Jakou metodiku použít pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakou metodiku použít pro"

Transkript

1 Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha

2 Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti SW projektů vymezení pojmu metodika a kategorizace metodik rigorózní a agilní metodiky postup výběru metodiky pro konkrétní projekt 2

3 Úspěšnost softwarových projektů dle průzkumů Standish Group 60% úspěšnost definována: projekt dokončen včas, dle rozpočtu, 50% se všemi specifikovanými funkcemi 40% 30% 20% 10% 0% úspěšný 16% 27% 26% 28% 34% 29% 35% neúspěšný 31% 40% 28% 23% 15% 18% 19% s problémy 53% 33% 46% 49% 51% 53% 46% zdroj:chaos Summary

4 Deset kritických faktorů úspěchu projektu 1. nedostatečné zapojení uživatelů do projektu 2. podpora p vedení 3. jasné byznys cíle 4. optimalizace rozsahu projektu 5. agilní procesy 6. zkušenosti s řízením projektu 7. standardní SW infrastruktura 8. dostupnost kvalifikovaných pracovníků 9. formální metodika 10. nástroje zdroj: [JOHNSON,2006]) 4

5 Metodické zdroje v oblasti procesů budování IS/ICT 5

6 Vymezení pojmu metodika Metodika vývoje softwaru Software Development Methodology Metodika vývoje IS IS Development Methodology je definována jako rámec používaný pro strukturalizaci, plánování a řízení procesu vývoje informačního systému. Metodika budování IS/ICT definuje principy, procesy, praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané při vývoji, údržbě a provozu informačního systému, a to jak z hlediska softwarově ě inženýrského, tak z hlediska řízení. zdroj: VOŘÍŠEK, J. a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1.vyd. Praha: Oeconomica, ISBN

7 Stručná historie metodik 70. léta Rozvoj strukturovaných metodik Coad/Yourdon 80. léta Rozvoj komplexních metodik SSADM, Information Engineering 90. léta Rozvoj objektových metodik OMT, Booch, OOSE, Fusion Sjednocování objektových metodik sjednocování notací UML, RUP Odlehčování metodik - agilní metodiky FDD, ASD, XP, Crystal, SCRUM Konvergence tradičních a agilních metodik tradiční metodiky obohacovány o agilní metody agilní metodiky škálovány na větší a distribuované projekty 7

8 Kategorizace metodik zaměření metodiky globální metodiky v rámci celé organizace např. MMDIS, Enterprise Unified Process projektové metodiky týkají se jednoho projektu například RUP rozsah metodiky pokrývající í celý životní cyklus vývoje dílčí metodiky jen část životního cyklu IS např. jen návrh a implementace váha metodiky těžké metodiky podrobný popis, rigorózní lehké metodiky minimálně i ě dostatečná t č metodika přístup k řešení základní paradigma, na kterém je metodika založena strukturované metodiky objektově orientované metodiky metodiky pro komponentový vývoj metodiky pro vývoj orientovaný na služby typ řešení vývoj nového řešení (na zelené louce) integrace řešení rozvoj a rozšíření řešení (upgrade) customizace a implementace typového řešení užití řešení doména představuje předmětnou oblast, na jejíž podporu je IS vytvářen obecný software Content Management Business Intelligence e-commerce a další 8

9 Tradiční a agilní přístupy Tradiční přístupy Agilní přístupy referenční modely procesů modely životního cyklu procesů iterativní ti a inkrementální model agilní metodiky tradiční (rigorózní) metodiky posouzení procesů/organizace 9

10 Důvod vzniku agilních metodik reakce na problémy při použití tradičních metodik v současných projektech turbulentní ekonomické prostředí mění se požadavky na IS nové technologie a nové aplikační domény IS je třeba zavést velmi rychle tradiční metodiky jsou postaveny na písemné formě komunikace - vytvářejí velké množství meziproduktů, a tak se ztrácí hlavní cíl vývoje vytvořit fungující software odpovídající potřebám uživatelů vodopádový model životního cyklu 10

11 Agilní metodiky jsou založeny na iterativním vývoji vycházejí z přesvědčení, že jedinou cestou, jak prověřit správnost navrženého systému, je vyvinout jej co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit iterativní vývoj s velmi krátkými iteracemi dřívější iterace adresují největší rizika výsledkem každé iterace je spustitelný produkt každá iterace zahrnuje integraci a testování Iterace 1 Iterace 2 Iterace 3 11

12 Manifest agilního vývoje softwaru podepsán v únoru 2001 Odhalili jsme lepší způsob vývoje softwaru, sami jej používáme a chceme pomoci i ostatním, aby jej používali. Zt toho pohledu dáváme á přednost: ř individualitám a komunikaci před procesy a nástroji provozuschopnému softwaru před obsažnou dokumentací spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu reakci na změnu před plněním plánu 12

13 Charakteristika agilních metodik lehké metodiky - minimálně dostatečná metodika nepopisují procesy, ale principy a praktiky obsahují málo dokumentace, dávají přednost osobní komunikaci soustředí se na činnosti, které vytvářejí hodnotu, eliminují činnosti, které hodnotu nepřinášejí přesouvají zodpovědnost za definování požadavků na zákazníka jsou založeny na spolupráci zákazníků a vývojářů využívají individualit a silných stránek lidí zdroj: Alpine Ascents International Inc. 13

14 Zástupci agilních metodik původní Dynamic Systems Development Method (DSDM) Adaptive Software Development ( ASD) Feature Driven Development (FDD) Extrémní programování (Extreme Programming, XP) Lean Development Scrum Crystal metodiky Agilní modelování (Agile Modeling) nové Microsoft Solutions Framework (MSF) for Agile Software Development OpenUP 14

15 Dynamic Systems Development Method (DSDM) vznikla ve Velké Británii v první polovině 90 let rozvoj metodiky a její rozšiřování - DSDM konsorcium má ze všech agilních metodik nejlépe propracovaný systém školení a kvalitní dokumentaci je populární jak v Evropě, tak v USA představuje rozšíření praktik rychlého vývoje aplikací (RAD) dynamic - reprezentuje schopnost přizpůsobit se změnám vprůběhu procesu vývoje. zaměřena zejména na softwarově inženýrskou oblast, méně se zabývá oblastí řízení kombinuje přístup rychlého vývoje aplikací (Rapid Application Development) s objektově orientovaným vývojem základní technikou používanou při analýze a návrhu je prototypování přínosem metodiky je řízení jejího rozvoje, propagace, školení a implementace. 15

16 Adaptive Software Development (ASD) představuje filosofické zázemí pro agilní metodiky autorem je Jim Highsmith je silně ovlivněna teorií komplexních adaptivních systémů. Změnám, které nastávají, se nesmíme bránit, ale musíme se na ně adaptovat dynamický cyklus Speculate Collaborate Learn. zdroj Highsmith, J.: Retiring Lifecycle Dinosaurs, Software Testing &Quality Engineering, July/August

17 Lean development autorem je Robert Charette je aplikací principů p známých jako Lean Manufacturing a Total Quality Management na oblast vývoje softwaru je založena na konceptu dynamické stability schopnost přizpůsobit se rychle a efektivně požadavkům (dynamická část) je spojena se schopností vytvářet stabilní, neustále se zlepšující vnitřní procesy, které mají obecnou platnost t a přizpůsobují ů se širokému okruhu produktů. cílem je vytváření softwaru tolerantního ke změnám střetinovou lidskou prací, s třetinovým časem, s třetinou investic do nástrojů a metod, střetinovou námahou přizpůsobit se novému tržnímu prostředí 17

18 Feature-Driven Development (FDD) autory jsou Jeff De Luca a Peter Coad, agilní metodika, která zachovává procesní řízení a zdůrazňuje úlohu modelování při vývoji je založena na iterativním vývoji, který je řízen užitnými vlastnostmi produktu (feature-driven) di zdroj: Feature-Driven Development. Dostupný z WWW: 18

19 Praktiky FDD doménové objektové modelování (Domain Object Modeling), vývoj podle užitných vlastností (Developing by Feature), užitná vlastnost(feature) malá funkce (realizovatelná během 2 týdenní iterace) s hodnotou pro zákazníka vyjádřená ve formátu <akce> <výsledek> <objekt> vlastnictví tříd (Individual Class Ownership), týmy pro užitné vlastnosti (Feature Teams), inspekce (Inspections) pravidelné buildy (Regular Builds), řízení konfigurací (Configuration Management), reporting/viditelnost výsledků (Reporting/Visibility of Results). 19

20 Crystal metodiky autorem je Alistair Cockburn rodina metodik, které jsou určeny ypro různé typy projektů výběr vhodné metodiky z rodiny se provádí na základě : velikosti projektu, kterou určuje počet členů týmu (osa x), důležitosti systému (osa y) třetí rozměr určuje hledisko, pro které je metodika optimalizována (produktivita, trasovatelnost apod.) jednotlivé metodiky jsou pojmenovány podle barev, nejlehčí metodika je nazvána Clear, potom následuje Yellow, Orange, Red, Maroon, Blue, Violet atd. Například Orange je D40 metodika - je určena pro týmy do 40 lidí, kteří sedí v jedné budově a pracují na projektu, který může znamenat větší ztrátu peněz. 20

21 Crystal metodiky zdroj: Cockburn,A.:Crystal, Crystal, the Manifesto, the Methodology Framework 21

22 Scrum autory jsou Ken Schwaber, Jeff Sutherland a Mike Beedle framework pro řízení projektu vývoj SW není definovaný proces, který je možné přesně popsat a opakovat, ale empirický proces empirický proces vyžaduje odlišný styl řízení - vyžaduje konstantní monitorování a adaptaci implementace empirického procesu má 3 pilíře viditelnost do procesu inspekce adaptace Product Owner Team ScrumMaster spravuje seznam požadavků (Product Backlog) tak, aby maximalizoval hodnotu projektu reprezentuje všechny zainteresované kros-funkční skupina lidí, kteří se sami řídí tak, aby v každém sprintu dodali fungující SW zodpovídá za Scrum proces, jeho správnou implementaci a maximalizaci užitku 22

23 Scrum zdroj: Scrum Tutorial, Advanced Development Methods 23

24 Sprint sprint je 30 denní iterace na začátku sprintu se koná Sprint Planning Meeting trvá max. 8 hodin, cíl - definovat Sprint Backlog první 4 hodiny - Product Owner prezentuje požadavky nejvyšší priority v Product Backlogu, tým se dotazuje na obsahu, účel, význam požadavků, nakonec vybere požadavky nejvyšší priority do Sprint Backlogu druhé 4 hodiny tým plánuje Sprint jde o plán předběžný, který se neustále v průběhu sprintu upravuje každý den se koná Scrum Meeting 15 min. na konci sprintu se koná Sprint review e meeting trvá 4 hodiny tým prezentuje, co bylo vyvinuto Sprint retrospective meeting - zlepšení procesu a praktik 24

25 Scrum Stand up meeting umožňuje monitorovat stav projektu, koná se vždy ve stejný čas na stejném místě trvá méně než 30 minut (cílem je 15 minut) vede jej j Scrum master účastní se všichni členové týmu (vývojáři, uživatelé, testeři,..) navštěvují je manažeři, aby věděli o stavu, ale aktivně se neúčastní slouží ke zjištění problémů, ale ne k jejich řešení každý účastník musí zodpovědět 3 otázky co udělal od poslední scrum porady co bude dělat do příští scrum porady jaké překážky mu stojí v cestě 25

26 Extrémní programování XP metodika určená zejména pro malé až středně velké týmy 2 10 programátorů, které vyvíjejí software, jehož zadání není jasné a nebo se mění autory metodiky jsou Kent Beck, Ward Cunningham a Ron Jeffries popis metodiky - Beck, K.: Extrémní programování, Grada, 2002, ISBN hodnoty XP komunikace jednoduchost zpětná vazba odvaha 26

27 Praktiky XP 27

28 Praktiky XP plánovací hra na začátku je stanoven hrubý plán, po každé iteraci se zpřesňuje, zpřesňuje jej zákazník na základě odhadů programátorů nejdříve se řeší ty nejdůležitější požadavky jde o kombinaci byznys priorit a technologických možností malé verze iterativní, přírůstkový vývoj co nejmenší řešení v jedné iteraci pokud se neustále integruje, jsou náklady na uvolnění ě nové verze minimální nepřetržité testování snižuje chybovost, takže po uvolnění verze není nutné dlouho testovat 28

29 Praktiky XP metafora vývoj je řízen metaforou příběhem, jak má systém fungovat pomáhá chápat prvky systému a vztahy mezi nimi něco jako architektura testování automatizované testy testování před kódováním refaktorizace změna struktury systému bez změny jeho chování pro zjednodušení, zpřehlednění, zajištění flexibility 29

30 Praktiky XP jednoduchý návrh nejjednodušší možné řešení žádné budoucí požadavky správný SW má v každém okamžiku tyto vlastnosti: všechny testy fungují neobsahuje duplicitní logiku obsahuje důležité hlášky má co nejméně ě tříd a metod jednoduchý návrh odpovídá hodnotám komunikace složitý návrh se těžko sděluje zpětná vazba ověření správnosti realizací a otestováním odvaha nyní stačí, až bude potřeba víc, dodělá se 30

31 Praktiky XP párové programování programují dva programátoři na1počítači ten, který má klávesnici a myš přemýšlí o implementaci dané metody, druhý přemýšlí strategicky jaké další testy napsat jak zjednodušit implementaci páry jsou dynamické a během dne se mění povzbuzuje komunikaci protože se páry mění, informace se rozšiřuje v týmu vyšší kvalita kódu kontrola, že se nevrátíme ke starým praktikám (nebudeme psát testy, nebudeme refaktorovat) 31

32 Praktiky XP společné vlastnictví kódu každý může provést jakoukoli změnu kdekoli v systému nepřetržitá integrace integrace a buildy několikrát denně udržitelný vývoj 40 hodin týdně, maximálně 1 týden práce přesčas, dovolená zákazník na pracovišti uživatel je stále k dispozici odpovídá na dotazy definuje priority požadavků standardy pro psaní zdrojového kódu všichni dodržují konvence pro psaní zdroj. kódu, které jsou zaměřeny na komunikaci prostřednictvím zdroj. kódu nutný předpoklad pro párové programování a společné vlastnictví kódu 32

33 Agilní modelování autor Scott Ambler umožňuje překonat mýty o modelování lehká metodika pro efektivní modelování postavená na prověřených modelovacích technikách jde o kolekci praktik - doporučení, jak efektivně modelovat je možné ji použít v rámci jiných metodik (RUP, XP, SCRUM, FDD,... 33

34 OpenUP minimálně dostatečná, ale kompletní metodika pro vývoj SW přizpůsobitelná a rozšiřitelná zeštíhlený Unified Process založena na iterativním a inkrementálním životním cyklu, případech užití, řízení rizik a architektuře oddělení znovupoužitelného metodického obsahu od jeho použití v procesu nástroj Eclipse Process Framework Composer umožňuje snadnou konfiguraci metodiky ve formě metodických doplňků a balíčků 34

35 Porovnání tradičních a agilních metodik tradiční metodiky agilní metodiky vých hodiska SW procesy lze standardizovat požadavky je možné definovat předem SW procesy není účelné standardizovat předem ř jen hrubé požadavky přesně definované procesy, činnosti, artefakty jen generativní pravidla, praktiky a principy standardní projekty velké projekty výzkumné projekty rychlé projekty menší týmy 35

36 Předpoklady agilního vývoje zákazník je součástí týmu a je k dispozici denně malý tým max. 8 vývojářů v jedné místnosti vysoká kvalita vývojářů dokumentace a modely nehrají při vývoji klíčovou roli požadavky a prostředí se mění v průběhu vývoje vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů cílem není znovupoužitelnost t Omezení agilního vývoje omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje omezená podpora subdodavatelů omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu omezená podpora pro vývoj kritických aplikací omezená podpora pro vývoj velkého komplexního softwaru 36

37 Současný stav používání agilních metodik ve světě Agile Alliance, řada konferencí nejvýznamnější konference Agile průzkumy zaměřené na používání agilních metodik průzkum organizovaný Agile Alliance a VersionOne Scott Ambler realizoval v r. 2006, 2007 a 2008 průzkum míry používání agilních metodik rok provádění průzkumu počet respondentů agilní techniky agilní metodiky nejpopulárnější metodiky Dr. Dobb s Journal and Software Development mailing lists 65 % 41 % XP (954) FDD (502) Scrum (460) % Dr. Dobb s Journal % Dr. Dobb s Journal zdroj: Results from Scott Ambler s March 2006 Agile Adoption Rate Survey, Results from Scott Ambler s March 2007 Agile Adoption Survey, Results from Scott Ambler s February 2008 Agile Adoption Survey posted at 37

38 The state of Agile Development 2009 průzkum realizovaný VersionOne 2570 účastníků z 88 zemí zdroj: The state of Agile Development 2009, VersionOne 38

39 The state of Agile Development 2009 zdroj: The state of Agile Development 2009, VersionOne 39

40 The state of Agile Development 2009 zdroj: The state of Agile Development 2009, VersionOne 40

41 Současný stav používání agilních metodik v České republice průzkum používání agilních metodik v ČR v roce 2006 většina firem veřejné metodiky nepoužívá a nahrazuje je firemními standardy nebo projekty řídí ad-hoc rozsah znalostí o metodikách, zejména agilních je v praxi nízký Znalost agilních metodik XP 5% jiná 5% Použití metodik pokročilá 19% žádná 19% RUP 19% žádná 14% základní 24% nízká 38% firemní standardy 57% v posledním době se situace mění - začínají se používat agilní metodiky zejména Scrum a Extrémní programování založeno Agilní konsorcium 41

42 Nástroje pro agilní vývoj agilní vývoj nevyžaduje nutně používání nástrojů v posledních letech - řada nástrojů, které podporují agilní vývoj řízení projektu nástroje pro kontinuální integraci a sestavování produktu automatizované testy Rally Software Development, VersionOne (produkt V1) ThoughtWorks (produkt Mingle) IBM Rational Method Composer Eclipse Process Framework Composer Rational Team Concert Express postaven na nové platformě Jazz 42

43 Zlatá střední cesta původně byly agilní metodiky velmi antagonistické vůči tradičním přístupům postupně se ukazuje, že je možné oba přístupy kombinovat tradiční metodiky je možné odlehčit a aplikovat v jejich rámci některý z agilních přístupů na druhé straně je snaha použít agilní metodiky na větší projekty projekty vyvíjené distribuovanými týmy projekty větší důležitosti proto je třeba je více formalizovat a doplnit nové praktiky 43

44 Výběr metodiky metodika použitá na projektu patří mezi 10 kritických faktorů úspěšnosti projektu metodik je velké množství, liší se svými vlastnostmi a použitelností pro určité typy projektů význam výběru metodiky pro konkrétní projekt 44

45 Návrh systému hodnocení a výběru metodik METES Methodology Evaluation System 45

46 Kritéria systému METES Výběrová kritéria Kritéria skupiny Produkt Doplňková kritéria Kritéria skupiny Proces Rozsah Důležitost produktu Model životního cyklu Délka projektu Role Stálost požadavků Podrobnost popisu procesu Znovupoužitelnost Dokumenty Velikost řešení Metriky Řízení kvality Kritéria skupiny Lidé Kritéria skupiny Podpora Zkušenost manažera projektu Celistvost zdrojů Dostupnost Kvalifikace členů týmu Podpora metodiky SW nástroji Motivace členů týmu Podpora zavedení metodiky Dostupnost uživatelů Přizpůsobení metodiky Velikost týmu Výuka na vysokých školách Rozmístění Školení a certifikace Lokalizace 46

47 Hodnocení metodik 6 vybraných současných metodik Rational Unified Process (RUP) OpenUP Feature driven development (FDD) Scrum Extrémní programování (XP ) Microsoft Solutions Framework for CMMI Process Improvement každá metodika je krátce charakterizována jsou ohodnocena jednotlivá kritéria výsledky hodnocení jsou znázorněny graficky BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN

48 Metodika OpenUP grafické vyjádření hodnot kritérií skupiny Produkt a Lidé minimální a maximální hodnoty kritérií optimální hodnoty kritérií 48

49 Metodika OpenUP grafické vyjádření hodnot kritérií skupiny Proces a Podpora 49

50 Metodika OpenUP pokrytí procesů referenčního modelu ISO/IEC

51 Postup výběru metodiky 3 kroky 1. stanovení hodnot výběrových kritérií (Produkt a Lidé) pro daný projekt 2. výběr použitelných metodik pro daný projekt hodnoty klíčových výběrových ý kritérií projektu musí být v rámci minimální a maximální hodnoty kritéria pro metodiku 3. výběr doporučené metodiky na základě velikosti odchylek hodnot projektových výběrových kritérií od optimálních hodnot a hodnot doplňkových kritérií 51

52 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 1 stanovení hodnot výběrových kritérií pro daný projekt Projekt SampleIS hodnoty kritérií Důležitost produktu 2 Délka projektu 3 Stálost požadavků 2 Znovupoužitelnost 4 Velikost řešení 3 Zkušenost manažera projektu 1 Kvalifikace členů týmu 1 Motivace členů týmu 1 Dostupnost uživatelů 3 Velikost týmu 0 Rozmístění 0 52

53 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 2 posouzení metodiky RUP výběr použitelných metodik pro daný projekt hodnoty klíčových výběrových kritérií projektu musí být v rámci minimální a maximální hodnoty kritéria pro metodiku za vzdálenost vážené abs. RUP RUP RUP RUP Projekt hranicemi od optim. hodnoty váhy min max opt SampleIS extrémů hodnoty vzdáleností Důležitost produktu 0, ,656 Délka projektu 0, ,133 Stálost požadavků 0, Znovupoužitelnost 0, ,033 Velikost řešení 0, ,077 Zkušenost manažera projektu 0, ,045 Kvalifikace členů týmu 0, ,081 Motivace členů týmu 0, ,059 Dostupnost uživatelů 0, ,2 Velikost týmu 0, ,843 Rozmístění 0, ,565 1,000 2,692 53

54 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 2 - posouzení metodiky OpenUP výběr použitelných metodik pro daný projekt hodnoty klíčových výběrových kritérií projektu musí být v rámci minimální a maximální hodnoty kritéria pro metodiku OpenUP váhy Open UP min Open UP max Open UP opt Projekt SampleIS za hranicemi extrémů vzdálenost vážené abs. od optim. hodnoty hodnoty vzdáleností Důležitost produktu 0, Délka projektu 0, ,133 Stálost požadavků 0, ,041 Znovupoužitelnost 0, ,066 Velikost řešení 0, ,039 Zkušenost manažera projektu , ,045 Kvalifikace členů týmu 0, ,081 Motivace členů týmu 0, ,059 Dostupnost uživatelů 0, Velikost týmu 0, ,337 Rozmístění 0, ,113 1,000 0, není klíčové výběrové kritérium

55 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 2 - shrnutí, krok 3 seznam použitelných metodik OpenUP Krok 3 výběr doporučené č metodiky na základě velikosti odchylek hodnot projektových výběrových kritérií od optimálních hodnot pro metodiku čím nižší hodnota, tím lepší Projekt SampleIS za hranicemi kličových kritérií vážený součet abs. hodnot vzdáleností od optima RUP 2,692 OpenUP 0,914 FDD 1,644 Scrum 1,935 XP 1,428 MSF 2,733 55

56 Výběr metodiky pro projekt SampleIS krok 3 - výběr doporučené metodiky posouzení hodnot doplňkových kritérií váha kritéria RUP RUP vážený OpenUP OpenUP vážený FDD vážený Scrum Scrum vážený XP XP vážený MSF CMMI MSF CMMI vážený Kritérium FDD Rozsah 0, , , , , , ,256 Model životního cyklu 0, , , , , , ,355 Role 0, , , , , , ,079 Podrobnost popisu procesu 0, , , , , , ,296 Dokumenty ou 0, , , , , , ,106 Metriky 0, , , , , , ,089 Řízení kvality 0, , , , , , ,192 Celistvost zdrojů 0, , , , , , ,780 Dostupnost t , , , , , , ,585 Podpora metodiky SW nástroji 0, , , , , , ,318 Podpora zavedení metodiky 0, , , , , , ,077 Přizpůsobení metodiky 0, , , , , , ,154 Výuka na vysokých školách 0, , , , , , ,046 Školení a certifikace 0, , , , , , ,124 Lokalizace 0, , , , , , , , , , , , ,457 56

57 Děkuji za pozornost

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16 23. ISBN 978-80-248-1427-8. AGILNÍ

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz 6INF2 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery, ) Vznik ucelených řešení na bázi IS bez přítomnosti lidí

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Jaký má být dnes vývoj softwaru - business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented?

Jaký má být dnes vývoj softwaru - business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Citace článku: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Jaký má být dnes vývoj softwaru business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Monínec 15.05.2005 18.05.2005. In: RUDOLF, Vladimír,

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013 PRŮZKUM 2013... aneb jak jsme na tom s agilem PRŮZKUM 2013 ETNETERA & AGILE V KOSTCE V dnešní době již téměř každý volnonožec, každá firmička, firma či korporace slyšeli aspoň něco málo o Agilu. O tak

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyuţití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení Bc. Květoslava Bartůňková Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 8. přednáška Ing. Radek Kočí, Ph.D. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Dnešní téma Implementace a testování

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky Vývoj IS 4.blok Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda 2 So 29.3.2014 8:00 11:15 306 procesy při vývoji SW referenční model procesů

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008 1 Outsourcing jako business model Práce v týmu Procesy a řízení lidí v outsourcingu Metodologie Agile SCRUM 2 Proč firmy hledají outsourcing? Levnější (?) Nedostatek vlastních

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY * ^ 1 S m p %,

Více

Agilní a tradiční metodiky. v projektovém řízení

Agilní a tradiční metodiky. v projektovém řízení Masarykova univerzita Fakulta informatiky Agilní a tradiční metodiky v projektovém řízení Diplomová práce Ing. Jakub Pejchal Brno, 2015 Prohlášení o autorství Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

software pro embedded systémy a mobilní zařízení

software pro embedded systémy a mobilní zařízení software pro embedded systémy a mobilní zařízení profil společnosti Eccam je česká softwarová společnost se sídlem v Praze. Zabýváme se návrhem a vývojem software pro embedded a mobilní systémy z různých

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru

SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Studentská 84, 532 10 Pardubice Email: pavel.jirava@upce.cz Abstrakt:

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY ^TIS m p Agilní metodiky vývoje software DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kotrla Brno, Podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

Software - - - - generické produkty - smluvní, zakázkové produkty - - udržovatelnost spolehlivost efektivita použitelnost - - - - specifikace

Software - - - - generické produkty - smluvní, zakázkové produkty - - udržovatelnost spolehlivost efektivita použitelnost - - - - specifikace 1. Software - software o souhrn počítačových programů, procedur, pravidel a průvodní dokumentace a dat, který náleží k provozu počítačového systému o vyvíjen a řešen inženýrskými pracemi o fyzicky se neopotřebuje

Více

Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů

Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor : Informační systémy a technologie Metodika testování podle

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů Odhadování pracnosti a PM Agenda Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů PM, odhadování, historie Odhadování Snaha určit rozsah. Důležité pro stanovení ceny a termínu Do nabídek.

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

Problémy při zavádění agilních přístupů

Problémy při zavádění agilních přístupů Jaroslav Procházka Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě / TietoEnator Corp., Jaroslav.prochazka@osu.cz Abstrakt Agilní přístupy k vývoji software jsou

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 KAPITOLA 1 Co je třeba znát aneb důležité pojmy 13 Krátce o požadavcích 13 Stakeholdeři

Více

Iterativní vývoj software KIV/ASWI 2014/2015

Iterativní vývoj software KIV/ASWI 2014/2015 Iterativní vývoj software KIV/ASWI 2014/2015 Obsah Iterativní vývoj struktura a vlastnosti iterace globální řízení Empirický proces Q: Jaké můžeme v nejbližší době čekat nové, vzrušující a slibné myšlenky

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Podpora životního cyklu vývoje sliby a realita. Michael Juřek mjurek@microsoft.com Software Architect Microsoft s.r.o.

Podpora životního cyklu vývoje sliby a realita. Michael Juřek mjurek@microsoft.com Software Architect Microsoft s.r.o. Podpora životního cyklu vývoje sliby a realita Michael Juřek mjurek@microsoft.com Software Architect Microsoft s.r.o. Varování Obsah této prezentace není založen na žádném objektivním výzkumu Odráží zkušenosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2 JAROSLAV PROCHÁZKA MAREK VAJGL JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Agilní přístup k tvorbě software

KIV/ASWI 2007/2008 Agilní přístup k tvorbě software KIV/ASWI 2007/2008 Agilní přístup k tvorbě software Motivace Principy Důkazy realističnosti Metodiky - XP, SCRUM Simplicity the art of maximizing the amount of work not done. -- Agile Manifesto, principle

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Začínáme s BPM Učební pomůcka Vypracoval: Ing. Michael Štencl Brno 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Jak přistupovat k BPM 3 2 Prvky BPM

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

MIROSLAV NEJEDLÝ Curriculum Vitae

MIROSLAV NEJEDLÝ Curriculum Vitae MIROSLAV NEJEDLÝ Curriculum Vitae Osobní data Datum narození: 27. 6. 1974 Kontakt: mirek@dixen-sro.cz, mirek@nejedly.net, mirek.nejedly@gmail.com Tel: +420 776 827 955 Profesní praxe 2015 NN, a.s. Praha

Více

Návrh vývojové metodiky pro webové aplikace

Návrh vývojové metodiky pro webové aplikace Návrh vývojové metodiky pro webové aplikace A Proposed Web Applications Development Methodology Bc. Jan Ovesný Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Cílem

Více