Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR EW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010"

Transkript

1 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102

2 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému! Dodržujte předpisy pro úrazovou prevenci! Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi! V případě potřeby vyžadujte potvrzení podpisem. UNĚNÍ S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na číslo Seznam autorizovaných prodejců najdete na adrese Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoliv další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem uznáno při uvádění zařízení do provozu. Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány. Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejí. EWM HIGHTEC WELDING GmbH, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D Mündersbach Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci. Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem. Technické změny vyhrazeny.

3 Obsah Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze 1 Obsah 1 Obsah Bezpečnostní pokyny Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze Vysvětlení symbolů Všeobecně Přeprava a instalace... 6 Okolní podmínky Za provozu Přeprava a skladování Použití k určenému účelu Oblast použití Související platné podklady Záruka Prohlášení o shodě Svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení) Popis přístroje - rychlý přehled Čelní pohled Zadní pohled Řízení přístroje Ovládací prvky CB Čelní pohled Zadní pohled Konstrukce a funkce Všeobecné pokyny Instalace Vložení obrobku Přípoj zemnícího kabelu Přípojka řízení přístroje Připojení na síť TR Nastavení provozního napětí přístroje Zapnutí a vypnutí přístroje Výměna síťové pojistky Dálkový ovladač Pedál FR Popis funkce Pedál FR Údržba, péče a likvidace Všeobecně Převodové motory Mechanika Elektrické součásti Technická data TR Dodatek A Přehled poboček EWM

4 Bezpečnostní pokyny Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze NEBEZPEČÍ Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob. Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo NEBEZPEČÍ s obecným výstražným symbolem. Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky. VÝSTRAHA Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob. Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo VÝSTRAHA s obecným výstražným symbolem. Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky. Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob. Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návěstí s obecným výstražným symbolem. Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky. Pracovní a provozní postupy, které je nutno dodržet pro zamezení poškození nebo zničení výrobku. Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návěstí bez obecného výstražného symbolu. Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky. UNĚNÍ Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli. Upozornění obsahuje ve svém nadpisu signální slovo UNĚNÍ bez obecného výstražného symbolu. Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.: Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte. 4

5 Bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů 2.2 Vysvětlení symbolů Symbol Popis Uvést v činnost Neuvádět v činnost Otočit Zapnout 0 1 Přístroj vypnout 0 1 Přístroj zapnout ENTER (Přístup k menu) NAVIGATION (Navigace v menu) EXIT (Menu opustit) Znázornění času (příklad: vyčkat / aktivovat po dobu 4 sek.) Dočasné přerušení znázornění menu (možnost dalších nastavení) Nástroje není zapotřebí / nepoužívat Nástroje je zapotřebí / používat 5

6 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2.3 Všeobecně 2.4 Přeprava a instalace VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů! Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu! Dodržujte místně specifické předpisy pro úrazovou prevenci! Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů! Hluková zátěž! Hluk, přesahující 70dBA, může způsobit trvalé poškození sluchu! Používejte vhodnou ochranu sluchu! Osoby na pracovišti musí nosit vhodnou ochranu sluchu! Nebezpečí úrazu v nebezpečné oblasti! Otáčivé pohyby přístroje mohou mít za následek úrazy osob! Nebezpečná oblast je bezprostřední okolí přístroje a obrobku plus bezpečnostní vzdálenost 1 m. Před zapnutím přístroje a za jeho provozu zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nezdržovaly žádné osoby! Používejte vhodný ochranný pracovní oděv (ne volné oděvy)! V nouzové situaci ihned použijte nouzový vypínač nebo přerušte připojení k síti (odpojte zástrčku)! Povinnosti provozovatele! Při provozu zařízení je nutno dodržovat příslušné tuzemské vyhlášky a zákony! Národní verze rámcové směrnice (89/391/EWG), a k ní patřící jednotlivé směrnice. Především směrnice (89/655/EWG),o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o používání ochranných pomůcek zaměstnanci při práci. Předpisy pro bezpečnost práce a prevenci nehod příslušné země. Řádná instalace a provozování zařízení IEC V pravidelných intervalech kontrolujte, zda uživatelé pracují s ohledem na bezpečnost. Pravidelná kontrola zařízení IEC Škody způsobené cizími komponentami! V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce! Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod, dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu! Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojné zásuvce pouze při vypnutém svářecím přístroji a zajistěte ji. Poškození v důsledku neoddělených napájecích vedení! Při transportu mohou neoddělená napájecí vedení (síťová vedení, řídicí vedení, atd.) způsobit rizika, jako např. převrácení přístrojů a poškození osob! Odpojte napájecí vedení! 6

7 Bezpečnostní pokyny Okolní podmínky 2.5 Okolní podmínky Poškození přístroje v důsledku nečistot! Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo látek může přístroj poškodit. Zabraňte vzniku velkého množství kouře, páry, olejové mlhy a prachu po broušení! Zabraňte přítomnosti vzduchu s obsahem solí (mořský vzduch)! Nepřípustné okolní podmínky! Nedostatečné větrání vede k poklesu výkonu a poškození přístroje. Dodržujte okolní podmínky! Vstupní a výstupní otvory pro chladicí vzduch nechte volné! Dodržte minimální vzdálenost 0,5 m od překážek! Za provozu Rozsah teplot okolního vzduchu: -20 C až +40 C relativní vlhkost vzduchu: do 50 % při 40 C do 90 % při 20 C Přeprava a skladování Uskladnění v uzavřené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu: -25 C až +55 C Relativní vlhkost vzduchu do 90 % při 20 C 7

8 Použití k určenému účelu Oblast použití 3 Použití k určenému účelu Tento přístroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a platným pravidlům resp. normám. Smí se používat výhradně ve smyslu účelového použití. VÝSTRAHA Nebezpečí v důsledku neúčelového použití! V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení! Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem! Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby! 3.1 Oblast použití Tento přístroj je určen výhradně k mechanizovanému provedení obvodových svarů. 3.2 Související platné podklady Záruka UNĚNÍ Další informace získáte v přiložených doplňkových listech "Údaje o přístrojích a firmě, údržba a zkoušky, záruka"! Prohlášení o shodě Označený přístroj odpovídá svou koncepcí a konstrukcí směrnicím a normám ES: ES směrnici pro nízké napětí (2006/95/ES), ES směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/ES) V případě neoprávněných změn, neodborných oprav, nedodržení lhůt opakování zkoušek a/nebo nepovolených modifikací, jež nejsou výslovně autorizovány výrobcem, zaniká platnost tohoto prohlášení. Originál prohlášení o shodě je přiložen k přístroji Svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem Přístroje odpovídají EU normám IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 a jsou konstruovány pro prostředí se zvýšeným elektrickým nebezpečím Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení) NEBEZPEČÍ Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány! K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby! V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka! Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)! Originály schémat zapojení jsou přiložené k přístroji. Náhradní díly je možné získat u oprávněných smluvních prodejců. 8

9 Popis přístroje - rychlý přehled Související platné podklady 4 Popis přístroje - rychlý přehled Otočná zařízení jsou vybavena dvěmi kladkovými polohovadly, z nichž je vždy jedno polohovadlo poháněné a druhé pasivní. Díky této konstrukci je možné přípravky upravit podle potřeb obrobku Čelní pohled Pol. Symbol Popis 0 1 Hnací kladky Obrázek Řízení zařízení viz kapitola Řízení zařízení - ovládací prvky 3 Převodový motor 4 Poháněné kladkové polohovadlo 5 Pasivní kladkové polohovadlo 6 Pedál Zadní pohled Obrázek 4-2 Pol. Symbol Popis 0 1 Seřizovací šroub k nastavení přítlaku hnacích kladek na hlavní kladky 2 Vodicí otvory, přítlak kladek 3 Pasivní kladky 9

10 Popis přístroje - rychlý přehled Řízení přístroje Ovládací prvky 4.2 Řízení přístroje Ovládací prvky 4.3 CB Čelní pohled Obrázek 4-3 Pol. Symbol Popis 0 1 Indikace 2 Signální svítidlo, Provozní připravenost Signální svítidlo svítí při zapnutém a k provozu připraveném přístroji 3 Přepínač, směr otáčení kladek Při pohledu ze strany poháněného kladkového polohovadla se obrobek otáčí proti směru hodinových ručiček Při pohledu ze strany poháněného kladkového polohovadla se obrobek otáčí ve směru hodinových ručiček 4 Přepínače, rychlost otáčení WELD/RAPID Poloha WELD = režim svařování s nastavenou rychlostí otáčení Poloha RAPID = polohování, otočný talíř se otáčí maximální rychlostí nezávisle na nastavené rychlosti. Není generován žádný signál k aktivaci svářečky 5 Otočný přepínač, rychlost otáčení WELD SPEED Plynulé nastavení rychlosti otáčení 10

11 Popis přístroje - rychlý přehled CB Zadní pohled Pol. Symbol Popis 0 1 Upevňovací otvory 2 2pólová připojovací zdířka Přípojka převodového motoru 3 3pólová připojovací zásuvka, pedál Obrázek Přepínač provozního napětí přístroje 115 V/230 V 5 Spojení ochranného vodiče 6 Vypínač přístroje Zap/Vyp 7 Připojovací zásuvka, síťový kabel 11

12 Konstrukce a funkce Všeobecné pokyny 5 Konstrukce a funkce 5.1 Všeobecné pokyny Poškození přístroje následkem nesprávného osazení přípojek! Následkem chybného osazení přípojek je poškození přístroje! Veškeré přípojky musí zapojit odborný elektrikář v souladu s místní legislativou nebo místními předpisy! Nebezpečí úrazu v nebezpečné oblasti! Otáčivé pohyby přístroje mohou mít za následek úrazy osob! Nebezpečná oblast je bezprostřední okolí přístroje a obrobku plus bezpečnostní vzdálenost 1 m. Před zapnutím přístroje a za jeho provozu zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nezdržovaly žádné osoby! Používejte vhodný ochranný pracovní oděv (ne volné oděvy)! V nouzové situaci ihned použijte nouzový vypínač nebo přerušte připojení k síti (odpojte zástrčku)! Nebezpečí úrazu následkem pádu po zakopnutí a následkem nevhodně zvoleného místa instalace! Nevhodný výběr místa instalace přístroje může mít za následek úrazy osob! Nesprávně položené kabely nebo svazky hadic představují nebezpečí zakopnutí a mohou být příčinou úrazů! Instalujte přístroj tak, aby zůstal dostatek místa pro ovládací prvky! Nesmí dojít k zablokování únikových tras! Nepokládejte kabely nebo svazky hadic do nebezpečné oblasti přístroje! Pokládejte kabely nebo hadicové svazky natažené a svázané (příp. využijte kabelové žlaby nebo jiné pomůcky)! 12

13 Konstrukce a funkce Instalace 5.2 Instalace VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu následkem nesprávného upevnění! Nesprávně upevněný přístroj může způsobit úraz! Upevnění přístroje smí provádět výhradně příslušný pověřený odborný pracovník! Používejte k upevňování výhradně předepsané upevňovací body základové desky! Hnané a pasivní kladkové polohovadlo instalujte vždy paralelně ve stejné výšce (viz obrázek)! K ukotvení přístroje používejte výhradně vhodný upevňovací materiál o minimální velikosti M8 x 25 mm! Šrouby použité k transportnímu balení nejsou vhodné k ukotvení přístroje! Proveďte ukotvení přístroje na vhodném a rovném podkladu o dostatečné nosnosti (pamatujte na nosnost otočného zařízení a hmotnost obrobku)! Obrázek 5-1 Obrázek

14 Konstrukce a funkce Vložení obrobku 5.3 Vložení obrobku Nebezpečí poškození přístroje následkem nesprávného umístění obrobků! Nesprávně umístěné obrobky mají za následek poškození přístroje! Umístěte obrobek opatrně na kladky tak, aby přitom nedošlo k dotyku s dalšími součástmi zařízení! 5.4 Přípoj zemnícího kabelu NEBEZPEČÍ Elektrický šok! Při připojování a při práci s přístrojem pamatujte na správnou instalaci připojení kabelů nebo hadic tak, aby nedošlo k úrazům. Pokládejte všechny kabely nebo hadice tak, aby při posuvu otočného stolu nemohlo dojít k jejich přivření nebo sevření! Po instalaci nebo přestavbě musíte provést kontrolu správné instalace všech mechanických a elektrických spojů! Nebezpečí popálení v důsledku neřádného připojení kabelu pro obrobek! Barva, rez a nečistoty ne přípojných místech zabraňují toku proudu a mohou mít za následek bludné svařovací proudy. Bludné svařovací proudy mohou být příčinou požárů a zranění osob! Přípojná místa vyčistit! Kabel pro připojení obrobku bezpečně připevnit! Konstrukční části obrobku nepoužívat pro zpětné vedení svařovacího proudu! Dbát na bezvadné vedení proudu! K připojení zemnicího kabelu používejte otočnou ukostřovací přípojku. 14

15 Konstrukce a funkce Přípojka řízení přístroje 5.5 Přípojka řízení přístroje Pol. Symbol Popis 0 1 Upevňovací otvory 2 Upevňovací čepy K upevnění řídicí jednotky přístroje Obrázek 5-3 Zavěste řídicí jednotku přístroje upevňovacími otvory do upevňovacích čepů. UNĚNÍ Příklad postupu upevňování. Postup je u ostatních modelů stejný. 15

16 Konstrukce a funkce Připojení na síť 5.6 Připojení na síť TR-0102 Poškození přístroje následkem nestejných napětí! K zabránění poškození přístroje musí být síťové napětí a provozní napětí přístroje shodné! Zkontrolujte nastavení na přepínači provozního napětí přístroje! Podle potřeby musí být přístroj nastaven na existující síťové napětí (viz technické údaje). Síťové jištění viz kapitola Technické údaje! Nastavení provozního napětí přístroje 1 2 Pol. Symbol Popis 0 Obrázek Přepínač provozního napětí přístroje 115 V/230 V 2 Nálepka Nastavte provozní napětí přístroje Nastavte vstupní síťové napájení na přepínači provozního napětí přístroje na existující síťové napětí! Odstraňte nálepku Nastavte provozní napětí přístroje. Zastrčte síťovou zástrčku vypnutého přístroje do příslušné zásuvky. 16

17 Konstrukce a funkce Připojení na síť Zapnutí a vypnutí přístroje Nebezpečí úrazu v nebezpečné oblasti! Otáčivé pohyby přístroje mohou mít za následek úrazy osob! Nebezpečná oblast je bezprostřední okolí přístroje a obrobku plus bezpečnostní vzdálenost 1 m. Před zapnutím přístroje a za jeho provozu zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nezdržovaly žádné osoby! Používejte vhodný ochranný pracovní oděv (ne volné oděvy)! V nouzové situaci ihned použijte nouzový vypínač nebo přerušte připojení k síti (odpojte zástrčku)! Zapněte nebo vypněte přístroj hlavním vypínačem Výměna síťové pojistky NEBEZPEČÍ Elektrický šok následkem dotyku součástí pod napětím! Přístroj je za provozu pod napětím! Provádění prací na přístroji za jeho provozu může mít za následek smrtelné úrazy! Před jakýmikoliv pracemi vypněte hlavní vypínač! Odpojte přívodní síťový kabel! Pol. Symbol Popis 0 1 Hlavní vypínač, Přístroj zapnut/vypnut Obrázek Připojovací zásuvka, síťový kabel 3 Držák pojistky 4 Přístrojová pojistka (1 A) 5 Náhradní pojistka (1 A) Vypněte přístroj hlavním vypínačem. Odpojte přívodní síťový kabel. Vyklopte držák pojistky. Odstraňte vadnou přístrojovou pojistku. Vložte náhradní pojistku. Opět zaklapněte držák pojistky. Zapojte síťový přívodní kabel a zapněte přístroj hlavním vypínačem. 17

18 Konstrukce a funkce Dálkový ovladač 5.7 Dálkový ovladač Pedál FR-1 Funkce Start/stop Připojení je provedeno k 3pólové zásuvce pedálu. 5.8 Popis funkce Pedál FR-1 Pol. Symbol Popis 0 1 Přepínač, směr otáčení kladek Při pohledu ze strany poháněného kladkového polohovadla se obrobek otáčí proti směru hodinových ručiček Při pohledu ze strany poháněného kladkového polohovadla se obrobek otáčí ve směru hodinových ručiček 2 Přepínače, rychlost otáčení WELD/RAPID Poloha WELD = režim svařování s nastavenou rychlostí otáčení Poloha RAPID = polohování, otočný talíř se otáčí maximální rychlostí nezávisle na nastavené rychlosti. Není generován žádný signál k aktivaci svářečky WELD SPEED t I Obrázek 5-6 t Symbol I t Význam Svařovací proud Čas procesu svařování Otočné zařízení se otáčí doprava ve směru hodinových ručiček Otočné zařízení se otáčí doleva proti směru hodinových ručiček 18

19 Údržba, péče a likvidace Všeobecně 6 Údržba, péče a likvidace 6.1 Všeobecně VÝSTRAHA Nebezpečí popálení následkem vysokých teplot! Otočný talíř se může za provozu zahřívat! Dotyk může mít za následek popálení! Po použití nechejte otočný talíř vychladnout! NEBEZPEČÍ Elektrický šok následkem dotyku součástí pod napětím! Přístroj je za provozu pod napětím! Provádění prací na přístroji za jeho provozu může mít za následek smrtelné úrazy! Před jakýmikoliv pracemi vypněte hlavní vypínač! Odpojte přívodní síťový kabel! 6.2 Převodové motory Udržujte pohyblivé součásti v čistotě. Provádějte pravidelnou údržbu a kontrolujte, zda nedošlo k závadám. 6.3 Mechanika Zkontrolujte ukotvení přístroje. Zkontrolujte poškození ložisek. Dotáhněte šroubová spojení. Udržujte pohyblivé součásti v čistotě. 6.4 Elektrické součásti Zkontrolujte, zda nejsou kabely a ovládací prvky zvenčí poškozeny. V pravidelných intervalech řádně odstraňujte prach a cizí tělesa. 19

20 Technická data TR Technická data 7.1 TR-0102 Síťové napětí Kmitočet Síťová pojistka (tavná pojistka, pomalá) Rychlost Průměr obrobku 1x115 / 230 V 50 / 60 Hz 10A 80 bis 1600 mm/min 20 mm bis 800 mm Max. teplota obrobku 200 C Max. nosnost Průměr kladek Šířka kladek Materiál kladek Šířka (pohon/kolo) [A] Délka (pohon/kolo) [B] Výška [C] Hmotnost (pohon/kolo) 1000 kg 200 mm 50 mm PU 542 mm / 450 mm 320 mm / 160 mm 335 mm 37 kg / 17 kg C B A Obrázek

21 Dodatek A Přehled poboček EWM 8 Dodatek A 8.1 Přehled poboček EWM 21

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Návody k obsluze Dálkový ovladač RTAC1 19POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody Návody k obsluze Bruska na elektrody CZ TGM 40230 PORTA Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com Všeobecné pokyny

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Trolly 55-5. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Transportním. www.ewm-group.

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Trolly 55-5. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Transportním. www.ewm-group. Návody k obsluze Transportním Trolly 55-5 Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *For details visit www.ewm-group.com

Více

Pico 300 cel. Pico 300 cel VRD. Pico 300 cel SVRD. Pico 300 cel pws. Pico 300 cel pws VRD. Pico 300 cel pws SVRD. Návody k obsluze

Pico 300 cel. Pico 300 cel VRD. Pico 300 cel SVRD. Pico 300 cel pws. Pico 300 cel pws VRD. Pico 300 cel pws SVRD. Návody k obsluze Návody k obsluze Svářecí přístroje pro Elektrodové sváření CZ Pico 300 cel Pico 300 cel VRD Pico 300 cel SVRD Pico 300 cel pws Pico 300 cel pws VRD Pico 300 cel pws SVRD Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! Taurus 351, 401, 451, 551 Synergic S FDG/FDW. www.ewm-group.com.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! Taurus 351, 401, 451, 551 Synergic S FDG/FDW. www.ewm-group.com. Návody k obsluze Svařovací přístroje nebo svářečky Taurus 351, 401, 451, 551 Synergic S FDG/FDW Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren!

Více

Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Návody k obsluze Svařovací přístroje nebo svářečky CZ Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.

Více

Svařovací přístroj Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P TM Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM

Svařovací přístroj Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P TM Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM Návody k obsluze Svařovací přístroj Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P TM Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením

Více

Návody k obsluze. Svařovací přístroj MMA 220 CEL 299-010200-TWD12 16.09.2015

Návody k obsluze. Svařovací přístroj MMA 220 CEL 299-010200-TWD12 16.09.2015 Návody k obsluze Svařovací přístroj CZ MMA 220 CEL Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí

Více

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Návody k obsluze CZ microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze

Více

Návody k obsluze. Svařovací přístroje nebo svářečky. Picotig 190 AC/DC 099-000151-EW512 5.1.2011

Návody k obsluze. Svařovací přístroje nebo svářečky. Picotig 190 AC/DC 099-000151-EW512 5.1.2011 Návody k obsluze Svařovací přístroje nebo svářečky CZ Picotig 190 AC/DC Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod

Více

Svařovací přístroj Pico 220 cel puls Pico 220 cel puls vrd (AUS) Pico 220 cel puls vrd (RU)

Svařovací přístroj Pico 220 cel puls Pico 220 cel puls vrd (AUS) Pico 220 cel puls vrd (RU) Návody k obsluze Svařovací přístroj Pico 220 cel puls Pico 220 cel puls vrd (AUS) Pico 220 cel puls vrd (RU) Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV. www.ewm-group.com.

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV. www.ewm-group.com. Návody k obsluze Svařovací přístroj Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *For details visit www.ewm-group.com CZ Všeobecné

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Picotig 200 TG. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Svařovací přístroj

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Picotig 200 TG. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Svařovací přístroj Návody k obsluze Svařovací přístroj Picotig 200 TG Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *For details visit www.ewm-group.com CZ Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte

Více

Návody k obsluze. Svařovací přístroj TIG 180 DC 299-020100-TWD12 18.03.2016

Návody k obsluze. Svařovací přístroj TIG 180 DC 299-020100-TWD12 18.03.2016 Návody k obsluze Svařovací přístroj CZ TIG 180 DC Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Tetrix 150 Synergic Plasma. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Svařovací přístroj

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Tetrix 150 Synergic Plasma. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Svařovací přístroj Návody k obsluze Svařovací přístroj Tetrix 150 Synergic Plasma Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *For details visit www.ewm-group.com CZ Všeobecné pokyny

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! R10 19POL RG10 19POL 5M R11 19POL RG11 19POL 5M R20 19POL R40 7POL

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! R10 19POL RG10 19POL 5M R11 19POL RG11 19POL 5M R20 19POL R40 7POL Návody k obsluze Dálkový ovladač CZ R10 19POL RG10 19POL 5M R11 19POL RG11 19POL 5M R20 19POL R40 7POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren!

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! OW GFE. Doplňující listy k návodu k obsluze.

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! OW GFE.  Doplňující listy k návodu k obsluze. Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW GFE Elektronická regulace množství plynu pro drive 4X (z výroby) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now and benefit! Jetzt Registrieren

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ EUROLITE PAR 56

NÁVOD K POUŽITÍ EUROLITE PAR 56 NÁVOD K POUŽITÍ EUROLITE PAR 56 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 42000550 Eurolite PAR 56 Návod k obsluze PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

TIG 200 GRIP GD CW U/D HFL

TIG 200 GRIP GD CW U/D HFL Návody k obsluze WIG-svařovací hořák TIG 200 GRIP GD CW U/D HFL TIG 260 GRIP WD CW U/D HFL TIG 260 GRIP WD HW U/D HFL TIG 450 GRIP WD CW U/D HFL WO TIG 450 GRIP WD HW U/D HFL WO Dbejte na dodatkové systémové

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Návod k použití TROLLY 35-2. Transportní vozík

Návod k použití TROLLY 35-2. Transportní vozík EWM HIGHTEC WELDING GmbH Dr. Günter - Henle - Straße 8; D-56271 Mündersbach Tel.: +49 (0)2680.181-0; Fax: +49 (0)2680.181-244 Internet: www.ewm.de ; E-mail: info@ewm.de Návod k použití CZ TROLLY 35-2 Transportní

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS TDS 10 M CS NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Technická data... 3 Transport a skladování...

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod na obsluhu. Ohýbačka RBM1300M. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!

Návod na obsluhu. Ohýbačka RBM1300M. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Návod na obsluhu Ohýbačka RBM1300M Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Vydání: 2009 Revize 01 - ČEŠTINA PŘEDMLUVA Vážený zákazníku!

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Obsah : Plán zapojení 4 Obecné informace 6 Obecné bezpečnostní předpisy 7 Správné použití 8 Zbývající nebezpečí 8 Sestavení 10 Elektrické připojení 11 Práce s

Více

Vibrátor betonu HEBR1500

Vibrátor betonu HEBR1500 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HEBR1500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 08 Art.-Bez.: HEBR1500 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis 5 Uvedení

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií 5 Popis stroje Příslušenství a spotřební materiál Předpis pro použití akumulátorových baterií Před uvedením stroje do provozu věnujte pozornost těmto pokynům! Pokud doba použití akumulátorových baterií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

IR 1500 S NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS

IR 1500 S NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS IR 1500 S CS NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování... 4 Montáž a instalace... 4

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) UNIPLAN E Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210 Návod na použití Aku utahovák BID 1210 RYOBI BID-1210 Aku utahovák Návod k použití Popis: 1. Držák nástroje 2. Nástroj 3. Spínač 4. Přepínač zpětného chodu 5. Akumulátor Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě ávod k montáži, obsluze a údržbě Střešní ventilátor DV Wolf GmbH, Postfach 80, 808 Mainburg, tel. 087/7-0,Fax 087/700, www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 00 Brno, tel. 7 9,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz INSTRUKCE i Děkujeme Vám za nákup naší svářečky! Z důvodů bezpečnosti obsluhy si před prvním zapojením stroje velmi pečlivě přečtěte tento návod. UPOZORNĚNÍ!! V procesu sváření můžete být vystavení nebezpečí.

Více

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.1 Dvoukotoučová bruska Typ OPTI SM 175 (střídavé napětí) OPTI SM 200 (střídavé napětí nebo trojfázové napětí) OPTI SM 250 (trojfázové napětí)

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 ČERPADLO ZAHRADNÍ Gartenpumpe ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) rukojeť 2) výstupní připojení vody 3) vstupní připojení

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více