Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium"

Transkript

1 Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G

2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) TRADITIO LAMPADIS (Pedávání pochodn) Tradiní motto našeho gymnázia vždy vyjadovalo jeho vznešené poslání - s hrdostí se tak hlásíme k bohaté historii nejstaršího eského gymnázia na Morav a doufáme, že jeho odkaz naplujeme. 1.2 Vzdlávací program: osmiletý 1.3 Studijní forma vzdlávání: denní forma vzdlávání 1.4 Pedkladatel Název školy: Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Adresa: IO: Rezortní identifikátor školy: IZO: editel školy: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: t. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Jií Herman, Ph.D. Mgr. Viktor Ježek Další kontakty: telefon: web: 1.5 Zizovatel Název: Adresa: Kontakty: 1.6 Platnost dokumentu od 1. záí 2009 Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Odbor školství Krajského úadu Jihomoravského kraje telefon: fax: RNDr. Jií Herman, Ph.D., editel

3 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodii a jinými subjekty... 7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zamení školy Profil absolventa Organizace pijímacího ízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdlávací strategie Zabezpeení výuky pro žáky se speciálními potebami Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných Zalenní prezových témat UEBNÍ PLÁN UEBNÍ OSNOVY Klí eský jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zempis Djepis Obanská výchova Spoleenské vdy Informatika

4 5.12 Výtvarná výchova Hudební výchova Tlesná výchova Integrované vzdlávací obory Pravidla hodnocení žák a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žák Autoevaluace školy

5 2 Charakteristika školy 3 Charakteristika ŠVP strana 5

6 2. Charakteristika školy 2.1 Velikost školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - Škola má 24 tíd, dv paralelní tídy s osmiletým studijním programem a dv paralelní tídy se tyletým studijním programem. - 8 tíd tídy nižšího stupn osmiletého gymnázia je kmenov umístno v budov na ulici Píní 16/ tíd tídy vyššího stupn osmiletého gymnázia a tídy tyletého gymnázia jsou kmenov umístny v budov na t. Kpt. Jaroše 14 - Ob budovy jsou umístny poblíž centra msta, jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. chze. 2.2 Vybavení školy - Budova na t. Kpt. Jaroše je z roku 1884, prošla mnoha rekonstrukcemi. Po poslední rekonstrukci, která probhla v letech 2007 a 2008, je budova pln vybavena kmenovými i odbornými uebnami s didaktickou tecnikou, sportovním zázemím, stravovacím traktem i sociálním zaízením. - Budova na ulici Píní vznikla spojením dvou sousedních mšanských dom z poátku 20. století a jejich úpravou pro školní poteby. Gymnázium ji získalo v roce 1998 a provedlo její další kompletní rekonstrukci. Má pouze malou tlocvinu, ale velký a modern vybavený venkovní sportovní areál. - Studenti nižších tíd osmiletého gymnázia absolvují vtšinu výuky v budov na ulici Píní, na nkterou výuku (zejména informatiky) se pemisují do budovy na t. Kpt. Jaroše. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru - Na škole psobí 70 vyuujících, nkteí z nich na ástený úvazek, nkteí pracují jako externisté. - Na škole vyuuje rodilý mluví v hodinách anglického jazyka. - Všichni uitelé jsou aprobovaní. Nkteí uitelé psobí jako vyuující na brnnské Masarykov univerzit, nkteí jsou autoi uebnic a uebních text s doložkami MŠMT. - Nkteí uitelé jsou leny ídicích orgán Matematické olympiády na krajské a celostátní úrovni. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce - Škola dlouhodob spolupracuje s partnerskými školami v zahranií, organizuje výmnné zájezdy. Jde o školy: Edith Stein Schule v Darmstadtu (SRN) st. Dominique Lycée v Nancy (Francie) South Kent School (USA, Connecticut) - Gymnázium organizuje semináe pro ešitele Matematické olympiády kategorií A, B a C a oblastní kola nkterých kategorií Matematické a Fyzikální olympiády kategorií pro základní školy. strana 6

7 2. Charakteristika školy 2.5. Spolupráce s rodii a jinými subjekty - Pi škole je (podle zákona) zízena Školská rada. Školská rada má šest len. - Rodie a zákonní zástupci student spolupracují s vedením školy prostednictvím pravidelných schzek SRPŠ (Sdružení rodi a pátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dní ve škole. - V rámci prevence sociáln patologických jev (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Kohoutov ulici v Brn. - Škola úzce spolupracuje s Pírodovdeckou fakultou Masarykovy univerzity její pedagogové psobí na gymnáziu jako externí uitelé, gymnázium je tréninkovou školou pro pedagogické praxe student, vyuující gymnázia psobí jako pedagogové v kurzech pro studenty uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt. - Gymnázium je partnerem Mstské policie Brno v rámci projektu Zóna vzájemné pomoci. - Veejnost je každoron informována o uplynulém školním roce prostednictvím obsáhlé brožury, která obsahuje výroní zprávu a lánky mapující nejdležitjší události. strana 7

8 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zamení školy CHARAKTERISTIKA ŠVP Škola nabízí studium ve tech vzdlávacích programech. Hlavními rysy všech tí program jsou: - Úelné rozložení základního spoleného uiva do nižších roník studia - Velká možnost profilace studia podle zájm a zamení studenta - Rozumné zastoupení všech forem výuky Škola umožní všem studentm získat dostatené všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecn vzdlávacích pedmtech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných pedmtech. Bhem celého studia je kladen draz na vlastní zodpovdnost student za své vzdlání a budoucí úspšnost u maturitní zkoušky a pi studiu na vysoké škole. Charakteristika ŠVP Osmileté všeobecné studium - ŠVP je zpracován podle RVP ZV (nižší stupe gymnázia) a RVP GV (vyšší stupe gymnázia) a vyhovuje všem jejich požadavkm. - V nižších ronících vyššího stupn gymnázia je vzdlávací obsah ze všech vzdlávacích oblastí RVP GV rovnomrn rozložen do vyuovacích pedmt je tak vypracován základ pro pozdjší profilaci studia. - Postupn je žákm dána možnost výrazn profilovat své studium podle svých studijních zájm formou volitelných pedmt. - V posledním roníku studia pevažuje výuka volitelných pedmt nad pedmty povinnými. - Bhem studia je kladen draz na souvislosti a mezioborové vztahy. - Bhem studia je kladen draz na výuku cizích jazyk. - Prvním cizím jazykem je jazyk anglický - Další cizí jazyk si žák volí pro studium od tetího roníku z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk nmecký, jazyk francouzský a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze pi dostateném potu zájemc, zmna v prbhu studia ani pi pechodu na vyšší stupe gymnázia není možná. - Je zachována klasická nabídka pedmt bez integrace, je však kladen velký draz na provázanost uebních osnov ve všech pedmtech. - ŠVP Osmileté všeobecné studium dále žákm poskytuje: - vtší motivaci ke studiu díky možnosti pracovat s žáky v mladším vku - trvalejší a hlubší pracovní návyky - astjší projektovou výuku, školy v pírod - lepší znalost cizích jazyk díky dlouhodobjší práci s žáky stejné úrovn - nabídku aktivit pro volný as žák strana 8

9 3. Charakteristika ŠVP 3.2 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Osmileté všeobecné studium - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkm RVP ZV ve všech vzdlávacích oblastech. - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které pevyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdlávacích oblastech, zejména v oblastech, jejichž rozšíení si zvolí formou volitelných pedmt pro druhý, tetí a tvrtý roník studia. - Žáci jsou po absolvování tvrtého roníku posledního roníku povinné školní docházky pipraveni úspšn složit zkoušku potebnou k postupu na vyšší gymnázium. - Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkm RVP GV ve všech vzdlávacích oblastech. - Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazn pevyšují požadavky RVP GV v oblastech, které si zvolí formou volitelných pedmt bhem studia. Jsou tak pipraveni ke studiu na VŠ dle svého výbru. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných pedmt je tak žákm umožnna kvalitní píprava na jakýkoli typ vysoké školy. Díky úelné provázanosti studijních program na nižším a vyšším stupni jsou znalosti absolvent zaazeny do souvislostí mezi jednotlivými vzdlávacími oblastmi. - Žáci bhem studia získají návyky a dovednosti potebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledk, schopnost diskuse. Díky úelné provázanosti studijních program na nižším a vyšším stupni a pestré škále výchovných a vzdlávacích strategií již na nižším stupni mají návyky a dovednosti absolvent trvalý charakter. Podrobnjší informace lze nalézt v kapitole 3.5 Výchovné a vzdlávací strategie. - Žáci mají možnost ke konci studia složit nkterou z mezinárodn uznávaných zkoušek z cizího jazyka. 3.3 Organizace pijímacího ízení - Pijímací ízení se ídí píslušnou vyhláškou MŠMT. - Všichni uchazei o studium skládají pijímací zkoušku prominutí zkoušky není možné. - Každý uchaze obdrží pro úely pijímacího ízení body za studijní výsledky v pedchozím studiu a za úspchy v mimoškolních innostech. - Ke studiu mohou být pijati pouze ti uchazei o studium, kteí získají z pijímací zkoušky nejmén polovinu z možných bod. - O pijetí ke studiu rozhoduje poadí uchaze o studium, které je dáno soutem všech bod pidlených v pijímacím ízení (jak bod ze všech zkoušek tak bod za pedchozí studium a úspchy v mimoškolních innostech). - Uchazei o studium podle ŠVP Osmileté všeobecné studium skládají pijímací zkoušku z matematiky písemnou formou, z eského jazyka písemnou formou a test obecných strana 9

10 3. Charakteristika ŠVP studijních pedpoklad. Každá ást zkoušky je obodována. Nápl zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 5. roník ZŠ. - Uchazei o studium, u kterých byla diagnostikována nkterá specifická porucha uení (dyslexie, dysgrafie atd.) i studenti se zvláštními potebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají prbh pijímacích zkoušek upraven. - Pesné informace o bodování jednotlivých ástí pijímací zkoušky, o bodech pidlovaných za výsledky pedchozího studia a za úspchy v mimoškolních innostech, o úprav prbhu pijímací zkoušky pro potebné uchazee o studium lze najít na internetových stránkách a v roence, kterou každoron gymnázium vydává. V této roence jsou také publikovány pijímací zkoušky z pedchozího roku. 3.4 Organizace maturitní zkoušky - Organizace maturitní zkoušky se ídí píslušnou vyhláškou MŠMT. - Ve spolené ásti maturitní zkoušky mohou žáci skládat všechny zkoušky vypsané MŠMT. - V profilové ásti maturitní zkoušky žáci skládají dv zkoušky ze všeobecn vzdlávacích pedmt ústní formou a jednu zkoušku jako obhajobu závrené maturitní práce. - V dob, kdy byl sestaven tento ŠVP, nebyla MŠMT ješt vydána pesná vyhláška o podob maturitní zkoušky. Konkrétní podoba maturitní zkoušky proto bude upesnna. 3.5 Výchovné a vzdlávací strategie - Ve výuce jsou ve vhodném pomru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody moderní. Jde zejména o: - podporu výuky pomocí didaktické techniky, - semináe a diskuse, - samostatné a týmové projekty, - dlouhodobou samostatnou práci, - prezentaci a obhajobu výsledk (i v cizím jazyce), - praktickou výuku (exkurze, školy v pírod). - Ve výuce je kladen draz na vlastní zodpovdnost student za své vzdlání a výsledky svého studia. - Uební plán a osnovy pedmt jsou sestaveny s drazem na vztahy a souvislosti mezi pedmty. - Uební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce volitelných pedmt zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého profesního zájmu. - Pi dlení tíd na skupiny je brán ohled zejména na pokroilost žák. - Škola nabízí další aktivity pro volný as student formou nepovinných pedmt. Tyto pedmty tvoí nedílnou souást našeho ŠVP. Mezi nepovinné pedmty patí zejména nepovinná Anglická konverzace, nepovinné Sportovní hry se zamením na florbal a míové hry, nepovinný Sborový zpv, nepovinné Cviení z eského jazyka se zamením strana 10

11 3. Charakteristika ŠVP na hlubší procviování pravopisu urené pedevším pro žáky s SPU. Nepovinné pedmty jsou vypisovány každoron podle zájmu student a možností školy. - Žáci mají možnost podílet se na ízení a organizaci školního života prostednictvím studentského parlamentu na vyšším stupni gymnázia. - Škola soustedn rozvíjí všechny klíové kompetence žák. Následující tabulka podává ucelený pehled hlavních aktivit, které jsou souástí výuky. Nižší stupe gymnázia Frontální výuka - je bžn používanou strategií - je zaazena v každém roníku studia Pamtné uení, zvládnutí fakt - je bžn používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení uiva je teba dostatené množství znalostí Laboratorní práce - jsou zaazovány prbžn v pedmtech Biologie, Chemie a Fyzika - žáci pracují samostatn nebo ve skupinkách podle povahy provádných experiment Srovnávací písemné práce - jsou zaazovány na konci prvního, druhého a tetího roníku ve vybraných pedmtech - výsledky jsou významnou souástí klasifikace žák Škola v pírod pro žáky prvního roníku - probíhá na zaátku studia, zpravidla v záí - délka trvání je 5 7 dní - jejím hlavním cílem je utvoení tídního kolektivu a seznámení žák mezi sebou a s vyuujícími Jazykové soustední - probíhá na zaátku pátého roníku, zpravidla v záí - jeho hlavním cílem je rozdlení tídy na skupiny podle znalostí Anglického jazyka a intenzívní zahájení studia jazyka Lyžaský výcvikový kurz pro žáky druhého roníku - délka trvání je 6 7 dní Škola v pírod pro žáky tetích a tvrtých roník - probíhá v kvtnu nebo v ervnu - její náplní je zejména praktická výuka pírodovdných pedmt a environmentální výchova - draz je kladen na týmovou práci Projekt - je zaazen pro žáky všech roník, pro každý roník jinou formou - je zadáno centrální téma (zpravidla z oblasti environmentální výchovy), žáci si volí problém, který eší - draz je kladen na ešení problému v týmu, mezipedmtové vztahy a na prezentaci výsledk - je zaazován v pedem známých termínech zmna kompetence k uení kompetence k uení kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence pracovní kompetence k uení kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní strana 11

12 3. Charakteristika ŠVP vyuování (exkurze, praktická výuka, samostatná a týmová práce žák, prezentace výsledk) - je zpracován sborník (více na Exkurze, praktická výuka - pro praktickou výuku jsou využívána zaízení, která praktickou výuku nabízejí (nap. lednický areál a pozorování pták nap. Kvakoš, Modrá u Velehradu, skanzen ve Strážnici ) - probíhá na konci každého roníku Dramatická výchova - žáci navštvují program CV Lužánky - je urena pro žáky a tetího a tvrtého roníku - jde o doplnní výuky eského jazyka a literatury a Obanské výchovy Pedmtové soutže - je podporována úast žák ve všech pedmtových soutžích - je vedena tabule úspch ve všech pedmtových soutžích Sportovní soutže - škola se pravideln zúastuje sportovních soutží škol - každoron je koncem roku poádán pebor gymnázia ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i kolektivy) - je vedena tabule rekord ve vybraných disciplínách Pvecký sbor - škola nabízí žákm innost ve školním pveckém sboru - pvecký sbor pravideln poádá koncerty pro žáky školy, rodie a veejnost - pvecký sbor každoron vystupuje v Ústavu pro slabozraké v Brn - Chrlicích kompetence k uení kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální kompetence obanské Vyšší stupe gymnázia Frontální výuka - je bžn používanou strategií - je zaazena v každém roníku studia Pamtné uení, zvládnutí fakt - je bžn používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení uiva je teba dostatené množství znalostí Laboratorní práce - jsou zaazovány prbžn v pedmtech Biologie, Chemie a Fyzika ve dvoutýdenních intervalech, v každém pedmtu po dobu dvou roník - žáci pracují samostatn nebo ve skupinkách podle povahy provádných experiment Srovnávací písemné práce - jsou zaazovány na konci pátého, šestého a sedmého kompetence k uení kompetence k uení kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence pracovní kompetence k uení strana 12

13 3. Charakteristika ŠVP roníku ve vybraných pedmtech - výsledky jsou významnou souástí klasifikace žák Jazykové soustední - probíhá na zaátku pátého roníku, zpravidla v záí - jeho hlavním cílem je rozdlení tídy na skupiny podle znalostí anglického jazyka a intenzívní zahájení studia jazyka Lyžaský výcvikový kurz pro žáky pátého roníku - délka trvání je 6 7 dní Letní sportovní kurz pro žáky sedmého roníku - žáci si volí z nabízených zamení sportovních kurz - délka trvání je 5 9 dní podle zamení Výmnné zájezdy - škola poádá ve spolupráci s partnerskými školami v Darmstadtu a Nancy výmnné zájezdy - zájezdy jsou ureny pevážn pro zájemce z ad žák šestých a sedmých roník Projekt - je zaazen pro žáky sedmých roník - cílem projektu je uzavít výuku ve všeobecn vzdlávacích pedmtech - žáci si volí problém, který eší - draz je kladen na ešení problému v týmu, mezipedmtové vztahy a na prezentaci výsledk - je zpracován sborník (více na Závrené maturitní práce - žáci osmého roníku samostatn zpracovávají práci na zvolené téma - témata jsou zadávána v kvtnu v sedmém roníku - hodnoceno je zpracování a obhajoba práce - souástí práce je anotace a resumé v cizím jazyce - obhajoba práce je povinnou souástí maturitní zkoušky Exkurze - pro doplnní výuky jsou poádány exkurze - exkurze probíhají v pedem známých termínech rozvrh exkurzí je stanoven zpravidla na zaátku školního roku - nápl je stanovena podle aktuální nabídky Dramatická výchova - žáci navštvují program CV Lužánky - je urena pro žáky pátého roníku - jde o doplnní výuky eského jazyka a literatury a Spoleenských vd Pedmtové soutže - je podporována úast žák ve všech pedmtových soutžích - nejlepší Závrené maturitní práce se úastní soutže SO - je vedena tabule úspch ve všech pedmtových soutžích Sportovní soutže kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k ešení problém kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence komunikativní kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence komunikativní kompetence k uení kompetence k podnikavosti kompetence sociální a personální kompetence obanské kompetence k uení kompetence k ešení problém kompetence komunikativní kompetence sociální a personální strana 13

14 3. Charakteristika ŠVP - škola se pravideln zúastuje sportovních soutží škol - každoron je koncem roku poádán pebor gymnázia ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i kolektivy) - je vedena tabule rekord ve vybraných disciplínách Pvecký sbor, instrumentální soubor - škola nabízí žákm innost ve školním pveckém sboru nebo instrumentálním souboru - pvecký sbor spolu s instrumentálním souborem pravideln poádají koncerty pro žáky školy, rodie a veejnost kompetence sociální a personální kompetence obanské 3.6 Zabezpeení výuky pro žáky se speciálními potebami - Žáci se specifickými poruchami uení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají k disposici nepovinný pedmt Cviení z eského jazyka, který probíhá v uebn vybavené poítai pro každého studenta. - Žáci, kterým zdravotní stav neumožuje studovat bžným zpsobem, mohou studovat podle individuálního vzdlávacího plánu zpsoby takového studia jsou uvedeny v kapitole 3.7 Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných. - Rodie i zákonní zástupci student se studijními problémy jsou vas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno ešení. - Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou a s Centrem pro prevenci sociáln patologických jev. - Žákm, kteí pocházejí ze sociáln znevýhodujícího i nepodntného prostedí, jsou z rozpotu Sdružení rodi a pátel školy poskytovány píspvky na akce poádané školou. - Žákm pocházejícím z nepodntného prostedí jsou poskytovány bezplatné individuální konzultace s jednotlivými uiteli a s výchovným poradcem. - Žákm se zdravotním znevýhodnním i zdravotním postižením je uzpsoben i interiér obou budov gymnázia. Budova na tíd Kapitána Jaroše je po rekonstrukci v roce 2007 pln bezbariérová. - Žákm potebujícím speciální péi je tato pée poskytována v souinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence sociáln-patologických jev. U každého takového žáka zajišujeme vyšetení v Pedagogicko psychologické poradn i v Centru pro prevenci sociáln patologických jev. Pi hodnocení výsledk vzdlávání tchto žák vždy individuáln pihlížíme k doporuení Pedagogicko psychologické poradny. - Specifické poteby žák vyžadující speciální péi jsou ešeny individuáln (vtší písmo tisku písemností pro žáky se slabým zrakem, náhrada ústního zkoušení písemným pro žáky nedoslýchavé apod.) - Ze závažných zdravotních dvod jsou žáci uvolnni (zcela nebo zásti) z vyuování nkterých pedmt nebo z provádní uritých inností. - Žákm cizincm je vzhledem k jejich jazykovému znevýhodnní vnována individuální pée, kterou v každém jednotlivém pípad koordinuje tídní uitel ve spolupráci s výchovným poradcem. strana 14

15 3. Charakteristika ŠVP 3.7 Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných - Žáci, kteí dosahují výborných výsledk ve sportu, he na hudební nástroj apod. mohou studovat podle individuálního vzdlávacího plánu. - Žáci, kteí dosahují výborných výsledk v nkteré z pedmtových soutží mohou svj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdlávacího plánu. - O studium podle individuálního vzdlávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje ti typy individuálních vzdlávacích plán: 1) Termínované zkoušení. Žák je pezkušován (jakoukoli formou) po pedchozí domluv s vyuujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného pedmtu pezkušováni. Žák navštvuje vyuování v plném rozsahu, je mu umožována úast na soustedních. Tento studijní plán je udlován zpravidla žákm, kteí dosahují výborných výsledk v pedmtových soutžích (Matematická olympiáda apod.), vnují se výkonnostn sportu, he na hudební nástroj i jiné, asov nároné aktivit a dosahují v ní výborných výsledk. 2) Úlevy z výuky. Krom termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence v pesn stanovených vyuovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v ádném termínu, v pedmtech s vyšší absencí skládá, krom bžných povinností, doplující zkoušku ped komisí. Tento studijní plán je zpravidla udlován vrcholovým sportovcm (mže však jít i o žáky, kteí se vnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh trénink i píprav koliduje s rozvrhem školní výuky. 3) Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je udlován výjimen, nap. reprezentantm R v nkteré sportovní disciplín, jejichž sezóna jim neumožuje pravidelnou návštvu školy. - Na udlení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a mže jim být odebrán. Stane se tak v pípad, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udlení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. strana 15

16 3. Charakteristika ŠVP 3.8 Zalenní prezových témat Všechny tématické okruhy všech prezových témat jsou zalenny jako souást povinných vzdlávacích pedmt. Následující tabulka podává celkové shrnutí. Ve sloupci Zaazení do výuky, odkaz je konkretizováno zaazení daného tématického okruhu. Je zde zpravidla uveden odkaz na píslušný ádek v uebních osnovách, kde je konkrétn uvedeno, jak je tématický okruh zalenn do obsahu daného pedmtu. Tam je také patrno, v jakém pedmtu, jakém roníku a jakou formou je daný tématický okruh vyuován. Nižší stupe gymnázia (prezová témata podle RVP ZV) Prezové téma Tématický okruh Zaazení do výuky, odkaz P1 Osobnostní a sociální výchova P1.1 Rozvoj schopností poznávání Souást všech vzdlávacích pedmt P1.2 Sebepoznání a sebepojetí : 1.31, 1.40, 1.42, 1.62, 1.73 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Ov: 10.2 P1.3 Seberegulace a sebeorganizace Ov: 10.2 P1.4 Psychohygiena P1.5 Kreativita : 1.22, 1.28, 1.38, 1.40, 1.53, 1.59, 1.69, 1.71 Vv, Hv: prolíná celým studiem P1.6 Poznávání lidí Dramatická výchova (viz kapitola 3.5) P1.7 Mezilidské vztahy : 1,21, 1.25, 1.27, 1.34, 1.39, 1.52, 1.53, 1.56, 1.58, 1.65, 1.70 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn P1.8 Komunikace : 1.21, 1.25, 1.27, 1.34, 1.37, 1.39, 1.43, 1.44, 1.45, 1.56, 1.58, 1.65, 1.68, 1.70, 1.75, 1.76 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Fcv, Bicv, Chcv: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích Vv, Hv: prolíná celým studiem strana 16

17 3. Charakteristika ŠVP P2 Výchova demokratického obana P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P4 Multikulturní výchova Projekt (viz kapitola 3.5), Dramatická výchova (viz kapitola 3.5), souást všech vzdlávacích pedmt (ústní zkoušení, referáty) P1.9 Kooperace a kompetice : 1.44 A: roník prbžn Další cizí jazyk: 4. roník prbžn P1.10 ešení problém a rozhodovací dovednosti P1.11 Hodnoty, postoje, praktická etika Projekt (viz kapitola 3.5), souást všech vzdlávacích pedmt (ústní zkoušení, referáty) Fcv, Bicv, Chcv: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích P2.1 Obanská spolenost a škola Ov: 10.1, 10.3, tídní samospráva P2.2 Oban, obanská spolenost a stát P2.3 Formy participace oban v politickém život P2.4 Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Ov: 10.4 Ov: 10.4 D: 9.7, 9.8 Ov: 10.4 P3.1 Evropa a svt nás zajímá Z: 8.5 P3.2 Objevujeme Evropu a svt A: roník prbžn P3.3 Jsme Evropané D: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 Hv: prolíná celým studiem P4.1 Kulturní diference Hv, Vv: prolíná celým studiem Bi: 7.27 P4.2 Lidské vztahy : 1.36 Bi: 7.27 P4.3 Etnický pvod D: 9.2 Bi: 7.27 P4.4 Multikulturalita : 1.47 Hv, Vv: prolíná celým studiem Bi: 7.27 strana 17

18 3. Charakteristika ŠVP P5 Environmentální výchova P6 Mediální výchova P4.5 Princip sociálního smíru a solidarity Bi: 7.27 P5.1 Ekosystémy Bi: 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.15, 7.20, 7.21, 7.23, 7.24, 7.49 P5.2 Základní podmínky života D: 9.3 Bi: 7.49 P5.3 Lidské aktivity a problémy životního prostedí F: 5.11, 5.13 Ch: 6.2, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12 Z: 8.5 Bi: 7.49 P5.4 Vztah lovka k prostedí A: roník prbžn Projekt Ch: 6.14, Bi: 7.49 P6.1 Kritické tení a vnímání mediálních sdlení P6.2 Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality : 1.24, 1.26, 1.33, 1.43, 1.57, 1.64, 1.68, 1.74 M: 4.8 P6.3 Stavba mediálních sdlení : 1.24, 1.42, 1.45, 1.55, 1.76 P6.4 Vnímání autora mediálních sdlení P6.5 Fungování a vliv médií ve spolenosti : 1.23, 1.28, 1.29, 1.35, 1.38, 1.40, 1.41, 1.66 : 1.49, 1.50, 1.51, 1.63, 1.76 P6.6 Tvorba mediálního sdlení : 1.32, 1.36, 1.45, 1.55, 1.76 P6.7 Práce v realizaním týmu : 1.55 Projekt strana 18

19 3. Charakteristika ŠVP Vyšší stupe gymnázia (prezová témata podle RVP GV) Prezové téma Tématický okruh Zaazení do výuky, odkaz P1 Osobnostní a sociální výchova P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P1.12 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti P1.13 Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Dramatická výchova (viz kap. 3.5) A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Sv: 10.8 Sv: Tlesná výchova P1.14 Sociální komunikace : 1.80, 1.88, 1.92 A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn Vv, Hv: prolíná celým studiem skupinová práce P1.15 Morálka všedního dne Sv: 10.9, 10.12, P1.16 Spolupráce a soutž A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn F, Bi, Ch: laboratorní práce ve skupinách i dvojicích Vv, Hv: prolíná celým studiem skupinová práce P3.4 Globalizaní a rozvojové procesy P3.5 Globální problémy, jejich píiny a dsledky P3.6 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Z: 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 D: 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, , 9.20 Z: 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 D: 9.20 Z: 8.13, 8.14, 8.16, 8.18, 8.19 Sv: P3.7 Žijeme v Evrop : 1.94, 1.95, 1.98, A: roník prbžn Další cizí jazyk: roník prbžn F: 5.15, Z: 8.19, 8.20 Sv: 10.10, 10.13, P3.8 Vzdlávání v Evrop a ve svt A: roník prbžn Sv: strana 19

20 3. Charakteristika ŠVP P4 Multikulturní výchova P5 Environmentální výchova P4.6 Základní problémy sociokulturních rozdíl P4.7 Psychosociální aspekty interkulturality P4.8 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí P5.5 Problematika vztahu organizmu a prostedí A: roník prbžn Další cizí jazyk: 8. roník prbžn Z: 8.14, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 Sv: 10.9, : 1.77 Z: 8.13, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 F: 5.22 Bi: 7.51, 7.53, 7.54 Z: 8.9, P5.6 lovk a životní prostedí A: roník prbžn F: 5.26, 5.32 Ch: 6.16, 6.17,6.18, 6.19 Bi: 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.58 Z: 8.12, 8.17 P5.7 Životní prostedí regionu a eské republiky Ch: 6.17, 6.18 Bi: 7.58 Z: 8.21 P6 Mediální výchova P6.8 Média a mediální produkce : 1.84 Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.9 Mediální produkty a jejich významy : 1.84 A: roník prbžn Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.10 Uživatelé : 1.84 Sv: 10.9 Inf: 11.8, 11.9, P6.11 Úinky mediální produkce a vliv médií P6.12 Role médií v moderních djinách : 1.84 M: 4.31 Sv: 10.9 D: 9.19, 9.20 strana 20

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. o.p.s. Labská 27,625 00 Brno Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno pro šestileté všeobecné studium ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) čj. O / 123 / 09 ve znění O / 86

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více