V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:"

Transkript

1 Bojujme proti neodborným tvrzením v oblasti výživy. Karel Martiník Argumenty některých tzv. pseudooborníků ve výživě vycházejí ze simplicitních fyzikálních vztahů, že příjem a výdej organizmu musí být v rovnováze, aby nenastaly změny v hmotnosti. Tito autoři a je škodou, že mají i tituly vysokoškoláků i lékařů, magistrů a inženýrů - neznají ani základní fyziologické mechanizmy metabolických procesů a to z hlediska biochemických pochodů! Z historického hlediska základní experimenty již položil Lavoisier, který ukázal, že energetická hodnota získána v kalorimetrické bombě vůbec neodpovídá metabolickému spalování potraviny v orgasnizmu. Za vše odpovídají chemické reakce usměrněné katalyzatory, cytokiny, hormóny a modifikátory např. i UP ( odpřahující) proteiny, jak ukazují následující obrázky, upravené ze základních učebních textů pro vysokoškoláky. V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby: Druhý obrázek ukazuje základní Lavoisierové princip měření nepřímou enerometrií a představuje, že není možné, aby jen přímá rekace kyslíku s potravinou měla stejnou účinnost jako složité metabolické cesty organizmu, kde s uplatňije proces natrávování, působení hormonů, atd. Významným faktorem ovlivňující vstřeávání a využití živin je složení stravy: 1

2 2

3 Důležité je složení stravy a dostupnost jednoduchých glycidů k trávení a nakvašování, tj. glykemický index (GI), glykemická nálož (GL), insulinový index (II) a insulinová nálož (IL) vše dle, naších prací a dostupných i zahraničních publikací Mendosy nebo Jenkins l977: Poměr plochy pod vzestupnou částí křivky postprandiální glykémie testované potravy s obsahem 50 g sacharidů a tekutiny s 50 g glukózy, později glukóza nahrazena bílým chlebem s 50g glukózy. (Rušavý 2004) Na dalším obrázku je základní utilizační princip metabolických procesů, proč jsou některé reakce účinnější a druhé méně efektivní. Za vše odpovídá 3

4 efektivita biochemických reakcí za využití například rozpřahujících proteinů, které se podílí na výnosnosti metabolických reakcí: Významnou roli v energetických přeměnách organizmů mají peptidy podobné gamaglobulinu, nazývané cytokiny, tedy proteiny, kterými se domlouvají buňky mezi sebou : 4

5 Zapomíná se na to, že rovnováha mezi ukládání energetických substrátů a mobilizaci tukových rezerv je ryze hormonálně řízeno: 5

6 Ukládání tuku (Insulinem stimulováno) TG Chylomikrony, VLDL částice LPL Mastné kyseliny TG HSL Masné kyseliny LPL: Lipoproteinová lipasa; HSL, Hormon-sensitivní lipaza; Jako ukázku si můžeme ukázat působení vybraných hormónů na viscerální tkáň: TG, triacylglyceroly (triglyceridy) 6

7 Vznik energetických zásob závisí na aktivizaci preadipocitu adipogenezi na adipocit: Vliv centrální nervové soustavy na energetickou bilanci organizmu ukazuje následující obrázek 7

8 Vlastní tuková tvoří různé metabolické modulátory: Vlastní diferenciace tukové tkáně a tedy vznik nadváhy a obezity jje spojena s diferenciaci a prolyferací tkáně: 8

9 Všechny uvedené procesy jsou složitým způsobem zabezpečeny centrálně s jádra buňky: Úplně se zapomíná, že metabolizmus není univerzální, ale přísně individuální a 9

10 neexistuje jednoduchá rovnice, že příjem se rovná výdeji. Významným způsobem se podílí na efektivitě metabolizmu u člověka hormonálně nervový systém, tj. sympaticko-adrenergní soustava nazývaná také SYSTÉM NA PŘEŽITÍ-adaptační soustava. Zasahuje právě do základních metabolických pochodů a umožní přísně individuální pochody: -reakci na zevní podněty -adaptaci na působení externích vlivů. Metabolické procesy jsou řízeny složitým, ale stereotypním způsobem nervové a humorální reakce a systémem adaptace. 1.Jedná se o úroveň základní: -buňka je nastavena na určitý: stereotypní obrat (kolik ma přijmou energii) a hladinu (co má metabolizovat) -v buněčné stěně se vytváří receptory dle potřeby buňky a genetické predikce dle koordinace požadavků na buňku z hlediska daného organu dle předpokladů a koordinace organů a organizmu dle zabezpečení tvorby a přijmu informací o potřebách tvorby a výdeje energetických substrátů. To vše s předprogramováním genetitických předpokladů a toxického-detoxikačních schopností a tím regenerace či poškození informací. 2.Systém adaptační a koordinační 3.Reparační a opravné systémy a mechanizmy 4.Biologické hodiny a věk a naprogramovanou apoptozou buňky. Významnou roli zde hraje šišinka s produkcí melanotropního hormónu, který v noci vytváří při nepřítomnosti denního světla-fotonů melanin, který koordinuje regeneraci buněk. Na druhé straně ve dne produkuje serotonin, látku působící opačným způsobem. Na následujících dvou obrázcích ze základních učebnic např. doc.mudr.stejskala z Olomouce- je prezentován řízení a základní principy práce vegetativního systému a detekce těchto projevů. 10

11 11

12 sympatikus vagus 0,02-0,05 VLF - 0,15 LF - 0,5 Hz HF Pro ilustraci těchto zdánlivě složitých nerových a humorálních projevů metabolických procesů prezentujeme dva metabolické protiklady, které lze jednoduchým způsobem detekovat pomocí hodnocení vybraných parametrů v čase při provedení orálně glukozóvého testu. Sledujeme dynamiku změn základního energetického výdeje (spotřebu kyslíku a výdej oxidu uhličitého), dynamikcké změny glykémie, isnulinu a C peptidu ve vztahu k antropometrickým datům. Grafy ukazují na diametrálně jiné hladiny, obraty i celý průběh metabolismu 12

13 Lavoisier, tento geniální vědec ukázal při svých pokusech, že to co se děje v kalorimetrické bombě s potravou při jejim spálení neodpovídá a neděje se v organizmu při trávení u člověka! I osoba se základním vzděláním se učil již v základní škole o procesech natravování, nakvašování, účinnosti katalytických reakcí, působení hormonů, růstových cytokinů, interlekinů aj. Kdyby u všech 13

14 živých bytostí existoval jen princip rovnováhy mezi příjmem a výdejem organizmu, tak by bylo jednoduché řešit: 1. například růst nádorů - když bychom chtěli tímto simplicitním způsobem zastavit progresi nádorového bujení, tak by stačilo zastavit dodávání energie organizmu potravou a nádor by přestal růst. Ale všichni víme, že opak je pravdou! 2. olympijský vítěz, který zdolá všechny protivníky v běhu, víceboji, by tímto hloupým tvrzením o rovnováze energetického příjmu a výdeje, jen ukázal, že výkon dokázal jen tím, že jeho příjem byl vyšší. Sami vidíte, že tato simplicitní aplikace je ryze neracionální, že jeho organizmus přece nepřijal více energie aby vyhrál, ale má vyšší výkonnost-účiinost metabolických procesů!! 3. jak pak mohou tito nevědečtí autoři tvrdící, že příjem a výdej organizmu musí být v rovnováze, aby nenastaly změny v hmotnosti, vysvětli, jakým způsobem organizmus zabezpečuje své energetické potřeby při hladovce, déle trvajícím průjmu, zvýšené teplotě. Pak by i fyzický výkon by musel být realizován jen za přímého podávání energetických substrátů, atd.! Dle uvedené pseudoteorie, by měl organizmus okamžitě umřít, když není přísun stravy!! Každý organizmus reaguje na zevní prostředí: 1, obecnnou reakcí 2, specifickou odpovědí 3, individuálním fyziologickým mechanizmem, který je modifikován: A, Genetickou výbavou organizmu, která má svou jedinečnou - reakci na jakékoliv zevní podněty - individuální adaptaci B, při déle trvajících a nadpráhových podnětech nastává individuální adaptace nebo i desadaptace až vznik nemocí. Důleţitý je systém regulace příjmu potravy a nutričního stavu organismu. Jedná se o komplexní děj, který se odehrává na úrovni několika orgánových systémů. Centrálním regulátorem je hypothalamus, který integruje nervové a hormonální signály z periferie a monitoruje sérové hladiny glukózy a lipidů. V hypothalamu se nacházejí neurony produkující jak orexigenní hormony zvyšující příjem potravy (neuropeptid Y, agouti-related protein, orexiny), tak anorexigenní hormony, které působí opačným mechanismem (proopiomelanokortin, kokainem a amfetaminem regulovaný transkript). Gastrointestinální trakt je místem produkce především anorexigenních regulačních hormonů (cholecystokinin, oxyntomodulin, bombesin), které zpětnovazebně prostřednictvím cirkulace a vagových zakončení ovlivňují hypothalamická centra. Jediným orexigenním peptidem tvořeným v trávicím traktu je ghrelin. Pankreatické hormony (inzulin, pankreatický polypeptid, amylin), které ovlivňují glukózový metabolismus, regulují také příjem potravy a nutriční stav organismu přímým působením na CNS i nepřímo prostřednictvím ovlivnění glykémie. Pohled na tukovou tkáň jako na pasivní úloţiště energie je jiţ překonán. Adipocyty produkují řadu hormonálně aktivních látek, které se podílejí jak na regulaci tělesné hmotnosti (leptin), tak insulinové senzitivity (adiponektin, rezistin). Sérové hladiny uvedených regulačních hormonů reagují dynamicky jak na příjem potravy, tak na celkový nutriční stav organismu. Jejich periferní nebo centrální aplikace působí změnu příjmu potravy a u některých z nich byla jiţ vyvinuta syntetická analoga, u kterých se předpokládá vyuţití v léčbě poruch výţivy u člověka. Proto jsou tyto hormony vhodné ke studiu z pohledu klinické biochemie jako potencionální biomarkery. 14

15 Rozhodující pro vznik vynikajícího výkonu nebo na druhé straně proč nezvnikne onemocnění je: A, základem je zabezpečení bazálních metabolických pochodů a dokonalá kontrolní zpětné vazeby, účinnost biochemických pochodů v klidu a při zátěží s důrazem na efektivitu. Organizmus za stejného použití množství substrátů, může podávat lepší výkon, dále může mít kvalinější reparační schopnosti. Stejný vynikající výkon nebo obnova je dosažena za použití menšího množství energetických substrátů! B,vznik nemoci u člověka nebo naopak dosažení vynikajících výkonů při fyzické zátěži, jsou odrazem individuálního modelu, který vychází - využití nebo nezvládnutí genetických předpokladů - zdokonalování reakce, adaptace na opakované podněty - jejich adekvátnost a desenzibilzační reabilita ( fyzická zátěž, psychický stres, relaxační techniky, trénink,atd.) - odpovídající reparační shcopností a zvládnutí chemickotoxikologického kontaktu je nutná eradikace bezprahových toxických insultů, které vedou k vzniku nemoci a oslabení cílové orgánové výkonnosti až vznik únavového syndromu: -biologické faktory- např. borreliosa, atd -chemické substance- např. mykotoxiny, buněčné jedy -fyzikální noxy hluk se svým účinkem nenrgie, informace a obecného působení. Následující obrázky jsou předloženy JEN JAKO MODEL ukazující základní fyziologické principy působení zevních faktorů na organizmus, kde především se jedná o pochopení nespecifického účinku: C, Dle uvedných modelových situací působí strava daleko složitějším mechanizmem. Informace zevního prostředí je přijímaná organizmem a dále modifikována především základními charakteristikami organizmu. Tyto podněty dělíme na: -prahové- kvantita podnětů -je důležitá energetická hodnota příjímané stravy, organoleptické vlastnosti -kvalita podnětů - je rozhodující glykemický index stravy -podprahové- toxiny, potravinové alergeny a intolerance, neadekvátní psychické podněty! Stále jen hovoříme jen o zevních podnětech ( kalorie, cholesterol, cukry, atd.) a že tento faktor je rozhodující. Zásadním faktorem ovlivňující metabolické pochody je jak organizmus reaguje na tyto podněty, jaké má konkrétní nastavení a jak se adaptuje. Výsledkem je pak metabolická účinnost, 15

16 nastavení systému vstřebávání, utilizace, vnitřních mechanizmů tvorby substrátů atd. D,Vznik energetických zásob je spojen s zvýšenou angiogenerzí růstem cév a je spojován i se vznikem nádorů. Vlastní význam novotvorby cév pro vývoj některých patologických stavů byl předloţen vědeckými pracovníky z Bostonu. Při růstu aterosklerotického plátu dochází k poruše cévního zásobění vlastní cévy, tj. neovaskularizaci cévní intimy, a ţe aplikací inhibitoru angiogeneze lze zabránit růstu plátu (Karen Moulton a spol., 1999). Jde o výsledky pokusů na myších, neschopných tvořit apolipoprotein E (ApoE-/myši). Kdyţ jsou ApoE-/myši krmeny cholesterolovou dietou, rozvíjí se u nich ateroskleróza. Byly u nich sledovány změny v arteriální stěně, ke kterým došlo po podávání jednoho ze dvou inhibitorů angiogeneze, endostatinu nebo přípravku TNP-470. Obě látky specificky inhibují proliferaci a migraci buněk cévního endotelu. U myší měřili celkový rozsah aterosklerotických lézí v aortě a sledovali tvorbu cév v intimě aorty. Prokázali, ţe k tvorbě cév začne docházet, kdyţ tlouštka stěny začne přesahovat 250 um. To je v souladu s obecnou představou o úloze vasa vasorum, mikrocirkulačního systému zabezpečujícího výţivu cév se silnější stěnou, mezi které patří aorta i koronární arterie. Geiringer jiţ před padesáti lety pozoroval, ţe tento systém začne být nezbytný, kdyţ tlouštka stěny přesáhne 0,5 mm. Vytvoření vasa vasorum je nepochybně kompenzační mechanizmus, který zabezpečuje perfúzi cévní stěny, kdyţ její tlouštka jiţ neumoţňuje dostatečnou výţivu difúzí kyslíku z krve v lumen cévy. Jiţ dříve bylo známo, ţe růst aterosklerotického plátu je provázen novotvorbou cév. Novým zjištěním Moultonové a spol. je, ţe aplikací inhibitorů angiogeneze je moţné růst plátu zastavit, dokonce i podstatně zmenšit jeho rozsah. Z takové účinnosti inhibitorů by se zdálo, ţe novotvorba vasa vasorum je nezbytnou podmínkou růstu plátu. Ale na takovou otázku pokusy přímo neodpovídají. U nádorů je známo, ţe angiogeneze je pro růst nádoru potřebná, ale sama pro udrţení jeho růstu nestačí. To zřejmě platí i pro aterosklerotické léze. Potenciální praktické vyuţití inhibitorů angiogeneze se přesto povaţuje za velké. Svědčí pro to i zpráva ve Wall Street Journal: kdyţ byly poznatky o jejich účincích v listopadu 1998 referovány na kongresu Americké kardiologické společnosti, burza okamţitě reagovala, a cena akcií příslušného farmaceutického výrobce se ze dne na den zvýšila o 12,5%. Ve vztahu k ateroskleróze lze uvaţovat o třech cílech aplikace inhibitorů angiogeneze: primární prevence tvorby plátů, sekundární prevence (sníţit rozsah jiţ vytvořených plátů) a stabilizace "zranitelných" plátů, náchylných k ruptuře (ruptura vasa vasorum je základním faktorem ruptury plátu, která je často přímou příčinou infarktu myokardu nebo ischemické mozkové cévní příhody). Při úvahách o takových moţnostech by se ale neměla podceňovat komplexnost patogenetických procesů. Práce Moultonové m.j. ukazuje, ţe aplikace inhibitoru není účinná ani v příliš časné fázi vývoje léze, ani později neţ 32 týdny (v experimentu na myších). "Terapeutické okno" tedy alespoň u myší není příliš velké. Hlavní ale je dokonale porozumět všem pochodům, které angiogenezi regulují. U nádorů bylo např. zjištěno, ţe jedním z předpokladů novotvorby cév je "přesmyk" části populace nádorových buněk na "angiogenní fenotyp", v jehoţ důsledku se změní místní rovnováha mezi pozitivními a negativními endogenními regulátory postnatální angiogeneze. O povaze brzdících mechanizmů a o rozsahu, v jakém musí být vyřazeny, se zatím ví jen velmi málo na to, aby tyto procesy mohly být racionálně a s předvídatelným výsledkem ovlivňovány. Zcela jiný aspekt diskutovanému problému pak dodává skutečnost, ţe velmi aktuální otázkou současné klinické medicíny je podpora angiogeneze jako cesta k zlepšení hojení cévních defektů (poškození endotelu při zavedení stentu aj.). Výsledky pokusů 16

17 Moultonové a spol. by mohly vést k představě, ţe podávání růstových faktorů cévního endotelu je zatíţeno rizikem současné stimulace aterosklerotického procesu. Dosud provedené klinické studie s VEGF (vascular endothelial growth factor), resp. s genem pro VEGF oprávněnost takové obavy nepotvrzují. Naopak, u pacientů léčených tímto způsobem byla tvorba trombů sníţena. I tato oblast je ovšem na samém začátku vývoje, zkušenosti jsou jen krátkodobé a z velmi malého počtu pacientů. (CIRCULATION 99:1653 a ) E, Víte co je to metabolizmus, co je anabolismus, katabolismus, bazální metabolismus, MET, energetická bilance člověka? Metabolismus je souhrn všech dějů v organismu, které slouţí k tvorbě a přeměně látek potřebných pro činnost organismu.anabolismus jsou procesy, kdy dochází k syntéze nových sloučenin, obnovují se energetické zásoby, za současné spotřeby energie. KATABOLISMUS jsou procesy rozkladné. Patří sem oxidativní procesy, při kterých se získává energie. Kaţdý organismus potřebuje pro svou funkci energii. Primárním zdrojem energie je sluneční záření. Rostliny díky slunečnímu záření vytvářejí ţiviny. Ţivočichové musí získávat energii pojídáním rostlin nebo jiných ţivočichů. Energie obsaţená potravě je vyjádřena v kaloriích nebo Joulech a nazývá se energetická hodnota ţivin tuky a bílkoviny 4 Kcal/g, cukry 9 Kcal/g.Spalné teplo je mnoţství tepla uvolněné spálením 1 g ţivin v kalorimetrické bombě, nikoliv v ogranizmu. Pro cukry a tuky je stejné. Pro bílkoviny je hodnota niţší, neţ je skutečný obsah. BAZÁLNÍ METABOLISMUS = základní energetický výdej je energie potřebná pro udrţení základních ţivotních funkcí. U muţů je průměrně kolem 2000 Kcal/24 hod a u ţen asi o 10 % méně. Výsledná hodnota je ovlivněna hmotnosti, výškou věkem, pohlaví. Čím je povrch těla větší, tím větší je bazální metabolismus. Především se odráţí působení hmónů štítné ţlázy tyroxinem. Klidový metabolismus energie potřebná pro udrţení základních funkcí v klidu ( % BM). Basální metabolismus - výpočty 1.Spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého se koriguje na zevní podmínky: Hodnota f STPD (faktor STPD): f STPD = (273/(273+T)) * (p - ( *T *T 2 ))/760 kde p je barometrický tlak v torr, T - teplota v deg Spotřebované mnoţství kyslíku za hodinu SO 2 /h: SO 2 /h = (%O 2 *V)/10 kde V je volum (objem) v l. Korekce spotřebovaného mnoţství kyslíku za hod na podmínky STPD: KSO 2 /h = f STPD * SO 2 /h 17

18 Energetický ekvivalent pro kyslík EE O2 (basální metabolismus naměřený): EE O2 = * RQ [kj] RQ = V1 / A1 V1 = V2 - V3 a A1 = A2 - A3 kde V1 je volum CO2, V2 je volum CO2 celkový a V3 je volum CO2 z bílkovin A1 je volum O2, A2 je volum O2 celkový a A3 je volum O2 z bílkovin. Basální metabolismus výpočet- výdej za hod. BM V /h: BM V /h = KSO 2 /h * EE O2 Povrch těla P: P = a * b * [m 2 ] Basální metabolismus - výdej za hod. na 1 m 2 : BM V /hp = (BM V /h) / P Výpočet bazálního metabolizmu: Muţi: BM T = *( *hmotnost+5.003*výška *věk)/24 Ţeny: BM T = *( *hmotnost+1.850*výška-4.676*věk)/24 BM T se přepočte na 1 m 2 : BM T /hp = BM T / P Výpočet procenta basálního metabolismu: %BM = 100 * (BM V /hp - BM T /hp) / BM T /hp Podklady pro výpočty konkrétní hodnoty BM 1. EV = 16,50 * V02 + 4,62 * VCO2-9,06 * N Weir, EV = 15, 80 * V02 + 4, 86 * VCO2-12, 00 * N Passmore a Eastwood, EV = 15,92 * V02 + 5,21 * VCO2-5,36 * N dtto S korekcí 18

19 4. EV = 15,80 * V02 + 4,90 * VCO2-12,47 * N Corisolasio a EV = 16,18 * V02 + 5,02 * VCO2-5,99 * N Brouwer, EV = 16,58 * V02 + 4,51 * VCO2-5,90 * N Brockway, EV = 16,32 * V02 + 4,60 * VCO2 Weir, EV = 15,89 * V02 + 5,08 * VCO2 Brockway, EV = 21,00 * V02 Weir,1949 Hodnocení energetických potřeb organizmu. Energie se v lidském těle vytváří oxidací základních sloţek potravy nebo oxidací vlastních energetických zásob. V závislosti na sloţení stravy a zastoupení jejích jednotlivých sloţek při metabolických pochodech mají jednotlivé utilizující sloţky odlišné energetické ekvivalenty, které byly stanoveny empiricky měřením tepla vznikajícího jejich dokonalým spálením. Existují dokonce rozdíly ve velikosti kalorického ekvivalentu v jedné skupině substrátů. Aby došlo ke zjednodušení sloţitých výpočtů, byl pro praktické pouţití vyjádřen energetický obsah základní ţiviny jako střední hodnota dané skupiny. Substráty jsou energeticky vyjadřovány v kilokaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kj). Konverzní faktor z jedné kcal na jednotku S1 jeden kj je Pro stanovení energetických potřeb máme k dispozici několik metod, které jsou zaloţeny bud' na přímém sledování energetických potřeb organismu přímou nebo nepřímou kalorimetrií, nebo na odhadu energetické potřeby. Přímá kalorimetrie. Lidské tělo přeměňuje asi 45 % energetického obsahu oxidovaných substrátů na práci a zbylých 55 % na teplo. Energii, která tvoří práci, je dále moţno rozlišit na práci vnitřní (respirace, membránový transport, syntetické procesy atd.) a práci vnější (svalová práce při pohybu). Vzhledem k tomu, ţe i tak zvaná vnitřní práce je v konečném důsledku přeměněna na teplo, je moţno za klidových podmínek odhadovat potřebu energie pomocí sledování tepelného výdeje. Za tímto účelem je moţno měřit tepelnou produkci a teplotní změny, ke kterým dochází v okolí sledovaného jedince. Tato metoda stanovení energetického výdeje se nazývá přímá energometrie. Metoda, která je mimořádně nákladná metodicky i časově. Metoda je zpravidla pouţívána jen k vědeckým účelům. Nepřímá energometrie. Energetický výdej organismu můţe být rovněţ stanoven metodou nepřímé kalorimetrie. Produkce tepla je vypočítávána ze spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého a není tedy měřena přímo. Jsou hodnoceny produkty oxidačních procesů tak můţe být stanoven oxidační koeficient specifických oxidačních substrátů. Princip metody spočívá v tom, ţe oxidace jednotlivých sloţek výţivy je spojena se specifickými hodnotami spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého. Odpad dusíku do moči je pak ekvivalentní rychlosti degradace bílkovin. Kromě aktivity nemocného je tak moţno pomocí nepřímé kalorimetrie sledovat všechny faktory, které mohou ovlivnit energetický výdej, jako je pacientův zdravotní stav, teplota, probíhající sepse a ostatní katabolické děje. Indirektnl kalorimetrii je moţno provádět pomocí dvou základních metod. Při pouţití otevřeného cyklu vyšetřovaná osoba vdechuje atmosférický vzduch z okolí 19

20 a expirovaný vzduch je jímán do speciálního vaku nebo přímo hodnoceno měřicím zařízením. Dále je stanoven jeho objem a obsah kyslíku a oxidu uhličitého. Výsledek je korigován na standardní podmínky BTPS A STPD. Naměřené hodnoty spotřeby kyslíku a produkce kysličníku jsou pouţity pro výpočet energetického výdeje a rychlosti oxidace jednotlivých substrátů. Při pouţití metody uzavřeného cyklu je pacient izolován od okolí a vdechuje z rezervoáru vzduch, vydechováný objem, je pak zbavován kysličníku uhličitého. Pokles mnoţství kyslíku v rezervoáru je pak přímo úměrný rychlosti spotřeby kyslíku, a proto můţe být pouţit k výpočtům velikosti energetického výdeje. Hodnoty, které takto získáme, však nelze pouţít pro výpočet utilizace základních energetických substrátů. Z technických důvodů je tedy jednodušší provádět kalorimetrii nepřímou metodu. Pokud sledujeme spotřebu kyslíku a produkci kysličníku uhličitého současně v jedné časové periodě, můţeme vypočítat hodnotu nazývanou "respirační či metabolický koeficient nebo ekvivalent": RQ=CO2/CO2 VCO2 - mnoţství vyprodukovaného CO2 za jednotku času VO2 - mnoţství kyslíku spotřebovaného za jednotku času Jestliţe měříme spotřebu kyslíku a produkci CO2, můţeme vypočítat velikost energetického výdeje (KEV) organismu podle několika rovnic. Nejjednodušší je pouţít středního energetického ekvivalentu pro kyslík. Jedná se o hodnotu 4.83 kcal/l O2. KEV (kcal/h) = 4.83 x VO2. Výsledná rovnice má chybu asi 8 %. Pokud je známa produkce kysličníku uhličitého, je moţno pouţít druhé rovnice: KEV (kcal/h) = 3.9 x VO x VCO2 Oxidace bílkovin je spojena s vylučováním dusíku do moči. Jeden gram dusíku v moči je ekvivalentní spotřebě 5.94 l kyslíku a produkci 4.76 l C02. Pokud měříme výdej dusíku do moči za jednotku času, je moţno korigovat měření energetického výdeje na frakci oxidovaných bílkovin. V rovnici podle Weira (Weir, 1949) je frakce dusíku odhadnuta na 12.5 %: KEV (kcal/h) = x VO x VCO x Nu Nu = mnoţství dusíku v g vyloučené močí za jednotku času. Rovněţ mnoţství jednotlivých sloţek výţivy, které byly pouţity jako energetický zdroj organismu, můţe být vypočítán podle odpadu dusíku do moči, spotřeby kyslíku a produkce kysličníku uhličitého. Za tímto účelem je moţno pouţít následujících rovnic (Wilmore, 1977): Oxidace bílkovin (G) = 6.25 x (Nu) Oxidace cukrů (G) = - (2.56 x Nu) - (2.91 x VO2) + (4.12 x VCO2) Oxidace tuků (G) = x Nu) + (1.69 x VO2 ) - (1.65 x VCO2) Frakce základního substrátu výţivy, který byl organismem oxidován, závisí kromě 20

21 metabolické situace organismu i na sloţení diety nebo umělé výţivy. Průměrné zastoupení jednotlivých ţivin v naší stravě by mělo být % pro bílkoviny % pro cukry 30-35% pro tuky. Energetický výdej měřený za klidových podmínek závisí i na některých dalších faktorech. Validná výsledky Ize ziskat po hodinách lačnnění, při tělesném klidu, mentální relaxace a v termoneutrálním prostředí u adaptovaného jedince. Celodenní energetický výdej měřený za uvedených podmínek je nazýván bazálním energetickým výdejem (BMR). Při našich běţných meřeních josu podmínkoy méně standardizované a energetický výdej je sledován pouze za podmínek klidových. Tyto hodnoty jsou pak asi o 10% vyšší neţ hodnoty získané za podmínek bazálních a energetický výdej sledovaný za klidových podmínek je nazýván klidovým energetickým výdejem (REE). REE = BMR x 1.1?? Empirické odhady. Hodnoty bazálního energetického výdeje jsou definovány jako takové mnoţství energie, které je potřebné pro to, aby uspokojilo energetické poţadavky organismu za klidových podmínek. Bazální energetický výdej můţe však být rovněţ odhadnut pomocí empirických rovnic.nejvíce pouţívanou rovnicí pro výpočet bazálního energetického výdeje zaloţený na indirektní kalorimetrii je Harris & Benedictův vzorec (Harris a Benedict, 1919): BMR=66+(13.7x8W+5xH)-(6.8xA) (muţi) BMR = (9.6 x BW) + (1.7 x H) - (4.7 x A) (ţeny) BW - tělesná hmotnost v kg H - výška v cm A - věk v letech Hodnoty BMR mohou být také odhadnuty podle Fleischových standardů hodnot energetického výdeje (Fleisch, 1951), které jsou zaloţeny na měření tělesného povrchu. Hodnota velikosti tělesného povrchu můţe být odhadnuta pomocí standardního monogramu na základě vztahu mezi tělesným povrchem, hmotností a výškou. Aktuální hodnota energetického výdeje můţe však být za některých klinických podmínek vyšší neţ hodnota BMR. Pouze během prolongovaného hladovění je energetický výdej sníţen o 10-15%. Energetický výdej stoupá např. vzestupem tělesné teploty (12% na kaţdý stupeň Celsia), dále stoupá při všech druzích stresu (+5 aţ +100%), po poţití potravy (specificko-dynamický vliv potravy: +12% pro bílkoviny 21

22 +6% pro cukry +2% pro tuk +6% pro smíšenou dietu Energetický výdej samozřejmě stoupá při zvýšené fyzické aktivitě. Akutní energetický výdej proto můţe být odhadnut na základě vypočtené hodnoty BMR a faktorů, které tuto hodnotu korigují v závislosti na ostatních proměnných činitelích. Pracovní metabolismus úroveň metabolismu při určité tělesné práci. MET 1 MET je mnoţství kyslíku, které člověk spotřebuje v klidu 1 MET = 3,5 ml O2 / kg /min. lehká práce - 3,0 MET řidič 1,5 MET, údrţbář 2,8 MET střední práce 3,0 4,5 MET..elektrikář 3,4 MET těţká práce 4,6 7,0 MET.horník 6,2 MET velmi těţká práce 7,1 10,0 MET.kácení stromu 8,9 MET vyčerpávající práce - 10,0 MET..struskař 10,1 MET Fyziologická spalná hodnota: cukry 4 kcal/g = 17 kj/g bílkoviny 4 kcal/g = 17 kj/g tuky 9 kcal/g = 39 kj/g Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin za klidových podmínek Základními ţivinami jsou cukry, tuky a bílkoviny, které jsou ve sloţitých kombinacích zastoupeny ve stravě. 1. Trávení při průchodu trávicím traktem jsou jednotlivými enzymy štěpeny na základní stavební části: cukry glukóza tuky glycerol a mastné kyseliny bílkoviny aminokyseliny (20 základních) 2. V buňkách V cytoplazmě je přeměněna glukóza na puryvát, z mastných kyselina a aminokyselin se stává kyselina acetoctová. - V mitochondriích jsou puryvát a K. acetoctová přeměněny na společný meziprodukt Acetyl-koenzym A (A-CoA), který vstupuje do Krebsova cyklu. 3. Krebsův cyklus Dochází zde k úplné oxidaci za vzniku energie, která je vyuţita k syntéze ATP a konečných produktů vody a CO2. Sacharidy Nejzákladnější ţivinou v těle je glukóza a její zásobní forma glykogen. Hladina glukózy v krvi se nazývá glykémie. Její normální hodnota je 3,3 5,5 mmol/l. Krevní cukr vstoupí do buňky, kde se sloučí s fosforem. Jde do zásob jako svalový nebo jaterní glykogen. Nebo se rozkládá: anaerobní glykolýza bez přístupu kyslíku k. mléčná (laktát) - energergetický zisk je 2 3 molekuly ATP aerobní glykolýza v mitochondriích A-CoA Krebsův cyklus - získáme tak molekul ATP Příjem sloţitých cukrů by měl tvořit % denní energetické potřeby. 22

23 Tuky glycerol vstupuje do metabolických procesů glukózy mastné kyseliny β oxidace A-CoA Krebsův cyklus - získáme tak průměrně 160 molekul ATP - pouze za přístupu kyslíku!!! β oxidace mastných kyselin probíhá v mitochondriích. Jejich membrána je ale pro mastné kyseliny nepropustná, proto je potřeba přenašeč L-Karnitin ATP ADP + P + Ε miozinová ATPfáza energie vzniká odtrţením jednoho P s vysokoenergetickou vazbou - umoţňuje tvorbu můstků (práci svalu). Příjem by měl tvoři % denní energetické spotřeby. Bílkoviny Za normální situace se jako zdroj energie nevyuţívají. Organismus sáhne do bílkovin pouze v krajní situaci. Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich účast na metabolických procesech. Humorální řízení organismu je realizováno pomocí hormonů. Hormon je chemická látka vylučovaná do krve, míchy nebo mozkomíšního moku a vyvolávající v cílové tkáni specifickou odpověď. Buňky cílových orgánů jsou vybaveny odpovídajícími receptory. Vylučování hormonů: receptor dostředivá dráha nervové ústředí (hypotalamus) hypofýza řídící hormon do krve cílová endokrinní ţláza hormon do krve cílový orgán Při hormonální regulaci se uplatňuje princip zpětné vazby: např: - např. glykémie sekrece inzulínu glykémie Hormony dělíme dle účinku: 1. Přeměna ţivin: inzulín, glukagon, thyroxin, růstový hormon, kortizol 2. Přeměna neústrojných látek: aldosteron, parathormon, ADH, kalcitonin 3. Hormony sympatoadrenální soustavy: adrenalin, noradrenalin 4. Spouštěcí hormony hypotalamo-hypofyzární: řídí ostatní ţlázy s vnitřní sekrecí 5. Pohlavní orgány: testosteron estrogeny, progesteron, oxytocin Ţlázami s vnitřní sekrecí jsou: - hypofýza (adenohypofýza a neurohypofýza), šišinka, štítná ţláza, příštítná tělíska, nadledviny, slinivka, pohlavní orgány. Hypotalamus řídí adenohypofýzu a koordinuje činnost nervovou s endokrinním s. uvolňující Thyreotropin, Corticotropin, inhibující Somatostatin (sniţuje sekreci růstového hormonu), Dopamin (sniţuje tvorbu prolaktinu) Neurohypofýza Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) - zvyšuje zpětnou resorpci vody v distálních tubulech ledvin - zvyšuje TK - jednak přímo (proto vazopresin), jednak zvýšením zpětné resorpce vody Regulace - jednoduchá z.v. - po zvýšení osmolality stoupá produkce ADH, při poklesu osmolality produkce ADH klesá. Oxytocin - děloţní stahy při porodu, vypuzování mléka, orgasmus Adenohypofýza - řídící ţláza (řídí činnost ostatních ţláz) hormony podněcující činnost ostatních ţláz kortikotropin ACTH (stimuluje kůru nadledvin) 23

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ!

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ! Víte, co máte jíst? Motto: Je potřebné, aby si každý pacient uvědomil, že od roku 1985 do roku 2000 klesla úmrtnost na kardiovaskulární choroby v naší republice u mužů na 58,7 % a u žen na 61,4 %. Tento

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více