Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost"

Transkript

1 Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů - genetických ( pohlavní funkce,vývin, apod.), - prostřeďových (výživa, odchov, apod.). S ohledem na postavení živého organismu v ontogenezi, rozmnožování probíhá - pohlavně (sexuálně), splynutím gamet samčích (spermie) a samičích (vajíčka) v zygotu - konjugací (mnohobuněční), - pohlavním množením - hermafroditním, - gonochoritním - uvnitř samice, - vně samice, - partenogenezí, - nepohlavně (vegetativně, asexuálně) - buněčným dělením, - schizogonií ( rozpadové dělení), - fisiparií (oddělení + regenerace), - gemiparií (pučení). 2. Plodnost je základním biologickým principem udržení druhu a je u všech dvoupohlavních organismů spojena se vznikem plodu, po narození schopného vykonávat životní pochody mimo mateřský organismus, jako výsledek splynutí různopohlavních gamet v procesu oplodnění, realizované díky - biologické plnohodnotnosti pohlavních buněk (spermiogeneze, ovogeneze, kapacitace), - podmínkám pro jejich spojení (páření, vývoj plodu, porod). V chovu prasat je plodnost chápána jako schopnost - kanců vykonávat koitus a produkci sperma do vysokého věku, - prasnic pravidelně zabřezávat a rodit početné kvalitní potomstvo. Jde o nejdůležitější ekonomickou vlastnost rozhodující o rentabilitě chovu, neb hodnota hospodářských zvířat je určována stupněm jejich rozmnožovací schopnosti, vyjádřené počtem potomstva vyprodukovaných za rok, přičemž předpoklady pro to jsou u obou pohlaví odlišné, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. U multiparních zvířat, jimiž prasata jsou, je z obecného pohledu plodnost chápána jako produkce selat. V tomto smyslu se rozeznává plodnost - potenciální, což je schopnost prasnice uvolňovat oplozeníschopná vajíčka bez ohledu na jejich další vývoj, - skutečná, která vyjadřuje počet odchovaných selat. Jestliže divoká prasata dosahují za rok jednoho vrhu s 5-8 selaty, kulturní, prošlechtěná prasata již 2,4 vrhů s selaty a odhaduje se, že jejich potenciál při 2,5 vrzích do roka bude 40 i více selat na prasnici a rok. Pro chovatele a plemenářskou praxi jde o skutečnost, do jaké míry jsou a budou tyto subjekty schopny prakticky využít takovýto potenciál. Tak jako všechny užitkové vlastnosti, je rovněž plodnost prasat kvantitativní vlastností, na jejíž realizaci se podílí genetická podmíněnost a prostředí. Jde o komplex fyziologických vlastností podmíněných řadou faktorů (dospělost, počty a kvalita selat, březost, ap.), což lze vyjádřit jako P = G + E, kde: G - genotyp, složen z komponent aditivity (A) a dominance (D) a jež lze určovat pomocí speciálních matematických modelů, E - podmínky prostředí - přirozené ( teplota,výživa,rok,místo,ap.), - řízené (biotechnologická opatření). Ve fenotypovém projevu znaků charakterizujících plodnost hraje prostředí dominantní roli, o čemž svědčí fakt, že během 30 let se plodnost zvýšila pouze o 0,1 selete díky - nízké heritabilitě reprodukčních znaků (0,10-0,15), - její vazbou na jedno pohlaví (lze sledovat jen u prasnic), - neznalostí genetické kontroly komplexních znaků jako je reprodukce,

2 - malými znalostmi o genetických a biochemických procesech v organismu v souvislostí s reprodukcí. Proto se pozornost zaměřuje ve - stabilizovaných chovech, - experimentálních chovech výzkumných pracovišť, - laboratořích výzkumných ústavů, na řešení a aplikace novodobých moderních opatření zaměřených do oblasti zvyšování reprodukce u prasat a využívání nových optimalizačních opatření k tomu, aby se skutečná plodnost blížila skutečné. Koeficienty dědivosti znaků plodnosti Užitková vlastnost h 2 Počet všech narozených selat ve vrhu 0,17 Počet živě narozených selat ve vrhu 0,13 Počet selat v 21 dnech ve vrhu 0,10 Počet selat při odstavu 0,12 Délka březosti 0,09 K tomu je nutno - znát normální vývin pohlavních orgánů a jejich řádné a pravidelné fyziologické funkce, - zajistit předpoklady úspěšné produkce selat na poli - genetiky - revizí dědivosti plodnosti využitím poznatků molekulární genetiky, - tvorbou superplodných stád, - užitím nových biotechnologických metod, - organizace - využitím heteroze při křížení, - aplikací ČOS, - realizací správného obratu stáda, - inseminací, - výživy ve vztahu k růstové a reprodukční fázi - plemenářské využití ve vztahu k věku, kondici, ap., - odpovídající zootechnicko-veterinární a mikroklimatické podmínky - ustájení, - napájení, - techniky krmení, ap Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí prasete Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí prasnice Vývoj pohlavního ústrojí prasete, má bez ohledu na pohlaví stejný vývojový původ a shodný obecný stavební plán, zahrnující - pohlavní žlázy, - vývodní cesty, - pářící orgány. Pohlavní orgány prasnice z anatomického hlediska lze rozdělit na - vnitřní pohlavní žlázy prasnice vyvíjejí se z mezodermu embrya jako - mezodermální lišty (mezodermální buňky ), základ vzniku buněk samčích a samičích, - prvoledvina Műllerův vývod, dávající základ - vejcovodu, - děloze, - pochvě, - vnější pohlavní žlázy prasnice - vyvíjející se z ektodermu embrya jako - urogenitální sinus, dávající základ - močovým a pohlavním cestám, - poševní předsíni, - (řiti), - genitální hrbolek, dávající základ clitorisu, - genitální valy, dávající základ stydkým pyskům.

3 Základem samičích pohlavních orgánů jsou - vaječníky, produkující - vajíčka, - hormony - folikulin (estaradiol, estron, estriol, testosteron), - progesteron. Jsou tvořeny - cévní vrstvou, - parenchymatickou vrstvou, - zárodečným epitelem, tvořeným - vazivovou stromou, - folikuly - primárními, - ovocyty I (jsou již při narození), - ovocyty II (tvoří se v pubertě), - Graafovými. Proces ovogeneze zahrnuje fázi - rozmnožování - na povrchu vaječníku zárodku samice mitózou vznikají ovogonie v počtu a více, které pronikají do vaječníku (vznik ovocytů I) a obalují se vrstvou folikulárních buněk (vznik primárních folikulů), - růstu charakteristickou - zvětšováním ovocytů I ukládáním buněčných inkluzí do cytoplasmy, - množením folikulárních buněk, - přeměnou ovocytů I v rostoucí ovocyty II a Graafovy folikuly, - zrání - meiotické dělení I - v Graafově folikulu je (po ovulaci) ovocyt I dělen na ovocyt II + pólové tělísko, - meiotické dělení II - ovocyt II je dělen (po vniknutí spermie) na vajíčko + pólové tělísko, - vejcovody, tvořeny infundibulem a trubicí, sloužící k - dokončení vývoje vajíčka, - oplodnění vajíčka, - děloha, zabezpečující výživu plodu přes klky dělící se na - děložní tělo, - děložní rohy, - krček. Je tvořena vrstvami - perimetriem, - myometriem, - endometriem, - pochva, - poševní předsíň, - vulva. U hospodářských zvířat existují dělohy - dvojitá, - jednoduchá dvourohá nerozdělená (klisna), - jednoduchá dvourohá rozdělená (prase) Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí kance Pohlavní orgány kance z anatomického hlediska lze rozdělit na - vnitřní pohlavní žlázy kance vyvíjejí se z mezodermu embrya jako - mezodermální lišty (mezodermální buňky), základ vzniku buněk samčích a samičích, - prvoledvina Wolfův vývod - dávající základ - vývodu nadvarlete, - chámovodu, - vnější pohlavní žlázy kance - vyvíjející se z ektodermu embrya jako

4 - urogenitální sinus, dávající základ - močovým a pohlavním cestám, - (řiti), - přídatným pohlavním žlázám, - genitální hrbolek, dávající základ pyji, - genitální valy, dávající základ šourku. Základem samčích pohlavních orgánů jsou - varlata, mající funkci - spermiogenezní, - hormonální (produkce testosteronu). Jsou tvořeny - serózní a fibrózní blanou, - trámci, které tvoří - pyramidové lalůčky, ve kterých je - varletní síť, - semenotvorné kanálky (spermiogeneze), obsahjící - zárodečný epitel (obsahuje zárodečné buňky spermiogonie), - Sertoliho buňky (mají podpůrnou a výživnou funkci pro spermiogonie ) - vmezeřené vazivo, - Leydigovy buňky (testosteron). Proces spermiogeneze (trvá cca 35 dní a probíhá po celý život kance) zahrnuje fázi - rozmnožování - probíhá v semenotvorných kanálcích v pubertě mitotickým dělením, které probíhá nejméně v deseti a více cyklech, - růstu - charakteristickou ukládáním rezervních látek do cytoplasmy za vzniku spermiocytů I a zvětšováním kanálků, - zrání - meiotické dělení I - probíhá za vzniku 2 spermiocytů II, - meiotické dělení II - probíhá za vzniku 2 spermatidů, - přeměny kulové spermatidy na spermii probíhající v průběhu zracích dělení, a to za přeměny - jádra v hlavičku spermie, - Goldiho aparátu v akrozomovou čepičku, - centriolu v bičík a bazální tělíska, - cytoplasmy v krček a pochvu bičíku, - nadvarlata, mající funkci - hromadění spermií, - prostředí pro dokončení zrání spermií a získání jejich aktivního pohybu, - udržení životnosti spermií, - oplozovací schopnosti spermií (asi týden), - chámovody, tvořeny semennými provazci, - přídatné pohlavní žlázy - bulbouretální (Cowperovy), uplatňující se na počátku ejakulace, neutralizuje ph močové roury a činí ji vazkou, - předstojná (prostata), jejíž výměšek dodává spermatu pach a upravuje prostředí v pochvě spermiím, - semenné váčky, jejichž slabě zásaditý, želatinózní sekret se uplatňuje na konci ejakulátu, - pyj, - předkožka, - ejakulát, jako produkt přídatných pohlavních žláz a spermií, mající u kanců v průměru - objem ml, - počet miliard spermií, - koncentraci tisíc spermií / 1 cm Hormonální řízení pohlavní činnosti prasat U savců je stálé vnitřní tělesné prostředí zajišťováno systémy - látkového řízení (endokrinní systém), - nervového řízení (je nadřazeno látkovému). Jejich vztah je oboustranný, tzn., že - řada hormonů ovlivňuje činnost CNS (hormony štítné žlázy, pohlavní hormony), - některé žlázy s vnitřní sekrecí jsou naopak řízeny přímo nervy (dřeň nadledvin).

5 Reprezentanty humorální regulace jsou hormony, které - již v nepatrné koncentraci výrazně ovlivňují určité fyziologické pochody a jejich souhru v těle, - jsou vyměšovány přímo do krve nebo tkáňového moku a jimi rozváděny k cílovým tkáním, - nejsou zdrojem energie ani stavební látkou, - svými účinky ovlivňují metabolismus tkání, - většinou ovlivňují činnost několika orgánů, - v jejich produkci se uplatňuje většinou negativní zpětná vazba Hormony a jejich funkce Samičí hormony - vaječníků jsou - estrogeny (estradiol, estron, estriol), - androgeny (testosteron), - gestageny - progesteron, - relaxin, - placenty a dělohy jsou - relaxin, - choriový gonadotrofin (HCG), - adenohypofýzy jsou - FSH (folikuly stimulační hormon), - LH (luteinizační hormon, lutropin), - LTH (luteotrofní hormon, laktogenní hormon, prolaktin), - hypothalamu jsou - RH FSH (uvolňující hormon FSH), - RH LH (uvolňující hormon LH), - RH LTH (uvolňující hormon LTH) Samčí hormony - varlat je testosteron (varle), - adenohypofýzy jsou - ICSH (intersticiální tkanivo stimulující hormon, odpovídá LH), - FSH, - hypothalamu jsou - RF ICSH ( = RF LH ), - RF FSH Funkce samičích a samčích hormonů Vaječníky mají funkci - sekrece ovariálních hormonů nutných pro rozvoj a funkčnost reporodukčního traktu a jeho přípravu na březost, přičemž některé hormony hrají podstatnou roli v autoregulaci adenohypofyzární osy, - ovariální gonadotropinovou stimulaci vedoucí k dozrávání folikulů a tím k jejich zdárnému možnému oplodnění. Obě funkce napomáhají rozvoji Graafova folikulu, neb během vývoje jen málo vajíček dospěje do konečného stádia charakteristické estrogenovou aktivitou. Po ovulaci se vybrané folikuly mění na corpus lutea s progesteronovou aktivitou.

6 Celý proces (folikulární zrání, dospívání vajíček, luteinizace, komplex interakcí mezi jednotlivými fázemi vývoje) je řízen endokrinně, parakrinně a autokrinními mechanismy. Existence lokálních (ovariálních) regulačních mechanismů je velice důležitá a podílí se spolu s externími faktory na funkčnosti ovárií. Úroveň průběhu reprodukčních funkcí je ovlivňována významně faktory, jako je výživné a metabolické stadium zvířete. Vaječník je uložen v pánvi; uvnitř jeho tkáně jsou zvláštní měchýřkovité útvary, tzv. folikuly, v nichž jsou uloženy samičí gamety - vajíčka. Ve folikulech vajíčka postupně uzrávají. Jejich vývoj lze rozdělit na fázi - závislosti na gonadotropinech, - nezávislosti na gonadotropinech a je provázena zřetelnou změnou buněčného množení. U prasete celkem vajíček postupně ve vlnách zraje a atrofuje. Dozrávající ovocyty měří v průměru 2mm. Schéma folikulárního cyklu růstu a následného vývoje/atresie LH a FSH jsou nutné k folikulární obnově. FSH zřejmě zvyšuje senzitivitu folikulů k LH a jeho působením lze ovlivnit (zrychlit) i vývoj folikulů Současně se zráním vajíčka roste i stěna příslušného folikulu a vzniká folikul Graafův. K jeho dozrání dochází zpravidla jednou za 21 dní, kdy ztenčená stěna folikulu puká a zralé vajíčko je uvolněno do dutiny břišní ( ovulace ). Po vyplavení vajíčka se folikul mění ve žluté tělísko (corpus luteum ). Jestliže u vyplaveného vajíčka nedošlo k oplodnění, počíná dozrávat další Graafův folikul a za 21 dní od předchozí ovulace dojde k vyplavení dalšího vajíčka. Jde o periodu od ovulace k druhé - ovariální, resp. ovulační cyklus. Hormonální činnost vaječníků je úzce svázána s ovulačním cyklem. V ovariu jsou produkovány estrogeny a progesteron. Estrogeny jsou sloučeniny s osmnácti uhlíhovými atomy a aromatickým jádrem. Jejich biosyntéza vychází z acetátu přes cholesterol, pregnenolon, progesteron, testosteron v estradiol (estra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diol), který je hlavním estrogenním steroidem a při jeho katabolizmu v játrech vzniká estron, estriol, či glukuronované a sulfatované konjugáty, vylučované močí. U samic je estradiol syntetizován a sekretován v Graafových folikulech ( množství stoupá až do ovulace) a způsobuje - růst pohlavních orgánů ( vejcovody, děloha, pochva a zevní rodidla ), - rozvoj sekundárních pohlavních znaků, - rozvoj sexuálního chování, - stimulaci a rozvoj první části ovariálního cyklu - nárůstem obsahu proteinů v děložní svalovině, hyperplazie endometria (fáze proliferační),

7 - umožněním oplodnění vajíčka a jeho uchycením v děloze, - pohybem vejcovodů, - na úrovni hypofýzy sekreci LH a FSH - v první části cyklu zvyšuje sekreci LH - spouští ovulaci, - později, v březosti odráží počet a kvalitu vyvíjejících se folikulů. Stanovení plazmatického estradiolu je hlavním parametrem při - monitorování indukce ovulace a ovariální hyperstimulace, - zjišťování příčin ovariální insuficience, anomálií cyklu, apod. U samců je estradiol syntetizován v testes a jeho koncentrace je nízká. Ve vyšších koncentracích způsobuje gynekomastii s typicky ženskými sekundárními pohlavními znaky. Progesteron - je jedním z hlavních steroidních hormonů. Stejně jako estrogeny, vzniká z cholesterolu přes pregnenolon. Je secernován - ovárii v malém množství během folikulární fáze cyklu, kdy intenzita sekrece je výrazná po ovulaci (5.-7. den). Společné působení progesteronu a estradiolu způsobuje přechod endometria z proliferativní do sekreční fáze, která umožňuje zachycení oplodněného vajíčka. Nedojde-li k oplození, progesteron klesá, - žlutým tělískem, (po oplodnění vajíčka) v době březosti, - placentou v konečné fázi březosti, - kůrou nadledvin (ve velmi malé míře), - varlaty jako meziprodukt syntézy androgenů. V krvi je progesteron volný a vázaný na proteiny (albumin, testosteron-estradiol-vázající globulin a transkortin) Jeho katabolismus probíhá v játrech a vylučován je močí ve formě volného pregnandiolu, pregnandiolglukuronidu a pregnandiolsulfátu. Stanovení progesteronu je důležité pro stanovení - u samic - abnormalit ovulace, jako hlavní příčinu neplodnosti, kdy může jít o - chybění ovulace v důsledku oligomenorrhey, - oligoovulaci, - luteální nedostatečnost a tím i ovariální dysfunkci, - správného načasování ovulace prasnic a prasniček pro turnusové připouštění ( synchronizace říje) pomocí - HCG (humánní choriový gonadotropin), - Clomiphenem, - PMS (gonadotropin séra březích klisen), - optima odběru ovocytů pro oplodnění in vitro, - úspěšnosti / neúspěšnosti implantace vajíčka oplodněného in vitro (v kombinaci se stanovením estradiolu na začátku luteální fáze), - u samců enzymatických defektů biosyntézy steroidů. Progesteron, vytvářený ve žlutém tělísku, přibývá hlavně ve druhé polovině ovariálního cyklu a cílem jeho produkce je - zajistit co nejlepší podmínky březosti, - způsobení prosáknutí děložní sliznice (fáze sekreční), ve které se oplozené vajíčko snadno uchytí. Při neoplození vajíčka - žluté tělísko zaniká, - končí sekrece progesteronu, - dojde k odloučení děložní povrchové vrstvy (fáze menstruační). Pod vlivem obou pohlavních hormonů dochází k periodickým změnám ve sliznici děložní - menstruačnímu cyklu, mající fáze - proliferační - proestrum ( den cyklu ), kdy - dozrává Graafův folikul, - nastává proliferace endometria dělohy, - říje - estra (1-1,5 dne), charakteristické - překrvením a zduřením vulvy, - otevřením děložního krčku, - výtokem sekretu, - ovulací, - svolnosti k páření (na konci říje), - sekreční - postestrum (2.-12.den) je obdobím

8 - vývinu žlutého tělíska (corpus luteum) - intenzivního vyměšování děložního mléka - menstruační - metestrum ( den) je období - zániku žlutého tělíska, - zástavě sekrece děložního mléka, - návratu dělohy do původního stavu, - klidovou diestrum (u prasat prakticky chybí). Relaxin je vytvářen v žlutém tělísku, placentě a děloze. Jeho množství v průběhu gravidity stoupá a působí - uvolnění pánevních vazů před porodem, - dekalcifikaci spony pánevní Varlata jsou uložena v šourku, jejich tkáň je tvořena stočenými kanálky, v jejichž semenotvorném epitelu vznikají samčí gamety- spermie. Ve varleti je tvořen i samčí pohlavní hormon testosteron. Testosteron je steroidní hormon syntetizovaný Leydigovými buňkami varlat. U samic pochází testosteron z kůry nadledvin a ovárií a je vedlejším produktem metabolizmu. Jako hlavní androgen, se v krvi vyskytuje jako volný, či vázaný na proteiny (albumin, SBG). Jeho vliv na vyvíjející se samčí organismus je podobný vlivu estrogenů, tedy působí na - rozvoj primárních znaků, resp. růst pohlavních orgánů ( nadvarle, chámovod, semenné váčky, prostata, penis), - rozvoj sekundárních pohlavních znaků, - sexuální chování, - udržení aktivity pohlavních orgánů (v dospělosti), Stanovení se provádí - u samic v případě podezření na hirsutismus, polycystických ovárií (Stein-Leventhalův syndrom), tumorů ovarií, nadledvin a jejich hyperplazii, - u samců v případě podezření na hypogonadizmus, orchidektomii, Klinefelterův syndrom, hypopituitarizmus, testikulární feminizaci, jaterní cirhózu, opožděnou pubertu, eunuchoidizmus, kryptorchizmus, mikrogenitalizmus Řízení samičích a samčích hormonů Ve své činnosti jsou varlata stejně jako vaječníky řízeny - gonadotropními hormony adenohypofýzy, - hypotalamickými uvolňovači (GnRH). Vaječníky a varlata jsou řízeny - Lutropinem (LH = ICSH ) - glykoproteinem, vylučovaným specializovanými buňkami předního laloku hypofýzy, složeného ze dvou nekovalentně vázaných podjednotek α, vyskytující se rovněž u FSH, TSH a hcg, β, pro daný hormon specifická, určující jeho biologickou i imunologickou specifitu. Účinek LH se liší s ohledem na pohlaví - u samic LH a FSH se vzájemně ovlivňují při kontrole gonadálních funkcí. Spouštějí ovulaci a přispívají k vývoji žlutého tělíska. Hladiny LH se cyklicky mění. V průběhu první části cyklu silně vzrůstá sekrece steroidních hormonů díky zrání folikulu, který je zodpovědný za sekreční pík a následnou ovulaci. Pulsující sekrece LH podporuje rozvoj žlutého tělíska a toto pak vylučuje vzrůstající množství progesteronu a estradiolu. Jestliže nedojde k oplodnění, vysoké hladiny steroidních hormonů blokují sekreci LH a FSH (negativní zpětná vazba). V březosti hcg přebírá úlohu LH a udržuje produkci progesteronu a estrogenu žlutým tělískem, - u samců LH společně s FSH a testosteronem stimulují spermatogenezi. Během prepubertálního vývoje indukuje FSH odpověď Leydigových buněk na LH. Adenohypofýza je řízena hormony-uvolňovači neurohypofýzy. Sekrece LH a FSH je stimulována hypotalamickým dekapeptidem GnRH-LH a GnRH-FSH. Jejich stanovení a tím i stanovení FSH a LH ( po stimulaci GnRH ) poskytuje informace o funkci - gonadální (vyšetření abnormalit v pubertě u obou pohlaví), - hypofyzární (vyšetření abnormalit hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy). - Prolaktinem (LTH) - tvořeným jednoduchým polypeptidickým řetězcem aminokyselin s disulfidickými můstky. Je strukturou a fylogenií podobný STH, a placentárnímu laktogenu. Hraje roli v - řízení řady biologických funkcí, - iniciaci a stimulaci laktace a vývoje mléčné žlázy.

9 Je secernován acidofilními buňkami předního laloku hypofýzya je přítomen v - plazmě, - plodové vodě, - mléčném séru, - hlenu děložního krčku, - mozkomíšním moku. Řízení sekrece prolaktinu představuje komplex - různých mediátorů (dopamin, TRH, GABA, VIP), - hormonů (estrogeny, tyroxin atd.), - dalších okolností. Rychlost sekrece se mění v průběhu dne (denní rytmus), vzrůstá při ovulaci, v průběhu těhotenství, kojení a v některých dalších situacích - stresu. - Folitropinem (FSH) - glykoproteinem, který je rovněž produktem skrece buňěk adenohypofýzy. Skládá se z podjednotky α, vyskytující se i u LH,TSH, hcg placenty, β, specifická pro daný hormon, určující - biologickou a imunologickou specifitu, - rozlišení FSH od ostatních glykoproteinových hormonů. Účinek FSH se liší s ohledem na pohlaví - u samic se FSH a LH vzájemně doplňují - při kontrole gonadálních funkcí, - v indukci ovulace, - při folikulární obnově, - při rozvoji žlutého tělíska. Samotný FSH, jehož hladiny cyklicky kolísají, zvyšuje senzitivitu folikulů k LH a jeho působením lze ovlivnit (zrychlit) i jejich vývoj. Vzestup sekrece pohlavních steroidů zrajícím folikulem během první části cyklu je zodpovědný za "sekreční pík" a následně za ovulaci. Sekrece LH v pulsech podporuje rozvoj žlutého tělíska, které následně produkuje zvyšující se množství progesteronu a estradiolu. Při chybějící fertilizaci je sekrece FSH a LH blokována vysokou hladinou steroidních hormonů (negativní zpětná vazba). V březosti funkci LH přebírá hcg (podporuje sekreci progesteronu žlutým tělískem), - u samců FSH spolu s LH a testosteronem - stimuluje spermatogenezi, - v pubertě FSH indukuje odpověď Leydigových buněk na LH. Sekrece FSH a LH je stimulována GnRH, což lze využít (po stimulaci exogenním GnRH) pro zjištění informací o funkcích - gonadálních (vyšetření abnormalit v pubertě u obou pohlaví), - hypofyzárních (vyšetření abnormalit hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy) - Placentálním choriogonadotropinem (HCG) proteinem, který spolu s LH, FSH, TSH patří ke skupině glykoproteinových hormonů. Na rozdíl od ostatních se tvoří v trofoblastických buňkách placenty v průběhu březosti a stimuluje růst žlutého tělíska. Je tvořen dvěma nekovalentně spojenými podjednotkami α, společnou všem glykoproteinovýmh hormonům, β, navzájem více či méně odlišné, specifické. V krvi i v moči se nachází jak intaktní molekula hcg, tak volné α i β-podjednotky. V moči se také nachází tzv. β-core fragment. Biologicky aktivní je pouze kompletní, intaktní molekula hcg. Pro prenatální diagnostiku lze použít jak měření intaktního hcg, tak hcg celkové. Imunochemické stanovení koncentrace hcg v krvi nebo moči se uplatňuje především v diagnostice březosti a sledování jejího průběhu. Již několik dní po oplodnění dochází ke zvýšení koncentrace hcg v krvi natolik, že toto zvýšení lze stanovit. hcg je nezbytný pro - udržení žlutého tělíska v prvních týdnech březosti, - úspěšný průběh březosti. Nízké hodnoty koncentrace hcg signalizují - zvýšenou pravděpodobnost spontánního abortu, - mimoděložní březost. Vysoké hodnoty koncentrace hcg signalizují - vznik placentárních a testikulárních trofoblastických nádorů, - netrofoblastické nádory.

10 Reprodukční funkce Všechny reprodukční procesy jsou řízeny a determinovány na úrovni sekrece - hlavních gonadotropních hormonů - LH, FSH - které primárně řídí - reprodukční aktivitu, - růst folikulů (sekrece estradiolu), - sekundárních gonadotropních hormonů - TSH,ACTH - které - jsou rovněž významné, - regulují ostatní fyziologické systémy, které nepřímo, ale významně ovlivňují reprodukci. - lokálních, na CNS nezávislých regulačních mechanismů na úrovni - gonád, - reprodukčního traktu, které mohou významně ovlivňovat odpovědi na gonadotropní stimulaci. Úspěch manipulace s těmito hormony vyžaduje znalost kontroly a funkčnosti hypotalamo - adeno - ovariálně - uterinní osy. Přehled mechanismů řídících a regulujících reprodukci prasat ( hypotalamo-adeno-ovariálně-uterinní osa ) ( -..- ) hlavní neurální cesty působnost peptidových a steroidních hormonů přes systém ( ) endokrinní ( ) parakrinní (. ) autokrinní

11 Funkce EOP, ExAA a katecholaminů v řízení reprodukce prasat Hormony hypothalamu - GnRH, - dopamin, - ACTH-RH, - somatostatin, - kortikotropin-rh - TSH-RH, jsou syntetizovány v neurosekrečních jádrech hypothalamu a portálním oběhem dopravovány do adenohypofýzy, kde stimulují, nebo inhibují hormonální sekreci. Sekrece hypothalamových RH hormonů je předně kontrolována neurotransmitery a neuropeptidy, z nichž mezi důležité patří u prasat - endogenní opioidní peptidy (EOP), - dráždivé aminokyseliny (ExAA), - katecholaminy Působnost endogenních opioidních peptidů ( EOP) U prasat se jedná o - endorfiny ( prekurzorem je proopiomelanokortin - POMC), - enkefaliny, - dinorfiny, jež jsou produkovány buňkami zasahujícími neurony do hypothalamu EOP a agonisté ( morfin) - tlumí - GnRH, - LH, - FSH (méně), - stimulují - LTH, - ACTH, Antagonista EOP - naloxon - tlumí - FSH u prasniček před pubertou, - ACTH a LTH u laktujících prasnic, - stimuluje - GnRH, - FSH u kanečků před pubertou a laktujících prasnic, - LH v luteální, laktační fázi, nikoliv ve folikulární, - LTH v luteální fázi, - kortizol a tím i hypothalamus k vyšší sekreci adenohypofyzárních hormonů, - má / nemá vliv na - LTH. Vliv EOP na produkci adenohypofyzárních hormonů může být přímý, nebo přes CNS. Katecholaminy stimulují, EOP tlumí sekreci GnRH, následně LH. Existuje vzájemná působnost mezi EOP a katecholaminy v produkci GnRH. Možné neuropatické cesty EOP inhibice sekrece GnRH (LH) katecholaminy - + GnRH?? - EOP

12 Působnost dráždivých aminokyselin (ExAA) svými zástupci glutamátem a aspartátem představují neurotransmitéty nervového systému a - působí v presynaptických nervových zakončeních, - specificky se uvolňují na podněty v koncentracích schopných evokovat postsynaptické reakce - mají shodnou činnost jako EOP, - působí jako přenašeči vzruchů. Glutamát, aspartát a jejich typy selektivních receptorů se vyskytují v celém mozku působíce různou odezvou adenohypofyzární sekrece Vliv NMA (N-metyl-D,L-asparatu - 10 mg/kg ) na adenohypofyzární sekreci Hormon a model Odpověď LH Prasničky- prepuberta + Prasnička luteální fáze + - folikulární fáze o Prasnicev laktaci + Prasnice podvázané vaječníky -, + Prasnice podvázané vaječníky+ estradiol o Prasnice podvázané vaječníky+ progesteron - Kanci o Vepři o FSH Kojící prasnice + Prepubertální prasničky o Prasnice podvázané vaječníky + Prasnice podvázané vaječníky+ estradiol + Prasnice podvázané vaječníky+ progesteron + Kanci + Vepři + LTH Prasnice podvázané vaječníky +, o Prasnice podvázané vaječníky + estradiol / progesteron + ExAA rovněž zvyšují produkci ACTH, avšak s ohledem na dávku. Není jasné, zda vysoké dávky ExAA evokují hyprersekreci ACTH. Možné neuropatické cesty, kterými ExAA stimulují uvolňování ACTH-RH (ACTH) ExAA (glutamát)?? + + katecholaminy EOP + + GnRH EOP všeobecně - inhibují - GnRH a tím LH sekreci, - katecholaminový systém, - FSH sekreci (není jasně prokázáno),

13 - stimulují - ACTH-RH a tím ACTH, - stimulují / inhibují - LH, ExAA všeobecně (přes N-methyl-D-aspartatové receptory (NMDA) v CNS) - stimulují - FSH, - LH, - ACTH, - LTH, - inhibují - LH (v určitých situacích), ExAA+EOP - inhibují - ACTH, - LTH Působnost katecholaminů - adrenalinu, - noradrenalinu, - dopaminu, jež jsou syntetizovány v CNS konverzí - tyrozinu na dihydroxifenylalanin (DOPA) (pomocí tyrozinhydroxyláze), - DOPA na dopamin ( aromatická dekarboxyláza) - dopaminu na noradrenalin (dopamin-b-hydroxyláza) - noradrenalinu na adrenalin (fenlethanolamin-a-metyltransferáza). je zřejmá v tom, že nervové buňky uvolňující katecholaminy pracují jako interneurony a podílejí se na kontrole a sekreci hypotalamických hormonů a tím hormonů adenohypofýzy právě přes EOP a ExAA. Katecholaminy tak ovlivňují sekreci adenohypofyzálních hormonů tak, že - noradrenalin stimuluje nebo inhibuje produkci LH (v závislosti na dávce), - dopamin stimuluje koncentraci LH, - bromokryptin ( dopamin-agonist) tlumí koncentraci LH, - methallibur (derivát dithiokarbamylhydrazinu), tak jako diethyldithiokarbamát (silný inhibitor dopamin β- hydroxylázy), - tlumí LH, - tlumí syntézu noradrenalinu, - zvyšuje obsah dopaminu v hypothalamu, - způsobuje pulzační gonadotropinovou sekreci, - nemá efekt na ACTH, LH, TSH (u prasat s vyřazenými ovárii). Katecholaminy způsobují jak pulzativní, tak náhlou sekreci gonadotropinů Centrální kontrola reprodukčních funkcí Regulace sekrece gonadotropinů má jak kvalitativní, tak kvantitativní stránku. Obecně zvýšení sekrece LH a FSH je doprovázeno stimulací reprodukčních funkcí, což zahrnuje období puberty a po odstavu. Nicméně plodnost prasniček a prasnic je zřejmě závislá na specifickém způsobu sekrece gonadotropinů a na vztahu mezi gonadotropními hormony a daným reprodukčním cyklem zvířete. Je jasné, že reprodukční funkce jsou ovlivněny - obecně centrální regulací gonadotropinů, - představou odlišné regulace LH a FSH. Ovulární proces je spouštěn specifickým typem sekrece a poměrem LH,FSH spojeným s jejich nárůstem v preovulatorní vlně. Základní stimulace reprodukční funkce u prasat spočívá v uvolnění LHRH, spouštějící kaskádu fyziologických procesů. Stimulace sekrece LH a FSH z adenohypofýzy vlivem RHLH závisí na množství intra a extra-hypothalmických faktorů a rovněž na faktorech ovlivňujících citlivost adenohypofýzy k působení RHLH.

14 Schematické znázornění ovlivnění interakce hypothalamus - adenohypofýza sekrecí LH,FSH LTH. VNO - vomeronasální orgán DA - dopaminergní neurony +, - cesta stimulace,inhibice SCN - suprachiasmatická jádra NA - noradrenergní neurony? jeví se, potenciální interakce SCG - vrchní cervikální ganglion EOP - endogenní opioidní neurony Zatímco stimulace FSH je základem k rozvoji folikulů v ováriích prasat, konečná stadia jejich zrání a přeměny v dospělé oocyty zásadně závisí na pulzačním charakteru sekrece LH. Je známo, že LHRH, který je pulzačně v hypothalamu sekretován neurony, je odpovědný za nepravidelnou sekreci LH do periferní krve. Její příčinou je hypotalamický pulzační generátor (jehož lokalizace je doposud neznáma), který pracuje na bázi depolarizace mediobazálních hypotalamických neuronů (tzv. multi-unit activity MUA), vyvolávajících pulzy LH. Snížení LH sekrece se objevuje při změně frekvence MUA. Chyby výživy souvisí se snížením reprodukčních funkcí u domácích zvířat a prasata nejsou výjimkou. Ačkoliv pulsační generátor RHLH byl zjištěn jako primární příčina inhibice reprodukce při špatném krmení, přesná její specifikace a funkčnost zůstává neobjasněna. Jak dokládá výše uvedené schéma, existuje celá řada systémů determinující produkci RHLH a tím dominantně sekreci LH, menší měrou FSH. Použitím antagonistů EOP je zřejmé, že EOP potlačují sekreci LH po dobu luteální fáze u prasniček a prasnic, nikoliv však v době folikulární fáze. Význam EOPů je spojen s prepubertální inhibicí pulzační sekrece LH, ačkoliv receptory u prepubertálních prasat existují. Tento efekt EOPů je přímo zprostředkováván v hypotalamu, ačkoliv při in vitro působení EOP inhibují uvolňování LH adenohypofýzou, což jasně demonstruje interakci mezi EOP, reprodukčním cyklem (steroidním stádiem ) a vývinem (dospíváním prasat). Efekt EOP může působit přímo - přes LHRH neurony, - prostřednictvím neurálního systému - uvnitř hypotalamu (dopamin), - vně hypotalamu (noradrenalin). Zatímco role dopaminu na LHRH modulaci je zcela nevyjasněný, noradrenalin dosahuje zvýšení nebo snížení LH sekrece s ohledem na hladině steroidů (reprodukční status) a dospělosti ( tělesný vývoj) prasat. Ovlivnění produkce LHRH ExAA (jako N-metyl-D,L-aspartat -NMDA, γ-aminobutyrová kyselina -GABA), se věnovalo málo. GABA-ové neurony vytvářejí kontakt s LHRH neurony a mohou ovlivnit sekreci LHRH přes

15 jak EOP, tak katecholaminy, ačkoliv to u prasat není ještě jasné. Bylo prokázáno, že NDMA (komponent považovaný za stimulátor uvolňování LHRH přes receptory na LHRH neuronech), inhibuje, nebo nemá žádný vliv na LH sekreci u cyklických prasat (stádium estadiolu a progesteronu ), ale stimuluje LH ve fázi laktace. Pokud jde o LTH, pak mezi LH a LTH existuje negativní korelace. Dopamin je považován za hlavní LTH inhibiční faktor u prasat. Jestliže EOP navozuje inhibici LH sekrece, která je blokována EOP antagonistou naloxonem, zvýšení LH je trvale spojeno s poklesem LTH. Tento efekt lze efektivně vysvětlit na bázi odlišného EOP působení (viz schema) a vede k domněnce že LTH je sám sobě antigonadotropinem. Znamená to, že že dopamin se uplatňuje jako přímý stimulátor či inhibitor sekrece LHRH, k čemuž stále není dostatek důkazů. Proto se za účelem zvýšení LH po dobu laktace používá naloxon Ovariální kontrola reprodukčních funkcí Sekrece LH, FSH Faktory regulující sekreci gonadotropinů hypotalamem a adenohypofýzou znázorňuje následující schéma Vliv ovariálních peptidů a steroidů na množství uvolňování LH a FSH. Syntéza a uvolňování obou gonadotropinů je závislé na LRLH-sekreci v hypotalamu. Z koncentrací LH a FSH v krvi je zřejmé, že existuje odlišná sekrece LH a FSH. V průběhu estrálního cyklu se například objevuje před ovulací nárůst LH-sekrece při existenci menšího nárůstu FSH. Ačkoliv LH-sekrece je po dobu estra téměř nulová, FSH-sekrece po LH vlně kontinuálně roste. Různost změn v LH a FSH koncentraci po dobu estrálního cyklu dokládá různost regulace těchto gonadotropinů. Ačkoliv existuje důkaz nesteroidního inhibujícího faktoru pulzačního LH uvolňování u ovcí, LH sekrece u prasat je přímo řízena zpětnou vazbou gonádových steroidů. Jak je zřejmé (schena), estradiol inhibuje tonickému či občasnému způsobu sekrece LHRH, kontrolující minutu od minuty způsob sekrece LH. Estaradiol též může působit jako pozitivní zpětný signál vyvolávající preovulatorní LH-vlnu. Frekvenční a amplitudové charakteristiky LHRH-sekrece jsou regulovány efekty interakcí zpětných vazeb estaradiolu a progesteronu. Progesteron působí jako převládající jev a indukuje typ nízké frekvence a vysoké amplitudy LHsekrece ( domněle i LHRH ). Charakteristiky těchto aplitud LH-sekrece a též sekreční odpovědi FSH, můžou též být regulovány v závislosti na steroidních změnách ( cyklus ) ovlivňujících citlivost adenohypofýzy k LHRH. Sekrece FSH je však prvotně ovlivněna tlumivým efektem inhibinu, působícím přímo na gonadotropiny adenohypofýzy. Inhibin, který je produkován granulozními buňkami vajíčka:

16 - v počátku cyklu tlumí sekreci FSH, - snižuje obsah FSH v buňkách adenohypofýzy a tím i ovlivňuje syntézu FSH - po dobu luteální fáze sekreci FSH podporuje Ostatní nesteroidní faktory též očividně se účastní regulace hladiny FSH v adenohypofýze. Dalším inhibitorem FSH sekrece je folistatin, zatímco aktivin a transforming growth faktor (TGF-β) je znám jako možný stimulátor uvolňování FSH. Jestliže FSH hraje důležitou roli ve folikulárním vývoji a steroidogenezi, na základě změn vztahu FSH a inhibinu lze uvažovat o vysvětlení superplodnosti čínských prasat proti evropským. U prasat typu Taihu je koncentrace FSH a inhibinu v plasmě vyšší, což vede k doměnce, že výše jejich reprodukce je odvislá na sekreci FSH. Ačkoliv nebyly zjištěny rozdíly v počtu buněk granulosy, menší obsah inhibinu v pubertě těchto prasat byl prokázán ( podobně je tomu u ovcí Booroolo ) Zpětné vazby a sekrece gonadotropinů Fyziologická vazba a úzká dočasná závislost mezi - vývinem folikulů, sekrecí estradiolu, - estrem a ovulací je základem maximální reprodukce a plodnosti. Pozitivní zpěná vazba estaradiolu, stimulujícího sekreci LHRH kulminuje v preovulatorní vlně LH, jak bylo popsáno dříve. Schopnost vaječníků vyvolat pozitivní zpětnou vazbu se zdá být limitující na jejich vlastní kapacitě pro sekreci estradiolu. Zatímco prasničky po 60. dni věku mohou po podání estradiolu vytvořit LH-vlnu, absence estrogenních folikulů u prepubertálních prasniček znemožňuje pozitivní vazbu a aktivaci ovulace endogenním mechanismem. Podávání estradiolu prasničkám s podvázaným vaječníkem vyvolává počáteční propad LH koncentrace ( hodin ) s následnou LH-vlnou ( za 56 hodin ), trvající 36 hodin, tak jako by se jednalo o intaktní samice. Fyzikální a farmaceutická podstata uvolňování LHRH naznačuje, že pozitivnní estradiolová zpětná vazba je řízena přes hypotalamus. Perioda negativní vazby je způsobena expresí adekvátní LH-vlny, která zaručí akumulaci dostatku LH uvolňujícího gonadotropiny. Estradiol může tento efekt ovlivňovat přímo snižováním citlivosti adenohypofýzy k LHRH působení a tím i k jeho snížené produkci. LH-vlna sama o sobě se zdá být ovlivněna pulzačním uvolňováním LHRH z koncových nervových mediátorů bazálních ganglií synchronizovaných estradiolem, a to ve frekvenci pulz/hodina Předpoklady produkce selat Produkce kvalitních selat v dostatečném množství je funkcí produkce jatečných prasat, z jejichž celkové rentability zastavené sele činící cca 30%. Vyrovnat náklady na narozené sele, činící v chovatelsky vyspělých zemích cca 27$, znamená maximalizovat potenciál plodnosti chovaných plemen prasat, který se odhaduje na 40 selat za rok. Počet narozených a odchovaných selat na prasnici a rok je mezinárodním měřítkem schopnosti a míry chovatele výše uvedený biologický potenciál využít. Vzhledem k tomu, že rentabilita produkce odchovaných selat na prasnici a rok - začíná po dosažení minimálního počtu 20, - je pro evropského chovatele 25, - v budoucnu se předpokládá 30, je nutno tyto trendy přijmout a eliminovat rezervy, jež ČR v tomto ohledu má v důsledku realizace transformace a privatizace zemědělského sektoru po roce Příčiny zhoršené reprodukční užitkovosti tkví v celé řadě okolností, jako - odchodu celé řady odborníků z živočišné výroby, odvětví chovu prasat, - zrušení mnohých chovů, - neefektivní fungování centrální evidence prasat, - uvolnění řízeného nákupu prasat z EU a tím porušení imunit stád, - nesolidnost některých servisních firem, - absenci aplikovaného výzkumu z důvodu - financí, - nedostatečného know-how managementu, - zániku Výzkumného ústavu chovu prasat v Kostelci n/o., - nekompetentnosti řídících pracovníků na rozhodovacích úrovních státní správy, - uvolnění veterinárních předpisů, - nevymahatelnosti pohledávek, - nefunkčnosti svazu při tvorbě ekonomického a politického lobby, - aj.

17 Dosažení výše uvedeného cíle reprodukční užitkovosti prasat lze docílit genetickými a organizačními opatřeními Genetické nástroje a možnosti Ke genetickému zlepšování zvířat má chovatel k dispozici tři základní způsoby plemenářské práce, a to - čistokrevnou plemenitbu, - křížení - selekci. Jednosměrné šlechtění prasat k výrazně masnému užitkovému typu vyznačující se - na jedné straně - vysokými parametry masné užitkovosti s posunem k hranici třídy SS, - technologicky vyhovující kvalitou masa, - rychlým růstem, - nízkou konverzí a spotřebou krmiva k hranici brojlerů, - odolností vůči zátěžím chovatelského prostředí, - adaptabilitou pro intenziní indoor chov, - aj., - na straně druhé produkovat 30 a více odchovaných selat / prasnici a rok, staví genetiky a chovatele před problém skloubení reprodukčních a produkčních vlastností, mezi nimiž existuje záporná korelace. Vzhledem k tomu, že díky heritabilitě hlavních reprodukčních vlastností je efekt selekce zanedbatelný, dochází k ověřování, hledání a využívání jak klasických, tak nových zdrojů zvyšování plodnosti prasat Revize dědivosti plodnosti Dědivost reprodukčních vlastností Puberta věk v 1. říji 0,3 věk při 1. zapuštění 0,3 Říje schopnost projevu reflexu nehybnosti 0,3 Přebíhání 0,0 Oprasení počet živě narozených selat 0,1 porodní hmotnost selete 0,4 životnost selat 0,1 Laktace produkce mléka 0,2 hmotnost vrhu 0,3 počet struků 0,3 agresivita prasnic 0,4 po odstavu selat prodloužený interval odstav říje 0, Využití poznatků molekulární genetiky Dosavadní procesy šlechtění směřující k progresu užitkovosti prasat, vycházejí z poznatků genetiky kvantitativních vlastností, jež jsou postaveny na znalostech genetických parametrů ( heritabilita, opakovatelnost, korelace, regrese ) získaných pomocí biometriky, kde informace o účincích alel, genotypů, jsou získávány nepřímo z jejich průměrných efektů v populacích a kde užitkové vlastnosti jsou definovány pomocí těchto parametrů jako celky. Není pochyb, že tyto klasické šlechtitelské postupy ( KU, odhady PH, efekty křížení, ) budou platné a ještě dlouhou dobu budou mít nezastupitelnou funkci. Je však zřejmé, že stálé zvyšování užitkovosti současných plemen prasat pomocí účinnějších selekčních postupů, optimalizací hybridizačních programů, zavedením biotechnologií, apod., se bez nových poznatků nového oboru genetiky genomiky, neobejde. Jde o obor molekulární genetiky, zabývající se mapováním genomů, využitím map k identifikaci genů a genových komplexů, které řídí složitě determinované užitkové vlastnosti ( projekt GENETPIG = genes controlling economic traits in pig ). Jejím cílem je : - z pohledu vědy vytvořit genové mapy hospodářských zvířat k identifikaci a využití genů a genových komplexů, jež řídí užitkovost, - z pohledu chovatele odhalení genů (loků) které se podílejí na projevu užitkovosti. Jde o určení úseků DNA, resp. genů, loků, v celkem 38 DNA, resp. chromozomech prasete ( celkem jich existuje cca ), jejichž souhra ovlivňuje určitý znak užitkové vlastnosti. Tyto úseky DNA se nazývají - lokusy kvantitativních znaků ( QTL) a - lokusy ekonomických znaků ( ETL ), což jsou QTL jež díky uplatněné selekci a hybridizaci vedou ke zlepšení ekonomiky. Detekce a mapování QTL je důležité z důvodu - poskytnutí základních poznatků o působení jednotlivých genů a jejich vzájemné interakce ( možnost tvorby exaktního modelu fenotypové proměnlivosti ),

18 - možného použití selekce podpořenou genetickými markery ( je prostředkem pro cílenou imigraci hodnotných genů z jedné do druhé populace), - předpokladu pozičního klonování genů ( vyhledání, izolace a přenos genu jinému organismu), - užitečnosti objasnění příčin multifaktoriálních nemocí u člověka ( obezita, hypertenze) a normálních jevů u prasat ( růst, reprodukce). Pro selekci a hybridizaci prasat mají největší význam QTL - markery, které mají určitou souvislost (asociaci) s užitkovými znaky. Jde o - kandidátní geny ( markery I. typu ) úseky DNA u nichž je znám polymorfismus (výskyt různých alel v populacích ) a jejichž primární produkt (protein, hormon, enzym) se nějak podílí na projevu užitkové vlastnosti, - mikrosatelity ( markery II. typu MS ), velmi krátké úseky DNA, mající - přednost v mnohočetném výskytu i v jedné DNA, - vysoký polymorfismus (jedem MS má mnoho variant = alel), - vlastnost, že samy o sobě neovlivňují produkční znak, ale mohou být v molekule DNA blízko (v genetické vazbě) s dosud neznámým ETL, - vlastnost, že mohou být markery pro odlišné varianty ETL. Přestože je většina užitkových vlastností řízena polygenně, existují některé QLT markery s výrazným vlivem na kvantitativní vlastnosti, vyznačujících se - jednoznačným rozlišením homozygotního/ heterozygotního genotypu, - kodominantním typem dědičnosti, - h 2 = 1, - možností určení genotypu markerů bez ohledu na věk a pohlaví. Přehled důležitých markerů na chromozomech souvisejících s reprodukcía jejich využití Chromozom Název loku Označení 1. - estrogenový receptor - superoxid dismutáza - glykoproteinový hypofyzární hormon - relaxin hormon - další SOD2, SF1 a CYP19 ESR SOD1 CGA RLN folitropin (FSH) FSHB - WT1, AMH související s pohlavím prasat receptor FSH - receptor choriogonadotropinu (luteotropin) 4. - mikrosatelity Sw2509-Sw835,vázané s QTL pro porodní hmotnost luteinizační hormon (lutropin) - ryadoniový receptor FSHR LHCGR LHB RYR1,CRC,HAL. - mikrosatelity JM 2011-JM1011 s QTL pro počet narozených selat 7. - prolaktin PRL - histokompatibilní lokus SLA albumin ALB - QTL pro ovulační poměr receptor E. coli K88 K88 - QTL pro ovulační poměr folistatin FSA gen pro obezitu OBS Y - determinace pohlaví SRY Vzhledem k tomu, že problematika cílené selekce (MAS - maas asistent selection) se zdokonaluje, v praxi se používá zatím následujících markerů. Využití markeru ESR Jde o nejznámnější reprodukční marker ve vztahu k počtu narozených selat. Umožňuje vstup estrogenu do buněk a na něm existují 2 alely A,B s cílem selekce BB genotypu. Genotyp NS / 1. vrhu NS / ostat. vrhu AA 10,1 9,1 AB 11,4 10,5 BB 12,4 11,4

19 Využití markeru RYR1 (CRC, HAL) Tento marker ovlivňuje kvalitu masa a reprodukci. Na něm existují alely N a n, jejíchž vliv na reprodukci dokládá přehled. Genotyp kance Genotyp prasnice Počet VNS Počet OS NN NN 12,1 9,1 NN Nn 11,2 9,0 Nn NN 11,8 9,5 Nn Nn 10,9 8,6 Využití markeru OBS Tento produkuje leptin, který kontroluje ukládání tuku v hypothalamo-hypo-adrenální ose, reguluje produkci neuropeptidu Y (NPY) v mozku stimulující chuť k jídlu. Pocit optima výživného stavu u zvířat je předpokladem dobré reprodukce. Využití markerů K88 a F18 které mají vztah k citlivosti zvířat ke coli infekcím, které jsou všude ve stájích a které značně snižují počty dochovaných selat. - u K88 existují alely P a p (rezistence) - u F18 existují alely B a b (rezistence) Příklad páření pp kance s prasnicemi genotypu p a P Genotyp selat Úhyn selat pp x PP Pp - 100% nízký pp x Pp Pp - 50% nízký Pp - 50% nízký pp x pp Pp - 100% žádný Superproliferní stáda Jsou zakládány na vysoké selekční diferenci malého počtu prasnic s vysokým genetickým potenciálem pro velikost vrhu. Ty jsou vybrány na podkladě 3 a více vrhů, každý z několika stovek prasnic z RCH. Pomocí inseminace či hysterektomie jsou jejich geny dodány do nukleových stád. Tato opatření přinášející zvýšení četnosti vrhu cca o 1 sele/vrh navíc, mají určité komplikace, kdy - hyperproliferní geny z RCH přenášejí do nukleové s sebou nižší genetickou výkonnost intenzity tvorby libového masa, - počátek nového cyklu hyperproliferní selekce lze začít až po rozšíření genů z prvního cyklu v RCH, což trvá cca 7 let, - ve šlechtění se pracuje s malým počtem jedinců což může způsobit imbreeding. Chovný cíl mateřské populace prasat do roku 2010 Plemeno, Cíl linie Užitková vlastnost současný do roku 2010 živě narozených selat ve vrhu (ks) - 15 Superplodné linie průměrný denní přírůstek v SKVP (g) - - průměrný denní přírůstek v UTVU kanečků (g) LW konverze krmiva (kg) - 2,30 L podíl libového masa ( % FOM) intramuskulární tuk (%) - 2, Nové biotechnologické metody V posledním období jsme svědky nebývalého rozvoje využití metod transferu genů. Jedná se zatím o techniky jejich realizace ve výzkumné sféře, nicméně některé, jako embryotransfer se již podařilo bez problémů aplikovat v praxi. Tyto nové biotechnologické metody uplatňované mezi liniemi, plemeny, druhy se dosud vyznačují problémy - vysokých nákladů, - progresu a rutiny v metodách které jsou pomalé, - procesu počátečního rozvoje, - jaké geny přenášet a jak kontrolovat jejich projev, - jak používat v reprodukci metod - mechanického přenosu embryí, - kryokonzervace embryí, - sexování, - oplodňování a zrání folikulů in vitro, - klonování.

20 Hypotetický příklad využití zvýšení reprodukce embryotransferem pomocí prasat Taihu Taihu mateřské linie(a,b) jsou zvlášť selektována v nukleech na četnost vrhu ( + 0,3 NS/vrh a rok) Evropské otcovské linie (C,D) jsou specielně šlechtěna na vysoký podíl libového masa A x B C x D 100% čínské Klonování, sexování, příjemkyně Embryotransfer kryokonzervace embryí (+ 5-6 NS/vrh a rok) Výkrm (CxD) Organizační nástroje a možnosti Využití heteroze a křížení Základní principy zušlechťovacích programů všech hospodářských zvířat jsou v podstatě stejné, odvislé od biologických zvláštností druhu, což u prasat je to - multiparita, ze selekčního hlediska velmi výhodná, - relativně krátký generační interval, umožňující rychlejší získání genetického zisku za časovou jednotku - jediném zaměření jejich produkčního směru, což umožňuje uplatnění jednodušších selekčních postupů při výběru. Při větším počtu produkčních směrů mohou totiž být vlastnosti různě korelovány, přičemž selekce na určitý znak může mít za následek nepatrné až nežádoucí zvětšení či zmenšení znaku jiného - jednoduchý žaludek, umožňující jejich jednoduchost krmení. K problematice heterozního efektu (hybridní zdatnosti) lze říci, že zmíněný jev není dosud zcela objasněn, nicméně genetika v současné době poskytuje řadu postupů dovolujících tento zdroj zvýšení užitkovosti využít. Jde o biologický fenomén pro zvýšenou užitkovost při křížení dvou imbredních nebo nepříbuzných linií, rázů či druhů. Pojem použil v roce 1914 Shul, který jím rozuměl zvláštní působení a vlivy jako např. určitou toleranci vůči vlivům okolního prostředí, zvýšenou vitalitu, užitkovost,ap. U jevu heteroze rozlišujeme dvě formy jeho vyjádření, a to - zvýšení velikosti zintenzivnělou a urychlenou tvorbou buněk a jejich vyšší aktivitou, - zvýšení biologické účinnosti, projevující se zvýšenou plodností, odolností proti nemocem zvýšenou tolerancí vůči vlivům prostředí. Míra heterozního efektu u jednotlivých skupin znaků vykazuje typické rozdíly. U znaků, které úzce korelují s celkovým zdravotním stavem zvířat, všeobecně nízkou heritabilitou a značnou inbredingovou depresí, lze očekávat při křížení významný heterozní efekt. Projev znaků zřejmě u těchto vlastností spočívá nepatrně na průměrném vlivu genů, takže více odpovědné za vysokou úroveň užitkovosti se zdají být speciální genové kombinace. Opačně je tomu u kvalitativních znaků, které na celkovém zdravotním stavu závisí málo. Pokud jde tedy o výši heterozního efektu, projevuje se tento nejvýrazněji u reprodukčních vlastností, méně pak u znaků výkrmnosti a nejméně či vůbec u znaků charakterizujících jatečnou hodnotu. V této souvislosti lze uvést přehled a stručné charakteristiky hypotéz o heterozi Teorie heterozygotnosti, založená na předpokladu, že heterozní efekt je vyvolán heterozygotní konstitucí, znamená, že efekt Aa je nejen vyšší než aa, ale převyšuje i AA, neboli Aa = 1/2 ( AA + aa ) + heteroze. Selektivní přednost heterozygotů proti homozygotům, týkající se jednoho genu, byla prokázána jak u prasat, drůbeže, tak i u lidí. Teorie dominance, jejíž podstatou je předpoklad, že faktory příznivé životaschopnosti a vývinu organizmu jsou většinou dominantní. Naopak nepříznivé geny, většinou recesivní povahy, jsou výběrem eliminovány a v populaci setrvávají v heterozygotním stavu překryty jejich dominantními alelami. Tuto teorii lze schematicky znázornit jako AA = Aa > aa, nebo P AAbb x aabb F 1 AaBb

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Hormonální (endokrinní) soustava

Hormonální (endokrinní) soustava Hormonální (endokrinní) soustava - uskutečňuje řízení organismu pomocí chemických látek hormonů - rozváděny po těle krví Funkce endokrinní soustavy: 1) zajišťuje růst, vývoj a rozmnožování 2) udržuje homeostázu

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE PRASAT II. Inseminace prasnic Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník,

Více

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

POUŽITÍ SYNTETICKÉHO ANALOGU PROGESTERONU (ALTENOGEST - REGUMATE PORCINE) JAKO NÁSTROJE V MODERNÍ REPRODUKCI PRASAT

POUŽITÍ SYNTETICKÉHO ANALOGU PROGESTERONU (ALTENOGEST - REGUMATE PORCINE) JAKO NÁSTROJE V MODERNÍ REPRODUKCI PRASAT POUŽITÍ SYNTETICKÉHO ANALOGU PROGESTERONU (ALTENOGEST - REGUMATE PORCINE) JAKO NÁSTROJE V MODERNÍ REPRODUKCI PRASAT Limanovský M. Janssen Animal Health B.V.B.A. Progestagen altrenogest - syntetický analog

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon Beckman Coulter ELISA POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy genetiky 2a Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základní genetické pojmy: GEN - úsek DNA molekuly, který svojí primární strukturou určuje primární strukturu jiné makromolekuly

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Radka Benešová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Hormony jsou produkty

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Cvičení č. 8 KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genové interakce Vzájemný vztah mezi geny nebo formami existence genů alelami. Jeden znak je ovládán alelami působícími na více lokusech. Nebo je to uplatnění 2

Více

Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001

Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Inseminace je jednou z klasických biotechnologických technik. Vychází z poznatku, že schopnost oplození v pohlavních orgánech plemenic trvá u - spermie cca

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Petra Bártová Martina Zmrzlá Charakteristika vnitřních pohlavních orgánů ţeny Vaječníky (ovaria) pohlavní ţláza, produkce ţenských pohlavních buněk - vajíček Vejcovody (tubae uterinae)

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability Heritabilita Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability h 2 = V A / V P Výpočet genetické determinance znaku h 2 = V G / V P Heritabilita závisí

Více

Základy genetiky populací

Základy genetiky populací Základy genetiky populací Jedním z významných odvětví genetiky je genetika populací, která se zabývá studiem dědičnosti a proměnlivosti u velkých skupin jedinců v celých populacích. Populace je v genetickém

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Ženský pohlavní systém

Ženský pohlavní systém Ženský pohlavní systém 419 Ženský pohlavní systém Oogonia primordiální zárodečná buňka z epiblastu - ve stěně žloutkového váčku migrace do základu gonád mitotické dělení pod vlivem medulárního rete ovarii

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ

Více

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 Fáze pohlavního cyklu PROESTRUS ESTRUS METESTRUS (DIESTRUS) ANESTRUS

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení

VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení REPRODUKCE REPRODUKČNÍ SYSTÉM M MUŽE VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení POHLAVNÍ ŽLÁZY VARLATA (testes( testes) párové vejčit ité

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

Močová a pohlavní soustava hřebce

Močová a pohlavní soustava hřebce Močová a pohlavní soustava hřebce Močová soustava (organa urinaria) - ledviny + vývodné močové cesty -odstraňování odpadních produktů metabolizmu - udržování parametrů vnitřního prostředí - hospodaření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

- gamety obsahují pouze poloviční sadu chromozomů - 1n (23) - gamety ženské vajíčko (oocyst) mužské - spermie

- gamety obsahují pouze poloviční sadu chromozomů - 1n (23) - gamety ženské vajíčko (oocyst) mužské - spermie Rozmnožovací soustava - vzniká z mezodermu - umožňuje pohlavní rozmnožování - zachování existence biologického druhu - přenos genetické informace rodičů na potomka pomocí pohlavních buněk - gamet - gamety

Více

Selekce v populaci a její důsledky

Selekce v populaci a její důsledky Genetika a šlechtění lesních dřevin Selekce v populaci a její důsledky Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Welfare a řízená reprodukce koček MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Reprodukční aktivita u kočky Puberta nástup - obvykle při dosažení 80% hmotnosti dospělého zvířete - 6. - 9. měsíc stáří (5-12 měsíců)

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva Jiří Brožík, J. Guyokrma spol. s r.o. Vzhledem k požadavkům trhu, kdy chovatelé vyžadují účinné a rentabilní výrobky

Více

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST Gen Část molekuly DNA nesoucí genetickou informaci pro syntézu specifického proteinu (strukturní gen) nebo pro syntézu RNA Různě dlouhá sekvence nukleotidů Jednotka funkce Genotyp

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti

Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti Šlechtitelská činnost v nukleových i rezervních chovech prasat, kde se vytváří veškerý genetický pokrok, není samoúčelnou činností, nýbrž

Více

Pohlavní soustava klisny

Pohlavní soustava klisny Pohlavní soustava klisny Pohlavní soustava klisny - zadní část dutiny břišní + dutina pánevní - vaječníky + vejcovody + děloha + pochva + vulva 1 Vaječník (ovarium) = samičí pohlavní žláza - produkce pohlavních

Více

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno GONOSOMY GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y Obr. 1 (Nussbaum, 2004) autosomy v chromosomovém páru homologní po celé délce chromosomů crossingover MEIÓZA Obr. 2 (Nussbaum, 2004) GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y ODLIŠNOSTI

Více