Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Pozor pi otevírání pístroje. Otevená dvíka se mohou vrátit zpt. kabelu se mze roztavit. smí pipojit pouze autorizovaný odborník. Platí pedpisy regionálního energetického podniku a stavebního zákona. Ped uvedením do provozu pístroje si pecliv pectte návod k pouzití. Umozuje bezpecné a správné pouzívání pístroje. zákaznický servis. Neodborné opravy jsou nebezpecné. pístroj k topení v místnosti, kde je umístn. Nenechávejte dti hrát si s pístrojem. Dosplí a dti nesmí pouzívat pístroj bez dozoru, kdyz toho nejsou fyzicky, smyslov a mentáln schopní, nebo kdyz jim chybí vdomosti a zkusenosti, pístroj správn a bezpecn obsluhovat. Bezpecnost pi pecení Pozor, nebezpecí popálení! Nikdy se nedotýkejte horkých topných clánk a vnitních ploch trouby. Zabrate dtem v pístupu k pístroji. Pozor, nebezpecí pozáru! Nikdy neukládejte holavé pedmty do trouby. Pi provozu nechte v troub pouze nutné vnitní díly. Pozor u pokrm, které se pipravují s nápoji s vysokým obsahem alkoholu (nap. rum, koak, víno atd.). Alkohol se pi vysokých teplotách odpauje. Za nepíznivých okolností se mohou alkoholové páry vznítit. Pozor, nebezpecí pozáru! Pehátý olej a tuk se rychle vznítí. Ped dalsím pouzitím odstrate vtsí zbytky oleje a tuku. Pozor! Bhem provozu mze unikat horká pára. Nedotýkejte se vtracích otvor. Pozor! Pi otevení trouby mze unikat horká pára. 4 Uvedení do provozu Odstrate obal pístroje a zlikvidujte ho v souladu s místními pedpisy. Nezapomete, ze se v obalu nachází píslusenství. Zabrate dtem v pístupu k cástem obalu a plastovým fóliím. Po vybalení zkontrolujte, zda nebyl pístroj pi peprav poskozen. Poskozený pístroj se nesmí pipojit. Pístroj smí pipojit pouze autorizovaný odborník. Pi skodách zpsobených nesprávným pipojením zaniká nárok na záruku. Dodrzujte návod k montázi. Pístroj ped prvním pouzitím dkladn vycistte. Tím se odstraní pípadný "zápach novoty" a necistoty. Tento spotebic je oznacen podle evropské smrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zaízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smrnice stanoví rámec pro sbr a recyklaci odpadních zaízení v celé EU. Prevence skod na pístroji a vestavném nábytku Trouba Odstrate po kazdém pecení ovocné kyseliny (nap. z citron, svestek atd. ). Kyselina mze zpsobit skvrny na smaltovaném povrchu trouby! Nikdy nelijte vodu do horké trouby. Smaltovaný povrch se mze poskodit. Pecící plech nikdy nezasunujte pímo na dno trouby. Kuchyské nádobí, nap. hrnec na pecení, nikdy neumisujte na dno trouby. Na dno trouby nikdy nepokládejte alobal. Doslo by k akumulaci tepla a poskození smaltovaného povrchu. Nikdy nezakrývejte vtrací strbiny trouby. Tsnní dvíek nikdy nesmíte sejmout. Je-li tsnní dvíek poskozené, musí se vymnit. Na zadní stran vnitního prostoru se nachází zásuvka pro topné tleso cihly (zvlástní píslusenství). Kryt pi normálním provozu nechte v zásuvce. Sousedící plochy nábytku Po vyjmutí pipraveného pokrmu nechte dvíka az do vychladnutí trouby zavená. Dvíka trouby nesmí být polootevená, sousedící kuchyský nábytek by se mohl poskodit. Chladicí ventilátor jest urcitou dobu bzí a poté se automaticky vypne. 5 Toto je Vase nová trouba Trouba Displej a ovládací prvky Vtrací strbiny Tsnní dvíek Zásuvka pro topné tleso BA /120 6 Displej a ovládací prvky Displej V horní tetin se zobrazuje zobrazovací lista nebo vyvolané menu. Ve spodní cásti se zobrazují rzné nastavené parametry. Tlacítka Tlacítka vlevo a vpravo vedle displeje se aktivují dotykem. Podle nastavení jsou tlacítka obsazena rznými funkcemi. Aktuální obsazení tlacítka zobrazuje symbol vedle tlacítka Volic funkce Levým volicem nastavíte rezim, ve kterém chcete pokrm pipravit, nebo funkci katalýzy. Volic mzete otácet doprava nebo doleva. Volic teploty Mzete nastavit teploty C nebo funkci katalýzy. Volic mzete otácet doprava nebo doleva. Otocením volice teploty z aretované polohy doprava zapnete svtlo v troub. Pi nastavení teploty pod 70 C zstane svtlo v troub vypnuto. Tlacítka Symbol Funkce tlacítka Postup doprava Postup doleva Pevzetí nastavených hodnot / spustní Vymazání Zvýsení hodnot Snízení hodnot Vyvolání menu casovace Vyvolání menu základních nastavení Zobrazení aktuální teploty vnitního prostoru Aktivace dtské pojistky Zrusení dtské pojistky Zastavení stopek Spustní stopek g f b j d e q c a o p l m 7 Píslusenství Pístroj je sériov vybavený následujícím píslusenstvím: Grilovací rost pro formy na pecení, pecen, grilované kousky a nádobí Rost zasute vzdy tak, aby byla dvojitá pícná vzpra vzadu. Pecící plech na koláce, placicky a rozpékané pecivo Grilovací pánev na pecení masa nebo jako záchytná nádoba na tuk Krom toho si mzete objednat následující zvlástní píslusenství: Sklenný pekác na nákypy a ovocné koláce Cihla s rostem pro pokládání a lopatkou na pizzu a chléb Navíc potebujete topné tleso.

3 Topné tleso 230 V Topné tleso 400 V Topné tleso pro cihlu Ctynásobný teleskopický plný výsuv 8 Rezimy Zobrazení na displeji Rezim Horký vzduch Pouzití Na kolác, placicky a listové tsto v nkolika úrovních. Energeticky úsporný rezim horkého vzduchu pro kolác, drobné pecivo, nákypy a gratinované pokrmy. Dodatecný ohev zespoda pro vlhké koláce, nap. ovocné. K dopecení, nap. vlhkých ovocných kolác, k zavaování, pro pokrmy ve vodní lázni. Pro koláce ve formách nebo na plechu, nákypy, pecení masa. Cílený ohev seshora, nap. zapecení ovocných kolác s bezé. Rovnomrné ohátí masa, drbeze a celých ryb ze vsech stran. Grilování plochých kus masa, párk nebo cástí ryb, zapecení a gratinování. Vyhívaná cihla pro kupavou pizzu a chléb nebo housky jako z kachlové pece. Katalytické samocistní Eco (Zárovka trouby nesvítí) 165 Horký vzduch a spodní ohev Spodní ohev Horní a spodní ohev 170 Horní ohev 190 Gril s horkým vzduchem 200 Gril 300 Funkce cihla (pouze se zvlástním píslusenstvím) Katalýza První nastavení po pipojení Po prvním zapnutí po pipojení se zobrazí na displeji menu První nastavení. Nastavte cas, formát casu a Vámi pozadovanou jednotku teploty. Upozornní Menu První nastavení se zobrazí pouze pi prvním zapnutí nebo kdyz byl pístroj nkolik dní bez proudu. V kapitole Základní nastavení se mzete docíst, jak lze tato nastavení kdykoliv znovu zmnit. Nastavení casu Funkce casu se zobrazí v menu. Tlacítky d / e nastavte aktuáln&iacute Tený kolác (kulatý) Hranatý kolác Bábovka z kynutého tsta (vysoká) Placicky Kynutá pletýnka Kolác na plech (povrch suchý) Kolác na plech (povrch vlhký) Vtrník Smísený chléb** /2* /2* /2* / / * V rezimech eco a horký vzduch mzete péci zárove v nkolika úrovních. ** Pístroj pedehejte na pedepsanou teplotu. Pi zasunutí pipravovaného pokrmu snizte teplotu na druhý pedepsaný údaj. Poznámka: Výse uvedené hodnoty se musí chápat jako orientacní. Doporucujeme troubu vzdy pedehát. Pecivo z kynutého tsta se nejlépe podaí v rezimu horkého vzduchu. Doporucený rezim je vytistn tucn. 13 Tabulka pecení masa Pokrm Úrove zasunutí odspodu Horký vzduch Tepl. C Gril s horkým vzduchem Tepl. C Horní a spodní ohev Tepl. C Doba pecení min. Hovzí Hovzí pecen 1,5 kg* Rostbíf anglický 1,5 kg** Rostbíf stední 1,5 kg** Rostbíf propec. 1,5 kg** Vepové Vepová pecen 1,5 kg** Vepová pecen s tlustou kzí 1,5 kg*** Kaselský kotlet 1,5 kg** Vepové koleno*** Masová roláda** Telecí Telecí pecen** Telecí koleno*** Telecí svícková Plnné telecí hrudí* / / / / / / / / / / / / / / / / / / * Maso nejprve dokola opecte v kastrolu na plotýnce. ** Maso opecte pi vysoké teplot, po minutách nastavte nizsí teplotu. *** Maso pipravujte pi nízké teplot, posledních minut teplotu zvyste. Poznámka: Výse uvedené hodnoty se musí chápat jako orientacní. Doporucujeme troubu vzdy pedehát. Doporucený rezim je vytistn opatrn nozem. Zasute ho hloubji, zvolte nizsí teplotu a pecte kolác trochu déle! Zasute ho výse a píst zvolte nizsí teplotu! Píst pouzijte radji hlubsí grilovací vanu k pecení! Párátkem propíchnte malé otvory do hotového koláce. Pokapejte ovocnou sávou nebo alkoholem. Píst zvolte teplotu o 10 stup vyssí a zkrate doby pecení! Píst pouzijte trochu mén tekutin a pecte s nizsí teplotou trochu déle. U koláce s vlhkým povrchem pedpecte nejprve korpus, posypte ho mandlemi nebo strouhankou a dejte na nj polevu. Dodrzujte prosím recepty a doby pecení! okraj opatrn nozem. se kolác srází?... kolác ve stedu hodn nakynul a na okraji je nizsí?... je kolác nahoe pílis tmavý?... je kolác zespodu pílis tmavý?... je kolác zespodu pílis suchý?... není mozné z plechu uvolnit?... v tabulce pípravy pokrm platí pro pedehátou troubu. Teplota a doba závisí na mnozství a charakteru tsta. V tabulce jsou proto uvedena rozmezí teplot. Doporucujeme Vám poprvé zacít s nejnizsí teplotou. Nastavte píst v pípad poteby teplotu výse. umístte do stedu rostu. by mohlo prasknout. zstane maso savnatjsí. Grilujte vzdy v zavené troub. zhndnou rovnomrn a zstanou pkn savnaté. Steaky grilujte vzdy neosolené. Grilované kousky polozte pímo na rost. ztmavla a krka je místy spálená? se displej. Zobrazí se tlacítka Info a casovac q. Stisknte tlacítko vedle symbolu casovace. q. zadat max.

4 90 minut. Nastavení minutky 1 2 Vyvolejte menu casovace. Zobrazí se funkce minutka M. Pomocí d nebo teplotu. uplynutí doby zazní signál. funkci pestávky. Tak mzete cas vzdy docasn zastavit. Funkce stopek je nezávislá na jiných nastaveních pístroje. Zapnutí stopek 1 2 Vyvolejte menu casovace. Pomocí f nebo g zvolte funkci stopek N. m zapnte stopky Tlacítkem Menu casovace se po nkolika sekundách zave. Menu casovace se okamzit zave, kdyz stisknete tlacítko b. 165 Zastavení stopek Vyvolejte menu casovace. Pomocí f nebo g zvolte funkci stopek N Stisknte tlacítko pestávka l. Cas se zastaví. Tlacítko se pepne opt na start m. Tlacítkem bzí. m znovu zapnte stopky. Cas opt Kdyz je dosazeno 90 minut, vrátí se cas zpátky na 00:00 minut. Symbol N v zobrazovací list zhasne. Operace je ukoncena. Pokyny Vypnutí stopek: Vyvolejte menu casovace, zvolte funkci stopek stisknte tlacítko j. N, 20 Automatika doby pecení Kdyz nastavíte automatiku doby pecení pro pokrm, pístroj se automaticky po této dob vypne. Tak mzete kuchy opustit i na delsí dobu. Mzete zvolit dobu pecení od 1 minuty do 23 hodin 59 minut. Nastavte teplotu a rezim a dejte pokrm do trouby. Nastavení automatiky doby pecení 1 2 Vyvolejte menu casovace. Pomocí f nebo pecení P. Pomocí pecení. Pomocí g zvolte funkci automatiky doby d nebo e nastavte Vámi zvolenou dobu b spuste program. Menu casovace se zave. Teplota a rezim se objeví na displeji. Po uplynutí doby se pístroj vypne. Zazní signál. Pedcasn pestane znít, kdyz stisknete tlacítko q, otevete dvíka pístroje nebo vypnete volic teploty. 165 Pokyny Vypnutí automatiky doby pecení: Vyvolejte menu casovace. Stisknte tlacítko a potvrte pomocí b. Zmna doby pecení: Vyvolejte menu casovace. Zmte pomocí e a potvrte pomocí b. Zrusení celého procesu: Vypnte volic teploty. j d nebo 21 Cas vypnutí Cas vypnutí mzete posunout na pozdji. Píklad: Je 13:30 hod. Pokrm vyzaduje 40 minut doby pecení. Má být hotový v 15:30 hod. Zadáte dobu pecení a posunete dobu vypnutí na 15:30 hod. Elektronika vypocítá dobu zahájení pecení. Pístroj se automaticky zapne ve 14:50 hod. a vypne v 15:30 hod. Nezapomete, ze potraviny, které se rychle kazí, nesmí stát v troub pílis dlouho. Pedpoklad: Nejprve nastavte Vámi zvolenou teplotu, rezim a dobu pecení. Pouze pak mzete posunout cas vypnutí. Posunutí casu vypnutí 1 2 Nastavte Vámi zvolenou dobu pecení. Tlacítkem menu g zvolte funkci cas vypnutí Zobrazí se cas, kdy je pokrm hotový. Pomocí O d posute cas vypnutí na pozdji. b. Menu casovace se zave. Potvrte pomocí Displej se pepne na teplotu a rezim. Objeví se zobrazovací lista. Zapne se ve vypocítaném casovém okamziku a vypne se po uplynutí doby pecení. 165 Po uplynutí doby se pístroj vypne. Zazní signál. tlacítko j a potvrte pomocí b. Cas vypnutí a doba pecení se vymazí. Zrusení celého procesu: Vypnte volic teploty. Kdyz bliká symbol P: Nenastavili jste dobu pecení. nelze zapnout neúmysln. Stisknte libovolné tlacítko. na,,tlacítko dtské pojistky k dispozici" o. na,,tlacítko dtské pojistky není k dispozici" p. 23 Bezpecnostní vypnutí Pro Vasi ochranu má pístroj bezpecnostní vypnutí. Kazdý proces ohevu se po 12 hodinách vypne, kdyz v této dob nedojde k obsluze pístroje. --- Na displeji se zobrazí ti pomlcky. Vypnte volic teploty. Potom mzete znovu provést nastavení. 24 Zmna základních nastavení Vás pístroj má rzná základní nastavení. Mzete tato nastavení pizpsobit Vasim zvykm: K tomu otocte volic teploty z aretované polohy doprava do polohy svtlo. Tlacítkem c vyvolejte menu základních nastavení. Horními tlacítky f nebo g listujte v menu. Stedními tlacítky zmte zvolená nastavení. Mzete zmnit více nastavení po sob bez opustní menu. Tlacítkem b opustíte menu. Poté jsou vsechna nastavení ulozena. Pokyny Kdyz 60 sekund nestisknete zádné tlacítko, opustíte automaticky menu. Objeví se zobrazení Stand-by. Vsechna nastavení jsou ulozena. Píklad: Zmna zobrazení Stand-by 1 Vyvolejte menu základních nastavení: K tomu otocte volic teploty z aretované polohy doprava do polohy svtlo. Stisknte tlacítko vedle symbolu c. Objeví se menu. Tlacítkem menu Stand-by g zvolte funkci zobrazení Stedními tlacítky e nebo d zvolte Vámi zvolené zobrazení. Volba se krátce zobrazí. Nyní mzete zmnit dalsí nastavení nebo opustit menu pomocí b Mzete zmnit tato základní nastavení Cas hodiny / minuty 8 00 Formát casu Formát AM/PM (12 h) nebo 24hodinový formát Zobrazení Stand-by cas / prázdný displej 8 00 Jednotka teploty F nebo C Pedvolba dtské pojistky Tlacítko dtské pojistky není k dispozici / je k dispozici Demo rezim Nastavení w,,zádný demo rezim" musí být aktivní a nesmí se zmnit. Pístroj v demo rezimu x neohívá. Toto nastavení mzete zmnit pouze bhem 3 minut po pipojení pístroje k rozvodné síti. 26 Osetování a rucní cistní Bezpecnostní pokyny $ Pozor! Troubu necistte vysokotlakým ani parním cisticem. $ Pozor, nebezpecí popálení! Troubu nechte ped cistním vychladnout. Cistní tsnní dvíek Tsnní dvíek udrzujte vzdy cisté a bez zbytk.

5 Tsnní dvíek necistte agresivními cisticími prostedky (nap. sprej na trouby). Tyto mohou poskodit tsnní dvíek. Tsnní dvíek nelze vyjmout. Cistní uvnit trouby Troubu vytete utrkou namocenou v teplém roztoku s mycím prostedkem. Zbytky nenechte pipéci. Po cistní nechte troubu otevenou, aby vyschla. Pipecené zbytky neskrábejte, nýbrz nechte rozmocit pomocí vlhké utrky a mycího prostedku. Odkapávající ovocné sávy ze savnatých ovocných kolác mohou poskodit smaltovaný povrch. Zbytky okamzit odstrate vlhkou utrkou, jakmile trouba dostatecn vychladla. Nepouzívejte nevhodné cisticí prostedky: abrazivní prostedky lesticí prostedky na bázi nitrolátek cisticí prostedky obsahující chlór houby nebo pedmty zpsobující poskrábání Poznámka: Spreje na trouby pouzívejte pouze k cistní smaltu uvnit trouby. Sprej na trouby se nesmí dostat na tsnní dvíek. Cásti rámu dvíek trouby nesmíte sprejem postíkat. Cistní píslusenství Díly píslusenství (pecící plech, rost na pecení, grilovací vanu) cistte teplým roztokem s mycím prostedkem. Pipálené zbytky namocte a odstrate kartácem. Cistní cihly (zvlástní píslusenství) Odstrate z cihly velká znecistní. Cihlu pi dalsím pouzití obrate, tak se zbytky ze spodní strany dobe vypálí. Dlezité: Cihlu necistte vodou a cisticími prostedky! Vnikající vlhkost mze zpsobit v cihle trhliny. Cistní skla dvíek Sklo vycistte mkkou utrkou a cisticím prostedkem na sklo. Pi cistní skla nepouzít pílis mokrou utrku, vlhkost by mohla vniknout za sklo. Nepouzívejte ostré, abrazivní cisticí prostedky ani kovové skrabky. Tyto mohou poskrábat povrh a znicit sklo. Displej cistte jen mkkou utrkou. Displej nikdy necistte vodou, vlhkost by mohla vniknout do prostoru za sklem displeje. 27 Katalytické cistní Zadní plech a stropní plech ve vnitním prostoru mají vrstvu speciálního katalytického smaltu. Bhem katalytického cistní jsou odstranny pi vysokých teplotách necistoty. Nekatalytické díly jako dno vnitního prostoru, bocní stny, vnitní strana dvíek a sklo se pitom necistí. Katalytické cistní trvá 3 hodiny. Nez spustíte katalytické cistní Odstrate z trouby velká znecistní a zbytky jídel. Vycistte rucn dno vnitního prostoru, bocní stny, tsnní dvíek, vnitní stranu dvíek a sklo, protoze tyto díly se katalytickým cistním nevycistí. Vyjmte vsechny volné cásti z vnitního prostoru (nap. grilovací rost). Ve vnitním prostoru se jiz nesmí nacházet zádné pedmty! Zavete dvíka trouby. Takto provedete nastavení 1 2 Volic teploty a volic funkce otocte z aretované polohy doleva. Zobrazí se menu katalýzy. Na displeji se zobrazí cas, kdy se katalytické cistní ukoncí. Kdyz chcete, aby katalytické cistní probhlo nap. v noci, mzete posunout cas vypnutí tlacítkem d na pozdji. Mezi a 8.00 hod. signál nezazní. Cistní je ukonceno. Vypnte volic teploty. chcete katalytické cistní zrusit: Vypnte volic teploty. Kdyz jste posunuli cas vypnutí, zobrazí se na displeji místo teploty ti pomlcky. Pi spustní katalytického cistní se zobrazí teplota cistní. Vyjmutí vkládacích rost Vkládací rosty je mozné k cistní vyjmout. Vysazení vkládacích rost 1 2 Vkládací rost zvednte vpedu nahoru. Vkládací rost vpedu vysate. Vytáhnte ho dopedu a vyjmte. 1 3 Vycistte vkládací rosty pomocí mycího prostedku, mycí houby nebo kartáce. 2 Zavsení vkládacích rost 1 2 Vkládací rost nejprve zasute do zadní objímky. císla najdete na typovém stítku pístroje. Aby byla zarucena elektrická bezpecnost, smí opravy provádt pouze autorizovaní odborníci. $ Pozor! Neodbornými opravami Vám mohou vzniknout znacná nebezpecí. Pi údrzb odpojte pístroj na vsech pólech od rozvodné sít (vypnte jistic nebo proudový chránic v pojistkové skíni). Pi pípadných skodách, které vzniknou nedodrzením tohoto návodu, nelze uplatnit opravy v záruce. Chybová hlásení Pokud se vyskytne porucha a pístroj neohívá, bliká na displeji chybové hlásení. Pokud na displeji bliká E003, E303, E115 nebo E215, je pístroj pehátý. Pístroj vypnte a nechte vychladnout. Pokud na displeji bliká jiné chybové hlásení, zavolejte zákaznický servis. Udejte prosím zákaznickému servisu chybové hlásení a typ pístroje. Typ pístroje najdete na typovém stítku. Vypnte volic teploty. Poznámka: Minutku a stopky mzete nastavit. E 104 Demo rezim Pokud v zobrazení Stand-by svítí symbol aktivován demo rezim. Pístroj neohívá. x, je Odpojte pístroj krátce od sít (vypnte jistic nebo proudový chránic v pojistkové skíni). Deaktivujte poté bhem 3 minut demo rezim v menu základních nastavení. 30 Výpadek proudu Pístroj mze peklenout výpadek proudu kratsí nez 5 minut. Provoz bzí dál. Pokud byl výpadek proudu delsí a pístroj v provozu, na displeji se objeví symbol x a místo teploty ti pomlcky. Provoz je perusen. Vypnte volic teploty a znovu ho nastavte. Po vícedenním výpadku proudu se na displeji zobrazí menu,,první nastavení". Nastavte cas. Poznámka: Základní nastavení zstanou i po vícedenním výpadku proudu ulozena.

6 Powered by TCPDF ( --- Výmna zárovky trouby Pi výpadku zárovky trouby se zárovka musí vymnit. Náhradní zárovky vhodné pro vysoké teploty si mzete objednat u zákaznického servisu nebo zakoupit ve specializované prodejn. Pouzívejte pouze tyto zárovky. $ Pozor, nebezpecí popálení! Zárovky trouby se za provozu ohívají na vysokou teplotu. Zárovku vymujte pouze, kdyz vychladla. Ped výmnou zárovky odpojte troubu od sít (vypnte jistic nebo proudový chránic v pojistkové skíni). 1 2 Povolte sroub na krytu zárovky. Kryt zárovky se sklopí dol. Vytáhnte zárovku. Vsimnte si polohy kolík. Pevn zatlacte novou zárovku. Poznámka: Pouzívejte pouze halogenové zárovky stejného typu (60 W / 230 V / G9). Nové zárovky se nedotýkejte prsty, ale pouze suchou utrkou. Kryt zárovky sklopte nahoru a pisroubujte. Opt zapnte jistic Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 D München www. gaggenau.com EB 8805 cs.

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E5701-7-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG FG87KST http://cs.yourpdfguides.com/dref/791938

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG FG87KST http://cs.yourpdfguides.com/dref/791938 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-240 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285415

Vaše uživatelský manuál SHARP R-240 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285415 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP R-240. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP R-240 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze Návod k instalaci a obsluze Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST Návod k obsluze Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VB1500WXC http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226111

Vaše uživatelský manuál UMAX VB1500WXC http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226111 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ mikrovlnné trouby MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY Chef: tradiční výkon při přípravě jídla s rychlostí mikrovlnné trouby Chef využívá předností inteligentní technologie 6. smysl

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCG10KEG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2751240

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCG10KEG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2751240 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMCG10KEG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

TROLL. zahradní gril. Návod na montáž a obsluhu

TROLL. zahradní gril. Návod na montáž a obsluhu TROLL zahradní gril Návod na montáž a obsluhu TROLL zahradní gril Kulinářský Všeuměl Základní set Ident.číslo 1003-00494 Obsahuje: - smaltovaný litinový korpus - komínový klobouk - oboustranný grilovací

Více

návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502

návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502 návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502 2 electrolux Obsah Electrolux. Myslíme na Vás. Více o našich představách najdete na stránkách www.electrolux.com. Důležitá bezpečnostní upozornění... 3 Popis

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití FB 25 CZ z Perličková koupel na nohy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de IPX4 FB

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. Pro trouby vestavné pod desku: Nastavení Vhodné pro: teploty 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění:

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více