Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium"

Transkript

1 Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G

2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) TRADITIO LAMPADIS (Pedávání pochodn) Tradiní motto našeho gymnázia vždy vyjadovalo jeho vznešené poslání - s hrdostí se tak hlásíme k bohaté historii nejstaršího eského gymnázia na Morav a doufáme, že jeho odkaz naplujeme. 1.2 Vzdlávací program: osmiletý 1.3 Studijní forma vzdlávání: denní forma vzdlávání 1.4 Pedkladatel Název školy: Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Adresa: IO: Rezortní identifikátor školy: IZO: editel školy: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: t. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Jií Herman, Ph.D. Mgr. Viktor Ježek Další kontakty: telefon: web: Zizovatel Název: Adresa: Kontakty: 1.6 Platnost dokumentu od 1. záí 2009 Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Odbor školství Krajského úadu Jihomoravského kraje telefon: fax: RNDr. Jií Herman, Ph.D., editel

3 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodii a jinými subjekty... 7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zamení školy Profil absolventa Organizace pijímacího ízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdlávací strategie Zabezpeení výuky pro žáky se speciálními potebami Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných Zalenní prezových témat UEBNÍ PLÁN UEBNÍ OSNOVY Klí eský jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zempis Djepis Obanská výchova Spoleenské vdy Informatika

4 5.12 Výtvarná výchova Hudební výchova Tlesná výchova Integrované vzdlávací obory Pravidla hodnocení žák a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žák Autoevaluace školy

5 2 Charakteristika školy 3 Charakteristika ŠVP strana 5

6 2. Charakteristika školy 2.1 Velikost školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - Škola má 24 tíd, dv paralelní tídy s osmiletým studijním programem a dv paralelní tídy se tyletým studijním programem. - 8 tíd tídy nižšího stupn osmiletého gymnázia je kmenov umístno v budov na ulici Píní 16/ tíd tídy vyššího stupn osmiletého gymnázia a tídy tyletého gymnázia jsou kmenov umístny v budov na t. Kpt. Jaroše 14 - Ob budovy jsou umístny poblíž centra msta, jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. chze. 2.2 Vybavení školy - Budova na t. Kpt. Jaroše je z roku 1884, prošla mnoha rekonstrukcemi. Po poslední rekonstrukci, která probhla v letech 2007 a 2008, je budova pln vybavena kmenovými i odbornými uebnami s didaktickou tecnikou, sportovním zázemím, stravovacím traktem i sociálním zaízením. - Budova na ulici Píní vznikla spojením dvou sousedních mšanských dom z poátku 20. století a jejich úpravou pro školní poteby. Gymnázium ji získalo v roce 1998 a provedlo její další kompletní rekonstrukci. Má pouze malou tlocvinu, ale velký a modern vybavený venkovní sportovní areál. - Studenti nižších tíd osmiletého gymnázia absolvují vtšinu výuky v budov na ulici Píní, na nkterou výuku (zejména informatiky) se pemisují do budovy na t. Kpt. Jaroše. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru - Na škole psobí 70 vyuujících, nkteí z nich na ástený úvazek, nkteí pracují jako externisté. - Na škole vyuuje rodilý mluví v hodinách anglického jazyka. - Všichni uitelé jsou aprobovaní. Nkteí uitelé psobí jako vyuující na brnnské Masarykov univerzit, nkteí jsou autoi uebnic a uebních text s doložkami MŠMT. - Nkteí uitelé jsou leny ídicích orgán Matematické olympiády na krajské a celostátní úrovni. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce - Škola dlouhodob spolupracuje s partnerskými školami v zahranií, organizuje výmnné zájezdy. Jde o školy: Edith Stein Schule v Darmstadtu (SRN) st. Dominique Lycée v Nancy (Francie) South Kent School (USA, Connecticut) - Gymnázium organizuje semináe pro ešitele Matematické olympiády kategorií A, B a C a oblastní kola nkterých kategorií Matematické a Fyzikální olympiády kategorií pro základní školy. strana 6

7 2. Charakteristika školy 2.5. Spolupráce s rodii a jinými subjekty - Pi škole je (podle zákona) zízena Školská rada. Školská rada má šest len. - Rodie a zákonní zástupci student spolupracují s vedením školy prostednictvím pravidelných schzek SRPŠ (Sdružení rodi a pátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dní ve škole. - V rámci prevence sociáln patologických jev (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Kohoutov ulici v Brn. - Škola úzce spolupracuje s Pírodovdeckou fakultou Masarykovy univerzity její pedagogové psobí na gymnáziu jako externí uitelé, gymnázium je tréninkovou školou pro pedagogické praxe student, vyuující gymnázia psobí jako pedagogové v kurzech pro studenty uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt. - Gymnázium je partnerem Mstské policie Brno v rámci projektu Zóna vzájemné pomoci. - Veejnost je každoron informována o uplynulém školním roce prostednictvím obsáhlé brožury, která obsahuje výroní zprávu a lánky mapující nejdležitjší události. strana 7

8 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zamení školy CHARAKTERISTIKA ŠVP Škola nabízí studium ve tech vzdlávacích programech. Hlavními rysy všech tí program jsou: - Úelné rozložení základního spoleného uiva do nižších roník studia - Velká možnost profilace studia podle zájm a zamení studenta - Rozumné zastoupení všech forem výuky Škola umožní všem studentm získat dostatené všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecn vzdlávacích pedmtech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných pedmtech. Bhem celého studia je kladen draz na vlastní zodpovdnost student za své vzdlání a budoucí úspšnost u maturitní zkoušky a pi studiu na vysoké škole. Charakteristika ŠVP Osmileté všeobecné studium - ŠVP je zpracován podle RVP ZV (nižší stupe gymnázia) a RVP GV (vyšší stupe gymnázia) a vyhovuje všem jejich požadavkm. - V nižších ronících vyššího stupn gymnázia je vzdlávací obsah ze všech vzdlávacích oblastí RVP GV rovnomrn rozložen do vyuovacích pedmt je tak vypracován základ pro pozdjší profilaci studia. - Postupn je žákm dána možnost výrazn profilovat své studium podle svých studijních zájm formou volitelných pedmt. - V posledním roníku studia pevažuje výuka volitelných pedmt nad pedmty povinnými. - Bhem studia je kladen draz na souvislosti a mezioborové vztahy. - Bhem studia je kladen draz na výuku cizích jazyk. - Prvním cizím jazykem je jazyk anglický - Další cizí jazyk si žák volí pro studium od tetího roníku z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk nmecký, jazyk francouzský a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze pi dostateném potu zájemc, zmna v prbhu studia ani pi pechodu na vyšší stupe gymnázia není možná. - Je zachována klasická nabídka pedmt bez integrace, je však kladen velký draz na provázanost uebních osnov ve všech pedmtech. - ŠVP Osmileté všeobecné studium dále žákm poskytuje: - vtší motivaci ke studiu díky možnosti pracovat s žáky v mladším vku - trvalejší a hlubší pracovní návyky - astjší projektovou výuku, školy v pírod - lepší znalost cizích jazyk díky dlouhodobjší práci s žáky stejné úrovn - nabídku aktivit pro volný as žák strana 8

9 3. Charakteristika ŠVP 3.2 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Osmileté všeobecné studium - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkm RVP ZV ve všech vzdlávacích oblastech. - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které pevyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdlávacích oblastech, zejména v oblastech, jejichž rozšíení si zvolí formou volitelných pedmt pro druhý, tetí a tvrtý roník studia. - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky pipraveni úspšn složit zkoušku potebnou k postupu na vyšší gymnázium. - Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkm RVP GV ve všech vzdlávacích oblastech. - Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazn pevyšují požadavky RVP GV v oblastech, které si zvolí formou volitelných pedmt bhem studia. Jsou tak pipraveni ke studiu na VŠ dle svého výbru. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných pedmt je tak žákm umožnna kvalitní píprava na jakýkoli typ vysoké školy. Díky úelné provázanosti studijních program na nižším a vyšším stupni jsou znalosti absolvent zaazeny do souvislostí mezi jednotlivými vzdlávacími oblastmi. - Žáci bhem studia získají návyky a dovednosti potebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledk, schopnost diskuse. Díky úelné provázanosti studijních program na nižším a vyšším stupni a pestré škále výchovných a vzdlávacích strategií již na nižším stupni mají návyky a dovednosti absolvent trvalý charakter. Podrobnjší informace lze nalézt v kapitole 3.5 Výchovné a vzdlávací strategie. - Žáci mají možnost ke konci studia složit nkterou z mezinárodn uznávaných zkoušek z cizího jazyka. 3.3 Organizace pijímacího ízení - Pijímací ízení se ídí píslušnou vyhláškou MŠMT. - Všichni uchazei o studium skládají pijímací zkoušku prominutí zkoušky není možné. - Každý uchaze obdrží pro úely pijímacího ízení body za studijní výsledky v pedchozím studiu a za úspchy v mimoškolních innostech. - Ke studiu mohou být pijati pouze ti uchazei o studium, kteí získají z pijímací zkoušky nejmén polovinu z možných bod. - O pijetí ke studiu rozhoduje poadí uchaze o studium, které je dáno soutem všech bod pidlených v pijímacím ízení (jak bod ze všech zkoušek tak bod za pedchozí studium a úspchy v mimoškolních innostech). - Uchazei o studium podle ŠVP Osmileté všeobecné studium skládají pijímací zkoušku z matematiky písemnou formou, z eského jazyka písemnou formou a test obecných strana 9

10 3. Charakteristika ŠVP studijních pedpoklad. Každá ást zkoušky je obodována. Nápl zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 5. roník ZŠ. - Uchazei o studium, u kterých byla diagnostikována nkterá specifická porucha uení (dyslexie, dysgrafie atd.) i studenti se zvláštními potebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají prbh pijímacích zkoušek upraven. - Pesné informace o bodování jednotlivých ástí pijímací zkoušky, o bodech pidlovaných za výsledky pedchozího studia a za úspchy v mimoškolních innostech, o úprav prbhu pijímací zkoušky pro potebné uchazee o studium lze najít na internetových stránkách a v roence, kterou každoron gymnázium vydává. V této roence jsou také publikovány pijímací zkoušky z pedchozího roku. 3.4 Organizace maturitní zkoušky - Organizace maturitní zkoušky se ídí píslušnou vyhláškou MŠMT. - Ve spolené ásti maturitní zkoušky mohou žáci skládat všechny zkoušky vypsané MŠMT. - V profilové ásti maturitní zkoušky žáci skládají dv zkoušky ze všeobecn vzdlávacích pedmt ústní formou a jednu zkoušku jako obhajobu závrené maturitní práce. - V dob, kdy byl sestaven tento ŠVP, nebyla MŠMT ješt vydána pesná vyhláška o podob maturitní zkoušky. Konkrétní podoba maturitní zkoušky proto bude upesnna. 3.5 Výchovné a vzdlávací strategie - Ve výuce jsou ve vhodném pomru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody moderní. Jde zejména o: - podporu výuky pomocí didaktické techniky, - semináe a diskuse, - samostatné a týmové projekty, - dlouhodobou samostatnou práci, - prezentaci a obhajobu výsledk (i v cizím jazyce), - praktickou výuku (exkurze, školy v pírod). - Ve výuce je kladen draz na vlastní zodpovdnost student za své vzdlání a výsledky svého studia. - Uební plán a osnovy pedmt jsou sestaveny s drazem na vztahy a souvislosti mezi pedmty. - Uební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce volitelných pedmt zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého profesního zájmu. - Pi dlení tíd na skupiny je brán ohled zejména na pokroilost žák. - Škola nabízí další aktivity pro volný as student formou nepovinných pedmt. Tyto pedmty tvoí nedílnou souást našeho ŠVP. Mezi nepovinné pedmty patí zejména nepovinná Anglická konverzace, nepovinné Sportovní hry se zamením na florbal a míové hry, nepovinný Sborový zpv, nepovinné Cviení z eského jazyka se zamením strana 10

11 3. Charakteristika ŠVP na hlubší procviování pravopisu urené pedevším pro žáky s SPU. Nepovinné pedmty jsou vypisovány každoron podle zájmu student a možností školy. - Žáci mají možnost podílet se na ízení a organizaci školního života prostednictvím studentského parlamentu na vyšším stupni gymnázia. - Škola soustedn rozvíjí všechny klíové kompetence žák. Následující tabulka podává ucelený pehled hlavních aktivit, které jsou souástí výuky. Nižší stupe gymnázia Frontální výuka - je bžn používanou strategií - je zaazena v každém roníku studia Pamtné uení, zvládnutí fakt - je bžn používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení uiva je teba dostatené množství znalostí Laboratorní práce - jsou zaazovány prbžn v pedmtech Biologie, Chemie a Fyzika - žáci pracují samostatn nebo ve skupinkách podle povahy provádných experiment Srovnávací písemné práce - jsou zaazovány na konci prvního, druhého a tetího roníku ve vybraných pedmtech - výsledky jsou významnou souástí klasifikace žák Škola v pírod pro žáky prvního roníku - probíhá na zaátku studia, zpravidla v záí - délka trvání je 5 7 dní - jejím hlavním cílem je utvoení tídního kolektivu a seznámení žák mezi sebou a s vyuujícími Jazykové soustední - probíhá na zaátku pátého roníku, zpravidla v záí - jeho hlavním cílem je rozdlení tídy na skupiny podle znalostí Anglického jazyka a intenzívní zahájení studia jazyka Lyžaský výcvikový kurz pro žáky druhého roníku - délka trvání je 6 7 dní Škola v pírod pro žáky tetích a tvrtých roník - probíhá v kvtnu nebo v ervnu - její náplní je zejména praktická výuka pírodovdných pedmt a environmentální výchova - draz je kladen na týmovou práci Projekt - je zaazen pro žáky všech roník, pro každý roník jinou formou - je zadáno centrální téma (zpravidla z oblasti environmentální výchovy), žáci si volí problém, který eší - draz je kladen na ešení problému v týmu, mezipedmtové vztahy a na prezentaci výsledk - je zaazován v pedem známých termínech zmna kompetence k uení kompetence k uení kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence pracovní kompetence k uení kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní strana 11

12 3. Charakteristika ŠVP vyuování (exkurze, praktická výuka, samostatná a týmová práce žák, prezentace výsledk) - je zpracován sborník (více na Exkurze, praktická výuka - pro praktickou výuku jsou využívána zaízení, která praktickou výuku nabízejí (nap. lednický areál a pozorování pták nap. Kvakoš, Modrá u Velehradu, skanzen ve Strážnici ) - probíhá na konci každého roníku Dramatická výchova - žáci navštvují program CV Lužánky - je urena pro žáky a tetího a tvrtého roníku - jde o doplnní výuky eského jazyka a literatury a Obanské výchovy Pedmtové soutže - je podporována úast žák ve všech pedmtových soutžích - je vedena tabule úspch ve všech pedmtových soutžích Sportovní soutže - škola se pravideln zúastuje sportovních soutží škol - každoron je koncem roku poádán pebor gymnázia ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i kolektivy) - je vedena tabule rekord ve vybraných disciplínách Pvecký sbor - škola nabízí žákm innost ve školním pveckém sboru - pvecký sbor pravideln poádá koncerty pro žáky školy, rodie a veejnost - pvecký sbor každoron vystupuje v Ústavu pro slabozraké v Brn - Chrlicích kompetence k uení kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální kompetence obanské Vyšší stupe gymnázia Frontální výuka - je bžn používanou strategií - je zaazena v každém roníku studia Pamtné uení, zvládnutí fakt - je bžn používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení uiva je teba dostatené množství znalostí Laboratorní práce - jsou zaazovány prbžn v pedmtech Biologie, Chemie a Fyzika ve dvoutýdenních intervalech, v každém pedmtu po dobu dvou roník - žáci pracují samostatn nebo ve skupinkách podle povahy provádných experiment Srovnávací písemné práce - jsou zaazovány na konci pátého, šestého a sedmého kompetence k uení kompetence k uení kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence pracovní kompetence k uení strana 12

13 3. Charakteristika ŠVP roníku ve vybraných pedmtech - výsledky jsou významnou souástí klasifikace žák Jazykové soustední - probíhá na zaátku pátého roníku, zpravidla v záí - jeho hlavním cílem je rozdlení tídy na skupiny podle znalostí anglického jazyka a intenzívní zahájení studia jazyka Lyžaský výcvikový kurz pro žáky pátého roníku - délka trvání je 6 7 dní Letní sportovní kurz pro žáky sedmého roníku - žáci si volí z nabízených zamení sportovních kurz - délka trvání je 5 9 dní podle zamení Výmnné zájezdy - škola poádá ve spolupráci s partnerskými školami v Darmstadtu a Nancy výmnné zájezdy - zájezdy jsou ureny pevážn pro zájemce z ad žák šestých a sedmých roník Projekt - je zaazen pro žáky sedmých roník - cílem projektu je uzavít výuku ve všeobecn vzdlávacích pedmtech - žáci si volí problém, který eší - draz je kladen na ešení problému v týmu, mezipedmtové vztahy a na prezentaci výsledk - je zpracován sborník (více na Závrené maturitní práce - žáci osmého roníku samostatn zpracovávají práci na zvolené téma - témata jsou zadávána v kvtnu v sedmém roníku - hodnoceno je zpracování a obhajoba práce - souástí práce je anotace a resumé v cizím jazyce - obhajoba práce je povinnou souástí maturitní zkoušky Exkurze - pro doplnní výuky jsou poádány exkurze - exkurze probíhají v pedem známých termínech rozvrh exkurzí je stanoven zpravidla na zaátku školního roku - nápl je stanovena podle aktuální nabídky Dramatická výchova - žáci navštvují program CV Lužánky - je urena pro žáky pátého roníku - jde o doplnní výuky eského jazyka a literatury a Spoleenských vd Pedmtové soutže - je podporována úast žák ve všech pedmtových soutžích - nejlepší Závrené maturitní práce se úastní soutže SO - je vedena tabule úspch ve všech pedmtových soutžích Sportovní soutže kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence komunikativní kompetence k uení kompetence k podnikavosti kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence komunikativní kompetence sociální a personální strana 13

14 3. Charakteristika ŠVP - škola se pravideln zúastuje sportovních soutží škol - každoron je koncem roku poádán pebor gymnázia ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i kolektivy) - je vedena tabule rekord ve vybraných disciplínách Pvecký sbor, instrumentální soubor - škola nabízí žákm innost ve školním pveckém sboru nebo instrumentálním souboru - pvecký sbor spolu s instrumentálním souborem pravideln poádají koncerty pro žáky školy, rodie a veejnost kompetence sociální a personální kompetence obanské 3.6 Zabezpeení výuky pro žáky se speciálními potebami - Žáci se specifickými poruchami uení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají k disposici nepovinný pedmt Cviení z eského jazyka, který probíhá v uebn vybavené poítai pro každého studenta. - Žáci, kterým zdravotní stav neumožuje studovat bžným zpsobem, mohou studovat podle individuálního vzdlávacího plánu zpsoby takového studia jsou uvedeny v kapitole 3.7 Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných. - Rodie i zákonní zástupci student se studijními problémy jsou vas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno ešení. - Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou a s Centrem pro prevenci sociáln patologických jev. - Žákm, kteí pocházejí ze sociáln znevýhodujícího i nepodntného prostedí, jsou z rozpotu Sdružení rodi a pátel školy poskytovány píspvky na akce poádané školou. - Žákm pocházejícím z nepodntného prostedí jsou poskytovány bezplatné individuální konzultace s jednotlivými uiteli a s výchovným poradcem. - Žákm se zdravotním znevýhodnním i zdravotním postižením je uzpsoben i interiér obou budov gymnázia. Budova na tíd Kapitána Jaroše je po rekonstrukci v roce 2007 pln bezbariérová. - Žákm potebujícím speciální péi je tato pée poskytována v souinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence sociáln-patologických jev. U každého takového žáka zajišujeme vyšetení v Pedagogicko psychologické poradn i v Centru pro prevenci sociáln patologických jev. Pi hodnocení výsledk vzdlávání tchto žák vždy individuáln pihlížíme k doporuení Pedagogicko psychologické poradny. - Specifické poteby žák vyžadující speciální péi jsou ešeny individuáln (vtší písmo tisku písemností pro žáky se slabým zrakem, náhrada ústního zkoušení písemným pro žáky nedoslýchavé apod.) - Ze závažných zdravotních dvod jsou žáci uvolnni (zcela nebo zásti) z vyuování nkterých pedmt nebo z provádní uritých inností. - Žákm cizincm je vzhledem k jejich jazykovému znevýhodnní vnována individuální pée, kterou v každém jednotlivém pípad koordinuje tídní uitel ve spolupráci s výchovným poradcem. strana 14

15 3. Charakteristika ŠVP 3.7 Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných - Žáci, kteí dosahují výborných výsledk ve sportu, he na hudební nástroj apod. mohou studovat podle individuálního vzdlávacího plánu. - Žáci, kteí dosahují výborných výsledk v nkteré z pedmtových soutží mohou svj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdlávacího plánu. - O studium podle individuálního vzdlávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje ti typy individuálních vzdlávacích plán: 1) Termínované zkoušení. Žák je pezkušován (jakoukoli formou) po pedchozí domluv s vyuujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného pedmtu pezkušováni. Žák navštvuje vyuování v plném rozsahu, je mu umožována úast na soustedních. Tento studijní plán je udlován zpravidla žákm, kteí dosahují výborných výsledk v pedmtových soutžích (Matematická olympiáda apod.), vnují se výkonnostn sportu, he na hudební nástroj i jiné, asov nároné aktivit a dosahují v ní výborných výsledk. 2) Úlevy z výuky. Krom termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence v pesn stanovených vyuovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v ádném termínu, v pedmtech s vyšší absencí skládá, krom bžných povinností, doplující zkoušku ped komisí. Tento studijní plán je zpravidla udlován vrcholovým sportovcm (mže však jít i o žáky, kteí se vnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh trénink i píprav koliduje s rozvrhem školní výuky. 3) Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je udlován výjimen, nap. reprezentantm R v nkteré sportovní disciplín, jejichž sezóna jim neumožuje pravidelnou návštvu školy. - Na udlení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a mže jim být odebrán. Stane se tak v pípad, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udlení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. strana 15

16 3. Charakteristika ŠVP 3.8 Zalenní prezových témat Všechny tématické okruhy všech prezových témat jsou zalenny jako souást povinných vzdlávacích pedmt. Následující tabulka podává celkové shrnutí. Ve sloupci Zaazení do výuky, odkaz je konkretizováno zaazení daného tématického okruhu. Je zde zpravidla uveden odkaz na píslušný ádek v uebních osnovách, kde je konkrétn uvedeno, jak je tématický okruh zalenn do obsahu daného pedmtu. Tam je také patrno, v jakém pedmtu, jakém roníku a jakou formou je daný tématický okruh vyuován. Nižší stupe gymnázia (prezová témata podle RVP ZV) Prezové téma Tématický okruh Zaazení do výuky, odkaz P1 Osobnostní a sociální výchova P1.1 Rozvoj schopností poznávání Souást všech vzdlávacích pedmt P1.2 Sebepoznání a sebepojetí : 1.31, 1.40, 1.42, 1.62, 1.73 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Ov: 10.2 P1.3 Seberegulace a sebeorganizace Ov: 10.2 P1.4 Psychohygiena P1.5 Kreativita : 1.22, 1.28, 1.38, 1.40, 1.53, 1.59, 1.69, 1.71 Vv, Hv: prolíná celým studiem P1.6 Poznávání lidí Dramatická výchova (viz kapitola 3.5) P1.7 Mezilidské vztahy : 1,21, 1.25, 1.27, 1.34, 1.39, 1.52, 1.53, 1.56, 1.58, 1.65, 1.70 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn P1.8 Komunikace : 1.21, 1.25, 1.27, 1.34, 1.37, 1.39, 1.43, 1.44, 1.45, 1.56, 1.58, 1.65, 1.68, 1.70, 1.75, 1.76 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Fcv, Bicv, Chcv: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích Vv, Hv: prolíná celým studiem strana 16

17 3. Charakteristika ŠVP P2 Výchova demokratického obana P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P4 Multikulturní výchova Projekt (viz kapitola 3.5), Dramatická výchova (viz kapitola 3.5), souást všech vzdlávacích pedmt (ústní zkoušení, referáty) P1.9 Kooperace a kompetice : 1.44 A: roník prbžn Další cizí jazyk: 4. roník prbžn P1.10 ešení problém a rozhodovací dovednosti P1.11 Hodnoty, postoje, praktická etika Projekt (viz kapitola 3.5), souást všech vzdlávacích pedmt (ústní zkoušení, referáty) Fcv, Bicv, Chcv: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích P2.1 Obanská spolenost a škola Ov: 10.1, 10.3, tídní samospráva P2.2 Oban, obanská spolenost a stát P2.3 Formy participace oban v politickém život P2.4 Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Ov: 10.4 Ov: 10.4 D: 9.7, 9.8 Ov: 10.4 P3.1 Evropa a svt nás zajímá Z: 8.5 P3.2 Objevujeme Evropu a svt A: roník prbžn P3.3 Jsme Evropané D: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 Hv: prolíná celým studiem P4.1 Kulturní diference Hv, Vv: prolíná celým studiem Bi: 7.27 P4.2 Lidské vztahy : 1.36 Bi: 7.27 P4.3 Etnický pvod D: 9.2 Bi: 7.27 P4.4 Multikulturalita : 1.47 Hv, Vv: prolíná celým studiem Bi: 7.27 strana 17

18 3. Charakteristika ŠVP P5 Environmentální výchova P6 Mediální výchova P4.5 Princip sociálního smíru a solidarity Bi: 7.27 P5.1 Ekosystémy Bi: 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.15, 7.20, 7.21, 7.23, 7.24, 7.49 P5.2 Základní podmínky života D: 9.3 Bi: 7.49 P5.3 Lidské aktivity a problémy životního prostedí F: 5.11, 5.13 Ch: 6.2, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12 Z: 8.5 Bi: 7.49 P5.4 Vztah lovka k prostedí A: roník prbžn Projekt Ch: 6.14, Bi: 7.49 P6.1 Kritické tení a vnímání mediálních sdlení P6.2 Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality : 1.24, 1.26, 1.33, 1.43, 1.57, 1.64, 1.68, 1.74 M: 4.8 P6.3 Stavba mediálních sdlení : 1.24, 1.42, 1.45, 1.55, 1.76 P6.4 Vnímání autora mediálních sdlení P6.5 Fungování a vliv médií ve spolenosti : 1.23, 1.28, 1.29, 1.35, 1.38, 1.40, 1.41, 1.66 : 1.49, 1.50, 1.51, 1.63, 1.76 P6.6 Tvorba mediálního sdlení : 1.32, 1.36, 1.45, 1.55, 1.76 P6.7 Práce v realizaním týmu : 1.55 Projekt strana 18

19 3. Charakteristika ŠVP Vyšší stupe gymnázia (prezová témata podle RVP GV) Prezové téma Tématický okruh Zaazení do výuky, odkaz P1 Osobnostní a sociální výchova P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P1.12 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti P1.13 Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Dramatická výchova (viz kap. 3.5) A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Sv: 10.8 Sv: Tlesná výchova P1.14 Sociální komunikace : 1.80, 1.88, 1.92 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Vv, Hv: prolíná celým studiem skupinová práce P1.15 Morálka všedního dne Sv: 10.9, 10.12, P1.16 Spolupráce a soutž A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn F, Bi, Ch: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích Vv, Hv: prolíná celým studiem skupinová práce P3.4 Globalizaní a rozvojové procesy P3.5 Globální problémy, jejich píiny a dsledky P3.6 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Z: 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 D: 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, , 9.20 Z: 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 D: 9.20 Z: 8.13, 8.14, 8.16, 8.18, 8.19 Sv: P3.7 Žijeme v Evrop : 1.94, 1.95, 1.98, A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn F: 5.15, Z: 8.19, 8.20 Sv: 10.10, 10.13, P3.8 Vzdlávání v Evrop a ve svt A: roník prbžn Sv: strana 19

20 3. Charakteristika ŠVP P4 Multikulturní výchova P5 Environmentální výchova P4.6 Základní problémy sociokulturních rozdíl P4.7 Psychosociální aspekty interkulturality P4.8 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí P5.5 Problematika vztahu organizmu a prostedí A: roník prbžn Další cizí jazyk: 8. roník prbžn Z: 8.14, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 Sv: 10.9, : 1.77 Z: 8.13, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 F: 5.22 Bi: 7.51, 7.53, 7.54 Z: 8.9, P5.6 lovk a životní prostedí A: roník prbžn F: 5.26, 5.32 Ch: 6.16, 6.17,6.18, 6.19 Bi: 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.58 Z: 8.12, 8.17 P5.7 Životní prostedí regionu a eské republiky Ch: 6.17, 6.18 Bi: 7.58 Z: 8.21 P6 Mediální výchova P6.8 Média a mediální produkce : 1.84 Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.9 Mediální produkty a jejich významy : 1.84 A: roník prbžn Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.10 Uživatelé : 1.84 Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.11 Úinky mediální produkce a vliv médií P6.12 Role médií v moderních djinách : 1.84 M: 4.31 Sv: 10.9 D: 9.19, 9.20 strana 20

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia 1 Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost školy...

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, ŠVP, Šestileté všeobecné studium Šestileté všeobecné

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Poj me listovat v sob tak jako v knize

Poj me listovat v sob tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K VO R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdlávací program pro gymnaziální vzdlávání tyletý vzdlávací program Humanitní gymnázium Pojme listovat v sob tak jako

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více