ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY: ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ŠKOLNÍ SLUŽBY Školní družina Školní jídelna CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - KLÍČOVÉ KOMPETENCE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ A PŘEŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata na 1. stupni Průřezová témata na 2. stupni UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO ROČNÍK UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. STUPNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST : MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Prvouka VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Vlastivěda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodověda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Praktické činnosti Příprava pokrmů UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. STUPNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk další cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk další cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Dějepis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Občanská výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodopis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Zeměpis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Fyzika VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Chemie VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PRÁCE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Praktické činnosti VZDĚLÁVACÍ OBLAST: DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR (ETICKÁ VÝCHOVA, SVĚT PRÁCE) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výchova pro život PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU, ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE, ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky na základní škole Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI AUTOEVALUACE ŠKOLY OBLASTI AUTOEVALUACE CÍLE A KRITÉRIA AUTOEVALUACE NÁSTROJE AUTOEVALUACE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ

4 1. Identifikační údaje o škole Název programu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Předkladatel: ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Adresa: Palackého Bakov nad Jizerou Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Dlasková Telefon, fax: E.mail: Web: Koordinátoři ŠVP: Mgr. Helena Kaluhová - 1. stupeň Mgr. Marta Masopustová - 2. stupeň IZO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zařazení do sítě: , aktualizace Zřizovatel: Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí Bakov nad Jizerou tel , Schváleno pedagogickou radou: Čj.: 308/2007 Aktualizované ŠVP schváleno pedagogickou radou: Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy: Razítko školy: Školská rada seznámena dne:

5 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy: Základní škola kapacita 460 žáků IZO Školní družina kapacita 90 žáků IZO Školní jídelna kapacita 500 strávníků IZO Základní škola je plně organizovanou školou s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je zpravidla po dvou paralelních třídách. Škola je spádovou školou pro město Bakov nad Jizerou a přidružené obce Školní budovy a vybavení školy Základní školu tvoří hlavní budova z r a pavilónová budova z r. 1960, které jsou spojeny spojovací chodbou se šatnami z r V roce 2000 byla ke škole přistavěna a od zahájila provoz nová školní jídelna s kuchyní. Školní družina je umístěna ve vile čp. 311 v Palackého ulici mimo školní budovy, vzdálené cca 200 m od školy. Budovy školy jsou v celkem dobrém technickém stavu. V r město zažádalo a získalo dotaci ve výši ,- Kč na výstavbu hřiště za pavilónovou budovou školy. Nově zbudované hřiště, které bylo slavnostně otevřeno dne 3.května 2006, nahradilo původní hřiště školy. Hřiště má umělý povrch s možností provozování těchto her: kopaná, košíková, házená, volejbal. Po obvodu hřiště je umístěna běžecká dráha, skok daleký a skok vysoký. Pro hodiny tělesné výchovy v období, kdy počasí neumožňuje plně využívat školní hřiště, má škola v hlavní školní budově menší tělocvičnu, a proto využíváme i sportovní zařízení TJ Sokol, které je od školy vzdáleno cca 300 m. Hlavní školní budova má částečně upravený bezbariérový vstup, proto je možné na 1. stupni integrovat i vozíčkáře. Pavilónová budova ale již bezbariérovou úpravu nemá. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Všechny pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové. Téměř ve všech učebnách 2. stupně, v žákovské knihovně a školní družině je umístěna audiovizuální technika. Dále pro výuku slouží i technika volně přenosná do dalších tříd. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Obě učebny jsou umístěny v hlavní školní budově. Velká počítačová učebna má 27 počítačových stanic, řídící počítač učitele, skener a tiskárnu propojenou se všemi počítačovými stanicemi. Dále je zde zabudován dataprojektor. Malá počítačová učebna má v současné době 9 počítačových stanic pro žáky a řídící počítač pro učitele. Škola počítá s dalším rozšířením žákovských stanic i v této učebně. V několika učebnách 1. stupně a ve školní družině jsou rozmístěny další počítače. Počítače jsou žákům přístupné po dohodě s vyučujícím i v odpoledních hodinách. 5

6 Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách, pro práci v hodinách přenosný notebook, k němuž lze připojit přenosný dataprojektor, a v každé sborovně, ředitelně a školní družině kopírovací stroje. Dále využívají počítače v počítačových pracovnách. V učebně anglického a českého jazyka na 2. stupni a v jedné třídě na 1. stupni jsou interaktivní tabule, které mohou využívat po vzájemné dohodě všichni vyučující pro výuku. V rámci projektu EU peníze školám bude škola zakupovat další interaktivní tabuli, přenosné dataprojektory, audiovizuální techniku a další pomůcky, které budou využívány učiteli a žáky. Dalším cílem školy je umístění několika stanic i do odborných pracoven 2. stupně. Všechny počítačové stanice ve škole jsou napojeny na Internet a místní počítačovou síť. Škola po technické stránce disponuje vybavenou učebnou dílen, učebnou domácích nauk a keramickou dílnou. V suterénu hlavní budovy je umístěna keramická pec. Ostatních 21 tříd 1. a 2. stupně jsou univerzální kmenové učebny, kde jsou umístěny jednotlivé třídy. Třídy 1. stupně se nacházejí v hlavní školní budově, učebny 2. stupně v pavilónové budově. Škola dbá i na hygienická hlediska. K odkládání oděvů a obuvi má každý žák k dispozici prostor šaten umístěných ve spojovací chodbě mezi 1. a 2. stupněm školy. Učitelé mají své šatny u jednotlivých sboroven. K převlékání před hodinami tělesné výchovy jsou vyčleněny prostory v šatnách. Všechny šatny jsou odděleny neprůhledným drátěným sklem. Sociální zařízení školy odpovídá počtu i složení žáků. V červenci a srpnu roku 2011 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na celé škole. Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojový automat. Pro odpočinek žáků o velké přestávce je k dispozici školní dvůr, hřiště za školou a park před školou. Školní družina má k dispozici zahradu za vilou čp. 311, v níž je družina umístěna Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy tvoří ředitelka, zástupce ředitelky, 22 pedagogů a 3 vychovatelky školní družiny. V případě integrace postiženého žáka pak i asistent pedagoga. Z celkového počtu učitelů vyučuje 12 pedagogů na 1. stupni, 10 pedagogů, ředitelka školy a zástupce ředitelky na 2. stupni. Na škole působí výchovný poradce, metodik prevence a ICT koordinátor. V rámci projektu EU peníze školám na škole od září 2011 po dobu dvou let působí školní psycholog na 0,25 úvazku. Pedagogický sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je různorodý od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Kvalifikovanost pedagogického sboru dlouhodobě převyšuje 90%. Ve sboru jsou pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči, a to především na 1. stupni. Přestože většina předmětů je vyučována aprobovaně, zůstává několik předmětů, pro které aprobace na škole chybí. Je to chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a částečně výuka fyziky. Tento nedostatek je řešen specializací, schopnostmi a zájmem učitelů o jednotlivý konkrétní další předmět mimo učitelovu aprobaci. Učitelé potom ochotně využívají nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k rozšíření povědomí a získání informací k předmětu, který vyučují mimo svou aprobaci. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků dle jejich psychosomatického vývoje, proto klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, využívání nových metod 6

7 práce, kritické myšlení, výpočetní a komunikační technika. V minulých letech téměř 100% pedagogů prošlo školením úrovně Z a 60% pedagogů úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly). Cílem školy je dosáhnout rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve výuce žáků Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Bakova nad Jizerou a okolních spádových obcí. Dále do školy chodí i děti, které jsou mimo naši spádovou oblast. V posledních letech se ve škole vzdělávali i děti cizích státních příslušníků. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se zdravotním postižením na 1. stupni (2. stupeň nemá bezbariérové úpravy a není pro ně po stavební stránce vhodný) a s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vypracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je konzultován s rodiči žáka, se žákem a je pravidelně aktualizován a doplňován Dlouhodobé projekty Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu na podporu dětského čtenářství Noc s H.Ch. Andersenem spojenou se spaním žáků 1. stupně ve škole. Mezi nejúspěšnější dlouhodobé projekty na 1. stupni školy patří: - projekt Ajax probíhá ve spolupráci s Policií ČR a zaměřuje se na dopravní výchovu dětí - projekt Zdravé zuby probíhá ve spolupráci se zubní lékařkou, děti se učí pravidelné a správné ústní a zubní hygieně - barevný týden v tomto týdnu je všechno učivo motivováno příslušnou předem určenou barvou, uplatňujeme metody kritického myšlení a volného psaní. - Den Země zaměřený na planetu Zemi a ochranu životního prostředí - Slavnost padajícího listí - zaměřený hlavně na poznávání stromů a ochranu životního prostředí - Čertovský týden - celý týden probíhá v duchu čerta, anděla a Mikuláše a blížících se Vánoc, při tomto projektu spolupracujeme i s mateřskou školou. Na všech výše jmenovaných projektech spolupracují pedagogové naší školy. Pro žáky školy pořádáme projektové dny zaměřené na literaturu, zeměpis, přírodopis, historii, dále kulturně vzdělávací akce (např. historická exkurze do Prahy, exkurze k výuce holocaustu, aj.), ozdravné a sportovně zaměřené pobyty (např. škola v přírodě, lyžařský kurz). Všechny akce jsou zaměřeny na tvorbu třídních kolektivů, týmů a respektování druhých. V rámci dlouhodobých projektů škola není zapojena do mezinárodní spolupráce. 7

8 2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných třídních schůzkách, v konzultačních hodinách nebo osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Škola je rodičům vždy otevřena a rodiče mohou po dohodě s vyučujícími nahlédnout i do vyučovacích hodin. Každá třída má svého zástupce z řad rodičů, který zastupuje třídu na schůzkách s členy školské rady. Školská rada byla na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167 a 168 na škole zřízena usnesením zastupitelstva zřizovatele města Bakova nad Jizerou č. 20 z Ve školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 členové zvolení rodiči žáků a 2 členové jmenovaní zřizovatelem. Školská rada a rodiče žáků se spolupodílejí na různých akcích školy (např. vánoční zpívání na náměstí, ples rodičů a dětí, školní jarmarky, výlety, akademie, vyřazení 9. ročníků aj.). Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi. V případě integrace žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Mladé Boleslavi. Velmi dobrou spolupráci má škola i s informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Mladé Boleslavi, kam chodí žáci vyšších ročníků na pravidelné exkurze zaměřené na pracovní trh a volbu povolání. Úzkou spolupráci má škola s mateřskou školou (vánoční zpívaní, čertí rojení, dny otevřených dveří, školení školní zralosti atd.) a základní uměleckou školou (pravidelné výstavy žákovských prací, přehrávky, akademie atd.). Pravidelně spolupracujeme i se zřizovatelem (veřejná vystoupení ve městě a v DPS, vyřazení žáků 9. roč. na MÚ, exkurze žáků v rámci učiva občanské výchovy, návštěvy představitelů města ve škole, besedy s pedagogy atd.), spolupráce je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel je příznivě nakloněn potřebám školy, což je patrné i z výše provozních finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem škole. Dále spolupracujeme s městskou knihovnou (výchova k čtenářství), s městskou policií (besedy pro žáky), se zubní lékařkou (projekt Zdravé zuby) a se sportovními a zájmovými organizacemi ve městě, které nám vedle školních kroužků a aktivit pomáhají smysluplně využívat volný čas dětí. O dění ve škole pravidelně informujeme rodiče a širokou bakovskou veřejnost prostřednictvím měsíčníku Bakovsko, případně v Boleslavském deníku Školní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Jejím hlavním úkolem je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání činností a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní práce, učí děti vhodné zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a zájmy dětí. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní i funkci sociální. Spolupracuje s dalšími subjekty, které nabízejí aktivity mimo vyučování. 8

9 Školní jídelna Součástí školy je nová moderní školní jídelna a kuchyně z r. 2000, která v době školního vyučování vyváří zdravě obědy pro děti a zaměstnance školy. Zařízení školního stravování plně vyhovuje všem hygienickým, právním a stravovacím požadavkům dnešní doby. 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV (v některých předmětech individuálně vycházíme i z RVP ZV - LMP) a z dlouhodobé koncepce naší školy, která vznikla na základě cílů pedagogického procesu a života školy, analýzou možností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Škola je zaměřena především na výuku sportovní a estetické výchovy, práce s výpočetní a komunikační technikou a výchovu k vlastenectví a evropanství. Název ŠVP Škola pro všechny děti vyjadřuje základní myšlenku programu otevřenost školy všem dětem. Program je tedy orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Dbá na jeho všestranný rozvoj duševní i fyzický. Cílem našeho ŠVP tedy je: Zdravě učit porozumět potřebě vzdělávat se Smyslem základní školy je vybavit žáky klíčovými kompetencemi k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte. Vychovávat lidskou osobnost porozumět jí Každý živý tvor je jedinečný. Snažíme se proto prostřednictvím výuky a průřezových témat formovat žákovu osobnost a zároveň jí lépe porozumět. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Vedeme žáky k vzájemné komunikaci vyjádřit se, obhájit svůj názor a argumentovat. Učit cizí jazyk jsme součástí Evropy Výuku cizího jazyka začínáme už ve 2. třídě. Od 8. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk německý jazyk. Škola klade důraz především na výuku jazyka anglického. Učitelé cizích jazyků se setkávají na jazykových seminářích s jinými pedagogy a vyměňují si názory a zkušenosti. Čtenářská a počítačová gramotnost Naším cílem je vytvořit žákům takové informační prostředí, které je povede k co nejefektivnější práci s informacemi. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Děti na 1.stupni pravidelně 1x za měsíc navštěvují knihovnu, půjčují si knihy a encyklopedie. Od 5.třídy mají zařazenu informatiku, kde se učí základům počítačové gramotnosti a učí se pracovat s počítačovou a komunikační technikou. Rozvíjet sport a další tělesné aktivity Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují různé sportovní akce - kurz plavání, kurz lyžování, fotbalové turnaje, atletické závody, turnaje různých míčových her a podobně. To má nejen ozdravný význam pro děti, ale také vliv na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě, a mezi jednotlivými třídami a školami. 10

11 Integrovat Škola integruje žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, žáky se SPUCH, ale i žáky nadané. Od první třídy dochází ke spolupráci třídních učitelů, žáků a jejich rodičů, dle potřeby spolupracujeme s PPP a SPC. Posilujeme osobnost dítěte a odstraňujeme formou speciálních cvičení a náprav handicapy žáků ( řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo to se všichni učíme respektování individuálních potřeb žáků, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňuje jeho individuální znevýhodnění. Zaměřujeme se i na nadané žáky, chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj. Za tímto účelem zařazujeme do výuky semináře pro nadané, specifické úkoly, projekty. Nabízíme účast v různých akcích, soutěžích, olympiádách školního a okresního, případně krajského charakteru. Mít preventivní program porozumět nebezpečí, které na nás číhá Velkou péči věnujeme preventivním programům. Škola se řídí Preventivním programem. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky: Policie ČR projekt Ajax, besedy a semináře pro žáky i učitele, také široká nabídka programů pro volný čas. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, hlavně školního řádu. Učíme žáky tato pravidla dodržovat a respektovat. Upozorňujeme na nebezpečí sociálně patologických jevů ve společnosti a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Nedílnou součástí této prevence je vytváření podmínek pro využívání volného času dětí. Naše škola organizuje využití času žáků i mimo vyučování prostřednictvím různých kroužků. Hlavní funkcí této činnosti je primární prevence kriminality, drogových a jiných závislostí a smysluplné využití času co největší skupiny dětí. Pro názornost širokého spektra zaměření našich kroužků uvádíme následující názvy kroužků: Flétny Pěvecký Krákorky Kytara Šikovné ruce Keramika Basketbal Florbal Aerobik Karate V nabídce mimoškolních aktivit jsou i kroužky dalších organizací: TJ Sokol Bakov, ZUŠ Mnichovo Hradiště, taneční klub Rytmus, sbor dobrovolných hasičů, rybářský svaz, SK Bakov, tenis. Vytvářet příjemné školní prostředí Školní prostředí není tvořeno jen školními prostorami, ale hlavně lidmi, kteří zde pracují, učí se a toto prostředí navštěvují. Žáci, učitelé i rodiče dokážou v naší škole spolupracovat a podpořit se ve svém snažení. Společně se zúčastňují mnoha školních a třídních akcí (vánoční zpívání u stromu, školní jarmark, dětská vystoupení). Práce ve škole je doplňována relaxačními aktivitami (bohatá nabídka zájmových kroužků). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný a napomáhal k vytváření příznivého klimatu uvnitř školy. 11

12 Komunikovat s veřejností porozumět partnerství Oblast, která je pro školu významná je komunikace s veřejností. Hlavně je to veřejnost rodičovská. Rodiče si už zvykli na pravidelné třídní schůzky, konzultace a společné akce. Spolupracujeme také se zřizovatelem, s mateřskou školou a DPS, kde pořádáme představení. O většině našich akcí píšeme do měsíčníku Bakovsko Výchovně vzdělávací strategie - klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k samostatnosti, k seberealizaci, k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, vnitřní motivací maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Vedeme žáky k uvědomění si, že vzdělávání je celoživotní proces. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( Scio, matematický Klokan, Klokánek ap.). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu, k vedení diskuse, ke spolupráci. Na škole v přírodě a v některých vyučovacích předmětech používáme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD, sportovní den, dopravní výchova). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Snažíme se začleňovat metody kooperativního učení a jejich 12

13 prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování a k otevřené diskusi. Vedeme žáky k využívání i jiných komunikačních zdrojů (tabulky, grafy, zvuky, obrazový materiál, internet). Podporujeme komunikaci s jinými školami. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, k sebekritice, k poznání svých pocitů a nálad a k hledání jejich příčin. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti V třídních kolektivech žáci společně diskutují pravidla chování. Učí se základním společenským normám, toleranci k handicapovaným, respektování práv druhých, podřízení se názoru většiny, ale zároveň i k asertivnímu prosazování svých vlastních práv a názorů. Je kladen důraz na Environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec (Den Země, Klokočská naučná stezka aj.). Žáky vedeme k třídění odpadů, ke sběru starého papíru. Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky zapojujeme do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze ( např. Škoda, vodárna, IPS Úřadu práce). Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Žáky vedeme ke kladnému vztahu k práci, k sebedisciplíně, k udržování pořádku, k používání vhodných materiálů a pracovních postupů a k dodržování bezpečnosti práce. 13

14 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a) Speciálními vzdělávacími potřebami se pro účely školského zákona rozumí zdravotní postižení ( mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení nebo chování například dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, hyperaktivita atd.), zdravotní znevýhodnění ( zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování ), sociální znevýhodnění ( sociálně, kulturně a jazykově odlišné prostředí ). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se uskutečňuje na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny ( PPP), speciálně pedagogického centra ( SPC) nebo lékařského posudku ( u některých postižení s přihlédnutím k možnostem školy). V naší škole probíhá formou individuální integrace zařazení žáka do běžné třídy, práce s ním dle pokynů odborného pracoviště. Nejčastějšími SVP jsou poruchy učení a chování. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení nebo chování, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do PPP v Mladé Boleslavi ( je pro nás nejlépe dostupná ). V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na základě jejich doporučení a písemné žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Žák 1. stupně a nižších ročníků 2. stupně, jež má IVP a doporučení tzv. dyslektické nápravy mimo vyučování dochází jednou týdně na tuto nápravu, kterou vedou vyučující naší ZŠ. V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v nápravě zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitelky, která bude s dítětem pracovat, dále také povinnosti samotného žáka při nápravě poruchy a dílčí body spolupráce s rodiči, bez jejichž pravidelné pomoci nelze dosáhnout úspěchu. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Formou individuální integrace probíhá také vzdělávání žáků s poruchami chování. Jedná se především o žáky hyperaktivní, s výchovnými problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní. Stejně jako u poruch učení je nutná úzká spolupráce s rodiči a PPP, kdy vycházíme z jejich pokynů a doporučení. O integraci žáků se zdravotním postižením (autismus, mentální, tělesné, zrakové, sluchové nebo kombinované vady, vady řeči apod.) rozhoduje ředitelka školy po dohodě s rodiči (zákonnými zástupci žáka) na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření a s přihlédnutím na možnosti školy. Především je třeba přihlédnout k architektonickému a prostorovému řešení školy, k možnosti získání pedagogického, případně osobního asistenta žáka, přihlédnout k počtu žáků ve třídě, nelze opomenout ani zkušenosti a schopnosti učitelského sboru. Důležité jsou i kompenzační a edukační pomůcky, odborná podpora odborníků apod. V případě, že je dítě ve škole integrováno, je nezbytná spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je, a s rodiči dítěte. S postižením dítěte se seznámí všichni učitelé, dohodneme způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracujeme individuální vzdělávací plán, zajistíme pro dítě potřebné pomůcky a s handicapem dítěte seznámíme jeho spolužáky. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se týká dětí, které pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba věnovat nejenom osvojení českého jazyka, seznámení s českými kulturními tradicemi, s českým prostředím, ale ve shodě se školským zákonem umožnit dětem budovat si vlastní identitu. 14

15 Tito žáci se v současné době ve škole téměř nevyskytují. I u těchto dětí vypracujeme individuální vzdělávací plán, pracujeme s nimi individuálně nebo skupinově, zařadíme je do třídy s menším počtem dětí a usilujeme o co nejtěsnější spolupráci s jejich rodiči (zákonnými zástupci). b) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Také u těchto dětí vycházíme ze závěrů a doporučení PPP. Vzdělávání talentovaných a mimořádně nadaných dětí vyžaduje, aby jim učitel poskytoval dostatečné množství podnětů především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, aby umožnil účast na činnostech stimulujících další rozvoj, aby pomohl využít možnosti odborné pomoci a spolupráce. V naší škole je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Učitel pro nadaného žáka připravuje a zadává školní práci, která rozvíjí jeho nadání. Těmto dětem jsou zadávány náročnější samostatné úkoly ( např. referáty, výklady atd.), jsou vhodným způsobem zapojovány do činností v hodině, jsou pověřovány vedením a řízením skupin při skupinovém vyučování či v rámci projektů. Tyto žáky zapojujeme do rozmanitých soutěží a olympiád, do reprezentace školy při různých vystoupeních a školních akcích ( akademie, vystoupení v DPS, zpívání pod vánočním stromem, jarmarky atd.), podporujeme je v jejich mimoškolních aktivitách. Žáky mimořádně nadané vedeme zároveň také k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ohleduplnosti, k ochotě pomáhat slabším, neboť není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 15

16 3.4. Pravidla pro zařazování a přeřazování žáků do tříd Pravidla pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin a pro přeřazování žáků mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku vycházejí z Vyhlášky č. 48/2005 Sb. základním vzdělávání, 1, odst.7. Veškeré požadavky zákonných zástupců dle výše jmenované vyhlášky musí být v písemné podobě doručeny ředitelce školy, která o žádosti rozhodně. Pravidla pro: 1. Zařazování žáků přijímaných do 1. tříd se řídí abecedním seznamem žáků (od každého abecedního písmene jsou zařazeni žáci do každé jednotlivé 1. třídy) s přihlédnutím na trvalé bydliště žáka (žáci z místa jednoho bydliště jsou zařazeni do jedné třídy) a případnými závažnými písemnými požadavky zákonných zástupců, které individuálně posuzuje a rozhoduje ředitelka školy. 2. Přeřazování mezi třídami jednoho ročníku rozhoduje ředitelka školy kladně pouze ze závažných důvodů na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. 3. Volitelné předměty žáci jsou zařazováni do jednotlivých předmětů dle vlastního zájmu. předmět se vyučuje v případě dostatečného počtu přihlášených žáků dle Vyhlášky č.48/2005 Sb., 5, ods Výuka cizích jazyků v případě většího počtu žáků říká Vyhláška č.48/2005 Sb., 5, ods.5 (nad 24 žáků) je výuka dělena podle jazykových znalostí a dovedností žáků. 5. Tělesnou výchovu třídy v ročníku 2.stupně jsou rozděleny na skupinu dívek a chlapců z důvodu fyzických rozdílů dívek a chlapců, důvodů hygienických a úrovně dosahovaných výkonů. 16

17 3.5. Průřezová témata Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů v rámci učiva. Přehled je uveden v následujících tabulkách Průřezová témata na 1. stupni VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a Prv Prv Prv Vl VDO (OSŠ) škola Občan, občanská společnost a stát VDO (OSS) Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VDO (PŽ) VDO (PD) Vl Vl VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEGS) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Prv Čj, Prv, Aj Čj, Aj, Hv Čj, Vl, Aj Evropa a svět nás zajímá VEGS (ES) Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané VEGS (OES) VEGS (JE) 17

18 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností poznávání OSV1 (RSP) Ma,Prv, Čj Ma, Prv, Čj Ma, Prv, Čj Čj Hv, Čj, Př Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí OSV1 (POZ) OSV1 (REG) OSV1 (PSY) OSV1 (KRE) OSV2 (PL) Prv Prv Prv Pč, Př Tv Tv Pč Tv, Pč, Př, Vv Čj Pč Čj Př, Čj Čj Čj Vv, Čj, Pč, Hv Vv, Čj, Ma Vv, Pč, Hv, Ma, Čj Prv Prv Aj Aj, Čj Čj Mezilidské vztahy Komunikace OSV2 (MV) OSV2 (K) Prv Prv Prv Vl Pč, Vl Čj, Hv Aj, Prv Aj, Čj, Prv Aj, Čj Aj, Hv, Čj Kooperace a kompetice OSV2 (KK) Tv Tv, Vl Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV3 (ŘP) Hodnoty, postoje, praktická etika OSV3 (HPE) 18

19 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání Vl, Čj MEV1 (KČ) mediál. sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu MEV1 (I) MEV1(SMS) MEV1(VA) MEV1(FVM) MEV2(TMS) MEV2 (PRT) 19

20 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Prv Prv Př Př Ekosystémy EV (E) Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí EV (ZPŽ) EV (PŽP) EV (VŽP) Prv Př Př Prv Prv Prv Ma, Př Tv MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MTV) Tematický okruh Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity MTV (KD) MTV (LV) Prv Čj Prv, Čj Čj Vl, Čj MTV (EP) MTV (M) Vv Vv Vv, Aj MTV (PSSS) 20

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2010 revize provedena 31. srpna 2012 Tento ŠVP je od školního roku 2013/2014 neplatný pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více