ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1

2 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 MOTTO ŠKOLY : V pozitivní atmosféře tvůrčím způsobem rozšiřujeme znalosti a dovednosti žáků a učíme je klíčovým kompetencím. Pěstujeme v žácích pozitivní vztah ke škole, k učení a k celoživotnímu vzdělávání. Současně se vzděláváním klademe důraz na mezilidské vztahy a životní hodnoty. Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 2

3 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Přehled oborů vzdělání Velikost a úplnost školy Vybavení školy Ročníkové a celoškolní projekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Charakteristika pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠVP Cíle vzdělávání v evropské unii Cíle vzdělávání ve školském zákoně Cíle základního vzdělávání v rvp zv Výchovné vzdělávací strategie školy Výchovné a vzdělávací strategie, kterými rozvíjíme klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie směřující ke kompetenci k učení Výchovné a vzdělávací strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů Výchovné a vzdělávací strategie směřující ke kompetencím v komunikaci Výchovné a vzdělávací strategie směřující k sociálním a personálním kompetencím Výchovné a vzdělávací strategie směřující k občanským kompetencím Výchovné a vzdělávací strategie směřující k pracovním kompetencím Vlastní cíle školy navozované a podporované švp

4 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova UČEBNÍ PLÁNY Učební plán 1.stupně Učební plán 2.stupně UČEBNÍ OSNOVY První stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Umění a kultura Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Vzdělávací oblast Člověk a Svět práce Druhý stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací oblast UMĚNÍ A kultura Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Vzdělávací oblast člověk a svět práce Volitelné předměty Druhý cizí jazyk

5 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků Autoevaluace školy SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A JEJICH VYSVĚTLENÍ

6 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ÚVOD Školní vzdělávací program navazuje svým pojetím na RVP a musí být v souladu s RVP. Jsou zde konkrétně definované cílové kompetence a očekávané výstupy, jsou to cíle, které musí být plněny u všech žáků, a které jsou povinni plnit všichni vyučující. ŠVP vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání. Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci školního vzdělávání. Vymezuje vzdělávací obsah - očekávané výstupy a učivo. Zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata. Podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, umožňuje volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami žáků. Sebehodnocení školy (autoevaluace) je nutnou a povinnou součástí vytvořeného školního vzdělávacího programu. ŠVP je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušenosti učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. Školní vzdělávací program schválila pedagogická rada dne

7 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání předkladatel: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o, Jesenická 11, Plzeň Paed. Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy, tel , e- mail: Vzdělávání by mělo dát žákům především to, co budou potřebovat ve svém životě. Dobré vzdělávání spočívá na tvořivém a podněcujícím stylu práce školy. Učíme své žáky přemýšlet, znát a rozumět. Tvoříme školu, kde žáky učení baví a která jim dává to, co potřebují do života. Platnost tohoto dokumentu se stanovuje od Podpis ředitelky Razítko školy 7

8 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Sídlo : Jesenická 11, Plzeň Právní forma : Společnost s ručením omezeným IČO : Zřizovatel školy : Před. Dr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň Typ školy a její součásti : I. a II. stupeň školy, školní družina Vzdělávací program : ŠVP Celková kapacita školy : 140 Celková kapacita ŠD : 70 Ředitelka školy : Před Dr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň Školská rada : Zřízena dne Webová adresa školy : školy : Tel. č. na vedení školy : tel , Základní škola Elementária, s. r. o. je soukromou základní školou, která byla zařazena do sítě škol jako Nestátní základní škola Sulkov se sídlem Líně Sulkov, okres Plzeň sever. Zápisem do obchodního rejstříku ze dne se škola stala společností s ručením omezeným s názvem Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. se sídlem Líně Sulkov. Od sídlí škola v Plzni, Jesenická 11. Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách a ve výuce cizího jazyka vyučovaného od 1. třídy. Vytváříme atmosféru vzájemného porozumění a spolupráce mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a mezi učiteli a rodiči. Podněcujeme k aktivním činnostem žáky různých výkonnostních skupin volbou diferencovaných a přiměřených nároků a úkolů a motivačně zaměřeným hodnocením. Podnětnou a tvořivou prací ve výuce vedeme žáky k chuti poznávat, získávat informace a přemýšlet o nich, k odvaze řešit problémy. Motivujeme žáky u učení jako logické součásti aktivního života. Vychováváme žáky k systematické a zodpovědné práci na úrovních přiměřených jejich individuálnímu psychickému rozvoji. Vedeme žáky ke kultivovanému chování v lidské komunitě a k přiměřenému sebevědomí a zodpovědnosti. Rodinné prostředí malé školy a nízký počet žáků ve třídě umožňuje učitelům individuálně přistupovat k žákům i rodičům. Ve škole pracuje 14 pedagogických pracovníků, z toho jedna vychovatelka ŠD. Všichni jsou absolventy Pedagogické fakulty a každoročně se většina pedagogického sboru účastní odborných seminářů a přednášek pedagogického centra i jiných vzdělávacích institucí, ředitelka studuje dvouleté Funkční studium ředitelů na PFUK Praha (školský management). Naše škola je vedoucí školou při realizaci projektu Coménius - spolupráce škol v EU. 8

9 3.1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola : IZO: Školní družina: IZO: V rejstříku škol a školských zařízení je zařazena školní jídelna, která není v současné době v provozu. Součástí školy je školní družina VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY Soukromá základní škola Elementária,s.r.o., Jesenická 11, Plzeň, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je 5 ročníků a 5 tříd, na 2. stupni jsou 4 ročníky a čtyři třídy. Kapacita školy byla od zvýšena na 140 žáků ( v roce 2006 kapacita 130 žáků). Vybrané ukazatele Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet oddělení školní družiny Přepočtený počet ped. pracovníků 2005/ / / Budova základní školy je situována v oblasti městské části Bolevec s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Jedná se o komplex pavilónů budovy mateřské školy, kde v minulosti sídlilo i odloučené pracoviště sousedící státní školy. 9

10 3.3. VYBAVENÍ ŠKOLY Prostorové a materiální podmínky Soukromá základní škola Elementária je úplnou školou s ročníkem. Škola má 5 učeben na 1.stupni a 5 na druhém stupni. Základní škola má kapacitu 140, školní družina 70 žáků. K výuce slouží odborná pracovna informatiky se 10 počítači, v osmi učebnách je instalována interaktivní tabule, ve třech učebnách je k dispozici klavír. Většina tříd je vybavena novým školním nábytkem, všechny třídy jsou postupně dovybavovány. Dvě šatny jsou uspořádány formou šatních bloků, kde má každý žák uzamykatelnou skřínku. Nově byl zřízen ve škole školní rozhlas a tzv. automatický školník (hudebně ozvučené začátky a konce přestávek).. Od zřídila škola novou službu pro rodiče elektronický docházkový systém (žák si otevírá školu pomocí elektronického čipu a rodičům odchází automaticky SMS zprávy o příchodu a odchodu svého dítěte do školy a ze školy, popř. zprávy o nedocházce). Pedagogové mají společné kabinety, mají přístup k internetu, mohou používat tiskárnu i kopírku. Mají k dispozici počítače v odborné učebně a notebook, mají své přístupové heslo do své ové schránky, svoji adresu na doméně elementárka.cz a svůj prostor na serveru pro ukládání dat Školní družina se dvěmi odděleními sídlí v učebnách 1. st. a pracuje podle svého ŠVP. Školní družina poskytuje potřebné pomůcky pro relaxaci dětí. Pro svoji práci využívá i školní zahradu a učebnu výpočetní techniky včetně internetu. Nově rekonstruované WC a umývárny splňují jak estetické, tak hygienické požadavky. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a dle možností a finančních možností zřizovatele se stále vylepšuje. Do budoucna by bylo zapotřebí provést zateplení celé školy, novou fasádu a zbývající učebny doplnit interaktivní tabulí. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu přilehlé státní školy (na základě smluvního vztahu). Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání Rozvrh hodin odpovídá pracovnímu a odpočinkovému režimu žáků i učitelů. Ve škole je zajištěn pitný na 1. st. formou nápojového automatu, na 2. st. si žáci nosí nápoje vlastní. Zdravé prostředí učeben i ostatních prostorů školy odpovídá hygienickým normám. Vnitřní školní řád zpracovává pravidla ochrany žáků před úrazy, žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti. Současně je zabezpečena dostupnost první pomoci, zdravotník školy i ostatní pracovníci školy jsou schopni poskytnout první pomoc. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů - WC a umývárny jsou vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení. Organizační podmínky Škola vypracovává vnitřní směrnice, které stanovují pravidla chování a jsou v souladu s právními předpisy (např. Úmluva o právech dítěte). Vrcholným orgánem školy je pedagogická rada. 10

11 3.4. ROČNÍKOVÉ A CELOŠKOLNÍ PROJEKTY Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Mezinárodní projekty podporují spolupráci žáků a pedagogů v rámců škol EU (mezinárodní návštěvy, výměna zkušeností) SPOLUPRÁCE S RODIČI Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím elektronické pošty a mobilních telefonů. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Pro lepší komunikaci slouží také internetová žákovská knížka (E-žákovská), zavedená od šk. roku 2007/08 a automatický školní docházkový systém, který umožňuje přesnou kontrolu rodičů o příchodu a odchodu dítěte ze školy (vstup do školy na čipy, automatické odesílání informací o příchodu a odchodu žáka do školy prostřednictvím SMS zpráv rodičům) Školská rada Spolupracuje na koncepčním záměru rozvoje školy i ŠVP, je tvořena z jedné třetiny volenými zástupci rodičů, učitelů a zřizovatele školy ( 168 školského zákona). a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy c) schvaluje školní řád d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. Zájmem školy je, aby školská rada napomáhala ke zkvalitnění chodu školy. 11

12 3.6. SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY Jsme školou úzce spolupracující s Pedagogicko psychologickou poradnou a Krajským centrem pedagogického vzdělávání v Plzni. Spolupracujeme také s Magistrátem města Plzně školským odborem, Krajským úřadem Plzeňského kraje a obvodním úřadem ÚMO 1. Dále s několika institucemi a osobnostmi, které odborně podporují rozvoj školy, vzdělávací program a jeho evaluaci. Internationaly school art gallery walking trought the forest spolupráce v oblasti rozvoje vědomostí, zkušeností a komunikace žáků 1. stupně základní školy. Naše škola koordinuje v ČR přípravu mezinárodního projektu Sokrates/Comenius 1. Spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů - účast na seminářích, vzájemné návštěvy škol a výměna zkušeností, předávání informací, odborných materiálů a podpora vztahů mezi učiteli a školami ve Finsku, Polsku a Estonsku. Spolupráce s mezinárodní školou v Praze, studijní návštěvy ředitelky školy v mezinárodní škole a ve Francouzském lyceu v Praze, výměnné pobyty žáků, učitelů a ředitelky v zahraničí (USA, Estonsko, Finsko). Partnerské instituce: Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrát města Plzně Obvodní úřad pro Plzeň 1 Pedagogicko psychologická poradna Plzeň město UK Praha, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu Výzkumný ústav pedagogický v Praze Pedagogicko psychologická poradna Plzeň město 3.7. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má potřebný počet učitelů i vychovatelek školní družiny. Vedení školy se skládá z ředitelky a jedné zástupkyně ředitelky školy. Ve škole zastává jeden vyučující funkci metodika prevence sociálně patologických jevů a jedna vyučující funkci výchovné poradkyně. Při výuce žáka se speciálními vzdělávací potřebami v 1. a 3. třídě pomáhají 2 asistenti pedagoga. Všichni vyučující splňují kvalifikační podmínky. Pedagogové jsou schopni týmové práce. Pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti a další jsou rozvíjeny formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ředitelka školy studuje školský management na PF UK Praha. Mimo vyučování se pedagogové věnují zájmové činnosti žáků, vedou kroužky, organizují třídní výlety, školy v přírodě, ozdravné pobyty na horách a u moře a připravují veřejná vystoupení žáků. Škola umožňuje pedagogickou praxi studentům pedagogické fakulty. Jedna učitelka působí jako lektorka etické výchovy, dva učitelé působí současně jako pedagogové na PF ZPČU. Kromě pedagogických pracovníků na škole pracuje asistentka ředitelky, školník a 2 uklízečky. 12

13 4. CHARAKTERISTIKA ŠVP Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z cílů vzdělávání stanovených organizací UNESCO, z cílů vzdělávání ve Školském zákoně, z cílů základního vzdělávání uvedených v RVP ZV a z vlastních cílů školy. Program je založený na nízkém počtu žáků ve třídách a na individuálním přístupu k žákům CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉ UNII Čtyři pilíře vzdělávání Mezinárodní komise UNESCO Všechny státy Evropské unie si vzaly za své čtyři pilíře vzdělávání, které obsahuje zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století z roku 1996, která vyšla pod názvem Učení je skryté bohatství. Vzdělávání v celém průběhu života je založeno na čtyřech pilířích: 1. Učit se poznávat Učit se poznávat spojováním dostatečně širokých obecných znalostí s příležitostí pracovat v malém počtu předmětů do hloubky. Zároveň to znamená učit se učit, a to tak, aby bylo možno těžit ze vzdělávacích příležitostí v průběhu celého života. 2. učit se jednat Učit se jednat, aby bylo možné si osvojit nejen profesní dovednosti, ale rovněž v širším smyslu kompetenci vyrovnávat se s různými situacemi a pracovat v týmech. Zároveň to znamená učit se jednat v podmínkách různých sociálních a pracovních činností, které mladí lidé vykonávají. Zkušenost z nich lze získat neformálním způsobem při účasti na životě obce či státu, ale i formální cestou, včetně účasti na výuce, při střídání studia a práce. 3. učit se žít společně Učit se žít společně rozvíjením pochopení pro ostatní lidi a přijetím myšlenky vzájemné závislosti, účastí na společných projektech a učením se zvládat konflikty - v duchu úcty k hodnotám pluralismu a vzájemného porozumění a míru. 4. učit se být Učit se být, a to tak, aby se úspěšně rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností. Vzdělávání nesmí v této souvislosti zanedbat žádný z aspektů osobnostního potenciálu: paměť, myšlení, estetický smysl, fyzické vlastnosti a komunikační dovednosti. (Citováno podle knihy České vzdělání a Evropa, Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie, Tauris, Praha 1999 (Zelená kniha), str. 50) 13

14 4.2. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ Školský zákon se věnuje v 2 obecným zásadám a cílům vzdělávání, které musí respektovat všechny stupně škol. Z hlediska základního vzdělávání je kladen důraz na cíle obsažené v 44. Ke splnění uvedených cílů vzdělávání se vztahuje výstupní hodnocení ( 51). Naplňování cílů vzdělávání a dodržování zásad vzdělávání z 2 a 44 školou je hodnoceno Českou školní inspekcí. Školský zákon 2 Zásady a cíle vzdělávání (1) Vzdělávání je založeno na zásadách a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. (2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, 14

15 jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 44 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 51 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Česká školní inspekce 174 (6) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo zveřejňuje CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RVP ZV Motivovat děti pro jejich celoživotní učení. Podpora dětí k učení se: vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě využívat informační a komunikační prostředky a technologie 15

16 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora dětí k učení se: formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchat jiným a porozumět jim obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Podpora dětí k učení se: spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora dětí k učení se: mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora dětí k učení se: schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. 16

17 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Podpora dětí k učení se: schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání 4.4. VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY Strategie školy vychází z devíti cílů základního vzdělávání. Těmito strategiemi škola rozvíjí cíleně klíčové kompetence žáků. Jednotlivé kompetence jsou velmi podrobně rozpracovány a zpětně ovlivňují strategie školy. Rozvíjením klíčových kompetencí žáků škola dojde prostřednictvím zvolených strategií k dosažení cílů svého ŠVP, které jsou v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v RVP ZV. 17

18 Cíle základního vzdělávání Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu učení Cíle ŠVP učit žáka vyhledávat potřebné informace, a to různými způsoby učit žáka informace a poznatky zaznamenávat i prezentovat, a to vhodnou formou vést žáka k potřebě provádět své sebehodnocení učit žáka plánovat své učení - denní plány, týdenní plány, dlouhodobé úkoly směřovat žáka k objevování vnitřní motivace ke svému učení a jednání směřovat žáka k potřebě se neustále vzdělávat seznamovat a učit žáka používat různé výukové strategie a metody - učitel je garantem metod vést žáka k práci s chybou STRATEGIE seznamujeme žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů (encyklopedie, slovníky, jízdní řády, internet apod.), umožňujeme pracovat s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou připravujeme žáky na zvládnutí formy poznámek a výpisků, podle kterých jsou pak schopni srozumitelně mluvit, zařazujeme prezentaci referátů vyzýváme žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich posunu umožňujeme žákům vedení vlastních osobních portfolií, třídění svých prací, obhajobu vybraných materiálů apod. předkládáme žákům srovnávací testy zadáváme krátkodobé i dlouhodobé termínované domácí úkoly při dlouhodobě zadávaných úkolech vyzýváme žáky k tomu, aby je vypracovávali a plnili v termínu (k dovednosti rozdělit si práci na úseky, ke schopnosti odhadnout, kolik času jim práce zabere) oceňujeme a využíváme snahu, aktivitu a zájem žáka, jeho dovednosti, které získává i mimo výuku oceňujeme zájem a touhu po poznání, směřujeme žáky k potřebě klást si otázky a hledat odpovědi, podporujeme rozvoj zvídavosti a fantazie, zájem o čtenářství využíváme výukové programy, popř.hry zařazujeme metody aktivního učení, metody projektového, kooperativního, globálního vyučování, metody RWCT a metody Tvořivé školy vyžadujeme od žáků identifikaci chyb, jejich pojmenování, případně návrh na zlepšení 18

19 4.5. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, KTERÝMI ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Strategie jsou výchovné a vzdělávací postupy, které se snaží dodržovat všichni učitelé školy a jejich smyslem je naplňování a rozvíjení klíčových kompetencí. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie směřující ke kompetenci k učení = umožnit žákům osvojit si strategii učení se a vypěstovat v nich pozitivní vztah celoživotnímu učení se Vedeme žáky k: sebehodnocení práci s různými zdroji informací (tištěné, elektronické, ) využívání dostupných informačních technologií čtení s porozuměním a práci s textem práci s informací, která je vždy spojena s rozlišováním podstatného od nepodstatného, s využitím pro danou potřebu a záměr a dáváním věcí do souvislostí smysluplné používání slovníků, encyklopedií, atlasů a veškeré další odborné literatury samostatnosti v učení ( zadávání samostatných i skupinových prací) Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly a pozitivně je motivujeme. 19

20 Výchovné a vzdělávací strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů = podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů Vedeme žáky k: samostatnému vyhledávání informací hledání různých řešení problémů a k obhajobě svého řešení k řešení problémových úloh z praktického života práci s informacemi ze všech možných zdrojů (aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat) spolupodílení se na pořádání školních akcí, soutěží, monoprojektů (na škole v přírodě a projektových dnech) spolupráci při tvorbě laboratorních prací nabízíme žákům možnost podílet se na tvorbě školního časopisu pořádání akcí pro své spolužáky (Dětský den, Pohádkový les, Sportovní den apod.) a podílení se na přípravě vystoupení pro veřejnost ( školní besídky) spolupodílení se na řešení problémů a napomáhání při realizaci nových nápadů (Žákovský parlament) aktivnímu podílu na všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení Výchovné a vzdělávací strategie směřující ke kompetencím v komunikaci = vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke: komunikaci se spolužáky, vyučujícími a ostatními dospělými ve škole i mimo školu (společné projekty, akce, využití informačních a komunikačních technologií, skupinové práce atd. ) přípravě vlastního vystoupení (před spolužáky, rodiči, na veřejnosti) obhajobě a správné argumentaci vyjádření vlastního názoru a zároveň poslouchání názoru jiných Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami Výchovné a vzdělávací strategie směřující k sociálním a personálním kompetencím = rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Vedeme žáky k: 20

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

I. Identifikační údaje

I. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULČICE Obsah I. Identifikační údaje. 1 II. Charakteristika školy... 3 III. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy... 7 B. Výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více