Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost"

Transkript

1 Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů - genetických ( pohlavní funkce,vývin, apod.), - prostřeďových (výživa, odchov, apod.). S ohledem na postavení živého organismu v ontogenezi, rozmnožování probíhá - pohlavně (sexuálně), splynutím gamet samčích (spermie) a samičích (vajíčka) v zygotu - konjugací (mnohobuněční), - pohlavním množením - hermafroditním, - gonochoritním - uvnitř samice, - vně samice, - partenogenezí, - nepohlavně (vegetativně, asexuálně) - buněčným dělením, - schizogonií ( rozpadové dělení), - fisiparií (oddělení + regenerace), - gemiparií (pučení). 2. Plodnost je základním biologickým principem udržení druhu a je u všech dvoupohlavních organismů spojena se vznikem plodu, po narození schopného vykonávat životní pochody mimo mateřský organismus, jako výsledek splynutí různopohlavních gamet v procesu oplodnění, realizované díky - biologické plnohodnotnosti pohlavních buněk (spermiogeneze, ovogeneze, kapacitace), - podmínkám pro jejich spojení (páření, vývoj plodu, porod). V chovu prasat je plodnost chápána jako schopnost - kanců vykonávat koitus a produkci sperma do vysokého věku, - prasnic pravidelně zabřezávat a rodit početné kvalitní potomstvo. Jde o nejdůležitější ekonomickou vlastnost rozhodující o rentabilitě chovu, neb hodnota hospodářských zvířat je určována stupněm jejich rozmnožovací schopnosti, vyjádřené počtem potomstva vyprodukovaných za rok, přičemž předpoklady pro to jsou u obou pohlaví odlišné, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. U multiparních zvířat, jimiž prasata jsou, je z obecného pohledu plodnost chápána jako produkce selat. V tomto smyslu se rozeznává plodnost - potenciální, což je schopnost prasnice uvolňovat oplozeníschopná vajíčka bez ohledu na jejich další vývoj, - skutečná, která vyjadřuje počet odchovaných selat. Jestliže divoká prasata dosahují za rok jednoho vrhu s 5-8 selaty, kulturní, prošlechtěná prasata již 2,4 vrhů s selaty a odhaduje se, že jejich potenciál při 2,5 vrzích do roka bude 40 i více selat na prasnici a rok. Pro chovatele a plemenářskou praxi jde o skutečnost, do jaké míry jsou a budou tyto subjekty schopny prakticky využít takovýto potenciál. Tak jako všechny užitkové vlastnosti, je rovněž plodnost prasat kvantitativní vlastností, na jejíž realizaci se podílí genetická podmíněnost a prostředí. Jde o komplex fyziologických vlastností podmíněných řadou faktorů (dospělost, počty a kvalita selat, březost, ap.), což lze vyjádřit jako P = G + E, kde: G - genotyp, složen z komponent aditivity (A) a dominance (D) a jež lze určovat pomocí speciálních matematických modelů, E - podmínky prostředí - přirozené ( teplota,výživa,rok,místo,ap.), - řízené (biotechnologická opatření). Ve fenotypovém projevu znaků charakterizujících plodnost hraje prostředí dominantní roli, o čemž svědčí fakt, že během 30 let se plodnost zvýšila pouze o 0,1 selete díky - nízké heritabilitě reprodukčních znaků (0,10-0,15), - její vazbou na jedno pohlaví (lze sledovat jen u prasnic), - neznalostí genetické kontroly komplexních znaků jako je reprodukce,

2 - malými znalostmi o genetických a biochemických procesech v organismu v souvislostí s reprodukcí. Proto se pozornost zaměřuje ve - stabilizovaných chovech, - experimentálních chovech výzkumných pracovišť, - laboratořích výzkumných ústavů, na řešení a aplikace novodobých moderních opatření zaměřených do oblasti zvyšování reprodukce u prasat a využívání nových optimalizačních opatření k tomu, aby se skutečná plodnost blížila skutečné. Koeficienty dědivosti znaků plodnosti Užitková vlastnost h 2 Počet všech narozených selat ve vrhu 0,17 Počet živě narozených selat ve vrhu 0,13 Počet selat v 21 dnech ve vrhu 0,10 Počet selat při odstavu 0,12 Délka březosti 0,09 K tomu je nutno - znát normální vývin pohlavních orgánů a jejich řádné a pravidelné fyziologické funkce, - zajistit předpoklady úspěšné produkce selat na poli - genetiky - revizí dědivosti plodnosti využitím poznatků molekulární genetiky, - tvorbou superplodných stád, - užitím nových biotechnologických metod, - organizace - využitím heteroze při křížení, - aplikací ČOS, - realizací správného obratu stáda, - inseminací, - výživy ve vztahu k růstové a reprodukční fázi - plemenářské využití ve vztahu k věku, kondici, ap., - odpovídající zootechnicko-veterinární a mikroklimatické podmínky - ustájení, - napájení, - techniky krmení, ap Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí prasete Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí prasnice Vývoj pohlavního ústrojí prasete, má bez ohledu na pohlaví stejný vývojový původ a shodný obecný stavební plán, zahrnující - pohlavní žlázy, - vývodní cesty, - pářící orgány. Pohlavní orgány prasnice z anatomického hlediska lze rozdělit na - vnitřní pohlavní žlázy prasnice vyvíjejí se z mezodermu embrya jako - mezodermální lišty (mezodermální buňky ), základ vzniku buněk samčích a samičích, - prvoledvina Műllerův vývod, dávající základ - vejcovodu, - děloze, - pochvě, - vnější pohlavní žlázy prasnice - vyvíjející se z ektodermu embrya jako - urogenitální sinus, dávající základ - močovým a pohlavním cestám, - poševní předsíni, - (řiti), - genitální hrbolek, dávající základ clitorisu, - genitální valy, dávající základ stydkým pyskům.

3 Základem samičích pohlavních orgánů jsou - vaječníky, produkující - vajíčka, - hormony - folikulin (estaradiol, estron, estriol, testosteron), - progesteron. Jsou tvořeny - cévní vrstvou, - parenchymatickou vrstvou, - zárodečným epitelem, tvořeným - vazivovou stromou, - folikuly - primárními, - ovocyty I (jsou již při narození), - ovocyty II (tvoří se v pubertě), - Graafovými. Proces ovogeneze zahrnuje fázi - rozmnožování - na povrchu vaječníku zárodku samice mitózou vznikají ovogonie v počtu a více, které pronikají do vaječníku (vznik ovocytů I) a obalují se vrstvou folikulárních buněk (vznik primárních folikulů), - růstu charakteristickou - zvětšováním ovocytů I ukládáním buněčných inkluzí do cytoplasmy, - množením folikulárních buněk, - přeměnou ovocytů I v rostoucí ovocyty II a Graafovy folikuly, - zrání - meiotické dělení I - v Graafově folikulu je (po ovulaci) ovocyt I dělen na ovocyt II + pólové tělísko, - meiotické dělení II - ovocyt II je dělen (po vniknutí spermie) na vajíčko + pólové tělísko, - vejcovody, tvořeny infundibulem a trubicí, sloužící k - dokončení vývoje vajíčka, - oplodnění vajíčka, - děloha, zabezpečující výživu plodu přes klky dělící se na - děložní tělo, - děložní rohy, - krček. Je tvořena vrstvami - perimetriem, - myometriem, - endometriem, - pochva, - poševní předsíň, - vulva. U hospodářských zvířat existují dělohy - dvojitá, - jednoduchá dvourohá nerozdělená (klisna), - jednoduchá dvourohá rozdělená (prase) Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí kance Pohlavní orgány kance z anatomického hlediska lze rozdělit na - vnitřní pohlavní žlázy kance vyvíjejí se z mezodermu embrya jako - mezodermální lišty (mezodermální buňky), základ vzniku buněk samčích a samičích, - prvoledvina Wolfův vývod - dávající základ - vývodu nadvarlete, - chámovodu, - vnější pohlavní žlázy kance - vyvíjející se z ektodermu embrya jako

4 - urogenitální sinus, dávající základ - močovým a pohlavním cestám, - (řiti), - přídatným pohlavním žlázám, - genitální hrbolek, dávající základ pyji, - genitální valy, dávající základ šourku. Základem samčích pohlavních orgánů jsou - varlata, mající funkci - spermiogenezní, - hormonální (produkce testosteronu). Jsou tvořeny - serózní a fibrózní blanou, - trámci, které tvoří - pyramidové lalůčky, ve kterých je - varletní síť, - semenotvorné kanálky (spermiogeneze), obsahjící - zárodečný epitel (obsahuje zárodečné buňky spermiogonie), - Sertoliho buňky (mají podpůrnou a výživnou funkci pro spermiogonie ) - vmezeřené vazivo, - Leydigovy buňky (testosteron). Proces spermiogeneze (trvá cca 35 dní a probíhá po celý život kance) zahrnuje fázi - rozmnožování - probíhá v semenotvorných kanálcích v pubertě mitotickým dělením, které probíhá nejméně v deseti a více cyklech, - růstu - charakteristickou ukládáním rezervních látek do cytoplasmy za vzniku spermiocytů I a zvětšováním kanálků, - zrání - meiotické dělení I - probíhá za vzniku 2 spermiocytů II, - meiotické dělení II - probíhá za vzniku 2 spermatidů, - přeměny kulové spermatidy na spermii probíhající v průběhu zracích dělení, a to za přeměny - jádra v hlavičku spermie, - Goldiho aparátu v akrozomovou čepičku, - centriolu v bičík a bazální tělíska, - cytoplasmy v krček a pochvu bičíku, - nadvarlata, mající funkci - hromadění spermií, - prostředí pro dokončení zrání spermií a získání jejich aktivního pohybu, - udržení životnosti spermií, - oplozovací schopnosti spermií (asi týden), - chámovody, tvořeny semennými provazci, - přídatné pohlavní žlázy - bulbouretální (Cowperovy), uplatňující se na počátku ejakulace, neutralizuje ph močové roury a činí ji vazkou, - předstojná (prostata), jejíž výměšek dodává spermatu pach a upravuje prostředí v pochvě spermiím, - semenné váčky, jejichž slabě zásaditý, želatinózní sekret se uplatňuje na konci ejakulátu, - pyj, - předkožka, - ejakulát, jako produkt přídatných pohlavních žláz a spermií, mající u kanců v průměru - objem ml, - počet miliard spermií, - koncentraci tisíc spermií / 1 cm Hormonální řízení pohlavní činnosti prasat U savců je stálé vnitřní tělesné prostředí zajišťováno systémy - látkového řízení (endokrinní systém), - nervového řízení (je nadřazeno látkovému). Jejich vztah je oboustranný, tzn., že - řada hormonů ovlivňuje činnost CNS (hormony štítné žlázy, pohlavní hormony), - některé žlázy s vnitřní sekrecí jsou naopak řízeny přímo nervy (dřeň nadledvin).

5 Reprezentanty humorální regulace jsou hormony, které - již v nepatrné koncentraci výrazně ovlivňují určité fyziologické pochody a jejich souhru v těle, - jsou vyměšovány přímo do krve nebo tkáňového moku a jimi rozváděny k cílovým tkáním, - nejsou zdrojem energie ani stavební látkou, - svými účinky ovlivňují metabolismus tkání, - většinou ovlivňují činnost několika orgánů, - v jejich produkci se uplatňuje většinou negativní zpětná vazba Hormony a jejich funkce Samičí hormony - vaječníků jsou - estrogeny (estradiol, estron, estriol), - androgeny (testosteron), - gestageny - progesteron, - relaxin, - placenty a dělohy jsou - relaxin, - choriový gonadotrofin (HCG), - adenohypofýzy jsou - FSH (folikuly stimulační hormon), - LH (luteinizační hormon, lutropin), - LTH (luteotrofní hormon, laktogenní hormon, prolaktin), - hypothalamu jsou - RH FSH (uvolňující hormon FSH), - RH LH (uvolňující hormon LH), - RH LTH (uvolňující hormon LTH) Samčí hormony - varlat je testosteron (varle), - adenohypofýzy jsou - ICSH (intersticiální tkanivo stimulující hormon, odpovídá LH), - FSH, - hypothalamu jsou - RF ICSH ( = RF LH ), - RF FSH Funkce samičích a samčích hormonů Vaječníky mají funkci - sekrece ovariálních hormonů nutných pro rozvoj a funkčnost reporodukčního traktu a jeho přípravu na březost, přičemž některé hormony hrají podstatnou roli v autoregulaci adenohypofyzární osy, - ovariální gonadotropinovou stimulaci vedoucí k dozrávání folikulů a tím k jejich zdárnému možnému oplodnění. Obě funkce napomáhají rozvoji Graafova folikulu, neb během vývoje jen málo vajíček dospěje do konečného stádia charakteristické estrogenovou aktivitou. Po ovulaci se vybrané folikuly mění na corpus lutea s progesteronovou aktivitou.

6 Celý proces (folikulární zrání, dospívání vajíček, luteinizace, komplex interakcí mezi jednotlivými fázemi vývoje) je řízen endokrinně, parakrinně a autokrinními mechanismy. Existence lokálních (ovariálních) regulačních mechanismů je velice důležitá a podílí se spolu s externími faktory na funkčnosti ovárií. Úroveň průběhu reprodukčních funkcí je ovlivňována významně faktory, jako je výživné a metabolické stadium zvířete. Vaječník je uložen v pánvi; uvnitř jeho tkáně jsou zvláštní měchýřkovité útvary, tzv. folikuly, v nichž jsou uloženy samičí gamety - vajíčka. Ve folikulech vajíčka postupně uzrávají. Jejich vývoj lze rozdělit na fázi - závislosti na gonadotropinech, - nezávislosti na gonadotropinech a je provázena zřetelnou změnou buněčného množení. U prasete celkem vajíček postupně ve vlnách zraje a atrofuje. Dozrávající ovocyty měří v průměru 2mm. Schéma folikulárního cyklu růstu a následného vývoje/atresie LH a FSH jsou nutné k folikulární obnově. FSH zřejmě zvyšuje senzitivitu folikulů k LH a jeho působením lze ovlivnit (zrychlit) i vývoj folikulů Současně se zráním vajíčka roste i stěna příslušného folikulu a vzniká folikul Graafův. K jeho dozrání dochází zpravidla jednou za 21 dní, kdy ztenčená stěna folikulu puká a zralé vajíčko je uvolněno do dutiny břišní ( ovulace ). Po vyplavení vajíčka se folikul mění ve žluté tělísko (corpus luteum ). Jestliže u vyplaveného vajíčka nedošlo k oplodnění, počíná dozrávat další Graafův folikul a za 21 dní od předchozí ovulace dojde k vyplavení dalšího vajíčka. Jde o periodu od ovulace k druhé - ovariální, resp. ovulační cyklus. Hormonální činnost vaječníků je úzce svázána s ovulačním cyklem. V ovariu jsou produkovány estrogeny a progesteron. Estrogeny jsou sloučeniny s osmnácti uhlíhovými atomy a aromatickým jádrem. Jejich biosyntéza vychází z acetátu přes cholesterol, pregnenolon, progesteron, testosteron v estradiol (estra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diol), který je hlavním estrogenním steroidem a při jeho katabolizmu v játrech vzniká estron, estriol, či glukuronované a sulfatované konjugáty, vylučované močí. U samic je estradiol syntetizován a sekretován v Graafových folikulech ( množství stoupá až do ovulace) a způsobuje - růst pohlavních orgánů ( vejcovody, děloha, pochva a zevní rodidla ), - rozvoj sekundárních pohlavních znaků, - rozvoj sexuálního chování, - stimulaci a rozvoj první části ovariálního cyklu - nárůstem obsahu proteinů v děložní svalovině, hyperplazie endometria (fáze proliferační),

7 - umožněním oplodnění vajíčka a jeho uchycením v děloze, - pohybem vejcovodů, - na úrovni hypofýzy sekreci LH a FSH - v první části cyklu zvyšuje sekreci LH - spouští ovulaci, - později, v březosti odráží počet a kvalitu vyvíjejících se folikulů. Stanovení plazmatického estradiolu je hlavním parametrem při - monitorování indukce ovulace a ovariální hyperstimulace, - zjišťování příčin ovariální insuficience, anomálií cyklu, apod. U samců je estradiol syntetizován v testes a jeho koncentrace je nízká. Ve vyšších koncentracích způsobuje gynekomastii s typicky ženskými sekundárními pohlavními znaky. Progesteron - je jedním z hlavních steroidních hormonů. Stejně jako estrogeny, vzniká z cholesterolu přes pregnenolon. Je secernován - ovárii v malém množství během folikulární fáze cyklu, kdy intenzita sekrece je výrazná po ovulaci (5.-7. den). Společné působení progesteronu a estradiolu způsobuje přechod endometria z proliferativní do sekreční fáze, která umožňuje zachycení oplodněného vajíčka. Nedojde-li k oplození, progesteron klesá, - žlutým tělískem, (po oplodnění vajíčka) v době březosti, - placentou v konečné fázi březosti, - kůrou nadledvin (ve velmi malé míře), - varlaty jako meziprodukt syntézy androgenů. V krvi je progesteron volný a vázaný na proteiny (albumin, testosteron-estradiol-vázající globulin a transkortin) Jeho katabolismus probíhá v játrech a vylučován je močí ve formě volného pregnandiolu, pregnandiolglukuronidu a pregnandiolsulfátu. Stanovení progesteronu je důležité pro stanovení - u samic - abnormalit ovulace, jako hlavní příčinu neplodnosti, kdy může jít o - chybění ovulace v důsledku oligomenorrhey, - oligoovulaci, - luteální nedostatečnost a tím i ovariální dysfunkci, - správného načasování ovulace prasnic a prasniček pro turnusové připouštění ( synchronizace říje) pomocí - HCG (humánní choriový gonadotropin), - Clomiphenem, - PMS (gonadotropin séra březích klisen), - optima odběru ovocytů pro oplodnění in vitro, - úspěšnosti / neúspěšnosti implantace vajíčka oplodněného in vitro (v kombinaci se stanovením estradiolu na začátku luteální fáze), - u samců enzymatických defektů biosyntézy steroidů. Progesteron, vytvářený ve žlutém tělísku, přibývá hlavně ve druhé polovině ovariálního cyklu a cílem jeho produkce je - zajistit co nejlepší podmínky březosti, - způsobení prosáknutí děložní sliznice (fáze sekreční), ve které se oplozené vajíčko snadno uchytí. Při neoplození vajíčka - žluté tělísko zaniká, - končí sekrece progesteronu, - dojde k odloučení děložní povrchové vrstvy (fáze menstruační). Pod vlivem obou pohlavních hormonů dochází k periodickým změnám ve sliznici děložní - menstruačnímu cyklu, mající fáze - proliferační - proestrum ( den cyklu ), kdy - dozrává Graafův folikul, - nastává proliferace endometria dělohy, - říje - estra (1-1,5 dne), charakteristické - překrvením a zduřením vulvy, - otevřením děložního krčku, - výtokem sekretu, - ovulací, - svolnosti k páření (na konci říje), - sekreční - postestrum (2.-12.den) je obdobím

8 - vývinu žlutého tělíska (corpus luteum) - intenzivního vyměšování děložního mléka - menstruační - metestrum ( den) je období - zániku žlutého tělíska, - zástavě sekrece děložního mléka, - návratu dělohy do původního stavu, - klidovou diestrum (u prasat prakticky chybí). Relaxin je vytvářen v žlutém tělísku, placentě a děloze. Jeho množství v průběhu gravidity stoupá a působí - uvolnění pánevních vazů před porodem, - dekalcifikaci spony pánevní Varlata jsou uložena v šourku, jejich tkáň je tvořena stočenými kanálky, v jejichž semenotvorném epitelu vznikají samčí gamety- spermie. Ve varleti je tvořen i samčí pohlavní hormon testosteron. Testosteron je steroidní hormon syntetizovaný Leydigovými buňkami varlat. U samic pochází testosteron z kůry nadledvin a ovárií a je vedlejším produktem metabolizmu. Jako hlavní androgen, se v krvi vyskytuje jako volný, či vázaný na proteiny (albumin, SBG). Jeho vliv na vyvíjející se samčí organismus je podobný vlivu estrogenů, tedy působí na - rozvoj primárních znaků, resp. růst pohlavních orgánů ( nadvarle, chámovod, semenné váčky, prostata, penis), - rozvoj sekundárních pohlavních znaků, - sexuální chování, - udržení aktivity pohlavních orgánů (v dospělosti), Stanovení se provádí - u samic v případě podezření na hirsutismus, polycystických ovárií (Stein-Leventhalův syndrom), tumorů ovarií, nadledvin a jejich hyperplazii, - u samců v případě podezření na hypogonadizmus, orchidektomii, Klinefelterův syndrom, hypopituitarizmus, testikulární feminizaci, jaterní cirhózu, opožděnou pubertu, eunuchoidizmus, kryptorchizmus, mikrogenitalizmus Řízení samičích a samčích hormonů Ve své činnosti jsou varlata stejně jako vaječníky řízeny - gonadotropními hormony adenohypofýzy, - hypotalamickými uvolňovači (GnRH). Vaječníky a varlata jsou řízeny - Lutropinem (LH = ICSH ) - glykoproteinem, vylučovaným specializovanými buňkami předního laloku hypofýzy, složeného ze dvou nekovalentně vázaných podjednotek α, vyskytující se rovněž u FSH, TSH a hcg, β, pro daný hormon specifická, určující jeho biologickou i imunologickou specifitu. Účinek LH se liší s ohledem na pohlaví - u samic LH a FSH se vzájemně ovlivňují při kontrole gonadálních funkcí. Spouštějí ovulaci a přispívají k vývoji žlutého tělíska. Hladiny LH se cyklicky mění. V průběhu první části cyklu silně vzrůstá sekrece steroidních hormonů díky zrání folikulu, který je zodpovědný za sekreční pík a následnou ovulaci. Pulsující sekrece LH podporuje rozvoj žlutého tělíska a toto pak vylučuje vzrůstající množství progesteronu a estradiolu. Jestliže nedojde k oplodnění, vysoké hladiny steroidních hormonů blokují sekreci LH a FSH (negativní zpětná vazba). V březosti hcg přebírá úlohu LH a udržuje produkci progesteronu a estrogenu žlutým tělískem, - u samců LH společně s FSH a testosteronem stimulují spermatogenezi. Během prepubertálního vývoje indukuje FSH odpověď Leydigových buněk na LH. Adenohypofýza je řízena hormony-uvolňovači neurohypofýzy. Sekrece LH a FSH je stimulována hypotalamickým dekapeptidem GnRH-LH a GnRH-FSH. Jejich stanovení a tím i stanovení FSH a LH ( po stimulaci GnRH ) poskytuje informace o funkci - gonadální (vyšetření abnormalit v pubertě u obou pohlaví), - hypofyzární (vyšetření abnormalit hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy). - Prolaktinem (LTH) - tvořeným jednoduchým polypeptidickým řetězcem aminokyselin s disulfidickými můstky. Je strukturou a fylogenií podobný STH, a placentárnímu laktogenu. Hraje roli v - řízení řady biologických funkcí, - iniciaci a stimulaci laktace a vývoje mléčné žlázy.

9 Je secernován acidofilními buňkami předního laloku hypofýzya je přítomen v - plazmě, - plodové vodě, - mléčném séru, - hlenu děložního krčku, - mozkomíšním moku. Řízení sekrece prolaktinu představuje komplex - různých mediátorů (dopamin, TRH, GABA, VIP), - hormonů (estrogeny, tyroxin atd.), - dalších okolností. Rychlost sekrece se mění v průběhu dne (denní rytmus), vzrůstá při ovulaci, v průběhu těhotenství, kojení a v některých dalších situacích - stresu. - Folitropinem (FSH) - glykoproteinem, který je rovněž produktem skrece buňěk adenohypofýzy. Skládá se z podjednotky α, vyskytující se i u LH,TSH, hcg placenty, β, specifická pro daný hormon, určující - biologickou a imunologickou specifitu, - rozlišení FSH od ostatních glykoproteinových hormonů. Účinek FSH se liší s ohledem na pohlaví - u samic se FSH a LH vzájemně doplňují - při kontrole gonadálních funkcí, - v indukci ovulace, - při folikulární obnově, - při rozvoji žlutého tělíska. Samotný FSH, jehož hladiny cyklicky kolísají, zvyšuje senzitivitu folikulů k LH a jeho působením lze ovlivnit (zrychlit) i jejich vývoj. Vzestup sekrece pohlavních steroidů zrajícím folikulem během první části cyklu je zodpovědný za "sekreční pík" a následně za ovulaci. Sekrece LH v pulsech podporuje rozvoj žlutého tělíska, které následně produkuje zvyšující se množství progesteronu a estradiolu. Při chybějící fertilizaci je sekrece FSH a LH blokována vysokou hladinou steroidních hormonů (negativní zpětná vazba). V březosti funkci LH přebírá hcg (podporuje sekreci progesteronu žlutým tělískem), - u samců FSH spolu s LH a testosteronem - stimuluje spermatogenezi, - v pubertě FSH indukuje odpověď Leydigových buněk na LH. Sekrece FSH a LH je stimulována GnRH, což lze využít (po stimulaci exogenním GnRH) pro zjištění informací o funkcích - gonadálních (vyšetření abnormalit v pubertě u obou pohlaví), - hypofyzárních (vyšetření abnormalit hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy) - Placentálním choriogonadotropinem (HCG) proteinem, který spolu s LH, FSH, TSH patří ke skupině glykoproteinových hormonů. Na rozdíl od ostatních se tvoří v trofoblastických buňkách placenty v průběhu březosti a stimuluje růst žlutého tělíska. Je tvořen dvěma nekovalentně spojenými podjednotkami α, společnou všem glykoproteinovýmh hormonům, β, navzájem více či méně odlišné, specifické. V krvi i v moči se nachází jak intaktní molekula hcg, tak volné α i β-podjednotky. V moči se také nachází tzv. β-core fragment. Biologicky aktivní je pouze kompletní, intaktní molekula hcg. Pro prenatální diagnostiku lze použít jak měření intaktního hcg, tak hcg celkové. Imunochemické stanovení koncentrace hcg v krvi nebo moči se uplatňuje především v diagnostice březosti a sledování jejího průběhu. Již několik dní po oplodnění dochází ke zvýšení koncentrace hcg v krvi natolik, že toto zvýšení lze stanovit. hcg je nezbytný pro - udržení žlutého tělíska v prvních týdnech březosti, - úspěšný průběh březosti. Nízké hodnoty koncentrace hcg signalizují - zvýšenou pravděpodobnost spontánního abortu, - mimoděložní březost. Vysoké hodnoty koncentrace hcg signalizují - vznik placentárních a testikulárních trofoblastických nádorů, - netrofoblastické nádory.

10 Reprodukční funkce Všechny reprodukční procesy jsou řízeny a determinovány na úrovni sekrece - hlavních gonadotropních hormonů - LH, FSH - které primárně řídí - reprodukční aktivitu, - růst folikulů (sekrece estradiolu), - sekundárních gonadotropních hormonů - TSH,ACTH - které - jsou rovněž významné, - regulují ostatní fyziologické systémy, které nepřímo, ale významně ovlivňují reprodukci. - lokálních, na CNS nezávislých regulačních mechanismů na úrovni - gonád, - reprodukčního traktu, které mohou významně ovlivňovat odpovědi na gonadotropní stimulaci. Úspěch manipulace s těmito hormony vyžaduje znalost kontroly a funkčnosti hypotalamo - adeno - ovariálně - uterinní osy. Přehled mechanismů řídících a regulujících reprodukci prasat ( hypotalamo-adeno-ovariálně-uterinní osa ) ( -..- ) hlavní neurální cesty působnost peptidových a steroidních hormonů přes systém ( ) endokrinní ( ) parakrinní (. ) autokrinní

11 Funkce EOP, ExAA a katecholaminů v řízení reprodukce prasat Hormony hypothalamu - GnRH, - dopamin, - ACTH-RH, - somatostatin, - kortikotropin-rh - TSH-RH, jsou syntetizovány v neurosekrečních jádrech hypothalamu a portálním oběhem dopravovány do adenohypofýzy, kde stimulují, nebo inhibují hormonální sekreci. Sekrece hypothalamových RH hormonů je předně kontrolována neurotransmitery a neuropeptidy, z nichž mezi důležité patří u prasat - endogenní opioidní peptidy (EOP), - dráždivé aminokyseliny (ExAA), - katecholaminy Působnost endogenních opioidních peptidů ( EOP) U prasat se jedná o - endorfiny ( prekurzorem je proopiomelanokortin - POMC), - enkefaliny, - dinorfiny, jež jsou produkovány buňkami zasahujícími neurony do hypothalamu EOP a agonisté ( morfin) - tlumí - GnRH, - LH, - FSH (méně), - stimulují - LTH, - ACTH, Antagonista EOP - naloxon - tlumí - FSH u prasniček před pubertou, - ACTH a LTH u laktujících prasnic, - stimuluje - GnRH, - FSH u kanečků před pubertou a laktujících prasnic, - LH v luteální, laktační fázi, nikoliv ve folikulární, - LTH v luteální fázi, - kortizol a tím i hypothalamus k vyšší sekreci adenohypofyzárních hormonů, - má / nemá vliv na - LTH. Vliv EOP na produkci adenohypofyzárních hormonů může být přímý, nebo přes CNS. Katecholaminy stimulují, EOP tlumí sekreci GnRH, následně LH. Existuje vzájemná působnost mezi EOP a katecholaminy v produkci GnRH. Možné neuropatické cesty EOP inhibice sekrece GnRH (LH) katecholaminy - + GnRH?? - EOP

12 Působnost dráždivých aminokyselin (ExAA) svými zástupci glutamátem a aspartátem představují neurotransmitéty nervového systému a - působí v presynaptických nervových zakončeních, - specificky se uvolňují na podněty v koncentracích schopných evokovat postsynaptické reakce - mají shodnou činnost jako EOP, - působí jako přenašeči vzruchů. Glutamát, aspartát a jejich typy selektivních receptorů se vyskytují v celém mozku působíce různou odezvou adenohypofyzární sekrece Vliv NMA (N-metyl-D,L-asparatu - 10 mg/kg ) na adenohypofyzární sekreci Hormon a model Odpověď LH Prasničky- prepuberta + Prasnička luteální fáze + - folikulární fáze o Prasnicev laktaci + Prasnice podvázané vaječníky -, + Prasnice podvázané vaječníky+ estradiol o Prasnice podvázané vaječníky+ progesteron - Kanci o Vepři o FSH Kojící prasnice + Prepubertální prasničky o Prasnice podvázané vaječníky + Prasnice podvázané vaječníky+ estradiol + Prasnice podvázané vaječníky+ progesteron + Kanci + Vepři + LTH Prasnice podvázané vaječníky +, o Prasnice podvázané vaječníky + estradiol / progesteron + ExAA rovněž zvyšují produkci ACTH, avšak s ohledem na dávku. Není jasné, zda vysoké dávky ExAA evokují hyprersekreci ACTH. Možné neuropatické cesty, kterými ExAA stimulují uvolňování ACTH-RH (ACTH) ExAA (glutamát)?? + + katecholaminy EOP + + GnRH EOP všeobecně - inhibují - GnRH a tím LH sekreci, - katecholaminový systém, - FSH sekreci (není jasně prokázáno),

13 - stimulují - ACTH-RH a tím ACTH, - stimulují / inhibují - LH, ExAA všeobecně (přes N-methyl-D-aspartatové receptory (NMDA) v CNS) - stimulují - FSH, - LH, - ACTH, - LTH, - inhibují - LH (v určitých situacích), ExAA+EOP - inhibují - ACTH, - LTH Působnost katecholaminů - adrenalinu, - noradrenalinu, - dopaminu, jež jsou syntetizovány v CNS konverzí - tyrozinu na dihydroxifenylalanin (DOPA) (pomocí tyrozinhydroxyláze), - DOPA na dopamin ( aromatická dekarboxyláza) - dopaminu na noradrenalin (dopamin-b-hydroxyláza) - noradrenalinu na adrenalin (fenlethanolamin-a-metyltransferáza). je zřejmá v tom, že nervové buňky uvolňující katecholaminy pracují jako interneurony a podílejí se na kontrole a sekreci hypotalamických hormonů a tím hormonů adenohypofýzy právě přes EOP a ExAA. Katecholaminy tak ovlivňují sekreci adenohypofyzálních hormonů tak, že - noradrenalin stimuluje nebo inhibuje produkci LH (v závislosti na dávce), - dopamin stimuluje koncentraci LH, - bromokryptin ( dopamin-agonist) tlumí koncentraci LH, - methallibur (derivát dithiokarbamylhydrazinu), tak jako diethyldithiokarbamát (silný inhibitor dopamin β- hydroxylázy), - tlumí LH, - tlumí syntézu noradrenalinu, - zvyšuje obsah dopaminu v hypothalamu, - způsobuje pulzační gonadotropinovou sekreci, - nemá efekt na ACTH, LH, TSH (u prasat s vyřazenými ovárii). Katecholaminy způsobují jak pulzativní, tak náhlou sekreci gonadotropinů Centrální kontrola reprodukčních funkcí Regulace sekrece gonadotropinů má jak kvalitativní, tak kvantitativní stránku. Obecně zvýšení sekrece LH a FSH je doprovázeno stimulací reprodukčních funkcí, což zahrnuje období puberty a po odstavu. Nicméně plodnost prasniček a prasnic je zřejmě závislá na specifickém způsobu sekrece gonadotropinů a na vztahu mezi gonadotropními hormony a daným reprodukčním cyklem zvířete. Je jasné, že reprodukční funkce jsou ovlivněny - obecně centrální regulací gonadotropinů, - představou odlišné regulace LH a FSH. Ovulární proces je spouštěn specifickým typem sekrece a poměrem LH,FSH spojeným s jejich nárůstem v preovulatorní vlně. Základní stimulace reprodukční funkce u prasat spočívá v uvolnění LHRH, spouštějící kaskádu fyziologických procesů. Stimulace sekrece LH a FSH z adenohypofýzy vlivem RHLH závisí na množství intra a extra-hypothalmických faktorů a rovněž na faktorech ovlivňujících citlivost adenohypofýzy k působení RHLH.

14 Schematické znázornění ovlivnění interakce hypothalamus - adenohypofýza sekrecí LH,FSH LTH. VNO - vomeronasální orgán DA - dopaminergní neurony +, - cesta stimulace,inhibice SCN - suprachiasmatická jádra NA - noradrenergní neurony? jeví se, potenciální interakce SCG - vrchní cervikální ganglion EOP - endogenní opioidní neurony Zatímco stimulace FSH je základem k rozvoji folikulů v ováriích prasat, konečná stadia jejich zrání a přeměny v dospělé oocyty zásadně závisí na pulzačním charakteru sekrece LH. Je známo, že LHRH, který je pulzačně v hypothalamu sekretován neurony, je odpovědný za nepravidelnou sekreci LH do periferní krve. Její příčinou je hypotalamický pulzační generátor (jehož lokalizace je doposud neznáma), který pracuje na bázi depolarizace mediobazálních hypotalamických neuronů (tzv. multi-unit activity MUA), vyvolávajících pulzy LH. Snížení LH sekrece se objevuje při změně frekvence MUA. Chyby výživy souvisí se snížením reprodukčních funkcí u domácích zvířat a prasata nejsou výjimkou. Ačkoliv pulsační generátor RHLH byl zjištěn jako primární příčina inhibice reprodukce při špatném krmení, přesná její specifikace a funkčnost zůstává neobjasněna. Jak dokládá výše uvedené schéma, existuje celá řada systémů determinující produkci RHLH a tím dominantně sekreci LH, menší měrou FSH. Použitím antagonistů EOP je zřejmé, že EOP potlačují sekreci LH po dobu luteální fáze u prasniček a prasnic, nikoliv však v době folikulární fáze. Význam EOPů je spojen s prepubertální inhibicí pulzační sekrece LH, ačkoliv receptory u prepubertálních prasat existují. Tento efekt EOPů je přímo zprostředkováván v hypotalamu, ačkoliv při in vitro působení EOP inhibují uvolňování LH adenohypofýzou, což jasně demonstruje interakci mezi EOP, reprodukčním cyklem (steroidním stádiem ) a vývinem (dospíváním prasat). Efekt EOP může působit přímo - přes LHRH neurony, - prostřednictvím neurálního systému - uvnitř hypotalamu (dopamin), - vně hypotalamu (noradrenalin). Zatímco role dopaminu na LHRH modulaci je zcela nevyjasněný, noradrenalin dosahuje zvýšení nebo snížení LH sekrece s ohledem na hladině steroidů (reprodukční status) a dospělosti ( tělesný vývoj) prasat. Ovlivnění produkce LHRH ExAA (jako N-metyl-D,L-aspartat -NMDA, γ-aminobutyrová kyselina -GABA), se věnovalo málo. GABA-ové neurony vytvářejí kontakt s LHRH neurony a mohou ovlivnit sekreci LHRH přes

15 jak EOP, tak katecholaminy, ačkoliv to u prasat není ještě jasné. Bylo prokázáno, že NDMA (komponent považovaný za stimulátor uvolňování LHRH přes receptory na LHRH neuronech), inhibuje, nebo nemá žádný vliv na LH sekreci u cyklických prasat (stádium estadiolu a progesteronu ), ale stimuluje LH ve fázi laktace. Pokud jde o LTH, pak mezi LH a LTH existuje negativní korelace. Dopamin je považován za hlavní LTH inhibiční faktor u prasat. Jestliže EOP navozuje inhibici LH sekrece, která je blokována EOP antagonistou naloxonem, zvýšení LH je trvale spojeno s poklesem LTH. Tento efekt lze efektivně vysvětlit na bázi odlišného EOP působení (viz schema) a vede k domněnce že LTH je sám sobě antigonadotropinem. Znamená to, že že dopamin se uplatňuje jako přímý stimulátor či inhibitor sekrece LHRH, k čemuž stále není dostatek důkazů. Proto se za účelem zvýšení LH po dobu laktace používá naloxon Ovariální kontrola reprodukčních funkcí Sekrece LH, FSH Faktory regulující sekreci gonadotropinů hypotalamem a adenohypofýzou znázorňuje následující schéma Vliv ovariálních peptidů a steroidů na množství uvolňování LH a FSH. Syntéza a uvolňování obou gonadotropinů je závislé na LRLH-sekreci v hypotalamu. Z koncentrací LH a FSH v krvi je zřejmé, že existuje odlišná sekrece LH a FSH. V průběhu estrálního cyklu se například objevuje před ovulací nárůst LH-sekrece při existenci menšího nárůstu FSH. Ačkoliv LH-sekrece je po dobu estra téměř nulová, FSH-sekrece po LH vlně kontinuálně roste. Různost změn v LH a FSH koncentraci po dobu estrálního cyklu dokládá různost regulace těchto gonadotropinů. Ačkoliv existuje důkaz nesteroidního inhibujícího faktoru pulzačního LH uvolňování u ovcí, LH sekrece u prasat je přímo řízena zpětnou vazbou gonádových steroidů. Jak je zřejmé (schena), estradiol inhibuje tonickému či občasnému způsobu sekrece LHRH, kontrolující minutu od minuty způsob sekrece LH. Estaradiol též může působit jako pozitivní zpětný signál vyvolávající preovulatorní LH-vlnu. Frekvenční a amplitudové charakteristiky LHRH-sekrece jsou regulovány efekty interakcí zpětných vazeb estaradiolu a progesteronu. Progesteron působí jako převládající jev a indukuje typ nízké frekvence a vysoké amplitudy LHsekrece ( domněle i LHRH ). Charakteristiky těchto aplitud LH-sekrece a též sekreční odpovědi FSH, můžou též být regulovány v závislosti na steroidních změnách ( cyklus ) ovlivňujících citlivost adenohypofýzy k LHRH. Sekrece FSH je však prvotně ovlivněna tlumivým efektem inhibinu, působícím přímo na gonadotropiny adenohypofýzy. Inhibin, který je produkován granulozními buňkami vajíčka:

16 - v počátku cyklu tlumí sekreci FSH, - snižuje obsah FSH v buňkách adenohypofýzy a tím i ovlivňuje syntézu FSH - po dobu luteální fáze sekreci FSH podporuje Ostatní nesteroidní faktory též očividně se účastní regulace hladiny FSH v adenohypofýze. Dalším inhibitorem FSH sekrece je folistatin, zatímco aktivin a transforming growth faktor (TGF-β) je znám jako možný stimulátor uvolňování FSH. Jestliže FSH hraje důležitou roli ve folikulárním vývoji a steroidogenezi, na základě změn vztahu FSH a inhibinu lze uvažovat o vysvětlení superplodnosti čínských prasat proti evropským. U prasat typu Taihu je koncentrace FSH a inhibinu v plasmě vyšší, což vede k doměnce, že výše jejich reprodukce je odvislá na sekreci FSH. Ačkoliv nebyly zjištěny rozdíly v počtu buněk granulosy, menší obsah inhibinu v pubertě těchto prasat byl prokázán ( podobně je tomu u ovcí Booroolo ) Zpětné vazby a sekrece gonadotropinů Fyziologická vazba a úzká dočasná závislost mezi - vývinem folikulů, sekrecí estradiolu, - estrem a ovulací je základem maximální reprodukce a plodnosti. Pozitivní zpěná vazba estaradiolu, stimulujícího sekreci LHRH kulminuje v preovulatorní vlně LH, jak bylo popsáno dříve. Schopnost vaječníků vyvolat pozitivní zpětnou vazbu se zdá být limitující na jejich vlastní kapacitě pro sekreci estradiolu. Zatímco prasničky po 60. dni věku mohou po podání estradiolu vytvořit LH-vlnu, absence estrogenních folikulů u prepubertálních prasniček znemožňuje pozitivní vazbu a aktivaci ovulace endogenním mechanismem. Podávání estradiolu prasničkám s podvázaným vaječníkem vyvolává počáteční propad LH koncentrace ( hodin ) s následnou LH-vlnou ( za 56 hodin ), trvající 36 hodin, tak jako by se jednalo o intaktní samice. Fyzikální a farmaceutická podstata uvolňování LHRH naznačuje, že pozitivnní estradiolová zpětná vazba je řízena přes hypotalamus. Perioda negativní vazby je způsobena expresí adekvátní LH-vlny, která zaručí akumulaci dostatku LH uvolňujícího gonadotropiny. Estradiol může tento efekt ovlivňovat přímo snižováním citlivosti adenohypofýzy k LHRH působení a tím i k jeho snížené produkci. LH-vlna sama o sobě se zdá být ovlivněna pulzačním uvolňováním LHRH z koncových nervových mediátorů bazálních ganglií synchronizovaných estradiolem, a to ve frekvenci pulz/hodina Předpoklady produkce selat Produkce kvalitních selat v dostatečném množství je funkcí produkce jatečných prasat, z jejichž celkové rentability zastavené sele činící cca 30%. Vyrovnat náklady na narozené sele, činící v chovatelsky vyspělých zemích cca 27$, znamená maximalizovat potenciál plodnosti chovaných plemen prasat, který se odhaduje na 40 selat za rok. Počet narozených a odchovaných selat na prasnici a rok je mezinárodním měřítkem schopnosti a míry chovatele výše uvedený biologický potenciál využít. Vzhledem k tomu, že rentabilita produkce odchovaných selat na prasnici a rok - začíná po dosažení minimálního počtu 20, - je pro evropského chovatele 25, - v budoucnu se předpokládá 30, je nutno tyto trendy přijmout a eliminovat rezervy, jež ČR v tomto ohledu má v důsledku realizace transformace a privatizace zemědělského sektoru po roce Příčiny zhoršené reprodukční užitkovosti tkví v celé řadě okolností, jako - odchodu celé řady odborníků z živočišné výroby, odvětví chovu prasat, - zrušení mnohých chovů, - neefektivní fungování centrální evidence prasat, - uvolnění řízeného nákupu prasat z EU a tím porušení imunit stád, - nesolidnost některých servisních firem, - absenci aplikovaného výzkumu z důvodu - financí, - nedostatečného know-how managementu, - zániku Výzkumného ústavu chovu prasat v Kostelci n/o., - nekompetentnosti řídících pracovníků na rozhodovacích úrovních státní správy, - uvolnění veterinárních předpisů, - nevymahatelnosti pohledávek, - nefunkčnosti svazu při tvorbě ekonomického a politického lobby, - aj.

17 Dosažení výše uvedeného cíle reprodukční užitkovosti prasat lze docílit genetickými a organizačními opatřeními Genetické nástroje a možnosti Ke genetickému zlepšování zvířat má chovatel k dispozici tři základní způsoby plemenářské práce, a to - čistokrevnou plemenitbu, - křížení - selekci. Jednosměrné šlechtění prasat k výrazně masnému užitkovému typu vyznačující se - na jedné straně - vysokými parametry masné užitkovosti s posunem k hranici třídy SS, - technologicky vyhovující kvalitou masa, - rychlým růstem, - nízkou konverzí a spotřebou krmiva k hranici brojlerů, - odolností vůči zátěžím chovatelského prostředí, - adaptabilitou pro intenziní indoor chov, - aj., - na straně druhé produkovat 30 a více odchovaných selat / prasnici a rok, staví genetiky a chovatele před problém skloubení reprodukčních a produkčních vlastností, mezi nimiž existuje záporná korelace. Vzhledem k tomu, že díky heritabilitě hlavních reprodukčních vlastností je efekt selekce zanedbatelný, dochází k ověřování, hledání a využívání jak klasických, tak nových zdrojů zvyšování plodnosti prasat Revize dědivosti plodnosti Dědivost reprodukčních vlastností Puberta věk v 1. říji 0,3 věk při 1. zapuštění 0,3 Říje schopnost projevu reflexu nehybnosti 0,3 Přebíhání 0,0 Oprasení počet živě narozených selat 0,1 porodní hmotnost selete 0,4 životnost selat 0,1 Laktace produkce mléka 0,2 hmotnost vrhu 0,3 počet struků 0,3 agresivita prasnic 0,4 po odstavu selat prodloužený interval odstav říje 0, Využití poznatků molekulární genetiky Dosavadní procesy šlechtění směřující k progresu užitkovosti prasat, vycházejí z poznatků genetiky kvantitativních vlastností, jež jsou postaveny na znalostech genetických parametrů ( heritabilita, opakovatelnost, korelace, regrese ) získaných pomocí biometriky, kde informace o účincích alel, genotypů, jsou získávány nepřímo z jejich průměrných efektů v populacích a kde užitkové vlastnosti jsou definovány pomocí těchto parametrů jako celky. Není pochyb, že tyto klasické šlechtitelské postupy ( KU, odhady PH, efekty křížení, ) budou platné a ještě dlouhou dobu budou mít nezastupitelnou funkci. Je však zřejmé, že stálé zvyšování užitkovosti současných plemen prasat pomocí účinnějších selekčních postupů, optimalizací hybridizačních programů, zavedením biotechnologií, apod., se bez nových poznatků nového oboru genetiky genomiky, neobejde. Jde o obor molekulární genetiky, zabývající se mapováním genomů, využitím map k identifikaci genů a genových komplexů, které řídí složitě determinované užitkové vlastnosti ( projekt GENETPIG = genes controlling economic traits in pig ). Jejím cílem je : - z pohledu vědy vytvořit genové mapy hospodářských zvířat k identifikaci a využití genů a genových komplexů, jež řídí užitkovost, - z pohledu chovatele odhalení genů (loků) které se podílejí na projevu užitkovosti. Jde o určení úseků DNA, resp. genů, loků, v celkem 38 DNA, resp. chromozomech prasete ( celkem jich existuje cca ), jejichž souhra ovlivňuje určitý znak užitkové vlastnosti. Tyto úseky DNA se nazývají - lokusy kvantitativních znaků ( QTL) a - lokusy ekonomických znaků ( ETL ), což jsou QTL jež díky uplatněné selekci a hybridizaci vedou ke zlepšení ekonomiky. Detekce a mapování QTL je důležité z důvodu - poskytnutí základních poznatků o působení jednotlivých genů a jejich vzájemné interakce ( možnost tvorby exaktního modelu fenotypové proměnlivosti ),

18 - možného použití selekce podpořenou genetickými markery ( je prostředkem pro cílenou imigraci hodnotných genů z jedné do druhé populace), - předpokladu pozičního klonování genů ( vyhledání, izolace a přenos genu jinému organismu), - užitečnosti objasnění příčin multifaktoriálních nemocí u člověka ( obezita, hypertenze) a normálních jevů u prasat ( růst, reprodukce). Pro selekci a hybridizaci prasat mají největší význam QTL - markery, které mají určitou souvislost (asociaci) s užitkovými znaky. Jde o - kandidátní geny ( markery I. typu ) úseky DNA u nichž je znám polymorfismus (výskyt různých alel v populacích ) a jejichž primární produkt (protein, hormon, enzym) se nějak podílí na projevu užitkové vlastnosti, - mikrosatelity ( markery II. typu MS ), velmi krátké úseky DNA, mající - přednost v mnohočetném výskytu i v jedné DNA, - vysoký polymorfismus (jedem MS má mnoho variant = alel), - vlastnost, že samy o sobě neovlivňují produkční znak, ale mohou být v molekule DNA blízko (v genetické vazbě) s dosud neznámým ETL, - vlastnost, že mohou být markery pro odlišné varianty ETL. Přestože je většina užitkových vlastností řízena polygenně, existují některé QLT markery s výrazným vlivem na kvantitativní vlastnosti, vyznačujících se - jednoznačným rozlišením homozygotního/ heterozygotního genotypu, - kodominantním typem dědičnosti, - h 2 = 1, - možností určení genotypu markerů bez ohledu na věk a pohlaví. Přehled důležitých markerů na chromozomech souvisejících s reprodukcía jejich využití Chromozom Název loku Označení 1. - estrogenový receptor - superoxid dismutáza - glykoproteinový hypofyzární hormon - relaxin hormon - další SOD2, SF1 a CYP19 ESR SOD1 CGA RLN folitropin (FSH) FSHB - WT1, AMH související s pohlavím prasat receptor FSH - receptor choriogonadotropinu (luteotropin) 4. - mikrosatelity Sw2509-Sw835,vázané s QTL pro porodní hmotnost luteinizační hormon (lutropin) - ryadoniový receptor FSHR LHCGR LHB RYR1,CRC,HAL. - mikrosatelity JM 2011-JM1011 s QTL pro počet narozených selat 7. - prolaktin PRL - histokompatibilní lokus SLA albumin ALB - QTL pro ovulační poměr receptor E. coli K88 K88 - QTL pro ovulační poměr folistatin FSA gen pro obezitu OBS Y - determinace pohlaví SRY Vzhledem k tomu, že problematika cílené selekce (MAS - maas asistent selection) se zdokonaluje, v praxi se používá zatím následujících markerů. Využití markeru ESR Jde o nejznámnější reprodukční marker ve vztahu k počtu narozených selat. Umožňuje vstup estrogenu do buněk a na něm existují 2 alely A,B s cílem selekce BB genotypu. Genotyp NS / 1. vrhu NS / ostat. vrhu AA 10,1 9,1 AB 11,4 10,5 BB 12,4 11,4

19 Využití markeru RYR1 (CRC, HAL) Tento marker ovlivňuje kvalitu masa a reprodukci. Na něm existují alely N a n, jejíchž vliv na reprodukci dokládá přehled. Genotyp kance Genotyp prasnice Počet VNS Počet OS NN NN 12,1 9,1 NN Nn 11,2 9,0 Nn NN 11,8 9,5 Nn Nn 10,9 8,6 Využití markeru OBS Tento produkuje leptin, který kontroluje ukládání tuku v hypothalamo-hypo-adrenální ose, reguluje produkci neuropeptidu Y (NPY) v mozku stimulující chuť k jídlu. Pocit optima výživného stavu u zvířat je předpokladem dobré reprodukce. Využití markerů K88 a F18 které mají vztah k citlivosti zvířat ke coli infekcím, které jsou všude ve stájích a které značně snižují počty dochovaných selat. - u K88 existují alely P a p (rezistence) - u F18 existují alely B a b (rezistence) Příklad páření pp kance s prasnicemi genotypu p a P Genotyp selat Úhyn selat pp x PP Pp - 100% nízký pp x Pp Pp - 50% nízký Pp - 50% nízký pp x pp Pp - 100% žádný Superproliferní stáda Jsou zakládány na vysoké selekční diferenci malého počtu prasnic s vysokým genetickým potenciálem pro velikost vrhu. Ty jsou vybrány na podkladě 3 a více vrhů, každý z několika stovek prasnic z RCH. Pomocí inseminace či hysterektomie jsou jejich geny dodány do nukleových stád. Tato opatření přinášející zvýšení četnosti vrhu cca o 1 sele/vrh navíc, mají určité komplikace, kdy - hyperproliferní geny z RCH přenášejí do nukleové s sebou nižší genetickou výkonnost intenzity tvorby libového masa, - počátek nového cyklu hyperproliferní selekce lze začít až po rozšíření genů z prvního cyklu v RCH, což trvá cca 7 let, - ve šlechtění se pracuje s malým počtem jedinců což může způsobit imbreeding. Chovný cíl mateřské populace prasat do roku 2010 Plemeno, Cíl linie Užitková vlastnost současný do roku 2010 živě narozených selat ve vrhu (ks) - 15 Superplodné linie průměrný denní přírůstek v SKVP (g) - - průměrný denní přírůstek v UTVU kanečků (g) LW konverze krmiva (kg) - 2,30 L podíl libového masa ( % FOM) intramuskulární tuk (%) - 2, Nové biotechnologické metody V posledním období jsme svědky nebývalého rozvoje využití metod transferu genů. Jedná se zatím o techniky jejich realizace ve výzkumné sféře, nicméně některé, jako embryotransfer se již podařilo bez problémů aplikovat v praxi. Tyto nové biotechnologické metody uplatňované mezi liniemi, plemeny, druhy se dosud vyznačují problémy - vysokých nákladů, - progresu a rutiny v metodách které jsou pomalé, - procesu počátečního rozvoje, - jaké geny přenášet a jak kontrolovat jejich projev, - jak používat v reprodukci metod - mechanického přenosu embryí, - kryokonzervace embryí, - sexování, - oplodňování a zrání folikulů in vitro, - klonování.

20 Hypotetický příklad využití zvýšení reprodukce embryotransferem pomocí prasat Taihu Taihu mateřské linie(a,b) jsou zvlášť selektována v nukleech na četnost vrhu ( + 0,3 NS/vrh a rok) Evropské otcovské linie (C,D) jsou specielně šlechtěna na vysoký podíl libového masa A x B C x D 100% čínské Klonování, sexování, příjemkyně Embryotransfer kryokonzervace embryí (+ 5-6 NS/vrh a rok) Výkrm (CxD) Organizační nástroje a možnosti Využití heteroze a křížení Základní principy zušlechťovacích programů všech hospodářských zvířat jsou v podstatě stejné, odvislé od biologických zvláštností druhu, což u prasat je to - multiparita, ze selekčního hlediska velmi výhodná, - relativně krátký generační interval, umožňující rychlejší získání genetického zisku za časovou jednotku - jediném zaměření jejich produkčního směru, což umožňuje uplatnění jednodušších selekčních postupů při výběru. Při větším počtu produkčních směrů mohou totiž být vlastnosti různě korelovány, přičemž selekce na určitý znak může mít za následek nepatrné až nežádoucí zvětšení či zmenšení znaku jiného - jednoduchý žaludek, umožňující jejich jednoduchost krmení. K problematice heterozního efektu (hybridní zdatnosti) lze říci, že zmíněný jev není dosud zcela objasněn, nicméně genetika v současné době poskytuje řadu postupů dovolujících tento zdroj zvýšení užitkovosti využít. Jde o biologický fenomén pro zvýšenou užitkovost při křížení dvou imbredních nebo nepříbuzných linií, rázů či druhů. Pojem použil v roce 1914 Shul, který jím rozuměl zvláštní působení a vlivy jako např. určitou toleranci vůči vlivům okolního prostředí, zvýšenou vitalitu, užitkovost,ap. U jevu heteroze rozlišujeme dvě formy jeho vyjádření, a to - zvýšení velikosti zintenzivnělou a urychlenou tvorbou buněk a jejich vyšší aktivitou, - zvýšení biologické účinnosti, projevující se zvýšenou plodností, odolností proti nemocem zvýšenou tolerancí vůči vlivům prostředí. Míra heterozního efektu u jednotlivých skupin znaků vykazuje typické rozdíly. U znaků, které úzce korelují s celkovým zdravotním stavem zvířat, všeobecně nízkou heritabilitou a značnou inbredingovou depresí, lze očekávat při křížení významný heterozní efekt. Projev znaků zřejmě u těchto vlastností spočívá nepatrně na průměrném vlivu genů, takže více odpovědné za vysokou úroveň užitkovosti se zdají být speciální genové kombinace. Opačně je tomu u kvalitativních znaků, které na celkovém zdravotním stavu závisí málo. Pokud jde tedy o výši heterozního efektu, projevuje se tento nejvýrazněji u reprodukčních vlastností, méně pak u znaků výkrmnosti a nejméně či vůbec u znaků charakterizujících jatečnou hodnotu. V této souvislosti lze uvést přehled a stručné charakteristiky hypotéz o heterozi Teorie heterozygotnosti, založená na předpokladu, že heterozní efekt je vyvolán heterozygotní konstitucí, znamená, že efekt Aa je nejen vyšší než aa, ale převyšuje i AA, neboli Aa = 1/2 ( AA + aa ) + heteroze. Selektivní přednost heterozygotů proti homozygotům, týkající se jednoho genu, byla prokázána jak u prasat, drůbeže, tak i u lidí. Teorie dominance, jejíž podstatou je předpoklad, že faktory příznivé životaschopnosti a vývinu organizmu jsou většinou dominantní. Naopak nepříznivé geny, většinou recesivní povahy, jsou výběrem eliminovány a v populaci setrvávají v heterozygotním stavu překryty jejich dominantními alelami. Tuto teorii lze schematicky znázornit jako AA = Aa > aa, nebo P AAbb x aabb F 1 AaBb

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Cvičení č. 8 KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genové interakce Vzájemný vztah mezi geny nebo formami existence genů alelami. Jeden znak je ovládán alelami působícími na více lokusech. Nebo je to uplatnění 2

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese a oogenese určeno výhradně pro přípravu p pravu studentů 1.léka kařské fakulty Rešerše: Hamilton-Boyd-Mossman, Langman, Larsen, Lüllmann-Rauch, Moore-Persaud, edu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt 8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Typy vývoje = vývojové strategie ONTOGENEZE

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) sp.zn.: sukls242308/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

ZÁKLADY HORMONÁLN LNÍ REGULACE

ZÁKLADY HORMONÁLN LNÍ REGULACE ZÁKLADY HORMONÁLN LNÍ REGULACE Pro vznik života: získávání volné energie přepis a přenos genetické informace získávání informací z vnějšího a vnitřního prostředí Informační systémy živých soustav: humorální

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83935/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83935/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83935/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENOPUR 75 IU Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Význam stanovení hormonů

Význam stanovení hormonů Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hormony definice Chemické regulátory

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls242308/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menogon 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Menotropinum (lidský menopauzální gonadotropin, hmg) odpovídající follitropinum 75 IU

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE KONÍ Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitelé : prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Jan Navrátil,

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83793/2011 a sukls83810/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83793/2011 a sukls83810/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83793/2011 a sukls83810/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENOPUR 600 IU, Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

Reprodukce hospodářských zvířat

Reprodukce hospodářských zvířat Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE Subkapitoly 1.Mužské pohlavní hormony (androgeny) Anabolické steroidy Antiandrogeny 2.Ženské pohlavní hormony

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více