Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti. Žáci se budou po celou dobu výuky seznamovat s možnostmi ochrany přírody, s možnostmi tvorby obnovitelných zdrojů surovin a energie, s péčí o životní, o zdraví lidí i zvířat a o nápravu škod způsobených působením lidské populace na přírodu. Součástí výuky přírodopisu je i získávání praktických zkušeností a dovedností při pozorování přírodnin a dějů kolem sebe, experimentování a případné vzdělávací akce, které jsou také součástí výuky (výuka v Planetáriu Praha,výuka v IS Kašperské Hory a školní tématické exkurze, tematicky zaměřené projekty). Pro zvýšení zájmu o tento předmět a trvalé rozšíření vědomostí budou moci žáci využívat dostupnou počítačovou techniku v odborné učebně informatiky. Žáci se budou podílet na vytváření použitelných pomůcek formou seminárních a týmových prací. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - volit netradiční a nové metody a formy vyučování - samostatně získávat informace, řešit úkoly a prezentovat je - vyhledávat a třídit informace o jednotlivých organismech, aktivně je zařazovat do systému, postupně vyvozovat systematické skupiny - aktivně pracovat s tabulkami a s klíčí - rozvíjet zájem o poznívání přírody Kompetence k řešení problémů: - probírat důsledky vlivů člověka na přírodu - vyhledávat informace o jednotlivých organismech i o přírodních celcích - shromažďovat informace na základě vlastního pozorování v okolní přírodě - zdůzznit důležitost získávání informací i prostřednictvím moderních kkomunikačních prostředků Kompetence komunakativní: - vyžadovat souvislé odpovědi na zadanou otázku - zpracovávat úvahy týkající se přírody, zdraví, vztahů člověka a životního a možných důsledků pro budoucnost - organizovat besedy s různými odborníky - vybízet k využívání různých odborných textů, atlasu, map a webových stránek - organizovat akce o životním za aktivní účasti žáků i veřejnosti Kompetence sociální a personální - organizovat práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních prací, při hladání odpovědí na zadané otázky a při tom zapojovat všechny členy skupiny - pozitivně hodnotit dobrou vzájemnou sppolupráci ve skupinách, zdůrazňovat rovný přístup všech žáků ke zkoumání zadyných úkolů - podněcovat zájem i žáků méně schopných zvládat teoretické části učiva, vytvářet situaci pro vnímání krásy a harmonie a při ppbytu v přírodě dbát na celkový rozvoj osobnosti žáka Kompetence občanské: - zdůrazňovat rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce, ohleduplnost k lidem handicapovaným poškozením smyslových orgánů, ke starším a nemocným lidem - zdůrazňovat důležitost vzájemné lidské pomoci při přírodních katastrofách, při úrazech - zdůvodňovat význam ochrany jednotlivých organismů - zdůrazňovat význam ochrany zdraví a odpovědnosti lidí za zdraví své i ostatních - prakticky ukazovat a procvičovat první pomoc při úrazech Kompetence pracovní: - věnovat náležitou pozornost dodržování bezpečnosti při pobytu v přírodě, při praktických cvičení a seznamovat žáky s pravidly bezpečného jednání v návaznosti na učivo o jednotlivých organismech, o člověku i přírodních celcích a o práci v přírodě - diskutovat o výsledcích práce v okolí z hledisek ochrany přírody, udežitelnosti rozvoje a ochrany zdraví lidí

2 OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 6. ročník Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel Rozliší základí projevy a podmínky života,orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Učí se třídit organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti. Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu na utváření organismů.uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka. BIOLOGIE HUB Základní struktura života -seznamuje se se stavbou buňky,pletiva,tkání,org.soustavami, -poznává jednobuněčné a mnohobuněčné organismy -poznává vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, -seznamuje se s dědičností a proměnlivostí organismů -poznává viry a bakterie OSV-cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění,dovednosti pro učení a studium, EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně) Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. -dokáže s pomocí atlasu určit některé druhy hub, zná pozitivní a negativní vliv hub na člověka a živé organismy seznamuje se se stavbou těla hub,s jejich významem,se zásadami sběru,s první pomocí při otravě houbami, OSV-cvičení smyslového vnímání,cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů, Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků -seznamuje se se stavbou lišejníků,jejich výskytem a významem, BIOLOGIE ROSTLIN Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin -seznamuje se s anatomií a morfologií rostlin -rozlišuje části těla vyšších rostlinkořen,stonek,list,květ,semeno,plod, -učí se principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování -poznává a zařazuje dané zástupce běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců EV-Ekosystémy - les (les v našem, produkční a mimoprodukční významy lesa); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů -zná význam rostlin a jejich ochranu -rozlišuje různé typy bylinných společenstev (pastvina,louka,horská louka,pole,) Odvodí na základě pozorování

3 přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla: -seznamuje se se stavbou živočišné buňky, s tkání,s orgány, orgánovými soustavami, s organismy jednobuněčnými a mnohobuněčnými, s jejich rozmnožováním, vývoj, vývin a systém živočichů -učí se a poznává zástupce jednotlivých skupin živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) -seznamuje se s hospodářsky významnými druhy zvířat -dokáže se postarat o vybrané druhy domácích zvířat -zvládá pravidla bezpečného kontaktu se zvířaty Aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA -rozezná a dokáže ošetřit drobná poranění způsobená známými zvířaty -uvědomuje si možné důsledky poranění zvířaty MV-kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě Uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi Půda: -zná složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace -dokáže vysvětlit význam podnebí a počasí pro život lidí EV- půda (propojenost složek, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v určitém a vztahy mezi nimi Rozlišuje a uvede příklady systémů ekosystémů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých Organismy a -poznává vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a m;, společenstva -potravní řetězce, rovnováhu v ekosystému -zná význam chráněných území,umí se v nich chovat a pohybovat -seznamuje se s chráněnými a ohroženými druhy EV-energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

4 ekosystémech a zhodnotí jejich význam PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody Praktické metody poznávání přírody -je schopen pracovat s lupou a mikroskopem, -umí vyhledávat v atlasech,pracovat s encyklopediemi Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody -umí bezpečně pracovat s pomůckami a přírodovědným materiálem OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 7. ročník popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel -rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů -třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek -uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů -dokáže vysvětlit základní rozdíl mezi rostlinami a houbami -zná stavbu živočišné a rostlinné buňky a umí je porovnat -seznamuje se s podstatou dělení buněk -seznamuje se s pletivy rostlin a tkáněmi živočichů a poznatky využívá v praxi -chápe a pracuje s pojmy orgán,orgánové soustavy, -umí popsat stavbu a funkci základních orgánů rostlin -umí uvést příklady různé stavby kořenů,stonků,listů,květů a plodů, -umí uvést příklady nižších rostlin a ví jak se rozmnožují -chápe význam plísní a kvasinek a jejich využití -dokáže vysvětlit rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy a umí uvést jejich příklady -zná význam virů a baktérií,ví,kde se vyskytují a jak je možné je využít OSV-cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění,dovednosti pro učení a studium, EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně) BIOLOGIE HUB rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků BIOLOGIE ROSTLIN -zná houby s plodnicemi a bez nich -ví, jaký negativní vliv mohou mít houby na člověka OSV-cvičení smyslového vnímání,cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů -odvodí na základě pozorování -seznamuje se se stavbou jednotlivých částí EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana

5 uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům -porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku -vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin vyšších rostlin (kořen,stonek,list,květ,semeno,plod,) -zná základní části rostl. těla a jejich význam -umí vysvětlit základní principy fotosyntézy,dýchání,růstu a rozmnožování -rozpozná a umí zařazovat zástupce běžných druhů řas,mechorostů,kapraďorostů (přesličky,plavuně,kapradiny),nahosemenných a krytosemenných rostlin, biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně) -rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů -odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám -umí pracovat s botanickým klíčem a atlasem -zná hospodářsky využívané rostliny, jejich nároky na pěstování -seznamuje se s ochranou rostlin a jejich škůdci BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ -porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů -rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin -odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému -zná stavbu živočišné buňky -využívá znalosti o živočiš.tkáních -umí popsat funkci jednotlivých orgánů -rozlišuje organismy jednobuněčné a mnohobuněčné -ví,jak se živočichové rozmnožují -využívá znalostí o významných zástupcích jednotlivých skupin živičichů -umí zařazovat živočichy do jednotlivých skupin(prvoci,bezobratlí,strunatci) -dokáže na příkladech popsat způsob života živočichů,jejich přizpůsobení se přírod. EV-); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) -zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy -dokáže vysvětlit důležitost přizpůsobení se -zná hospodářsky důležité druhy zvířat -zvládá péči o vybrané druhy domácích živočichů -seznamuje se s chovem domestikovaných zvířat -rozlišuje cizokrajná živočišná společenstva a jejich hlavní představitele -rozlišuje projevy a chování živičichů BIOLOGIE ČLOVĚKA -aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA -dokáže ošetřit drobná poranění -rozezná drobné vnější parazity

6 -uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi -umí vysvětlit závislost výskytu druhů zvířat a rostlin na podnebí ZÁKLADY EKOLOGIE -uvede příklady výskytu organismů v určitém a vztahy mezi nimi -rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému -vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam -uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY -pracuje se znalostmi vzájemných vztahů mezi organismy a m -aplikuje pojem rovnováha v ekosystému,narušení rovnováhy -seznamuje se s pojmy umělý a přirozený ekosystém -dokáže vysvětlit rozdíl mezi ekosystémy -zná závislost živočichů a rostlin na -seznamuje se s globálními problémy ochrany zvířat -zná chráněná území a národ.parky v blízkosti svého bydliště -umí vytvořit potravní řetězec EV-přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) - Lidské aktivity a problémy životního - zemědělství a životní, ekologické zemědělství; doprava a životní (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globaliza a světu -aplikuje praktické metody poznávání přírody -dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody -umí používat lupu a mikroskop při pozorování -dokáže pracovat s atlasy -seznamuje se s biolog.sbírkami v regionu -respektuje a řídí se pravidly chování v chráněných územích a v NP -dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při zkoumání přírodnin -seznamuje se s významnými biology OSV-cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění,dovednosti pro učení a studium, ES-události a a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 8. ročník -třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek -vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti -uvede základní systema ické skupiny obratlovců, charakterizuje je,vyjmenuje jejich zástupce z různých ekosystémů a jejich různé postavení v potravních vztazích v ekosystému -ví,jaké druhy živočichů se rozmnožují nepohlavně a které pohlavně OSV- sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, OSV-cvičení smyslového vnímání,cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů,dovednosti pro učení a

7 studium BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ -porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - -uvede na základě znalostí příklady různého pokryvu těla -podle obrázku porovná a popíše stavbu tělesných pokryvů obratlovců -odliší vnitřní stavbu obratlovců od vnější kostry hmyzu -vyjádří význam kostry pro život obratlovců -rozliší na kostře 3základní části: páteř s žebry,lebku a kostru končetin -chápe rozdíl mezi chrupavkou a kostní tkání a odliší přítomnost těchto tkání u jednotlivých skupin obratlovců -charakterizuje odlišnosti kosterního svalstva,hladkého svalstva a srdečního svalu -uvede příklady různého pohybu obratlovců -ví, jak živočichové získávají nezbytnou energii -uvede příklady býložravců, masožravců a všežravců -vyjmenuje základní části trávicí soustavy a objasní jejich význam -objasní postup trávení,funkci enzymů a princip vstřebávání -ví,jak jsou živiny rozváděné po těle krví -vyjádří význam dýchací soustavy a příklady různého přívodu vzduchu s kyslíkem do těla obratlovce -uvede rozdíly mezi dýcháním žábrami a plícemi -popíše funkci plicního sklípku -uvede nebezpečí škodlivých ve vzduchu pro živočichy -vyjádří význam tělních tekutin,odliší krev a mízu -objasní výměnu látek mezi krví a buňkami těla -objasní význam oběhové soustavy, funkci srdce,cév -umí porovnat oběhovou soustavu ryb,obojživelníků,plazů,ptáků,savců -uvede funkci vylučovací soustavy -objasní funkci ledvin -objasní nezbytnost stálého vnitřního v těle organismů -zdůvodní význam řízení činnosti organismu - popíše nervovou buňku a přenos nervového vzruchu -rozliší funkce mozku,míchy a obvodového nervstva -podle obrazu vyjmenuje základní části mozku a porovná jejich vývoj u jednotlivých skupin obratlovců -objasní průběh reflexu,rozdíl mezi reflexy vrozenými a získanými -uvede význam smyslových orgánů -porovná utváření různých smyslových orgánů ve vztahu k a způsobu života -porovná smyslové orgány živočichů aktivních ve dne a v noci -uvede,že všichni obratlovci se rozmnožují pohlavně EV- Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); EV-zemědělství a životní, ekologické zemědělství; doprava a životní (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek)

8 -porovná pojmy oddělene pohlaví (samec,samice) a obojetník -uvede příklady pohlavní dvojtvárnosti -pojmenuje pohlavní buňky samčí a samičí a uvede,kde vznikají -podle obrazu popíše rozmnožovací a vykučovací orgány ryb,ptáků,savců -zná význam význam oplození a odliší oplození vnější a vnitřní -popíše přímý vývin ryb,nepřímý vývin obojživelníka, vznik nového jedince u plazů, ptáků a savců -uvede příklady péče o potomstvo -uvede příklady aktivit živočichů v průběhu dne a v průběhu života -uvede příklady vrozeného chování živočichů a složitých schopností migrace -uvede příklady ohrožených živočichů ze světa a u nás -vysvětlí způsoby ochrany živočichů, uvede, jak se zajišťuje ochrana živočichů u nás -vyhledá příklady chráněných organismů -kriticky hodnotí vztahy člověka ke zvířatům BIOLOGIE ČLOVĚKA -určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy -orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka -objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří -rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby -aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Povrch lidkého těla: -uvede význam kůže a jejích derivátů -objasní vnitřní stavbu kůže -popíše odlišnosti barvy kůže lidských ras Lidská kostra: -na základě předchozích poznatků rozliší chrupavku a kost -popíše hlavní části lidské kostry, jejich význam a spojení kostí -popíše vnitřní stavbu kostí -hodnotí význam správné výživy pro kostru Svalstvo: -na základě předchozích poznatků uvede, jaký význam má svalstvo a jeho vlastnost smrštitelnost -popíše podle obrazu hlavní části kosterního svalstva člověka -objasní připojení svalů ke kostře -porovná stavbu a funkci příčně pruhovaných svalů, hladkých svalů a srdečního svalu -objasní význam prokrvení svalstva Základní životní funkce lidského těla: a)využívání potravy: -popíše stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy -zdůvodní význam péče o chrup -objasní postup trávení potravy a vstřebávání živin -vysvětlí význam enzymů -objasní význam jater b)dýchání -vysvětlí, co je buněčné dýchání -uvede funkci dýchací soustavy a popíše její stavbu -objasní funkci červených krvinek pro přenos kyslíku OSV- poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí EV- a zdraví (rozmanitost vlivů na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)

9 c)rozvádění látek po těle -popíše složení krve a její funkce, význam jednotlivých složek krve -uvede hlavní krevní skupiny -vysvětlí význam srážení krve -popíše oběhovou soustavu, srdce a jeho činnost -odliší tepny a žíly, vyloží jejich význam v oběhové soustavě a význam vlásečnic -objasní, co je mízní soustava a jaký význam má slezina d)vylučování -popíše vylučovací soustavu, objasní funkci ledvin Řízení lidského organismu: -objasní význam hormonů, uvede jejich příklady a místa jejich vytváření -objasní význam nervového řízení, vysvětlí, co je neuron -vyjmenuje na základě předchozích znalostí základní části nervové soustavy -popíše reflexní oblouk, odliší vrozené a získané reflexy -vyloží význam míchy a mozku a rozliší jeho jednotlivé části podle obrázku Smyslové vnímání: -vyjmneuje lidské smysly, jejich význam a jim odpovídající smyslová ústrojí, objasní jejich spojení s nervovou soustavou -popíše vnímání chuti,hmatu, tepla a chladu, smyslová ústrojí zraku a sluchu a jejich funkci Vyšší nervová činnost: -na příkladu objasní vytváření podmíněných reflexů a význam řeči pro abstraktní myšlení Rozmnožování člověka: -popíše mužské a ženské pohlavní orgány a jejich funkci -vyloží vliv vývinu pohlavních orgánů v pubertě na celkové chování Vývin nového jedince: -popíše nitroděložní vývin člověka, význam placenty a porod -objasní význam hormonů v průběhu těhotenství, porodu a po porodu Dědičnost u člověka: -objasní funkci chromozomu a popíše dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk -uvede, že při oplození dochází ke spojení dědičných informací matky a otce -uvede, že některé choroby jsou dědičné Průběh lidkého života: -charakterizuje jednotlivé etapy lidského života -objasní význam rodiny Zdraví a nemoc: -objasní, co se rozumí zdravíma nemocí -uvede příklady infekčních onemocnění a jejich původců, objasní jejich šíření a prevenci, vysvětlí pojem epidemie -objasní funkci bílých krvinek, význam imunity a možnosti jejího posilování a naopak

10 oslabování -uvede možné důsledky různých negativních vlivů na člověka -objasní vlivy nadměrného hluku a drog na člověka -uvede nejčastější typy onemocnění -vysvětlí, co jsou to civilizační choroby -uvede zásady zdravého způsobu života -posoudí nebezpečí úrazu a vyloží zásady poskytování první pomoci -předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci Člověk a jeho životní : -charakterizuje a hodnotí okolní -vyjádří příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jeho zdraví i způsob života -uvede, jak může přispět k udržitelnosti rozvoje a ochraně životního OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 9. ročník uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu na utváření organismů -seznamuje se s podstatou dědičnosti a přenosem dědičných informací -seznamuje se s pojmem gen a s jeho význame při přenosu informací -je informován o použití dědičnosti při křížení OSV- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování -vzájemné poznávání se ve třídě,rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech,chyby při poznávání lidí, BIOLOGIE ROSTLIN odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám -dokáže vyvětlit význam rostlin pro člověka -umí vyhledávat ohrožené a chráněné druhy rostlin -pozná ohrožené a chráněné druhy ve svém okolí ES-naše vlast a Evropa,evropské krajiny,evropa a svět, BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému -vyloží,co je ekologická přizpůsobivost a uvede příklady -dokáže na příkladech vysvětlit vzájemnou závislost organismů a důsledky porušení přírodní rovnováhy -objasní celkový oběh látek v biosféře a jeho závislost na sluneční energii ES-instituce Evropské unie a jejich fungování,co Evropu spojuje a co ji rozděluje, NEŽIVÁ PŘÍRODA objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života -rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami (litosféra,hydrosféra,atmosféra,pedosféra) -seznamuje se s teoriemi o vzniku Země -charakterizuje nerosty a horniny,dokáže je od Es-místa,události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a k světu,naši sousedé v Evropě

11 -rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody sebe odlišit -uvede příklady nerostů -objasní,jak vznikají krystaly a uvede jejich příklady -určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů -seznamuje se s praktickým využitím hornin a nerostů -pokouší se poznávat vzorky hornin a nerostů -seznamuje se se základy krystalografie -uvede příklady vnitřních a vnějších geologických dějů -rozlišuje horniny vyvřelé,usazené a přeměněné,objasní jejich vznik -rozlišuje vyvřelé horniny hlubinné a výlevné,objasní jejich vznik,uvede jejich odlišnosti a příklady -odliší horninové a rudné žíly -uvede příklady rud a jejich význam pro člověka -dokáže vyjmenovat příklady výskytu rud v ČR -objasní zvětrávání hornin,rozliší zvětrávání mechanické a chemické a také vznik krasových jevů -rozliší sedimenty úlomkovité,organické a chemické a uvede příklady -vyloží příčinu vrstevnatosti úlomkovitých sedimentů,uvede příklady -uvede názory na vznik uhlí,ropy a zemního plynu a význam těchto přírodních zdojů -objasní příčiny přeměny hornin -uvede příklady přeměněných hornin -charakterizuje vlastnosti přeměněných hornin -seznamuje se s pojmem horninový cyklus -objasní vztahy mezi vyvřelinami,sedimenty a horninami přeměněnými -seznamuje se s pohybem kontinentů,vysvětlí jeho hlavní příčiny a následky -umí objasnit vlivy pohybu zemské kůry na tvar zemského povrchu -dokáže objasnit sopečnou činnost,zemětřesení a uvede jejich různé projevy a důsledky pro utváření zemského povrchu rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vod pracuje s pojmem hydrosféra -pracuje s pojmem atmosféra -porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě -vyjádří význam vody pro život na Zemi -objasní význam čistoty vody pro zdraví a uvede zdroje pitné vody -umí vyjmenovat hlavní znečišťovatele vody -uvede význam jednotlivých vrstev atmosféry pro život -vyloží vlivy využívání fosilních paliv na skleníkový jev objasní vlivy okyselování na organismy a na člověka -ví,co je to smog,co jej způsobuje a jak se proti němu bránit -vyloží vznik půdy a vlivy podnebí na vlastnosti půdy -vysvětli pojem humus a půdní úrodnost -rozliší půdní typy a půdní druhy a uvede jejich příklady -dokáže vysvětlit co je eroze a co ji urychluje EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně)

12 -uvědomuje si význam zeleně pro ochranu půdy -uvede,čím je půda ohrožována a jaké to má důsledky rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků -charakterizuje jednotlivé geologické éry a vývoj života v nich -popíše rozsah vývoje jednotlivých skupin organismů ve vztahu k vývoji podmínek na Zemi -objasní časová měřítka vývoje přírody a porovná je s vývojem člověka -charakterizuje hlavní předchůdce člověka a vytknete jejich odlišnosti od současného člověka -umí popsat vznik fosilních paliv -charakterizuje biologický a společenský vývoj člověka EV-nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky a rozdílný společenský vývoj na Zemi) uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi -uvede důsledky vlivu podnebí na tvářnost zemského povrchu (dob ledových a meziledových) ZÁKLADY EKOLOGIE uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní a příklady narušení rovnováhy ekosystému -seznamuje se s globálními problémy na Zemi,poznává příčiny a dokáže o nich diskutovat EV-příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás, PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY seznamuje se s významnými biology a jejich objevy -snaží se chápat význam těchto objevů MV-identifikování postojů a názorů autora v medializovaném sdělení

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu.

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu. Přírodopis Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován v dotaci 2 hodin týdně v šestém ročníku, 1 hodiny v sedmém ročníku a 2 hodiny v osmém a devátém ročníku. Přírodopis umožní žákům hlouběji

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Příloha č. 22 PŘÍRODOPIS

Příloha č. 22 PŘÍRODOPIS září - říjen září Má zájem o předmět. Zná postavení Země ve vesmíru, umí popsat stavbu zemského tělesa, vysvětlí význam Slunce, vody, kyslíku, oxidu uhličitého. Chápe projevy života jako celku, uvědomuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu:

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více