Jakou metodiku použít pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakou metodiku použít pro"

Transkript

1 Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha

2 Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti SW projektů vymezení pojmu metodika a kategorizace metodik rigorózní a agilní metodiky postup výběru metodiky pro konkrétní projekt 2

3 Úspěšnost softwarových projektů dle průzkumů Standish Group 60% úspěšnost definována: projekt dokončen včas, dle rozpočtu, 50% se všemi specifikovanými funkcemi 40% 30% 20% 10% 0% úspěšný 16% 27% 26% 28% 34% 29% 35% neúspěšný 31% 40% 28% 23% 15% 18% 19% s problémy 53% 33% 46% 49% 51% 53% 46% zdroj:chaos Summary

4 Deset kritických faktorů úspěchu projektu 1. nedostatečné zapojení uživatelů do projektu 2. podpora p vedení 3. jasné byznys cíle 4. optimalizace rozsahu projektu 5. agilní procesy 6. zkušenosti s řízením projektu 7. standardní SW infrastruktura 8. dostupnost kvalifikovaných pracovníků 9. formální metodika 10. nástroje zdroj: [JOHNSON,2006]) 4

5 Metodické zdroje v oblasti procesů budování IS/ICT 5

6 Vymezení pojmu metodika Metodika vývoje softwaru Software Development Methodology Metodika vývoje IS IS Development Methodology je definována jako rámec používaný pro strukturalizaci, plánování a řízení procesu vývoje informačního systému. Metodika budování IS/ICT definuje principy, procesy, praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané při vývoji, údržbě a provozu informačního systému, a to jak z hlediska softwarově ě inženýrského, tak z hlediska řízení. zdroj: VOŘÍŠEK, J. a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1.vyd. Praha: Oeconomica, ISBN

7 Stručná historie metodik 70. léta Rozvoj strukturovaných metodik Coad/Yourdon 80. léta Rozvoj komplexních metodik SSADM, Information Engineering 90. léta Rozvoj objektových metodik OMT, Booch, OOSE, Fusion Sjednocování objektových metodik sjednocování notací UML, RUP Odlehčování metodik - agilní metodiky FDD, ASD, XP, Crystal, SCRUM Konvergence tradičních a agilních metodik tradiční metodiky obohacovány o agilní metody agilní metodiky škálovány na větší a distribuované projekty 7

8 Kategorizace metodik zaměření metodiky globální metodiky v rámci celé organizace např. MMDIS, Enterprise Unified Process projektové metodiky týkají se jednoho projektu například RUP rozsah metodiky pokrývající í celý životní cyklus vývoje dílčí metodiky jen část životního cyklu IS např. jen návrh a implementace váha metodiky těžké metodiky podrobný popis, rigorózní lehké metodiky minimálně i ě dostatečná t č metodika přístup k řešení základní paradigma, na kterém je metodika založena strukturované metodiky objektově orientované metodiky metodiky pro komponentový vývoj metodiky pro vývoj orientovaný na služby typ řešení vývoj nového řešení (na zelené louce) integrace řešení rozvoj a rozšíření řešení (upgrade) customizace a implementace typového řešení užití řešení doména představuje předmětnou oblast, na jejíž podporu je IS vytvářen obecný software Content Management Business Intelligence e-commerce a další 8

9 Tradiční a agilní přístupy Tradiční přístupy Agilní přístupy referenční modely procesů modely životního cyklu procesů iterativní ti a inkrementální model agilní metodiky tradiční (rigorózní) metodiky posouzení procesů/organizace 9

10 Důvod vzniku agilních metodik reakce na problémy při použití tradičních metodik v současných projektech turbulentní ekonomické prostředí mění se požadavky na IS nové technologie a nové aplikační domény IS je třeba zavést velmi rychle tradiční metodiky jsou postaveny na písemné formě komunikace - vytvářejí velké množství meziproduktů, a tak se ztrácí hlavní cíl vývoje vytvořit fungující software odpovídající potřebám uživatelů vodopádový model životního cyklu 10

11 Agilní metodiky jsou založeny na iterativním vývoji vycházejí z přesvědčení, že jedinou cestou, jak prověřit správnost navrženého systému, je vyvinout jej co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit iterativní vývoj s velmi krátkými iteracemi dřívější iterace adresují největší rizika výsledkem každé iterace je spustitelný produkt každá iterace zahrnuje integraci a testování Iterace 1 Iterace 2 Iterace 3 11

12 Manifest agilního vývoje softwaru podepsán v únoru 2001 Odhalili jsme lepší způsob vývoje softwaru, sami jej používáme a chceme pomoci i ostatním, aby jej používali. Zt toho pohledu dáváme á přednost: ř individualitám a komunikaci před procesy a nástroji provozuschopnému softwaru před obsažnou dokumentací spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu reakci na změnu před plněním plánu 12

13 Charakteristika agilních metodik lehké metodiky - minimálně dostatečná metodika nepopisují procesy, ale principy a praktiky obsahují málo dokumentace, dávají přednost osobní komunikaci soustředí se na činnosti, které vytvářejí hodnotu, eliminují činnosti, které hodnotu nepřinášejí přesouvají zodpovědnost za definování požadavků na zákazníka jsou založeny na spolupráci zákazníků a vývojářů využívají individualit a silných stránek lidí zdroj: Alpine Ascents International Inc. 13

14 Zástupci agilních metodik původní Dynamic Systems Development Method (DSDM) Adaptive Software Development ( ASD) Feature Driven Development (FDD) Extrémní programování (Extreme Programming, XP) Lean Development Scrum Crystal metodiky Agilní modelování (Agile Modeling) nové Microsoft Solutions Framework (MSF) for Agile Software Development OpenUP 14

15 Dynamic Systems Development Method (DSDM) vznikla ve Velké Británii v první polovině 90 let rozvoj metodiky a její rozšiřování - DSDM konsorcium má ze všech agilních metodik nejlépe propracovaný systém školení a kvalitní dokumentaci je populární jak v Evropě, tak v USA představuje rozšíření praktik rychlého vývoje aplikací (RAD) dynamic - reprezentuje schopnost přizpůsobit se změnám vprůběhu procesu vývoje. zaměřena zejména na softwarově inženýrskou oblast, méně se zabývá oblastí řízení kombinuje přístup rychlého vývoje aplikací (Rapid Application Development) s objektově orientovaným vývojem základní technikou používanou při analýze a návrhu je prototypování přínosem metodiky je řízení jejího rozvoje, propagace, školení a implementace. 15

16 Adaptive Software Development (ASD) představuje filosofické zázemí pro agilní metodiky autorem je Jim Highsmith je silně ovlivněna teorií komplexních adaptivních systémů. Změnám, které nastávají, se nesmíme bránit, ale musíme se na ně adaptovat dynamický cyklus Speculate Collaborate Learn. zdroj Highsmith, J.: Retiring Lifecycle Dinosaurs, Software Testing &Quality Engineering, July/August

17 Lean development autorem je Robert Charette je aplikací principů p známých jako Lean Manufacturing a Total Quality Management na oblast vývoje softwaru je založena na konceptu dynamické stability schopnost přizpůsobit se rychle a efektivně požadavkům (dynamická část) je spojena se schopností vytvářet stabilní, neustále se zlepšující vnitřní procesy, které mají obecnou platnost t a přizpůsobují ů se širokému okruhu produktů. cílem je vytváření softwaru tolerantního ke změnám střetinovou lidskou prací, s třetinovým časem, s třetinou investic do nástrojů a metod, střetinovou námahou přizpůsobit se novému tržnímu prostředí 17

18 Feature-Driven Development (FDD) autory jsou Jeff De Luca a Peter Coad, agilní metodika, která zachovává procesní řízení a zdůrazňuje úlohu modelování při vývoji je založena na iterativním vývoji, který je řízen užitnými vlastnostmi produktu (feature-driven) di zdroj: Feature-Driven Development. Dostupný z WWW: 18

19 Praktiky FDD doménové objektové modelování (Domain Object Modeling), vývoj podle užitných vlastností (Developing by Feature), užitná vlastnost(feature) malá funkce (realizovatelná během 2 týdenní iterace) s hodnotou pro zákazníka vyjádřená ve formátu <akce> <výsledek> <objekt> vlastnictví tříd (Individual Class Ownership), týmy pro užitné vlastnosti (Feature Teams), inspekce (Inspections) pravidelné buildy (Regular Builds), řízení konfigurací (Configuration Management), reporting/viditelnost výsledků (Reporting/Visibility of Results). 19

20 Crystal metodiky autorem je Alistair Cockburn rodina metodik, které jsou určeny ypro různé typy projektů výběr vhodné metodiky z rodiny se provádí na základě : velikosti projektu, kterou určuje počet členů týmu (osa x), důležitosti systému (osa y) třetí rozměr určuje hledisko, pro které je metodika optimalizována (produktivita, trasovatelnost apod.) jednotlivé metodiky jsou pojmenovány podle barev, nejlehčí metodika je nazvána Clear, potom následuje Yellow, Orange, Red, Maroon, Blue, Violet atd. Například Orange je D40 metodika - je určena pro týmy do 40 lidí, kteří sedí v jedné budově a pracují na projektu, který může znamenat větší ztrátu peněz. 20

21 Crystal metodiky zdroj: Cockburn,A.:Crystal, Crystal, the Manifesto, the Methodology Framework 21

22 Scrum autory jsou Ken Schwaber, Jeff Sutherland a Mike Beedle framework pro řízení projektu vývoj SW není definovaný proces, který je možné přesně popsat a opakovat, ale empirický proces empirický proces vyžaduje odlišný styl řízení - vyžaduje konstantní monitorování a adaptaci implementace empirického procesu má 3 pilíře viditelnost do procesu inspekce adaptace Product Owner Team ScrumMaster spravuje seznam požadavků (Product Backlog) tak, aby maximalizoval hodnotu projektu reprezentuje všechny zainteresované kros-funkční skupina lidí, kteří se sami řídí tak, aby v každém sprintu dodali fungující SW zodpovídá za Scrum proces, jeho správnou implementaci a maximalizaci užitku 22

23 Scrum zdroj: Scrum Tutorial, Advanced Development Methods 23

24 Sprint sprint je 30 denní iterace na začátku sprintu se koná Sprint Planning Meeting trvá max. 8 hodin, cíl - definovat Sprint Backlog první 4 hodiny - Product Owner prezentuje požadavky nejvyšší priority v Product Backlogu, tým se dotazuje na obsahu, účel, význam požadavků, nakonec vybere požadavky nejvyšší priority do Sprint Backlogu druhé 4 hodiny tým plánuje Sprint jde o plán předběžný, který se neustále v průběhu sprintu upravuje každý den se koná Scrum Meeting 15 min. na konci sprintu se koná Sprint review e meeting trvá 4 hodiny tým prezentuje, co bylo vyvinuto Sprint retrospective meeting - zlepšení procesu a praktik 24

25 Scrum Stand up meeting umožňuje monitorovat stav projektu, koná se vždy ve stejný čas na stejném místě trvá méně než 30 minut (cílem je 15 minut) vede jej j Scrum master účastní se všichni členové týmu (vývojáři, uživatelé, testeři,..) navštěvují je manažeři, aby věděli o stavu, ale aktivně se neúčastní slouží ke zjištění problémů, ale ne k jejich řešení každý účastník musí zodpovědět 3 otázky co udělal od poslední scrum porady co bude dělat do příští scrum porady jaké překážky mu stojí v cestě 25

26 Extrémní programování XP metodika určená zejména pro malé až středně velké týmy 2 10 programátorů, které vyvíjejí software, jehož zadání není jasné a nebo se mění autory metodiky jsou Kent Beck, Ward Cunningham a Ron Jeffries popis metodiky - Beck, K.: Extrémní programování, Grada, 2002, ISBN hodnoty XP komunikace jednoduchost zpětná vazba odvaha 26

27 Praktiky XP 27

28 Praktiky XP plánovací hra na začátku je stanoven hrubý plán, po každé iteraci se zpřesňuje, zpřesňuje jej zákazník na základě odhadů programátorů nejdříve se řeší ty nejdůležitější požadavky jde o kombinaci byznys priorit a technologických možností malé verze iterativní, přírůstkový vývoj co nejmenší řešení v jedné iteraci pokud se neustále integruje, jsou náklady na uvolnění ě nové verze minimální nepřetržité testování snižuje chybovost, takže po uvolnění verze není nutné dlouho testovat 28

29 Praktiky XP metafora vývoj je řízen metaforou příběhem, jak má systém fungovat pomáhá chápat prvky systému a vztahy mezi nimi něco jako architektura testování automatizované testy testování před kódováním refaktorizace změna struktury systému bez změny jeho chování pro zjednodušení, zpřehlednění, zajištění flexibility 29

30 Praktiky XP jednoduchý návrh nejjednodušší možné řešení žádné budoucí požadavky správný SW má v každém okamžiku tyto vlastnosti: všechny testy fungují neobsahuje duplicitní logiku obsahuje důležité hlášky má co nejméně ě tříd a metod jednoduchý návrh odpovídá hodnotám komunikace složitý návrh se těžko sděluje zpětná vazba ověření správnosti realizací a otestováním odvaha nyní stačí, až bude potřeba víc, dodělá se 30

31 Praktiky XP párové programování programují dva programátoři na1počítači ten, který má klávesnici a myš přemýšlí o implementaci dané metody, druhý přemýšlí strategicky jaké další testy napsat jak zjednodušit implementaci páry jsou dynamické a během dne se mění povzbuzuje komunikaci protože se páry mění, informace se rozšiřuje v týmu vyšší kvalita kódu kontrola, že se nevrátíme ke starým praktikám (nebudeme psát testy, nebudeme refaktorovat) 31

32 Praktiky XP společné vlastnictví kódu každý může provést jakoukoli změnu kdekoli v systému nepřetržitá integrace integrace a buildy několikrát denně udržitelný vývoj 40 hodin týdně, maximálně 1 týden práce přesčas, dovolená zákazník na pracovišti uživatel je stále k dispozici odpovídá na dotazy definuje priority požadavků standardy pro psaní zdrojového kódu všichni dodržují konvence pro psaní zdroj. kódu, které jsou zaměřeny na komunikaci prostřednictvím zdroj. kódu nutný předpoklad pro párové programování a společné vlastnictví kódu 32

33 Agilní modelování autor Scott Ambler umožňuje překonat mýty o modelování lehká metodika pro efektivní modelování postavená na prověřených modelovacích technikách jde o kolekci praktik - doporučení, jak efektivně modelovat je možné ji použít v rámci jiných metodik (RUP, XP, SCRUM, FDD,... 33

34 OpenUP minimálně dostatečná, ale kompletní metodika pro vývoj SW přizpůsobitelná a rozšiřitelná zeštíhlený Unified Process založena na iterativním a inkrementálním životním cyklu, případech užití, řízení rizik a architektuře oddělení znovupoužitelného metodického obsahu od jeho použití v procesu nástroj Eclipse Process Framework Composer umožňuje snadnou konfiguraci metodiky ve formě metodických doplňků a balíčků 34

35 Porovnání tradičních a agilních metodik tradiční metodiky agilní metodiky vých hodiska SW procesy lze standardizovat požadavky je možné definovat předem SW procesy není účelné standardizovat předem ř jen hrubé požadavky přesně definované procesy, činnosti, artefakty jen generativní pravidla, praktiky a principy standardní projekty velké projekty výzkumné projekty rychlé projekty menší týmy 35

36 Předpoklady agilního vývoje zákazník je součástí týmu a je k dispozici denně malý tým max. 8 vývojářů v jedné místnosti vysoká kvalita vývojářů dokumentace a modely nehrají při vývoji klíčovou roli požadavky a prostředí se mění v průběhu vývoje vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů cílem není znovupoužitelnost t Omezení agilního vývoje omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje omezená podpora subdodavatelů omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu omezená podpora pro vývoj kritických aplikací omezená podpora pro vývoj velkého komplexního softwaru 36

37 Současný stav používání agilních metodik ve světě Agile Alliance, řada konferencí nejvýznamnější konference Agile průzkumy zaměřené na používání agilních metodik průzkum organizovaný Agile Alliance a VersionOne Scott Ambler realizoval v r. 2006, 2007 a 2008 průzkum míry používání agilních metodik rok provádění průzkumu počet respondentů agilní techniky agilní metodiky nejpopulárnější metodiky Dr. Dobb s Journal and Software Development mailing lists 65 % 41 % XP (954) FDD (502) Scrum (460) % Dr. Dobb s Journal % Dr. Dobb s Journal zdroj: Results from Scott Ambler s March 2006 Agile Adoption Rate Survey, Results from Scott Ambler s March 2007 Agile Adoption Survey, Results from Scott Ambler s February 2008 Agile Adoption Survey posted at 37

38 The state of Agile Development 2009 průzkum realizovaný VersionOne 2570 účastníků z 88 zemí zdroj: The state of Agile Development 2009, VersionOne 38

39 The state of Agile Development 2009 zdroj: The state of Agile Development 2009, VersionOne 39

40 The state of Agile Development 2009 zdroj: The state of Agile Development 2009, VersionOne 40

41 Současný stav používání agilních metodik v České republice průzkum používání agilních metodik v ČR v roce 2006 většina firem veřejné metodiky nepoužívá a nahrazuje je firemními standardy nebo projekty řídí ad-hoc rozsah znalostí o metodikách, zejména agilních je v praxi nízký Znalost agilních metodik XP 5% jiná 5% Použití metodik pokročilá 19% žádná 19% RUP 19% žádná 14% základní 24% nízká 38% firemní standardy 57% v posledním době se situace mění - začínají se používat agilní metodiky zejména Scrum a Extrémní programování založeno Agilní konsorcium 41

42 Nástroje pro agilní vývoj agilní vývoj nevyžaduje nutně používání nástrojů v posledních letech - řada nástrojů, které podporují agilní vývoj řízení projektu nástroje pro kontinuální integraci a sestavování produktu automatizované testy Rally Software Development, VersionOne (produkt V1) ThoughtWorks (produkt Mingle) IBM Rational Method Composer Eclipse Process Framework Composer Rational Team Concert Express postaven na nové platformě Jazz 42

43 Zlatá střední cesta původně byly agilní metodiky velmi antagonistické vůči tradičním přístupům postupně se ukazuje, že je možné oba přístupy kombinovat tradiční metodiky je možné odlehčit a aplikovat v jejich rámci některý z agilních přístupů na druhé straně je snaha použít agilní metodiky na větší projekty projekty vyvíjené distribuovanými týmy projekty větší důležitosti proto je třeba je více formalizovat a doplnit nové praktiky 43

44 Výběr metodiky metodika použitá na projektu patří mezi 10 kritických faktorů úspěšnosti projektu metodik je velké množství, liší se svými vlastnostmi a použitelností pro určité typy projektů význam výběru metodiky pro konkrétní projekt 44

45 Návrh systému hodnocení a výběru metodik METES Methodology Evaluation System 45

46 Kritéria systému METES Výběrová kritéria Kritéria skupiny Produkt Doplňková kritéria Kritéria skupiny Proces Rozsah Důležitost produktu Model životního cyklu Délka projektu Role Stálost požadavků Podrobnost popisu procesu Znovupoužitelnost Dokumenty Velikost řešení Metriky Řízení kvality Kritéria skupiny Lidé Kritéria skupiny Podpora Zkušenost manažera projektu Celistvost zdrojů Dostupnost Kvalifikace členů týmu Podpora metodiky SW nástroji Motivace členů týmu Podpora zavedení metodiky Dostupnost uživatelů Přizpůsobení metodiky Velikost týmu Výuka na vysokých školách Rozmístění Školení a certifikace Lokalizace 46

47 Hodnocení metodik 6 vybraných současných metodik Rational Unified Process (RUP) OpenUP Feature driven development (FDD) Scrum Extrémní programování (XP ) Microsoft Solutions Framework for CMMI Process Improvement každá metodika je krátce charakterizována jsou ohodnocena jednotlivá kritéria výsledky hodnocení jsou znázorněny graficky BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN

48 Metodika OpenUP grafické vyjádření hodnot kritérií skupiny Produkt a Lidé minimální a maximální hodnoty kritérií optimální hodnoty kritérií 48

49 Metodika OpenUP grafické vyjádření hodnot kritérií skupiny Proces a Podpora 49

50 Metodika OpenUP pokrytí procesů referenčního modelu ISO/IEC

51 Postup výběru metodiky 3 kroky 1. stanovení hodnot výběrových kritérií (Produkt a Lidé) pro daný projekt 2. výběr použitelných metodik pro daný projekt hodnoty klíčových výběrových ý kritérií projektu musí být v rámci minimální a maximální hodnoty kritéria pro metodiku 3. výběr doporučené metodiky na základě velikosti odchylek hodnot projektových výběrových kritérií od optimálních hodnot a hodnot doplňkových kritérií 51

52 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 1 stanovení hodnot výběrových kritérií pro daný projekt Projekt SampleIS hodnoty kritérií Důležitost produktu 2 Délka projektu 3 Stálost požadavků 2 Znovupoužitelnost 4 Velikost řešení 3 Zkušenost manažera projektu 1 Kvalifikace členů týmu 1 Motivace členů týmu 1 Dostupnost uživatelů 3 Velikost týmu 0 Rozmístění 0 52

53 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 2 posouzení metodiky RUP výběr použitelných metodik pro daný projekt hodnoty klíčových výběrových kritérií projektu musí být v rámci minimální a maximální hodnoty kritéria pro metodiku za vzdálenost vážené abs. RUP RUP RUP RUP Projekt hranicemi od optim. hodnoty váhy min max opt SampleIS extrémů hodnoty vzdáleností Důležitost produktu 0, ,656 Délka projektu 0, ,133 Stálost požadavků 0, Znovupoužitelnost 0, ,033 Velikost řešení 0, ,077 Zkušenost manažera projektu 0, ,045 Kvalifikace členů týmu 0, ,081 Motivace členů týmu 0, ,059 Dostupnost uživatelů 0, ,2 Velikost týmu 0, ,843 Rozmístění 0, ,565 1,000 2,692 53

54 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 2 - posouzení metodiky OpenUP výběr použitelných metodik pro daný projekt hodnoty klíčových výběrových kritérií projektu musí být v rámci minimální a maximální hodnoty kritéria pro metodiku OpenUP váhy Open UP min Open UP max Open UP opt Projekt SampleIS za hranicemi extrémů vzdálenost vážené abs. od optim. hodnoty hodnoty vzdáleností Důležitost produktu 0, Délka projektu 0, ,133 Stálost požadavků 0, ,041 Znovupoužitelnost 0, ,066 Velikost řešení 0, ,039 Zkušenost manažera projektu , ,045 Kvalifikace členů týmu 0, ,081 Motivace členů týmu 0, ,059 Dostupnost uživatelů 0, Velikost týmu 0, ,337 Rozmístění 0, ,113 1,000 0, není klíčové výběrové kritérium

55 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 2 - shrnutí, krok 3 seznam použitelných metodik OpenUP Krok 3 výběr doporučené č metodiky na základě velikosti odchylek hodnot projektových výběrových kritérií od optimálních hodnot pro metodiku čím nižší hodnota, tím lepší Projekt SampleIS za hranicemi kličových kritérií vážený součet abs. hodnot vzdáleností od optima RUP 2,692 OpenUP 0,914 FDD 1,644 Scrum 1,935 XP 1,428 MSF 2,733 55

56 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 3 - výběr doporučené metodiky posouzení hodnot doplňkových kritérií váha kritéria RUP RUP vážený OpenUP OpenUP vážený FDD vážený Scrum Scrum vážený XP XP vážený MSF CMMI MSF CMMI vážený Kritérium FDD Rozsah 0, , , , , , ,256 Model životního cyklu 0, , , , , , ,355 Role 0, , , , , , ,079 Podrobnost popisu procesu 0, , , , , , ,296 Dokumenty ou 0, , , , , , ,106 Metriky 0, , , , , , ,089 Řízení kvality 0, , , , , , ,192 Celistvost zdrojů 0, , , , , , ,780 Dostupnost t , , , , , , ,585 Podpora metodiky SW nástroji 0, , , , , , ,318 Podpora zavedení metodiky 0, , , , , , ,077 Přizpůsobení metodiky 0, , , , , , ,154 Výuka na vysokých školách 0, , , , , , ,046 Školení a certifikace 0, , , , , , ,124 Lokalizace 0, , , , , , , , , , , , ,457 56

57 Děkuji za pozornost

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Alena Buchalcevová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra informačních technologií

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Metodický rámec budování IS/ICT

Metodický rámec budování IS/ICT Metodický rámec budování IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 30 00 Praha 3 email: buchalc@vse.cz Abstrakt Článek popisuje metodický rámec pro budování

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16 23. ISBN 978-80-248-1427-8. AGILNÍ

Více

EXIN Agile Scrum Foundation Příručka ke zkoušce. Vydání

EXIN Agile Scrum Foundation Příručka ke zkoušce. Vydání EXIN Agile Scrum Foundation Příručka ke zkoušce Vydání 201608 Copyright 2016 EXIN Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být zveřejněna, reprodukována, kopírována nebo uložena v systému

Více

ČÍM MOHOU PŘISPĚT NEJZÁMĚJŠÍ AGILNÍ METODIKY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJOVÉHO PROCESU?

ČÍM MOHOU PŘISPĚT NEJZÁMĚJŠÍ AGILNÍ METODIKY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJOVÉHO PROCESU? ČÍM MOHOU PŘISPĚT NEJZÁMĚJŠÍ AGILNÍ METODIKY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJOVÉHO PROCESU? HOW WELL-KNOWN AGILE METHODOLOGIES CAN CONTRIBUTE TO A SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS? Robert Pergl, Zdeněk Struska Abstrakt:

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

Citace článku. Alena Buchalcevová, Jan Kučera. Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4, Praha 3

Citace článku. Alena Buchalcevová, Jan Kučera. Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4, Praha 3 Citace článku BUCHALCEVOVÁ, Alena, KUČERA, Jan. Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 2, s. 42 54. ISSN 1210-9479 Hodnocení metodik vývoje

Více

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz 6INF2 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery, ) Vznik ucelených řešení na bázi IS bez přítomnosti lidí

Více

Stav používání agilních metodik v ČR

Stav používání agilních metodik v ČR Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze buchalc@vse.cz Abstrakt: Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v prostředí neustálých změn vyhovovat

Více

RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK

RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK JAROSLAV.ZACEK@OSU.CZ TRADIČNÍ VS. ITERATIVNÍ PŘÍSTUPY Vodopádové principy Iterativní (agilní principy) Zaměřen na procesy, předpokládá jejich opakovatelnost. Zaměřen

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické vpraze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Agilní metodiky programování DAQařídicích aplikací Praha, 2011 Autor: Adam Hamr Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Praktické zkušenosti s nasazením agilní metodiky SCRUM při vývoji středně rozsáhlého softwarového projektu. Dušan Juhás

Praktické zkušenosti s nasazením agilní metodiky SCRUM při vývoji středně rozsáhlého softwarového projektu. Dušan Juhás Praktické zkušenosti s nasazením agilní metodiky SCRUM při vývoji středně rozsáhlého softwarového projektu. Dušan Juhás Motivace Vybrali jsme nový webový framework a potřebovali ho ověřit na reálné aplikaci

Více

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci

Více

Novinky v UML 2.5 a agilní modelování

Novinky v UML 2.5 a agilní modelování Novinky v UML 2.5 a agilní modelování Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro AIS 15. října 2015 Marek Rychlý Novinky v UML

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Životní cyklus vývoje SW. Informační

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Jaký má být dnes vývoj softwaru - business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented?

Jaký má být dnes vývoj softwaru - business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Citace článku: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Jaký má být dnes vývoj softwaru business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Monínec 15.05.2005 18.05.2005. In: RUDOLF, Vladimír,

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Aplikovaná informatika. Moderní metody řízení softwarových projektů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Aplikovaná informatika. Moderní metody řízení softwarových projektů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Aplikovaná informatika Moderní metody řízení softwarových projektů bakalářská práce Autor: Vlastimil Dvořák Vedoucí práce:

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství Přemysl Brada Cíle předmětu Organizační informace Opakování Cíl předmětu Praktické zkušenosti sw proces a iterativní vývoj jaksi mimochodem

Více

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013 PRŮZKUM 2013... aneb jak jsme na tom s agilem PRŮZKUM 2013 ETNETERA & AGILE V KOSTCE V dnešní době již téměř každý volnonožec, každá firmička, firma či korporace slyšeli aspoň něco málo o Agilu. O tak

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, Praha 3 E-mail: buchalc@vse.cz PODNICÍCH. 1. Úvod

Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, Praha 3 E-mail: buchalc@vse.cz PODNICÍCH. 1. Úvod Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování softwarových procesů ve velmi malých podnicích. Liberec 06.11.2008 07.11.2008. In: Liberecké informatické fórum. Liberec : TU, 2008, s. 12 19. ISBN 978-80-7372-408-5.

Více

Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování

Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování Alena Buchalcevová, Jan Kučera Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4, Praha 3 buchalc@vse.cz Abstrakt Kvalita

Více

8 Přehled OO metodik (metod, metodologií)

8 Přehled OO metodik (metod, metodologií) 8 Přehled OO metodik (metod, metodologií) 8.1 OO metodiky konce 80. a začátku 90.let - všechny populární OO metodiky předpokládají, že: a) zadavatel jasný názor na svoje požadavky, b) zadavatel a vývojáři

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyuţití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení Bc. Květoslava Bartůňková Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

2 Životní cyklus programového díla

2 Životní cyklus programového díla 2 Životní cyklus programového díla Typické etapy: 1. Specifikace požadavků - specifikace problému - analýza požadavků 2. Vývoj programu - návrh - kódování (programování) 3. Verifikace a validace 4. Provoz

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu Životní cykly Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu Vývoje produktu Implementace produktu 1. Identifikace problému potřeba nového systému/služby

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 8. přednáška Ing. Radek Kočí, Ph.D. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Dnešní téma Implementace a testování

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky Vývoj IS 4.blok Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda 2 So 29.3.2014 8:00 11:15 306 procesy při vývoji SW referenční model procesů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o

Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, Diagram nebo text? Jaká je role analytika při vývoji SW? Most mezi zákazníkem a vývojáři Jaké má analytik prostředky? Diagramy, vizuální modelování Jaká je zkušenost

Více

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008 1 Outsourcing jako business model Práce v týmu Procesy a řízení lidí v outsourcingu Metodologie Agile SCRUM 2 Proč firmy hledají outsourcing? Levnější (?) Nedostatek vlastních

Více

Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru

Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru Bakalářská práce Autor: Lukáš Vojtek, DiS. Informační technologie,

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 Obsah Předmluva 11 Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 KAPITOLA 1 Úvod do architektury softwaru 15 Použití procesu 16 Stručný popis

Více

KAPITOLA 3. Základy metody. V této kapitole: Klíčové koncepty Obsah metody Proces Shrnutí

KAPITOLA 3. Základy metody. V této kapitole: Klíčové koncepty Obsah metody Proces Shrnutí KAPITOLA 3 Základy metody V této kapitole: Klíčové koncepty Obsah metody Proces Shrnutí 50 Kapitola 3: Základy metody Po seznámení s vybranými základními koncepty můžeme nyní přejít k některým podrobnostem,

Více

Agilní a tradiční metodiky. v projektovém řízení

Agilní a tradiční metodiky. v projektovém řízení Masarykova univerzita Fakulta informatiky Agilní a tradiční metodiky v projektovém řízení Diplomová práce Ing. Jakub Pejchal Brno, 2015 Prohlášení o autorství Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček Návrh IS - UML Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ UML UML není metodikou ani programovacím jazykem, je to pouze vizuální modelovací nastroj pro objektově orientované systémy.

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

IBA CZ průmyslový partner FI MU

IBA CZ průmyslový partner FI MU IBA CZ průmyslový partner FI MU Petr Adámek O společnosti IBA Group IBA Group selected for Global Services 100 in the categories: TOP 5 TO WATCH IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE rating 2. IBA založena v roce

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Testování software. Jaroslav Žáček

Testování software. Jaroslav Žáček Testování software Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Testování Obsáhlá disciplína, existuje spoustu pohledů Problém při nastavení míry kvality Kvalita: Schopnost objektu být

Více

Význam měřm. Mgr. Anna Borovcová doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. VŠE Praha

Význam měřm. Mgr. Anna Borovcová doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. VŠE Praha Význam měřm ěření v testování softwaru Mgr. Anna Borovcová doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D VŠE Praha Motivace The Standish Group reporty za roky 1994 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009 Úspěšných

Více

ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha buchalc@vse.cz

ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha buchalc@vse.cz Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodický vzor pro servisně orientovaný vývoj. Praha 23.11.2006 24.11.2006. In: Objekty 2006. Praha : PEF ČZU, 2006, s. 153 161. ISBN 80-213-1568-7. Metodický vzor pro servisně

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Průzkum stavu procesního řízení ve veřejné správěčr a SR

Průzkum stavu procesního řízení ve veřejné správěčr a SR 4. konference kvality ve veřejné správě, Karlovy Vary, 24.1.2008 Průzkum stavu procesního řízení Václav Řepa katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze repa@vse.cz Václav Řepa a veřejná

Více

Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru

Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru Bakalářská práce Autor: Lukáš Vojtek, DiS. Informační technologie,

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru

SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Studentská 84, 532 10 Pardubice Email: pavel.jirava@upce.cz Abstrakt:

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Management informační bezpečnosti

Management informační bezpečnosti Management informační bezpečnosti Definice V Brně dne 3. října 2013 Definice Common Criterta ITIL COBIT CRAMM Přiměřená ábezpečnostč Management informační bezpečnosti 2 Common Criteria Common Criteria

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více