Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze z Platnost od

2 č.j.

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 13 3 Učební plán Celkový Ročníkový 23 4 Učební osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Psaní na PC Volitelné předměty Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Strana 3 z 255

4 5 Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 248 Strana 4 z 255

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Motivační název: pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa Žižkova 3, Krnov Ředitel Mgr. Zdeněk Obruča Koordinátor Mgr. Hana Vlčková Kontakty Mgr. L.Smělíková, Mgr. H. Vlčková Telefon , www Fax Zřizovatel: Název Město Krnov IČ Kontakt Adresa Hlavní náměstí 1, Krnov Telefon Fax www Strana 5 z 255

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy ZŠ Žižkova, p.o. v Krnově je úplnou školou pro žáky 1. až 9.ročníku. Byla postavena v letech jako dvě samostatné školy 4. a 6. ZŠ. Obě školy byly v roce 1998 spojeny v jedinou největší školu ve městě. Jedná se o školu sídlištní, která je umístěna ve vhodném prostředí mimo dopravní ruch. Většina žáků školy bydlí na sídlišti, ostatním žákům je škola snadno dostupná prostřednictvím MHD. Dojíždějí k nám také žáci z okolních obcí, především z Úvalna. Ti využívají dobrého vlakového i autobusového spojení. Kolem školy je dostatek prostoru pro bezpečný pohyb dětí i dostatek zeleně. Na 1. stupni ZŠ nabízíme možnost vzdělávání žákům s alergiemi, dětem zdravotně oslabeným a postiženým z celého Krnova i okolí. Tyto třídy pořádají ozdravné pobyty, jsou vybaveny některými speciálními pomůckami (např. čističkami vzduchu, zvlhčovači, inhalátory). Žáci 1.stupně ZŠ mohou také navštěvovat třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Škola vzdělává přibližně 700 žáků s průměrným počtem 24 žáků ve třídě. V jednom ročníku jsou zpravidla tři paralelní třídy. Vybavení školy K výuce má škola k dispozici 30 kmenových tříd. Některým předmětům slouží odborné učebny 3 učebny pro výuku informatiky, 2 učebny pro výuku fyziky a chemie, 2 učebny cizích jazyků, pracovna výtvarné výchovy, 2 studovny, cvičná kuchyň, dílny. Ke dvěma školním budovám patří velká a malá tělocvična s kvalitním povrchem, samostatná budova se školní družinou a areál školního hřiště, který čeká rekonstrukce. Ke sportovním aktivitám žáků i všech pracovníků školy slouží posilovna se solidním vybavením. K občerstvení využívají žáci dvou školních bufetů. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velkou přestávku ve venkovních prostorách areálu školy. V areálu školy stojí budova školní jídelny, kde se žáci i pedagogičtí a správní zaměstnanci mohou stravovat. Všichni vyučující mají své kabinety posupně vybavované počítači. Společně se scházejí ve sborovnách (pro 1. a 2. stupeň ZŠ), kde mohou využívat kopírku, tiskárnu a mají volný přístup k internetu. Na škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště vybavené odbornou pedagogickou literaturou zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. Škola se snaží zajišťovat dobré podmínky pro bezpečné vzdělávání žáků a život školy zajišťovat potřebné hygienické podmínky. Prostory školy jsou dostatečně velké a prosvětlené, postupně procházejí rekonstrukcí prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů. V budoucnosti bude nutné řešit také prostory pro odkládání oděvu a obuvi. Charakteristika pedagogického sboru Strana 6 z 255

7 Pedagogický sbor tvoří přibližně 45 učitelů, 4 vychovatelky ŠD a 2 asistenti pedagoga, kteří pomáhají při výuce žáků se zdravotním postižením a při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Aprobovanost učitelů je vysoká (cca 90%) a odpovídá potřebám školního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 5 speciálních pedagogů, kteří využívají své specializace v práci se zdravotně oslabenými dětmi a při reedukační péči věnované dětem s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Ve výuce se využívá také další specializace některých vyučujících, např. při realizaci vyučovacího předmětu Psaní na PC. Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků kurzy z nabídky KVIC, NIDV (např. kurzy práce s výpočetní technikou, jazykové kurzy aj.). Pro zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb škola zřídila školní poradenské pracoviště. Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při volbě povolání zajišťuje výchovný poradce. Preventivní tým ve složení ředitelství školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a aktivní zájemci zajišťuje komplexní preventivní působení na děti, rodiče i pedagogický tým (viz Minimální preventivní program školy). Dlouhodobé projekty, zapojení do soutěží, veřejného života města Žáci naší školy se každoročně účastní množství různých soutěží pořádaných školou, městem, střediskem volného času, městskou knihovnou, státními organizacemi či soutěží vypisovaných na internetu. Jedná se o velmi široké spektrum zahrnující jak vědomostní soutěže (např. matematické - Klokan, Pythagoriáda, literární, jazykové olympiády), tak soutěže výtvarné, hudební (Karlovarský skřivánek) i sportovní (např. žáci 1.stupně se účastní nasledujících soutěží -fotbalový turnaj McDONALD S CUP (okrskové a okresní kolo), plavecká štafeta Plaveme s EU, sálová kopaná, atletické závody, meziškolní turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd, soutěž v jízdě na kole Mladý cyklista ). Žáci 2.stupně ZŠ dosahují dobrých výsledků především ve volejbalových turnajích. Účastní se florbalových soutěží. Na 1. stupni je škola zapojena do těchto projektů: školy v přírodě, ozdravné dny zdravotně oslabených dětí, zdravá výživa dotované školní mléko, jogurt, zdravé zuby, mladý požárník, Duha žijeme společně (multikulturní výchova), Pomozte dětem, lyžařský výcvik ve 4. a 5. třídě. Na 2.stupni ZŠ se lyžařského výcviku v rámci výuky tělesné výchovy účastní žáci 7.ročníku. Pěknou tradicí se stává také pořádání školních studijně vzdělávacích zájezdů pro žáky 2.stupně ZŠ (dosud uskutečněné zájezdy do Londýna a Paříže a Disneyladnu se setkaly s velkým ohlasem). Dvakrát týdně mají žáci možnost ráno, nultou hodinu, využívat PC učebnu s napojením na Internet. Dále se prezentujeme např. vystoupeními žáků hudebních tříd na veřejnosti. Pořádáme společné akce s MŠ Žižkova a MŠ K. Čapka a Poradnou rané péče - Benjamín (zařízení poskytující sociální služby pro lidi s postižením). Škola se také prezentuje četnými akcemi školní družiny (viz výroční zpráva školy a plány práce ŠD). Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy. Jeho výbor spolupracuje s vedením školy. Pomáhá při finančním zajišťování některých školních akcí, kursů, přispívá na zakoupení věcných cen za bodovaná umístění v různých soutěžích a upomínkové předměty vycházejícím žákům a podobně. V SRPŠ se angažují také rodiče z řad učitelů. Tradiční akcí pořádanou Strana 7 z 255

8 SRPŠ se ve městě staly večírky pořádané pro rodiče, učitele a širokou veřejnost, které se těší značné oblibě. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Snaha třídního učitele o komunikaci se všemi rodiči je maximální (telefonáty, SMS, dopisy). Rodiče jsou pravidelně informováni o školních výsledcích svých dětí, o dění ve škole i úspěších školy jako celku. Někteří se aktivně zapojují do života školy. Rodiče jsou taktéž zapojováni do podpory učení svých dětí. Občas se zapojují do různých činností na úrovni třídy i školy, účastní se školních i mimoškolních akcí. Pravidelně se vyučující a rodiče scházejí 3 x ročně na třídních schůzkách. Zákonní zástupci našich žáků mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícím kdykoliv. Novinkou v komunikaci s rodiči je zavedení konzultačních hodin každého učitele 2.stupně ZŠ, aby rodiče měli možnost častěji a účinněji spolupracovat se školou, s třídními učiteli. Rodiče jsou informováni o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek (www.zs4krnov.cz). V plánu školy je zřízení úřední desky při vstupu do budovy s důležitými a aktuálními informacemi pro veřejnost. Ve škole probíhají společné schůzky rodičů žáků devátých tříd a zástupců středních škol věnované informacím o možnostech dalšího studia vycházejících žáků. Připravujeme taktéž společná setkání pro rodiče žáků šestých tříd, abychom prostřednictvím podaných informací a vzájemné diskuse ulehčili jak rodičům, tak samotným žákům přechod z 1. na 2. stupeň ZŠ. Škola věnuje pozornost slavnostnímu předávání vysvědčení žáků devátých tříd v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově. Z této akce se stala velmi pěkná tradice naší školy oceňovaná i širokou veřejností. Před vlastní tvorbou školního vzdělávacího programu, v rámci analýzy výchozích podmínek školy, měli rodiče možnost formou dotazníku vyjádřit spokojenost či nespokojenost s činností školy a uvést své připomínky a náměty ke zlepšení školní práce a spolupráce s rodiči pro další období. Podobný dotazník bude využíván i v budoucnosti ke zpětné vazbě při autoevaluařních činnostech. Škola má fungující školskou radu, která se mimo jiné zasloužila o zachování prostor pro školní družinu. V rámci poskytování poradenských služeb spolupracuje škola se školskými poradesnkými zařízeními a jinými institucemi a organizacemi zabývajícími se poradenskou činností a prevencí sociálně patologických jevů- Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále, pobočkou v Krnově, Speciálním pedagogickým centrem v Bruntále, Opavě, Ostravě a Olomouci, Střediskem výchovné péče v Krnově, Preventivně informační skupinou Policie ČR v Bruntále, Zdravotním ústavem v Ostravě, pracovištěm v Bruntále-oddělením podpory zdraví, Městským úřadem v Krnově, oddělením sociálně-právní ochrany dětí a rodiny. 2.2 Charakteristika ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Priority školy ve výchově a vzdělávání Naše škola si klade za cíl být školou opravdu základní. Naší prioritou, dlouhodobým cílem či ideálním stavem, ke kterému směřujeme, je dát co největšímu počtu našich žáků kvalitní základy výchovy a vzdělání, na kterých budou moci ve svém budoucím osobním i profesním životě spolehlivě stavět. Strana 8 z 255

9 Chceme, aby naši žáci byli na konci základního vzdělávání vybaveni souborem kvalitních základních vědomostí, dovedností a návyků, které jim pomohou stát se v životě úspěšnými a spokojenými. Důležitou podmínkou pro uskutečňování našich dlouhodobých cílů je nesporně příznivé školní klima, které přináší žákům, jejich rodičům, ale i učitelům školy pozitivní pocity. Za nejdůležitější oblasti, priority, na které naše škola zaměřuje své výchovné a vzdělávací působení, považujeme: Pozitivní přístup k životu, zdravý životní styl, prevenci a bezpečí Vstřícné vztahy, vzájemnou toleranci a fungující komunikaci mezi všemi aktéry výchovy a vzdělávání ve škole Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a kompetentní učitele Motivaci k práci, uznání, spravedlnost a pocit sounáležitosti se školou Vybavení žáků klíčovými kompetencemi, vzdělávání s porozuměním a v souvislostech, aktivní zapojení žáků do procesu učení Specifika naší školy Pro žáky osvobozené z tělesné výchovy a pro žáky se zdravotními problémy (vadné držení těla, ploché nohy, obezita, dýchací potíže, ) nabízí škola zdravotní tělesnou výchovu a základy jógy. Škola velmi dobře spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, využívá služeb Střediska výchovné péče v Krnově, Pedagogicko-psychologických poraden Bruntále (pobočce v Krnově) a v Opavě, Speciálních pedagogických center v Opavě, Ostravě, Olomouci a Bruntále. Přímo ve škole pracuje preventivní tým složený z odborných pracovníků školního metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce a zástupců vedení školy a pedagogického sboru. Ve spolupráci s logopedickou poradnou umožňuje škola dětem s poruchami řeči následnou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga. Na škole probíhá celoročně reedukační péče náprava specifické poruchy učení, dyslexie, ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Žáci na 1.stupni ZŠ se v rámci hudební výchovy učí hrát na zobcovou flétnu. Škola zajišťuje provoz školní družiny ráno před vyučováním (již od 6:00) a odpoledne do 16:30. Činnost školní družiny je velmi pestrá nabízí kroužky dle zájmu dětí, např. základy výuky na PC, plavání, sportovní hry, turistiku, vaření aj. Pro občerstvení žáků slouží dva dobře zásobované školní bufety zajišťují i pitný režim žáků. Žáci mají možnost v případě pěkného počasí trávit přestávky venku v areálu školy pod dohledem pedagogů. V odpoledních hodinách umožňuje škola žákům navštěvovat zájmové útvary sportovního či jiného zaměření. Na 1.stupni škola dlouhodobě provozuje třídy pro zdravotně oslabené děti a děti s alergiemi. Jejich zdraví upevňuje organizováním pravidelných ozdravných pobytů. Strana 9 z 255

10 Po dobrých zkušenostech s rozšířenou výukou hudební výchovy škola nabízí na prvním stupni další ročník s tímto zaměřením. Hudební třídy úzce spolupracují se Základní uměleckou školou v Krnově. Každoročně 1.stupeň ZŠ pořádá pobyty v přírodě a kurzy lyžování. Škola vede žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporuje zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporuje výuku na PC již od 1.ročníku. Škola pečuje o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vzdělává žáky vřazené do režimu speciálního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve formě individuální integrace. Škola pokračuje ve spolupráci se třemi mateřskými školami v Krnově. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu (tj. při výuce, ale i mimo ni) jsou uplatňovány všemi pedagogy. KOMPETENCE K UČENÍ rozvíjíme tím, že: podporujeme zájem žáků o učení tím, že oceňujeme jejich aktivitu a snahu při výběru učiva respektujeme jeho aktuálnost a zájem žáků oceňujeme a využíváme zájmů a dovedností, které žáci získávají mimo vyučování učíme žáky pracovat s informacemi a informačními zdroji: učíme je číst s porozuměním, pracovat s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou, vyhledávat a třídit informace, rozšiřujeme školní knihovnu učíme žáky pracovat postupně, soustředěně, systematicky, nabízíme pomůcky ke snazšímu porozumění a zapamatování si nového učiva zařazujeme práci ve skupinách, učíme žáky spolupracovat učíme žáky prezentovat výsledky svého učení např. formou referátů, plakátů, nástěnek vedeme žáky k sebehodnocení zadáváme termínované domácí úkoly ve vhodných případech využíváme výukové programy nabízíme žákům účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích a olympiádách využíváme srovnávací testy KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ rozvíjíme tím,že: zadáváme problémové úlohy, které vyžadují zjištění problému a nalezení vhodného řešení oceňujeme různé cesty a způsoby řešení společně s žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj problémy s kázní, konflikty mezi žáky, nedodržování společně stanovených pravidel, komunikace s jinými lidmi atd. vedeme žáky k samostatnosti v rozhodování, samostatnému řešení problémů (jak získat vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence Strana 10 z 255

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ rozvíjíme tím, že: učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem i mezi žáky a dalšími osobami učíme žáky správně vyjádřit vlastní postoj, umět vhodně argumentovat a diskutovat podle pravidel efektivní diskuse KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjíme tím, že: snažíme se budovat pozitivní školní a třídní klima vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování do výuky zařazujeme kooperativní činnosti práci ve dvojicích i ve skupinách proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí, učíme žáky přijímat různé role ve skupině umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky a hodnoty využíváme příležitostí k multikulturní výchově seznamujeme žáky i rodiče se školním řádem, neustále jej zdokonalujeme z hlediska práv i povinností žáků, rodičů, učitelů a dalších pracovníků školy při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků KOMPETENCE OBČANSKÉ rozvíjíme tím, že: budujeme společně se žáky demokratická pravidla jednání a soužití ve škole a ve třídách, vytváříme společně pravidla jednání a důsledně trváme na jejich dodržování respektujeme individuality ve školním a třídním kolektivu snažíme se v žácích budovat hrdost na školu, do které chodí, kterou spoluvytvářejí, ovlivňují její jméno, mohou ji reprezentovat na veřejnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ rozvíjíme tím, že: zařazujeme pracovní činnosti přiměřené možnostem dětí, vycházíme z toho, že pro naše žáky je hlavní prací učení dbáme na bezpečnost práce dětí vedeme žáky k osvojování si pracovních a hygienických návyků vedeme žáky k samostatnosti (plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, ocenění práce, úklid) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových (též specifických) poruch učení nebo chování (dále jen VPUCH), posíláme na žádost rodičů i školy (souhlas zákonných zástupců je podmínkou) do školských poradenských zařízení. Na základě výsledků pedagogického a psychologického vyšetření, případně lékařského vyšetření pak škola postupuje. Rozsah a závažnost diagnostikovaných obtíží u jednotlivých žáků jsou indikací k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Strana 11 z 255

12 Naše škola integruje tyto žáky do běžných tříd (individuální integrace). Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP), případně zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, příprava na povolání) respektování zdravotního stavu, rozsahu a závažnosti diagnostikovaných obtíží u postižených či znevýhodněných žáků vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP), jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky, individuální přístup využívání doporučení, podpůrných opatření a pomůcek ve výuce dle pokynů poradenských zařízení zvýšená tolerance při hodnocení a klasifikaci písemných či ústních projevů žáků jednotný přístup všech vyučujících reedukační péče, případně náprava řeči úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a se zákonnými zástupci žáků V případě potřeby ředitel školy zajistí asistenta pedagoga, dyslektickou asistentku pro reedukační péči, logopedickou asistentku. Na 1. stupni ZŠ zařadíme tyto děti do tříd pro děti s alergiemi a jinak zdravotně oslabené děti, v nichž je nižší počet žáků. V případě, že se VPUCH projeví později, pokračuje takový žák ve své kmenové třídě a jsou mu zajištěny náležité podmínky (viz výše). Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků s VPUCH na 1. i 2. stupni ZŠ zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Prognóza žáka s vývojovými poruchami učení a chování je vždy individuální. Učitelé vyučují podle IVP, je-li navržen. IVP zpracovávají dle doporučení konzultanta poradenských zařízení třídní učitel, vyučující jazyků, případně další vyučující či odborníci podle typu žákovy specifické vývojové poruchy učení a chování. Na jeho vypracování se podílí i zákonný zástupce, schvaluje ho ředitel školy. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody. Pedagogičtí pracovníci se snaží umožnit těmto žákům vzdělávání v běžných školních podmínkách, respektovat rozsah a závažnost jejich obtíží, pokračovat v nezatěžujících sociálních vztazích. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Naši školu navštěvují i děti jiných národností. Někteří se bez vážnějších problémů integrují do běžné školy, jiným to činí potíže. Při vzdělávání těchto žáků klademe důraz především na osvojení českého jazyka, přibližujeme jim národní tradice a kulturu. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit sounáležitosti k jejich etniku a kultuře. Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Pro tyto žáky zajišťuje škola asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná, volí vhodné přístupy, zprostředkovává lepší komunikaci se zákonnými zástupci a vytváří ve škole příznivé společenské klima. Strana 12 z 255

13 Cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským zařízením a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na 1. stupni ZŠ učitelky diferencují výuku. Zadávají žákům více samostatné práce, připravují pro ně problémové úlohy, kvízy, hlavolamy apod., procvičující jejich pozornost, soustředění, paměť, zálibu v řešení problémových úloh. Nejnadanější žáci zpravidla odcházejí po 5.ročníku na osmileté gymnázium nebo do třídy s rozšířenou výukou matematiky či sportovní třídy, občas i po 7. ročníku na šestiletá gymnázia s rozšířenou výukou cizích jazyků. Přesto i na druhém stupni ZŠ se učitelé snaží vyhledávat a rozvíjet talent, nadání dětí. Výuka cizích jazyků probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáků. Stejně tak diferencují učitelé při výuce jiných předmětů. V ročníku si žáci vybírají z nabídky několika volitelných předmětů podle svého zájmu a nadání i podle možností školy, v 9. ročníku podle předpokládané orientace při volbě povolání. Jsou tak respektovány individuální studijní předpoklady žáků, kteří jsou zároveň vedeni k osobní odpovědnosti za výběr předmětů. Žáci výtvarně, hudebně nebo literárně nadaní se zapojují v rámci školy nebo mimo ni do různých soutěží. Pohybově nadaní žáci jsou podporování v rozvíjení pohybových a sportovních aktivit, také reprezentují školu v různých soutěžích. Talentovaní žáci někdy mívají výkyvy v chování, proto je usměrňujeme v osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Úvod o ČJ; Sloh 8. ročník Občanská výchova Osobnost Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry Strana 13 z 255

14 8. ročník Občanská výchova Osobnost Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry 8. ročník Občanská výchova Osobnost Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Prevence zneužívání návykových látek 7. ročník Občanská výchova Osobní bezpečí 8. ročník Občanská výchova Osobnost Přírodopis Biologie člověka: soustava nervová Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh; Literatura 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Občanská výchova Osobnost 9. ročník Český jazyk a literatura Strana 14 z 255

15 Sloh Poznávání lidí - integrace ve výuce 6. ročník Anglický jazyk P2: Introduction (Úvod); P2: Unit 1 - My life (Můj život) 8. ročník Anglický jazyk P3: Unit 1 Home and Away (Doma a mimo domov) Občanská výchova Osobnost 9. ročník Anglický jazyk P3: Unit 7 - Problems (Problémy-Školní pravidla) Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Tělesná výchova sportovní hry 7. ročník Tělesná výchova sportovní hry 8. ročník Občanská výchova Lidská sexualita Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Komunikace - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Úvod o ČJ; Zvuková stránka jazyka; Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Anglický jazyk P3: Unit 3 Tomorrow s World (Zítřejší svět) 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Anglický jazyk P3: Unit 7 - Problems (Problémy-Školní pravidla) Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 6. ročník Výtvarná výchova Strana 15 z 255

16 Prostorové vyjádření 7. ročník Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 8. ročník Občanská výchova Volba povolání Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 9. ročník Výtvarná výchova Prostorové vyjádření Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Škola Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 9. ročník Občanská výchova Právo, společnost a my VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Škola Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Naše vlast 7. ročník Občanská výchova Lidská práva 8. ročník Občanská výchova Právo a norma Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 7. ročník Občanská výchova Stát a demokracie Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 8. ročník Občanská výchova Právo a norma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Strana 16 z 255

17 9. ročník Občanská výchova Globální svět Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem Zeměpis Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 8. ročník Anglický jazyk P3: Extension 1 (Rozšíření-rodinný život v ČR a VB); P3: Extension 2 (Rozšíření-Kanada) 9. ročník Anglický jazyk P3: Unit 5 London (Londýn); P3: Extension 3 (Rozšíření-New York) Občanská výchova Mezinárodní vztahy Jsme Evropané - pokrytí předmětem Dějepis Jsme Evropané - integrace ve výuce 7. ročník Dějepis IX. Český stát v století Občanská výchova Stát a demokracie MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí předmětem Dějepis Kulturní diference - integrace ve výuce 7. ročník Občanská výchova Kultura 8. ročník Dějepis I. Na prahu nového věku Lidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Lidská práva 8. ročník Občanská výchova Prevence zneužívaní návykových látek Etnický původ - pokrytí předmětem Strana 17 z 255

18 Dějepis Zeměpis Etnický původ - integrace ve výuce 8. ročník Dějepis I. Na prahu nového věku Multikulturalita - integrace ve výuce 6. ročník Anglický jazyk P1: Unit 6 - People (Lidé) 8. ročník Anglický jazyk P3: Unit 1 Home and Away (Doma a mimo domov) 9. ročník Český jazyk a literatura Obecné výklady o českém jazyce Občanská výchova Globální svět Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 6. ročník Občanská výchova Lidská práva ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ekosystém les Základní podmínky života - integrace ve výuce 9. ročník Chemie Energie a chemická reakce Přírodopis Geologie-Pedologie; Geologie-podzemní voda Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ochrana přírody 8. ročník Fyzika Jaderná energie 9. ročník Chemie Chemie a společnost Přírodopis Ekologie Strana 18 z 255

19 Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Zeměpis Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Přírodopis Ekosystém les Výtvarná výchova Prostorové vyjádření 9. ročník Přírodopis Ekologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Dějepis Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Dějepis IV. Svět ve 2. polovině 19.st. Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Informatika Prezentace v PowerPointu 8. ročník Český jazyk a literatura Strana 19 z 255

20 Sloh Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Informatika Prezentace v PowerPointu Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh 9. ročník Český jazyk a literatura Sloh Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Sloh 7. ročník Český jazyk a literatura Sloh 8. ročník Český jazyk a literatura Sloh Strana 20 z 255

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více