Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze z Platnost od

2 č.j.

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 13 3 Učební plán Celkový Ročníkový 23 4 Učební osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Psaní na PC Volitelné předměty Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Strana 3 z 255

4 5 Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 248 Strana 4 z 255

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Motivační název: pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa Žižkova 3, Krnov Ředitel Mgr. Zdeněk Obruča Koordinátor Mgr. Hana Vlčková Kontakty Mgr. L.Smělíková, Mgr. H. Vlčková Telefon , www Fax Zřizovatel: Název Město Krnov IČ Kontakt Adresa Hlavní náměstí 1, Krnov Telefon Fax www Strana 5 z 255

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy ZŠ Žižkova, p.o. v Krnově je úplnou školou pro žáky 1. až 9.ročníku. Byla postavena v letech jako dvě samostatné školy 4. a 6. ZŠ. Obě školy byly v roce 1998 spojeny v jedinou největší školu ve městě. Jedná se o školu sídlištní, která je umístěna ve vhodném prostředí mimo dopravní ruch. Většina žáků školy bydlí na sídlišti, ostatním žákům je škola snadno dostupná prostřednictvím MHD. Dojíždějí k nám také žáci z okolních obcí, především z Úvalna. Ti využívají dobrého vlakového i autobusového spojení. Kolem školy je dostatek prostoru pro bezpečný pohyb dětí i dostatek zeleně. Na 1. stupni ZŠ nabízíme možnost vzdělávání žákům s alergiemi, dětem zdravotně oslabeným a postiženým z celého Krnova i okolí. Tyto třídy pořádají ozdravné pobyty, jsou vybaveny některými speciálními pomůckami (např. čističkami vzduchu, zvlhčovači, inhalátory). Žáci 1.stupně ZŠ mohou také navštěvovat třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Škola vzdělává přibližně 700 žáků s průměrným počtem 24 žáků ve třídě. V jednom ročníku jsou zpravidla tři paralelní třídy. Vybavení školy K výuce má škola k dispozici 30 kmenových tříd. Některým předmětům slouží odborné učebny 3 učebny pro výuku informatiky, 2 učebny pro výuku fyziky a chemie, 2 učebny cizích jazyků, pracovna výtvarné výchovy, 2 studovny, cvičná kuchyň, dílny. Ke dvěma školním budovám patří velká a malá tělocvična s kvalitním povrchem, samostatná budova se školní družinou a areál školního hřiště, který čeká rekonstrukce. Ke sportovním aktivitám žáků i všech pracovníků školy slouží posilovna se solidním vybavením. K občerstvení využívají žáci dvou školních bufetů. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velkou přestávku ve venkovních prostorách areálu školy. V areálu školy stojí budova školní jídelny, kde se žáci i pedagogičtí a správní zaměstnanci mohou stravovat. Všichni vyučující mají své kabinety posupně vybavované počítači. Společně se scházejí ve sborovnách (pro 1. a 2. stupeň ZŠ), kde mohou využívat kopírku, tiskárnu a mají volný přístup k internetu. Na škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště vybavené odbornou pedagogickou literaturou zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. Škola se snaží zajišťovat dobré podmínky pro bezpečné vzdělávání žáků a život školy zajišťovat potřebné hygienické podmínky. Prostory školy jsou dostatečně velké a prosvětlené, postupně procházejí rekonstrukcí prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů. V budoucnosti bude nutné řešit také prostory pro odkládání oděvu a obuvi. Charakteristika pedagogického sboru Strana 6 z 255

7 Pedagogický sbor tvoří přibližně 45 učitelů, 4 vychovatelky ŠD a 2 asistenti pedagoga, kteří pomáhají při výuce žáků se zdravotním postižením a při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Aprobovanost učitelů je vysoká (cca 90%) a odpovídá potřebám školního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 5 speciálních pedagogů, kteří využívají své specializace v práci se zdravotně oslabenými dětmi a při reedukační péči věnované dětem s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Ve výuce se využívá také další specializace některých vyučujících, např. při realizaci vyučovacího předmětu Psaní na PC. Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků kurzy z nabídky KVIC, NIDV (např. kurzy práce s výpočetní technikou, jazykové kurzy aj.). Pro zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb škola zřídila školní poradenské pracoviště. Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při volbě povolání zajišťuje výchovný poradce. Preventivní tým ve složení ředitelství školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a aktivní zájemci zajišťuje komplexní preventivní působení na děti, rodiče i pedagogický tým (viz Minimální preventivní program školy). Dlouhodobé projekty, zapojení do soutěží, veřejného života města Žáci naší školy se každoročně účastní množství různých soutěží pořádaných školou, městem, střediskem volného času, městskou knihovnou, státními organizacemi či soutěží vypisovaných na internetu. Jedná se o velmi široké spektrum zahrnující jak vědomostní soutěže (např. matematické - Klokan, Pythagoriáda, literární, jazykové olympiády), tak soutěže výtvarné, hudební (Karlovarský skřivánek) i sportovní (např. žáci 1.stupně se účastní nasledujících soutěží -fotbalový turnaj McDONALD S CUP (okrskové a okresní kolo), plavecká štafeta Plaveme s EU, sálová kopaná, atletické závody, meziškolní turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd, soutěž v jízdě na kole Mladý cyklista ). Žáci 2.stupně ZŠ dosahují dobrých výsledků především ve volejbalových turnajích. Účastní se florbalových soutěží. Na 1. stupni je škola zapojena do těchto projektů: školy v přírodě, ozdravné dny zdravotně oslabených dětí, zdravá výživa dotované školní mléko, jogurt, zdravé zuby, mladý požárník, Duha žijeme společně (multikulturní výchova), Pomozte dětem, lyžařský výcvik ve 4. a 5. třídě. Na 2.stupni ZŠ se lyžařského výcviku v rámci výuky tělesné výchovy účastní žáci 7.ročníku. Pěknou tradicí se stává také pořádání školních studijně vzdělávacích zájezdů pro žáky 2.stupně ZŠ (dosud uskutečněné zájezdy do Londýna a Paříže a Disneyladnu se setkaly s velkým ohlasem). Dvakrát týdně mají žáci možnost ráno, nultou hodinu, využívat PC učebnu s napojením na Internet. Dále se prezentujeme např. vystoupeními žáků hudebních tříd na veřejnosti. Pořádáme společné akce s MŠ Žižkova a MŠ K. Čapka a Poradnou rané péče - Benjamín (zařízení poskytující sociální služby pro lidi s postižením). Škola se také prezentuje četnými akcemi školní družiny (viz výroční zpráva školy a plány práce ŠD). Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy. Jeho výbor spolupracuje s vedením školy. Pomáhá při finančním zajišťování některých školních akcí, kursů, přispívá na zakoupení věcných cen za bodovaná umístění v různých soutěžích a upomínkové předměty vycházejícím žákům a podobně. V SRPŠ se angažují také rodiče z řad učitelů. Tradiční akcí pořádanou Strana 7 z 255

8 SRPŠ se ve městě staly večírky pořádané pro rodiče, učitele a širokou veřejnost, které se těší značné oblibě. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Snaha třídního učitele o komunikaci se všemi rodiči je maximální (telefonáty, SMS, dopisy). Rodiče jsou pravidelně informováni o školních výsledcích svých dětí, o dění ve škole i úspěších školy jako celku. Někteří se aktivně zapojují do života školy. Rodiče jsou taktéž zapojováni do podpory učení svých dětí. Občas se zapojují do různých činností na úrovni třídy i školy, účastní se školních i mimoškolních akcí. Pravidelně se vyučující a rodiče scházejí 3 x ročně na třídních schůzkách. Zákonní zástupci našich žáků mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícím kdykoliv. Novinkou v komunikaci s rodiči je zavedení konzultačních hodin každého učitele 2.stupně ZŠ, aby rodiče měli možnost častěji a účinněji spolupracovat se školou, s třídními učiteli. Rodiče jsou informováni o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek (www.zs4krnov.cz). V plánu školy je zřízení úřední desky při vstupu do budovy s důležitými a aktuálními informacemi pro veřejnost. Ve škole probíhají společné schůzky rodičů žáků devátých tříd a zástupců středních škol věnované informacím o možnostech dalšího studia vycházejících žáků. Připravujeme taktéž společná setkání pro rodiče žáků šestých tříd, abychom prostřednictvím podaných informací a vzájemné diskuse ulehčili jak rodičům, tak samotným žákům přechod z 1. na 2. stupeň ZŠ. Škola věnuje pozornost slavnostnímu předávání vysvědčení žáků devátých tříd v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově. Z této akce se stala velmi pěkná tradice naší školy oceňovaná i širokou veřejností. Před vlastní tvorbou školního vzdělávacího programu, v rámci analýzy výchozích podmínek školy, měli rodiče možnost formou dotazníku vyjádřit spokojenost či nespokojenost s činností školy a uvést své připomínky a náměty ke zlepšení školní práce a spolupráce s rodiči pro další období. Podobný dotazník bude využíván i v budoucnosti ke zpětné vazbě při autoevaluařních činnostech. Škola má fungující školskou radu, která se mimo jiné zasloužila o zachování prostor pro školní družinu. V rámci poskytování poradenských služeb spolupracuje škola se školskými poradesnkými zařízeními a jinými institucemi a organizacemi zabývajícími se poradenskou činností a prevencí sociálně patologických jevů- Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále, pobočkou v Krnově, Speciálním pedagogickým centrem v Bruntále, Opavě, Ostravě a Olomouci, Střediskem výchovné péče v Krnově, Preventivně informační skupinou Policie ČR v Bruntále, Zdravotním ústavem v Ostravě, pracovištěm v Bruntále-oddělením podpory zdraví, Městským úřadem v Krnově, oddělením sociálně-právní ochrany dětí a rodiny. 2.2 Charakteristika ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Priority školy ve výchově a vzdělávání Naše škola si klade za cíl být školou opravdu základní. Naší prioritou, dlouhodobým cílem či ideálním stavem, ke kterému směřujeme, je dát co největšímu počtu našich žáků kvalitní základy výchovy a vzdělání, na kterých budou moci ve svém budoucím osobním i profesním životě spolehlivě stavět. Strana 8 z 255

9 Chceme, aby naši žáci byli na konci základního vzdělávání vybaveni souborem kvalitních základních vědomostí, dovedností a návyků, které jim pomohou stát se v životě úspěšnými a spokojenými. Důležitou podmínkou pro uskutečňování našich dlouhodobých cílů je nesporně příznivé školní klima, které přináší žákům, jejich rodičům, ale i učitelům školy pozitivní pocity. Za nejdůležitější oblasti, priority, na které naše škola zaměřuje své výchovné a vzdělávací působení, považujeme: Pozitivní přístup k životu, zdravý životní styl, prevenci a bezpečí Vstřícné vztahy, vzájemnou toleranci a fungující komunikaci mezi všemi aktéry výchovy a vzdělávání ve škole Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a kompetentní učitele Motivaci k práci, uznání, spravedlnost a pocit sounáležitosti se školou Vybavení žáků klíčovými kompetencemi, vzdělávání s porozuměním a v souvislostech, aktivní zapojení žáků do procesu učení Specifika naší školy Pro žáky osvobozené z tělesné výchovy a pro žáky se zdravotními problémy (vadné držení těla, ploché nohy, obezita, dýchací potíže, ) nabízí škola zdravotní tělesnou výchovu a základy jógy. Škola velmi dobře spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, využívá služeb Střediska výchovné péče v Krnově, Pedagogicko-psychologických poraden Bruntále (pobočce v Krnově) a v Opavě, Speciálních pedagogických center v Opavě, Ostravě, Olomouci a Bruntále. Přímo ve škole pracuje preventivní tým složený z odborných pracovníků školního metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce a zástupců vedení školy a pedagogického sboru. Ve spolupráci s logopedickou poradnou umožňuje škola dětem s poruchami řeči následnou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga. Na škole probíhá celoročně reedukační péče náprava specifické poruchy učení, dyslexie, ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Žáci na 1.stupni ZŠ se v rámci hudební výchovy učí hrát na zobcovou flétnu. Škola zajišťuje provoz školní družiny ráno před vyučováním (již od 6:00) a odpoledne do 16:30. Činnost školní družiny je velmi pestrá nabízí kroužky dle zájmu dětí, např. základy výuky na PC, plavání, sportovní hry, turistiku, vaření aj. Pro občerstvení žáků slouží dva dobře zásobované školní bufety zajišťují i pitný režim žáků. Žáci mají možnost v případě pěkného počasí trávit přestávky venku v areálu školy pod dohledem pedagogů. V odpoledních hodinách umožňuje škola žákům navštěvovat zájmové útvary sportovního či jiného zaměření. Na 1.stupni škola dlouhodobě provozuje třídy pro zdravotně oslabené děti a děti s alergiemi. Jejich zdraví upevňuje organizováním pravidelných ozdravných pobytů. Strana 9 z 255

10 Po dobrých zkušenostech s rozšířenou výukou hudební výchovy škola nabízí na prvním stupni další ročník s tímto zaměřením. Hudební třídy úzce spolupracují se Základní uměleckou školou v Krnově. Každoročně 1.stupeň ZŠ pořádá pobyty v přírodě a kurzy lyžování. Škola vede žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporuje zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporuje výuku na PC již od 1.ročníku. Škola pečuje o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vzdělává žáky vřazené do režimu speciálního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve formě individuální integrace. Škola pokračuje ve spolupráci se třemi mateřskými školami v Krnově. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu (tj. při výuce, ale i mimo ni) jsou uplatňovány všemi pedagogy. KOMPETENCE K UČENÍ rozvíjíme tím, že: podporujeme zájem žáků o učení tím, že oceňujeme jejich aktivitu a snahu při výběru učiva respektujeme jeho aktuálnost a zájem žáků oceňujeme a využíváme zájmů a dovedností, které žáci získávají mimo vyučování učíme žáky pracovat s informacemi a informačními zdroji: učíme je číst s porozuměním, pracovat s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou, vyhledávat a třídit informace, rozšiřujeme školní knihovnu učíme žáky pracovat postupně, soustředěně, systematicky, nabízíme pomůcky ke snazšímu porozumění a zapamatování si nového učiva zařazujeme práci ve skupinách, učíme žáky spolupracovat učíme žáky prezentovat výsledky svého učení např. formou referátů, plakátů, nástěnek vedeme žáky k sebehodnocení zadáváme termínované domácí úkoly ve vhodných případech využíváme výukové programy nabízíme žákům účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích a olympiádách využíváme srovnávací testy KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ rozvíjíme tím,že: zadáváme problémové úlohy, které vyžadují zjištění problému a nalezení vhodného řešení oceňujeme různé cesty a způsoby řešení společně s žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj problémy s kázní, konflikty mezi žáky, nedodržování společně stanovených pravidel, komunikace s jinými lidmi atd. vedeme žáky k samostatnosti v rozhodování, samostatnému řešení problémů (jak získat vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence Strana 10 z 255

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ rozvíjíme tím, že: učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem i mezi žáky a dalšími osobami učíme žáky správně vyjádřit vlastní postoj, umět vhodně argumentovat a diskutovat podle pravidel efektivní diskuse KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjíme tím, že: snažíme se budovat pozitivní školní a třídní klima vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování do výuky zařazujeme kooperativní činnosti práci ve dvojicích i ve skupinách proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí, učíme žáky přijímat různé role ve skupině umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky a hodnoty využíváme příležitostí k multikulturní výchově seznamujeme žáky i rodiče se školním řádem, neustále jej zdokonalujeme z hlediska práv i povinností žáků, rodičů, učitelů a dalších pracovníků školy při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků KOMPETENCE OBČANSKÉ rozvíjíme tím, že: budujeme společně se žáky demokratická pravidla jednání a soužití ve škole a ve třídách, vytváříme společně pravidla jednání a důsledně trváme na jejich dodržování respektujeme individuality ve školním a třídním kolektivu snažíme se v žácích budovat hrdost na školu, do které chodí, kterou spoluvytvářejí, ovlivňují její jméno, mohou ji reprezentovat na veřejnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ rozvíjíme tím, že: zařazujeme pracovní činnosti přiměřené možnostem dětí, vycházíme z toho, že pro naše žáky je hlavní prací učení dbáme na bezpečnost práce dětí vedeme žáky k osvojování si pracovních a hygienických návyků vedeme žáky k samostatnosti (plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, ocenění práce, úklid) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových (též specifických) poruch učení nebo chování (dále jen VPUCH), posíláme na žádost rodičů i školy (souhlas zákonných zástupců je podmínkou) do školských poradenských zařízení. Na základě výsledků pedagogického a psychologického vyšetření, případně lékařského vyšetření pak škola postupuje. Rozsah a závažnost diagnostikovaných obtíží u jednotlivých žáků jsou indikací k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Strana 11 z 255

12 Naše škola integruje tyto žáky do běžných tříd (individuální integrace). Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP), případně zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, příprava na povolání) respektování zdravotního stavu, rozsahu a závažnosti diagnostikovaných obtíží u postižených či znevýhodněných žáků vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP), jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky, individuální přístup využívání doporučení, podpůrných opatření a pomůcek ve výuce dle pokynů poradenských zařízení zvýšená tolerance při hodnocení a klasifikaci písemných či ústních projevů žáků jednotný přístup všech vyučujících reedukační péče, případně náprava řeči úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a se zákonnými zástupci žáků V případě potřeby ředitel školy zajistí asistenta pedagoga, dyslektickou asistentku pro reedukační péči, logopedickou asistentku. Na 1. stupni ZŠ zařadíme tyto děti do tříd pro děti s alergiemi a jinak zdravotně oslabené děti, v nichž je nižší počet žáků. V případě, že se VPUCH projeví později, pokračuje takový žák ve své kmenové třídě a jsou mu zajištěny náležité podmínky (viz výše). Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků s VPUCH na 1. i 2. stupni ZŠ zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Prognóza žáka s vývojovými poruchami učení a chování je vždy individuální. Učitelé vyučují podle IVP, je-li navržen. IVP zpracovávají dle doporučení konzultanta poradenských zařízení třídní učitel, vyučující jazyků, případně další vyučující či odborníci podle typu žákovy specifické vývojové poruchy učení a chování. Na jeho vypracování se podílí i zákonný zástupce, schvaluje ho ředitel školy. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody. Pedagogičtí pracovníci se snaží umožnit těmto žákům vzdělávání v běžných školních podmínkách, respektovat rozsah a závažnost jejich obtíží, pokračovat v nezatěžujících sociálních vztazích. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Naši školu navštěvují i děti jiných národností. Někteří se bez vážnějších problémů integrují do běžné školy, jiným to činí potíže. Při vzdělávání těchto žáků klademe důraz především na osvojení českého jazyka, přibližujeme jim národní tradice a kulturu. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit sounáležitosti k jejich etniku a kultuře. Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Pro tyto žáky zajišťuje škola asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná, volí vhodné přístupy, zprostředkovává lepší komunikaci se zákonnými zástupci a vytváří ve škole příznivé společenské klima. Strana 12 z 255

13 Cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským zařízením a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na 1. stupni ZŠ učitelky diferencují výuku. Zadávají žákům více samostatné práce, připravují pro ně problémové úlohy, kvízy, hlavolamy apod., procvičující jejich pozornost, soustředění, paměť, zálibu v řešení problémových úloh. Nejnadanější žáci zpravidla odcházejí po 5.ročníku na osmileté gymnázium nebo do třídy s rozšířenou výukou matematiky či sportovní třídy, občas i po 7. ročníku na šestiletá gymnázia s rozšířenou výukou cizích jazyků. Přesto i na druhém stupni ZŠ se učitelé snaží vyhledávat a rozvíjet talent, nadání dětí. Výuka cizích jazyků probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáků. Stejně tak diferencují učitelé při výuce jiných předmětů. V ročníku si žáci vybírají z nabídky několika volitelných předmětů podle svého zájmu a nadání i podle možností školy, v 9. ročníku podle předpokládané orientace při volbě povolání. Jsou tak respektovány individuální studijní předpoklady žáků, kteří jsou zároveň vedeni k osobní odpovědnosti za výběr předmětů. Žáci výtvarně, hudebně nebo literárně nadaní se zapojují v rámci školy nebo mimo ni do různých soutěží. Pohybově nadaní žáci jsou podporování v rozvíjení pohybových a sportovních aktivit, také reprezentují školu v různých soutěžích. Talentovaní žáci někdy mívají výkyvy v chování, proto je usměrňujeme v osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Úvod o ČJ; Sloh 8. ročník Občanská výchova Osobnost Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry Strana 13 z 255

14 8. ročník Občanská výchova Osobnost Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry 8. ročník Občanská výchova Osobnost Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Prevence zneužívání návykových látek 7. ročník Občanská výchova Osobní bezpečí 8. ročník Občanská výchova Osobnost Přírodopis Biologie člověka: soustava nervová Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh; Literatura 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Občanská výchova Osobnost 9. ročník Český jazyk a literatura Strana 14 z 255

15 Sloh Poznávání lidí - integrace ve výuce 6. ročník Anglický jazyk P2: Introduction (Úvod); P2: Unit 1 - My life (Můj život) 8. ročník Anglický jazyk P3: Unit 1 Home and Away (Doma a mimo domov) Občanská výchova Osobnost 9. ročník Anglický jazyk P3: Unit 7 - Problems (Problémy-Školní pravidla) Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry 8. ročník Občanská výchova Lidská sexualita Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Komunikace - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Úvod o ČJ; Zvuková stránka jazyka; Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Anglický jazyk P3: Unit 3 Tomorrow s World (Zítřejší svět) 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Anglický jazyk P3: Unit 7 - Problems (Problémy-Školní pravidla) Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 6. ročník Výtvarná výchova Strana 15 z 255

16 Prostorové vyjádření 7. ročník Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 8. ročník Občanská výchova Volba povolání Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 9. ročník Výtvarná výchova Prostorové vyjádření Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Škola Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 9. ročník Občanská výchova Právo, společnost a my VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Škola Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Naše vlast 7. ročník Občanská výchova Lidská práva 8. ročník Občanská výchova Právo a norma Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 7. ročník Občanská výchova Stát a demokracie Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 8. ročník Občanská výchova Právo a norma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Strana 16 z 255

17 9. ročník Občanská výchova Globální svět Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem Zeměpis Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 8. ročník Anglický jazyk P3: Extension 1 (Rozšíření-rodinný život v ČR a VB); P3: Extension 2 (Rozšíření-Kanada) 9. ročník Anglický jazyk P3: Unit 5 London (Londýn); P3: Extension 3 (Rozšíření-New York) Občanská výchova Mezinárodní vztahy Jsme Evropané - pokrytí předmětem Dějepis Jsme Evropané - integrace ve výuce 7. ročník Dějepis IX. Český stát v století Občanská výchova Stát a demokracie MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí předmětem Dějepis Kulturní diference - integrace ve výuce 7. ročník Občanská výchova Kultura 8. ročník Dějepis I. Na prahu nového věku Lidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Lidská práva 8. ročník Občanská výchova Prevence zneužívaní návykových látek Etnický původ - pokrytí předmětem Strana 17 z 255

18 Dějepis Zeměpis Etnický původ - integrace ve výuce 8. ročník Dějepis I. Na prahu nového věku Multikulturalita - integrace ve výuce 6. ročník Anglický jazyk P1: Unit 6 - People (Lidé) 8. ročník Anglický jazyk P3: Unit 1 Home and Away (Doma a mimo domov) 9. ročník Český jazyk a literatura Obecné výklady o českém jazyce Občanská výchova Globální svět Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Lidská práva ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ekosystém les Základní podmínky života - integrace ve výuce 9. ročník Chemie Energie a chemická reakce Přírodopis Geologie-Pedologie; Geologie-podzemní voda Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ochrana přírody 8. ročník Fyzika Jaderná energie 9. ročník Chemie Chemie a společnost Přírodopis Ekologie Strana 18 z 255

19 Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Zeměpis Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ekosystém les Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 9. ročník Přírodopis Ekologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Dějepis Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Dějepis IV. Svět ve 2. polovině 19.st. Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Informatika Prezentace v PowerPointu 8. ročník Český jazyk a literatura Strana 19 z 255

20 Sloh Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Informatika Prezentace v PowerPointu Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Strana 20 z 255

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola - Kopie Verze konečná z 15. 12. 2009 Platnost od 2007/2008 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více