Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikační údaje o zadavateli Název / obchodní firma zadavatele Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení operačních programů Sídlo Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů IČO Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Hodnotitelé a experti oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Uveřejněna: Věstníkem veřejných zakázek (VVZ) pod evidenčním číslem ; TED pod evidenčním číslem 2014/S , ve znění opravného uveřejnění Název projektu: Náklady na řízení a sledování implementace na rok 2014 Registr. číslo projektu: CZ.1.06/6.1.00/ Zadávací podmínky jsou dostupné na URL adrese: https://ezak.mmr.cz/contract_display_865.html 3. Předmět veřejné zakázky a) Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s deseti uchazeči na zajištění služeb: posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí dotace, které byly podány v oblasti intervence 2.1 IOP Zavádění ICT v územní veřejné správě. Jedná se o žádosti podané v návaznosti na výzvy, které ŘO IOP v rámci oblasti intervence vypisuje, kde základním principem schválení žádosti o dotaci je provedení externího hodnocení projektové žádosti; hodnocení žádostí o posuzování změn v projektech a to ve vztahu k technologickým aspektům změn v projektu. Hlavní předmět: b) CPV kód klasifikace veřejné zakázky CPV Doplňkový slovník Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora GC06-4 Hodnocení 1

2 Další předměty: CPV Doplňkový slovník Poradenské služby v oblasti řízení projektů GC06-4 Hodnocení Poradenské služby v oblasti plánování počítačových pracovišť GC06-4 Hodnocení Hodnocení požadavků informačních technologií Hodnotící poradenské služby 4. Cena veřejné zakázky podle uchazečů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva V uzavírané rámcové smlouvě je výše smluvních odměn pro jednotlivé uchazeče (dále též Externí hodnotitelé ) sjednána jako hodinová sazba; externí hodnotitelé budou fakturovat za jednotlivé veřejné zakázky smluvní odměnu ve výši skutečně odpracovaných hodin, nejvýše však 10 hodin. Hodinová sazba je sjednaná pro jednotlivé Externí hodnotitele takto: Konečné pořadí Sjednaná hodinová 1 sazba vč. DPH Uchazeč IČO ,- Kč Ing. Martin Mlýnek ,64 Kč COMINT s.r.o ,- Kč 1 Mgr. Tomáš Vokurka, Dis ,75 Kč Equica, a.s ,- Kč 1 Ing. Michal Kopečný ,- Kč Consulting AR s.r.o ,- Kč REDECo, spol. s r.o ,50 Kč IPE software s.r.o ,75 Kč DAIN s.r.o ,- Kč 1 Ing. Petr Hortlík U uchazečů, kteří nebyli k datu podání nabídky plátci DPH, se jedná o hodinovou sazbu bez DPH, tito uchazeči nejsou oprávněni navýšit účtovanou hodinovou sazbu o DPH, i kdyby se v průběhu plnění veřejné zakázky stali jejími plátci. 5. Druh zadávacího řízení Otevřené řízení dle 27 ZVZ, jehož cílem je uzavření rámcové smlouvy s deseti uchazeči (externími hodnotiteli). Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy budou s externími hodnotiteli uzavírány na základě tzv. principu rotace postupem podle 92 odst. 2 písm. b) ZVZ. 2

3 6. Identifikační údaje vybraných uchazečů Konečné pořadí Uchazeč IČO 1. Ing. Martin Mlýnek; Tyršova 302, , Pohořelice COMINT s.r.o.; Jana Zajíce 939/8, , Praha Mgr. Tomáš Vokurka, Dis.; Dukelské náměstí 1016, , Dobříš Equica, a.s.; Rubeška 215/1, , Praha Ing. Michal Kopečný; Herálecká II 958/6, , Praha Consulting AR s.r.o.; Sudoměřská 1618/40, , Praha REDECo, spol. s r.o.; Týnská 1053/21, , Praha IPE software s.r.o.; Národního odboje 87, , Paskov DAIN s.r.o.; Na Výsluní 201/13, , Praha Ing. Petr Hortlík; 17. listopadu 596, , Ústí nad Orlicí Popis plnění poskytovaného subdodavatelsky Protože se jedná o rámcovou smlouvu uzavíranou s více uchazeči, liší se u jednotlivých Externích hodnotitelů část plnění zajišťovaného subdodavatelsky. Většina Externích hodnotitelů služby subdodavatele nevyužije. Prostřednictvím subdodavatele bude plnit uchazeč č. 3 Mgr. Tomáš Vokurka, Dis. a uchazeč č. 11 Equica, a.s., a to všechny odborné posudky. 8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena Číslo nabídky 1. Uchazeč Sídlo IČO Ing. Michal Kopečný 2. Ing. Petr Hortlík Mgr. Tomáš Vokurka, Dis. Consulting AR s.r.o. RNDr. Jaroslav HRUBÝ, CSc. 6. COMINT s.r.o REDECo, spol. s r.o. APOGEO Esteem, a.s. Ing. Martin Mlýnek IPE software s.r.o. 11. Equica, a.s. Herálecká II 958/6, , Praha listopadu 596, , Ústí nad Orlicí Dukelské náměstí 1016, , Dobříš Sudoměřská 1618/40, , Praha 3 Francouzská 2/79, , Praha 2 Jana Zajíce 939/8, , Praha 7 Týnská 1053/21, , Praha 1 Rohanské nábřeží 671/15, , Praha 8 Tyršova 302, , Pohořelice Národního odboje 87, , Paskov Rubeška 215/1, , Praha ,- Kč 1 Nabídková cena vč. DPH v Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,64 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,50 Kč ,75 Kč 12. Jiří Andras K Vrcholu 7, , Praha ,- Kč DAIN s.r.o. Na Výsluní 201/13, , Praha ,75 Kč

4 1 není plátcem DPH 9. Vyloučení zájemci či uchazeči z účasti v zadávacím řízení Číslo nabídky Uchazeč IČO 5. RNDr. Jaroslav HRUBÝ, CSc., Francouzská 2/79, , Praha APOGEO Esteem, a.s., Rohanské nábřeží 671/15, , Praha Odůvodnění vyloučení nabídky/uchazeče s pořadovým číslem 5: Zadavatel vyloučil uchazeče RNDr. Jaroslava HRUBÉHO, CSc., se sídlem (místem podnikání) Francouzská 79/2, , Praha 2, IČO: z účasti v zadávacím řízení, protože jeho nabídka nesplnila zákonné požadavky a požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Odůvodnění: Nabídka uchazeče obsahovala podepsaný návrh rámcové smlouvy dle zadávacích podmínek jiné veřejné zakázky, a přestože uchazeč některé údaje opravil propiskou, jiné zůstaly v rozporu se zadávacími podmínkami. Mezi nezhojitelné rozpory patří zejména tyto: záměna přílohy č. 6 rámcové smlouvy, kterou nelze zhojit v záhlaví uvedenou poznámkou zde dále bude dle 2.1, neboť součástí nabídky má být dle 68 odst. 2 ZVZ úplný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nikoli odkaz uchazeče na tento dokument, navíc velmi obecný. Protokol z hodnocení kvality projektu IOP vložený uchazečem č. 5 se zcela liší v kolonkách pro obsahové hodnocení jednotlivých projektů, neboť obsah kolonek se v protokolu vloženém uchazečem č. 5 váže k hodnocení charakteristik projektů v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, nikoli k hodnocení charakteristik projektů zavádění ICT v územní veřejné správě, jak bylo požadováno. chybně uvedená výše rozpočtové částky v článku V odst. 4 rámcové smlouvy určená pro plnění rámcové smlouvy, která v případě vyčerpání zakládá oprávnění zadavatele vypovědět rámcovou smlouvu bez výpovědní doby nebo bez uvedení důvodu. Chybějící příloha č. 6 rámcové smlouvy je přitom nedílnou součástí obchodních podmínek veřejné zakázky, určuje práva a povinnosti budoucích smluvních stran. Proto je nabídka uchazeče nevhodnou nabídkou dle 22 odst. 1 písm. a) ZVZ, tedy nabídkou nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. 9.2 Odůvodnění vyloučení nabídky/uchazeče s pořadovým číslem 8: Zadavatel vyloučil uchazeče APOGEO Esteem, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, , Praha 8, IČO: z účasti v zadávacím řízení, protože uchazeč nepředložil seznam subdodavatelů jako součást nabídky, ačkoliv tak byl dle bodu 8. zadávací dokumentace povinen učinit a na tuto povinnost byl znovu upozorněn i v bodě 10.3 zadávací dokumentace. Odůvodnění: Uchazeč tím nesplnil požadavek dle bodu 8 zadávacích podmínek, podle kterého měl součástí nabídky učinit seznam subdodavatelů, neboť dle písemného vysvětlení nabídky zamýšlel plnit část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč byl na základě Výzvy zadavatele ze dne vyzván k písemnému vysvětlení nabídky v souladu s ustanovením 76 odst. 3 ZVZ, a s tím souvisejícím předložením seznamu subdodavatelů, popřípadě ke zdůvodnění nepředložení seznamu subdodavatelů obchodní společnosti uchazeče, jejichž prostřednictvím zamýšlí plnit předmět veřejné zakázky. 4

5 Uchazeč byl zároveň upozorněn na skutečnost, že s ohledem na ustálenou rozhodovací praxi ÚOHS by vysvětlení nabídky, jež by obsahovalo uvedení nových údajů o subdodavatelích, bylo nutno považovat za nedovolenou změnu nabídky. Uchazeč doručil v písemném vysvětlení nabídky ze dne 16. ledna 2015 (kromě doplnění krycího dopisu a výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku) rovněž seznam subdodavatelů pro realizaci veřejné zakázky, s uvedením obou techniků, jejichž prostřednictvím však uchazeč prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů. Z těchto dokumentů, zejména z předložené rámcové smlouvy o poskytnutí odborných a znaleckých služeb dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi uchazečem a Ing. Folprechtem, vyplývá, že uchazeč zamýšlel použít k plnění veřejné zakázky subdodavatele, a dále z nich vyplývá závazek subdodavatele Ing. Jiřího Folprechta podílet se na plnění části předmětu veřejné zakázky. Doplněné znění seznamu subdodavatelů ale na základě ustanovení 76 odst. 3 ZVZ nelze akceptovat, neboť v takovém případě lze požádat pouze o vysvětlení informací deklarovaných uchazeči v nabídkách. Zadavatel proto shledal nabídku uchazeče za nepřijatelnou, na základě 22 odst. 1 písm. b) ZVZ, neboť nesplnila zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné zakázky. Tento závěr je souladný s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zadavatel výslovně odkazuje na rozhodnutí: a) č.j. ÚOHS-S462/2012/VZ-20214/2012/522/OPi ze dne 26. října 2012 nebo b) č. j. ÚOHS-S58/2013/VZ-9187/2013/512/MVy ze dne 17. května Úřad v obou zmíněných případech rozhoduje shodnou otázku stejným způsobem s odkazem na prvé z citovaných rozhodnutí. 10. Vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny Ze zadávacího řízení nebyla z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučena žádná nabídka. 11. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky Komise provedla hodnocení nabídek v souladu s bodem 12. zadávací dokumentace dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Komise sestavila pořadí jednotlivých nabídek dle výše nabízených hodinových sazeb, a to od nejnižší po nejvyšší. Zadavatel se, poté co přezkoumal zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a podané nabídky, ztotožnil s odborným názorem komise a vybral 10 nejvhodnějších nabídek dle doporučení ve zprávě o posouzení a hodnocení. 12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl použit, jednalo se o otevřené řízení. 5

6 13. Důvod zrušení zadávacího řízení Zadávací řízení nebylo zrušeno. V Praze, dne Ing. Rostislav Mazal v.r. ředitel odboru řízení operačních programů 6

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více