Inovace technologie výroby umělých kůží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace technologie výroby umělých kůží"

Transkript

1 Inovace technologie výroby umělých kůží Technology Innovation for the Production of Artificial Leather Hlavní úkoly, cíle a metody řešení projektu Rezortní program TIP 2009 Obsah a) Věcná náplň řešení projektu na jednotlivé roky b) Cíle projektu c) Způsoby dosažení cílů projektu d) Zajištění uplatnění výsledků řešení projektu e) Průzkum upotřebitelnosti výsledků řešení projektu na trhu f) Předpokládané přínosy projektu Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 1 -

2 E-1. Identifikace požadavků a návrh koncepce řešení ( ) Identifikace požadavků na sw vybavení pro pozicování infrazářičů v technologii výroby umělých kůží Získání uceleného soubor požadavků, které má splňovat nově vyvinuté sw aplikace, aby bylo co možná uživatelsky snadné a rychlé navrhnout jednak základní, resp. výchozí konfiguraci IRE (zkr. angl. názvu Infra Red Emitter = infrazářič) pro radiační ohřev tvarově složitý povrchů skořepinových forem, která by byla výchozí pro následné optimalizační procedury související s paralelně vyvíjeným a robustním systémem automatického řízení ohřevu formy v procesech výroby umělých kůží (tzv. slushování). Studie proveditelnosti a návrhy konceptů a globální architektury potřebných sw nástrojů Cílem je na základě předchozí aktivity zformulovat zadání pro tvorbu sw produktů, a to ve formě jasně okomentovaných blokových schémat. Všechny koncepční návrh budou kriticky posouzeny týmem řešitelů i přizvanými externími odborníky a specialisty ze souvisejících fyzikálních oborů, což umožní vytýčení cest pro další vývoj sw technologie. Součástí této etapy projektu bude tvorba smluvních ujednání mezi řešiteli projektu o autorských a uživatelských právech k vyvinutým sw nástrojům, zajištění jejich dalšího vývoje, údržby a poskytování souvisejících služeb (školení nových uživatelů, oprava nedostatků jak ve vlastním sw, tak v související dokumentaci, zapracování nových podnětů od uživatelů, kontinuita dalšího vývoje produktů apod.). Vyhodnocení stávajících provozních a uživatelských zkušeností v předvývoji nasazeném systému regulace teploty. To se týká zejména analýzy vlivu regulační odchylky na kvalitu výrobků. Z tohoto kroku vyplyne specifikace technologických a uživatelských požadavků na regulační systém, na informační systém pro sběr, správu a na vizualizaci technologických dat. V návaznosti na to bude proveden Návrh koncepce distribuovaného regulačního a nadřazeného informačního systému Tím se zajistí úplná komunikace v rámci celého řídicího systému zařízení. E-2. Experimentální podpora projektu ( ) Analýza světového trhu zaměřeného na produkci a dodávky infrazářičů Cílem aktivity je průzkum světového trhu, který se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami produktů pro technologie radiačního ohřevu objektů. Výsledkem bude vytvoření databáze potenciálních dodavatelů IRE a vytipování takových dodavatelů, jejichž produkty splní požadavky na technologii výroby umělých kůží. Tato databáze bude v půlročních cyklech aktualizována, aby bylo možné průběžně provádět optimalizaci ekonomických ukazatelů procesů slushování. Identifikace fyzikálních charakteristik vybraných infrazářičů pro potřeby vyvíjené technologie Záměrem souboru těchto aktivit je návrh a vývoj experimentálního programu (metodika, experimentální měřící stanoviště), který zajistí jednak změření výkonových charakteristik IRE v jejich různých konfiguracích nutných pro parametrické zadání relevantních fyzikálních hodnot do vyvíjené sw technologie a jednak kontrolu funkčnosti a výkonnosti sestav IRE v průběhu jejich dlouhodobé funkce v technologii ohřevu forem. Specifikace technických prostředků pro komplexní regulační a informační systém Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 2 -

3 Bude zpracován přehled vhodných měřicích, řídicích, komunikačních, výpočetních a zobrazovacích prvků, provedena revizi konstrukce měřicích ústředen pro vstup řádově desítek signálů ze snímačů teploty a budou vybrány, ověřeny funkcí a možnosti vzájemné komunikace prvků pro vytvoření navržené sestavy řídicího a informačního systému. Dále bude provedeno zajištění a ověření vývojového a systémového programového vybavení. Během této etapy vznikne návrh na uspořádání laboratorního pracoviště pro experimentální ověření klíčových částí regulačního a informačního systému a bude provedena se jeho fyzická realizace. E-3. Výzkum a vývoj informačních prostředků ( ) Návrh metodiky práce s geometrickými daty objektů potřebných pro tvorbu virtuální sestavy infraohřevu Výsledkem etapy bude metodický návrh na přípravu, zpracování a další práci s geometrickými a topologickými daty objektů situovaných do sestavy tzv. úplného slushovacího modulu (rámy a ostatní nosné konstrukce, slushovací forma, držáky IRE v optimalizovaných pozicích, pozice termočlánků s příslušenstvím apod.). Realizace vybraného konceptu sw nástrojů pro pozicování infrazářičů nad topologicky složitými strukturami skořepinových forem Cílem je vlastní tvorba sw nástrojů a jejich vzájemné propojení umožňující interaktivní práci s virtuálním úplným slushovacím modulem tak, aby každý stav pozic držáků s IRE a termočlánkových čidel (výchozí a posléze optimalizovaný) byl exportovatelný do datových formátů manipulačních robotů a současně zadokumentován do databázového systému konkrétního výrobního projektu. Součástí této nejnáročnější etapy bude návrh, vývoj a otestování vhodných numerických postupů a procedur potřebných pro optimalizaci výchozích pozic infrazářičů. Vývoj algoritmů regulátorů a modulů informačního systému Práce v této etapě budou zaměřeny na detailní zhodnocení regulačních procesů ve stávajícím řízení. Bude provedena identifikace řízené soustavy, optimalizace parametrů dílčích regulačních smyček a navržena koordinace regulátorů vzájemně se ovlivňujících regulačních obvodů. Průběžně prováděné analytické a experimentální práce podpoří a ověří schopnosti a funkce navržených regulačních principů. E-4. Testování a zkušební provoz informačních prostředků ( ) Testování funkcí sw vybavení a jeho optimalizace z hledisek potřeb uživatele Cílem je verifikovat funkčnost a uživatelský komfort vytvořených sw produktů jak na vybraných historických datech z již realizovaných projektů, tak na datech potenciálně připravovaných nových projektů. Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich prezentace, zahájení řízení pro ochranu duševního vlastnictví Cílem je vyhodnocení zkušeností z dosavadního vývoje, získání souhrnu poznatků a referencí o vyvinuté sw technologii a její prezentace odborné veřejnosti. Součástí aktivit v této etapě bude dokončení potřebných kroků vedoucí k ochraně autorských práv a certifikaci vyvinutých sw prostředků. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 3 -

4 Testování všech funkcí informačního systému a regulace V rámci této etapy bude provedeno otestování všech funkcí systému v ověřovacím provozu a bude kvalifikovaně zpracováno jeho hodnocení, případně bude provedena optimalizace. E-5. Vyhotovení dokumentace a implementace nových informačních prostředků do praxe ( ) Cílem bude vytvoření uživatelské dokumentace k sw produktům a procesním postupům. Návod na použití bude interaktivní, včetně tzv. helpu, konkrétně a v detailech popisující jednotlivé funkce vytvořeného software. Hodnocení přínosů projektu a implementace sw technologie do praxe. Prezentace projektových řešení a jejich přínosů na úrovni top managementů subjektů zúčastněných v projektu. Proškolení vybraných pracovníků zajišťujících procesy probíhající v rámci výroby umělých kůží. Implementace informačního systému a regulace do výrobní praxe Práce v této etapě se budou týkat převody vyvinutých algoritmů automatického řízení na cílovou platformu řídicího systému. Provede se programové a technické zajištění komunikačního propojení ve struktuře řídicího a informačního systému, zrealizují se technické a programové prostředky tak, aby mohla být provedena kontrola správné funkce důležitých komponent regulačních obvodů, komunikací apod. Zajistí se výměna dat mezi řídicím systémem výrobní linky a regulátorem teploty formy a bude provedena parametrizace regulace teploty pro případy, kdy je nutné řešit neočekávané situace. Konečně se zajistí vazba na nadřazený informační systém závodu. Kompletní zpracování dokumentace k informačnímu systému a regulaci Průběžně bude vytvářena a zpracovávána kompletní dokumentace podle zásad environmentálního managementu a systémů řízení kvality. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 4 -

5 a) Věcná náplň řešení projektu na jednotlivé roky Etapy řešení projektu a jejich věcná náplň E-1. Identifikace požadavků a návrh koncepce řešení ( ) Identifikace požadavků na sw vybavení pro pozicování infrazářičů v technologii výroby umělých kůží Studie proveditelnosti a návrhy konceptů a globální architektury potřebných sw nástrojů Vyhodnocení stávajících provozních a uživatelských zkušeností Návrh koncepce distribuovaného regulačního a nadřazeného informačního systému Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 E-2. Experimentální podpora projektu ( ) Analýza světového trhu zaměřeného na produkci a dodávky infrazářičů Identifikace fyzikálních charakteristik vybraných infrazářičů pro potřeby vyvíjené technologie Specifikace technických prostředků pro komplexní regulační a informační systém Návrh a realizace laboratorního pracoviště pro experimentální ověření klíčových částí regulačního a informačního systému E Výzkum a vývoj informačních prostředků ( ) Návrh metodiky práce s geometrickými daty objektů potřebných pro tvorbu virtuální sestavy infraohřevu Realizace vybraného konceptu sw nástrojů pro pozicování infrazářičů nad topologicky složitými strukturami skořepinových forem Vývoj algoritmů regulátorů a modulů informačního systému E-4. Testování a zkušební provoz informačních prostředků ( ) Testování funkcí sw vybavení a jeho optimalizace z hledisek potřeb uživatele Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich prezentace, zahájení řízení pro ochranu duševního vlastnictví Testování všech funkcí informačního systému a regulace E-5. Vyhotovení dokumentace a implementace nových informačních prostředků do praxe ( ) Vytvoření uživatelské dokumentace k sw produktům a procesním postupům Hodnocení přínosů projektu a implementace sw technologie do praxe Implementace informačního systému a regulace do výrobní praxe Programové a technické zajištění komunikačního propojení ve struktuře řídicího a informačního systému Kompletní zpracování dokumentace k informačnímu systému a regulaci Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 5 -

6 b) Cíle projektu S-1: Vyvinout a ověřit počítačovou aplikaci pro komplexní podporu návrhu a realizaci ohřívacích jednotek. Jedná se úzce specializovanou aplikaci kombinující funkce CAD a funkce simulační s návazným přepočtem souřadnic pro polohovací zařízení - robota. Součástí aplikace bude modul pro import dat z designu výrobku, resp. nástroje, databáze vlastností užívaných typů infrazářičů, modul optimalizačního výpočtu výchozího uspořádání zářičů, interaktivní prostředí pro uživatelské iterace vypočteného nastavení, modul vizualizace průběžného výsledku distribuovaného toku energie a modul zpracování výsledných souřadnic pro pořízení dokumentace a jejich převzetí polohovacím robotem. S-2: Realizovat komplexní revizi technických a programových prostředků automatického řízení teplotního pole na pracovním povrchu formy. Prozkoumat, vyvinout a aplikovat pokročilé algoritmy automatického řízení a principy jejich koordinaci při řízení teplotního pole na povrchu tepelně vodivého materiálu. S využitím nových informačních technologií navrhnout a realizovat efektivní informační systém pro správu, monitoring a kontrolu současně běžících desítek až stovek regulačních procesů. Vybavit stávající informační systém dalšími funkcemi nezbytnými pro sledování a prokazování stability technologického procesu a evidenci kvality výrobků. c) Způsoby dosažení cílů projektu Projektové cíle budou dosaženy následujícími způsoby a metodami práce: Pro daný projekt bude jmenován projektový tým, skládající se z klíčových pracovníků příjemce a spolupříjemců dotace. Tým bude řízen vedoucím projektu a budou používány standardní nástroje projektového řízení. Za účelem monitorování procesů probíhajících v rámci naplánovaného projektu se budou uskutečňovat pravidelná jednání projektového týmu ve 14-ti denním nebo maximálně měsíčním cyklu. Na poradách projektového týmu budou hodnoceny jednotlivé prvky, aktivity a činnosti řešitelů projektu. Tým řešitelů bude postupovat podle detailně rozpracovaného plánu, jehož základ tvoří shora uvedené projektové etapy. Zpracování detailního plánu bude provedeno v prostředí MS project. Budou definovány jednotlivé zdroje, milníky projektu a časové osy jednotlivých etap. Nevylučují se operativní změny a rozhodnutí, ale pouze v rámci předem dohodnutých regulí a zásad a to vždy v souladu s aktuálním zněním Zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Kontrolní činnosti budou jak formální, tak věcné. Jednotlivé činnosti budou průběžně písemně dokumentovány. Plán činností bude zahrnovat i naplánované termíny kontrolních dnů, na které budou zváni představitelé vrcholových managementů zúčastněných subjektů v programovém projektu. Výsledky jednání z kontrolních dnů budou určující pro další postup a stanou se tak hlavní metodou řízení projektu. Z jednání budou zhotovovány zápisy, materiály k poradám a prezentace dosažených výsledků za uplynulé období budou archivovány a kdykoli k dispozici kontrolním orgánům poskytovatele dotace. Zúčastněné subjekty povedou za účelem korektního řešení projektu oddělenou evidenci čerpání uznatelných nákladů a vlastních zdrojů a to s měsíční periodicitou. Příjemce a spolupříjemci dotace mají připraveny jak personální tak i laboratorní a strojní kapacity pro úspěšné řešení projektu. Dále jsou zaplánovány a vytvořeny zdroje pro zajištění financování příslušného podílu příjemce (Magna Bohemia) a spolupříjemce (LENAM). Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 6 -

7 d) Zajištění uplatnění výsledků řešení projektu Plná garance za zajištění uplatnění výsledků řešení projektu je na straně příjemce dotace, tj. firmy Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o. Ta výsledky realizovaných inovací zhodnotí ve své budoucí produkci interiérových dílů dopravních prostředků, které jsou situovány do závodů na území České republiky (Liberec, Libáň, Nymburk). Svému vývojovému partnerovi a spolupříjemci dotace firmě LENAM, s.r.o. poskytne podíl na uplatnění výsledků programového projektu v takové výši a v takovém časovém období, které jí umožní návratnost vložených vlastních zdrojů včetně obvyklých přidaných hodnot. Pokud bude projet realizován ve shora uvedeném rozsahu a v předpokládané kvalitě, získá příjemce dotace ještě výraznější náskok před svými konkurenty a jeho vývojoví partneři další participaci na přípravě a realizaci budoucích sériových projektů. Tím se vytváří předpoklad nejen udržení zaměstnanosti, ale i další rozvoj závodů Magna a spolupracujících partnerů v uvedených lokalitách. e) Průzkum upotřebitelnosti výsledků řešení projektu na trhu Umělé kůže z termoplastických elastomerů slouží k potahování vnějších povrchů některých panelů interiérů motorových vozidel. Nejtypičtějším příkladem jejich použití je přístrojová deska osobního automobilu. Typickými materiály pro výrobu umělých kůží jsou termoplastické elastomery na bázi PU nebo PVC. Vzhledem k obvyklé značné tvarové složitosti se výrobek z umělé kůže nejčastěji vyrábí nanášením práškového termoplastického elastomeru na lícovou stranu horké negativní kovové formy, na níž se prášek nataví a slinuje do tenké kompaktní vrstvy. Po ochlazení formy se hotový výrobek z formy sejme. Forma dá umělé kůži příslušný žádoucí tvar a současně i přesný otisk svého povrchu, kterým bývá nejčastěji jemný reliéfní dezén. Proces kvalitního slinování termoplastického elastomeru vyžaduje dodržení teploty slinování kolem 220 C v úzkém tolerančním intervalu. To vyžaduje co nejrovnoměrnější rozložení teploty po celém lícovém povrchu formy, což při její obvyklé tvarové složitosti není snadné dodržet. Práškový termoplastický elastomer se na formu nanáší buď stříkáním, nebo posypem, přičemž formu je přitom zapotřebí polohovat nebo převracet. Z důvodů produktivity a spotřeby energie je přitom žádoucí, aby ohřev i ochlazování formy byl co nejrychlejší. To je jeden z důvodů, proč se pro výrobu umělých kůží používají tenké skořepinové kovové formy. Tenká skořepinová forma má ale zároveň nevýhodu, že její tepelná kapacita je často velmi malá, takže skořepinovou formu je během slinování materiálu kůže třeba v mnoha případech dohřívat, aby výsledná umělá kůže splňovala požadavky na kvalitu z hlediska vzhledu ale i bezpečnosti posádky (zejména u přístrojových desek). K ohřevu skořepinové formy lze použít různých způsobů: plamenem, horkým pískem, horkou solnou lázní, horkou párou, infračerveným zářením nebo horkým vzduchem. Ohřívána je vesměs rubová strana formy, zatímco materiál umělé kůže se nanáší na stranu lícovou. Existují i řešení, využívající k ohřevu formy horké médium protékající tenkými trubkami, připájenými k povrchu rubové strany formy. Zařízení pro ohřev formy většinou ohřívá formu jako jeden celek, bez možnosti ovládat ohřev lokálně. U rozměrných a zároveň složitějších tvarů formy je proto velmi obtížné dosáhnout a udržet během nanášení i slinování práškového termoplastu teplotu formy dostatečně rovnoměrnou po celé její ploše. Současně ale nutnost polohování či převracení formy během nanášení prášku a slinování znamená, že má-li být při něm forma dohřívána, musí se s formou současně pohybovat resp. převracet i celé zařízení pro její ohřev, které by proto nemělo být příliš rozměrné, ani příliš těžké. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 7 -

8 Doposud jen infrazářiče, rozměrově mnohem menších než jsou rozměry ohřívané formy, je možné použít jako stavebnicových modulů a sestavovat z nich komplexní zařízení k ohřevu forem pro výrobu umělých kůží. Infrazářiče sice zajišťují rychlý ohřev formy a případné vadné zářiče lze snadno vyměňovat, ale vyžadují velmi přesné nastavení, robustní a spolehlivou regulaci, neboť tepelné stopy jednotlivých infrazářičů na ozařovaném povrchu formy mají na okrajích teplotního pole strmé gradienty. Problematický je přitom ohřev velmi šikmých a odvrácených ploch formy, neboť zatímco na plochách ozařovaných kolmo může současně hrozit lokální přehřátí až připálení materiálu, šikmé plochy se zářením ohřívají jen málo a odvrácené plochy vůbec ne. I když je tato metoda z hlediska ekonomiky provozování této zpracovatelské technologie jednou z energeticky nejvhodnějších, má svá úskalí a rizika, která chce odstranit předkládaný komplexní projekt. f) Předpokládané přínosy projektu Zajištění a posílení výrobní náplně pro tuzemské závody příjemce dotace, což povede nejen k udržitelnosti zaměstnanosti v daných regionech, ale i k jejímu rozšíření. Dosažení nižší ceny produktu tím, že příjemce dotace je schopen zajistit vlastní pružnou a komplexní dodávku požadovaných prací jak ve fázi přípravy nových produktů, tak ve fázi jejich vlastní průmyslové výroby. Získání vlastního know-how a předstihu v oblasti technologie výroby umělých kůží komplikovaných forem, tvarů i různých barevných odstínů a kombinací. Nezávislost na subdodavatelích umělých kůží z eurozóny. Dosažení vyšší kvality produktu než má konkurence. Schopnost rychlé reakce na požadavky zákazníků. Možnost nabízet vyšší užitnou hodnotu interiérových objektů i pro vozy nižší cenové kategorie, což přispěje jak ke komfortu posádky vozidel, tak k její bezpečnosti. Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 8 -

9 g) Aktualizovaný harmonogram etap a podetap projektu Etapa a podetapy 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c Název etapy a stručný přehled činnosti v v etapě Rok 2009 Identifikace požadavků na sw vybavení pro pozicování infrazářičů v technologii výroby umělých kůží Studie proveditelnosti a návrhy konceptů a globální architektury potřebných sw nástrojů Vyhodnocení stávajících provozních a uživatelských zkušeností v předvývoji nasazeném systému regulace teploty. Návrh koncepce distribuovaného regulačního a nadřazeného informačního systému Analýza světového trhu zaměřeného na produkci a dodávky infrazářičů Identifikace fyzikálních charakteristik vybraných infrazářičů pro potřeby vyvíjené technologie Specifikace technických prostředků pro komplexní regulační a informační systém Návrh a realizace laboratorního pracoviště pro experimentální ověření klíčových částí regulačního a informačního systému Návrh metodiky práce s geometrickými daty objektů potřebných pro tvorbu virtuální sestavy infra ohřevu Realizace vybraného konceptu sw nástrojů pro pozicování infrazářičů nad topologicky složitými strukturami skořepinových forem Vývoj algoritmů regulátorů a modulů informačního systému Zajištění řešení etap (organizace) Termín ukončení etapy (měsíc/rok) CI, LENAM 9/09 TUL, LENAM 9/09 CI, LENAM, TUL 10/09 TUL 10/09 CI, LENAM 12/09 LENAM, TUL 12/09 CI, TUL 12/09 LENAM, TUL 12/09 LENAM, TUL 3/11 LENAM, TUL 3/11 TUL 3/11 Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka - 9 -

10 Etapa a podetapy 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e Název etapy a stručný přehled činnosti v v etapě Roky 2010 a 2011 Testování funkcí sw vybavení a jeho optimalizace z hledisek potřeb uživatele Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich prezentace, zahájení řízení pro ochranu duševního vlastnictví Testování všech funkcí informačního systému a regulace Rok 2012 Vytvoření uživatelské dokumentace k sw produktům a procesním postupům Hodnocení přínosů projektu a implementace sw technologie do praxe Implementace informačního systému a regulace do výrobní praxe Programové a technické zajištění komunikačního propojení ve struktuře řídicího a informačního systému Kompletní zpracování dokumentace k informačnímu systému a regulaci Orientační zajištění řešení etap (organizace) Orientační termín ukončení etapy (měsíc/rok) CI, LENAM, TUL 12/11 CI, LENAM, TUL 12/11 CI 12/11 TUL, LENAM 7/12 LENAM, CI 7/12 TUL, LENAM 7/12 TUL 7/12 TUL 7/12 Inovace technologie výroby umělých kůží Stránka

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Krajská koncepce e-gov

Krajská koncepce e-gov Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Centrální zpracování Etapa V Tvorba kontrolních výstupů 1 Obsah ETAPA V - TVORBA KONTROLNÍCH VÝSTUPŮ PRO VPO... 3 1.1. Koncepční shrnutí... 3 1.2. Obsahová náplň etapy

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Etapa 1 Analýza statistické domény produkčních statistik 1 Obsah ETAPA 1 ANALÝZA STATISTICKÉ DOMÉNY PRODUKČNÍCH STATISTIK... 3 1.1. Koncepční shrnutí...

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Výrobní pracoviště budoucnosti

Výrobní pracoviště budoucnosti Výrobní pracoviště budoucnosti Průmysl 4.0 Radomír Zbožínek \ 4. 11. 2016 Charakteristika konceptu Průmysl 4.0 Počítačové propojení výrobních strojů, produktů, osob a všech dalších systémů průmyslového

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Projekt: Realizátor projektu: Délka projektu: Pilotní ověření implementace systému sociálního

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

spolehlivé partnerství

spolehlivé partnerství spolehlivé partnerství OT Energy Services a.s. Produkt PowerOPTI funkčnost, implementace a služby Vladislav Koutník, Setkání jaderných elektráren, Hrotovice 2016 OBSAH PREZENTACE PRODUKT POWEROPTI Definice

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách do informačního systému VVŠ Číslo

Více

Vývoj technologie. Postup při vývoji technologií. a) empirická metoda postupného ověřování. b) syntéza procesu z informací. kooperace různých profesí

Vývoj technologie. Postup při vývoji technologií. a) empirická metoda postupného ověřování. b) syntéza procesu z informací. kooperace různých profesí Postup při vývoji technologií a) empirická metoda postupného ověřování - laboratoř poloprovoz velkokapacitní jednotka b) syntéza procesu z informací laboratorní experimenty informace o fyzikálně chemických

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 Společnost, nabízí studentům následující témata ke zpracování s odbornou konzultací a možností zpracování v anglickém jazyce. Rozsah témat možno upravit na bakalářskou eventuálně

Více

Věc: Nabídka na zpracování pasportu veřejného osvětlení (VO), provozně energetické optimalizace systému VO a koncepce rozvoje systému VO města Toužim

Věc: Nabídka na zpracování pasportu veřejného osvětlení (VO), provozně energetické optimalizace systému VO a koncepce rozvoje systému VO města Toužim Endorser in GreenLight Programme EUROPEAN COMMISSION Město Toužim Vážený pan starosta Alexandr Žák Sídliště 428 364 01 Toužim Zlín 29.6.2015 Věc: Nabídka na zpracování pasportu veřejného osvětlení (VO),

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Inovace Inovační projekt

Inovace Inovační projekt Inovace Inovační projekt Informace o programu podpory Výzva II. Program Inovace Výzva II. Dotace získané v rámci programu Inovace slouží zejména k pořízení výrobních technologií, případně paralelní investice

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více