1. Hospodaření Obce Mnichov k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK Hospodaření Obce Mnichov k Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 7/2009 ze dne ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2010 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2010 ze dne ) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (10 nebo 20%) a u obce u ekonomických činností rovněž v plné výši.v hlavní činnosti obce není DPH uplatňována. Dosažené příjmy byly v roce 2010 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) nižší o ,26 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2009 ve výši ,09 Kč. Konsolidace příjmů i výdajů činí ,73 Kč. Výsledek hospodaření k činí z hospodářské činnosti ,27 Kč z hlavní činnosti obce ,03 Kč Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : Běžný účet Komerční banka , ,04 Běžný účet ČSOB soc.fond 9 283,79 407,90 Účet hospodářské činnosti (lesy) , ,40 Spořící účet u ČSOB hosp.č ,61 Vedlejší účet hosp.č. u čes.s , ,- Běžný účet u České spořitelny , ,68 Pokladna obce 0 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) , ,- Pokladna hosp.činnosti (prodejna) , ,- Stav finančních prostředků na účtech: ,22 Kč 1, ,23 Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2010 schválen ve výši celkem tis. Kč s tím,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2009 ve výši 268,1 tis. Kč a bylo rozpočtováno,že se v roce 2010 dokončí výstavba kanalizace,jejíž část bude dofinancována zbytkem úvěru u České spořitelny ve výši mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 9 522,52 tis. Kč,neboť se ještě pokračovalo v dostavbě kanalizace,na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŽP a FS a při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše těchto dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2010 výše 8 144,36 tis. Kč,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 98,7 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2010: 34,67 % přijaté dotace, 49,53 % daňové příjmy, 6,9 % nedaňové příjmy, 1,83 % kapitálové příjmy.

2 Daňové příjmy 2. Daňové příjmy byly v roce 2010 oproti rozpočtovaným nižší o ,- Kč,tj. plnění na 96,63 %, a celkem činily 4 033,7 tis. Kč. Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob o ,- Kč, dani z příjmu právnických osob o ,- Kč a u daně z přidané hodnoty o ,- Kč. Oproti tomu byly překročeny daně z příjmu ze závislé činnosti o ,- Kč, srážkové dani o 2 572,- Kč a daň z nemovitosti byla vyšší o 36,3 tis. Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 575,6 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2010 o 6,08 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 101,09 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 7 tis. Kč,příjmy z pronájmu bytů o 4,9 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb o 4,8 tis. Kč. Nebyly naplněny příjmy z vodného o téměř 6 tis. Kč,stočného o 4,6 tis. Kč,příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí o 2,2 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny o 51 tis. Kč. V souhrnu obec v roce 2010 obdržela nedaňové příjmy ve výši 562,37 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvořil největší část příjem finančního daru od f.mattoni a.s. Karlovy Vary ve výši 200 tis. Kč,dále příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 158,7 tis. Kč, ostatní přijaté neinvestiční dary ve výši 32 tis.,příjmy z pronájmu pozemků 44,4 tis. Kč, vodného ve výši 43,16 tis. Kč a stočného ve výši 28,4 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : přijatá pojistná náhrada na FABII ve výši 3,6 tis.kč, hřbitovní poplatky1,2 tis., a ostatní nedaňové příjmy ( práce traktorem,náhrady ze zpětného zajištění odpadů apod.) Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2010 obdržela kapitálové příjmy ve výši ,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 51,05 tis. Kč (tj.plnění 74,48 %) Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků. Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2010 dotace v celkové výši ,20 Kč 1) ze státního rozpočtu investiční dotace ,20 Kč 2) dotace na VPP ,-- Kč 3) dotace na volby PSČR ,- Kč 4) dotace na volby do zastupitelstva obce ,- Kč 5) dotace na sčítání lidu v roce ,- Kč 6) neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje ve výši ,- Kč 7) dotaci na výkon státní správy ve výši ,- - Kč Použití dotací : celkem Celkem poskytnuto profinancováno Úřad práce na VP Volby PSČR Volby zastupitelstvo.obce Sčítání lidu FS na neiv. N ČOV a kanalizace Mnichov , ,20 SDH Oprava místní komunikace Rájov Výkon státní správy Celkem , ,20

3 3. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2010 (bez konsolidace) ve výši tis. Kč V průběhu roku 2010 došlo úpravami rozpočtu č. 1 5 k jeho navýšení na 9 522,52 tis. Kč.Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2010 dosáhl výše ,1 tis. Kč po konsolidaci.k vyššímu navýšení upraveného rozpočtu došlo tím,že počátkem roku 2010,kdy se rozpočet sestavoval,nebyla známa výše dotace ze SFŽP a FS na dokončení výstavby kanalizace a ČOV, takže se řešilo toto financování hlavně rozpočtovými změnami. Běžné výdaje obce dosáhly po konsolidaci výše 6 267,7 tis. Kč a tvořily tak 69,26 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2010 byly po konsolidaci ve výši 2 781,4 tis. Kč,což představovalo 30,74 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 658 tis.. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 679,1 tis. Kč a skutečné výdaje činily 666,98 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu. Výdaje na činnost obce (oddíl paragraf 6171) činily dle schváleného rozpočtu obce 1178 tis. Kč. Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 269,7 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 222,45 tis. Kč,což představuje 96,28 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2010 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 60 tis. Kč, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění a Sdružení hasičů ČMS příspěvek 20 tis. Kč na nákup materiálu pro opravu klubovny. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2010 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2010) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 268,1 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2010 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok V roce 2010 obec Mnichov dočerpala úvěr ve výši 1 mil. Kč na dostavbu kanalizace v obci Mnichov,k úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č ,uzavřené dne a 2 dodatků k této smlouvě kde celková úvěrová částka činí 5 mil. Kč a v roce 2009 byly čerpány 4 mil. Kč. Dle podmínek smlouvy o úvěru splácela obec úroky k čerpanému úvěru ve výši 208,37 tis.kč.samotný úvěr začne obec splácet od ledna Konsolidace Veškeré údaje v textu jsou po konsolidaci. Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 809,47 tis. Kč (32 tis. odvod do soc.fondu a 777,47 tis. Kč převod z BÚ na běžný účet České spořitelny na úhradu faktur za kanalizaci a na splátky úroků z úvěru).

4 4. 2. Peněžní fondy Obce Mnichov Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2010 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2010.Čerpání tohoto fondu se v roce 2010 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov ( Usn.5/2001, dodatek č.3 poslední schválen dne Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2010 ve výši ,90 Kč, Čerpána byla v roce 2010 částka ve výši ,- Kč Celkový zůstatek sociálního fondu k datu byl ve výši 407,90 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2009 ve výši 9 283,79 Kč,tvorbou fondu ve výši 32 tis. z rozpočtu obce a 28,11 Kč úroky BÚ a výdaji ve výši ,90 Kč,kde ,- Kč tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců, Kč příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců, 26,5 tis.kč na ošatné,životní jubilea a příspěvky na dovolenou a 1 134,- Kč výdajů tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce Jiné fondy Obec Mnichov netvoří. Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2010 finanční prostředky ve výši ,- Kč, které byly profinancovány v souladu s pravidly jejich využití v plné výši. Oprava místní komunikace Rájov SDH na opravu LIAZ a školení Celkem Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši ,01 tis. Kč Z toho: ,97 tis. Kč pozemky, 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,88 tis. Kč budovy a stavby 4 541,55 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní 2 576,03 tis.kč drobný dlouhodobý majetek Obec Mnichov v souladu s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti zatím neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

5 5. Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 285,5 tis.kč (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,36 tis.kč (výstavba ČOV a kanalizace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) * materiál na skladě 4,32 tis. Kč * zboží na skladě 27,48 tis. Kč * pohledávky z hl.činnosti 59,05 tis. Kč * pohledávky z hosp.činnosti 19,24 tis.kč * ceniny 5,61 tis. Kč * hotovost v pokladně 25,98 tis. Kč Podrobné členění majetku je v inventurním zápisu č. 1/Z/2010,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k ,76 tis.kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 40,56 tis. Kč * vůči zaměstnancům 69,37 tis.kč * vůči OSSZ a ZP 58,64 tis.kč * vůči FÚ 20,19 tis..kč(1,48dph,18,71 daň z mezd) Dlouhodobé závazky obce činí 5 mil. Kč jedná se o úvěr čerpaný z České spořitelny na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Mnichov,jehož doba splácení je 10 let (do ),obec začne splácet od Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od provozování prodejny na radnici v Mnichově. K vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,27 Kč Z toho : lesní činnost ,59 Kč prodejna ,01 Kč restaurace ,31 Kč V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží je zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin. Činnost restaurace KD byla ukončena ke dni ,ale do roku 2010 se promítly ještě zbytkové náklady a výnosy z odměn a prodeje zbylého zboží. V roce 2010 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně v restauraci KD 1 483,9 tis. Kč 702,06 tis. Kč 23,3 tis. Kč

6 6. Náklady hosp.činností celkem Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění ost.náklady (popl.bance) zůstatek zboží (restaurace) 2 209,26 tis. Kč 745,89 tis.kč 932,55 tis..kč 390,83 tis.kč 112,30 tis.kč 2,71 tis. Kč 6,84 tis.kč 18,14 tis.kč Výnosy v hospodářské činnosti lesa tis.kč rest. KD 18,14 tis.kč prodejna 702,06 tis. Kč Výnosy k celkem tis.kč Z toho: Tržby za prodané dřevo 2 796,75 tis.kč Škody zvěří 7 tis. Kč Jiné ostatní výnosy (úroky) 1,27 tis.kč Prodané zboží restaurace 18,14 tis.kč Tržby prodejna 617,84 tis. Kč Zásoby v hospodářské činnosti k Zboží v hlavní činnosti (publikace Mnichov) Zboží na skladě v prodejně 27,48 tis. Kč 3,3 tis. Kč 24,18 tis. Kč Pokladní hotovost Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna ,- Kč 6 263,- Kč ,- Kč

7 Příloha č. 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET KE DNI UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOsT 2009 SKUTEČNOST 2010 PLNĚNÍ V % Daně celkem 4 174, , ,7 96,6 Z toho: daň z příjmu záv.činnost 749,9 749,9 753,08 792,8 105,7 Daň z příjmu fyzických osob 89,4 89,4 46,23 32,5 36,3 Daň srážková 66,7 66,7 68,6 69,27 103,8 Daň z příjmu právnických osob 978,2 978,2 834,83 843,67 86,2 Daň z příjmu práv.osob - obec ,9 16,8 84 Daň z přidané hodnoty 1 842, , , ,5 98,8 Daň z nemovitosti ,8 436,3 109,1 odvody z odnětí zem. půdy 2 2 1, Poplatky za odnětí pozemků lesa 1 1 0,14 1,67 167,2 Poplatek ze psů ,8 14,35 58,5 Správní poplatek ,88 5,85 98,8 Poplatek z ubytovací kapacity 0 0 3, Dotace 105, , , Z toho: dotace na výkon st.správy 105,1 105,1 9,8 105,1 100 Dotace volby do PS ČR 0 22,7 22,7 100 Dotace volby komunální 0 25,37 25, Dotace sčítání lidu 0 2,8 2,8 100 Dotace Úřad práce 0 754,97 530,25 754, Dotace KK-pneu hasiči 0 126,59 126, Dotace oprava cesty Rájov Invest.dotace SFŽP-ČOV ,93 90,9 100 Invest.dotace FS na ČOV , , , Převod z hospodářské činnosti , Čerpání úvěru vodné ,59 43,16 88 Stočné ,4 86 Pronájem ost.nemov (sál) Příjmy z pronájmu bytových prostor ,59 134,9 103,7 Příjmy z pron. nebytových prostor ,3 23,8 91,5 Hřbitovní poplatky 5 5 3,2 1,2 24 Pronájem pozemků ,39 44,,43 98,7 Příjmy z poskytování služeb-traktor, 3 10,19 4,1 16,89 165,7 Věcná břemena Prodeje pozemků ,65 148,95 74,5 Přijaté dary celkem EKOKOM-náhrada za třídění odpadů ,89 14, Přijaté pojistné náhrady ,2 3,62 90,4 Doplatek pokuty z r ,2 0,3 -- Příjmy z pro.zboží (/publikace ) ,45 94,5 Úroky , 1,92 96 dividendy 17,5 5,1 17,3 5,1 100 Převody mezi vlastními účty ,02 809, PŘÍJMY CELKEM bez konsolidace 5 078, , , ,84 123,99

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOS T 2009 SKUTEČNOST 2010 PLNĚNÍ V % VÝDAJE Silnice ,27 99,5 Prohrnování Rájov ,58 50,91 99,8 Odměny -prohrnování ,9 99,6 Oprava cesty Rájov z rozpočtu ,46 99 Oprava cesty Rájov z dotace Vodní hospodářství 42 80,64 51,09 63,3 odměny Drobný hmotný majetek ,47 92,4 Nákup materiálu 2 27,64 2,13 27,23 98,5 Elektrická energie ,36 2,99 Rozbory vody ,36 14,03 70,1 opravy , Nakládání s odpadními vodami 2 647, , ,94 97,5 mzdy ,3 87,1 odměny ,72 93 Sociální pojištění ,08 87,2 Zdravotní pojištění ,71 78,4 Zákonné pojištění ,25 12,3 nákup materiálu 0 9 7,07 8,93 99,2 Rozbor odpadní vody-ost.služby ,81 99,2 Projekt přípojky , ,16 68,9 Úhrady projektů přípojek od občanů ,57 81,7 Platby daní a poplatků opravy 0 6,1 0 6,06 99,3 El.energie čistička ,61 99 Stavba ČOV+kanalizace 2 304, , , ,74 98,8 Základní školy ,73 99,9 Z toho: příspěvek na nerv.výdaje ,75 230,73 99,9 Knihovny 56 95,5 92,21 95,56 Z toho: odměny ,06 11,88 84,8 plyn ,9 12,92 99,4 El.energie ,76 64,18 98,7 Nákup služeb 0 3,5 2,46 3,23 92,5 Ostatní záležitosti kultury Z toho: odměny (kronika) Kulturní dům ,6 181,28 85,67 Z toho: odměny ,7 13,74 98,14 Nákup materiálu ,2 12,63 97,2 plyn ,6 212,1 93,28 97,6 Elektrická energie ,86 39,78 73,6 telefon ,26 6,89 68,9 pojištění ,57 9,54 95,4 Ostatní služby 5 5 2,25 4,25 84,9 Opravy ,99 1,15 11,5 Kultura ostatní ,8 83,3 59,16

9 (MDD,slavnosti) Z toho: odměny ,5 10,73 71,5 Nákup materiálu 0 3-2,52 83,8 Služby pošt 0 0,5 0 0,5 100 Nákup ostat.služeb ,13 30,75 41 pohoštění ,28 21,6 71,9 Ost.nákupy (dálnič.zn.) 0 0,3-0,25 83,3 Věcné dary ,59 14,95 99,6 Finanční dary obavytelstvu Sportovci ,87 99,8 Z toho : příspěvek TJ Nákup materiálu ,54 10,87 98,8 Dětské hřiště ,73 83,9 Z toho: drobný hmot.majetek ,05 93,6 Nákup materiálu ,9 51,5 Hmotný majetek (skluzavka) ,78 99,5 Bytové hospodářství 17 95,2 93,1 97,8 Z toho: odměny za práci materiál 5 32,7 1,2 32,04 97,9 Drobný hm.maj. (kotel) ,6 98,5 pojištění 7 7 6,76 6,75 96,5 Nákup ost.služeb (revize kotlů) 5 9 4,06 8,24 91,6 Opravy 0 10,5 82,16 10,47 99,7 Nebytové hospodářství 5 34,9 27,85 79,8 Z toho: plyn (rest. KD) 0 6,9 0 4,64 67,3 Elektrická energie ,27 23,21 82,9 Veřejné osvětlení ,5 164,3 78,4 Z toho:odměny materiál ,35 98,6 opravy 0 19,5 0 19,02 97,5 Elektrická energie ,15 86,91 66,8 Platby daní a poplatků Pohřebnictví ,07 84,1 Z toho: nákup materiálu ,01 16,47 82,3 odměny ,6 96 PHM (elektrocentrála) 1 1 2, Plynofikace 0,5 0,5 0,36 72 Z toho: poplatek za vynětí lesní 0,5 0,5 0,36 0,36 72 půdy Územní plánování Z toho zprac. ÚP Mnichov (návrh) Místní hospodářství 24 49,5 47,8 96,6 Z toho :plyn 6,5 6,5 5,9 6,45 99,3 Elektrická energie 8 8 7,2 6,6 82,5 Daně z převodu nemovitostí 5 5,1 8,47 5,06 99,2 Nákup služeb 5 29,9 29,69 99,3 Nebezpečné odpady 4 4 3,95 98,8 Z toho: svoz nebezpečných odpadů 4 4 3,98 3,95 98,8 Komunální odpad ,68 99,27 Z toho: odvoz kontejnerů ,48 42,68 99,27 Ostatní odpady ,23 97,6

10 Odvoz tříděného odpadu (RESUR) ,27 72,23 97,6 Veřejná zeleň ,38 91,5 Z toho: odměny ,41 18,56 74,2 Drobný hmotný majetek ,98 12,44 97,4 Nákup materiálu 20 27,4 16,36 27,38 99,9 Pohonné hmoty ,72 137,34 99,5 pojištění 5 5 4,95 4,95 99 Ostatní služby (postřik bolševníku) ,12 65,68 opravy 7 51,6 6,3 51,57 99,9 Veřejně prospěšné práce 3 862, ,95 Z toho: mzdy z dotace 0 563,4 446,16 563,4 100 Mzdy z rozpočtu 0 75,46 75, Sociální pojištění z dotace 0 140,9 87,36 140,85 99,96 Sociální poj. z rozpočtu 0 17,6 17,55 99,7 Zdravotní pojištění z dotace 0 50,74 40,05 50,7 99,9 Zdrav.pojištění z rozpočtu 0 6,8 6,79 99,9 Zákonné pojištění 3 3,6 2,64 3,52 97,6 Ochranné pomůcky 0 1,2 0 1,1 91,7 Náhrady v době nemoci 0 2,7 1,55 2,63 97,5 KPPP Z toho odměny předsedy KPPP Požární ochrana-dobrovolná část ,6 344,69 82,3 Z toho:refundace mezd 0 3,5 0 3,12 89,1 Pojištění z refundace 0 1,5 0 1,06 70,7 předplatné 1 1 1,052 0,55 55,2 Drobný hmot.majetek , Nákup materiálu 15 25,5 13,41 25,29 99,2 plyn ,54 23,27 58,2 Elektrická energie ,8 22,37 37,2 Pohonné hmoty ,1 46,89 93,7 Telefonní poplatky ,4 40 pojištění 8 8 7,03 7,03 87,9 školení 14 20,6 10,47 14,88 72,2 Ostatní služby ,53 28,52 95,1 opravy ,5 3,9 151,31 99,8 Příspěvek ČSHČMS pohoštění 3 3 3, Platby daní a popl Integrovaný záchranný systém 6 7,5 7,27 96,9 Z toho: krizový telefon 6 7,5 5,35 7,27 96,9 Zastupitelstvo obce ,1 666,98 98,2 Z toho: odměny členům ZO ,8 496,91 99,98 Sociální pojištění ,36 108,22 90,2 Zdravotní pojištění 43,5 45,1 41,9 45,08 99,95 pohoštění 0 2,5 0 2,36 94,5 Ostatní nákupy Ostatní neiv.transfery (ze SF) 11,5 11,5 3,4 11,4 99,1 Volby do Zastupitelstva obce 0 26,86 26,71 99,4 Z toho: odměny 0 9,25 9, Zdravotní pojištění 0 0,75 0,747 99,6 materiál 0 12,16 12,147 99,9 pohoštění 0 2,2 2,044 92,91 Nákup služeb Volby PSČR 0 0 2,5 24,5 0 2,52 24, ,8 99,6

11 Z toho: odměny 0 7,94 7, Zdravotní pojištění 0 0,63 0, Nákup materiálu 0 13,97 13,894 99,4 poštovné 0 0,26 0, pohoštění 0 1,7 1, Sčítání lidu 0 2,8 0 2,799 99,96 Z toho:nákup materiálu 0 2,14 2,139 99,95 Nákup služeb 0 0,66 0, Místní správa , ,45 94,3 Z toho: mzdy ,5 493,9 496,28 99,96 odměny 6,5 26,3 5,88 26,23 99,75 Sociální pojištění ,3 123,57 125,26 99,97 Zdravotní pojištění 45 45,3 46,56 45,2 99,79 Zákonné pojištění 3 3 2,13 2,12 70,6 Předplatné 8 8 7,99 5,14 64,2 Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu 20 49,3 21,36 45,54 92,4 plyn 70 70,5 68,66 70,44 99,91 Elektrická energie ,23 19,62 98 Pohonné hmoty ,35 36,62 98,98 poštovné 7 7 8,62 5,87 83,8 Telefonní služby+internet ,85 52,11 91,4 pojištění ,55 31,56 98,6 školení 7 7 6,56 4,28 61,14 Nákup ostatních služeb ,5 99,97 136,34 99,88 Opravy a udržování ,32 37,69 99,1 pohoštění 5 5,5 4,86 5,3 96,4 Ostatní nákupy (přísp.na strav.vpp ) ,42 40,69 81,38 pokladna Příspěvek Domov Pramen Přísp.SOSL (roční) ,38 15,36 90,3 Neinv.přísp.SOSL -doplatek 0 3,5 25,5 3,4 97,1 Platby daní a poplatků 3 3 2,4 2,4 80 Platby daní veř.rozpočtům 2 2 1, Ostatní transfery ze soc.f. 1,5 10 1, Služby peněžních ústavů ,24 95,97 Z toho: poplatky bankám ,18 17,24 95,97 Převody mezi vlastními účty ,47 -- Z toho: sociální fond SF,ČS (kanalizace) ,1 777,47 -- Ostatní finanční operace ,82 99,1 Z toho: daň z příjmu obec+vyrovnání DPH ,86 19,82 99,1 Ostatní činnosti 3,1 3,1 0 - Finanční vypořádání 0 34,6 34,52 99,76 Výdaje celkem , , ,58 103,5

12 INVENTURNÍ ZÁPIS číslo: 1/Z/2010 Ze dne: Název účetní jednotky: OBEC MNICHOV Inventarizace provedena ve dnech od do na inventárním úseku : Obec Mnichov Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník: Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise: Předseda: Brtník Josef Členové: Marie Vosyková, Petr Bělina, Alena Kosinová,Šedivý Miroslav Zjištěný majetek a závazky: Poř.č. Název SU Kč poznámka 1 Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby Ostatní dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na invest.majetek Finanční investice Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Prodejna+publikace obce 14 Pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy El.energie + plyn 16 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dohadné účty aktivní EKO-KOM-odpady 18 Ost. Krátkodobé pohledávky Vyrovnání DPH Hl.č.xHČ 19 BÚ hl.činnosti BÚ soc.fondu BU hosp.činnosti Ceniny Stravenky+pošt.známky 23 Pokladna Úvěr Závazky dodavatelé 26 Přijaté zálohy Mzdy mzdy 28 Zák.pojištění S+Z pojištění 29 Daň z příjmu daň ze mzdy 30 DPH DPH 31 Proúčt.DPH hl.x hosp.č.,závazky z mezd Spoření+vyrovnání DPH 32 Výdaje příštích období O2-tel.12/2010-1/ Výnosy příštích období Proúčt.daně z příjmu 34 Dohadné pol.pasivní El.energie+plyn 35 Dotace na poříz dlouhodob.maj Rozdíly při změněn metody Majetek v operativní evidenci PHM Operativní evidence 39 Věcná břemena obec povinná Věcná břemena obec oprávněná Opravné pol. K pohledávkám Podrozvaha Hlaváč,Felicie SDH

13 II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis 2 ks promítací přístroj NEOPTUM á ,- Kč Odpis podlahový stroj ,-Kč 6 840,- Kč Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM ,40 Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci ,39 Kč Inentovaný majetek je dobře udržován návrh na opatření: Je dobře udržován Stručný průběh inventarizace popis: Dle harmonogramu Dohoda o hmotné odpovědnosti byla uzavřena dne:.. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke zjištěným inventurním rozdílům: Bez připomínek Vyjádření inventurní komise k výsledku inventarizace návrhu na vypořádání rozdílů: ---- Výsledek náhradového řízení ze dne: Podpis členů inventurní komise:.. Podpis hmotně odpovědného pracovníka: Přebírající:..Předávající:. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks protokol o provedené inventarizaci 1 ks celková rekapitulace hmotného majetku 5 ks rozpis úbytků 4 ks soupis darovaného majetku (darovací smlouva+příloha) 21 ks vyřaz.protokolů 1 x sumář pozemků + 5 příloh 2x soupis věcných břemen + 1 ks smlouva o VB 37 ks inventurní soupis dokladových inventur 50 ks inventurní seznam 14 ks zařazovacích protokolů 55 ks ostatních příloh (výpisy ze sestav)

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2012

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2012 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2012 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2012 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k

1. Hospodaření Obce Mnichov k ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2016 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2016 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2015 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 202,9 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.10 2212 5139 materiál na posyp komunikací 10.000,- 2.870,- 2212 5169 zimní údržba komunikací 30.000,- 31.639,- 2212

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,--

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,-- Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka Název Částka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 035 000,-- 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 751 000,-- 1113 Daň z příjmů

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 % Plnění rozpočtu za období 1-9/2010 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 250 1 382 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 200 412 1113

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

I 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 Pronájem - hostinec I Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 24

I 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 Pronájem - hostinec I Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 24 Návrh rozpočtu na rok 2011 ( v tis. Kč ) Obec Ctiněves PŘíJMY: Strana: 1 ::~ri:r :~o!;: 1::::::::::::::::::::: :r~xf::::::::::::::::::::r:~qipqc~~:v:~~;~::i:::::: ::::::::::::::::::::::::::::~~~~ř::: :::::::::::::::::::::::::::::::

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Suchý Důl, IČ: 00653683 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006 Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2006 do 30. 3. 2006 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2005 a následně podle rozpočtu schváleného

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE položka paragraf Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 45000,00 Odvody SP 5031 1031 11300,00 Odvody ZP 5032 1031 4100,00 Úrazové pojištění 5038 1031 200,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 39400,00

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

K 31.12.2015 byla provedena fyzická inventura účtu 028, 022 a operativní evidence, nebyly shledány žádné rozdíly.

K 31.12.2015 byla provedena fyzická inventura účtu 028, 022 a operativní evidence, nebyly shledány žádné rozdíly. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Strakov za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.15 1032 5011 zaměstnanec přes Úřad práce 31.150,- 23.505,- 1032 5031 pojistné na sociální zabezpečení 7.460,- 5.876,25

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více