Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Vlková Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy Bakalářská práce 2010

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy zpracovala samostatně a použila pouze zdroje, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 27. Května 2010 Barbora Vlková

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Jiřímu Pátkovi, CSc., z Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze, za jeho cenné rady, inspiraci a vynaložený čas.

5 Obsah Anotace/ Annotation... 7 Úvod Manažerská věda (operační výzkum) Historie Vědecká metoda Systémový přístup Aplikace manažerské vědy Model Základní kroky řešení rozhodovacího problému Řízení projektů jako součást manažerské vědy Historie řízení projektů Řízení projektů jako jedna z aplikací manažerské vědy Proces řízení projektu Síťová analýza a teorie grafů Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Metod) Kritická cesta Metoda PERT Nákladová analýza Crash analýza Vícekriteriální rozhodování Historie vícekriteriálního rozhodování Úlohy vícekriteriálního rozhodování Metody odhadu vah kritérií Metody vícekriteriálního hodnocení variant Diskrétní číslicová simulace... 29

6 5.1 Generátor pseudonáhodných čísel Metoda Monte-Carlo Metoda inverzní transformace Metodologická část WinQsb Prostředí pro řešení metodou PERT a CPM PERT rozložení doby činností Praktická část Požadavky na projekt Seznámení se společností Eurobarter a.s Projekt zavedení CRM Vícekriteriální rozhodování ve fázi Plán Realizace metody PERT Pravděpodobnostní analýza PERT simulace Metoda CPM Crash analýza Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam obrázků... 72

7 Anotace/ Annotation Bakalářská práce se zabývá řízením projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy. Manažerská věda nabízí racionální a systematickou cestu řešení rozhodovacích problémů. Bakalářská práce se věnuje oblasti řízení projektů: síťové analýze, vicekriteriálnímu rozhodování, diskrétní číslicové simulaci, nákladové a crash analýze. Cílem je tyto metody aplikovat na projekt realizace CRM v nově vzniklé firmě Eurobarter. V první části se nachází teorie, konkrétně popis manažerské vědy jako celku, její vznik, dále její aplikaci a řešení rozhodovacího problému. Dále pak řízení projektů jako součást manažerské vědy. Následuje část praktická, která se věnuje realizaci CRM. Ta je rozdělena do základních fází a činností. Součástí projektu je i jeho nákladové ohodnocení. Bachelor thesis deals with project management of business information system with support of the quantitative methods of managerial science. Managerial Science offers a rational and systematic ways of solving decision problems. Bachelor thesis deals with project management: Network analysis, multicriterial deciding discrete simulation, cost analysis and cash analysis. The aim is to use these methods to the project implementation of CRM in a newly created company Eurobarter. The first part is the theory, namely the description of managerial sciences as a whole, its origins, its application and solving the decision problem. Integral part of this section is project management as a part of management science. Theory is followed by a practical part, which deals with the implementation of CRM. It is divided into the basic stages and activities. The project also includes the evaluation of cost.

8 Úvod Použité zdroje: [1],[2],[3] Manažerská věda je disciplína věnující se studiu a rozvoji procedur podporujících rozhodovací proces (synonymem pro manažerskou vědu je operační výzkum). Její základní charakteristikou je používání vědeckých metod pro přípravu a přijetí rozhodnutí. Nabízí racionální a systematickou cestu řešení rozhodovacích problémů. Dává rozhodovacímu subjektu větší šanci na přijetí správného rozhodnutí. Poměrně dobře lze přiblížit podstatu manažerské vědy jako výzkum operací. Manažerská věda nachází aplikace všude tam, kde se jedná o analýzu a koordinaci provádění operací v rámci nějakého systému. Vazba mezi manažerskou vědou a jednotlivými funkčními oblastmi managementu je obousměrná. Každá funkční oblast má své specifické problémy a právě při jejich řešení mohou být metody manažerské vědy užitečné. Nejčastěji se v této oblasti hovoří o vztahu analytika a manažera. Základní charakteristikou manažerské vědy je vědecký nebo také systematický přístup k řešení rozhodovacího problému. Přesto, že se tato charakteristika jeví jako srozumitelná a přijatelná, objevují se v řadách účastníků řešení rozhodovacího problému, silné pochybnosti o vhodnosti, účelnosti a vůbec o možnostech nasazení některé z metod manažerské vědy. Námitky se týkají nejistoty, neprůhlednosti prostředí, časté nekontrolovatelnosti a nemožnosti řídit mnohé jevy složitého reálného světa, neexistence potřebných dat či nevěrohodnosti dostupných údajů. Za těmito námitkami se však může skrývat neznalost, nekompetentnost, nedostatek komunikace atd. Naštěstí již existuje a je známa celá řada případů, kdy složité rozhodovací problémy byly úspěšně vyřešeny právě díky některé z metod manažerské vědy. 8

9 1. Manažerská věda (operační výzkum) Použité zdroje:[1], [2], [3] 1.1 Historie Není jednoduché a v podstatě ani možné datovat vznik manažerské vědy jako samostatné disciplíny. Její počátky spadají už do 30. a 40. Let minulého století a jsou spjaty mimo jiné s takovými jmény jako je G. B. Dantzig 1 nebo nositel Nobelovy ceny za ekonomii L. Kantorovič 2. Rozvoj této disciplíny nastává jednak během 2. Světové války, kdy byly vytvořeny ve Velké Británii a USA speciální týmy pracovníků pro analýzu složitých strategických a taktických vojenských problémů a operací, ale především potom během 50. let, ve kterých dochází ve světě k velkému poválečnému ekonomickému rozvoji. Dalším faktorem, ovlivňujícím rozvoj manažerské vědy, je rozvoj výpočetní techniky. 1.2 Vědecká metoda Jak už bylo řečeno v úvodu, jednou ze základních charakteristik manažerské vědy je vědecký přístup. Vědecká metoda je postup typický pro vědecký výzkum, jde o získávání znalostí o určitém objektu zájmu pomocí pozorování a dedukce. Vědecká metoda je založena na předpokladu, že kritériem pravdivosti teorie je souhlas předpovědí s výsledky experimentů. 1 George Bernhard Dantzig, * , americký matematik; profesor univerzity v Berkeley. Jeho rozpracování algoritmu simplexové metody koncem 40. let urychlilo rozvoj lineárního programování.[24] 2 Leonid Vitaljevič, * , sovětský matematik a ekonom, akadademik Akademie věd Ruska (1964). Základy práce věnoval teorii funkcí reálné proměnné, aproximačním metodám matematické analýzy a funkcionální analýze. V letech formuloval speciální algoritmus pro řešení dopravního problému, tzv. metodu potencionálů. Jeho interpretace objektivně podmíněných ocenění pro duální proměnné je považována za diskutabilní. Držitel Nobelovy ceny (1975).[25] 9

10 Základní kroky vědecké metody jsou: Pozorování a popis skutečnosti (vjemů, poznatků). Formulace problému. Příprava hypotéz (návrh vysvětlení s obecnou platností, indukce). Předvídání (logická dedukce z hypotéz). Ověření souladu skutečnosti s předpovědí (buď aplikací předpovědi na experiment, nebo aplikací na soubor dat získaný jinak) a ověření logické správnosti předchozích kroků. První tři metody může vykonat analytik, který pracuje ve prospěch manažera nebo samotný manažer. Problémy v manažerských aplikacích však může přinášet experiment a verifikace. Je nezbytné vystihnout podstatu problému a přesně jej formulovat. Zkoumání špatně formulovaného problému může vést ke značným ztrátám času a představuje zbytečně vynaložené úsilí. 1.3 Systémový přístup Systémovým přístupem se myslí účelový způsob myšlení či řešení problémů (jednání), přičemž jsou zkoumané jevy a procesy chápány komplexně (celistvě) v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Metodickým cílem jeho aplikace v informačním managementu je především pochopit, vhodně formulovat a pomoci řešit zkoumaný problém. Jedním z klíčových pojmů systémového přístupu je pojem systém. Systémem se rozumí účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti resp. chování. Základy teorie systémů položil biolog Bertalanffy 3 koncem dvacátých let dvacátého století. Postupně se rozvíjela zejména zpřesňováním 3 Karl Ludwig von Bertalanffy rakouský biolog a filosof, jeden ze zakladatelů obecné teorie systémů (General Systém Theory), která vychází z předpokladu, že živé organismy jsou otevřené systémy, jež si se svým okolím vyměňují látky a energii a nedají se tedy popsat běžnými fyzikálními modely pro systémy uzavřené.[26] 10

11 matematického popisu, vznikem teorie obecných systémů (po druhé světové válce). 1.4 Aplikace manažerské vědy V souhrnu se dají aplikace metod manažerské vědy a charakterizovat takto: Na problém se nahlíží z hlediska systému jako celku a z hlediska jeho cílů Aplikace vědecké metody pro nalezení postupu vedoucího k řešení Použití týmového přístupu Použití matematického modelu Počítačová podpora 1.5 Model V obecném slova smyslu je model určité znázornění nebo abstrakce objektu či části reálného světa. Operační analýza je z tohoto pohledu součástí širšího odvětví matematického a počítačového modelování a simulace. Modelů existuje značné množství, každý z nich se dá ale zařadit do jednoho z následujících typů: Ikonický model fyzické znázornění určitého objektu. Příkladem je například model letadla. Analogový model může znázorňovat dynamické situace staticky. Příkladem je pravítko. Matematické modely - matematický model je abstraktní model, který užívá matematický jazyk k popisu chování systému. Jeho vytvoření může být u složitých systémů velmi obtížné až neschůdné. Jeho obecným problémem je problém stability. Systém se nazývá stabilní, jestliže není vysoce citlivý na změny 11

12 parametrů. Konkrétně matematické modelování je základním nástrojem manažerské vědy. Modely reálného systému se dělí na dva druhy: Analytický model, ten popisuje systém soustavou matematických veličin a vztahů. Vlastní úloha se pak řeší analyticky nebo numericky. Tyto modely můžeme dále klasifikovat: Podle náhodnosti a neurčitosti (deterministické nebo nedeterministické) Podle závislosti na čase (statické nebo dynamické) Podle účelu (rozhodovací nebo technologické) Simulační model používá metodu mnohonásobně opakovaných pokusů imitujících realitu pomocí počítače. Snaží se co nejvěrněji napodobit skutečnost a procesy v ní probíhající. Tvorba simulačních modelů je pracnou a drahou záležitostí. Předmětem tohoto modelu jsou procesy a systémy, probíhající a měnící se v reálném čase. Používá se hlavně, když není k dispozici vyhovující analytický model. Modely manažerské vědy jsou velmi různorodé a zabývají se rozdílnými oblastmi ekonomického života. Vzhledem k této zkušenosti se objevila potřeba specifických přístupů k řešení jednotlivých tříd problémů a postupem času se ustavily relativně samostatné disciplíny či odvětví manažerské vědy. 1.6 Základní kroky řešení rozhodovacího problému Jak už bylo řečeno, formulace problému je velmi důležitý krok a je nutnou podmínkou úspěchu. Jedná se o složitou záležitost, i když se pak může zdát, že výsledná formulace vypadá jednoduše. Patří sem: definice problému, to mnohdy vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti a notnou dávku představivosti. Dále se je nutné zabývat se možnými alternativami 12

13 řešení, stanovením podstatných a nepodstatných okolností, rozdělením důležitých faktorů na řiditelné a neřiditelné, určením časového horizontu. Na tom všem by měl řešitel spolupracovat se zadavatelem. Obvyklým problémem bývá nalézt společný jazyk. Jakmile je problém správně definován, měl by se začít hledat správný model, jestliže existuje (byl už někdy dříve použit). Pokud takový model není, musí se zahájit práce na vlastním modelu. V dalším kroku je nutné se zabývat realizací navrhnutého modelu. Začíná se přípravou vstupních údajů, které jsou potřebné pro řešení modelu. Bohužel nejsou obvykle k dispozici a je nutné je získávat, třeba z výrobního procesu nebo z různých technických prvků. Pokud jsou vstupní údaje k dispozici, musí se zpravidla transformovat do použitelné formy. Pomocí řešící procedury vzejde aktuální řešení modelu. Výpočty jsou téměř vždy počítačově podporovány. Následně získané řešení se testuje na přesnost, ale také jestli vhodným způsobem řeší zadaný rozhodovací problém. Pokud řešení nevyhovuje, je zapotřebí model modifikovat nebo jej nahradit vhodnějším modelem. Jakmile se dojde k řešení, které je vyhovující, je třeba stanovit způsob využití modelu. Je třeba též vzít v úvahu i možné budoucí problémy, schopné ovlivnit současné řešení. Nejobtížnějším krokem bývá implementace a obecné přijetí nové procedury, velmi často se setkává s mimořádným odporem vůči změnám, které přináší. 13

14 2. Řízení projektů jako součást manažerské vědy Použité zdroje: [1], [5], [6], [7], [14] Řízení projektů je vědou i uměním. V uplynulém desetiletí se slovo projekt stalo běžně známým a užívaným a jeho význam se značně rozšířil. Nejčastěji se jedná o pojmenování sledu navazujících činností s daným počátkem a koncem v časovém horizontu za účelem realizace určitého cíle. Činnosti nelze provádět v libovolném pořadí a s libovolnou intenzitou. Je třeba respektovat kapacity, které jsou pro realizaci projektu k dispozici, je třeba uvažovat návaznosti pro provádění jednotlivých činností. 2.1 Historie řízení projektů Nejstarší historie řízení projektů bývá spojována se stavbou egyptských pyramid a Velké čínské zdi, kdy tyto obrovské a složité stavby vznikaly koordinací pracovního úsilí, bez dochování znalosti technik řízení. Novější historie je spojena s Henrym Ganttem 4, který zavedl Ganttovy diagramy kolem roku Tyto diagramy byly využity pro velké infrastrukturní projekty včetně Hooverovy přehrady a americké dálniční sítě. Ganttovy diagramy jsou velmi často používány do dnešní doby jako přehledný a snadno pochopitelný prostředek sdělování plánovaných informací. Hlavní období vzniku řady nových metod, nástrojů a technik je spojeno s vývojem technik pro vojenské a kosmické projekty v padesátých a šedesátých letech. Vznikají i odpovídající softwarové programy pro výpočty v oblasti řízení projektů pro velké počítače. Rovněž vzniká řada užitečných koncepcí pro plánování a řízení projektů, jako je životní cyklus projektu s jednotlivými fázemi vývoje, zavedení funkce 4 Henry Laurence Gantt, A.B., M.E. ( října 1919) byl americký strojní inženýr a konzultant managementu, známý nejvíce vytvořením Ganttova diagramu v roce 1910.[27] 14

15 projektového manažera, který má jednoznačnou odpovědnost za celý projekt. V sedmdesátých letech se rozšířilo řízení projektů na řadu dalších odvětví, byly propracovány specifické nástroje a techniky. V osmdesátých letech vzrostl vliv i vnějších zainteresovaných. V této době byly již dříve vyvinuté techniky integrovány do vhodnějších a praktičtějších postupů. Začaly se zavádět osobní počítače a projektový manažer musel být vybaven počítačovou gramotností a dostal do ruky silný nástroj v podobě softwarového vybavení pro řízení projektů (Harvard Project Manager, 1983). Byl to první software, který dokázal vygenerovat Ganttův diagram, výstupy z metod PERT a CPM a další jiné diagramy. V devadesátých letech v souvislosti se zaváděním flexibilnějších organizačních struktur se začalo využívat přístupu k řízení pomocí projektů. Přechází se tak od řízení projektů k projektovému řízení. Tato doba je také charakteristická rozvojem informačních a komunikačních technologií, včetně Internetu. Řízení projektů patří již řadu let mezi mezinárodně uznávané profese, ale první globální fórum se konalo teprve v roce 1995 v New Orleans v USA. V České republice působí Společnost pro projektové řízení (SPR). 2.2 Řízení projektů jako jedna z aplikací manažerské vědy Řízení projektů je též jedna z aplikací manažerské vědy, která našla poměrně široké uplatnění v malých i velkých organizacích. Představuje způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Stručně můžeme řízení projektů také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování 15

16 významných změn. Předmětem řízení projektů je projekt, chápaný jako jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích. Cílem řízení projektů je zajistit naplánování a realizaci úspěšného projektu, kterým se rozumí případ, kdy v plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu a realizace projektu nevyvolává negativní reakce. Řízení projektů využívá pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu celou řadu metod. Manažer projektu musí vědět, za jakou dobu má být projekt dokončen, jaké úkoly a činnosti 5 budou kritické a také jaká je pravděpodobnost ukončení projektu ve stanoveném termínu. Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Cíle projektu - představují slovní popis účelu, jehož má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo. Obvykle se jedná o hierarchickou strukturu definovaných stavů, podmínek a vlastností popisující budoucí výsledek projektu. Trojimperativ projektu: čas, který je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu zdroje, které jsou projektu přiděleny a které budou průběžně užívány a čerpány, představují vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly, které jsou pod přímou kontrolou manažera projektu náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení 5 Činnosti jsou jednotky práce, ze kterých se skládá proces. 16

17 2.3 Proces řízení projektu Projekt ve svém vývoji prochází několika etapami, kterým odpovídají příslušné manažerské činnosti. Proces řízení tedy můžeme například rozčlenit: Řízení z hlediska manažerských činností (definování projektových cílů, plánování, vedení, monitorování, ukončení) Řízení z hlediska jednotlivých fází projektu: Zadávací fáze projektu - začíná převzetím schváleného zadání vedoucím projektu a končí podpisem kontraktů. Schvalovací fáze - týká se vlastního aktu schválení zodpovědným pracovníkem. Realizační a provozní fáze projektu - osnova, podle které by měl projekt probíhat, se nazývá aktuální plán (rozvrh) projektu. Rozvrh by měl být hotov před faktickým zahájením prací na projektu. Projekt je časově přípustný tehdy, když jsou splněny všechny vazby mezi činnostmi a jsou respektována všechna časová omezení činností. Projekt je zdrojově přípustný tehdy, jestliže v každém okamžiku mezi zahájením a ukončením projektu jsou všechny činnosti zdrojově zabezpečeny, to znamená, že žádný zdroj není přetížen. Podmínkou zdrojové přípustnosti je přípustnost časová. Rozvrh projektu může být v průběhu prací na projektu měněn, změny se však mohou týkat pouze nehotové části projektu. 17

18 Sledování aktuálního průběhu projektu - správce projektu sleduje, zda projekt probíhá podle rozvrhu a projekt aktualizuje. V případě, že projekt neprobíhá podle rozvrhu, provádí automatickou aktualizaci. Časová analýza projektu - základní otázkou realizace každého projektu je doba nutná k jeho dokončení. Provedení časové analýzy nám umožní stanovit jak dobu trvání celého projektu, tak i termíny zahájení a ukončení jednotlivých činností. Důležitým výsledkem časové analýzy projektu jsou časové rezervy jednotlivých činností. U každé činnosti je třeba posoudit její velikost vzhledem k charakteru činnosti i činností předcházejících a následujících. Vyčerpáním nebo přečerpáním této časové rezervy může snadno dojít k prodloužení doby realizace celého projektu. Zdrojová analýza projektu - postup provádění libovolného projektu není závislý pouze na návaznosti jednotlivých činností a na dobách jejich trvání, ale také na počtu pracovníků, strojů, množství materiálu nebo jiných zdrojů, které jsou pro jednotlivé činnosti nezbytné. Možnost souběhu několika činností je omezena nejen technologickými návaznostmi, ale také současnými požadavky na různé zdroje. Nákladová analýza projektu - provádění jakéhokoliv projektu vyžaduje vynaložení určitých nákladů. Samozřejmou snahou je tyto náklady minimalizovat. Znamená to, že je třeba projekt rozvrhnout tak, aby bylo možné jej realizovat s co nejmenšími prostředky. 18

19 3. Síťová analýza a teorie grafů Použité zdroje: [1], [3], [4], [11], [12], [14], [16], [19], [20] Síťová analýza je soubor modelů a metod, které vycházejí z grafického vyjádření složitých projektů a provádějí analýzu těchto projektů z hlediska času, nákladů nebo zdrojů nutných k jejich realizaci. Síťová analýza patří mezi nejčastěji aplikované postupy manažerské vědy. Počátky využívání teorie grafů pro řízení projektů souvisí s potřebami praxe. Snad v žádné jiné disciplíně manažerské vědy není možné dokumentovat, že základní metody pro řešení jisté třídy úloh byly navrženy v rámci řešení konkrétních praktických problémů. Prvními a dodnes používanými metodami pro analýzu projektu jsou metody CPM (kritické cesty) a PERT. Obě tyto metody jsou v ČR využívány pro řízení velkých i malých projektů. Navrženy byly v 50. letech. Metody síťové analýzy mohou být použity jako plánovací prostředek i jako kontrolní nástroj pro zjišťování průběhu projektu. Uplatňují se při řešení časových vazeb mezi jednotlivými prvky složitých systémů, např. při plánování vývoje a technické přípravy výroby. Řeší problematiku složitých systémů, zejména pak vazby mezi jejich jednotlivými prvky. Velkým přínosem síťové analýzy je skutečnost, že nutí manažera projektu k tomu, aby rozpracoval a plánoval projekt explicitně a detailně. Postup činností musí být rozložen do co nejmenších částí do základních úkolů. Nejnázornějším zobrazením jednotlivých činností a vazeb mezi nimi je právě síťový graf, který umožňuje uspořádat jednotlivé aktivity procesu do logických posloupností (sled činností a jejich vzájemné návaznosti) a následně i do časového vymezení (doby trvání jednotlivých činností i celého projektu). Zároveň umožňuje pro každý krok, větev i celý proces určit dobu trvání a identifikovat časovou kritickou cestu a poukázat na místa, kde jsou časové rezervy. Síťový graf je množina uzlů a hran. 19

20 Hrany představují činnosti a uzly zahájení nebo ukončení činnosti. Ohodnocení hran je rovno době trvání činnosti. Každý graf je specifický tím, že: Mezi libovolnou dvojicí kontrolních bodů vede maximálně jedna činnost. Pokud tomu tak v praxi není, lze pomocí tzv. fiktivních činností (činností s nulovou dobou trvání a s nulovými náklady) přejít na nový síťový graf projektu, pro který je již tento předpoklad splněn. Má právě jeden počáteční bod kontrolní bod, ve kterém činnosti pouze začínají. Má právě jeden koncový bod kontrolní bod, ve kterém činnosti pouze končí. Před vlastní analýzou je třeba: rozčlenit projekt na jednotlivé činnosti odhadnout dobu trvání realizace jednotlivých činností určit, které činnosti musí být dokončeny před realizací ostatních činností sestavit síťový graf K tomu nám také pomohou odpovědi na tyto otázky: Které činnosti musí být dokončeny, než lze zahájit tuto aktivitu? Tyto činnosti se nazývají předchůdci. 20

21 Které činnosti za touto aktivitou následují? Tyto činnosti se nazývají následníci. Které činnosti mohou být dokončeny nezávisle nebo paralelně s touto činností? 3.1 Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Metod) Tato metoda byla navržena v roce 1957 Kellym a Walkerem jako společný projekt dvou společností: DuPont Corporation a Remington Rand Corporation. Cílem bylo nalézt účinný nástroj řízení složitých akcí ve výstavbě výrobních zařízení, v oblasti údržby a rekonstrukce výrobních zařízení, a při vývoji nových chemických výrobků. V současné době se všeobecně používá pro libovolné typy projektů, vč. výstaveb, softwarového vývoje, výzkumných projektů, vývoje výrobků a mnoha inženýrských aplikací. Patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty. CPM umožňuje usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu. Tato metoda slouží jako nástroj pro odhad nákladů. Používá se u přímočarých projektů, kde lze doby trvání odhadnout s vysokým stupněm přesnosti, např. stavební průmysl. U této metody se předpokládá, že doby trvání jednotlivých činností jsou stanoveny pevně. Tento předpoklad není v praxi velmi často splněn. Tato metoda odvozuje pro každou činnost projektu čtyři následující časové charakteristiky: 21

22 Nejdříve možný začátek provádění činnosti je to časová charakteristika, která vychází z toho, že činnost nemůže začít, dokud neskončí všechny činnosti, které jí předcházejí. Nejdříve možný konec provádění činnosti je to součet nejdříve možného začátku a doby trvání činnosti. Nejpozději přípustný konec tím se myslí charakteristika, která udává okamžik, kdy musí činnost nejpozději skončit, aby nedošlo ke zpoždění v provádění následující činnosti. Nejpozději přípustný začátek provádění činnosti se bere jako rozdíl nejpozději přípustného konce a doby trvání této činnosti Kritická cesta Kritická cesta je definována jako (časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu grafu. Každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Každá kritická cesta se skládá, ze seznamu činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního úkolu na kritické cestě je zároveň datem dokončení projektu. Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve všech fázích životního cyklu projektu. 22

23 3.2 Metoda PERT Je zobecněním metody kritické cesty (CPM). Vznikla o rok později, v roce 1959, jako nástroj pro plánování a řízení projektu Polaris amerického námořnictva při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR. Tato metoda se používá k řízení složitých akcí, majících stochastickou povahu. V metodě PERT se předpokládá, že doba činnosti (každé) je náhodná veličina, která je definována v intervalu <a,b> kde: a i nejkratší předpokládaná doba i-té činnosti optimistický b i nejdelší uvažovaná doba i-té činnosti pesimistický odhad Skutečná délka trvání činnosti se nachází uvnitř uvedeného intervalu s tím, že metoda PERT dále předpokládá, že lze pro činnosti stanovit jejich nejpravděpodobnější dobu trvání. m i.. nejpravděpodobnější doba realizace i-té činnosti modální odhad β - rozdělení p Optimistický odhad Pesimistický odhad 0 a m b t Obrázek 1- β-rozdělení Modální odhad 23

24 Doba trvání činnosti je spojitá náhodná veličina. Její pravděpodobnostní rozdělení není předem známé. Ukazuje se však, že lze toto neznámé rozdělení aproximovat β-rozdělením, které má některé výhodné vlastnosti: konečné rozpětí, není obecně symetrické, dobře vystihuje proměnlivost provozních podmínek. S daným zákonem rozložení je každá hrana (činnost) chápána jako náhodná veličina reprezentující dobu trvání této činnosti. Předpokládá se, že doby trvání jednotlivých činností jsou na sobě nezávislé. Jedním z teoretických pilířů metody PERT je tzv. Ljapunova centrální limitní věta 6, která předpokládá nezávislost náhodných proměnných, tj. nezávislost dob trvání činností. Znamená to tedy důsledně dodržet zásady časových odhadů. Při provádění odhadů bereme v úvahu jen ty vlivy, které je možno klasifikovat jako náhodné jevy, např. vliv počasí, vlivy organizace práce, pracovní morálky atd. 3.3 Nákladová analýza Nákladová analýza se zabývá určením nejvhodnějšího průběhu projektu z hlediska vzájemného vztahu času a nákladů na realizaci projektu. Analýza a řízení nákladů zahrnuje určení druhů nákladů, přiřazení druhů nákladů k balíkům práce, výsledné nákladové sestavy obsahují: celkové náklady/balíky práce, celkové náklady za druh zdrojů. Náklady dělíme na přímé jsou přiřaditelné k jednotlivým výkonům (výrobkům, službám) bez jejich soustřeďování a dalšího rozpočítávání, jedná se obvykle o náklady na suroviny, polotovary a obaly, a nepřímé nelze je přímo přiřadit k určitému výkonu (výrobku, službě) nýbrž je nutné je určitým způsobem rozpočítávat, obvykle jsou nepřímými náklady mzdy, nájemné a energie. 6 Ljapunova centrální limitní věta říká, že rozdělení součtu vzájemně nezávislých veličin konverguje k normálnímu rozdělení i v případě, že veličiny nemají stejné rozdělení pravděpodobnosti.[28] 24

25 3.4 Crash analýza Tato analýza souvisí s crash dobou trvání činností, což je doba kratší než normální (odhadovaná) doba trvání činnosti. Předpokládá se však alokace většího objemu zdrojů ve prospěch určité činnosti, a tedy dodatečné crash náklady. 25

26 4. Vícekriteriální rozhodování Použité zdroje: [8], [9], [10] S problémy vícekriteriálního rozhodování se velice často setkáváme v každodenním životě a většinou si ani neuvědomíme, že se jedná o tento typ úlohy. Přitom se nemusí hned jednat o rozhodování o problémech s celospolečenskými dopady, ale o rozhodovací problémy, které jsou nuceni řešit jednotliví lidé. Takovým rozhodnutím může být například výběr počítače pro domácí použití. Metody vícekriteriálního rozhodování patří k základní teoretické výbavě každého ekonoma a manažera. Zabývají se hodnocením variant podle několika kritérií, přičemž varianta hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá nejlépe hodnocená podle kritéria jiného. Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší konflikty mezi vzájemně protikladnými kriterií. 4.1 Historie vícekriteriálního rozhodování V souvislosti s ekonomickými úvahami poprvé explicitně formuloval problém vícekriteriálnosti při posuzování stavu ekonomických systémů italský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto 7. K teorii vícekriteriálního rozhodování též významně přispěl T. C. Koopmans 8, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku Počínaje rokem 1972 se pořádají o vícekriteriálním rozhodování pravidelně velké mezinárodní vědecké konference, této problematice se věnuje i řada časopisů jako například Multi-Criteria Decision Analysis. 7 Vilfredo Frederico Damaso Pareto italský ekonom, sociolog a politolog, profesor na univerzitě v Lausanne. Byl průkopníkem ekonometrie.[29] 8 T. C. Koopmans se narodil v roce 1910 v Holandsku. V současnosti patrně nejvíce ceněnými jsou výsledky, které T. Koopmans dosáhl v oblasti modelování výrobního procesu a v makroekonomické teorii ekonomického růstu.[30] 26

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza Systémy pro podporu rozhodování Modelování a analýza 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Datové sklady, přístup, analýza a vizualizace Povaha a zdroje dat (data, informace, znalosti a interní, externí,

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Konference WITNESS 2005 Kroměříž, 26.-27. 5. 2005

Konference WITNESS 2005 Kroměříž, 26.-27. 5. 2005 PROPOJENÍ OPTIMALIZAČNÍHO A SIMULAČNÍHO MODELU PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 1. Úvod FARMACEUTICKÉ VÝROBY Ing Petra Vegnerová Prof. Ing. Ivan Gros, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ HYNČICOVÁ TEREZA, H2IGE1 2014 ÚVOD Z DŮVODU VYLOUČENÍ HRUBÝCH CHYB A ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI NIKDY NEMĚŘÍME DANOU VELIČINU POUZE JEDNOU VÝSLEDKEM OPAKOVANÉHO MĚŘENÍ NĚKTERÉ VELIČINY JE

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time (

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management 2009 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN-80-247-1501-5 2. Němec, V.: Projektový management. Praha:

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor 1 ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s.

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s. ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto s. Anotace Při dnešní velice dynamicky se měnící situaci na trzích

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi pro podnikatelskou praxi Ing. Jan Vlachý, Ph.D. vlachy@atlas.cz Dlouhý, M. a kol. Simulace podnikových procesů Vlachý, J. Řízení finančních rizik Scholleová, H. Hodnota flexibility: Reálné opce Sylabus

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Řízení projektů. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Řízení projektů. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Řízení projektů Ing. Michal Dorda, Ph.D. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Použitá literatura Tato prezentace byla vytvořena především s využitím následujících zdrojů: ŠIROKÝ, J. Aplikace počítačů v provozu vozidel.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Základy tvorby projektových plánů metodou CPM - projektové řízení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Obecné metody systémové analýzy

Obecné metody systémové analýzy Obecné metody systémové analýzy Graf jako pojem matematické teorie grafů (nikoliv např. grafické znázornění průběhu funkce): určitý útvar (rovinný, prostorový), znázorňující vztahy (vazby, relace) mezi

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Vedoucí projektu: RNDr. M. Kopecký, Ph.D. Externí konzultant: M. Houska Počet řešitelů: 4-6 Řešitelé: tým ještě není kompletní Předpokládané

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více