NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU""

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"!! Aktuální informace o programu viz: (v. 162) Základní informace o programu Výpočetní program "FYTO-HBU" pro výpočet biomasy fytoplanktonu pracuje v programu Microsoft Excel (dále jen Excel) a je kompatibilní s verzemi Excel 2000 (včetně) výše. Výpočetní program a databáze fytoplanktonu jsou uloženy v jediném pracovním sešitu Excelu. Sešit obsahuje pracovní listy z nichž některé jsou uživateli skryty. Uživatel má přístup k listům "vstup" (objeví se po otevření souboru a používá se k zadávání vstupních dat), listu "db" (obsahuje databázi fytoplanktonu kterou může uživatel doplňovat a měnit) a listům "vypis" a "labsys" (objeví se při finálním výpočtu biomasy). Otevření souboru: Před otevřením excelového souboru je třeba umožnit používání maker. V Excelu je třeba nastavit takový stupeň zabezpečení, který funkci maker umožňuje, způsob jakým se to dělá závisí na verzi Excelu a operačního systému. Názvy souborů: Základní Excelový soubor obsahující výpočetní program má v distribuované verzi jméno: "FYTO-HBU-16.xls", číslo může být případně u dalších verzí programu jiné. Tento soubor lze pro potřeby uživatele jakkoliv přejmenovat a umístit do libovolného adresáře. Jednotlivé pracovní listy souborů se nesmí přejmenovávat, znemožnila by se tím funkce výpočetního programu (jsou proti přejmenování chráněny). Vstupní data a výpisy výsledků lze ukládat ve formě samostatných excelových sešitů, které lze pojmenovávat a přejmenovávat libovolně a ukládat kamkoliv pomocí standardního dialogu "Uložit jako"/"save as". Uložená vstupní data jsou chráněna proti přepsání a jsou umístěna na listu s názvem "fyto-hbu-vstup-data", tento název listu se nesmí změnit, jinak data nebudou zpětně načtena. Formát vkládaných dat: Většina buněk excelového sešitu "FYTO-HBU" je chráněna proti přepsání. Obecně platí, že excelové buňky do kterých lze vkládat údaje jsou označeny žlutě, ostatní bíle nebo šedě (výjimkou jsou dialogy, kde jsou políčka pro vkládání čísel bílá). Při zadávání čísel je třeba dbát na správný formát. Pracovní sešit Fyto-hbu může pracovat s čárkami nebo tečkami jako s desetinnými symboly (oddělujícími celou část čísla od desetin), závisí to na tom jak je desetinný symbol určen v prostředí Windows. Záměna destinné čárky a tečky může vést k tomu, že Excel bude zadanou hodnotu považovat za datum a ve výpočtech dojde k chybám (například pokud uživatel místo "5,5" omylem vloží "5.5" může to Excel v závislosti na konkrétním nastavení Windows a Excelu interpretovat jako 5. květen. Jelikož Excel umí s datem počítat jako by to bylo číslo, převede se datum na a s touto hodnotou se dále pracuje). Pracovní sešit FYTO-HBU testuje zda zadaná hodnota není datum a vložení takové 1

2 hodnoty znemožní. Objeví se upozornění: Tato ochrana však nemusí být ve 100% případů účinná. Pokud se proto nějakým způsobem objeví při vkládání dat excelová buňka zformátovaná jako datum, vymažte celou řadu ve které se tato excelová buňka nalézá pomocí tlačítka Vymazat řadu týká se to listu "vstup" i "db"! Do záhlaví (oblast vlevo nahoře obsahující údaje jako Vzorek, Lokalita atd.) datum vkládat lze je to jediná výjimka. Pozor, pokud je v systému Windows umožněno přepínání mezi anglickou/americkou a českou klávesnicí, pak v závislosti na nastavení Windows - se při přepínání klávesnic může měnit decimální symbol na numerické klávesnici. Může k tomu docházet i automaticky např. v závislosti na tom zda uživatel v danou chvíli pracuje s anglickým nebo českým textem.! Vkládání údajů přes schránku Windows (Clipboard) může vést k závažným problémům! Veškeré údaje proto vkládejte vždy pomocí klávesnice. Pokud přesto v nějakého důvodu chcete vkládat údaje přes schránku, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE příkaz "Vložit" (ani ekvivalentní klávesovou zkratku Ctrl+V, ani ikonu: ), ale použijte výhradně způsob "Vložit jinak"/"hodnoty" ("Paste special"/"values"), který nepřenáší formátování excelových buněk. Případný nežádoucí formát excelových buněk je třeba vždy odstranit vymazáním celé řady pomocí tlačítka Vymazat řadu týká se to listů "vstup" i "db"! Pozn: V sešitu Fyto-hbu ve většině případů nelze použít příkaz "Krok zpět"("undo"), protože po vložení každé hodnoty se automaticky (neviditelně) spouští makro testující formát vložených dat. Tím se návrat k původnímu stavu znemožní. Chyby při vkládání dat je třeba korigovat jinak jejich vymazáním, případně opakováním akce. Vkládání a editace vstupních dat v listu "vstup" Výběr položky: Existují 3 způsoby jak vybrat položku: (1) použitím pole se seznamem (combo boxu), (2) napsáním kódu do sloupce Kód a následným stisknutím tlačítka: Použít kód vepsaný ve sloupci kód (sloupec A), nebo (3) stisknutím tlačítka: Postupný výběr. (1) Pole se seznamem (combo box) zobrazuje položky databáze fytoplanktonu (která je umístěna na listu "db" a uživatel ji může doplňovat podle vlastních potřeb). Kliknutím na šipčičku na pravé straně pole se seznamem (combo boxu) se seznam rozvine (lze se v něm pohybovat pomocí lišty na 2

3 jeho pravé straně, aktuálně vybraný druh je zvýrazněn modře), vybere se položka a výběr se potvrdí kliknutím). Po vybrání položky se zobrazí dialog "Vkládání položky", kde se upřesní faktor a způsob výpočtu biomasy. Položka se vepíše do první volné řady od shora. (2) Tlačítko Použít kód vepsaný ve sloupci kód (sloupec A) lze použít pro zrychlení práce pokud uživatel kód zná zpaměti. Vloží ho do sloupce "Kód" (sloupec A) a klepne na tlačítko. Zobrazí se dialog "Vkládání položky", kde se upřesní faktor a způsob výpočtu biomasy. Položka se vepíše do toho řádku, do kterého byl vepsán kód. (3) Tlačítko Postupný výběr funguje podobně jako pole se seznamem, ale pro lepší orientaci v databázi se vybírá z omezeného počtu položek. Po stisknutí tlačítka se objeví dialog "Omezení výběru": Tam se nejprve vybere v horních dvou polích se seznamem taxonomická skupina nebo první znak kódu (nebo obojí), pak se pomocí spodního pole se seznamem vybere z omezené nabídky příslušná položka. Ta se vloží pomocí spodního tlačítka Vložit vybranou položku, po jehož stisknutí se objeví dialog "Vkládání položky". Pozn: Další možností je importovat uložená data týkající se vzorku, který obsahoval stejné nebo podobné řasy, a pouze přepsat počty spočtených buněk popřípadě faktory, případně doplnit či vymazat nějaké položky. Dialog "Vkládání položky" slouží k zjednodušení vkládání faktoru a k rozhodnutí, jak počítat objem řasové buňky: Faktor který se má použít při výpočtu biomasy se vkládá do textového pole okénka FAKTOR: Faktor závisí na průměru počítaného pole, výšce sedimentační komůrky, a na počtu počítaných polí. Při zadávání první položky je okénko FAKTOR: prázdné a uživatel ho musí vyplnit, v ostatních případech (na dalších řádcích) se do něj automaticky zkopíruje hodnota faktoru z předchozího řádku. V principu lze pro každou položku (každý řádek) použít jiný faktor. V nejběžnějším případě se však všechny položky počítají stejným faktorem a jeho hodnota se proto v dialogu nemusí měnit a automaticky se přenese do následujcího řádku. Pokud je třeba zadat jiný faktor, nebo u první zadávané položky, je nutno faktor do okénka v dialogu vepsat (při rutinním počítání se zpravidla používá malý počet stále stejných faktorů), nebo ho lze vypočítat stisknutím tlačítka 3

4 Vypočítat faktor. Nový faktor se pak budě opět automaticky kopírovat do další řádky. Faktor lze také dodatečně změnit přímo v excelové buňce. Objem řasové buňky charakteristický pro danou položku je možno přenést z databáze fytoplanktonu buďto jako neměnné číslo (základní a obvyklý způsob), nebo jako vzorec, který počítá objem řasové buňky z jejích rozměrů. Excelové buňky které obsahují rozměry řasové buňky se v tom případě označí žlutě a jejich hodnoty lze podle potřeby upravit. Mezi oběma alternativami se přepíná v dialogu "Vkládání položky" pomocí přepínačů (tzv. radiových tlačítek), aktuálně vybraná varianta je označena, druhá varianta je označená ). Varianta se vybere kliknutím myší na příslušný přepínač s označním buďto "použít objem z databáze" nebo "počítat objem buňky z rozměrů (živý vzorec)". Pozn: hodnoty rozměrů řasových buněk upravené v listu "vstup" se použijí jen pro tento jediný případ, údaje o rozměrech řasové buňky zůstanou v databázi nezměněny a při příštím načtení položky se načtou opět původní hodnoty. Měnit položky databáze lze jen v listu "db". Vepsání vybrané položky do listu "vstup" se provede automaticky po stisknutí tlačítka OK. Na novou řádku se vepíše kód vybrané položky, dvě prázdné excelové buňky určené pro vepsání výsledku počítání, dále faktor, délka (D1B), šířka (Š1B) a hloubka (H1B) jedné řasové buňky, geometrický tvar ze kterého se počítá objem buňky (TVAR), objem jedné buňky (OBJEM 1 B) a to buďto ve formě neměnné hodnoty nebo "živého vzorce" který závisí na měnitelných rozměrech buňky, dále číslo kódující taxonomickou skupinu (TS), a populace či taxon které se daná položka týká (Populace/taxon), a konečně počet buněk na mililitr (ind / ml) a biomasa (mg / ml). S výjimkou excelových buněk určených pro zapsání počtů (No1, No2) a excelové buňky s faktorem je celý řádek chráněn proti přepsání. Pokud se uživatel v dialogu "Vkládání položky" předem rozhodl pro "živý vzorec", je navíc umožněna změna hodnot excelových buněk obsahujících rozměry buněk (D1B, Š1B a H1B). Dialog "Vypočítat faktor" slouží k výpočtu faktoru. Do příslušných políček se vepíší údaje o výšce použité sedimentační komůrky v mm, rozměru počítaného pole, a počtu počítaných polí. Rozměr počítaného pole lze zadat buďto jako jeho průměr v µm (použije se v případě kruhového tvaru - např. pokud se pod mikroskopem počítá celé zorné pole), nebo jako jeho plocha v µm 2 (použije se v případě jiného tvaru, např. při počítání v mřížce, na monitoru, apod.). Mezi oběma možnostmi se rozhoduje vybráním příslušného přepínače ("radiový knoflík"). Pozor na jednotky! Po stisknutí tlačítka OK se výsledek vepíše do okénka FAKTOR v dialogu "Vkládání položky". Pozn: Pokud se počítá celá komůrka (v případě rozměrných řas), lze s výhodou jakožto průměr počítaného pole vložit průměr komůrky v mikrometrech (pozor na chyby v řádech: 1 cm = µm!!) a jako počet počítaných polí jedničku. 4

5 Ukládání (export a import) dat v listu "vstup": Údaje vložené do listu "vstup" lze pro pozdější použití uložit v separátním excelovém sešitu stisknutím tlačítka Export (uložení) dat. Tím se prakticky celý list "vstup" s výjimkou horní řady obsahující ovládací prvky (tlačítka) automaticky zkopíruje do nově vytvořeného excelového sešitu, který se uloží s využitím standardního dialog Windows "Uložit jako". Nově vytvořený excelový sešit s uloženými daty lze pojmenovat libovolně a uložit do jakékoliv složky (pokud to dialog "Uložit jako" umožní). Uložená data jsou chráněna proti přepsání. Uložená data lze kdykoliv načíst do listu "vstup" stisknutím tlačítka Import dat. Excelový sešit, který se má načíst, se vybírá pomocí standardního dialogu Windows "Otevřít". Data která jsou v tu chvíli v listu "vstup" se přepíšou. Uživatel je na to předem upozorněn pomocí okna s příslušným varováním. Vymazání dat v listu "vstup": Údaje v záhlaví lze vymazat či přepsat běžným způsobem (vybrané excelové buňky záhlaví se dají vymazat pomocí klávesy "Delete"). Položky lze vymazat buďto jednotlivě nebo všechny naráz. Vymazání jednotlivé položky se provádí pomocí tlačítka Vymazat řadu. Po stisknutí tohoto tlačítka se označí celá řada ve které se nalézá právě vybraná excelová buňka a objeví se dialogové okno s dotazem zda má být daná řada opravdu vymazána. Vymazání řady je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Ano. Vymazání všech položek naráz lze provést stisknutím tlačítka Vymazat VŠE. Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví dialogové okno s dotazem zda všechny položky mají být opravdu vymazány. Vymazání je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Ano. Finální výpočet biomasy a výpis výsledků Pro výpočet biomasy vzorku a zobrazení výpisu je třeba stisknout tlačítko Výpočet a výpis výsledků. Pokud nejsou v listu "vstup" správně zadány všechny údaje potřebné pro výpočet, výpočet se neprovede a zobrazí se dialog s chybovým hlášením "Vstupní data jsou neúplná nebo v nesprávném formátu!". Dialog "Výpis výsledků": Pokud jsou zadané údaje v pořádku, zobrazí se dialog "Výpis výsledků" ve kterém se upřesňuje co a jakým způsobem má být do výpisu zahrnuto: Jednotlivé možnosti se v dialogu "Výpis výsledků" vybírají pomocí ovládacích rámečků (checkboxů). Mezi možnostmi vybráno ( ) a nevybráno ( ) se přepíná kliknutím do rámečku. 5

6 Čísla (%, µm) se vepisují do příslušných okének (textových oken). Pokud je zadané číslo v chybném formátu (např. zadá se text nebo datum), výpočet se neprovede a objeví se dialogové okno s chybovým hlášením: "Procento nebo µm zadány ve špatném formátu!". Do výpisu lze zahrnout tyto tabulky: Taxonomické skupiny: v této tabulce jsou prezentovány početnosti a biomasy jednotlivých taxonomických skupin. Položky jsou zahrnuty do taxonomických skupin na základě číselných kódů ve sloupci "TS". Jsou zahrnuty všechny taxonomické skupiny které se ve vzorku vyskytují nezávisle na jejich procentuálním příspěvku k celkové biomase, taxonomické skupiny jsou seřazeny sestupně podle velikosti biomasy. Populace/Taxony: v této tabulce jsou v každém řádku sečteny početnosti a biomasy položek patřící k téže populaci/taxonu (lišící se např. velikostí buněk, životní formou apod). Program sečte ty položky, které mají ve sloupci POPIS POLOŽKY (viz list "db") identický text až do první čárky, která odděluje název populace/taxonu (nejčastěji taxonomické označení dané populace) od upřesnění následujícího za touto čárkou. Případné další čárky, oddělující detaily popisu, nemají na třídění vliv. Do tabulky jsou zahrnuty jen ty populace/taxony, jejichž procentuální zastoupení v biomase je vyšší než procento zadané do okénka "Vypsat položky s biomasou větší než %". Populace/Taxony které vyhovují této podmínce jsou seřazeny sestupně podle velikosti biomasy. Jednotlivé položky: V této tabulce jsou uvedeny všechny položky, jejichž procentuální zastoupení v biomase je vyšší než procento zadané do okénka " Vypsat položky s biomasou větší než %". Položky které vyhovují této podmínce jsou seřazeny sestupně podle velikosti biomasy. Výpočet % biomasy partikulí menších než zadaný maximální rozměr: provádí se pouze v případě že tato možnost je vybrána v ovládacím rámečku "Vypočítat % biomasy menší než µm". Maximální rozměr partikulí které se berou v úvahu se zadává (v mikrometrech) do příslušného textového rámečku ("okénka") v dialogu. V případě jednotlivých buněk jsou do výpočtu zahrnuty položky podle nejdelšího maximálního rozměru buněk nejvyšší hodnota z "D1B", "Š1B", "H1B" (v mikrometrech) musí být nižší než zadaný rozměr. V případě ostatních životních forem jsou zahrnuty položky které mají nejdelší rozměr (NR) nižší než zadaný maximální rozměr. Tento výpočet se dá použít např. pro stanovení podílu fytoplanktonní biomasy která je dostupná pro zooplankton ("žratelná biomasa") běžně se za hrubou velikostní hranici dostupnosti pro zooplankton považuje 40 µm větší fytoplankton není pro zooplankton dostupný. Pozn: I v případě, že možnost "Vypočítat % biomasy menší než µm" není vybrána, musí být v textovém rámečku, do kterého se vkládá rozměr v mikrometrech, zadáno nějaké číslo ve správném formátu. Jinak program ohlásí chybu a výpočet se neprovede (textový rámeček tedy nesmí být prázdný). Omezení počtu položek v tabulce podle % zastoupení v biomase: zadává se v dialogu "Výpis výsledků" do textového rámečku "Vypsat položky s biomasou větší než: %". Omezení má vliv na tabulky Populace/taxony a Jednotlivé položky. Populace/taxony a jednotlivé položky jejichž procentuální příspěvek k celkové biomase fytoplanktonu v daném vzorku je nižší než zadané číslo se nevypisují. Pokud je zadáno číslo vyšší, než je nejvyšší procentuální příspěvek položek nebo populací/taxonů, výpis se neprovede a objeví se chybové hlášení "Zadané % pro výpis položek a populací/taxonů je tak vysoké že by nebyly vypsány žádné!". Pozn: pokud je třeba vypsat všechny položky, zadá se do textového rámečku "Vypsat položky s biomasou větší než: %" nula, rámeček nesmí být prázdný. Omezení počtu vypsaných druhů je vhodné např. v případě že daný vzorek obsahuje velké množství druhů s nepatrným příspěvkem k celkové biomase. 6

7 Výpis výsledků v listu "vypis" Po zadání všech prvků do dialogu "Výpis výsledků" se spustí finální výpočet stisknutím tlačítka OK. Pokud v dialogu "Výpis výsledků" nebyla pro vypsání vybrána alespoň jedna tabulka nebo čísla zadaná do textových rámečků nevyhovují podmínkám (správný formát a hodnota), výpočet se neprovede a objeví se dialog s chybovým hlášením. Pokud je dialog "Výpis výsledků" vyplněn správně, objeví se list, který obsahuje vybrané výsledky výpočtu. Excelové buňky v listu jsou chráněny proti přepsání. List "vypis" automaticky zmizí pokud je vybrán jiný list sešitu. Lze se tedy "do něj dostat" pouze pomocí tlačítka Výpočet a výpis výsledků na listu "vstup". Výpis se skládá z těchto částí: Záhlaví v levém horním rohu obsahuje údaje zkopírované ze záhlaví v listu "vstup". Souhrnné výsledky jsou umístěny v pravém horním rohu, obsahují celkovou biomasu vzorku (v mg/l), případně % biomasy partikulí menších než je vybraná hranice. Tabulky v závislosti na tom co bylo vybráno v dialogu "Výpis výsledků" se zobrazí se nejméně jedna z tabulek "Taxonomické skupiny", "Populace/Taxony", a "Jednotlivé položky". Vytisknutí výsledků Výsledky je možno vytisknout kliknutím na tlačítko Vytisknout výpis. Objeví se standardní dialog Excelu pro tisk. Vytiskne se oblast obsahující výsledky (bez ovládacích tlačítek vpravo nahoře). Uložení výpisu Kliknutím na tlačítko Uložit výpis se obsah listu "vypis" (bez ovládacích tlačítek vpravo nahoře) překopíruje do nově vytvořeného pracovního sešitu Excelu, který je možno libovolně pojmenovat a uložit pomocí standardního dialogu Windows "Uložit jako" ("Save as"). Před uložením výpisu se objeví dialog s dotazem, zda mají být buňky v nově vytvořeném sešitu chráněny před přepsáním. Export do databáze LABSYS Kliknutím na tlačítko LABSYS se objeví nový list "labsys" na kterém jsou výsledky ve tvaru připraveném pro export do databáze LABSYS. Tam se přenášejí se přes schránku Windows (kopírovat - vložit). Pokud je následně vybrán jiný list, list "labsys" je skryt ( zmizí ). Důvodem tohoto opatření je (stejně jako v případě listu "vypis") zajistit, aby na tyto listy nebylo možno přejít bez provedení výpočtu. Tím je zajištěna synchronizace mezi vstupními daty a konečnými výsledky. 7

8 Databáze fytoplanktonu v listu "db" Databáze fytoplanktonu, obsahující jednotlivé položky se kterými se v programu pracuje, je umístěna v listu "db". Do databáze se dostaneme kliknutím na ouško na spodním okraji tohoto listu. Na tomto listě přidáváme nové položky nebo upravujeme či vymazáváme některou stávající položku. Při návratu zpět je třeba analogicky kliknout na ouško označené "vstup": List db sestává z 14 sloupců, kterými je charakterizována vkládaná položka. Význam údajů v jednotlivých sloupcích a případně jejich povolené hodnoty se zobrazí pokud se kurzor myši umístí do příslušné excelové buňky záhlaví, která má v pravém horním rohu červený trojúhelníček. Každá položka, t.j. řasa nebo sinice v příslušné morfologické formě a rozměru má jednu řádku, která je nedělitelná. Ke každé řádce totiž přísluší skrytá výpočtová část, která používá v šedivé části db zadaná data. Další vysvětlení pro některé sloupce První sloupec Kód (A) je zpravidla zkratkou rodového a druhového jména řasy nebo sinice případně zkratky důležitých rozlišovacích parametrů, jako délka buňky, šířka vlákna, počet buněk v coenobiu, průměr coenobia nebo kolonie, zda je buňka sporou a pod. Zadané charakteristiky a některé další jsou uvedeny také v posledním, 14. sloupci (N) "POPIS POLOŽKY (Taxon, upřesnění)". Ve druhém a třetím sloupci jsou uvedeny kódy "OBJ_SEQ" a "CODE3" zajišťující kompatibilitu s databází LABSYS. Ve sloupci PB (D) je udán počet buněk ve vícebuněčné partikuli, v případě jednotlivé buňky je třeba vložit jedničku. Další tři sloupce (E, F, G - "D1B", "Š1B", "H1B") udávají rozměry jednotlivé buňky (délka, šířka, hloubka), ve sloupci TVAR (H) je udána zkratka geometrického tvaru, jehož formule je použita v následujícím sloupci k výpočtu biologického objemu jedné buňky. Devátý sloupec (I) "OBJEM 1 B" udává objem jedné buňky. Ve většině případů je v tomto sloupci vzorec, který objem počítá z rozměrů uvedených ve sloupcích E, F, G. V případě některých složitých tvarů, které nelze vyjádřit jednoduchým vzorcem (např. Ceratium hirundinella) je v tomto sloupci číslo. V 10. sloupci je životní forma (samostatná buňka, cenobium, kolonie, vlákno). V 11. sloupci (K) NR jde o nejdelší rozměr partikule. V případě, že buňky žijí solitárně, vybere program největší rozměr ze sloupců 4 až 6 (E G) a ve sloupci NR (K) je nula. K výběru TVARu a údajů, požadovaných ve sloupcích OBJEM 1 B ZF a TS slouží tlačítko Vybrat charakteristiky: TVAR, OBJEM1B, ZF a TS v úvodním řádku listu. V záznamovém sloupci ZAZN (L) se uvede jméno pracovníka, který řádek vytvořil. Položky původní databáze jsou v tomto sloupci označeny nulou. Nová položka se zadává výhradně vepsáním patřičných údajů do žlutě označeného řádku a jejím uložením do databáze pomocí tlačítka Přidat novou položku (=žlutou řadu) do databáze. Jiné části listu jsou chráněny proti změnám. Ve žlutě vyznačeném řádku určeném pro novou položku se vyplňují následující údaje: Kód, životní forma (ZF), počet buněk (PB), délka, šířka, hloubka jedné řasové buňky (D1B, Š1B, H1B), geometrický tvar použitý pro výpočet objemu řasové buňky (TVAR), objem jedné řasové buňky (OBJEM 1 B), nejdelší rozměr partikule (NR), původ záznamu (ZAZN), taxonomická skupina (TS), a POPIS POLOŽKY (Populace/Taxon, upřesnění). 8

9 Zadání nové položky do databáze V případě že je třeba přidat do databáze zcela novou položku, je třeba vyplnit políčka Kód, PB, D1B, Š1B, H1B, NR, a POPIS POLOŽKY ručně. Každá položka musí mít unikátní kód, tentýž kód se v databázi nesmí vyskytovat vícekrát. Program to testuje a znemožní. Pro vložení ostatních údajů je nejvhodnější použít tlačítka: Vybrat charakteristiky: TVAR, OBJEM1B, ZF a TS po jehož stisknutí se zobrazí dialog "Vyber tvar buňky a taxonomickou skupinu": Tento dialog obsahuje 3 pole se seznamem ("combo boxy") v nichž může uživatel vybrat příslušné možnosti (kliknutím na modrou šipku vpravo, po kterém se rozvine seznam možností). Po stisknutí tlačítka OK se vybrané údaje vepíšou do příslušných excelových buněk. Do excelové buňky OBJEM 1 B se tím automaticky vepíše vzorec pro příslušný vybraný geometrický tvar, který závisí na hodnotách zadaných do excelových buněk D1B, Š1B, H1B. Je to nejbezpečnější způsob jak tyto vzorce zadávat. Všechny údaje lze do žlutě označeného řádku vložit i ručně. Při zadávání údaje POPIS POLOŽKY je třeba dbát na to, aby položky, které patří k téže populaci/taxonu, měly před čárkou, která název populace/taxonu odděluje od bližšího popisu položky, uveden zcela identický název (nesmí se lišit ani v jediném znaku, např. ani v mezerách apod!). Podle identického názvu populace/taxonu program rozeznává, které položky (resp. jejich početnosti a biomasu) má sečíst dohromady při finálním výpočtu pro tabulku Populace/Taxony. Je to patrné např. z následujícího výseku databáze: biomasa dvou položek, které se liší velikostí řasových buněk, bude sečtena, protože text (taxonomické zařazení) před čárkou je u obou položek identický: ACTHA ACTINASTRUM_HANTZSCHII H Actinastrum hantzschii, 32x5x5 ACTHA ACTINASTRUM_HANTZSCHII H Actinastrum hantzschii, 48x6x6 Pokud je žlutě označený řádek vyplněn, nová položka se uloží do databáze stisknutím tlačítka Přidat novou položku (=žlutou řadu) do databáze. Program testuje zda jsou všechny excelové buňky v řádku vyplněny, částečně také testuje zda obsahují správný typ údajů. Pokud jsou při tomto testování objeveny chyby, nová položka se neuloží a uživatel je informován pomocí dialogu s chybovým hlášením. Pokud program shledá vše v pořádku, nová položka se přidá do databáze a celý sešit se uloží (z toho důvodu může trvat tato operace delší dobu několik vteřin v závislosti na aktuální velikosti databáze a rychlosti počítače). Nová položka zadaná uživatelem se zařadí do databáze na příslušné místo podle abecedy, databáze je setříděna podle abecedního pořadí kódů. Položky zadané uživatelem jsou v databázi označeny modře a v poli ZAZN mají místo nuly kód zadavatele. 9

10 ! Pozor! V případě hlavního kódu v prvním sloupci se testuje, zda je zadaný kód unikátní, čili je zajištěno, že dvě položky databáze nemohou mít tentýž kód. V případě dalších dvou kódů ("OBJ_SEQ" a "CODE3") program FYTO-HBU testuje pouze to, zda je v příslušné buňce něco vyplněno (tentýž kód se totiž v těchto případech může vyskytovat u více položek téhož druhu, lišících se např. velikostí). Správnému zadání kódů "OBJ_SEQ" a "CODE3" je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost. Kód "CODE3" zajišťuje kompatibilitu a správný přenos dat do databáze LABSYS! Zkopírování a následná úprava stávající položky Pokud je třeba zadat novou položku která je podobná některé položce která už v databázi existuje, nejvhodnějším způsobem je vybrat tuto existující položku tím, že se vybere nějaká excelová buňka v příslušné řadě a klikne se na tlačítko Zkopírovat položku (vybranou řadu). Vybraná řada se překopíruje (bez předchozího dotazu) do žlutého řádku určeného pro editaci nové položky. Stávající obsah žlutého řádku se tím bez varování přepíše. Údaje o nové položce lze pak potřebným způsobem pozměnit a uložit pomocí tlačítka Přidat novou položku (=žlutou řadu) do databáze. Každá položka musí mít unikátní kód, tentýž kód se v databázi nesmí vyskytovat vícekrát. Program to testuje a případně znemožní. Název druhu a rodu, případně skupiny ve sloupci "POPIS POLOŽKY", musí být od ostatních údajů oddělen čárkou. Při zadávání údaje je třeba dbát na to, aby položky, které patří k téže populaci/taxonu, měly před touto čárkou uveden zcela identický název (nesmí se lišit ani v jediném znaku, např. ani v mezerách apod!). Podle identického názvu populace/taxonu program rozeznává, které položky (resp. jejich početnosti a biomasu) má sečíst dohromady při finálním výpočtu pro tabulku Populace/Taxony. Vymazání položky se provádí pomocí tlačítka Vymazat položku z databáze. Po stisknutí tohoto tlačítka se označí celá řada ve které se nalézá právě vybraná excelová buňka a objeví se dialogové okno s dotazem zda má být daná řada opravdu vymazána. Vymazání řady je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Ano. Vymazání údajů o nové položce (žluté řadu) lze provést pomocí tlačítka Vymazat novou položku (= žlutou řadu). Vymazání se provede bez varování (dotazu). Kontakty Přejeme vám úspěšné používání programu. Jakékoli potíže při jeho používání prosím konzultujte s Dr Jiřím Nedomou, Biologické centrum, v.v.i., Hydrobiologický ústav AV ČR, Na sádkách 7, České Budějovice, Doplnění database konzultujte s Dr J. Komárkovou ze stejného pracoviště, 10

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu

MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu Zpracoval: RNDr. Tomáš Litschmann Mgr. Michal Perutka Autoři programu: Mgr. Michal Perutka RNDr. Jan Juroch ing. Rostislav Hrubý

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více