Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze z Platnost od

2 č.j.

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 13 3 Učební plán Celkový Ročníkový 23 4 Učební osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Psaní na PC Volitelné předměty Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Strana 3 z 255

4 5 Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 248 Strana 4 z 255

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Motivační název: pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa Žižkova 3, Krnov Ředitel Mgr. Zdeněk Obruča Koordinátor Mgr. Hana Vlčková Kontakty Mgr. L.Smělíková, Mgr. H. Vlčková Telefon , www Fax Zřizovatel: Název Město Krnov IČ Kontakt Adresa Hlavní náměstí 1, Krnov Telefon Fax www Strana 5 z 255

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy ZŠ Žižkova, p.o. v Krnově je úplnou školou pro žáky 1. až 9.ročníku. Byla postavena v letech jako dvě samostatné školy 4. a 6. ZŠ. Obě školy byly v roce 1998 spojeny v jedinou největší školu ve městě. Jedná se o školu sídlištní, která je umístěna ve vhodném prostředí mimo dopravní ruch. Většina žáků školy bydlí na sídlišti, ostatním žákům je škola snadno dostupná prostřednictvím MHD. Dojíždějí k nám také žáci z okolních obcí, především z Úvalna. Ti využívají dobrého vlakového i autobusového spojení. Kolem školy je dostatek prostoru pro bezpečný pohyb dětí i dostatek zeleně. Na 1. stupni ZŠ nabízíme možnost vzdělávání žákům s alergiemi, dětem zdravotně oslabeným a postiženým z celého Krnova i okolí. Tyto třídy pořádají ozdravné pobyty, jsou vybaveny některými speciálními pomůckami (např. čističkami vzduchu, zvlhčovači, inhalátory). Žáci 1.stupně ZŠ mohou také navštěvovat třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Škola vzdělává přibližně 700 žáků s průměrným počtem 24 žáků ve třídě. V jednom ročníku jsou zpravidla tři paralelní třídy. Vybavení školy K výuce má škola k dispozici 30 kmenových tříd. Některým předmětům slouží odborné učebny 3 učebny pro výuku informatiky, 2 učebny pro výuku fyziky a chemie, 2 učebny cizích jazyků, pracovna výtvarné výchovy, 2 studovny, cvičná kuchyň, dílny. Ke dvěma školním budovám patří velká a malá tělocvična s kvalitním povrchem, samostatná budova se školní družinou a areál školního hřiště, který čeká rekonstrukce. Ke sportovním aktivitám žáků i všech pracovníků školy slouží posilovna se solidním vybavením. K občerstvení využívají žáci dvou školních bufetů. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velkou přestávku ve venkovních prostorách areálu školy. V areálu školy stojí budova školní jídelny, kde se žáci i pedagogičtí a správní zaměstnanci mohou stravovat. Všichni vyučující mají své kabinety posupně vybavované počítači. Společně se scházejí ve sborovnách (pro 1. a 2. stupeň ZŠ), kde mohou využívat kopírku, tiskárnu a mají volný přístup k internetu. Na škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště vybavené odbornou pedagogickou literaturou zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. Škola se snaží zajišťovat dobré podmínky pro bezpečné vzdělávání žáků a život školy zajišťovat potřebné hygienické podmínky. Prostory školy jsou dostatečně velké a prosvětlené, postupně procházejí rekonstrukcí prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů. V budoucnosti bude nutné řešit také prostory pro odkládání oděvu a obuvi. Charakteristika pedagogického sboru Strana 6 z 255

7 Pedagogický sbor tvoří přibližně 45 učitelů, 4 vychovatelky ŠD a 2 asistenti pedagoga, kteří pomáhají při výuce žáků se zdravotním postižením a při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Aprobovanost učitelů je vysoká (cca 90%) a odpovídá potřebám školního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 5 speciálních pedagogů, kteří využívají své specializace v práci se zdravotně oslabenými dětmi a při reedukační péči věnované dětem s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Ve výuce se využívá také další specializace některých vyučujících, např. při realizaci vyučovacího předmětu Psaní na PC. Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků kurzy z nabídky KVIC, NIDV (např. kurzy práce s výpočetní technikou, jazykové kurzy aj.). Pro zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb škola zřídila školní poradenské pracoviště. Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při volbě povolání zajišťuje výchovný poradce. Preventivní tým ve složení ředitelství školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a aktivní zájemci zajišťuje komplexní preventivní působení na děti, rodiče i pedagogický tým (viz Minimální preventivní program školy). Dlouhodobé projekty, zapojení do soutěží, veřejného života města Žáci naší školy se každoročně účastní množství různých soutěží pořádaných školou, městem, střediskem volného času, městskou knihovnou, státními organizacemi či soutěží vypisovaných na internetu. Jedná se o velmi široké spektrum zahrnující jak vědomostní soutěže (např. matematické - Klokan, Pythagoriáda, literární, jazykové olympiády), tak soutěže výtvarné, hudební (Karlovarský skřivánek) i sportovní (např. žáci 1.stupně se účastní nasledujících soutěží -fotbalový turnaj McDONALD S CUP (okrskové a okresní kolo), plavecká štafeta Plaveme s EU, sálová kopaná, atletické závody, meziškolní turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd, soutěž v jízdě na kole Mladý cyklista ). Žáci 2.stupně ZŠ dosahují dobrých výsledků především ve volejbalových turnajích. Účastní se florbalových soutěží. Na 1. stupni je škola zapojena do těchto projektů: školy v přírodě, ozdravné dny zdravotně oslabených dětí, zdravá výživa dotované školní mléko, jogurt, zdravé zuby, mladý požárník, Duha žijeme společně (multikulturní výchova), Pomozte dětem, lyžařský výcvik ve 4. a 5. třídě. Na 2.stupni ZŠ se lyžařského výcviku v rámci výuky tělesné výchovy účastní žáci 7.ročníku. Pěknou tradicí se stává také pořádání školních studijně vzdělávacích zájezdů pro žáky 2.stupně ZŠ (dosud uskutečněné zájezdy do Londýna a Paříže a Disneyladnu se setkaly s velkým ohlasem). Dvakrát týdně mají žáci možnost ráno, nultou hodinu, využívat PC učebnu s napojením na Internet. Dále se prezentujeme např. vystoupeními žáků hudebních tříd na veřejnosti. Pořádáme společné akce s MŠ Žižkova a MŠ K. Čapka a Poradnou rané péče - Benjamín (zařízení poskytující sociální služby pro lidi s postižením). Škola se také prezentuje četnými akcemi školní družiny (viz výroční zpráva školy a plány práce ŠD). Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy. Jeho výbor spolupracuje s vedením školy. Pomáhá při finančním zajišťování některých školních akcí, kursů, přispívá na zakoupení věcných cen za bodovaná umístění v různých soutěžích a upomínkové předměty vycházejícím žákům a podobně. V SRPŠ se angažují také rodiče z řad učitelů. Tradiční akcí pořádanou Strana 7 z 255

8 SRPŠ se ve městě staly večírky pořádané pro rodiče, učitele a širokou veřejnost, které se těší značné oblibě. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Snaha třídního učitele o komunikaci se všemi rodiči je maximální (telefonáty, SMS, dopisy). Rodiče jsou pravidelně informováni o školních výsledcích svých dětí, o dění ve škole i úspěších školy jako celku. Někteří se aktivně zapojují do života školy. Rodiče jsou taktéž zapojováni do podpory učení svých dětí. Občas se zapojují do různých činností na úrovni třídy i školy, účastní se školních i mimoškolních akcí. Pravidelně se vyučující a rodiče scházejí 3 x ročně na třídních schůzkách. Zákonní zástupci našich žáků mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícím kdykoliv. Novinkou v komunikaci s rodiči je zavedení konzultačních hodin každého učitele 2.stupně ZŠ, aby rodiče měli možnost častěji a účinněji spolupracovat se školou, s třídními učiteli. Rodiče jsou informováni o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek (www.zs4krnov.cz). V plánu školy je zřízení úřední desky při vstupu do budovy s důležitými a aktuálními informacemi pro veřejnost. Ve škole probíhají společné schůzky rodičů žáků devátých tříd a zástupců středních škol věnované informacím o možnostech dalšího studia vycházejících žáků. Připravujeme taktéž společná setkání pro rodiče žáků šestých tříd, abychom prostřednictvím podaných informací a vzájemné diskuse ulehčili jak rodičům, tak samotným žákům přechod z 1. na 2. stupeň ZŠ. Škola věnuje pozornost slavnostnímu předávání vysvědčení žáků devátých tříd v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově. Z této akce se stala velmi pěkná tradice naší školy oceňovaná i širokou veřejností. Před vlastní tvorbou školního vzdělávacího programu, v rámci analýzy výchozích podmínek školy, měli rodiče možnost formou dotazníku vyjádřit spokojenost či nespokojenost s činností školy a uvést své připomínky a náměty ke zlepšení školní práce a spolupráce s rodiči pro další období. Podobný dotazník bude využíván i v budoucnosti ke zpětné vazbě při autoevaluařních činnostech. Škola má fungující školskou radu, která se mimo jiné zasloužila o zachování prostor pro školní družinu. V rámci poskytování poradenských služeb spolupracuje škola se školskými poradesnkými zařízeními a jinými institucemi a organizacemi zabývajícími se poradenskou činností a prevencí sociálně patologických jevů- Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále, pobočkou v Krnově, Speciálním pedagogickým centrem v Bruntále, Opavě, Ostravě a Olomouci, Střediskem výchovné péče v Krnově, Preventivně informační skupinou Policie ČR v Bruntále, Zdravotním ústavem v Ostravě, pracovištěm v Bruntále-oddělením podpory zdraví, Městským úřadem v Krnově, oddělením sociálně-právní ochrany dětí a rodiny. 2.2 Charakteristika ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Priority školy ve výchově a vzdělávání Naše škola si klade za cíl být školou opravdu základní. Naší prioritou, dlouhodobým cílem či ideálním stavem, ke kterému směřujeme, je dát co největšímu počtu našich žáků kvalitní základy výchovy a vzdělání, na kterých budou moci ve svém budoucím osobním i profesním životě spolehlivě stavět. Strana 8 z 255

9 Chceme, aby naši žáci byli na konci základního vzdělávání vybaveni souborem kvalitních základních vědomostí, dovedností a návyků, které jim pomohou stát se v životě úspěšnými a spokojenými. Důležitou podmínkou pro uskutečňování našich dlouhodobých cílů je nesporně příznivé školní klima, které přináší žákům, jejich rodičům, ale i učitelům školy pozitivní pocity. Za nejdůležitější oblasti, priority, na které naše škola zaměřuje své výchovné a vzdělávací působení, považujeme: Pozitivní přístup k životu, zdravý životní styl, prevenci a bezpečí Vstřícné vztahy, vzájemnou toleranci a fungující komunikaci mezi všemi aktéry výchovy a vzdělávání ve škole Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a kompetentní učitele Motivaci k práci, uznání, spravedlnost a pocit sounáležitosti se školou Vybavení žáků klíčovými kompetencemi, vzdělávání s porozuměním a v souvislostech, aktivní zapojení žáků do procesu učení Specifika naší školy Pro žáky osvobozené z tělesné výchovy a pro žáky se zdravotními problémy (vadné držení těla, ploché nohy, obezita, dýchací potíže, ) nabízí škola zdravotní tělesnou výchovu a základy jógy. Škola velmi dobře spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, využívá služeb Střediska výchovné péče v Krnově, Pedagogicko-psychologických poraden Bruntále (pobočce v Krnově) a v Opavě, Speciálních pedagogických center v Opavě, Ostravě, Olomouci a Bruntále. Přímo ve škole pracuje preventivní tým složený z odborných pracovníků školního metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce a zástupců vedení školy a pedagogického sboru. Ve spolupráci s logopedickou poradnou umožňuje škola dětem s poruchami řeči následnou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga. Na škole probíhá celoročně reedukační péče náprava specifické poruchy učení, dyslexie, ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Žáci na 1.stupni ZŠ se v rámci hudební výchovy učí hrát na zobcovou flétnu. Škola zajišťuje provoz školní družiny ráno před vyučováním (již od 6:00) a odpoledne do 16:30. Činnost školní družiny je velmi pestrá nabízí kroužky dle zájmu dětí, např. základy výuky na PC, plavání, sportovní hry, turistiku, vaření aj. Pro občerstvení žáků slouží dva dobře zásobované školní bufety zajišťují i pitný režim žáků. Žáci mají možnost v případě pěkného počasí trávit přestávky venku v areálu školy pod dohledem pedagogů. V odpoledních hodinách umožňuje škola žákům navštěvovat zájmové útvary sportovního či jiného zaměření. Na 1.stupni škola dlouhodobě provozuje třídy pro zdravotně oslabené děti a děti s alergiemi. Jejich zdraví upevňuje organizováním pravidelných ozdravných pobytů. Strana 9 z 255

10 Po dobrých zkušenostech s rozšířenou výukou hudební výchovy škola nabízí na prvním stupni další ročník s tímto zaměřením. Hudební třídy úzce spolupracují se Základní uměleckou školou v Krnově. Každoročně 1.stupeň ZŠ pořádá pobyty v přírodě a kurzy lyžování. Škola vede žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporuje zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporuje výuku na PC již od 1.ročníku. Škola pečuje o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vzdělává žáky vřazené do režimu speciálního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve formě individuální integrace. Škola pokračuje ve spolupráci se třemi mateřskými školami v Krnově. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu (tj. při výuce, ale i mimo ni) jsou uplatňovány všemi pedagogy. KOMPETENCE K UČENÍ rozvíjíme tím, že: podporujeme zájem žáků o učení tím, že oceňujeme jejich aktivitu a snahu při výběru učiva respektujeme jeho aktuálnost a zájem žáků oceňujeme a využíváme zájmů a dovedností, které žáci získávají mimo vyučování učíme žáky pracovat s informacemi a informačními zdroji: učíme je číst s porozuměním, pracovat s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou, vyhledávat a třídit informace, rozšiřujeme školní knihovnu učíme žáky pracovat postupně, soustředěně, systematicky, nabízíme pomůcky ke snazšímu porozumění a zapamatování si nového učiva zařazujeme práci ve skupinách, učíme žáky spolupracovat učíme žáky prezentovat výsledky svého učení např. formou referátů, plakátů, nástěnek vedeme žáky k sebehodnocení zadáváme termínované domácí úkoly ve vhodných případech využíváme výukové programy nabízíme žákům účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích a olympiádách využíváme srovnávací testy KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ rozvíjíme tím,že: zadáváme problémové úlohy, které vyžadují zjištění problému a nalezení vhodného řešení oceňujeme různé cesty a způsoby řešení společně s žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj problémy s kázní, konflikty mezi žáky, nedodržování společně stanovených pravidel, komunikace s jinými lidmi atd. vedeme žáky k samostatnosti v rozhodování, samostatnému řešení problémů (jak získat vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence Strana 10 z 255

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ rozvíjíme tím, že: učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem i mezi žáky a dalšími osobami učíme žáky správně vyjádřit vlastní postoj, umět vhodně argumentovat a diskutovat podle pravidel efektivní diskuse KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjíme tím, že: snažíme se budovat pozitivní školní a třídní klima vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování do výuky zařazujeme kooperativní činnosti práci ve dvojicích i ve skupinách proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí, učíme žáky přijímat různé role ve skupině umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky a hodnoty využíváme příležitostí k multikulturní výchově seznamujeme žáky i rodiče se školním řádem, neustále jej zdokonalujeme z hlediska práv i povinností žáků, rodičů, učitelů a dalších pracovníků školy při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků KOMPETENCE OBČANSKÉ rozvíjíme tím, že: budujeme společně se žáky demokratická pravidla jednání a soužití ve škole a ve třídách, vytváříme společně pravidla jednání a důsledně trváme na jejich dodržování respektujeme individuality ve školním a třídním kolektivu snažíme se v žácích budovat hrdost na školu, do které chodí, kterou spoluvytvářejí, ovlivňují její jméno, mohou ji reprezentovat na veřejnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ rozvíjíme tím, že: zařazujeme pracovní činnosti přiměřené možnostem dětí, vycházíme z toho, že pro naše žáky je hlavní prací učení dbáme na bezpečnost práce dětí vedeme žáky k osvojování si pracovních a hygienických návyků vedeme žáky k samostatnosti (plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, ocenění práce, úklid) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových (též specifických) poruch učení nebo chování (dále jen VPUCH), posíláme na žádost rodičů i školy (souhlas zákonných zástupců je podmínkou) do školských poradenských zařízení. Na základě výsledků pedagogického a psychologického vyšetření, případně lékařského vyšetření pak škola postupuje. Rozsah a závažnost diagnostikovaných obtíží u jednotlivých žáků jsou indikací k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Strana 11 z 255

12 Naše škola integruje tyto žáky do běžných tříd (individuální integrace). Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP), případně zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, příprava na povolání) respektování zdravotního stavu, rozsahu a závažnosti diagnostikovaných obtíží u postižených či znevýhodněných žáků vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP), jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky, individuální přístup využívání doporučení, podpůrných opatření a pomůcek ve výuce dle pokynů poradenských zařízení zvýšená tolerance při hodnocení a klasifikaci písemných či ústních projevů žáků jednotný přístup všech vyučujících reedukační péče, případně náprava řeči úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a se zákonnými zástupci žáků V případě potřeby ředitel školy zajistí asistenta pedagoga, dyslektickou asistentku pro reedukační péči, logopedickou asistentku. Na 1. stupni ZŠ zařadíme tyto děti do tříd pro děti s alergiemi a jinak zdravotně oslabené děti, v nichž je nižší počet žáků. V případě, že se VPUCH projeví později, pokračuje takový žák ve své kmenové třídě a jsou mu zajištěny náležité podmínky (viz výše). Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků s VPUCH na 1. i 2. stupni ZŠ zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Prognóza žáka s vývojovými poruchami učení a chování je vždy individuální. Učitelé vyučují podle IVP, je-li navržen. IVP zpracovávají dle doporučení konzultanta poradenských zařízení třídní učitel, vyučující jazyků, případně další vyučující či odborníci podle typu žákovy specifické vývojové poruchy učení a chování. Na jeho vypracování se podílí i zákonný zástupce, schvaluje ho ředitel školy. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody. Pedagogičtí pracovníci se snaží umožnit těmto žákům vzdělávání v běžných školních podmínkách, respektovat rozsah a závažnost jejich obtíží, pokračovat v nezatěžujících sociálních vztazích. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Naši školu navštěvují i děti jiných národností. Někteří se bez vážnějších problémů integrují do běžné školy, jiným to činí potíže. Při vzdělávání těchto žáků klademe důraz především na osvojení českého jazyka, přibližujeme jim národní tradice a kulturu. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit sounáležitosti k jejich etniku a kultuře. Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Pro tyto žáky zajišťuje škola asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná, volí vhodné přístupy, zprostředkovává lepší komunikaci se zákonnými zástupci a vytváří ve škole příznivé společenské klima. Strana 12 z 255

13 Cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským zařízením a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na 1. stupni ZŠ učitelky diferencují výuku. Zadávají žákům více samostatné práce, připravují pro ně problémové úlohy, kvízy, hlavolamy apod., procvičující jejich pozornost, soustředění, paměť, zálibu v řešení problémových úloh. Nejnadanější žáci zpravidla odcházejí po 5.ročníku na osmileté gymnázium nebo do třídy s rozšířenou výukou matematiky či sportovní třídy, občas i po 7. ročníku na šestiletá gymnázia s rozšířenou výukou cizích jazyků. Přesto i na druhém stupni ZŠ se učitelé snaží vyhledávat a rozvíjet talent, nadání dětí. Výuka cizích jazyků probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáků. Stejně tak diferencují učitelé při výuce jiných předmětů. V ročníku si žáci vybírají z nabídky několika volitelných předmětů podle svého zájmu a nadání i podle možností školy, v 9. ročníku podle předpokládané orientace při volbě povolání. Jsou tak respektovány individuální studijní předpoklady žáků, kteří jsou zároveň vedeni k osobní odpovědnosti za výběr předmětů. Žáci výtvarně, hudebně nebo literárně nadaní se zapojují v rámci školy nebo mimo ni do různých soutěží. Pohybově nadaní žáci jsou podporování v rozvíjení pohybových a sportovních aktivit, také reprezentují školu v různých soutěžích. Talentovaní žáci někdy mívají výkyvy v chování, proto je usměrňujeme v osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Úvod o ČJ; Sloh 8. ročník Občanská výchova Osobnost Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry Strana 13 z 255

14 8. ročník Občanská výchova Osobnost Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry 8. ročník Občanská výchova Osobnost Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Prevence zneužívání návykových látek 7. ročník Občanská výchova Osobní bezpečí 8. ročník Občanská výchova Osobnost Přírodopis Biologie člověka: soustava nervová Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh; Literatura 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Občanská výchova Osobnost 9. ročník Český jazyk a literatura Strana 14 z 255

15 Sloh Poznávání lidí - integrace ve výuce 6. ročník Anglický jazyk P2: Introduction (Úvod); P2: Unit 1 - My life (Můj život) 8. ročník Anglický jazyk P3: Unit 1 Home and Away (Doma a mimo domov) Občanská výchova Osobnost 9. ročník Anglický jazyk P3: Unit 7 - Problems (Problémy-Školní pravidla) Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry 8. ročník Občanská výchova Lidská sexualita Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Komunikace - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Úvod o ČJ; Zvuková stránka jazyka; Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Anglický jazyk P3: Unit 3 Tomorrow s World (Zítřejší svět) 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Anglický jazyk P3: Unit 7 - Problems (Problémy-Školní pravidla) Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 6. ročník Výtvarná výchova Strana 15 z 255

16 Prostorové vyjádření 7. ročník Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 8. ročník Občanská výchova Volba povolání Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 9. ročník Výtvarná výchova Prostorové vyjádření Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Škola Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 9. ročník Občanská výchova Právo, společnost a my VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Škola Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Naše vlast 7. ročník Občanská výchova Lidská práva 8. ročník Občanská výchova Právo a norma Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 7. ročník Občanská výchova Stát a demokracie Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 8. ročník Občanská výchova Právo a norma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Strana 16 z 255

17 9. ročník Občanská výchova Globální svět Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem Zeměpis Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 8. ročník Anglický jazyk P3: Extension 1 (Rozšíření-rodinný život v ČR a VB); P3: Extension 2 (Rozšíření-Kanada) 9. ročník Anglický jazyk P3: Unit 5 London (Londýn); P3: Extension 3 (Rozšíření-New York) Občanská výchova Mezinárodní vztahy Jsme Evropané - pokrytí předmětem Dějepis Jsme Evropané - integrace ve výuce 7. ročník Dějepis IX. Český stát v století Občanská výchova Stát a demokracie MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí předmětem Dějepis Kulturní diference - integrace ve výuce 7. ročník Občanská výchova Kultura 8. ročník Dějepis I. Na prahu nového věku Lidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Lidská práva 8. ročník Občanská výchova Prevence zneužívaní návykových látek Etnický původ - pokrytí předmětem Strana 17 z 255

18 Dějepis Zeměpis Etnický původ - integrace ve výuce 8. ročník Dějepis I. Na prahu nového věku Multikulturalita - integrace ve výuce 6. ročník Anglický jazyk P1: Unit 6 - People (Lidé) 8. ročník Anglický jazyk P3: Unit 1 Home and Away (Doma a mimo domov) 9. ročník Český jazyk a literatura Obecné výklady o českém jazyce Občanská výchova Globální svět Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Lidská práva ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ekosystém les Základní podmínky života - integrace ve výuce 9. ročník Chemie Energie a chemická reakce Přírodopis Geologie-Pedologie; Geologie-podzemní voda Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ochrana přírody 8. ročník Fyzika Jaderná energie 9. ročník Chemie Chemie a společnost Přírodopis Ekologie Strana 18 z 255

19 Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Zeměpis Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ekosystém les Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 9. ročník Přírodopis Ekologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Dějepis Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Dějepis IV. Svět ve 2. polovině 19.st. Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Informatika Prezentace v PowerPointu 8. ročník Český jazyk a literatura Strana 19 z 255

20 Sloh Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Informatika Prezentace v PowerPointu Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Strana 20 z 255

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola - Kopie Verze konečná z 15. 12. 2009 Platnost od 2007/2008 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více