ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX"

Transkript

1 ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX

2 Maximální subjektivně udávané a objektivně registrované intenzity orgasmické reakce bylo dosahováno autoregulovanou mechanickou nebo automanipulační technikou. Další nejvyšší stupeň intenzity orgasmické reakce byl dosažen při manipulaci partnerem, prováděné obvyklou, ustálenou nebo autoregulovanou metodou. Nejnižší intenzita orgasmické reakce pohlavních orgánů byla dosažena v průběhu soulože. William H. Masters, Virginia E. Johnsonová: Lidská sexuální aktivita, Nakladatelství Horizont, Praha 1970

3 P Ř E D M L U V A Tato kniha je v době přesycené sexem naprostou výjimkou, protože se zabývá v dnešní době stále ještě poměrně neobvyklými formami sexuální aktivity. Je určena pro partnerské, zejména manželské dvojice, tedy pouze pro jednoho muže a jednu ženu, kde je žena zcela rovnocennou mužovou partnerkou a je zaměřena především na ni, neboť jí byla rovnoprávná role v sexuální oblasti po staletí - a někde je dodnes - upírána. Ženská sexualita byla od nepaměti - snad s výjimkou některých asijských národů - naprostým tabu a dodnes je v mnoha oblastech světa zanedbávána nebo dokonce potlačována; i dnes existují například v Africe národy, kde se již malým holčičkám provádí ženská obřízka, aby snad neměly nejmenší zájem o sex či dokonce erotiku, neměly žádné vlastní sexuální nebo dokonce erotické potřeby a sloužily jen jako předmět k uspokojování mužů. Ani v rozvinutějších civilizacích včetně Evropy to není s ženskou sexualitou, natož s uspokojováním jejich erotických potřeb nijak slavné, pro mnoho žen spočívá jejich sexuální život pouze v tom, že se na nich muž - často opilý po příchodu z hospody - pouze primitivně ukojí a potom usne. * * * V poslední době se ukazuje, že mnoho lidí má (určité) SM sklony, ale považují to za natolik nenormální, že si je neodvažují ani připustit do vědomí, natož se je jakkoli snažit uskutečnit. Zejména ženy mívají přirozené sklony k masochismu (přesněji řečeno potřebu naprostého sebeodevzdání) a tomu odpovídající erotické představy: často se chtějí vydat muži úplně na pospas, bojí se však dát něco podobného partnerovi najevo v obavě, aby toho nějak - úmyslně či neúmyslně - nezneužil. Muže zase vzrušuje představa, že mají ženu úplně v moci; mnoho mužů cítí, že by pro dokonalou erotickou rozkoš potřebovali ženu totálně ovládnout a učinit z ní bezbrannou hříčku ve svých rukou, ovšem nevědí jak, neboť nejsou násilníci a jakékoli násilí se jim příčí; a kromě toho si instinktivně uvědomují, že násilí vůči křehčí a fysicky slabší ženě není důkazem jejich síly, ale naopak projevem slabosti. Většina dnešních lidí se proto neodvažuje o uskutečnění těchto svých sklonů ani uvažovat, tím spíš, že současné primitivní a nekultivované způsoby jejich uspokojování jsou pro ně zcela nepřijatelné. Právě pro tyto inteligentní a kultivované lidi obojího pohlaví je určena tato knížka, která je možná prvním pokusem dokázat, že tyto vcelku časté erotické sklony lze realizovat i na určité úrovni, tedy tak, aby se člověk nemusel sám před sebou stydět za to, co dělal a čeho se to vlastně dopustil * * * S vědomím, že zřejmě předbíhá svou dobu, snaží se tato kniha nabídnout moderním, inteligentním a nekonvenčně myslícím čtenářům nový způsob kultivovaného uspokojení jednoho z nejzákladnějších erotických sklonů člověka - sklonů, jež si naše civilizace navykla díky dlouholetému potlačování přirozené sexuality pokládat za perverzní a proto nepřijatelné. Kultivovaný člověk jistě nemůže dosáhnout většího požitku či dokonce uspokojení primitivními výprasky nebo nějakým jiným násilím, ale jedině rafinovaným vytvářením situací, ve kterých žena v roli otrokyně stejně jako muž jako její Pán ženinu podřízenost doopravdy cítí - a oba ji spolu vnitřně naplno prožívají. Dovolte proto autorovi, aby se jako člověk s poněkud odlišnými představami o vzrušujících S/M praktikách - podělil se čtenáři o své netradiční názory a zkušenosti a předložil jim v této knížce vlastní, do určité míry prakticky ověřenou představu kultivovaného "S/M" sexu. Během své dlouholeté praxe došel autor k určitým poznatkům, které se pokouší shrnout na úvodních stránkách a prosí, abyste jim před další četbou věnovali laskavou pozornost; pro správné pochopení praktických ukázek je to nezbytné. Prosíme čtenáře, aby knihu posuzovali s otevřenou myslí a bez předsudků.

4 Č á s t p r v n í NETRADIČNÍ ZAMYŠLENÍ NAD LIDSKOU EROTIKOU 1. Přirozené erotické sklony člověka Spokojenost člověka do značné míry závisí na tom, jak se mu daří uspokojovat své základní přirozené životní potřeby - a k takovým potřebám bezesporu patří i potřeby sexuální a erotické. Zdá se však, že ani odborníci, natož pak veřejnost si dodnes v plném rozsahu neuvědomili zásadní rozpor mezi skutečnými přirozenými sexuálně-erotickými potřebami člověka a jeho současným tzv. "normálním" sexuálním chováním. Základní erotické založení obou pohlaví je obecně známé a nikdo nepochybuje, že příroda to tak zařídila úmyslně: Muž je vždy především dobyvatel, jehož základním sklonem (a tedy potřebou) je snaha dobýt ženu, zcela ji ovládnout a donutit ji k co největší povolnosti. Ženina přirozená potřeba - coby fysicky křehčí bytosti - uchýlit se pod ochranu silnějšího muže a najít v něm spolehlivého ochránce, spojená často s intuitivní touhou zcela se muži odevzdat a dávat mu tuto svou odevzdanost všemožně najevo, oněm mužským sklonům v podstatě ideálně odpovídá. Tato zvláštní shoda nejniternějších erotických sklonů obou pohlaví se pak samozřejmě projevuje i v obsahu jejich nejintimnějších sexuálních fantasií, kterými jsou lidé - ať chtějí či nikoli - tak často a tak nesmírně vzrušováni. V nejdráždivějších erotických představách mužů je žena většinou jakousi bezbrannou hříčkou, vydanou nemilosrdně na pospas jejich tajným a mnohdy velice perversním choutkám. Ženy se zase snaží ve svých erotických snech dosáhnout vzrušujícího pocitu naprostého vnitřního sebeodevzdání do rukou muže; proto se ve svých tajných erotických fantasiích (např. při onanii) často samy s rozkoší dobrovolně vydávají na pospas přísným, někdy až rafinovaně krutým nebo jinak nesmírně perversním mužům, ve všem se poslušně podrobují jejich vůli a zpravidla se ještě samy všemožně snaží vystupňovat svou naprosto bezbrannou odevzdanost (a s tím související případné utrpení) do úplného maxima. Charakteristickým rysem těchto vzrušujících erotických představ a snů (jde samozřejmě o sny v bdělém stavu) je, že jsou v mysli člověka spojeny s vědomím téměř absolutní neuskutečnitelnosti - vzhledem ke svému obsahu jsou totiž většinou nejen nereálné, ale především nesdělitelné; mnoho lidí by se jistě raději nechalo pálit na chodidlech, než by se o nich zmínili komukoli jinému, nejbližšího partnera nevyjímaje. Snící člověk proto nemusí brát žádný ohled na realitu - a protože ví, že se o těchto jeho tajných představách nikdy nikdo nedozví, ani na mínění jiných lidí. Nic mu tedy nebrání, aby si v duchu nepředstavoval přesně to, resp. právě to, co jej vzrušuje ze všeho nejvíce a aby přitom nezacházel do jakýchkoli krajností, zvráceností a perversit. Z toho potom ovšem plyne, že tyto intimní erotické sny, představy a fantasie jsou naprosto přesným vyjádřením skutečných sexuálních sklonů člověka a jeho skutečných sexuálních potřeb. Je třeba si však uvědomit, že své sexuální sklony si nikdo sám vědomě nevybírá a tudíž nijak nerozhoduje ani o obsahu, respektive "námětu" svých intimních fantasií. Historie Podíváme-li se do historie, vidíme, že nadvláda muže nad ženou je přirozeným sklonem a potřebou lidí už od počátku existence lidstva, a to i v erotice. Již na úsvitu naší civilizace, kdy lidé ještě neznali žádné zábrany a proto se chovali zcela přirozeně, se lidstvo se zvláštní oblibou věnovalo pořádání kultovních obřadů, při kterých často byly před zraky mnoha vzrušeně přihlížejících diváků vybranými muži (kněžími, šamany a pod) slavnostně, avšak velice krutě mučeny a nakonec drasticky obětovány různým tehdejším pohanským bohům krásné mladé nahé ženy a dívky. Obřad měl vždy formu rituálu, který byl přesně určen a potom samozřejmě i dodržen; takže nejen přihlížející diváci, ale i samy oběti předem naprosto přesně věděly, co je čeká. Je jistě zajímavé, že - jak se ukázalo - tyto nebohé dívky, o jejichž absolutní odevzdanosti do rukou jejich mučitelů nemůže být nejmenších pochyb, dokázaly při obřadu dosáhnout i v krutých bolestech značného pohlavního vzrušení a nezřídka zpravidla v posledních okamžicích před svou drastickou smrtí - i velice prudkého orgasmu.

5 Není ovšem (aspoň autorovi) známo mnoho případů, kdy by při podobném kultovním obřadu obětovala žena ("kněžka") pradávným bohům nějakého muže či chlapce. Ještě většího rozkvětu doznalo praktické "uplatňování" těchto sklonů ve starověku, například při různých eroticky podbarvených hrách a slavnostech starého Říma. Nesčetné prameny jsou toho nezvratným důkazem. Podíváme-li se do středověku, který byl jinak nesporně velice prudérní a antisexuální, opět vidíme to samé - například Svatou inkvisici, která pořádala doslova fanatické hony na krásné mladé dívky a ženy, obviňovala je z čarodějnictví a pak jim neuvěřitelně krutým a drastickým způsobem, proti kterému jsou dnešní SM praktiky jen pouhou pohádkou pro děti, s využitím různých tehdejších technických vymožeností vyháněla "ďábla" z těla. Nebohé oběti byly téměř vždy skoro nebo úplně nahé, mučení mělo zřetelně erotický charakter - a jak je doloženo z dobových pramenů, často mu přihlíželi nejurozenější pánové a dámy tehdejší společnosti. Čím byla mladá"čarodějka" krásnější a eroticky přitažlivější, tím krutějšímu mučení byla vystavena - vždyť krása přece bylo dílo ďáblovo! A kupodivu: i tentokrát oběti většinou dobře spolupracovaly a zdá se, že požitek z mučení neměli jen mučitelé. Strašné utrpení bezmocné dívky nebo mladé ženy před zraky mnoha přítomných často končilo její drastickou smrtí a co je na tom však nejzajímavější, nahé oběti přitom opět měly silný erotický prožitek a mnohdy v posledních chvílích před svou smrtí dospívaly k mimořádně prudkému orgasmu O tom, co se dělo ve středověkých klášterech a různých uzavřených sektách a podobně, jistě není třeba ani v nejmenším pochybovat - i když doložené zprávy samozřejmě chybí. I když to s naším tématem přímo nesouvisí, není možné se nezmínit o další oblíbené a tedy značně rozšířené středověké "zálibě" - o veřejných popravách. Tyto popravy - zřejmě coby jakási náhrada pradávných rituálních obřadů - byly bezesporu neoddělitelnou součástí tehdejšího veřejného života a i když v nich již většinou nehrály hlavní úlohu krásné nahé dívky či ženy, byly vždy významnou událostí, na kterou se sjížděli lidé ze širokého okolí. Nemůžeme však zapomenout ani na další praktiky středověku, které už s naším tématem zase souvisejí: třeba zazdívání žen zaživa, anebo v lepším případě zavírání úplně nahých žen do pranýřů za údajnou nevěru a jejich veřejné vystavování v klecích na náměstí širokému publiku A zase: nikde ani zmínka o něčem opačném - mučila snad někdy Svatá inkvizice s podobným úsilím nějakého nahého muže před zraky urozeného publika? Nebo byl snad někdy nějaký muž vystaven za nevěru (anebo z jakýchkoli jiných důvodů) nahý v kleci na náměstí? Společnost se samozřejmě snažila tyto sklony v lidech všemožně potlačovat a používala k tomu často i velice nevybíravých prostředků; katolická církev pro jistotu zakázala lidem sexuální požitek vůbec. Právě v této době vznikla většina falešných a hlavně zbytečných předsudků a vnitřních zábran, které dodnes ve vědomí lidí úporně přetrvávají a projevují se zejména v sexuálním chování žen a na jejich celkovém přístupu k sexualitě vůbec. Je zřejmé, že dnes se naše společnost již značně zcivilisovala a jakékoli projevy násilí - na ženách zvlášť jsou zcela nepřijatelné. Přírodu ovšem nikdy úplně přemoci nelze; člověk se v podstatě nezměnil, jeho přirozené sklony zůstaly. Bylo by proto velmi naivní domnívat se, že současné muže a ženy už takové věci vůbec nevzrušují: i dnes si mnoho lidí (ačkoli to pochopitelně nikdy veřejně nepřiznají) se zvláštním vzrušením přečte v novinách zprávu o tom, jak vyšetřovatelé ve věznici jakéhosi vzdáleného diktátorského režimu mučili nahou ženu při výslechu elektrickým proudem a přitom jí zaváděli elektrody do přirození a na bradavky prsů. Konec konců i každý malý človíček se může s obdobným vzrušením obávat o krásnou princeznu, že bude vydána na pospas zlému drakovi - a velice by asi podcenil děti ten, kdo by si myslel, že takový capart už aspoň podvědomě netuší, že by ji drak nesežral oblečenou Rozborem pohádek a dalších stále přetrvávajících lidových tradic se zde zabývat nebudeme, ač by to mohlo být z našeho pohledu neobyčejně zajímavé. Mohli bychom se totiž například ptát, proč jsou v pohádkách, vzniklých bezesporu naprosto spontánně, téměř výlučným objektem zájmu všech těch hrozných draků nebo jiných netvorů (je příznačné, že vždy mužského rodu) zásadně ty nejkrásnější mladé dívky, nejlépe panny (!) a proč si takový drak, když už má skutečně hlad nebo chuť na člověčí pochoutku, nevybere raději nějakého vypaseného kuchtíka, kterým by se rozhodně nasytil lépe? Anebo proč stále patří k nejoblíbenějším lidovým tradicím velikonoční šlehání mladých dívek a žen, byť jen symbolické, proč jsou za to chlapci a muži ještě odměňováni koledou, a proč se dívka, na kterou přitom zapomněli, dokonce cítí hluboce uražena?

6 Kdo by si myslel, že v dnešní civilizované době již není nic takového možné, nechť si vzpomene třeba na to, co se dělo v nacistických koncentračních táborech. Třeba na "domečky panenek" nebo na "lékařské" pokusy doktora Mengeleho, který spoutaným nahým zajatkyním s oblibou otvíral podbřišek a pak jim bez nejmenšího znecitlivění zaživa prováděl ve vnitřnostech různé zvrácené experimenty a mnohdy jim dokonce vyřezával z těla vnitřní pohlavní orgány. A co se děje vždy a všude, jakmile k tomu lidé mají sebemenší příležitost? Viz například známé události v bývalé Jugoslávii A ani dnes není možné představit si žádný divácky úspěšnější příběh (film), v němž by nebyla krásná mladá žena nebo dívka vystavena nějakému nebezpečí, únosu nebo dokonce smrti. Vidíme tedy, že vystavování krásných mladých dívek a žen - nejlépe nahých - krutému utrpení, případně mučení a smrti, nebo aspoň do situací, kde jim něco takového bezprostředně hrozí, je už od pradávna přirozenou potřebou většiny lidí. Pokusíme-li se toto vše, od pradávných kultovních obřadů přes pohádky až k současným hororům, převést na nějakého společného jmenovatele, zjistíme, že po celou dobu existence lidstva byla, je a zřejmě bude pro většinu mužů a žen bez ohledu na věk, původ, rasu a vzdělání, největším erotickým požitkem situace, kdy je bezbranná nahá žena bezmocně vydána do rukou muže (mužů). A co je na tom vůbec nejzajímavější - to, že na vytváření těchto situací mají evidentně větší zájem ženy než muži. Není divu - žena je mnohem více eroticky založena Současnost Dnes se těchto přirozených lidských sklonů snaží prakticky využívat jen vyložení sadisté, ovšem způsobem, za který se - jsou-li jinak ještě aspoň trochu normální většinou sami před sebou stydí. Ostatní lidé tyto sklony tají, považují je a tím často i sami sebe za nenormální a snaží se je proto v sobě všemožně potlačit; někteří se za ně dokonce - pro okolí však naprosto nepochopitelně - všelijak trestají (autor je přesvědčen, že většina zdánlivě nesmyslných činů sebepoškozování má především tuto příčinu); zároveň však podvědomě či dokonce vědomě pociťují jakousi nedokonalost svého pohlavního života - stále jakoby jim něco chybělo, takže se nikdy necítí dokonale uspokojeni. Různí lidé reagují na tuto, spíš podvědomě tušenou nežli skutečně uvědomovanou neúplnost svého pohlavního života různě: nepřikládají mu nějaký větší význam, někteří (především ženy) se od něho úplně odvracejí, téměř všichni jej všelijak zlehčují (to dělá člověk vždy, když je s něčím nespokojen a neví, popřípadě nemůže proti tomu nic dělat), pro mnoho lidí je sex terčem obhroublých vtipů. Nemožnost naplno uspokojit své přirozené erotické potřeby vede řadu lidí k pokusům hledat si nějaká "náhradní řešení", například ve střídání partnerů: muži dobývají stále nové a nové ženy, ale jakmile je dobudou, nevědí co dál a ztrácejí o ně zájem; ženy se zase snaží nalézt muže, který by pro ně byl skutečnou autoritou, a očekávají od něj plné uspokojení, nemají však (a v dnešní době ani nemohou mít, resp. netroufnou si mít - konec konců stejně jako on) jasnou představu, v čem by to vlastně mělo po praktické stránce spočívat, a tak jsou zpravidla rovněž velice zklamány. Podstatou problému většiny těchto lidí je zdánlivě zcela neřešitelný rozpor: jak muži, tak ženy - vědomě či podvědomě - na jedné straně chtějí dosáhnout autentického pocitu úplné odevzdanosti ženy do rukou muže, na druhé straně však nevědí jak toho docílit; protože jediný prakticky v úvahu přicházející způsob, totiž vystavit ženu nějakému většímu utrpení je pro ně vzhledem k jejich kultivovanosti zcela nepřijatelný. * * * Podívejme se na způsob, jakým člověk uspokojuje své další základní potřeby: myslíte si, že jediným smyslem pozornosti, kterou dnes lidé věnují chuťové a "vzhledové" přípravě jídel a nápojů, ale i způsobu stolování - například úpravě stolu při různých slavnostních recepcích, hostinách a podobně, je jen pouhá původní potřeba ukojení hladu či žízně? Člověk se odlišuje od ostatních živých tvorů v přírodě mimo jiné i tím, že kromě tělesných (sexuálních) požitků zná i mnohem rafinovanější požitky erotické - to znamená, že je schopen se pohlavně vzrušit nejen přímým sexuálním drážděním, ale třeba i pouhou myšlenkou, pohledem, vnitřní představou.

7 Tím spíš je podivné, že člověk, který při uspokojování ostatních přirozených potřeb nijak nešetří intelektuálními schopnostmi a vynalézavostí při vymýšlení nejrůznějších požitků, zatvrzele odmítá učinit totéž i ve svém pohlavním životě a snaží se opatřit si kvalitní sexuální (a dokonce erotické!?) uspokojení tímtéž způsobem jako tvorové, které příroda obdařila sexuálním pudem jedině proto, aby si zajistila uchování druhu, a dodnes uspokojuje své sexuální potřeby naprosto stejně jako jeho prapředek v dobách, kdy ještě přežvykoval syrové mamutí maso v pravěké jeskyni. Tím samozřejmě nelze popřít význam klasického pohlavního styku v běžném sexuálním soužití, kdy má takové intimní tělesné spojení bezesporu rozhodující vliv na vytváření silného citového pouta mezi partnery. Pokud si ovšem tuto citovou stránku věci odmyslíme a zaměříme se na sexuální a erotický požitek jako takový, vidíme, že to s tím uspokojením už zdaleka není tak slavné. Je snad málo žen, které si stěžují, že i přes dostatečnou "milostnou předehru" nenacházejí při styku uspokojení? Je snad málo manželských dvojic, které si po sexuální stránce po čase úplně zevšední a pak se proto rozcházejí? Anebo by jim snad měla k dokonalé spokojenosti stačit některá z těch namáhavých forem sexuální akrobacie, které jsou nám v poslední době různými příručkami tak vřele doporučovány? Výsledkem jsou v lepším případě beznadějně přeplněné manželské poradny a ordinace odborných lékařů psychologů, sexuologů, popř. psychiatrů, v horším případě plně vytížené síně rozvodových soudů, tisíce dětí žijících v neúplných rodinách a stále se šířící pohlavní nemoci včetně AIDS, v nejhorším případě prudce vzrůstající počet těžkých sexuálních zločinů. Nevidíme však důvod, proč by si dnešní lidé nemohli uspořádat i v intimním životě občas jakousi "slavnostní hostinu" se vším, co k tomu patří, a pokusit se během ní kultivovaným způsobem a na co nejvyšší intelektuální a společenské úrovni o dokonalé uspokojení svých přirozených erotických sklonů. 2. Žena a její problém Ženy měly - a dodnes mají - odjakživa s uspokojováním svých sexuálních a erotických potřeb veliké obtíže. Je totiž evidentní, že muž není schopen klasickým způsobem (pohlavním stykem) ženu ukojit tak, jak by potřebovala, a proto se snažil (tím víc, jak se muži ujímali rozhodující role v řízení společnosti) ženiny přirozené sexuální a erotické potřeby tlumit. Když muži zjistili, že ani tak na ženy nestačí, zakázali jim sexuální požitek úplně. Pomocí obratné manipulace s vědomím společnosti a vyhlašováním stále přísnějších "morálních" zásad a stále nepřirozenějších norem "patřičného" sexuálního chování se jim to nakonec podařilo. Sexuální aparát žen se však mužům předělat nepodařilo: dodnes je schopno dosáhnout vyvrcholení během soulože jen asi % žen a počet těch, kterým se to daří bez problémů či dokonce vícenásobně lze v procentech nepochybně vyjádřit pouze jednomístným číslem. Uchovávání lidského rodu je po všech stránkách mnohem namáhavější pro ženu než pro muže a je pro ni spojeno s mnoha nepříjemnostmi: nejen krutými bolestmi při porodu (které by většinu mužů od jakýchkoli pokusů o pohlavní spojení odradily a které by mnozí snad ani nevydrželi), ale i různými tělesnými, zdravotními a psychickými obtížemi po dobu těhotenství. Moudrá a především spravedlivá příroda - zřejmě ve snaze vynahradit ženě veškerá utrpení spojená s udržováním existence lidského rodu - obdařila ženu schopností dosáhnout mnohem většího (kvalitnějšího) požitku než muž a dokonale ji k tomu vybavila jak psychicky, tak tělesně - anatomicky. To, že v praxi to vypadá obráceně, svědčí o naprosté nepřirozenosti vývoje naší civilizace, která muži právo na sexuální požitek bez námitek přiznává, zatímco ženu donedávna snižovala (a v mnoha oblastech světa dodnes považuje) za pouhý nástroj k plození dětí a ze všech sil jí brání, aby se naplno přirozeně sexuálně rozvinula. Je proto téměř zločinem naší civilizace ovládané po staletí výhradně muži, že soustavným psychologickým nátlakem ve jménu jakési - v každém případě však pouze domnělé - mužské nadřazenosti znásilnila ve jménu jakési "pseudomorálky" ženinu přirozenost tak, že mnoho žen dodnes pokládá dráždění poštěváčku za cosi nenormálního, nepřirozeného, neslušného nebo dokonce perverzního, a namlouvají si, že jedině správné a normální je dráždění pohyby penisu v pochvě při souloži, pro které zdaleka není tak dobře fysiologicky ani anatomicky disponována a které, jak známo, u značné části žen k patřičnému pohlavnímu uspokojení (orgasmu) nestačí a ani nevede.

8 Nejúčinnější způsob manipulace s nejintimnějšími orgány ženského těla, vedoucí u naprosté většiny žen ke skutečnému erotickému požitku a následnému pohlavnímu uspokojení, však naproti tomu je sexuální dráždění (manuální, orální) včetně různých automanipulačních technik. Ženiny pohlavní orgány a prsy, na nichž toto dráždění probíhá, jsou ovšem jen jednou, byť velmi důležitou součástí jejího sexuálního aparátu, ke kterému patří m.j. podvěsek mozkový (hypofýza), který činnost celého ženina sexuálního aparátu řídí. Jakákoli cílevědomá manipulace prováděná na ženiných pohlavních orgánech, prsech a případných jiných erotogenních (eroticky vnímavých) oblastech = "zónách" jejího těla (které souhrnně říkáme pohlavní dráždění) tedy znamená i manipulaci s celým ženiným sexuálním aparátem a prostřednictvím podvěsku mozkového i prakticky se všemi jejími tělesnými funkcemi, vědomými i nevědomými reakcemi a - což je nesmírně důležité, i s celou oblastí jejích vědomých a nevědomých pocitů, emocí a dalších ženiných psychických pochodů. Žena je rozhodně více založena emočně (pocitově) - to znamená, že je schopna pohlavní vzrušení lépe vnímat a pak i mnohem silněji prožívat. Navíc to příroda "zařídila" tak, že žena má na rozdíl od muže na těle zvláštní orgán, jehož jedinou funkcí je přijímat a pak dál patřičně transformovat do těla pohlavní vzrušení - poštěváček (lat. klitoris). Každý sebemenší dotek či manipulace na poštěváčku silně působí na ženin sexuální aparát a proto již po krátké době cílevědomého dráždění klitorisu každá žena jeví (pokud se tomu vědomě či podvědomě nebrání) zřetelné známky pohlavního vzrušení. Lze říci, že každou ženu je možno stimulací poštěváčku po určité době přivést ke kvalitnímu orgasmu. Tento způsob sexuální stimulace je totiž pro značnou část žen nejen nejúčinnější, ale pro mnoho žen i jediný, kterým vůbec dokážou dosáhnout vyvrcholení. A i když to bude mnoha lidem připadat překvapující, jedná se i o způsob nejintimnější; klasický styk totiž dnes dovolí ženy leckomu (zejména, když jim to moc neříká), ale tyto vzrušující hrátky s vlastním tělem jen velice důvěrnému a skutečně milovanému partnerovi! Až tedy dojde i v pohlavním životě k opravdové emancipaci, budou ženy na mužích velmi často namísto soulože (probíhající dodnes u lidí naprosto stejně jako u pračlověka, opic a dalších primátů) vyžadovat, aby je intenzivně, rafinovaně, dlouho a většinou opakovaně dráždili na poštěváčku. Zdá se, že na odmítání současného pojetí sexuality je do jisté míry založeno i současné feministické hnutí. Tyto ženy rozhodně odmítají být pouhým předmětem, sloužícím k uspokojení mužů a chtějí být svéprávnou osobností; nejenže odmítají onen primitivní pudový sex vyžadovaný muži, kteří na víc nemají, protože nechápou, že sex není pouze fysiologickou záležitostí, spočívající v tělesném vybití. A nejen ony na rozdíl od představ většiny současných mužů vyznávají - a pak nekompromisně také prosazují - nepochybně správný názor, že jediným pánem svého těla je žena sama; a proto nesnášejí ani pouhé doteky, pokud je nechtějí ony samy, stejně jako různé dvojsmyslné pohledy, vtipy a jakékoli jiné narážky na sex - z onoho "mužského" pohledu, založeného na vlastnictví ženy jako předmětu - ve spojení s jejich ženskostí a uvědomělou osobností Mnoho těchto žen je přesvědčeno - ostatně stejně jako je o tom přesvědčen autor této publikace - že každý nežádoucí dotek muže na jejich tělo (byť přes šaty) je nejen urážkou, ale stejným zločinem jako znásilnění - vždyť soulož, pokud ji žena sama chce, je také docela příjemná záležitost, a pro hodně žen dokonce jednou z nejpříjemnějších, jakou znají Ovšem i téměř všechny ostatní ženy - ať vědomě či podvědomě - dobře vědí, že sex není pouze věcí funkce pohlavních orgánů, resp. sexuálního aparátu (protože u nich - na rozdíl od mužů - skutečně není), podmiňují ho aspoň určitým emočním souzněním a většina žen ho spojuje s citovou stránkou vztahu. * * * Značná část žen však kromě spojení sexu s emocemi vyžaduje romantiku a chce být středem pozornosti mužů - touží, aby se jim partner dvořil a plnil jim veškerá přání. Některé to dokonce vyžadují i bez té romantiky Na kratší dobu nebo příležitostně je to jistě příjemné a dokonce žádoucí - ovšem, milé ženy, zamyslete se, imponoval by vám muž, který by kolem vás neustále "poskakoval" a plnil každé vaše přání dřív než byste ho vyslovily - a když, tak na jak dlouho? Jak dlouho by trvalo, než byste ho znechuceně odkoply? Ale co od toho uzlíčku pudů a komplexů, léčených často u piva a u fotbalu (mnohdy jen v televizi s tím pivem v ruce), vůbec můžete v intimní sféře očekávat, kromě toho, že se na vás občas fysicky (sexuálně) vybije (vystříká) a pak usne?

9 Autor si vzpomíná, jak kdysi slyšel od svého kolegy, jak jednou přišel po několika letech úporného snažení na stavbě večer domů v době, kdy se jeho žena nerušeně bavila s kamarádkou, která u ní byla na návštěvě, a jako "správný chlap" před ni hodil na stůl klíče od právě dostavěné rodinné vily připravené k nastěhování. Manželka na něho otráveně pohlédla a nevrle řekla: "Neotravuj, nevidíš, že mám návštěvu?" Je snad vůbec možné pochybovat, že oba tito lidé jsou v intimní sféře každý úplně jinde, a že této ženě přitom asi - byť po létech soužití už asi jen podvědomě - proběhlo hlavou "když už mě neumíš pořádně uspokojit, tak pro mne aspoň stavěj vily - a hlavně neotravuj!", a že možná pocítila neodolatelnou touhu poslat ho, aby šel stavět další - hlavně, aby ji neotravoval, když ji umí jenom normálně "ošukat"? Příčinou tohoto úpadku erotiky v současných sociálních podmínkách, kdy se žena ve všech směrech stále více vyrovnává muži a hlásí se o svá přirozená práva, je neschopnost muže rozpoznat skutečné erotické zaměření ženy a její erotické přání a skryté tužby. A to, že žena se raději baví s kamarádkou, sleduje televizní seriály nebo štrykuje (protože ji "erotika" v mužském pojetí nic neříká a tudíž ji neuspokojuje) je pouze důsledkem této mužovy neschopnosti. Žádná žena (snad kromě zarytých fanatických feministek) však nebude tak bláhová, aby se úplně vyhýbala souloži s mužem, kterého má jinak ráda, a s radostí se s ním "normálně" pomiluje, ale samozřejmě chce, aby jí muž taky někdy poskytl maximální rozkoš a úplné vybití tak, jak to potřebuje ona. Co to ale znamená? * * * Sexuální a erotické založení člověka se dodnes skutečně moc nezměnilo; i současná žena tedy má určité - aspoň podvědomé - masochistické sklony a proto občas cítí silnou - opět třeba jen podvědomou - potřebu se muži odevzdat a všemožně mu tuto svou odevzdanost také dokazovat. Tato vlastnost je ženě - jako fysicky slabší bytosti - dána od přírody a nic na tom nezmění ani její rovnoprávnost: i dnes se žena bezesporu cítí mnohem lépe, když má vedle sebe muže, o kterém je přesvědčena, že ji uchrání před všemožnými nástrahami života, zejména před základními existenčními problémy. Není málo žen, které přitom podvědomě touží odevzdat se muži úplně, stát se bezbrannou hříčkou v jeho rukou a podávat mu důkazy své naprosté odevzdanosti. Čím více je žena ve svém skutečném životě samostatná, tím více si tuto svou přirozenou potřebu závislosti na muži vynahrazuje ve svých intimních, většinou silně eroticky vzrušujících představách. I dnes tedy žena instinktivně touží být ovládána, ovšem nikoli jen jako pouhý předmět mužských pudů a prostředek či dokonce nástroj k jejich ukojení, ale jako svéprávná lidská osobnost, která má také plné právo na vlastní uspokojení, erotický požitek a chcete-li rozkoš. Tedy: nechat se od muže ovládat - ano, ale tak, aby z toho měla požitek i ona, a především ona! Ovládaná, resp. podřízená žena proto chce být oddána do mužovy vůle - a do jeho rukou - naprosto nepředstíraně, naplno a do důsledků tak, aby to skutečně cítila, a mohla to vnitřně naplno prožívat a pocitově vychutnávat Žena chce mít možnost mluvit do toho, jak bude ovládána (a přitom případně i mučena) a pak je ochotna udělat proto cokoliv, mnohdy zacházet na úplný pokraj možného, protože je v podstatě - a v těchto věcech zejména - mnohem silnější bytostí než muž. Ovšem na druhé straně za to chce být náležitě obdivována, a proto vyžaduje, aby přitom byla (jako ona pradávná rituální oběť) centrem veškerého obdivu svého okolí, zejména mužů (ve dvojici tedy svého partnera), středem jejich pozornosti a úcty - a aby jí to bylo (zejména v těchto chvílích) dáváno naprosto jednoznačně najevo. Autor má proto dobré důvody domnívat se, že právě těmto emancipovaným ženám bude nejlépe vyhovovat role "otrokyně" v jeho pojetí; proto myslí při sestavě této publikace právě na tyto ženy a rád by svou knihu věnoval právě jim. 3. Nový pohled na lidskou erotiku Hledání východiska Většinu žen jistě neláká představa nějakého bezohledného, bezduchého (a) surového mučení, tak jak je praktikováno mezi skutečnými sadomasochisty bez ohledu na pohlaví.

10 Jak ale dosáhnout pocitu naprosté autentičnosti situace, která už od nepaměti tolik vzrušuje tolik většinu lidí bez ohledu na vzdělání, věk a pohlaví - tedy situace, v níž je úplně bezbranná nahá žena bezmocně vydána do rukou muže, a jak přitom zajistit, že muž takové situace nijak nezneužije a že se tedy přitom skutečně bezbranné ženě nic nestane? Pro další pokračování v těchto úvahách je nutno si nejprve uvědomit přesný význam pojmů "bezbrannost", tedy nemožnost obrany všeobecně a "bezmocnost" nebo "stav bezmoci" vyjadřující, že člověk se nemůže bránit proto, poněvadž toho z nejrůznějších příčin prostě není schopen (např. je spoután). Bezmocnost je tedy jen jednou z možných forem bezbrannosti. Nemáme však vhodný výraz pro jinou formu bezbrannosti, kdy člověk sice obrany schopen je, ale přesto se z určitých důvodů nebrání: kdy je tedy bezbranný, ačkoli ani zdaleka není bezmocný. Sem patří i situace, kdy se člověk sám zdrží něčeho, co by jinak velice rád udělal anebo kdy naopak dělá něco, co by sám z vlastní vůle nikdy neučinil: malé dítě by se večer jistě raději dívalo na televizi, ale podřídí se vůli rodičů a jde spát, dospělý člověk by to v práci leckdy rád "vytmavil" svému šéfovi, ale neudělá to a dále se řídí jeho pokyny, voják by rovněž jistě radši šel za svou dívkou, než se plazil bahnem na cvičišti a ona mladá žena ve věznici také rozhodně nijak netouží po elektrických šocích do prsů či přirození a přesto se nechá bez většího odporu odvést do mučírny, tam se (s vědomím, co bude následovat) před úplně cizími muži svlékne na povel donaha a pak se nechá upoutat k příslušnému zařízení Není těžké si domyslet, že v každém z uvedených příkladů byla rozhodující příčinou zdánlivě nelogického chování různých lidí, teoreticky jistě schopných jednat jinak, obava z možných následků, které by na sebe jistě nenechaly dlouho čekat, pokud by se nezachovali právě tak, jak bylo na nich požadováno. Tyto následky - a to je třeba si nyní velice dobře uvědomit - jsou ovšem myslitelné jedině proto, že každý z těchto lidí, dítě, zaměstnanec podniku, voják i mladá vězenkyně jsou někomu jinému více či méně podřízeni; jedině tato jejich podřízenost pak byla příčinou, že ačkoli nebyli bezmocní, byli v dané situaci prakticky bezbranní. A je jisté (samozřejmé), že (nekompromisním) vystupňováním podřízenosti do maxima lze přivést člověka až do stavu úplné bezbrannosti. Mohlo by se tedy zdát, že jde-li nám o skutečně přesvědčivý důkaz absolutní bezbrannosti ženy vydané na pospas do rukou určitého muže, úplně postačí tuto ženu dotyčnému muži bezpodmínečně a zcela nekompromisně podřídit. Podřízená žena samozřejmě musí mít stejně jako ono dítě, pracovník v úřadě, voják či mladá trestankyně závazně stanoveny své povinnosti a vždy dopředu jasně vědět, co ji čeká. Muž by si měl vždy nejprve připravit přesný postup a předem s ním podřízenou ženu podrobně seznámit. Základní povinností podřízené ženy pak samozřejmě je její absolutní poslušnost a přesné dodržování předem určeného postupu, na kterém se - v dnešní civilisované době - se svým partnerem mnohdy sama předtím dobrovolně dohodla a při jehož sestavě měla někdy dokonce rozhodující slovo; součástí takové dohody (postupu) přirozeně mohou být i různá závazná pravidla či směrnice, určující např. přesně chování ženy v jistých situacích a pod. Jako důkaz ženiny skutečné (autentické) bezbrannosti a tedy jejího opravdového sebeodevzdání do rukou muže však její absolutní poslušnost a důsledné dodržování předem dohodnutého postupu nestačí; to všechno totiž lze za jistých okolností považovat jen za určitou formu jakési recese, která nemůže nikomu přinést žádný větší požitek a skutečné pocitové či dokonce erotické uspokojení. Jakmile ovšem přestaneme pokládat ženinu bezvýhradnou poslušnost a kázeň při dodržování stanoveného postupu za cíl (a tedy účel), ale začneme ji využívat jako prostředek, jak podřízenou ženu donutit k nepředstíranému tělesnému, psychickému a sexuálnímu sebeovládání, veškerá legrace pochopitelně končí. Jestliže žena např. během pohlavního dráždění sama přesně určeným způsobem ovládá svůj sexuální aparát a vědomě usměrňuje stupeň svého rozdráždění (což by za jiných okolností jistě nikdy dobrovolně nedělala) podává tím bezesporu už docela zřetelný důkaz své skutečné bezbrannosti vůči tomu, kdo od ní něco takového vyžaduje - a to nejen jemu, ale i sama sobě, protože ji přitom sama skutečně cítí, vnímá a naplno vnitřně prožívá! Právě toto dokonalé ženino sebeovládání a sebepřemáhání je totiž jediným spolehlivým projevem její opravdové podřízenosti (člověk se přemáhá pochopitelně jen tehdy, pokud musí, čili pokud cítí, že je někomu či něčemu skutečně podřízen); čím více se tedy žena přemáhá, tím je její podřízenost - a tudíž i její bezbrannost - autentičtější (opravdovější). Nic neubezpečí muže o jeho absolutní nadvládě nad ženou více a lépe, než když vidí, jak se před ním žena

11 sama na důkaz své naprosté poslušnosti ze všech sil přemáhá; stejně tak žena prožívá největší rozkoš právě ve chvílích krajního sebezapření, protože právě tehdy cítí svou opravdovou úplnou odevzdanost do rukou muže nejintenzivněji. Skutečným důkazem ženiny bezbrannosti - a její absolutní odevzdanosti do rukou muže - tedy není její podřízenost jako taková, ale její opravdové, nepředstírané a dobře viditelné sebepřemáhání. Co z toho všeho plyne pro moderní muže a ženy, kteří by chtěli tímto způsobem uspokojit své přirozené intimní potřeby a uskutečnit své nejtajnější erotické sny a představy na co nejvyšší intelektuální (a případně i společenské) úrovni, tak, aby jim to oběma přineslo opravdu dokonalý erotický požitek? Jak přitom postupovat, aby jak bezbranná žena vydávající své nahé tělo muži na pospas, tak muž (její absolutní pán), stejně jako všichni další případní přihlížející byli eroticky maximálně uspokojeni, ale aby se přitom ženě nikdy nic vážnějšího nestalo? Určitou odpověď a tedy jednu z možností se snaží nabídnout tato publikace. Rádi bychom proto našim čtenářům - především čtenářkám (všem) a těm inteligentním mužům, kteří dokáží překročit svůj stín a pochopit, že žena je také člověk se svými specifickými intimními potřebami a nároky - kteří dočetli až sem, podali několik základních informací, jakou cestou je možné se vydat - s tím, že podrobnostmi se budeme zabývat až v další "teoretické části": Při obvyklém, více méně spontánním "pudovém" mučení, například při různých výprascích a bičování, tak, jak je praktikují klasičtí sadomasochisté, cítí kromě bolesti větší či menší rozkoš pouze člověk (resp. žena) vysloveně submisivní, zatímco jiná žena jistě cítí spíš vztek na svého trýznitele; navíc si nikdy nemůže být úplně jistá, zda jí něco neudělá - takže má pocit značné nejistoty a z toho plynoucí strach Mezi civilisovanými, inteligentními a kultivovanými partnery je pochopitelně naprosto vyloučeno, aby si muž mohl s tělem bezbranné ženy skutečně dělat, co by chtěl, resp. co jej momentálně napadne. Proto je nutné pro veškerou sexuální aktivitu tohoto druhu stanovit přesná a přitom závazná pravidla, kterým musí chování muže vůči bezbranné ženě přesně odpovídat. Také všechny postupy tohoto rázu, na jejichž přípravě by se měla příslušná žena rozhodujícím způsobem podílet, musejí odpovídat určitým, závazně stanoveným (a popř. společně podrobně dohodnutým) pravidlům a zásadám. Situaci jinak zcela rovnoprávné moderní ženy, která se z vlastní vůle a jen pro vlastní požitek vydá do rukou určitého muže a po vzájemné dohodě se od něho nechá předem dohodnutým způsobem nemilosrdně nutit k nepředstíranému sebeovládání a sebepřemáhání, jistě nelze v žádném případě pokládat za faktické otroctví, přestože se přitom žena otrokyní cítí mnohem spíš a víc, než když ji muž jen primitivně bezohledně seřeže. Něco jiného ovšem je, že žena se otrokyní cítit chce, protože to - vědomě či podvědomě - potřebuje! Proto má velký význam, že naprosto dobrovolné nepředstírané sebepřemáhání je pro ni často mnohem náročnější než pouhé pasivní snášení bolesti; žena se pak otrokyní doopravdy stává, skutečně se jí zcela vědomě cítí a všechno jako skutečná otrokyně intenzivně prožívá - a muž se k ní taky jako k opravdové otrokyni chová! Není však správné a zřejmě ani možné srovnávat tyto zatím jistě velmi neobvyklé způsoby uspokojování přirozených lidských sexuálních, resp. erotických sklonů s praktikami tzv. "Sklaven-sexu" (z něm. der Sklave = otrok), založených na bezduchých výprascích a samoúčelném mučení, kterým se kromě zakomplexovaných jedinců s takovou oblibou věnují autoři nejrůznějších pornografických materiálů, ani je pokládat za nějak zvlášť perversní nebo dokonce sadistické; jejich cílem rozhodně není ženu ponižovat, zotročit anebo jí cokoli dělat proti její vůli, spíš naopak! A už vůbec není jejich smyslem ženino utrpení jako takové. Bylo by proto žádoucí, aby si všichni čtenáři a čtenářky této publikace uvědomili, že se jedná o naprosto jiný, zcela specifický druh sexu, založený výhradně na eroticky mimořádně rafinovaném maximálním sebeovládání a sebepřemáhání ženy, vydávající se - výhradně pro svůj vlastní požitek a rozkoš - naprosto dobrovolně a úplně na pospas určitému muži, čili o jakýsi "sebepřemáhací sex". * * * Tato publikace je prvním pokusem umožnit současným lidem kvalitní uspokojování jejich přirozených erotických sklonů: i dnes je největší touhou mnoha žen prožít vzrušující pocit úplného sebeodevzdání do rukou muže a zdá se, že pocit absolutní nadvlády nad bezbrannou ženou také není většině mužů zrovna nepříjemný.

12 SEBEPŘEMÁHACÍ SEX Smyslem sebepřemáhacího sexu je odreagovat a kultivovaně uspokojit jeden ze základních přirozených erotických sklonů člověka - mužskou touhu po dominanci a ženskou potřebu úplného vnitřního sebeodevzdání. Sebepřemáhací sex je tedy určen pro sexuálně rozvinuté lidi, kterým působí největší erotický požitek situace, kdy je bezbranná nahá žena úplně vydána do rukou muže. Podřízenost ženy muži a její naprostá odevzdanost do jeho rukou však není založena na nějakých vnějších a proto nutně povrchních faktorech, ale na důkazu nejpřesvědčivějším - na ženině nepředstíraném dobrovolném sebepřemáhání. Jen tak lze totiž dosáhnout toho, aby muž opravdu cítil svoji absolutní nadvládu a žena mohla vnitřně naplno prožívat svou skutečnou odevzdanost do jeho rukou, aniž by se museli uchýlit k praktikám "jednoduchých" sadomasochistů. Cílem sebepřemáhacího sexu je poskytnout všem zúčastněným co nejkvalitnější erotický požitek a přitom zaručit fakticky bezbranné (a tudíž i bezmocné) ženě maximální bezpečnost. Veškerá filosofie sebepřemáhacího sexu vychází z toho, že žena se odevzdává do rukou muže naprosto dobrovolně, a to jen proto, že z toho má sama požitek - nikdy ne z vypočítavosti nebo dokonce z přinucení! * * * Zkušení lidé jistě vědí, že kvalita uspokojení v jakékoli sféře je především věcí pocitů; i dokonalý erotický požitek je vždy věcí autentičnosti pocitů, které přitom lidé prožívají. Sebepřemáhací sex proto není zaměřen na tělesnou stránku pohlavního života, ale především do oblasti pocitové, a jako jediný druh nekonvenčního sexu naplno využívá skutečnosti, že příroda obdařila člověka jako jediného tvora kromě tělesných (sexuálních) požitků i požitkem erotickým (vnitřním), a že člověk je tedy schopen se pohlavně vzrušit nejen přímým tělesným drážděním, ale i pouhou představou, pohledem, myšlenkou a podobně. Od běžných sadomasochistických a jiných podobných praktik se proto sebepřemáhací sex liší hlavně mírou autentičnosti pocitů, jež přitom všichni zúčastnění prožívají: ženina odevzdanost do rukou muže je při sebepřemáhacích praktikách vždy skutečná! Jen tak lze totiž dosáhnout maximálního erotického požitku a tím skutečně kvalitního erotického (pocitového) uspokojení, což má bezesporu zásadní vliv na kvalitu celkového sexuálního uspokojení člověka včetně jeho uspokojení tělesného. Jak to ale zařídit, aby žena, stejně jako její partner, svou odevzdanost do rukou muže skutečně cítila a naplno ji vnitřně prožívala beze strachu, že se jí přitom něco stane, a s vědomím, že to všechno není jen nějaké perversní předstírané divadlo? Ukázalo se, že není dobré ponechávat těmto věcem volný průběh a umožnit muži, aby si se ženou skutečně dělal, co ho momentálně právě napadne. Žena se jen těžko může úplně psychicky uvolnit a odevzdat se vnitřně muži zcela na pospas, když si není jista, co ji čeká. A i když má poměrně jistotu, že je její partner vcelku zodpovědný, nikdy si nemůže být jistá, že se v návalu vzrušení najednou neovládne a nedopustí se nějaké nepředloženosti. Navíc se zjistilo, že naprostá jistota, co ženu čeká, a že k tomu skutečně neodvolatelně dojde, prudce stupňuje ženin erotický požitek (pocit jejího sebeodevzdání). Podstata sebepřemáhacího sexu spočívá v tom, že žena po předchozí dohodě dělá přesný opak toho, co by bylo za normálních podmínek obvyklé, jinak řečeno přesně to - a většinou právě jen to, co se jí v dané situaci a v daném okamžiku ze všeho nejméně chce. Buď jedná a chová se zcela proti svým přirozeným sklonům, potřebám, instinktům a pudům, nebo (často na vlastní přání) sama umožňuje muži, aby jí na těle prováděl ty nejnepříjemnější, nejneobvyklejší, mnohdy i bolestivé úkony a manipulace. Tím, že se dobrovolně přemáhá a s obrovským sebezapřením sama činí z vlastní vůle - případně umožňuje partnerovi, aby s ní dělal - úplný opak toho, co by jí za normálních okolností bylo příjemné, potvrzuje svou absolutní oddanost a odevzdanost do jeho vůle - a právě to je pak pro ni i pro jejího partnera zdrojem obrovského erotického požitku a mimořádně silné sexuální rozkoše. Smyslem ženina sebepřemáhání je nepředstíraný pocit jejího naprostého sebeodevzdání do vůle muže a z toho plynoucí pocitová rozkoš partnerů, zejména ženy samotné. Sebepřemáhací sex je proto založen výhradně na předem připravených souvislých postupech, dále "praktikách", při kterých se úplně nahá žena po předchozí pečlivé přípravě zcela dobrovolně a úplně odevzdá do rukou muže a ochotně vystaví celé své tělo na pospas nejrůznějším eroticky rafinovaným úkonům, technikám a manipulacím, které pak muž (ve

13 skupině s případnou dopomocí dalších mužů) podle předem přesně dohodnutého postupu a v odpovídající atmosféře na jejím nahém těle, hlavně na jeho nejintimnějších, nejcitlivějších a tedy nejchoulostivějších místech (pohlavní orgány, prsy, břicho a popř. konečník) provádí. Sebepřemáhací sex lze praktikovat jen formou souvislých, předem připravených ucelených postupů = sebepřemáhacích praktik. Vlastním cílem praktik není ženu nějak potrápit či samoúčelně fysicky nebo duševně týrat, ale poskytnout jí dostatečný prostor k opravdovému sebezapření a přimět ji k co největšímu sebepřemáhání. Smyslem praktik a tedy i základem jejich programu je tedy zcela dobrovolné nepředstírané sebepřemáhání ženy jako autentický důkaz jejího skutečného sebeodevzdání do vůle muže. Při sebepřemáhacích praktikách by měl muž naopak stále dávat partnerce jasně najevo svou nepředstíranou úctu, uznání, obdiv a případně lásku. Muž je coby ženin skutečný a tedy nepředstíraný Pán plně zodpovědný za průběh praktiky a tedy i za ženino úplné uspokojení. I když mají sebepřemáhací praktiky na první pohled velkou podobnost s klasickým SM (sadomasochismem) a někdy jsou s ním téměř totožné, hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že žena se odevzdává muži naprosto dobrovolně, sama ho o své úplné oddanosti a odevzdanosti ujišťuje a sama mu o tom aktivně předkládá přesvědčivé důkazy. Je jisté, že když se žena opravdu sama, dobrovolně a ráda přemáhá a dělá z mužovy vůle něco, co jí je jinak krajně nepříjemné, cítí svou odevzdanost do jeho rukou mnohem intenzivněji, než když to dělá jen z povinnosti, z donucení nebo pod pohrůžkou násilí. Představme si například rozdíl mezi běžným (primitivním) sadomasochistickým bičováním a bičováním při sebepřemáhacích praktikách: klasický sadista se své oběti příliš neptá, zda se jí to líbí nebo ne - přemůže ji a pak ji bez ohledu na případné následky zbije hlava nehlava, protože z toho má požitek. Jeho oběť (žena) se většinou ze všech sil brání, cítí přitom bezmoc, vztek a původce svého utrpení nenávidí. Naproti tomu při sebepřemáhacích praktikách si oba partneři vše nejprve pečlivě připraví a dohodnou se, jak to udělat, aby se jim to (oběma) co nejvíc líbilo. Žena se k tomu potom pod mužovým dohledem připraví a s vědomím, co bude následovat, předstoupí úplně nahá před muže, důkladně si před ním prohlédne připravené pomůcky a nástroje, sama se mu celá úplně odevzdá, na jeho pokyn zaujme určenou posici a nechá se od něj prudce pohlavně rozdráždit. Když partner krátce před nástupem jejího vyvrcholení dráždění náhle přeruší, celá se před ním vypne, nastaví mu své nahé tělo a po celou dobu následujícího mučení se mu mohutně rozdrážděná - maximálně se přemáhajíc - celá poslušně nastavuje a dráždivě vypnutá si bez nejmenšího odporu či známek nesouhlasu oddaně vpouští bolest do těla. Žena musí být samozřejmě na důkaz své naprosté odevzdanosti muži úplně nahá i bosá; případná výzdoba jejího nahého těla je věcí úvahy muže. Vzájemný kontrast je nutné zdůraznit i mužovým oblečením: zásadně společenský oblek s kravatou! Mezi civilizovanými lidmi 21. století je něco podobného myslitelné pouze na základě naprosté dobrovolnosti, neboli jedině za předpokladu, že s tím žena dobrovolně souhlasí, přesněji řečeno, že o to sama stojí! Nutit ženu k tomu, aby se "dobrovolně" přemáhala přesto, že na tom sama nemá nejmenší zájem anebo to dokonce vyloženě nechce, je samozřejmě naprostý nesmysl. * * * I když je erotika v podstatě pudovou, čili spontánní záležitostí, nelze - jak již bylo řečeno - v sebepřemáhacím sexu nejen kvůli ženině bezpečnosti, ale především s ohledem na nutnost vystupňovat na co nejvyšší míru vnitřní erotické vzrušení ženy, jejího partnera a dalších případných zúčastněných z vědomí toho, co ji čeká a nemine - nikdy postupovat spontánně. Proto jsou předem podrobně připravené ucelené postupy (praktiky) jediným způsobem, jak mohou současní civilizovaní lidé - skuteční požitkáři - praktikovat sebepřemáhací sex. Sebepřemáhací sex nabízí těmto lidem - rozhodnutým vytěžit ze sexu maximum pro svůj erotický požitek a uspokojení - nepřeberné množství možností a tedy různých typů praktik, od vcelku jednoduchých nebolestivých postupů přes mnoho rafinovaných způsobů zacházení s ženiným sexuálním aparátem (a často i celým tělem) až k opravdu náročným a krajně bolestivým postupům, vyžadujícím od partnerky coby mužovy otrokyně kromě někdy až neskutečného sebepřemáhání i maximální tělesné, psychické a sexuální "nasazení". A je jen věcí založení a dohody partnerů, kam a tedy jak daleko se rozhodnou zajít. Samozřejmě, čím dále zajdou, tím je jejich požitek větší

14 S E B E P Ř E M Á H A C Í P R A K T I K Y Sebepřemáhací praktiky jsou ucelené, obvykle oběma partnery schválené vzrušující postupy s předem připraveným programem v délce od několika desítek minut až po několik hodin, určené k uspokojení přirozených sklonů ženy a to jak sexuálních, tak hlavně erotických a psychických, při kterých se úplně nahá žena v roli otrokyně před partnerem (Pánem), pod jeho vedením a většinou s jeho přímou spoluprací na důkaz své opravdové oddanosti nepředstíraně psychicky, sexuálně a někdy i tělesně přemáhá. Přestože je žena při každé praktice bezprávnou otrokyní, nikdy nesmí jít o primitivní sadomasochismus, kde se muž-sadista vyžívá na partnerčině utrpení, případně ženamasochistka na svém vlastním! Muž musí dát proto své partnerce už od začátku příprav opravdu maximální prostor k tomu, aby si mohla svou roli náležitě pocitově prožít, vnitřně procítit a vychutnat a vytvořit jí veškeré podmínky a předpoklady k tomu, aby si mohla své otroctví procítit naprosto dokonale a na co nejvyšší intelektuální a společenské úrovni. Není důležité, zda jde o roli trvalou či dočasnou; pokud je ženina podřízenost jen dočasná, tím větší pozornost je třeba věnovat dokonalému vybití jejích přirozených sklonů. Muž musí po celou dobu praktiky udržovat jako Pán ve vztahu ke své partnerce jako otrokyni určitý odstup (což je třeba hlavně tehdy, pokud je mezi nimi jinak normální vztah) a chovat se k ní pokud možno cize, tedy nejen přísně, ale i stroze a nezúčastněně, jakoby byla jen nějaká věc; žena musí jako otrokyně každou praktiku od počátku až do konce takto chápat, vnímat a vnitřně prožívat Základním cílem praktik je dosáhnout nepředstíraného pocitu naprostého sebeodevzdání partnerky do vůle partnera a z toho plynoucí pocitové rozkoše obou partnerů. Během sebepřemáhacích praktik muž nutí ženu - i pro svůj požitek - cílevědomě k co největšímu tělesnému, psychickému a sexuálnímu sebepřemáhání ve snaze dosáhnout, aby žena - a spolu s ní i on a všichni další případní přítomní - svou úplnou odevzdanost do jeho rukou skutečně cítila a vnitřně naplno prožívala. Veškeré sebepřemáhací praktiky zásadně probíhají v maximální možné spolupráci obou partnerů, neboť jak žena, tak muž mají shodný zájem - dosáhnout co nejpřesvědčivějších a tedy co nejpádnějších důkazů ženiny úplné odevzdanosti. Pro maximální pocitové uspokojení partnerů, zejména však ženy (otrokyně) má nesmírný význam předem pečlivě připravený program, který musí být za všech okolností přesně dodržen, a žena to musí vědět! Žena musí přesný průběh každé praktiky předem podrobně znát, a proto by se měla podle svých možností sama aktivně zúčastňovat všech příprav; samozřejmě že takto dohodnutý postup musí pak být i přesně dodržen. Ženu na tom vzrušuje jistota, že vše se opravdu uskuteční, muže pak vědomí, že žena to ví a přesto se k ní dobrovolně připravuje a během samotné praktiky s ním předem určeným způsobem spolupracuje. Není-li žena mužovou trvalou otrokyní, muž se s ní vždy předem dohodne, co s ní bude dělat, jak to bude dělat a jak s ním má žena spolupracovat; trvalé otrokyni to zpravidla jen oznámí. V každém případě musejí být předem určeny nepřekročitelné meze; žena, která je otrokyní muže i jinak (trvalá otrokyně) je pak povinna souhlasit se vším, co tyto meze nepřekračuje. V sebepřemáhacím sexu se odevzdává zásadně jen jedna žena do rukou jednoho muže! Sebepřemáhací sex je proto vždy záležitostí pouze jedné jediné partnerské dvojice - jedné ženy a jednoho muže. Ve skupině proto lze praktikovat sebepřemáhací sex jen jako eroticky vzrušující vystoupení určité dvojice před zraky ostatních, kteří buď pouze přihlížejí anebo spolupracují v nejrůznějších vedlejších (pomocných) rolích. Základem sebepřemáhacího sexu je nepředstírané dobrovolné sebepřemáhání ženy jako nejvyšší důkaz její skutečné odevzdanosti. Podstatou je dosáhnout autentického prožitku ženiny úplné odevzdanosti a mužovy dominance. Žena musí být muži skutečně naprosto podřízena, nepředstíraně odevzdána do jeho vůle a vydána doslova na pospas do jeho rukou. Žena je při všech sebepřemáhacích praktikách mužovou skutečnou otrokyní! Cílem všech sebepřemáhacích praktik je dosáhnout, aby si žena na mužovu otrokyni pouze nehrála, ale aby svou absolutní odevzdanost do jeho vůle skutečně cítila a vnitřně ji naplno prožívala. Muž je v sebepřemáhacím sexu vždy ženiným skutečným pánem, kterému je žena vydána úplně na pospas (byť většinou pouze dočasně), je mu zcela bezvýhradně podřízena a proto je proti jeho vůli skutečně a b s o l u t n ě b e z b r a n n á!

15 Záleží však na tom, zda se žena muži oddává jen příležitostně nebo zda je jeho stálou otrokyní. Není-li žena otrokyní muže trvale, stává se jí nejpozději v okamžiku, kdy se na začátku příprav k praktice svlékne před mužem donaha. Její otroctví končí buď poté, co žena muže na úplném konci praktiky uspokojí, tedy jeho orgasmem, při náročnějších celovečerních praktikách však lze doporučit, aby její totální podřízenost muži skončila až druhý den ráno, když se probudí; většinou tedy v noci spí ještě jako mužova otrokyně, tedy úplně nahá. Muž samozřejmě nese za ženu plnou zodpovědnost, zejména za její zdraví. * * * Co tedy musí otrokyně během praktik dobrovolně přemáhat? Především svůj přirozený stud - celým sebepřemáhacím sexem se vine jako nit cílevědomé a neustálé přemáhání jejího přirozeného studu. Žena (otrokyně) proto musí být během sebepřemáhacích praktik na důkaz své naprosté odevzdanosti do rukou muže při všech praktikách i výcviku po celou dobu před partnerem bezpodmínečně ú p l n ě n a h á! Jedině ženina úplná nahota je totiž skutečně přesvědčivým důkazem její naprosté bezbrannosti, nepředstírané oddanosti a odevzdanosti do rukou Pána; jakékoli úmyslné zakrývání některé části těla působí spíš vyzývavě než oddaně! Chce-li tedy otrokyně (tedy opravdu oddaná žena) muži coby svému Pánovi přesvědčivě demonstrovat, že je "jeho" skutečně celá, odevzdává se mu do rukou vždy tak, jak ji pánbůh stvořil. Pocitu ženiny úplné odevzdanosti je totiž možné dosáhnout jedině tehdy, pokud je žena opravdu úplně nahá a je-li každé místečko jejího těla zcela neomezeně vystaveno pohledům a dotekům muže, jinak řečeno, může-li muž nahou ženu vidět - a nejen vidět - úplně celou. Při sebepřemáhacích praktikách by žena v roli otrokyně nikdy neměla mít (na rozdíl od podpaždí) vyholený podbřišek; něco takového je vhodné spíš pro pedofily, ale nikoli pro jinak úplně normální jedince. Nahá žena se musí jako otrokyně vnitřně zcela odevzdat svému partnerovi (Pánovi) a uvědomit si, že mu spolu se svým tělem odevzdává i veškeré své tělesné funkce, fysiologické pochody a potřeby, ke kterým zcela neodmyslitelně patří funkce jejího sexuálního aparátu. Základním pravidlem všech sebepřemáhacích praktik je, že nahá žena (otrokyně) musí být od samého začátku až do úplného konce pohlavně rozdrážděná. Žena musí coby otrokyně dávat partnerovi (coby svému Pánovi) celým tělem jasně najevo své pohlavní vzrušení a po celou dobu, co je před ním nahá, stále vědomě natáčet celé tělo směrem k němu a dbát, aby ji dobře viděl zepředu a mohl pozorovat nejen její prsy, břicho a rozkrok, ale i výraz jejího obličeje! Pohlavní vzrušení ženy (otrokyně) však musí být z jejího celkového chování a reakcí jasně patrné nejen ve chvílích přímého manuálního dráždění či onanie, ale po celou dobu, co je před mužem (svým Pánem) nahá; tedy třeba i během příprav, ve chvílích, kdy před ním stojí připravená k začátku praktiky či výcviku, během všech přestávek stejně jako při jakékoli jiné činnosti sexuální či nesexuální povahy. Kromě toho musí nahá otrokyně stále vědomě ovládat svůj sexuální aparát (a tělo vůbec), především však usilovně přemáhat svou přirozenou potřebu pohlavního vybití. Orgasmus má povolen jen s výslovným předchozím svolením muže - Pána; zpravidla však musí mohutně vydrážděná na důkaz své nepředstírané odevzdanosti místo toho udělat něco úplně jiného, často poměrně obtížného a mnohdy nepříjemného. Jinak ovšem Pán otrokyni při každé praktice (i výcvikové lekci) zajistí kvalitní sexuální vybití. Při náročnějších praktikách musí nahá otrokyně navíc přemáhat i svůj přirozený strach z neodvratně následujících bolestí (mučení) a jako nejvyšší důkaz svého bezvýhradného sebeodevzdání pak vždy i bolest samotnou! * * * Základem postupu všech sebepřemáhacích praktik je cílevědomé pohlavní rozdražďování ženy (otrokyně) určitou formou manuálního nebo jiného mechanického dráždění (obvykle jejího poštěváčku, popř. prsů) nebo ženina nepředstíraná onanie před mužem (jejím Pánem), řízená (usměrňovaná) jeho povely. Sebepřemáhací sex se proto nejlépe hodí pro introvertní, silně vnitřně pocitově založené ženy s dostatečně vyvinutou citlivostí na dráždění poštěváčku a pokud možno zkušené v onanii, schopné dosahovat bez obtíží manuálním drážděním klitorisu kvalitního orgastického vybití. Při sebepřemáhacích praktikách tedy Pán se ženou (otrokyní) zásadně nesouloží; buď ji sám dráždí manuálně a přitom pozorně sleduje veškeré její reakce nebo nahá žena-otrokyně před mužem podle jeho povelů nepředstíraně onanuje.

16 Úplně nahá žena během dráždění nebo onanie odevzdaně a ochotně vystavuje své nahé tělo a zejména jeho nejintimnější místa mužovým pohledům a dotekům, usilovně přemáhá svůj přirozený stud a na důkaz naprosté odevzdanosti před jeho zraky celým tělem beze studu přirozeně a pravdivě sexuálně reaguje. Soulož ani jiná forma kontaktu pohlavních orgánů ženy a muže do sebepřemáhacího sexu zásadně nepatří! Při sebepřemáhacích praktikách se tedy nepřemáhá jen nahá žena (otrokyně), vydaná muži (Pánovi) zcela bezbranně na pospas, ale i její partner, který musí po celou dobu ovládat svou přirozenou touhu se ženy zmocnit a sexuálně se ukojit. * * * Ženin partner (Pán) je při sebepřemáhacích praktikách po celou dobu naopak úplně (nejlépe společensky) oblečen. Kontrast mezi úplně nahou ženou (otrokyní) a jejím (společensky) oblečeným a upraveným partnerem (Pánem) - tmavý oblek, světlá košile, kravata (motýlek), někdy při slavnostnějších praktikách (zejména v úvodu) i bílé rukavice - je nesmírně efektní, eroticky krajně rafinovaný a podstatně zvyšuje ženin pocit úplné odevzdanosti. Totéž platí i pro ostatní případné přítomné (členy skupiny, případné hosty), kteří by měli být - až na určité výjimky při některých náročných praktikách - rovněž úplně, nejlépe společensky oblečeni. Kontrast mezi zcela oblečenými přítomnými, zejména společenskými obleky mužů, a bezbranně obnaženým tělem úplně nahé ženy (otrokyně) je pro navození autentického pocitu ženiny odevzdanosti a tím vystupňování vzrušujícího napětí a dráždivého efektu praktik nesmírně důležitý. Obnažená žena musí svou absolutní nahotu před úplně oblečeným partnerem (Pánem) a případnými dalšími pozorně přihlížejícími oblečenými diváky intenzivně vnímat a naplno ji vnitřně prožívat Psychologický účinek celé této situace na oba, resp. všechny zúčastněné spočívá v tom, že vnímají ženinu nahotu jako očividný důkaz její nepředstírané bezbrannosti a tedy projev její opravdové odevzdanosti partnerovi (Pánovi). Úplně obnažená otrokyně si musí být po celou dobu jasně vědoma, že každý milimetr jejího těla je bez výjimky bezvýhradným majetkem jejího Pána. Proto mu musí bez nejmenšího odporu umožňovat provádět na svém nahém těle jakékoli úkony či manipulace, sama mu beze studu dávat otevřeně najevo všechno, co se přitom v jejím těle děje, pravdivě mu předvádět veškeré své fyziologické pochody, samozřejmě především projevy svého pohlavního vzrušení (jeho vzrůstání stejně jako případný pokles) a stále mu oddaně umožňovat, aby si ji mohl kdykoli a kdekoli detailně prohlédnout, důkladně překontrolovat stav, resp. "činnost" kteréhokoli z jejích tělesných orgánů a průběžně se přesvědčovat o jejich správné funkci. Otrokyně se musí odevzdat svému Pánovi do vůle nejen fysicky, ale i pocitově - a na jeho pokyn (pokud to dovoluje situace) mu sama ústně podrobně popisovat všechny své vnitřní stavy, myšlenky a pocity (tzv. "ústní reportáž"). Pán by měl dát své otrokyni dostatečný prostor na to, aby si mohla svou totální odevzdanost do jeho rukou dokonale pocitově vychutnat a vnitřně se zcela ztotožnit s faktem, že je mu opravdu vydána bezvýhradně na pospas. Proto se musí chovat k ženě naprosto neosobně - a bez ohledu na to, zda jsou partneři jinak spojeni citovým poutem, nesmí před ní dát žádný cit ani náznakem najevo; naopak musí přistupovat k nahé partnerce (otrokyni) zcela chladně, téměř cize, stroze a přísně - a čím větší sebepřemáhání od ní vyžaduje, tím víc neúprosně (nikoli však bezohledně) jakoby byla pouhou věcí. Sebemenším náznakem citu, ale jakoukoli jinou "upomínkou" běžného života (třeba zazvoněním telefonu) se žena okamžitě pocitově vrací do reality - a celá praktika se tím mění v primitivní ubohé divadélko, ironií osudu zpravidla v komedii Vzájemný odstup je možné - a často velice efektní - zdůraznit tím, že si partneři po celou dobu vykají. Ovšem opět: je třeba to vzít naprosto vážně - nesmí z toho být pouhé divadlo! Chování partnerů vůči sobě musí být stále velice zdvořilé a důstojné, muž (Pán) nesmí ženu (svou otrokyni) nijak urážet ani jinak snižovat její důstojnost. Bezvýhradně jsou zakázány veškeré vulgárnosti, surovosti a hrubé násilí.

17 Druhy sebepřemáhacích praktik 1. Sebepřemáhací výcvik, neboli nácvik základních sebepřemáhacích vlastností a schopností otrokyně, které by měla zvládnout dřív, než spolu partneři přistoupí k vlastním sebepřemáhacím praktikám. Už během výcviku však je možné začít se základními praktikami, hrami, později i jednoduchým mučením. Před vysoce náročnými praktikami je však často třeba i u poměrně vyspělé otrokyně další nácvik určitých specifických vlastností, schopností a dovedností. 2. Jednoduché (nácvičné) praktiky, určené především pro začínající otrokyně, které teprve získávají specifické sexuální vlastnosti (schopnosti) nezbytné pro sebepřemáhací sex. Pán si během nich prakticky ověřuje opravdové sexuální zaměření své partnerky, míru její přirozené submisivity (její nepředstíranou vnitřní potřebu skutečného sebeodevzdání) a v neposlední řadě i "práci" jejího sexuálního aparátu a její pokroky ve zvládání nacvičovaných sebepřemáhacích dovedností. 3. Základní praktiky, tvořící vlastní podstatu sebepřemáhacího sexu. Jde o ucelené postupy, při kterých úplně nahá a pohlavně vzrušená otrokyně dokazuje muži (Pánovi) nepředstíraným tělesným, psychickým a sexuálním sebepřemáháním svou absolutní odevzdanost do jeho rukou a předkládá mu o ní nepředstírané důkazy. Jedná se buď o závazně stanovené základní postupy, které by měly být vždy přesně dodržovány a které jsou podkladem pro většinu náročnějších sebepřemáhacích praktik, anebo o klasické sebepřemáhací praktiky tvořící vlastní repertoár sebepřemáhacího sexu, při kterých se už může projevit fantasie partnerů a které si tedy mohou do určité míry upravovat podle vlastního erotického založení a svých sexuálně-erotických potřeb. 4. Sebepřemáhací sexuální hry, discipliny, popř. soutěže, neboli poněkud náročnější praktiky podobné různým soutěžním, zejména sportovním disciplinám, během kterých se žena (otrokyně) snaží pod vedením (dozorem) Pána dosáhnout co nejlepšího výsledku a vybičovat svůj sexuální aparát k co největšímu výkonu, který musí být vždy objektivně "měřitelný". 5. Sebepřemáhací sexuálně-erotické výzkumy, při kterých se Pán snaží změřit sexuální vlastnosti a schopnosti své otrokyně i "empiricky". Sexuální vlastnosti a schopnosti žen jsou nepřeberné, proto jde o různé zkoušky, pokusy a měření celkových sexuálních vlastností otrokyně, jejích schopností a sexuální výkonnosti, např. úrovně jejích sexuálních reakcí za různých okolností, ve více méně neobvyklých podmínkách atd. Mnoho sexuálních vlastností a schopností ženy (otrokyně) však nelze přesně zjistit či posoudit jednorázovou zkouškou a proto si vyžadují opakované zkoušky, pokusy či měření formou déletrvajících a často poměrně náročných výzkumů. Zde je ještě obrovský, zatím zdaleka nevyužitý prostor k neobyčejně zajímavým a vzrušujícím pokusům, zkouškám a měřením. 6. Sebepřemáhací praktiky založené na mučení, při kterých nahá otrokyně dokazuje svému Pánovi své totální sebeodevzdání tím, že přesně stanoveným způsobem záměrně přemáhá úmyslně působenou bolest. Zpočátku Pán mučí svou otrokyni pouze jednorázově a celý program praktiky a jeho dráždivý efekt pak spočívá v tom, že Pán otrokyni nejprve dlouho rafinovaně připravuje a pohlavně vydražďuje; v sebepřemáhacím sexu je však podmínkou, že otrokyně musí po celou dobu přesně vědět, co ji pak čeká; teprve nakonec - většinou když už je nahá otrokyně mohutně pohlavně rozdrážděná a často doslova napnutá k prvnímu orgastickému stahu - následuje její krátké, více či méně bolestivé mučení. Po pečlivé přípravě může Pán začít nahou otrokyni mučit mnohem rafinovaněji a bolestivěji. Kromě její perfektní vycvičenosti je podmínkou každého sebepřemáhacího mučení soustavná aktivní spolupráce otrokyně s Pánem - svým mučitelem. 7. Souvislé sebepřemáhací postupy, sestavené z většího počtu sebepřemáhacích praktik navazujících předem určeným způsobem na sebe. Jde o déletrvající (obvykle celovečerní) ucelené postupy, založené převážně na různých způsobech rafinovaného mučení nahé otrokyně, někdy střídané s jinými nebolestivými formami sebepřemáhání. Celková doba trvání takových praktik by neměla přesáhnout 4-6 hodin, přičemž by otrokyni měla být občas, aspoň jednou za dvě hodiny, poskytnuta pauza na vydechnutí, uvolnění a občerstvení (otrokyně by měla během praktiky co nejvíc pít!), popř. na obnovu kosmetické úpravy jejího nahého těla a krátký odpočinek (vsedě).

18 Intenzita (bolestivost a náročnost) mučení a s tím spojeného sebepřemáhání otrokyně musí být přiměřená stupni její submisivity, délce jejího otroctví, jejím konkrétním povahovým a psychickým vlastnostem, a samozřejmě jejím sexuálním a erotickým schopnostem. Sehranější dvojice nebo skupina může občas uskutečňovat i dráždivá "divadelní představení" se dvěma účinkujícími - mužem a úplně nahou ženou - a připravit si podrobný "scénář" včetně přesně určených dialogů. Jako námět se hodí například "Lékař a pacientka", "Výslech nahé trestankyně" s jejím průběžným mučením,"uspokojování masochistky" (efektní sebepřemáhací mučení, při kterém nahá žena ochotně spolupracuje se svým mučitelem či mučiteli při krutém mučení na vlastní přání) či "Perverzní exekuce" (vzrušující sebepřemáhací mučení úplně nahé vězeňkyně, vydané bezmocně na pospas perverznímu dozorci, popř. dozorcům ) atd. Ve skupině mohou někteří její další členové vystupovat v různých pomocných rolích (asistent mučitele, soudce, soudní lékařka, pomocný zdravotnický personál, fotograf atd). Tyto praktiky se často vyznačují výrazně vystupňovanou rasancí mučení a jejich podrobný program je vlastně scénářem; tomu pak musí odpovídat i důkladnost jejich přípravy! 8. Slavnostní erotické obřady, které tvoří absolutní vrchol možného v sebepřemáhacím sexu vůbec: jde o maximálně náročné celonoční, někdy dokonce vícedenní praktiky, založené na krajně bolestivém mučení nahé otrokyně a jejím obrovském sebepřemáhání. Uskutečnění obřadu musí předcházet dlouhá a náročná příprava, přičemž sestava programu probíhá většinou s osobní spoluprací otrokyně. Neodmyslitelnou podmínkou uskutečnění obřadu je mimořádně slavnostní atmosféra a celkový slavnostní ráz odpovídající náročnosti programu, tedy bolestivosti mučení otrokyně a stupni jejího s tím spojeného sebepřemáhání po celou dobu včetně bezprostředních příprav. Další vyjímečnost slavnostních obřadů spočívá v tom, že během nich lze mučit otrokyni i způsoby a vykonávat na jejím nahém těle úkony, které jinak nepřicházejí pro svoji krajní bolestivost nebo vysokou nebezpečnost vůbec v úvahu. Pro vystupňování dráždivého efektu je vhodná účast několika dalších přítomných: jako diváků, popř. spolumučitelů, asistentů či asistentek Pána otrokyně coby hlavního mučitele. Obřad by měl probíhat pokud možno formou slavnostního "rituálu", vrcholícího mimořádně bolestivým a někdy i poněkud riskantním "finálovým úkonem", představujícím úplné maximum toho, co si vůbec lze v současné době vůči bezbranné nahé ženě (otrokyni) dovolit bez vážného ohrožení jejího zdraví; její bolest a utrpení však není nijak limitováno! Ve skupině se může na krajně rafinovaném bolestivém mučení nahé otrokyně pod vedením jejího Pána coby hlavního mučitele podílet, střídat nebo při něm vzájemně spolupracovat i několik mužů současně; ostatní členové skupiny (muži i ženy) pak opět mohou vystupovat v různých pomocných rolích. Otrokyně je plně v moci Pána nepřetržitě po dobu několika dnů (obvykle týden před a dva dny po něm) a proto se musí na celou tuto dobu zcela uvolnit ze všech ostatních povinností: vzít si dovolenou v zaměstnání, popř. se uvolnit od rodiny, zaopatřit děti a odvolat všechny další osobní, společenské a pracovní kontakty; totéž samozřejmě platí i pro jejího Pána! Obřady lze uskutečňovat jen jednou, maximálně dvakrát za rok jako něco zcela vyjímečného, jako největší "intimní svátek" vztahu Pána a jeho otrokyně. O vykonání obřadu by měl Pán nebo skupina začít uvažovat nejdříve rok po ukončení výcviku otrokyně - jeho příprava by potom měla trvat několik týdnů nebo i měsíců! Příprava programu sebepřemáhacích praktik Základní podmínkou uskutečnění každé sebepřemáhací praktiky je předem závazně dohodnutý (u trvalé otrokyně stanovený) podrobný program, nejlépe písemný, který musí obsahovat nejen všechny podstatnější okolnosti postupu, ale i přesně určený termín (den a hodinu) uskutečnění. Program výcvikových lekcí připravuje Pán sám podle připravené osnovy a otrokyni s ním předem seznámí. Program běžných "sexuálních disciplin" a všech dále uvedených praktik včetně jejich pravidel jsou předem dané a tedy stále stejné; menší úpravy postupu nebo změny kriterií hodnocení si muž se ženou předem dohodne nebo jí je oznámí (zejména jde-li o trvalou otrokyni). Postup, resp. program sexuálně-erotických pokusů, zkoušek či měření si Pán s otrokyní rovněž předem dohodne, zejména pokud je přitom nezbytná její aktivní spolupráce. Trvalé otrokyni však opět stačí uskutečnění výzkumu a jeho program pouze oznámit.

19 Program náročnějších praktik, založených na mučení otrokyně, zejména ucelených postupů by však měl Pán připravovat pokud možno společně s otrokyní - s trvalou otrokyní je vhodná určitá předběžná konsultace. Každá dvojice nebo skupina si však může připravit úplně jinou novou sebepřemáhací praktiku a sestavit si podle svých představ, přání a erotického, resp. sexuálního založení její podrobný program. Programy praktik je třeba připravovat písemně; u delších a náročnějších praktik (zejména u praktik založených na mučení ženy jako otrokyně) je podrobně připravený písemný program nezbytnou podmínkou uskutečnění! Písemný program praktiky musí obsahovat všechny podstatné okolnosti jejího průběhu, u náročnějších praktik - zejména ucelených postupů a obřadů - i přesný termín (den a hodinu začátku). Není-li žena trvalou otrokyní, musí s ní muž (Pán) přesný postup každé praktiky podrobně dohodnout tak, aby program odpovídal jejím erotickým představám a sexuálním schopnostem. Do programu praktiky je samozřejmě možné zařadit pouze to, co už žena (otrokyně) dokonale zvládla. Programy praktik je proto vhodné připravovat společně se ženou a při jejich sestavě využívat všech dostupných možností, jak při praktice maximálně vystupňovat pocit ženiny absolutní odevzdanosti, přinutit ji k nepředstíranému tělesnému, psychickému a sexuálnímu sebeovládání a donutit ji k co největšímu fysickému, duševnímu a v neposlední řadě sexuálnímu a erotickému sebepřemáhání - v některých chvílích záměrně stupňovanému na samou hranici jejích možností a případné snesitelnosti vůbec. Jen tímto způsobem může jak žena, tak její partner a ve skupině i všichni další přítomní přihlížející dosáhnout skutečně maximálního erotického vzrušení, požitku a vnitřní rozkoše. Na sestavě programu praktiky by se měla otrokyně ve vlastním zájmu osobně podílet a podle okolností aktivně spolupracovat; totéž platí i ve skupině, kde je správné připravovat programy praktik společně; konečné znění programu však musí žena, která se k praktice připravuje, bez nejmenších námitek dobrovolně odsouhlasit - jinak nesmí být praktika uskutečněna! Uskutečnění jakékoli praktiky bez této předchozí podrobné dohody partnerů o jejím programu je zcela vyloučeno. Sestava programu praktiky může být pro ženu (otrokyni) a další zúčastněné (zejména pro jejího partnera) mimořádně eroticky dráždivá již sama o sobě - ve chvílích, kdy oba partneři spolu promýšlejí jednotlivé podrobnosti postupu, vymýšlejí nové rafinovanosti atd., jim samozřejmě silně pracuje erotická obrazotvornost a před jejich vnitřními zraky již všechno vlastně probíhá - a to nejen tehdy, ale i vždy, když si na připravovanou praktiku vzpomenou. Ukázalo se, že tato společná sestava postupu praktiky je značně vzrušující zejména tehdy, projevuje-li připravovaná otrokyně sama dostatečnou aktivitu - a totéž platí i o ostatních formách příprav, které často vhodné rovněž předem programovat a přitom záměrně prodlužovat. Ve skupině - což jsou už i tři - by měla být otrokyně při sestavě programu "vlastní" praktiky - na rozdíl od ostatních - pokud možno úplně nahá. Pro jejího partnera (všechny přítomné) je pohled na nahé tělo připravující se otrokyně při vědomí přesné znalosti programu, tedy toho, co ji v průběhu praktiky čeká, již sám o sobě mimořádně silným erotickým dráždidlem. Jak se toto jejich vnitřní vzrušení spolu s přibližujícím se (vždy předem závazně dohodnutým) termínem uskutečnění praktiky stupňuje, není snad třeba ani připomínat. Svůj dobrovolný a bezvýhradný souhlas s konečným zněním programu náročnějších praktik musí žena (otrokyně) v době krátce před jejich uskutečněním většinou potvrdit i formálně vlastnoručním podpisem, zpravidla během malé slavnosti, při které je opět úplně nahá. Takto schválený program už je pro jejího partnera závazný a musí být přesně dodržen, což musí otrokyně jasně vědět - pak ji vzrušuje jistota, že se vše opravdu uskuteční, muže vědomí, že žena to ví a přesto se k tomu dobrovolně připravuje a sama s ním ochotně spolupracuje. Trvalá (skutečná) otrokyně je obvykle zbavena práva rozhodovat, co a kdy s ní bude její Pán provádět. Její souhlas s definitivním zněním programu praktiky proto není třeba, pokud je takovou otrokyní dobrovolně. Dobrovolné otroctví totiž znamená už samo o sobě dobrovolný souhlas se vším, co jejího Pána napadne; takové dívce nebo ženě pak lze uskutečnění jakékoli sebepřemáhací praktiky prostě nařídit. Dokonce lze začít otrokyni připravovat, aniž by měla nejmenší zdání, o co vlastně půjde - a oznámit jí to třeba teprve až v úvodu praktiky, ve chvíli, kdy už stojí úplně nahá a připravená v Pozoru před svým Pánem, případně mučitelem.

20 To však nijak nevylučuje její aktivní roli při sestavě programu, který si v takovém případě připraví muž sám, samozřejmě na základě dokonalé znalosti sexuálních vlastností a schopností otrokyně. S jeho konečným zněním by ji Pán měl rovněž včas podrobně seznámit - nejpozději krátce před uskutečněním praktiky. Otrokyně však nemá možnost žádat o jakoukoli změnu, je povinna vše bez nejmenších námitek odsouhlasit a pak vlastnoručním podpisem pouze potvrdit, že program praktiky bere na vědomí. O vykonání obřadu by však měla i trvalá otrokyně vědět aspoň měsíc předem. Jinak rovnoprávná žena i trvalá otrokyně však svým podpisem pod konečným zněním programu praktiky stvrzují, že se úplně podřídí všem požadavkům plynoucím z programu a budou s mužem (svým Pánem, resp. mučitelem) aktivně spolupracovat. Konečně - má-li být taková žena v průběhu praktiky správně aktivní, ani by to jinak nešlo Současně s přípravou programu je třeba stanovit závazný termín uskutečnění praktiky, který by měl být dohodnut s náležitým časovým předstihem. Ukázalo se, že zejména před náročnějšími praktikami k rafinovanému vystupňování požitku a vnitřního vzrušení všech zúčastněných, především otrokyně a jejího partnera, významně přispívá předchozí znalost (vědomí) termínu jejího uskutečnění co nejdelší dobu dopředu. Závazně stanovený termín konání praktiky - tedy den a pokud možno i přesný čas jejího začátku by tedy neměl být bez vážných důvodů měněn. Nezbytnou pomůckou pro určení termínu uskutečnění praktiky je ženin menstruační kalendář; otrokyně by samozřejmě neměla v této době menstruovat! Přesná představa o průběhu praktiky ženu (otrokyni) nejen do jisté míry uklidňuje a přispívá k pocitu její vnitřní jistoty, ale spolu s jejím blížícím se začátkem, zejména před náročnějšími praktikami spolu s vědomím jejich neodvratnosti významně zvyšuje její erotické vzrušení; obdobně to však platí i pro jejího Pána a případné další přítomné. Příprava praktiky Následující instrukce pro správný, pro partnery vysoce dráždivý průběh praktiky a maximální pocitové vybití partnerky vytvářejí pro všechny zúčastněné dostatečný prostor k dokonalému pocitovému prožití jejich průběhu, zejména emočnímu uspokojení ženy coby otrokyně. Tyto instrukce však samozřejmě nejsou dogma. Partneři si jistě mohou vymyslet vlastní, poněkud odlišný postup, vždy je ovšem třeba zachovat co nejvyšší celkovou úroveň, neklesnout ani na okamžik na úroveň primitivních sadomasochistů a mít stále na paměti, že jediným smyslem uskutečnění praktiky není uspokojení muže, ale dokonalý požitek a uspokojení jeho partnerky - a to kultivované partnerky! * * * Každé sebepřemáhací praktice musí samozřejmě předcházet pečlivá příprava, například společná příprava všech potřeb a pomůcek, úprava místnosti; důležitou roli má příprava ženy samotné, která se k ní musí náležitě připravit sexuálně, tělesně a hlavně psychicky. Rovněž postup každé sebepřemáhací praktiky musí být předem pečlivě připraven, to znamená, že musí být stanoven co nejpodrobněji do nejmenších detailů. Žena musí být - bez ohledu na to, zda jde o trvalou, tedy skutečnou otrokyni či jinak rovnoprávnou partnerku muže - s průběhem každé praktiky přesně seznámena; v každém případě musí předem přesně vědět, co ji čeká a jak to bude probíhat. Sebepřemáhací praktiky často vyžadují od ženy jako otrokyně určitou vlastní aktivitu a žena proto musí průběh každé praktiky předem podrobně znát a přesně vědět, co má kdy dělat, jak se má, resp. musí, v určitých chvílích, momentech nebo situacích chovat, jak má postupovat či reagovat a jak má s partnerem coby svým Pánem spolupracovat. Základní podmínkou uskutečnění praktiky tedy je předem podrobně připravený (stanovený) a závazně dohodnutý postup (program), na jehož sestavě by se měla žena aktivně podílet. Kromě přípravy programu, které by se měla zúčastnit i otrokyně, a to tím spíš, čím je pro ni praktika náročnější (tedy namáhavější, bolestivější a případně nebezpečnější) musí každé praktice bezprostředně předcházet pečlivá příprava místnosti, nástrojů a dalších pomůcek. Zejména orgasmus otrokyně je v období několika dnů před sebepřemáhací praktikou krajně nežádoucí - k náročnějším praktikám by měla přistupovat pokud možno maximálně sexuálně nadržená! Před jejich uskutečněním by měla dodržet několik dnů (týden až 14 dní - podle sexuální náruživosti konkrétní ženy) naprostou pohlavní abstinenci; což rozhodně neznamená, že by se v této době neměla sexuálně vzrušovat, spíš naopak; ovšem po celou dobu má přísně zakázáno sexuální vybití (orgasmus)!

Druhé pozměněné vydání Praha, Ústí nad Labem březen - duben 2016

Druhé pozměněné vydání Praha, Ústí nad Labem březen - duben 2016 R O Z K O Š B E Z H R A N I C SEBEPŘEMÁHACÍ SEX 1 9 9 1 Druhé pozměněné vydání Praha, Ústí nad Labem březen - duben 2016 Maximální subjektivně udávané a objektivně registrované intenzity orgasmické reakce

Více

M O J E S E X U Á L N Í F A N T A Z I E. Prosím o zaškrtnutí odpovídající varianty v každé otázce ( v otázkách 13.,

M O J E S E X U Á L N Í F A N T A Z I E. Prosím o zaškrtnutí odpovídající varianty v každé otázce ( v otázkách 13., M O J E S E X U Á L N Í F A N T A Z I E Prosím o zaškrtnutí odpovídající varianty v každé otázce ( v otázkách 13., 28.-33. všechny odpovídající varianty) a doplnění údajů v otázkách 1., 6., 14. 15., 34.,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Formy sexuálního chování a zneužívání

Formy sexuálního chování a zneužívání Formy sexuálního chování a zneužívání Homosexualita Homosexuální založení se obvykle projevuje celoživotně v citové, vztahové i genitální rovině. Za příznivých okolností bývá spojeno se schopností vytvářet

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

10 zajímavostí o snech Ukázky výkladu snů

10 zajímavostí o snech Ukázky výkladu snů VIII. Sny dětí IX. Snová cenzura X. Symboly ve snu XI. Snová práce 10 zajímavostí o snech Ukázky výkladu snů Charakteristika dětského snu : - krátký, jasný, souvislý, snadno srozumitelný, jednoznačný,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním Kolik centimetrů se líbí homosexuálním mužům? Jaroslava Valentová 1,2, Vít Třebický 1, Jan Havlíček 1 1 Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií UK 2 Centrum pro teoretická e studia, UK & AVČRČ Výška

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE

5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE 5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE info@predcasna-ejakulace.cz Autor: Martin Uhlári - blog www.predcasna-ejakulace.cz 01.09.2013 v Praze Všechna práva vyhrazena. Autor: Martin Uhlári 1 1. Pár slov

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti - Sexuální hry pro muže a ženy Tato kniha ani žádná její

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998)

Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998) Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let a ) Reprezentativní výzkumy realizovala DEMA, a.s. spolu se Sexuologickým ústavem. lékařské fakulty University Karlovy. Dotazováno bylo celkem 79 osob (v r. )

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Metodika k ukládání a odůvodňování sankcí v řízení o přestupcích

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Metodika k ukládání a odůvodňování sankcí v řízení o přestupcích Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Metodika k ukládání a odůvodňování sankcí v řízení o přestupcích Úvod Pokuta jako jeden z možných druhů sankce v přestupkovém

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Práce se sny. Pracovní sešit pro účastníky kurzu pořádaného Centrem Mandala. Lektorka: Zuzana Řezáčová Lukášková

Práce se sny. Pracovní sešit pro účastníky kurzu pořádaného Centrem Mandala. Lektorka: Zuzana Řezáčová Lukášková Práce se sny Pracovní sešit pro účastníky kurzu pořádaného Centrem Mandala Lektorka: Zuzana Řezáčová Lukášková Úvod Mnoho vědců, psychologů, šamanů, filosofů a terapeutů se již dlouhé roky, desetiletí

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Masturbace českých žen

Masturbace českých žen Masturbace českých žen Mgr. Lenka Tichotová, prof. Petr Weiss Masturbace = onanie vzrušovat sám sebe, dráždit se na přirození. Původ slova není docela jasný: manus = ruka + turbare = vzrušit stuprare =

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Mléka (dr. Farokh Master) Napsal uživatel vilcakul Středa, 14 Duben :41. Mléka v homeopatii

Mléka (dr. Farokh Master) Napsal uživatel vilcakul Středa, 14 Duben :41. Mléka v homeopatii Mléka v homeopatii Dr. Samuel Swan byl prvním homeopatem 18. století, který se zabýval homeopatickými léky z mléka. Představil homeopatické komunitě léky Lac caninum, Lac vaccinum, Lac defloratum, Lac

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

SIGNÁLY ZÁJMU. 8 podvědomých signálů, kterými ti žena dává najevo, že se jí líbíš...

SIGNÁLY ZÁJMU. 8 podvědomých signálů, kterými ti žena dává najevo, že se jí líbíš... SIGNÁLY ZÁJMU 8 podvědomých signálů, kterými ti žena dává najevo, že se jí líbíš... www.poznejrectela.cz 1. HRA S VLASY Ženy pohazují vlasy a hrají si s nimi proto, aby předvedly muži, jak zdravé a luxusní

Více

K NOVÝM KONCEPCÍM ŽENSKÝCH

K NOVÝM KONCEPCÍM ŽENSKÝCH K NOVÝM KONCEPCÍM ŽENSKÝCH SEXUÁLNÍCH DYSFUNKCÍ Od lineárního k cirkulárnímu modelu ženské sexuality Mgr. Kateřina Hollá PL Bohnice 21.11. 2011, Praha MARKÉTA A JAN Jan - novinář, majitel internetového

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více