Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ. Metodická příručka pro učitele Přírodovědy. 5.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ. Metodická příručka pro učitele Přírodovědy. 5.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Metodická příručka pro učitele Přírodovědy 5.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku přírodovědy v 5.ročníku vytvořených v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Soubor materiálů byl vytvořen v období učitelkami ZŠ a MŠ Jince Mgr. Renatou Hladovou, Mgr. Annou Nováčkovou a Mgr. Jindřiškou Ženíškovou

2 2

3 Přírodověda Místo, kde žijeme Ročník: pátý Název pracovního listu Doporučená PT Zpracovává Strana metodiky 1. Živočichové:lokalita Jince Environmentální výchova Jindřiška Ženíšková 5 (práce s atlasy, dokumentárním filmem) 2. Rostliny, houby: lokalita Environmentální výchova Renata Hladová 7 Jince (práce s atlasy, výroba herbáře) CHKO Vinice 3. Chráníme životní prostředí Mediální výchova Renata Hladová 9 4. Co vím o lidském těle? Osobnostní a sociální výchova 5. Od narození po stáří Osobnostní a sociální výchova 6. Pečuj o svoje zdraví Osobnostní a sociální zdravý životní styl a já výchova 7. Moje bezpečnost Osobnostní a sociální výchova Anna Nováčková 11 Anna Nováčková 14 Anna Nováčková 17 Anna Nováčková 22 Úpravy těchto materiálů provedla Anna Nováčková a Jaroslava Půlkrábková 3

4 4

5 Metodický list č.1 Živočichové: lokalita Jince (práce s atlasy a dokumentárním filmem) Dominantní průřezové téma Environmentální výchova Ročník 5. Časový rámec 3h. Charakteristika lokality Jinec a okolí, orientace na mapě, znalost názvů živočichů, kteří se vyskytují v Jincích a okolí Klíčová slova lokalita, mapa, živočichové Pomůcky mapa, atlas živočichů, encyklopedie Klíčové kompetence - k učení vyhledává a třídí informace a využívá je v praktickém životě, užívá termíny, znaky a uvádí věci do souvislostí k řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problému, vyžívá získané vědomosti a dovednosti, nenechá se odradit případným nezdarem komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém a časovém sledu sociální a personální přispívá k diskusi v malé skupině i celé třídě, oceňuje zkušenosti druhých lidí Mezipředmětové vztahy ČJ, VV. Výukové metody rozhovor, vycházka, skupinová práce, samostatná práce, výstava Očekávané výstupy žák: -zkoumá společenstva ve vybraných lokalitách -zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy - nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí - porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech - prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy Metodické pokyny charakteristika lokality 5

6 - lokality v okolí Jinec - nákres lokality Jinec do mapy - rozdělení živočichů do skupin - křížovka - pojmenování živočichů a zařazení do skupin Živočichové: mlok skvrnitý, ropucha zelená,skokan zelený, zmije obecná, užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka obecná, kapr obecný, sumec obecný, candát, poštolka, káně bělochvostá, bažant obecný, tetřev hlušec, veverka obecná, bobr evropský, zajíc polní, krtek obecný, tesařík, hlemýžď zahradní, křižák obecný. M O U CH A H R A B O Ś V E V E R K A B A Ź A N T D A T E L Ć M E L Á K P A V O U K S O V A R A C E K Z M I J E 6

7 Metodický list č.2 Rostliny, houby: lokalita Jince ( práce s atlasy, výroba herbáře) Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova Ročník: 5. Časový rámec: 4-5vyučovacích jednotek Charakteristika: prověření znalostí z oblasti učiva o rostlinách, zařazování druhů do skupin vyšších rostlin, prověření znalostí o místní floře, práce s odbornou literaturou, Klíčová slova: vyšší rostliny, pravé a nepravé houby, polokeře, chráněná rostlina, botanická výstavka, herbář Obsah: zařazení do skupin vyšších rostlin, rozlišení pravých hub a nepravých, rostliny na březích Litavky, polokeře v místní lokalitě, chráněné druhy na Jinecku, vyhodnocení zhotovených herbářů a přípravy výstavky, zápis závěru pokusů. Metodický přehled Klíčové kompetence: k. pracovní- příprava výstavky a zhotovení herbářů, práce na jednoduchých pokusech za dodržování daných pravidel, sociální a personální práce ve skupině, společné řešení úkolů, rozdělení rolí během činností, tolerance a vzájemná výpomoc, ocenění práce druhých skupin Mezioborové vztahy: PČ Výukové metody: skupinová práce, vycházka k Litavce, Pomůcky: kniha J. Beránka Jince, atlas rostlin, zhotovené herbáře, přístup k výstavce, přístup ke sledovaným pokusům Očekávané cíle a výstupy: Žák zařadí známé rostliny d skupin nahosemenných, krytosemenných a výtrusných, rozliší tyto skupiny podle základních kritérií. Rozliší houby pravé od nepravých. Uvede názvy polokeřů typických pro zdejší lokalitu. 7

8 Vyhledá v literatuře informace o výskytu chráněných druhů. Žák objektivně zhodnotí práci své skupiny a práci ostatních skupin (herbáře a výstavka). Zapíše výsledky pozorování pokusů. Metodické pokyny: 1. Vlastní plnění úkolů vyučující zařadí až po probrané látce o rostlinách a houbách. 2. Absolvuje se žáky pozorovací přírodovědnou vycházku po břehu Litavky a to nejlépe v období konce dubna nebo v průběhu května. 3. Rozdělí žáky do skupin. Zahájí práce na přípravách botanické výstavky a zhotovení herbáře (byliny a listnaté stromy Jinecka). Předem určí pravidla, která žáci v obou případech musí dodržovat. 4. Následuje vlastní práce s PL. Žáci pracují na úkolech 1-5 nejlépe ve dvojicích nebo trojicích. Řešení: 1) A3, B1, C2, 2)pravé houby- klouzek ob., choroš š., hřib ž.3) bříza bělokorá, vrby, růže šípková, blatouch bahenní,4)brusnice borůvka, vřes obecný5) obr.lilie zlatohlávek,dále se vyskytují- rosnatka okrouhlolistá, koniklec červený 5. Žáci zhodnotí zdařilost botanické výstavky, ohodnotí zhotovené herbáře. 6. Žáci sami zhodnotí podíl práce na společném díle všech členů skupin. 7. Vyučující provede hodnocení skupin nebo individuálně. 8

9 Metodický list č.3 Chráníme životní prostředí Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova Ročník: 5. Časový rámec: 2 vyučovací jednotky Charakteristika: obsah PL vede k pochopení vzájemného propojení člověka a životního prostředí, žák se vlastní iniciativou zapojí do řešení problémů, který dané téma nabízí, Klíčová slova: životní prostředí, komise pro životní prostředí, zodpovědnost, dotazníky, průzkum, řešení problému, hodnocení stavu životního prostředí Obsah: získávání informací o práci Komise pro životní prostředí v obci Jince, průzkum mezi žáky školy a obyvatelstvem v oblasti přístupu k životnímu prostředí, hodnocení jednotlivých lokalit v obci z hlediska stavu životního prostředí Metodický přehled Klíčové kompetence: komunikativní formuluje myšlenky a názory výstižně, souvisle a jasně, k učení samostatně si vyhledá informace a pracuje s nimi, porovnává a z výsledků utváří vlastní názor občanské respektuje názor druhých lidí, chápe environmentální problémy, myslí v souvislostech v oblasti ekologie, hledá řešení, která by stav životního prostředí udržela v optimálních podmínkách Mezipředmětové vztahy: ČJ Výukové metody: práce ve skupině, provádění průzkumu v terénu, debata Pomůcky: přístup k internetu, Jinecké zpravodaje z posledních měsíců, natištěné formuláře dotazníků Očekávané cíle a výstupy: Žák umí pracovat s informací. Žák formuluje svůj názor. Žák správně zpracuje dotazník. Žák objektivně popíše stav vybrané lokality z hlediska ekologického. 9

10 Metodické pokyny: 1. Vyučující zaměří nejdříve svůj výklad a následně debatu se žáky k pochopení pojmů ekologie, životní prostředí a environmentální výchova. 2. Žáci pracují s informacemi z Jineckého zpravodaje, vyhledávají zprávy o činnosti Obecního úřadu, vyhledají si na webových stránkách Obecního úřadu v Jincích informace o činnosti Komise pro životní prostředí, zjistí si jména členů této komise. 3. Žáci si prostudují dotazníky a ve skupinách se pustí do průzkumu. 4. Výsledky svých průzkumů vyhodnotí společně se všemi skupinami. 5. Vyučující po domluvě se žáky zadá jednotlivým skupinám lokalitu, kterou žáci zhodnotí z hlediska stavu životního prostředí. 10

11 Metodický list č.4 Co vím o lidském těle? Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj kreativity a poznávacích schopností, seberegulace a sebeorganizace Sociální rozvoj rozvoj komunikace, kooperace, poznávání lidí Morální rozvoj nácvik řešení problémů a rozhodovacích dovedností, rozvoj morálních hodnot a postojů Doplňkové průřezové téma: environmentální výchova základní podmínky života Ročník: 5. Časový rámec: 4-5 vyučovacích hodin Charakteristika: Obsah je zaměřen na oblast, ve které si žáci zopakují a následně rozšíří poznatky o lidském těle a jeho stavbě. Rozšíří a prohloubí si svoje poznatky o průběhu lidského života. Klíčová slova: lidské tělo a jeho stavba, funkce částí lidského těla, kostra, části kostry Obsah: viz metodický přehled Materiál: pracovní listy, encyklopedie, internet, pastelky Metodický přehled: Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák v rámci svých možností plánuje a organizuje svou práci, vyhledává a třídí informace, kriticky zhodnotí výsledky své práce Kompetence k řešení problému žák v rámci svých možností promyslí a naplánuje způsob řešení předložené práce, využívá vlastní úsudek a zkušenost, ověřuje prakticky správnost řešení, je schopen obhájit svoje rozhodnutí Kompetence komunikativní žák naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuse, rozumí různým typům obrazových materiálů a umí s nimi na základě instrukcí pracovat, využívá získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů mezi lidmi Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, umí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, poskytne pomoc nebo o ni požádá 11

12 Kompetence pracovní žák dodržuje vymezená pravidla, využívá v rámci svých možností znalosti a zkušenosti získané ve vyučovacím procesu Mezioborové vztahy: Člověk a jeho svět, český jazyk, člověk a svět práce, matematika Výukové metody: skupinová, frontální, individuální práce, motivační rozhovor, práce s PL, řízený rozhovor, diskuse, vypravování, beseda, sledování výukových motivačních materiálů Pomůcky: (viz materiál) Očekávané cíle a výstupy: Žák zdůvodní význam správného držení těla Navrhne správné pracovní polohy při běžných činnostech ve škole Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke svému zdraví Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Metodické pokyny: 1. Pracovní listy Pracovní listy je vhodné propojit s hodinami matematiky a českého jazyka. Kostra 1) Dospělý člověk má o 144 kostí méně než novorozenec. 2) 33 obratlů 24 žeber 3) mícha 4) 8 kostí 5) kladívko, kovadlinka, třmínek 6) 14 kostí, dolní čelist 7) kost stehenní 8) stoličky zuby třenové špičáky řezáky 12

13 Řešení křížovky 1. E S O V I T Ě 2. T Ý L 3. T E M E N O 4. H R U D N Í 5. L E B K A 6. H L E Z N O 7. N O H A 8. M Í CH A 1. páteř je prohnuta. 2. zadní část hlavy 3. nejvyšší místo na hlavě 4. jaký koš je na těle 5. mozek chrání 6. kotník 7. dolní končetina 8. páteří prochází Zdroje: Člověk- kostra 13

14 Metodický list č. 5 Od narození po stáří Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj kreativity a poznávacích schopností, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání, psychohygiena Sociální rozvoj rozvoj komunikace, kooperace, poznávání lidí Morální rozvoj nácvik řešení problémů a rozhodovacích dovedností, rozvoj morálních hodnot a postojů Doplňkové průřezové téma: environmentální výchova základní podmínky života Ročník: 5. Časový rámec: 4 vyučovací hodiny Charakteristika: Obsah je zaměřen na oblast, ve které si žáci zopakují a následně rozšíří poznatky o průběhu lidského života. Klíčová slova:etapy lidského života, ženské a mužské pohlavní ústrojí, reprodukce, pohlavně přenosné nemoci Obsah: viz metodický přehled Materiál: pracovní listy, encyklopedie, internet, Metodický přehled: Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák v rámci svých možností plánuje a organizuje svou práci, vyhledává a třídí informace, kriticky zhodnotí výsledky své práce Kompetence k řešení problému žák v rámci svých možností promyslí a naplánuje způsob řešení předložené práce, využívá vlastní úsudek a zkušenost, je schopen obhájit svoje rozhodnutí 14

15 Kompetence komunikativní žák naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuse, rozumí různým typům obrazových materiálů a umí s nimi na základě instrukcí pracovat, využívá získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů mezi lidmi Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, umí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, poskytne pomoc nebo o ni požádá Mezioborové vztahy: český jazyk, matematika Výukové metody: individuální práce, motivační rozhovor, práce s PL, řízený rozhovor, diskuse, beseda, sledování výukových motivačních materiálů Pomůcky: (viz materiál) Očekávané cíle a výstupy: žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského života orientuje se ve vývoji dítěte sestaví etapy lidského vývoje PL vhodné je předem požádat děti, aby si přinesly z domova své fotografie a porovnaly, jak se změnily v posledních letech. Fotografie se dají využít ke všem aktivitám na PL. 1) Spoj jednotlivá období lidského života se správným věkem 2) Připiš k jednotlivým období lidského života jména lidí, které znáš. Pokud víš, napiš, kolik jim je let tuto aktivitu je možné zadat jako domácí přípravu 3) Druhotné pohlavní znaky se vyvíjejí v období dospívání - puberty. Které z nich se objevují u chlapců a které u dívek? 15

16 4) Doplň do křížovky správné názvy - řešení 1. P O R O D 2. O P L O Z E N Í 3. S P E R M I E 4. K A P A V K A 5. D Ě T I 6. V A R L A T A 7. N O V O R O Z E N E C 8. A I D S 9. P U B E R T A 10. A N T I K O N C E P C E 1. zrod nového života 2. splynutí pohlavních buněk 3. samčí pohlavní buňka 4. pohlavně přenosná nemoc 5. rodiče vychovávají 6. mužské pohlavní žlázy 7. období po narození 8. syndrom selhání imunity 9. dospívání 10. prevence před otěhotněním Rodinu by měli lidé zakládat až v DOSPĚLOSTI 5) žáci si již doma připraví, kolik vážili a měřili, vhodné zařadit do hodiny matematiky U všech spolužáků zjisti jejich přesnou váhu a míru po narození. Přidej svou váhu a míru. Poté sečti zjištěné hmotnosti a výsledek vyděl počtem žáků. Zjistíš tak průměrnou hmotnost ve vaší třídě. Podobně postupuj u délky. 6) Tuto úlohu je vhodné zařadit do slohové výchovy Pracuj při hodině českého jazyka: Na tuto stránku napiš zamyšlení na téma Svět je báječné místo k narození. Co tobě osobně se líbí, proč jsi rád, že žiješ na světě. Čeho bys chtěl jednou dosáhnout. Jak se ti žije v naší obci, ve tvé rodině, co bys vzkázal nově narozeným dětem? Literatura: Marádová, E.: Výchova ke zdraví. Fortuna. Praha ISBN Bartošová,Š.: Barnetová,D.: Naše tělo. Dostupné na 16

17 Metodický list č. 6 Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Pečuj o svoje zdraví - zdravý životní styl a já Osobnostní rozvoj rozvoj kreativity a poznávacích schopností, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj rozvoj komunikace, kooperace, poznávání lidí Morální rozvoj nácvik řešení problémů a rozhodovacích dovedností, rozvoj morálních hodnot a postojů Doplňkové průřezové téma: environmentální výchova základní podmínky života Ročník: 5. Časový rámec: 5 vyučovacích hodin Charakteristika: Obsah je zaměřen na oblast zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků a intimní hygienu Klíčová slova: zdravý životní styl, denní a pohybový režim, strava, pitný režim, nemoc, osobní, intimní a duševní hygiena Obsah: viz metodický přehled Materiál: pracovní listy, encyklopedie, internet, očkovací průkaz Metodický přehled: Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák v rámci svých možností plánuje a organizuje svou práci, vyhledává a třídí informace, kriticky zhodnotí výsledky své práce Kompetence k řešení problému žák v rámci svých možností promyslí a naplánuje způsob řešení předložené práce, využívá vlastní úsudek a zkušenost, ověřuje prakticky správnost řešení, je schopen obhájit svoje rozhodnutí Kompetence komunikativní žák naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuse, rozumí různým typům obrazových materiálů a umí s nimi na základě instrukcí pracovat, využívá získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů mezi lidmi 17

18 Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, umí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence pracovní žák dodržuje vymezená pravidla, využívá v rámci svých možností znalosti a zkušenosti získané ve vyučovacím procesu Mezioborové vztahy: Člověk a jeho svět, český jazyk Výukové metody: skupinová, frontální, individuální práce, motivační rozhovor, práce s PL, řízený rozhovor, diskuse, vypravování, beseda, sledování výukových motivačních materiálů Pomůcky: (viz materiál) Očekávané cíle a výstupy: žák účelně naplánuje svůj čas pro učení, zábavu a odpočinek účelně tráví svůj volný čas uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou pečuje o své zdraví navrhne plán denního režimu sestaví jednoduchý jídelníček Metodické pokyny: 1) žák zakreslí šipky k příslušnému obrázku 2) tento úkol je vhodné zařadit jako domácí přípravu a pak společně zkontrolovat ve skupinách - vhodné by bylo zařazení besedy s dětskou lékařkou či zdravotní sestrou, které dětem vysvětlí co jednotlivá očkování znamenají 3) tento úkol je opět vhodné zadat jako domácí přípravu, pak žáci ve skupinách sestaví skupiny vhodných a nevhodných potravin a vyvodí společně správné a nesprávné stravovací návyky. Poslední část tohoto úkolu je možné zařadit do hodiny českého jazyka. 18

19 4) řešení křížovky na základě tajenky děti zapíší jak se starat o svou intimní hygienu 1 A I D S 2 A K N É 3 P O T 4 P E N I S 5 Š A M P O N 6 M E N S T R U A C E 7 V A J Í Č K O 8 H O R M O N Y 9 E M B R Y O 10 A L E R G I E 11 S P E R M I E 12 P U B E R T A 13 K O N D O M 14 O V U L A C E 1. syndrom získaného selhání imunity 8.látky produkované žlázami s vnitřním vyměšováním 2. poruchy tvorby mazu v dospívání 9. zárodek 3. výměšek potních žláz 10.přecitlivělost organismu na určité látky 4. mužský pohlavní orgán 11. mužská pohlavní buňka 5. přípravek k mytí vlasů 12. období dospívání 6. vyplavování prokrvené děložní 13. prezervativ sliznice z těla ženy 14. uvolnění zralého vajíčka z vaječníku 7. ženská pohlavní buňka Nápověda: ovulace 19

20 Příloha: Očkovací kalendář Očkovací kalendář povinných očkování platný od Věk 4. den až 6. týden Od 13. týdne (3. měsíc) 1. dávka hexavakcíny Nemoc, proti které očkujeme tuberkulóza záškrt tetanus dávivý kašel invazivní onemocnění Haemophilus influenzae přenosná dětská obrna žloutenka typu B 4. měsíc 2. dávka hexavakcíny záškrt tetanus dávivý kašel invazivní onemocnění Haemophilus influenzae přenosná dětská obrna žloutenka typu B 5. měsíc 3. dávka hexavakcíny záškrt tetanus dávivý kašel invazivní onemocnění Haemophilus influenzae přenosná dětská obrna žloutenka typu B 15. měsíc spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka) měsíc 4. dávka hexavakcíny záškrt tetanus dávivý kašel invazivní onemocnění Haemophilus influenzae přenosná dětská obrna žloutenka typu B měsíc spalničky, příušnice, zarděnky (2. dávka) 20

21 Věk Nemoc, proti které očkujeme přeočkování v minimálním odstupu 6-10 měsíců, horní věková hranice není omezena rok záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování) rok záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování) dětská přenosná obrna (přeočkování) rok tetanus (přeočkování) další vždy po letech, pro děti očkované mezi 10. a 11. rokem přeočkování až v 25 letech Literatura a zdroje: Marádová, E.: Výchova ke zdraví. Fortuna. Praha ISBN

22 Metodický list č. 7 Moje bezpečnost Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj kreativity a poznávacích schopností, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, sebepoznání Sociální rozvoj rozvoj komunikace, kooperace, poznávání lidí Morální rozvoj nácvik řešení problémů a rozhodovacích dovedností, rozvoj morálních hodnot a postojů Doplňkové průřezové téma: environmentální výchova základní podmínky života Ročník: 5. Časový rámec: 4 vyučovací hodiny Charakteristika: Obsah je zaměřen na osobní bezpečí, rizikové chování a jeho následky, dále na téma návykových látek a jejich působení na zdraví lidí Klíčová slova: zdravý životní styl, návykové látky, rizikové chování, trvalé následky rizikového chování, rizikové aktivity, alkohol, návykové látky, anorexie, bulimie Obsah: viz metodický přehled Materiál: pracovní listy Metodický přehled: Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák v rámci svých možností plánuje a organizuje svou práci, vyhledává a třídí informace, kriticky zhodnotí výsledky své práce Kompetence k řešení problému žák v rámci svých možností promyslí a naplánuje způsob řešení předložené práce, využívá vlastní úsudek a zkušenost, ověřuje prakticky správnost řešení, je schopen obhájit svoje rozhodnutí Kompetence komunikativní žák naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuse, rozumí různým typům obrazových materiálů a umí s nimi na základě instrukcí pracovat, využívá získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů mezi lidmi Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, umí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, poskytne pomoc nebo o ni požádá 22

23 Kompetence pracovní žák dodržuje vymezená pravidla, využívá v rámci svých možností znalosti a zkušenosti získané ve vyučovacím procesu Mezioborové vztahy: český jazyk Výukové metody: skupinová, frontální, individuální práce, motivační rozhovor, práce s PL, řízený rozhovor, diskuse, vypravování, beseda, sledování výukových motivačních materiálů Pomůcky: (viz materiál) Očekávané cíle a výstupy: žák účelně uplatňuje způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví účelně tráví svůj volný čas uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou pečuje o své zdraví předvede v modelových situací osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Metodické pokyny k pracovním listům: 1) Co chci zažít Plány do budoucna - jak mohou být ovlivněny trvalými následky rizikového chování Cíl: Utřídit si sny a plány do budoucna a uvědomit si, jak by jejich realizaci mohlo ovlivnit rizikové chování.tabulka v pracovním listu obsahuje výčet pojmů vážících se k budoucnosti mladých lidí. Úkolem žáků je tyto pojmy konkretizovat - rozepsat se o tom, co si přejí v budoucnu uskutečnit. Jsou vyzváni, aby si každou situaci v duchu představili. Nad vyplněnou tabulkou si o svých představách popovídají se sousedem, či ve skupinkách, mají možnost porovnat své záznamy v tabulce s ostatními. Poté jsou vyzváni, aby si představili, že následkem rizikového chování ochrnuli, přišli o zrak, předčasně otěhotněly, stali se neplodnými, závislými na droze apod. Žáci mohou sami vyprávět příběhy, o kterých slyšeli. Do pracovního listu uvedou, které rizikové chování a následek si vybrali. Poté se vrátí k tabulce a zaškrtnou okénka u těch položek, které by už nemohli realizovat v celé jejich šíři. Zamyslí se nad tím, jak by se změnil celý jejich život a jak by se k dané situaci postavili jejich blízcí a přátelé (může být zpracováno v hodině českého jazyka). Následuje opět diskuse a porovnávání tabulek ve skupinkách nebo v rámci celé třídy. Hlavní sdělení: Každé rizikové chování může přinést následky, které výrazně zasáhnou do našeho života a znemožní dosažení životních cílů. 23

24 2) Následky rizikového chování Cíl: Uvědomit si šíři a strukturu následků pro vybranou rizikovou aktivitu. Vybrané riskantní chování si zapíší do pracovního listu a ve dvojicích vyplní do tabulky všechny následky tohoto chování. Zamyslí se, jak za danou nerozvážnost zaplatí nejen sami aktéři, ale i lidé, kteří byli v blízkosti jejich rizikového činu, jejich blízcí, přátelé, kamarádi a rodina, a zda může mít jejich chování i dopad na celou společnost (např. ekonomické náklady pro celou společnost při autonehodě s trvalými následky na zdraví společnost hradí nejen přímé náklady na léčení, ale i invalidní důchody postiženým, ti již společnosti nemohou přispívat stejně, jako kdyby byli zdraví, atd.). Rozeberou jednotlivá hlediska (zdraví, psychika ). V závěru se navzájem obeznámí s obsahy vyplněných tabulek. Tabulka samozřejmě nemusí mít vždy vyplněná všechna políčka. Možnosti rozšíření: Pokud své názory chtějí žáci zveřejnit ( nikoho nenutíme) a následně se v některých bodech shodují, je možné ve třídě udělat statistiku priorit. V jakém bodě se ve třídě shodlo nejvíce lidí? Jak se liší dívky od chlapců? Mají odlišná přání? Žák si vybere jeden ze snů a představí si, že se mu právě splnil. Snaží se do dané situace vžít a přemýšlí nad tím, co se vlastně stalo, když se jeho přání splnilo, co se změnilo, jaké důsledky to pro něj a pro ostatní přineslo, co se usnadnilo a co zkomplikovalo, Na toto téma je možné napsat úvahu a pomocí ní si dané otázky vyjasnit. Hlavní sdělení: Rizikové chování mladistvých může vést k závažným následkům, které nezasáhnou jen do života riskujícího, ale ovlivní i jeho rodinu, jeho okolí a do určité míry i celou společnost. Spektrum následků je velmi široké a zasahuje nejen viníky těchto následků, ale i jejich další oběti a celou společnost. Literatura: Náměty na tyto aktivity jsou převzaty z www. u r a z n e n i n a h o d a. c z prevence úrazů a rizikového chování 24

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata. Výchova ke zdraví. Příručka pro učitele

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata. Výchova ke zdraví. Příručka pro učitele SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 Příručka je určena pedagogům základních škol a doplňuje jiţ vydané publikace věnované problematice výchovy ke zdraví.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více