tel./fax: , Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU"

Transkript

1 ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, Zlín tel./fax: , Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu Zlín, leden 2016

2 2 Název akce: Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín Oznamovatel: Statutární město Zlín náměstí Míru Zlín Investor: Statutární město Zlín náměstí Míru Zlín Projektant: Ing. Rostislav Svoboda Zálešná I/ Zlín Příslušný orgán: Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství tř. T.Bati Zlín tel.: Zpracovatel oznámení: RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná Zlín - Kudlov Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 457/2001 Sb.), č.j /3983/OEP/92 vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle 6 odst. 3 a 9 zákona ČNR č. 244/1992 S., o posuzování vlivů na životní prostředí dne Platnost autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j /ENV/11 do

3 3 OBSAH str. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 5 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 6 B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 6 B.I.3. Umístění záměru 6 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 8 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 10 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 10 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 17 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 17 B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat 17 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 18 B.II.1. Půda 18 B.II.2. Voda 18 B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 18 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 19 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 20 B.III.1. Ovzduší 20 B.III.2. Odpadní vody 21 B.III.3. Odpady 21 B.III.4. Hluk 22 B.III.5. Záření radioaktivní, elektromagnetické 23 B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 23 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 24 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 24 C.1.1. Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 24 C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 24 C.1.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 24 C.1.4. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 24 C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 25 které budou pravděpodobně významně ovlivněny C.2.1. Ovzduší a klima 25 C.2.2. Voda 27 C.2.3. Půda 28 C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 28 C.2.5. Fauna a flóra 29 C.2.6. Ekosystémy 30 C.2.7. Krajina 31 C.2.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek 31 C.2.9. Kulturní památky 31

4 4 D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 32 D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti 32 D.1.1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 32 D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 32 D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 34 D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 34 D.1.5. Vlivy na půdu 35 D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 35 D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 35 D.1.8. Vlivy na krajinu 35 D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 36 D Komplexní charakteristika vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 36 D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 36 D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 37 D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 37 D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 39 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 39 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 39 G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 40 H. ZÁVĚR 44 PŘÍLOHY 1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 2. Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 3. Situace širších vztahů 4. Situace

5 5 ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Statutární město Zlín 2. IČ Sídlo náměstí Míru Zlín 4. Oprávněný zástupce oznamovatele RNDr. Bedřich Landsfeld náměstek primátora Statutární město Zlín náměstí Míru Zlín Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Statutární město Zlín náměstí Míru Zlín tel.: ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru: Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín

6 6 Zařazení záměru podle přílohy č. 1: Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I). B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Rozšíření kompostárny Stávající kompostárna má plochu m 2 a její projektovaná kapacita je tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO) zpracovaných za rok. Rozšíření je navrženo ve dvou částech o velikosti obdélníku 79 x 19 metrů, tj m 2 a lichoběžníku o délkách základen 54 x 26 metrů, výšce 26 metrů, tj m 2. Po rozšíření stávající kompostárny o obě plochy, bude její kapacita tun BRO za rok, při stávajícím technologickém vybavení. Multifunkční plocha Jedná se o zpevněnou asfaltobetonovou plochu o velikosti cca 30 x 45 metrů. Na ploše bude probíhat manipulace s velkobjemovými odpady sváženými ze sběrných dvorů, případně přímo z centrálního příjmu odpadů. Dále zde bude probíhat manipulace s odpady z mobilních svozů apod. Předpokládaná kapacita: minimálně tun ročně v úvodu provozování. Nyní se tento objem odpadů na Suchý důl již vozí a ukládá se do skládky. Předpokládá se postupné navýšení na tun za rok. B.I.3. Umístění záměru Kraj: Zlínský Obec: Zlín Katastrální území: Prštné P.č.: 824/38, 824/47 Údolí Suchého dolu s bezejmenným potokem se nachází severně od zastavěných částí města Zlína - místních částí Louky a Prštné. Údolí je uzavřené, poměrně hluboké, délky cca 2000 metrů. Směrem k severu se údolí postupně otvírá a stává se mělčím. V jeho nejvyšším místě se nachází areál skládky o rozloze cca 24,8 ha. Na skládce tvoří hlavní komunikační osu asfaltová vozovka po celé východní straně areálu skládky, po které byla přístupná II. etapa skládky. Nyní zajišťuje příjezd k stávající kompostárně a dalšímu provozu zpracovávajícímu biologicky rozložitelné odpady. Z této komunikace bude také přístupné rozšíření kompostárny a nově navrhovaná multifunkční plocha, která je navržena severně od kompostárny. Z východní asfaltové komunikace k ní bude přivedena příjezdová komunikace v délce cca 150 metrů orientovaná východozápadním směrem.

7 7 Situace záměru Umístění záměru

8 8 Umístění záměru je rovněž patrné z přílohy č. 3 (Situace širších vztahů). Situace záměru je dokumentována v příloze č. 4. B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Záměrem statutárního města Zlína je v rámci stávajícího areálu skládky Suchý důl, součástí kterého jsou již dnes jednotlivá zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní z aglomerace města Zlína ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů (skládka komunálních odpadů, zařízení ke sběru a využití odpadů kompostárna a fermentační linka, skládka inertních odpadů ), rozšířit stávající kompostárnu a vybudovat multifunkční plochu pro manipulaci s velkoobjemovými odpady ze sběrných dvorů, centrálního příjmu odpadů a mobilních svozů. Dosavadní aktivity v areálu skládky Lokalita Suchý důl slouží k ukládání odpadů od roku 1982, kdy zde byla otevřena skládka na základě schválené projektové dokumentace zpracované Centroprojektem Zlín. Skládka sloužila k ukládání TKO z aglomerace Zlín a průmyslových odpadů ze Zlína, Otrokovic a Napajedel a dalších obcí regionu. O množství, skladbě a kvalitě ukládaných odpadů nebyly vedeny až do počátku devadesátých let dostatečně průkazné a systematické záznamy. Odpady se na I. etapě skládky ukládaly do srpna 1998, komunální odpady do srpna Rozsah zaskládkované plochy je cca 11,5 ha. Báze skládky není opatřena umělou těsnící barierou. Je zde proveden drenážní systém, který stahuje průsakovou vodu do hlavního trubního sběrače. Tento je v současné době napojen na městskou kanalizaci, kterou jsou průsakové vody odváděny na ČOV Malenovice. Je využíván i dalšími etapami skládky. II. etapa skládky byla vybudována v roce Provoz zde byl zahájen v březnu roku 1998, v roce 2000 byla rozšířena o další 2 sekce, tzv. doskládkování I. etapy. V roce 2003 zde bylo skládkování ukončeno. Skládka je těsněna kombinovaným těsněním (minerální těsnění tl. 3 x 200 mm a fólie PEHD tl. 1,5 mm). Průsakové vody ze skládky jsou odváděny drenážním systém do železobetonové jímky a odtud dále přepouštěny do kanalizačního sběrače, kterým jsou odváděny na ČOV Malenovice. Provoz na stávající III. etapě skládky byl zahájen v březnu V areálu se dále nachází potřebná infrastrukturu skládky, kterou tvoří: provozní budova s kancelářemi, sociálním zařízením a skladem, vstupní objekt s dynamickými můstkovými vahami, komunikace, inženýrské sítě - přípojka VN, rozvody NN, veřejné osvětlení, přípojka vody, rozvody skládkového plynu, kanalizace průsakových vod, kanalizace dešťových vod, záchytné příkopy srážkových vod, kanalizační přivaděč průsakových vod napojený na kanalizaci průsakových vod. sklady, deponie stavebních materiálů a mezideponie zeminy. Další zařízení pro nakládání s odpady v areálu Středisko pro řízenou aerobní fermentaci, které je situováno při východním okraji areálu. Je tvořeno lehkou ocelovou halou s přístřeškem, ve které jsou umístěny dva

9 9 fermentory biologicky rozložitelných odpadů k výrobě kompostu pro energetické využití a další technologické zázemí. Zařízení doplňují zpevněné plochy. Zařízení ke sběru, výkupu a využití biologicky rozložitelných odpadů kompostárna s max. roční kapacitou t. Čerpací stanice skládkového plynu, umístěna severně od Střediska pro řízenou aerobní fermentaci. Zařízení je umístěno v mobilním kontejneru, čerpá skládkový plyn ze tří dosud realizovaných etap skládky komunálního odpadu a přečerpává jej do městské teplárny společnosti Alpiq. Zde je skládkový plyn energeticky využíván. Čerpací stanice je doplněna spalovacím hořákem skládkového plynu. Zásobník PHM jedná se o čerpací stanici HARLEQUIN FS Mezideponie pro nakládání s odpady, zpevněné plochy na ploše I. etapy skládky, kde jsou deponovány vytříděné složky odpadů, jako např. beton a zbytky betonových konstrukcí, které jsou recyklovány, pneumatiky, které jsou zabudovávány do konstrukce skládkového tělesa atd. V areálu skládky se dále nachází na ploše I. etapy skládky dvě fotovoltaické elektrárny, jižní provozují TS Zlín s.r.o., severně umístěnou provozuje soukromý investor. Letecký pohled na areál skládky Suchý důl

10 10 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Statutární město Zlín plánuje rozvoj areálu skládky Suchý důl a jeho přetvoření v Integrované centrum nakládání s odpady, kam by měla být umístěna většina zařízení a technologií nakládajících s odpady na území města Zlína s výjimkou zařízení na energetické využití odpadů a malých sběrných dvorů již realizovaných ve Zlíně. První fázi vzniku Integrovaného centra k nakládání s odpady představuje stavba multifunkční plochy (určená zejména pro úpravu objemného odpadu) a rozšíření kompostárny (kapacita stávající kompostárny je vzhledem k narůstajícímu množství vyseparovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu od občanů nedostačující). Vybudování plochy pro úpravu objemného odpadu je rovněž požadavkem Krajského úřadu Zlínského kraje. Navržený záměr je v souladu s platným územním plánem (viz příloha č. 1). Stavba se nachází v plochách TO.I plochy technické infrastruktury nakládání s odpady. Výřez z územního plánu B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Rozšíření kompostárny Stávající kompostárna má plochu m 2 a její projektovaná kapacita je tun BRO zpracovaných za rok. Rozšíření kompostárny je jednoduchá stavba. Téměř veškeré potřebné zázemí (inženýrské sítě přípojka voda a nn, hala pro mechanismy atd.) je již realizováno. Rozšíření

11 11 je navrženo ve dvou částech o velikosti obdélníku 79 x 19 metrů, tj m 2 a lichoběžníku o délkách základen 54 x 26 metrů, výšce 26 metrů, tj m 2. Plocha je navržena s asfaltobetonovým povrchem jako stávající s odvodněním do stávajících příkopů. Na obdélníkové ploše bude probíhat kompostování, na lichoběžníkové ploše manipulace s kompostem přesívání, drcení, odbavování. Součástí plochy jsou i boxy na dosoušení kompostu na západním okraji nové plochy o velikosti 10 x 26 metrů. Boxy jsou zastřešené. Po rozšíření stávající kompostárny o obě plochy bude jejich kapacita nejméně tun BRO za rok, při stávajícím technologickém vybavení. Stávající vybavení kompostárny: traktor, překopávač, homogenizér, síto. Traktor kolový, zn. Deutz - Fahr Agrofarm 430 G - Stroj určený k zakládání kompostovacích zakládek, manipulaci se vstupními a výstupními materiály pomocí čelního nakladače zn. MX- U8. Překopávač kompostu - tažený, zn. IWK US Stroj k převracení kompostovaného materiálu uloženého v jednotlivých zakládkách, jedná se o přípřažné zařízení za traktor, které je poháněno jeho hřídelí. Homogenizér kompostu tažený, zn. ZAGO 7 SD - Stroj sloužící k úpravě (drcení, promíchání a zakládání pásových hromad) objemu kompostovatelných odpadů jako je tráva, listí, dřevo, kartony, nerecyklovatelný papír. Rotační bubnové síto s vlastním pohonem, zn. ULTRASCREEN Stroj určený k třídění hotového kompostu pomocí třídícího bubnu vedeného na čtyřech rolnách. Odvod srážkové vody z plochy, kde probíhá kompostování, bude do kanalizace, z lichoběžníkové plochy volně na terén. Technologie kompostování V kompostárně probíhá v krechtech biologický rozklad, což je aerobní odbourávání a přeměna organických látek. Krechtové kompostování je otevřený typ kompostování, který se s výhodou používá u kompostáren, u nichž se nepředpokládá intenzivní řízení procesu fermentace. Aerobní exotermní proces rozkladu organických látek tak současně zajišťuje za pomocí vyšších teplot hygienizaci, budoucí zdravotní nezávadnost a dekontaminaci patogenních organismů výrobku. Teplota kompostu v procesu zrání je průběžně měřena a vyhodnocována. Samotná výroba je zahájena vytvořením kompostové figury, což je těleso trojúhelníkového profilu o základně šíře cca 3 m a výšce cca 1,7 m. Doba zrání při intenzivním aeračním procesu je 3 až 5 měsíců v závislosti na reglementech pro jednotlivé receptury a zahrnuje i dobu pro přípravu, předfermentaci a úpravu kompostu. Během doby zrání kompostu se provádí překopávky v intervalu 1-2 týdny v závislosti na průběhu kompostovacího procesu. Při první technologické překopávce a následně dle vlhkosti kompostu dle potřeb se k podpoře fermentačních procesů aplikuje závlaha kompostu endogenní vodou. Hotový kompost se expeduje v dozrálém stavu, to je minimálně 2 týdny po poslední překopávce. V této době již nesmí mít teplotu 0,5 m pod povrchem zakládky vyšší než 40 o C. Zrající kompost může být zavlažován dle potřeby závlahovou vodou přivedenou z podzemního vrtu, aby minimální

12 Kategorie 12 obsah vody byl 40 % a maximální vlhkost 65 %. Pří zavlažování je třeba, aby vrstva zrajícího kompostu nad terénem byla min. 1,5 m. Počet zaměstnanců: 3 (stávající) Výstupy ze zařízení mohou být ve smyslu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb. následující: výrobky, tj. organická hnojiva kompost k využití na zemědělské půdě splňující požadavky zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhl. č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva a dále podmínky registrace ÚKZÚZ, rekultivační komposty, což jsou výstupy 2. skupiny (třídy I až III), výstupy 3. skupiny (stabilizované bioodpady) a výstupy 4. skupiny. Vyrobené registrované organické hnojivo průmyslový kompost je určeno k tržním účelům použitím na zemědělskou a lesní půdu. Rozhodnutí o registraci hnojiva bylo vydáno Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (č.j. UKZUZ /2015). Vyrobené rekultivační komposty s parametry výstupů 2. skupiny, jsou určeny k údržbě a obnově veřejné zeleně města Zlína, k rekultivaci skládky Suchý důl a jako technický materiál k vytváření rekultivačních vrstev zabezpečené III. etapy skládky Suchý důl. Vyrobené výstupy 3. skupiny (aerobně stabilizované bioodpady) a 4. skupiny jsou určeny k uložení zejména na řízené skládce odpadů S-OO3 Suchý důl III. etapa. Seznam odpadů, jež je možno sbírat, vykupovat a využívat v zařízení Kompostárna Zlín Suchý důl Katalog. číslo Název odpadu podle Katalogu odpadů Kaly z praní a z čištění (v rypném stavu) O Odpad rostlinných pletiv O Odpady z lesnictví O Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace (v rypném stavu) O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Odpady jinak blíže neurčené O Zemina z čištění a praní řepy O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O

13 Kategorie 13 Katalog. číslo Název odpadu podle Katalogu odpadů Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin O Odpad z destilace lihovin O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Odpadní kůra a korek O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy O Odpadní kůra a dřevo O Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O Odpadní kaustifikační kal (v rypném stavu) O Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování (v rypném stavu) O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (v rypném stavu) O Odpady z nezpracovaných textilních vláken O Odpady ze zpracovaných textilních vláken O Papírové a lepenkové obaly O Dřevěné obaly O Organické odpady neuvedené pod číslem O Dřevo O Zemina O Kompost nevyhovující jakosti O Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování ţivočišného a rostlinného odpadu Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod (v rypném stavu) O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod (v rypném stavu) O Kaly z čiření vody (v rypném stavu) O O O

14 Kategorie 14 Katalog. číslo Název odpadu podle Katalogu odpadů Kaly z dekarbonizace (v rypném stavu) O Papír a lepenka O Dřevo neuvedené pod číslem O Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet O Oděvy* O Textilní materiály* O Biologicky rozložitelný odpad O Zemina O Odpad z tržišť O Objemný odpad O * pouze biologicky rozložitelné ** nebude přijímán odpad ze syntetických materiálů a směsných vláken Multifunkční plocha Jedná se o zpevněnou asfaltobetonovou plochu o velikosti cca 30 x 45 metrů. Tato plocha bude odvodněná. Dále jsou její součástí kryté boxy na odpady o celkové velikosti 38 x 12 metrů. Boxy budou provedeny z demontovatelných a přemístitelných betonových tvárnic. Zastřešení ocelová lehká konstrukce s plechovou pultovou střechou. Na ploše bude probíhat manipulace s velkobjemovými odpady sváženými ze sběrných dvorů, případně přímo z centrálního příjmu odpadů. Dále zde bude probíhat manipulace s odpady z mobilních svozů apod. Odpady mohou být deponovány do boxů a následně rozebírány na jednotlivé složky (dřevo, kovy, sklo, pneumatiky, elektroodpad, bílý odpad), dále mechanicky upravovány např. drcením a jednotlivé složky buď ukládány do boxů nebo přímo do velkoobjemových kontejnerů. Pro ty bude na východním okraji plochy navržena plocha se sníženou výškovou úrovní, která umožní jejich pohodlnější plnění. Součástí realizace je příjezdová komunikace v úseku od východního okraje areálu po multifunkční plochu, přípojka nn vedená v souběhu s touto komunikací a dešťová kanalizace, která může být v první fází napojena na stávající otevřený příkop na severním okraji I. etapy skládky. Předpokládaná kapacita: minimálně tun ročně v úvodu provozování. Nyní se tento objem odpadů na Suchý důl již vozí a ukládá se do skládky. Předpokládá se postupné navýšení na tun za rok. Na multifunkční ploše bude využíváno stávající vybavení areálu skládky Suchý důl, drtič odpadů Husman, kolový nakladač, nákladní automobily pro svoz velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemové kontejnery a drobná technika na zpracování odpadů. Počet zaměstnanců: nově 2. Zázemí pro zaměstnance je umístěno ve stávající provozní budově. Komunikační napojení záměru je stávající. Na multifunkční ploše se bude zpracovávat odpad objemný odpad.

15 15 Z dotřídění objemných odpadů budou vznikat následující druhy odpadů: pneumatiky jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem (ostatní odpad, který zůstane po vytřídění toho, co je využitelné) papír a lepenka sklo textilní materiály dřevo plasty kovy biologicky rozložitelný odpad objemný odpad (zbytkový) Tyto vytříděné složky se budou z větší části materiálově využívat. Nevyužitá část se uloží do skládky. V následujícím přehledu je uveden výčet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, která jsou součástí vlastního záměru v souladu s Metodickým sdělením MŽP č.j /ENV/15 ze dne Některá opatření vyplývají z legislativy, resp. stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit, případně jde o opatření, která konkretizují obecné legislativní požadavky. Jedná se o následující opatření: Nakládání s odpady legislativa v oblasti odpadového hospodářství Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení Suchý důl III. etapa II. fáze provozu skládky je udělen v rámci integrovaného povolení. Provozní řád skládky bude v souvislosti s realizací multifunkční plochy aktualizován. K provozování stávající Kompostárny Zlín Suchý důl byl v rámci integrovaného povolení krajským úřadem udělen souhlas (dle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a souhlas s jeho provozním řádem dle přílohy č. 3 zákona o odpadech) mj. za podmínek: - Provoz musí probíhat dle schváleného provozního řádu kompostárny. - V zařízení je možno využívat pouze odpady, které jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto rozhodnutí (o vydání změny integrovaného povolení č. 11 pro zařízení Centrum nakládání s odpady Zlín Suchý důl společnosti Technické služby Zlín, s.r.o.). Výčet těchto odpadů je uveden výše v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru. - Kompostovatelný odpad velkých rozměrů (např. větve) bude náležitě upraven (rozdrcen, naštěpkován) tak, aby jej bylo možno kompostovat. - Samostatně bude vedena evidence o odpadech přijímaných a vyprodukovaných do a ze zařízení.

16 16 Provozní řád kompostárny ve smyslu legislativy v oblasti odpadového hospodářství bude aktualizován. Ochrana před hlukem Mechanizace na skládce je udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí. Provoz dopravy a stacionárních zdrojů hluku spojených s provozem zařízení bude pouze v denní době. Ochrana vod Čerpání podzemních vod pro potřeby kompostárny bude probíhat v souladu s provozním řádem kompostárny a platným integrovaným povolením. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce jsou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod. V případě úniku ropných látek v areálu, např. vlivem poruch dopravní a mechanizační techniky přivážející odpady či úniky z mechanizace, zabrání provozovatel šíření kontaminace akumulací úniků, použitím vhodných sorpčních materiálů a následně odtěžením kontaminované zakládky. Použitá sorpční hmota a odtěžená zakládka bude předána k odstranění oprávněné firmě. Plán opatření pro případy havarijního znečištění vod na skládce Suchý důl schválený v rámci stávajcícího integrovaného povolení bude aktualizován. Ochrana ovzduší Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je skládka odpadů Suchý důl, III.etapa Zlín-Mladcová vyjmenovaným stacionárním zdrojem. Zařízení je z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozováno v souladu s provozním řádem Skládka odpadů Suchý důl, III. etapa Zlín-Mladcová, který je schválen integrovaným povolením. Kompostárna Zlín Suchý důl jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj, kód zdroje 2.3. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Zařízení je z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozováno v souladu s provozním řádem Kompostárna Zlín - Suchý důl, který je schválen integrovaným povolením. Opatření proti prášení a emisím znečišťujících látek do ovzduší ze zařízení kompostárny jsou uvedena ve stávajícím provozním řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Ochranu

17 17 proti šíření emisí znečišťujících a pachových látek do ovzduší v podmínkách zařízení představují zejména: - řádná péče při uskladnění přijímaných bioodpadů a produkovaných kompostů, - minimalizovat možné zdroje zápachu z provozu kompostárny (např. přemokření kompostu s následným hnitím, narušení procesu fermentačních procesů s nástupem anaerobního rozkladu); - dodržování technologických postupů ve výrobě, tj. včetně skrápění a aerace; - minimalizovat kontakt nezpracovaných organických produktů s proudícím vzduchem, minimalizovat zbytečnou manipulaci s komponenty a výrobky, zvolit vhodnou dobu jejich provádění; - provoz kompostárny dle možností přizpůsobit aktuálním atmosférickým podmínkám; - udržovat čistotu a pořádek v prostoru kompostárny, příjezdových a manipulačních ploch; - vždy po vyskladnění průmyslových a rekultivačních kompostů celý prostor po zakládce vyčistit; - provádět další úkony související s údržbou kompostárny, čistotou jejího okolí, příjezdových komunikací, údržbou zelených ploch apod., které jsou uvedeny v ostatních částech provozního řádu; obdobně je vhodné tato opatření uplatnit i při provozu multifunkční plochy; - minimalizovat pohyb mechanizmů; - v rámci omezení prašnosti jsou řidiči vozidel odjíždějících se zařízení povinni provést očistu vozidel a případně provést zakrytí nákladu plachtou; obdobně je vhodné tato opatření uplatnit i při provozu multifunkční plochy, Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší budou aktualizovány. B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Termín zahájení realizace: 2. polovina r Termín dokončení: konec roku r B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Statutární město Zlín B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat Výčet navazujících rozhodnutí Změna integrovaného povolení Správní úřad, který bude rozhodnutí vydávat Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽPaZ

18 18 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Stavba bude realizována v těsné blízkosti stávající kompostárny. Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, k záboru zemědělského půdního fondu nedojde. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. B.II.2. Voda Pitná voda je spotřebovávána pro sociální účely zaměstnanců, navíc bude spotřeba pro 2 nové zaměstnace. Zázemí pro zaměstnance je umístěno ve stávající provozní budově. Zdrojem pitné vody je stávající přípojka vodovodu vedená z Mladcové a napojená do provozní budovy. Zdrojem technologické vody je stávající vystrojený hydrologický vrt umístěný v blízkosti provozní budovy. Z něj je provedena přípojka vody ke stávající kompostárně. Odběr podzemní vody probíhá v souladu s povolením k nakládání s podzemními vodami vydaným Krajským úřadem Zlínského kraje. Spočívá v odběru podzemní vody z vodního zdroje vrtané studny na pozemku p.č. 824/38 v k.ú. Prštné v následujícím množství: - průměrně 0,1 l /sec - maximálně 0,2 l /sec - maximální měsíční odběr: 210 m 3 - maximální roční odběr: 2500 m 3 Povolení bylo vydáno za podmínek: a) odběr podzemní vody z vrtané studny se povoluje do b) skutečné množství odebrané vody musí být měřeno řádným měřícím zařízením (vodoměrem) c) bude vedena evidence množství odebraných podzemních vod, tyto údaje je provozovatel povinen nahlásit Povodí Moravy, s.p. Brno nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku. Čerpání podzemních vod pro potřeby kompostárny bude probíhat v souladu s aktualizovaným provozním řádem kompostárny. B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Energetická spotřeba zařízení kompostárny je dána odběrem elektrické energie pro osvětlení a pohonu čerpadla pro čerpání podzemní vody. Rozšířením kompostárny se významně nezmění. Multifunkční plocha bude napojena na stávající rozvod nn. Požadavky na nově instalovaný příkon 10 kw.

19 19 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Dopravní napojení areálu skládky Celý areál skládky Suchý důl je přístupný ze dvou směrů. Hlavní přístupová komunikace vede ze Zlína po příjezdové st. silnici III. třídy číslo na Mladcovou. Dále vede kolem skládky popílku a chatovou osadou Zbožensko až ke skládce. Poslední úsek komunikace v osadě Zbožensko byl rekonstruován v roce Druhá přístupová cesta využívaná méně vede z městské části Louky po místní komunikaci s asfaltovým povrchem k bývalému úložišti kalů. Na tuto komunikaci navazuje panelová komunikace na severní straně areálu skládky. Příjezd na skládku je v severovýchodní části areálu přes vstupní objekt vážnice, která je opatřena dvěma vážními dynamickými můstky pro vážení v obou směrech. Na skládce tvoří hlavní komunikační osu asfaltová vozovka po celé východní straně areálu skládky, po které byla přístupná II. etapa skládky. Nyní zajišťuje příjezd k stávající kompostárně a dalšímu provozu zpracovávajícímu biologicky rozložitelné odpady. Z této komunikace bude také přístupné rozšíření kompostárny a nově navrhovaná multifunkční plocha, která je navržena severně od kompostárny. Z východní asfaltové komunikace k ní bude přivedena příjezdová komunikace v délce cca 150 metrů orientovaná východozápadním směrem. Hlavní trasa dopravního napojení přes Zbožensko Průměrný počet vozidel přijíždějících v posledních letech na skládku činí cca 105 za den. Z toho je 55 těžkých nákladních vozidel, 40 dodávkových vozidel nebo osobních s vozíkem a 10 osobních vozidel zaměstnanců. Po příjezdové trase přes Zbožensko přijíždí a odjíždí cca 60 % dopravy, přes Louky a panelovou vozovku severně od skládky přijíždí a odjíždí 40 % dopravy. Vnitrodoprava je vedena po komunikacích v areálu skládky a po určených komunikacích na samotném tělese skládky. Doprava probíhá pouze v denní době.

20 20 Po zvýšení kapacity stávající kompostárny a vybudování nové multifunkční plochy se předpokládá nárůst dopravy max. o 3 těžká nákladní vozidla, 5 dodávkových vozidel a 2 osobní vozidla zaměstnanců v důsledku návozu odpadů, odvozu kompostu a vytříděných odpadů. Předpokládané navýšení dopravy nebude významné. Objemný odpad, který se bude zpracovávat na multifunkční ploše, se již nyní na Suchý důl vozí a ukládá se do skládky. B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je skládka odpadů Suchý důl, III.etapa Zlín-Mladcová vyjmenovaným stacionárním zdrojem. Kód zdroje 2.2. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozováno v souladu s provozním řádem Skládka odpadů Suchý důl, III. etapa Zlín-Mladcová, který je schválen integrovaným povolením. Kompostárna Zlín Suchý důl jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj, kód zdroje 2.3. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozováno v souladu s provozním řádem Kompostárna Zlín - Suchý důl, který je schválen integrovaným povolením. Dalším stávajícím vyjmenovaným zdrojem je fermentační linka (kód zdroje 2.3. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší). Emisní limity nejsou stanoveny. Rozšíření kompostárny a nová multifunkční plocha představují změnu stávajících stacionárních zdrojů. Kompostárna Bodové zdroje znečišťování, kterými jsou procesy drcení (štěpkování) bioodpadu jsou minimální. K emisi bude docházet pouze na omezenou dobu provozu strojního zařízení. Další technologie zpracovávají surovinu vlhkou a tedy neprašnou. Plošné zdroje znečišťování ovzduší pachovými látkami - vzhledem k technologii kompostování budou v minimální úrovni v etapě započetí rozkladných procesů, kdy může lokálně po omezenou dobu dojít k anaerobnímu procesu, při kterém vznikají pachové látky. Zdrojem emisí pachových látek mohou být deponie materiálů určených ke kompostování a kompost během jeho překopávek. Multifunkční plocha Manipulace s velkobjemovými odpady nebude zdrojem prašnosti a pachových látek. Odpady mohou být dále mechanicky upravovány drcením. K případné emisi prachu z tohoto bodového zdroje bude docházet pouze na omezenou dobu provozu strojního zařízení. K emisím znečišťujících látek do ovzduší po realizaci záměru bude docházet v důsledku příjezdů a odjezdů nákladních aut s odpadem a při provozu manipulační techniky.

21 21 Příspěvek emisí z dopravy spojené s provozem zařízení ke stávající imisní situaci v lokalitě nebude významný. Nebude se jednat o podstatný nárůst dopravy viz bilance dopravy v předchozí kapitole. Stávající používané mechanismy budou využívány jak při provozu kompostárny tak při provozu multifunkční plochy. Na multifunkční ploše bude využíváno stávající vybavení areálu skládky Suchý důl, drtič odpadů Husman, kolový nakladač, nákladní automobily pro svoz velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemové kontejnery a drobná technika na zpracování odpadů. K pohonu pojízdných mechanizmů v zařízení se používá motorová nafta. B.III.2. Odpadní vody Ke zvýšení množství odpadních splaškových vod dojde v důsledku nárůstu počtu zaměstnanců o 2. Splaškové vody jsou likvidovány v bezodtokové jímce a vyváženy na ČOV. Srážkové vody jsou odváděny do záchytných příkopů - z multifunkční plochy na severním okraji I. etapy skládky. Z rozšíření kompostárny do příkopu odvádějící vody z II. etapy skládky. Oba jsou později svedeny do vodoteče v ose údolí Suchého dolu. Z lichoběžníkové plochy rozšíření kompostárny bude odvod srážkových vod volně na terén. B.III.3. Odpady Rozšířená kompostárna a nově zřizovaná multifunkční plocha navazuje na zařízení stávající skládky. Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení Suchý důl III. etapa II. fáze provozu skládky je udělen v rámci integrovaného povolení. Provozní řád skládky bude aktualizován. Provozem skládky vzniká určité množství odpadů (směsný komunální odpad odstraňovaný přímo v zařízení, odpady z provozu mechanizace vyjeté motorové oleje, akumulátory, jejichž odběr a výměnu zajišťuje smluvní partner; kal ze septiků a žump, odčerpávaný spolu se splaškovou vodou a odvážený na ČOV). Stávající postupy k odstraňování těchto odpadů se nemění, struktura odpadů zůstává stejná, jejich množství může být v důsledku provozu rozšířeného a nového zařízení zvýšeno. Tento nárůst nebude významný. Provozem kompostárny vznikají následující odpady kategorie ostatní (mimo využitelné odpady). Jsou odstraňovány v zařízení provozovatele řízené skládce odpadů Suchý důl III. etapa.

22 22 Jedná se o následující odpady dle Katalogu odpadů: Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem O Kompost nevyhovující jakosti O Jiné odpady z mechanické úpravy O Na multifunkční ploše se bude zpracovávat odpad objemný odpad. Z dotřídění objemných odpadů budou vznikat následující druhy odpadů dle Katalogu odpadů: Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie Pneumatiky O Papír a lepenka O Sklo O Textilní materiály Dřevo Plasty Kovy Tyto vytříděné složky se budou z větší části materiálově využívat. Nevyužitá část se uloží do skládky. Vzhledem k tomu, že se objemný odpad v současné době na skládku vozí a ukládá, nedojde v důsledku provozu multifunkční plochy k nárůstu objemu odpadů ukládaných do skládky. K provozování stávající Kompostárny Zlín Suchý důl byl v rámci integrovaného povolení krajským úřadem udělen souhlas (dle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a souhlas s jeho provozním řádem dle přílohy č. 3 zákona o odpadech) mj. za podmínek: - Provoz musí probíhat dle schváleného provozního řádu kompostárny. - V zařízení je možno využívat pouze odpady, které jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto rozhodnutí (o vydání změny integrovaného povolení č. 11 pro zařízení Centrum nakládání s odpady Zlín Suchý důl společnosti Technické služby Zlín, s.r.o.). Výčet těchto odpadů je uveden výše v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru. - Kompostovatelný odpad velkých rozměrů (např. větve) bude náležitě upraven (rozdrcen, naštěpkován) tak, aby jej bylo možno kompostovat. - Samostatně bude vedena evidence o odpadech přijímaných a vyprodukovaných do a ze zařízení. Provozní řád kompostárny bude aktualizován. B.III.4. Hluk Stávajícím zdrojem hluku na skládce odpadů jsou příjezdy a odjezdy nákladních aut dovážejících odpad, případně odvážejících vyprodukovaný kompost a provoz manipulační techniky.

23 23 Po zvýšení kapacity stávající kompostárny a vybudování nové multifunkční plochy se předpokládá nárůst dopravy max. o 3 těžká nákladní vozidla, 5 dodávkových vozidel a 2 osobní vozidla zaměstnanců v důsledku návozu odpadů, odvozu kompostu a vytříděných odpadů. Předpokládané navýšení dopravy nebude významné. Objemný odpad, který se bude zpracovávat na multifunkční ploše, se již nyní na Suchý důl vozí a ukládá se do skládky. Provoz kompostárny bude zajištěn stávajícím vybavením - traktor, překopávač, síto, drtič. Na multifunkční ploše bude využíváno stávající vybavení areálu skládky Suchý důl, drtič odpadů Husman, kolový nakladač, nákladní automobily pro svoz velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemové kontejnery a drobná technika na zpracování odpadů. Mechanizace na skládce je udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí. Provoz dopravy a stacionárních zdrojů hluku bude pouze v denní době. V blízkosti skládky se nenachází obytná zástavba. Nejbližší obytný objekt je vzdálen 370 m SV směrem (RD na ul. Zbožensko, č.p. 87) od uvažované multifunkční plochy. Ovlivnění nejbližší obytné zástavby (chráněných venkovních prostor) hlukem z výstavby a z navrhovaných provozů se nepředpokládá. B.III.5. Záření radioaktivní, elektromagnetické S provozem záměru nesouvisí zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření. B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií V prostoru zařízení skládky III.etapy a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Ve všech prostorách skládky je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky jsou tyto odpady řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce jsou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu geologického prostředí, podzemních a povrchových vod. V případě úniku ropných látek v areálu, např. vlivem poruch dopravní a mechanizační techniky přivážející odpady či úniky z mechanizace, zabrání provozovatel šíření kontaminace akumulací úniků, použitím vhodných sorpčních materiálů a následně odtěžením kontaminované zakládky. Použitá sorpční hmota a odtěžená zakládka bude předána k odstranění oprávněné firmě. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: - data vzniku - informované instituce a osoby - data a způsobu provedeného řešení dané havárie O každé havárii musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce (viz provozní řád skládky).

24 24 ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území C.1.1. Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky V širším území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability. Posuzovaný záměr se nenachází v jejich blízkosti. Zvláště chráněná území, přírodní parky ani významné krajinné prvky nejsou v bezprostřední blízkosti hodnocené lokality situovány. V posuzovaném území se nenachází žádné území ze soustavy NATURA V příloze č. 2 je doloženo stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast ve Zlínském kraji. C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. C.1.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení V blízkosti skládky se nenachází obytná zástavba. Nejbližší obytný objekt je vzdálen 370 m severovýchodním směrem (RD na ul. Zbožensko, č.p. 87) od uvažované multifunkční plochy. Území není zatěžováno nad míru únosného zatížení. C.1.4. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území Lokalita Suchý důl slouží k ukládání odpadů od roku O množství, skladbě a kvalitě ukládaných odpadů nebyly vedeny až do počátku devadesátých let dostatečně průkazné a systematické záznamy. Odpady se na I. etapě skládky ukládaly do srpna 1998, komunální odpady do srpna Rozsah zaskládkované plochy je cca 11,5 ha. Báze skládky není opatřena umělou těsnící barierou. Je zde proveden drenážní systém, který stahuje průsakovou vodu do hlavního trubního sběrače. Tento je v současné době napojen na městskou kanalizaci,

25 25 kterou jsou průsakové vody odváděny na ČOV Malenovice. Je využíván i dalšími etapami skládky. II. etapa skládky byla vybudována v roce Provoz zde byl zahájen v březnu roku 1998, v roce 2000 byla rozšířena o další 2 sekce, tzv. doskládkování I. etapy. V roce 2003 zde bylo skládkování ukončeno. Skládka je těsněna kombinovaným těsněním (minerální těsnění tl. 3 x 200 mm a fólie PEHD tl. 1,5 mm). Průsakové vody ze skládky jsou odváděny drenážním systém do železobetonové jímky a odtud dále přepouštěny do kanalizačního sběrače, kterým jsou odváděny na ČOV Malenovice. Provoz na stávající III. etapě skládky byl zahájen v březnu C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny C.2.1. Ovzduší a klima Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti MT 10 a je charakteristické mírně teplým jarem, dlouhým mírně suchým létem, mírně teplým podzimem a suchou zimou s krátkým trváním sněhové přikrývky. Vybrané klimatické charakteristiky MT10 Počet letních dnů Počet dnů s průměrnou teplotou + 10 C a více Počet mrazových dnů Počet ledových dnů Průměrná teplota v lednu C Průměrná teplota v červenci C Průměrná teplota v dubnu C 7 8 Průměrná teplota v říjnu C 7 8 Počet dnů se srážkami 1 mm a více Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) Srážkový úhrn v zimním období (mm) Počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet zamračených dnů Počet jasných dnů Průměrná roční teplota vzduchu 8,0 8,5 C Údaje klimatoměrných a srážkoměrných stanic Stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII, teplota Mladcová - 1,9-0,4 3,4 8,4 13,2 16,8 18,0 17,4 13,7 8,7 4,2 0,1 8,5 C srážky Zlín mm vlhkost Mladcová %

26 26 Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Zlín ve výšce 10 m nad zemí v % rychlost větru m/s S SV V JV J JZ Z SZ calm součet 1,7 4,99 4,63 6,93 2,97 3,94 7,09 5,58 3,42 19,29 58,84 5,0 3,40 3,94 4,79 2,83 4,60 7,95 5,41 2,81 35,73 11,0 0,13 0,42 0,08 0,90 1,86 0,86 0,61 0,57 5,43 Součet 8,52 8,99 11,80 6,70 10,40 15,90 11,60 6,80 19,29 100,00 Grafické znázornění větrné růžice Kvalita ovzduší Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1x1 km a zveřejněných na internetových stránkách ČHMÚ. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky, které mají stanoven roční imisní limit, za předchozích 5 kalendářních let. Pro oblast záměru a nejbližší okolí jsou zveřejněny tyto průměry: Škodlivina konc. období Jednotka průměrů - mapa Imisní limit Jednotka imisní limit Arsen rok 1,29 ng.m 3 6 ng.m 3 Kadmium rok 0,33 ng.m 3 5 ng.m 3 Olovo rok 8,4 ng.m 3 0,5 μg.m 3 Nikl rok 0,7 ng.m 3 20 ng.m 3 SO 2 M4 24hod 31,0 μg.m μg.m 3 PM 10 M36 24hod 50,0 μg.m 3 50 μg.m 3 PM 10 rok 26,6 μg.m 3 40 μg.m 3 PM 2,5 rok 20,4 μg.m 3 25 μg.m 3 BZN rok 1,7 μg.m 3 5 μg.m 3 BaP rok 1,16 ng.m 3 1 ng.m NO 2 rok 12,9 μg.m 3 40 μg.m 3

27 27 Vysvětlivky: Pětileté průměry ve čtvercové síti 1x1 km: NO 2, PM 10, BZN, BaP, PM 2 - roční průměrná koncentrace PM 10 M nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce SO 2 M4-4. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce V posuzované oblasti dosahuje pětiletý průměr 24hod. koncentrace prašných částic frakce PM 10 hranice imisního limitu. Imisní limit benzo(a)pyrenu je překročen. C.2.2. Voda Povrchové vody Nejvýznamnějším vodním tokem v širším území je Dřevnice (číslo hydrologického pořadí ). Koryto Dřevnice se nachází jižně od záměru ve vzdálenosti cca 1,8 km. Na níže uvedeném obrázku jsou znázorněny vodní toky v nejbližším okolí skládky. Jedná se o pravostranné přítoky Dřevnice. Údolí Suchého dolu je odvodňováno bezejmenným potokem západně od skládky. Více na západ protéká Chlumský potok, na jehož dolním toku jsou situovány Chlumecké nádrže. Východně protéká Prštenský potok, níže je situován Prštenský rybník. Situování vodních toků

28 28 Dvakrát ročně jsou odebírány a analyzovány vzorky povrchových vod. Pro monitoring povrchových vod je odebírána voda z vodoteče pod skládkou. Podzemní vody Podzemní vody v okolí skládky jsou monitorovány. Monitoring podzemních vod je realizován pomocí monitorovacích vrtů. Měření změn úrovně hladiny podzemní vody je prováděno jedenkrát měsíčně v průběhu běžného hydrologického roku. Vzorky k analýze jsou odebírány dvakrát ročně. Výsledky monitoringu povrchových a podzemních vod jsou pravidelně vyhodnocovány. Shrnutí výsledků za posledních 6 let bylo provedeno v materiálu Posouzení kvality vod ze skládky Suchý důl, Zlín, který vypracoval Centroprojekt Zlín v listopadu Závěry jsou následující: Podzemní voda na okolních zemědělsky využívaných pozemcích je kontaminována dusičnany, a to pravděpodobně v důsledku intenzivní zemědělské činnosti. Původ zjištěné kontaminace olovem a kadmiem je sporný, protože pokud by docházelo k průsakům skládkových vod do vod podzemních, projevilo by se toto i zvýšením dalších kontaminantů, jako např. chromu. Kontaminace je sice antropogenního původu, nicméně nelze prokázat přímou souvislost se skládkováním. Vyhodnocení trendů v kvalitě podzemní vody v některých monitorovacích vrtech je obtížné, protože množství podzemní vody je v těchto vrtech obvykle nedostatečné pro odběr vzorků nebo úplně suché. Průsaková voda ze skládky: vzhledem k výši znečištění obsaženému v průsakové vodě je nutno tuto vodu trvale odvádět k čištění na čistírnu odpadních vod v Malenovicích. C.2.3. Půda Ve stávajícím integrovaném povolení je stanovena podmínka provádět pravidelně monitoring vlivu zařízení na stav fauny, flóry a půdy v něm a jeho okolí v 5-letých cyklech. Zájmové území je tvořeno z velké části plochami nezemědělské půdy, na nichž již byla provedena skrývka svrchní kulturní vrtsvy půdy. Zemědělská půda se nachází mimo oplocený areál. Hospodaření se svrchní kulturní vrstvou půdy je v souladu s podmínkami vynětí, skrývky jsou využívány ke zpětnému ohumusení deponie a k jejímu začlenění do okolí. Dílčí problém představují neurovnané deponie zeminy v severní části lokality, které jsou velmi rychle kolonizovány plevelnými společenstvy. Oplocená skládka je obklopena zemědělskou půdou. Terénním šetřením nebyly zjištěny žádné projevy ovlivnění zemědělské půdy provozem skládky. Záměrem nejsou dotčeny zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa. C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje Geomorfologické poměry Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Sídlo Provozovatel kraj okresní město kontakty adresa Městský úřad ve Strážnici Jihomoravský Hodonín E-mail: jaromír.michalek@straznice-mesto.cz; www.straznice-mesto.cz

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Současný

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko Oddělený sběr bioodpadů Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko Představení společnosti Představení: ODAS - vznik v roce 1991 transformací býv. TS města Žďár n.sázavou. Český subjekt, fyzická osoba oprávněná

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Přestaňte společně s odpady vyhazovat i své peníze! PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Optiwaste vlastní unikátní systém v oblasti odpadového hospodářství. Podrobnou analýzou a následným efektivním využitím

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více