Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků:"

Transkript

1 Obsah nabídky Koncepce realizace analytické a metodické části Cíl projektu Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků: 1. Analýza současného stavu a budoucích potřeb SÚKL v oblasti projektové řízení 2. Výběr a implementace optimální metodiky pro řízení projektů v prostředí SÚKL a definování budoucího modelu fungování projektového řízení 3. Příprava a zavedení procesů, postupů, dokumentace a dalších nástrojů pro fungování projektové řízení v SÚKL 4. Vyhodnocení stávajících lidských zdrojů a porovnání s potřebami pro fungování nového modelu projektového řízení v SÚKL 5. Definice vzdělávacího programu pro oblast projektového řízení a jeho implementace 6. Podpora externího dodavatele při zavádění nového modelu projektového řízení, přenos zkušeností a znalostí na zaměstnance SÚKL 7. Vyhodnocení přínosu projektu Zefektivnění fungování projektového řízení V první fázi projektu bude společně navržen nový model fungování projektového řízení v prostředí SÚKL a bude vypracována analýza lidských zdrojů a návrh na vzdělávání a organizační zajištění fungování projektové kanceláře a implementaci projektového řízení. Analýza stávajícího stavu Pro zajištění objektivního vyhodnocení současného fungování projektového řízení využijeme ověřený model Project/Program Management Capability Maturity Model (CMM) umožňující analýzu schopností, dovedností, procesů, měřítek výkonnosti a využívaných metodik a postupů. Základní strukturu modelu CMM popisuje následující ilustrace: Obrázek 1: Struktura modelu Project/Program Management Capability Výhodou tohoto postupu je využití nejlepší praxe v oblasti projektového řízení pro identifikaci slabých míst a příležitostí ke zlepšení a jejich prioritizaci. Dále tento model umožňuje navržení postupného a průběžného zlepšování stavu. Počet stran celkem 131* Strana 6

2 Výstupy: 1. Analýza stávajícího stavu včetně identifikace slabých míst a příležitostí 2. Prezentace pro vedení SÚKL Definice potřeb V této fázi projektu se zaměříme na definování rozsahu a složitosti řízení projektů a organizace projektové kanceláře v rámci SÚKL. Analýzu současného stavu rozšíříme o analýzu budoucí role projektového řízení a projektové kanceláře. Tato analýza bude vycházet ze série pohovorů a workshopů organizovaných v rámci SÚKL na následujících úrovních: a) Vedení SÚKL* * * > individuální pohovory (30 až 45 minut) b) Pracovníci projektové kanceláře* > hloubkové pohovory (dle potřeby) c) Vedoucí útvarů společnosti* > workshopy (přibližně 120 minut) d) Porovnání s jinými úřady* * > analýza praxe a zkušeností Výstupy: 1. Prioritizovaný seznam stávajících a budoucích potřeb SÚKL pro oblast projektového řízení a projektové kanceláře 2. Prezentace pro vedení SÚKL Navržení metodiky Pro budoucí řízení projektů v rámci SÚKL je výběr optimální metodiky klíčový pro úspěch projektu a dosažení cíle zvýšení efektivity projektového řízení. Chybně zvolná metodika může sice zvýšit úroveň organizace a řízení projektů, ale také organizaci neúměrně zatížit svou komplexností a novými činnostmi, které bude nezbytné vykonávat. Pro výběr vhodné metodiky doporučujeme realizovat školení všech zainteresovaných pracovníků SÚKL, kde budou představeny všechny významné metodiky v oboru a vysvětleny jejich přínosy a negativa, způsoby využití a případné dopady na SÚKL. To umožní lepší pochopení variant a výběr optimální varianty. Příklady metodik jsou uvedeny v následující tabulce:!"#$%&'()*+,'-.(/*#0'1+*2 )345678!9:;'(<+=1#*'(>'&';+$0'?. 6*BC.#;(D'.E+"C >B?#0:-(<BC.'0C(>'&';+$0'?.(D+"'; <-*H0 7I.*'0'()*+9*#00:?9 <$:*#; /'#.H*'(>*:&'?(>'&';+$0'?. Tabulka 1: Příklady metodik projektového řízení L'?<.'$()*+,'-.(D#?#9'0'?.()*+-'CC O#.'*K#;; )DPQR(S()*+,'-.(D#?#9'0'?.(P+"B(+K( R?+1;'"9' Počet stran celkem 131* Strana 7

3 Pro podporu této fáze poskytujeme dlouholeté zkušenosti v těchto metodikách, např. projektový manažer drží certifikaci PMP/PMBOK/PMI, který tuto certifikaci získal jako jeden z prvních v ČR. Dalším krokem je definice kritérií, dle kterých budou varianty metodik hodnoceny a následně bude vypracováno doporučení optimální varianty pro SÚKL. Mezi kritéria doporučujeme zařadit náklady na implementaci a provozování zvolené metodiky, efektivita řízení projektů danou metodikou, dostupnost nástrojů pro automatizaci dané metodiky. Po schválení kritérií a jejich vah vypracujeme doporučení na optimální metodiku pro vedení SÚKL ke konečnému rozhodnutí. Výstupy: 1. Školení metodik projektového řízení 2. Seznam kritérií a vah pro výběr vhodné metodiky 3. Doporučení k výběru metodiky projektového řízení Navržení vnitřní metodiky Dalším krokem je rozpracování schválení metodiky pro projektové řízení tak, aby odpovídala konkrétním požadavkům a potřebám SÚKL. Projektový tým bude porovnávat schválenou standardní metodiku pro projektové řízení s potřebami SÚKL a v rámci workshopů s pracovníky SÚKL diskutovat potřebné úpravy, změny a doplnění tak, abych vznikla optimální metodika maximalizující efektivitu řízení projektů. Výstupy: 1. Upravená vnitřní metodika projektového řízení pro SÚKL Navržení pracovních dokumentů Pro řízení projektů je potřeba definovat pracovní dokumentaci sloužící k definování projektu, řízení, monitorování, rozpočtování a dalším klíčovým činnostem. Vypracujeme seznam těchto dokumentů a po schválení ze strany SÚKL budou tyto dokumenty rozpracovány do podoby šablon. Následující seznam uvádí příklady těchto dokumentů: Definice projektu ( Project Charter ) Matice rolí a zodpovědností Kalkulace přínosů a nákladů ( Business Case ) Projektový plán Komunikační plán Plán řízení rizik Plán řízení kvality a další Většina z těchto dílčích dokumentů může být agregována do jednoho společného dokumentu Plánu řízení projektu. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všechny informace o obsahu projektu, způsobu řízení záměru, času, nákladů, personálu, rizik, komunikace, kvality, subdodávek, vazeb na jiné projekty a změn v projektu. Počet stran celkem 131* Strana 8

4 Doprovodným dokumentem je definice vyhotovení výstupu projektu, tj. způsob, jakým bude výsledný produkt projektu vypracován. Obvykle se takový dokument nazývá Statement of Work, Cílový koncept apod. Výstupy: 1. Šablony schválených projektových dokumentů Navržení pracovních procesů Dalším krokem ke zvýšení efektivity projektového řízení je nastavení procesů, rolí a zodpovědností jeho participantů, popřípadě automatizace vybraných činností. V případě, že SÚKL již má procesy popsané, budou na začátku této fáze analyzovány. V opačném případě bude zorganizována série workshopů směřujících ke zmapování současného stavu. V dalším kroku budou vypracovány nové procesy formou vývojových diagramů a doplňujících popisných tabulek. Pro tento účel můžeme využít například produkt Microsoft Visio a Microsoft Excel. Pokud SÚKL preferuje jinou metodu a nástroj k popisu pracovních procesů, zajistíme přípravu procesů dle specifikací SÚKL. Ilustrace níže prezentuje kombinaci vývojového diagramu a tabulky obsahující detailní popis každé aktivity, zodpovědností participantů procesu, podpůrné nástroje a systémy a další informace. Přesný způsob mapování procesů bude upřesněn před zahájením této fáze. Obrázek 2: Příklad mapování procesu Počet stran celkem 131* Strana 9

5 Obrázek 3: Koordinační mechanismy řízení - vertikální komunikace, horizontální komunikace a řízení výjimkou (Management by Exception) - pouze plně integrovaná metoda podpořená systémovým řešením umožní kombinovat různé způsoby předávání řídících prvků Analýza lidských zdrojů Po ukončení předchozího kroku bude dokončena příprava platformy pro efektivní fungování projektového řízení. V tomto kroku je třeba analyzovat, zda stávající personální obsazení je dostačující z pohledu kapacit, znalostí a dovedností konkrétních pracovníků. Prvním úkolem je definovat celkový objem práce v oblasti projektového řízení SÚKL a kompetence nezbytné pro výkon této práce. Následně proběhne analýza vedoucí k identifikaci případných kapacitních či znalostních nedostatků. Posledním krokem bude příprava doporučení dodavatele, jak případné nedostatky odstranit a to s ohledem na priority identifikovaných oblastí. Výstupy: 1. Analýza lidských zdrojů 2. Doporučení na řešení identifikovaných nedostatků Navržení vzdělávání Vybraná metoda projektového řízení bude určovat způsob vzdělávacího procesu a výstup z analýzy lidských zdrojů pak určí jeho potřebný rozsah. Hynek Valenta (ScaAssist) připraví výukový scénář a metodu testování znalostí tak, aby pracovníci SÚKL dokázali v daném čase vybranou PM metodu efektivně aplikovat ve své práci. Počet stran celkem 131* Strana 10

6 Při použití sdíleného systému Abillance.com lze dosáhnout zavedení metody a teorie v reálné praxi výrazně rychlejším způsobem než při použití standardních výukových postupů. Organizační zajištění vybudování projektové kanceláře Organizační zajištění kanceláře souvisí s přípravou vnitřních předpisů pro projektové řízení. Budou nastavena taková pravidla a jejich provázanost se stávající normou ISO9001, aby umožnila projektové kanceláři prakticky realizovat své cíle. Organizační podpora bude spočívat v návrhu a přípravě vzorových, pracovních a řídících dokumentů a případně také v doporučení systémových opatření v oblasti IT tak, aby práce kanceláře byla v souladu jak s existujícím organizačním standardem tak se zvolenou PM metodou. Lze předpokládat, že během analýzy a zavádění metodik PM bude přesně zjištěno, jaké jsou skutečné potřeby a možnosti projektové kanceláře a řešení organizační podpory bude odpovídat přesně tomuto stavu. Obrázek 4: Vždy zohledňujeme vzájemnou vazbu mezi osobními cíli jednotlivce, cíli projektu a strategickými cíli organizace. Jde o tři různé kontexty, které musí být vzájemně sladěny, aby organizace dosáhla výsledků z efektivní práce lidí v projektech. Implementace projektového řízení Zvolená metodika bude implementována nejen v rámci projektové kanceláře ale bude provázána s organizační strukturou celé organizace SÚKL. Řízení projektů nemůže stát odděleně od organizačního řízení a bude nutné nastavit taková pravidla a postupy, aby se nově budovaná PK a zvolená metodika stala integrální součástí organizačního rozhodování a měření výkonu. Počet stran celkem 131* Strana 11

7 Vytvoříme plán přednášek a workshopů pro ostatní části organizace, abychom zajistili vzájemnou informovanost o prioritách metody, možných benefitech, vzájemných nárocích a předpokládaných procesních změnách. Jen úplným pochopením této změny (vznik PK) v rámci organizace může dojít k plynulé implementaci, tedy integraci, skutečného projektového řízení. Budeme přítomni pilotním implementačním projektům a poradensky se budeme podílet na jejich úspěšném zvládnutí. Koncepce realizace konzultační a výukové části Konzultační činnost Členové realizačního týmu budou po celou dobu konzultační činnosti dbát na vzájemné pochopení a integraci s týmem projektové kanceláře SÚKL. Chceme zajistit, aby tým PK projektové metodě rozuměl a aby uměl jednoduše aplikovat zvolené postupy ve své každodenní práci. Pomocí praktických workshopů a průběžného coachingu dosáhneme takového zvýšení kompetencí týmu PK, které povede k úspěšnému zvládnutí budoucích projektů v rámci organizace. Realizační tým připraví vhodný model pro pilotní implementace související s projekty elektronizace agend a bude dohlížet v rámci plnění zakázky na vhodnou aplikaci nutných metodických postupů a nástrojů. Abillance.com jako didaktický a modelovací nástroj V rámci vzdělávání a udržitelné implementace zvolené metody projektového řízení navrhujeme využít možností systému pro podporu plánování a realizace projektů Abillance.com. Tento komplexní nástroj přístupný jako SaaS / Cloud přes internet umožňuje všem uživatelům okamžitě modelovat řešení konkrétních situací v projektovém a organizačním řízení, sestavovat strategické, taktické a operativní plány, určovat role, oblasti práce, navrhovat a řídit struktury týmů, přidělovat role a odpovědnosti, pracovat s programy a projekty. Systém Abillance.com je připraven pro zachycení PM metodik tak, aby bylo možné se je naučit, vytvořit si aplikovatelné řešení konkrétních situací a ve sdíleném prostředí si vytvořené modely ověřovat v rámci týmu i v rámci jedné či více organizací. Systém Abillance.com je v rámci plnění zakázky volně přístupný, nevyžaduje žádné náklady, speciální instalace anebo technologické změny na straně klienta. Abillance.com byl zvolen jako didaktický a podpůrný nástroj pro výuku pokročilých metod projektového řízení na Fakultě stavební ČVUT pro školní rok 2011/2012 (vyučuje David Fotter), viz přiložená osnova výuky, Metodické přílohy. Použití sdíleného systému Abillance.com v rámci tréninku a implementace metod PM v organizaci přináší mnohem efektivnější výuku pracovníků klienta a zároveň zajistí požadovanou udržitelnost implementace, protože lze kdykoliv s hotovými výukovými modely přejít na reálné používání v projektové praxi s minimálními náklady a technickými nároky. Počet stran celkem 131* Strana 12

8 Obrázek 5: Příklad projektového modelu v Abillance.com - zpracování operativního HMG zadávaného projektu Počet stran celkem 131* Strana 13

9 ABILLANCE comm.c... Lídr: Ondřej Rudolf Realizace Abi Business Strate... Lídr: David Fotter David Fotter Vize Corporate Partners... Lídr: David Fotter David Fotter Transformation ICT... Lídr: Ondřej Rudolf Realizace AT Kearney Sales &... Lídr: Ondřej Rudolf Ondřej Rudolf Vize Abillance Limited Zástupce: Hugh Watson IČ: DIČ: Sídlo: London, UNITED KINGDOM ABILLANCE Europe... Zástupce: Ondřej Rudolf IČ: DIČ: CZ Sídlo: Plzeň, CZECH REPUBLIC Bammer trade - Slu... Lídr: Ondřej Rudolf David Fotter Realizace ENGADA EU - Služby Abillance Sales Pro... Lídr: David Fotter David Fotter Realizace Lídr: Ondřej Rudolf Příprava nabídky SU... Lídr: Ondřej Rudolf Vize Creditreform Intern... SUKL - realizace m... Lídr: Ondřej Rudolf Idea Lídr: David Fotter David Fotter Realizace CIAS - Služby Lídr: Ondřej Rudolf Idea Abillance Service P... CVUT partnership Lídr: David Fotter David Fotter Lídr: David Fotter Prednaskovy blok 'S... Lídr: David Fotter Obrázek 6: Modelový příklad zobrazení struktury projektů v programech a organizacích (vytvořeno jako logicky vázané organizace a projekty v prostředí Abillance.com) Počet stran celkem 131* Strana 14

10 Profil realizačního týmu Navrhovaná struktura realizačního týmu (podle metodiky PRINCE2) Počet stran celkem 131* Strana 15

11 Shrnutí kompetencí realizačního týmu Jan Beneš, projektový manažer ve smyslu ZD, patří mezi nejzkušenější projektové manažery v České republice. Jan Beneš je držitelem PMP/PMI certifikátu a je členem prestižních PM asociací, má také hlubokou znalost softwarových nástrojů. Jan patří mezi profesionální projektové manažery v ČR, kteří pracují nezávisle a mohou poskytnout své znalosti přímo klientovi. Pavel Janeček je zkušeným konzultantem v oblasti spokojenosti zákazníků a procesního řízení. Dlouhodobě poskytuje své služby pro klienty v telekomunikačním, finančním a farmaceutickém průmyslu. Pavel svou praxi budoval ve velkých konzultantských firmách Deloitte, AT Kearney či Ernst & Young, a po nedávném osamostatnění poskytuje své služby klientům přímo. Dagmar Janečková přináší vysokou kompetenci v oblasti řízení lidského kapitálu zejména metodou řízení kompetenčních profilů a pomocí osobnostního rozvoje. Kromě mnoha jiných projektů např. vytvořila a implementovala systém strategického řízení lidského kapitálu ve společnosti Zentiva a.s. Česká inženýrská a.s. aplikovala mnoho důležitých organizačních norem v projektovém a organizačním řízení: ISO 9001 v projektovém řízení, ISO v životním prostředí, ISO v ochraně informací, OHSAS v ochraně zdraví a drží certifikát NBÚ v úrovni TAJNÉ. František Zvoneček je špičkovým odborníkem na zavádění a udržování procesních norem v organizacích zabývajících se řízením projektů. ABILLANCE Europe a.s. je britsko-česká společnost poskytující znalostní služby pro projektové řízení za použití vlastního moderního SaaS nástroje Abillance.com, ve kterém je možné realizovat jak metodickou výuku tak praktickou aplikaci řízení práce v projektech a organizacích. Ondřej Rudolf (Abillance) je zkušený v organizačním vedení, marketingových a komunikačních strategiích, je držitelem certifikace PRINCE2 úrovně Foundations a Practitioner. Ondřej bude v projektu odpovědný za zajištění souladu představ uživatelů s možnostmi dodavatelů a případnou komunikační strategii. David Fotter (Abillance) pracoval řadu let v Austrálii a na Novém Zélandu v oblasti školení a zavádění systémů pro zvýšení procesní efektivity. David je zkušený školitel a metodik, jeho služeb využívá např. ČVUT, a bude odpovědný za řádné provedení konzultačních a školících služeb v projektu. Marcel Červený (Abillance) dlouhodobě podporuje členy projektových týmů v aplikaci postupů projektového řízení v praxi za použití vhodných SW nástrojů. Marcel je zkušený v uživatelské podpoře a zajistí plynulý rozjezd projektové kanceláře, ať použije jakoukoliv metodu nebo software. Hynek Valenta (ScaAssist) je školitel projektového managementu, manažerských dovedností a praktických řídících postupů. Hynek zajistí přípravu výukových scénářů a testů na základě zvolené metodiky. Počet stran celkem 131* Strana 16

12 Profily subjektů Česká inženýrská a.s. Česká inženýrská a.s. je mateřskou společností a vrcholovým reprezentantem skupiny firem věnujících se řízení investičních a rozvojových projektů v České republice, Slovensku, Ruské federaci, Itálii, Vietnamu a v zemích Blízkého východu, dále též CIAS. Česká inženýrská a.s. zaručuje klientům soulad veškerých metodik použitých při plánování a realizaci projektů s certifikovaným integrovaným systémem řízení. Přínos České inženýrské a.s. v realizaci zakázky je v hluboké praktické znalosti implementace a udržování procesních norem v rozsáhlé organizaci. Integrovaný systém řízení CIAS je založený na: - systému managementu kvality (QMS) skupina CIAS prostřednictvím systému jakosti zabezpečuje kvalitní výstup činností a služeb. Jako první v řadě získala společnost Česká inženýrská a. s. v roce 2001 certifikát QMS podle požadavků normy ISO 9001, následně se systém jakosti stal základní platformou celého integrovaného systému řízení v celé skupině CIAS - systému environmentálního managementu (EMS) naše skupina má zájem realizovat své činnosti odpovědně a eticky tak, aby bylo chráněné životní prostředí. - systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) naše skupina si cení přínosu svých zaměstnanců, a proto se snaží maximálně zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Bezpečnost a ochrana zdraví ale nekončí jen u zaměstnanců. Snažíme se naše projekty realizovat tak, aby byl chráněn jak zákazník, tak všichni v dodavatelskoodběratelském řetězci. - systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) skupina CIAS si uvědomuje stále větší nutnost ochrany a bezpečnosti informací. Proto svůj systém rozšířila i o činnosti umožňující řízené nakládání s informacemi. - zabezpečení informací podle požadavků NBÚ Česká inženýrská a. s. se dne 16. listopadu 2005 stala držitelem Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu číslo , kdy organizace se může seznamovat, mohou jí být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované informace do a včetně stupně utajení VYHRAZENÉ. Vytváření a zpracování utajovaných informací je umožněno díky certifikovanému informačnímu systému viz Certifikát IS evidenční číslo S na stupeň utajení VYHRAZENÉ. Od června 2008 jsme rovněž držiteli osvědčení číslo , které nám umožňuje přístup k utajované informaci do stupně TAJNÉ. Získáním uvedeného potvrzení, osvědčení a certifikátu naše společnost demonstruje připravenost a odhodlání podílet na státem vyhlašovaných zakázkách do stupně utajení TAJNÉ. Počet stran celkem 131* Strana 17

13 ABILLANCE Europe a.s. ABILLANCE Europe a.s. poskytuje na území České republiky poradenské, podpůrné a tréninkové služby související s řízením projektů. ABILLANCE Europe a.s. využívá možností sdíleného prostředí systému Abillance.com pro modelování a přímou aplikaci různých metod projektového a organizačního řízení zejména v rámci aliančních projektů anebo rozsáhlých organizačních struktur. ABILLANCE Europe a.s poskytuje tým odborníků na procesní inženýring, metodiku projektového řízení (např. PRINCE2), ucelený vzdělávací program pro zvýšení uživatelských kompetencí, prověřené školitele i technickou podporu. Vzdělávací a tréninkový plán vytvořený ABILLANCE Europe a.s. pod názvem Aplikované řízení práce v projektech a organizacích byl zařazen do výukového programu Fakulty stavební ČVUT, katedra stavebních technologií, pro školní rok 2011/2012. (Osnova programu je přílohou nabídky) ABILLANCE Europe a.s. (pod dřívejší značkou CEFDA) spolupracovala na výzkumném projektu GA ČR č.103/04/2033 Parametrický klíč s Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů a Fakultou stavební ČVUT. ABILLANCE Europe a.s. dlouhodobě spolupracuje s německým DIN (Deutsche Institut für Normen) a Beuth Verlag GmbH na lokalizaci katalogu normových pozic potřebných pro správnou specifikaci předmětu zakázky v rámci elektronických výběrových řízení. ABILLANCE Europe a.s. je dceřinou společností britské firmy Abillance Limited, 31 Clerkenwell Close, Londýn, která je exkluzivním provozovatelem systému Abillance.com poskytovaného jako Software-as-a-Service, tedy přístupným výhradně přes internet. CO JE ABILLANCE.COM Systém Abillance.com je v současné době poskytován ve své 10. verzi, přičemž jeho vývoj začal v roce 2001 a byl doposud aplikován v řízení řady rozsáhlých investičních projektů na území ČR, Ruské federace a Velké Británie. Abillance.com umožňuje korporátním, programovým a projektovým manažerům nastavovat a sdílet metody a postupy s ostatními týmy a organizacemi tak, že nemusí měnit svá vnitřní procesní pravidla a standardy, IT struktury a bezpečnostní kritéria. Abillance.com zahrnuje i výkonný nástroj elektronické aukce pro použití v procesu zajišťování dodavatelů i v rámci veřejných zakázek. Za dobu provozu Elektronické aukce Abillance.com byly pro klienty provedeny aukce v celkové výši 4,5 miliardy Kč v konečných cenách na stavebních, projektových a technologických dodávkách v ČR a Rusku. Uživatelské rozhraní Abillance.com je aktuálně zprovozněno v angličtině, češtině, italštině a ruštině. Abillance.com je ze své podstaty mraku cenově efektivním nástrojem pro zahájení projektové a mezi-firemní spolupráce. Implementace Abillance.com nevyžaduje žádné vstupní investice, platí se jen za poskytnuté služby odvislé od aktuálního počtu uživatelů v daném měsíci. Počet stran celkem 131* Strana 18

14 REFERENCE ABILLANCE EUROPE A.S. ABILLANCE Europe a.s. poskytovala a poskytuje znalostní, vzdělávací a podpůrné služby v různých projektech těmto zákazníkům: 1. Ministerstvo financí ČR ( současnost), systémový a procesní návrh, vývoj a implementace SW, podpora a školení v rámci projektu Data Room soutěže o veřejnou zakázku Likvidace starých ekologických zátěží 2. Skupina CIAS - CZ, RUS, UAE ( současnost), implementace SW pro projektové řízení, školení a podpora místních i zahraničních poboček 3. AT Kearney - CZ ( současnost), poskytnutí SW pro podporu projektu Data Room na MF ČR 4. ENGADA Europe a.s. - CZ / Engada Swiss AG - CH ( současnost), poskytování konzultačních služeb v oblasti projektového řízení, implementace SW pro projektové a organizační řízení, školení, podpora, strategické partnerství v alianci 5. Lyntell Corporate Management Limited - UK ( současnost), analýza a implementace metody řízení rozsáhlých korporátních struktur, organizační řízení 6. město Kolín - CZ ( ), návrh, podpora, školení a implementace SW pro správu informací a dokumentů v rámci projektu Příprava průmyslové zóny Kolín - Ovčáry 7. Czechinvest - CZ ( ), dtto 8. Geosan Group a.s. - CZ ( současnost), podpora a školení v oblasti SW pro projektové řízení, školení elektronických aukcí v rámci veřejné zakázky 9. Deloitte - CZ (2011), školení a podpora v rámci projektu Data Room pro MF ČR 10. ČVUT Fakulta stavební - CZ (2011), analýza a implementace systému pro organizační řízení katedry Technologie staveb, školení a podpora SW pro projektové řízení 11. Bammer Trade a.s. - CZ (2011), analýza a návrh procesní mapy pro realizaci elektronické aukce v prostředí veřejné zakázky, školení, podpora, strategické partnerství 12. Metrostav a.s. - CZ (2011), školení a podpora SW pro projektové řízení UPLATNĚNÍ ABILLANCE.COM V ČR Systém Abillance.com byl úspěšně aplikován například v těchto vybraných projektech: Dokument management, strukturování a sdílení informací v rámci projektu Příprava průmyslové zóny Kolín - Ovčáry pro Toyota Peugeot Citroen Automobiles, , objednatel Czechinvest Projektové řízení, správa dokumentů, elektronický tendering v projektu Sanace a revitalizace průmyslového areálu Škoda Plzeň, , objednatel ENGADA Europe a.s. Projektové řízení, organizační řízení poboček, elektronický tendering v projektu Dodávka investičního celku: Výroba kolejových vozidel metra pro Vagonmash, Petrohrad, Rusko, ČR, Počet stran celkem 131* Strana 19

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

JAK SE TAM DOSTANEME?

JAK SE TAM DOSTANEME? egovernment na MV Kam putujeme a jak to uděláme? Mgr. Jiří Kárník vedoucí oddělení procesního řízení a standardizace agend veřejné správy Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Tel.: 974 816 623 e-mail:

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení Integrovaný systém řízení Praha 15. 9. 2016 Hana Churáčková založen v r. 1919 rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na: vynálezy ochranné známky průmyslové vzory užitné vzory zeměpisná

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Co je Logická rámcová matice? - definice dle NCB v.3.2 Dokument ve formě tabulky 4x4, který popisuje strategii. Obsahuje popis vlastního v souvislosti

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více