Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků:"

Transkript

1 Obsah nabídky Koncepce realizace analytické a metodické části Cíl projektu Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků: 1. Analýza současného stavu a budoucích potřeb SÚKL v oblasti projektové řízení 2. Výběr a implementace optimální metodiky pro řízení projektů v prostředí SÚKL a definování budoucího modelu fungování projektového řízení 3. Příprava a zavedení procesů, postupů, dokumentace a dalších nástrojů pro fungování projektové řízení v SÚKL 4. Vyhodnocení stávajících lidských zdrojů a porovnání s potřebami pro fungování nového modelu projektového řízení v SÚKL 5. Definice vzdělávacího programu pro oblast projektového řízení a jeho implementace 6. Podpora externího dodavatele při zavádění nového modelu projektového řízení, přenos zkušeností a znalostí na zaměstnance SÚKL 7. Vyhodnocení přínosu projektu Zefektivnění fungování projektového řízení V první fázi projektu bude společně navržen nový model fungování projektového řízení v prostředí SÚKL a bude vypracována analýza lidských zdrojů a návrh na vzdělávání a organizační zajištění fungování projektové kanceláře a implementaci projektového řízení. Analýza stávajícího stavu Pro zajištění objektivního vyhodnocení současného fungování projektového řízení využijeme ověřený model Project/Program Management Capability Maturity Model (CMM) umožňující analýzu schopností, dovedností, procesů, měřítek výkonnosti a využívaných metodik a postupů. Základní strukturu modelu CMM popisuje následující ilustrace: Obrázek 1: Struktura modelu Project/Program Management Capability Výhodou tohoto postupu je využití nejlepší praxe v oblasti projektového řízení pro identifikaci slabých míst a příležitostí ke zlepšení a jejich prioritizaci. Dále tento model umožňuje navržení postupného a průběžného zlepšování stavu. Počet stran celkem 131* Strana 6

2 Výstupy: 1. Analýza stávajícího stavu včetně identifikace slabých míst a příležitostí 2. Prezentace pro vedení SÚKL Definice potřeb V této fázi projektu se zaměříme na definování rozsahu a složitosti řízení projektů a organizace projektové kanceláře v rámci SÚKL. Analýzu současného stavu rozšíříme o analýzu budoucí role projektového řízení a projektové kanceláře. Tato analýza bude vycházet ze série pohovorů a workshopů organizovaných v rámci SÚKL na následujících úrovních: a) Vedení SÚKL* * * > individuální pohovory (30 až 45 minut) b) Pracovníci projektové kanceláře* > hloubkové pohovory (dle potřeby) c) Vedoucí útvarů společnosti* > workshopy (přibližně 120 minut) d) Porovnání s jinými úřady* * > analýza praxe a zkušeností Výstupy: 1. Prioritizovaný seznam stávajících a budoucích potřeb SÚKL pro oblast projektového řízení a projektové kanceláře 2. Prezentace pro vedení SÚKL Navržení metodiky Pro budoucí řízení projektů v rámci SÚKL je výběr optimální metodiky klíčový pro úspěch projektu a dosažení cíle zvýšení efektivity projektového řízení. Chybně zvolná metodika může sice zvýšit úroveň organizace a řízení projektů, ale také organizaci neúměrně zatížit svou komplexností a novými činnostmi, které bude nezbytné vykonávat. Pro výběr vhodné metodiky doporučujeme realizovat školení všech zainteresovaných pracovníků SÚKL, kde budou představeny všechny významné metodiky v oboru a vysvětleny jejich přínosy a negativa, způsoby využití a případné dopady na SÚKL. To umožní lepší pochopení variant a výběr optimální varianty. Příklady metodik jsou uvedeny v následující tabulce:!"#$%&'()*+,'-.(/*#0'1+*2 )345678!9:;'(<+=1#*'(>'&';+$0'?. 6*BC.#;(D'.E+"C >B?#0:-(<BC.'0C(>'&';+$0'?.(D+"'; <-*H0 7I.*'0'()*+9*#00:?9 <$:*#; /'#.H*'(>*:&'?(>'&';+$0'?. Tabulka 1: Příklady metodik projektového řízení L'?<.'$()*+,'-.(D#?#9'0'?.()*+-'CC O#.'*K#;; )DPQR(S()*+,'-.(D#?#9'0'?.(P+"B(+K( R?+1;'"9' Počet stran celkem 131* Strana 7

3 Pro podporu této fáze poskytujeme dlouholeté zkušenosti v těchto metodikách, např. projektový manažer drží certifikaci PMP/PMBOK/PMI, který tuto certifikaci získal jako jeden z prvních v ČR. Dalším krokem je definice kritérií, dle kterých budou varianty metodik hodnoceny a následně bude vypracováno doporučení optimální varianty pro SÚKL. Mezi kritéria doporučujeme zařadit náklady na implementaci a provozování zvolené metodiky, efektivita řízení projektů danou metodikou, dostupnost nástrojů pro automatizaci dané metodiky. Po schválení kritérií a jejich vah vypracujeme doporučení na optimální metodiku pro vedení SÚKL ke konečnému rozhodnutí. Výstupy: 1. Školení metodik projektového řízení 2. Seznam kritérií a vah pro výběr vhodné metodiky 3. Doporučení k výběru metodiky projektového řízení Navržení vnitřní metodiky Dalším krokem je rozpracování schválení metodiky pro projektové řízení tak, aby odpovídala konkrétním požadavkům a potřebám SÚKL. Projektový tým bude porovnávat schválenou standardní metodiku pro projektové řízení s potřebami SÚKL a v rámci workshopů s pracovníky SÚKL diskutovat potřebné úpravy, změny a doplnění tak, abych vznikla optimální metodika maximalizující efektivitu řízení projektů. Výstupy: 1. Upravená vnitřní metodika projektového řízení pro SÚKL Navržení pracovních dokumentů Pro řízení projektů je potřeba definovat pracovní dokumentaci sloužící k definování projektu, řízení, monitorování, rozpočtování a dalším klíčovým činnostem. Vypracujeme seznam těchto dokumentů a po schválení ze strany SÚKL budou tyto dokumenty rozpracovány do podoby šablon. Následující seznam uvádí příklady těchto dokumentů: Definice projektu ( Project Charter ) Matice rolí a zodpovědností Kalkulace přínosů a nákladů ( Business Case ) Projektový plán Komunikační plán Plán řízení rizik Plán řízení kvality a další Většina z těchto dílčích dokumentů může být agregována do jednoho společného dokumentu Plánu řízení projektu. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všechny informace o obsahu projektu, způsobu řízení záměru, času, nákladů, personálu, rizik, komunikace, kvality, subdodávek, vazeb na jiné projekty a změn v projektu. Počet stran celkem 131* Strana 8

4 Doprovodným dokumentem je definice vyhotovení výstupu projektu, tj. způsob, jakým bude výsledný produkt projektu vypracován. Obvykle se takový dokument nazývá Statement of Work, Cílový koncept apod. Výstupy: 1. Šablony schválených projektových dokumentů Navržení pracovních procesů Dalším krokem ke zvýšení efektivity projektového řízení je nastavení procesů, rolí a zodpovědností jeho participantů, popřípadě automatizace vybraných činností. V případě, že SÚKL již má procesy popsané, budou na začátku této fáze analyzovány. V opačném případě bude zorganizována série workshopů směřujících ke zmapování současného stavu. V dalším kroku budou vypracovány nové procesy formou vývojových diagramů a doplňujících popisných tabulek. Pro tento účel můžeme využít například produkt Microsoft Visio a Microsoft Excel. Pokud SÚKL preferuje jinou metodu a nástroj k popisu pracovních procesů, zajistíme přípravu procesů dle specifikací SÚKL. Ilustrace níže prezentuje kombinaci vývojového diagramu a tabulky obsahující detailní popis každé aktivity, zodpovědností participantů procesu, podpůrné nástroje a systémy a další informace. Přesný způsob mapování procesů bude upřesněn před zahájením této fáze. Obrázek 2: Příklad mapování procesu Počet stran celkem 131* Strana 9

5 Obrázek 3: Koordinační mechanismy řízení - vertikální komunikace, horizontální komunikace a řízení výjimkou (Management by Exception) - pouze plně integrovaná metoda podpořená systémovým řešením umožní kombinovat různé způsoby předávání řídících prvků Analýza lidských zdrojů Po ukončení předchozího kroku bude dokončena příprava platformy pro efektivní fungování projektového řízení. V tomto kroku je třeba analyzovat, zda stávající personální obsazení je dostačující z pohledu kapacit, znalostí a dovedností konkrétních pracovníků. Prvním úkolem je definovat celkový objem práce v oblasti projektového řízení SÚKL a kompetence nezbytné pro výkon této práce. Následně proběhne analýza vedoucí k identifikaci případných kapacitních či znalostních nedostatků. Posledním krokem bude příprava doporučení dodavatele, jak případné nedostatky odstranit a to s ohledem na priority identifikovaných oblastí. Výstupy: 1. Analýza lidských zdrojů 2. Doporučení na řešení identifikovaných nedostatků Navržení vzdělávání Vybraná metoda projektového řízení bude určovat způsob vzdělávacího procesu a výstup z analýzy lidských zdrojů pak určí jeho potřebný rozsah. Hynek Valenta (ScaAssist) připraví výukový scénář a metodu testování znalostí tak, aby pracovníci SÚKL dokázali v daném čase vybranou PM metodu efektivně aplikovat ve své práci. Počet stran celkem 131* Strana 10

6 Při použití sdíleného systému Abillance.com lze dosáhnout zavedení metody a teorie v reálné praxi výrazně rychlejším způsobem než při použití standardních výukových postupů. Organizační zajištění vybudování projektové kanceláře Organizační zajištění kanceláře souvisí s přípravou vnitřních předpisů pro projektové řízení. Budou nastavena taková pravidla a jejich provázanost se stávající normou ISO9001, aby umožnila projektové kanceláři prakticky realizovat své cíle. Organizační podpora bude spočívat v návrhu a přípravě vzorových, pracovních a řídících dokumentů a případně také v doporučení systémových opatření v oblasti IT tak, aby práce kanceláře byla v souladu jak s existujícím organizačním standardem tak se zvolenou PM metodou. Lze předpokládat, že během analýzy a zavádění metodik PM bude přesně zjištěno, jaké jsou skutečné potřeby a možnosti projektové kanceláře a řešení organizační podpory bude odpovídat přesně tomuto stavu. Obrázek 4: Vždy zohledňujeme vzájemnou vazbu mezi osobními cíli jednotlivce, cíli projektu a strategickými cíli organizace. Jde o tři různé kontexty, které musí být vzájemně sladěny, aby organizace dosáhla výsledků z efektivní práce lidí v projektech. Implementace projektového řízení Zvolená metodika bude implementována nejen v rámci projektové kanceláře ale bude provázána s organizační strukturou celé organizace SÚKL. Řízení projektů nemůže stát odděleně od organizačního řízení a bude nutné nastavit taková pravidla a postupy, aby se nově budovaná PK a zvolená metodika stala integrální součástí organizačního rozhodování a měření výkonu. Počet stran celkem 131* Strana 11

7 Vytvoříme plán přednášek a workshopů pro ostatní části organizace, abychom zajistili vzájemnou informovanost o prioritách metody, možných benefitech, vzájemných nárocích a předpokládaných procesních změnách. Jen úplným pochopením této změny (vznik PK) v rámci organizace může dojít k plynulé implementaci, tedy integraci, skutečného projektového řízení. Budeme přítomni pilotním implementačním projektům a poradensky se budeme podílet na jejich úspěšném zvládnutí. Koncepce realizace konzultační a výukové části Konzultační činnost Členové realizačního týmu budou po celou dobu konzultační činnosti dbát na vzájemné pochopení a integraci s týmem projektové kanceláře SÚKL. Chceme zajistit, aby tým PK projektové metodě rozuměl a aby uměl jednoduše aplikovat zvolené postupy ve své každodenní práci. Pomocí praktických workshopů a průběžného coachingu dosáhneme takového zvýšení kompetencí týmu PK, které povede k úspěšnému zvládnutí budoucích projektů v rámci organizace. Realizační tým připraví vhodný model pro pilotní implementace související s projekty elektronizace agend a bude dohlížet v rámci plnění zakázky na vhodnou aplikaci nutných metodických postupů a nástrojů. Abillance.com jako didaktický a modelovací nástroj V rámci vzdělávání a udržitelné implementace zvolené metody projektového řízení navrhujeme využít možností systému pro podporu plánování a realizace projektů Abillance.com. Tento komplexní nástroj přístupný jako SaaS / Cloud přes internet umožňuje všem uživatelům okamžitě modelovat řešení konkrétních situací v projektovém a organizačním řízení, sestavovat strategické, taktické a operativní plány, určovat role, oblasti práce, navrhovat a řídit struktury týmů, přidělovat role a odpovědnosti, pracovat s programy a projekty. Systém Abillance.com je připraven pro zachycení PM metodik tak, aby bylo možné se je naučit, vytvořit si aplikovatelné řešení konkrétních situací a ve sdíleném prostředí si vytvořené modely ověřovat v rámci týmu i v rámci jedné či více organizací. Systém Abillance.com je v rámci plnění zakázky volně přístupný, nevyžaduje žádné náklady, speciální instalace anebo technologické změny na straně klienta. Abillance.com byl zvolen jako didaktický a podpůrný nástroj pro výuku pokročilých metod projektového řízení na Fakultě stavební ČVUT pro školní rok 2011/2012 (vyučuje David Fotter), viz přiložená osnova výuky, Metodické přílohy. Použití sdíleného systému Abillance.com v rámci tréninku a implementace metod PM v organizaci přináší mnohem efektivnější výuku pracovníků klienta a zároveň zajistí požadovanou udržitelnost implementace, protože lze kdykoliv s hotovými výukovými modely přejít na reálné používání v projektové praxi s minimálními náklady a technickými nároky. Počet stran celkem 131* Strana 12

8 Obrázek 5: Příklad projektového modelu v Abillance.com - zpracování operativního HMG zadávaného projektu Počet stran celkem 131* Strana 13

9 ABILLANCE comm.c... Lídr: Ondřej Rudolf Realizace Abi Business Strate... Lídr: David Fotter David Fotter Vize Corporate Partners... Lídr: David Fotter David Fotter Transformation ICT... Lídr: Ondřej Rudolf Realizace AT Kearney Sales &... Lídr: Ondřej Rudolf Ondřej Rudolf Vize Abillance Limited Zástupce: Hugh Watson IČ: DIČ: Sídlo: London, UNITED KINGDOM ABILLANCE Europe... Zástupce: Ondřej Rudolf IČ: DIČ: CZ Sídlo: Plzeň, CZECH REPUBLIC Bammer trade - Slu... Lídr: Ondřej Rudolf David Fotter Realizace ENGADA EU - Služby Abillance Sales Pro... Lídr: David Fotter David Fotter Realizace Lídr: Ondřej Rudolf Příprava nabídky SU... Lídr: Ondřej Rudolf Vize Creditreform Intern... SUKL - realizace m... Lídr: Ondřej Rudolf Idea Lídr: David Fotter David Fotter Realizace CIAS - Služby Lídr: Ondřej Rudolf Idea Abillance Service P... CVUT partnership Lídr: David Fotter David Fotter Lídr: David Fotter Prednaskovy blok 'S... Lídr: David Fotter Obrázek 6: Modelový příklad zobrazení struktury projektů v programech a organizacích (vytvořeno jako logicky vázané organizace a projekty v prostředí Abillance.com) Počet stran celkem 131* Strana 14

10 Profil realizačního týmu Navrhovaná struktura realizačního týmu (podle metodiky PRINCE2) Počet stran celkem 131* Strana 15

11 Shrnutí kompetencí realizačního týmu Jan Beneš, projektový manažer ve smyslu ZD, patří mezi nejzkušenější projektové manažery v České republice. Jan Beneš je držitelem PMP/PMI certifikátu a je členem prestižních PM asociací, má také hlubokou znalost softwarových nástrojů. Jan patří mezi profesionální projektové manažery v ČR, kteří pracují nezávisle a mohou poskytnout své znalosti přímo klientovi. Pavel Janeček je zkušeným konzultantem v oblasti spokojenosti zákazníků a procesního řízení. Dlouhodobě poskytuje své služby pro klienty v telekomunikačním, finančním a farmaceutickém průmyslu. Pavel svou praxi budoval ve velkých konzultantských firmách Deloitte, AT Kearney či Ernst & Young, a po nedávném osamostatnění poskytuje své služby klientům přímo. Dagmar Janečková přináší vysokou kompetenci v oblasti řízení lidského kapitálu zejména metodou řízení kompetenčních profilů a pomocí osobnostního rozvoje. Kromě mnoha jiných projektů např. vytvořila a implementovala systém strategického řízení lidského kapitálu ve společnosti Zentiva a.s. Česká inženýrská a.s. aplikovala mnoho důležitých organizačních norem v projektovém a organizačním řízení: ISO 9001 v projektovém řízení, ISO v životním prostředí, ISO v ochraně informací, OHSAS v ochraně zdraví a drží certifikát NBÚ v úrovni TAJNÉ. František Zvoneček je špičkovým odborníkem na zavádění a udržování procesních norem v organizacích zabývajících se řízením projektů. ABILLANCE Europe a.s. je britsko-česká společnost poskytující znalostní služby pro projektové řízení za použití vlastního moderního SaaS nástroje Abillance.com, ve kterém je možné realizovat jak metodickou výuku tak praktickou aplikaci řízení práce v projektech a organizacích. Ondřej Rudolf (Abillance) je zkušený v organizačním vedení, marketingových a komunikačních strategiích, je držitelem certifikace PRINCE2 úrovně Foundations a Practitioner. Ondřej bude v projektu odpovědný za zajištění souladu představ uživatelů s možnostmi dodavatelů a případnou komunikační strategii. David Fotter (Abillance) pracoval řadu let v Austrálii a na Novém Zélandu v oblasti školení a zavádění systémů pro zvýšení procesní efektivity. David je zkušený školitel a metodik, jeho služeb využívá např. ČVUT, a bude odpovědný za řádné provedení konzultačních a školících služeb v projektu. Marcel Červený (Abillance) dlouhodobě podporuje členy projektových týmů v aplikaci postupů projektového řízení v praxi za použití vhodných SW nástrojů. Marcel je zkušený v uživatelské podpoře a zajistí plynulý rozjezd projektové kanceláře, ať použije jakoukoliv metodu nebo software. Hynek Valenta (ScaAssist) je školitel projektového managementu, manažerských dovedností a praktických řídících postupů. Hynek zajistí přípravu výukových scénářů a testů na základě zvolené metodiky. Počet stran celkem 131* Strana 16

12 Profily subjektů Česká inženýrská a.s. Česká inženýrská a.s. je mateřskou společností a vrcholovým reprezentantem skupiny firem věnujících se řízení investičních a rozvojových projektů v České republice, Slovensku, Ruské federaci, Itálii, Vietnamu a v zemích Blízkého východu, dále též CIAS. Česká inženýrská a.s. zaručuje klientům soulad veškerých metodik použitých při plánování a realizaci projektů s certifikovaným integrovaným systémem řízení. Přínos České inženýrské a.s. v realizaci zakázky je v hluboké praktické znalosti implementace a udržování procesních norem v rozsáhlé organizaci. Integrovaný systém řízení CIAS je založený na: - systému managementu kvality (QMS) skupina CIAS prostřednictvím systému jakosti zabezpečuje kvalitní výstup činností a služeb. Jako první v řadě získala společnost Česká inženýrská a. s. v roce 2001 certifikát QMS podle požadavků normy ISO 9001, následně se systém jakosti stal základní platformou celého integrovaného systému řízení v celé skupině CIAS - systému environmentálního managementu (EMS) naše skupina má zájem realizovat své činnosti odpovědně a eticky tak, aby bylo chráněné životní prostředí. - systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) naše skupina si cení přínosu svých zaměstnanců, a proto se snaží maximálně zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Bezpečnost a ochrana zdraví ale nekončí jen u zaměstnanců. Snažíme se naše projekty realizovat tak, aby byl chráněn jak zákazník, tak všichni v dodavatelskoodběratelském řetězci. - systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) skupina CIAS si uvědomuje stále větší nutnost ochrany a bezpečnosti informací. Proto svůj systém rozšířila i o činnosti umožňující řízené nakládání s informacemi. - zabezpečení informací podle požadavků NBÚ Česká inženýrská a. s. se dne 16. listopadu 2005 stala držitelem Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu číslo , kdy organizace se může seznamovat, mohou jí být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované informace do a včetně stupně utajení VYHRAZENÉ. Vytváření a zpracování utajovaných informací je umožněno díky certifikovanému informačnímu systému viz Certifikát IS evidenční číslo S na stupeň utajení VYHRAZENÉ. Od června 2008 jsme rovněž držiteli osvědčení číslo , které nám umožňuje přístup k utajované informaci do stupně TAJNÉ. Získáním uvedeného potvrzení, osvědčení a certifikátu naše společnost demonstruje připravenost a odhodlání podílet na státem vyhlašovaných zakázkách do stupně utajení TAJNÉ. Počet stran celkem 131* Strana 17

13 ABILLANCE Europe a.s. ABILLANCE Europe a.s. poskytuje na území České republiky poradenské, podpůrné a tréninkové služby související s řízením projektů. ABILLANCE Europe a.s. využívá možností sdíleného prostředí systému Abillance.com pro modelování a přímou aplikaci různých metod projektového a organizačního řízení zejména v rámci aliančních projektů anebo rozsáhlých organizačních struktur. ABILLANCE Europe a.s poskytuje tým odborníků na procesní inženýring, metodiku projektového řízení (např. PRINCE2), ucelený vzdělávací program pro zvýšení uživatelských kompetencí, prověřené školitele i technickou podporu. Vzdělávací a tréninkový plán vytvořený ABILLANCE Europe a.s. pod názvem Aplikované řízení práce v projektech a organizacích byl zařazen do výukového programu Fakulty stavební ČVUT, katedra stavebních technologií, pro školní rok 2011/2012. (Osnova programu je přílohou nabídky) ABILLANCE Europe a.s. (pod dřívejší značkou CEFDA) spolupracovala na výzkumném projektu GA ČR č.103/04/2033 Parametrický klíč s Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů a Fakultou stavební ČVUT. ABILLANCE Europe a.s. dlouhodobě spolupracuje s německým DIN (Deutsche Institut für Normen) a Beuth Verlag GmbH na lokalizaci katalogu normových pozic potřebných pro správnou specifikaci předmětu zakázky v rámci elektronických výběrových řízení. ABILLANCE Europe a.s. je dceřinou společností britské firmy Abillance Limited, 31 Clerkenwell Close, Londýn, která je exkluzivním provozovatelem systému Abillance.com poskytovaného jako Software-as-a-Service, tedy přístupným výhradně přes internet. CO JE ABILLANCE.COM Systém Abillance.com je v současné době poskytován ve své 10. verzi, přičemž jeho vývoj začal v roce 2001 a byl doposud aplikován v řízení řady rozsáhlých investičních projektů na území ČR, Ruské federace a Velké Británie. Abillance.com umožňuje korporátním, programovým a projektovým manažerům nastavovat a sdílet metody a postupy s ostatními týmy a organizacemi tak, že nemusí měnit svá vnitřní procesní pravidla a standardy, IT struktury a bezpečnostní kritéria. Abillance.com zahrnuje i výkonný nástroj elektronické aukce pro použití v procesu zajišťování dodavatelů i v rámci veřejných zakázek. Za dobu provozu Elektronické aukce Abillance.com byly pro klienty provedeny aukce v celkové výši 4,5 miliardy Kč v konečných cenách na stavebních, projektových a technologických dodávkách v ČR a Rusku. Uživatelské rozhraní Abillance.com je aktuálně zprovozněno v angličtině, češtině, italštině a ruštině. Abillance.com je ze své podstaty mraku cenově efektivním nástrojem pro zahájení projektové a mezi-firemní spolupráce. Implementace Abillance.com nevyžaduje žádné vstupní investice, platí se jen za poskytnuté služby odvislé od aktuálního počtu uživatelů v daném měsíci. Počet stran celkem 131* Strana 18

14 REFERENCE ABILLANCE EUROPE A.S. ABILLANCE Europe a.s. poskytovala a poskytuje znalostní, vzdělávací a podpůrné služby v různých projektech těmto zákazníkům: 1. Ministerstvo financí ČR ( současnost), systémový a procesní návrh, vývoj a implementace SW, podpora a školení v rámci projektu Data Room soutěže o veřejnou zakázku Likvidace starých ekologických zátěží 2. Skupina CIAS - CZ, RUS, UAE ( současnost), implementace SW pro projektové řízení, školení a podpora místních i zahraničních poboček 3. AT Kearney - CZ ( současnost), poskytnutí SW pro podporu projektu Data Room na MF ČR 4. ENGADA Europe a.s. - CZ / Engada Swiss AG - CH ( současnost), poskytování konzultačních služeb v oblasti projektového řízení, implementace SW pro projektové a organizační řízení, školení, podpora, strategické partnerství v alianci 5. Lyntell Corporate Management Limited - UK ( současnost), analýza a implementace metody řízení rozsáhlých korporátních struktur, organizační řízení 6. město Kolín - CZ ( ), návrh, podpora, školení a implementace SW pro správu informací a dokumentů v rámci projektu Příprava průmyslové zóny Kolín - Ovčáry 7. Czechinvest - CZ ( ), dtto 8. Geosan Group a.s. - CZ ( současnost), podpora a školení v oblasti SW pro projektové řízení, školení elektronických aukcí v rámci veřejné zakázky 9. Deloitte - CZ (2011), školení a podpora v rámci projektu Data Room pro MF ČR 10. ČVUT Fakulta stavební - CZ (2011), analýza a implementace systému pro organizační řízení katedry Technologie staveb, školení a podpora SW pro projektové řízení 11. Bammer Trade a.s. - CZ (2011), analýza a návrh procesní mapy pro realizaci elektronické aukce v prostředí veřejné zakázky, školení, podpora, strategické partnerství 12. Metrostav a.s. - CZ (2011), školení a podpora SW pro projektové řízení UPLATNĚNÍ ABILLANCE.COM V ČR Systém Abillance.com byl úspěšně aplikován například v těchto vybraných projektech: Dokument management, strukturování a sdílení informací v rámci projektu Příprava průmyslové zóny Kolín - Ovčáry pro Toyota Peugeot Citroen Automobiles, , objednatel Czechinvest Projektové řízení, správa dokumentů, elektronický tendering v projektu Sanace a revitalizace průmyslového areálu Škoda Plzeň, , objednatel ENGADA Europe a.s. Projektové řízení, organizační řízení poboček, elektronický tendering v projektu Dodávka investičního celku: Výroba kolejových vozidel metra pro Vagonmash, Petrohrad, Rusko, ČR, Počet stran celkem 131* Strana 19

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více