B. Generační vztahy Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. Generační vztahy 1. 2. Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře"

Transkript

1 B. Generační vztahy Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře / Generační tematika v novověké literatuře; 5. Přehled generačních vystoupení literátů v tvorbě 20. a 21. století / Generační soulad i konflikt jako literární téma Každý z nás během svého života vystřídá několik různých míst na pomyslném věkovém žebříčku: začínáme jako malé děti, staneme se mladšími a později staršími studenty, pak začátečníky a posléze zkušenými profesionály v zaměstnání, nakonec nás čeká role rodičů a prarodičů. S každou takovou pozicí přijímáme často nevědomky i způsob života a myšlení; řadíme se k různým generacím (pokolením). Vztahy mezi generacemi mohu být harmonické, vzájemně se obohacující, i napjaté, soupeřivé. V obou případech se jedná o nosné téma pro umělce, zejména literární; ti se snaží vystihnout podstatu i všechny souvislosti generační přináležitosti i mezigeneračních vztahů; obojí se samozřejmě projevuje také v povaze mezilidského dorozumívání Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře 1-2-A1 Pojem generace, jeho původ a význam; 1-2-A2 Základní rozčlenění generační tematiky v literatuře; 1-2-A3 Ztvárnění tématu generačních vztahů v nejstarších textech; 1-2-B3 Marcus Tullius Cicero: Cato starší o stáří; 1-2-A4 Křesťanství a nový vztah lidí k Bohu; 1-B4 Bible: Nový zákon: Evangelium podle Matouše; 1-D Marcus Tullius Cicero; Nový zákon. 1-2-A1 Pojem generace, jeho původ a význam Pojem generace pochází z latiny: genus = rod, druh (řec. génos / γένος = rod, potomek, pokolení, původ, narození, vlast, druh); generatio = plodivá síla, potomstvo. Generační posloupnost se mluvnicky vyjadřuje nejčastěji genitivem (syn svého otce). Od výrazu genus jsou odvozeny i moderní odborné termíny (genetika = věda o zákonech dědičnosti; genitál = pohlavní ústrojí; generátor = strojní zařízení pro přeměnu energie). Generace je potomstvo žijící v přibližně stejném čase. Odtud můžeme generaci definovat také jako průměrné období mezi narozením rodičů a narozením jejich dětí: jeho délka činí u lidí zhruba let: do tohoto vymezení ovšem promlouvají i významné události ze společenského (historického) vývoje, které mohou výraznými společnými zkušenostmi (např. krizí, válkou, revolucí, technickým rozvojem apod.) sjednocovat generaci i úžeji časově vymezenou (např. v kulturních dějinách 20. století lze rozlišit generace také podle dekád: generaci padesátých, šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých let). Generační vztahy patří mezi důležité činitele, které umožňují socializaci (společenské začlenění) jedince. Starší generace předává generaci mladší jednak praktické znalosti i dovednosti, jednak ustálené kulturní obsahy, jejichž sdílení zajišťuje pokračující kolektivní identitu, tedy pocit jedinečné sounáležitosti příslušníků obce, národa apod. (tyto obsahy mívají často podobu příběhů, zejména mýtů). Mladší generace však obvykle, v závislosti na změněných životních podmínkách, usiluje o reinterpretaci, či dokonce úplnou náhradu myšlenkového dědictví rodičovské generace: tak vzniká atmosféra generační vzpoury. V soužití generací se tedy střídají a prolínají soulad a vzájemná spolupráce s napětím a soupeřivými konflikty. 1-2-A2 Základní rozčlenění generační tematiky v literatuře V literárních dějinách můžeme otázku generačních vztahů spatřovat ve dvojí podobě: 1. Generační vztahy jako námět literárních děl, ať už líčené spíše v harmonické nebo spíše v rozporuplné podobě; 1

2 2. Generační vztahy ve světě literárních tvůrců: vznik a působení generačně vymezených literárních skupin, spory o generačně příznačné spisovatelské osobnosti a jejich díla. 1-2-A3 Ztvárnění tématu generačních vztahů v nejstarších textech Nejstarší lidské pospolitosti tlupy a rody lovců a sběračů již ve starší době kamenné byly uspořádány na principu matrifokality (lat. mater = matka a focalis = ohniskový), což znamenalo, že sociální začlenění jedince bylo dáno především příbuzenským vztahem k nejvýznamnější ženěmatce, která tak ztělesňovala biologickou kontinuitu pospolitosti; v praktickém životě (při obstarávání obživy, obraně apod.) ovšem měli hlavní slovo zdatní a zkušení muži. Tyto poměry jsou vzdáleny ode dneška více než 10 tisíc let směrem do minulosti a jejich odraz ve slovesnosti nedokážeme zrekonstruovat (jeho pozůstatky se snad dochovaly např. v těch pohádkách a mýtech, kde vystupují nadpřirozeně mocné ústřední ženské postavy, rozhodně sem však nepatří mnohem mladší pověsti o ženách-bojovnicích: o Amazonkách ve starověkém Řecku nebo o dívčí válce v Čechách). V zemědělských společnostech v mladší, ale zejména v pozdní době kamenné se základem společenského uspořádání stává patriarchát (lat. pater = otec; archo = vládnu, začínám): rozhodující převaha mužů ve všech oblastech života, vychází z mužské fyzické zdatnosti, která umožňuje vykonávat těžké zemědělské práce v obdělávané krajině a zároveň přežít na výpravách do okolní divočiny. Nejvýznamnější muži se pak stávají privilegovanými vládci a prvky patriarchátu, dnes ovšem často zdůvodňované už jen mocensky, trvají i v Evropě dodnes. Epochální změny ve společnosti byly již ve starověkých civilizacích chápány jako projev generačního soupeření. Tak v náboženství starověkého Řecka byl počátek dějin naplněn krutým soubojem mezi různými generacemi bohů: 1. Na počátku byl Chaos (bezmezný a prázdný prostor, případně změť beztvaré prahmoty; druh božstva) a jeho pohybem vznikl svět. Dcerou Chaosu byla Gáia (bohyně Země): ta sama ze sebe zrodila boha nebe Úrana, učinila jej svým manželem a zrodila mu množství bohů. 2. Úranos se ovšem svých dětí obával, a když je začal spoutávat a svrhávat do podsvětní propasti Tartaru, Gáia podnítila některé z nich (Titány) ke vzpouře: nejmladší Titán, bůh Kronos, si vzal od Gáii kamenný srp, spícího Krona jím vykastroval, osvobodil své sourozence z Tartaru a stal se jejich vládcem. 3. Kronos se oženil se svou sestrou Rheiou. Úranos a Gaia předpověděli Kronovi, že jeden ze synů, kteří se z tohoto manželství narodí, Krona svrhne z božského trůnu. Proto Kronos polykal všechny děti, které mu Rheia porodila. Rozzlobená Rheia se však rozhodla, že Krona ošálí. Když se jí narodil (za temné noci na Krétě) její poslední syn Zeus, podstrčila místo něj Kronovi ke spolknutí kámen a Dia dala tajně na vychování k nymfám (přírodním polobohyním). 4. Když Zeus dospěl, podal Kronovi dávivý nápoj a Kronos vyvrhl své spolykané děti. S jejich pomocí pak Zeus zdvihl urputný boj proti svému otci. Kronos se obklopil silnými pomocníky včetně obludných příšer, ale Zeus ovládl sílu blesků, jimiž útočníky srážel, a boj skončil Diovým vítězstvím. Zeus se stal nejvyšším bohem, byl pánem všeho kromě osudu, a vládl ze zlatého paláce na hoře Olympu. 2-B1 Marcus Tullius Cicero ( př. Kr.): Cato starší o stáří 6. (17) Kdo tvrdí, že se staří nemohou zabývat veřejnými záležitostmi, říká něco neopodstatněného a počíná si podobně, jako kdyby někdo prohlašoval, že kormidelník při plavbě nic nedělá, protože někteří šplhají na stožáry, jiní probíhají chodbičkami mezi lavicemi veslařů, další vylévají vodu 2

3 z podpalubí, kdežto on drží kormidlo a klidně si sedí na zádi; on sice nedělá to, co dělají mladí námořníci, avšak dělá něco mnohem důležitějšího a lepšího. Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají. 7. (21) Ale slábne paměť. Souhlasím, jestliže ji necvičíš, nebo jestliže jsi od přírody trochu těžkopádnější. Themistoklés znal všechny athénské občany jménem. ( ) (22) A co právníci? Co pontifikové? Co auguři? Co filosofové? Kolik si toho tihle všichni ve stáří pamatují! Duševní síly zůstávají zachovány i v pokročilém věku, jen když zůstane zachován zájem a horlivost, a to nejen u mužů slavných a zastávajících veřejné úřady, ale i v životě soukromém a prožitém v klidu. ( ) 8. (26) ( ) A co říci o těch, kteří se dokonce ještě něčemu novému naučí! Například Solón se v jedné básni chlubí, že stárne tak, že se každý den naučí něco nového, a se mnou to bylo také takové, když jsem na stará kolena studoval řeckou literaturu. ( ) (29) Nebo neponecháme snad stáří ani tolik sil, aby mohlo poučovat mládež, vzdělávat ji a připravovat ke všem povinnostem? Co může být slavnějšího než taková činnost? Mně se aspoň zdálo, že Gnaeus a Publius Scipio i oba tví dědové, Lucius Aemilius a Publius Africanus, byli šťastní proto, že je provázeli mladí muži z urozených rodin, a vůbec je třeba považovat za blaženého každého učitele ušlechtilých umění, i když jeho tělesné schopnosti zestárly a ochably. ( ) Marcus Tullius Cicero, Tuskulské hovory, Praha 1976, s. 266, 268, Přeložil Václav Bahník. 1-2-A4 Křesťanství a nový vztah lidí k Bohu Nejrozšířenější náboženství současnosti, křesťanství, vzniklo před dvěma tisíci let ve východním Středomoří na základě tisícileté tradice judaistické a staleté tradice hellénistické, využívajíc přitom i jiných vlivů (perských apod.). Zrodilo se v době, kdy vyspělá společnost antického světa opouštěla své staré, kmenové členění a nově zdůrazňovala vztahy rodinné a občanské; tato skutečnost se v podobě křesťanské věrouky výrazně projevila. Zakladatelskou osobností křesťanství byl Ježíš Nazaretský (asi 7 př. Kr. asi 30 po Kr.), který náležel k židovskému národu, sídlícímu v Palestině (jež byla tehdy provincií Římské říše), a pocházel z obyčejného, řemeslnického prostředí. Vystoupil na veřejnosti s novým pojetím vztahu k jedinému, všemohoucímu Bohu. Bůh je Otcem všech lidí a jeho základním vztahem k nim je odpouštějící láska. Aby však člověk tuto Boží lásku zakusil, musí se stát Božím dítětem, což znamená, že k ostatním klidem (ke svým bližním) se chová s láskou sourozeneckou (odtud základní požadavek Miluj svého bližního jako sám sebe). Podle Ježíše je tedy možné navázat vztah s Bohem jen prostřednictvím vztahu k lidem; jednalo se o zásadně nový prvek ve světovém náboženském vývoji; Ježíš jej označil jako Novou smlouvu Nový zákon. Ježíš sám i jeho stoupenci byli přesvědčeni o jeho obzvlášť blízkém vztahu k Bohu proto Ježíš také byl a je nazýván Synem Božím. A společenství lidí žijících podle zásad Božího synovství označil Ježíš jako Boží království. Navíc někteří současníci považovali Ježíše za nového židovského krále (mesiáše) a slibovali si od něj bezprostřední účinné vystoupení vůči římské okupační správě. Proto se proti Ježíšovi spojili jak horliví zastánci judaismu (kteří v Ježíšových názorech viděli neuctivé odvracení se od přímého kontaktu s Hospodinem), tak i vysocí římští úředníci (kteří viděli v Ježíšových činech zpochybňování autority římského císaře). Římané Ježíše odsoudili k smrti a popravili jej v Jeruzalémě trýznivým ukřižováním. 3

4 Ježíšovi učedníci společně cítili, že Ježíš jim i po své smrti stále dodává sílu k pokračování v jeho díle. Tento výrazný zážitek je dovedl k přesvědčení, že Ježíš (řec. christos / počeštěně Kristus = Mesiáš) vstal po ukřižování z mrtvých, byť nikoli do smyslově postižitelného světa, ale do blízkosti Boha Otce, s nímž působí jako duchovní vládce i dnešního světa. Tím se ukázalo, že vzkříšení z mrtvých čeká také Boží lid. Toto vzkříšení se odehraje na konci dějin před Posledním soudem. Při Soudu se lidé ocitnou v bezprostřední Boží blízkosti a lidé sami budou soudit své skutky podle Božích měřítek a nároků: Božího odpuštění se na Kristovu přímluvu dostane každému, kdo svých špatných skutků již za života litoval a snažil se je odčinit: tím získá Boží záchranu (spásu) a život ve věčné blaženosti. Člověk se stává křesťanem prostřednictvím obřadu nazývaného křest: jedná se o rituální polévání vodou: symbolická vnější očista je viditelným výrazem vnitřní přeměny celé osobnosti. Své stoupence původně křtil Ježíšův příbuzný a vrstevník Jan Křtitel, který žil poustevnicky asketickým (odříkavým) způsobem života, ale získal si příznivce hlásáním nutnosti obrátit život k Bohu: pokřtil i Ježíše. O nejzazších počátcích křesťanství vyprávějí spisy, které byly shrnuty do celku nazvaného Nový zákon. Ten navazuje na judaisticko-křesťanský Starý zákon (viz II.B. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby) a tvoří druhý, závěrečný (a rozsahem zřetelně kratší) oddíl Bible. Nový zákon vznikl především v Palestině, ale také v některých dalších místech východního Středomoří a je psán řecky. Novozákonní spisy jsou nejzávažnějšími a nejvěrohodnějšími z mnohem většího množství raně křesťanských textů o Ježíšovi a jeho učení. Novozákonní spisy vznikaly v 1. století po Kr. a složení jejich souboru (o 27 knihách) se ustálilo ve 2. století, odkud také pocházejí nejstarší dochované opisy některých jeho částí. Nejstarším novozákonním spisem je První list Tesalonickým: byl napsán asi v r. 51 (v Řecku), tedy zhruba 20 let po Ježíšově smrti. Jiné novozákonní knihy existovaly nepochybně v podobě ústní slovesnosti. Platí to zejména pro 4 evangelia, která jsou pro křesťany nejvýznamnějšími biblickými texty vůbec (veřejné předčítání evangelijních úryvků při bohoslužbě má obzvlášť slavnostní ráz). Významným impulsem pro zapsání a další šíření evangelií se stala porážka Židů v Židovské válce v letech 66 70, kdy Římané potlačili židovské povstání za nezávislost, dobyli Jeruzalém a zbořili Hospodinův chrám (zůstala z něj jediná zeď, Zeď nářků, která zůstává jedním z nejposvátnějších míst judaismu). Mnoho Židů zahynulo a jiní uprchli do diaspory. Proto začali zapisovat a shromažďovat novozákonní texty, aby uchovali pevný zdroj své víry. 27 knih Nového zákona: A. 4 evangelia: Vyprávějí životní příběh Ježíše Nazaretského, ale jejich hlavním cílem je prostřednictvím příběhu uchovat a zprostředkovat Ježíšovo učení. Nejde tedy o životopisná díla, soustřeďují se na okolnosti Ježíšova narození a veřejného působení, které trvalo patrně jen tři roky. Evangelia jsou anonymní: v minulosti existovaly pokusy identifikovat jejich autory (ač dnes je zřejmé, že jde původně o ústní slovesnost) a nalezení předpokládaní tvůrci jsou dodnes tradičně označováni jmény Matouš, Marek, Lukáš a Jan. První 3 evangelia se souhrnně označují jako synoptická (souhledná): jsou si blízká obsahem i formou. Čtvrté, Janovo evangelium je nejmladší (z doby před r. 100) a od předchozích se mnohostranně liší: jeho autor byl nepochybně vzdělán v řecké filozofii (již neobvyklý úvod Na počátku bylo Slovo, / to Slovo bylo u Boha, / to Slovo bylo Bůh odkazuje k úvodu Starého zákona a navíc použitím řeckého slova logos, jež znamená nejen slovo, ale také třeba řád, vysvětluje moderním způsobem Boha jako univerzální princip světa). B. Skutky apoštolské: Jejich autorem je Lukáš, obsahují osudy Ježíšových Dvanácti učedníků (apoštolů) po Ježíšově smrti. C. 21 listů (epištol): Listy, které psali zakladatelé a duchovní vůdci prvních křesťanských obcí svým věřícím: objasňovali v nich prohloubené zásady vznikajícího křesťanství. Dva listy jsou připisovány nejvýznamnějšímu z Dvanácti, apoštolu Petrovi. Ale největší počet listů se přisuzuje Pavlovi z Tarsu, maloasijskému Židovi, který jako plnoprávný římský občan mohl snáze cestovat po 4

5 Středomoří, nejprve patřil mezi odpůrce křesťanství, ale později tuto novou víru zaníceně šířil a rozvíjel. D. Zjevení Janovo (Apokalypsa): Jedná se o eschatologický spis (o posledních věcech dějin i člověka), který obrazným způsobem líčí očekávané dramatické události (boj Dobra se Zlem) bezprostředně předcházející Poslednímu soudu. 1-2-B4 Bible Nový zákon (1. století po Kr.) Evangelium podle Matouše 1 Původ Ježíše Krista 1Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, ( ) 15Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 16Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. ( ) Narození Ježíše Krista 18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. ( ) 22To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23 Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. ( ) 2 Klanění mudrců 1Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 2 Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. ( ) 3 Jan Křtitel 1Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: 2 Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. ( ) 4Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. 5Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, 6vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. ( ) Ježíšův křest 13Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. 14Ale on mu bránil a říkal: Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně? 15Ježíš mu odpověděl: Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. 16Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 17A z nebe promluvil hlas: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. 4 ( ) Počátek Ježíšovy činnosti 12Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. 13Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím 5

6 Povolání učedníků 18Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 19Řekl jim: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. 20Oni hned zanechali sítě a šli za ním. ( ) Zástupy kolem Ježíše 23Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. 25A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. 5 Blahoslavenství 1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Tu otevřel ústa a učil je: ( ) 6 Jak prokazovat dobrodiní ( ) 2Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. ( ) Modlitba Páně 9Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11Náš denní chléb dej nám dnes. 12A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; 15jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. ( ) 10 Vyvolení Dvanácti 1Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 2 Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, 3Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, 4 Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. ( ) 21 ( ) Očištění chrámu 10Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: Kdo to je? 11Zástupy odpovídaly: To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. 12Ježíš vešel do chrámu a vyhnal 6

7 prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; 13řekl jim: Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. ( ) 26 ( ) Ustanovení večeře Páně 26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: Vezměte, jezte, toto jest mé tělo. 27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni. 28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. ( ) ( ) 27 ( ) Ježíš před Pilátem 11A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: Ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl: Ty sám to říkáš. 12Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. ( ) 22Pilát jim řekl: Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš? Všichni volali: Ukřižovat! 23Namítl jim: Čeho se vlastně dopustil? Ale oni ještě víc křičeli: Ukřižovat! ( ) ( ) Ukřižování ( ) 35Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; 36pak se tam posadili a střežili ho. ( ) Ježíšova smrt 45V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. 46Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? ( ) 50 Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. ( ) 28 Prázdný hrob 1Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. 2A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. ( ) 5Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. ( ) 8Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. 9A hle, Ježíš je potkal a řekl: Buďte pozdraveny. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. 10Tu jim Ježíš řekl: Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí. ( ) Zjevení v Galileji ( ) 17Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha 1992, strany NZ

8 3. 4. Generační tematika v novověké literatuře William Shakespeare ( ): Romeo a Julie [2,5] Zahrada Kapuletových Vstoupí Julie V devět jsem chůvě řekla, aby šla; slíbila, že se v půlhodince vrátí. Snad neví, kde ho najít. Dobře ví, jenže se loudá. Myšlenky se měly stát posly lásky! Letí rychleji než paprsky, jež metou stíny z hor. Proč by se jinak v našich představách láska vždy nesla na lehounkých křídlech? Slunce už nemá, kam by došlo výš, minuly od deváté k poledni tři dlouhé hodiny, a chůva nikde! Umět se dojmout a mít mladou krev, létala by jak míč: má slova by ji hodila až k mému miláčkovi a jeho slova zpátky ke mně. Stáří však často belhá víc, než musí, vleče se, hrbí, naříká, co zkusí. Vstoupí Chůva s Petrem Bože, je tady! Chůvo, drahoušku, mluv, našla jsi ho? Sluhu pošli pryč. CHŮVA: Jdi, Petře. Čekej u vrat. Petr se vzdálí Zlatíčko, chůvo bože, proč jsi smutná? I špatnou zprávu pověz rychle, spusť! A je-li dobrá, jak má dobře zaznít, když mi ji řekneš s rozmrzelou tváří? CHŮVA: Chvilku mě nech, jsem jako zmlácená. Ou, moje kosti! To zas jednou bylo. Půjč si mé kosti, ale chci tvou zprávu. Prosím tě, chůvo, zlatíčko, už mluv. CHŮVA: To je mi spěchu. Jsi jak na trní. Měj přece ohled, sotva chytám dech. 8

9 Dech sotva chytáš? Ale máš ho dost, abys mi řekla: sotva chytám dech! Zamlouváš déle, než by trvalo vyslovit zprávu, kterou zamlouváš. Je dobrá, nebo špatná? Jenom to mi rychle řekni, na ostatní počkám. Tak odpověz! Je dobrá, nebo špatná? CHŮVA: Takováhle volba, kdo by to do tebe byl řek. Ty si ale umíš vybrat muže, to ti povím. Tak Romeo to je? No ne. Tvářičku má sice, jak se patří, takovou jinde nenajdeš, ale ty nohy! Všechny mužské nohy překonají. A ty jeho ruce, krok a celá figura ani se mluvit o tom nedá. Není to s čím srovnat. zdvořilostí se zrovna nezadýchá, ale jinak, povídám ti, hotové jehňátko. Nu, dělej, jak umíš; ale nechme toho. Už se tu obědvalo? Ne, ne. To všechno vím už dávno sama. Jen řekni, co mi vzkázal o svatbě. CHŮVA: Mám já to hlavu, zmučí mě, můj bože! Co nevidět mi praskne, jak mě bolí. A záda. Tady, tady. Ach, můj hřbet! Takhle mě honit, ty bys zasloužila. Budu mít smrt z těch věčných pochůzek. Je mi tě líto, vážně, ale řekni, drahoušku, chůvo, řekni, co mi vzkázal! CHŮVA: Ten tvůj ti vzkazuje jako čestný muž a on je zdvořilost sama, vlídný, hezký i na mou duši poctivý kde je tvá matka? Kde je má matka? Doma, kde by byla? Dáváš ty ale divné odpovědi! Vzkazuje jako čestný muž kde je tvá matka! CHŮVA: Svatá panno! Však se dočkáš. To je mi spěchu. Jako když tu hoří. A takhle se má ulevit mým kostem? Příště si běhej na pochůzky sama. S tebou je kříž! Co vzkázal Romeo? CHŮVA: Máš dovolení jít dnes ke zpovědi? To mám. CHŮVA: Tak honem spěchej k otci Lorenzovi. Manžel tam čeká máš být jeho ženou. To ti hned zahořely tvářičky! A ještě zrudnou, až se dovíš víc. ( ) William Shakespeare, Šest her, Svazek první, Brno 1992, s Přeložil Zdeněk Urbánek. 9

10 Na textu ukažte, v čem spočívají silné i slabé stránky mládí i stáří. Jedná se o nadčasové psoelství, nebo je dnes vztah mladých a starých jiný? Charles Dickens ( ): Oliver Twist V jednom anglickém městečku (jehož jméno autor neuvádí) se v místním chudobinci narodil chlapec, jemuž bylo dáno jméno Oliver Twist. Jeho matka, chudá, hezká, mladá a zjevně neprovdaná žena, sem došla vyčerpaná a neznámo odkud těsně před porodem, po němž záhy zemřela. Oliver vystřídal nuzný život ve dvou různých odděleních chudobince a při dosažení věku devíti let byl poslán do třetího, kde se již měl společně s jinými chlapci podobného osudu připravovat na budoucí zaměstnání. Kapitola druhá Pojednává o tom, jak Oliver Twist vyrůstal a jakou měl výchovu a zaopatření Oliver nestrávil ve zdech špitálu ještě ani čtvrt hodiny a sotva stačil spořádat další krajíc chleba, když se pan Bumble, který ho hned po příchodu odevzdal do opatrování jedné stařeně, vrátil se sdělením, že toho dne zasedá rada, a oznámil mu, že rada řekla, že se k ní má ihned dostavit. Protože si Oliver nedovedl dost jasně představit nějakou radu, která je živá a umí mluvit, byl tou zprávou téměř omráčený a nevěděl dost dobře, má-li se smát, nebo plakat. Ale neměl čas o věci přemýšlet, neboť pan Bumble ho klepl holí napřed do hlavy, aby ho probudil, a potom do zad, aby ho popohnal; přitom mu poručil, aby šel s ním, a odvedl ho do velké vybílené místnosti, kde kolem stolu sedělo nějakých osm deset tlustých pánů. V čele stolu, usazen v křesle znatelně výš než ostatní, trůnil obzvlášť tlustý pán s tváří velmi kulatou a červenou. Pokloň se vzácné radě, řekl Bumble. Oliver si setřel dvě slzičky, které mu ustavičně vázly v očích, a protože neviděl nic jiného, co by při honičce mohlo sloužit za radu, než stůl, naštěstí se uklonil tomu. Jakpak se jmenuješ, chlapče? zeptal se pán na vysokém křesle. Při pohledu na tolik pánů padl na Olivera takový strach, že se až roztřásl, a když ho serbus znovu klepl přes záda, docela se rozplakal. Z těchto dvou důvodů odpověděl hlasem velmi tichým a váhavým, načež jeden pán, nápadný svou bílou vestou, řekl, že je blbeček. To byla jistě znamenitá pomoc, jak chlapci dodat odvahy a zbavit ho všech rozpaků. Chlapče, promluvil pán na vysokém křesle, dávej pozor, co povídám. Myslím, že víš, že jsi sirotek, co? Co to je, prosím? zeptal se chudák Oliver. Ten kluk je doopravdy blbeček hned jsem to věděl, ozval se pán v bílé vestě. Ticho! napomenul ho pán, který mluvil předtím. Snad víš, že nemáš ani otce, ani matku a že tě vychovala obec, to snad víš, ne? Ano, prosím, přisvědčil Oliver v hořkém pláči. Proč vůbec brečíš? zeptal se pán v bílé vestě. A věru že to byl úkaz vskutku neobyčejný. Co jen u všech všudy mohlo být tomu hochovi k pláči? Doufám, že se každý večer pěkně modlíš, připomněl jiný pán drsným hlasem, a že jako dobrý křesťan ve všech svých modlitbách pamatuješ na ty, co tě živí a pečují o tebe. Ano, prosím, vykoktal hošík. Pán, který promluvil poslední, měl nevědomky pravdu. Byl by to býval důkaz vskutku pravého křesťanství, kdyby se byl Oliver modlil za ty, kdo poskytovali stravu a péči jemu. Ale nemodlil se, protože ho tomu nikdo nenaučil. Nuže, hochu, přicházíš sem, aby ses něčemu naučil a osvojil si nějaké užitečné řemeslo, pravil rudolící pán na vysokém křesle. A tak zítra ráno v šest začneš dělat konopnou cupaninu, dodal nevrlý pán v bílé vestě. 10

11 Za sloučení obou těchto dobrodiní v jedinou prostou proceduru, jakou je cupování starých lodních lan na koudel, se Oliver na serbusův příkaz hluboce uklonil a potom ho jeho strážce chvatně odvedl na velký sál, kde hoch na hrubé, tvrdé pryčně vzlykal, až usnul. Věru skvělý příklad, jak lidumilný je anglický zákon. I obecním chudým dovoluje spát! Nebohý Oliver! Jak tak ležel a spal v blahém nevědomí všeho kolem sebe, jistě netušil, že právě téhož dne dospěl výbor k rozhodnutí, které bude mít lví podíl na tom, jak se budou utvářet všechny jeho příští osudy. Ale stalo se. A s tímto výsledkem: Členové tohoto výboru byli mužové velice moudří, důvtipní a hloubaví, a když se už jednou stalo, že obrátili pozornost k špitálu, rázem objevili, na co by obyčejní lidé nebyli přišli jaktěživi že se v něm chudým líbí. Že je to učiněný veřejný zábavný podnik pro chudší vrstvy; hostinec, kde se nic nemusí platit, kde se, jak je rok dlouhý, podává bezplatná snídaně, oběd, svačina a večeře; prostě pozemský ráj, kde je jen samá hra a žádná práce. Oho! řekl si výbor s chytráckou tváří. Od toho tu jsme my, abychom to dali do pořádku všemu tomu uděláme krátký konec. A tak se usnesli na zásadě, že všichni chudí budou mít na vybranou (neboť nikoho nechtějí nutit, kdepak) buďto pomaloučku umřít hlady v ústavě, nebo rychle mimo něj. S tím cílem na mysli si od vodárny zajistili nepřetržitou a neomezenou dodávku vody a od obchodníka s obilím občasnou dodávku malých množství ovesné krupice a vydávali třikrát denně porci řídké kaše, dvakrát v týdnu s přídavkem jedné cibule a v neděli s půlkou žemle. S ohledem na ženy zavedli ještě mnoho jiných moudrých a lidumilných předpisů, jež není nutné opakovat; poněvadž rozvodové řízení v Sudích Dvorech bylo velice nákladné, laskavě se uvolili rozlučovat chudé manžele sami, a místo aby nutili manžela, aby se o svou rodinu staral, jak si počínali až dosud, prostě mu rodinu odňali a udělali z něho svobodného muže! Nelze odhadnout, kolik žadatelů o úlevu v těchto dvou bodech by se bylo vyrojilo ze všech společenských vrstev, nebýt tato úleva vázána na špitál. Avšak výboři byli hlavy prozíravé a proti takovému nebezpečí se pojistili: úleva byla nerozlučně spjata se špitálem a ovesnou kaší. A to lidi odstrašovalo. Prvních šest měsíců po převedení Olivera Twista se tento režim dodržoval zvlášť přísně. Zpočátku byl trochu drahý, neboť stouply účty pohřebního ústavu a také bylo nutno dát všem chovancům zabrat ve švech šaty, které po několika týdnech kašové diety plandaly na jejich vyhublém, scvrklém těle jako pytel. Ale stejně jako se tenčily postavy chovanců, tenčil se i jejich počet v ústavě a výbor jásal. Místnost, kde hoši dostávali jíst, byla kamenná haluzna s velkým měděncem na jednom konci, a z toho kotle rozdílel správce, za tím účelem opásaný zástěrou a za asistence jedné nebo dvou špitálnic, v hodinách jídla sběračkou kaši. Této slavnostní krmě dostal každý hoch polévkový koflík a nic víc vyjma ve dny velkých veřejných svátků, kdy kromě toho dostal ještě osminku libry chleba. Misky nebylo třeba nikdy mýt. Hoši je vždycky vydřeli lžící, že zas jen svítily, a když je takto vyleštili (což nikdy netrvalo tuze dlouho, neboť lžíce byly bezmála stejně velké jako misky), seděli s očima přilepenýma na měděnec s výrazem tak chtivým, jako by od minuty byli hotovi spolknout nejen kotel, ale i celé jeho cihlové obezdění; přitom se neúnavně zabývali horlivým cucáním prstů ve snaze zachránit kdejakou zbloudilou kapičku kaše, která jim na ně náhodou stříkla. Hoši mívají obyčejně znamenitou chuť k jídlu. Oliver Twist a jeho druhové snášeli muka pomalého moření hladem tři měsíce, až konečně byli tak vyhladovělí a zdivočelí, že jeden hoch, jenž byl na svůj věk velký a podobné dietě nebýval zvyklý (neboť jeho otec míval malou veřejnou jídelnu), svým kamarádům ponuře naznačil, že nedostane-li denně jednu misku kaše navíc, má strach, aby se jedné krásné noci nesebral a nesnědl chlapce, který spí vedle něho, a to byl náhodou slabý pacholíček útlého věku. Velký hoch měl divoký, hladový pohled a chlapci mu slepě uvěřili. Konala se porada a metal se los, kdo má toho dne jít po večeři k správci a požádat o přídavek a los padl na Olivera Twista. Nadešel večer a hoši zaujali místa u stolu. Správce v obvyklém kuchařském přistrojení se postavil k měděnci a jeho špitálské pomocnice si stouply za něj. Každý hoch dostal svou porci kaše a dlouhou modlitbou se štědře děkovalo za skoupý božídárek. Kaše zmizela; chlapci si začali šuškat a 11

12 mrkali na Olivera, jeho přímí sousedé ho šťouchali loktem. Ačkoli ještě takové dítě, byl hlady zoufalý a z bídy všeho schopen. Vstal od stolu, s miskou a lžicí v ruce popošel ke správci a vlastní odvážností poněkud polekaný řekl: Prosím, pane, já bych chtěl ještě trochu. Správce byl tlustý, statný muž ale zbledl jako stěna. V strnulém úžasu poulil několik vteřin na malého buřiče oči a potom se podepřel o měděnec, aby neupadl. Pomocnice byly zkoprnělé údivem, hoši strachy. Cože? vyrazil ze sebe správce konečně slabým hlasem. Prosím, pane, opakoval Oliver, já bych chtěl ještě trochu. Správce se rozehnal sběračkou Oliverovi po hlavě, sevřel ho v pažích jako v kleštích a ječivým křikem volal serbusa. Výbor právě vážně rokoval v důvěrném sezení, když se pan Bumble ve velkém rozčilení vřítil do síně a na adresu pána na vysokém křesle vyhrkl: Pane Limbkins! Odpusťte, prosím, vašnosti, ale Oliver Twist chtěl ještě! Všemi to trhlo. Na kdekteré tváři se zračilo zděšení. Ještě? opáčil pan Limbkins. Vzpamatujte se, Bumble, a odpovězte mi jasně. Rozumím vám dobře, že chtěl ještě, když už snědl večeři vyměřenou stravovacím řádem? Ano, prosím, přisvědčil Bumble. Ten kluk bude viset, prohodil pán v bílé vestě. Ten kluk bude jednou viset, to vím. Členové výboru nařídili zavřít Olivera okamžitě na samotku a prostřednictvím inzerátu vylepeného na vrata chudobince jej již druhého dne nabídli za odměnu pěti liber komukoli jako učedníka. Tak se Oliver dostal do učení k výrobci rakví Sowerberrymu, kde dostával stejné jídlo jako pes a kde trpěl nejen pochmurností profese, ale především posměšky na adresu své zemřelé matky, takže odtud uprchl a došel až do Londýna, v jehož temných ulicích se ocitl uprostřed labyrintu dramatických událostí Charles Dickens, Oliver Twist, Praha 1974, s Přeložili Emanuela Tilschová a Emanuel Tilsch. Jakým způsobem se v textu prolínají rozdíly generační a sociální? Najděte v textu humor, objasněte jeho ráz a vysvětlete, k čemu slouží v tomto jinak spíše smutném příběhu. 12

13 Anton Pavlovič Čechov ( ): Višňový sad (1904) První dějství Pokoj, kterému se dodnes říká dětský. Jedny dveře vedou do Anina pokoje. Svítá, brzy vyjde slunce. Je už květen, višně jsou v květu, ale venku je chladno, ranní mrazík. Okna v pokoji jsou zavřená. ( ) RANĚVSKÁ: Dětský pokoj. Můj dětský pokoj Tady jsem spávala, když jsem byla malá (Pláče) Teď se taky chovám jako malá. (Líbá bratra, Varju, pak znovu bratra) A Varja je pořád stejná, jako jeptiška. A Duňašu jsem taky poznala (Líbá Duňašu) GAJEV: Vlak měl dvě hodiny zpoždění. To jsou věci. To je pořádek! ( ) (Všichni kromě Ani a Dunaši odejdou) ( ) AŇA: Dům u Mentonu prodala, už jí nezbylo vůbec nic. A já už jsem taky neměla ani halíř, jen tak tak jsme dojely. A maminka to ne a ne pochopit. Dáme si na nádraží oběd a ona si musí objednat to nejdražší, a ty tuzéry! Charlotta totéž. Teď Jaša si samozřejmě taky musí dát minutku, no hrůza. To je maminčin sluha, přivezli jsme ho s sebou. VARJA: Já ho viděla, syčáka. AŇA: A co tady, už jste zaplatili úroky? VARJA: Prosím tě! AŇA: Panebože, panebože VARJA: V srpnu se má panství prodat. AŇA: Panebože. ( ) (Duňaša se vrátila s konvicí a připravuje kávu. ( )) ( ) AŇA (zamyšleně): Před šesti roky umřel otec, za měsíc se utopil Gríša, bylo mu sedm Maminku to strašlivě vzalo, sebrala se a pryč. (Zachvěje se) Ale já ji chápu. Kdyby měla tušení, jak ji chápu! ( ) (Vejde Firs, má sako a bílou vestu) FIRS (jde ke kávové konvici, starostlivě): Milostpaní si vypije kávu tady. (Obléká si bílé rukavice) ( ) (Vejde Raněvská, Gajev a Simeonov-Piščik. Simeonov-Piščik má kabát z jemné látky a široké kalhoty. Gajev pohybuje rukama a tělem, jako by hrál kulečník) ( ) Vejde také Lopachin. ( ) RANĚVSKÁ: Pořád tomu nemůžu věřit. Jsem to opravdu já? (Směje se) Chce se mi skákat, mávat. (Skryje tvář do dlaní) Já snad spím. Miluju svou vlast, jako že je pánbůh nade mnou, vroucně ji miluju, ani jsem se nemohla dívat z vlaku, pořád jsem plakala. (V slzách) Ale mám tady kávu. Děkuji ti, Firsi, děkuji, staroušku. Jsem tak ráda, že jsi ještě naživu. FIRS: Předevčírem. GAJEV: Špatně slyší. LOPACHIN: Abych se zvedal, musím do Charkova, před pátou mi jede vlak. To je k vzteku! Chtěl jsem vás vidět, popovídat si Jste pořád tak krásná. PIŠČIK (hlasitě oddechuje): Dokonce krásnější. Ta pařížská móda S člověkem to dělá divy! Pardon LOPACHIN: Tady váš bratr o mně tvrdí, že jsem neurvalec, křupan, ale mně na tom houby záleží. Když ho to baví! Hlavně když vy mně budete věřit jako dřív, když ty vaše nádherné hluboké oči ve mně budou pořád vidět starýho dobrýho Lopachina. Bože věčnej! Můj táta dřel u vašeho děda a otce, ale vy, zrovna vy jste pro mě kdysi udělala tolik, že jsem na všecko zapomněl a mám vás rád jako vlastní sestru Víc než sestru. 13

14 RANĚVSKÁ: Nevydržím chvilku sedět, nemůžu (Rychle vstane a hluboce vzrušena chodí sem a tam) Já to nepřežiju, takovou radost. Musím vám být k smíchu, připadat hloupě Moje stařičká skříň. (Líbá skříň) Můj stoleček. ( ) LOPACHIN: Rád bych vám pověděl něco příjemnýho, veselýho. (Podívá se na hodinky) Ale už mně nezbejvá čas na dlouhý výklady Tak aspoň pár slov. Už víte, že se musí višňový sad prodat, aby bylo na dluhy. Dražba je stanovena na dvaadvacátýho srpna. Ale vy se nemusíte zneklidňovat, milostivá, spěte klidně, východisko existuje. Dávejte pozor, co jsem vymyslel. Z města je sem k vám všeho všudy dvacet kilometrů, vede tudy dráha, a kdyby se višňový sad rozparceloval a louka podél řeky taky, a kdyby se pak ty parcely pronajaly chatařům, tak máte přinejmenším dvě stě padesát tisíc ročního důchodu zajištěno. GAJEV: Promiňte. Co to melete? RANĚVSKÁ: Já jsem vás asi dobře nepochopila, pane Lopachine. LOPACHIN: Řekněte si za hektar minimálně dvě tři stovky ročně, a když se to bude inzerovat hned teď, můžu se vám zaručit nevím čím, že do podzima nemáte co pronajmout, chataři vám utrhnou ruce. Prostě a jednoduše: gratuluju vám k záchraně. Místo je to kouzelný, řeka hluboká. No to se rozumí, trochu se to bude muset dát do pucu, řekněme například musí se zbourat všechny starý stavení, tenhle dům, stejně už není k ničemu, vykácet višňový sad RANĚVSKÁ: Vykácet? Můj milý, odpusťte, ale vy nic nechápete. Jestli je v celém kraji něco pozoruhodného, něco jedinečného, tak je to jenom náš višňový sad. LOPACHIN: Jedinečný je na něm akorát to, že je tak velkej. Stromy dávají višně jednou za dva roky a stejně se pak neví, co s nima. Kdo to kupuje? GAJEV: O tomto sadu je zmínka i v Naučném slovníku. LOPACHIN (pohlédne na hodinky): Když nic nevymyslíme a na ničem se nedohodneme, tak se dvaadvacátýho srpna panství i s celým višňovým sadem prodá v dražbě. Tak se rozhodněte! Jiný východisko neexistuje, přísahám. Prostě neexistuje. FIRS: Za našich časů, to je tak čtyřicet padesát let, se višně sušily, zavařovaly, nakládaly, dělala se z nich zavařenina, a panečku GAJEV: Mlč, Firsi. FIRS: A panečku, plný vozy sušenejch višní jezdily do Moskvy a do Charkova! A těch peněz z toho! A sušená višně bejvala tenkrát měkká, šťavnatá, sladká, voňavá holt tenkrát věděli, jak na to RANĚVSKÁ: A dneska se to už neví? FIRS: Kdežpak. To už se dávno zapomnělo. PIŠČIK (Raněvské): A co v Paříži? Co tam? Jedla jste žáby? RANĚVSKÁ: Krokodýly jsem jedla. PIŠČIK: To by člověk nevěřil!... LOPACHIN: Doteďka byli na vesnici jenom páni a kmáni, ale dneska přibyli ještě chataři. Každý město, i to nejmenší, máte obklopený chatama. A dejte na má slova, že za takových dvacet let se chataři rozlezou všude. Zatím se jenom vyvalujou na verandě, ale může se stát, že si na tom svým hektaru něco zasadí, začnou to pěstovat Pak teprve váš višňový sad přinese štěstí, peníze, blahobyt GAJEV (rozčileně): Vy nevíte, co mluvíte! ( ) VARJA (zlostně): Tak už jděte konečně! LOPACHIN: Už jdu, už jdu (Odejde) GAJEV: Neurvalec. Jo, pardon Varja si ho bude brát, je to její nastávající. VARJA: Strejčku, nemluvte zbytečně. RANĚVSKÁ: No co, já bych, Varjo, byla jen ráda. Je to hodný člověk. ( ) VARJA (tiše): Aňa usnula. (Tiše otvírá okno) Slunce vychází, už není taková zima. jen se pojďte podívat, mamičko, na tu nádheru! A ten vzduch, můj ty bože! Špačkové! Slyšíte? GAJEV (otevře druhé okno): Sad je v jednom květu. Jestlipak sis, Ljubo, někdy vzpomněla? Tahle dlouhá alej, rovná jako podle pravítka, se vždycky leskne, když svítí měsíc. Nezapomnělas? RANĚVSKÁ (se dívá oknem do sadu): Dětství! Nevinné dětství! V tomhle pokoji jsem spávala, tady tudy jsem viděla do sadu, a štěstí se probouzelo zároveň se mnou, každé ráno, a sad byl tenkrát právě takový, vůbec se nezměnil. (Směje se radostí) Jako zasněžený! Drahý, starý sad! Po sychravém podzimu a mrazivé zimě zase celý omládl, štěstím jen kvete, nebe mu přeje Kdybych se tak mohla zbavit toho balvanu, který mě tíží, kdyby se mi jenom podařilo zapomenout! ( ) 14

15 Anton Pavlovič Čechov, Višňový sad, Praha 2001, s Charakterizujte jednotlivé postavy z hlediska jejich vztahu ke sváru tradice a modernosti. Jakými jazykovými prostředky jsou jejich rozdíly vyjadřovány a zdůrazňovány? Fráňa Šrámek ( ): Stříbrný vítr (1910 přepracováno 1921) Na jedné z lavic v primě p-kého gymnasia objevila se podivná řezba. Trochu oslí, trochu lidská hlava s vyplazeným jazykem; jakýsi široký, neobyčejně hloupý úsměv vyplavil oči až na lícní kosti. Řezba byla maličká a nebudila pozornosti. Nebylo ovšem tak lehko uhodnouti, jaká asi myšlénka vedla ruku s nožíkem. Křída ťukala o tabuli, něčí hlas plazivě šelestil, jak had pohybující se suchou travou, a nožík počal pracovati. Třeba dávati pozor, aby ani slovíčka neušlo, pan profesor povídá jen samé velmi důležité věci, bude zle, velmi zle, jediné-li slovíčko přeslechneš ale poruč hlavě! Bolet najednou začne, spát se jí chce, nanic je jí náhle ze všech těch důležitých věcí a konec! To už tedy raději kudlou na něčem pižlat. A z profesora se to šedivě souká, konce tomu není. Kdo tomu nerozuměl, ptá se potom profesor. Nikdo se nehlásí. Nikdo? Tedy všichni rozuměli? Dobrá; však se o tom zítra přesvědčí. Jeník trochu zbledl. Vstal a hlásí se. Co si přeje? Čemu nerozuměl? Zaváhal. Vlastně ničemu z toho nerozuměl, řekl konečně. Profesor zrudl. Dobře, dobře pak tu ale nemá sedět, pak měl zůstati doma a pásti krávy. Nedával prostě pozor, tak je to, neboť to, co vykládal, je jasné jako den. A nemá věru času nazbyt, aby se kvůli jednomu hlupáku zdržoval. Sednout! Tak, tu to máš, milý Jeníku Ratkine, schovej si to pěkně na památku! Jeník usedl a vytáhl z kapsy nožík. Ruce se třesou, ruce by chtěly provésti s nožíkem něco veselého. Bodnouti například; tak se aspoň zdá. Ale ruce se za okamžik utišují a nožík počíná cosi rýti do lavice. Jeník se přitom usmívá zvláštním zlým i smutným úsměvem Charakterizujte školu, do níž chodí Jeník Ratkin. Porovnejte ji s dnešní situací ve vzdělávání (českém). Co to je stříbrný vítr? Odkud Ramler Jeníkovi rozumí? Anylyzujte Šrámkův jazyk a jeho zvláštnosti. Jak rozumíte poslednímu odstavci úryvku?. 15

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus. 1. Východiska principátu

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus. 1. Východiska principátu 5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus 1. Východiska principátu Po bitvě u Aktia r. 30 př. Kr. se Octavianus stal v pořadí čtvrtým jedinovládcem v Římské říši (po Sullovi, Pompeiovi a Caesarovi).

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých! Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

2. kolo: A) V neděli 9.1. jsme si v kostele připomínali událost, že Pán Ježíš byl... (2. body) Pokřtěn.

2. kolo: A) V neděli 9.1. jsme si v kostele připomínali událost, že Pán Ježíš byl... (2. body) Pokřtěn. 1. kolo: A) Co si připomínáme na svátek mláďátek? (1. bod) Vyvraždění novorozeňátek chlapců do stáří dvou let v Betlémě (případně okolí). B) Naše církev má sedm svátostí. Které? (7. bodů) Křest, biřmování,

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více