POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracovala: Petra Nekovářová, RVS Brno, 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 13.dubna 2007 Nekovářová Petra 2

3 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat Doc. MUDr. Jitce Hanzlové, CSc., za odborné vedení, cenné rady a poskytnutí konzultací při vedení této práce. 3

4 Obsah Úvod 5 I. Ženské vnitřní pohlavní orgány Vaječník (Ovarium) Vejcovod (Tuba uterina) Děloha (Uterus) Pochva (Vagina) 24 II. Ženské zevní pohlavní orgány Velké stydké pysky (Labia majora pudendi) Malé stydké pysky (Labia minora pudendi) Předsíň poševní (Vestibulum vaginae) Poštěváček (Clitoris) Stydký pahorek (Mons pubis) Předsíňové topořivé těleso (Bulbus vestibuli) Malé a velké předsíňové žlázy (Glandulae vestibulares minorek et majores)...32 III. Kostěná pánev.33 IV. Svaly pohlavních orgánů Svaly dna pánevního Svaly připojené k zevním pohlavním orgánům V. Facie a prostory hráze, dna pánevního a malé pánve...39 VI. Cévní zásobení pánve..42 VII. Mízní kmeny a uzliny VIII. Nervy pánve..47 Závěr...50 Literatura a prameny 51 Seznam příloh 52 Přílohy 53 Resumé...63 Summary 64 4

5 Úvod Ještě ve středověku se ženské pohlavní orgány zobrazovaly jako zmenšenina orgánů mužských, včetně varlat. Ženské pohlavní orgány měly být podle tehdejších učenců pouze jinak umístěny v těle. Bližšímu přezkoumání ženského pohlaví bránila církevní dogmata a pověry. (https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/18469_20993.html) Genitálie, neboli pohlavní orgány, jsou části anatomie, které se přímo účastní pohlavního rozmnožování. Pojmem genitálie se v češtině označují primární pohlavní znaky člověka, tedy ty části rozmnožovací soustavy, jež jsou viditelné na povrchu nahého lidského těla. U muže se jedná o šourek a penis, u ženy o vulvu. Ostatní orgány jsou orgány vnitřními. (http://cs.wikipedia.org/wiki/genit%c3%a1lie) Rozmnožovací soustava zajišťuje vznik nového jedince,zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací. Je tvořena pohlavními žlázami, v nichž uzrávají pohlavní buňky, a pohlavními cestami. Vývoj rozmnožovacího ústrojí je těsně spjat s vývojem ústrojí močového. Obě soustavy vznikají ze společného základu (mezodermu). ( Tato práce se zaměřuje na ženskou pohlavní soustavu jako jeden z důležitých lidských orgánů. Zabývá se rozborem jednotlivých anatomických částí, principy a poruchami, v co možná nejširším uceleném rozsahu s odkazem na použitou literaturu. 5

6 I. Ženské vnitřní pohlavní orgány (Organa genitalia feminina interna) Ženské vnitřní pohlavní orgány jsou uloženy v dutině pánevní a skládají se ze dvou párových orgánů, které tvoří vaječníky a vejcovody a ze dvou nepárových orgánů, z dělohy a z pochvy. Pro polohu a upevnění vnitřních ženských pohlavních orgánů má důležitý význam ligamentum latum uteri, široký vaz děložní, řasa frontálně postavená uprostřed malé pánve, kraniálně vytažená z nástěnného peritonea spodiny a boků malé pánve, řasa je uvnitř mezi oběma listy peritonea vyztužena vazivem, lig. latum stojí uprostřed pánve frontálně, k bokům pánve zahýbá dozadu, v lig.latum uprostřed pánve stojí děloha, po jejích stranách jsou k hornímu okraji lig. latum tenkými závěsy připojeny vejcovody, k zadní ploše lig. latum je při stěně pánve vpravo i vlevo připojen vaječník. (viz příloha obr. 1) [2, 5] 1.1 Vaječník (Ovarium) Vaječník je párový orgán velikosti švestky a je ze stran zploštělý. Je to ženská pohlavní žláza, která produkuje ženské pohlavní buňky vajíčka a produkcí ženských pohlavních hormonů má též významné funkce endokrinní. Velikost a tvar ovaria poněkud kolísá, podle funkčního stavu a věku. Délka činí 3-5 cm, šířka 1,5-3 cm, tloušťka 1-1,5 cm, hmotnost je přibližně 6-10g. Do těchto rozměrů ovarium dorůstá až v pubertě. (viz obr. 1.), [10, 14] Poloha vaječníků nacházejí se v dutině pánevní uloženy intraperitoneálně. Díky mesovariu jsou zavěšeny na zadní straně lig. latum uteri. U ženy, která ještě nerodila (nullipara) se dotýká ovarium stěny pánevní v místě tzv. fossa ovaria. Tuto jamku ohraničují vasa iliaca externa (nahoře), vasa iliaca interna a ureter (vzadu) a lig. latum uteri (vpředu). Laterální stěnu jamky tvoří stěna pánevní, kterou kryje parietální peritoneum. Pod peritoneem jsou uložena

7 vasa obturatoria a n. obturatorius. U ženy po porodu (multipara) se vaječník nevrátí do původní polohy, ale je uložen dorsálněji v tzv. Claudiově jamce. Tu ohraničují vpředu vasa iliaca interna a ureterem, vzadu os lacrum. Na mediální plochu vaječníku naléhá mesosalpinx a amplulla tubae uterinae. Vaječník je v kontaktu s kličkami tenkého střeva. Poloha vaječníku závisí do značné míry na náplni sousedních orgánů. Pravé ovarium může být v těsnějším kontaktu s apendix vermiformis. Vaječník lze vyhmatat přes zadní klenbu poševní při vyšetření per vaginam. (viz příloha obr. 3.) [14] Povrch ovaria má šedorůžovou barvu, v mládí je hladký, v době pohlavní dospělosti je hrbolatý vlivem vyklenujících se folikulů s vajíčky, ve stáří je povrch svraštělý a celý orgán je zmenšený. [2, 10] Na povrchu je kubický epitel, pod kterým je korová vrstva cortex ovarii obsahuje řídké vazivo a v hloubce vrstva dřeňová medulla ovarii tvoří hustší vnitřní oblast s krevními a mízními cévami a nervy. V kůře dozrávají ženské pohlavní buňky vajíčka. Nezralá vajíčka jsou uložena v primárních váčcích folikulech, u novorozenců je jich přes 400 tisíc. Jejich počet se do puberty redukuje na 4000, dozrává jich však 400. Růstem se primární folikuly mění na sekundární, které postupně dozrávají v Graafovy folikuly. Zralý Graafův folikul měří asi 1,5 cm, po dozrání praskne a společně s folikulární tekutinou je vylaveno i vajíčko. Tomuto pochodu se říká ovulace. Uskutečňuje se v 28 denních intervalech střídavě v každém ovariu od puberty až do klimakteria. [3, 5] Cévní a nervové zásobení a. ovarica je větví aorta abdominalis, a větvemi a. uterina, jež je větví a. illiaca int. Žilní krev je odváděna prostřednictvím vv. ovaricae vpravo do v. cava inf. A vlevo do v. renalis. Vegetativní nervy přicházejí podél a. ovaria z plexus aorticus. [2, 3] 7

8 Onemocnění vaječníků: Onemocnění dělíme na záněty a nádory. 1. záněty pánevní záněty vznikají při průniku infekce nejčatěji z pochvy nebo děložního hrdla přes dutinu děložní až do vejcovodů. Ty v různém rozsahu poškozuje. Infekce většinou zasahuje i vaječníky a pak se zánět nazývá adnexitis. Hranice mezi jednotlivými stupni zánětu nejsou ostré, infekce zasahuje více orgánů současně a proto se zánět orgánů uložených v malé pánvi označuje jako: pánevní zánětlivá nemoc. Průběh onemocnění závisí na původci infekce, na rychlosti postupu a obranné schopnosti organismu. Podle průběhu rozlišujeme zánět: akutní probíhá rychle, má výrazné příznaky subakutní zpomalený s mírným ústupem obtíží po prudkém začátku chronický dlouhodobý, je bez větších subjektivních obtíží recidivující opětně vzplane po klidovém období (http://www.gyn.cz/tree.php?up=81) 2. nádory o neprave - cysty folikulární - cysty žlutého tělíska - cysty endometroidní - cysty luteinní - polycystická ovaria o nezhoubné (benigní) o zhoubné (maligní) (http://www.gyn.cz/tree.php?up=3) 8

9 1.2 Vejcovod (Tuba uterina) Vejcovod je párový trubicovitý orgán, zevním koncem nálevkovitě otevřený do pobřišnicové dutiny a přivrácený v těsné blízkosti k vaječníku, druhým koncem otevřený v rohu děložním do dutiny děložní. Slouží k pasáži vajíčka do dutiny děložní. Vejcovod je dlouhý asi cm, jeho průměr je od 1 do 6 mm ( v místě vstupu do dutiny děložní je šířka dutiny vejcovodu podstatně menší jen asi 1 mm). V průběhu vejcovodu se rozlišuje: ostium abdominale tubae uterinae širší ústí vejcovodu do peritoneální dutiny, přivrácené k ovariu, infundibulum tubae uterinae nálevkovité rozšíření vejcovodu v místě abdominálního ústí, ampulla tubae uterinae laterální širší dvě třetiny vejcovodu, isthmus tubae uterinae zúžená mediální třetina vejcovodu, pars terina intramurální úsek ve stěně děložního rohu, ostium uterinum tubae uterinae ústí vejcovodu do děložní dutiny. Kolem abdominálního ústí jsou: fimbriae tubae uterinae třásním podobné štíhlé slizniční výběžky fimbria ovaria nejdelší z fimbií jde od kaudálního okraje tuby k ovariu, k jehož okraji bývá přirostlá. (viz příloha obr. 2., 3.) [2, 5, 10, 14] Poloha a fixace vejcovodu isthmus tuby a část ampuly leží transversálně, tedy od stěny děložní ke stěně malé pánve. Laterální úsek tuby zahýbá dozadu a vzhůru a dosahuje nad ovarium. Vejcovod je fixován k hornímu okraji lig. latum uteri tenkým závěsem, peritoneální duplikaturou, mesosalpinx. Mediální úsek vejcovodu je spojený s děložním rohem, infundibulum srůstá prostřednictvím plica ovaria s extremitastubaria vaječníku. Vztahy vejcovodu jsou závislé na náplni okolních orgánů. Vlevo je v kontaktu a colon sigmoideum, vpravo s apendixem. Na horní stranu vejcovodu naléhají kličky tenkého střeva. Vejcovod je vzhledem ke své poloze a spojení s dalšími pohyblivě uloženými orgány orgánem se značně proměnlivou polohou. 9

10 Vejcovod má měkkou stěnu a proto není za fyziologického stavu při gynekologickém vyšetření per vagínám hmatný. [2, 3, 10, 14] Stavba vejcovodu skládá se ze sliznice, svaloviny a serosního povlaku tunica serosa. Sliznice tunica mucosa je světle růžová, vyvstává v četné řasy plicae tubariae, které jsou zvláště hojné v ampulární části. V oblasti isthmu a pars Terina jsou vytvořeny tři až čtyři podélně orientované řasy. Sliznice je kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem s řasinkami s četnými buňkami. Svalovina tunica muscularis je tenčí a je tvořena dvěma vrstvami hladké svaloviny( vnitřní vrstva je cirkulární, zevní longitudinální). Tunica serosa na povrchu tuby je typický peritoneální kryt, tela subserosa vrstvička vaziva pod peritoneálním povlakem spojuje serosu se svalovinou. [2, 3, 14] Funkce vejcovodu úlohou je transport vajíčka do dutiny děložní. Před ovulací infundibulum obemkne vaječník a zajistí, že za fyziologických podmínek je při ovulaci vajíčko uvolněno do vejcovodu. Po ovulaci je vajíčko zachyceno infundibulem a peristaltickými pohyby svalové vrstvy a rytmickýmo pohyby řasinek epitelu je transportováno do děložní dutiny. K oplození většinou dochází v ampulární části vejcovodu. Oplozené vajíčko se během transportu vejcovodem do dutiny děložní rýhuje. [2, 3, 5, 10, 14] Cévy a nervy vejcovodu tepny k vejcovodu přivádějí rr. tubarii z a. uterina a a. ovaria. Žíly odvádějí krev do plexus venosus uterinus a do v. ovaria. Míza je odváděna do nodi lymphaica lumbales. Mízní cévy probíhají podél vasa ovaria. Z oblasti pars intramuralis a přilehlé části isthmu odték míza do mízních cév rohů děložních. Nervy jsou součástí autonomních pletení plexus ovaricus, plexus uterovaginalis. [2, 3, 14] 10

11 1.3 Děloha (Uterus) Děloha je dutý orgán se silnou svalovou stěnou, ve kterém probíhá vývoj plodového vejce, od přijetí rýhujícího se vajíčka, k výživě a ochraně vyvíjejícího se zárodku a plodu do porodu. Na konci těhotenství je zralý plod z dělohy při porodu vypuzen. Děloha má hruškovitý tvar a je lehce předozadně oploštělá, na horním konci laterálně vytažená v rohy děložní. U nullipary je dlouhá 8 10 cm, na nejširším míst je asi 5 cm široká, v předozadním průměru je 2 až 3 cm tlustá. Tloušťka děložní stěny je asi mm. Váha dělohy je asi 50g. U multipary jsou všechny rozměry o něco větší. Děloha se lehce zvětšuje během menstruace a stěna je prosáklá tkáňovým mokem. Během těhotenství se děloha mnohonásobně zvětšuje a koncem těhotenství vyplňuje téměř celou dutinu břišní. (viz příloha obr. 2., 3., 4.) Hlavní části dělohy jsou: Corpus uteri tělo děložní kraniální širší část, Cervix uteri hrdlo děložní kaudálně užší, válcovitá část, otevřená do pochvy, Isthmus uteri zúžený úsek mezi corpus uteri a cervix uteri, dlouhý asi 1 cm. Corpus uteri jsou zde tyto útvary: Fundus uteri dno děložní mírně vyklenutý kraniální okraj dělohy, nad vstupem vejcovodů Cornua uteri rohy děložní doprava a doleva laterálně povytažené výběžky z okrajů fundu, v rohu děložním vstupuje do dělohy vejcovod, od rohu jde lig. ovarii proprium k vaječníků a lig. teres uteri pod peritoneem lig. latum od děložního rohu zprvu laterálně, pak dopředu a dolů do tříselního kanálu a jím až do velkého stydkého pysku, Margo uteri (dexter et sinister) hrana děložní pravý a levý okraj děložního těla od této zaoblené hrany pokračuje na obě strany lig. latum uteri, Facies interstinalis zadní plocha dělohy, obrácená vzhůru (dorsokraniálně) proti střevním kličkám, 11

12 Facies vesicalis přední plocha dělohy přivrácená ventrokaudálně k močovému měchýři. Cervix uteri zde se rozlišuje: Portio supravaginalis cerivicis horní úsek hrdla děložního nad připojením pochvy k děloze, Portio vaginalis cervicis čípek děložní dolní konický, zaoblený úsek hrdla pod klenbami poševními, který vyčnívá do dutiny pochvy, Ostium uteri zevní branka děložní otvor děložní dutiny do vaginy, je uprostřed vrcholu čípku, ostium je nápadněji ohraničeno vpředu a vzadu (zpředu ohraničuje ostium latium anterius, zezadu abium posterius). [2, 11, 14] Cavitas uteri dutina děložní Uvnitř dělohy je oploštělý prostor, jeho celková kapacita nepřesahuje 3ml. Dutinu děložní dělíme do tří oddílů. Dutina v děložním těle je největší. Je předozadně oploštělá a má trojhranný tvar. Na dva horní vrcholy v oblasti děložních rohů navazují vejcovody, dollní vrchol přechází do canalis isthmi. Canalis isthmi je u netěhotné dělohy součástí kraniální části kanálu hrdla děložního. V těhotné děloze se canalis isthmi stává součástí zvětšujícího se děložního těla. Canalis cervicis navazuje na canalis isthmi vnitřní brankou děložní. Canalis cervicis je lehce rozšířen a jeho sliznice je upravena na přední a zadní straně do řas, které mají tvar palmového listu. Po porodu řasy téměř mizí, jejich kresba je nezřetelná. Canalis cervicis se otevírá na povrchu děložního čípku zevní brankou děložní. Celková délka dutiny děložní je asi 6 cm (od zevní branky po fundus). [14] Velikost dělohy u nulipar je děloha 7 9 cm dlouhá, ve fundu 4 4,ř cm široká, 2,5 3 cm v předozadním rozměru a její hmotnost činí zhruba 50g. U multiary jsou všechny rozměry zvětšeny o 7 10 mm, přičemž tělo je zvětšené víc než cervix. Za menstruace se děloha zvětšuje, stěna je prosáklá tekutinou. Za těhotenství se děloha mnohonásobně zvětší, nejen rozměry, ale i hmotností. 12

13 Rozměry dělohy se mění v průběhu prenatálního i postnatálního období, u starších plodů a novorozenců je délka dělohy přibližně 3 cm, šířka ve fundu kolem 1 cm, tloušťka ve fundu asi 5 mm a hmotnost kolem 4,2 g. Po narození vlivem ztráty hormonálních vlivů placenty děloha po určitou dobu neroste, svalovina jejího těla podléhá do 2. roku věku involuci, takže děloha pak má jako největší útvar cervix, tloušťka jejího těla je jen kolem 4 mm a hmotnost dělohy poklesne na polovinu hmotnosti dělohy novorozenecké, tedy na hodnotu kolem 2 g, tuto ztrátu děloha dohoní růstem až po 7. roce věku, kdy dosáhne stejné velikosti při narození. V dalším růstu se pak děloha zvětší mezi 10. a rokem věku na délku zhruba 4 cm, na šířku kolem 2,2 cm, na tloušťku asi 6 mm a na hmotnost asi 5 g. Pak následuje rychlý pubertální růst na hodnoty blížící se hodnotám u nullipar. [2, 3, 11, 14] Stavba dělohy děložní stěna je asi mm tlustá a je tvořena třemi různě silnými vrstvami: sliznicí, hladkou svalovinou a vrstvou subserosní. Endometrium děložní sliznice je šedorůžové barvy a je tvořeno epitelem a slizničním vazivem. 1. epitel je jednovrstevný, cylindrický, nasedá na tenkou lamina basis, obsahuje buňky sekreční a buňky s řasinkami. 2. slizniční vaziva je řídké a bohaté na buňky, chudé na vlákna, v nichž převažují retikulární fibrily 3. glandulae uterinae děložní žlázy skládají se z tubulů, někdy na konci rozvětvených, které obsahují podobné buňky jako povrchový epitel, ale převažují buňky sekreční. Žlázy zasahují na hranici svaloviny, místy až do ní. Endometrium přechází na obvodu ostium uteri v mnohovrstevný dlaždicový epitel povrchu čípku. Na ostium uteri není za normálních okolností epitel endometria zvenčí viditelný. Endometrium prodělává přibližně v průběhu 28 dnů charakteristické změny, které se označují jako menstruační cyklus. 13

14 Menstruační cyklus děložní sliznice prodělává cyklické změny, které jsou způsobeny hormonálními vlivy. Dochází k pravidelnému růstu a odlučování povrchových vrstev sliznice. Tento cyklus trvá 28 dní. Cyklické změny lze rozdělit do několika fází, změnám podléhá především povrchní část sliznice zona functionalis. Vrstva žlázek přiléhající k myometriu, - zona basalis, se nemění. (viz příloha obr. 6.) 1. fáze menstruační (1. až 4. den) po několikahodinové kontrakci arteriol, dojde k přechodnému překrvení, poškozená stěna cévní popraská. Dochází ke krevním výronům do sliznice, kde nastupují autolytické změny a její odlučování. Po 3 až 4 dnech krvácení končí vasokonstrikcí cév v myometriu a ze zbytků děložních žlázek dochází k regeneraci slizničního epitelu, který pokrývá ranou plochu. 2. fáze proliferační (5. až 14. den) sliznice se zvyšuje, žlázky se prodlužují, pučí nové cévy, dochází k epitelizaci endometria po předchozí menstruaci. 3. fáze sekreční (15. až 28 den) sliznice se dále zvyšuje a zkypřuje, žlázky se prodlužují a rozšiřují. Sliznice se chystá na přijetí oplodněného vajíčka. Nedojde-li k oplození, nastává příprava sliznice pro další cyklus. 4. fáze ischemická (28. den) sliznice je infiltrována leukocyty a lymfocyty. Dojde ke kontrakci arteriol v endometriu, která způsobí přechodnou hypoxii. V jejím průběhu dojde k degenerativním změnám, které vedou k rozpadu buněk. První cyklus začíná u dívek asi kolem 13 až 14 roku a označuje se jako menarche a přestává mezi 45. a 50 rokem, což bývá označováno jako menopausa. 14

15 Myometrium (tunica muscularis) svalovina dělohy tvoří nejsilnější vrstvu dělohy, je vrstva tlustá 1 1,5 cm, skládá se ze snopců hladké svaloviny, prostoupených vazivem (více je v cervixu). Svalovina je uspořádána do několika vrstev, které se navzájem prolínají. Základ tvoří spirály vybíhající od rohů děložních na tělo dělohy. Spirály se navzájem kříží, jejich výška se směrem k hrdlu děložnímu snižuje. Během těhotenství dochází k rozvíjení těchto spirál a ke ztenčování stěny. P5i porodu se oba spirální systémy kontrahují a výslednice sil směřuje do děložní osy takže vytlačují děložní obsah. Zároveň jsou tak stačovány na konci porodu cévy mezi svalovými snopci a tak je stavěno krvácení po odloučení placenty. Za těhotenství se svalové buňky prodlužují až 10x (hypertrofie), kromě toho dochází ke zmnožení buněk (hyperplazie). Po porodu dochází k regresivním změnám, děloha se během šestinedělí zavinuje na původní velikost. Seriózní povlak dělohy je pevně srostlý s myometriem. Na dělohu přechází vpředu z močového měchýře peritoneumve výši isthmu a vytváří tak záhyb excavatio vesicouterina. Mezi dělohou a rektem pak vzniká peritoneem vystlaná hluboká kapsa excavatio rectouterina (Douglasův prostor) Peritoneum viscerální peritoneum, je pevně spojeno se svalovou vrstvou. Z přední strany přechází peritoneum na močový měchýř, ze zadní strany dělohy přechází na klenbu poševní a odtud na konečník. Od hran děložních odstupuje perimetrium do stran jako široký vaz děložní ligamentum latum uteri což je frontálně uložená duplikatura peritonea, která laterálně navazuje na parietální peritoneum stěny děložní. Má dva listy (přední a zadní), mezi mimuje vazivová vrstva, která je součástí parametria. K hornímu okraji ligamentum latum jsou na obou stranách připojeny pomocí mesosalpinx vejcovody, torsálněji pak pomocí mesovaria ovaria. Parametrium je vazivo, které představuje adventicii v místech, kde stěna děložní není kryta perimetrem. Toto vazivo je uloženo především 15

16 podél děložních hran a přechází mezi oba listy lig. latum uteri jako pruhy závěsného aparátu dělohy. (viz příloha obr. 2.) [2, 3, 5, 10, 11, 14] Poloha a fixace dělohy děloha je uložena intraperitoneálně v dutině pánevní mezi močovým měchýřem a konečníkem. Za fyziologickým podmínek leží děloha ve střední rovině, případně je mírně posunuta stranou lateropozice, a pootočena doprava dextrotorse. Podélná osa těla děložního a krčku děložního neleží v jedné přímce, ale v oblasti isthmu svírají dopředu otevřený tupý úhel asi 100 -anteflexe. Osa těla děložního směřuje nahoru a dopředu, osa krčku děložního dolů a dopředu. Podélná osa dělohy je skloněna šikmo. U stojící ženy směřuje fundus nahoru a dopředu, děložní krček směřuje dozadu a dolů. Podélná osa dělohy a pochvy svírají dopředu otevřený tupý úhel (anteverse). Anteverse je ovlivněna stavem náplně močového měchýře konečníku. Děloha může být močovým měchýřem vysunuta dozadu (až do retroverse a retroflexe). Polohu dělohy udržuje podpůrný aparát (m. levator ani) a závěsný aparát. Závěsný aparát je tvořen souborem vazivových pruhů,které se od dělohy rozbíhají různými směry subserosního vaziva. Ve svém souboru představují parametrium. K parametriu řadíme vedle řídkého vaziva, které vyplňuje prostor mezi oběma listy lig. latum uteri několik párových vazů: Ligamentum cardinale uteri (lig. transversum cervicis uteri s. sustentaculum uteri Bonneyi) je soubor kolagenních vláken, která jsou prostoupena vlákny elastickými a hladkými svalovými buňkami v bazi lig. latum uteri. Vazivové pruhy odstupují od hrdla děložního k laterální stěně pánve. Kolem příčné osy (Aranova osa), která prochází těmito vazy (pravým i levým), se děloha vychyluje dopředu a dozadu při změnách náplně močového měchýře a konečníku. Ligamentum sacrouterinum probíhá od hrdla děložního dozadu ke kosti křížové. Obě ligamenta sacrouterina obkružují konečník. Ligg. Sacrouterina podmiňují oboustranně peritoneální řasu (plica sacrouterina), která ohraničuje z laterální strany excavatio rectouterina. Z mediální strany vazu se oboustranně oddělují pruhy, které se za konečníkem spojují (lig. rectouterinum). Součástí lig. rectouterinum jsou buňky hladké svaloviny (m. rectouterinus). 16

17 Ligamentum vesicouterinum směřuje od děložního hrdla ke stěně močového měchýře. Jeho ventrální pokračování k symfýze představuje lig. pubovesicale. Ligamentum teres uteri oblý vaz děložní směřuje od horu děložního pod předním listem lig. latum uteri k tříselnému kanálu. Po průchodu přes canalis inguinalis končí ve vazivu latium majus pudendi. Tento vaz je silný asi 5 mm a obsahuje hladkou svalovou tkáň. Táhne fundus dělohy dopředu a udržuje anteversi. Tato funkce je významná především při zvětšování dělohy v těhotenství. Fixační aparát dělohy umožňuje změny polohy dělohy, které se projevují především při změnách náplně sousedních orgánů. Podpůrný aparát děložní je tvořen svalovinou pánevního dna, především pars pubica m. levatoris ani a m. transversus perinei profundus. Pars pubica m. levatoris ani obou stran ohraničuje štěrbinovitý otvor pro průchod močové trubice a pochvy. Snopce pravého a levého svalu se za hiatus urogenitalis (mezi zadní stěnou pochvy a konečníkem) vzájemně proplétají. Tato část svalu je u ženy označována jako m. pubovaginalis. M. pubovaginalis se přikládá k laterální a zadní stěně pochvy. Tahem za zadní stěnu poševní vzniká asi uprostřed délky pochvy dopředu vyklenující se hrana (promontorium vaginae), na které naléhá shora děložní čípek. (viz obr. 4.) [2, 5, 11, 14] M. transversus perinei profundus je hlavním podkladem diaphragma urogenitale. Jeho snopce odstupují od ramus ossis pubis a od ramus ossis pubis až po tuber ischiadicum. Směřují mediálně a ve střední rovině končí v centrum perineale (vrstva zesíleného vaziva mezi vaginou a rektem). Sval zesiluje oblast hiatus urogenitalis a je oporou pro pánevní orgány. Cévy a nervy dělohy: Tepny dělohu zásobuje a. uterina, která přistupuje k děložnímu hrdlu ve spodní části lig. latum uteri. Tepna se asi 2 cm od hrany děložní kříží s ureterem. Z a. Terina se u hrdla děložního odděluje a. vaginalis, která sestupuje kaudálně podél stěny poševní. A. uterina vystupuje podél hrany děložní směrem k rohu děložnímu. 17

18 Z kmene a. Terina odstupují k děložnímu tělu četné větve. Na úrovni isthmus uteri anastomosují v myometriu větve pravé a levé strany. U rohu děložního se odděluje r. tubarius, a r. ovarius, které se podílejí na vytvoření ovariální arkády. Žíly odvádějí krev z mohutné venosní pleteně (plexus venosus uterinus) do vv.iliacae int. Plexus venosus uterinus má četné spojky s plexus venosus vaginalis, plexus venosus vesicalis, plexus venosus rectalis a s žílami vejcovodu a vaječníku. Míza - odtéká z těla dělohy třemi směry. Z oblasti těla, fundu a rohů děložních odtéká míza podél vasa ovaria do nodi lymphatici lumbales. Z oblasti fundu a děložních rohů je část mízy odváděna podél lig. teres uteri do nodi lymphatici inguinales superficiales. Z laterální části těla děložního odtéká míza cestou lig. latum uteri do nodi lymphatici iliaci int. V místě překřížení ureteru s a.uterina leží předsunutý nodus lymphaticus parauterinus ze skupiny nodi lymphatici iliaci int. Míza z dolní části těla a z oblasti isthmu a hrdla děložního odtéká částečně laterálně do nodi lymphatici iliaci int., jednak dozadu do nodi lymphatici sacrales. Nervy k děloze přicházejí ze smíšené pleten plexus uterovaginalis. Sympatická vlákna pocházejí ze segmentů Th12 L1, parasympatická vlákna vystupují ze segmentů S2 S4. Senzitivní vlákna směřují do segmentů Th11 Th12. Změny proporcí dělohy v průběhu života v prenatálním období, u novorozence a u dítěte má děloha dlouhý cervix a isthmus a malé tělo. Vzhledem k dnešnímu množství svaloviny je celá děloha nápadně štíhlá. V pubertě dorůstá děložní tělo a je přibližně stejně dlouhé jako cervix s isthmem, po pubertě již tělo svými rozměry převažuje a děloha získává normální tvar a velikost. Po porodu a u multipar je tělo velké, vejčitého tvaru, cervix je kratší než u nullipar. Na základě proporčních změn charakteristických pro určitá věková období byly z klinického hlediska, zejména pro potřeby dětské gynekologie, stanoveny tvarové typy dělohy odpovídající charakteristickým věkovým kategoriím. V těchto typech se výrazně mění velikostní poměr těla dělohy a cervixu. Za prenatálního i postnatálního období se mění změny proporcí jednotlivých částí dělohy. Dělíme je na: Uterus neonatalis novorozenecká děloha 18

19 Uterus infantilit dětský typ dělohy Uterus pubertalis pubertální děloha Uterus adultae dospělá děloha Uterus nulliparae děloha dospělé ženy nerodivší Uterus multiparae děloha dospělé ženy, vícerodičky Uterus climaktericus klimakterická děloha Uterus senilit stařecká děloha [2, 3, 5, 10, 14] Variace a anomálie dělohy vyplývají ze způsobu vývoje dělohy splynutím ze dvou Millerových vývodů. Jsou proto různého stupně, podle stadia, na kterém byl proces splývání zastaven. Variace tvaru jsou časté, počítají.li se i tvarové odchylky, dosahují 1,5-2 % případů. Žádná z tvarových variací založených na defektu splývání není však sama o sobě příčinou neplodnosti. Variace tvarů lze sestavit do řady podle stupně zdvojení: - Uterus arcuatus má prohnutý fundus - Uterus bicornis vybíhá ve dva samotné rohy - Uterus subseptum je děloha s neúplnou sagitální přepážkou, vyčnívající shora do děložní dutiny - Uterus septum je děloha zcela rozdělené přepážkou - Uterus bipartitus je děloha se dvěma těly a s jedním společným hrdlem - Uterus duplex je kompletně zdvojená děloha Od uterus bicornis dále mohou být odvozeny variace tvaru spojené s jednostranným zmenšením až zánikem rohu nebo těla (uterus bicornis cum cornu rudimentario, uterus duplex asymmetricus nebo uterus unicornis). Existují také četné formy dělohy normálního tvaru, ale menšího vzrůstu hypoplasie. Tyto formy jsou obvykle příčinou ztíženého prvního těhotenství. Pak se hormonálním vlivem upraví. Těžké poruchy vzniku a úpravy dělohy jsou spojeny s chromosomovými vadami a kombinovány s dalšími vývojovými poruchami pohlavních orgánů. (viz příloha obr. 5.) [2, 3, 14] 19

20 Děložní myom Myom patří mezi jeden z nejčastějších onemocnění dělohy. Myom vyskytující se na děloze je benigní nádor, který vychází z hladkého děložního svalstva. Vzniká proliferací hladké svaloviny děložního těla a rozeznáváme myom corporální, či méně často pak cervikální myom. Z histologického hlediska v myomu převažují svalová nebo vazivová vlákna. Dále se mohou v děloze vyskytovat myomy, které kromě svaloviny a vaziva obsahují také endometriální žlázovou tkáň, se nazývají adenomyomy. Myomy vytvářejí kulovité útvary dobře ohraničené proti okolí, vlivem mechanického působení okolí mohou mít i jiný tvar. Vyskytují se jako solitární útvar, většinou je jich ale v děloze několik a jde o hormonálně závislý nádor. V tkáni myomů je zvýšená koncentrace receptorů estrogenů a progesteronů. Nejčastějším nádorem děložního těla je leiomyom, který se vyskytuje u % žen ve věku mezi lety a představuje 95 % všech gynekologických benigních novotvarů. Lokalizace myomu v děloze: 1. myoma nascens 2. cervikální intramulární 3. submukózní nasedající 4. submukózní stopkatý 5. intramulární 6. subserózní 7. subserózní stopkatý 8.subserózní intraligamentózní 20

21 Dělení myomů: umístění - intramulární- jsou lokalizovány v děložní stěně, s jejich růstem dochází k hypertrofii děložní svaloviny - subserózní - vyvíjejí se na zevní straně dělohy, vyklenují ji - submukózní - rostou směrem do děložní dutiny a vyklenují endometrium, mohou být stopkaté, které jsou z dělohy vypuzovány, objeví se v děložním hrdle i před ním tzv. myoma nascens intraligamentózní - vyrůstají z děložních hran, rozvíjejí se do parametria Klinický obraz a diagnostika: Klinický obraz je ovlivněn velikostí, lokalizací a počtem myomů. Mezi symptomy patří: = krvácení - nejčastější příznak submukózního myomu, poruchy krvácení jsou způsobeny zvětšením krvácející plochy endometria, poruchou kontraktility dělohy a poruchou lokálního mechanizmu hemostázy v endometriu napjatém přes myomatózní uzly, důsledkem je hypermenorea - silné krvácení, menoragie - silné protrahované menstruační krvácení, metroragie - acyklické krvácení. = pocit tlaku v podbřišku - závisí od polohy a směru růstu myomu a jeho pohyblivost, velké subserózní myomy mohou způsobovat tlakové obtíže na sousední orgány a pánevní stěnu, mohou být příčinou: polakisurie - časté nucení na močení, způsobené tlakem myomu na močový měchýř; sekundární cystitidy - tlakem na močovou rouru zezadu a zdola může dojít ke ztíženému vyprazdňování močového měchýře s močovým reziduem a sekundární cystitidou; obstipace - tlak myomatózního uzlu na rektum může způsobit obstipaci. Intraligamentózní myom může způsobit kompresi ureteru s hydronefrózou i kompresi vén s poruchou cirkulace v dolních končetinách. = bolesti - nejsou vždy přítomny, tlak myomatózního uzlu na vyhloubení křížové kosti může způsobit bolesti v kříži. Bolestivost jako u náhlé příhody břišní může vyvolat stopkatý myom v torzi. 21

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY (ORGANA GENITALIA FEMININA)

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY (ORGANA GENITALIA FEMININA) POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY (ORGANA GENITALIA FEMININA) Vaječník (ovarium) oválný tvar, rozměry: d 2-5 cm, tl 0,5-1cm zevní popis: plochy: okraje: póly: facies med. - směřuje do nitrá pánve facies lat. - směřuje

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Petra Bártová Martina Zmrzlá Charakteristika vnitřních pohlavních orgánů ţeny Vaječníky (ovaria) pohlavní ţláza, produkce ţenských pohlavních buněk - vajíček Vejcovody (tubae uterinae)

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY 1. vnitřní pohlavní orgány: VAJEČNÍKY pohlavní žlázy uložené v dutině břišní produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony = ESTROGENY při narození 400 tis. nezralých

Více

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů Než se začneme věnovat problematice nádorů děložního hrdla, je důležité si objasnit anatomickou stavbu a funkci jednotlivých pohlavních orgánů ženy, protože ty

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organa uropoetica (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Močové cesty Calices renales (ledvinné kalichy) počínají Pelvis renales (ledvinné pánvičky) Ureter (močovod)

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 OHRANIČENÍ:

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Ženské pohlavní ústrojí. Morfologie

Ženské pohlavní ústrojí. Morfologie Ženské pohlavní ústrojí Morfologie Organa genitalia feminina interna ovarium (= vaječník) tuba uterina / salpinx (= vejcovod) uterus (= děloha) vagina (= pochva) vývojové rudimenty (epoophoron, paroophoron)

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Anatomie pánve. Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU

Anatomie pánve. Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Anatomie pánve Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Pánev prostor od lopat kostí kyčelních po perineum - Velká pánev - Malá pánev hranice - pánevní vchod Aditus pelvis (pánevní vchod)

Více

Využití metody Ludmily Mojžíšové v problematice sterility žen

Využití metody Ludmily Mojžíšové v problematice sterility žen Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Bakalářský studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Využití metody Ludmily Mojžíšové v problematice sterility žen Bakalářská

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Močopohlavní systém. Klinické poznámky. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Močopohlavní systém. Klinické poznámky. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Močopohlavní systém Test Močopohlavní systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ženský pohlavní systém

Ženský pohlavní systém Ženský pohlavní systém 419 Ženský pohlavní systém Oogonia primordiální zárodečná buňka z epiblastu - ve stěně žloutkového váčku migrace do základu gonád mitotické dělení pod vlivem medulárního rete ovarii

Více

Organa genitalia masculina

Organa genitalia masculina Organa genitalia masculina (pohlavní soustava mužská stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí muže Funkce pohlavního systému muže: spermatogeneze tvorba spermií koitus

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Samčí pohlavní soustava. 1) Varle. Stavba

Samčí pohlavní soustava. 1) Varle. Stavba 1.1.1. Samčí pohlavní soustava 1) Varle Stavba Varlata (testes) jsou párovým samčím pohlavním orgánem uloženým v šourku (scrotum). Jejich hlavní funkcí je produkce mužských pohlavních buněk (spermií) a

Více

Močové ústrojí. (organa urinaria)

Močové ústrojí. (organa urinaria) Močové ústrojí (organa urinaria) Močové ústrojí (organa urinaria) Funkce: vylučování odpadních produkt metabolismu regulaci hladiny vody regulace množství iontů udržování vnitřního prostředí organismu

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Mgr. Lenka Slezáková a kolektiv OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Irena Přivřelová, Mgr.

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Diaphragma pelvis https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Pánevní dno V oblasti pánevního dna v těsné blízkosti se setkává více orgánových systémů (konec trávicí soustavy, dolní část močových cest,

Více

Dysmenorea. Zuzana Rýdza

Dysmenorea. Zuzana Rýdza Dysmenorea Zuzana Rýdza Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem bolestivé menstruace u žen. Práce je složena ze dvou částí. Teoretická část, kde je popsána anatomie reprodukčních

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20. Opakování 8 (Člověk IV.-V.)

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20. Opakování 8 (Člověk IV.-V.) Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20 Opakování 8 (Člověk IV.-V.) Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Organa genitalia feminina

Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina (pohlavní ústrojí ženské stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí ženy Základní funkce: 1) zrání oocytů a jejich uvolnění z kůr vaječníků 2)

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie FYZIOTERAPIE U STAVŮ PO HYSTEREKTOMII - OVLIVNĚNÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže Pohlavní soustava muže Pohlavní žlázy - varlata Varle (testis) Párový orgán vejčitého tvaru - mužská pohlavní žláza. U dospělého muže je dlouhé 4 5 cm a široké 2 3 cm. Do 10 let věku roste pomalu, růst

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Obecná anatomie Přehled tkání Typy chrupavky a její uplatnění při stavbě orgánů Stavba

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Anatomie urogenitálního traktu Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Chirurgický obor zabývající se patologickými stavy horních a dolních vývodných cest močových a dále onemocněními mužského genitálu

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Pohybová aktivita v průběhu těhotenství a šestinedělí

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Pohybová aktivita v průběhu těhotenství a šestinedělí VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Pohybová aktivita v průběhu těhotenství a šestinedělí Bakalářská práce Autor: Jitka Komendová Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Dvořáková Jihlava 2012 Anotace

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 35 NO: 29letá pacientka přijatá na porodnicko-gynekologickou kliniku pro bolesti v levém podbřišku a poševní výtok. Před 14 dny obvodní gynekolog medikoval Ampicilin

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Pohlavní soustava klisny

Pohlavní soustava klisny Pohlavní soustava klisny Pohlavní soustava klisny - zadní část dutiny břišní + dutina pánevní - vaječníky + vejcovody + děloha + pochva + vulva 1 Vaječník (ovarium) = samičí pohlavní žláza - produkce pohlavních

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ

27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ 27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ A. Anatomie rozmnožovacích soustav muže a ženy, pohlavní hormony, menstruační cyklus B. Vývoj zárodku a plodu, porod, plánované rodičovství, rizika

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Kvalita života žen po hysterektomii Bakalářská práce Autor: Lucie Maňková Vedoucí práce: PhDr. Lenka Görnerová Jihlava 2015 Anotace Bakalářská

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více