Zdraví. Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky. Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů. Léto a otužování. Opravdu přestáváte kouřit?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdraví. Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky. Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů. Léto a otužování. Opravdu přestáváte kouřit?"

Transkript

1 dravá rodina 7-8 / 9 8 Zdraví pro ženu a dítě Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů Opravdu přestáváte kouřit? Léto a otužování

2 GLUKOMETRY COMPANION II NYNÍ P ICHÁZÍ NA TRH nov druh glukometru pod názvem Mal rozmûr a jednoduché ovládání kontaktu s pfiístrojem pfiesného v sledku pfii stanovení pfiesné glykemie Velmi rychl - mûfiení trvá 20 sekund Není nutné ãi tûní - krev nepfiichází do pfiímého Malá kapka krve 5 mikrolitrû staãí k získání Individuálnû balené testaãní prouïky Minimální moïnost interference s ostatními léky PamûÈ aï 125 mûfiení (pfii napojení na poãítaã) Plná úhrada zdravotními poji Èovnami pro pacienty léãené opakovan m denním podáváním inzulínu, platí pro pfiístroj i pro prouïky (v mnoïství 400 ks za rok) Cena glukometru v pouzdfie + 25 testovacích prouïkû je 5000,- Kã vãetnû DPH DoÏivotní záruka pro uïivatele (bezplatná v mûna pfiístroje za nov ) pfii vyãerpání kapacity baterií nebo pfii po kození PRECISION Q.I.D. MÛÏete si zvolit barvu podle svého pfiání - bílou, modrou, ãervenou, zelenou nebo Ïlutou. Jednoduché ovládání a doïivotní záruka zûstávají samozfiejmostí, stejnû jako rychlost a pfiesnost mûfiení. Kontaktní adresy: MediSense an Abbott Laboratories company, v robce ABBOTT Laboratories s.r.o., Îitomírská 40, Praha 10 tel.: 02/ , fax: 02/ I.B.C. Praha s.r.o., distributor Karl tejnská 9, Jinoãany, Praha - západ tel.: 02/ , 02/ , fax: 02/ An Abbott Laboratories Company

3 o b s a h (str. 6) zprávy editorial hlavní téma Ještě jednou Květinový den. 4 Zlata Adamovská 5 Plánované rodičovství. 6 Prevence gynekologických nádorů. 13 reportáï Trojčata ze zkumavky. 8 host O vědě a životě s prof. Koštířem. 10 (str. 6) pfiíroda léãí lékafi radí Klimakterium - třezalka místo hormonální substituce. 12 Otužování? Proč? 14 (str. 8) Trápí vás artróza? 18 (str. 14) Enzymy pro ženy. 19 Desatero pro ženy. Ještě k prevenci gynekologických nádorů. 22 (str. 5) Ïivotní prostfiedí Přestáváte kouřit? Vyhodnocení prvního kola soutěže novopečených nekuřáků. 16 seriál Tajemství života - imunologie. VI. Co víme o fagocytóze? 20 kosmetika pro zdraví MUDr. Adámková o pleti namáhané v letním období. 23 zdravá rodina 7-8/98 3

4 z p r á v y Ještě jednou Květinový den Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s organizacemi Junáka, Českého svazu žen a Sdružení dobrovolných onkologických organizací (SDOO) uspořádala II. květinový den na 42 místech České republiky. Záštitu tak jako loni převzala choť prezidenta republiky paní Dagmar Havlová. Smyslem akce je upozornit naši veřejnost na každodenní zlozvyky, kterých se dopouští vůči svému zdraví a jejichž odstraněním by přispěla ke snížení výskytu nádorových onemocnění u nás. Finanční příspěvek, který Květinový den doprovází, je určen na prevenci proti rakovině a zlepšení kvality života nádorově nemocných. Letošní akce se zúčastnilo 850 dvojic jak z pořádajících organizací, tak i mnoho dalších dobrovolníků z gymnázií, zdravotních a odborných škol. Letošní Květinový den přinesl více než Kč. Náklady na jeho uspořádání - nákup květinek, pokladniček, jejich rozvoz a svoz, propagace a poštovné - představují cca Kč. Výbor Ligy proti rakovině Praha projednal na svém zasedání 10. června 1998 návrh na využití peněz z letošní sbírky. Byla přijata tato doporučení: 1. Zakoupit pro potřebné členské organizace SDOO přístroje pro léčení otoků paží žen po odnětí prsu. 2. Realizovat požadavky klubů SDOO na investiční nebo účty doložitelné materiální potřeby pro svou činnost. 3. Financovat publikace propagující nádorovou prevenci a informační tiskoviny pro onkologické pacienty. 4. Vyhlásit granty na rešerši o vhodné doplňkové léčbě jako pokračování útočné protinádorové léčby a doporučení doplňkové léčby vydat formou příručky. 5. Vyhlásit grant na studii komplexní protinádorové léčby a výsledky oponovat a zveřejnit. 6. Založit Fond na vybudování dvou rekondičních středisek pro nádorové pacienty. Jedno centrum pro pacienty po právě ukončené nádorové léčbě, druhé pro pacienty s delším odstupem po léčbě. Předpokladem je postupná spoluúčast sponzorů. 7. Vyčlenit částku pro přípravu a nákup květin pro III. květinový den, který se uskuteční 12. května Na zahájení Kvûtinového dne se se li Marie Koutná a prof. Z. Dienstbier se studentkami, které po cel den nabízely obãanûm Ïluté kvûty každoročně podrobeno auditu a jeho výsledky zveřejněny ve výroční zprávě. Výbor Ligy proti rakovině Praha děkuje všem spoluorganizátorům, dobrovolným aktivistům a dalším spolupracovníkům za zabezpečení akce. K organizování Květinového dne obdržela Liga proti rakovině Praha souhlas ministerstva vnitra ČR, které stanovilo podmínky a formy kontroly celé akce, aby nebylo možné finanční sbírku zneužít. Rozdělení prostředků - na základě požadavků vyhlášených grantů - bude zveřejněno ve výroční zprávě Ligy proti rakovině Praha za rok Celkové hospodaření Ligy je 4 zdravá rodina 7-8/98

5 e d i t o r i a l Pfii slavnostním otevfiení novû rekonstruovaného dûtského domova v Uherském Hradi ti (zprava: mluvãí âez-u ing. Michal Kaãena, Zlata Adamovská a sekretáfi nadace Zdravá rodina dr. Jifií Halousek) âistiãky vzduchu mají zajistit lep í zdravotní stav dûtí Zdenûk BÛÏek, zástupce firmy Elco, ukazuje v mûnu filtru u ãistiãky vzduchu Honeywell S dûtmi kojeneckého ústavu v Olomouci Začátkem léta jsem se zakladateli nadace Zdravá rodina jela do Uherského Hradiště na slavnostní otevření nového dětského domova. Jeho budovu poškodila loňská povodeň, takže rekonstrukce byla nákladná a dlouhá. Ale nejenom to. Na Moravě stále hrozí nebezpečí plísní, které se objevují v před rokem zaplavených a pak pomalu vysychajících domech. Plísně ohrožují zdraví všech, kteří jsou nuceni žít v napadených prostorách. Výtrusy plísní se navíc přenášejí vzduchem v celé oblasti. Mohou způsobit nejen alergie, ale i rozvoj rakoviny. Proto se nadace Zdravá rodina se sponzorským přispěním podniku ČEZ rozhodla věnovat alespoň dětským domovům v zaplavených oblastech stovku čističek vzduchu do stovky dětských ložnic. Tento dar může zachránit zdraví několika set dětí. Spolu s dětmi, které se do dětského domova mají nastěhovat, jsme si prohlíželi pokoje, ve kterých budou čističky vzduchu instalovány. Jejich údiv, radost a nadšení nad kachlíčkovanými koupelnami i pěknými dvoulůžkovými pokoji, ve kterých budou moci bydlet, mne dojí- maly. Kolik úsilí, práce, energie a lásky musí člověk vynaložit, aby jeho děti žily co nejspokojeněji a nejšťastněji. V dětských domovech se ale o něco podobného pokoušejí cizí lidé pro cizí děti, které byly mnohdy vlastními rodiči opuštěny. Kde asi tito rodiče jsou, když jiní zařizují jejich dětem co nejpohodlnější pokojíčky v dětském domově? A mohou takoví rodiče svůj dluh vůči o- bětavým cizím lidem někdy vrátit? Dokáže se některý z nich o něco takového alespoň pokusit? Sen, že by jednoho dne dětské domovy zely prázdnotou, je asi absurdní. A tak jen doufám, že se u nás najde vždycky dost cizích lidí ochotných pomoci cizím dětem. Svět, ve kterém co nejméně lidí dluží jiným, vám přeje zdravá rodina 7-8/98 5

6 h l a v n í t é m a Plánované rodičovství Přirozený mechanismus, kterým příroda regulovala porodnost mezi lovci-sběrači v době kamenné, bylo kojení. V poušti Kalahari žijí Kungové takovým způsobem života, o kterém se domníváme, že se neliší od pravěku. Jejich ženy kojí čtyřicetkrát denně a rodí jednou za více než 4 roky. Jak se člověk civilizoval, frekvence kojení se snižovala a porodnost stoupala. Dlouho to bylo kompenzováno vysokou dětskou úmrtností. Její pokles vedl k celosvětové populační explozi. Má-li člověk přežít jako druh, musí se naučit těhotenství plánovat a umět se před ním chránit. Plánované rodičovství znamená otěhotnění v takové době a tolikrát, jak to odpovídá reprodukčním plánům rodiny. Je celkem snadno pochopitelné, že to povede k porodům ve starším věku než při nechráněném sexuálním životě. V našich podmínkách jsme po dobu několika desetiletí vytýkali ženám, že se vdávají a rodí příliš brzy, že věk prvního sňatku a prvního porodu je daleko nižší než v západních zemích a že to tak není správné. Když nás konečně poslechly, nastal samozřejmě přechodný pokles porodnosti, který mnohým připadl nepochopitelný. Možnost plánovat těhotenství souvisí s dostupností antikoncepčních metod. Ta se u nás v poslední době velmi zlepšila, takže každá dvojice a každá žena si mohou najít takovou, která jim nejlépe vyhovuje. Zcela nevědecky, ale snad instruktivně, můžeme tyto metody rozdělit do několika skupin. NEJSPOLEHLIVùJ Í METODA Klasická antikoncepční pilulka (správně: kombinovaná pohlavní antikoncepce) obsahuje vždy dva hormony, ženský pohlavní hormon - estrogen a hormon žlutého tělíska - progestin. Užívá se nejčastěji cyklicky, tj. 21 dnů s týdenní přestávkou, během které se objeví menstruační krvácení. (Je možné užívat ji i v delších, až devítitýdenních cyklech.) Pilulka je z neoblíbenějších a nejspolehlivějších metod a vyhovuje většině žen. Za více než 40 let, které uplynuly od jejího objevu, se výrazně snížila dávka (proto se moderním přípravkům říká mikropilulky ) a objevily se nové syntetické hormony s minimem nepříznivých vedlejších účinků. Dnes je dobře doloženo, že příznivé neantikoncepční vedlejší účinky pilulky daleko přesahují její případná nebezpečí. Pilulka chrání před rakovinou dělohy a vaječníku, před záněty vnitřních rodidel, před vznikem cyst vaječníků a prsů, menstruační krvácení se stává pravidelným a nebolestivým, klesá výskyt předmenstruačního napětí, mizí akné a nadměrné ochlupení; a tím jsme vše ještě nevyčerpali. Moderní pilulky chrání i před rozvojem aterosklerózy. Prakticky jediné zdravotní riziko, které zůstalo, je nepatrně vyšší výskyt hluboké žilní trombózy. To je však více než dostatečně vyváženo uvedenými zdravotního zisky. Antikoncepční pilulka působí tak, že (ovlivněním systémů, které řídí funkci vaječníku) blokuje uvolnění vajíčka. Přídatný efekt má na hlen v kanálku děložního hrdla, který se stává vazkým a neprostupným pro spermie. METODA PRO ZAPOMNùTLIVÉ Hormonální antikoncepce obsahující pouze progestiny byla vymyšlena jednak pro ženy, které z nějakých důvodů nemohou užívat ženské pohlavní hormony (ve skutečnosti je takových žen velmi málo), jednak pro ženy, které jsou zapomnětlivé - mnohé z těchto metod totiž nevyžadují každodenní užívání. Tato antikoncepce existuje ve formě tabletek, v podobě tříměsíčních injekcí a jako podkožní tělíska, která se zavádějí na dobu 5 let. Metoda působí podobně jako kombinované pilulky, jen důrazy jsou obráceně - blokáda ovulace je nespolehlivá, hlavní mechanismus účinku je silný vliv na hlen v kanálku hrdla děložního. Nevýhodou jsou nepravidelnosti menstruačního cyklu. V HODNÁ KOMBINACE Nitroděložní tělíska nezpůsobují potrat, jak se někdy nesprávně myslí. Ve skutečnosti na sebe lákají bílé kr- 6 zdravá rodina 7-8/98

7 h l a v n í t é m a PLODNÉ A NEPLODNÉ DNY Metody periodické abstinence vyžadují, mají-li být spolehlivé, každodenní samovyšetření pohlavního ústrojí a mimořádnou odpovědnost. Hodí se jen pro úzkou skupinu žen. V žádném případě je nelze improvizovat. vinky, které pak likvidují spermie na jejich cestě dělohou vzhůru vstříc vajíčku. První generace moderních nitroděložních tělísek byla z inertní umělé hmoty. Později přišla tělíska omotaná měděným drátkem, menší a spolehlivější. Poslední novinkou v této oblasti je tělísko, které obsahuje a uvolňuje progestin. Tímto způsobem velmi vhodně kombinuje výhody hormonální a nitroděložní antikoncepce. BARIÉROVÉ METODY Bariérové metody mají pro ženy dnes význam spíš doplňkový. Mohou být chemické - antikoncepční krémy a pěny, většinou hubí nejen spermie, ale i bakterie a viry (včetně viru HIV), nebo mechanické - poševní pesar, případně u nás nedostupný ženský prezervativ - femidon, což lze s výhodou kombinovat. KONDOM - OCHRANA PRO MUÎE Muž má možností málo. Kondom má význam hlavně hygienický (snižuje riziko přenosu některých pohlavních infekcí asi 10x), riziko selhání je vyšší než u jiných metod (asi 15 selhání na 100 žen za 1 rok). Přerušovaný styk by se měl stát metodou historickou. Na rozdíl od prezervativu nechrání před infekcemi a riziko selhání je při správné technice asi 20 na 100 žen za 1 rok. Druhou stránkou plánovaného rodičovství je péče o neplodná manželství. Problémy s otěhotněním má nejméně 15 % párů. Konzultace lékaře stojí za to, když se při pravidelném pohlavním životě nedaří partnerce otěhotnět déle než půl roku. Za neplodnost se však obvykle pokládá až neúspěch trvající jeden nebo dokonce dva roky. Metody léčby sterility zaznamenávají v současnosti prudký rozvoj a lze říci, že při dostatečné trpělivosti lékaře i obou partnerů lze dosáhnout těhotenství u drtivé většiny párů. MUDr. PhDr. Kateřina Fuchsová, CSc. zdravá rodina 7-8/98 7

8 r e p o r t á Ï Trojčata ze zkumavky Mohli bychom začít docela pohádkově: žili byli, jenže nejde o pohádku, ale o skutečnost. Budete-li mít v ruce podrobnou mapu, najdete na ní v lounském okrese vesničku Klůček. Tady v pěkném domku na kraji obce si před deseti léty dali své slovo manželé Holí. Blanka i Miroslav společně vystudovali stavební inženýrství a společně se dali i do stavění dálničních mostů. Společně toužili postavit také most do rodinné budoucnosti - založit rodinu -, ale nevedlo se. Roky ubíhaly a přání stát se maminkou a tátou stále zůstávalo jen přáním. Lékaři se marně snažili najít důvod proč, neboť oba byli zdravotně naprosto v pořádku. Před třemi léty se paní Blanka odhodlala k umělému oplodnění. V hloubětínském centru absolvovala dvě kúry, při nichž se vajíčka oplodněná ve zkumavce zavedla do matčina těla. Po druhém neúspěšném cyklu to vzdala. Rozhodla se, že si pořídí pejska, který s nimi bude jezdit po stavbách, a snažila se smířit s osudem, že bude žít bez dětí. Změnila zaměstnání, aby nebylo tak vyčerpávající, ale po čase jí to znovu nedalo. I v této oblasti udělala medicína pokrok, a tak se na podzim odhodlala k třetímu pokusu. Vtipnû byl vyfie en i koãárek pro trojãátka Domov Hol ch v KlÛãku Říká se - do třetice všeho dobrého i zlého Povedlo se. Znovu byla oplodněna a zavedena čtyři vajíčka. Při první kontrole se budoucí maminka dozvěděla, že jedno z vajíček se uchytilo, při další kontrole po dvou týdnech hovořil lékař o dvou. Manželé byli spokojeni. Dvojčata považovali za ideální stav. Dny plynuly, měsíce ubíhaly. Budoucí maminka prožívala těhotenství velmi dobře, až v šestém měsíci najednou začaly problémy. Musela být hospitalizována v mostecké nemocnici, která má speciální oddělení pro nedonošené děti. Doktorka Sinkulová, která má na starosti oddělení nedonošených dětí, nebyla zpočátku příliš optimistická. Mamince po pravdě řekla, že se může stát, že těhotenství neskončí dobře. Ale udělali vše, aby to dobře dopadlo. Asi po měsíci hospitalizace se při kontrole ultrazvukem zjistilo, že děti budou tři. 8 zdravá rodina 7-8/98

9 Shora: Prvorozen je Karel, kter se má k svûtu, druh - Tomá - uï dohonil svoji váhu a Libu ka je hodná a poslu ná holãiãka Radost, nebo zděšení? Manžel tu zvěst přijal hrdinně. Když mi to Blanka sdělila, vzpomíná, tak jsme se na sebe podívali a řekli si: co se dá dělat. Počítali jsme s dvojčaty - budou tři - také to zvládneme. Lékaři se snažili těhotenství udržet co nejdéle, aby děti byly co nejzralejší. I to se povedlo. Byl čtvrtek 26. března, když mamince odešla plodová voda. Nezbylo než pomocí císařského řezu děti přivést na svět. Jako první se narodil Karel, měl 45 cm a vážil 2,10 kg, pak přišel Tomáš, ten byl stejně dlouhý, ale měl jen 1,80 kg, a nakonec se objevila princezna - holčička Libuše s 43 cm a 1,95 kg. Porod byl veden rychle a bez komplikací. Návrat domů Deset let čekání bylo odměněno královsky. Otec dostal dva syny, po nichž toužil, a chtěl by z nich vychovat dobré fotbalisty a pořádné kluky, maminka má dcerku, kterou si bude parádit. Než se početná rodina vrátila z nemocnice domů, i domov prožil velké změny. Vše bylo vymalováno, přestavěno, protože tři postýlky se musely někam vejít. Práce kolem tří miminek je mnoho, pomáhá babička Holá, ruku přiloží i další příbuzní. Praní, žehlení, krmení, přebalování, kojení nebo polaskání nemá konce. Ale děti se mají k světu, a tak všechna ta práce kolem dokola nese radost i potěšení. Slavný den V sobotu 6. června si trojčátka prožila svůj slavný den. Byla oficiálně přijata mezi občánky Liběšic, kam obec Klůček patří. A tak v tuto chvíli můžeme jen popřát, aby všichni žili šťastni a zdrávi a aby těm rodinám, které touží marně po dítěti, se podařilo stejným způsobem vyplnit svůj sen. Text a foto dr. Eva Křížová

10 H o s t O vědě a životě s profesorem Koštířem V minulém roce jsme slavili devadesáté narozeniny prof. RNDr. Josefa Koštíře, zakladatele katedry biochemie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Pan profesor byl obklopen chemiky, fyziky, biology, farmakology, mikrobiology, imunology, lékaři i veterináři. Všichni upřímně vyznávali, že prvé podněty k vědecké práci jim dal on. Pane profesore, letos vzpomínáme, že před sedmdesáti lety objevil sir Alexander Fleming penicilin. Rok nato uveřejnil svoji slavnou práci o antibakteriálním působení kultur Penicilinika. Nikdo netušil, o jak velký objev jde. Až za války v roce 1941 připravili E. B. Chain a H. W. Florey přijatelně čistý penicilin. Britský, americký a kanadský farmaceutický průmysl začal s výrobou v roce Jak to bylo s prvým českým penicilinem? Majitele renomované farmaceutické firmy Jiřího Fragnera zaujala má přednáška o chromatografii. Bylo to za války v roce Učil jsem tehdy na pražských středních školách. Po utkání s pověstným německým inspektorem Wernerem jsem střední školu v Michli opustil a stal jsem se zaměstnancem Fragnerova podniku. Když k našim Profesor Ko tífi si den bez studia nedovede pfiedstavit uším dolehly zprávy o penicilinu, rozhodl se Fragner, že budeme sbírat plísně. Všechno bylo přísně tajné. Pokoušeli jsme se izolovat z plísní antibakteriální látku. K tomu jsme však potřebovali přesný předpis, metodiku práce. Nebudete tomu věřit, ale za 14 dnů jsem předpis měl. Dostal jsem na stůl vzácné číslo zakázaného časopisu Nature. Doktor Fragner se tvářil velmi tajemně. Prozradil jen mně, že číslo získal přes slovenský stát, zásilka šla ze Švýcar přes Švédsko. Pramen jsem spolupracovníkům nesměl prozradit. Seznámil jsem je pouze s pracovním postupem. Prozkoumali jsme tehdy víc než stovku plísní, laboratoř jich byla plná. Když přišli podnik kontrolovat Němci, tvářili jsme se, že hledáme protiplísňový prostředek. Čtyři plísně bakterie zabíjely, měly antibiotický účinek. Pocházely z kompostované podestýlky pokusných králíků. Naše skupina izolovala chromatograficky z tekuté živné půdy, v níž rostly, prvý penicilin v Čechách. Říkali jsme mu Mykoin BF 510. Byli jsme tehdy první na evropském kontinentě. Preparát byl velmi účinný. Zachránili jsme jím před smrtí třináctiletého kluka. Prý ještě žije. Uplatnil se v Americe jako kameraman. Vy jste pracoval ve Fragnerových laboratořích od února 1944 do konce války. Ano, pracoval jsem především na penicilinu a námelových alkaloidech, látkách, které mají v malých dávkách výrazné účinky. Dneska se moc diskutuje o zvláštních rysech základního výzkumu a výzkumu aplikovaného. Pasteur udělal řadu základních objevů často na společenskou objednávku. Bylo třeba zachránit hedvábí a jiskrné víno Francie! Vaše habilitační práce mi vzájemnou provázanost základního výzkumu s praxí trochu připomíná. Ještě když jsem byl doma na vesnici, začali rolníci pěstovat pohanku a nějak to s ní neuměli. Nakrmili s ní krávy, když byla v květu, a dobytek poškodili. Řekli mi na zemědělské fakultě - a to prý už věděli staří Řekové - že kvetoucí pohanka je ke krmení nevhodná. Je v ní barvivo a krávy stračeny takto krmené jsou na bílých místech citlivé na světlo. Říká se tomu fotodynamický účinek. Vznikne na kůži zánět, ale i celkové onemocnění, někdy obrna. Já jsem to barvivo izoloval. Jmenuje se fagopyrin. Stal jste se profesorem biochemie. Už při vaší habilitaci byly s vymezením toho oboru problémy. Pro naše ministerské tabulky to byl neznámý vědní směr, nový studijní obor. Dneska si průbojně vedou tzv. hraniční obory. Jedním z prvých byla biochemie. Mohl bych jmenovat další: fyzikální chemie, farmakochemie, chemická toxikologie. Teď už nikdo nedělí přírodovědce na kytkomilce a hmyzohonce. Jen se podívejte, jak pružně vyučují přírodní vědy na našich středních školách. V našich končinách se velmi dobře ví, že izolovaný, samojediný badatel už dnes ne- 10 zdravá rodina 7-8/98

11 Paní Jarmila se stala po cel Ïivot trpûliv m spoleãníkem může nic kloudného vymyslet. Pracuje se ve skupinách, v týmech. Napadá mne, že dobře fungující výzkumný tým, kde obory komunikují, vzájemně se respektují a dobře spolupracují, je modelem zdravé rodiny. Pane profesore, smím trochu nahlédnout do vašeho rodinného života? Učil jsem v polovině třicátých let na gymnáziu. Od kvarty do sexty jsem také učil Jarmilu Holečkovou, svoji pozdější ženu. Ale ať vám to řekne sama. Koštíř byl protiva, říká paní Jarmila. V kvintě se po čtvrtletní konferenci roznesla zpráva, že dal deset sardelí. Také mně. Hrozně jsme se nahněvaly a s brekotem utekly ze třídy. Nakonec nám dal chemii za tři. V septimě jsme se s ním rozešly. Odešel učit jinam. A tehdy se náš příběh zauzlil. Potřebovala jsem peníze na nové lyže, a tak jsem hledala nějakou sekundánku, kterou bych mohla doučovat matematiku. Pan profesor mi pomohl. Později na mne čekával, když jsem se vracela z pedagogického počínání. Vzali jsme se rok po mé maturitě. Pane profesore, vy patříte k vysokoškolským učitelům, na které se vzpomíná celý život. I pedagog, který se často rozdává v grešličkách, má velké výzkumné sny, které by rád uskutečnil, kdyby... Tož trocha snění biochemika nezabije. Ještě za svého působení ve farmaceutickém průmyslu jsem chtěl po debatách s psychiatrem a farmakologem profesorem Vondráčkem a jeho spolupracovníky vyvinout preparát, který by zpomaloval vnímání času. Ne tedy stárnutí, to zdůrazňuji. Čas zastavit nelze, jeho vnímání však ovlivnitelné je. Už za svého působení na Slovensku v Levoči jsem odvodil rovnici vyjadřující zrychlení biorytmů stárnutím. Z grafického zpracování mimo jiné vyplývalo, že nejdelší prožitek času má plod v mateřském lůně. Domníval jsem se, že můj nápad je zbrusu nový. Mýlil jsem se. Proto jsem svou hypotézu neuveřejnil. A ten druhý sen? Chtěl jsem přijít na kloub účinkům placeba, látky, která účinné léčivo neobsahuje a přece pomáhá. Jeho účinek je vyvolán přesvědčením pacienta a vírou, že je léčen. Já se domnívám, že účinnost placeba je dána přítomností speciálních mozkových hormonů. Můj návrh, připravit je synteticky, byl zamítnut. Nebylo by v lidských silách všechny připravit. Jejich počet jde do bilionů. Proč nesnít? Přineslo by nám poznání těch chemicky jednoduchých hormonů více štěstí? Rozmlouval prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

12 p fi í r o d a l é ã í Klimakterium - třezalka místo hormonální substituce S ukončením produkce estrogenu prochází ženské tělo v období přechodu - většinou mezi 50 a 55 lety - velkou změnou. Z čistě lékařského hlediska je to přechod z reproduktivní fáze do tzv. sénia. K širokému spektru symptomů patří lehčí potíže jako: potíže se spaním, návaly horka depresívní nálady s nedostatkem odvahy a motivace, smutkem podrážděnost, nervozita všeobecný pokles výkonnosti, snížená koncentrace, tělesné a duševní vyčerpání atrofické změny kůže a sliznice, zejména močového a pohlavního ústrojí ztráta libida Vedle toho se asi u třetiny žen vyskytují také těžší symptomy, o které by se mělo lékařsky pečovat: srdeční potíže (zrychlený tep srdce, narušení srdečního rytmu, bušení srdce) revmatické potíže (svaly, klouby, končetiny) osteoporotické změny nemoci cév zvýšená náchylnost k infekci, zvláště v močovém a pohlavním ústrojí těžké vegetativní potíže DRAÎÉ Z T EZALKY NEVYTVÁŘEJÍ NEBEZPEČÍ ZÁVISLOSTI! Stačí zapít 1 3 dražé 3 4x denně před jídlem. Balení se pohodlně vejde do kabelky, takže je máte vždy po ruce. Zelená medicína Přírodní preparáty Kneipp obdržíte ve své lékárně. (Kneippova tel. poradna RNDr. PhMr. Starého, CSc. tel.: 02/ každý pátek od do hod.) Hormonální náhrada - zásah z nouze nebo řešení? Protože uvedené potíže mají příčinu v klesající hladině estrogenu, zdá se, že nejlepší je terapie hormonální substituce - tedy obnovení původního stavu. Především u maligních nádorů dělohy nebo prsu je však podávání estrogenu vzhledem k receptorům nádorových buněk, pozitivních na přijímání estrogenu, absolutně kontraindikováno. V závislosti na délce a dávce vede monoterapie estrogenem kromě toho ke zbytnění sliznice děložního těla, které je třeba považovat za předrakovinný stav. Kladnými efekty hormonální náhrady jsou osteoprotektivní účinek, pozitivní vliv na látkovou výměnu lipidů a ochranný vliv, pokud jde o ischemická, cévní onemocnění. Psychosomatické aspekty Už jenom strach ze ztráty atraktivity a libida u této věkové skupiny žen vede, spolu s poruchami spánku, podrážděností, depresívními náladami a s problémy krevního oběhu k labilní osobnosti. Z depresívních nálad se tak rychle stává problém, který by se měl brát vážně. Na základě vedlejších účinků se také zde ne vždy doporučuje substituce estrogenem. Při léčbě psychických, psychosomatických a sexuálních problémů během klimakteria se spíše osvědčila rostlinná antidepresiva se slabými vedlejšími účinky. Třezalka potvrzena praktickou studií B. Grube z Berlína podával denně 111 pacientkám v prea postmenopauze s typickými psychickými, psychosomatickými a sexuálními problémy období přechodu třikrát denně jedno dražé suchého extraktu třezalky. Průměrný věk pacientek byl 45 až 65 let. Léčba probíhala tři měsíce. Vazomotorické potíže jako návaly horka, náhlé pocení a poruchy spánku se snížily o 53 %. Psychosomatická onemocnění jako bolesti hlavy, bušení srdce, závratě a poruchy koncentrace byly na konci terapie u 60 % žen odstraněny. Na skleslost, podrážděnost, napětí a strach si na začátku léčby stěžovalo průměrně 96 % pacientek, po dvanácti týdnech terapie už jen asi 23 %. Také v oblasti sexuální symptomatiky došlo k významnému zlepšení. Na ztrátu libida si po požití extraktu z třezalky stěžovaly už jen 2 % žen. Žádná z nich neměla již pocit, že není tělesně atraktivní. Vedlejší účinky nebo trvalé následky se nevyskytly. Světoznámá lékárnická firma KNEIPP s více než stoletou tradicí, která vyrábí vynikající rostlinné přípravky, na tyto potíže nabízí dražé z třezalky KNEIPP. Tento přípravek je vyráběn z ekologicky pěstěné třezalky a kromě již zmíněných účinků posiluje nervy, odstraňuje deprese, pocity strachu a nesoustředěnosti a léčí svým komplexním působením na nervovou soustavu i poruchy spánku. MUDr. Václav Vaněček 12 zdravá rodina 7-8/98

13 h l a v n í t é m a Prevence gynekologických nádorů Prof. MUDr. Jifií KaÀka, DrSc., garant hlavního tématu tohoto ãísla Jako gynekolog-onkolog se dnes chci zaměřit na prevenci nádorů ženské oblasti. Žena má čtyři, vlastně pět orgánů, které sem spadají a mohou být napadeny nádorem. Podle četnosti výskytu je lze řadit takto: nádory prsu jako nejãastûj í, nádory tûla dûloïního, nádory dûloïního hrdla, dále pak nádory vajeãníkû a nádory zevních rodidel. Všem je možno předcházet. Některým hůře, některým lépe. Smyslem prevence je nádory rozpoznat co nejdříve, u některých dokonce ještě v předrakovinné fázi. Pak jsou léčebné výsledky nejlepší. U pokročilejších stadií choroby přes veškerá zlepšení léčby jsou výsledky horší. Ženy s určitými faktory a životními návyky jsou ke vzniku nádorů více náchylné než ženy bez nich. Proto tyto faktory nazýváme rizikové. Pro nádory různých orgánů jsou různé a ženy by je měly dobře znát. Podle toho by se měly řídit i v prevenci. Proto si dnes tyto rizikové faktory - alespoň ty hlavní - vyjmenujme a ženy, dobře si je zapamatujte pro celý život! Pro KARCINOM PRSU je to rodinný výskyt tohoto onemocnění (onemocnění matky, sestry, babičky), dále dlouhá ovariální činnost - tj. brzký začátek menstruace před 12. rokem a pozdním ukončením menstruace po 50. roce. Třetím faktorem je skutečnost, že žena nikdy neporodila, anebo při prvním porodu jí bylo přes 30 let. Ženy, které mají některé z těchto rizikových faktorů, by měly podstoupit intenzívní preventivní péči. V čem spočívá? Především v pravidelném samovyšetřování prsů, a to každý měsíc po měsíčkách, a při sebemenší změně či pochybnosti navštívit gynekologa nebo přímo CENTRUM PRO CHOROBY PRSU. Vznikající nejranější fázi choroby odhalí mamografické a sonografické vyšetření. Proto ženy nad let by je měly podstoupit 1x ročně. Pro KARCINOM TùLA DùLOÎNÍHO jsou rizikovými faktory: velká nadváha (obezita) převážně po celý život, vysoký krevní tlak a cukrovka (diabetes). Ženy s těmito znaky by si měly vést přesně záznamy o menstruaci a případ- ných nepravidelnostech cyklu a návštěva gynekologa by měla být samozřejmým pravidlem. Dnes máme už metody, jimiž se dá odebrat sliznice děložní, která se laboratorně vyšetří. Tak lze zachytit už předrakovinné fáze choroby. A co je důležité: po ukončení menstruačního krvácení (tedy po menopauze) by každé krvácení, i slabě růžové, nebo tmavohnědý výtok měly ženu okamžitě přivést ke gynekologovi. Už tím lze zachytit nádory velmi včasně a léčba je příznivější. Pro KARCINOM HRDLA DùLOÎNÍHO je vysoce rizikový sexuální život: jeho velmi časný začátek a střídání sexuálních partnerů. Dnes už víme i proč: stykem je přenášena infekce lidských papilomavirů, které - dosud zcela jasně nevíme proč - hrají významnou roli při vzniku těchto nádorů. Druhým, neméně závažným faktorem, je kouření cigaret. Jak vidíme, oba tyto faktory, kterých si je žena samozřejmě sama nejlépe vědoma, lze změnit, a tak se vyřadit z této rizikové skupiny žen. U těchto tří nejdůležitějších a nejčastějších lokalizací nádorů jsou tedy rizikové faktory či okolnosti známy. U nádorů vaječníků a zevních rodidel nejsou rizikové situace tak dobře definované. Ovšem ani v prevenci nádorû ovaria (vajeãníkû) a zevních rodidel nelze nad našimi možnostmi lámat hůl. Dnes třeba v prevenci nádorů vaječníků lze využít moderních vyšetřovacích metod, jako je ultrazvukové vyšetření (sonografie), počítačová tomografie, magnetická rezonance a další. Tyto metody dovedou odhalit nádory velmi záhy. Na včasné vyhledání nádorů zevních rodidel stačí pouze rozšířené gynekologické vy etfiení. Předpokladem celé prevence je požadavek, aby ženy skutečně pravidelně chodily na gynekologická vyšetření. Vždy jsem úplně ohromen, když žena-pacientka mi hlásí: Já jsem úplně zdravá - už 25 let jsem nebyla u gynekologa. A ještě jedna rada všem ženám: vyvarujte se nadváhy - tedy obezity. Nejen že obezita sama o sobě je rizikovým faktorem, jak jsem už uvedl, ale obecně ztěžuje gynekologické vyšetření a tím pak lze přehlédnout důležitý nález. Obezita rovněž brání provedení určitých léčebných metod. Proto je vhodné méně jíst a více se pohybovat. Tedy: dbejte více o své zdraví, a to prevencí. Jen tak se v klidu dožijete vysokého stáří bez záludných nádorových onemocnění. A ještě jedna zkušenost: je lépe třeba třikrát nebo i vícekrát přijít zbytečně než jednou pozdě! Prof. MUDr. Jiří Kaňka, DrSc. Gynekologická klinika FN Královské Vinohrady zdravá rodina 7-8/98 13

14 l é k a fi r a d í Otužování? Proč? Aby bylo ráno opravdu dobré, měli bychom pro to něco udělat. Očistná koupel teplou vodou a mýdlem je už dávno samozřejmostí. Spíše bychom si měli zvykat na sprchování nebo mytí studenou vodou. OtuÏování lze spojit i se zábavou Mnozí se při pouhé myšlence na studenou vodu otřásají, nebo si říkají: proč studenou vodu, proč otužování? Vydržel jsem nebo vydržela jsem bez nich a neschází mi. Zde je taková krátká informace na to vaše proč. Otužování je vhodnou součástí přípravy pro udržení zdraví. Při dnešním způsobu života jsme totiž stále více choulostiví a méně odolní. Při změnách počasí může chlad, déšť nebo sníh či vítr způsobit prochlazení organismu. Prochlazení nebo nachlazení jako takové není nemoc, ale může podpořit nemoc tím, že oslabí obranné schopnosti neotužilého organismu proti působení bakterií a virů. Nemoc pak může vypuknout snadněji, například katar horních cest dýchacích s rýmou nebo kašlem, tzv. chřipka nebo zápal plic, abychom jmenovali aspoň ty nejčastější. Otužováním podporujeme odolnost organismu proti chorobám. Dostane-li otužilý člověk přece jen katar horních cest dýchacích, bývá průběh obvykle méně intenzívní a většinou kratší. Člověk má tisíc výmluv, aby něco neudělal, a pouze jeden důvod, aby to provedl. A o něm jsme mluvili. Prof. Ota Gregor Otužovat se můžeme vzduchem a vodou. Mluvíme-li o otužování vzduchem, máme na mysli hlavně pobyt, pokud možno i pohyb na čerstvém vzduchu. A to za každého počasí, v létě i v zimě. Nejen svítí-li sluníčko, ale i za deště, ve sněhu nebo za větru. Důležité je, aby hlad po čerstvém vzduchu za jakýchkoliv povětrnostních podmínek byl důležitou potřebou člověka a uspokojování tohoto hladu se stalo součástí jeho životního stylu. S otužováním je dobré začít na jaře nebo v létě, když je teplo a svítí slunce. Má to dvě výhody. Jednu, že teplé počasí je zvlášť vhodné pro vypěstování takového návyku. Pak už je snazší pokračovat v procházkách nebo ve sportování i na podzim i v zimě, kdy už není tak příjemně a hezky, a plynule přejít do příštího jara a léta. Ta druhá výhoda při začínání s novými stereotypy v létě je, že v tomto ročním období můžeme nasát nejvíce slunečního záření. Slunce má totiž důležitý vliv z několika hledisek: dává pocit pozitivního zdraví, zlepšuje náladu a působí blahodárně na pocit pohody vůbec. Spisovatel Ota Pavel píše ve své knize Jak jsem potkal ryby toto: Slunce je často velký žlutý prášek od nebeských psychiatrů a podává se, aby se zahnal smutek a nastala nálada. Slunce je žlutý froté ručník, který nás sám utře. A je to fén, který nás vysuší. Slunce nám také skočí do srdce a ohřeje nám ho, když ho máme studené jako psí čumák. Sluníčko má ale i velmi konkrétní účinek na biologickou složku lidského zdraví. Tvorba vitamínu D v lidském organismu závisí mnohem více na slunečním záření než na jeho příjmu potravou. České přísloví praví - kam nechodí slunce, tam chodí lékař. A lékařské průzkumy u starších lidí zjistily, že množství určitých částí vitamínu D v krvi, 25 OHD, je přímo úměrné počtu hodin slunečního záření, kterému byl lidský organismus vystaven. Našel se i výzkumný vztah mezi množstvím času stráveným v létě na vzduchu a koncentrací zmíněného vitamínu D v krvi. Bylo prokázáno, že zima se zeptá, co jsme dělali v létě, v našem případě doslova. Zdá se tedy, že lidský organismus si dovede udělat určitou zásobu vitamínu D pro přezimování. Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc 14 zdravá rodina 7-8/98

15 Ï i v o t n í p r o s t fi e d í Přestáváte kouřit? věcných cen v hodnotě 2000 korun, 5 horských kol a 5 hlavních výher - zájezd dle vlastního výběru pro 2 o- soby za Kč. Někteří účastníci přijeli do Prahy sami bez doprovodu, většina si však s sebou přivezla životního partnera a někdo přicestoval i s celou rodinou. Poslední květnový den se v pražském hotelu Beseda Bonsai sešla zajímavá společnost. Na uvítanou zpívala Lenka Filipová na pódiu, jemuž vévodil nápis Přestáváme kouřit - zkuste to také. O zpěvačce Filipové je známo, že nekouří ani nepije alkohol, ale proti ní v sále seděli lidé, kteří ještě donedávna patřili do četné obce notorických kuřáků. Mnozí z nás mají ještě v živé paměti billboardy a inzeráty ČEZ-u, který pod zmíněným heslem na přelomu roku rozvinul rozsáhlou nekuřáckou kampaň. 31. května, na Světový den bez tabáku, bylo vyhodnoceno první kolo soutěže, která probíhá po celý letošní rok. Do soutěže se přihlásilo téměř 15 tisíc lidí z nich pak zaslalo čestné prohlášení, že s kouřením skutečně přestali. Organizátoři soutěže zdůrazňovali, že se přihlásili lidé skutečně ze všech koutů naší republiky a že plná jedna třetina účastníků byly ženy. V květnu bylo vylosováno 30 šťastlivců, kteří byli pozváni na slavnostní vyhodnocení do hotelu Beseda Bonsai. Každý z nich již měl jisté, že dostane nějakou cenu: čekalo na ně 20 Koncert Lenky Filipové navodil správnou atmosféru V herkynû druhé ceny si odváïí horské kolo KaÏd z úãastníkû závûreãného losování se musel podrobit zkou ce, zda opravdu nekoufií Dříve však než mohli přistoupit k o- sudí, aby si z něho vylosovali zalepenou obálku s označením výhry, se museli podrobit zkoušce, zda opravdu přestali kouřit. Ve třech frontách stáli u stolečků, kde jim lékařky z nekuřáckých poraden ukazovali malý přístroj. Je třeba z plných plic vydechnout do vyměnitelného náustku a digitální ukazatel na přístroji ukáže zjištěnou hodnotu. Na první pohled bylo vidět, že v nejednom dospělém muži či ženě byla malá dušička, zda přece jen číslice omylem nepovyskočí výše, než by měla. A jak si pak oddechli, když k ničemu takovému nedošlo. Je to možná až s podivem - všichni účastníci závěrečného vyhodnocení prošli bez ztráty kytičky. 16 zdravá rodina 7-8/98

16 Ï i v o t n í p r o s t fi e d í Po příjemném pohoštění u švédského stolu pak napětí vyvrcholilo - začalo losování. Jeden čerstvý nekuřák za druhým přistupoval k osudí a vkládal do něj ruku, aby si sám vytáhl svou výhru. 5 nejšťastnějších výherců hlavní ceny - zájezdu pro 2 o- soby - si stouplo na pódium a krátce odpovídalo na dotazy: Pan Petr Kučera, důchodce z Hradce Králové: Kouřil jsem přes 30 let, 5 až 30 cigaret denně, podle toho, jaká byla příležitost. Přestat kouřit jsem se pokoušel už víckrát, tentokrát mě do toho navrtala žena, která je také hlavním kontrolorem, zda to dodržuji. Původně jsem se do soutěže ani nechtěl přihlásit, protože jsem nikdy v životě nic nevyhrál - jen jednou na bále, a to ještě dámskou podprsenku. To, že jsem konečně přestal, je Pût v hercû hlavní ceny - zájezdu pro 2 osoby za Kã dobré: sám jsem už poznal, že se mi lépe dýchá. Paní Věra Kotásková z Krnova: Přestala jsem kouřit hlavně proto, že jsem měla strach z možných zdravotních potíží - všude se teď o tom píše. Byly zde ale také estetické důvody - dětem se to nelíbilo, a rovněž finanční důvody byly důležité - kouřila jsem 7 let 15 cigaret denně i více, a to leze do peněz, zvlášť když i manžel je kuřák. Pan Radek Žák z Přerova: Přestal jsem kouřit hlavně kvůli manželce, protože jí vadilo, že smrdím. Navíc dělám na letišti a začal jsem mít zdravotní problémy. V práci musíme mít splněný tělocvik a teď už se mi to zase daří. Lenka Filipová nekoufií ani nepije alkohol Pan Oldřich Novotný z Prachatic: Kouřil jsem 25 let 20 až 30 cigaret denně. U nás je krásná Šumava, do zaměstnání jezdím na kole a to je dost velký záběr. Teď, když už 3 měsíce nekouřím, je to zase mnohem lepší. Pan Luboš Jakeš z Prahy: Kouřit jsem přestal kvůli synovi, kterému se to vůbec nelíbilo. Bylo to ale těžké - původně jsme přestali tři kamarádi, ale vydržel jsem jenom já. Navíc jsem přibral 6 kilo a to teď půjde stěží dolů. Co člověk, to jiný osud - ale jedno mají společné: vydrželi nekouřit a doufají, že jim to už zůstane. Ne všichni měli tak pevnou vůli, přesto však i na ně se ještě může usmát štěstí. Na závěr vyhodnocení prvního kola soutěže a předání cen výhercům bylo vyhlášeno druhé kolo. Jeho výsledky budou vyhodnoceny v listopadu na Mezinárodní nekuřácký den. Také z těch, kdo splní podmínky soutěže, bude vylosováno 30 výherců, z nichž 20 dostane věcné ceny, 5 horská kola a 5 zájezdy pro dvě osoby v hodnotě korun. Tiskový mluvčí ČEZ-u Michal Kačena ještě předtím, než na závěr vydařeného dne v hotelu Beseda Bonsai začali hrát Zelenáči, řekl: Náš největší příspěvek pro zdraví lidí v České republice je především modernizace elektráren a s ní i mnohem čistší vzduch, než jaký jsme dýchali ještě před šesti lety. Věříme, že se k nám opět přidají i někteří kuřáci a podaří se jim přestat kouřit nejpozději s posledním odsířeným komínem. Takže jak ti, kteří nevydrželi nekouřit v prvním kole, tak i další kuřáci, kteří chtějí přestat, mají šanci: chce to jen zaslat kupón z inzerátu, který je na zadní straně obálky dnešního časopisu Zdravá rodina, a vyplnit přihlášku, která přijde poštou. A samozřejmě - nekouřit. Text a foto Dr. Jiří Halousek Oldfiich Novotn z Prachatic mûl tastnou ruku zdravá rodina 7-8/98 17

17 Trápí Vás artróza? Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející onemocnění jednoho nebo vícero kloubů, při kterém se především opotřebovává kloubní chrupavka. Artróza poškozuje funkci kloubů, o- mezuje pohyb a způsobuje bolest. Nejčastěji jsou poškozeny kyčelní a kolenní klouby - ty jsou také nejvíce namáhány. Artróza zdaleka není pouze chorobou, projevující se až ve stáří. Existuje řada pacientů ve věku kolem třiceti let s typickými příznaky artrózy. S přibývajícím věkem pak četnost výskytu tohoto onemocnění stoupá: v rozmezí od 45 do 65 let jsou artrotické změny pozorovány přibližně u 40% žen a mužů a ve věku nad 65 let je výskyt téměř u 70% lidí. Lze tedy bez nadsázky říci, že dříve či později téměř každý z nás bude tou či onou měrou trpět artrózou. Jak vzniká artróza? Artrózu způsobují různé faktory, ale mnohdy vzniká právě následkem přetěžování kloubů. Začíná poškozením chrupavky. Chrupavkové buňky, tzv. chondrocyty, citlivé na nepříznivé vlivy (přetěžování, stárnutí atd.) produkují neplnohodnotnou mezibuněčnou hmotu, která omezuje normální funkci kloubu. Klesá i obsah chondroitinsulfátu jako stavební složky chrupavky. Po čase se chrupavka stává tenčí, dochází k oslabení její pružnosti do takové míry, že už nedokáže plnit požadavky zátěže. Původně hladký povrch chrupavky se stane drsným, a tím klesá jeho schopnost snižovat tření při pohybu kloubu. Následkem přetížení kloubu a nedostatečného tlumení nárazů kost pod chrupavkou částečně popraská a vzniknou tzv. mikrofraktury. Protože v kloubní chrupavce nejsou nervy a její zánik probíhá nejprve bez zánětu, vznik artrózy je delší dobu nepozorovatelný. Bolesti začínají až v poměrně pokročilém stadiu, kdy vznikají záněty kloubního pouzdra a kloub zduří. Způsoby léčby Existuje několik druhů terapií, které se často mohou navzájem doplňovat: od zdravotní gymnastiky a rehabilitačních cviků přes medikamentózní léčbu až po používání různých ortopedických pomůcek. V případě, že ostatní opatření nepomohla vůbec nebo jen velmi málo, je nutné přistoupit k chirurgickému zákroku a k nahrazení postiženého kloubu endoprotézou. Z léků se doposud nejčastěji používaly přípravky utišující bolest (tzv. analgetika) a nesteroidní protizánětlivé látky. Odstraňují sice vnímání bolesti a působí proti zánětu, čímž zvyšují pohyblivost postiženého kloubu, příčin vzniku artrózy se ale v podstatě nedotýkají. Při dlouhodobém užívání navíc mívají závažné vedlejší účinky. V poslední době se i na náš trh dostal švýcarský přípravek CONDRO- SULF (účinná látka: chondroitinsulfát), který ovlivňuje artrotický proces hned několika účinnými způsoby. Tlumí aktivitu enzymů, které poškozují a degenerují chrupavku. Lék má zároveň protizánětlivý efekt, podporuje tvorbu základní chrupavkové hmoty a zvyšuje její pružnost. Jeho užívání přitom nevyvolává nebezpečí vzniku nežádoucích vedlejších účinků. Ve Francii tento lék získal ocenění Lék roku Jak působí CONDROSULF proti artróze? CONDROSULF je biologický produkt získaný z rybí chrupavky. Obsahuje chondroitinsulfát, který je jednou ze základních stavebních složek chrupavky, kde má za úkol vázat vodu. Tím zabezpečuje vhodné elastické vlastnosti chrupavky pro normální funkci kloubu. CONDROSULF umožňuje: -výrazně snížit anebo odstranit bolest v klidu nebo při zátěži -zvýšit pohyblivost kloubů a tím i celkový pohyb -vylepšit mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky -účinně brzdit a stabilizovat nežádoucí artrózu. CONDROSULF působí mírně zpomaleně, takže v prvním období po zahájení terapie pacienti se silnými bolestmi by nadále měli užívat léky na tlumení bolesti. Po uplynutí 3-4 týdnů je lze vynechat. CONDROSULF je pacienty všeobecně dobře snášen. Prakticky se nevyskytují vedlejší účinky, proto je vhodný pro dlouhodobou terapii. Je však nezbytně nutné, aby tříměsíční terapie nebyla přerušena, i když celkové bolesti mohou odeznít dříve.lék se obvykle užívá dvakrát ročně, vždy po dobu 3 měsíců. Přestávka mezi jednotlivými terapiemi by měla trvat také 3 měsíce.v průběhu této doby pozitivní účinek léku přetrvává. Četné klinické studie provedené na pacientech v několika evropských zemích včetně České republiky prokázaly, že CONDROSULF je účinným a bezpečným lékem, který příznivě modifikuje přirozený průběh nemoci. Je dobře snášen a při podávání ústy ulehčuje pacientovi léčbu; oproti lékům aplikovaným injekčně vylučuje navíc riziko zánětu kloubu. V poslední době probíhají další klinické zkoušky, které mají zjistit, do jaké míry CONDROSULF kladně ovlivňuje imunitní systém, jehož poruchy jsou jednou z hlavních příčin vzniku a rozvoje artrózy. Pokud trpíte artrózou, anebo pociťujete první příznaky typické pro toto onemocnění, poraďte se se svým ortopédem nebo revmatologem, zda by nebylo vhodné nasadit CONDROSULF. Chcete-li získat bližší informace, obraťte se na: IBI spol. s r.o. (výhradní zastoupení firmy IBSA, Lugano, Švýcarsko) Sokolovská 24, Praha 8, tel.: 02/ , fax: 02/

18 l é k a fi r a d í Enzymy pro ženy Adnexitidy a další zánûty Ïensk ch pohlavních orgánû patří k obávaným onemocněním. Přitom mohou nemile překvapit i v létě - stačí prochladnout při koupání nebo posedět v mokré trávě při romantické procházce. Jsou to nepříjemné a velmi bolestivé procesy znemožňující často - někdy i dlouhodobě - intimní život. Navíc ani svědomitá léčba zahrnující antibiotika nemusí zaručit úplné vyléčení, záněty se mohou opakovat či přejít do chronické formy. To už hrozí i dlouhodobé potíže včetně neplodnosti nebo opakovaných potratů. Je proto dobré vědět, že existuje nový účinný způsob léčby, tzv. systémová enzymoterapie, spočívající v u- žívání kombinací proteolytických enzymů. Největší zkušenosti s ní u žen s adnexitidou získal F. W. Dittmar se spolupracovníky z mnichovské gynekologické kliniky. V kontrolovaných klinických studiích nejdříve prokázali, že enzymový preparát Wobenzym je účinnější a bezpečnější než chemický protizánětlivý lék. V dalších studiích projevily enzymy schopnost významně zvyšovat léčebné působení antibiotik. V naší ordinaci jsme použili kombinaci antibiotik s Wobenzymem u 72 pacientek s adnexitidou a dalšími gynekologickými záněty. Ve srovnání s dřívější léčbou bez enzymů jsme zaznamenali o 50% rychlejší ústup obtíží. U 46% nemocných došlo k plnému uzdravení, u zbývajících ke zřetelnému zlepšení. Čerstvé zkušenosti z mnoha zahraničních pracovišť ukázaly, že kombinace antibiotik a enzymoterapie také významně zlepšují dosud ne plně u- spokojivou léčbu klasických pohlavních infekcí - syfilidy a kapavky i nových obtížných nákaz vyvolaných méně známými, ale nebezpečnými chlamydiemi, mykoplazmaty a ureaplazmaty. Zatímco po kombinované léčbě bylo zlepšení stavu pacientek ve většině případů provázeno vymizením infekčních zárodků z organismu, po samotné antibiotické léčbě bylo takového výsledku dosaženo jen u poloviny nemocných. Vhodné je zmínit se i o příznivých výsledcích systémové enzymoterapie u fibrocystického procesu v prsech (tzv. mastopatie) a cyst ve vajeãnících. Po zahraničních pracovištích zde získali dobré zkušenosti i naši chirurgové z Motolské nemocnice a naše pracovní skupina. Vhodné indikace pro enzymoterapii představují i bolestivý nitrobřišní zánět označovaný jako endometrióza a opakované potrácení z neznámých příčin. Až deset procent žen v naší populaci trpí infekcemi a zánûty moãov ch cest. Nejčastější je zánět močového měchýře (cystitida), jindy je napadená i ledvinná pánvička (pyelitida). I tyto záněty se často přes usilovnou léčbu vracejí nebo se stávají chronickými. Byla proto prověřena i systémová enzymoterapie a ukázalo se, že její kombinaci s vhodnými antibiotiky lze pokládat za metodu léčebné volby. Enzymy totiž zvyšují koncentrace antibiotik v krvi a usnadňují jejich pronikání do ložisek zánětu. Pozitivně vyznělo několik zahraničních studií používajících preparáty Wobenzym i Phlogenzym. Příznivé zkušenosti má i několik našich lékařů, např. dr. Drábek používá enzymoterapii při operačních výkonech na močové trubici a při mimotělním drcení kaménků. Souhrnně lze říci, že systémová enzymoterapie představuje novou hodnotnou sloïku léãby nejen akutních a chronických onemocnění pohlavního a močového systému, ale i dalších chorobných procesů. Lze ji použít jednak samotnou (u nebakteriálních zánětů), jednak v kombinaci s antibiotiky a chemoterapeutiky (u bakteriálních zánětů). Přínos enzymoterapie je pozoruhodný i proto, že u příslušných onemocnění se při použití dosavadních léčebných metod vyskytují je zřídka úplná a trvalá vyléčení, a navíc je enzymoterapie prosta závaïnûj ích vedlej ích úãinkû. MUDr Ivan Jarkovský, CSc, Mediva Praha ENZYMY PRO ZDRAVÍ - DAR P ÍRODY PROTI ZÁNùTÒM Zánětlivé a pooperační stavy v chirurgii, záněty povrchových žil, chronický zánět kloubů, záněty cév, chronické a recidivující záněty v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice a kloubů Informace o systémové enzymoterapii a enzymatických lécích naleznete v databázi Medicínského informačního systému (MIS) na internetové adrese Věnujte, prosím, pozornost příbalovému letáku. O případných nežádoucích účincích se informujte také u lékárníka nebo ošetřujícího lékaře. Konzultační středisko systémové enzymoterapie: Nemocnice sv. Alžběty, Praha 2, Na Slupi 6 Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc.; II. patro, č. dveří 12 Tel.: 02/ , , , l. 242 Výhradní zastoupení pro střední a východní Evropu: MUCOS Pharma CZ s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice Tel.: 02/ , , fax: 02/

19 s e r i á l Tajemství života - imunologie VI. Co víme o fagocytóze? Fagocytózu první uviděl, popsal a pochopil Ilja Iljič Mečnikov. Narodil se v roce 1845 v Charkově a už jako dvacetiletý posílal články do vědeckých časopisů. Za sedm let se stal profesorem a později i rektorem univerzity v Oděse. Od dvaatřiceti pracoval v Paříži u L. Pasteura; později se stal ředitelem Pasteurova ústavu. Umřel v jednasedmdesáti jako světoznámý vědec. Zanechal za sebou velké dílo, oceněné mimo jiné doktorátem Cambridgeské univerzity, čestným členstvím Petrohradské, Filadelfské, Newyorské a Bruselské akademie věd. V roce 1908 dostal dokonce Nobelovu cenu. K fagocytûm patfií i neutrofilní leukocyty Mečnikov byl nesmírně všestranný a ve všem se snažil hledat nové cesty. Mnoho a rád například pracoval i s primitivními tvory - houbami, hvězdicemi, mouchami a červy. A právě díky nim učinil v roce 1883 svůj největší objev. Při pečlivém mikroskopickém studiu trávení larev mořských hvězdic zpozoroval v jejich průhledných tělíčkách zvláštní toulavé buňky. Předpokládal, že pohlcují a tráví pro celé zvířátko potravu. Pohlcovaly ovšem i kousíčky nejedlého barviva karmínu, které jim nabídl, a pokoušely se dokonce sežrat i jemný trn, který do larev zapíchl. To samozřejmě malé buňky nezvládly - byl pro ně nepředstavitelně veliký - a proto kolem něho vytvořily mohutný val. Tehdy Mečnikov v záblesku geniální intuice usoudil, že ty Ïravé buàky nezpracovávají pro svûj organismus v Ïivu, ale mají za úkol chránit ho pohlcováním a zabíjením cizích tûlísek, zvlá tû mikroorganismû! A že takové buňky jsou přítomny nejen v larvách hvězdic, v drobných korýších a rybkách, ale i v tělech všech zvířat a lidí, kde slouží v rámci o- brany proti nakažlivým infekčním nemocím. Tak byly objeveny fagocyty a brzy po nich uslyšel vědecký svět o fagocytární teorii imunity, podle níž složité organismy mohou existovat jenom proto, že obsahují systém malých a velkých pohlcovačů, které jsou schopny rozeznat buňky a složky vlastního organismu od cizích buněk a choroboplodných zárodků, a ty pohltit a nemilosrdně zlikvidovat. Na Mečnikova se nezapomíná: jeho kniha Přednáška o srovnávací patologii zánětu, která vyšla v roce 1891 v Pasteurově ústavu, byla vydána znovu ještě po 77 letech (v roce 1968) v prestižním newyorském nakladatelství. Jistě odpustíme velkému objeviteli i několik omylů, například ten, že příliš lpěl na fagocytóze a dlouho popíral, že v obraně organismu mohou být účinné i protilátky v plazmě a dalších tělesných tekutinách. Vždyť následující vědecké boje s představiteli tekutinové koncepce obrany - Behringem, Pfeifferem a Ehrlichem - vedly blíže k pravdě, k poznání složité skutečnosti. Prvok - samostatná živá buňka - se nemůže živit jinak než tak, že částečky potravy obchvátí a pohltí. Nejdříve ovšem musí poznat, že to, co získal, je potrava a ne například jiný příslušník vlastního druhu nebo neživá či nepoživatelná částice či látka. To, co prvok uloví, je ovšem někdy živé a musí být proto nejprve usmrceno a pak chemicky rozloženo, stráveno a začleněno do výstavby těla nebo do energetického hospodářství. Zbude- -li něco zhola nepoužitelného - nebo bylo-li něco takového omylem pohlceno - dovede to prvok bez problémů vyvrhnout. Mezi vylíčeným chováním prvoka a fagocytózou, jakou praktikují v na em tûle malé zrnité leukocyty, monocyty a makrofágy, leží sice stamilióny let vývoje, ale postavíme-li je vedle sebe, lze mezi nimi prokázat velké množství shod a podobností. Snad jediný nápadný rozdíl spočívá ve větší samostatnosti a nezávislosti prvoků; živočišný organismus - aby svým fagocytům umožnil věnovat se plně obranným úkolům - zajišťuje jejich odchov i výživu. Na první pohled vypadá fagocytóza docela samozřejmě a jednoduše. Ale jak to ten fagocyt vlastnû dûlá, to je složitá řada problémů, jež se objasňují nesnadno a postupně. Už první otázky, jak fagocyt vůbec pozná, že má zahájit akci a do čeho se má pustit a co nechat na pokoji, patří ke klíčovým problémům vědy o sebekontrole a sebeobraně živých těl. Fagocyty jsou zdánlivě nepříliš vybíravé, chtěly by pohltit třeba i sklo: na dně nádobky, do níž je přeneseme, vytvoří za krátkou dobu souvislý povlak. Vrhají se na pochoutky nejrůznějšího tvaru, prostorového i chemického uspořádání a troufají si i na velké částice (vzpomeň- 20 zdravá rodina 7-8/98

20 s e r i á l Makrofág dokáïe také rozpoznat a zniãit nádorovou buàku me na Mečnikovův trn). Při pečlivějším pozorování se však ukázalo, že fagocyty si své objekty peãlivû a pfiesnû vybírají. Prvním a nejdůležitějším zákonem výběru přitom pro ně je respektování nedotknutelnosti vlastního organismu. Tady rozhoduje vztah mezi povrchem fagocytů a ostatních objektů. Shodné znaky fagocyty u- klidňují a odpuzují. Cizí znaky (např. mikrobiální) je naopak lákají. Jejich zájem probudí i malá změna kabátku vlastních buněk při jejich stárnutí, poškození nebo nádorové změně. Významné jsou i prostorové vztahy mezi povrchem fagocytu a předmětem jeho zájmu, fyzikálně chemické interakce a další faktory. Dokazují to nejen složité i, ale i velmi jednoduché pokusy. Když např. pod mikroskopem prohlédneme směs červených a bílých krvinek, z nichž jedna červená krvinka byla poškozena laserovým paprskem, uvidíme, že bílé krvinky se shlukují jenom kolem ní a snaží se ji pohltit, zatímco ostatních nepoškozených si nevšímají. Za chvíli zmizí nebohá oběť beze stop. Někdy jsou ovšem odchylky od normálu velice malé a pohlcovači by je mohli snadno přehlédnout. Některé cizí látky se jen nepatrně liší od látek tělu vlastních, někteří mikrobní škůdci (například viry a cizopasníci) jsou v těle dobře ukryti nebo dokonale maskují pomocí oblečků, které si vypůjčily z lidského těla, svoji přítomnost. Tady všude by samotní pohlcovači nestačili a organismy si musely vytvořit další pomocná obranná zařízení - látky, které málo pozměněné buňky, ukryté či maskované škůdce a málo odlišné cizí látky pro fagocyty označkují nebo je pro ně ochucují. Tyto látky se odborně nazývají opsoniny. Objevil je v roce 1903 A. Wright a řadíme je mezi obranné bílkoviny. Jsou to vlastně předchůdci protilátek (které patří do získané imunity). Vyskytují se už v tekutinách bezobratlých a v séru lidských zárodků a novorozenců. Po navázání opsoninů na cizí částici nebo látku se její přitažlivost pro pohlcovače výrazně vystupňuje. Dosud jsme uvažovali pouze o rozpoznávání na blízko, při přímém kontaktu fagocytů s předměty jejich zájmu. Toto ohmatávání by však k sebeobraně a sebekontrole organismu nestačilo, jako by zvířatům nestačilo živit se pouze tím, na co v přírodě narazí nosem. Pohlcovači mají také něco jako dálkové smysly, a proto mohou za lákavými pachy plavat, plazit se a proplétat džunglí buněk a vláken, drát se z krevních a mízních řečišť a ulovit i velmi vzdálenou a ukrytou kořist. Vypadá to neuvěřitelně, ale i tyto schopnosti známe už u prvoků a jednoduchých živočichů, kteří reagují pohyby na chemické změny ve svém prostředí. Říká se tomu chemotaxe. Fagocyty se ženou za mikroorganismy i za jejich výrobky a kousky jejich rozbitých těl, přitahuje je ale zřejmě i hnis - kašička z odumřelých obranných buněk; na dálku cítí pach krve: proto se tak rychle hromadí v místě zánětu. Jestliže se tato schopnost fagocytů vyhledávat kořist poruší nebo jestliže chybějí některé ochucující a lákající opsoniny, může to mít pro lidsk organismus velice neïádoucí následky. Sníží se obranyschopnost proti většině mikrobů a nemocní pak trpí častými, mnohdy velmi nebezpečně probíhajícími infekčními nemocemi. (pokračování příště) MUDr. Karel Nouza, DrSc. zdravá rodina 7-8/98 21

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Průvodce Vaší léčbou Mája Švojgrová, Vladimír Koza, Alice Hamplová Transplantace kostní dřeně Průvodce Vaší léčbou TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ průvodce Vaší léčbou Autor: Spoluautoři:

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

ZPRAVODAJ. Jaro 2010. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s.

ZPRAVODAJ. Jaro 2010. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Jaro 2010 www.czadv.cz www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing.

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10.

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. LEDEN 2006 Kasia Rybka Manažerka se Zlatou palmou ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. výročí vzkaz prezidenta CaliVita International Drazí přátelé a kolegové,

Více

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2015 Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky PODZIMNÍ KONFERENCE PRO ASISTENTY A LÉKÁRNÍKY HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Tereziánský Dvůr, 22. 9. 2015 BRNO, Hotel

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO!

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012 Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! Konference Odborná konference 14. 4. 2012 hotel Gustav Mahler, Jihlava Odborná konference

Více

modré stránky Výskum Starostlivosť Rehabilitácia Informačné listy o nervovosvalových ochoreniach OBSAH o rganizácia muskulárnych dystrofikov v SR

modré stránky Výskum Starostlivosť Rehabilitácia Informačné listy o nervovosvalových ochoreniach OBSAH o rganizácia muskulárnych dystrofikov v SR modré o rganizácia muskulárnych dystrofikov v SR stránky Výskum Starostlivosť Rehabilitácia Informačné listy o nervovosvalových ochoreniach 1/2011 OBSAH n Úvod n Téma: Tehotenstvo u žien s NSO a antikoncepcia

Více

Pythagorejské Y. Obsah - Abstracts of the articles

Pythagorejské Y. Obsah - Abstracts of the articles PSYCHO energetika Zpravodaj České psychoenergetické společnosti I/2012 Informace z valné hromady ČEPES Doporučená metodika pro proutkaře Deprese a očista těla Esoterika 2012 a Prof. K. G. Korotkov Informace

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS průvodce nejen pro gaye Autor: z anglického originálu,aids a gay man s guide přeložil Vladimír Ondris Vedoucí projektu: Miroslav Hlavatý

Více

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká ročník 3 číslo 1 2014 HOSPITALin Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty V charitě musíte být buldozer, říká Vendula Svobodová Mauricius léčí duši i tělo Terapie divadlem Prof. Jan Starý

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa.

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa. Milí čtenáři, v novém čísle našeho časopisu se dočtete nejen o projevech, diagnostice a léčbě některých příznaků, které se často objevují nebo mohou vyskytovat u lidí s Parkinsonovou nemocí (poruchy chůze,

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více