TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ Miroslav Mitlöhner Anotace: Sexuálni motivovaná trestná činnost páchaná na dětech, a to včetně komerčního sexuálního zneužívání, patří mezi nejzávažnější formy kriminality a vyžaduje maximální pozornost jak ze strany orgánů činných v trestním řízení, tak široké veřejnosti. Efektivní postih pachatelů této trestné činnosti vyžaduje správnou právní kvalifikaci jejich skutků. S oběťmi sexuálně motivovaných trestných činů přicházejí do styku vedle sociálních pracovníků i speciální pedagogové, pro jejichž informaci a kvalifikovanou orientaci v problematice je náš text určen. Dostávají tak přehled o skutečnostech, kterými jsou tyto trestné činy charakterizovány a jejichž naplnění vede k potrestání pachatele. Klíčová slova: trestný čin, sexuálně motivovaný trestný čin, pohlavní zneužíváni, kriminalita, judikatura, prevence kriminality, zneužívání závislosti. Úvod Smyslem tohoto článku, který autor pojal z hlediska trestního práva, je nejen čtenáře orientovat v problematice, ale zároveň mu poskytnout dostatek kvalifikovaných informací, které může využít především ve své odborné praxi. O tom, že v podobných tématech přetrvává informační středověk, přinášejí dostatečné množství důkazů hromadné sdělovací prostředky, jejichž informace jsou plné nepřesností, nekompetentnosti a vyložených nesmyslů. Stejně jako v právu, i v oblasti lidské sexuality mají jednotlivé poj my zcela pregnantné vymezený obsah, jehož neznalost vede k omylům a mezidisciplinárním nepochopením. Proto je správná orientace v právní problematice tohoto jednání nezbytná a potřebná i pro práci speciálního pedagoga. Charakteristika sexuálně motivované kriminality Trestný čin je v 3 tr. zák. vymezen jako pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného čin. Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost, nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný ( 5 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. Čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, není proviněním, jestliže je spáchán mladistvým a stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.

2 Sexuální trestné činy lze charakterizovat jako činy spáchané pro bezprostřední sexuální uspokojení pachatele, které je v rozporu s převládající sexuální morálkou společnosti, ve které pachatel žije, a jsou uvedeny v trestním zákoně. Sexuální kriminalita zaujímá mezi ostatními druhy kriminality zvláštní postavení. Vždy přitahovala zájem veřejnosti, často bohužel na základě neúplných informací. Tento zájem využívají mediální prostředky zejména bulvárního charakteru, a vše skandálně zveličují, aniž by podaly věcná a vědecky podložená vysvětlení a objektivní hodnocení. Reakce veřejnosti jsou nepřiměřené, čímž nejvíce trpí oběť a její okolí. Veřejnost volá po zvýšené trestnosti, někdy podléhá panickému strachu, kritizuje se úroveň činnosti orgánů činných v trestním řízení, ztrácí se důvěra v právní řád a raději se sahá po svépomoci, mstě a jiným mimoprávním prostředkům. Jedná se o velice složitou a náročnou problematiku, která vyžaduje interdisciplinární přístupy a řešení. V poslední době nabyla tato problematika široké aktuálnosti. Na XV. sexuologických dnech pořádaných Českou sexuologickou společností v srpnu 2003 bylo konstatováno, že v důsledku společenských změn, kdy rodina ztratila svou hospodářskou funkci, pohlavní role mužů a žen nabyly nové sociokulturní podoby. Stále intenzivněji v tomto rámci působí masová kultura, která přispívá nejen ke konvencionalizaci a stereotypizaci pohlavních vztahů, ale vytváří se i dobový charakter sexuality jako konzumu", takže dochází k erotizaci ve všech oblastech umění a kultury'. Mravní normy jsou relativní a historicky proměnlivé. Pro naši dobu se zdá být rozhodující rozsáhlá pohlavní svoboda, jakož i individuální prožívání slasti, někdy až nerealistické. Láska jako sujet de fiction" ve smyslu Stendhalova pojetí, totiž láska jako výzva k přirozenému pocitovému právu člověka, vytvářená romantickou literaturou, romány, operetou a operou, je překonána. Prostřednictvím kina, televize a internetu se stupňují požitky, rafinovanost prožívání, ztrácejí se společenské funkce jaké měly sňatek a rodina. Detabuizace erotiky rozšířená masovými médii došla tak daleko, že erotika sama ztratila svou přitažlivost a oprostila se od citových vazeb. Tyto psychologické postřehy nalezly svůj odraz i v kriminologickém chápání sexuální deviace a potřeby změny orientace prevence a výzkumu sexuální delikvence. Dalším významným faktorem, ovlivňujícím změnu v hodnocení a postihu sexuální delikvence, je rozsáhlá migrace, zvýšená i odstraněním hranic. Globalizace spojená s novými komunikačními prostředky vede v této souvislosti k rozvoji obchodu s lidmi - ženami, dětmi, k zavlékání do ciziny, rozšiřování prostituce, 1 PONDĚLÍČEK, I. Erotika a sexualita v masové kultuře. Sborník XV. bohnické sexuologické dny, 2003.

3 přičemž jsou zneužívány děti bez ohledu na pohlaví a věk. Bezbranné oběti jsou zneužívány k různým sadomasochistickým praktikám nebo k pornografii. Proti tomuto ubližování dětem nastal v celém světe intenzivní boj za stále větší účasti státních orgánů - ať výkonných, soudních či zákonodárných, koordinovaný mezinárodními akty a činností. Svědčí o tom úmluvy na ochranu žen, Úmluva o právech dítěte z roku 1989 a řada doporučení Rady Evropy, počínaje rokem Současné vznikaly různé dobrovolné, zájmové a charitativní organizace. Z nich je třeba jmenovat na prvém místě Mezinárodní společnost pro prevenci zneužívání dětí (Child Sexual Abuse), která pořádá pravidelné konference a kongresy, koordinující všechny formy prevence a boje s touto závažnou, skrytou a obtížně diagnostikovatelnou delikvencí. V roce 1996 byla uspořádána v Praze mezinárodní konference East-West Conference about Child Sexual Abuse and Sexual Violence" v návaznosti na nedávné aféry v Belgii, Rakousku a jinde. Byla zdůrazněna potřeba dokonalejšího poznávání motivace a osobnosti pachatelů sexuálního zneužívání a agrese, potřeba nalézání nových účinných metod pomoci, léčení a ovšem též účinného postihu. Současně byla zvýrazněna účelnost hledat nové formy prevence, zdokonalování vězeňské a postpenitenciární péče, reintegrace pachatelů do společnosti, a ochrany a podpory obětí 2. Přes stálé zdůrazňování multidisciplinární spolupráce při řešení těchto problémů však k takové plynulé spolupráci v praktické úrovni nedošlo, nadále se problémy řeší dílčím způsobem a převážné s hlediskem různých zainteresovaných oborů, takže konečný efekt nepřináší žádoucí výsledky. Třetím faktorem ovlivňujícím přístup a nazírání na sexuální delikvenci je rozmach vědy a zdokonalování poznávání jejích příčin. Sexuální delikvence je těsné spjatá s morálkou. Dříve byli pachatelé považování za morální zrůdy" a také se podle toho s nimi nakládalo. Současný rozvoj medicíny, psychologie, sociologie, kriminologie, jakož i právní nauky vedl k humánnímu přístupu a pomoci jak pachatelům, tak i jejich obětem. Dřívější doživotní detence v uzavřených léčebnách, kastrace či lobotomie byly nahrazeny moderními metodami. Objevování příčin vedlo společnost i k větší toleranci, což je patrno z právní úpravy, kdy homosexualita nebo dobrovolný incest 3 již ve většině právních úprav nejsou trestné. Současné je stále více zdokonalováno zacházení se sexuálními delikventy. Příkladem moderního způsobu je u nás i ochranné 2 3 Blíže viz Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí". Sborník. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, V rekodifikovaném trestním zákoníku trestnost soulože mezi příbuznými zůstala zachována. m

4 léčení již v průběhu výkonu trestu, čímž se řadíme mezi přední státy. Rozvojem odborných pracovišť se zvyšuje i rozsah preventivního působení a včasná regulace projevů této delikvence. Současně se věnuje soustředěná pozornost pachatelům i po propuštění z výkonu trestu nebo podmíněně propuštěným, kdy významnou roli hraje vedle medicínských a psychologických odborníků i probační a mediační služba. Obdobně je věnována značná pozornost týraným dětem a ženám. V této činnosti jsou zvláště aktivní různé charitativní a nevládní organizace a nadace. Nedochází tak k izolaci jedinců, což by se mělo zobrazit i ve snížení recidívy projevů deviace. V souladu s vědeckými poznatky došlo též k modernizaci trestně právní úpravy sexuální delikvence ve všech evropských státech, přežitá zákonná ustanovení - kupříkladu trestní postih homosexuality (je zajímavé, že v bývalém SSSR byl trestným činem jen pohlavní styk mezi muži) - byla zrušena, jiná byla přizpůsobena vědecké úrovni, kupříkladu definice soulože a podobně. Východiskem byla definice sexuálního zdraví, kterou formulovala Světová zdravotnická organizace v roce 1974 jako stav, kdy jde o souhrn tělesných, citových, rozumových a společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje vztahy k lidem a pozitivně rozvíjí jeho schopnost lásky". Z této definice plyne, že se jedná o komplex aspektů, nikoliv jen o jednotlivý jev, uspokojující lidské libido. Stále se rozšiřující ochrana lidských práv, která je poslední dobou prioritou všech demokratických států, značně přispěla k racionálnímu řešení této problematiky. Právní normy zajišťující ochranu základních lidských práv platí jak pro pachatele, tak i pro oběti této trestné činnosti, a jsou stále zdokonalovány a rozšiřovány. Mezinárodní orgány i naše orgány státní moci vyvíjejí snahu o preventivní činnost. Pořádají se různé mezinárodní i národní konference za účasti sexuologů, psychiatrů a ostatních odborných lékařů, sociálních pracovníků, právníků, sociologů, pedagogů a dalších, jsou zakládány odborné i charitativní orgány a instituce, rozvíjí se sexuální výchova, zdokonaluje se legislativa a mezinárodní spolupráce na tomto poli. Zejména je nutné věnovat pozornost boji proti sexuálnímu zneužívání dětí, neboťjejich životní perspektiva bývá touto činností ohrožena trvale. Pro komplexní řešení problematiky sexuální delikvence je potřeba dokonalejšího poznání motivace, osobnosti pachatelů, příčin jejich agresivního chování, což by vedlo k nalezení účinných forem pomoci 4. Tedy jak léčit, tak i soudit. Hledají se účinnější formy obecné i zvláštní prevence, které by vedly k zabránění recidívy. Patří sem i zdokonalování vězeňské a postpenitenciární péče o tyto delikventy. Nedílnou 4 Viz blíže WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha : Grada Publishing, ISBN B

5 součást tvoří i právní úprava podmínek trestního postihu sexuální delikvence, výkonu trestu odnétí svobody a podmínek ochranného léčení, včetně nových forem trestněprávních opatření s pomocí probační a meditační služby. Ačkoliv bylo dosaženo mnoho uspokojivých výsledků v této oblasti, současná společenská situace vyžaduje, aby se zvýšila pozornost interdisciplinárnímu řešení nové vzniklých problémů a všestrannému zlepšování boje proti této nebezpečné kriminalitě. Podstata těchto činů je tedy relativní a je zřejmé, že může být sexuálním deliktem i takové jednání, které již není v rozporu s převládající sexuální morálkou společnosti a je trestné jen proto, že právní normy nebyly uvedeny do souladu s morálkou současnou. Trestného činu sexuálně motivovaného se může dopustit člověk duševně zdravý, duševně nemocný i sexuální deviant. Existují sexuální aktivity, jejichž právní hodnocení bude záviset právě na místě a době páchání. I normální sexuální aktivita zdravého člověka může být v některých státech hodnocena jako trestná. Téměř všeobecně je v USA zakázána soulož mladistvým mužům a ženám. Při rozhodování jsou soudy přísnější, jde- -li o lidi mladší 20 let, když jde o styk mezi různými sociálními vrstvami a zvláště mezi jedinci různých ras. Praxe však prokázala formálnost těchto zákonů, kterých se téměř nevyužívá. Pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů jsou v drtivé většině způsobilí nést odpovědnost za svoje činy před zákonem. Ze skutečnosti, že sexuální úchylka je chorobnou poruchou, nelze vyvodit závěr, že je úchylná osoba za svoje jednání beztrestná. Z psychiatricko-sexuologického hlediska může být trestný čin spáchán čistě na podkladě psychické poruchy nebo čistě na podkladě sexuální deviace, ale je možné i překrývání. Některé sexuální úchylky mají již ve své podstatě charakter trestné činnosti a jejich realizace naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu. Je to kupř. sadismus (vražda podle 219, ublížení na zdraví podle 221 a 222, týrání svěřené osoby podle 215, omezování osobní svobody podle 231, vydírání podle 235, útisk podle 237), pedofílie (pohlavní zneužívání podle 242 ), incest (soulož mezi příbuznými podle 245), fetišismus (krádež podle 247, pokud pachatel odcizí předměty tvořící předmět jeho sexuálního zájmu) 5, transvesticismus s WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha : Grada Publishing, ISBN DUNOVSKÝ, J., a kol. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha : Grada Publishing, ISBN Zpravidla se jedná o dámské prádlo. Posuzoval jsem ale i jednání pachatele, který odcizil několik set párů dámských bot, nad kterými onanoval. Byl shledán zmenšeně príčetným a bylo mu uloženo ochranné léčení.

6 (padělání a pozměňování veřejné listiny podle 175, pokud pachatel svévolné mění údaje o jménu, pohlaví a stavu na dokladech v souladu se svojí představou). Naproti tomu se může charakter trestné činnosti postupné vytrácet u těch sexuálních úchylek, jejichž projevy a realizace s ohledem na měnící se společenské, etické a právní názory společnosti, případné na stupeň fyzické vyspělosti oběti, ztrácí svoji nebezpečnost pro společnost a zaniká tak materiální znak skutkové podstaty. Aby šlo v konkrétním jednání o trestný čin, nestačí že jsou jeho znaky uvedeny v trestním zákoně, ale je třeba, aby byl ve své konkrétní podobě pro společnost nebezpečným. Právním odrazem stupně nebezpečnosti činu pro společnost je jeho trestnost. Je vhodné čas od času sexuální chování společnosti vyhodnocovat a případně novelizovat příslušná ustanovení trestního zákona, týkající se trestných činů sexuálně motivovaných. Stíhat jen takové činy, u kterých společenská nebezpečnost přetrvává, přičemž je třeba považovat vždy za společensky nebezpečná ta jednání, kde bylo k dosažení sexuálního uspokojení užito jakéhokoliv násilí či hrozby násilím, obětí činu bylo dítě a byla porušena veřejná mravnost. Rozbor současné právní úpravy Ve svém článku se chci zaměřit na výklad skutkové podstaty trestného činu pohlavního zneužívání ve znění současné právní úpravy. Pohlavní zneužívání je upraveno ve dvou ustanoveních trestního zákona. Objektem trestného činu podle 242 tr. zákona 6 je mravní a tělesný vývoj osob mladších 15 let před jakýmkoliv útokem na jejich nedotknutelnost v sexuální sféře, a to i v případech, kdy nedošlo k jejich narušení. Objektem trestného činu podle 243 tr. zákona 7 je svoboda rozhodování v sexuálních vztazích. Chráněna je lidská důstojnost v sexuální sféře jednak u osob mladších osmnácti let, jednak u osob starších osmnácti let, pokud jsou svěřeny dozoru pachatele, který využívá vztahu závislosti mezi sebou a svěřenou osobou. Obě ustanovení poskytují ochranu oběma pohlavím, a to jak před heterosexuálními, tak homosexuálními činy. U trestného činu podle 242 tr. zákona není pohlavní vyspělost a nedotčenost rozhodná. Stejné tak není rozhodné, z čí strany vzešla iniciativa k jednání, kdo byl aktivnější, zda ke skutku došlo na základě citového vztahu, se souhlasem či na výslovnou žádost zneužité osoby. Tyto skutečnosti se uplatní při úvaze o stupni nebezpečnosti činu pro společnost, případně mohou vést k závěru o nepatrném stupni nebezpečnosti činu pro společnost. Každá osoba bez ohledu na svůj věk má nezadatelné právo rozhodovat dobrovolně o svém sexuálním životě, kdy, jak a s kým 4 7 Zák. čís. 140/1961 Sb., v platném znění. Viz odkaz č. 3.

7 se rozhodne sexuálně žít. A to bez ohledu, zda takové její rozhodnutí povede k negativním dopadům na její psychický, fyzický a citový rozvoj. Nesmí ovšem její jednání vést ke spáchání trestného činu na jiné osobě, takže pozor na věk partnera či partnerky. Pro tento závěr svědčí výklad čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, zaručující každému právo činit vše, co není zákonem zakázáno, praktické zkušenosti a výsledky sexuologických výzkumů mladé generace o preferenci neinvazních sexuálních technik mezi mládeží, preferovaných jednak s cílem uchování panenství jednak ze zvědavosti. Jistě by stálo zato zjistit seriózním výzkumem, zda a do jaké míry tyto praktiky u osob mladších patnácti let vedou k negativním společenským projevům, jak se občas tvrdí. Podle definice zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 se za pohlavní zneužívání považuje nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování, jako je jakékoliv dotýkání, styk nebo vykořisťování, a to kýmkoliv, komu bylo svěřeno dítě do péče a nebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Může jít o bezdotykové setkání s exhibicionistou, ale i o účast na jakýchkoliv sexuálních aktivitách, kde nedochází k žádnému sexuálnímu kontaktu, například vystavení dítěte pornografickým videozáznamům a podobně. Kontaktní zneužívání je takové, kdy dochází k dráždění prsou, pohlavních orgánů, souloži, orálnímu či análnímu sexu. Jiné formy sexuálního obtěžování dětí vycházejí z rozdílného výchovného pojetí v rodinách, z osobních zkušeností a množství informací. Spadají sem i takové aktivity, jako je fotografování aktů, které přicházejí nejčastěji z okruhu široké rodiny, přátel či známých, ale i kupříkladu rodinné rituální holení přirození nezletilých dcer a manželky. Uvedená definice se tedy zcela nekryje s objektivní stránkou trestných činů podle 242 a 243 tr. zákona, nicméně však mohou být některé aktivity posuzovány podle jiných ustanovení trestního zákona, jako je kupříkladu ohrožování mravnosti podle 205 tr. zákona, ohrožování mravní výchovy mládeže podle 217 tr. zákona, nebo svádění k pohlavnímu styku podle 217 písm. a) tr. zákona. Pohlavní zneužívání podle 242 tr. zákona Objektem 8 je v prvé řadě mravní vývoj dětí a jejich nedotknutelnost v pohlavní sféře. Objektivní stránka spočívá v souloži nebo jiném způsobu pohlavního zneužití. Předmětem útoku je osoba mladší patnácti let, bez ohledu na pohlaví jak v homosexuálním, tak heterosexuálním vztahu. 8 Objekt trestného činu jsou určité společenské vztahy, hodnoty a zájmy (vlastnictví, život člověka, zdraví, důstojnost) chráněné trestním zákonem. Objekt trestného činu není totožný s hmotným předmětem útoku, na který pachatel bezprostředné útočí (konkrétní osoba, obraz v galerii apod.).

8 Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl, a to alespoň nepřímý. Nestačí tedy, že pachatel souloží nebo jinak pohlavné zneužije osobu mladší patnácti let, ale musí být alespoň srozumén s tím, že jde o osobou mladší než 15 let. Za pohlavní zneužívání je tedy považováno jakékoliv jednání, jehož smyslem je dosažení pohlavního uspokojení pachatele nebo alespoň jeho vzrušení. Čin je spáchán i tehdy, kdy přes snahu pachatele k uspokojení nedojde. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 7 Tz 67/63'je k naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu podle 242 tr. zák. nutno, aby pachatel svým skutkem sledoval své pohlavní ukojení nebo alespoň vydráždění. Pokud tento záměr není zřejmý již ze samotné povahy skutku nebo alespoň z určitých příprav pachatele k tomuto skutku, je povinností soudu, aby i tento záměr pečlivě zjišťoval. Judikatura 10 považuje za pohlavní zneužívání jiným způsobem skutečně jakýkoliv způsob ukájení, který se svojí intenzitou a závažností blíží souloži. Může jít o dráždivé dotyky pohlavních orgánů, prsů, erotogenních zón a podobně. V tomto smyslu rozhodovaly již soudy předmnichovského Československa". Tak kupříkladu se v judikátu 12 č. 163/20 Sbírky rozhodnutí trestních uvádí, že k naplnění znaků zprznění podle 128 tr. zákona z roku 1852 stačí pouhé ohmatávání pohlavního ústrojí dětí bez ohledu na to, bylo-li dosaženo pohlavního ukojení čili nic". V judikátu č. 3417/29 téže sbírky se nepředpokládá, že by čin trval delší dobu, ani že by pachatelovým jednáním bylo skutečné dosaženo ukojení chlípných chtíčů, ani, by pachatelův úmysl směřoval výhradně k tomuto cíli; stačí pohlavní zneužití, jež toliko dráždí nebo stupňuje smyslnost, a tomu odpovídající úmysl pachatele". Podobně judikát č. 4151/31 Sb. pod pojmem zprznění" předpokládá sice, že zlý úmysl pachatele směřoval k ukojení jeho chlípných chtíčů, nevyžaduje však, aby tohoto účelu (účinku) bylo skutečně dosaženo". Z hlediska trestní sazby zákon oba způsoby vedoucí ke spáchání trestného činu nerozlišuje. Nicméně na rozdíl od pojmu soulož je pojem jiný způsob zneužití" širší a bude třeba vždy posuzovat intenzitu takovéhoto jednání jednak z hlediska naplnění objektivních znaků trestného činu vůbec, a jednak z hlediska uložení přiměřeného trestu pachateli. ' V českém právním řádu není precedens (soudní rozhodnutí) pramenem práva, ale slouží jako výkladové vodítko pro obdobné kauzy. 10 Rozhodovací činnost soudů, příp. výsledky této rozhodovací činnosti. " Viz odkaz č Rozsudek. Právnicky závažné a zajímavé judikáty vycházejí ve sbírkách. Publikací judikátů se sjednocuje soudní rozhodování (tj. judikatura).

9 Nejvyšší soud ČSSR ve svém stanovisku Tpjf 158/80 konstatoval, že byly v soudní praxi za jiný způsob pohlavního zneužívání důvodné považovány toliko intenzivnější zásahy do pohlavní sféry poškozených, jako např. ohmatávání prsou nebo pohlavních orgánů, líbání přirození apod., které směřovaly k sexuálnímu vzrušení pachatele. Soudy správně spatřovaly naplnění uvedeného zákonného znaku nejen v aktivní činnosti pachatele, ale i při aktivním jednání poškozené osoby (např. ohmatávání pachatelova pohlavního údu). Pochybením však bylo, když soud posoudil jako pokus pohlavního zneužívání jednání pachatele spočívající v doteku pohlavního údu na přirození poškozené, aniž by došlo ke spojení pohlavních orgánů. Přehlédl totiž, že v daném případě byl trestný čin pohlavního zneužívání již dokonán právně jiným způsobem než vykonáním soulože. V této souvislosti se nabízí otázka, zda-li je vůbec prakticky možný pokus pohlavního zneužívání od okamžiku, kdy dojde k erotickému kontaktu pachatele s obětí. Kdyby totiž pachatel usiloval o soulož, a ta by se neuskutečnila, dopustil by se dokonaného trestného činu pohlavního zneužívání právě jiným způsobem". K závažnější formě pohlavního zneužívání dochází, je-li spácháno na osobě svěřené dozoru pachatele zneužitím její závislosti na pachateli ( 242 odst. 2 tr. zákona). Jedná se o takovou osobu, vůči které má pachatel právo a povinnost na ni dohlížet a bdít nad ní. Tak je tomu zejména ve vztahu mezi rodiči a dětmi, u vychovatele, učitele, vedoucího dětského tábora, sportovního instruktora apod. Za takovou osobu se považuje i partner jednoho z rodičů, který žije s poškozenou osobou ve společné domácnosti. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 2 To 22/84, publikovaného pod č. 28/85 Sb. rozhodnutí trestních, tento partner sice není subjektem práv a povinností rodičů a dětí při výchově dětí, avšak ve shodě s pravidly morálky a ustanovením 18 zákona o rodině je povinen pomáhat při řádné výchově, včetně výchovy mravní. S přihlédnutím k tomu pak je přirozené, že manžel rodiče (v daném případé nevlastní otec poškozených) musí mít i oprávnění nezbytná k tomu, aby mohl svou povinnost vyplývající ze zákona plnit. Naplnění znaku zneužití závislosti předpokládá, že poškozená osoba je v určitém směru odkázána na pachatele, a tím je omezena svoboda jejího rozhodování. Právě tohoto nedostatku úplné svobody rozhodování pachatel využívá k realizaci svých záměrů. Stejná situace jako u manžela rodiče je i u druha rodiče, osvojitelů či pěstounů a poručníka. Zneužití závislosti osoby svěřené dozoru pachatele znamená, že tato osoba mladší patnácti let dá pachateli souhlas k souloži nebo jinému pohlavnímu zneužívání pod určitým psychickým nátlakem daným autoritou vztahu, případně formou pachatelova zákazu či odepření něčeho. Na druhé straně může ke vztahu závislosti dojít slibem určité materielní nebo

10 jiné výhody či prospěchu, jakou může být kapesné, financování volnočasových aktivit a podobně. Zde by ovšem šlo o jednočinný souběh s trestným činem svádění k pohlavnímu styku podle 217 písm. a) tr. zákona, jehož se dopustí ten, kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za její pohlavní sebeukájení, obnažování se nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch. Aktivity uvedené v tomto ustanovení jsou - mimo soulože - způsobilé naplnit znak pohlavního zneužití jiným způsobem". Pakliže by však došlo k vynucení soulože nebo jiného obdobného pohlavního styku násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí (nebo zneužitím bezbrannosti), šlo by o trestný čin znásilnění podle 241 odst. 1 a odst. 3 písm. b) tr. zákona. Naplnění znaku zneužití závislosti předpokládá stav, kdy je poškozená osoba v určitém směru odkázaná na pachatele a tím je omezena svoboda jejího rozhodování. Právě tohoto nedostatku úplné svobody pachatel využívá k realizaci svých záměrů. Tak kupříkladu nebylo shledáno naplnění tohoto znaku v případě, kdy pachatel v nočních hodinách v ložnici osahával pohlavní orgány své nevlastní dcery, a to pouze tehdy, kdy poškozená spala, a když se v jednom případě probudila, okamžitě vše nahlásila své matce 13. Pohlavní zneužívání podle 243 tr. zák. Toto ustanovení 243 tr. zákona upravuje trestní odpovědnost pachatele, který zneužitím závislosti osoby mladší 18 let nebo osoby svěřené jeho dozoru přiměje tuto osobu k mimomanželské souloži, nebo kdo využije její závislosti a jiným způsobem ji pohlavně zneužije. Objektem trestného činu je svoboda rozhodování v sexuální sféře. Chráněna je lidská důstojnost jednak u osob mladších osmnácti let a jednak u osob starších osmnácti let, pokud jsou svěřeny dozoru pachatele, který tuto osobu přiměje k mimomanželské souloži, nebo využije její závislosti a jiným způsobem ji pohlavně zneužije. Pohlaví aktérů je nerozhodné, takže může jít jak o heterosexuální tak homosexuální kontakty. Podle judikatury se předpokládá právo a povinnost pachatele mít nad takovou osobou dohled a bdít nad ní, je to kupříkladu opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, vychovatel u chovance výchovného ústavu pro mládež, příslušník vězeňské služby u odsouzených. Naproti tomu nelze považovat dělnici podřízenou vedoucímu dílny za osobu svěřenou jeho dozoru 14. Nicméně ataky za těchto skutkových okolností mohou být kvalifikovány podle jiných ustanovení trest- " Judikát R 17/1982, SR 17/1997 (číslo judikátu, pod kterým je publikován ve Sbírce rozhodnutí). 14 Judikáty R 90/1956, R 47/

11 ního zákona (kupříkladu jako vydírání nebo útisk) 15. Ke spáchání tohoto trestného činu je zapotřebí naplnění jednak znaku zneužití závislosti, jednak znaku, že jde buďto 0 osobu mladší 18 let a nebo o osobu starší, která je svěřena dozoru pachatele. Samotný fakt svěření dozoru ještě sám o sobě neznamená, že šlo ze strany pachatele o zneužití závislosti. Jestliže k sexuálním kontaktům došlo ze vzájemné náklonnosti, nejde o trestný čin, a to 1 přes existenci vztahu závislosti (na rozdíl od ustanovení 242 tr. zák., kdy je vztah vzájemné náklonnosti irelevantní). Formulace tohoto zákonného ustanovení je ve srovnání s jinými trestními zákoníky problematická. Pojem dozoru" je ojedinělý. Analyzujeme-li jasnost, přesnost a účinnost předchozích zákonných ustanovení, setkáváme se zde s dalším pojmem při pohlavním zneužívání. Může jít o stav závislosti, bezbrannosti a nyní ještě pod dozorem". Kromě toho sám pojem dozoru v demokratickém chápání nevyznívá uspokojivě. Toto zákonné ustanovení by mohlo být použito při postihu tak zvaného sexuálního harašení. Zásadní rozdíl mezi oběma skutkovými podstatami trestných činů pohlavního zneužívání a znásilněním spočívá v absenci prvku násilí u těchto trestných činu, zatímco u znásilnění je násilí nezbytnou součástí trestného činu. Ale o tom až v další stati, kterou chci věnovat právě výkladu znásilnění. Na závěr mi dovolte uvést jeden ilustrační příklad, na kterém lze procvičovat informace získané v této stati: Milenci v noci po milování: Ona: Máš mě rád?" On: Ano, mám!" Ona: Uděláš něco pro mě?" On: Všechno na světě." Ona: Nevyvolávej mé zítra z vlastivědy!" Literatura: BURIÁNEK, J. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha : Linde, ISBN CÍSAŘOVÁ, D., a kol. Trestní právo procesní. Praha : Linde, ISBN X. DUNOVSKÝ, J.; MITLÔHNER, M.; HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha : Grada Publishing, ISBN JANIŠ, K. Sexuální výchova-příspěvek k teorii a praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN JELÍNEK, J., a kol. Trestní zákon a trestní řád - poznámkové vydání s judikaturou. Praha : Linde, ISBN KUBIK, J. Vybrané problémy z trestního práva procesního. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN tr. zák., 237 tr. zák.

12 LESZCZYNSKI, J. Przeslepstwo Zgwalcenia w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, MITLÖHNER, M. Učebni texty k trestnímu právu. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN MITLÖHNER, M.; CHYTRÁ, V. Právnické termíny - část I. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN NOVOTNÝ, O.; VOKOUN, R., a kol. Trestní právo hmotné-zvláštníčást. Praha : ASPI, ISBN SOLNAŘ, V.; FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D. Systém českého trestního práva. Praha : Orac, ISBN WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha : Grada, ISBN Netradičné ozdobené schodišťové prostory školy B

Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. 1. Místo úvodu Trestně právní normy cílené do oblasti lidské sexuality mají na počátku třetího tisíciletí za cíl důslednou

Více

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ)

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ) MINISTERSTVO VNITRA Odbor bezpečnostní politiky Oddělení analýz, koncepcí a krizového řízení Č.j.: Praha 3.2.2005 Počet listů: 7 Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1. JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc.

Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1. JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc. Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1 JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc. Po opuštění materiálního pojetí skutkové podstaty trestného činu a nahrazení pojetím formálním či pojetím formálním

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU

SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU Miroslav Mitlöhner Anotace: Po téméř desetileté připraví byl loňského roku přijat v České republice nový trestní zákoník. Matenelni pojetí trestného

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období 163 8. funkční období 163 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 2011 Parlament České republiky Senát

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

VYBRANÁ TÉMATA 1/2014

VYBRANÁ TÉMATA 1/2014 VYBRANÁ TÉMATA 1/2014 POSTAVENÍ ÚŘEDNÍCH OSOB UČITELÉ JAKO ÚŘEDNÍ OSOBY? Mgr. Eva Tetourová květen 2013 Obsah: Pojem úřední osoba...2 Ochrana a odpovědnost úředních osob z hlediska trestního práva...4

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i - 1 - Pavel Hasenkopf, 12. listopadu 2012 N á v r h Rozhodnutí prezidenta republiky o a m n e s t i i Při příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,... (nějaké další úvodní sdělení s politickým

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Šikana. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Šikana. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Šikana Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Šikana Šikana (z německého Schikane) označuje

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více