Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti. Žáci se budou po celou dobu výuky seznamovat s možnostmi ochrany přírody, s možnostmi tvorby obnovitelných zdrojů surovin a energie, s péčí o životní, o zdraví lidí i zvířat a o nápravu škod způsobených působením lidské populace na přírodu. Součástí výuky přírodopisu je i získávání praktických zkušeností a dovedností při pozorování přírodnin a dějů kolem sebe, experimentování a případné vzdělávací akce, které jsou také součástí výuky (výuka v Planetáriu Praha,výuka v IS Kašperské Hory a školní tématické exkurze, tematicky zaměřené projekty). Pro zvýšení zájmu o tento předmět a trvalé rozšíření vědomostí budou moci žáci využívat dostupnou počítačovou techniku v odborné učebně informatiky. Žáci se budou podílet na vytváření použitelných pomůcek formou seminárních a týmových prací. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - volit netradiční a nové metody a formy vyučování - samostatně získávat informace, řešit úkoly a prezentovat je - vyhledávat a třídit informace o jednotlivých organismech, aktivně je zařazovat do systému, postupně vyvozovat systematické skupiny - aktivně pracovat s tabulkami a s klíčí - rozvíjet zájem o poznívání přírody Kompetence k řešení problémů: - probírat důsledky vlivů člověka na přírodu - vyhledávat informace o jednotlivých organismech i o přírodních celcích - shromažďovat informace na základě vlastního pozorování v okolní přírodě - zdůzznit důležitost získávání informací i prostřednictvím moderních kkomunikačních prostředků Kompetence komunakativní: - vyžadovat souvislé odpovědi na zadanou otázku - zpracovávat úvahy týkající se přírody, zdraví, vztahů člověka a životního a možných důsledků pro budoucnost - organizovat besedy s různými odborníky - vybízet k využívání různých odborných textů, atlasu, map a webových stránek - organizovat akce o životním za aktivní účasti žáků i veřejnosti Kompetence sociální a personální - organizovat práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních prací, při hladání odpovědí na zadané otázky a při tom zapojovat všechny členy skupiny - pozitivně hodnotit dobrou vzájemnou sppolupráci ve skupinách, zdůrazňovat rovný přístup všech žáků ke zkoumání zadyných úkolů - podněcovat zájem i žáků méně schopných zvládat teoretické části učiva, vytvářet situaci pro vnímání krásy a harmonie a při ppbytu v přírodě dbát na celkový rozvoj osobnosti žáka Kompetence občanské: - zdůrazňovat rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce, ohleduplnost k lidem handicapovaným poškozením smyslových orgánů, ke starším a nemocným lidem - zdůrazňovat důležitost vzájemné lidské pomoci při přírodních katastrofách, při úrazech - zdůvodňovat význam ochrany jednotlivých organismů - zdůrazňovat význam ochrany zdraví a odpovědnosti lidí za zdraví své i ostatních - prakticky ukazovat a procvičovat první pomoc při úrazech Kompetence pracovní: - věnovat náležitou pozornost dodržování bezpečnosti při pobytu v přírodě, při praktických cvičení a seznamovat žáky s pravidly bezpečného jednání v návaznosti na učivo o jednotlivých organismech, o člověku i přírodních celcích a o práci v přírodě - diskutovat o výsledcích práce v okolí z hledisek ochrany přírody, udežitelnosti rozvoje a ochrany zdraví lidí

2 OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 6. ročník Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel Rozliší základí projevy a podmínky života,orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Učí se třídit organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti. Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu na utváření organismů.uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka. BIOLOGIE HUB Základní struktura života -seznamuje se se stavbou buňky,pletiva,tkání,org.soustavami, -poznává jednobuněčné a mnohobuněčné organismy -poznává vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, -seznamuje se s dědičností a proměnlivostí organismů -poznává viry a bakterie OSV-cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění,dovednosti pro učení a studium, EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně) Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. -dokáže s pomocí atlasu určit některé druhy hub, zná pozitivní a negativní vliv hub na člověka a živé organismy seznamuje se se stavbou těla hub,s jejich významem,se zásadami sběru,s první pomocí při otravě houbami, OSV-cvičení smyslového vnímání,cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů, Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků -seznamuje se se stavbou lišejníků,jejich výskytem a významem, BIOLOGIE ROSTLIN Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin -seznamuje se s anatomií a morfologií rostlin -rozlišuje části těla vyšších rostlinkořen,stonek,list,květ,semeno,plod, -učí se principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování -poznává a zařazuje dané zástupce běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců EV-Ekosystémy - les (les v našem, produkční a mimoprodukční významy lesa); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů -zná význam rostlin a jejich ochranu -rozlišuje různé typy bylinných společenstev (pastvina,louka,horská louka,pole,) Odvodí na základě pozorování

3 přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla: -seznamuje se se stavbou živočišné buňky, s tkání,s orgány, orgánovými soustavami, s organismy jednobuněčnými a mnohobuněčnými, s jejich rozmnožováním, vývoj, vývin a systém živočichů -učí se a poznává zástupce jednotlivých skupin živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) -seznamuje se s hospodářsky významnými druhy zvířat -dokáže se postarat o vybrané druhy domácích zvířat -zvládá pravidla bezpečného kontaktu se zvířaty Aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA -rozezná a dokáže ošetřit drobná poranění způsobená známými zvířaty -uvědomuje si možné důsledky poranění zvířaty MV-kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě Uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi Půda: -zná složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace -dokáže vysvětlit význam podnebí a počasí pro život lidí EV- půda (propojenost složek, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v určitém a vztahy mezi nimi Rozlišuje a uvede příklady systémů ekosystémů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých Organismy a -poznává vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a m;, společenstva -potravní řetězce, rovnováhu v ekosystému -zná význam chráněných území,umí se v nich chovat a pohybovat -seznamuje se s chráněnými a ohroženými druhy EV-energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

4 ekosystémech a zhodnotí jejich význam PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody Praktické metody poznávání přírody -je schopen pracovat s lupou a mikroskopem, -umí vyhledávat v atlasech,pracovat s encyklopediemi Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody -umí bezpečně pracovat s pomůckami a přírodovědným materiálem OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 7. ročník popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel -rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů -třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek -uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů -dokáže vysvětlit základní rozdíl mezi rostlinami a houbami -zná stavbu živočišné a rostlinné buňky a umí je porovnat -seznamuje se s podstatou dělení buněk -seznamuje se s pletivy rostlin a tkáněmi živočichů a poznatky využívá v praxi -chápe a pracuje s pojmy orgán,orgánové soustavy, -umí popsat stavbu a funkci základních orgánů rostlin -umí uvést příklady různé stavby kořenů,stonků,listů,květů a plodů, -umí uvést příklady nižších rostlin a ví jak se rozmnožují -chápe význam plísní a kvasinek a jejich využití -dokáže vysvětlit rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy a umí uvést jejich příklady -zná význam virů a baktérií,ví,kde se vyskytují a jak je možné je využít OSV-cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění,dovednosti pro učení a studium, EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně) BIOLOGIE HUB rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků BIOLOGIE ROSTLIN -zná houby s plodnicemi a bez nich -ví, jaký negativní vliv mohou mít houby na člověka OSV-cvičení smyslového vnímání,cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů -odvodí na základě pozorování -seznamuje se se stavbou jednotlivých částí EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana

5 uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům -porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku -vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin vyšších rostlin (kořen,stonek,list,květ,semeno,plod,) -zná základní části rostl. těla a jejich význam -umí vysvětlit základní principy fotosyntézy,dýchání,růstu a rozmnožování -rozpozná a umí zařazovat zástupce běžných druhů řas,mechorostů,kapraďorostů (přesličky,plavuně,kapradiny),nahosemenných a krytosemenných rostlin, biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně) -rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů -odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám -umí pracovat s botanickým klíčem a atlasem -zná hospodářsky využívané rostliny, jejich nároky na pěstování -seznamuje se s ochranou rostlin a jejich škůdci BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ -porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů -rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin -odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému -zná stavbu živočišné buňky -využívá znalosti o živočiš.tkáních -umí popsat funkci jednotlivých orgánů -rozlišuje organismy jednobuněčné a mnohobuněčné -ví,jak se živočichové rozmnožují -využívá znalostí o významných zástupcích jednotlivých skupin živičichů -umí zařazovat živočichy do jednotlivých skupin(prvoci,bezobratlí,strunatci) -dokáže na příkladech popsat způsob života živočichů,jejich přizpůsobení se přírod. EV-); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) -zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy -dokáže vysvětlit důležitost přizpůsobení se -zná hospodářsky důležité druhy zvířat -zvládá péči o vybrané druhy domácích živočichů -seznamuje se s chovem domestikovaných zvířat -rozlišuje cizokrajná živočišná společenstva a jejich hlavní představitele -rozlišuje projevy a chování živičichů BIOLOGIE ČLOVĚKA -aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA -dokáže ošetřit drobná poranění -rozezná drobné vnější parazity

6 -uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi -umí vysvětlit závislost výskytu druhů zvířat a rostlin na podnebí ZÁKLADY EKOLOGIE -uvede příklady výskytu organismů v určitém a vztahy mezi nimi -rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému -vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam -uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY -pracuje se znalostmi vzájemných vztahů mezi organismy a m -aplikuje pojem rovnováha v ekosystému,narušení rovnováhy -seznamuje se s pojmy umělý a přirozený ekosystém -dokáže vysvětlit rozdíl mezi ekosystémy -zná závislost živočichů a rostlin na -seznamuje se s globálními problémy ochrany zvířat -zná chráněná území a národ.parky v blízkosti svého bydliště -umí vytvořit potravní řetězec EV-přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) - Lidské aktivity a problémy životního - zemědělství a životní, ekologické zemědělství; doprava a životní (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globaliza a světu -aplikuje praktické metody poznávání přírody -dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody -umí používat lupu a mikroskop při pozorování -dokáže pracovat s atlasy -seznamuje se s biolog.sbírkami v regionu -respektuje a řídí se pravidly chování v chráněných územích a v NP -dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při zkoumání přírodnin -seznamuje se s významnými biology OSV-cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění,dovednosti pro učení a studium, ES-události a a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 8. ročník -třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek -vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti -uvede základní systema ické skupiny obratlovců, charakterizuje je,vyjmenuje jejich zástupce z různých ekosystémů a jejich různé postavení v potravních vztazích v ekosystému -ví,jaké druhy živočichů se rozmnožují nepohlavně a které pohlavně OSV- sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, OSV-cvičení smyslového vnímání,cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů,dovednosti pro učení a

7 studium BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ -porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - -uvede na základě znalostí příklady různého pokryvu těla -podle obrázku porovná a popíše stavbu tělesných pokryvů obratlovců -odliší vnitřní stavbu obratlovců od vnější kostry hmyzu -vyjádří význam kostry pro život obratlovců -rozliší na kostře 3základní části: páteř s žebry,lebku a kostru končetin -chápe rozdíl mezi chrupavkou a kostní tkání a odliší přítomnost těchto tkání u jednotlivých skupin obratlovců -charakterizuje odlišnosti kosterního svalstva,hladkého svalstva a srdečního svalu -uvede příklady různého pohybu obratlovců -ví, jak živočichové získávají nezbytnou energii -uvede příklady býložravců, masožravců a všežravců -vyjmenuje základní části trávicí soustavy a objasní jejich význam -objasní postup trávení,funkci enzymů a princip vstřebávání -ví,jak jsou živiny rozváděné po těle krví -vyjádří význam dýchací soustavy a příklady různého přívodu vzduchu s kyslíkem do těla obratlovce -uvede rozdíly mezi dýcháním žábrami a plícemi -popíše funkci plicního sklípku -uvede nebezpečí škodlivých ve vzduchu pro živočichy -vyjádří význam tělních tekutin,odliší krev a mízu -objasní výměnu látek mezi krví a buňkami těla -objasní význam oběhové soustavy, funkci srdce,cév -umí porovnat oběhovou soustavu ryb,obojživelníků,plazů,ptáků,savců -uvede funkci vylučovací soustavy -objasní funkci ledvin -objasní nezbytnost stálého vnitřního v těle organismů -zdůvodní význam řízení činnosti organismu - popíše nervovou buňku a přenos nervového vzruchu -rozliší funkce mozku,míchy a obvodového nervstva -podle obrazu vyjmenuje základní části mozku a porovná jejich vývoj u jednotlivých skupin obratlovců -objasní průběh reflexu,rozdíl mezi reflexy vrozenými a získanými -uvede význam smyslových orgánů -porovná utváření různých smyslových orgánů ve vztahu k a způsobu života -porovná smyslové orgány živočichů aktivních ve dne a v noci -uvede,že všichni obratlovci se rozmnožují pohlavně EV- Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); EV-zemědělství a životní, ekologické zemědělství; doprava a životní (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek)

8 -porovná pojmy oddělene pohlaví (samec,samice) a obojetník -uvede příklady pohlavní dvojtvárnosti -pojmenuje pohlavní buňky samčí a samičí a uvede,kde vznikají -podle obrazu popíše rozmnožovací a vykučovací orgány ryb,ptáků,savců -zná význam význam oplození a odliší oplození vnější a vnitřní -popíše přímý vývin ryb,nepřímý vývin obojživelníka, vznik nového jedince u plazů, ptáků a savců -uvede příklady péče o potomstvo -uvede příklady aktivit živočichů v průběhu dne a v průběhu života -uvede příklady vrozeného chování živočichů a složitých schopností migrace -uvede příklady ohrožených živočichů ze světa a u nás -vysvětlí způsoby ochrany živočichů, uvede, jak se zajišťuje ochrana živočichů u nás -vyhledá příklady chráněných organismů -kriticky hodnotí vztahy člověka ke zvířatům BIOLOGIE ČLOVĚKA -určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy -orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka -objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří -rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby -aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Povrch lidkého těla: -uvede význam kůže a jejích derivátů -objasní vnitřní stavbu kůže -popíše odlišnosti barvy kůže lidských ras Lidská kostra: -na základě předchozích poznatků rozliší chrupavku a kost -popíše hlavní části lidské kostry, jejich význam a spojení kostí -popíše vnitřní stavbu kostí -hodnotí význam správné výživy pro kostru Svalstvo: -na základě předchozích poznatků uvede, jaký význam má svalstvo a jeho vlastnost smrštitelnost -popíše podle obrazu hlavní části kosterního svalstva člověka -objasní připojení svalů ke kostře -porovná stavbu a funkci příčně pruhovaných svalů, hladkých svalů a srdečního svalu -objasní význam prokrvení svalstva Základní životní funkce lidského těla: a)využívání potravy: -popíše stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy -zdůvodní význam péče o chrup -objasní postup trávení potravy a vstřebávání živin -vysvětlí význam enzymů -objasní význam jater b)dýchání -vysvětlí, co je buněčné dýchání -uvede funkci dýchací soustavy a popíše její stavbu -objasní funkci červených krvinek pro přenos kyslíku OSV- poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí EV- a zdraví (rozmanitost vlivů na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)

9 c)rozvádění látek po těle -popíše složení krve a její funkce, význam jednotlivých složek krve -uvede hlavní krevní skupiny -vysvětlí význam srážení krve -popíše oběhovou soustavu, srdce a jeho činnost -odliší tepny a žíly, vyloží jejich význam v oběhové soustavě a význam vlásečnic -objasní, co je mízní soustava a jaký význam má slezina d)vylučování -popíše vylučovací soustavu, objasní funkci ledvin Řízení lidského organismu: -objasní význam hormonů, uvede jejich příklady a místa jejich vytváření -objasní význam nervového řízení, vysvětlí, co je neuron -vyjmenuje na základě předchozích znalostí základní části nervové soustavy -popíše reflexní oblouk, odliší vrozené a získané reflexy -vyloží význam míchy a mozku a rozliší jeho jednotlivé části podle obrázku Smyslové vnímání: -vyjmneuje lidské smysly, jejich význam a jim odpovídající smyslová ústrojí, objasní jejich spojení s nervovou soustavou -popíše vnímání chuti,hmatu, tepla a chladu, smyslová ústrojí zraku a sluchu a jejich funkci Vyšší nervová činnost: -na příkladu objasní vytváření podmíněných reflexů a význam řeči pro abstraktní myšlení Rozmnožování člověka: -popíše mužské a ženské pohlavní orgány a jejich funkci -vyloží vliv vývinu pohlavních orgánů v pubertě na celkové chování Vývin nového jedince: -popíše nitroděložní vývin člověka, význam placenty a porod -objasní význam hormonů v průběhu těhotenství, porodu a po porodu Dědičnost u člověka: -objasní funkci chromozomu a popíše dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk -uvede, že při oplození dochází ke spojení dědičných informací matky a otce -uvede, že některé choroby jsou dědičné Průběh lidkého života: -charakterizuje jednotlivé etapy lidského života -objasní význam rodiny Zdraví a nemoc: -objasní, co se rozumí zdravíma nemocí -uvede příklady infekčních onemocnění a jejich původců, objasní jejich šíření a prevenci, vysvětlí pojem epidemie -objasní funkci bílých krvinek, význam imunity a možnosti jejího posilování a naopak

10 oslabování -uvede možné důsledky různých negativních vlivů na člověka -objasní vlivy nadměrného hluku a drog na člověka -uvede nejčastější typy onemocnění -vysvětlí, co jsou to civilizační choroby -uvede zásady zdravého způsobu života -posoudí nebezpečí úrazu a vyloží zásady poskytování první pomoci -předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci Člověk a jeho životní : -charakterizuje a hodnotí okolní -vyjádří příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jeho zdraví i způsob života -uvede, jak může přispět k udržitelnosti rozvoje a ochraně životního OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 9. ročník uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu na utváření organismů -seznamuje se s podstatou dědičnosti a přenosem dědičných informací -seznamuje se s pojmem gen a s jeho význame při přenosu informací -je informován o použití dědičnosti při křížení OSV- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování -vzájemné poznávání se ve třídě,rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech,chyby při poznávání lidí, BIOLOGIE ROSTLIN odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám -dokáže vyvětlit význam rostlin pro člověka -umí vyhledávat ohrožené a chráněné druhy rostlin -pozná ohrožené a chráněné druhy ve svém okolí ES-naše vlast a Evropa,evropské krajiny,evropa a svět, BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému -vyloží,co je ekologická přizpůsobivost a uvede příklady -dokáže na příkladech vysvětlit vzájemnou závislost organismů a důsledky porušení přírodní rovnováhy -objasní celkový oběh látek v biosféře a jeho závislost na sluneční energii ES-instituce Evropské unie a jejich fungování,co Evropu spojuje a co ji rozděluje, NEŽIVÁ PŘÍRODA objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života -rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami (litosféra,hydrosféra,atmosféra,pedosféra) -seznamuje se s teoriemi o vzniku Země -charakterizuje nerosty a horniny,dokáže je od Es-místa,události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a k světu,naši sousedé v Evropě

11 -rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody sebe odlišit -uvede příklady nerostů -objasní,jak vznikají krystaly a uvede jejich příklady -určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů -seznamuje se s praktickým využitím hornin a nerostů -pokouší se poznávat vzorky hornin a nerostů -seznamuje se se základy krystalografie -uvede příklady vnitřních a vnějších geologických dějů -rozlišuje horniny vyvřelé,usazené a přeměněné,objasní jejich vznik -rozlišuje vyvřelé horniny hlubinné a výlevné,objasní jejich vznik,uvede jejich odlišnosti a příklady -odliší horninové a rudné žíly -uvede příklady rud a jejich význam pro člověka -dokáže vyjmenovat příklady výskytu rud v ČR -objasní zvětrávání hornin,rozliší zvětrávání mechanické a chemické a také vznik krasových jevů -rozliší sedimenty úlomkovité,organické a chemické a uvede příklady -vyloží příčinu vrstevnatosti úlomkovitých sedimentů,uvede příklady -uvede názory na vznik uhlí,ropy a zemního plynu a význam těchto přírodních zdojů -objasní příčiny přeměny hornin -uvede příklady přeměněných hornin -charakterizuje vlastnosti přeměněných hornin -seznamuje se s pojmem horninový cyklus -objasní vztahy mezi vyvřelinami,sedimenty a horninami přeměněnými -seznamuje se s pohybem kontinentů,vysvětlí jeho hlavní příčiny a následky -umí objasnit vlivy pohybu zemské kůry na tvar zemského povrchu -dokáže objasnit sopečnou činnost,zemětřesení a uvede jejich různé projevy a důsledky pro utváření zemského povrchu rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vod pracuje s pojmem hydrosféra -pracuje s pojmem atmosféra -porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě -vyjádří význam vody pro život na Zemi -objasní význam čistoty vody pro zdraví a uvede zdroje pitné vody -umí vyjmenovat hlavní znečišťovatele vody -uvede význam jednotlivých vrstev atmosféry pro život -vyloží vlivy využívání fosilních paliv na skleníkový jev objasní vlivy okyselování na organismy a na člověka -ví,co je to smog,co jej způsobuje a jak se proti němu bránit -vyloží vznik půdy a vlivy podnebí na vlastnosti půdy -vysvětli pojem humus a půdní úrodnost -rozliší půdní typy a půdní druhy a uvede jejich příklady -dokáže vysvětlit co je eroze a co ji urychluje EV-význam vody pro lidské aktivity,ochrana její čistoty.vztahy vlastností vody a života,ochrana biologických druhů(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) ekosystémy-biodiverzita(funkce ekosystémů,význam biodiverzity,její úrovně)

12 -uvědomuje si význam zeleně pro ochranu půdy -uvede,čím je půda ohrožována a jaké to má důsledky rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků -charakterizuje jednotlivé geologické éry a vývoj života v nich -popíše rozsah vývoje jednotlivých skupin organismů ve vztahu k vývoji podmínek na Zemi -objasní časová měřítka vývoje přírody a porovná je s vývojem člověka -charakterizuje hlavní předchůdce člověka a vytknete jejich odlišnosti od současného člověka -umí popsat vznik fosilních paliv -charakterizuje biologický a společenský vývoj člověka EV-nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky a rozdílný společenský vývoj na Zemi) uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi -uvede důsledky vlivu podnebí na tvářnost zemského povrchu (dob ledových a meziledových) ZÁKLADY EKOLOGIE uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní a příklady narušení rovnováhy ekosystému -seznamuje se s globálními problémy na Zemi,poznává příčiny a dokáže o nich diskutovat EV-příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás, PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY seznamuje se s významnými biology a jejich objevy -snaží se chápat význam těchto objevů MV-identifikování postojů a názorů autora v medializovaném sdělení

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více