Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium"

Transkript

1 Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G

2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) TRADITIO LAMPADIS (Pedávání pochodn) Tradiní motto našeho gymnázia vždy vyjadovalo jeho vznešené poslání - s hrdostí se tak hlásíme k bohaté historii nejstaršího eského gymnázia na Morav a doufáme, že jeho odkaz naplujeme. 1.2 Vzdlávací program: osmiletý 1.3 Studijní forma vzdlávání: denní forma vzdlávání 1.4 Pedkladatel Název školy: Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Adresa: IO: Rezortní identifikátor školy: IZO: editel školy: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: t. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Jií Herman, Ph.D. Mgr. Viktor Ježek Další kontakty: telefon: web: 1.5 Zizovatel Název: Adresa: Kontakty: 1.6 Platnost dokumentu od 1. záí 2009 Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Odbor školství Krajského úadu Jihomoravského kraje telefon: fax: RNDr. Jií Herman, Ph.D., editel

3 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodii a jinými subjekty... 7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zamení školy Profil absolventa Organizace pijímacího ízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdlávací strategie Zabezpeení výuky pro žáky se speciálními potebami Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných Zalenní prezových témat UEBNÍ PLÁN UEBNÍ OSNOVY Klí eský jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zempis Djepis Obanská výchova Spoleenské vdy Informatika

4 5.12 Výtvarná výchova Hudební výchova Tlesná výchova Integrované vzdlávací obory Pravidla hodnocení žák a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žák Autoevaluace školy

5 2 Charakteristika školy 3 Charakteristika ŠVP strana 5

6 2. Charakteristika školy 2.1 Velikost školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - Škola má 24 tíd, dv paralelní tídy s osmiletým studijním programem a dv paralelní tídy se tyletým studijním programem. - 8 tíd tídy nižšího stupn osmiletého gymnázia je kmenov umístno v budov na ulici Píní 16/ tíd tídy vyššího stupn osmiletého gymnázia a tídy tyletého gymnázia jsou kmenov umístny v budov na t. Kpt. Jaroše 14 - Ob budovy jsou umístny poblíž centra msta, jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. chze. 2.2 Vybavení školy - Budova na t. Kpt. Jaroše je z roku 1884, prošla mnoha rekonstrukcemi. Po poslední rekonstrukci, která probhla v letech 2007 a 2008, je budova pln vybavena kmenovými i odbornými uebnami s didaktickou tecnikou, sportovním zázemím, stravovacím traktem i sociálním zaízením. - Budova na ulici Píní vznikla spojením dvou sousedních mšanských dom z poátku 20. století a jejich úpravou pro školní poteby. Gymnázium ji získalo v roce 1998 a provedlo její další kompletní rekonstrukci. Má pouze malou tlocvinu, ale velký a modern vybavený venkovní sportovní areál. - Studenti nižších tíd osmiletého gymnázia absolvují vtšinu výuky v budov na ulici Píní, na nkterou výuku (zejména informatiky) se pemisují do budovy na t. Kpt. Jaroše. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru - Na škole psobí 70 vyuujících, nkteí z nich na ástený úvazek, nkteí pracují jako externisté. - Na škole vyuuje rodilý mluví v hodinách anglického jazyka. - Všichni uitelé jsou aprobovaní. Nkteí uitelé psobí jako vyuující na brnnské Masarykov univerzit, nkteí jsou autoi uebnic a uebních text s doložkami MŠMT. - Nkteí uitelé jsou leny ídicích orgán Matematické olympiády na krajské a celostátní úrovni. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce - Škola dlouhodob spolupracuje s partnerskými školami v zahranií, organizuje výmnné zájezdy. Jde o školy: Edith Stein Schule v Darmstadtu (SRN) st. Dominique Lycée v Nancy (Francie) South Kent School (USA, Connecticut) - Gymnázium organizuje semináe pro ešitele Matematické olympiády kategorií A, B a C a oblastní kola nkterých kategorií Matematické a Fyzikální olympiády kategorií pro základní školy. strana 6

7 2. Charakteristika školy 2.5. Spolupráce s rodii a jinými subjekty - Pi škole je (podle zákona) zízena Školská rada. Školská rada má šest len. - Rodie a zákonní zástupci student spolupracují s vedením školy prostednictvím pravidelných schzek SRPŠ (Sdružení rodi a pátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dní ve škole. - V rámci prevence sociáln patologických jev (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Kohoutov ulici v Brn. - Škola úzce spolupracuje s Pírodovdeckou fakultou Masarykovy univerzity její pedagogové psobí na gymnáziu jako externí uitelé, gymnázium je tréninkovou školou pro pedagogické praxe student, vyuující gymnázia psobí jako pedagogové v kurzech pro studenty uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt. - Gymnázium je partnerem Mstské policie Brno v rámci projektu Zóna vzájemné pomoci. - Veejnost je každoron informována o uplynulém školním roce prostednictvím obsáhlé brožury, která obsahuje výroní zprávu a lánky mapující nejdležitjší události. strana 7

8 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zamení školy CHARAKTERISTIKA ŠVP Škola nabízí studium ve tech vzdlávacích programech. Hlavními rysy všech tí program jsou: - Úelné rozložení základního spoleného uiva do nižších roník studia - Velká možnost profilace studia podle zájm a zamení studenta - Rozumné zastoupení všech forem výuky Škola umožní všem studentm získat dostatené všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecn vzdlávacích pedmtech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných pedmtech. Bhem celého studia je kladen draz na vlastní zodpovdnost student za své vzdlání a budoucí úspšnost u maturitní zkoušky a pi studiu na vysoké škole. Charakteristika ŠVP Osmileté všeobecné studium - ŠVP je zpracován podle RVP ZV (nižší stupe gymnázia) a RVP GV (vyšší stupe gymnázia) a vyhovuje všem jejich požadavkm. - V nižších ronících vyššího stupn gymnázia je vzdlávací obsah ze všech vzdlávacích oblastí RVP GV rovnomrn rozložen do vyuovacích pedmt je tak vypracován základ pro pozdjší profilaci studia. - Postupn je žákm dána možnost výrazn profilovat své studium podle svých studijních zájm formou volitelných pedmt. - V posledním roníku studia pevažuje výuka volitelných pedmt nad pedmty povinnými. - Bhem studia je kladen draz na souvislosti a mezioborové vztahy. - Bhem studia je kladen draz na výuku cizích jazyk. - Prvním cizím jazykem je jazyk anglický - Další cizí jazyk si žák volí pro studium od tetího roníku z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk nmecký, jazyk francouzský a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze pi dostateném potu zájemc, zmna v prbhu studia ani pi pechodu na vyšší stupe gymnázia není možná. - Je zachována klasická nabídka pedmt bez integrace, je však kladen velký draz na provázanost uebních osnov ve všech pedmtech. - ŠVP Osmileté všeobecné studium dále žákm poskytuje: - vtší motivaci ke studiu díky možnosti pracovat s žáky v mladším vku - trvalejší a hlubší pracovní návyky - astjší projektovou výuku, školy v pírod - lepší znalost cizích jazyk díky dlouhodobjší práci s žáky stejné úrovn - nabídku aktivit pro volný as žák strana 8

9 3. Charakteristika ŠVP 3.2 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Osmileté všeobecné studium - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkm RVP ZV ve všech vzdlávacích oblastech. - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které pevyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdlávacích oblastech, zejména v oblastech, jejichž rozšíení si zvolí formou volitelných pedmt pro druhý, tetí a tvrtý roník studia. - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky pipraveni úspšn složit zkoušku potebnou k postupu na vyšší gymnázium. - Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkm RVP GV ve všech vzdlávacích oblastech. - Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazn pevyšují požadavky RVP GV v oblastech, které si zvolí formou volitelných pedmt bhem studia. Jsou tak pipraveni ke studiu na VŠ dle svého výbru. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných pedmt je tak žákm umožnna kvalitní píprava na jakýkoli typ vysoké školy. Díky úelné provázanosti studijních program na nižším a vyšším stupni jsou znalosti absolvent zaazeny do souvislostí mezi jednotlivými vzdlávacími oblastmi. - Žáci bhem studia získají návyky a dovednosti potebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledk, schopnost diskuse. Díky úelné provázanosti studijních program na nižším a vyšším stupni a pestré škále výchovných a vzdlávacích strategií již na nižším stupni mají návyky a dovednosti absolvent trvalý charakter. Podrobnjší informace lze nalézt v kapitole 3.5 Výchovné a vzdlávací strategie. - Žáci mají možnost ke konci studia složit nkterou z mezinárodn uznávaných zkoušek z cizího jazyka. 3.3 Organizace pijímacího ízení - Pijímací ízení se ídí píslušnou vyhláškou MŠMT. - Všichni uchazei o studium skládají pijímací zkoušku prominutí zkoušky není možné. - Každý uchaze obdrží pro úely pijímacího ízení body za studijní výsledky v pedchozím studiu a za úspchy v mimoškolních innostech. - Ke studiu mohou být pijati pouze ti uchazei o studium, kteí získají z pijímací zkoušky nejmén polovinu z možných bod. - O pijetí ke studiu rozhoduje poadí uchaze o studium, které je dáno soutem všech bod pidlených v pijímacím ízení (jak bod ze všech zkoušek tak bod za pedchozí studium a úspchy v mimoškolních innostech). - Uchazei o studium podle ŠVP Osmileté všeobecné studium skládají pijímací zkoušku z matematiky písemnou formou, z eského jazyka písemnou formou a test obecných strana 9

10 3. Charakteristika ŠVP studijních pedpoklad. Každá ást zkoušky je obodována. Nápl zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 5. roník ZŠ. - Uchazei o studium, u kterých byla diagnostikována nkterá specifická porucha uení (dyslexie, dysgrafie atd.) i studenti se zvláštními potebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají prbh pijímacích zkoušek upraven. - Pesné informace o bodování jednotlivých ástí pijímací zkoušky, o bodech pidlovaných za výsledky pedchozího studia a za úspchy v mimoškolních innostech, o úprav prbhu pijímací zkoušky pro potebné uchazee o studium lze najít na internetových stránkách a v roence, kterou každoron gymnázium vydává. V této roence jsou také publikovány pijímací zkoušky z pedchozího roku. 3.4 Organizace maturitní zkoušky - Organizace maturitní zkoušky se ídí píslušnou vyhláškou MŠMT. - Ve spolené ásti maturitní zkoušky mohou žáci skládat všechny zkoušky vypsané MŠMT. - V profilové ásti maturitní zkoušky žáci skládají dv zkoušky ze všeobecn vzdlávacích pedmt ústní formou a jednu zkoušku jako obhajobu závrené maturitní práce. - V dob, kdy byl sestaven tento ŠVP, nebyla MŠMT ješt vydána pesná vyhláška o podob maturitní zkoušky. Konkrétní podoba maturitní zkoušky proto bude upesnna. 3.5 Výchovné a vzdlávací strategie - Ve výuce jsou ve vhodném pomru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody moderní. Jde zejména o: - podporu výuky pomocí didaktické techniky, - semináe a diskuse, - samostatné a týmové projekty, - dlouhodobou samostatnou práci, - prezentaci a obhajobu výsledk (i v cizím jazyce), - praktickou výuku (exkurze, školy v pírod). - Ve výuce je kladen draz na vlastní zodpovdnost student za své vzdlání a výsledky svého studia. - Uební plán a osnovy pedmt jsou sestaveny s drazem na vztahy a souvislosti mezi pedmty. - Uební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce volitelných pedmt zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého profesního zájmu. - Pi dlení tíd na skupiny je brán ohled zejména na pokroilost žák. - Škola nabízí další aktivity pro volný as student formou nepovinných pedmt. Tyto pedmty tvoí nedílnou souást našeho ŠVP. Mezi nepovinné pedmty patí zejména nepovinná Anglická konverzace, nepovinné Sportovní hry se zamením na florbal a míové hry, nepovinný Sborový zpv, nepovinné Cviení z eského jazyka se zamením strana 10

11 3. Charakteristika ŠVP na hlubší procviování pravopisu urené pedevším pro žáky s SPU. Nepovinné pedmty jsou vypisovány každoron podle zájmu student a možností školy. - Žáci mají možnost podílet se na ízení a organizaci školního života prostednictvím studentského parlamentu na vyšším stupni gymnázia. - Škola soustedn rozvíjí všechny klíové kompetence žák. Následující tabulka podává ucelený pehled hlavních aktivit, které jsou souástí výuky. Nižší stupe gymnázia Frontální výuka - je bžn používanou strategií - je zaazena v každém roníku studia Pamtné uení, zvládnutí fakt - je bžn používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení uiva je teba dostatené množství znalostí Laboratorní práce - jsou zaazovány prbžn v pedmtech Biologie, Chemie a Fyzika - žáci pracují samostatn nebo ve skupinkách podle povahy provádných experiment Srovnávací písemné práce - jsou zaazovány na konci prvního, druhého a tetího roníku ve vybraných pedmtech - výsledky jsou významnou souástí klasifikace žák Škola v pírod pro žáky prvního roníku - probíhá na zaátku studia, zpravidla v záí - délka trvání je 5 7 dní - jejím hlavním cílem je utvoení tídního kolektivu a seznámení žák mezi sebou a s vyuujícími Jazykové soustední - probíhá na zaátku pátého roníku, zpravidla v záí - jeho hlavním cílem je rozdlení tídy na skupiny podle znalostí Anglického jazyka a intenzívní zahájení studia jazyka Lyžaský výcvikový kurz pro žáky druhého roníku - délka trvání je 6 7 dní Škola v pírod pro žáky tetích a tvrtých roník - probíhá v kvtnu nebo v ervnu - její náplní je zejména praktická výuka pírodovdných pedmt a environmentální výchova - draz je kladen na týmovou práci Projekt - je zaazen pro žáky všech roník, pro každý roník jinou formou - je zadáno centrální téma (zpravidla z oblasti environmentální výchovy), žáci si volí problém, který eší - draz je kladen na ešení problému v týmu, mezipedmtové vztahy a na prezentaci výsledk - je zaazován v pedem známých termínech zmna kompetence k uení kompetence k uení kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence pracovní kompetence k uení kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní strana 11

12 3. Charakteristika ŠVP vyuování (exkurze, praktická výuka, samostatná a týmová práce žák, prezentace výsledk) - je zpracován sborník (více na Exkurze, praktická výuka - pro praktickou výuku jsou využívána zaízení, která praktickou výuku nabízejí (nap. lednický areál a pozorování pták nap. Kvakoš, Modrá u Velehradu, skanzen ve Strážnici ) - probíhá na konci každého roníku Dramatická výchova - žáci navštvují program CV Lužánky - je urena pro žáky a tetího a tvrtého roníku - jde o doplnní výuky eského jazyka a literatury a Obanské výchovy Pedmtové soutže - je podporována úast žák ve všech pedmtových soutžích - je vedena tabule úspch ve všech pedmtových soutžích Sportovní soutže - škola se pravideln zúastuje sportovních soutží škol - každoron je koncem roku poádán pebor gymnázia ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i kolektivy) - je vedena tabule rekord ve vybraných disciplínách Pvecký sbor - škola nabízí žákm innost ve školním pveckém sboru - pvecký sbor pravideln poádá koncerty pro žáky školy, rodie a veejnost - pvecký sbor každoron vystupuje v Ústavu pro slabozraké v Brn - Chrlicích kompetence k uení kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální kompetence obanské Vyšší stupe gymnázia Frontální výuka - je bžn používanou strategií - je zaazena v každém roníku studia Pamtné uení, zvládnutí fakt - je bžn používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení uiva je teba dostatené množství znalostí Laboratorní práce - jsou zaazovány prbžn v pedmtech Biologie, Chemie a Fyzika ve dvoutýdenních intervalech, v každém pedmtu po dobu dvou roník - žáci pracují samostatn nebo ve skupinkách podle povahy provádných experiment Srovnávací písemné práce - jsou zaazovány na konci pátého, šestého a sedmého kompetence k uení kompetence k uení kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence pracovní kompetence k uení strana 12

13 3. Charakteristika ŠVP roníku ve vybraných pedmtech - výsledky jsou významnou souástí klasifikace žák Jazykové soustední - probíhá na zaátku pátého roníku, zpravidla v záí - jeho hlavním cílem je rozdlení tídy na skupiny podle znalostí anglického jazyka a intenzívní zahájení studia jazyka Lyžaský výcvikový kurz pro žáky pátého roníku - délka trvání je 6 7 dní Letní sportovní kurz pro žáky sedmého roníku - žáci si volí z nabízených zamení sportovních kurz - délka trvání je 5 9 dní podle zamení Výmnné zájezdy - škola poádá ve spolupráci s partnerskými školami v Darmstadtu a Nancy výmnné zájezdy - zájezdy jsou ureny pevážn pro zájemce z ad žák šestých a sedmých roník Projekt - je zaazen pro žáky sedmých roník - cílem projektu je uzavít výuku ve všeobecn vzdlávacích pedmtech - žáci si volí problém, který eší - draz je kladen na ešení problému v týmu, mezipedmtové vztahy a na prezentaci výsledk - je zpracován sborník (více na Závrené maturitní práce - žáci osmého roníku samostatn zpracovávají práci na zvolené téma - témata jsou zadávána v kvtnu v sedmém roníku - hodnoceno je zpracování a obhajoba práce - souástí práce je anotace a resumé v cizím jazyce - obhajoba práce je povinnou souástí maturitní zkoušky Exkurze - pro doplnní výuky jsou poádány exkurze - exkurze probíhají v pedem známých termínech rozvrh exkurzí je stanoven zpravidla na zaátku školního roku - nápl je stanovena podle aktuální nabídky Dramatická výchova - žáci navštvují program CV Lužánky - je urena pro žáky pátého roníku - jde o doplnní výuky eského jazyka a literatury a Spoleenských vd Pedmtové soutže - je podporována úast žák ve všech pedmtových soutžích - nejlepší Závrené maturitní práce se úastní soutže SO - je vedena tabule úspch ve všech pedmtových soutžích Sportovní soutže kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence komunikativní kompetence k uení kompetence k podnikavosti kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence komunikativní kompetence sociální a personální strana 13

14 3. Charakteristika ŠVP - škola se pravideln zúastuje sportovních soutží škol - každoron je koncem roku poádán pebor gymnázia ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i kolektivy) - je vedena tabule rekord ve vybraných disciplínách Pvecký sbor, instrumentální soubor - škola nabízí žákm innost ve školním pveckém sboru nebo instrumentálním souboru - pvecký sbor spolu s instrumentálním souborem pravideln poádají koncerty pro žáky školy, rodie a veejnost kompetence sociální a personální kompetence obanské 3.6 Zabezpeení výuky pro žáky se speciálními potebami - Žáci se specifickými poruchami uení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají k disposici nepovinný pedmt Cviení z eského jazyka, který probíhá v uebn vybavené poítai pro každého studenta. - Žáci, kterým zdravotní stav neumožuje studovat bžným zpsobem, mohou studovat podle individuálního vzdlávacího plánu zpsoby takového studia jsou uvedeny v kapitole 3.7 Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných. - Rodie i zákonní zástupci student se studijními problémy jsou vas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno ešení. - Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou a s Centrem pro prevenci sociáln patologických jev. - Žákm, kteí pocházejí ze sociáln znevýhodujícího i nepodntného prostedí, jsou z rozpotu Sdružení rodi a pátel školy poskytovány píspvky na akce poádané školou. - Žákm pocházejícím z nepodntného prostedí jsou poskytovány bezplatné individuální konzultace s jednotlivými uiteli a s výchovným poradcem. - Žákm se zdravotním znevýhodnním i zdravotním postižením je uzpsoben i interiér obou budov gymnázia. Budova na tíd Kapitána Jaroše je po rekonstrukci v roce 2007 pln bezbariérová. - Žákm potebujícím speciální péi je tato pée poskytována v souinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence sociáln-patologických jev. U každého takového žáka zajišujeme vyšetení v Pedagogicko psychologické poradn i v Centru pro prevenci sociáln patologických jev. Pi hodnocení výsledk vzdlávání tchto žák vždy individuáln pihlížíme k doporuení Pedagogicko psychologické poradny. - Specifické poteby žák vyžadující speciální péi jsou ešeny individuáln (vtší písmo tisku písemností pro žáky se slabým zrakem, náhrada ústního zkoušení písemným pro žáky nedoslýchavé apod.) - Ze závažných zdravotních dvod jsou žáci uvolnni (zcela nebo zásti) z vyuování nkterých pedmt nebo z provádní uritých inností. - Žákm cizincm je vzhledem k jejich jazykovému znevýhodnní vnována individuální pée, kterou v každém jednotlivém pípad koordinuje tídní uitel ve spolupráci s výchovným poradcem. strana 14

15 3. Charakteristika ŠVP 3.7 Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných - Žáci, kteí dosahují výborných výsledk ve sportu, he na hudební nástroj apod. mohou studovat podle individuálního vzdlávacího plánu. - Žáci, kteí dosahují výborných výsledk v nkteré z pedmtových soutží mohou svj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdlávacího plánu. - O studium podle individuálního vzdlávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje ti typy individuálních vzdlávacích plán: 1) Termínované zkoušení. Žák je pezkušován (jakoukoli formou) po pedchozí domluv s vyuujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného pedmtu pezkušováni. Žák navštvuje vyuování v plném rozsahu, je mu umožována úast na soustedních. Tento studijní plán je udlován zpravidla žákm, kteí dosahují výborných výsledk v pedmtových soutžích (Matematická olympiáda apod.), vnují se výkonnostn sportu, he na hudební nástroj i jiné, asov nároné aktivit a dosahují v ní výborných výsledk. 2) Úlevy z výuky. Krom termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence v pesn stanovených vyuovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v ádném termínu, v pedmtech s vyšší absencí skládá, krom bžných povinností, doplující zkoušku ped komisí. Tento studijní plán je zpravidla udlován vrcholovým sportovcm (mže však jít i o žáky, kteí se vnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh trénink i píprav koliduje s rozvrhem školní výuky. 3) Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je udlován výjimen, nap. reprezentantm R v nkteré sportovní disciplín, jejichž sezóna jim neumožuje pravidelnou návštvu školy. - Na udlení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a mže jim být odebrán. Stane se tak v pípad, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udlení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. strana 15

16 3. Charakteristika ŠVP 3.8 Zalenní prezových témat Všechny tématické okruhy všech prezových témat jsou zalenny jako souást povinných vzdlávacích pedmt. Následující tabulka podává celkové shrnutí. Ve sloupci Zaazení do výuky, odkaz je konkretizováno zaazení daného tématického okruhu. Je zde zpravidla uveden odkaz na píslušný ádek v uebních osnovách, kde je konkrétn uvedeno, jak je tématický okruh zalenn do obsahu daného pedmtu. Tam je také patrno, v jakém pedmtu, jakém roníku a jakou formou je daný tématický okruh vyuován. Nižší stupe gymnázia (prezová témata podle RVP ZV) Prezové téma Tématický okruh Zaazení do výuky, odkaz P1 Osobnostní a sociální výchova P1.1 Rozvoj schopností poznávání Souást všech vzdlávacích pedmt P1.2 Sebepoznání a sebepojetí : 1.31, 1.40, 1.42, 1.62, 1.73 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Ov: 10.2 P1.3 Seberegulace a sebeorganizace Ov: 10.2 P1.4 Psychohygiena P1.5 Kreativita : 1.22, 1.28, 1.38, 1.40, 1.53, 1.59, 1.69, 1.71 Vv, Hv: prolíná celým studiem P1.6 Poznávání lidí Dramatická výchova (viz kapitola 3.5) P1.7 Mezilidské vztahy : 1,21, 1.25, 1.27, 1.34, 1.39, 1.52, 1.53, 1.56, 1.58, 1.65, 1.70 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn P1.8 Komunikace : 1.21, 1.25, 1.27, 1.34, 1.37, 1.39, 1.43, 1.44, 1.45, 1.56, 1.58, 1.65, 1.68, 1.70, 1.75, 1.76 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Fcv, Bicv, Chcv: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích Vv, Hv: prolíná celým studiem strana 16

17 3. Charakteristika ŠVP P2 Výchova demokratického obana P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P4 Multikulturní výchova Projekt (viz kapitola 3.5), Dramatická výchova (viz kapitola 3.5), souást všech vzdlávacích pedmt (ústní zkoušení, referáty) P1.9 Kooperace a kompetice : 1.44 A: roník prbžn Další cizí jazyk: 4. roník prbžn P1.10 ešení problém a rozhodovací dovednosti P1.11 Hodnoty, postoje, praktická etika Projekt (viz kapitola 3.5), souást všech vzdlávacích pedmt (ústní zkoušení, referáty) Fcv, Bicv, Chcv: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích P2.1 Obanská spolenost a škola Ov: 10.1, 10.3, tídní samospráva P2.2 Oban, obanská spolenost a stát P2.3 Formy participace oban v politickém život P2.4 Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Ov: 10.4 Ov: 10.4 D: 9.7, 9.8 Ov: 10.4 P3.1 Evropa a svt nás zajímá Z: 8.5 P3.2 Objevujeme Evropu a svt A: roník prbžn P3.3 Jsme Evropané D: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 Hv: prolíná celým studiem P4.1 Kulturní diference Hv, Vv: prolíná celým studiem Bi: 7.27 P4.2 Lidské vztahy : 1.36 Bi: 7.27 P4.3 Etnický pvod D: 9.2 Bi: 7.27 P4.4 Multikulturalita : 1.47 Hv, Vv: prolíná celým studiem Bi: 7.27 strana 17

18 3. Charakteristika ŠVP P5 Environmentální výchova P6 Mediální výchova P4.5 Princip sociálního smíru a solidarity Bi: 7.27 P5.1 Ekosystémy Bi: 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.15, 7.20, 7.21, 7.23, 7.24, 7.49 P5.2 Základní podmínky života D: 9.3 Bi: 7.49 P5.3 Lidské aktivity a problémy životního prostedí F: 5.11, 5.13 Ch: 6.2, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12 Z: 8.5 Bi: 7.49 P5.4 Vztah lovka k prostedí A: roník prbžn Projekt Ch: 6.14, Bi: 7.49 P6.1 Kritické tení a vnímání mediálních sdlení P6.2 Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality : 1.24, 1.26, 1.33, 1.43, 1.57, 1.64, 1.68, 1.74 M: 4.8 P6.3 Stavba mediálních sdlení : 1.24, 1.42, 1.45, 1.55, 1.76 P6.4 Vnímání autora mediálních sdlení P6.5 Fungování a vliv médií ve spolenosti : 1.23, 1.28, 1.29, 1.35, 1.38, 1.40, 1.41, 1.66 : 1.49, 1.50, 1.51, 1.63, 1.76 P6.6 Tvorba mediálního sdlení : 1.32, 1.36, 1.45, 1.55, 1.76 P6.7 Práce v realizaním týmu : 1.55 Projekt strana 18

19 3. Charakteristika ŠVP Vyšší stupe gymnázia (prezová témata podle RVP GV) Prezové téma Tématický okruh Zaazení do výuky, odkaz P1 Osobnostní a sociální výchova P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P1.12 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti P1.13 Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Dramatická výchova (viz kap. 3.5) A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Sv: 10.8 Sv: Tlesná výchova P1.14 Sociální komunikace : 1.80, 1.88, 1.92 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Vv, Hv: prolíná celým studiem skupinová práce P1.15 Morálka všedního dne Sv: 10.9, 10.12, P1.16 Spolupráce a soutž A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn F, Bi, Ch: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích Vv, Hv: prolíná celým studiem skupinová práce P3.4 Globalizaní a rozvojové procesy P3.5 Globální problémy, jejich píiny a dsledky P3.6 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Z: 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 D: 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, , 9.20 Z: 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 D: 9.20 Z: 8.13, 8.14, 8.16, 8.18, 8.19 Sv: P3.7 Žijeme v Evrop : 1.94, 1.95, 1.98, A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn F: 5.15, Z: 8.19, 8.20 Sv: 10.10, 10.13, P3.8 Vzdlávání v Evrop a ve svt A: roník prbžn Sv: strana 19

20 3. Charakteristika ŠVP P4 Multikulturní výchova P5 Environmentální výchova P4.6 Základní problémy sociokulturních rozdíl P4.7 Psychosociální aspekty interkulturality P4.8 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí P5.5 Problematika vztahu organizmu a prostedí A: roník prbžn Další cizí jazyk: 8. roník prbžn Z: 8.14, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 Sv: 10.9, : 1.77 Z: 8.13, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 F: 5.22 Bi: 7.51, 7.53, 7.54 Z: 8.9, P5.6 lovk a životní prostedí A: roník prbžn F: 5.26, 5.32 Ch: 6.16, 6.17,6.18, 6.19 Bi: 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.58 Z: 8.12, 8.17 P5.7 Životní prostedí regionu a eské republiky Ch: 6.17, 6.18 Bi: 7.58 Z: 8.21 P6 Mediální výchova P6.8 Média a mediální produkce : 1.84 Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.9 Mediální produkty a jejich významy : 1.84 A: roník prbžn Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.10 Uživatelé : 1.84 Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.11 Úinky mediální produkce a vliv médií P6.12 Role médií v moderních djinách : 1.84 M: 4.31 Sv: 10.9 D: 9.19, 9.20 strana 20

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Osmileté všeobecné studium

Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Osmileté všeobecné studium

Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdělávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdělávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia 1 Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost školy...

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 86 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více