skupinu": Tento dialog obsahuje 3 pole se seznamem ("combo boxy") v nichž může uživatel vybrat příslušné možnosti (kliknutím na modrou šipku vpravo, po kterém se rozvine seznam možností). Po stisknutí tlačítka OK se vybrané údaje vepíšou do příslušných excelových buněk. Do excelové buňky OBJEM 1 B se tím automaticky vepíše vzorec pro příslušný vybraný geometrický tvar, který závisí na hodnotách zadaných do excelových buněk D1B, Š1B, H1B. Je to nejbezpečnější způsob jak tyto vzorce zadávat. Všechny údaje lze do žlutě označeného řádku vložit i ručně. Při zadávání údaje POPIS POLOŽKY je třeba dbát na to, aby položky, které patří k téže populaci/taxonu, měly před čárkou, která název populace/taxonu odděluje od bližšího popisu položky, uveden zcela identický název (nesmí se lišit ani v jediném znaku, např. ani v mezerách apod!). Podle identického názvu populace/taxonu program rozeznává, které položky (resp. jejich početnosti a biomasu) má sečíst dohromady při finálním výpočtu pro tabulku Populace/Taxony. Je to patrné např. z následujícího výseku databáze: biomasa dvou položek, které se liší velikostí řasových buněk, bude sečtena, protože text (taxonomické zařazení) před čárkou je u obou položek identický: ACTHA ACTINASTRUM_HANTZSCHII H Actinastrum hantzschii, 32x5x5 ACTHA ACTINASTRUM_HANTZSCHII H Actinastrum hantzschii, 48x6x6 Pokud je žlutě označený řádek vyplněn, nová položka se uloží do databáze stisknutím tlačítka Přidat novou položku (=žlutou řadu) do databáze. Program testuje zda jsou všechny excelové buňky v řádku vyplněny, částečně také testuje zda obsahují správný typ údajů. Pokud jsou při tomto testování objeveny chyby, nová položka se neuloží a uživatel je informován pomocí dialogu s chybovým hlášením. Pokud program shledá vše v pořádku, nová položka se přidá do databáze a celý sešit se uloží (z toho důvodu může trvat tato operace delší dobu několik vteřin v závislosti na aktuální velikosti databáze a rychlosti počítače). Nová položka zadaná uživatelem se zařadí do databáze na příslušné místo podle abecedy, databáze je setříděna podle abecedního pořadí kódů. Položky zadané uživatelem jsou v databázi označeny modře a v poli ZAZN mají místo nuly kód zadavatele. 9

10 ! Pozor! V případě hlavního kódu v prvním sloupci se testuje, zda je zadaný kód unikátní, čili je zajištěno, že dvě položky databáze nemohou mít tentýž kód. V případě dalších dvou kódů ("OBJ_SEQ" a "CODE3") program FYTO-HBU testuje pouze to, zda je v příslušné buňce něco vyplněno (tentýž kód se totiž v těchto případech může vyskytovat u více položek téhož druhu, lišících se např. velikostí). Správnému zadání kódů "OBJ_SEQ" a "CODE3" je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost. Kód "CODE3" zajišťuje kompatibilitu a správný přenos dat do databáze LABSYS! Zkopírování a následná úprava stávající položky Pokud je třeba zadat novou položku která je podobná některé položce která už v databázi existuje, nejvhodnějším způsobem je vybrat tuto existující položku tím, že se vybere nějaká excelová buňka v příslušné řadě a klikne se na tlačítko Zkopírovat položku (vybranou řadu). Vybraná řada se překopíruje (bez předchozího dotazu) do žlutého řádku určeného pro editaci nové položky. Stávající obsah žlutého řádku se tím bez varování přepíše. Údaje o nové položce lze pak potřebným způsobem pozměnit a uložit pomocí tlačítka Přidat novou položku (=žlutou řadu) do databáze. Každá položka musí mít unikátní kód, tentýž kód se v databázi nesmí vyskytovat vícekrát. Program to testuje a případně znemožní. Název druhu a rodu, případně skupiny ve sloupci "POPIS POLOŽKY", musí být od ostatních údajů oddělen čárkou. Při zadávání údaje je třeba dbát na to, aby položky, které patří k téže populaci/taxonu, měly před touto čárkou uveden zcela identický název (nesmí se lišit ani v jediném znaku, např. ani v mezerách apod!). Podle identického názvu populace/taxonu program rozeznává, které položky (resp. jejich početnosti a biomasu) má sečíst dohromady při finálním výpočtu pro tabulku Populace/Taxony. Vymazání položky se provádí pomocí tlačítka Vymazat položku z databáze. Po stisknutí tohoto tlačítka se označí celá řada ve které se nalézá právě vybraná excelová buňka a objeví se dialogové okno s dotazem zda má být daná řada opravdu vymazána. Vymazání řady je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Ano. Vymazání údajů o nové položce (žluté řadu) lze provést pomocí tlačítka Vymazat novou položku (= žlutou řadu). Vymazání se provede bez varování (dotazu). Kontakty Přejeme vám úspěšné používání programu. Jakékoli potíže při jeho používání prosím konzultujte s Dr Jiřím Nedomou, Biologické centrum, v.v.i., Hydrobiologický ústav AV ČR, Na sádkách 7, České Budějovice, Doplnění database konzultujte s Dr J. Komárkovou ze stejného pracoviště, 10

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Program Excelence. Manuál pro organizátory

Program Excelence. Manuál pro organizátory Program Excelence Manuál pro organizátory 20. listopadu 2014 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2 Obnova hesla.....................................

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Poznámky. V té to ka pi to le:

Poznámky. V té to ka pi to le: 6 Poznámky V té to ka pi to le: Okno pro práci s poznámkami Vytvoření a úprava poznámky Zobrazení ikon poznámek v okně Orientace v poznámkách Otevření poznámky Odeslání textu poznámky poštou Úpravy poznámek

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Výpočty v ověření vstupních dat

Výpočty v ověření vstupních dat KAPITOLA 18 V této kapitole se dozvíte: Doplnění ověření Změna nastavení ověření Kopírování ověření vstupu dat Odstranění ověření Výběr buněk s ověřením dat Označení neplatných dat Příklady Potřebujeme-li

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více