ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX"

Transkript

1 ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX

2 Maximální subjektivně udávané a objektivně registrované intenzity orgasmické reakce bylo dosahováno autoregulovanou mechanickou nebo automanipulační technikou. Další nejvyšší stupeň intenzity orgasmické reakce byl dosažen při manipulaci partnerem, prováděné obvyklou, ustálenou nebo autoregulovanou metodou. Nejnižší intenzita orgasmické reakce pohlavních orgánů byla dosažena v průběhu soulože. William H. Masters, Virginia E. Johnsonová: Lidská sexuální aktivita, Nakladatelství Horizont, Praha 1970

3 P Ř E D M L U V A Tato kniha je v době přesycené sexem naprostou výjimkou, protože se zabývá v dnešní době stále ještě poměrně neobvyklými formami sexuální aktivity. Je určena pro partnerské, zejména manželské dvojice, tedy pouze pro jednoho muže a jednu ženu, kde je žena zcela rovnocennou mužovou partnerkou a je zaměřena především na ni, neboť jí byla rovnoprávná role v sexuální oblasti po staletí - a někde je dodnes - upírána. Ženská sexualita byla od nepaměti - snad s výjimkou některých asijských národů - naprostým tabu a dodnes je v mnoha oblastech světa zanedbávána nebo dokonce potlačována; i dnes existují například v Africe národy, kde se již malým holčičkám provádí ženská obřízka, aby snad neměly nejmenší zájem o sex či dokonce erotiku, neměly žádné vlastní sexuální nebo dokonce erotické potřeby a sloužily jen jako předmět k uspokojování mužů. Ani v rozvinutějších civilizacích včetně Evropy to není s ženskou sexualitou, natož s uspokojováním jejich erotických potřeb nijak slavné, pro mnoho žen spočívá jejich sexuální život pouze v tom, že se na nich muž - často opilý po příchodu z hospody - pouze primitivně ukojí a potom usne. * * * V poslední době se ukazuje, že mnoho lidí má (určité) SM sklony, ale považují to za natolik nenormální, že si je neodvažují ani připustit do vědomí, natož se je jakkoli snažit uskutečnit. Zejména ženy mívají přirozené sklony k masochismu (přesněji řečeno potřebu naprostého sebeodevzdání) a tomu odpovídající erotické představy: často se chtějí vydat muži úplně na pospas, bojí se však dát něco podobného partnerovi najevo v obavě, aby toho nějak - úmyslně či neúmyslně - nezneužil. Muže zase vzrušuje představa, že mají ženu úplně v moci; mnoho mužů cítí, že by pro dokonalou erotickou rozkoš potřebovali ženu totálně ovládnout a učinit z ní bezbrannou hříčku ve svých rukou, ovšem nevědí jak, neboť nejsou násilníci a jakékoli násilí se jim příčí; a kromě toho si instinktivně uvědomují, že násilí vůči křehčí a fysicky slabší ženě není důkazem jejich síly, ale naopak projevem slabosti. Většina dnešních lidí se proto neodvažuje o uskutečnění těchto svých sklonů ani uvažovat, tím spíš, že současné primitivní a nekultivované způsoby jejich uspokojování jsou pro ně zcela nepřijatelné. Právě pro tyto inteligentní a kultivované lidi obojího pohlaví je určena tato knížka, která je možná prvním pokusem dokázat, že tyto vcelku časté erotické sklony lze realizovat i na určité úrovni, tedy tak, aby se člověk nemusel sám před sebou stydět za to, co dělal a čeho se to vlastně dopustil * * * S vědomím, že zřejmě předbíhá svou dobu, snaží se tato kniha nabídnout moderním, inteligentním a nekonvenčně myslícím čtenářům nový způsob kultivovaného uspokojení jednoho z nejzákladnějších erotických sklonů člověka - sklonů, jež si naše civilizace navykla díky dlouholetému potlačování přirozené sexuality pokládat za perverzní a proto nepřijatelné. Kultivovaný člověk jistě nemůže dosáhnout většího požitku či dokonce uspokojení primitivními výprasky nebo nějakým jiným násilím, ale jedině rafinovaným vytvářením situací, ve kterých žena v roli otrokyně stejně jako muž jako její Pán ženinu podřízenost doopravdy cítí - a oba ji spolu vnitřně naplno prožívají. Dovolte proto autorovi, aby se jako člověk s poněkud odlišnými představami o vzrušujících S/M praktikách - podělil se čtenáři o své netradiční názory a zkušenosti a předložil jim v této knížce vlastní, do určité míry prakticky ověřenou představu kultivovaného "S/M" sexu. Během své dlouholeté praxe došel autor k určitým poznatkům, které se pokouší shrnout na úvodních stránkách a prosí, abyste jim před další četbou věnovali laskavou pozornost; pro správné pochopení praktických ukázek je to nezbytné. Prosíme čtenáře, aby knihu posuzovali s otevřenou myslí a bez předsudků.

4 Č á s t p r v n í NETRADIČNÍ ZAMYŠLENÍ NAD LIDSKOU EROTIKOU 1. Přirozené erotické sklony člověka Spokojenost člověka do značné míry závisí na tom, jak se mu daří uspokojovat své základní přirozené životní potřeby - a k takovým potřebám bezesporu patří i potřeby sexuální a erotické. Zdá se však, že ani odborníci, natož pak veřejnost si dodnes v plném rozsahu neuvědomili zásadní rozpor mezi skutečnými přirozenými sexuálně-erotickými potřebami člověka a jeho současným tzv. "normálním" sexuálním chováním. Základní erotické založení obou pohlaví je obecně známé a nikdo nepochybuje, že příroda to tak zařídila úmyslně: Muž je vždy především dobyvatel, jehož základním sklonem (a tedy potřebou) je snaha dobýt ženu, zcela ji ovládnout a donutit ji k co největší povolnosti. Ženina přirozená potřeba - coby fysicky křehčí bytosti - uchýlit se pod ochranu silnějšího muže a najít v něm spolehlivého ochránce, spojená často s intuitivní touhou zcela se muži odevzdat a dávat mu tuto svou odevzdanost všemožně najevo, oněm mužským sklonům v podstatě ideálně odpovídá. Tato zvláštní shoda nejniternějších erotických sklonů obou pohlaví se pak samozřejmě projevuje i v obsahu jejich nejintimnějších sexuálních fantasií, kterými jsou lidé - ať chtějí či nikoli - tak často a tak nesmírně vzrušováni. V nejdráždivějších erotických představách mužů je žena většinou jakousi bezbrannou hříčkou, vydanou nemilosrdně na pospas jejich tajným a mnohdy velice perversním choutkám. Ženy se zase snaží ve svých erotických snech dosáhnout vzrušujícího pocitu naprostého vnitřního sebeodevzdání do rukou muže; proto se ve svých tajných erotických fantasiích (např. při onanii) často samy s rozkoší dobrovolně vydávají na pospas přísným, někdy až rafinovaně krutým nebo jinak nesmírně perversním mužům, ve všem se poslušně podrobují jejich vůli a zpravidla se ještě samy všemožně snaží vystupňovat svou naprosto bezbrannou odevzdanost (a s tím související případné utrpení) do úplného maxima. Charakteristickým rysem těchto vzrušujících erotických představ a snů (jde samozřejmě o sny v bdělém stavu) je, že jsou v mysli člověka spojeny s vědomím téměř absolutní neuskutečnitelnosti - vzhledem ke svému obsahu jsou totiž většinou nejen nereálné, ale především nesdělitelné; mnoho lidí by se jistě raději nechalo pálit na chodidlech, než by se o nich zmínili komukoli jinému, nejbližšího partnera nevyjímaje. Snící člověk proto nemusí brát žádný ohled na realitu - a protože ví, že se o těchto jeho tajných představách nikdy nikdo nedozví, ani na mínění jiných lidí. Nic mu tedy nebrání, aby si v duchu nepředstavoval přesně to, resp. právě to, co jej vzrušuje ze všeho nejvíce a aby přitom nezacházel do jakýchkoli krajností, zvráceností a perversit. Z toho potom ovšem plyne, že tyto intimní erotické sny, představy a fantasie jsou naprosto přesným vyjádřením skutečných sexuálních sklonů člověka a jeho skutečných sexuálních potřeb. Je třeba si však uvědomit, že své sexuální sklony si nikdo sám vědomě nevybírá a tudíž nijak nerozhoduje ani o obsahu, respektive "námětu" svých intimních fantasií. Historie Podíváme-li se do historie, vidíme, že nadvláda muže nad ženou je přirozeným sklonem a potřebou lidí už od počátku existence lidstva, a to i v erotice. Již na úsvitu naší civilizace, kdy lidé ještě neznali žádné zábrany a proto se chovali zcela přirozeně, se lidstvo se zvláštní oblibou věnovalo pořádání kultovních obřadů, při kterých často byly před zraky mnoha vzrušeně přihlížejících diváků vybranými muži (kněžími, šamany a pod) slavnostně, avšak velice krutě mučeny a nakonec drasticky obětovány různým tehdejším pohanským bohům krásné mladé nahé ženy a dívky. Obřad měl vždy formu rituálu, který byl přesně určen a potom samozřejmě i dodržen; takže nejen přihlížející diváci, ale i samy oběti předem naprosto přesně věděly, co je čeká. Je jistě zajímavé, že - jak se ukázalo - tyto nebohé dívky, o jejichž absolutní odevzdanosti do rukou jejich mučitelů nemůže být nejmenších pochyb, dokázaly při obřadu dosáhnout i v krutých bolestech značného pohlavního vzrušení a nezřídka zpravidla v posledních okamžicích před svou drastickou smrtí - i velice prudkého orgasmu.

5 Není ovšem (aspoň autorovi) známo mnoho případů, kdy by při podobném kultovním obřadu obětovala žena ("kněžka") pradávným bohům nějakého muže či chlapce. Ještě většího rozkvětu doznalo praktické "uplatňování" těchto sklonů ve starověku, například při různých eroticky podbarvených hrách a slavnostech starého Říma. Nesčetné prameny jsou toho nezvratným důkazem. Podíváme-li se do středověku, který byl jinak nesporně velice prudérní a antisexuální, opět vidíme to samé - například Svatou inkvisici, která pořádala doslova fanatické hony na krásné mladé dívky a ženy, obviňovala je z čarodějnictví a pak jim neuvěřitelně krutým a drastickým způsobem, proti kterému jsou dnešní SM praktiky jen pouhou pohádkou pro děti, s využitím různých tehdejších technických vymožeností vyháněla "ďábla" z těla. Nebohé oběti byly téměř vždy skoro nebo úplně nahé, mučení mělo zřetelně erotický charakter - a jak je doloženo z dobových pramenů, často mu přihlíželi nejurozenější pánové a dámy tehdejší společnosti. Čím byla mladá"čarodějka" krásnější a eroticky přitažlivější, tím krutějšímu mučení byla vystavena - vždyť krása přece bylo dílo ďáblovo! A kupodivu: i tentokrát oběti většinou dobře spolupracovaly a zdá se, že požitek z mučení neměli jen mučitelé. Strašné utrpení bezmocné dívky nebo mladé ženy před zraky mnoha přítomných často končilo její drastickou smrtí a co je na tom však nejzajímavější, nahé oběti přitom opět měly silný erotický prožitek a mnohdy v posledních chvílích před svou smrtí dospívaly k mimořádně prudkému orgasmu O tom, co se dělo ve středověkých klášterech a různých uzavřených sektách a podobně, jistě není třeba ani v nejmenším pochybovat - i když doložené zprávy samozřejmě chybí. I když to s naším tématem přímo nesouvisí, není možné se nezmínit o další oblíbené a tedy značně rozšířené středověké "zálibě" - o veřejných popravách. Tyto popravy - zřejmě coby jakási náhrada pradávných rituálních obřadů - byly bezesporu neoddělitelnou součástí tehdejšího veřejného života a i když v nich již většinou nehrály hlavní úlohu krásné nahé dívky či ženy, byly vždy významnou událostí, na kterou se sjížděli lidé ze širokého okolí. Nemůžeme však zapomenout ani na další praktiky středověku, které už s naším tématem zase souvisejí: třeba zazdívání žen zaživa, anebo v lepším případě zavírání úplně nahých žen do pranýřů za údajnou nevěru a jejich veřejné vystavování v klecích na náměstí širokému publiku A zase: nikde ani zmínka o něčem opačném - mučila snad někdy Svatá inkvizice s podobným úsilím nějakého nahého muže před zraky urozeného publika? Nebo byl snad někdy nějaký muž vystaven za nevěru (anebo z jakýchkoli jiných důvodů) nahý v kleci na náměstí? Společnost se samozřejmě snažila tyto sklony v lidech všemožně potlačovat a používala k tomu často i velice nevybíravých prostředků; katolická církev pro jistotu zakázala lidem sexuální požitek vůbec. Právě v této době vznikla většina falešných a hlavně zbytečných předsudků a vnitřních zábran, které dodnes ve vědomí lidí úporně přetrvávají a projevují se zejména v sexuálním chování žen a na jejich celkovém přístupu k sexualitě vůbec. Je zřejmé, že dnes se naše společnost již značně zcivilisovala a jakékoli projevy násilí - na ženách zvlášť jsou zcela nepřijatelné. Přírodu ovšem nikdy úplně přemoci nelze; člověk se v podstatě nezměnil, jeho přirozené sklony zůstaly. Bylo by proto velmi naivní domnívat se, že současné muže a ženy už takové věci vůbec nevzrušují: i dnes si mnoho lidí (ačkoli to pochopitelně nikdy veřejně nepřiznají) se zvláštním vzrušením přečte v novinách zprávu o tom, jak vyšetřovatelé ve věznici jakéhosi vzdáleného diktátorského režimu mučili nahou ženu při výslechu elektrickým proudem a přitom jí zaváděli elektrody do přirození a na bradavky prsů. Konec konců i každý malý človíček se může s obdobným vzrušením obávat o krásnou princeznu, že bude vydána na pospas zlému drakovi - a velice by asi podcenil děti ten, kdo by si myslel, že takový capart už aspoň podvědomě netuší, že by ji drak nesežral oblečenou Rozborem pohádek a dalších stále přetrvávajících lidových tradic se zde zabývat nebudeme, ač by to mohlo být z našeho pohledu neobyčejně zajímavé. Mohli bychom se totiž například ptát, proč jsou v pohádkách, vzniklých bezesporu naprosto spontánně, téměř výlučným objektem zájmu všech těch hrozných draků nebo jiných netvorů (je příznačné, že vždy mužského rodu) zásadně ty nejkrásnější mladé dívky, nejlépe panny (!) a proč si takový drak, když už má skutečně hlad nebo chuť na člověčí pochoutku, nevybere raději nějakého vypaseného kuchtíka, kterým by se rozhodně nasytil lépe? Anebo proč stále patří k nejoblíbenějším lidovým tradicím velikonoční šlehání mladých dívek a žen, byť jen symbolické, proč jsou za to chlapci a muži ještě odměňováni koledou, a proč se dívka, na kterou přitom zapomněli, dokonce cítí hluboce uražena?

6 Kdo by si myslel, že v dnešní civilizované době již není nic takového možné, nechť si vzpomene třeba na to, co se dělo v nacistických koncentračních táborech. Třeba na "domečky panenek" nebo na "lékařské" pokusy doktora Mengeleho, který spoutaným nahým zajatkyním s oblibou otvíral podbřišek a pak jim bez nejmenšího znecitlivění zaživa prováděl ve vnitřnostech různé zvrácené experimenty a mnohdy jim dokonce vyřezával z těla vnitřní pohlavní orgány. A co se děje vždy a všude, jakmile k tomu lidé mají sebemenší příležitost? Viz například známé události v bývalé Jugoslávii A ani dnes není možné představit si žádný divácky úspěšnější příběh (film), v němž by nebyla krásná mladá žena nebo dívka vystavena nějakému nebezpečí, únosu nebo dokonce smrti. Vidíme tedy, že vystavování krásných mladých dívek a žen - nejlépe nahých - krutému utrpení, případně mučení a smrti, nebo aspoň do situací, kde jim něco takového bezprostředně hrozí, je už od pradávna přirozenou potřebou většiny lidí. Pokusíme-li se toto vše, od pradávných kultovních obřadů přes pohádky až k současným hororům, převést na nějakého společného jmenovatele, zjistíme, že po celou dobu existence lidstva byla, je a zřejmě bude pro většinu mužů a žen bez ohledu na věk, původ, rasu a vzdělání, největším erotickým požitkem situace, kdy je bezbranná nahá žena bezmocně vydána do rukou muže (mužů). A co je na tom vůbec nejzajímavější - to, že na vytváření těchto situací mají evidentně větší zájem ženy než muži. Není divu - žena je mnohem více eroticky založena Současnost Dnes se těchto přirozených lidských sklonů snaží prakticky využívat jen vyložení sadisté, ovšem způsobem, za který se - jsou-li jinak ještě aspoň trochu normální většinou sami před sebou stydí. Ostatní lidé tyto sklony tají, považují je a tím často i sami sebe za nenormální a snaží se je proto v sobě všemožně potlačit; někteří se za ně dokonce - pro okolí však naprosto nepochopitelně - všelijak trestají (autor je přesvědčen, že většina zdánlivě nesmyslných činů sebepoškozování má především tuto příčinu); zároveň však podvědomě či dokonce vědomě pociťují jakousi nedokonalost svého pohlavního života - stále jakoby jim něco chybělo, takže se nikdy necítí dokonale uspokojeni. Různí lidé reagují na tuto, spíš podvědomě tušenou nežli skutečně uvědomovanou neúplnost svého pohlavního života různě: nepřikládají mu nějaký větší význam, někteří (především ženy) se od něho úplně odvracejí, téměř všichni jej všelijak zlehčují (to dělá člověk vždy, když je s něčím nespokojen a neví, popřípadě nemůže proti tomu nic dělat), pro mnoho lidí je sex terčem obhroublých vtipů. Nemožnost naplno uspokojit své přirozené erotické potřeby vede řadu lidí k pokusům hledat si nějaká "náhradní řešení", například ve střídání partnerů: muži dobývají stále nové a nové ženy, ale jakmile je dobudou, nevědí co dál a ztrácejí o ně zájem; ženy se zase snaží nalézt muže, který by pro ně byl skutečnou autoritou, a očekávají od něj plné uspokojení, nemají však (a v dnešní době ani nemohou mít, resp. netroufnou si mít - konec konců stejně jako on) jasnou představu, v čem by to vlastně mělo po praktické stránce spočívat, a tak jsou zpravidla rovněž velice zklamány. Podstatou problému většiny těchto lidí je zdánlivě zcela neřešitelný rozpor: jak muži, tak ženy - vědomě či podvědomě - na jedné straně chtějí dosáhnout autentického pocitu úplné odevzdanosti ženy do rukou muže, na druhé straně však nevědí jak toho docílit; protože jediný prakticky v úvahu přicházející způsob, totiž vystavit ženu nějakému většímu utrpení je pro ně vzhledem k jejich kultivovanosti zcela nepřijatelný. * * * Podívejme se na způsob, jakým člověk uspokojuje své další základní potřeby: myslíte si, že jediným smyslem pozornosti, kterou dnes lidé věnují chuťové a "vzhledové" přípravě jídel a nápojů, ale i způsobu stolování - například úpravě stolu při různých slavnostních recepcích, hostinách a podobně, je jen pouhá původní potřeba ukojení hladu či žízně? Člověk se odlišuje od ostatních živých tvorů v přírodě mimo jiné i tím, že kromě tělesných (sexuálních) požitků zná i mnohem rafinovanější požitky erotické - to znamená, že je schopen se pohlavně vzrušit nejen přímým sexuálním drážděním, ale třeba i pouhou myšlenkou, pohledem, vnitřní představou.

7 Tím spíš je podivné, že člověk, který při uspokojování ostatních přirozených potřeb nijak nešetří intelektuálními schopnostmi a vynalézavostí při vymýšlení nejrůznějších požitků, zatvrzele odmítá učinit totéž i ve svém pohlavním životě a snaží se opatřit si kvalitní sexuální (a dokonce erotické!?) uspokojení tímtéž způsobem jako tvorové, které příroda obdařila sexuálním pudem jedině proto, aby si zajistila uchování druhu, a dodnes uspokojuje své sexuální potřeby naprosto stejně jako jeho prapředek v dobách, kdy ještě přežvykoval syrové mamutí maso v pravěké jeskyni. Tím samozřejmě nelze popřít význam klasického pohlavního styku v běžném sexuálním soužití, kdy má takové intimní tělesné spojení bezesporu rozhodující vliv na vytváření silného citového pouta mezi partnery. Pokud si ovšem tuto citovou stránku věci odmyslíme a zaměříme se na sexuální a erotický požitek jako takový, vidíme, že to s tím uspokojením už zdaleka není tak slavné. Je snad málo žen, které si stěžují, že i přes dostatečnou "milostnou předehru" nenacházejí při styku uspokojení? Je snad málo manželských dvojic, které si po sexuální stránce po čase úplně zevšední a pak se proto rozcházejí? Anebo by jim snad měla k dokonalé spokojenosti stačit některá z těch namáhavých forem sexuální akrobacie, které jsou nám v poslední době různými příručkami tak vřele doporučovány? Výsledkem jsou v lepším případě beznadějně přeplněné manželské poradny a ordinace odborných lékařů psychologů, sexuologů, popř. psychiatrů, v horším případě plně vytížené síně rozvodových soudů, tisíce dětí žijících v neúplných rodinách a stále se šířící pohlavní nemoci včetně AIDS, v nejhorším případě prudce vzrůstající počet těžkých sexuálních zločinů. Nevidíme však důvod, proč by si dnešní lidé nemohli uspořádat i v intimním životě občas jakousi "slavnostní hostinu" se vším, co k tomu patří, a pokusit se během ní kultivovaným způsobem a na co nejvyšší intelektuální a společenské úrovni o dokonalé uspokojení svých přirozených erotických sklonů. 2. Žena a její problém Ženy měly - a dodnes mají - odjakživa s uspokojováním svých sexuálních a erotických potřeb veliké obtíže. Je totiž evidentní, že muž není schopen klasickým způsobem (pohlavním stykem) ženu ukojit tak, jak by potřebovala, a proto se snažil (tím víc, jak se muži ujímali rozhodující role v řízení společnosti) ženiny přirozené sexuální a erotické potřeby tlumit. Když muži zjistili, že ani tak na ženy nestačí, zakázali jim sexuální požitek úplně. Pomocí obratné manipulace s vědomím společnosti a vyhlašováním stále přísnějších "morálních" zásad a stále nepřirozenějších norem "patřičného" sexuálního chování se jim to nakonec podařilo. Sexuální aparát žen se však mužům předělat nepodařilo: dodnes je schopno dosáhnout vyvrcholení během soulože jen asi % žen a počet těch, kterým se to daří bez problémů či dokonce vícenásobně lze v procentech nepochybně vyjádřit pouze jednomístným číslem. Uchovávání lidského rodu je po všech stránkách mnohem namáhavější pro ženu než pro muže a je pro ni spojeno s mnoha nepříjemnostmi: nejen krutými bolestmi při porodu (které by většinu mužů od jakýchkoli pokusů o pohlavní spojení odradily a které by mnozí snad ani nevydrželi), ale i různými tělesnými, zdravotními a psychickými obtížemi po dobu těhotenství. Moudrá a především spravedlivá příroda - zřejmě ve snaze vynahradit ženě veškerá utrpení spojená s udržováním existence lidského rodu - obdařila ženu schopností dosáhnout mnohem většího (kvalitnějšího) požitku než muž a dokonale ji k tomu vybavila jak psychicky, tak tělesně - anatomicky. To, že v praxi to vypadá obráceně, svědčí o naprosté nepřirozenosti vývoje naší civilizace, která muži právo na sexuální požitek bez námitek přiznává, zatímco ženu donedávna snižovala (a v mnoha oblastech světa dodnes považuje) za pouhý nástroj k plození dětí a ze všech sil jí brání, aby se naplno přirozeně sexuálně rozvinula. Je proto téměř zločinem naší civilizace ovládané po staletí výhradně muži, že soustavným psychologickým nátlakem ve jménu jakési - v každém případě však pouze domnělé - mužské nadřazenosti znásilnila ve jménu jakési "pseudomorálky" ženinu přirozenost tak, že mnoho žen dodnes pokládá dráždění poštěváčku za cosi nenormálního, nepřirozeného, neslušného nebo dokonce perverzního, a namlouvají si, že jedině správné a normální je dráždění pohyby penisu v pochvě při souloži, pro které zdaleka není tak dobře fysiologicky ani anatomicky disponována a které, jak známo, u značné části žen k patřičnému pohlavnímu uspokojení (orgasmu) nestačí a ani nevede.

8 Nejúčinnější způsob manipulace s nejintimnějšími orgány ženského těla, vedoucí u naprosté většiny žen ke skutečnému erotickému požitku a následnému pohlavnímu uspokojení, však naproti tomu je sexuální dráždění (manuální, orální) včetně různých automanipulačních technik. Ženiny pohlavní orgány a prsy, na nichž toto dráždění probíhá, jsou ovšem jen jednou, byť velmi důležitou součástí jejího sexuálního aparátu, ke kterému patří m.j. podvěsek mozkový (hypofýza), který činnost celého ženina sexuálního aparátu řídí. Jakákoli cílevědomá manipulace prováděná na ženiných pohlavních orgánech, prsech a případných jiných erotogenních (eroticky vnímavých) oblastech = "zónách" jejího těla (které souhrnně říkáme pohlavní dráždění) tedy znamená i manipulaci s celým ženiným sexuálním aparátem a prostřednictvím podvěsku mozkového i prakticky se všemi jejími tělesnými funkcemi, vědomými i nevědomými reakcemi a - což je nesmírně důležité, i s celou oblastí jejích vědomých a nevědomých pocitů, emocí a dalších ženiných psychických pochodů. Žena je rozhodně více založena emočně (pocitově) - to znamená, že je schopna pohlavní vzrušení lépe vnímat a pak i mnohem silněji prožívat. Navíc to příroda "zařídila" tak, že žena má na rozdíl od muže na těle zvláštní orgán, jehož jedinou funkcí je přijímat a pak dál patřičně transformovat do těla pohlavní vzrušení - poštěváček (lat. klitoris). Každý sebemenší dotek či manipulace na poštěváčku silně působí na ženin sexuální aparát a proto již po krátké době cílevědomého dráždění klitorisu každá žena jeví (pokud se tomu vědomě či podvědomě nebrání) zřetelné známky pohlavního vzrušení. Lze říci, že každou ženu je možno stimulací poštěváčku po určité době přivést ke kvalitnímu orgasmu. Tento způsob sexuální stimulace je totiž pro značnou část žen nejen nejúčinnější, ale pro mnoho žen i jediný, kterým vůbec dokážou dosáhnout vyvrcholení. A i když to bude mnoha lidem připadat překvapující, jedná se i o způsob nejintimnější; klasický styk totiž dnes dovolí ženy leckomu (zejména, když jim to moc neříká), ale tyto vzrušující hrátky s vlastním tělem jen velice důvěrnému a skutečně milovanému partnerovi! Až tedy dojde i v pohlavním životě k opravdové emancipaci, budou ženy na mužích velmi často namísto soulože (probíhající dodnes u lidí naprosto stejně jako u pračlověka, opic a dalších primátů) vyžadovat, aby je intenzivně, rafinovaně, dlouho a většinou opakovaně dráždili na poštěváčku. Zdá se, že na odmítání současného pojetí sexuality je do jisté míry založeno i současné feministické hnutí. Tyto ženy rozhodně odmítají být pouhým předmětem, sloužícím k uspokojení mužů a chtějí být svéprávnou osobností; nejenže odmítají onen primitivní pudový sex vyžadovaný muži, kteří na víc nemají, protože nechápou, že sex není pouze fysiologickou záležitostí, spočívající v tělesném vybití. A nejen ony na rozdíl od představ většiny současných mužů vyznávají - a pak nekompromisně také prosazují - nepochybně správný názor, že jediným pánem svého těla je žena sama; a proto nesnášejí ani pouhé doteky, pokud je nechtějí ony samy, stejně jako různé dvojsmyslné pohledy, vtipy a jakékoli jiné narážky na sex - z onoho "mužského" pohledu, založeného na vlastnictví ženy jako předmětu - ve spojení s jejich ženskostí a uvědomělou osobností Mnoho těchto žen je přesvědčeno - ostatně stejně jako je o tom přesvědčen autor této publikace - že každý nežádoucí dotek muže na jejich tělo (byť přes šaty) je nejen urážkou, ale stejným zločinem jako znásilnění - vždyť soulož, pokud ji žena sama chce, je také docela příjemná záležitost, a pro hodně žen dokonce jednou z nejpříjemnějších, jakou znají Ovšem i téměř všechny ostatní ženy - ať vědomě či podvědomě - dobře vědí, že sex není pouze věcí funkce pohlavních orgánů, resp. sexuálního aparátu (protože u nich - na rozdíl od mužů - skutečně není), podmiňují ho aspoň určitým emočním souzněním a většina žen ho spojuje s citovou stránkou vztahu. * * * Značná část žen však kromě spojení sexu s emocemi vyžaduje romantiku a chce být středem pozornosti mužů - touží, aby se jim partner dvořil a plnil jim veškerá přání. Některé to dokonce vyžadují i bez té romantiky Na kratší dobu nebo příležitostně je to jistě příjemné a dokonce žádoucí - ovšem, milé ženy, zamyslete se, imponoval by vám muž, který by kolem vás neustále "poskakoval" a plnil každé vaše přání dřív než byste ho vyslovily - a když, tak na jak dlouho? Jak dlouho by trvalo, než byste ho znechuceně odkoply? Ale co od toho uzlíčku pudů a komplexů, léčených často u piva a u fotbalu (mnohdy jen v televizi s tím pivem v ruce), vůbec můžete v intimní sféře očekávat, kromě toho, že se na vás občas fysicky (sexuálně) vybije (vystříká) a pak usne?

9 Autor si vzpomíná, jak kdysi slyšel od svého kolegy, jak jednou přišel po několika letech úporného snažení na stavbě večer domů v době, kdy se jeho žena nerušeně bavila s kamarádkou, která u ní byla na návštěvě, a jako "správný chlap" před ni hodil na stůl klíče od právě dostavěné rodinné vily připravené k nastěhování. Manželka na něho otráveně pohlédla a nevrle řekla: "Neotravuj, nevidíš, že mám návštěvu?" Je snad vůbec možné pochybovat, že oba tito lidé jsou v intimní sféře každý úplně jinde, a že této ženě přitom asi - byť po létech soužití už asi jen podvědomě - proběhlo hlavou "když už mě neumíš pořádně uspokojit, tak pro mne aspoň stavěj vily - a hlavně neotravuj!", a že možná pocítila neodolatelnou touhu poslat ho, aby šel stavět další - hlavně, aby ji neotravoval, když ji umí jenom normálně "ošukat"? Příčinou tohoto úpadku erotiky v současných sociálních podmínkách, kdy se žena ve všech směrech stále více vyrovnává muži a hlásí se o svá přirozená práva, je neschopnost muže rozpoznat skutečné erotické zaměření ženy a její erotické přání a skryté tužby. A to, že žena se raději baví s kamarádkou, sleduje televizní seriály nebo štrykuje (protože ji "erotika" v mužském pojetí nic neříká a tudíž ji neuspokojuje) je pouze důsledkem této mužovy neschopnosti. Žádná žena (snad kromě zarytých fanatických feministek) však nebude tak bláhová, aby se úplně vyhýbala souloži s mužem, kterého má jinak ráda, a s radostí se s ním "normálně" pomiluje, ale samozřejmě chce, aby jí muž taky někdy poskytl maximální rozkoš a úplné vybití tak, jak to potřebuje ona. Co to ale znamená? * * * Sexuální a erotické založení člověka se dodnes skutečně moc nezměnilo; i současná žena tedy má určité - aspoň podvědomé - masochistické sklony a proto občas cítí silnou - opět třeba jen podvědomou - potřebu se muži odevzdat a všemožně mu tuto svou odevzdanost také dokazovat. Tato vlastnost je ženě - jako fysicky slabší bytosti - dána od přírody a nic na tom nezmění ani její rovnoprávnost: i dnes se žena bezesporu cítí mnohem lépe, když má vedle sebe muže, o kterém je přesvědčena, že ji uchrání před všemožnými nástrahami života, zejména před základními existenčními problémy. Není málo žen, které přitom podvědomě touží odevzdat se muži úplně, stát se bezbrannou hříčkou v jeho rukou a podávat mu důkazy své naprosté odevzdanosti. Čím více je žena ve svém skutečném životě samostatná, tím více si tuto svou přirozenou potřebu závislosti na muži vynahrazuje ve svých intimních, většinou silně eroticky vzrušujících představách. I dnes tedy žena instinktivně touží být ovládána, ovšem nikoli jen jako pouhý předmět mužských pudů a prostředek či dokonce nástroj k jejich ukojení, ale jako svéprávná lidská osobnost, která má také plné právo na vlastní uspokojení, erotický požitek a chcete-li rozkoš. Tedy: nechat se od muže ovládat - ano, ale tak, aby z toho měla požitek i ona, a především ona! Ovládaná, resp. podřízená žena proto chce být oddána do mužovy vůle - a do jeho rukou - naprosto nepředstíraně, naplno a do důsledků tak, aby to skutečně cítila, a mohla to vnitřně naplno prožívat a pocitově vychutnávat Žena chce mít možnost mluvit do toho, jak bude ovládána (a přitom případně i mučena) a pak je ochotna udělat proto cokoliv, mnohdy zacházet na úplný pokraj možného, protože je v podstatě - a v těchto věcech zejména - mnohem silnější bytostí než muž. Ovšem na druhé straně za to chce být náležitě obdivována, a proto vyžaduje, aby přitom byla (jako ona pradávná rituální oběť) centrem veškerého obdivu svého okolí, zejména mužů (ve dvojici tedy svého partnera), středem jejich pozornosti a úcty - a aby jí to bylo (zejména v těchto chvílích) dáváno naprosto jednoznačně najevo. Autor má proto dobré důvody domnívat se, že právě těmto emancipovaným ženám bude nejlépe vyhovovat role "otrokyně" v jeho pojetí; proto myslí při sestavě této publikace právě na tyto ženy a rád by svou knihu věnoval právě jim. 3. Nový pohled na lidskou erotiku Hledání východiska Většinu žen jistě neláká představa nějakého bezohledného, bezduchého (a) surového mučení, tak jak je praktikováno mezi skutečnými sadomasochisty bez ohledu na pohlaví.

10 Jak ale dosáhnout pocitu naprosté autentičnosti situace, která už od nepaměti tolik vzrušuje tolik většinu lidí bez ohledu na vzdělání, věk a pohlaví - tedy situace, v níž je úplně bezbranná nahá žena bezmocně vydána do rukou muže, a jak přitom zajistit, že muž takové situace nijak nezneužije a že se tedy přitom skutečně bezbranné ženě nic nestane? Pro další pokračování v těchto úvahách je nutno si nejprve uvědomit přesný význam pojmů "bezbrannost", tedy nemožnost obrany všeobecně a "bezmocnost" nebo "stav bezmoci" vyjadřující, že člověk se nemůže bránit proto, poněvadž toho z nejrůznějších příčin prostě není schopen (např. je spoután). Bezmocnost je tedy jen jednou z možných forem bezbrannosti. Nemáme však vhodný výraz pro jinou formu bezbrannosti, kdy člověk sice obrany schopen je, ale přesto se z určitých důvodů nebrání: kdy je tedy bezbranný, ačkoli ani zdaleka není bezmocný. Sem patří i situace, kdy se člověk sám zdrží něčeho, co by jinak velice rád udělal anebo kdy naopak dělá něco, co by sám z vlastní vůle nikdy neučinil: malé dítě by se večer jistě raději dívalo na televizi, ale podřídí se vůli rodičů a jde spát, dospělý člověk by to v práci leckdy rád "vytmavil" svému šéfovi, ale neudělá to a dále se řídí jeho pokyny, voják by rovněž jistě radši šel za svou dívkou, než se plazil bahnem na cvičišti a ona mladá žena ve věznici také rozhodně nijak netouží po elektrických šocích do prsů či přirození a přesto se nechá bez většího odporu odvést do mučírny, tam se (s vědomím, co bude následovat) před úplně cizími muži svlékne na povel donaha a pak se nechá upoutat k příslušnému zařízení Není těžké si domyslet, že v každém z uvedených příkladů byla rozhodující příčinou zdánlivě nelogického chování různých lidí, teoreticky jistě schopných jednat jinak, obava z možných následků, které by na sebe jistě nenechaly dlouho čekat, pokud by se nezachovali právě tak, jak bylo na nich požadováno. Tyto následky - a to je třeba si nyní velice dobře uvědomit - jsou ovšem myslitelné jedině proto, že každý z těchto lidí, dítě, zaměstnanec podniku, voják i mladá vězenkyně jsou někomu jinému více či méně podřízeni; jedině tato jejich podřízenost pak byla příčinou, že ačkoli nebyli bezmocní, byli v dané situaci prakticky bezbranní. A je jisté (samozřejmé), že (nekompromisním) vystupňováním podřízenosti do maxima lze přivést člověka až do stavu úplné bezbrannosti. Mohlo by se tedy zdát, že jde-li nám o skutečně přesvědčivý důkaz absolutní bezbrannosti ženy vydané na pospas do rukou určitého muže, úplně postačí tuto ženu dotyčnému muži bezpodmínečně a zcela nekompromisně podřídit. Podřízená žena samozřejmě musí mít stejně jako ono dítě, pracovník v úřadě, voják či mladá trestankyně závazně stanoveny své povinnosti a vždy dopředu jasně vědět, co ji čeká. Muž by si měl vždy nejprve připravit přesný postup a předem s ním podřízenou ženu podrobně seznámit. Základní povinností podřízené ženy pak samozřejmě je její absolutní poslušnost a přesné dodržování předem určeného postupu, na kterém se - v dnešní civilisované době - se svým partnerem mnohdy sama předtím dobrovolně dohodla a při jehož sestavě měla někdy dokonce rozhodující slovo; součástí takové dohody (postupu) přirozeně mohou být i různá závazná pravidla či směrnice, určující např. přesně chování ženy v jistých situacích a pod. Jako důkaz ženiny skutečné (autentické) bezbrannosti a tedy jejího opravdového sebeodevzdání do rukou muže však její absolutní poslušnost a důsledné dodržování předem dohodnutého postupu nestačí; to všechno totiž lze za jistých okolností považovat jen za určitou formu jakési recese, která nemůže nikomu přinést žádný větší požitek a skutečné pocitové či dokonce erotické uspokojení. Jakmile ovšem přestaneme pokládat ženinu bezvýhradnou poslušnost a kázeň při dodržování stanoveného postupu za cíl (a tedy účel), ale začneme ji využívat jako prostředek, jak podřízenou ženu donutit k nepředstíranému tělesnému, psychickému a sexuálnímu sebeovládání, veškerá legrace pochopitelně končí. Jestliže žena např. během pohlavního dráždění sama přesně určeným způsobem ovládá svůj sexuální aparát a vědomě usměrňuje stupeň svého rozdráždění (což by za jiných okolností jistě nikdy dobrovolně nedělala) podává tím bezesporu už docela zřetelný důkaz své skutečné bezbrannosti vůči tomu, kdo od ní něco takového vyžaduje - a to nejen jemu, ale i sama sobě, protože ji přitom sama skutečně cítí, vnímá a naplno vnitřně prožívá! Právě toto dokonalé ženino sebeovládání a sebepřemáhání je totiž jediným spolehlivým projevem její opravdové podřízenosti (člověk se přemáhá pochopitelně jen tehdy, pokud musí, čili pokud cítí, že je někomu či něčemu skutečně podřízen); čím více se tedy žena přemáhá, tím je její podřízenost - a tudíž i její bezbrannost - autentičtější (opravdovější). Nic neubezpečí muže o jeho absolutní nadvládě nad ženou více a lépe, než když vidí, jak se před ním žena

11 sama na důkaz své naprosté poslušnosti ze všech sil přemáhá; stejně tak žena prožívá největší rozkoš právě ve chvílích krajního sebezapření, protože právě tehdy cítí svou opravdovou úplnou odevzdanost do rukou muže nejintenzivněji. Skutečným důkazem ženiny bezbrannosti - a její absolutní odevzdanosti do rukou muže - tedy není její podřízenost jako taková, ale její opravdové, nepředstírané a dobře viditelné sebepřemáhání. Co z toho všeho plyne pro moderní muže a ženy, kteří by chtěli tímto způsobem uspokojit své přirozené intimní potřeby a uskutečnit své nejtajnější erotické sny a představy na co nejvyšší intelektuální (a případně i společenské) úrovni, tak, aby jim to oběma přineslo opravdu dokonalý erotický požitek? Jak přitom postupovat, aby jak bezbranná žena vydávající své nahé tělo muži na pospas, tak muž (její absolutní pán), stejně jako všichni další případní přihlížející byli eroticky maximálně uspokojeni, ale aby se přitom ženě nikdy nic vážnějšího nestalo? Určitou odpověď a tedy jednu z možností se snaží nabídnout tato publikace. Rádi bychom proto našim čtenářům - především čtenářkám (všem) a těm inteligentním mužům, kteří dokáží překročit svůj stín a pochopit, že žena je také člověk se svými specifickými intimními potřebami a nároky - kteří dočetli až sem, podali několik základních informací, jakou cestou je možné se vydat - s tím, že podrobnostmi se budeme zabývat až v další "teoretické části": Při obvyklém, více méně spontánním "pudovém" mučení, například při různých výprascích a bičování, tak, jak je praktikují klasičtí sadomasochisté, cítí kromě bolesti větší či menší rozkoš pouze člověk (resp. žena) vysloveně submisivní, zatímco jiná žena jistě cítí spíš vztek na svého trýznitele; navíc si nikdy nemůže být úplně jistá, zda jí něco neudělá - takže má pocit značné nejistoty a z toho plynoucí strach Mezi civilisovanými, inteligentními a kultivovanými partnery je pochopitelně naprosto vyloučeno, aby si muž mohl s tělem bezbranné ženy skutečně dělat, co by chtěl, resp. co jej momentálně napadne. Proto je nutné pro veškerou sexuální aktivitu tohoto druhu stanovit přesná a přitom závazná pravidla, kterým musí chování muže vůči bezbranné ženě přesně odpovídat. Také všechny postupy tohoto rázu, na jejichž přípravě by se měla příslušná žena rozhodujícím způsobem podílet, musejí odpovídat určitým, závazně stanoveným (a popř. společně podrobně dohodnutým) pravidlům a zásadám. Situaci jinak zcela rovnoprávné moderní ženy, která se z vlastní vůle a jen pro vlastní požitek vydá do rukou určitého muže a po vzájemné dohodě se od něho nechá předem dohodnutým způsobem nemilosrdně nutit k nepředstíranému sebeovládání a sebepřemáhání, jistě nelze v žádném případě pokládat za faktické otroctví, přestože se přitom žena otrokyní cítí mnohem spíš a víc, než když ji muž jen primitivně bezohledně seřeže. Něco jiného ovšem je, že žena se otrokyní cítit chce, protože to - vědomě či podvědomě - potřebuje! Proto má velký význam, že naprosto dobrovolné nepředstírané sebepřemáhání je pro ni často mnohem náročnější než pouhé pasivní snášení bolesti; žena se pak otrokyní doopravdy stává, skutečně se jí zcela vědomě cítí a všechno jako skutečná otrokyně intenzivně prožívá - a muž se k ní taky jako k opravdové otrokyni chová! Není však správné a zřejmě ani možné srovnávat tyto zatím jistě velmi neobvyklé způsoby uspokojování přirozených lidských sexuálních, resp. erotických sklonů s praktikami tzv. "Sklaven-sexu" (z něm. der Sklave = otrok), založených na bezduchých výprascích a samoúčelném mučení, kterým se kromě zakomplexovaných jedinců s takovou oblibou věnují autoři nejrůznějších pornografických materiálů, ani je pokládat za nějak zvlášť perversní nebo dokonce sadistické; jejich cílem rozhodně není ženu ponižovat, zotročit anebo jí cokoli dělat proti její vůli, spíš naopak! A už vůbec není jejich smyslem ženino utrpení jako takové. Bylo by proto žádoucí, aby si všichni čtenáři a čtenářky této publikace uvědomili, že se jedná o naprosto jiný, zcela specifický druh sexu, založený výhradně na eroticky mimořádně rafinovaném maximálním sebeovládání a sebepřemáhání ženy, vydávající se - výhradně pro svůj vlastní požitek a rozkoš - naprosto dobrovolně a úplně na pospas určitému muži, čili o jakýsi "sebepřemáhací sex". * * * Tato publikace je prvním pokusem umožnit současným lidem kvalitní uspokojování jejich přirozených erotických sklonů: i dnes je největší touhou mnoha žen prožít vzrušující pocit úplného sebeodevzdání do rukou muže a zdá se, že pocit absolutní nadvlády nad bezbrannou ženou také není většině mužů zrovna nepříjemný.

12 SEBEPŘEMÁHACÍ SEX Smyslem sebepřemáhacího sexu je odreagovat a kultivovaně uspokojit jeden ze základních přirozených erotických sklonů člověka - mužskou touhu po dominanci a ženskou potřebu úplného vnitřního sebeodevzdání. Sebepřemáhací sex je tedy určen pro sexuálně rozvinuté lidi, kterým působí největší erotický požitek situace, kdy je bezbranná nahá žena úplně vydána do rukou muže. Podřízenost ženy muži a její naprostá odevzdanost do jeho rukou však není založena na nějakých vnějších a proto nutně povrchních faktorech, ale na důkazu nejpřesvědčivějším - na ženině nepředstíraném dobrovolném sebepřemáhání. Jen tak lze totiž dosáhnout toho, aby muž opravdu cítil svoji absolutní nadvládu a žena mohla vnitřně naplno prožívat svou skutečnou odevzdanost do jeho rukou, aniž by se museli uchýlit k praktikám "jednoduchých" sadomasochistů. Cílem sebepřemáhacího sexu je poskytnout všem zúčastněným co nejkvalitnější erotický požitek a přitom zaručit fakticky bezbranné (a tudíž i bezmocné) ženě maximální bezpečnost. Veškerá filosofie sebepřemáhacího sexu vychází z toho, že žena se odevzdává do rukou muže naprosto dobrovolně, a to jen proto, že z toho má sama požitek - nikdy ne z vypočítavosti nebo dokonce z přinucení! * * * Zkušení lidé jistě vědí, že kvalita uspokojení v jakékoli sféře je především věcí pocitů; i dokonalý erotický požitek je vždy věcí autentičnosti pocitů, které přitom lidé prožívají. Sebepřemáhací sex proto není zaměřen na tělesnou stránku pohlavního života, ale především do oblasti pocitové, a jako jediný druh nekonvenčního sexu naplno využívá skutečnosti, že příroda obdařila člověka jako jediného tvora kromě tělesných (sexuálních) požitků i požitkem erotickým (vnitřním), a že člověk je tedy schopen se pohlavně vzrušit nejen přímým tělesným drážděním, ale i pouhou představou, pohledem, myšlenkou a podobně. Od běžných sadomasochistických a jiných podobných praktik se proto sebepřemáhací sex liší hlavně mírou autentičnosti pocitů, jež přitom všichni zúčastnění prožívají: ženina odevzdanost do rukou muže je při sebepřemáhacích praktikách vždy skutečná! Jen tak lze totiž dosáhnout maximálního erotického požitku a tím skutečně kvalitního erotického (pocitového) uspokojení, což má bezesporu zásadní vliv na kvalitu celkového sexuálního uspokojení člověka včetně jeho uspokojení tělesného. Jak to ale zařídit, aby žena, stejně jako její partner, svou odevzdanost do rukou muže skutečně cítila a naplno ji vnitřně prožívala beze strachu, že se jí přitom něco stane, a s vědomím, že to všechno není jen nějaké perversní předstírané divadlo? Ukázalo se, že není dobré ponechávat těmto věcem volný průběh a umožnit muži, aby si se ženou skutečně dělal, co ho momentálně právě napadne. Žena se jen těžko může úplně psychicky uvolnit a odevzdat se vnitřně muži zcela na pospas, když si není jista, co ji čeká. A i když má poměrně jistotu, že je její partner vcelku zodpovědný, nikdy si nemůže být jistá, že se v návalu vzrušení najednou neovládne a nedopustí se nějaké nepředloženosti. Navíc se zjistilo, že naprostá jistota, co ženu čeká, a že k tomu skutečně neodvolatelně dojde, prudce stupňuje ženin erotický požitek (pocit jejího sebeodevzdání). Podstata sebepřemáhacího sexu spočívá v tom, že žena po předchozí dohodě dělá přesný opak toho, co by bylo za normálních podmínek obvyklé, jinak řečeno přesně to - a většinou právě jen to, co se jí v dané situaci a v daném okamžiku ze všeho nejméně chce. Buď jedná a chová se zcela proti svým přirozeným sklonům, potřebám, instinktům a pudům, nebo (často na vlastní přání) sama umožňuje muži, aby jí na těle prováděl ty nejnepříjemnější, nejneobvyklejší, mnohdy i bolestivé úkony a manipulace. Tím, že se dobrovolně přemáhá a s obrovským sebezapřením sama činí z vlastní vůle - případně umožňuje partnerovi, aby s ní dělal - úplný opak toho, co by jí za normálních okolností bylo příjemné, potvrzuje svou absolutní oddanost a odevzdanost do jeho vůle - a právě to je pak pro ni i pro jejího partnera zdrojem obrovského erotického požitku a mimořádně silné sexuální rozkoše. Smyslem ženina sebepřemáhání je nepředstíraný pocit jejího naprostého sebeodevzdání do vůle muže a z toho plynoucí pocitová rozkoš partnerů, zejména ženy samotné. Sebepřemáhací sex je proto založen výhradně na předem připravených souvislých postupech, dále "praktikách", při kterých se úplně nahá žena po předchozí pečlivé přípravě zcela dobrovolně a úplně odevzdá do rukou muže a ochotně vystaví celé své tělo na pospas nejrůznějším eroticky rafinovaným úkonům, technikám a manipulacím, které pak muž (ve

13 skupině s případnou dopomocí dalších mužů) podle předem přesně dohodnutého postupu a v odpovídající atmosféře na jejím nahém těle, hlavně na jeho nejintimnějších, nejcitlivějších a tedy nejchoulostivějších místech (pohlavní orgány, prsy, břicho a popř. konečník) provádí. Sebepřemáhací sex lze praktikovat jen formou souvislých, předem připravených ucelených postupů = sebepřemáhacích praktik. Vlastním cílem praktik není ženu nějak potrápit či samoúčelně fysicky nebo duševně týrat, ale poskytnout jí dostatečný prostor k opravdovému sebezapření a přimět ji k co největšímu sebepřemáhání. Smyslem praktik a tedy i základem jejich programu je tedy zcela dobrovolné nepředstírané sebepřemáhání ženy jako autentický důkaz jejího skutečného sebeodevzdání do vůle muže. Při sebepřemáhacích praktikách by měl muž naopak stále dávat partnerce jasně najevo svou nepředstíranou úctu, uznání, obdiv a případně lásku. Muž je coby ženin skutečný a tedy nepředstíraný Pán plně zodpovědný za průběh praktiky a tedy i za ženino úplné uspokojení. I když mají sebepřemáhací praktiky na první pohled velkou podobnost s klasickým SM (sadomasochismem) a někdy jsou s ním téměř totožné, hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že žena se odevzdává muži naprosto dobrovolně, sama ho o své úplné oddanosti a odevzdanosti ujišťuje a sama mu o tom aktivně předkládá přesvědčivé důkazy. Je jisté, že když se žena opravdu sama, dobrovolně a ráda přemáhá a dělá z mužovy vůle něco, co jí je jinak krajně nepříjemné, cítí svou odevzdanost do jeho rukou mnohem intenzivněji, než když to dělá jen z povinnosti, z donucení nebo pod pohrůžkou násilí. Představme si například rozdíl mezi běžným (primitivním) sadomasochistickým bičováním a bičováním při sebepřemáhacích praktikách: klasický sadista se své oběti příliš neptá, zda se jí to líbí nebo ne - přemůže ji a pak ji bez ohledu na případné následky zbije hlava nehlava, protože z toho má požitek. Jeho oběť (žena) se většinou ze všech sil brání, cítí přitom bezmoc, vztek a původce svého utrpení nenávidí. Naproti tomu při sebepřemáhacích praktikách si oba partneři vše nejprve pečlivě připraví a dohodnou se, jak to udělat, aby se jim to (oběma) co nejvíc líbilo. Žena se k tomu potom pod mužovým dohledem připraví a s vědomím, co bude následovat, předstoupí úplně nahá před muže, důkladně si před ním prohlédne připravené pomůcky a nástroje, sama se mu celá úplně odevzdá, na jeho pokyn zaujme určenou posici a nechá se od něj prudce pohlavně rozdráždit. Když partner krátce před nástupem jejího vyvrcholení dráždění náhle přeruší, celá se před ním vypne, nastaví mu své nahé tělo a po celou dobu následujícího mučení se mu mohutně rozdrážděná - maximálně se přemáhajíc - celá poslušně nastavuje a dráždivě vypnutá si bez nejmenšího odporu či známek nesouhlasu oddaně vpouští bolest do těla. Žena musí být samozřejmě na důkaz své naprosté odevzdanosti muži úplně nahá i bosá; případná výzdoba jejího nahého těla je věcí úvahy muže. Vzájemný kontrast je nutné zdůraznit i mužovým oblečením: zásadně společenský oblek s kravatou! Mezi civilizovanými lidmi 21. století je něco podobného myslitelné pouze na základě naprosté dobrovolnosti, neboli jedině za předpokladu, že s tím žena dobrovolně souhlasí, přesněji řečeno, že o to sama stojí! Nutit ženu k tomu, aby se "dobrovolně" přemáhala přesto, že na tom sama nemá nejmenší zájem anebo to dokonce vyloženě nechce, je samozřejmě naprostý nesmysl. * * * I když je erotika v podstatě pudovou, čili spontánní záležitostí, nelze - jak již bylo řečeno - v sebepřemáhacím sexu nejen kvůli ženině bezpečnosti, ale především s ohledem na nutnost vystupňovat na co nejvyšší míru vnitřní erotické vzrušení ženy, jejího partnera a dalších případných zúčastněných z vědomí toho, co ji čeká a nemine - nikdy postupovat spontánně. Proto jsou předem podrobně připravené ucelené postupy (praktiky) jediným způsobem, jak mohou současní civilizovaní lidé - skuteční požitkáři - praktikovat sebepřemáhací sex. Sebepřemáhací sex nabízí těmto lidem - rozhodnutým vytěžit ze sexu maximum pro svůj erotický požitek a uspokojení - nepřeberné množství možností a tedy různých typů praktik, od vcelku jednoduchých nebolestivých postupů přes mnoho rafinovaných způsobů zacházení s ženiným sexuálním aparátem (a často i celým tělem) až k opravdu náročným a krajně bolestivým postupům, vyžadujícím od partnerky coby mužovy otrokyně kromě někdy až neskutečného sebepřemáhání i maximální tělesné, psychické a sexuální "nasazení". A je jen věcí založení a dohody partnerů, kam a tedy jak daleko se rozhodnou zajít. Samozřejmě, čím dále zajdou, tím je jejich požitek větší

14 S E B E P Ř E M Á H A C Í P R A K T I K Y Sebepřemáhací praktiky jsou ucelené, obvykle oběma partnery schválené vzrušující postupy s předem připraveným programem v délce od několika desítek minut až po několik hodin, určené k uspokojení přirozených sklonů ženy a to jak sexuálních, tak hlavně erotických a psychických, při kterých se úplně nahá žena v roli otrokyně před partnerem (Pánem), pod jeho vedením a většinou s jeho přímou spoluprací na důkaz své opravdové oddanosti nepředstíraně psychicky, sexuálně a někdy i tělesně přemáhá. Přestože je žena při každé praktice bezprávnou otrokyní, nikdy nesmí jít o primitivní sadomasochismus, kde se muž-sadista vyžívá na partnerčině utrpení, případně ženamasochistka na svém vlastním! Muž musí dát proto své partnerce už od začátku příprav opravdu maximální prostor k tomu, aby si mohla svou roli náležitě pocitově prožít, vnitřně procítit a vychutnat a vytvořit jí veškeré podmínky a předpoklady k tomu, aby si mohla své otroctví procítit naprosto dokonale a na co nejvyšší intelektuální a společenské úrovni. Není důležité, zda jde o roli trvalou či dočasnou; pokud je ženina podřízenost jen dočasná, tím větší pozornost je třeba věnovat dokonalému vybití jejích přirozených sklonů. Muž musí po celou dobu praktiky udržovat jako Pán ve vztahu ke své partnerce jako otrokyni určitý odstup (což je třeba hlavně tehdy, pokud je mezi nimi jinak normální vztah) a chovat se k ní pokud možno cize, tedy nejen přísně, ale i stroze a nezúčastněně, jakoby byla jen nějaká věc; žena musí jako otrokyně každou praktiku od počátku až do konce takto chápat, vnímat a vnitřně prožívat Základním cílem praktik je dosáhnout nepředstíraného pocitu naprostého sebeodevzdání partnerky do vůle partnera a z toho plynoucí pocitové rozkoše obou partnerů. Během sebepřemáhacích praktik muž nutí ženu - i pro svůj požitek - cílevědomě k co největšímu tělesnému, psychickému a sexuálnímu sebepřemáhání ve snaze dosáhnout, aby žena - a spolu s ní i on a všichni další případní přítomní - svou úplnou odevzdanost do jeho rukou skutečně cítila a vnitřně naplno prožívala. Veškeré sebepřemáhací praktiky zásadně probíhají v maximální možné spolupráci obou partnerů, neboť jak žena, tak muž mají shodný zájem - dosáhnout co nejpřesvědčivějších a tedy co nejpádnějších důkazů ženiny úplné odevzdanosti. Pro maximální pocitové uspokojení partnerů, zejména však ženy (otrokyně) má nesmírný význam předem pečlivě připravený program, který musí být za všech okolností přesně dodržen, a žena to musí vědět! Žena musí přesný průběh každé praktiky předem podrobně znát, a proto by se měla podle svých možností sama aktivně zúčastňovat všech příprav; samozřejmě že takto dohodnutý postup musí pak být i přesně dodržen. Ženu na tom vzrušuje jistota, že vše se opravdu uskuteční, muže pak vědomí, že žena to ví a přesto se k ní dobrovolně připravuje a během samotné praktiky s ním předem určeným způsobem spolupracuje. Není-li žena mužovou trvalou otrokyní, muž se s ní vždy předem dohodne, co s ní bude dělat, jak to bude dělat a jak s ním má žena spolupracovat; trvalé otrokyni to zpravidla jen oznámí. V každém případě musejí být předem určeny nepřekročitelné meze; žena, která je otrokyní muže i jinak (trvalá otrokyně) je pak povinna souhlasit se vším, co tyto meze nepřekračuje. V sebepřemáhacím sexu se odevzdává zásadně jen jedna žena do rukou jednoho muže! Sebepřemáhací sex je proto vždy záležitostí pouze jedné jediné partnerské dvojice - jedné ženy a jednoho muže. Ve skupině proto lze praktikovat sebepřemáhací sex jen jako eroticky vzrušující vystoupení určité dvojice před zraky ostatních, kteří buď pouze přihlížejí anebo spolupracují v nejrůznějších vedlejších (pomocných) rolích. Základem sebepřemáhacího sexu je nepředstírané dobrovolné sebepřemáhání ženy jako nejvyšší důkaz její skutečné odevzdanosti. Podstatou je dosáhnout autentického prožitku ženiny úplné odevzdanosti a mužovy dominance. Žena musí být muži skutečně naprosto podřízena, nepředstíraně odevzdána do jeho vůle a vydána doslova na pospas do jeho rukou. Žena je při všech sebepřemáhacích praktikách mužovou skutečnou otrokyní! Cílem všech sebepřemáhacích praktik je dosáhnout, aby si žena na mužovu otrokyni pouze nehrála, ale aby svou absolutní odevzdanost do jeho vůle skutečně cítila a vnitřně ji naplno prožívala. Muž je v sebepřemáhacím sexu vždy ženiným skutečným pánem, kterému je žena vydána úplně na pospas (byť většinou pouze dočasně), je mu zcela bezvýhradně podřízena a proto je proti jeho vůli skutečně a b s o l u t n ě b e z b r a n n á!

15 Záleží však na tom, zda se žena muži oddává jen příležitostně nebo zda je jeho stálou otrokyní. Není-li žena otrokyní muže trvale, stává se jí nejpozději v okamžiku, kdy se na začátku příprav k praktice svlékne před mužem donaha. Její otroctví končí buď poté, co žena muže na úplném konci praktiky uspokojí, tedy jeho orgasmem, při náročnějších celovečerních praktikách však lze doporučit, aby její totální podřízenost muži skončila až druhý den ráno, když se probudí; většinou tedy v noci spí ještě jako mužova otrokyně, tedy úplně nahá. Muž samozřejmě nese za ženu plnou zodpovědnost, zejména za její zdraví. * * * Co tedy musí otrokyně během praktik dobrovolně přemáhat? Především svůj přirozený stud - celým sebepřemáhacím sexem se vine jako nit cílevědomé a neustálé přemáhání jejího přirozeného studu. Žena (otrokyně) proto musí být během sebepřemáhacích praktik na důkaz své naprosté odevzdanosti do rukou muže při všech praktikách i výcviku po celou dobu před partnerem bezpodmínečně ú p l n ě n a h á! Jedině ženina úplná nahota je totiž skutečně přesvědčivým důkazem její naprosté bezbrannosti, nepředstírané oddanosti a odevzdanosti do rukou Pána; jakékoli úmyslné zakrývání některé části těla působí spíš vyzývavě než oddaně! Chce-li tedy otrokyně (tedy opravdu oddaná žena) muži coby svému Pánovi přesvědčivě demonstrovat, že je "jeho" skutečně celá, odevzdává se mu do rukou vždy tak, jak ji pánbůh stvořil. Pocitu ženiny úplné odevzdanosti je totiž možné dosáhnout jedině tehdy, pokud je žena opravdu úplně nahá a je-li každé místečko jejího těla zcela neomezeně vystaveno pohledům a dotekům muže, jinak řečeno, může-li muž nahou ženu vidět - a nejen vidět - úplně celou. Při sebepřemáhacích praktikách by žena v roli otrokyně nikdy neměla mít (na rozdíl od podpaždí) vyholený podbřišek; něco takového je vhodné spíš pro pedofily, ale nikoli pro jinak úplně normální jedince. Nahá žena se musí jako otrokyně vnitřně zcela odevzdat svému partnerovi (Pánovi) a uvědomit si, že mu spolu se svým tělem odevzdává i veškeré své tělesné funkce, fysiologické pochody a potřeby, ke kterým zcela neodmyslitelně patří funkce jejího sexuálního aparátu. Základním pravidlem všech sebepřemáhacích praktik je, že nahá žena (otrokyně) musí být od samého začátku až do úplného konce pohlavně rozdrážděná. Žena musí coby otrokyně dávat partnerovi (coby svému Pánovi) celým tělem jasně najevo své pohlavní vzrušení a po celou dobu, co je před ním nahá, stále vědomě natáčet celé tělo směrem k němu a dbát, aby ji dobře viděl zepředu a mohl pozorovat nejen její prsy, břicho a rozkrok, ale i výraz jejího obličeje! Pohlavní vzrušení ženy (otrokyně) však musí být z jejího celkového chování a reakcí jasně patrné nejen ve chvílích přímého manuálního dráždění či onanie, ale po celou dobu, co je před mužem (svým Pánem) nahá; tedy třeba i během příprav, ve chvílích, kdy před ním stojí připravená k začátku praktiky či výcviku, během všech přestávek stejně jako při jakékoli jiné činnosti sexuální či nesexuální povahy. Kromě toho musí nahá otrokyně stále vědomě ovládat svůj sexuální aparát (a tělo vůbec), především však usilovně přemáhat svou přirozenou potřebu pohlavního vybití. Orgasmus má povolen jen s výslovným předchozím svolením muže - Pána; zpravidla však musí mohutně vydrážděná na důkaz své nepředstírané odevzdanosti místo toho udělat něco úplně jiného, často poměrně obtížného a mnohdy nepříjemného. Jinak ovšem Pán otrokyni při každé praktice (i výcvikové lekci) zajistí kvalitní sexuální vybití. Při náročnějších praktikách musí nahá otrokyně navíc přemáhat i svůj přirozený strach z neodvratně následujících bolestí (mučení) a jako nejvyšší důkaz svého bezvýhradného sebeodevzdání pak vždy i bolest samotnou! * * * Základem postupu všech sebepřemáhacích praktik je cílevědomé pohlavní rozdražďování ženy (otrokyně) určitou formou manuálního nebo jiného mechanického dráždění (obvykle jejího poštěváčku, popř. prsů) nebo ženina nepředstíraná onanie před mužem (jejím Pánem), řízená (usměrňovaná) jeho povely. Sebepřemáhací sex se proto nejlépe hodí pro introvertní, silně vnitřně pocitově založené ženy s dostatečně vyvinutou citlivostí na dráždění poštěváčku a pokud možno zkušené v onanii, schopné dosahovat bez obtíží manuálním drážděním klitorisu kvalitního orgastického vybití. Při sebepřemáhacích praktikách tedy Pán se ženou (otrokyní) zásadně nesouloží; buď ji sám dráždí manuálně a přitom pozorně sleduje veškeré její reakce nebo nahá žena-otrokyně před mužem podle jeho povelů nepředstíraně onanuje.

16 Úplně nahá žena během dráždění nebo onanie odevzdaně a ochotně vystavuje své nahé tělo a zejména jeho nejintimnější místa mužovým pohledům a dotekům, usilovně přemáhá svůj přirozený stud a na důkaz naprosté odevzdanosti před jeho zraky celým tělem beze studu přirozeně a pravdivě sexuálně reaguje. Soulož ani jiná forma kontaktu pohlavních orgánů ženy a muže do sebepřemáhacího sexu zásadně nepatří! Při sebepřemáhacích praktikách se tedy nepřemáhá jen nahá žena (otrokyně), vydaná muži (Pánovi) zcela bezbranně na pospas, ale i její partner, který musí po celou dobu ovládat svou přirozenou touhu se ženy zmocnit a sexuálně se ukojit. * * * Ženin partner (Pán) je při sebepřemáhacích praktikách po celou dobu naopak úplně (nejlépe společensky) oblečen. Kontrast mezi úplně nahou ženou (otrokyní) a jejím (společensky) oblečeným a upraveným partnerem (Pánem) - tmavý oblek, světlá košile, kravata (motýlek), někdy při slavnostnějších praktikách (zejména v úvodu) i bílé rukavice - je nesmírně efektní, eroticky krajně rafinovaný a podstatně zvyšuje ženin pocit úplné odevzdanosti. Totéž platí i pro ostatní případné přítomné (členy skupiny, případné hosty), kteří by měli být - až na určité výjimky při některých náročných praktikách - rovněž úplně, nejlépe společensky oblečeni. Kontrast mezi zcela oblečenými přítomnými, zejména společenskými obleky mužů, a bezbranně obnaženým tělem úplně nahé ženy (otrokyně) je pro navození autentického pocitu ženiny odevzdanosti a tím vystupňování vzrušujícího napětí a dráždivého efektu praktik nesmírně důležitý. Obnažená žena musí svou absolutní nahotu před úplně oblečeným partnerem (Pánem) a případnými dalšími pozorně přihlížejícími oblečenými diváky intenzivně vnímat a naplno ji vnitřně prožívat Psychologický účinek celé této situace na oba, resp. všechny zúčastněné spočívá v tom, že vnímají ženinu nahotu jako očividný důkaz její nepředstírané bezbrannosti a tedy projev její opravdové odevzdanosti partnerovi (Pánovi). Úplně obnažená otrokyně si musí být po celou dobu jasně vědoma, že každý milimetr jejího těla je bez výjimky bezvýhradným majetkem jejího Pána. Proto mu musí bez nejmenšího odporu umožňovat provádět na svém nahém těle jakékoli úkony či manipulace, sama mu beze studu dávat otevřeně najevo všechno, co se přitom v jejím těle děje, pravdivě mu předvádět veškeré své fyziologické pochody, samozřejmě především projevy svého pohlavního vzrušení (jeho vzrůstání stejně jako případný pokles) a stále mu oddaně umožňovat, aby si ji mohl kdykoli a kdekoli detailně prohlédnout, důkladně překontrolovat stav, resp. "činnost" kteréhokoli z jejích tělesných orgánů a průběžně se přesvědčovat o jejich správné funkci. Otrokyně se musí odevzdat svému Pánovi do vůle nejen fysicky, ale i pocitově - a na jeho pokyn (pokud to dovoluje situace) mu sama ústně podrobně popisovat všechny své vnitřní stavy, myšlenky a pocity (tzv. "ústní reportáž"). Pán by měl dát své otrokyni dostatečný prostor na to, aby si mohla svou totální odevzdanost do jeho rukou dokonale pocitově vychutnat a vnitřně se zcela ztotožnit s faktem, že je mu opravdu vydána bezvýhradně na pospas. Proto se musí chovat k ženě naprosto neosobně - a bez ohledu na to, zda jsou partneři jinak spojeni citovým poutem, nesmí před ní dát žádný cit ani náznakem najevo; naopak musí přistupovat k nahé partnerce (otrokyni) zcela chladně, téměř cize, stroze a přísně - a čím větší sebepřemáhání od ní vyžaduje, tím víc neúprosně (nikoli však bezohledně) jakoby byla pouhou věcí. Sebemenším náznakem citu, ale jakoukoli jinou "upomínkou" běžného života (třeba zazvoněním telefonu) se žena okamžitě pocitově vrací do reality - a celá praktika se tím mění v primitivní ubohé divadélko, ironií osudu zpravidla v komedii Vzájemný odstup je možné - a často velice efektní - zdůraznit tím, že si partneři po celou dobu vykají. Ovšem opět: je třeba to vzít naprosto vážně - nesmí z toho být pouhé divadlo! Chování partnerů vůči sobě musí být stále velice zdvořilé a důstojné, muž (Pán) nesmí ženu (svou otrokyni) nijak urážet ani jinak snižovat její důstojnost. Bezvýhradně jsou zakázány veškeré vulgárnosti, surovosti a hrubé násilí.

17 Druhy sebepřemáhacích praktik 1. Sebepřemáhací výcvik, neboli nácvik základních sebepřemáhacích vlastností a schopností otrokyně, které by měla zvládnout dřív, než spolu partneři přistoupí k vlastním sebepřemáhacím praktikám. Už během výcviku však je možné začít se základními praktikami, hrami, později i jednoduchým mučením. Před vysoce náročnými praktikami je však často třeba i u poměrně vyspělé otrokyně další nácvik určitých specifických vlastností, schopností a dovedností. 2. Jednoduché (nácvičné) praktiky, určené především pro začínající otrokyně, které teprve získávají specifické sexuální vlastnosti (schopnosti) nezbytné pro sebepřemáhací sex. Pán si během nich prakticky ověřuje opravdové sexuální zaměření své partnerky, míru její přirozené submisivity (její nepředstíranou vnitřní potřebu skutečného sebeodevzdání) a v neposlední řadě i "práci" jejího sexuálního aparátu a její pokroky ve zvládání nacvičovaných sebepřemáhacích dovedností. 3. Základní praktiky, tvořící vlastní podstatu sebepřemáhacího sexu. Jde o ucelené postupy, při kterých úplně nahá a pohlavně vzrušená otrokyně dokazuje muži (Pánovi) nepředstíraným tělesným, psychickým a sexuálním sebepřemáháním svou absolutní odevzdanost do jeho rukou a předkládá mu o ní nepředstírané důkazy. Jedná se buď o závazně stanovené základní postupy, které by měly být vždy přesně dodržovány a které jsou podkladem pro většinu náročnějších sebepřemáhacích praktik, anebo o klasické sebepřemáhací praktiky tvořící vlastní repertoár sebepřemáhacího sexu, při kterých se už může projevit fantasie partnerů a které si tedy mohou do určité míry upravovat podle vlastního erotického založení a svých sexuálně-erotických potřeb. 4. Sebepřemáhací sexuální hry, discipliny, popř. soutěže, neboli poněkud náročnější praktiky podobné různým soutěžním, zejména sportovním disciplinám, během kterých se žena (otrokyně) snaží pod vedením (dozorem) Pána dosáhnout co nejlepšího výsledku a vybičovat svůj sexuální aparát k co největšímu výkonu, který musí být vždy objektivně "měřitelný". 5. Sebepřemáhací sexuálně-erotické výzkumy, při kterých se Pán snaží změřit sexuální vlastnosti a schopnosti své otrokyně i "empiricky". Sexuální vlastnosti a schopnosti žen jsou nepřeberné, proto jde o různé zkoušky, pokusy a měření celkových sexuálních vlastností otrokyně, jejích schopností a sexuální výkonnosti, např. úrovně jejích sexuálních reakcí za různých okolností, ve více méně neobvyklých podmínkách atd. Mnoho sexuálních vlastností a schopností ženy (otrokyně) však nelze přesně zjistit či posoudit jednorázovou zkouškou a proto si vyžadují opakované zkoušky, pokusy či měření formou déletrvajících a často poměrně náročných výzkumů. Zde je ještě obrovský, zatím zdaleka nevyužitý prostor k neobyčejně zajímavým a vzrušujícím pokusům, zkouškám a měřením. 6. Sebepřemáhací praktiky založené na mučení, při kterých nahá otrokyně dokazuje svému Pánovi své totální sebeodevzdání tím, že přesně stanoveným způsobem záměrně přemáhá úmyslně působenou bolest. Zpočátku Pán mučí svou otrokyni pouze jednorázově a celý program praktiky a jeho dráždivý efekt pak spočívá v tom, že Pán otrokyni nejprve dlouho rafinovaně připravuje a pohlavně vydražďuje; v sebepřemáhacím sexu je však podmínkou, že otrokyně musí po celou dobu přesně vědět, co ji pak čeká; teprve nakonec - většinou když už je nahá otrokyně mohutně pohlavně rozdrážděná a často doslova napnutá k prvnímu orgastickému stahu - následuje její krátké, více či méně bolestivé mučení. Po pečlivé přípravě může Pán začít nahou otrokyni mučit mnohem rafinovaněji a bolestivěji. Kromě její perfektní vycvičenosti je podmínkou každého sebepřemáhacího mučení soustavná aktivní spolupráce otrokyně s Pánem - svým mučitelem. 7. Souvislé sebepřemáhací postupy, sestavené z většího počtu sebepřemáhacích praktik navazujících předem určeným způsobem na sebe. Jde o déletrvající (obvykle celovečerní) ucelené postupy, založené převážně na různých způsobech rafinovaného mučení nahé otrokyně, někdy střídané s jinými nebolestivými formami sebepřemáhání. Celková doba trvání takových praktik by neměla přesáhnout 4-6 hodin, přičemž by otrokyni měla být občas, aspoň jednou za dvě hodiny, poskytnuta pauza na vydechnutí, uvolnění a občerstvení (otrokyně by měla během praktiky co nejvíc pít!), popř. na obnovu kosmetické úpravy jejího nahého těla a krátký odpočinek (vsedě).

18 Intenzita (bolestivost a náročnost) mučení a s tím spojeného sebepřemáhání otrokyně musí být přiměřená stupni její submisivity, délce jejího otroctví, jejím konkrétním povahovým a psychickým vlastnostem, a samozřejmě jejím sexuálním a erotickým schopnostem. Sehranější dvojice nebo skupina může občas uskutečňovat i dráždivá "divadelní představení" se dvěma účinkujícími - mužem a úplně nahou ženou - a připravit si podrobný "scénář" včetně přesně určených dialogů. Jako námět se hodí například "Lékař a pacientka", "Výslech nahé trestankyně" s jejím průběžným mučením,"uspokojování masochistky" (efektní sebepřemáhací mučení, při kterém nahá žena ochotně spolupracuje se svým mučitelem či mučiteli při krutém mučení na vlastní přání) či "Perverzní exekuce" (vzrušující sebepřemáhací mučení úplně nahé vězeňkyně, vydané bezmocně na pospas perverznímu dozorci, popř. dozorcům ) atd. Ve skupině mohou někteří její další členové vystupovat v různých pomocných rolích (asistent mučitele, soudce, soudní lékařka, pomocný zdravotnický personál, fotograf atd). Tyto praktiky se často vyznačují výrazně vystupňovanou rasancí mučení a jejich podrobný program je vlastně scénářem; tomu pak musí odpovídat i důkladnost jejich přípravy! 8. Slavnostní erotické obřady, které tvoří absolutní vrchol možného v sebepřemáhacím sexu vůbec: jde o maximálně náročné celonoční, někdy dokonce vícedenní praktiky, založené na krajně bolestivém mučení nahé otrokyně a jejím obrovském sebepřemáhání. Uskutečnění obřadu musí předcházet dlouhá a náročná příprava, přičemž sestava programu probíhá většinou s osobní spoluprací otrokyně. Neodmyslitelnou podmínkou uskutečnění obřadu je mimořádně slavnostní atmosféra a celkový slavnostní ráz odpovídající náročnosti programu, tedy bolestivosti mučení otrokyně a stupni jejího s tím spojeného sebepřemáhání po celou dobu včetně bezprostředních příprav. Další vyjímečnost slavnostních obřadů spočívá v tom, že během nich lze mučit otrokyni i způsoby a vykonávat na jejím nahém těle úkony, které jinak nepřicházejí pro svoji krajní bolestivost nebo vysokou nebezpečnost vůbec v úvahu. Pro vystupňování dráždivého efektu je vhodná účast několika dalších přítomných: jako diváků, popř. spolumučitelů, asistentů či asistentek Pána otrokyně coby hlavního mučitele. Obřad by měl probíhat pokud možno formou slavnostního "rituálu", vrcholícího mimořádně bolestivým a někdy i poněkud riskantním "finálovým úkonem", představujícím úplné maximum toho, co si vůbec lze v současné době vůči bezbranné nahé ženě (otrokyni) dovolit bez vážného ohrožení jejího zdraví; její bolest a utrpení však není nijak limitováno! Ve skupině se může na krajně rafinovaném bolestivém mučení nahé otrokyně pod vedením jejího Pána coby hlavního mučitele podílet, střídat nebo při něm vzájemně spolupracovat i několik mužů současně; ostatní členové skupiny (muži i ženy) pak opět mohou vystupovat v různých pomocných rolích. Otrokyně je plně v moci Pána nepřetržitě po dobu několika dnů (obvykle týden před a dva dny po něm) a proto se musí na celou tuto dobu zcela uvolnit ze všech ostatních povinností: vzít si dovolenou v zaměstnání, popř. se uvolnit od rodiny, zaopatřit děti a odvolat všechny další osobní, společenské a pracovní kontakty; totéž samozřejmě platí i pro jejího Pána! Obřady lze uskutečňovat jen jednou, maximálně dvakrát za rok jako něco zcela vyjímečného, jako největší "intimní svátek" vztahu Pána a jeho otrokyně. O vykonání obřadu by měl Pán nebo skupina začít uvažovat nejdříve rok po ukončení výcviku otrokyně - jeho příprava by potom měla trvat několik týdnů nebo i měsíců! Příprava programu sebepřemáhacích praktik Základní podmínkou uskutečnění každé sebepřemáhací praktiky je předem závazně dohodnutý (u trvalé otrokyně stanovený) podrobný program, nejlépe písemný, který musí obsahovat nejen všechny podstatnější okolnosti postupu, ale i přesně určený termín (den a hodinu) uskutečnění. Program výcvikových lekcí připravuje Pán sám podle připravené osnovy a otrokyni s ním předem seznámí. Program běžných "sexuálních disciplin" a všech dále uvedených praktik včetně jejich pravidel jsou předem dané a tedy stále stejné; menší úpravy postupu nebo změny kriterií hodnocení si muž se ženou předem dohodne nebo jí je oznámí (zejména jde-li o trvalou otrokyni). Postup, resp. program sexuálně-erotických pokusů, zkoušek či měření si Pán s otrokyní rovněž předem dohodne, zejména pokud je přitom nezbytná její aktivní spolupráce. Trvalé otrokyni však opět stačí uskutečnění výzkumu a jeho program pouze oznámit.

19 Program náročnějších praktik, založených na mučení otrokyně, zejména ucelených postupů by však měl Pán připravovat pokud možno společně s otrokyní - s trvalou otrokyní je vhodná určitá předběžná konsultace. Každá dvojice nebo skupina si však může připravit úplně jinou novou sebepřemáhací praktiku a sestavit si podle svých představ, přání a erotického, resp. sexuálního založení její podrobný program. Programy praktik je třeba připravovat písemně; u delších a náročnějších praktik (zejména u praktik založených na mučení ženy jako otrokyně) je podrobně připravený písemný program nezbytnou podmínkou uskutečnění! Písemný program praktiky musí obsahovat všechny podstatné okolnosti jejího průběhu, u náročnějších praktik - zejména ucelených postupů a obřadů - i přesný termín (den a hodinu začátku). Není-li žena trvalou otrokyní, musí s ní muž (Pán) přesný postup každé praktiky podrobně dohodnout tak, aby program odpovídal jejím erotickým představám a sexuálním schopnostem. Do programu praktiky je samozřejmě možné zařadit pouze to, co už žena (otrokyně) dokonale zvládla. Programy praktik je proto vhodné připravovat společně se ženou a při jejich sestavě využívat všech dostupných možností, jak při praktice maximálně vystupňovat pocit ženiny absolutní odevzdanosti, přinutit ji k nepředstíranému tělesnému, psychickému a sexuálnímu sebeovládání a donutit ji k co největšímu fysickému, duševnímu a v neposlední řadě sexuálnímu a erotickému sebepřemáhání - v některých chvílích záměrně stupňovanému na samou hranici jejích možností a případné snesitelnosti vůbec. Jen tímto způsobem může jak žena, tak její partner a ve skupině i všichni další přítomní přihlížející dosáhnout skutečně maximálního erotického vzrušení, požitku a vnitřní rozkoše. Na sestavě programu praktiky by se měla otrokyně ve vlastním zájmu osobně podílet a podle okolností aktivně spolupracovat; totéž platí i ve skupině, kde je správné připravovat programy praktik společně; konečné znění programu však musí žena, která se k praktice připravuje, bez nejmenších námitek dobrovolně odsouhlasit - jinak nesmí být praktika uskutečněna! Uskutečnění jakékoli praktiky bez této předchozí podrobné dohody partnerů o jejím programu je zcela vyloučeno. Sestava programu praktiky může být pro ženu (otrokyni) a další zúčastněné (zejména pro jejího partnera) mimořádně eroticky dráždivá již sama o sobě - ve chvílích, kdy oba partneři spolu promýšlejí jednotlivé podrobnosti postupu, vymýšlejí nové rafinovanosti atd., jim samozřejmě silně pracuje erotická obrazotvornost a před jejich vnitřními zraky již všechno vlastně probíhá - a to nejen tehdy, ale i vždy, když si na připravovanou praktiku vzpomenou. Ukázalo se, že tato společná sestava postupu praktiky je značně vzrušující zejména tehdy, projevuje-li připravovaná otrokyně sama dostatečnou aktivitu - a totéž platí i o ostatních formách příprav, které často vhodné rovněž předem programovat a přitom záměrně prodlužovat. Ve skupině - což jsou už i tři - by měla být otrokyně při sestavě programu "vlastní" praktiky - na rozdíl od ostatních - pokud možno úplně nahá. Pro jejího partnera (všechny přítomné) je pohled na nahé tělo připravující se otrokyně při vědomí přesné znalosti programu, tedy toho, co ji v průběhu praktiky čeká, již sám o sobě mimořádně silným erotickým dráždidlem. Jak se toto jejich vnitřní vzrušení spolu s přibližujícím se (vždy předem závazně dohodnutým) termínem uskutečnění praktiky stupňuje, není snad třeba ani připomínat. Svůj dobrovolný a bezvýhradný souhlas s konečným zněním programu náročnějších praktik musí žena (otrokyně) v době krátce před jejich uskutečněním většinou potvrdit i formálně vlastnoručním podpisem, zpravidla během malé slavnosti, při které je opět úplně nahá. Takto schválený program už je pro jejího partnera závazný a musí být přesně dodržen, což musí otrokyně jasně vědět - pak ji vzrušuje jistota, že se vše opravdu uskuteční, muže vědomí, že žena to ví a přesto se k tomu dobrovolně připravuje a sama s ním ochotně spolupracuje. Trvalá (skutečná) otrokyně je obvykle zbavena práva rozhodovat, co a kdy s ní bude její Pán provádět. Její souhlas s definitivním zněním programu praktiky proto není třeba, pokud je takovou otrokyní dobrovolně. Dobrovolné otroctví totiž znamená už samo o sobě dobrovolný souhlas se vším, co jejího Pána napadne; takové dívce nebo ženě pak lze uskutečnění jakékoli sebepřemáhací praktiky prostě nařídit. Dokonce lze začít otrokyni připravovat, aniž by měla nejmenší zdání, o co vlastně půjde - a oznámit jí to třeba teprve až v úvodu praktiky, ve chvíli, kdy už stojí úplně nahá a připravená v Pozoru před svým Pánem, případně mučitelem.

20 To však nijak nevylučuje její aktivní roli při sestavě programu, který si v takovém případě připraví muž sám, samozřejmě na základě dokonalé znalosti sexuálních vlastností a schopností otrokyně. S jeho konečným zněním by ji Pán měl rovněž včas podrobně seznámit - nejpozději krátce před uskutečněním praktiky. Otrokyně však nemá možnost žádat o jakoukoli změnu, je povinna vše bez nejmenších námitek odsouhlasit a pak vlastnoručním podpisem pouze potvrdit, že program praktiky bere na vědomí. O vykonání obřadu by však měla i trvalá otrokyně vědět aspoň měsíc předem. Jinak rovnoprávná žena i trvalá otrokyně však svým podpisem pod konečným zněním programu praktiky stvrzují, že se úplně podřídí všem požadavkům plynoucím z programu a budou s mužem (svým Pánem, resp. mučitelem) aktivně spolupracovat. Konečně - má-li být taková žena v průběhu praktiky správně aktivní, ani by to jinak nešlo Současně s přípravou programu je třeba stanovit závazný termín uskutečnění praktiky, který by měl být dohodnut s náležitým časovým předstihem. Ukázalo se, že zejména před náročnějšími praktikami k rafinovanému vystupňování požitku a vnitřního vzrušení všech zúčastněných, především otrokyně a jejího partnera, významně přispívá předchozí znalost (vědomí) termínu jejího uskutečnění co nejdelší dobu dopředu. Závazně stanovený termín konání praktiky - tedy den a pokud možno i přesný čas jejího začátku by tedy neměl být bez vážných důvodů měněn. Nezbytnou pomůckou pro určení termínu uskutečnění praktiky je ženin menstruační kalendář; otrokyně by samozřejmě neměla v této době menstruovat! Přesná představa o průběhu praktiky ženu (otrokyni) nejen do jisté míry uklidňuje a přispívá k pocitu její vnitřní jistoty, ale spolu s jejím blížícím se začátkem, zejména před náročnějšími praktikami spolu s vědomím jejich neodvratnosti významně zvyšuje její erotické vzrušení; obdobně to však platí i pro jejího Pána a případné další přítomné. Příprava praktiky Následující instrukce pro správný, pro partnery vysoce dráždivý průběh praktiky a maximální pocitové vybití partnerky vytvářejí pro všechny zúčastněné dostatečný prostor k dokonalému pocitovému prožití jejich průběhu, zejména emočnímu uspokojení ženy coby otrokyně. Tyto instrukce však samozřejmě nejsou dogma. Partneři si jistě mohou vymyslet vlastní, poněkud odlišný postup, vždy je ovšem třeba zachovat co nejvyšší celkovou úroveň, neklesnout ani na okamžik na úroveň primitivních sadomasochistů a mít stále na paměti, že jediným smyslem uskutečnění praktiky není uspokojení muže, ale dokonalý požitek a uspokojení jeho partnerky - a to kultivované partnerky! * * * Každé sebepřemáhací praktice musí samozřejmě předcházet pečlivá příprava, například společná příprava všech potřeb a pomůcek, úprava místnosti; důležitou roli má příprava ženy samotné, která se k ní musí náležitě připravit sexuálně, tělesně a hlavně psychicky. Rovněž postup každé sebepřemáhací praktiky musí být předem pečlivě připraven, to znamená, že musí být stanoven co nejpodrobněji do nejmenších detailů. Žena musí být - bez ohledu na to, zda jde o trvalou, tedy skutečnou otrokyni či jinak rovnoprávnou partnerku muže - s průběhem každé praktiky přesně seznámena; v každém případě musí předem přesně vědět, co ji čeká a jak to bude probíhat. Sebepřemáhací praktiky často vyžadují od ženy jako otrokyně určitou vlastní aktivitu a žena proto musí průběh každé praktiky předem podrobně znát a přesně vědět, co má kdy dělat, jak se má, resp. musí, v určitých chvílích, momentech nebo situacích chovat, jak má postupovat či reagovat a jak má s partnerem coby svým Pánem spolupracovat. Základní podmínkou uskutečnění praktiky tedy je předem podrobně připravený (stanovený) a závazně dohodnutý postup (program), na jehož sestavě by se měla žena aktivně podílet. Kromě přípravy programu, které by se měla zúčastnit i otrokyně, a to tím spíš, čím je pro ni praktika náročnější (tedy namáhavější, bolestivější a případně nebezpečnější) musí každé praktice bezprostředně předcházet pečlivá příprava místnosti, nástrojů a dalších pomůcek. Zejména orgasmus otrokyně je v období několika dnů před sebepřemáhací praktikou krajně nežádoucí - k náročnějším praktikám by měla přistupovat pokud možno maximálně sexuálně nadržená! Před jejich uskutečněním by měla dodržet několik dnů (týden až 14 dní - podle sexuální náruživosti konkrétní ženy) naprostou pohlavní abstinenci; což rozhodně neznamená, že by se v této době neměla sexuálně vzrušovat, spíš naopak; ovšem po celou dobu má přísně zakázáno sexuální vybití (orgasmus)!

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ»Manželským partnerům, kteří usilují o vzájemnou otevřenost, nabízí Bůh jako pomáhající prostředek sexualitu, která má dozrát ke stavu, jenž zaplavuje i ty poslední tělesné a duševní

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Tato publikace vyšla díky finanční podpoře Open Society Fund Praha

Tato publikace vyšla díky finanční podpoře Open Society Fund Praha abc feminismu abc feminismu Jana Decarli Valdrová Lucie Jarkovská Kateřina Machovcová Hana Maříková Marek Šálek Iva Šmídová Andrea Baršová Věra Sokolová Markéta Huňková Klára Skřivánková Jolana Navrátilová

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách www.medo.cz Licenční ujednání: Kniha Snář sebepoznání je určená pouze pro osobní použití bez možnosti další distribuce či jiného šíření

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Soňa Topolánková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné.

Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné. 1 Obsah Veliké Poledne... 3 O nepravosti moderního světa... 6 O technice... 11 O vědě... 17 O rozvoji... 19 O vesmíru... 21 O vzdělání...25 O rozumnosti... 27 O velkých myslitelích... 29 O náboženstvích...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Projevy šikany ve školním prostředí Jana Zerzánová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb.

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb. 1 1 1 34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga Žijeme v moderním světě, plném technických zázraků. Technika změnila tvar i vzhled celých kontinentů, mění přírodní podmínky a určuje styl života lidí. Technické vymoženosti

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život. Naslouchat sám sobě a vlastním emocím, rozumět sám sobě to nazývám schopností vnitřního

Více

Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita. Porozumění přirozeným a problémovým projevům

Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita. Porozumění přirozeným a problémovým projevům Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita Porozumění přirozeným a problémovým projevům 3 Toni Cavangh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto:

Více

UČEBNÍ TEXTY RODIČ A DÍTĚ/ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM. Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

UČEBNÍ TEXTY RODIČ A DÍTĚ/ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM. Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 UČEBNÍ TEXTY pro účastníky vzdělávacího kurzu RODIČ A DÍTĚ/ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Společnost pro mukopolysacharidosu,

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

1. Úvod... 6. 2. Asertivita co to je?... 12. 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20. 4. Manipulace opak asertivity... 26

1. Úvod... 6. 2. Asertivita co to je?... 12. 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20. 4. Manipulace opak asertivity... 26 1 2 Obsah 1. Úvod... 6 2. Asertivita co to je?... 12 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20 4. Manipulace opak asertivity... 26 5. Jak se manipulaci bránit... 38 6. Asertivita jako verbální sebeobrana... 56

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více