Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM"

Transkript

1 Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM PDQM, s.r.o, All rights reserved.

2

3 Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: DIČ: CZ (plátce DPH) Sídlem: Ve Střešovičkách 169/37; , Praha 6 (Dále Poskytovatel) Tento dokument je majetkem společnosti PDQM, s.r.o. Bez souhlasu majitele nesmí být dokument ani jeho část předávány třetí osobě nebo jakkoli dále šířeny. V dokumentu jsou použity ochranné známky CMMI a SCAMPI, které jsou ve vlastnictví Carnegie Mellon University. Zachman Framework je vlastnictvím společnosti Zachman International Vlastnická práva majitelů známek nejsou dokumentem zpochybněna PDQM, s.r.o, All rights reserved. 3

4 Nabídka konzultačních služeb. Obsah dokumentu Popis realizace jednotlivých částí předmětu plnění 5 Popis realizace zavedení systému řízení projektů dle standardizovaných metodik, činnost projektového manažera projektu 5 Zavedení systému řízení projektů popis práce konzultanta při plnění 5 Zajištění projektového manažera projektu - popis práce konzultanta při plnění 7 Popis realizace zavedení procesu vývoje software dle CMMI a ITIL 9 Popis práce konzultanta při plnění 9 Expertní činnost při zavedení systému business a technických analýz procesů u zákazníků podle struktury Zachman Framework a standardu BaBOK Chyba! Záložka není definována. Popis splnění kvalifikačních kritérií 12 Technické kvalifikační předpoklady 12 Popis realizace zakázek společnosti a odpovědného konzultanta 12 Odborná úroveň konzultanta 15 Odborná úroveň PDQM 16 Cena služeb 16 Náklady na dopravu 17 Fakturace 17 Podmínky spolupráce 17 Spolupráce na pracovišti objednatele 17 Ukončení spolupráce 17 Záruka 17 Bezpečnost informací 18 Kontaktní osoby 18 4 Nabídka konzultační služeb

5 PDQM, s.r.o. POPIS REALIZACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Řízení projektu Metodika business analýzy Řízení procesů V nabídce jsou v jednotlivých oddílech rozebrány požadované oblasti plnění, jak byly poptány zadávací dokumentací. Navrhovaný způsob jejich implementace, i když je rozdělen do samostatných celků tak, aby odpovídal požadované struktuře, tvoří dohromady konzistentní celek a předpokládá společné plnění tak, aby všechny části byly vzájemně koordinovány Návrh plnění vychází z obecného postupu implementace, který je předmětem Přílohy 1. POPIS REALIZACE ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ DLE STANDARDIZOVANÝCH METODIK, ČINNOST PROJEKTOVÉHO MANAŽERA PROJEKTU Základem úspěšné spolupráce je navázání na současné činnosti organizace. Tato nabídka nezohledňuje stav společnosti, a proto musí být vždy aktualizována podle potřeb poptávající organizace. Bez aktualizace je vzorovým příkladem spolupráce. PDQM má dlouholeté dobré zkušenosti s využíváním standardu řízení projektu dle PMBOK a agilního přístupu řízení SCRUM. Obě ucelené metodiky využíváme nejenom ve vlastních projektech včetně projektů zavádění systému řízení, ale úspěšně jsme s jejich zaváděním pomáhali v rámci projektů zlepšování procesů i v jiných společnostech. ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ POPIS PRÁCE KONZULTANTA PŘI PLNĚNÍ Na základě těchto zkušeností navrhujeme následující posloupnost zavedení těchto metodik u objednatele. Návrh zavedení není pouhou bezmyšlenkovitou aplikací obecných standardů, ale musí vyplývat z podrobné znalosti typu, velikosti, rozsahu a složitosti organizační struktury projektů objednatele stejně tak jako z jejich rozmanitosti. Na základě všech těchto kritérií musí být navržena koncepce jejich řízení, která vychází z výše uvedených obecných standardů, ale především reflektuje zjištěná specifika. Řešení etapy proto začíná analýzou projektů a návrhem koncepce, které jsou nutným základem pro to, aby výstupy následujících etap byly odpovídající skutečným potřebám týmů a projektů. Při zavedení systému standardů předpokládáme navázání na aktuální stav plánování, řízení a monitoringu a využití dobrých zkušeností ze standardů PMBOK a SCRUM. Jejich aplikace ovšem vyžaduje zohlednění potřeby dynamického přizpůsobování se požadavkům internetového trhu i klientům státní správy (včetně rozpočtového plánování výdajů). Tato specifika modely stavěné na jednorázové projekty nepředpokládají. Koncepce zavedení musí dále zohlednit pracovní pozice a role a na ně navázané rozdělení kompetencí a kvalifikace mezi jednotlivé členy týmu. Etapa naváže na již provedenou analýzou projektů dopracováním koncepce. Na tu pak naváže samotné zavedení systému řízení. Předpokládáme plné zavedení systému řízení během období nejvýše 1 roku PDQM, s.r.o. 5 Less management work

6 Nabídka konzultačních služeb. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Zjištění aktuálního stavu Revize aktuálního konceptu řízení projektů Zpracování metodiky Pilotní nasazení Vyhodnocení pilotního nasazení Realizace interního posouzení stavu řízení projektů Vytvoření vhodného konceptu řízení projektů a rozsahu tailorizace Vypracování metodiky od úrovně politiky do úrovně pracovních postupů Použití nové metodiky v 1 středně velkém projektu Zpracování analýzy celého průběhu, efektivity činností, výstupů a spolupráce Podpora analýzy způsobu řízení projektů. Poskytnutí dokumentovaných pracovních postupů a zpřístupnění informací o projektech pro analýzu Revize, připomínkování a schválení návrhu Průběžná revize modelu vrcholovým vedením a vedoucími projektů, spolupráce při vypracování postupů pro team leadery Určení projektu a zkušeného vedoucího. Vedení projektu podle metodiky, průběžné hodnocení přiměřenosti metodiky Poskytnutí vlastního názoru na přiměřenost od vrcholového i středního managementu Realizace auditu Odborné posouzení složitosti a typu projektů, zkušeností projektových manažerů a návrh optimálních postupů Vypracování metodiky Předání metodiky vedoucímu projektu; řízení implementace po dobu celého projektu; spolupráce na průběžném i závěrečném hodnocení Zpracování analýzy, koordinace všech úrovní řízení u Objednatele za účelem získání všech podkladů pro analýzu Rozsah 2 dny 1 týden 1,5 měsíce podle délky projektu průběžně v průběhu projektu; 1 měsíc po projektu 6 Nabídka konzultační služeb

7 PDQM, s.r.o. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Rozsah Revize metodiky Zapracování výsledků analýzy do metodiky Průběžné revize, cílové schválení metodiky a rozhodnutí o její plošné aplikace Vypracování finální verze metodiky včetně možností jejího tailoringu pro různě velké projekty dle rozsahu úprav (1-3 týdny) Plošné nasazení Distribuce všem projektovým vedoucích Vyškolení vedoucích projektů a nasazení metodiky postupně ve všech začínajících projektech Řízení procesu interního vzdělávání. Podpora vedoucím projektů v používání metodik. cca 6 měsíců ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉHO MANAŽERA PROJEKTU - POPIS PRÁCE KONZULTANTA PŘI PLNĚNÍ Práce projektového manažera vyžaduje především aktivní zapojení až integraci pracovníka do organizační struktury, protože vyžaduje spolupráci s vedením společnosti, pražským kolektivem i týmem v Hradci Králové na stejné úrovni, jakou by měl zastávat interní pracovník. Realizující konzultant předpokládá řízení projektu plně v souladu s pravidly metodiky PMBOK, konkrétně do pravomoci vedoucího projektu spadne zajištění oblastí uvedených v následující tabulce. Cílem práce konzultanta je naučit pracovníky společnosti starat se o procesy samostatně a tak se bez potřeby konzultační pomoci zcela obejít. Úspěchem projektu proto je, že již konzultant není potřeba. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu je zahájení činnosti vedoucího projektu možné okamžitě bez potřeby předchozí revize projektu. Konzultant v roli vedoucího projektu bude pracovat v souladu s následujícími metodikami: Řízení projektu v souladu s metodikou PMBOK Práce s týmem s využitím metody SCRUM Zkušenosti s odhady náročnosti implementace softwarových funkcí díky zkušenosti z předchozích projektů a s využitím metody funkčních bodů (Function point analysis) Šablony a vzory dokumentů projektového řízení, řízení rizik odpovídající požadavkům modelu CMMI na úrovni 3 Zásady práce s lidmi v souladu s metodikou People-CMM V rámci spolupráce můžeme nabídnout i autorizovaná školení CMMI-SVC, CMMI-DEV realizovaná certifikovaným školitelem. Konzultant současně čerpá z know-how PDQM a využívá: Zkušenosti s odhady náročnosti z UML modelu 2013 PDQM, s.r.o. 7 Less management work

8 Nabídka konzultačních služeb. Standardní přehledy rizik, nástroje (checklisty) pro identifikaci projektových rizik, metody minimalizace (best-practices) Následující tabulka popisuje oblasti kompetence a činnosti vedoucího projektu. Tabulka vychází ze znalosti prostředí projektu v lednu 2010 a je proto možné, že vyžaduje revizi vzhledem k aktuálnímu stavu projektu Oblast kompetence Řízení rozsahu projektu Řízení času Řízení financí projektu Řízení kvality Řízení lidských zdrojů Řízení komunikace Řízení rizik Řízení obchodních vztahů projektu Činnosti Stanovení / revize rozsahu projektu Verifikace a kontrola rozsahu Stanovení činností a jejich posloupnosti Odhady a řízení doby jednotlivých aktivit Vytváření a řízení harmonogramu Odhad nákladů projektu Vytvoření rozpočtu Řízení nákladů a zajištění dodržení rozpočtu Stanovení potřebné úrovně kvality výstupů Naplánování činnosti pro zajištění kvality Řízení činností zajišťujících potřebnou kvalitu Naplánování zdrojů Spolupráce při náborů lidí do projektového týmu Vytvoření týmu Řízení týmu Plánování komunikace a kooperace uvnitř týmu i týmu s okolím Zajištění distribuce informací mezí všechny, kdo je potřebují Rízení průběhu prací pro udržení komunikace Řízení partnerů projektu a okolí projektu Plánování a řízení aktivit řízení rizik Definice rizik, jejich ohodnocení a analýzy Příprava projektu na rizika (definice prahových hodnot, kontingenční plány a plány minimalizace rizik) Předpokládáme, že rozhodovací pravomoc v této oblasti nebude v kompetenci externího manažera projektu Manažer zajistí procesování nákupu potřebných vstupů do projektu a přípravu výstupů pro prodej v souladu s rozhodnutími společnosti PDQM přináší zkušenosti postavené na metodikách, ale i vlastní knowhow, praxi a data potřebná pro odhady práce, řízení kvality a plánování prací. ROZSAH SPOLUPRÁCE Odpovědná práce projektového manažera předpokládá intenzivní součinnost a možnost okamžité reakce na problémy, které v projektu nebo v jeho okolí vzniknou. Efektivní spolupráce proto vyžaduje operativní řízení součinnosti, byť práce často nevyžaduje plnou pracovní dobu. Navrhujeme proto flexibilní řízení doby a rozsahu spolupráce podle potřeb projektu s celkovým měsíčním objemem 80h, které odpovídají poptávanému objemu (poptávaných 10 dní * 8 h = 80 h/měsíc). 8 Nabídka konzultační služeb

9 PDQM, s.r.o. POPIS REALIZACE ZAVEDENÍ PROCESU DLE ZVOLENÉHO STANDARDU / METODIKY Každý tým musí zahájit svůj procesní růst ustavením vnitřních pravidel komunikace a spolupráce, které jsou vždy závislé na pracovních schopnostech, personálních vlastnostech jednotlivců i typu svěřených úkolů. Přesto při zavádění procesů je důležité kontinuálně navázat na již realizované kroky a tak celé zavádění urychlit a výrazně zjednodušit. POPIS PRÁCE KONZULTANTA PŘI PLNĚNÍ Navrhujeme, aby spolupráci zajišťoval 1 konzultant po celou dobu projektu a jeho zapojení bylo v rozsahu min 1 den týdně; v opačném případě nemůže průběžně sledovat práce a být týmu plnohodnotným spolupracovníkem. Konzultant práci vede, podílí se na vytváření procesních modelů a pracovních postupů pro oblasti odpovídající jeho kompetenci, ale jeho práce je součástí práce interního týmu, který vede. Navrhujeme, aby tento interní tým měl 3-5 členů, kteří jsou v celkovém rozsahu do práce zapojeni kapacitami v objemu 1,5 2 pracovní úvazky. Konzultant v rámci svého zapojení do týmové práce vede interní tým. Jeho činnosti zahrnují: 1. Řídí celý projekt implementace softwarových procesů, definuje práci, stanovuje cíle pro jednotlivé etapy, pracovníky a úkoly, stanovuje kritéria kvality práce 2. Spolupracuje se všemi členy týmu včetně kontroly výstupů: Připravuje vzorová řešení a doporučení, jak jednotlivé požadavky standardu efektivně řešit Spolupracuje na vytvoření procesní mapy Vede nebo se účastní brainstormingových jednání k dohodě o vhodných procesních postupech, koordinaci a kooperaci jednotlivých skupin a týmů Sleduje plnění stanovených cílů kvality Sleduje efektivitu navrhovaných způsobů řešení cílů standardu / metodiky Dohlíží na dodržení shody se standardem u všech výstupů týmu Sleduje věcnou správnost (v oblastech definice procesů, kompatibility procesů a dalších dokumentů, business a technická analýza, verifikace a validace výstupů) Podporuje členy týmu při přípravě školení potřebných pro nasazení metodiky v celém týmu Již realizované kroky při zavádění procesního modelování umožňují výrazné urychlení nasazení kompletního procesního modelu. Navázání na již realizované činnosti je proto pro efektivitu projektu klíčové. 3. Pravidelně hodnotí plnění cílů projektu a o činnostech projektu informuje vedení společnosti Objednatele; upozorňuje na rizika, která mohou projekt ohrozit ŠKOLENÍ A POSOUZENÍ Nominovaný konzultant tyto modely poskytuje školení a posouzení podle řady standardů a procesních modelů. Tato Školení nejsou předmětem dodávky, ale konzultant využije i svých zkušenosti se vzděláváním pracovníků a interním auditu stavu procesů. Pomůže 2013 PDQM, s.r.o. 9 Less management work

10 Iterativní postup Nabídka konzultačních služeb. interním pracovníkům společnosti lépe pochopit celou problematiku procesního řízení činností a přípravy firmy na případné posouzení podle libovolného procesního standardu. FORMA SPOLUPRÁCE Po dokončení každé procesní oblasti bude provedena interní analýza problematických činností a podle toho zvolena potřebná další oblast. Práce na realizaci většiny etap vyžaduje spolupráci s různými pracovníky organizace. Konzultant poskytovatele přímo spolupracuje se všemi pracovníky a řešitelského týmu, kteří se na něj sami mohou obracet, když potřebují pomoci s aktuálním problémem. Pracovník proto pracuje minimálně 1 den v týdnu společně s týmem na jeho pracovišti; tento čas věnuje nejenom řízení týmu a činností zavedení systému jakosti, ale i spolupráci na konkrétních provozních úkolech a problémech tak, aby mohl trvale kontrolovat přiměřenost vypracovávané metodiky. Vypracovávaná metodika nebude samostatně a izolovaně vznikající procesní mapa, ale bude vznikat v trvalé součinnosti s týmem a její jednotlivé části budou ihned po dokončení zaváděny v pilotním a následně rutinním provozu. Etapy spolupráce proto odpovídají nikoli vodopádovému modelu (který je navržen u předchozího bodu plnění), ale spirálovému modelu, kdy budou jednotlivé oblasti řešeny postupně. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Rozsah Návrh strategie plnění modelů Analýza Implementace Nasazení Vypracování strategie dosažení CMMI úrovně 3 a plnění ITIL Návrh nejdůležitějších oblastí k implementaci (stanovení priorit) Vypracování řešení oblasti Nasazení v pilotním provozu Spolupráce při stanovení kritických míst současných procesů, cílů společnosti a priorit implementace modelů Identifikace hlavních problémových oblastí Revize, návrhy, připomínky; vypracování pracovních postupů Podpora pilotního provozu Vyhodnocení auditu, identifikace slabých a silných stránek, návrh cílů dlouhodobých i krátkodobých ( quick wins ), návrh harmonogramu Expertní podpora Na základě standardních postupů návrh a tailorizace procesů, stanvoení účelu a cílů jednotlivých činností Sledování provozu, upřesnění, verifikace, validace 1 týden 2 dny 2 týdny 1 týden 10 Nabídka konzultační služeb

11 PDQM, s.r.o. Etapa Činnosti Interní součinnost Podpora PDQM Rozsah Vyhodnocení Standardizace postupů, nastartování tzv. Continuous improvement procesu Posouzení CMMI Posouzení plnění ITIL Zhodnocení přínosů Ponechání impletementovaných procesů v provozu, sledování efektivity a drobná zlepšení SCAMPI B nebo C Realizace posouzení Spolupráce Vytvoření role interního manažera kvality, definice vlastníků všech procesů, standardizace péče o procesy v rutinním provozu Spolupráce při interním posouzení plnění modelu CMMI Spolupráce při auditu Stručné zhodnocení aktuálně řešené oblasti i předchozí oblasti (se kterou bude více zkušeností), návrh dalšího zpřesnění oblastí Výkonná podpora manažera kvality, podpora nastartovaní rutinní péče o procesy Realizace posouzení v roli vedoucího posuzovatele (možno realizovat externím subjektem pro zajištění nezávislého pohledu) Zajištění realizace auditu (možno realizovat externím subjektem pro zajištění nezávislého pohledu) 3 dny 2 3 měsíce 2-3 týdny podle zvoleného modelu 2 3 týdny podle rozsahu auditu 2013 PDQM, s.r.o. 11 Less management work

12 Nabídka konzultačních služeb. POPIS SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Uchazeč souhlasí se skutečností, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY POPIS REALIZACE ZAKÁZEK SPOLEČNOSTI A ODPOVĚDNÉHO KONZULTANTA Upozornění: Kontaktní osoby jsou uvedeny podle stavu z doby realizace projektu nebo poslední známý kontakt. PDQM nemůže zaručit, že příslušní pracovníci jsou stále zaměstnanci dané společnosti. Pokud by konkrétní kontakt nebyl použitelný, PDQM zajistí jiný kontakt na pracovníka v dané společnosti nebo se pokusí nalézt aktuální kontakt na příslušného pracovníka. V přehledu jsou uvedeny relevantní projekty realizované konzultantem přiděleným na zakázku. Některé z projektů realizoval jako subdodavatel společnosti DCIT, s.r.o (nyní DCIT, a.s.). Ve všech uvedených příkladech byl plně odpovědný za realizaci projektu. Popis projektu Pro koho realizováno Kontaktní osoba Sloučené zavedení standardů ISO 9001, 14001, 20000, 27000, OSI Plná odpovědnost za splnění všech standardů, interní řízení projektu a přípravu klíčových směrnic včetně procesní mapy a příručky jakosti. CN Resource Technologies Arbes Technologies (KOMIX) AARON GROUP Firmy úspěšně prošly nezávislým auditem vybraných norem. Školení a audit CMMI (SCAMPI B) Realizace a vedení interního školení pracovníků společnosti na metodiku CMMI, SCAMPI, příprava a realizace auditu podle metodiky. Soluziona, a.s. (nyní Indra, a.s.) pobočka v Slovenské Republice ing Ján Okasa ředitel sk.soluziona.com Vyškolení pracovníků Příprava a realizaci interního auditu v souladu s metodikou SCAMPI B Audit CMMI (SCAMPI B) Realizace a vedení interního školení pracovníků společnosti na metodiku CMMI, SCAMPI, příprava a realizace auditu podle metodiky CN Resource Technologies ČR CN Resource Technologies SK Audit byl realizován ing. Petr Nedvěd obchodní ředitel 12 Nabídka konzultační služeb

13 PDQM, s.r.o. Vyškolení pracovníků Příprava a realizaci interního auditu v souladu s metodikou SCAMPI B Kontrola kvality na dodávce finančního informačního systému Spolupráce při vedení projektu (podpora práce projektového manažera), kontrola kvality práce softwarového týmu a testování dodávaného software, příprava testování některých oblastí Projekt byl úspěšně dokončen a uveden do provozu. Konzultant výrazně napomohl jednání mezi klientem a dodavatelem a jednotlivými Projekt interního zlepšování softwarových procesů s cílem dosažení 3. úrovně podpory Vedení projektu a odborný garant interního projektu klienta. Dvouletý projekt s týmem 15 pracovníků, který odpovídal za rozvoj interních procesů a standardů s cílem dosáhnout úrovně 3. úrovně CMMI. pro obě sesterské firmy ŠkoFIN (není softwarová společnost) a KOMIX (dodavatel IS, softwarová společnost) Projekt se stejným účelem i cílem byl realizován pro SMP, a.s., (není softwarová společnost) a APP, a.s. (nyní NESS Czech, s.r.o.), CN Resource Technologies, společný projekt pro pobočku v ČR a SR ŠkoFIN: ing. Rudolf Zvánovec, CSc. vedoucí projektu a vedoucí oddělení faktoringu upcmail.cz SMP, a.s. ing. Martin Frank, vedoucí projektu tel.: ing. Petr Nedvěd obchodní ředitel Zpracovaná procení mapa Zpracovaní interní standardy a normy podle CMMI Interní audit SCAMPI C s vytyčením dalšího postupu Společnost úspěšně absolvovala posouzení na CMMI úroveň 3 od nezávislé společnosti Projekt optimalizace způsobů řízení pracovníků Cílem projektu byla interní analýza návrhu optimalizace způsobu plánování prací, řízení lidí, a výkonnostního motivačního hodnocení pracovníků. Konzultant byl vedoucím týmu, který projekt zpracovával a byl odpovědný za oblast softwarových procesů. Podílel se na návrhu optimalizace a zajišťoval školení vedoucích projektů a team leaderů. Cleverlance, a.s. Dobromil Podpěra generální ředitel cleverlance.com Návrhy zlepšení, školení Oficiální CMMI Audit dle SCAMPI A Konzultant se podílel na auditu jako člen auditního Arbes Technologies ing. Petr Vyšín manažer kvality z 2013 PDQM, s.r.o. 13 Less management work

14 Nabídka konzultačních služeb. týmu a překladatel odborné terminologie (akreditovaný posuzovatel byl z France) Společnost prošla posouzením, ale zjištěné nedostatky nedovolily vystavit posouzení. Výsledkem projektu bylo zahájení interního projektu zlepšení procesů (viz další projekt) Projekt zavedení procesů řízení softwarového vývoje s cílem získat certifikát kvality ISO 9001:2000 a CMMI úrovně 2 Odborné konzultace a garance plnění požadavků ISO normy a standardu CMMI. Příprava šablon a vzorových pracovních postupů. Interní kontrola správnosti navržených směrnic a pracovních standardů Arbes Technologies ing. Petr Vyšín manažer kvality z Společnost získala certifikát jakosti ISO 9001:2000 od auditorské společnosti DNV. Od žádosti o posouzení dle CMMI ustoupila z důvodů ceny za posouzení Projekt Řízení vývoje životního cyklu software a zavádění projektového řízení pomocí softwarových nástrojů do MSP Cílem projektu bylo vytvoření obecné metodiky pro řízení softwarových projektů v malých a středních firmách. Konzultant PDQM byl odpovědný za řízení projektu po odborné stránce, návrh procesů a revizi metodiky připravované dalšími partnery projektu. Vytvořená metodika zavádění projektového a procesního řízení v malých a středních firmách Vytvořená metodika standardizovaných metod řízení vývoje software v malých softwarových firmách Definované standardizované metody řízení vývoje software a návrh jejich úprav pro potřeby partnerských společností Projekt organizačního a procesního zajištění testování SW produktu Realizovaný projekt byl součástí většího projektu dodávky IS. Konzultant byl odpovědný za nastavení procesu a pracovních postupů, definici způsobu testování, vytvoření testovacího týmu a zahájení práce. Po spuštění testování zajistit dohled nad kvalitou testování. Projekt realizován společně pro firmy: I LIKE THIS! a AARON GROUP Sitronics TS I LIKE THIS!: ing Záviš Pexidr ředitel AARON GROUP: Zdeněk Hoffmann ředitel společnosti aarongroup.cz Mgr. Vojtěch Vrba, MBA vedoucí realizace projektů sitronicsts.com 14 Nabídka konzultační služeb

15 PDQM, s.r.o. V rámci projektu byly splněny všechny uvedené cíle. Testovací tým dále působil samostatně Projekt zlepšení organizace vývoje Cílem projektu bylo zlepšit a zpřesnit organizaci práce vývojového a realizačního týmu společnosti a optimalizovat interní procesy. Úkolem konzultanta bylo zahájit proces kontinuálního zlepšování těchto procesů DCIT, a.s. ing. Jan Hrdlička vedoucí oddělení realizace Pod vedením konzultanta byly identifikovány hlavní oblasti problémů, definovány obecné příčiny (tzv.: RCA Root Causes Analysis) a vytyčeny oblasti zlepšování. Činnosti následně přešly do operativního řízení interními pracovníky Kromě uvedených projektů konzultant nominovaný na projekt poskytuje školení CMMI, řízení projektů, kvality a metrik, PDQM školení poskytuje sama nebo zajišťuje školení prostřednictvím své partnerské organizace, společnosti KUGLER MAAG. Školení jsme realizovali pro týmy různých společností včetně týmů IBM ČR, T-Mobile ČR atd. ODBORNÁ ÚROVEŇ KONZULTANTA Pro zakázku byl jmenován jako konzultant odpovědný za plnění všech tří poptávaných oblastí Mgr. Štěpán Nadrchal, Ph.D Konzultant určený pro realizaci zakázky se dlouhodobě zabývá problematikou kvality řízení projektů a softwarového vývoje obecně. Sám aktivně působil na různých pozicích a stále občas působí v softwarových projektech. Dlouhodobě se vzdělává v oblasti řízení kvality, procesů a uplatňování standardů v procesní oblasti. Následující výčet shrnuje hlavní oblasti: Akreditovaný auditor standardu ISO 9001:2000 pro oblast ICT, aktivně pracoval v Atestačním středisku DCIT (v současnosti již aktivně jako auditor nepůsobí) Má zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU (podílel se na realizaci projektu Dlouhán financovaného z fondu ESF, je aktivním posuzovatelem programů ICT v podnicích, ICT a strategické služby a vzdělávacích projektů z vědeckého rámcového programu FP7) Absolvent postgraduálního studia (PhD.) z oboru softwarové inženýrství, zaměření spolehlivost Real-Time systémů Přispěvatel na řadě konferencí s tématikou vývoje software (např. LaTES 2007, CEE- SPI 2007) Účastní se odborných konferencí za účelem aktivního zvyšování kvalifikace (např. SQI 2008, SEPG 2009) Aktivně se podílí na organizaci odborných konferencí (např. je členem přípravného výboru konference CEE-SPI 2009, zpracovává posudky na přihlášené příspěvky) 2013 PDQM, s.r.o. 15 Less management work

16 Nabídka konzultačních služeb. Dlouhodobě pomáhá softwarovým firmám se zvyšováním kvality řízení interních procesů (viz reference), přičemž v 1 případě firma na konci projektu prošla oficiálním posouzení na CMMI úrovně 2, v druhém získala certifikát ISO 9001:2000 Aktivně spolupracuje s vysokými školami na zvyšování odborné úrovně výuky (např. v r byl hostujícím přednášejícím na MFF UK na přednáškách softwarového inženýrství, navázal spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kde je domlouvána spolupráce při výuce softwarového inženýrství; vede diplomanty, např. v nedávné době úspěšně obhájil jeho diplomant práci na MFF UK s tématem Úroveň kvality vývoje software v českých firmách) ODBORNÁ ÚROVEŇ PDQM PDQM je relativně mladá společnost (založena v r. 2007), ale svou prací kontinuálně navazuje na práce realizované současným vlastníkem společnosti, kdy podnikal jako fyzická osoba (OSVČ) od roku Společnost se od svého vzniku specializuje na podporu vývojových týmů a softwarových firem zejména v oblasti zajištění efektivity provozu a kvality produkce. Projekty, na kterých se podílíme, jsou z následujících kategorií: 1. Metodická podpora zahrnující zavádění standardů kvality na procesní i technické úrovni (v technické oblasti jde o oblast návrhu softwarových řešení), nastavení mechanismů řízení a měření kvality, řízení zlepšování a efektivity komunikace 2. Praktická pomoc s konkrétními softwarovými projekty v oblasti řízení projektů, business analýz a funkční specifikace 3. Dohled na kvalitu práce v softwarových projektech. Naše pomoc vyplývá z dobré znalosti metodik řízení softwarových projektů, specifických požadavků tohoto typu projektů, znalosti metodik a standardů kvality definující požadavky na business analýzy, technické analýzy, organizaci práce, testování a dokumentaci sw produktů. 4. Business a technické analýzy. V rámci konkrétních projektů spolupracujeme na tvorbě business analýzy od úrovně konceptuálního záměru až po úroveň návrhu logického modelu systému, datového modelu a způsobu nasazení a provozu systému. I když těžištěm naší práce je podpora v oblasti metodiky, organizace a sledování práce, záměrně se podílíme i na konkrétních projektech díky čemuž je naše pomoc v metodické oblasti podpořena i vlastní praxí a zkušenostmi. O odborné úrovni svědčí i fakt, že si PDQM vybrala za svého partnera pro Českou a Slovenskou republiku nadnárodní konzultantská společnost KUGLER-MAAG se kterou úzce spolupracujeme na projektech realizovaných v uvedených zemích, mj. realizujeme již 3. ročník odborné konference CEE-SPI (Software Process Improvement for Central and Eastern Europe, více viz CENA SLUŽEB Cenová nabídka Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Hodinová sazba školitele je 2250 Kč/hod resp Kč/den bez DPH. Tato cena zahrnuje přípravu, veškeré školicí materiály a poskytování materiálů účastníkům vzdělávání v elektronické formě v českém jazyce. V případě požadavku na realizaci spolupráce v anglickém jazyce se cena zvyšuje o 25%. Toto navýšení zahrnuje náklady na zajištění překladu materiálů. 16 Nabídka konzultační služeb

17 PDQM, s.r.o. Pří realizaci podpory v rozsahu větším než 50h poskytujeme slevu cca 20% na celý vzdělávací program (14 400Kč / den). NÁKLADY NA DOPRAVU Doprava na pracoviště v Praze není účtována. V případě požadavku na realizaci mimo Prahu je účtováno cestovné (11Kč/km) a případné pobytové náklady. FAKTURACE Služby jsou fakturovány vždy měsíčně nebo ke konci poskytování služby. K faktuře je přiložen výkaz realizovaných prací případně další doklady potřebné pro stanovení ceny. Fakturace služeb vyplývá z hodinové / denní sazby pracovníka. Všechny ceny za služby PDQM jsou zatíženy daní z přidané hodnoty, která se při fakturaci připočítává ve výši a způsobem dle aktuálně platné legislativy. Standardní průběh je fakturován denní sazbou. Případné domluvené činnosti v jiných pracovních dnech jsou fakturovány hodinovou sazbou. Minimální čas počítaný za práci na pracovišti objednatele je 3 hodiny pro pracoviště v Praze a 8h pro pracoviště mimo Prahu. PODMÍNKY SPOLUPRÁCE Školitel disponuje veškerým vybavením potřebným pro výkon práce včetně prezentační techniky, pokud by vhodná nebyla na pracovišti objednatele k dispozici. Školení probíhá na pracovišti Objednatele. SPOLUPRÁCE NA PRACOVIŠTI OBJEDNATELE Pro spolupráci je nezbytné, aby organizace vyhradila prostory odpovídající realizované činnosti. Konzultant využívá vlastní technické vybavení. UKONČENÍ SPOLUPRÁCE Organizace může kdykoli spolupráci ukončit v tom případě platí dodané služby do data přerušení spolupráce. Organizace může spolupráci přerušit z důvodu dovolených nebo neodkladných záležitostí, které dočasně brání účastníkům vzdělávání se věnovat. PDQM může vzdělávání přerušit z důvodu dovolené školitele (v maximálním rozsahu 5 týdnů / rok), z důvodu nesoučinnosti pracovníků objednatel nebo jiné formy neplnění závazků ze strany objednatele. Vzhledem k tomu, že spolupráce využívá znalosti konzultanta o podporované organizaci, není efektivní zastupovat školitele jiným pracovníkem. PDQM proto může krátkodobě přerušit vzdělávání i v případě nemoci školitele. ZÁRUKA Objednatel může odmítnout úhradu nákladů na realizované činnosti, pokud neodpovídají očekávané kvalitě: Pokud během prvních 30 dní nebude spokojen se spoluprací, může odmítnout spolupráci jako celek a realizované činnosti nebudou fakturovány 2013 PDQM, s.r.o. 17 Less management work

18 Nabídka konzultačních služeb. Pokud v dalším průběhu vzdělávání nebude spokojen s úrovní poskytovaných služeb, musí je reklamovat do 3 dnů po jejich poskytnutí a dohodnout nápravu. Pokud náprava není možná nebo se problémy opakují, má právo na odmítnutí úhrady. Toto odmítnutí současně ukončuje spolupráci. BEZPEČNOST INFORMACÍ Školitel se zavazuje zachovávat mlčelivost a utajení obchodních informací. Součástí smluvních vztahů bude smlouva o ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací. PDQM neshromažďuje a neuchovává dokumenty svých klientů po ukončení projektu. V průběhu projektu je ukládá pouze po dobu nezbytně nutnou k realizaci efektivní spolupráce. Všechny informace klientů na pracovišti PDQM jsou standardně chráněny uloženy v zabezpečeném úložišti s řízeným přístupem a mimo pracoviště přenášeny pouze v šifrované podobě. KONTAKTNÍ OSOBY Za nabídku je odpovědný jednatel společnosti oprávněný jednat za společnost předkladatele nabídky v plném rozsahu samostatně. Je oprávněn k jednání o případných změnách smlouvy a za uzavření smlouvy. Jméno a příjmení: Štěpán Nadrchal ový kontakt: telefon: Nabídka konzultační služeb

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO MANAŽERSKÝ REPORTING PRO NEMOCNICE Listopad, 2011 Ing. Pavel Číž, SIKS a.s. ÚVOD OBSAH PREZENTACE Manažerský informační systém do menších nemocnic Řešení, které podporuje management jednotlivých nemocnic

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1 Úvod do strategie řízení Radek Maca 1 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání (služby) Škola (šk. zařízení) řízení (plánování) uplatnění (trh) administrativa Radek Maca 2 Škola není izolovaná soustava

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Informace o projektu Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu říjen 2014 1. Úvod 2. Představení společnosti itelligence 3. Základní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více