V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:"

Transkript

1 Bojujme proti neodborným tvrzením v oblasti výživy. Karel Martiník Argumenty některých tzv. pseudooborníků ve výživě vycházejí ze simplicitních fyzikálních vztahů, že příjem a výdej organizmu musí být v rovnováze, aby nenastaly změny v hmotnosti. Tito autoři a je škodou, že mají i tituly vysokoškoláků i lékařů, magistrů a inženýrů - neznají ani základní fyziologické mechanizmy metabolických procesů a to z hlediska biochemických pochodů! Z historického hlediska základní experimenty již položil Lavoisier, který ukázal, že energetická hodnota získána v kalorimetrické bombě vůbec neodpovídá metabolickému spalování potraviny v orgasnizmu. Za vše odpovídají chemické reakce usměrněné katalyzatory, cytokiny, hormóny a modifikátory např. i UP ( odpřahující) proteiny, jak ukazují následující obrázky, upravené ze základních učebních textů pro vysokoškoláky. V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby: Druhý obrázek ukazuje základní Lavoisierové princip měření nepřímou enerometrií a představuje, že není možné, aby jen přímá rekace kyslíku s potravinou měla stejnou účinnost jako složité metabolické cesty organizmu, kde s uplatňije proces natrávování, působení hormonů, atd. Významným faktorem ovlivňující vstřeávání a využití živin je složení stravy: 1

2 2

3 Důležité je složení stravy a dostupnost jednoduchých glycidů k trávení a nakvašování, tj. glykemický index (GI), glykemická nálož (GL), insulinový index (II) a insulinová nálož (IL) vše dle, naších prací a dostupných i zahraničních publikací Mendosy nebo Jenkins l977: Poměr plochy pod vzestupnou částí křivky postprandiální glykémie testované potravy s obsahem 50 g sacharidů a tekutiny s 50 g glukózy, později glukóza nahrazena bílým chlebem s 50g glukózy. (Rušavý 2004) Na dalším obrázku je základní utilizační princip metabolických procesů, proč jsou některé reakce účinnější a druhé méně efektivní. Za vše odpovídá 3

4 efektivita biochemických reakcí za využití například rozpřahujících proteinů, které se podílí na výnosnosti metabolických reakcí: Významnou roli v energetických přeměnách organizmů mají peptidy podobné gamaglobulinu, nazývané cytokiny, tedy proteiny, kterými se domlouvají buňky mezi sebou : 4

5 Zapomíná se na to, že rovnováha mezi ukládání energetických substrátů a mobilizaci tukových rezerv je ryze hormonálně řízeno: 5

6 Ukládání tuku (Insulinem stimulováno) TG Chylomikrony, VLDL částice LPL Mastné kyseliny TG HSL Masné kyseliny LPL: Lipoproteinová lipasa; HSL, Hormon-sensitivní lipaza; Jako ukázku si můžeme ukázat působení vybraných hormónů na viscerální tkáň: TG, triacylglyceroly (triglyceridy) 6

7 Vznik energetických zásob závisí na aktivizaci preadipocitu adipogenezi na adipocit: Vliv centrální nervové soustavy na energetickou bilanci organizmu ukazuje následující obrázek 7

8 Vlastní tuková tvoří různé metabolické modulátory: Vlastní diferenciace tukové tkáně a tedy vznik nadváhy a obezity jje spojena s diferenciaci a prolyferací tkáně: 8

9 Všechny uvedené procesy jsou složitým způsobem zabezpečeny centrálně s jádra buňky: Úplně se zapomíná, že metabolizmus není univerzální, ale přísně individuální a 9

10 neexistuje jednoduchá rovnice, že příjem se rovná výdeji. Významným způsobem se podílí na efektivitě metabolizmu u člověka hormonálně nervový systém, tj. sympaticko-adrenergní soustava nazývaná také SYSTÉM NA PŘEŽITÍ-adaptační soustava. Zasahuje právě do základních metabolických pochodů a umožní přísně individuální pochody: -reakci na zevní podněty -adaptaci na působení externích vlivů. Metabolické procesy jsou řízeny složitým, ale stereotypním způsobem nervové a humorální reakce a systémem adaptace. 1.Jedná se o úroveň základní: -buňka je nastavena na určitý: stereotypní obrat (kolik ma přijmou energii) a hladinu (co má metabolizovat) -v buněčné stěně se vytváří receptory dle potřeby buňky a genetické predikce dle koordinace požadavků na buňku z hlediska daného organu dle předpokladů a koordinace organů a organizmu dle zabezpečení tvorby a přijmu informací o potřebách tvorby a výdeje energetických substrátů. To vše s předprogramováním genetitických předpokladů a toxického-detoxikačních schopností a tím regenerace či poškození informací. 2.Systém adaptační a koordinační 3.Reparační a opravné systémy a mechanizmy 4.Biologické hodiny a věk a naprogramovanou apoptozou buňky. Významnou roli zde hraje šišinka s produkcí melanotropního hormónu, který v noci vytváří při nepřítomnosti denního světla-fotonů melanin, který koordinuje regeneraci buněk. Na druhé straně ve dne produkuje serotonin, látku působící opačným způsobem. Na následujících dvou obrázcích ze základních učebnic např. doc.mudr.stejskala z Olomouce- je prezentován řízení a základní principy práce vegetativního systému a detekce těchto projevů. 10

11 11

12 sympatikus vagus 0,02-0,05 VLF - 0,15 LF - 0,5 Hz HF Pro ilustraci těchto zdánlivě složitých nerových a humorálních projevů metabolických procesů prezentujeme dva metabolické protiklady, které lze jednoduchým způsobem detekovat pomocí hodnocení vybraných parametrů v čase při provedení orálně glukozóvého testu. Sledujeme dynamiku změn základního energetického výdeje (spotřebu kyslíku a výdej oxidu uhličitého), dynamikcké změny glykémie, isnulinu a C peptidu ve vztahu k antropometrickým datům. Grafy ukazují na diametrálně jiné hladiny, obraty i celý průběh metabolismu 12

13 Lavoisier, tento geniální vědec ukázal při svých pokusech, že to co se děje v kalorimetrické bombě s potravou při jejim spálení neodpovídá a neděje se v organizmu při trávení u člověka! I osoba se základním vzděláním se učil již v základní škole o procesech natravování, nakvašování, účinnosti katalytických reakcí, působení hormonů, růstových cytokinů, interlekinů aj. Kdyby u všech 13

14 živých bytostí existoval jen princip rovnováhy mezi příjmem a výdejem organizmu, tak by bylo jednoduché řešit: 1. například růst nádorů - když bychom chtěli tímto simplicitním způsobem zastavit progresi nádorového bujení, tak by stačilo zastavit dodávání energie organizmu potravou a nádor by přestal růst. Ale všichni víme, že opak je pravdou! 2. olympijský vítěz, který zdolá všechny protivníky v běhu, víceboji, by tímto hloupým tvrzením o rovnováze energetického příjmu a výdeje, jen ukázal, že výkon dokázal jen tím, že jeho příjem byl vyšší. Sami vidíte, že tato simplicitní aplikace je ryze neracionální, že jeho organizmus přece nepřijal více energie aby vyhrál, ale má vyšší výkonnost-účiinost metabolických procesů!! 3. jak pak mohou tito nevědečtí autoři tvrdící, že příjem a výdej organizmu musí být v rovnováze, aby nenastaly změny v hmotnosti, vysvětli, jakým způsobem organizmus zabezpečuje své energetické potřeby při hladovce, déle trvajícím průjmu, zvýšené teplotě. Pak by i fyzický výkon by musel být realizován jen za přímého podávání energetických substrátů, atd.! Dle uvedené pseudoteorie, by měl organizmus okamžitě umřít, když není přísun stravy!! Každý organizmus reaguje na zevní prostředí: 1, obecnnou reakcí 2, specifickou odpovědí 3, individuálním fyziologickým mechanizmem, který je modifikován: A, Genetickou výbavou organizmu, která má svou jedinečnou - reakci na jakékoliv zevní podněty - individuální adaptaci B, při déle trvajících a nadpráhových podnětech nastává individuální adaptace nebo i desadaptace až vznik nemocí. Důleţitý je systém regulace příjmu potravy a nutričního stavu organismu. Jedná se o komplexní děj, který se odehrává na úrovni několika orgánových systémů. Centrálním regulátorem je hypothalamus, který integruje nervové a hormonální signály z periferie a monitoruje sérové hladiny glukózy a lipidů. V hypothalamu se nacházejí neurony produkující jak orexigenní hormony zvyšující příjem potravy (neuropeptid Y, agouti-related protein, orexiny), tak anorexigenní hormony, které působí opačným mechanismem (proopiomelanokortin, kokainem a amfetaminem regulovaný transkript). Gastrointestinální trakt je místem produkce především anorexigenních regulačních hormonů (cholecystokinin, oxyntomodulin, bombesin), které zpětnovazebně prostřednictvím cirkulace a vagových zakončení ovlivňují hypothalamická centra. Jediným orexigenním peptidem tvořeným v trávicím traktu je ghrelin. Pankreatické hormony (inzulin, pankreatický polypeptid, amylin), které ovlivňují glukózový metabolismus, regulují také příjem potravy a nutriční stav organismu přímým působením na CNS i nepřímo prostřednictvím ovlivnění glykémie. Pohled na tukovou tkáň jako na pasivní úloţiště energie je jiţ překonán. Adipocyty produkují řadu hormonálně aktivních látek, které se podílejí jak na regulaci tělesné hmotnosti (leptin), tak insulinové senzitivity (adiponektin, rezistin). Sérové hladiny uvedených regulačních hormonů reagují dynamicky jak na příjem potravy, tak na celkový nutriční stav organismu. Jejich periferní nebo centrální aplikace působí změnu příjmu potravy a u některých z nich byla jiţ vyvinuta syntetická analoga, u kterých se předpokládá vyuţití v léčbě poruch výţivy u člověka. Proto jsou tyto hormony vhodné ke studiu z pohledu klinické biochemie jako potencionální biomarkery. 14

15 Rozhodující pro vznik vynikajícího výkonu nebo na druhé straně proč nezvnikne onemocnění je: A, základem je zabezpečení bazálních metabolických pochodů a dokonalá kontrolní zpětné vazeby, účinnost biochemických pochodů v klidu a při zátěží s důrazem na efektivitu. Organizmus za stejného použití množství substrátů, může podávat lepší výkon, dále může mít kvalinější reparační schopnosti. Stejný vynikající výkon nebo obnova je dosažena za použití menšího množství energetických substrátů! B,vznik nemoci u člověka nebo naopak dosažení vynikajících výkonů při fyzické zátěži, jsou odrazem individuálního modelu, který vychází - využití nebo nezvládnutí genetických předpokladů - zdokonalování reakce, adaptace na opakované podněty - jejich adekvátnost a desenzibilzační reabilita ( fyzická zátěž, psychický stres, relaxační techniky, trénink,atd.) - odpovídající reparační shcopností a zvládnutí chemickotoxikologického kontaktu je nutná eradikace bezprahových toxických insultů, které vedou k vzniku nemoci a oslabení cílové orgánové výkonnosti až vznik únavového syndromu: -biologické faktory- např. borreliosa, atd -chemické substance- např. mykotoxiny, buněčné jedy -fyzikální noxy hluk se svým účinkem nenrgie, informace a obecného působení. Následující obrázky jsou předloženy JEN JAKO MODEL ukazující základní fyziologické principy působení zevních faktorů na organizmus, kde především se jedná o pochopení nespecifického účinku: C, Dle uvedných modelových situací působí strava daleko složitějším mechanizmem. Informace zevního prostředí je přijímaná organizmem a dále modifikována především základními charakteristikami organizmu. Tyto podněty dělíme na: -prahové- kvantita podnětů -je důležitá energetická hodnota příjímané stravy, organoleptické vlastnosti -kvalita podnětů - je rozhodující glykemický index stravy -podprahové- toxiny, potravinové alergeny a intolerance, neadekvátní psychické podněty! Stále jen hovoříme jen o zevních podnětech ( kalorie, cholesterol, cukry, atd.) a že tento faktor je rozhodující. Zásadním faktorem ovlivňující metabolické pochody je jak organizmus reaguje na tyto podněty, jaké má konkrétní nastavení a jak se adaptuje. Výsledkem je pak metabolická účinnost, 15

16 nastavení systému vstřebávání, utilizace, vnitřních mechanizmů tvorby substrátů atd. D,Vznik energetických zásob je spojen s zvýšenou angiogenerzí růstem cév a je spojován i se vznikem nádorů. Vlastní význam novotvorby cév pro vývoj některých patologických stavů byl předloţen vědeckými pracovníky z Bostonu. Při růstu aterosklerotického plátu dochází k poruše cévního zásobění vlastní cévy, tj. neovaskularizaci cévní intimy, a ţe aplikací inhibitoru angiogeneze lze zabránit růstu plátu (Karen Moulton a spol., 1999). Jde o výsledky pokusů na myších, neschopných tvořit apolipoprotein E (ApoE-/myši). Kdyţ jsou ApoE-/myši krmeny cholesterolovou dietou, rozvíjí se u nich ateroskleróza. Byly u nich sledovány změny v arteriální stěně, ke kterým došlo po podávání jednoho ze dvou inhibitorů angiogeneze, endostatinu nebo přípravku TNP-470. Obě látky specificky inhibují proliferaci a migraci buněk cévního endotelu. U myší měřili celkový rozsah aterosklerotických lézí v aortě a sledovali tvorbu cév v intimě aorty. Prokázali, ţe k tvorbě cév začne docházet, kdyţ tlouštka stěny začne přesahovat 250 um. To je v souladu s obecnou představou o úloze vasa vasorum, mikrocirkulačního systému zabezpečujícího výţivu cév se silnější stěnou, mezi které patří aorta i koronární arterie. Geiringer jiţ před padesáti lety pozoroval, ţe tento systém začne být nezbytný, kdyţ tlouštka stěny přesáhne 0,5 mm. Vytvoření vasa vasorum je nepochybně kompenzační mechanizmus, který zabezpečuje perfúzi cévní stěny, kdyţ její tlouštka jiţ neumoţňuje dostatečnou výţivu difúzí kyslíku z krve v lumen cévy. Jiţ dříve bylo známo, ţe růst aterosklerotického plátu je provázen novotvorbou cév. Novým zjištěním Moultonové a spol. je, ţe aplikací inhibitorů angiogeneze je moţné růst plátu zastavit, dokonce i podstatně zmenšit jeho rozsah. Z takové účinnosti inhibitorů by se zdálo, ţe novotvorba vasa vasorum je nezbytnou podmínkou růstu plátu. Ale na takovou otázku pokusy přímo neodpovídají. U nádorů je známo, ţe angiogeneze je pro růst nádoru potřebná, ale sama pro udrţení jeho růstu nestačí. To zřejmě platí i pro aterosklerotické léze. Potenciální praktické vyuţití inhibitorů angiogeneze se přesto povaţuje za velké. Svědčí pro to i zpráva ve Wall Street Journal: kdyţ byly poznatky o jejich účincích v listopadu 1998 referovány na kongresu Americké kardiologické společnosti, burza okamţitě reagovala, a cena akcií příslušného farmaceutického výrobce se ze dne na den zvýšila o 12,5%. Ve vztahu k ateroskleróze lze uvaţovat o třech cílech aplikace inhibitorů angiogeneze: primární prevence tvorby plátů, sekundární prevence (sníţit rozsah jiţ vytvořených plátů) a stabilizace "zranitelných" plátů, náchylných k ruptuře (ruptura vasa vasorum je základním faktorem ruptury plátu, která je často přímou příčinou infarktu myokardu nebo ischemické mozkové cévní příhody). Při úvahách o takových moţnostech by se ale neměla podceňovat komplexnost patogenetických procesů. Práce Moultonové m.j. ukazuje, ţe aplikace inhibitoru není účinná ani v příliš časné fázi vývoje léze, ani později neţ 32 týdny (v experimentu na myších). "Terapeutické okno" tedy alespoň u myší není příliš velké. Hlavní ale je dokonale porozumět všem pochodům, které angiogenezi regulují. U nádorů bylo např. zjištěno, ţe jedním z předpokladů novotvorby cév je "přesmyk" části populace nádorových buněk na "angiogenní fenotyp", v jehoţ důsledku se změní místní rovnováha mezi pozitivními a negativními endogenními regulátory postnatální angiogeneze. O povaze brzdících mechanizmů a o rozsahu, v jakém musí být vyřazeny, se zatím ví jen velmi málo na to, aby tyto procesy mohly být racionálně a s předvídatelným výsledkem ovlivňovány. Zcela jiný aspekt diskutovanému problému pak dodává skutečnost, ţe velmi aktuální otázkou současné klinické medicíny je podpora angiogeneze jako cesta k zlepšení hojení cévních defektů (poškození endotelu při zavedení stentu aj.). Výsledky pokusů 16

17 Moultonové a spol. by mohly vést k představě, ţe podávání růstových faktorů cévního endotelu je zatíţeno rizikem současné stimulace aterosklerotického procesu. Dosud provedené klinické studie s VEGF (vascular endothelial growth factor), resp. s genem pro VEGF oprávněnost takové obavy nepotvrzují. Naopak, u pacientů léčených tímto způsobem byla tvorba trombů sníţena. I tato oblast je ovšem na samém začátku vývoje, zkušenosti jsou jen krátkodobé a z velmi malého počtu pacientů. (CIRCULATION 99:1653 a ) E, Víte co je to metabolizmus, co je anabolismus, katabolismus, bazální metabolismus, MET, energetická bilance člověka? Metabolismus je souhrn všech dějů v organismu, které slouţí k tvorbě a přeměně látek potřebných pro činnost organismu.anabolismus jsou procesy, kdy dochází k syntéze nových sloučenin, obnovují se energetické zásoby, za současné spotřeby energie. KATABOLISMUS jsou procesy rozkladné. Patří sem oxidativní procesy, při kterých se získává energie. Kaţdý organismus potřebuje pro svou funkci energii. Primárním zdrojem energie je sluneční záření. Rostliny díky slunečnímu záření vytvářejí ţiviny. Ţivočichové musí získávat energii pojídáním rostlin nebo jiných ţivočichů. Energie obsaţená potravě je vyjádřena v kaloriích nebo Joulech a nazývá se energetická hodnota ţivin tuky a bílkoviny 4 Kcal/g, cukry 9 Kcal/g.Spalné teplo je mnoţství tepla uvolněné spálením 1 g ţivin v kalorimetrické bombě, nikoliv v ogranizmu. Pro cukry a tuky je stejné. Pro bílkoviny je hodnota niţší, neţ je skutečný obsah. BAZÁLNÍ METABOLISMUS = základní energetický výdej je energie potřebná pro udrţení základních ţivotních funkcí. U muţů je průměrně kolem 2000 Kcal/24 hod a u ţen asi o 10 % méně. Výsledná hodnota je ovlivněna hmotnosti, výškou věkem, pohlaví. Čím je povrch těla větší, tím větší je bazální metabolismus. Především se odráţí působení hmónů štítné ţlázy tyroxinem. Klidový metabolismus energie potřebná pro udrţení základních funkcí v klidu ( % BM). Basální metabolismus - výpočty 1.Spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého se koriguje na zevní podmínky: Hodnota f STPD (faktor STPD): f STPD = (273/(273+T)) * (p - ( *T *T 2 ))/760 kde p je barometrický tlak v torr, T - teplota v deg Spotřebované mnoţství kyslíku za hodinu SO 2 /h: SO 2 /h = (%O 2 *V)/10 kde V je volum (objem) v l. Korekce spotřebovaného mnoţství kyslíku za hod na podmínky STPD: KSO 2 /h = f STPD * SO 2 /h 17

18 Energetický ekvivalent pro kyslík EE O2 (basální metabolismus naměřený): EE O2 = * RQ [kj] RQ = V1 / A1 V1 = V2 - V3 a A1 = A2 - A3 kde V1 je volum CO2, V2 je volum CO2 celkový a V3 je volum CO2 z bílkovin A1 je volum O2, A2 je volum O2 celkový a A3 je volum O2 z bílkovin. Basální metabolismus výpočet- výdej za hod. BM V /h: BM V /h = KSO 2 /h * EE O2 Povrch těla P: P = a * b * [m 2 ] Basální metabolismus - výdej za hod. na 1 m 2 : BM V /hp = (BM V /h) / P Výpočet bazálního metabolizmu: Muţi: BM T = *( *hmotnost+5.003*výška *věk)/24 Ţeny: BM T = *( *hmotnost+1.850*výška-4.676*věk)/24 BM T se přepočte na 1 m 2 : BM T /hp = BM T / P Výpočet procenta basálního metabolismu: %BM = 100 * (BM V /hp - BM T /hp) / BM T /hp Podklady pro výpočty konkrétní hodnoty BM 1. EV = 16,50 * V02 + 4,62 * VCO2-9,06 * N Weir, EV = 15, 80 * V02 + 4, 86 * VCO2-12, 00 * N Passmore a Eastwood, EV = 15,92 * V02 + 5,21 * VCO2-5,36 * N dtto S korekcí 18

19 4. EV = 15,80 * V02 + 4,90 * VCO2-12,47 * N Corisolasio a EV = 16,18 * V02 + 5,02 * VCO2-5,99 * N Brouwer, EV = 16,58 * V02 + 4,51 * VCO2-5,90 * N Brockway, EV = 16,32 * V02 + 4,60 * VCO2 Weir, EV = 15,89 * V02 + 5,08 * VCO2 Brockway, EV = 21,00 * V02 Weir,1949 Hodnocení energetických potřeb organizmu. Energie se v lidském těle vytváří oxidací základních sloţek potravy nebo oxidací vlastních energetických zásob. V závislosti na sloţení stravy a zastoupení jejích jednotlivých sloţek při metabolických pochodech mají jednotlivé utilizující sloţky odlišné energetické ekvivalenty, které byly stanoveny empiricky měřením tepla vznikajícího jejich dokonalým spálením. Existují dokonce rozdíly ve velikosti kalorického ekvivalentu v jedné skupině substrátů. Aby došlo ke zjednodušení sloţitých výpočtů, byl pro praktické pouţití vyjádřen energetický obsah základní ţiviny jako střední hodnota dané skupiny. Substráty jsou energeticky vyjadřovány v kilokaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kj). Konverzní faktor z jedné kcal na jednotku S1 jeden kj je Pro stanovení energetických potřeb máme k dispozici několik metod, které jsou zaloţeny bud' na přímém sledování energetických potřeb organismu přímou nebo nepřímou kalorimetrií, nebo na odhadu energetické potřeby. Přímá kalorimetrie. Lidské tělo přeměňuje asi 45 % energetického obsahu oxidovaných substrátů na práci a zbylých 55 % na teplo. Energii, která tvoří práci, je dále moţno rozlišit na práci vnitřní (respirace, membránový transport, syntetické procesy atd.) a práci vnější (svalová práce při pohybu). Vzhledem k tomu, ţe i tak zvaná vnitřní práce je v konečném důsledku přeměněna na teplo, je moţno za klidových podmínek odhadovat potřebu energie pomocí sledování tepelného výdeje. Za tímto účelem je moţno měřit tepelnou produkci a teplotní změny, ke kterým dochází v okolí sledovaného jedince. Tato metoda stanovení energetického výdeje se nazývá přímá energometrie. Metoda, která je mimořádně nákladná metodicky i časově. Metoda je zpravidla pouţívána jen k vědeckým účelům. Nepřímá energometrie. Energetický výdej organismu můţe být rovněţ stanoven metodou nepřímé kalorimetrie. Produkce tepla je vypočítávána ze spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého a není tedy měřena přímo. Jsou hodnoceny produkty oxidačních procesů tak můţe být stanoven oxidační koeficient specifických oxidačních substrátů. Princip metody spočívá v tom, ţe oxidace jednotlivých sloţek výţivy je spojena se specifickými hodnotami spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého. Odpad dusíku do moči je pak ekvivalentní rychlosti degradace bílkovin. Kromě aktivity nemocného je tak moţno pomocí nepřímé kalorimetrie sledovat všechny faktory, které mohou ovlivnit energetický výdej, jako je pacientův zdravotní stav, teplota, probíhající sepse a ostatní katabolické děje. Indirektnl kalorimetrii je moţno provádět pomocí dvou základních metod. Při pouţití otevřeného cyklu vyšetřovaná osoba vdechuje atmosférický vzduch z okolí 19

20 a expirovaný vzduch je jímán do speciálního vaku nebo přímo hodnoceno měřicím zařízením. Dále je stanoven jeho objem a obsah kyslíku a oxidu uhličitého. Výsledek je korigován na standardní podmínky BTPS A STPD. Naměřené hodnoty spotřeby kyslíku a produkce kysličníku jsou pouţity pro výpočet energetického výdeje a rychlosti oxidace jednotlivých substrátů. Při pouţití metody uzavřeného cyklu je pacient izolován od okolí a vdechuje z rezervoáru vzduch, vydechováný objem, je pak zbavován kysličníku uhličitého. Pokles mnoţství kyslíku v rezervoáru je pak přímo úměrný rychlosti spotřeby kyslíku, a proto můţe být pouţit k výpočtům velikosti energetického výdeje. Hodnoty, které takto získáme, však nelze pouţít pro výpočet utilizace základních energetických substrátů. Z technických důvodů je tedy jednodušší provádět kalorimetrii nepřímou metodu. Pokud sledujeme spotřebu kyslíku a produkci kysličníku uhličitého současně v jedné časové periodě, můţeme vypočítat hodnotu nazývanou "respirační či metabolický koeficient nebo ekvivalent": RQ=CO2/CO2 VCO2 - mnoţství vyprodukovaného CO2 za jednotku času VO2 - mnoţství kyslíku spotřebovaného za jednotku času Jestliţe měříme spotřebu kyslíku a produkci CO2, můţeme vypočítat velikost energetického výdeje (KEV) organismu podle několika rovnic. Nejjednodušší je pouţít středního energetického ekvivalentu pro kyslík. Jedná se o hodnotu 4.83 kcal/l O2. KEV (kcal/h) = 4.83 x VO2. Výsledná rovnice má chybu asi 8 %. Pokud je známa produkce kysličníku uhličitého, je moţno pouţít druhé rovnice: KEV (kcal/h) = 3.9 x VO x VCO2 Oxidace bílkovin je spojena s vylučováním dusíku do moči. Jeden gram dusíku v moči je ekvivalentní spotřebě 5.94 l kyslíku a produkci 4.76 l C02. Pokud měříme výdej dusíku do moči za jednotku času, je moţno korigovat měření energetického výdeje na frakci oxidovaných bílkovin. V rovnici podle Weira (Weir, 1949) je frakce dusíku odhadnuta na 12.5 %: KEV (kcal/h) = x VO x VCO x Nu Nu = mnoţství dusíku v g vyloučené močí za jednotku času. Rovněţ mnoţství jednotlivých sloţek výţivy, které byly pouţity jako energetický zdroj organismu, můţe být vypočítán podle odpadu dusíku do moči, spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého. Za tímto účelem je moţno pouţít následujících rovnic (Wilmore, 1977): Oxidace bílkovin (G) = 6.25 x (Nu) Oxidace cukrů (G) = - (2.56 x Nu) - (2.91 x VO2) + (4.12 x VCO2) Oxidace tuků (G) = x Nu) + (1.69 x VO2 ) - (1.65 x VCO2) Frakce základního substrátu výţivy, který byl organismem oxidován, závisí kromě 20

21 metabolické situace organismu i na sloţení diety nebo umělé výţivy. Průměrné zastoupení jednotlivých ţivin v naší stravě by mělo být % pro bílkoviny % pro cukry 30-35% pro tuky. Energetický výdej měřený za klidových podmínek závisí i na některých dalších faktorech. Validná výsledky Ize ziskat po hodinách lačnnění, při tělesném klidu, mentální relaxace a v termoneutrálním prostředí u adaptovaného jedince. Celodenní energetický výdej měřený za uvedených podmínek je nazýván bazálním energetickým výdejem (BMR). Při našich běţných meřeních josu podmínkoy méně standardizované a energetický výdej je sledován pouze za podmínek klidových. Tyto hodnoty jsou pak asi o 10% vyšší neţ hodnoty získané za podmínek bazálních a energetický výdej sledovaný za klidových podmínek je nazýván klidovým energetickým výdejem (REE). REE = BMR x 1.1?? Empirické odhady. Hodnoty bazálního energetického výdeje jsou definovány jako takové mnoţství energie, které je potřebné pro to, aby uspokojilo energetické poţadavky organismu za klidových podmínek. Bazální energetický výdej můţe však být rovněţ odhadnut pomocí empirických rovnic.nejvíce pouţívanou rovnicí pro výpočet bazálního energetického výdeje zaloţený na indirektní kalorimetrii je Harris & Benedictův vzorec (Harris a Benedict, 1919): BMR=66+(13.7x8W+5xH)-(6.8xA) (muţi) BMR = (9.6 x BW) + (1.7 x H) - (4.7 x A) (ţeny) BW - tělesná hmotnost v kg H - výška v cm A - věk v letech Hodnoty BMR mohou být také odhadnuty podle Fleischových standardů hodnot energetického výdeje (Fleisch, 1951), které jsou zaloţeny na měření tělesného povrchu. Hodnota velikosti tělesného povrchu můţe být odhadnuta pomocí standardního monogramu na základě vztahu mezi tělesným povrchem, hmotností a výškou. Aktuální hodnota energetického výdeje můţe však být za některých klinických podmínek vyšší neţ hodnota BMR. Pouze během prolongovaného hladovění je energetický výdej sníţen o 10-15%. Energetický výdej stoupá např. vzestupem tělesné teploty (12% na kaţdý stupeň Celsia), dále stoupá při všech druzích stresu (+5 aţ +100%), po poţití potravy (specificko-dynamický vliv potravy: +12% pro bílkoviny 21

22 +6% pro cukry +2% pro tuk +6% pro smíšenou dietu Energetický výdej samozřejmě stoupá při zvýšené fyzické aktivitě. Akutní energetický výdej proto můţe být odhadnut na základě vypočtené hodnoty BMR a faktorů, které tuto hodnotu korigují v závislosti na ostatních proměnných činitelích. Pracovní metabolismus úroveň metabolismu při určité tělesné práci. MET 1 MET je mnoţství kyslíku, které člověk spotřebuje v klidu 1 MET = 3,5 ml O2 / kg /min. lehká práce - 3,0 MET řidič 1,5 MET, údrţbář 2,8 MET střední práce 3,0 4,5 MET..elektrikář 3,4 MET těţká práce 4,6 7,0 MET.horník 6,2 MET velmi těţká práce 7,1 10,0 MET.kácení stromu 8,9 MET vyčerpávající práce - 10,0 MET..struskař 10,1 MET Fyziologická spalná hodnota: cukry 4 kcal/g = 17 kj/g bílkoviny 4 kcal/g = 17 kj/g tuky 9 kcal/g = 39 kj/g Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin za klidových podmínek Základními ţivinami jsou cukry, tuky a bílkoviny, které jsou ve sloţitých kombinacích zastoupeny ve stravě. 1. Trávení při průchodu trávicím traktem jsou jednotlivými enzymy štěpeny na základní stavební části: cukry glukóza tuky glycerol a mastné kyseliny bílkoviny aminokyseliny (20 základních) 2. V buňkách V cytoplazmě je přeměněna glukóza na puryvát, z mastných kyselina a aminokyselin se stává kyselina acetoctová. - V mitochondriích jsou puryvát a K. acetoctová přeměněny na společný meziprodukt Acetyl-koenzym A (A-CoA), který vstupuje do Krebsova cyklu. 3. Krebsův cyklus Dochází zde k úplné oxidaci za vzniku energie, která je vyuţita k syntéze ATP a konečných produktů vody a CO2. Sacharidy Nejzákladnější ţivinou v těle je glukóza a její zásobní forma glykogen. Hladina glukózy v krvi se nazývá glykémie. Její normální hodnota je 3,3 5,5 mmol/l. Krevní cukr vstoupí do buňky, kde se sloučí s fosforem. Jde do zásob jako svalový nebo jaterní glykogen. Nebo se rozkládá: anaerobní glykolýza bez přístupu kyslíku k. mléčná (laktát) - energergetický zisk je 2 3 molekuly ATP aerobní glykolýza v mitochondriích A-CoA Krebsův cyklus - získáme tak molekul ATP Příjem sloţitých cukrů by měl tvořit % denní energetické potřeby. 22

23 Tuky glycerol vstupuje do metabolických procesů glukózy mastné kyseliny β oxidace A-CoA Krebsův cyklus - získáme tak průměrně 160 molekul ATP - pouze za přístupu kyslíku!!! β oxidace mastných kyselin probíhá v mitochondriích. Jejich membrána je ale pro mastné kyseliny nepropustná, proto je potřeba přenašeč L-Karnitin ATP ADP + P + Ε miozinová ATPfáza energie vzniká odtrţením jednoho P s vysokoenergetickou vazbou - umoţňuje tvorbu můstků (práci svalu). Příjem by měl tvoři % denní energetické spotřeby. Bílkoviny Za normální situace se jako zdroj energie nevyuţívají. Organismus sáhne do bílkovin pouze v krajní situaci. Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich účast na metabolických procesech. Humorální řízení organismu je realizováno pomocí hormonů. Hormon je chemická látka vylučovaná do krve, míchy nebo mozkomíšního moku a vyvolávající v cílové tkáni specifickou odpověď. Buňky cílových orgánů jsou vybaveny odpovídajícími receptory. Vylučování hormonů: receptor dostředivá dráha nervové ústředí (hypotalamus) hypofýza řídící hormon do krve cílová endokrinní ţláza hormon do krve cílový orgán Při hormonální regulaci se uplatňuje princip zpětné vazby: např: - např. glykémie sekrece inzulínu glykémie Hormony dělíme dle účinku: 1. Přeměna ţivin: inzulín, glukagon, thyroxin, růstový hormon, kortizol 2. Přeměna neústrojných látek: aldosteron, parathormon, ADH, kalcitonin 3. Hormony sympatoadrenální soustavy: adrenalin, noradrenalin 4. Spouštěcí hormony hypotalamo-hypofyzární: řídí ostatní ţlázy s vnitřní sekrecí 5. Pohlavní orgány: testosteron estrogeny, progesteron, oxytocin Ţlázami s vnitřní sekrecí jsou: - hypofýza (adenohypofýza a neurohypofýza), šišinka, štítná ţláza, příštítná tělíska, nadledviny, slinivka, pohlavní orgány. Hypotalamus řídí adenohypofýzu a koordinuje činnost nervovou s endokrinním s. uvolňující Thyreotropin, Corticotropin, inhibující Somatostatin (sniţuje sekreci růstového hormonu), Dopamin (sniţuje tvorbu prolaktinu) Neurohypofýza Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) - zvyšuje zpětnou resorpci vody v distálních tubulech ledvin - zvyšuje TK - jednak přímo (proto vazopresin), jednak zvýšením zpětné resorpce vody Regulace - jednoduchá z.v. - po zvýšení osmolality stoupá produkce ADH, při poklesu osmolality produkce ADH klesá. Oxytocin - děloţní stahy při porodu, vypuzování mléka, orgasmus Adenohypofýza - řídící ţláza (řídí činnost ostatních ţláz) hormony podněcující činnost ostatních ţláz kortikotropin ACTH (stimuluje kůru nadledvin) 23

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Hormonální (endokrinní) soustava

Hormonální (endokrinní) soustava Hormonální (endokrinní) soustava - uskutečňuje řízení organismu pomocí chemických látek hormonů - rozváděny po těle krví Funkce endokrinní soustavy: 1) zajišťuje růst, vývoj a rozmnožování 2) udržuje homeostázu

Více

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle) JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Radka Benešová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Hormony jsou produkty

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzka.ces Látkové (hormonální) řízení - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Žlázy

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

Fyziologie výživy

Fyziologie výživy Fyziologie výživy Obrázek trávic vicí ústrojí 27.4.2006 1 Úvod Mgr. Lucie Mandelová Ing. Iva Hrnčiříková Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy E -mail: mandelova@fsps.muni.cz Telefon:

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

Energetický metabolismus

Energetický metabolismus Energetický metabolismus METABOLISMUS = změna. Vyjádření všech chemických a energetických přeměn organismu. Živočišný organismus oxiduje sacharidy, proteiny a tuky a produkuje CO 2, H 2 O a energii nezbytnou

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost PaedDr. Mgr. Hana Čechová I zdánlivě banální onemocnění mohou mít vliv na výkon a funkce našeho mozku. Soustřeďte se na své zdraví, nebojte se zeptat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY

Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY FUNKCE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Žlázy bez vývodů endokrinologie HORMONY chemická informace, asi 50 druhů Endokrinní žlázy Hypofýza, štítná žláza, příštitná tělíska, Langerhansovy

Více

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č. Maturitní téma č. 28 HORMONÁLNÍ REGULACE Hormony jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí (endokrinních žláz). Jedná se o složité organické látky. Hormony ovlivňují v těle tyto funkce: 1. celkový metabolismus

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE ... 3... 9... 14... 15... 15 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie Homeostáza glukózy Diabetes mellitus 27.2. 2006 U zdravých osob se koncentrace glukózy v plazmě udržuje v úzkém rozmezí Důležité pro řadu orgánů (CNS, erytrocyty a dřeň ledvin) glukóza je základním zdrojem

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí

HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí MUDr. Josef Jonáš HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí 1 Hypotalamus je část mezimozku diencefala Zdroj: www.stockmedicalart.com 2 Hypotalamus Ovládá vegetativní centra : řídí tělesnou

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Tělesná teplota Horečka

Tělesná teplota Horečka RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Tělesná teplota Horečka Normální teplota do 37 o C (Φ ve věku od 18 do 40 let 36,8 o C ± 0,4 o C) Nejnižší

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Hormony Chemické látky, ovlivňující funkci buněk Specializované buňky Žlázy s vnitřní sekrecí Sliznice tkání a orgánů (GIT) Jiné buňky (např. tukové

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209)

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) Fyziologie zátěže MUDr. Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Obsah předmětu Úvod do Fyziologie sportovních disciplín, Charakteristika sportovních

Více

1. anabolismus (syntéza, asimilace) přeměna látek jednodušších na látky složitější

1. anabolismus (syntéza, asimilace) přeměna látek jednodušších na látky složitější Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz METABOLISMUS =přeměna látek a energií 1. anabolismus (syntéza, asimilace) přeměna látek jednodušších na látky složitější - spotřeba

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY a jejich detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Nadledvina (glandula suprarenalis) nadledviny ledviny Zdroj: commons.wikimedia.org Glandulae suprarenales jsou párový orgán nasedající

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz)

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Biochemie Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Únor 2012-0:00. Sylabus předmětu Biochemie, Všeobecné lékařství, 2.

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

ENDOKRINNÍ SYSTÉM REGULAČNÍ SOUSTAVY 1) Soustava nervová 2) Soustava humoráln lní žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) produktem: hormony Sekrece: endokrinní (transport krví,, působenp sobení na

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více