ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY: ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ŠKOLNÍ SLUŽBY Školní družina Školní jídelna CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - KLÍČOVÉ KOMPETENCE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ A PŘEŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata na 1. stupni Průřezová témata na 2. stupni UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO ROČNÍK UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. STUPNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST : MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Prvouka VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Vlastivěda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodověda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Praktické činnosti Příprava pokrmů UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. STUPNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk další cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk další cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Dějepis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Občanská výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodopis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Zeměpis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Fyzika VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Chemie VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PRÁCE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Praktické činnosti VZDĚLÁVACÍ OBLAST: DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR (ETICKÁ VÝCHOVA, SVĚT PRÁCE) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výchova pro život PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU, ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE, ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky na základní škole Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI AUTOEVALUACE ŠKOLY OBLASTI AUTOEVALUACE CÍLE A KRITÉRIA AUTOEVALUACE NÁSTROJE AUTOEVALUACE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ

4 1. Identifikační údaje o škole Název programu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Předkladatel: ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Adresa: Palackého Bakov nad Jizerou Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Dlasková Telefon, fax: E.mail: Web: Koordinátoři ŠVP: Mgr. Helena Kaluhová - 1. stupeň Mgr. Marta Masopustová - 2. stupeň IZO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zařazení do sítě: , aktualizace Zřizovatel: Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí Bakov nad Jizerou tel , Schváleno pedagogickou radou: Čj.: 308/2007 Aktualizované ŠVP schváleno pedagogickou radou: Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy: Razítko školy: Školská rada seznámena dne:

5 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy: Základní škola kapacita 460 žáků IZO Školní družina kapacita 90 žáků IZO Školní jídelna kapacita 500 strávníků IZO Základní škola je plně organizovanou školou s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je zpravidla po dvou paralelních třídách. Škola je spádovou školou pro město Bakov nad Jizerou a přidružené obce Školní budovy a vybavení školy Základní školu tvoří hlavní budova z r a pavilónová budova z r. 1960, které jsou spojeny spojovací chodbou se šatnami z r V roce 2000 byla ke škole přistavěna a od zahájila provoz nová školní jídelna s kuchyní. Školní družina je umístěna ve vile čp. 311 v Palackého ulici mimo školní budovy, vzdálené cca 200 m od školy. Budovy školy jsou v celkem dobrém technickém stavu. V r město zažádalo a získalo dotaci ve výši ,- Kč na výstavbu hřiště za pavilónovou budovou školy. Nově zbudované hřiště, které bylo slavnostně otevřeno dne 3.května 2006, nahradilo původní hřiště školy. Hřiště má umělý povrch s možností provozování těchto her: kopaná, košíková, házená, volejbal. Po obvodu hřiště je umístěna běžecká dráha, skok daleký a skok vysoký. Pro hodiny tělesné výchovy v období, kdy počasí neumožňuje plně využívat školní hřiště, má škola v hlavní školní budově menší tělocvičnu, a proto využíváme i sportovní zařízení TJ Sokol, které je od školy vzdáleno cca 300 m. Hlavní školní budova má částečně upravený bezbariérový vstup, proto je možné na 1. stupni integrovat i vozíčkáře. Pavilónová budova ale již bezbariérovou úpravu nemá. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Všechny pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové. Téměř ve všech učebnách 2. stupně, v žákovské knihovně a školní družině je umístěna audiovizuální technika. Dále pro výuku slouží i technika volně přenosná do dalších tříd. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Obě učebny jsou umístěny v hlavní školní budově. Velká počítačová učebna má 27 počítačových stanic, řídící počítač učitele, skener a tiskárnu propojenou se všemi počítačovými stanicemi. Dále je zde zabudován dataprojektor. Malá počítačová učebna má v současné době 9 počítačových stanic pro žáky a řídící počítač pro učitele. Škola počítá s dalším rozšířením žákovských stanic i v této učebně. V několika učebnách 1. stupně a ve školní družině jsou rozmístěny další počítače. Počítače jsou žákům přístupné po dohodě s vyučujícím i v odpoledních hodinách. 5

6 Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách, pro práci v hodinách přenosný notebook, k němuž lze připojit přenosný dataprojektor, a v každé sborovně, ředitelně a školní družině kopírovací stroje. Dále využívají počítače v počítačových pracovnách. V učebně anglického a českého jazyka na 2. stupni a v jedné třídě na 1. stupni jsou interaktivní tabule, které mohou využívat po vzájemné dohodě všichni vyučující pro výuku. V rámci projektu EU peníze školám bude škola zakupovat další interaktivní tabuli, přenosné dataprojektory, audiovizuální techniku a další pomůcky, které budou využívány učiteli a žáky. Dalším cílem školy je umístění několika stanic i do odborných pracoven 2. stupně. Všechny počítačové stanice ve škole jsou napojeny na Internet a místní počítačovou síť. Škola po technické stránce disponuje vybavenou učebnou dílen, učebnou domácích nauk a keramickou dílnou. V suterénu hlavní budovy je umístěna keramická pec. Ostatních 21 tříd 1. a 2. stupně jsou univerzální kmenové učebny, kde jsou umístěny jednotlivé třídy. Třídy 1. stupně se nacházejí v hlavní školní budově, učebny 2. stupně v pavilónové budově. Škola dbá i na hygienická hlediska. K odkládání oděvů a obuvi má každý žák k dispozici prostor šaten umístěných ve spojovací chodbě mezi 1. a 2. stupněm školy. Učitelé mají své šatny u jednotlivých sboroven. K převlékání před hodinami tělesné výchovy jsou vyčleněny prostory v šatnách. Všechny šatny jsou odděleny neprůhledným drátěným sklem. Sociální zařízení školy odpovídá počtu i složení žáků. V červenci a srpnu roku 2011 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na celé škole. Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojový automat. Pro odpočinek žáků o velké přestávce je k dispozici školní dvůr, hřiště za školou a park před školou. Školní družina má k dispozici zahradu za vilou čp. 311, v níž je družina umístěna Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy tvoří ředitelka, zástupce ředitelky, 22 pedagogů a 3 vychovatelky školní družiny. V případě integrace postiženého žáka pak i asistent pedagoga. Z celkového počtu učitelů vyučuje 12 pedagogů na 1. stupni, 10 pedagogů, ředitelka školy a zástupce ředitelky na 2. stupni. Na škole působí výchovný poradce, metodik prevence a ICT koordinátor. V rámci projektu EU peníze školám na škole od září 2011 po dobu dvou let působí školní psycholog na 0,25 úvazku. Pedagogický sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je různorodý od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Kvalifikovanost pedagogického sboru dlouhodobě převyšuje 90%. Ve sboru jsou pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči, a to především na 1. stupni. Přestože většina předmětů je vyučována aprobovaně, zůstává několik předmětů, pro které aprobace na škole chybí. Je to chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a částečně výuka fyziky. Tento nedostatek je řešen specializací, schopnostmi a zájmem učitelů o jednotlivý konkrétní další předmět mimo učitelovu aprobaci. Učitelé potom ochotně využívají nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k rozšíření povědomí a získání informací k předmětu, který vyučují mimo svou aprobaci. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků dle jejich psychosomatického vývoje, proto klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, využívání nových metod 6

7 práce, kritické myšlení, výpočetní a komunikační technika. V minulých letech téměř 100% pedagogů prošlo školením úrovně Z a 60% pedagogů úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly). Cílem školy je dosáhnout rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve výuce žáků Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Bakova nad Jizerou a okolních spádových obcí. Dále do školy chodí i děti, které jsou mimo naši spádovou oblast. V posledních letech se ve škole vzdělávali i děti cizích státních příslušníků. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se zdravotním postižením na 1. stupni (2. stupeň nemá bezbariérové úpravy a není pro ně po stavební stránce vhodný) a s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vypracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je konzultován s rodiči žáka, se žákem a je pravidelně aktualizován a doplňován Dlouhodobé projekty Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu na podporu dětského čtenářství Noc s H.Ch. Andersenem spojenou se spaním žáků 1. stupně ve škole. Mezi nejúspěšnější dlouhodobé projekty na 1. stupni školy patří: - projekt Ajax probíhá ve spolupráci s Policií ČR a zaměřuje se na dopravní výchovu dětí - projekt Zdravé zuby probíhá ve spolupráci se zubní lékařkou, děti se učí pravidelné a správné ústní a zubní hygieně - barevný týden v tomto týdnu je všechno učivo motivováno příslušnou předem určenou barvou, uplatňujeme metody kritického myšlení a volného psaní. - Den Země zaměřený na planetu Zemi a ochranu životního prostředí - Slavnost padajícího listí - zaměřený hlavně na poznávání stromů a ochranu životního prostředí - Čertovský týden - celý týden probíhá v duchu čerta, anděla a Mikuláše a blížících se Vánoc, při tomto projektu spolupracujeme i s mateřskou školou. Na všech výše jmenovaných projektech spolupracují pedagogové naší školy. Pro žáky školy pořádáme projektové dny zaměřené na literaturu, zeměpis, přírodopis, historii, dále kulturně vzdělávací akce (např. historická exkurze do Prahy, exkurze k výuce holocaustu, aj.), ozdravné a sportovně zaměřené pobyty (např. škola v přírodě, lyžařský kurz). Všechny akce jsou zaměřeny na tvorbu třídních kolektivů, týmů a respektování druhých. V rámci dlouhodobých projektů škola není zapojena do mezinárodní spolupráce. 7

8 2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných třídních schůzkách, v konzultačních hodinách nebo osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Škola je rodičům vždy otevřena a rodiče mohou po dohodě s vyučujícími nahlédnout i do vyučovacích hodin. Každá třída má svého zástupce z řad rodičů, který zastupuje třídu na schůzkách s členy školské rady. Školská rada byla na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167 a 168 na škole zřízena usnesením zastupitelstva zřizovatele města Bakova nad Jizerou č. 20 z Ve školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 členové zvolení rodiči žáků a 2 členové jmenovaní zřizovatelem. Školská rada a rodiče žáků se spolupodílejí na různých akcích školy (např. vánoční zpívání na náměstí, ples rodičů a dětí, školní jarmarky, výlety, akademie, vyřazení 9. ročníků aj.). Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi. V případě integrace žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Mladé Boleslavi. Velmi dobrou spolupráci má škola i s informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Mladé Boleslavi, kam chodí žáci vyšších ročníků na pravidelné exkurze zaměřené na pracovní trh a volbu povolání. Úzkou spolupráci má škola s mateřskou školou (vánoční zpívaní, čertí rojení, dny otevřených dveří, školení školní zralosti atd.) a základní uměleckou školou (pravidelné výstavy žákovských prací, přehrávky, akademie atd.). Pravidelně spolupracujeme i se zřizovatelem (veřejná vystoupení ve městě a v DPS, vyřazení žáků 9. roč. na MÚ, exkurze žáků v rámci učiva občanské výchovy, návštěvy představitelů města ve škole, besedy s pedagogy atd.), spolupráce je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel je příznivě nakloněn potřebám školy, což je patrné i z výše provozních finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem škole. Dále spolupracujeme s městskou knihovnou (výchova k čtenářství), s městskou policií (besedy pro žáky), se zubní lékařkou (projekt Zdravé zuby) a se sportovními a zájmovými organizacemi ve městě, které nám vedle školních kroužků a aktivit pomáhají smysluplně využívat volný čas dětí. O dění ve škole pravidelně informujeme rodiče a širokou bakovskou veřejnost prostřednictvím měsíčníku Bakovsko, případně v Boleslavském deníku Školní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Jejím hlavním úkolem je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání činností a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní práce, učí děti vhodné zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a zájmy dětí. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní i funkci sociální. Spolupracuje s dalšími subjekty, které nabízejí aktivity mimo vyučování. 8

9 Školní jídelna Součástí školy je nová moderní školní jídelna a kuchyně z r. 2000, která v době školního vyučování vyváří zdravě obědy pro děti a zaměstnance školy. Zařízení školního stravování plně vyhovuje všem hygienickým, právním a stravovacím požadavkům dnešní doby. 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV (v některých předmětech individuálně vycházíme i z RVP ZV - LMP) a z dlouhodobé koncepce naší školy, která vznikla na základě cílů pedagogického procesu a života školy, analýzou možností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Škola je zaměřena především na výuku sportovní a estetické výchovy, práce s výpočetní a komunikační technikou a výchovu k vlastenectví a evropanství. Název ŠVP Škola pro všechny děti vyjadřuje základní myšlenku programu otevřenost školy všem dětem. Program je tedy orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Dbá na jeho všestranný rozvoj duševní i fyzický. Cílem našeho ŠVP tedy je: Zdravě učit porozumět potřebě vzdělávat se Smyslem základní školy je vybavit žáky klíčovými kompetencemi k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte. Vychovávat lidskou osobnost porozumět jí Každý živý tvor je jedinečný. Snažíme se proto prostřednictvím výuky a průřezových témat formovat žákovu osobnost a zároveň jí lépe porozumět. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Vedeme žáky k vzájemné komunikaci vyjádřit se, obhájit svůj názor a argumentovat. Učit cizí jazyk jsme součástí Evropy Výuku cizího jazyka začínáme už ve 2. třídě. Od 8. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk německý jazyk. Škola klade důraz především na výuku jazyka anglického. Učitelé cizích jazyků se setkávají na jazykových seminářích s jinými pedagogy a vyměňují si názory a zkušenosti. Čtenářská a počítačová gramotnost Naším cílem je vytvořit žákům takové informační prostředí, které je povede k co nejefektivnější práci s informacemi. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Děti na 1.stupni pravidelně 1x za měsíc navštěvují knihovnu, půjčují si knihy a encyklopedie. Od 5.třídy mají zařazenu informatiku, kde se učí základům počítačové gramotnosti a učí se pracovat s počítačovou a komunikační technikou. Rozvíjet sport a další tělesné aktivity Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují různé sportovní akce - kurz plavání, kurz lyžování, fotbalové turnaje, atletické závody, turnaje různých míčových her a podobně. To má nejen ozdravný význam pro děti, ale také vliv na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě, a mezi jednotlivými třídami a školami. 10

11 Integrovat Škola integruje žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, žáky se SPUCH, ale i žáky nadané. Od první třídy dochází ke spolupráci třídních učitelů, žáků a jejich rodičů, dle potřeby spolupracujeme s PPP a SPC. Posilujeme osobnost dítěte a odstraňujeme formou speciálních cvičení a náprav handicapy žáků ( řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo to se všichni učíme respektování individuálních potřeb žáků, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňuje jeho individuální znevýhodnění. Zaměřujeme se i na nadané žáky, chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj. Za tímto účelem zařazujeme do výuky semináře pro nadané, specifické úkoly, projekty. Nabízíme účast v různých akcích, soutěžích, olympiádách školního a okresního, případně krajského charakteru. Mít preventivní program porozumět nebezpečí, které na nás číhá Velkou péči věnujeme preventivním programům. Škola se řídí Preventivním programem. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky: Policie ČR projekt Ajax, besedy a semináře pro žáky i učitele, také široká nabídka programů pro volný čas. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, hlavně školního řádu. Učíme žáky tato pravidla dodržovat a respektovat. Upozorňujeme na nebezpečí sociálně patologických jevů ve společnosti a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Nedílnou součástí této prevence je vytváření podmínek pro využívání volného času dětí. Naše škola organizuje využití času žáků i mimo vyučování prostřednictvím různých kroužků. Hlavní funkcí této činnosti je primární prevence kriminality, drogových a jiných závislostí a smysluplné využití času co největší skupiny dětí. Pro názornost širokého spektra zaměření našich kroužků uvádíme následující názvy kroužků: Flétny Pěvecký Krákorky Kytara Šikovné ruce Keramika Basketbal Florbal Aerobik Karate V nabídce mimoškolních aktivit jsou i kroužky dalších organizací: TJ Sokol Bakov, ZUŠ Mnichovo Hradiště, taneční klub Rytmus, sbor dobrovolných hasičů, rybářský svaz, SK Bakov, tenis. Vytvářet příjemné školní prostředí Školní prostředí není tvořeno jen školními prostorami, ale hlavně lidmi, kteří zde pracují, učí se a toto prostředí navštěvují. Žáci, učitelé i rodiče dokážou v naší škole spolupracovat a podpořit se ve svém snažení. Společně se zúčastňují mnoha školních a třídních akcí (vánoční zpívání u stromu, školní jarmark, dětská vystoupení). Práce ve škole je doplňována relaxačními aktivitami (bohatá nabídka zájmových kroužků). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný a napomáhal k vytváření příznivého klimatu uvnitř školy. 11

12 Komunikovat s veřejností porozumět partnerství Oblast, která je pro školu významná je komunikace s veřejností. Hlavně je to veřejnost rodičovská. Rodiče si už zvykli na pravidelné třídní schůzky, konzultace a společné akce. Spolupracujeme také se zřizovatelem, s mateřskou školou a DPS, kde pořádáme představení. O většině našich akcí píšeme do měsíčníku Bakovsko Výchovně vzdělávací strategie - klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k samostatnosti, k seberealizaci, k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, vnitřní motivací maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Vedeme žáky k uvědomění si, že vzdělávání je celoživotní proces. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( Scio, matematický Klokan, Klokánek ap.). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu, k vedení diskuse, ke spolupráci. Na škole v přírodě a v některých vyučovacích předmětech používáme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD, sportovní den, dopravní výchova). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Snažíme se začleňovat metody kooperativního učení a jejich 12

13 prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování a k otevřené diskusi. Vedeme žáky k využívání i jiných komunikačních zdrojů (tabulky, grafy, zvuky, obrazový materiál, internet). Podporujeme komunikaci s jinými školami. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, k sebekritice, k poznání svých pocitů a nálad a k hledání jejich příčin. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti V třídních kolektivech žáci společně diskutují pravidla chování. Učí se základním společenským normám, toleranci k handicapovaným, respektování práv druhých, podřízení se názoru většiny, ale zároveň i k asertivnímu prosazování svých vlastních práv a názorů. Je kladen důraz na Environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec (Den Země, Klokočská naučná stezka aj.). Žáky vedeme k třídění odpadů, ke sběru starého papíru. Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky zapojujeme do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze ( např. Škoda, vodárna, IPS Úřadu práce). Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Žáky vedeme ke kladnému vztahu k práci, k sebedisciplíně, k udržování pořádku, k používání vhodných materiálů a pracovních postupů a k dodržování bezpečnosti práce. 13

14 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a) Speciálními vzdělávacími potřebami se pro účely školského zákona rozumí zdravotní postižení ( mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení nebo chování například dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, hyperaktivita atd.), zdravotní znevýhodnění ( zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování ), sociální znevýhodnění ( sociálně, kulturně a jazykově odlišné prostředí ). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se uskutečňuje na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny ( PPP), speciálně pedagogického centra ( SPC) nebo lékařského posudku ( u některých postižení s přihlédnutím k možnostem školy). V naší škole probíhá formou individuální integrace zařazení žáka do běžné třídy, práce s ním dle pokynů odborného pracoviště. Nejčastějšími SVP jsou poruchy učení a chování. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení nebo chování, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do PPP v Mladé Boleslavi ( je pro nás nejlépe dostupná ). V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na základě jejich doporučení a písemné žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Žák 1. stupně a nižších ročníků 2. stupně, jež má IVP a doporučení tzv. dyslektické nápravy mimo vyučování dochází jednou týdně na tuto nápravu, kterou vedou vyučující naší ZŠ. V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v nápravě zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitelky, která bude s dítětem pracovat, dále také povinnosti samotného žáka při nápravě poruchy a dílčí body spolupráce s rodiči, bez jejichž pravidelné pomoci nelze dosáhnout úspěchu. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Formou individuální integrace probíhá také vzdělávání žáků s poruchami chování. Jedná se především o žáky hyperaktivní, s výchovnými problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní. Stejně jako u poruch učení je nutná úzká spolupráce s rodiči a PPP, kdy vycházíme z jejich pokynů a doporučení. O integraci žáků se zdravotním postižením (autismus, mentální, tělesné, zrakové, sluchové nebo kombinované vady, vady řeči apod.) rozhoduje ředitelka školy po dohodě s rodiči (zákonnými zástupci žáka) na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření a s přihlédnutím na možnosti školy. Především je třeba přihlédnout k architektonickému a prostorovému řešení školy, k možnosti získání pedagogického, případně osobního asistenta žáka, přihlédnout k počtu žáků ve třídě, nelze opomenout ani zkušenosti a schopnosti učitelského sboru. Důležité jsou i kompenzační a edukační pomůcky, odborná podpora odborníků apod. V případě, že je dítě ve škole integrováno, je nezbytná spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je, a s rodiči dítěte. S postižením dítěte se seznámí všichni učitelé, dohodneme způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracujeme individuální vzdělávací plán, zajistíme pro dítě potřebné pomůcky a s handicapem dítěte seznámíme jeho spolužáky. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se týká dětí, které pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba věnovat nejenom osvojení českého jazyka, seznámení s českými kulturními tradicemi, s českým prostředím, ale ve shodě se školským zákonem umožnit dětem budovat si vlastní identitu. 14

15 Tito žáci se v současné době ve škole téměř nevyskytují. I u těchto dětí vypracujeme individuální vzdělávací plán, pracujeme s nimi individuálně nebo skupinově, zařadíme je do třídy s menším počtem dětí a usilujeme o co nejtěsnější spolupráci s jejich rodiči (zákonnými zástupci). b) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Také u těchto dětí vycházíme ze závěrů a doporučení PPP. Vzdělávání talentovaných a mimořádně nadaných dětí vyžaduje, aby jim učitel poskytoval dostatečné množství podnětů především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, aby umožnil účast na činnostech stimulujících další rozvoj, aby pomohl využít možnosti odborné pomoci a spolupráce. V naší škole je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Učitel pro nadaného žáka připravuje a zadává školní práci, která rozvíjí jeho nadání. Těmto dětem jsou zadávány náročnější samostatné úkoly ( např. referáty, výklady atd.), jsou vhodným způsobem zapojovány do činností v hodině, jsou pověřovány vedením a řízením skupin při skupinovém vyučování či v rámci projektů. Tyto žáky zapojujeme do rozmanitých soutěží a olympiád, do reprezentace školy při různých vystoupeních a školních akcích ( akademie, vystoupení v DPS, zpívání pod vánočním stromem, jarmarky atd.), podporujeme je v jejich mimoškolních aktivitách. Žáky mimořádně nadané vedeme zároveň také k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ohleduplnosti, k ochotě pomáhat slabším, neboť není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 15

16 3.4. Pravidla pro zařazování a přeřazování žáků do tříd Pravidla pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin a pro přeřazování žáků mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku vycházejí z Vyhlášky č. 48/2005 Sb. základním vzdělávání, 1, odst.7. Veškeré požadavky zákonných zástupců dle výše jmenované vyhlášky musí být v písemné podobě doručeny ředitelce školy, která o žádosti rozhodně. Pravidla pro: 1. Zařazování žáků přijímaných do 1. tříd se řídí abecedním seznamem žáků (od každého abecedního písmene jsou zařazeni žáci do každé jednotlivé 1. třídy) s přihlédnutím na trvalé bydliště žáka (žáci z místa jednoho bydliště jsou zařazeni do jedné třídy) a případnými závažnými písemnými požadavky zákonných zástupců, které individuálně posuzuje a rozhoduje ředitelka školy. 2. Přeřazování mezi třídami jednoho ročníku rozhoduje ředitelka školy kladně pouze ze závažných důvodů na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. 3. Volitelné předměty žáci jsou zařazováni do jednotlivých předmětů dle vlastního zájmu. předmět se vyučuje v případě dostatečného počtu přihlášených žáků dle Vyhlášky č.48/2005 Sb., 5, ods Výuka cizích jazyků v případě většího počtu žáků říká Vyhláška č.48/2005 Sb., 5, ods.5 (nad 24 žáků) je výuka dělena podle jazykových znalostí a dovedností žáků. 5. Tělesnou výchovu třídy v ročníku 2.stupně jsou rozděleny na skupinu dívek a chlapců z důvodu fyzických rozdílů dívek a chlapců, důvodů hygienických a úrovně dosahovaných výkonů. 16

17 3.5. Průřezová témata Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů v rámci učiva. Přehled je uveden v následujících tabulkách Průřezová témata na 1. stupni VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a Prv Prv Prv Vl VDO (OSŠ) škola Občan, občanská společnost a stát VDO (OSS) Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VDO (PŽ) VDO (PD) Vl Vl VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEGS) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Prv Čj, Prv, Aj Čj, Aj, Hv Čj, Vl, Aj Evropa a svět nás zajímá VEGS (ES) Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané VEGS (OES) VEGS (JE) 17

18 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností poznávání OSV1 (RSP) Ma,Prv, Čj Ma, Prv, Čj Ma, Prv, Čj Čj Hv, Čj, Př Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí OSV1 (POZ) OSV1 (REG) OSV1 (PSY) OSV1 (KRE) OSV2 (PL) Prv Prv Prv Pč, Př Tv Tv Pč Tv, Pč, Př, Vv Čj Pč Čj Př, Čj Čj Čj Vv, Čj, Pč, Hv Vv, Čj, Ma Vv, Pč, Hv, Ma, Čj Prv Prv Aj Aj, Čj Čj Mezilidské vztahy Komunikace OSV2 (MV) OSV2 (K) Prv Prv Prv Vl Pč, Vl Čj, Hv Aj, Prv Aj, Čj, Prv Aj, Čj Aj, Hv, Čj Kooperace a kompetice OSV2 (KK) Tv Tv, Vl Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV3 (ŘP) Hodnoty, postoje, praktická etika OSV3 (HPE) 18

19 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání Vl, Čj MEV1 (KČ) mediál. sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu MEV1 (I) MEV1(SMS) MEV1(VA) MEV1(FVM) MEV2(TMS) MEV2 (PRT) 19

20 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Prv Prv Př Př Ekosystémy EV (E) Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí EV (ZPŽ) EV (PŽP) EV (VŽP) Prv Př Př Prv Prv Prv Ma, Př Tv MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MTV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity MTV (KD) MTV (LV) Prv Čj Prv, Čj Čj Vl, Čj MTV (EP) MTV (M) Vv Vv Vv, Aj MTV (PSSS) 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více