V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:"

Transkript

1 Bojujme proti neodborným tvrzením v oblasti výživy. Karel Martiník Argumenty některých tzv. pseudooborníků ve výživě vycházejí ze simplicitních fyzikálních vztahů, že příjem a výdej organizmu musí být v rovnováze, aby nenastaly změny v hmotnosti. Tito autoři a je škodou, že mají i tituly vysokoškoláků i lékařů, magistrů a inženýrů - neznají ani základní fyziologické mechanizmy metabolických procesů a to z hlediska biochemických pochodů! Z historického hlediska základní experimenty již položil Lavoisier, který ukázal, že energetická hodnota získána v kalorimetrické bombě vůbec neodpovídá metabolickému spalování potraviny v orgasnizmu. Za vše odpovídají chemické reakce usměrněné katalyzatory, cytokiny, hormóny a modifikátory např. i UP ( odpřahující) proteiny, jak ukazují následující obrázky, upravené ze základních učebních textů pro vysokoškoláky. V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby: Druhý obrázek ukazuje základní Lavoisierové princip měření nepřímou enerometrií a představuje, že není možné, aby jen přímá rekace kyslíku s potravinou měla stejnou účinnost jako složité metabolické cesty organizmu, kde s uplatňije proces natrávování, působení hormonů, atd. Významným faktorem ovlivňující vstřeávání a využití živin je složení stravy: 1

2 2

3 Důležité je složení stravy a dostupnost jednoduchých glycidů k trávení a nakvašování, tj. glykemický index (GI), glykemická nálož (GL), insulinový index (II) a insulinová nálož (IL) vše dle, naších prací a dostupných i zahraničních publikací Mendosy nebo Jenkins l977: Poměr plochy pod vzestupnou částí křivky postprandiální glykémie testované potravy s obsahem 50 g sacharidů a tekutiny s 50 g glukózy, později glukóza nahrazena bílým chlebem s 50g glukózy. (Rušavý 2004) Na dalším obrázku je základní utilizační princip metabolických procesů, proč jsou některé reakce účinnější a druhé méně efektivní. Za vše odpovídá 3

4 efektivita biochemických reakcí za využití například rozpřahujících proteinů, které se podílí na výnosnosti metabolických reakcí: Významnou roli v energetických přeměnách organizmů mají peptidy podobné gamaglobulinu, nazývané cytokiny, tedy proteiny, kterými se domlouvají buňky mezi sebou : 4

5 Zapomíná se na to, že rovnováha mezi ukládání energetických substrátů a mobilizaci tukových rezerv je ryze hormonálně řízeno: 5

6 Ukládání tuku (Insulinem stimulováno) TG Chylomikrony, VLDL částice LPL Mastné kyseliny TG HSL Masné kyseliny LPL: Lipoproteinová lipasa; HSL, Hormon-sensitivní lipaza; Jako ukázku si můžeme ukázat působení vybraných hormónů na viscerální tkáň: TG, triacylglyceroly (triglyceridy) 6

7 Vznik energetických zásob závisí na aktivizaci preadipocitu adipogenezi na adipocit: Vliv centrální nervové soustavy na energetickou bilanci organizmu ukazuje následující obrázek 7

8 Vlastní tuková tvoří různé metabolické modulátory: Vlastní diferenciace tukové tkáně a tedy vznik nadváhy a obezity jje spojena s diferenciaci a prolyferací tkáně: 8

9 Všechny uvedené procesy jsou složitým způsobem zabezpečeny centrálně s jádra buňky: Úplně se zapomíná, že metabolizmus není univerzální, ale přísně individuální a 9

10 neexistuje jednoduchá rovnice, že příjem se rovná výdeji. Významným způsobem se podílí na efektivitě metabolizmu u člověka hormonálně nervový systém, tj. sympaticko-adrenergní soustava nazývaná také SYSTÉM NA PŘEŽITÍ-adaptační soustava. Zasahuje právě do základních metabolických pochodů a umožní přísně individuální pochody: -reakci na zevní podněty -adaptaci na působení externích vlivů. Metabolické procesy jsou řízeny složitým, ale stereotypním způsobem nervové a humorální reakce a systémem adaptace. 1.Jedná se o úroveň základní: -buňka je nastavena na určitý: stereotypní obrat (kolik ma přijmou energii) a hladinu (co má metabolizovat) -v buněčné stěně se vytváří receptory dle potřeby buňky a genetické predikce dle koordinace požadavků na buňku z hlediska daného organu dle předpokladů a koordinace organů a organizmu dle zabezpečení tvorby a přijmu informací o potřebách tvorby a výdeje energetických substrátů. To vše s předprogramováním genetitických předpokladů a toxického-detoxikačních schopností a tím regenerace či poškození informací. 2.Systém adaptační a koordinační 3.Reparační a opravné systémy a mechanizmy 4.Biologické hodiny a věk a naprogramovanou apoptozou buňky. Významnou roli zde hraje šišinka s produkcí melanotropního hormónu, který v noci vytváří při nepřítomnosti denního světla-fotonů melanin, který koordinuje regeneraci buněk. Na druhé straně ve dne produkuje serotonin, látku působící opačným způsobem. Na následujících dvou obrázcích ze základních učebnic např. doc.mudr.stejskala z Olomouce- je prezentován řízení a základní principy práce vegetativního systému a detekce těchto projevů. 10

11 11

12 sympatikus vagus 0,02-0,05 VLF - 0,15 LF - 0,5 Hz HF Pro ilustraci těchto zdánlivě složitých nerových a humorálních projevů metabolických procesů prezentujeme dva metabolické protiklady, které lze jednoduchým způsobem detekovat pomocí hodnocení vybraných parametrů v čase při provedení orálně glukozóvého testu. Sledujeme dynamiku změn základního energetického výdeje (spotřebu kyslíku a výdej oxidu uhličitého), dynamikcké změny glykémie, isnulinu a C peptidu ve vztahu k antropometrickým datům. Grafy ukazují na diametrálně jiné hladiny, obraty i celý průběh metabolismu 12

13 Lavoisier, tento geniální vědec ukázal při svých pokusech, že to co se děje v kalorimetrické bombě s potravou při jejim spálení neodpovídá a neděje se v organizmu při trávení u člověka! I osoba se základním vzděláním se učil již v základní škole o procesech natravování, nakvašování, účinnosti katalytických reakcí, působení hormonů, růstových cytokinů, interlekinů aj. Kdyby u všech 13

14 živých bytostí existoval jen princip rovnováhy mezi příjmem a výdejem organizmu, tak by bylo jednoduché řešit: 1. například růst nádorů - když bychom chtěli tímto simplicitním způsobem zastavit progresi nádorového bujení, tak by stačilo zastavit dodávání energie organizmu potravou a nádor by přestal růst. Ale všichni víme, že opak je pravdou! 2. olympijský vítěz, který zdolá všechny protivníky v běhu, víceboji, by tímto hloupým tvrzením o rovnováze energetického příjmu a výdeje, jen ukázal, že výkon dokázal jen tím, že jeho příjem byl vyšší. Sami vidíte, že tato simplicitní aplikace je ryze neracionální, že jeho organizmus přece nepřijal více energie aby vyhrál, ale má vyšší výkonnost-účiinost metabolických procesů!! 3. jak pak mohou tito nevědečtí autoři tvrdící, že příjem a výdej organizmu musí být v rovnováze, aby nenastaly změny v hmotnosti, vysvětli, jakým způsobem organizmus zabezpečuje své energetické potřeby při hladovce, déle trvajícím průjmu, zvýšené teplotě. Pak by i fyzický výkon by musel být realizován jen za přímého podávání energetických substrátů, atd.! Dle uvedené pseudoteorie, by měl organizmus okamžitě umřít, když není přísun stravy!! Každý organizmus reaguje na zevní prostředí: 1, obecnnou reakcí 2, specifickou odpovědí 3, individuálním fyziologickým mechanizmem, který je modifikován: A, Genetickou výbavou organizmu, která má svou jedinečnou - reakci na jakékoliv zevní podněty - individuální adaptaci B, při déle trvajících a nadpráhových podnětech nastává individuální adaptace nebo i desadaptace až vznik nemocí. Důleţitý je systém regulace příjmu potravy a nutričního stavu organismu. Jedná se o komplexní děj, který se odehrává na úrovni několika orgánových systémů. Centrálním regulátorem je hypothalamus, který integruje nervové a hormonální signály z periferie a monitoruje sérové hladiny glukózy a lipidů. V hypothalamu se nacházejí neurony produkující jak orexigenní hormony zvyšující příjem potravy (neuropeptid Y, agouti-related protein, orexiny), tak anorexigenní hormony, které působí opačným mechanismem (proopiomelanokortin, kokainem a amfetaminem regulovaný transkript). Gastrointestinální trakt je místem produkce především anorexigenních regulačních hormonů (cholecystokinin, oxyntomodulin, bombesin), které zpětnovazebně prostřednictvím cirkulace a vagových zakončení ovlivňují hypothalamická centra. Jediným orexigenním peptidem tvořeným v trávicím traktu je ghrelin. Pankreatické hormony (inzulin, pankreatický polypeptid, amylin), které ovlivňují glukózový metabolismus, regulují také příjem potravy a nutriční stav organismu přímým působením na CNS i nepřímo prostřednictvím ovlivnění glykémie. Pohled na tukovou tkáň jako na pasivní úloţiště energie je jiţ překonán. Adipocyty produkují řadu hormonálně aktivních látek, které se podílejí jak na regulaci tělesné hmotnosti (leptin), tak insulinové senzitivity (adiponektin, rezistin). Sérové hladiny uvedených regulačních hormonů reagují dynamicky jak na příjem potravy, tak na celkový nutriční stav organismu. Jejich periferní nebo centrální aplikace působí změnu příjmu potravy a u některých z nich byla jiţ vyvinuta syntetická analoga, u kterých se předpokládá vyuţití v léčbě poruch výţivy u člověka. Proto jsou tyto hormony vhodné ke studiu z pohledu klinické biochemie jako potencionální biomarkery. 14

15 Rozhodující pro vznik vynikajícího výkonu nebo na druhé straně proč nezvnikne onemocnění je: A, základem je zabezpečení bazálních metabolických pochodů a dokonalá kontrolní zpětné vazeby, účinnost biochemických pochodů v klidu a při zátěží s důrazem na efektivitu. Organizmus za stejného použití množství substrátů, může podávat lepší výkon, dále může mít kvalinější reparační schopnosti. Stejný vynikající výkon nebo obnova je dosažena za použití menšího množství energetických substrátů! B,vznik nemoci u člověka nebo naopak dosažení vynikajících výkonů při fyzické zátěži, jsou odrazem individuálního modelu, který vychází - využití nebo nezvládnutí genetických předpokladů - zdokonalování reakce, adaptace na opakované podněty - jejich adekvátnost a desenzibilzační reabilita ( fyzická zátěž, psychický stres, relaxační techniky, trénink,atd.) - odpovídající reparační shcopností a zvládnutí chemickotoxikologického kontaktu je nutná eradikace bezprahových toxických insultů, které vedou k vzniku nemoci a oslabení cílové orgánové výkonnosti až vznik únavového syndromu: -biologické faktory- např. borreliosa, atd -chemické substance- např. mykotoxiny, buněčné jedy -fyzikální noxy hluk se svým účinkem nenrgie, informace a obecného působení. Následující obrázky jsou předloženy JEN JAKO MODEL ukazující základní fyziologické principy působení zevních faktorů na organizmus, kde především se jedná o pochopení nespecifického účinku: C, Dle uvedných modelových situací působí strava daleko složitějším mechanizmem. Informace zevního prostředí je přijímaná organizmem a dále modifikována především základními charakteristikami organizmu. Tyto podněty dělíme na: -prahové- kvantita podnětů -je důležitá energetická hodnota příjímané stravy, organoleptické vlastnosti -kvalita podnětů - je rozhodující glykemický index stravy -podprahové- toxiny, potravinové alergeny a intolerance, neadekvátní psychické podněty! Stále jen hovoříme jen o zevních podnětech ( kalorie, cholesterol, cukry, atd.) a že tento faktor je rozhodující. Zásadním faktorem ovlivňující metabolické pochody je jak organizmus reaguje na tyto podněty, jaké má konkrétní nastavení a jak se adaptuje. Výsledkem je pak metabolická účinnost, 15

16 nastavení systému vstřebávání, utilizace, vnitřních mechanizmů tvorby substrátů atd. D,Vznik energetických zásob je spojen s zvýšenou angiogenerzí růstem cév a je spojován i se vznikem nádorů. Vlastní význam novotvorby cév pro vývoj některých patologických stavů byl předloţen vědeckými pracovníky z Bostonu. Při růstu aterosklerotického plátu dochází k poruše cévního zásobění vlastní cévy, tj. neovaskularizaci cévní intimy, a ţe aplikací inhibitoru angiogeneze lze zabránit růstu plátu (Karen Moulton a spol., 1999). Jde o výsledky pokusů na myších, neschopných tvořit apolipoprotein E (ApoE-/myši). Kdyţ jsou ApoE-/myši krmeny cholesterolovou dietou, rozvíjí se u nich ateroskleróza. Byly u nich sledovány změny v arteriální stěně, ke kterým došlo po podávání jednoho ze dvou inhibitorů angiogeneze, endostatinu nebo přípravku TNP-470. Obě látky specificky inhibují proliferaci a migraci buněk cévního endotelu. U myší měřili celkový rozsah aterosklerotických lézí v aortě a sledovali tvorbu cév v intimě aorty. Prokázali, ţe k tvorbě cév začne docházet, kdyţ tlouštka stěny začne přesahovat 250 um. To je v souladu s obecnou představou o úloze vasa vasorum, mikrocirkulačního systému zabezpečujícího výţivu cév se silnější stěnou, mezi které patří aorta i koronární arterie. Geiringer jiţ před padesáti lety pozoroval, ţe tento systém začne být nezbytný, kdyţ tlouštka stěny přesáhne 0,5 mm. Vytvoření vasa vasorum je nepochybně kompenzační mechanizmus, který zabezpečuje perfúzi cévní stěny, kdyţ její tlouštka jiţ neumoţňuje dostatečnou výţivu difúzí kyslíku z krve v lumen cévy. Jiţ dříve bylo známo, ţe růst aterosklerotického plátu je provázen novotvorbou cév. Novým zjištěním Moultonové a spol. je, ţe aplikací inhibitorů angiogeneze je moţné růst plátu zastavit, dokonce i podstatně zmenšit jeho rozsah. Z takové účinnosti inhibitorů by se zdálo, ţe novotvorba vasa vasorum je nezbytnou podmínkou růstu plátu. Ale na takovou otázku pokusy přímo neodpovídají. U nádorů je známo, ţe angiogeneze je pro růst nádoru potřebná, ale sama pro udrţení jeho růstu nestačí. To zřejmě platí i pro aterosklerotické léze. Potenciální praktické vyuţití inhibitorů angiogeneze se přesto povaţuje za velké. Svědčí pro to i zpráva ve Wall Street Journal: kdyţ byly poznatky o jejich účincích v listopadu 1998 referovány na kongresu Americké kardiologické společnosti, burza okamţitě reagovala, a cena akcií příslušného farmaceutického výrobce se ze dne na den zvýšila o 12,5%. Ve vztahu k ateroskleróze lze uvaţovat o třech cílech aplikace inhibitorů angiogeneze: primární prevence tvorby plátů, sekundární prevence (sníţit rozsah jiţ vytvořených plátů) a stabilizace "zranitelných" plátů, náchylných k ruptuře (ruptura vasa vasorum je základním faktorem ruptury plátu, která je často přímou příčinou infarktu myokardu nebo ischemické mozkové cévní příhody). Při úvahách o takových moţnostech by se ale neměla podceňovat komplexnost patogenetických procesů. Práce Moultonové m.j. ukazuje, ţe aplikace inhibitoru není účinná ani v příliš časné fázi vývoje léze, ani později neţ 32 týdny (v experimentu na myších). "Terapeutické okno" tedy alespoň u myší není příliš velké. Hlavní ale je dokonale porozumět všem pochodům, které angiogenezi regulují. U nádorů bylo např. zjištěno, ţe jedním z předpokladů novotvorby cév je "přesmyk" části populace nádorových buněk na "angiogenní fenotyp", v jehoţ důsledku se změní místní rovnováha mezi pozitivními a negativními endogenními regulátory postnatální angiogeneze. O povaze brzdících mechanizmů a o rozsahu, v jakém musí být vyřazeny, se zatím ví jen velmi málo na to, aby tyto procesy mohly být racionálně a s předvídatelným výsledkem ovlivňovány. Zcela jiný aspekt diskutovanému problému pak dodává skutečnost, ţe velmi aktuální otázkou současné klinické medicíny je podpora angiogeneze jako cesta k zlepšení hojení cévních defektů (poškození endotelu při zavedení stentu aj.). Výsledky pokusů 16

17 Moultonové a spol. by mohly vést k představě, ţe podávání růstových faktorů cévního endotelu je zatíţeno rizikem současné stimulace aterosklerotického procesu. Dosud provedené klinické studie s VEGF (vascular endothelial growth factor), resp. s genem pro VEGF oprávněnost takové obavy nepotvrzují. Naopak, u pacientů léčených tímto způsobem byla tvorba trombů sníţena. I tato oblast je ovšem na samém začátku vývoje, zkušenosti jsou jen krátkodobé a z velmi malého počtu pacientů. (CIRCULATION 99:1653 a ) E, Víte co je to metabolizmus, co je anabolismus, katabolismus, bazální metabolismus, MET, energetická bilance člověka? Metabolismus je souhrn všech dějů v organismu, které slouţí k tvorbě a přeměně látek potřebných pro činnost organismu.anabolismus jsou procesy, kdy dochází k syntéze nových sloučenin, obnovují se energetické zásoby, za současné spotřeby energie. KATABOLISMUS jsou procesy rozkladné. Patří sem oxidativní procesy, při kterých se získává energie. Kaţdý organismus potřebuje pro svou funkci energii. Primárním zdrojem energie je sluneční záření. Rostliny díky slunečnímu záření vytvářejí ţiviny. Ţivočichové musí získávat energii pojídáním rostlin nebo jiných ţivočichů. Energie obsaţená potravě je vyjádřena v kaloriích nebo Joulech a nazývá se energetická hodnota ţivin tuky a bílkoviny 4 Kcal/g, cukry 9 Kcal/g.Spalné teplo je mnoţství tepla uvolněné spálením 1 g ţivin v kalorimetrické bombě, nikoliv v ogranizmu. Pro cukry a tuky je stejné. Pro bílkoviny je hodnota niţší, neţ je skutečný obsah. BAZÁLNÍ METABOLISMUS = základní energetický výdej je energie potřebná pro udrţení základních ţivotních funkcí. U muţů je průměrně kolem 2000 Kcal/24 hod a u ţen asi o 10 % méně. Výsledná hodnota je ovlivněna hmotnosti, výškou věkem, pohlaví. Čím je povrch těla větší, tím větší je bazální metabolismus. Především se odráţí působení hmónů štítné ţlázy tyroxinem. Klidový metabolismus energie potřebná pro udrţení základních funkcí v klidu ( % BM). Basální metabolismus - výpočty 1.Spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého se koriguje na zevní podmínky: Hodnota f STPD (faktor STPD): f STPD = (273/(273+T)) * (p - ( *T *T 2 ))/760 kde p je barometrický tlak v torr, T - teplota v deg Spotřebované mnoţství kyslíku za hodinu SO 2 /h: SO 2 /h = (%O 2 *V)/10 kde V je volum (objem) v l. Korekce spotřebovaného mnoţství kyslíku za hod na podmínky STPD: KSO 2 /h = f STPD * SO 2 /h 17

18 Energetický ekvivalent pro kyslík EE O2 (basální metabolismus naměřený): EE O2 = * RQ [kj] RQ = V1 / A1 V1 = V2 - V3 a A1 = A2 - A3 kde V1 je volum CO2, V2 je volum CO2 celkový a V3 je volum CO2 z bílkovin A1 je volum O2, A2 je volum O2 celkový a A3 je volum O2 z bílkovin. Basální metabolismus výpočet- výdej za hod. BM V /h: BM V /h = KSO 2 /h * EE O2 Povrch těla P: P = a * b * [m 2 ] Basální metabolismus - výdej za hod. na 1 m 2 : BM V /hp = (BM V /h) / P Výpočet bazálního metabolizmu: Muţi: BM T = *( *hmotnost+5.003*výška *věk)/24 Ţeny: BM T = *( *hmotnost+1.850*výška-4.676*věk)/24 BM T se přepočte na 1 m 2 : BM T /hp = BM T / P Výpočet procenta basálního metabolismu: %BM = 100 * (BM V /hp - BM T /hp) / BM T /hp Podklady pro výpočty konkrétní hodnoty BM 1. EV = 16,50 * V02 + 4,62 * VCO2-9,06 * N Weir, EV = 15, 80 * V02 + 4, 86 * VCO2-12, 00 * N Passmore a Eastwood, EV = 15,92 * V02 + 5,21 * VCO2-5,36 * N dtto S korekcí 18

19 4. EV = 15,80 * V02 + 4,90 * VCO2-12,47 * N Corisolasio a EV = 16,18 * V02 + 5,02 * VCO2-5,99 * N Brouwer, EV = 16,58 * V02 + 4,51 * VCO2-5,90 * N Brockway, EV = 16,32 * V02 + 4,60 * VCO2 Weir, EV = 15,89 * V02 + 5,08 * VCO2 Brockway, EV = 21,00 * V02 Weir,1949 Hodnocení energetických potřeb organizmu. Energie se v lidském těle vytváří oxidací základních sloţek potravy nebo oxidací vlastních energetických zásob. V závislosti na sloţení stravy a zastoupení jejích jednotlivých sloţek při metabolických pochodech mají jednotlivé utilizující sloţky odlišné energetické ekvivalenty, které byly stanoveny empiricky měřením tepla vznikajícího jejich dokonalým spálením. Existují dokonce rozdíly ve velikosti kalorického ekvivalentu v jedné skupině substrátů. Aby došlo ke zjednodušení sloţitých výpočtů, byl pro praktické pouţití vyjádřen energetický obsah základní ţiviny jako střední hodnota dané skupiny. Substráty jsou energeticky vyjadřovány v kilokaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kj). Konverzní faktor z jedné kcal na jednotku S1 jeden kj je Pro stanovení energetických potřeb máme k dispozici několik metod, které jsou zaloţeny bud' na přímém sledování energetických potřeb organismu přímou nebo nepřímou kalorimetrií, nebo na odhadu energetické potřeby. Přímá kalorimetrie. Lidské tělo přeměňuje asi 45 % energetického obsahu oxidovaných substrátů na práci a zbylých 55 % na teplo. Energii, která tvoří práci, je dále moţno rozlišit na práci vnitřní (respirace, membránový transport, syntetické procesy atd.) a práci vnější (svalová práce při pohybu). Vzhledem k tomu, ţe i tak zvaná vnitřní práce je v konečném důsledku přeměněna na teplo, je moţno za klidových podmínek odhadovat potřebu energie pomocí sledování tepelného výdeje. Za tímto účelem je moţno měřit tepelnou produkci a teplotní změny, ke kterým dochází v okolí sledovaného jedince. Tato metoda stanovení energetického výdeje se nazývá přímá energometrie. Metoda, která je mimořádně nákladná metodicky i časově. Metoda je zpravidla pouţívána jen k vědeckým účelům. Nepřímá energometrie. Energetický výdej organismu můţe být rovněţ stanoven metodou nepřímé kalorimetrie. Produkce tepla je vypočítávána ze spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého a není tedy měřena přímo. Jsou hodnoceny produkty oxidačních procesů tak můţe být stanoven oxidační koeficient specifických oxidačních substrátů. Princip metody spočívá v tom, ţe oxidace jednotlivých sloţek výţivy je spojena se specifickými hodnotami spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého. Odpad dusíku do moči je pak ekvivalentní rychlosti degradace bílkovin. Kromě aktivity nemocného je tak moţno pomocí nepřímé kalorimetrie sledovat všechny faktory, které mohou ovlivnit energetický výdej, jako je pacientův zdravotní stav, teplota, probíhající sepse a ostatní katabolické děje. Indirektnl kalorimetrii je moţno provádět pomocí dvou základních metod. Při pouţití otevřeného cyklu vyšetřovaná osoba vdechuje atmosférický vzduch z okolí 19

20 a expirovaný vzduch je jímán do speciálního vaku nebo přímo hodnoceno měřicím zařízením. Dále je stanoven jeho objem a obsah kyslíku a oxidu uhličitého. Výsledek je korigován na standardní podmínky BTPS A STPD. Naměřené hodnoty spotřeby kyslíku a produkce kysličníku jsou pouţity pro výpočet energetického výdeje a rychlosti oxidace jednotlivých substrátů. Při pouţití metody uzavřeného cyklu je pacient izolován od okolí a vdechuje z rezervoáru vzduch, vydechováný objem, je pak zbavován kysličníku uhličitého. Pokles mnoţství kyslíku v rezervoáru je pak přímo úměrný rychlosti spotřeby kyslíku, a proto můţe být pouţit k výpočtům velikosti energetického výdeje. Hodnoty, které takto získáme, však nelze pouţít pro výpočet utilizace základních energetických substrátů. Z technických důvodů je tedy jednodušší provádět kalorimetrii nepřímou metodu. Pokud sledujeme spotřebu kyslíku a produkci kysličníku uhličitého současně v jedné časové periodě, můţeme vypočítat hodnotu nazývanou "respirační či metabolický koeficient nebo ekvivalent": RQ=CO2/CO2 VCO2 - mnoţství vyprodukovaného CO2 za jednotku času VO2 - mnoţství kyslíku spotřebovaného za jednotku času Jestliţe měříme spotřebu kyslíku a produkci CO2, můţeme vypočítat velikost energetického výdeje (KEV) organismu podle několika rovnic. Nejjednodušší je pouţít středního energetického ekvivalentu pro kyslík. Jedná se o hodnotu 4.83 kcal/l O2. KEV (kcal/h) = 4.83 x VO2. Výsledná rovnice má chybu asi 8 %. Pokud je známa produkce kysličníku uhličitého, je moţno pouţít druhé rovnice: KEV (kcal/h) = 3.9 x VO x VCO2 Oxidace bílkovin je spojena s vylučováním dusíku do moči. Jeden gram dusíku v moči je ekvivalentní spotřebě 5.94 l kyslíku a produkci 4.76 l C02. Pokud měříme výdej dusíku do moči za jednotku času, je moţno korigovat měření energetického výdeje na frakci oxidovaných bílkovin. V rovnici podle Weira (Weir, 1949) je frakce dusíku odhadnuta na 12.5 %: KEV (kcal/h) = x VO x VCO x Nu Nu = mnoţství dusíku v g vyloučené močí za jednotku času. Rovněţ mnoţství jednotlivých sloţek výţivy, které byly pouţity jako energetický zdroj organismu, můţe být vypočítán podle odpadu dusíku do moči, spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého. Za tímto účelem je moţno pouţít následujících rovnic (Wilmore, 1977): Oxidace bílkovin (G) = 6.25 x (Nu) Oxidace cukrů (G) = - (2.56 x Nu) - (2.91 x VO2) + (4.12 x VCO2) Oxidace tuků (G) = x Nu) + (1.69 x VO2 ) - (1.65 x VCO2) Frakce základního substrátu výţivy, který byl organismem oxidován, závisí kromě 20

21 metabolické situace organismu i na sloţení diety nebo umělé výţivy. Průměrné zastoupení jednotlivých ţivin v naší stravě by mělo být % pro bílkoviny % pro cukry 30-35% pro tuky. Energetický výdej měřený za klidových podmínek závisí i na některých dalších faktorech. Validná výsledky Ize ziskat po hodinách lačnnění, při tělesném klidu, mentální relaxace a v termoneutrálním prostředí u adaptovaného jedince. Celodenní energetický výdej měřený za uvedených podmínek je nazýván bazálním energetickým výdejem (BMR). Při našich běţných meřeních josu podmínkoy méně standardizované a energetický výdej je sledován pouze za podmínek klidových. Tyto hodnoty jsou pak asi o 10% vyšší neţ hodnoty získané za podmínek bazálních a energetický výdej sledovaný za klidových podmínek je nazýván klidovým energetickým výdejem (REE). REE = BMR x 1.1?? Empirické odhady. Hodnoty bazálního energetického výdeje jsou definovány jako takové mnoţství energie, které je potřebné pro to, aby uspokojilo energetické poţadavky organismu za klidových podmínek. Bazální energetický výdej můţe však být rovněţ odhadnut pomocí empirických rovnic.nejvíce pouţívanou rovnicí pro výpočet bazálního energetického výdeje zaloţený na indirektní kalorimetrii je Harris & Benedictův vzorec (Harris a Benedict, 1919): BMR=66+(13.7x8W+5xH)-(6.8xA) (muţi) BMR = (9.6 x BW) + (1.7 x H) - (4.7 x A) (ţeny) BW - tělesná hmotnost v kg H - výška v cm A - věk v letech Hodnoty BMR mohou být také odhadnuty podle Fleischových standardů hodnot energetického výdeje (Fleisch, 1951), které jsou zaloţeny na měření tělesného povrchu. Hodnota velikosti tělesného povrchu můţe být odhadnuta pomocí standardního monogramu na základě vztahu mezi tělesným povrchem, hmotností a výškou. Aktuální hodnota energetického výdeje můţe však být za některých klinických podmínek vyšší neţ hodnota BMR. Pouze během prolongovaného hladovění je energetický výdej sníţen o 10-15%. Energetický výdej stoupá např. vzestupem tělesné teploty (12% na kaţdý stupeň Celsia), dále stoupá při všech druzích stresu (+5 aţ +100%), po poţití potravy (specificko-dynamický vliv potravy: +12% pro bílkoviny 21

22 +6% pro cukry +2% pro tuk +6% pro smíšenou dietu Energetický výdej samozřejmě stoupá při zvýšené fyzické aktivitě. Akutní energetický výdej proto můţe být odhadnut na základě vypočtené hodnoty BMR a faktorů, které tuto hodnotu korigují v závislosti na ostatních proměnných činitelích. Pracovní metabolismus úroveň metabolismu při určité tělesné práci. MET 1 MET je mnoţství kyslíku, které člověk spotřebuje v klidu 1 MET = 3,5 ml O2 / kg /min. lehká práce - 3,0 MET řidič 1,5 MET, údrţbář 2,8 MET střední práce 3,0 4,5 MET..elektrikář 3,4 MET těţká práce 4,6 7,0 MET.horník 6,2 MET velmi těţká práce 7,1 10,0 MET.kácení stromu 8,9 MET vyčerpávající práce - 10,0 MET..struskař 10,1 MET Fyziologická spalná hodnota: cukry 4 kcal/g = 17 kj/g bílkoviny 4 kcal/g = 17 kj/g tuky 9 kcal/g = 39 kj/g Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin za klidových podmínek Základními ţivinami jsou cukry, tuky a bílkoviny, které jsou ve sloţitých kombinacích zastoupeny ve stravě. 1. Trávení při průchodu trávicím traktem jsou jednotlivými enzymy štěpeny na základní stavební části: cukry glukóza tuky glycerol a mastné kyseliny bílkoviny aminokyseliny (20 základních) 2. V buňkách V cytoplazmě je přeměněna glukóza na puryvát, z mastných kyselina a aminokyselin se stává kyselina acetoctová. - V mitochondriích jsou puryvát a K. acetoctová přeměněny na společný meziprodukt Acetyl-koenzym A (A-CoA), který vstupuje do Krebsova cyklu. 3. Krebsův cyklus Dochází zde k úplné oxidaci za vzniku energie, která je vyuţita k syntéze ATP a konečných produktů vody a CO2. Sacharidy Nejzákladnější ţivinou v těle je glukóza a její zásobní forma glykogen. Hladina glukózy v krvi se nazývá glykémie. Její normální hodnota je 3,3 5,5 mmol/l. Krevní cukr vstoupí do buňky, kde se sloučí s fosforem. Jde do zásob jako svalový nebo jaterní glykogen. Nebo se rozkládá: anaerobní glykolýza bez přístupu kyslíku k. mléčná (laktát) - energergetický zisk je 2 3 molekuly ATP aerobní glykolýza v mitochondriích A-CoA Krebsův cyklus - získáme tak molekul ATP Příjem sloţitých cukrů by měl tvořit % denní energetické potřeby. 22

23 Tuky glycerol vstupuje do metabolických procesů glukózy mastné kyseliny β oxidace A-CoA Krebsův cyklus - získáme tak průměrně 160 molekul ATP - pouze za přístupu kyslíku!!! β oxidace mastných kyselin probíhá v mitochondriích. Jejich membrána je ale pro mastné kyseliny nepropustná, proto je potřeba přenašeč L-Karnitin ATP ADP + P + Ε miozinová ATPfáza energie vzniká odtrţením jednoho P s vysokoenergetickou vazbou - umoţňuje tvorbu můstků (práci svalu). Příjem by měl tvoři % denní energetické spotřeby. Bílkoviny Za normální situace se jako zdroj energie nevyuţívají. Organismus sáhne do bílkovin pouze v krajní situaci. Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich účast na metabolických procesech. Humorální řízení organismu je realizováno pomocí hormonů. Hormon je chemická látka vylučovaná do krve, míchy nebo mozkomíšního moku a vyvolávající v cílové tkáni specifickou odpověď. Buňky cílových orgánů jsou vybaveny odpovídajícími receptory. Vylučování hormonů: receptor dostředivá dráha nervové ústředí (hypotalamus) hypofýza řídící hormon do krve cílová endokrinní ţláza hormon do krve cílový orgán Při hormonální regulaci se uplatňuje princip zpětné vazby: např: - např. glykémie sekrece inzulínu glykémie Hormony dělíme dle účinku: 1. Přeměna ţivin: inzulín, glukagon, thyroxin, růstový hormon, kortizol 2. Přeměna neústrojných látek: aldosteron, parathormon, ADH, kalcitonin 3. Hormony sympatoadrenální soustavy: adrenalin, noradrenalin 4. Spouštěcí hormony hypotalamo-hypofyzární: řídí ostatní ţlázy s vnitřní sekrecí 5. Pohlavní orgány: testosteron estrogeny, progesteron, oxytocin Ţlázami s vnitřní sekrecí jsou: - hypofýza (adenohypofýza a neurohypofýza), šišinka, štítná ţláza, příštítná tělíska, nadledviny, slinivka, pohlavní orgány. Hypotalamus řídí adenohypofýzu a koordinuje činnost nervovou s endokrinním s. uvolňující Thyreotropin, Corticotropin, inhibující Somatostatin (sniţuje sekreci růstového hormonu), Dopamin (sniţuje tvorbu prolaktinu) Neurohypofýza Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) - zvyšuje zpětnou resorpci vody v distálních tubulech ledvin - zvyšuje TK - jednak přímo (proto vazopresin), jednak zvýšením zpětné resorpce vody Regulace - jednoduchá z.v. - po zvýšení osmolality stoupá produkce ADH, při poklesu osmolality produkce ADH klesá. Oxytocin - děloţní stahy při porodu, vypuzování mléka, orgasmus Adenohypofýza - řídící ţláza (řídí činnost ostatních ţláz) hormony podněcující činnost ostatních ţláz kortikotropin ACTH (stimuluje kůru nadledvin) 23

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

ENERGIE ENERGOMETRIEA KALORIMETRIE MIROSLAV PETR 13.2.2012

ENERGIE ENERGOMETRIEA KALORIMETRIE MIROSLAV PETR 13.2.2012 ENERGOMETRIEA KALORIMETRIE MIROSLAV PETR ENERGIE různé formy E např. rostliny využívají světelnou energii v procesu fotosyntézy produkce sacharidů, tuků, bílkovin E potravinách je uložena v chemických

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Trávení a metabolismus

Trávení a metabolismus Trávení a metabolismus Milada Roštejnská elena Klímová br. 1. Proces vylučování [1] 1 bsah (1. část) Zařazení člověka podle metabolismu Potrava sud potravy v lidském těle Trávení (obecně) Trávení sacharidů

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Aminokyseliny. VY_32_INOVACE_Ch0201. Seminář z chemie.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Aminokyseliny. VY_32_INOVACE_Ch0201. Seminář z chemie. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO. Energie pro život buňky. Energie pro Váš život

NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO. Energie pro život buňky. Energie pro Váš život NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO Energie pro život buňky Energie pro Váš život POZNÁTE ZLEPŠENÍ fyzické odolnosti a vytrvalosti mentální odolnosti a neurologických funkcí buněčné regulace tělesných

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více