Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM"

Transkript

1 Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM PDQM, s.r.o, All rights reserved.

2

3 Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: DIČ: CZ (plátce DPH) Sídlem: Ve Střešovičkách 169/37; , Praha 6 (Dále Poskytovatel) Tento dokument je majetkem společnosti PDQM, s.r.o. Bez souhlasu majitele nesmí být dokument ani jeho část předávány třetí osobě nebo jakkoli dále šířeny. V dokumentu jsou použity ochranné známky CMMI a SCAMPI, které jsou ve vlastnictví Carnegie Mellon University. Zachman Framework je vlastnictvím společnosti Zachman International Vlastnická práva majitelů známek nejsou dokumentem zpochybněna PDQM, s.r.o, All rights reserved. 3

4 Nabídka konzultačních služeb. Obsah dokumentu Popis realizace jednotlivých částí předmětu plnění 5 Popis realizace zavedení systému řízení projektů dle standardizovaných metodik, činnost projektového manažera projektu 5 Zavedení systému řízení projektů popis práce konzultanta při plnění 5 Zajištění projektového manažera projektu - popis práce konzultanta při plnění 7 Popis realizace zavedení procesu vývoje software dle CMMI a ITIL 9 Popis práce konzultanta při plnění 9 Expertní činnost při zavedení systému business a technických analýz procesů u zákazníků podle struktury Zachman Framework a standardu BaBOK Chyba! Záložka není definována. Popis splnění kvalifikačních kritérií 12 Technické kvalifikační předpoklady 12 Popis realizace zakázek společnosti a odpovědného konzultanta 12 Odborná úroveň konzultanta 15 Odborná úroveň PDQM 16 Cena služeb 16 Náklady na dopravu 17 Fakturace 17 Podmínky spolupráce 17 Spolupráce na pracovišti objednatele 17 Ukončení spolupráce 17 Záruka 17 Bezpečnost informací 18 Kontaktní osoby 18 4 Nabídka konzultační služeb

5 PDQM, s.r.o. POPIS REALIZACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Řízení projektu Metodika business analýzy Řízení procesů V nabídce jsou v jednotlivých oddílech rozebrány požadované oblasti plnění, jak byly poptány zadávací dokumentací. Navrhovaný způsob jejich implementace, i když je rozdělen do samostatných celků tak, aby odpovídal požadované struktuře, tvoří dohromady konzistentní celek a předpokládá společné plnění tak, aby všechny části byly vzájemně koordinovány Návrh plnění vychází z obecného postupu implementace, který je předmětem Přílohy 1. POPIS REALIZACE ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ DLE STANDARDIZOVANÝCH METODIK, ČINNOST PROJEKTOVÉHO MANAŽERA PROJEKTU Základem úspěšné spolupráce je navázání na současné činnosti organizace. Tato nabídka nezohledňuje stav společnosti, a proto musí být vždy aktualizována podle potřeb poptávající organizace. Bez aktualizace je vzorovým příkladem spolupráce. PDQM má dlouholeté dobré zkušenosti s využíváním standardu řízení projektu dle PMBOK a agilního přístupu řízení SCRUM. Obě ucelené metodiky využíváme nejenom ve vlastních projektech včetně projektů zavádění systému řízení, ale úspěšně jsme s jejich zaváděním pomáhali v rámci projektů zlepšování procesů i v jiných společnostech. ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ POPIS PRÁCE KONZULTANTA PŘI PLNĚNÍ Na základě těchto zkušeností navrhujeme následující posloupnost zavedení těchto metodik u objednatele. Návrh zavedení není pouhou bezmyšlenkovitou aplikací obecných standardů, ale musí vyplývat z podrobné znalosti typu, velikosti, rozsahu a složitosti organizační struktury projektů objednatele stejně tak jako z jejich rozmanitosti. Na základě všech těchto kritérií musí být navržena koncepce jejich řízení, která vychází z výše uvedených obecných standardů, ale především reflektuje zjištěná specifika. Řešení etapy proto začíná analýzou projektů a návrhem koncepce, které jsou nutným základem pro to, aby výstupy následujících etap byly odpovídající skutečným potřebám týmů a projektů. Při zavedení systému standardů předpokládáme navázání na aktuální stav plánování, řízení a monitoringu a využití dobrých zkušeností ze standardů PMBOK a SCRUM. Jejich aplikace ovšem vyžaduje zohlednění potřeby dynamického přizpůsobování se požadavkům internetového trhu i klientům státní správy (včetně rozpočtového plánování výdajů). Tato specifika modely stavěné na jednorázové projekty nepředpokládají. Koncepce zavedení musí dále zohlednit pracovní pozice a role a na ně navázané rozdělení kompetencí a kvalifikace mezi jednotlivé členy týmu. Etapa naváže na již provedenou analýzou projektů dopracováním koncepce. Na tu pak naváže samotné zavedení systému řízení. Předpokládáme plné zavedení systému řízení během období nejvýše 1 roku PDQM, s.r.o. 5 Less management work

6 Nabídka konzultačních služeb. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Zjištění aktuálního stavu Revize aktuálního konceptu řízení projektů Zpracování metodiky Pilotní nasazení Vyhodnocení pilotního nasazení Realizace interního posouzení stavu řízení projektů Vytvoření vhodného konceptu řízení projektů a rozsahu tailorizace Vypracování metodiky od úrovně politiky do úrovně pracovních postupů Použití nové metodiky v 1 středně velkém projektu Zpracování analýzy celého průběhu, efektivity činností, výstupů a spolupráce Podpora analýzy způsobu řízení projektů. Poskytnutí dokumentovaných pracovních postupů a zpřístupnění informací o projektech pro analýzu Revize, připomínkování a schválení návrhu Průběžná revize modelu vrcholovým vedením a vedoucími projektů, spolupráce při vypracování postupů pro team leadery Určení projektu a zkušeného vedoucího. Vedení projektu podle metodiky, průběžné hodnocení přiměřenosti metodiky Poskytnutí vlastního názoru na přiměřenost od vrcholového i středního managementu Realizace auditu Odborné posouzení složitosti a typu projektů, zkušeností projektových manažerů a návrh optimálních postupů Vypracování metodiky Předání metodiky vedoucímu projektu; řízení implementace po dobu celého projektu; spolupráce na průběžném i závěrečném hodnocení Zpracování analýzy, koordinace všech úrovní řízení u Objednatele za účelem získání všech podkladů pro analýzu Rozsah 2 dny 1 týden 1,5 měsíce podle délky projektu průběžně v průběhu projektu; 1 měsíc po projektu 6 Nabídka konzultační služeb

7 PDQM, s.r.o. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Rozsah Revize metodiky Zapracování výsledků analýzy do metodiky Průběžné revize, cílové schválení metodiky a rozhodnutí o její plošné aplikace Vypracování finální verze metodiky včetně možností jejího tailoringu pro různě velké projekty dle rozsahu úprav (1-3 týdny) Plošné nasazení Distribuce všem projektovým vedoucích Vyškolení vedoucích projektů a nasazení metodiky postupně ve všech začínajících projektech Řízení procesu interního vzdělávání. Podpora vedoucím projektů v používání metodik. cca 6 měsíců ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉHO MANAŽERA PROJEKTU - POPIS PRÁCE KONZULTANTA PŘI PLNĚNÍ Práce projektového manažera vyžaduje především aktivní zapojení až integraci pracovníka do organizační struktury, protože vyžaduje spolupráci s vedením společnosti, pražským kolektivem i týmem v Hradci Králové na stejné úrovni, jakou by měl zastávat interní pracovník. Realizující konzultant předpokládá řízení projektu plně v souladu s pravidly metodiky PMBOK, konkrétně do pravomoci vedoucího projektu spadne zajištění oblastí uvedených v následující tabulce. Cílem práce konzultanta je naučit pracovníky společnosti starat se o procesy samostatně a tak se bez potřeby konzultační pomoci zcela obejít. Úspěchem projektu proto je, že již konzultant není potřeba. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu je zahájení činnosti vedoucího projektu možné okamžitě bez potřeby předchozí revize projektu. Konzultant v roli vedoucího projektu bude pracovat v souladu s následujícími metodikami: Řízení projektu v souladu s metodikou PMBOK Práce s týmem s využitím metody SCRUM Zkušenosti s odhady náročnosti implementace softwarových funkcí díky zkušenosti z předchozích projektů a s využitím metody funkčních bodů (Function point analysis) Šablony a vzory dokumentů projektového řízení, řízení rizik odpovídající požadavkům modelu CMMI na úrovni 3 Zásady práce s lidmi v souladu s metodikou People-CMM V rámci spolupráce můžeme nabídnout i autorizovaná školení CMMI-SVC, CMMI-DEV realizovaná certifikovaným školitelem. Konzultant současně čerpá z know-how PDQM a využívá: Zkušenosti s odhady náročnosti z UML modelu 2013 PDQM, s.r.o. 7 Less management work

8 Nabídka konzultačních služeb. Standardní přehledy rizik, nástroje (checklisty) pro identifikaci projektových rizik, metody minimalizace (best-practices) Následující tabulka popisuje oblasti kompetence a činnosti vedoucího projektu. Tabulka vychází ze znalosti prostředí projektu v lednu 2010 a je proto možné, že vyžaduje revizi vzhledem k aktuálnímu stavu projektu Oblast kompetence Řízení rozsahu projektu Řízení času Řízení financí projektu Řízení kvality Řízení lidských zdrojů Řízení komunikace Řízení rizik Řízení obchodních vztahů projektu Činnosti Stanovení / revize rozsahu projektu Verifikace a kontrola rozsahu Stanovení činností a jejich posloupnosti Odhady a řízení doby jednotlivých aktivit Vytváření a řízení harmonogramu Odhad nákladů projektu Vytvoření rozpočtu Řízení nákladů a zajištění dodržení rozpočtu Stanovení potřebné úrovně kvality výstupů Naplánování činnosti pro zajištění kvality Řízení činností zajišťujících potřebnou kvalitu Naplánování zdrojů Spolupráce při náborů lidí do projektového týmu Vytvoření týmu Řízení týmu Plánování komunikace a kooperace uvnitř týmu i týmu s okolím Zajištění distribuce informací mezí všechny, kdo je potřebují Rízení průběhu prací pro udržení komunikace Řízení partnerů projektu a okolí projektu Plánování a řízení aktivit řízení rizik Definice rizik, jejich ohodnocení a analýzy Příprava projektu na rizika (definice prahových hodnot, kontingenční plány a plány minimalizace rizik) Předpokládáme, že rozhodovací pravomoc v této oblasti nebude v kompetenci externího manažera projektu Manažer zajistí procesování nákupu potřebných vstupů do projektu a přípravu výstupů pro prodej v souladu s rozhodnutími společnosti PDQM přináší zkušenosti postavené na metodikách, ale i vlastní knowhow, praxi a data potřebná pro odhady práce, řízení kvality a plánování prací. ROZSAH SPOLUPRÁCE Odpovědná práce projektového manažera předpokládá intenzivní součinnost a možnost okamžité reakce na problémy, které v projektu nebo v jeho okolí vzniknou. Efektivní spolupráce proto vyžaduje operativní řízení součinnosti, byť práce často nevyžaduje plnou pracovní dobu. Navrhujeme proto flexibilní řízení doby a rozsahu spolupráce podle potřeb projektu s celkovým měsíčním objemem 80h, které odpovídají poptávanému objemu (poptávaných 10 dní * 8 h = 80 h/měsíc). 8 Nabídka konzultační služeb

9 PDQM, s.r.o. POPIS REALIZACE ZAVEDENÍ PROCESU DLE ZVOLENÉHO STANDARDU / METODIKY Každý tým musí zahájit svůj procesní růst ustavením vnitřních pravidel komunikace a spolupráce, které jsou vždy závislé na pracovních schopnostech, personálních vlastnostech jednotlivců i typu svěřených úkolů. Přesto při zavádění procesů je důležité kontinuálně navázat na již realizované kroky a tak celé zavádění urychlit a výrazně zjednodušit. POPIS PRÁCE KONZULTANTA PŘI PLNĚNÍ Navrhujeme, aby spolupráci zajišťoval 1 konzultant po celou dobu projektu a jeho zapojení bylo v rozsahu min 1 den týdně; v opačném případě nemůže průběžně sledovat práce a být týmu plnohodnotným spolupracovníkem. Konzultant práci vede, podílí se na vytváření procesních modelů a pracovních postupů pro oblasti odpovídající jeho kompetenci, ale jeho práce je součástí práce interního týmu, který vede. Navrhujeme, aby tento interní tým měl 3-5 členů, kteří jsou v celkovém rozsahu do práce zapojeni kapacitami v objemu 1,5 2 pracovní úvazky. Konzultant v rámci svého zapojení do týmové práce vede interní tým. Jeho činnosti zahrnují: 1. Řídí celý projekt implementace softwarových procesů, definuje práci, stanovuje cíle pro jednotlivé etapy, pracovníky a úkoly, stanovuje kritéria kvality práce 2. Spolupracuje se všemi členy týmu včetně kontroly výstupů: Připravuje vzorová řešení a doporučení, jak jednotlivé požadavky standardu efektivně řešit Spolupracuje na vytvoření procesní mapy Vede nebo se účastní brainstormingových jednání k dohodě o vhodných procesních postupech, koordinaci a kooperaci jednotlivých skupin a týmů Sleduje plnění stanovených cílů kvality Sleduje efektivitu navrhovaných způsobů řešení cílů standardu / metodiky Dohlíží na dodržení shody se standardem u všech výstupů týmu Sleduje věcnou správnost (v oblastech definice procesů, kompatibility procesů a dalších dokumentů, business a technická analýza, verifikace a validace výstupů) Podporuje členy týmu při přípravě školení potřebných pro nasazení metodiky v celém týmu Již realizované kroky při zavádění procesního modelování umožňují výrazné urychlení nasazení kompletního procesního modelu. Navázání na již realizované činnosti je proto pro efektivitu projektu klíčové. 3. Pravidelně hodnotí plnění cílů projektu a o činnostech projektu informuje vedení společnosti Objednatele; upozorňuje na rizika, která mohou projekt ohrozit ŠKOLENÍ A POSOUZENÍ Nominovaný konzultant tyto modely poskytuje školení a posouzení podle řady standardů a procesních modelů. Tato Školení nejsou předmětem dodávky, ale konzultant využije i svých zkušenosti se vzděláváním pracovníků a interním auditu stavu procesů. Pomůže 2013 PDQM, s.r.o. 9 Less management work

10 Iterativní postup Nabídka konzultačních služeb. interním pracovníkům společnosti lépe pochopit celou problematiku procesního řízení činností a přípravy firmy na případné posouzení podle libovolného procesního standardu. FORMA SPOLUPRÁCE Po dokončení každé procesní oblasti bude provedena interní analýza problematických činností a podle toho zvolena potřebná další oblast. Práce na realizaci většiny etap vyžaduje spolupráci s různými pracovníky organizace. Konzultant poskytovatele přímo spolupracuje se všemi pracovníky a řešitelského týmu, kteří se na něj sami mohou obracet, když potřebují pomoci s aktuálním problémem. Pracovník proto pracuje minimálně 1 den v týdnu společně s týmem na jeho pracovišti; tento čas věnuje nejenom řízení týmu a činností zavedení systému jakosti, ale i spolupráci na konkrétních provozních úkolech a problémech tak, aby mohl trvale kontrolovat přiměřenost vypracovávané metodiky. Vypracovávaná metodika nebude samostatně a izolovaně vznikající procesní mapa, ale bude vznikat v trvalé součinnosti s týmem a její jednotlivé části budou ihned po dokončení zaváděny v pilotním a následně rutinním provozu. Etapy spolupráce proto odpovídají nikoli vodopádovému modelu (který je navržen u předchozího bodu plnění), ale spirálovému modelu, kdy budou jednotlivé oblasti řešeny postupně. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Rozsah Návrh strategie plnění modelů Analýza Implementace Nasazení Vypracování strategie dosažení CMMI úrovně 3 a plnění ITIL Návrh nejdůležitějších oblastí k implementaci (stanovení priorit) Vypracování řešení oblasti Nasazení v pilotním provozu Spolupráce při stanovení kritických míst současných procesů, cílů společnosti a priorit implementace modelů Identifikace hlavních problémových oblastí Revize, návrhy, připomínky; vypracování pracovních postupů Podpora pilotního provozu Vyhodnocení auditu, identifikace slabých a silných stránek, návrh cílů dlouhodobých i krátkodobých ( quick wins ), návrh harmonogramu Expertní podpora Na základě standardních postupů návrh a tailorizace procesů, stanvoení účelu a cílů jednotlivých činností Sledování provozu, upřesnění, verifikace, validace 1 týden 2 dny 2 týdny 1 týden 10 Nabídka konzultační služeb

11 PDQM, s.r.o. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Rozsah Vyhodnocení Standardizace postupů, nastartování tzv. Continuous improvement procesu Posouzení CMMI Posouzení plnění ITIL Zhodnocení přínosů Ponechání impletementovaných procesů v provozu, sledování efektivity a drobná zlepšení SCAMPI B nebo C Realizace posouzení Spolupráce Vytvoření role interního manažera kvality, definice vlastníků všech procesů, standardizace péče o procesy v rutinním provozu Spolupráce při interním posouzení plnění modelu CMMI Spolupráce při auditu Stručné zhodnocení aktuálně řešené oblasti i předchozí oblasti (se kterou bude více zkušeností), návrh dalšího zpřesnění oblastí Výkonná podpora manažera kvality, podpora nastartovaní rutinní péče o procesy Realizace posouzení v roli vedoucího posuzovatele (možno realizovat externím subjektem pro zajištění nezávislého pohledu) Zajištění realizace auditu (možno realizovat externím subjektem pro zajištění nezávislého pohledu) 3 dny 2 3 měsíce 2-3 týdny podle zvoleného modelu 2 3 týdny podle rozsahu auditu 2013 PDQM, s.r.o. 11 Less management work

12 Nabídka konzultačních služeb. POPIS SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Uchazeč souhlasí se skutečností, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY POPIS REALIZACE ZAKÁZEK SPOLEČNOSTI A ODPOVĚDNÉHO KONZULTANTA Upozornění: Kontaktní osoby jsou uvedeny podle stavu z doby realizace projektu nebo poslední známý kontakt. PDQM nemůže zaručit, že příslušní pracovníci jsou stále zaměstnanci dané společnosti. Pokud by konkrétní kontakt nebyl použitelný, PDQM zajistí jiný kontakt na pracovníka v dané společnosti nebo se pokusí nalézt aktuální kontakt na příslušného pracovníka. V přehledu jsou uvedeny relevantní projekty realizované konzultantem přiděleným na zakázku. Některé z projektů realizoval jako subdodavatel společnosti DCIT, s.r.o (nyní DCIT, a.s.). Ve všech uvedených příkladech byl plně odpovědný za realizaci projektu. Popis projektu Pro koho realizováno Kontaktní osoba Sloučené zavedení standardů ISO 9001, 14001, 20000, 27000, OSI Plná odpovědnost za splnění všech standardů, interní řízení projektu a přípravu klíčových směrnic včetně procesní mapy a příručky jakosti. CN Resource Technologies Arbes Technologies (KOMIX) AARON GROUP Firmy úspěšně prošly nezávislým auditem vybraných norem. Školení a audit CMMI (SCAMPI B) Realizace a vedení interního školení pracovníků společnosti na metodiku CMMI, SCAMPI, příprava a realizace auditu podle metodiky. Soluziona, a.s. (nyní Indra, a.s.) pobočka v Slovenské Republice ing Ján Okasa ředitel sk.soluziona.com Vyškolení pracovníků Příprava a realizaci interního auditu v souladu s metodikou SCAMPI B Audit CMMI (SCAMPI B) Realizace a vedení interního školení pracovníků společnosti na metodiku CMMI, SCAMPI, příprava a realizace auditu podle metodiky CN Resource Technologies ČR CN Resource Technologies SK Audit byl realizován ing. Petr Nedvěd obchodní ředitel 12 Nabídka konzultační služeb

13 PDQM, s.r.o. Vyškolení pracovníků Příprava a realizaci interního auditu v souladu s metodikou SCAMPI B Kontrola kvality na dodávce finančního informačního systému Spolupráce při vedení projektu (podpora práce projektového manažera), kontrola kvality práce softwarového týmu a testování dodávaného software, příprava testování některých oblastí Projekt byl úspěšně dokončen a uveden do provozu. Konzultant výrazně napomohl jednání mezi klientem a dodavatelem a jednotlivými Projekt interního zlepšování softwarových procesů s cílem dosažení 3. úrovně podpory Vedení projektu a odborný garant interního projektu klienta. Dvouletý projekt s týmem 15 pracovníků, který odpovídal za rozvoj interních procesů a standardů s cílem dosáhnout úrovně 3. úrovně CMMI. pro obě sesterské firmy ŠkoFIN (není softwarová společnost) a KOMIX (dodavatel IS, softwarová společnost) Projekt se stejným účelem i cílem byl realizován pro SMP, a.s., (není softwarová společnost) a APP, a.s. (nyní NESS Czech, s.r.o.), CN Resource Technologies, společný projekt pro pobočku v ČR a SR ŠkoFIN: ing. Rudolf Zvánovec, CSc. vedoucí projektu a vedoucí oddělení faktoringu upcmail.cz SMP, a.s. ing. Martin Frank, vedoucí projektu tel.: ing. Petr Nedvěd obchodní ředitel Zpracovaná procení mapa Zpracovaní interní standardy a normy podle CMMI Interní audit SCAMPI C s vytyčením dalšího postupu Společnost úspěšně absolvovala posouzení na CMMI úroveň 3 od nezávislé společnosti Projekt optimalizace způsobů řízení pracovníků Cílem projektu byla interní analýza návrhu optimalizace způsobu plánování prací, řízení lidí, a výkonnostního motivačního hodnocení pracovníků. Konzultant byl vedoucím týmu, který projekt zpracovával a byl odpovědný za oblast softwarových procesů. Podílel se na návrhu optimalizace a zajišťoval školení vedoucích projektů a team leaderů. Cleverlance, a.s. Dobromil Podpěra generální ředitel cleverlance.com Návrhy zlepšení, školení Oficiální CMMI Audit dle SCAMPI A Konzultant se podílel na auditu jako člen auditního Arbes Technologies ing. Petr Vyšín manažer kvality z 2013 PDQM, s.r.o. 13 Less management work

14 Nabídka konzultačních služeb. týmu a překladatel odborné terminologie (akreditovaný posuzovatel byl z France) Společnost prošla posouzením, ale zjištěné nedostatky nedovolily vystavit posouzení. Výsledkem projektu bylo zahájení interního projektu zlepšení procesů (viz další projekt) Projekt zavedení procesů řízení softwarového vývoje s cílem získat certifikát kvality ISO 9001:2000 a CMMI úrovně 2 Odborné konzultace a garance plnění požadavků ISO normy a standardu CMMI. Příprava šablon a vzorových pracovních postupů. Interní kontrola správnosti navržených směrnic a pracovních standardů Arbes Technologies ing. Petr Vyšín manažer kvality z Společnost získala certifikát jakosti ISO 9001:2000 od auditorské společnosti DNV. Od žádosti o posouzení dle CMMI ustoupila z důvodů ceny za posouzení Projekt Řízení vývoje životního cyklu software a zavádění projektového řízení pomocí softwarových nástrojů do MSP Cílem projektu bylo vytvoření obecné metodiky pro řízení softwarových projektů v malých a středních firmách. Konzultant PDQM byl odpovědný za řízení projektu po odborné stránce, návrh procesů a revizi metodiky připravované dalšími partnery projektu. Vytvořená metodika zavádění projektového a procesního řízení v malých a středních firmách Vytvořená metodika standardizovaných metod řízení vývoje software v malých softwarových firmách Definované standardizované metody řízení vývoje software a návrh jejich úprav pro potřeby partnerských společností Projekt organizačního a procesního zajištění testování SW produktu Realizovaný projekt byl součástí většího projektu dodávky IS. Konzultant byl odpovědný za nastavení procesu a pracovních postupů, definici způsobu testování, vytvoření testovacího týmu a zahájení práce. Po spuštění testování zajistit dohled nad kvalitou testování. Projekt realizován společně pro firmy: I LIKE THIS! a AARON GROUP Sitronics TS I LIKE THIS!: ing Záviš Pexidr ředitel AARON GROUP: Zdeněk Hoffmann ředitel společnosti aarongroup.cz Mgr. Vojtěch Vrba, MBA vedoucí realizace projektů sitronicsts.com 14 Nabídka konzultační služeb

15 PDQM, s.r.o. V rámci projektu byly splněny všechny uvedené cíle. Testovací tým dále působil samostatně Projekt zlepšení organizace vývoje Cílem projektu bylo zlepšit a zpřesnit organizaci práce vývojového a realizačního týmu společnosti a optimalizovat interní procesy. Úkolem konzultanta bylo zahájit proces kontinuálního zlepšování těchto procesů DCIT, a.s. ing. Jan Hrdlička vedoucí oddělení realizace Pod vedením konzultanta byly identifikovány hlavní oblasti problémů, definovány obecné příčiny (tzv.: RCA Root Causes Analysis) a vytyčeny oblasti zlepšování. Činnosti následně přešly do operativního řízení interními pracovníky Kromě uvedených projektů konzultant nominovaný na projekt poskytuje školení CMMI, řízení projektů, kvality a metrik, PDQM školení poskytuje sama nebo zajišťuje školení prostřednictvím své partnerské organizace, společnosti KUGLER MAAG. Školení jsme realizovali pro týmy různých společností včetně týmů IBM ČR, T-Mobile ČR atd. ODBORNÁ ÚROVEŇ KONZULTANTA Pro zakázku byl jmenován jako konzultant odpovědný za plnění všech tří poptávaných oblastí Mgr. Štěpán Nadrchal, Ph.D Konzultant určený pro realizaci zakázky se dlouhodobě zabývá problematikou kvality řízení projektů a softwarového vývoje obecně. Sám aktivně působil na různých pozicích a stále občas působí v softwarových projektech. Dlouhodobě se vzdělává v oblasti řízení kvality, procesů a uplatňování standardů v procesní oblasti. Následující výčet shrnuje hlavní oblasti: Akreditovaný auditor standardu ISO 9001:2000 pro oblast ICT, aktivně pracoval v Atestačním středisku DCIT (v současnosti již aktivně jako auditor nepůsobí) Má zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU (podílel se na realizaci projektu Dlouhán financovaného z fondu ESF, je aktivním posuzovatelem programů ICT v podnicích, ICT a strategické služby a vzdělávacích projektů z vědeckého rámcového programu FP7) Absolvent postgraduálního studia (PhD.) z oboru softwarové inženýrství, zaměření spolehlivost Real-Time systémů Přispěvatel na řadě konferencí s tématikou vývoje software (např. LaTES 2007, CEE- SPI 2007) Účastní se odborných konferencí za účelem aktivního zvyšování kvalifikace (např. SQI 2008, SEPG 2009) Aktivně se podílí na organizaci odborných konferencí (např. je členem přípravného výboru konference CEE-SPI 2009, zpracovává posudky na přihlášené příspěvky) 2013 PDQM, s.r.o. 15 Less management work

16 Nabídka konzultačních služeb. Dlouhodobě pomáhá softwarovým firmám se zvyšováním kvality řízení interních procesů (viz reference), přičemž v 1 případě firma na konci projektu prošla oficiálním posouzení na CMMI úrovně 2, v druhém získala certifikát ISO 9001:2000 Aktivně spolupracuje s vysokými školami na zvyšování odborné úrovně výuky (např. v r byl hostujícím přednášejícím na MFF UK na přednáškách softwarového inženýrství, navázal spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kde je domlouvána spolupráce při výuce softwarového inženýrství; vede diplomanty, např. v nedávné době úspěšně obhájil jeho diplomant práci na MFF UK s tématem Úroveň kvality vývoje software v českých firmách) ODBORNÁ ÚROVEŇ PDQM PDQM je relativně mladá společnost (založena v r. 2007), ale svou prací kontinuálně navazuje na práce realizované současným vlastníkem společnosti, kdy podnikal jako fyzická osoba (OSVČ) od roku Společnost se od svého vzniku specializuje na podporu vývojových týmů a softwarových firem zejména v oblasti zajištění efektivity provozu a kvality produkce. Projekty, na kterých se podílíme, jsou z následujících kategorií: 1. Metodická podpora zahrnující zavádění standardů kvality na procesní i technické úrovni (v technické oblasti jde o oblast návrhu softwarových řešení), nastavení mechanismů řízení a měření kvality, řízení zlepšování a efektivity komunikace 2. Praktická pomoc s konkrétními softwarovými projekty v oblasti řízení projektů, business analýz a funkční specifikace 3. Dohled na kvalitu práce v softwarových projektech. Naše pomoc vyplývá z dobré znalosti metodik řízení softwarových projektů, specifických požadavků tohoto typu projektů, znalosti metodik a standardů kvality definující požadavky na business analýzy, technické analýzy, organizaci práce, testování a dokumentaci sw produktů. 4. Business a technické analýzy. V rámci konkrétních projektů spolupracujeme na tvorbě business analýzy od úrovně konceptuálního záměru až po úroveň návrhu logického modelu systému, datového modelu a způsobu nasazení a provozu systému. I když těžištěm naší práce je podpora v oblasti metodiky, organizace a sledování práce, záměrně se podílíme i na konkrétních projektech díky čemuž je naše pomoc v metodické oblasti podpořena i vlastní praxí a zkušenostmi. O odborné úrovni svědčí i fakt, že si PDQM vybrala za svého partnera pro Českou a Slovenskou republiku nadnárodní konzultantská společnost KUGLER-MAAG se kterou úzce spolupracujeme na projektech realizovaných v uvedených zemích, mj. realizujeme již 3. ročník odborné konference CEE-SPI (Software Process Improvement for Central and Eastern Europe, více viz CENA SLUŽEB Cenová nabídka Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Hodinová sazba školitele je 2250 Kč/hod resp Kč/den bez DPH. Tato cena zahrnuje přípravu, veškeré školicí materiály a poskytování materiálů účastníkům vzdělávání v elektronické formě v českém jazyce. V případě požadavku na realizaci spolupráce v anglickém jazyce se cena zvyšuje o 25%. Toto navýšení zahrnuje náklady na zajištění překladu materiálů. 16 Nabídka konzultační služeb

17 PDQM, s.r.o. Pří realizaci podpory v rozsahu větším než 50h poskytujeme slevu cca 20% na celý vzdělávací program (14 400Kč / den). NÁKLADY NA DOPRAVU Doprava na pracoviště v Praze není účtována. V případě požadavku na realizaci mimo Prahu je účtováno cestovné (11Kč/km) a případné pobytové náklady. FAKTURACE Služby jsou fakturovány vždy měsíčně nebo ke konci poskytování služby. K faktuře je přiložen výkaz realizovaných prací případně další doklady potřebné pro stanovení ceny. Fakturace služeb vyplývá z hodinové / denní sazby pracovníka. Všechny ceny za služby PDQM jsou zatíženy daní z přidané hodnoty, která se při fakturaci připočítává ve výši a způsobem dle aktuálně platné legislativy. Standardní průběh je fakturován denní sazbou. Případné domluvené činnosti v jiných pracovních dnech jsou fakturovány hodinovou sazbou. Minimální čas počítaný za práci na pracovišti objednatele je 3 hodiny pro pracoviště v Praze a 8h pro pracoviště mimo Prahu. PODMÍNKY SPOLUPRÁCE Školitel disponuje veškerým vybavením potřebným pro výkon práce včetně prezentační techniky, pokud by vhodná nebyla na pracovišti objednatele k dispozici. Školení probíhá na pracovišti Objednatele. SPOLUPRÁCE NA PRACOVIŠTI OBJEDNATELE Pro spolupráci je nezbytné, aby organizace vyhradila prostory odpovídající realizované činnosti. Konzultant využívá vlastní technické vybavení. UKONČENÍ SPOLUPRÁCE Organizace může kdykoli spolupráci ukončit v tom případě platí dodané služby do data přerušení spolupráce. Organizace může spolupráci přerušit z důvodu dovolených nebo neodkladných záležitostí, které dočasně brání účastníkům vzdělávání se věnovat. PDQM může vzdělávání přerušit z důvodu dovolené školitele (v maximálním rozsahu 5 týdnů / rok), z důvodu nesoučinnosti pracovníků objednatel nebo jiné formy neplnění závazků ze strany objednatele. Vzhledem k tomu, že spolupráce využívá znalosti konzultanta o podporované organizaci, není efektivní zastupovat školitele jiným pracovníkem. PDQM proto může krátkodobě přerušit vzdělávání i v případě nemoci školitele. ZÁRUKA Objednatel může odmítnout úhradu nákladů na realizované činnosti, pokud neodpovídají očekávané kvalitě: Pokud během prvních 30 dní nebude spokojen se spoluprací, může odmítnout spolupráci jako celek a realizované činnosti nebudou fakturovány 2013 PDQM, s.r.o. 17 Less management work

18 Nabídka konzultačních služeb. Pokud v dalším průběhu vzdělávání nebude spokojen s úrovní poskytovaných služeb, musí je reklamovat do 3 dnů po jejich poskytnutí a dohodnout nápravu. Pokud náprava není možná nebo se problémy opakují, má právo na odmítnutí úhrady. Toto odmítnutí současně ukončuje spolupráci. BEZPEČNOST INFORMACÍ Školitel se zavazuje zachovávat mlčelivost a utajení obchodních informací. Součástí smluvních vztahů bude smlouva o ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací. PDQM neshromažďuje a neuchovává dokumenty svých klientů po ukončení projektu. V průběhu projektu je ukládá pouze po dobu nezbytně nutnou k realizaci efektivní spolupráce. Všechny informace klientů na pracovišti PDQM jsou standardně chráněny uloženy v zabezpečeném úložišti s řízeným přístupem a mimo pracoviště přenášeny pouze v šifrované podobě. KONTAKTNÍ OSOBY Za nabídku je odpovědný jednatel společnosti oprávněný jednat za společnost předkladatele nabídky v plném rozsahu samostatně. Je oprávněn k jednání o případných změnách smlouvy a za uzavření smlouvy. Jméno a příjmení: Štěpán Nadrchal ový kontakt: telefon: Nabídka konzultační služeb

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více