TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ Miroslav Mitlöhner Anotace: Sexuálni motivovaná trestná činnost páchaná na dětech, a to včetně komerčního sexuálního zneužívání, patří mezi nejzávažnější formy kriminality a vyžaduje maximální pozornost jak ze strany orgánů činných v trestním řízení, tak široké veřejnosti. Efektivní postih pachatelů této trestné činnosti vyžaduje správnou právní kvalifikaci jejich skutků. S oběťmi sexuálně motivovaných trestných činů přicházejí do styku vedle sociálních pracovníků i speciální pedagogové, pro jejichž informaci a kvalifikovanou orientaci v problematice je náš text určen. Dostávají tak přehled o skutečnostech, kterými jsou tyto trestné činy charakterizovány a jejichž naplnění vede k potrestání pachatele. Klíčová slova: trestný čin, sexuálně motivovaný trestný čin, pohlavní zneužíváni, kriminalita, judikatura, prevence kriminality, zneužívání závislosti. Úvod Smyslem tohoto článku, který autor pojal z hlediska trestního práva, je nejen čtenáře orientovat v problematice, ale zároveň mu poskytnout dostatek kvalifikovaných informací, které může využít především ve své odborné praxi. O tom, že v podobných tématech přetrvává informační středověk, přinášejí dostatečné množství důkazů hromadné sdělovací prostředky, jejichž informace jsou plné nepřesností, nekompetentnosti a vyložených nesmyslů. Stejně jako v právu, i v oblasti lidské sexuality mají jednotlivé poj my zcela pregnantné vymezený obsah, jehož neznalost vede k omylům a mezidisciplinárním nepochopením. Proto je správná orientace v právní problematice tohoto jednání nezbytná a potřebná i pro práci speciálního pedagoga. Charakteristika sexuálně motivované kriminality Trestný čin je v 3 tr. zák. vymezen jako pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného čin. Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost, nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný ( 5 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. Čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, není proviněním, jestliže je spáchán mladistvým a stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.

2 Sexuální trestné činy lze charakterizovat jako činy spáchané pro bezprostřední sexuální uspokojení pachatele, které je v rozporu s převládající sexuální morálkou společnosti, ve které pachatel žije, a jsou uvedeny v trestním zákoně. Sexuální kriminalita zaujímá mezi ostatními druhy kriminality zvláštní postavení. Vždy přitahovala zájem veřejnosti, často bohužel na základě neúplných informací. Tento zájem využívají mediální prostředky zejména bulvárního charakteru, a vše skandálně zveličují, aniž by podaly věcná a vědecky podložená vysvětlení a objektivní hodnocení. Reakce veřejnosti jsou nepřiměřené, čímž nejvíce trpí oběť a její okolí. Veřejnost volá po zvýšené trestnosti, někdy podléhá panickému strachu, kritizuje se úroveň činnosti orgánů činných v trestním řízení, ztrácí se důvěra v právní řád a raději se sahá po svépomoci, mstě a jiným mimoprávním prostředkům. Jedná se o velice složitou a náročnou problematiku, která vyžaduje interdisciplinární přístupy a řešení. V poslední době nabyla tato problematika široké aktuálnosti. Na XV. sexuologických dnech pořádaných Českou sexuologickou společností v srpnu 2003 bylo konstatováno, že v důsledku společenských změn, kdy rodina ztratila svou hospodářskou funkci, pohlavní role mužů a žen nabyly nové sociokulturní podoby. Stále intenzivněji v tomto rámci působí masová kultura, která přispívá nejen ke konvencionalizaci a stereotypizaci pohlavních vztahů, ale vytváří se i dobový charakter sexuality jako konzumu", takže dochází k erotizaci ve všech oblastech umění a kultury'. Mravní normy jsou relativní a historicky proměnlivé. Pro naši dobu se zdá být rozhodující rozsáhlá pohlavní svoboda, jakož i individuální prožívání slasti, někdy až nerealistické. Láska jako sujet de fiction" ve smyslu Stendhalova pojetí, totiž láska jako výzva k přirozenému pocitovému právu člověka, vytvářená romantickou literaturou, romány, operetou a operou, je překonána. Prostřednictvím kina, televize a internetu se stupňují požitky, rafinovanost prožívání, ztrácejí se společenské funkce jaké měly sňatek a rodina. Detabuizace erotiky rozšířená masovými médii došla tak daleko, že erotika sama ztratila svou přitažlivost a oprostila se od citových vazeb. Tyto psychologické postřehy nalezly svůj odraz i v kriminologickém chápání sexuální deviace a potřeby změny orientace prevence a výzkumu sexuální delikvence. Dalším významným faktorem, ovlivňujícím změnu v hodnocení a postihu sexuální delikvence, je rozsáhlá migrace, zvýšená i odstraněním hranic. Globalizace spojená s novými komunikačními prostředky vede v této souvislosti k rozvoji obchodu s lidmi - ženami, dětmi, k zavlékání do ciziny, rozšiřování prostituce, 1 PONDĚLÍČEK, I. Erotika a sexualita v masové kultuře. Sborník XV. bohnické sexuologické dny, 2003.

3 přičemž jsou zneužívány děti bez ohledu na pohlaví a věk. Bezbranné oběti jsou zneužívány k různým sadomasochistickým praktikám nebo k pornografii. Proti tomuto ubližování dětem nastal v celém světe intenzivní boj za stále větší účasti státních orgánů - ať výkonných, soudních či zákonodárných, koordinovaný mezinárodními akty a činností. Svědčí o tom úmluvy na ochranu žen, Úmluva o právech dítěte z roku 1989 a řada doporučení Rady Evropy, počínaje rokem Současné vznikaly různé dobrovolné, zájmové a charitativní organizace. Z nich je třeba jmenovat na prvém místě Mezinárodní společnost pro prevenci zneužívání dětí (Child Sexual Abuse), která pořádá pravidelné konference a kongresy, koordinující všechny formy prevence a boje s touto závažnou, skrytou a obtížně diagnostikovatelnou delikvencí. V roce 1996 byla uspořádána v Praze mezinárodní konference East-West Conference about Child Sexual Abuse and Sexual Violence" v návaznosti na nedávné aféry v Belgii, Rakousku a jinde. Byla zdůrazněna potřeba dokonalejšího poznávání motivace a osobnosti pachatelů sexuálního zneužívání a agrese, potřeba nalézání nových účinných metod pomoci, léčení a ovšem též účinného postihu. Současně byla zvýrazněna účelnost hledat nové formy prevence, zdokonalování vězeňské a postpenitenciární péče, reintegrace pachatelů do společnosti, a ochrany a podpory obětí 2. Přes stálé zdůrazňování multidisciplinární spolupráce při řešení těchto problémů však k takové plynulé spolupráci v praktické úrovni nedošlo, nadále se problémy řeší dílčím způsobem a převážné s hlediskem různých zainteresovaných oborů, takže konečný efekt nepřináší žádoucí výsledky. Třetím faktorem ovlivňujícím přístup a nazírání na sexuální delikvenci je rozmach vědy a zdokonalování poznávání jejích příčin. Sexuální delikvence je těsné spjatá s morálkou. Dříve byli pachatelé považování za morální zrůdy" a také se podle toho s nimi nakládalo. Současný rozvoj medicíny, psychologie, sociologie, kriminologie, jakož i právní nauky vedl k humánnímu přístupu a pomoci jak pachatelům, tak i jejich obětem. Dřívější doživotní detence v uzavřených léčebnách, kastrace či lobotomie byly nahrazeny moderními metodami. Objevování příčin vedlo společnost i k větší toleranci, což je patrno z právní úpravy, kdy homosexualita nebo dobrovolný incest 3 již ve většině právních úprav nejsou trestné. Současné je stále více zdokonalováno zacházení se sexuálními delikventy. Příkladem moderního způsobu je u nás i ochranné 2 3 Blíže viz Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí". Sborník. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, V rekodifikovaném trestním zákoníku trestnost soulože mezi příbuznými zůstala zachována. m

4 léčení již v průběhu výkonu trestu, čímž se řadíme mezi přední státy. Rozvojem odborných pracovišť se zvyšuje i rozsah preventivního působení a včasná regulace projevů této delikvence. Současně se věnuje soustředěná pozornost pachatelům i po propuštění z výkonu trestu nebo podmíněně propuštěným, kdy významnou roli hraje vedle medicínských a psychologických odborníků i probační a mediační služba. Obdobně je věnována značná pozornost týraným dětem a ženám. V této činnosti jsou zvláště aktivní různé charitativní a nevládní organizace a nadace. Nedochází tak k izolaci jedinců, což by se mělo zobrazit i ve snížení recidívy projevů deviace. V souladu s vědeckými poznatky došlo též k modernizaci trestně právní úpravy sexuální delikvence ve všech evropských státech, přežitá zákonná ustanovení - kupříkladu trestní postih homosexuality (je zajímavé, že v bývalém SSSR byl trestným činem jen pohlavní styk mezi muži) - byla zrušena, jiná byla přizpůsobena vědecké úrovni, kupříkladu definice soulože a podobně. Východiskem byla definice sexuálního zdraví, kterou formulovala Světová zdravotnická organizace v roce 1974 jako stav, kdy jde o souhrn tělesných, citových, rozumových a společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje vztahy k lidem a pozitivně rozvíjí jeho schopnost lásky". Z této definice plyne, že se jedná o komplex aspektů, nikoliv jen o jednotlivý jev, uspokojující lidské libido. Stále se rozšiřující ochrana lidských práv, která je poslední dobou prioritou všech demokratických států, značně přispěla k racionálnímu řešení této problematiky. Právní normy zajišťující ochranu základních lidských práv platí jak pro pachatele, tak i pro oběti této trestné činnosti, a jsou stále zdokonalovány a rozšiřovány. Mezinárodní orgány i naše orgány státní moci vyvíjejí snahu o preventivní činnost. Pořádají se různé mezinárodní i národní konference za účasti sexuologů, psychiatrů a ostatních odborných lékařů, sociálních pracovníků, právníků, sociologů, pedagogů a dalších, jsou zakládány odborné i charitativní orgány a instituce, rozvíjí se sexuální výchova, zdokonaluje se legislativa a mezinárodní spolupráce na tomto poli. Zejména je nutné věnovat pozornost boji proti sexuálnímu zneužívání dětí, neboťjejich životní perspektiva bývá touto činností ohrožena trvale. Pro komplexní řešení problematiky sexuální delikvence je potřeba dokonalejšího poznání motivace, osobnosti pachatelů, příčin jejich agresivního chování, což by vedlo k nalezení účinných forem pomoci 4. Tedy jak léčit, tak i soudit. Hledají se účinnější formy obecné i zvláštní prevence, které by vedly k zabránění recidívy. Patří sem i zdokonalování vězeňské a postpenitenciární péče o tyto delikventy. Nedílnou 4 Viz blíže WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha : Grada Publishing, ISBN B

5 součást tvoří i právní úprava podmínek trestního postihu sexuální delikvence, výkonu trestu odnétí svobody a podmínek ochranného léčení, včetně nových forem trestněprávních opatření s pomocí probační a meditační služby. Ačkoliv bylo dosaženo mnoho uspokojivých výsledků v této oblasti, současná společenská situace vyžaduje, aby se zvýšila pozornost interdisciplinárnímu řešení nové vzniklých problémů a všestrannému zlepšování boje proti této nebezpečné kriminalitě. Podstata těchto činů je tedy relativní a je zřejmé, že může být sexuálním deliktem i takové jednání, které již není v rozporu s převládající sexuální morálkou společnosti a je trestné jen proto, že právní normy nebyly uvedeny do souladu s morálkou současnou. Trestného činu sexuálně motivovaného se může dopustit člověk duševně zdravý, duševně nemocný i sexuální deviant. Existují sexuální aktivity, jejichž právní hodnocení bude záviset právě na místě a době páchání. I normální sexuální aktivita zdravého člověka může být v některých státech hodnocena jako trestná. Téměř všeobecně je v USA zakázána soulož mladistvým mužům a ženám. Při rozhodování jsou soudy přísnější, jde- -li o lidi mladší 20 let, když jde o styk mezi různými sociálními vrstvami a zvláště mezi jedinci různých ras. Praxe však prokázala formálnost těchto zákonů, kterých se téměř nevyužívá. Pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů jsou v drtivé většině způsobilí nést odpovědnost za svoje činy před zákonem. Ze skutečnosti, že sexuální úchylka je chorobnou poruchou, nelze vyvodit závěr, že je úchylná osoba za svoje jednání beztrestná. Z psychiatricko-sexuologického hlediska může být trestný čin spáchán čistě na podkladě psychické poruchy nebo čistě na podkladě sexuální deviace, ale je možné i překrývání. Některé sexuální úchylky mají již ve své podstatě charakter trestné činnosti a jejich realizace naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu. Je to kupř. sadismus (vražda podle 219, ublížení na zdraví podle 221 a 222, týrání svěřené osoby podle 215, omezování osobní svobody podle 231, vydírání podle 235, útisk podle 237), pedofílie (pohlavní zneužívání podle 242 ), incest (soulož mezi příbuznými podle 245), fetišismus (krádež podle 247, pokud pachatel odcizí předměty tvořící předmět jeho sexuálního zájmu) 5, transvesticismus s WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha : Grada Publishing, ISBN DUNOVSKÝ, J., a kol. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha : Grada Publishing, ISBN Zpravidla se jedná o dámské prádlo. Posuzoval jsem ale i jednání pachatele, který odcizil několik set párů dámských bot, nad kterými onanoval. Byl shledán zmenšeně príčetným a bylo mu uloženo ochranné léčení.

6 (padělání a pozměňování veřejné listiny podle 175, pokud pachatel svévolné mění údaje o jménu, pohlaví a stavu na dokladech v souladu se svojí představou). Naproti tomu se může charakter trestné činnosti postupné vytrácet u těch sexuálních úchylek, jejichž projevy a realizace s ohledem na měnící se společenské, etické a právní názory společnosti, případné na stupeň fyzické vyspělosti oběti, ztrácí svoji nebezpečnost pro společnost a zaniká tak materiální znak skutkové podstaty. Aby šlo v konkrétním jednání o trestný čin, nestačí že jsou jeho znaky uvedeny v trestním zákoně, ale je třeba, aby byl ve své konkrétní podobě pro společnost nebezpečným. Právním odrazem stupně nebezpečnosti činu pro společnost je jeho trestnost. Je vhodné čas od času sexuální chování společnosti vyhodnocovat a případně novelizovat příslušná ustanovení trestního zákona, týkající se trestných činů sexuálně motivovaných. Stíhat jen takové činy, u kterých společenská nebezpečnost přetrvává, přičemž je třeba považovat vždy za společensky nebezpečná ta jednání, kde bylo k dosažení sexuálního uspokojení užito jakéhokoliv násilí či hrozby násilím, obětí činu bylo dítě a byla porušena veřejná mravnost. Rozbor současné právní úpravy Ve svém článku se chci zaměřit na výklad skutkové podstaty trestného činu pohlavního zneužívání ve znění současné právní úpravy. Pohlavní zneužívání je upraveno ve dvou ustanoveních trestního zákona. Objektem trestného činu podle 242 tr. zákona 6 je mravní a tělesný vývoj osob mladších 15 let před jakýmkoliv útokem na jejich nedotknutelnost v sexuální sféře, a to i v případech, kdy nedošlo k jejich narušení. Objektem trestného činu podle 243 tr. zákona 7 je svoboda rozhodování v sexuálních vztazích. Chráněna je lidská důstojnost v sexuální sféře jednak u osob mladších osmnácti let, jednak u osob starších osmnácti let, pokud jsou svěřeny dozoru pachatele, který využívá vztahu závislosti mezi sebou a svěřenou osobou. Obě ustanovení poskytují ochranu oběma pohlavím, a to jak před heterosexuálními, tak homosexuálními činy. U trestného činu podle 242 tr. zákona není pohlavní vyspělost a nedotčenost rozhodná. Stejné tak není rozhodné, z čí strany vzešla iniciativa k jednání, kdo byl aktivnější, zda ke skutku došlo na základě citového vztahu, se souhlasem či na výslovnou žádost zneužité osoby. Tyto skutečnosti se uplatní při úvaze o stupni nebezpečnosti činu pro společnost, případně mohou vést k závěru o nepatrném stupni nebezpečnosti činu pro společnost. Každá osoba bez ohledu na svůj věk má nezadatelné právo rozhodovat dobrovolně o svém sexuálním životě, kdy, jak a s kým 4 7 Zák. čís. 140/1961 Sb., v platném znění. Viz odkaz č. 3.

7 se rozhodne sexuálně žít. A to bez ohledu, zda takové její rozhodnutí povede k negativním dopadům na její psychický, fyzický a citový rozvoj. Nesmí ovšem její jednání vést ke spáchání trestného činu na jiné osobě, takže pozor na věk partnera či partnerky. Pro tento závěr svědčí výklad čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, zaručující každému právo činit vše, co není zákonem zakázáno, praktické zkušenosti a výsledky sexuologických výzkumů mladé generace o preferenci neinvazních sexuálních technik mezi mládeží, preferovaných jednak s cílem uchování panenství jednak ze zvědavosti. Jistě by stálo zato zjistit seriózním výzkumem, zda a do jaké míry tyto praktiky u osob mladších patnácti let vedou k negativním společenským projevům, jak se občas tvrdí. Podle definice zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 se za pohlavní zneužívání považuje nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování, jako je jakékoliv dotýkání, styk nebo vykořisťování, a to kýmkoliv, komu bylo svěřeno dítě do péče a nebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Může jít o bezdotykové setkání s exhibicionistou, ale i o účast na jakýchkoliv sexuálních aktivitách, kde nedochází k žádnému sexuálnímu kontaktu, například vystavení dítěte pornografickým videozáznamům a podobně. Kontaktní zneužívání je takové, kdy dochází k dráždění prsou, pohlavních orgánů, souloži, orálnímu či análnímu sexu. Jiné formy sexuálního obtěžování dětí vycházejí z rozdílného výchovného pojetí v rodinách, z osobních zkušeností a množství informací. Spadají sem i takové aktivity, jako je fotografování aktů, které přicházejí nejčastěji z okruhu široké rodiny, přátel či známých, ale i kupříkladu rodinné rituální holení přirození nezletilých dcer a manželky. Uvedená definice se tedy zcela nekryje s objektivní stránkou trestných činů podle 242 a 243 tr. zákona, nicméně však mohou být některé aktivity posuzovány podle jiných ustanovení trestního zákona, jako je kupříkladu ohrožování mravnosti podle 205 tr. zákona, ohrožování mravní výchovy mládeže podle 217 tr. zákona, nebo svádění k pohlavnímu styku podle 217 písm. a) tr. zákona. Pohlavní zneužívání podle 242 tr. zákona Objektem 8 je v prvé řadě mravní vývoj dětí a jejich nedotknutelnost v pohlavní sféře. Objektivní stránka spočívá v souloži nebo jiném způsobu pohlavního zneužití. Předmětem útoku je osoba mladší patnácti let, bez ohledu na pohlaví jak v homosexuálním, tak heterosexuálním vztahu. 8 Objekt trestného činu jsou určité společenské vztahy, hodnoty a zájmy (vlastnictví, život člověka, zdraví, důstojnost) chráněné trestním zákonem. Objekt trestného činu není totožný s hmotným předmětem útoku, na který pachatel bezprostředné útočí (konkrétní osoba, obraz v galerii apod.).

8 Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl, a to alespoň nepřímý. Nestačí tedy, že pachatel souloží nebo jinak pohlavné zneužije osobu mladší patnácti let, ale musí být alespoň srozumén s tím, že jde o osobou mladší než 15 let. Za pohlavní zneužívání je tedy považováno jakékoliv jednání, jehož smyslem je dosažení pohlavního uspokojení pachatele nebo alespoň jeho vzrušení. Čin je spáchán i tehdy, kdy přes snahu pachatele k uspokojení nedojde. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 7 Tz 67/63'je k naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu podle 242 tr. zák. nutno, aby pachatel svým skutkem sledoval své pohlavní ukojení nebo alespoň vydráždění. Pokud tento záměr není zřejmý již ze samotné povahy skutku nebo alespoň z určitých příprav pachatele k tomuto skutku, je povinností soudu, aby i tento záměr pečlivě zjišťoval. Judikatura 10 považuje za pohlavní zneužívání jiným způsobem skutečně jakýkoliv způsob ukájení, který se svojí intenzitou a závažností blíží souloži. Může jít o dráždivé dotyky pohlavních orgánů, prsů, erotogenních zón a podobně. V tomto smyslu rozhodovaly již soudy předmnichovského Československa". Tak kupříkladu se v judikátu 12 č. 163/20 Sbírky rozhodnutí trestních uvádí, že k naplnění znaků zprznění podle 128 tr. zákona z roku 1852 stačí pouhé ohmatávání pohlavního ústrojí dětí bez ohledu na to, bylo-li dosaženo pohlavního ukojení čili nic". V judikátu č. 3417/29 téže sbírky se nepředpokládá, že by čin trval delší dobu, ani že by pachatelovým jednáním bylo skutečné dosaženo ukojení chlípných chtíčů, ani, by pachatelův úmysl směřoval výhradně k tomuto cíli; stačí pohlavní zneužití, jež toliko dráždí nebo stupňuje smyslnost, a tomu odpovídající úmysl pachatele". Podobně judikát č. 4151/31 Sb. pod pojmem zprznění" předpokládá sice, že zlý úmysl pachatele směřoval k ukojení jeho chlípných chtíčů, nevyžaduje však, aby tohoto účelu (účinku) bylo skutečně dosaženo". Z hlediska trestní sazby zákon oba způsoby vedoucí ke spáchání trestného činu nerozlišuje. Nicméně na rozdíl od pojmu soulož je pojem jiný způsob zneužití" širší a bude třeba vždy posuzovat intenzitu takovéhoto jednání jednak z hlediska naplnění objektivních znaků trestného činu vůbec, a jednak z hlediska uložení přiměřeného trestu pachateli. ' V českém právním řádu není precedens (soudní rozhodnutí) pramenem práva, ale slouží jako výkladové vodítko pro obdobné kauzy. 10 Rozhodovací činnost soudů, příp. výsledky této rozhodovací činnosti. " Viz odkaz č Rozsudek. Právnicky závažné a zajímavé judikáty vycházejí ve sbírkách. Publikací judikátů se sjednocuje soudní rozhodování (tj. judikatura).

9 Nejvyšší soud ČSSR ve svém stanovisku Tpjf 158/80 konstatoval, že byly v soudní praxi za jiný způsob pohlavního zneužívání důvodné považovány toliko intenzivnější zásahy do pohlavní sféry poškozených, jako např. ohmatávání prsou nebo pohlavních orgánů, líbání přirození apod., které směřovaly k sexuálnímu vzrušení pachatele. Soudy správně spatřovaly naplnění uvedeného zákonného znaku nejen v aktivní činnosti pachatele, ale i při aktivním jednání poškozené osoby (např. ohmatávání pachatelova pohlavního údu). Pochybením však bylo, když soud posoudil jako pokus pohlavního zneužívání jednání pachatele spočívající v doteku pohlavního údu na přirození poškozené, aniž by došlo ke spojení pohlavních orgánů. Přehlédl totiž, že v daném případě byl trestný čin pohlavního zneužívání již dokonán právně jiným způsobem než vykonáním soulože. V této souvislosti se nabízí otázka, zda-li je vůbec prakticky možný pokus pohlavního zneužívání od okamžiku, kdy dojde k erotickému kontaktu pachatele s obětí. Kdyby totiž pachatel usiloval o soulož, a ta by se neuskutečnila, dopustil by se dokonaného trestného činu pohlavního zneužívání právě jiným způsobem". K závažnější formě pohlavního zneužívání dochází, je-li spácháno na osobě svěřené dozoru pachatele zneužitím její závislosti na pachateli ( 242 odst. 2 tr. zákona). Jedná se o takovou osobu, vůči které má pachatel právo a povinnost na ni dohlížet a bdít nad ní. Tak je tomu zejména ve vztahu mezi rodiči a dětmi, u vychovatele, učitele, vedoucího dětského tábora, sportovního instruktora apod. Za takovou osobu se považuje i partner jednoho z rodičů, který žije s poškozenou osobou ve společné domácnosti. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 2 To 22/84, publikovaného pod č. 28/85 Sb. rozhodnutí trestních, tento partner sice není subjektem práv a povinností rodičů a dětí při výchově dětí, avšak ve shodě s pravidly morálky a ustanovením 18 zákona o rodině je povinen pomáhat při řádné výchově, včetně výchovy mravní. S přihlédnutím k tomu pak je přirozené, že manžel rodiče (v daném případé nevlastní otec poškozených) musí mít i oprávnění nezbytná k tomu, aby mohl svou povinnost vyplývající ze zákona plnit. Naplnění znaku zneužití závislosti předpokládá, že poškozená osoba je v určitém směru odkázána na pachatele, a tím je omezena svoboda jejího rozhodování. Právě tohoto nedostatku úplné svobody rozhodování pachatel využívá k realizaci svých záměrů. Stejná situace jako u manžela rodiče je i u druha rodiče, osvojitelů či pěstounů a poručníka. Zneužití závislosti osoby svěřené dozoru pachatele znamená, že tato osoba mladší patnácti let dá pachateli souhlas k souloži nebo jinému pohlavnímu zneužívání pod určitým psychickým nátlakem daným autoritou vztahu, případně formou pachatelova zákazu či odepření něčeho. Na druhé straně může ke vztahu závislosti dojít slibem určité materielní nebo

10 jiné výhody či prospěchu, jakou může být kapesné, financování volnočasových aktivit a podobně. Zde by ovšem šlo o jednočinný souběh s trestným činem svádění k pohlavnímu styku podle 217 písm. a) tr. zákona, jehož se dopustí ten, kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za její pohlavní sebeukájení, obnažování se nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch. Aktivity uvedené v tomto ustanovení jsou - mimo soulože - způsobilé naplnit znak pohlavního zneužití jiným způsobem". Pakliže by však došlo k vynucení soulože nebo jiného obdobného pohlavního styku násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí (nebo zneužitím bezbrannosti), šlo by o trestný čin znásilnění podle 241 odst. 1 a odst. 3 písm. b) tr. zákona. Naplnění znaku zneužití závislosti předpokládá stav, kdy je poškozená osoba v určitém směru odkázaná na pachatele a tím je omezena svoboda jejího rozhodování. Právě tohoto nedostatku úplné svobody pachatel využívá k realizaci svých záměrů. Tak kupříkladu nebylo shledáno naplnění tohoto znaku v případě, kdy pachatel v nočních hodinách v ložnici osahával pohlavní orgány své nevlastní dcery, a to pouze tehdy, kdy poškozená spala, a když se v jednom případě probudila, okamžitě vše nahlásila své matce 13. Pohlavní zneužívání podle 243 tr. zák. Toto ustanovení 243 tr. zákona upravuje trestní odpovědnost pachatele, který zneužitím závislosti osoby mladší 18 let nebo osoby svěřené jeho dozoru přiměje tuto osobu k mimomanželské souloži, nebo kdo využije její závislosti a jiným způsobem ji pohlavně zneužije. Objektem trestného činu je svoboda rozhodování v sexuální sféře. Chráněna je lidská důstojnost jednak u osob mladších osmnácti let a jednak u osob starších osmnácti let, pokud jsou svěřeny dozoru pachatele, který tuto osobu přiměje k mimomanželské souloži, nebo využije její závislosti a jiným způsobem ji pohlavně zneužije. Pohlaví aktérů je nerozhodné, takže může jít jak o heterosexuální tak homosexuální kontakty. Podle judikatury se předpokládá právo a povinnost pachatele mít nad takovou osobou dohled a bdít nad ní, je to kupříkladu opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, vychovatel u chovance výchovného ústavu pro mládež, příslušník vězeňské služby u odsouzených. Naproti tomu nelze považovat dělnici podřízenou vedoucímu dílny za osobu svěřenou jeho dozoru 14. Nicméně ataky za těchto skutkových okolností mohou být kvalifikovány podle jiných ustanovení trest- " Judikát R 17/1982, SR 17/1997 (číslo judikátu, pod kterým je publikován ve Sbírce rozhodnutí). 14 Judikáty R 90/1956, R 47/

11 ního zákona (kupříkladu jako vydírání nebo útisk) 15. Ke spáchání tohoto trestného činu je zapotřebí naplnění jednak znaku zneužití závislosti, jednak znaku, že jde buďto 0 osobu mladší 18 let a nebo o osobu starší, která je svěřena dozoru pachatele. Samotný fakt svěření dozoru ještě sám o sobě neznamená, že šlo ze strany pachatele o zneužití závislosti. Jestliže k sexuálním kontaktům došlo ze vzájemné náklonnosti, nejde o trestný čin, a to 1 přes existenci vztahu závislosti (na rozdíl od ustanovení 242 tr. zák., kdy je vztah vzájemné náklonnosti irelevantní). Formulace tohoto zákonného ustanovení je ve srovnání s jinými trestními zákoníky problematická. Pojem dozoru" je ojedinělý. Analyzujeme-li jasnost, přesnost a účinnost předchozích zákonných ustanovení, setkáváme se zde s dalším pojmem při pohlavním zneužívání. Může jít o stav závislosti, bezbrannosti a nyní ještě pod dozorem". Kromě toho sám pojem dozoru v demokratickém chápání nevyznívá uspokojivě. Toto zákonné ustanovení by mohlo být použito při postihu tak zvaného sexuálního harašení. Zásadní rozdíl mezi oběma skutkovými podstatami trestných činů pohlavního zneužívání a znásilněním spočívá v absenci prvku násilí u těchto trestných činu, zatímco u znásilnění je násilí nezbytnou součástí trestného činu. Ale o tom až v další stati, kterou chci věnovat právě výkladu znásilnění. Na závěr mi dovolte uvést jeden ilustrační příklad, na kterém lze procvičovat informace získané v této stati: Milenci v noci po milování: Ona: Máš mě rád?" On: Ano, mám!" Ona: Uděláš něco pro mě?" On: Všechno na světě." Ona: Nevyvolávej mé zítra z vlastivědy!" Literatura: BURIÁNEK, J. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha : Linde, ISBN CÍSAŘOVÁ, D., a kol. Trestní právo procesní. Praha : Linde, ISBN X. DUNOVSKÝ, J.; MITLÔHNER, M.; HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha : Grada Publishing, ISBN JANIŠ, K. Sexuální výchova-příspěvek k teorii a praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN JELÍNEK, J., a kol. Trestní zákon a trestní řád - poznámkové vydání s judikaturou. Praha : Linde, ISBN KUBIK, J. Vybrané problémy z trestního práva procesního. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN tr. zák., 237 tr. zák.

12 LESZCZYNSKI, J. Przeslepstwo Zgwalcenia w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, MITLÖHNER, M. Učebni texty k trestnímu právu. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN MITLÖHNER, M.; CHYTRÁ, V. Právnické termíny - část I. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN NOVOTNÝ, O.; VOKOUN, R., a kol. Trestní právo hmotné-zvláštníčást. Praha : ASPI, ISBN SOLNAŘ, V.; FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D. Systém českého trestního práva. Praha : Orac, ISBN WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha : Grada, ISBN Netradičné ozdobené schodišťové prostory školy B

Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. 1. Místo úvodu Trestně právní normy cílené do oblasti lidské sexuality mají na počátku třetího tisíciletí za cíl důslednou

Více

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU

SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU Miroslav Mitlöhner Anotace: Po téméř desetileté připraví byl loňského roku přijat v České republice nový trestní zákoník. Matenelni pojetí trestného

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍ 7 ZÁKONÍKU PRÁCE Miroslav Mitlöhner

NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍ 7 ZÁKONÍKU PRÁCE Miroslav Mitlöhner 1 NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍ 7 ZÁKONÍKU PRÁCE Miroslav Mitlöhner Jako sexuální obtěžování se chápe nejčastěji určitý nátlak v sexuální oblasti, jehož formy jsou různé, od sexuálních hrátek, flirtů,

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vyjád ení vlády eské republiky ke zpráv , kterou Evropský výbor pro zabrán ní mu ení a nelidskému

Vyjád ení vlády eské republiky ke zpráv , kterou Evropský výbor pro zabrán ní mu ení a nelidskému CPT/Inf (2010) 23 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zpracoval pro vládu České republiky po návštěvě

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

SEXUÁLNÍ AGRESE. MUDr. Petr KOVÁŘ. GYNPRENATAL s.r.o.nzz, Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura. (pro www kráceno)

SEXUÁLNÍ AGRESE. MUDr. Petr KOVÁŘ. GYNPRENATAL s.r.o.nzz, Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura. (pro www kráceno) SEXUÁLNÍ AGRESE MUDr. Petr KOVÁŘ GYNPRENATAL s.r.o.nzz, Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno) HISTORIE VÁLEK A VOJENSKÝCH TAŽENÍ VÝVOJ PRÁVNÍHO SYSTÉMU SOCIOKULTURNÍ POHLED NA ZNÁSILNĚNÍ

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Sexuální delikvence mužů ve vyšším středním věku MUDr. Reguli,MUDr. Sejbalová sexuologické odd. FN Brno Uherské Hradiště 2011 Nejčastější typy delikvence U osob vyššího středního věku nebo v séniu se nejčastěji

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

VYBRANÉ TRESTNĚPROCESNÍ ASPEKTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

VYBRANÉ TRESTNĚPROCESNÍ ASPEKTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB VYBRANÉ TRESTNĚPROCESNÍ ASPEKTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB ALEXANDER NETT Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek je zaměřen na zodpovězení

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala Stop znásilnění Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice zpracovala Persefona o. s. Autorky textů: Mgr. Jitka Čechová Mgr. Hana Jandová Dále se podílely: Mgr. Kristýna Ciprová Bc. Eva Portlíková

Více

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi...

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi... Použité zkratky...xiv O autorovi... XV Úvod... XVII KAPITOLA 1 Vymezení problému historický a filozofický pohled na lichvu... 1 1.1 Výklad pojmu lichva... 1 1.2 Starověk nejstarší civilizace... 2 1.2.1

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více