- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY"

Transkript

1 ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ANGLICKÝ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : RUSKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) VZDĚLÁVACÍ OBLAST : MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : MATEMATIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z MATEMATIKY (VOLITELNÝ) VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PRVOUKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: DĚJEPIS VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA ( VOLITELNÝ ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: FYZIKA

2 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHEMIE VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ESTETICKÁ VÝCHOVA... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : ČLOVĚK A ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA (VOLITELNÝ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ZDRAVOTNÍ A DOPRAVNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. - Rozvíjí jazykovou, sluchovou a zrakovou přípravu Jazyková výchova PT - Rozvoj schopností poznávání pro všechny ročníky a všechny předměty Prv práce s obrázky různých přírodnin, rostlin, zvířat - Vybaví si hlásky a písmena - Procvičuje analýzu a syntézu slabiky - Zvuková stránka jazyka - Umí číst otevřené slabiky a jednoduchá slova - Rozlišuje pojmy: nahoře dole, vpravo vlevo, vpředu vzadu, před za, nad pod, stránka řádek článek, písmeno slabiky slovo věta - Přiřazuje obrázky ke slovům a naopak hláska, slabika, slovo, počet hlásek, slabik, slov délka hlásek, slabik, věta M řešení slovních úloh, pojmy VV malování a kreslení písmen a uvolňovací cviky různými technikami PČ modelování a skládání písmen z různých materiálů Prv - Propojení hodin ČJ a prvouky Jsem školák PT Sebepoznání a sebepojetí - 3 -

4 - Umí doplnit písmena do křížovek - Vyřeší přesmyčky - Vybavuje si správné hygienické návyky Komunikační a slohová výchova - Uvědomuje si, jak držet správně psací potřeby, jak uvolňovat ruku a jak správně sedět - Umí opsat a přepsat písmena, slabiky, slova a věty PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti Prvouka paměť na tvary, na ukryté tvary, vyhledávání obrázků M geometrické pojmy, útvary, tělesa, paměť na tvary VV vlastní kresebná cvičení, rozlišování barev - Kontroluje si svůj písemný projev PČ rozvoj motoriky - Ovládá písmena psací a tiskací abecedy Prv - Propojení hodin ČJ a prvouky : - Umí doplňovat chybějící písmena i psát diktát - Písemný projev Zvířata a jejich mláďata - Rozlišuje délku krátkých i dlouhých samohlásek - Umí plynule přečíst slova i krátké věty (na konci školního roku) - Čtení, mluvený projev PT - Kreativita - Vědomě pozná začátek věty i její ukončení - Naslouchání - Ovládá číst i psát písmena abecedy - Umí se podepsat psacím písmem s použitím velkých písmen na začátku - Písemný projev - Umí přečíst a rozlišit slova se slabikami : di dy, dí dý ti ty, tí tý ni ny, ní ný de te ne dě tě ně be pe ve me mne bě pě vě mě mně - Umí přečíst slova s předložkami - Tvoří na základě vlastních zážitků krátký mluvený projev VV vyjádření zážitků kresbou i malbou - 4 -

5 - Reprodukuje obsah jednoduchého sdělení vlastní výtvarný doprovod - Vede správně dialog a telefonický rozhovor - Volí náležitou intonaci, tempo, pauzu, přízvuk - Podle obrázku umí vytvořit děj a naopak - Seznámí se s říkadly, básněmi, veršovanými pohádkami, s ilustrátory a autory dětských knih - Zpaměti bude přednášet básně s vhodným přízvukem, intonací, tempem a pauzami - Rozliší v pohádkách dobro i zlo - Seznámí se s rýmy, přirovnáními - Vyřeší hádanky Literární výchova - Tvořivé činnosti s textem - Literární druhy a žánry - Zdramatizuje pohádku nebo příběh - Dramatizace - Bude umět hovořit o první přečtené knize VV tématické práce PČ výroba postav a kulis Ročník: 2. - Žák reprodukuje = opakuje něco dříve vyslechnutého nebo zažitého. - Opětovně si vybavuje zapamatované učivo a poznatky. Jazyková výchova - Věta - Umí spojovat a oddělovat slova a věty. - Mluvíme ve větách - Správně uspořádá pořádek slov ve větě. - Druhy vět PT Sebepoznání a sebepojetí Prvouka práce s obrázky různých přírodnin, rostlin, zvířat M řešení slovních úloh (otázka odpověď) VV výroba kartiček (pomůcka), kresba písmen abecedy PČ modelování a skládání písmen z různých materiálů Sloh obohacení slovní zásoby - Naučí se používat spojky v souvětích. Scénky ze života lidí - 5 -

6 PT Mezilidské vztahy - Rozpozná věty jednoduché a souvětí. Líčení humorných i smutných - Obohacuje si slovní zásobu. - Slovo, slabika, hláska, písmeno situací - Vybaví si psaní vět se správným znaménkem na konci věty. - Označí začátek a konec věty. - Věta, slovo, slovní význam - Bude umět bez zaváhání velká písmena nejen na začátku věty, ale i ve jménech vlastních a místních. HV reprodukce hudebního díla Psaní opisy a přepisy básní na jednotlivá písmena abecedy - Dokáže uvést příklady slov nadřazených, podřazených, protikladných, souznačných. - Uvědomí si význam slov pro dělení hlásek. - Rozpozná krátké a dlouhé samohlásky. - Správně označí dvojhlásky. - Bude umět používat slova s u, ů, ú. - Pozná slova se slabikotvorným r a l. - Pochopí význam abecedy. - Abeceda - Žák vysvětlí správnost psaní i y í ý. Psaní i í, y ý po měkkých a tvrdých souhláskách. - Bude správné používat získané znalosti.. - Využije své vědomosti při psaní párových souhlásek. Psaní souhlásek na konci a uprostřed PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti VV a PČ modelování, stříhání, trhání, malování, kreslení písmen abecedy VV kartičky, kresba obrázků Sloh obohacení slovní zásoby Čtení praktické využití znalostí - Vybaví si správná pravidla. Prv práce s obrázky - 6 -

7 - Správně označí slova se skupinou di-ti-ni, dyty-ny, dě-tě-ně a bě-pě-vě-mě. - Vybere a správně zařadí slovní druhy (podstatná jména, slovesa). - Naučí se psaní a čtení slov s předložkami a bude umět předložky používat. - Rozpozná spojky. - Žák pozná základní literární druhy. Slovní druhy (přehled). Literární výchova Literární druhy a žánry - Naučí se vnímat jejich specifický znak. - Tvořivé činnosti s textem - Umí vyjádřit vlastní názory. VV vyjádření vlastních pocitů a zážitků, malba a kresba kulis PČ výroby masek a oblečení k dramatizaci HV zhudebněné lidové nápěvy a správné dýchání - Rozlišuje fikci od skutečnosti. TV orientace v prostoru - Používá základní literární pojmy (rýmy, říkadla, rozpočitadla, pohádka, příběh, bajka, přísloví, - jazykolam). - Vyhledává samostatné informace. PT Kulturní diferenciace - Seznámí se s lidovými zvyky a tradicemi. PT Evropa a svět nás zajímá - Zvládne vymyslet jednoduché rýmy, básně, - Dramatizace příběhy. Ročník: 3. zdůvodní psaní párových souhlásek umí vyjmenovat slova vyjmenovaná, rozumí jejich obsahu přiřazuje slova příbuzná Jazyková výchova Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Vl - práce s obrázky přírodnin a věcí PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti - 7 -

8 rozlišuje slova stejně znějící /být-bít, mýt-mít/ umí třídit slova dle slovních druhů Tvarosloví PČ - výroba kartiček umí vyhledat v textu pod.jména,slovesa, předložky /číslice 0-10/ určuje u podst.jmen rod, číslo seznamuje se s pádovými otázkami určuje u sloves osobu číslo,čas pozná infinitiv slovesa rozlišuje větu jednoduchou a souvětí /dle počtu sloves/ vyhledává ve větě jednoduché základní skl. dvojice umí psát všechna písmena malé i velké abecedy, číslice dbá na úhlednost a estetickou úpravu písma zvyšuje rychlost psaní Skladba Psaní Vv - výtvarné pojetí a vyjádření slov, kreslení,ilustrace M - řešení slovních úloh na dané téma kontroluje písemný projev PT Sebepoznání a sebepojetí dodržuje hygienické návyky při psaní Komunikační a slohová výchova obohacuje si aktivně slovní zásobu Vypravování Vl - práce s mapou umí nahradit slova slovy stejného významu umí používat synonyma vypravuje vlastní příběh umí vytvářet konce příběhu zapojuje svojí fantazii Hv- poslech české hymny PT Mezilidské vztahy Vv- výtvarné ztvárnění objektu /kresby,ilustrace/ - 8 -

9 pracuje podle osnovy popisuje osobu, pohádkovou bytost, zvíře, obrázek umí komunikovat se spolužáky i s dospělými umí zdravit realizuje v praxi pravidla slušného chování umí formulovat žádost, omluvu,poděkování umí napsat adresu umí telefonovat zvládá základy obsluhy PC čte plynule a s porozuměním texty přiměřené obtížnosti nahlas i potichu umí vytvářet otázky i odpovědi Popis Formy společenského styku Literární výchova Čtení Reprodukce Pč prostorové ztvárnění objektu /např.drak/ PT Poznávání lidí Dv - improvizace různých, modelových situací PT - Kreativita Vv - kresby,malby, ilustrace k vybraným tématům vybírá vhodné jazykové prostředky Literární pojmy Pč - prostorové ztvárnění odlišuje spisovné a hovorové výrazy rozlišuje prózu a poezii repr. přečtený text nebo odpovídá na návodné otázky zná a používá pojmy: spisovatel, ilustrátor čte samostatně nakladatelství, knihy, vede čtenářský deník recituje zpaměti vybrané básně Dramatizace pohádkových postav,kulis PT Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT Kulturní diferenciace PT Evropa a svět nás zajímá PT Vztah člověka k prostředí Ročník: 4. vyhledává a používá slova Jazyková výchova Slovní zásoba a tvoření slov Vl - práce s obrázky různých přírodnin, letopočty - 9 -

10 jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, M - řešení slovních úloh na dané téma,letopočty,římské číslice souřadná, nadřazená,podřazená rozlišuje slova spisovná, nespisovná Pč - výroba jednoduchých pracovních pomůcek rozlišuje slova citově zabarvená,mazlivá,hanlivá rozpozná části slov- kořen,předpona tvoří nová slova pomocí předpon odlišuje předpony a předložky nad,pod,od před roz,bez poznává ve slovech předponu vy- najde bezpečně v textu podst. jména,slovesa, předložky, poznává přídavná jména tvrdá,měkká, zájmena osobní,spojky a, i.ale,aby určuje mluvnické kategorie u pdst. jmen - rod,číslo pád, vzor určuje u sloves osobu,číslo čas určuje životnost a neživotnost u podst. jmen rodu mužského seznamuje se s neohebnými slovními druhy seznamuje se vzory pro skloňování podst. jmen skloňuje podst. jména s pomocí tabulky přehledu vzorů Tvarosloví PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti Pč - výroba jednoduchých pomůcek, kartičky - slovní druhy, I -Y, vzory aj. Vl - práce s různými obrázky přírodnin Př - využití obrázkového materiálu

11 odůvodňuje a píše správně i,y v koncovkách podst.jmen vyhledá slovesné tvary složené a jednoduché časuje slovesa v přítomném čase upevňuje dovednost rozlišení věty jednoduché a souvětí vyhledává v souvětí spojovací výrazy umí naznačit stavbu souvětí pomocí větného vzorce vytváří souvětí na daný jednoduchý vzorec užívá a obměňuje vhodně spojovací výrazy získává dovednost psaní čárky v souvětí vyhledává podmět a přísudek určuje zákl. skladební dvojici seznamuje se s pojmem nevyjádřený podmět docvičuje pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov umí zdůvodnit pravopis slov příbuzných píše správně i-y po obojetných souhláskách a v koncovkách podst.jmen a sloves v přítomném čase Skladba Pravopis Pč výroba pomůcek (schéma vzorců, spojovací výrazy) kontroluje uvědoměle svůj písemný projev Psaní PT Sebepoznání a sebepojetí píše správně tvary všech písmen malé i velké abecedy i číslic obohacuje aktivně slovní zásobu Vypravování Vv - tématické práce zdokonaluje mluvený projev Popis PT - Poznávání lidí používá vhodné výrazy /spisovné i hovorové/ Formy společenského styku PT Mezilidské vztahy umí pracovat dle dané osnovy umí doplnit psaný text vhodnou ilustrací

12 umí psát po stránce obsahové i funkční aktivně používá komunikační žánry: umí vést dialog, telefonní hovor Literární výchova docvičuje plynulost a techniku čtení Tvořivé činnosti s textem hlasité i tiché umí reprodukovat přečtený text PT Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení recituje vhodné básně, texty zpaměti čte samostatně vhodnou literaturu PT Evropa a svět nás zajímá vede samostatně čtenářský deník Projekt Fungování a vliv médií ve společnosti umí vyjádřit své dojmy z četby PT Vztah člověka k prostředí seznamuje se s lit. žánry: pohádka, pověst, bajka. Literární druhy, žánry PT Kulturní diferenciace seznamuje se s tvorbou B. Němcové, K.J. Erbena, J. Seiferta, J. Žáčka aj. zná pojmy: herec, režisér Ročník: 5. Jazyková výchova Národní jazyk Všechny naukové předměty - umí využívat jazyka jako nástroje k písemnému a ústnímu vyjádření Stavba slova, tvoření slov, odvozování slov předponami a příponami, slova příbuzná, zdvojené souhlásky, souhláskové skupiny na styku přípony nebo předpony a kořene, dělení slov na konci řádku

13 - odvozuje slova předponami a příponami Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, pravopis po obojetných souhláskách, shoda podmětu s přísudkem PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti - užívá správně pravopisná pravidla Výuka cizího jazyka - umí určit všechny slovní druhy Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména a jejich druhy, slovesa, podmiňovací způsob - určí mluvnické kategorie u podst. jmen, přídavných jmen a sloves (nezaměňuje je), podst. Podstatná jména jm. skloňuje podle vzorů - zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen Přídavná jména - pozná základní druhy zájmen Zájmena - pozná druhy číslovek Číslovky - časuje slovesa ve všech časech v ozn.způsobu, pozná všechny slovesné způsoby, pozná zvratné Slovesa sloveso, zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit Skladba - pozná základní větné členy Základní větné členy - rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný - užívá shodu přísudku s podmětem Podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět několikanásobný, podmět rozvitý a holý Shoda podmětu s přísudkem, přísudek slovesný - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Věta jednoduchá a souvětí - pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí, zná základní pravidla interpunkce Souvětí, spojování vět v souvětí Komunikační a slohová výchova - rozpozná přímou řeč a větu uvozovací Přímá řeč - umí užít přímou řeč ve vypravování Přímá řeč, vypravování sestaví osnovu popisu a vyprávění Popis Výtvarná výchova

14 umí srozumitelně popsat předmět, osobu a děj napíše dopis, telegram Dopis, telegram Literární výchova PT interpretace vztahu mediálního sdělení a reality PT Evropa a svět nás zajímá - čte přiměřeně rychle a plynule Čtení PT Sebepoznání a sebepojetí - rozpozná vybrané lit. žánry pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics Lit. žánry Projekt Fungování a vliv médií ve společnosti - zná pojmy rým, verš, sloka Poezie PT Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT Kulturní diferenciace - volně reprodukuje text Vypravování, čtení s porozuměním PT Vztah člověka k prostředí - recituje básně (přiměřené věku) Dramatická výchova PT Mezilidské vztahy - podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje Ročník: 6. Žák umí přepsat slovo foneticky a označit hlásku, u níž došlo ke spodobě znělosti. Žák dokáže ve slově rozlišit slovotvorný základ, předponu, příponu, kořen a koncovku. Rovněž pozná, kde dochází ke zdvojení souhlásek a ke střídání hlásek. Jazyková výchova Spodoba znělosti Cizí jazyk odlišování výslovnosti Geometrie geometrické tvary podobné jako stavba slova Cizí jazyk způsoby odvozování slov

15 Na základě znalostí o stavbě slova žák identifikuje předponu a kořen slova, aby si zdůvodnil psaní uvedených skupin. Žák ovládá pravidla pro psaní těchto předpon včetně slov s ustáleným pravopisem. Stavba slova,skupiny bě bje, vě vje, mě mně, pě Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze Cizí jazyk - zásady pravopisu, předložky a předpony v cizím jazyku PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti Žák dodržuje pravidlo druhého a sedmého pádu. Předložky s/se, z/ze Žák ovládá a aplikuje pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Vyjmenovaná slova Žák rozlišuje slovní druhy i u stejně znějících slov. Slovní druhy Slovní druhy v cizích jazycích Žák ovládá psaní koncovek podle vzorů, určuje kategorie, rozlišuje podstatná jména konkrétní a abstraktní, dále hromadná, pomnožná a látková. Rovněž ovládá psaní velkých písmen i ve víceslovných názvech. Ovládá psaní koncovek podle vzorů, rozlišuje přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. Dokáže přídavné jméno vystupňovat (i nepravidelná přídavná jména) a určit kategorie. Žák zájmena pozná v textu, určí jejich druh, ovládá tvary zájmena já a psaní i/í v jednotlivých pádech zájmen. Žák rozlišuje druhy číslovek, ovládá obtížné tvary číslovek dva, tři, čtyři, zná pravidlo pro psaní tečky za číslicí, umí tři druhy čtení číslovek typu 21, 22. Žák dokáže určit kategorie, ovládá slovesné způsoby a rozlišuje čas budoucí složený a čas budoucí jednoduchý (vyjádřený přítomnými tvary). Žák rozlišuje přísudek slovesný, jmenný se sponou, zná sponová slovesa (+ jejich plný význam). Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Skladba Přísudek Mezinárodní desetinné třídění

16 Žák pozná podmět vyjádřený a nevyjádřený, holý, rozvitý a několikanásobný. Ovládá shodu podmětu Podmět Základy skladby v cizím jazyku, tvorba např. otázek v češtině a v angličtině, přítomnost podmětu a přísudku v češtině a v angličtině, slovosled v češtině a v angličtině. (i několikanásobného) s přísudkem. Žák pozná předmět ve větě, umí aplikovat pádové otázky. Žák pozná ve větě příslovečné určení a umí rozeznat přísl.urč. času, místa a způsobu. Žák pozná přívlastek ve větě a rozlišuje přívlastek shodný a neshodný. Žák rozezná větu jednoduchou od souvětí, v souvětí určí počet vět a v každé větě větné členy. Dokáže graficky znázornit závislost větných členů. Předmět Příslovečné určení Přívlastek Věta jednoduchá a souvětí Komunikační a slohová výchova je schopen napsat vypravování o svých zážitcích Vypravování PT Sebepoznání a sebepojetí je schopen sestylizovat jednoduchý návod Popis pracovního postupu PT Vztah člověka k prostředí je schopen sepsat pozvánku na schůzku, oslavu narozenin, žádost o přijetí do školy apod. rozlišuje základní literární druhy, umí je porovnat a charakterizovat, umí ke každému přiřadit základní útvary Pozvánka, žádost Literární výchova základní literární druhy epika, lyrika, drama PT Výchova demokratického občana Výtvarné a estetická výchova schopnost ztvárnit um. zážitek i jinak než jazykově

17 reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla, je schopen dramatizace bajky, zná základní starověké eposy, zná autory bajek, čte s porozuměním a interpretuje přečtené dílo, umí vysvětlit pojem alegorie, personifikace, metafora, dialog, monolog, starověká literatura eposy, mytologie, bajky, základy dramatu PT Kritické čtení a a vnímání mediálních sdělení PT Mezilidské vztahy PT Evropa a svět nás zajímá formuluje ústně i písemně dojmy z četby SV estetika dramatická výchova slohová složka předm. český jazyk umí vysvětlit pojem, zná sběratele ústní lidové slovesnosti v české literatuře i autory, kteří na základě ústní lidové slovesnosti tvořili vlastní díla, zná útvary ústní lidové slovesnosti pohádku, pověst a jejich typické znaky, umí dotvářet či vytvořit vlastní pohádku ústní lidová slovesnost PT Kulturní diferenciace čte s porozuměním a interpretuje přečtené dílo balada PT interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Hudební výchova - lidová píseň Ročník: 7. Jazyková výchova Ovládá pravopisné jevy morfologické Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na slovesa, neohebné slovní druhy) Na základě výběru textu Slovní zásoba (význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) Chápe přenášení pojmenování

18 Používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti Rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Skladba (stavba věty základní a rozvíjející větné členy) Komunikační a slohová výchova Rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže popsat své city, pocity, nálady Subjektivní popis Dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby Charakteristika (přímá, nepřímá) PT Sebepoznání a sebepojetí Literární výchova PT Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Dokáže chápat literární text jako zdroj informací a prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké dílo PT Kritické čtení a a vnímání mediálních sdělení PT Mezilidské vztahy Učí se formulovat hlavní myšlenky textu a vytvořit výpisky Příroda a já PT Vztah člověka k prostředí PT - EGS - cestování Jednoduše charakterizuje hlavní žánry literatury Výpisky ČJ literární texty Formuluje vlastní názory na přečtený text Orientuje se v základních literárních pojmech Výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text Bajky Odborný text z různých předmětů VV, HV - románské, gotické umění D- Velká Morava, český stát, Přemyslovci, Lucemburkové Pověsti (české), kroniky SV mezilidské vztahy

19 PT Výchova demokratického občana Balady a romance, MKV charakter. člověka literatura doby Karla IV. a husitství PT Kulturní diferenciace Cestopisy PT - Multikulturalita Ročník: 8. Má přehled o slovanských a světových jazycích Ovládá zásady tvoření českých slov Jazyková výchova Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka) Slovní zásoba (obohacování, slova přejatá a jejich skloňování) Ukázky z české literatury Cizí jazyky Ovládá mluvnické významy sloves Tvarosloví (slovesa) Na základě výběru textu Určuje druhy vedlejších vět Učí se rozeznávat významové vztahy v souvětí souřadném Ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Skladba (věta jednoduchá a souvětí) PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti Komunikační a slohová výchova) PT Sebepoznání a sebepojetí Používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar Rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace Životopis Výklad PT interpretace vztahu mediálního sdělení a reality PT Mezilidské vztahy ČJ (lit.) literární texty

20 Ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu Úvaha (aktuální témata) odborné předměty Uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu SV mluvní cvičení,sebepoznání občanská odpovědnost Orientuje se v nejstarších literárních dějinách Literární výchova PT Výchova demokratického občana Má základní přehled o významných představitelích české a světové literatury daného období Literární historie nejstarší literární památky starověku, středověku PT Evropa a svět nás zajímá Projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení média v každodenním životě PT Sociální rozvoj PT Kulturní diferenciace PT Multikulturalita Formuluje vlastní názory na umělecké dílo PT Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT Vztah člověka k prostředí Renesance a humanismus VV, HV, D starověk, středověk, renesance, humanismus, baroko Baroko, klasicismus klasicismus, humanismus Národní obrození a 1. pol. 19. století ČJ (sloh) životopis Literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci, realismus) a literatura přelomu 19. a 20. stol. D nár. obrození, 2. pol. 19. stol. PT Kulturní diferenciace

21 VV,HV umělecké směry 2. pol. 19. st. a přelomu 19. a 20. stol. Ročník: 9. Zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění Umí obměňovat a obohacovat text, orientuje se v odborném textu Ovládá věcné i mluvnické významy slov Určuje druhy souvětí Umí rozeznat významové vztahy v souvětí Ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí Zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění Jazyková výchova Obecné poučení o jazyce (původ a základy vývoje češtiny) Tvarosloví (odborné názvy) Slovní zásoba (homonyma, antonyma, Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě, stavba textu) Komunikační a slohová výchova Úřední písemnosti Reportáž, cestopis Na základě výběru textu PT Řešení problému a rozhodovací dovednosti PT - Tvorba mediálního sdělení Chápe roli mluvčího a posluchače Diskuze (sdělovací prostředky) SV - styk občana a úřadu, Dodržuje zásady dorozumívání (komunikační normy) Vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, nálady, zvládá základní normy písemného vyjadřování a Výstavba a členění textu Funkční styly PT interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Sdělovací prostředky a my PT vztah člověka k životnímu prostředí vztah člověka k životnímu prostředí ČJ literární texty

22 grafickou úpravu textu PT Mezilidské vztahy Orientuje se v základních literárních směrech 20. st. Literární výchova PT Sebepoznání a sebepojetí PT Evropa a svět nás zajímá PT Sociální rozvoj Má přehled o významných představitelích české a světové literatury Literatura 1. pol. 20. století (česká i světová) meziválečná poezie a próza, odraz války v literatuře (ztracená generace) PT Kulturní diferenciace PT Multikulturalita PT Kulturní diferenciace Projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení Literatura 2. pol. 20. století oficiální, exilová a samizdatová česká literatura, moderní román PT Kritické čtení a a vnímání mediálních sdělení Formuluje vlastní názory na umělecké dílo VV, HV umění 20. Století PT Vztah člověka k prostředí SV problémy lidské nesnášenlivosti, demokratické zásady v dílech spisovatelů PT Výchova demokratického občana D dějiny 20. století

23 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník : 8. a 9. dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami a ovládá vyhledávání potřebných informací na internetu ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické využívá znalostí při jazykovém rozboru vyjádří své pocity z přečteného textu, podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura orientuje se v základních jazykových jevech pro dorozumívání v ústní i písemné podobě dokáže se soustředit delší dobu na rozsáhlejší testovací úlohy zvládne i z rozsáhlejšího textu pochopit podstatné informace v souvislostech provádí samostatné učení pomocí výukových a online programů Příprava na přijímací řízení Prohlubování učiva českého jazyka Využití Scio testů Využití výukových programů IVT- internet IVT výukové programy

24 Vyučovací předmět: Literárně dramatická výchova Ročník 2. vyřeší hádanky tvoří na základě vlastních zážitků mluvený projev zapojuje svoji fantazii vede správně dialog krátký rozhovoření, jazykolamy, hádanky, veršované pohádky hra na reportéra - rozvoj řeči, šikana seznámí se s rýmy, citáty, přirovnáním vyjádří pohybem těla své emoce používá základní literární pojmy citáty, rýmy, dětské hry a říkadla, improvizace, pantomima, básně o podzimu, veršované pohádky TV, HV, Prvouka zpaměti bude přednášet básně naučí se pracovat se svým hlasem bude dbát na vhodný přízvuk příprava na Vánoční akademii aktivní účast na Vánoční akademii přednes sólový i sborový divadelní představení multikulturní výchova seznámí se s autory dětských knih pozná charakteristické znaky ilustrátorů rozpozná dobro od zla rozliší fikci od skutečnosti zdramatizuje pohádky Josef a Karel Čapkovi Devatero pohádek povídání O pejskovi a kočičce péče o prostředí a hračky stravovací návyky kamarádství zvládne vyprávět podle osnovy umí formulovat poděkování a prosbu rozlišuje pravdu od lži vybírá vhodné jazykové prostředky zdramatizuje příběh dramatizace příběhů s námětem zdravotní a dopravní výchovy výchova ke zdraví a k bezpečnosti zdravé zuby dopravní značky

25 rozpozná divadelní žánry umí vyjádřit vlastní názor vyhledává samostatně informace pochopí význam abecedy naučí se básně podle textu umí číst s porozuměním umí rozprávět o přečtené knize obohacuje si slovní zásobu vede si čtenářské deníky umí naslouchat a být ohleduplný Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk improvizace papírové divadlo stínové divadlo pásmo Abeceda O. Sekora J. Lada Alena Ladová knihy dětských autorů a ilustrátorů např. H. Zmatlíková M. Aleš J. Žáček B. Říha V.Čtvrtek VV PČ ČJ - JV HV VV ČJ Ročník: 2 Chápe, že je AJ jazyk s jinými pravidly než ČJ, ví, že angl. slova se jinak píší a jinak vyslovují, na konci šk.roku umí přečíst jednoduchou slovní zásobu a správné jí vyslovit. Umí pojmenovat barvy, známá zvířata, běžné věci které používá ve škole a doma Umí zpaměti jednoduché říkanky, nejprve ve spojení s ČJ, později celé v AJ Rozumí jednoduchým příkazům v AJ Slovní zásoba je předkládána ústně, učebnice je pouze orientační ve vztahu k používané slovní zásobě. Děti se učí poslechem a praktickým prováděním učitelových příkazů. V druhé polovině šk. roku se dítě učí číst slova v AJ a tvořit jednoduché věty. VV vybarvování a kreslení ve spojení se slovní zásobou PRO Adopce na dálku ČJ Procvičování psaní písmen, recitace M používání čísel a počítání v AJ PT - Kreativita

26 Ročník: 3. Žák navazuje na znalosti slovní zásoby z 2.ročníků, rozšiřuje si slovní zásobu, umí známá slova psát Používá jednoduché věty a na základě pochopených souvislostí tvoří i vlastní jednoduché věty. Umí ve větší míře používat slovesa Používá ve větných spojeních některé předložky Žák se vyjadřuje v přítomném čase, příp. v přít. průběh. čase Zvýšení slovní zásoby a aktivní schopnost používání Slovní zásoba je předkládána nejen ústně, ale i písemně, žák se učí číst a správně vyslovovat, psát.do slovní zásoby jsou zařazována ve větší míře i slovesa. Děti se učí poslechem, praktickým prováděním příkazů a čtením z učebnice i z dalších doplňujících pomůcek. K zapamatování slovní zásoby se používá též řada písniček a básniček. Četba a překlad krátkých textů Hry s použitím anglických slov Rozvoj další slovní zásoby, slovosled ve větě VV vybarvování a kreslení ve spojení se slovní zásobou PRO Adopce na dálku ČJ písemný projev, recitace HV písničky v angličtině M používání čísel a počítání v AJ PT - Kreativita VV Výtvarný projev v rámci probíraných témat PRO Adopce na dálku PT Evropa a svět nás zajímá Ročník : 4 Zvládá písemné používání známé slovní zásoby K dalšímu rozvoji znalosti jazyka používání samostatných rozhovorů, poslech textů namluvených rodilými mluvčími, čtení textů v AJ HV Písničky v AJ PT - Komunikace

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více