Inovace technologie výroby umělých kůží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace technologie výroby umělých kůží"

Transkript

1 Inovace technologie výroby umělých kůží Technology Innovation for the Production of Artificial Leather Hlavní úkoly, cíle a metody řešení projektu Rezortní program TIP 2009 Obsah a) Věcná náplň řešení projektu na jednotlivé roky b) Cíle projektu c) Způsoby dosažení cílů projektu d) Zajištění uplatnění výsledků řešení projektu e) Průzkum upotřebitelnosti výsledků řešení projektu na trhu f) Předpokládané přínosy projektu Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 1 -

2 E-1. Identifikace požadavků a návrh koncepce řešení ( ) Identifikace požadavků na sw vybavení pro pozicování infrazářičů v technologii výroby umělých kůží Získání uceleného soubor požadavků, které má splňovat nově vyvinuté sw aplikace, aby bylo co možná uživatelsky snadné a rychlé navrhnout jednak základní, resp. výchozí konfiguraci IRE (zkr. angl. názvu Infra Red Emitter = infrazářič) pro radiační ohřev tvarově složitý povrchů skořepinových forem, která by byla výchozí pro následné optimalizační procedury související s paralelně vyvíjeným a robustním systémem automatického řízení ohřevu formy v procesech výroby umělých kůží (tzv. slushování). Studie proveditelnosti a návrhy konceptů a globální architektury potřebných sw nástrojů Cílem je na základě předchozí aktivity zformulovat zadání pro tvorbu sw produktů, a to ve formě jasně okomentovaných blokových schémat. Všechny koncepční návrh budou kriticky posouzeny týmem řešitelů i přizvanými externími odborníky a specialisty ze souvisejících fyzikálních oborů, což umožní vytýčení cest pro další vývoj sw technologie. Součástí této etapy projektu bude tvorba smluvních ujednání mezi řešiteli projektu o autorských a uživatelských právech k vyvinutým sw nástrojům, zajištění jejich dalšího vývoje, údržby a poskytování souvisejících služeb (školení nových uživatelů, oprava nedostatků jak ve vlastním sw, tak v související dokumentaci, zapracování nových podnětů od uživatelů, kontinuita dalšího vývoje produktů apod.). Vyhodnocení stávajících provozních a uživatelských zkušeností v předvývoji nasazeném systému regulace teploty. To se týká zejména analýzy vlivu regulační odchylky na kvalitu výrobků. Z tohoto kroku vyplyne specifikace technologických a uživatelských požadavků na regulační systém, na informační systém pro sběr, správu a na vizualizaci technologických dat. V návaznosti na to bude proveden Návrh koncepce distribuovaného regulačního a nadřazeného informačního systému Tím se zajistí úplná komunikace v rámci celého řídicího systému zařízení. E-2. Experimentální podpora projektu ( ) Analýza světového trhu zaměřeného na produkci a dodávky infrazářičů Cílem aktivity je průzkum světového trhu, který se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami produktů pro technologie radiačního ohřevu objektů. Výsledkem bude vytvoření databáze potenciálních dodavatelů IRE a vytipování takových dodavatelů, jejichž produkty splní požadavky na technologii výroby umělých kůží. Tato databáze bude v půlročních cyklech aktualizována, aby bylo možné průběžně provádět optimalizaci ekonomických ukazatelů procesů slushování. Identifikace fyzikálních charakteristik vybraných infrazářičů pro potřeby vyvíjené technologie Záměrem souboru těchto aktivit je návrh a vývoj experimentálního programu (metodika, experimentální měřící stanoviště), který zajistí jednak změření výkonových charakteristik IRE v jejich různých konfiguracích nutných pro parametrické zadání relevantních fyzikálních hodnot do vyvíjené sw technologie a jednak kontrolu funkčnosti a výkonnosti sestav IRE v průběhu jejich dlouhodobé funkce v technologii ohřevu forem. Specifikace technických prostředků pro komplexní regulační a informační systém Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 2 -

3 Bude zpracován přehled vhodných měřicích, řídicích, komunikačních, výpočetních a zobrazovacích prvků, provedena revizi konstrukce měřicích ústředen pro vstup řádově desítek signálů ze snímačů teploty a budou vybrány, ověřeny funkcí a možnosti vzájemné komunikace prvků pro vytvoření navržené sestavy řídicího a informačního systému. Dále bude provedeno zajištění a ověření vývojového a systémového programového vybavení. Během této etapy vznikne návrh na uspořádání laboratorního pracoviště pro experimentální ověření klíčových částí regulačního a informačního systému a bude provedena se jeho fyzická realizace. E-3. Výzkum a vývoj informačních prostředků ( ) Návrh metodiky práce s geometrickými daty objektů potřebných pro tvorbu virtuální sestavy infraohřevu Výsledkem etapy bude metodický návrh na přípravu, zpracování a další práci s geometrickými a topologickými daty objektů situovaných do sestavy tzv. úplného slushovacího modulu (rámy a ostatní nosné konstrukce, slushovací forma, držáky IRE v optimalizovaných pozicích, pozice termočlánků s příslušenstvím apod.). Realizace vybraného konceptu sw nástrojů pro pozicování infrazářičů nad topologicky složitými strukturami skořepinových forem Cílem je vlastní tvorba sw nástrojů a jejich vzájemné propojení umožňující interaktivní práci s virtuálním úplným slushovacím modulem tak, aby každý stav pozic držáků s IRE a termočlánkových čidel (výchozí a posléze optimalizovaný) byl exportovatelný do datových formátů manipulačních robotů a současně zadokumentován do databázového systému konkrétního výrobního projektu. Součástí této nejnáročnější etapy bude návrh, vývoj a otestování vhodných numerických postupů a procedur potřebných pro optimalizaci výchozích pozic infrazářičů. Vývoj algoritmů regulátorů a modulů informačního systému Práce v této etapě budou zaměřeny na detailní zhodnocení regulačních procesů ve stávajícím řízení. Bude provedena identifikace řízené soustavy, optimalizace parametrů dílčích regulačních smyček a navržena koordinace regulátorů vzájemně se ovlivňujících regulačních obvodů. Průběžně prováděné analytické a experimentální práce podpoří a ověří schopnosti a funkce navržených regulačních principů. E-4. Testování a zkušební provoz informačních prostředků ( ) Testování funkcí sw vybavení a jeho optimalizace z hledisek potřeb uživatele Cílem je verifikovat funkčnost a uživatelský komfort vytvořených sw produktů jak na vybraných historických datech z již realizovaných projektů, tak na datech potenciálně připravovaných nových projektů. Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich prezentace, zahájení řízení pro ochranu duševního vlastnictví Cílem je vyhodnocení zkušeností z dosavadního vývoje, získání souhrnu poznatků a referencí o vyvinuté sw technologii a její prezentace odborné veřejnosti. Součástí aktivit v této etapě bude dokončení potřebných kroků vedoucí k ochraně autorských práv a certifikaci vyvinutých sw prostředků. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 3 -

4 Testování všech funkcí informačního systému a regulace V rámci této etapy bude provedeno otestování všech funkcí systému v ověřovacím provozu a bude kvalifikovaně zpracováno jeho hodnocení, případně bude provedena optimalizace. E-5. Vyhotovení dokumentace a implementace nových informačních prostředků do praxe ( ) Cílem bude vytvoření uživatelské dokumentace k sw produktům a procesním postupům. Návod na použití bude interaktivní, včetně tzv. helpu, konkrétně a v detailech popisující jednotlivé funkce vytvořeného software. Hodnocení přínosů projektu a implementace sw technologie do praxe. Prezentace projektových řešení a jejich přínosů na úrovni top managementů subjektů zúčastněných v projektu. Proškolení vybraných pracovníků zajišťujících procesy probíhající v rámci výroby umělých kůží. Implementace informačního systému a regulace do výrobní praxe Práce v této etapě se budou týkat převody vyvinutých algoritmů automatického řízení na cílovou platformu řídicího systému. Provede se programové a technické zajištění komunikačního propojení ve struktuře řídicího a informačního systému, zrealizují se technické a programové prostředky tak, aby mohla být provedena kontrola správné funkce důležitých komponent regulačních obvodů, komunikací apod. Zajistí se výměna dat mezi řídicím systémem výrobní linky a regulátorem teploty formy a bude provedena parametrizace regulace teploty pro případy, kdy je nutné řešit neočekávané situace. Konečně se zajistí vazba na nadřazený informační systém závodu. Kompletní zpracování dokumentace k informačnímu systému a regulaci Průběžně bude vytvářena a zpracovávána kompletní dokumentace podle zásad environmentálního managementu a systémů řízení kvality. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 4 -

5 a) Věcná náplň řešení projektu na jednotlivé roky Etapy řešení projektu a jejich věcná náplň E-1. Identifikace požadavků a návrh koncepce řešení ( ) Identifikace požadavků na sw vybavení pro pozicování infrazářičů v technologii výroby umělých kůží Studie proveditelnosti a návrhy konceptů a globální architektury potřebných sw nástrojů Vyhodnocení stávajících provozních a uživatelských zkušeností Návrh koncepce distribuovaného regulačního a nadřazeného informačního systému Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 E-2. Experimentální podpora projektu ( ) Analýza světového trhu zaměřeného na produkci a dodávky infrazářičů Identifikace fyzikálních charakteristik vybraných infrazářičů pro potřeby vyvíjené technologie Specifikace technických prostředků pro komplexní regulační a informační systém Návrh a realizace laboratorního pracoviště pro experimentální ověření klíčových částí regulačního a informačního systému E Výzkum a vývoj informačních prostředků ( ) Návrh metodiky práce s geometrickými daty objektů potřebných pro tvorbu virtuální sestavy infraohřevu Realizace vybraného konceptu sw nástrojů pro pozicování infrazářičů nad topologicky složitými strukturami skořepinových forem Vývoj algoritmů regulátorů a modulů informačního systému E-4. Testování a zkušební provoz informačních prostředků ( ) Testování funkcí sw vybavení a jeho optimalizace z hledisek potřeb uživatele Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich prezentace, zahájení řízení pro ochranu duševního vlastnictví Testování všech funkcí informačního systému a regulace E-5. Vyhotovení dokumentace a implementace nových informačních prostředků do praxe ( ) Vytvoření uživatelské dokumentace k sw produktům a procesním postupům Hodnocení přínosů projektu a implementace sw technologie do praxe Implementace informačního systému a regulace do výrobní praxe Programové a technické zajištění komunikačního propojení ve struktuře řídicího a informačního systému Kompletní zpracování dokumentace k informačnímu systému a regulaci Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 5 -

6 b) Cíle projektu S-1: Vyvinout a ověřit počítačovou aplikaci pro komplexní podporu návrhu a realizaci ohřívacích jednotek. Jedná se úzce specializovanou aplikaci kombinující funkce CAD a funkce simulační s návazným přepočtem souřadnic pro polohovací zařízení - robota. Součástí aplikace bude modul pro import dat z designu výrobku, resp. nástroje, databáze vlastností užívaných typů infrazářičů, modul optimalizačního výpočtu výchozího uspořádání zářičů, interaktivní prostředí pro uživatelské iterace vypočteného nastavení, modul vizualizace průběžného výsledku distribuovaného toku energie a modul zpracování výsledných souřadnic pro pořízení dokumentace a jejich převzetí polohovacím robotem. S-2: Realizovat komplexní revizi technických a programových prostředků automatického řízení teplotního pole na pracovním povrchu formy. Prozkoumat, vyvinout a aplikovat pokročilé algoritmy automatického řízení a principy jejich koordinaci při řízení teplotního pole na povrchu tepelně vodivého materiálu. S využitím nových informačních technologií navrhnout a realizovat efektivní informační systém pro správu, monitoring a kontrolu současně běžících desítek až stovek regulačních procesů. Vybavit stávající informační systém dalšími funkcemi nezbytnými pro sledování a prokazování stability technologického procesu a evidenci kvality výrobků. c) Způsoby dosažení cílů projektu Projektové cíle budou dosaženy následujícími způsoby a metodami práce: Pro daný projekt bude jmenován projektový tým, skládající se z klíčových pracovníků příjemce a spolupříjemců dotace. Tým bude řízen vedoucím projektu a budou používány standardní nástroje projektového řízení. Za účelem monitorování procesů probíhajících v rámci naplánovaného projektu se budou uskutečňovat pravidelná jednání projektového týmu ve 14-ti denním nebo maximálně měsíčním cyklu. Na poradách projektového týmu budou hodnoceny jednotlivé prvky, aktivity a činnosti řešitelů projektu. Tým řešitelů bude postupovat podle detailně rozpracovaného plánu, jehož základ tvoří shora uvedené projektové etapy. Zpracování detailního plánu bude provedeno v prostředí MS project. Budou definovány jednotlivé zdroje, milníky projektu a časové osy jednotlivých etap. Nevylučují se operativní změny a rozhodnutí, ale pouze v rámci předem dohodnutých regulí a zásad a to vždy v souladu s aktuálním zněním Zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Kontrolní činnosti budou jak formální, tak věcné. Jednotlivé činnosti budou průběžně písemně dokumentovány. Plán činností bude zahrnovat i naplánované termíny kontrolních dnů, na které budou zváni představitelé vrcholových managementů zúčastněných subjektů v programovém projektu. Výsledky jednání z kontrolních dnů budou určující pro další postup a stanou se tak hlavní metodou řízení projektu. Z jednání budou zhotovovány zápisy, materiály k poradám a prezentace dosažených výsledků za uplynulé období budou archivovány a kdykoli k dispozici kontrolním orgánům poskytovatele dotace. Zúčastněné subjekty povedou za účelem korektního řešení projektu oddělenou evidenci čerpání uznatelných nákladů a vlastních zdrojů a to s měsíční periodicitou. Příjemce a spolupříjemci dotace mají připraveny jak personální tak i laboratorní a strojní kapacity pro úspěšné řešení projektu. Dále jsou zaplánovány a vytvořeny zdroje pro zajištění financování příslušného podílu příjemce (Magna Bohemia) a spolupříjemce (LENAM). Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 6 -

7 d) Zajištění uplatnění výsledků řešení projektu Plná garance za zajištění uplatnění výsledků řešení projektu je na straně příjemce dotace, tj. firmy Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o. Ta výsledky realizovaných inovací zhodnotí ve své budoucí produkci interiérových dílů dopravních prostředků, které jsou situovány do závodů na území České republiky (Liberec, Libáň, Nymburk). Svému vývojovému partnerovi a spolupříjemci dotace firmě LENAM, s.r.o. poskytne podíl na uplatnění výsledků programového projektu v takové výši a v takovém časovém období, které jí umožní návratnost vložených vlastních zdrojů včetně obvyklých přidaných hodnot. Pokud bude projet realizován ve shora uvedeném rozsahu a v předpokládané kvalitě, získá příjemce dotace ještě výraznější náskok před svými konkurenty a jeho vývojoví partneři další participaci na přípravě a realizaci budoucích sériových projektů. Tím se vytváří předpoklad nejen udržení zaměstnanosti, ale i další rozvoj závodů Magna a spolupracujících partnerů v uvedených lokalitách. e) Průzkum upotřebitelnosti výsledků řešení projektu na trhu Umělé kůže z termoplastických elastomerů slouží k potahování vnějších povrchů některých panelů interiérů motorových vozidel. Nejtypičtějším příkladem jejich použití je přístrojová deska osobního automobilu. Typickými materiály pro výrobu umělých kůží jsou termoplastické elastomery na bázi PU nebo PVC. Vzhledem k obvyklé značné tvarové složitosti se výrobek z umělé kůže nejčastěji vyrábí nanášením práškového termoplastického elastomeru na lícovou stranu horké negativní kovové formy, na níž se prášek nataví a slinuje do tenké kompaktní vrstvy. Po ochlazení formy se hotový výrobek z formy sejme. Forma dá umělé kůži příslušný žádoucí tvar a současně i přesný otisk svého povrchu, kterým bývá nejčastěji jemný reliéfní dezén. Proces kvalitního slinování termoplastického elastomeru vyžaduje dodržení teploty slinování kolem 220 C v úzkém tolerančním intervalu. To vyžaduje co nejrovnoměrnější rozložení teploty po celém lícovém povrchu formy, což při její obvyklé tvarové složitosti není snadné dodržet. Práškový termoplastický elastomer se na formu nanáší buď stříkáním, nebo posypem, přičemž formu je přitom zapotřebí polohovat nebo převracet. Z důvodů produktivity a spotřeby energie je přitom žádoucí, aby ohřev i ochlazování formy byl co nejrychlejší. To je jeden z důvodů, proč se pro výrobu umělých kůží používají tenké skořepinové kovové formy. Tenká skořepinová forma má ale zároveň nevýhodu, že její tepelná kapacita je často velmi malá, takže skořepinovou formu je během slinování materiálu kůže třeba v mnoha případech dohřívat, aby výsledná umělá kůže splňovala požadavky na kvalitu z hlediska vzhledu ale i bezpečnosti posádky (zejména u přístrojových desek). K ohřevu skořepinové formy lze použít různých způsobů: plamenem, horkým pískem, horkou solnou lázní, horkou párou, infračerveným zářením nebo horkým vzduchem. Ohřívána je vesměs rubová strana formy, zatímco materiál umělé kůže se nanáší na stranu lícovou. Existují i řešení, využívající k ohřevu formy horké médium protékající tenkými trubkami, připájenými k povrchu rubové strany formy. Zařízení pro ohřev formy většinou ohřívá formu jako jeden celek, bez možnosti ovládat ohřev lokálně. U rozměrných a zároveň složitějších tvarů formy je proto velmi obtížné dosáhnout a udržet během nanášení i slinování práškového termoplastu teplotu formy dostatečně rovnoměrnou po celé její ploše. Současně ale nutnost polohování či převracení formy během nanášení prášku a slinování znamená, že má-li být při něm forma dohřívána, musí se s formou současně pohybovat resp. převracet i celé zařízení pro její ohřev, které by proto nemělo být příliš rozměrné, ani příliš těžké. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 7 -

8 Doposud jen infrazářiče, rozměrově mnohem menších než jsou rozměry ohřívané formy, je možné použít jako stavebnicových modulů a sestavovat z nich komplexní zařízení k ohřevu forem pro výrobu umělých kůží. Infrazářiče sice zajišťují rychlý ohřev formy a případné vadné zářiče lze snadno vyměňovat, ale vyžadují velmi přesné nastavení, robustní a spolehlivou regulaci, neboť tepelné stopy jednotlivých infrazářičů na ozařovaném povrchu formy mají na okrajích teplotního pole strmé gradienty. Problematický je přitom ohřev velmi šikmých a odvrácených ploch formy, neboť zatímco na plochách ozařovaných kolmo může současně hrozit lokální přehřátí až připálení materiálu, šikmé plochy se zářením ohřívají jen málo a odvrácené plochy vůbec ne. I když je tato metoda z hlediska ekonomiky provozování této zpracovatelské technologie jednou z energeticky nejvhodnějších, má svá úskalí a rizika, která chce odstranit předkládaný komplexní projekt. f) Předpokládané přínosy projektu Zajištění a posílení výrobní náplně pro tuzemské závody příjemce dotace, což povede nejen k udržitelnosti zaměstnanosti v daných regionech, ale i k jejímu rozšíření. Dosažení nižší ceny produktu tím, že příjemce dotace je schopen zajistit vlastní pružnou a komplexní dodávku požadovaných prací jak ve fázi přípravy nových produktů, tak ve fázi jejich vlastní průmyslové výroby. Získání vlastního know-how a předstihu v oblasti technologie výroby umělých kůží komplikovaných forem, tvarů i různých barevných odstínů a kombinací. Nezávislost na subdodavatelích umělých kůží z eurozóny. Dosažení vyšší kvality produktu než má konkurence. Schopnost rychlé reakce na požadavky zákazníků. Možnost nabízet vyšší užitnou hodnotu interiérových objektů i pro vozy nižší cenové kategorie, což přispěje jak ke komfortu posádky vozidel, tak k její bezpečnosti. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 8 -

9 g) Aktualizovaný harmonogram etap a podetap projektu Etapa a podetapy 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c Název etapy a stručný přehled činnosti v v etapě Rok 2009 Identifikace požadavků na sw vybavení pro pozicování infrazářičů v technologii výroby umělých kůží Studie proveditelnosti a návrhy konceptů a globální architektury potřebných sw nástrojů Vyhodnocení stávajících provozních a uživatelských zkušeností v předvývoji nasazeném systému regulace teploty. Návrh koncepce distribuovaného regulačního a nadřazeného informačního systému Analýza světového trhu zaměřeného na produkci a dodávky infrazářičů Identifikace fyzikálních charakteristik vybraných infrazářičů pro potřeby vyvíjené technologie Specifikace technických prostředků pro komplexní regulační a informační systém Návrh a realizace laboratorního pracoviště pro experimentální ověření klíčových částí regulačního a informačního systému Návrh metodiky práce s geometrickými daty objektů potřebných pro tvorbu virtuální sestavy infra ohřevu Realizace vybraného konceptu sw nástrojů pro pozicování infrazářičů nad topologicky složitými strukturami skořepinových forem Vývoj algoritmů regulátorů a modulů informačního systému Zajištění řešení etap (organizace) Termín ukončení etapy (měsíc/rok) CI, LENAM 9/09 TUL, LENAM 9/09 CI, LENAM, TUL 10/09 TUL 10/09 CI, LENAM 12/09 LENAM, TUL 12/09 CI, TUL 12/09 LENAM, TUL 12/09 LENAM, TUL 3/11 LENAM, TUL 3/11 TUL 3/11 Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 9 -

10 Etapa a podetapy 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e Název etapy a stručný přehled činnosti v v etapě Roky 2010 a 2011 Testování funkcí sw vybavení a jeho optimalizace z hledisek potřeb uživatele Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich prezentace, zahájení řízení pro ochranu duševního vlastnictví Testování všech funkcí informačního systému a regulace Rok 2012 Vytvoření uživatelské dokumentace k sw produktům a procesním postupům Hodnocení přínosů projektu a implementace sw technologie do praxe Implementace informačního systému a regulace do výrobní praxe Programové a technické zajištění komunikačního propojení ve struktuře řídicího a informačního systému Kompletní zpracování dokumentace k informačnímu systému a regulaci Orientační zajištění řešení etap (organizace) Orientační termín ukončení etapy (měsíc/rok) CI, LENAM, TUL 12/11 CI, LENAM, TUL 12/11 CI 12/11 TUL, LENAM 7/12 LENAM, CI 7/12 TUL, LENAM 7/12 TUL 7/12 TUL 7/12 Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 Společnost, nabízí studentům následující témata ke zpracování s odbornou konzultací a možností zpracování v anglickém jazyce. Rozsah témat možno upravit na bakalářskou eventuálně

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní ISO 24101-2 mobilní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Energetický management nástroj k dosažení úspor. Vápno, cement, ekologie 20. 5. 22. 5. 2013

Energetický management nástroj k dosažení úspor. Vápno, cement, ekologie 20. 5. 22. 5. 2013 Energetický management nástroj k dosažení úspor Vápno, cement, ekologie 20. 5. 22. 5. 2013 Schneider Electric světový expert v energetickém managementu 24 Miliard obrat (v r. 2012) 41 % Diversified end

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Rok 2013 Ing.

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více