2 Kotvení stavebních konstrukcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Kotvení stavebních konstrukcí"

Transkript

1 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží ke stabilizaci zemního či horninového masivu samostatnými předepnutými horninovými kotvami. Ty se používají nejen jako podpory u pažení stavebních jam či opěrných a zárubních zdí, ale též pro zajištění stability zemních svahů, včetně sanace svahů sesutých, pro stabilizaci skalních stěn v zářezech a odřezech, pro stabilizaci tunelových portálů a stěn podzemních kaveren, pro zajištění stavebních konstrukcí proti vyplavání působením vztlaku, případně proti posunutí či překlopení. Zemní a horninové kotvy se skládají z kotevní hlavy, volné délky a kořenové (kotevní) délky, jež je do základové půdy upnuta prostřednictvím injektáže (obr. 11). Alternativní systémy, jako jsou např. tahové piloty a mikropiloty, zavrtávané kotvy bez injektáže, rozpínací svorníky a táhla, se za výše definované kotvy nepovažují. U zemních a horninových kotev musí být tedy splněny následující podmínky: kořenová část kotvy je v základové půdě upnuta pomocí injekční směsi, tahová síla je do kotvy vnesena předpětím, tzn., že kotva musí mít volnou délku, jež svým protažením umožní vnesení kotevní síly (podle Hookova zákona). Pro navrhování kotev platí obecná ustanovení ČSN EN , pro navrhování, provádění, zkoušení a monitorování kotev platí ČSN EN : Provádění speciálních geotechnických prací Injektované horninové kotvy, jež je v současné době v revizi. Obr. 11 Injektovaná horninová kotva: 1 kotevní hlava, 2 podkladní deska a podbetonování, 3 kotvená konstrukce, 4 stěna vrtu, 5 primární ochranná plastová trubka na táhle, 6 táhlo, 7 cementový kámen injektovaného kořene, 8 konec táhla, 9 plastová trubka primární protikorozní ochrany kořene, těsnění, 11 volný prostor (případně vyplněný další protikorozní ochranou táhla), 12 výplň sekundární ochrany táhla, 13 cementový kámen primární ochrany kořene; L fixed kořenová délka kotvy, L free volná délka kotvy, L tb kotevní délka táhla, L tf volná délka táhla, L k délka kotvy 31

2 Ko tvení stavebních k onstruk cí 2.1 Druhy horninových kotev Kotvy se dělí podle následujících kritérií: 1. podle typu kotevního táhla kotvy tyčové kotvy pramencové 2. podle doby své funkce kotvy dočasné (doba jejich funkce je do 2 let) kotvy trvalé (doba jejich funkce je více než 2 roky) 3. podle způsobu namáhání kořene kotvy s kořenem taženým kotvy s kořenem tlačeným (ty se již prakticky neprovádějí, a to z důvodů komplikované výroby). Hlava kotvy zajišťuje ukotvení táhla do stavební konstrukce a tím přenos síly z kotvy do konstrukce. Její uspořádání se liší podle typu táhla kotvy. Hlavu tyčových kotev tvoří nalisovaný závit s velkým stoupáním na kotevním táhlu, speciální matice a ocelová podkladní deska, případně podkladní svařenec, používaný u šikmých kotev. Upínací hlavy kotev pramencových jsou obdobné jako upínací hlavy používané v předpjatém betonu. Mezi pramenci, které jsou protaženy masivní ocelovou objímkou, je vtlačován ocelový kuželík, jehož přítlačná síla zajistí fixaci pramenců a tím předpínací síly (obr. 12). U trvalých kotev musí uspořádání jejich hlavy umožnit případnou kontrolu předpínací síly během její životnosti. Hlavy trvalých kotev se chrání proti mechanickému či tepelnému poškození a zejména korozi pomocí nátěrů a povlaků. Nejdokonalejší ochranou hlavy kotvy je její uzavření ocelovým nebo plastovým krytem, vyplněným vhodným tmelem s antikorozními účinky. Obr. 12 Uspořádání hlavy pramencové kotvy: 1 upínací kuželík každého pramence, 2 objímka, 3 podkladní deska, 4 převázka tvořená dvojicí U profilů, 5 ocelový svařenec, 6 pažicí stěna, 7 táhlo kotvy z patentových drátů, 8 průchodka 32

3 Táhla kotev jsou z hlediska materiálu tvořena buď ocelovými tyčemi, nebo pramenci (splétanými lany), z čehož jsou odvozeny i názvy jednotlivých typů kotev. Tyčové kotvy mají obvyklý průměr: 26,5; 32 nebo 36 mm, jsou z kvalitní oceli s mezí kluzu MPa (např. systém Dywidag). Pramencové kotvy jsou složeny z 2 až 12 pramenců o průměru 15,3 až 15,7 mm, ocel kvality vesměs 1570/1770 MPa (obr. 13). Obr. 13 Řezy dočasnou pramencovou kotvou 8 x Lp 15,7 mm: a řez kořenem, b řez kořenem v místě usměrňovacího prvku, c řez táhlem; 1 stěna vrtu, 2 cementový kámen injektovanéhokořene, 3 pramence, 4 injektážní manžetová trubka, 5 usměrňovací prvek, 6 plastovátrubka chránící volnou délku táhla, 7 výplň cementovou zálivkou Táhlo kotvy se skládá z volné délky a kořenové délky kotvy. Volná délka táhla musí umožnit především předepnutí kotvy a zajistit přenos tahové síly do horniny v požadované vzdálenosti od stavební konstrukce. Volná délka všech kotev je proto vždy opatřena povlakem z hadice z umělé hmoty, která zajistí příslušný prokluz. V případě kotev trvalých slouží tento povlak současně jako druhá antikorozní ochrana. Navržený systém protikorozní ochrany musí být spolehlivě odolný proti mechanickému poškození během instalace kotvy, trvalý po celou dobu životnosti kotvy a musí umožnit volné protažení táhla při předpínání kotvy. Kořen kotvy slouží v případě injektovaných kotev k přenosu kotevní síly do horninového prostředí a vytváří se jednorázovou nebo opakovanou injektáží cementové suspenze do vymezené části vrtu. Injektáž se realizuje buď pomocí plastové manžetové trubky profilu 32 / 3,6 mm s injekčními etážemi po 500 mm pomocí dvojitého necirkulačního obturátoru, nebo pomocí injekčních hadiček. První způsob je pracnější, ale bezpečnější a používá se vždy v případě kořene pilot v jemnozrnných zeminách. Druhý způsob je rychlejší, nicméně méně spolehlivý. Používá se v případě dočasných tyčových kotev v hrubozrnných zeminách a horninách. Úlohou proinjektovaného cementového kamene je kromě přenosu tahové síly do horninového prostředí také primární ochrana kořenové délky kotev, jež se v případě kotev dočasných považuje za dostatečnou, je-li jeho tloušťka alespoň mm. V případě dočasných tyčových kotev trvalých je nutná dvojitá ochrana kořenové délky pomocí vrubované hadice z PE (obr. 14). 33

4 Ko tvení stavebních k onstruk cí Obr. 14 Pramenec trvalé kotvy s antikorozní ochranou kořene: 1 pramenec profilů 15,5 mm, ochrana pramence cementovým kamenem nebo umělou pryskyřicí, 3 zvlněná trubka z PE, 4 cementový kámen injektovaného kořene, 5 stěna vrtu Kotvy jsou mimořádně štíhlé ocelové prvky, u nichž musí být zajištěna protikorozní ochrana, přičemž neexistuje jednoznačný způsob pro zajištění této ochrany v daném geotechnickém prostředí. V zásadě se rozlišují dva stupně této ochrany, jež odpovídají životnosti kotev. V případě dočasných kotev musí tato ochrana spolehlivě působit po dobu nejméně 2 let. V tab. 3 jsou uvedeny příklady protikorozní ochrany pro dočasné kotvy. V případě trvalých kotev se realizuje tzv. sekundární ochrana, přičemž principem je to, že nejméně jedna souvislá vrstva z materiálu zabraňujícímu korozi, jež nepodléhá degradaci během celé životnosti kotvy, musí tvořit kotevní ochranu. Příklady této ochrany jednotlivých komponentů kotvy jsou v tab. 4. Provádění trvalých kotev je podmíněno: certifikátem výrobku trvalá kotva příslušného provedení, vydaném příslušným zkušebním ústavem; certifikátem opravňujícím příslušnou firmu k realizaci těchto kotev. Tab. 3 Příklady protikorozních ochranných systémů pro dočasné kotvy 1. Kotevní délka táhla Všechna instalovaná táhla musí být opatřena nejméně mm krytím cementovou injekční směsí. Je-li kotva v agresivním prostředí, může být kořenová délka opatřena jednoduchou ohebnou povlakovou trubkou. 2. Volná délka táhla Ochranný systém táhla musí mít nízké tření, aby umožnil protažení táhla v zalitém vrtu. Toho lze dosáhnout: plastovým povlakem každého z táhel; konce povlaku jsou utěsněny proti vodě, plastovým povlakem každého z táhel a výplní mezikruží mezi táhlem a povlakem protikorozní hmotou, společným plastovým, nebo ocelovým povlakem celého táhla s utěsněním konce proti vniku vody, společným plastovým, nebo ocelovým povlakem celého táhla s protikorozní výplní 3. Přechod mezi kotevní hlavou a volnou délkou (podkotevní ochrana) Povlaková trubka volné délky táhla má být připevněna k podkladní desce a utěsněna vhodným materiálem. 4. Kotevní hlava Je-li kotevní hlava po celou dobu funkce kotvy přístupná: pokrytí hlavy nestékavou protikorozní hmotou, nebo kombinace nestékavé hmoty s ochranným povlakem. Je-li kotevní hlava nepřístupná, musí na ní být připevněno kovové nebo plastové víko. 34

5 Tab. 4 Příklady protikorozních ochranných systémů pro trvalé kotvy 1. Ověření navrhované ochrany všechny systémy protikorozní ochrany musí být podrobeny zkouškám za účelem prokázání účinnosti; investor potvrdí, že na základě zhodnocení výsledků zkoušek je ochranný systém přijatelný, pokud je kotevní délka opatřena pouze jednoduchou ochranou, kontroluje se účinnost této ochrany měřením in situ (např. zkouška elektrického odporu kotvy). 2. Kotevní délka táhla a) jednoduchá ohebná plastová trubka obklopená cementovou zálivkou, b) dvě soustředně uložené ohebné trubky s mezikružím zainjektovaným cementovou směsí, nebo pryskyřicí a vnější cementová zálivka, c) jednoduchá ohebná trubka s vnitřní injektáží tloušťky alespoň 5 mm ve výrobně, d) jednoduchá ohebná (stlačitelná) ocelová trubka, obklopující táhlo s vnitřní injektáží, e) jednoduchá ocelová nebo plastová ohebná trubka tloušťky minimálně 3 mm s krytím injekční směsí tloušťky minimálně 20 mm a pevnosti minimálně 500 kpa 3. Ochranné obaly zhotovené na stavbě a) jedna ohebná plastová trubka, b) dvě plastové povlakové trubky, c) vnitřní cementová zálivka a vnější plastová povlaková trubka, d) vnitřní cementová zálivka a vnější ocelová nebo plastová trubka, e) ocelová povlaková trubka a vnější cementová zálivka 4. Volná délka táhla Ochranný systém musí kromě antikorozní ochrany umožnit volný pohyb táhla, což lze docílit: plastovým povlakem na jednotlivých táhlech s výplní pružnou hmotou, plastový povlak na jednotlivých táhlech s vnitřním pružným povrchem s výplní cementovou suspenzí, společný plastový povlak pro všechna táhla s vnitřním pružným povrchem s výplní cementovou zálivkou. 5. Přechod mezi kotevní hlavou a volnou délkou Ke kotevní hlavě je přivařeno, nebo jen s ní pevně spojeno natřené hrdlo z ocelové nebo plastové trubky. To je připevněno přímo k povlakové trubce volné délky kotvy a vše je vyplněno protikorozní hmotou. 6. Kotevní hlava Natřené, nebo žárově pozinkované kovové víko s mininmální tloušťkou 3 mm, nebo pevné plastové víko s mindální tloušťkou 5 mm se připevní na podkladní desku. Je-li kotva přístupná, je vyplněno pružnou antikorozní hmotou. Je-li kotva nepřístupná, vyplní se buď cementovou suspenzí, nebo antikorozní hmotou. 2.2 Zásady provádění injektovaných horninových kotev Technologický postup výroby kotev sestává z následujících fází: a) provádění maloprofilových vrtů; b) vyplnění vrtů zálivkou; c) výroba, doprava, manipulace a osazení kotvy; d) injektáž kořene kotvy a popř. reinjektáž, eventuálně předinjektáž okolní základové půdy; e) napínání kotev, zkoušení kotev, dohled a přezkušování. Provádění maloprofilových vrtů pro kotvy se neliší od provádění vrtů pro mikropiloty, klasické injektáže a pro injektáž tryskovou. Typické průměry vrtů pro různé typy kotev a základových půd jsou v tab. 5. Rovněž tak vyplňování provedených a vyčištěných vrtů cementovou 35

6 Ko tvení stavebních k onstruk cí 36 zálivkou ve složení c : v = 2,2 2,3 : 1 je shodné, také pro injektáž kořene kotev platí shodný technologický postup a stejné zásady. Účelem injektáže kotev (případně injektáže jejich kotevní délky) je: upnutí kořene kotvy v základové půdě tak, aby byla kotva schopna přenést vnášenou tahovou sílu do okolní základové půdy; ochrana táhla kotvy proti korozi; zpevnění základové půdy bezprostředně přiléhající ke kořenové části kotvy, aby se zvýšila její únosnost; utěsnění základové půdy bezprostředně obklopující kořenovou část kotvy, aby se omezil únik injekční směsi. Injektuje se cementovou suspenzí c : v = 2,2 2,3 : 1 a je třeba protrhnout zálivku a prostřednictvím injektáže ji roztlačit proti stěnám vrtu. Rozhodující je dosažení v projektové dokumentaci předepsaného tlaku na příslušnou etáž; proto reinjektáže, zvláště v zeminách, jsou zcela typické. Kotvy se předepínají za účelem: zjištění únosnosti kotvy a vypracování záznamu, napnutí a ukotvení táhla kotvy na jeho zaručené síle. Tab. 5 Příklady průměrů vrtů d [mm] pro kotvy podle typu kotev a základové půdy Druh kotvy Zeminy Zeminy Horniny skalní soudržné nesoudržné a poloskalní Trvanlivost kotvy dočasné trvalé dočasné trvalé dočasné trvalé Tyčové (CPS, Dywidag) Pramencové do 4 x Lp Pramencové do 8 x Lp Tahová síla se do injektovaných horninových kotev vnáší napínáním, jehož účelem je: zjistit únosnost kotvy a vypracovat záznam o této únosnosti, napnout a ukotvit táhlo kotvy na jeho zaručené síle. Každá z napínaných kotev projde na stavbě jistým druhem zkoušky, které se dělí na: typové zkoušky průkazní zkoušky kontrolní zkoušky. Typovými zkouškami, jež musí být dokončeny před zahájením výroby kotev, se stanovuje: odpor R a proti vytažení kotvy na styku mezi horninou a kořenovou částí kotvy; kritické zatížení na mezi tečení kotevního systému, nebo charakteristika tečení kotevního systému při zatěžování až do porušení, nebo výpočtová volná délka táhla L app. Typové zkoušky kotev se provádějí v případě realizace kotev v geotechnických podmínkách stavenišť, kde doposud nebyly provedeny žádné typové zkoušky tohoto druhu kotev, nebo v těch případech, jedná-li se o kotvy s vysokou a neobvyklou únosností. Při zkoušce se požaduje dosažení mezní únosnosti, resp. porušení na styku zemina kořen.

7 Průkazní zkouškou se pro příslušný typ kotvy potvrzuje: průkaz únosnosti kotvy při zkušebním zatížení P p ; velikost tečení, nebo úbytku napínací síly kotevního systému až do zkušebního zatížení; výpočtová volná délka táhla L app. Průkazní zkoušky mají význam zejména tehdy, pokud nebyly v dostatečném předstihu provedeny zkoušky typové. Provedou se nejméně 3 tyto zkoušky, jimiž se stanoví přejímací kritéria přijatelné meze tečení, nebo úbytku napínací síly pro zkoušky kontrolní. Kontrolními zkouškami se pro každou kotvu potvrzuje: průkaz únosnosti kotvy při zkušebním zatížení; v případě potřeby velikost meze tečení, nebo úbytek napínací síly kotevního systému na hranici mezního stavu použitelnosti; výpočtová volná délka táhla L app. Pro vlastní zkoušky se volí jeden z následujících 3 zkušebních postupů: zkušební postup 1, při němž je kotva zatěžována po sobě následujícími zatěžovacími cykly od hodnoty předtížení až po maximální sílu; při každém zatěžovacím cyklu se ve stanovených intervalech zaznamená posun hlavy kotvy při maximální napínací síle; zkušební postup 2, při kterém je kotva napínána po sobě následujícími zatěžovacími cykly od hodnoty předtížení až po maximální sílu; měří se pokles síly v hlavě piloty v průběhu sledovacího času, a to jak při zaručené síle, tak při největším zatížení; zkušební postup 3, kdy kotva je napínána od hodnoty předtížení až po maximální zkušební sílu; měří se přírůstek posunu hlavy kotvy v každém zatěžovacím stupni při konstantní síle. Předtížení P a se při všech zkušebních postupech volí obyčejně o velikosti % zkušebního zatížení P p. Nejdůležitější charakteristiky pro příslušné zkušební postupy jsou v tab. 6 a 7. Tab. 6 Charakteristiky zkušebního postupu 1 pro jednotlivé druhy zkoušek kotev Druh zkoušky typová Postup zatěžování Počet cyklů Měření deformací od P a až po R a nebo P p, přičemž P p = 0,8P tk, respektive P p = 0,95P t0,1k průkazná P p 1,25P 0, nebo P p R d (R d je navrhovaný odpor kotvy) kontrolní zatěžuje se na P p, dále se uvolní na P a a znovu se napne na P 0, P p 1,2P 0, nebo P p 0,9P t0,1k minimálně 6 podle tab. 8 minimálně 5 podle tab. 8 na každém stupni min. 15, při P p v nesoudržné zemině minimálně 60, při P p v soudržné zemině minimálně 180 jsou-li zkoušky typové, k s 1mm jinak k s 0,8 mm, k s podle rovnice 6.1 minimálně 3 minimální doba na P p je 5, k s 0,8 mm při P p a k s 0,5 mm při P 0. 37

8 Ko tvení stavebních k onstruk cí Hodnota tečení k s se stanovuje z konstantních přírůstků posunů v nejméně dvou časových intervalech sledování podle vztahu: k s = (s 1 s 2 ) / log (t 2 / t 1 ) (1) kde s 1 je posun kotevní hlavy za čas t 1, s 2 posun kotevní hlavy v čase t 2, přičemž časy t se měří při konstantní síle. Sledovací časy při maximální napínací síle jsou pro každý zatěžovací cyklus následující: Výpočtová volná délka táhla L app se stanoví z prodloužení s kotevního táhla k jeho ukotvení v napínacím zařízení. Pro stanovení výpočtové volné délky táhla se používá rovnice: L app = (A t E t s) / P (2) kde A t je průřezová plocha kotevního táhla, E t modul pružnosti kotevního táhla, s pružné protažení kotevního táhla v hlavě kotvy, P zkušební síla po odečtu předtížení. Velikost L app musí ležet mezi dvěma následujícími hraničními hodnotami: horní hranice: L app l tf + l e + 0,5l tb, nebo L app 1,1l tf + l e (3) přičemž rozhoduje větší hodnota, spodní hranice: L app 0,80l tf + l e (4) (označení příslušných délek je na obr. ). Tab. 7 Zatěžovací cykly a minimální časy pozorování pro typové a průkazní zkoušky kotev pro zkušební postupy 1 a 2 Minimální pozorovací čas Přírůstek síly v % P p v minutách (pouze pro zkušební postup 1) cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 4 cyklus 5 cyklus (60 nebo 180 x) ) 1 1 x) Při zkušebním postupu 2 se pozorovací časy prodlužují, když maximální síla odpovídá zkušební síle 38

9 Kotvy tyčové Nosná část této kotvy, přenášející tahovou sílu, je tvořena jedním táhlem z ušlechtilé oceli, jež má po celé své délce nalisován hrubý závit. Táhla se vyrábějí v délkách 12,0 m (výjimečně 14,0 m) a k nim se dodávají spojky, matice a tvarové podložky. U nás se v současné době používají tyčové tyčové kotvy Dywidag profilu 26,5 mm, 32 mm a 36 mm (tab. 9) a to vesměs pro účely dočasné. Kotvy se připravují a kompletují na staveništi, k injektáži se mimo jemnozrnné zeminy používá vesměs injekční hadička. Kotvy pramencové Jsou tvořeny 2 až 12 pramenci spletenými ze 7 patentovaných drátů profilů 7 mm. Používající se jak pro kotvy dočasné, tak i trvalé. V případě kotev dočasných se rovněž kompletují na staveništi, přičemž k injektáži jejich kořene se používá manžetová trubka. V případě kotev trvalých se na staveniště navezou polotovary s předem připravenou kořenovou délkou a ty se na stavbě kompletují. Základní údaje jsou v tab. 8 a. Tab. 8 Jmenovitá únosnost trvalých kotev podle počtu a kvality pramenců F dov [kn] Táhlo ocel 1620 MPa ocel 1800 MPa táhlo ocel 1770 MPa 1x 2x 3x 4x 6x 8x 9x x 12x x 2x 3x 4x 6x 8x 9x x 12x Tab. 9 Základní parametry materiálů tyčových kotev Vlastnost materiálu kotevního táhla Kotvy Dywidag Ocel 835/30 Ocel 80/ , , jmenovitý průměr [mm] 26, , stoupání závitu [mm] průřezová plocha A [mm 2 ] hmotnost [kg/m] 4,48 6,53 8,27 4,48 6,53 8,27 mez pevnosti [kn] napětí na mezi pevnosti f p [MPa] F dov kotevní síla [kn]

10 Ko tvení stavebních k onstruk cí 40 Tab. Hlavní parametry ocelových pramenců Typ pramence Pramenec Pramenec Pramenec 15,5/ ,5/ ,7/1770 jmenovitý průměr [mm] 15,5 15,5 15,7 jmenovitý průřez [mm 2 ] 141,5 141,5 150,0 zatížení a napětí na mezi pevnosti F m [kn] f p [MPa] na mezi 0,2 F p0,2 [kn] f p0,2 [MPa] na mezi 0,1 F p0,1 [kn] f p0,1 [MPa] 229, , , , tažnost [%] 3,0 3,5 3,5 modul pružnosti E [Gpa] 200 % 200 % 195 jmenovitá hmotnost [kgm -1 ] 1,12 1,12 1, Zásady návrhu injektovaných horninových kotev Návrh a výpočet horninových kotev vychází z potřeb kotvené konstrukce, kterou může být: pažicí konstrukce, zajištění svahů a násypů, podzemní prostory, podzemní stavby, základové konstrukce nadlehčované podzemní vodou, stavby a jejich základy přenášející tahové síly, vyvolané horní stavbou nebo jejími účinky přenášenými do základů. Předpjaté horninové kotvy se navrhují podle zásad mezních stavů popsaných v ČSN EN Kromě mezního stavu únosnosti a použitelnosti, kdy se posuzuje porušení kotvy následkem tahového namáhání, je třeba při návrhu kotvení zvážit: porušení kotvy následkem namáhání příčnými silami a kroucením; porušení kotvy následkem koroze; ztráta kotevní síly následkem nadměrného posunu kotevní hlavy, nebo následkem tečení a relaxace kotvy; porušení, nebo nadměrná deformace části stavební konstrukce, vzniklá v důsledku převzetí kotevní síly. Pro návrh kotvení jsou nutná následující ověření a výpočty: ověření vnitřního odporu kotvy, ověření odporu kotvy proti vytažení, ověření použitelnosti a trvanlivosti kotvy, výpočet nutné volné kotevní délky, určení zaručené síly kotvy.

11 Kotvy se navrhují a posuzují podle mezních stavů ve smyslu ČSN EN a ČSN EN 1537, přičemž se stanovuje: 1. mezní stav porušení návrhová hodnota únosnosti proti vytažení kotvy R a,d o stanovená z výsledků zkoušek o určená výpočty návrhová hodnota konstrukční únosnosti kotvy 2. mezní stav použitelnosti Návrhová hodnota únosnosti kotvy proti vytažení R a,d z výsledků zkoušek se odvodí z hodnoty charakteristické R a,k R a,d = R a,k / γ a (5) kde γ a je dílčí součinitel únosnosti předpjatých kotev, který je podle tab. A.12 ČSN EN pro soubor R2 je rovný 1,1 jak pro dočasné, tak pro trvalé kotvy. (NAD ke kap. 8 této normy doporučuje využití návrhového přístupu 2, tj. A1 + M1 + R2.) Charakteristická hodnota R a,k se stanovuje z výsledků průkazních zkoušek za použití korelačního součinitele ξ, jehož doporučené velikosti určuje tab. 11. Tab. 11 Korelační součinitele pro odvození charakteristických hodnot únosnosti kotev proti vytažení z výsledků průkazních zkoušek ξ pro n = ξ 1 1,40 1,30 1,20 1, 1,00 ξ 2 1,40 1,20 1,05 1,00 1,00 ξ 1 se použije pro velikost průměrnou; ξ 2 se použije pro velikost minimální Charakteristickou hodnotu únosnosti kotvy proti vytažení R a,k lze stanovit rovněž výpočtem na základě znalosti o geotechnických poměrech na staveništi s přihlédnutím ke zkušenostem v obdobných základových poměrech. Pro výpočet vnitřního odporu kotvy lze použít hodnot z tab. 12, jež platí rovněž pro mikropiloty. Tab. 12 Charakteristické velikosti plášťového tření kořenů kotev Druh základové půdy Typické Počet Konečný injektážní tlak Plášťové tření i vlastnosti injektáží [MPa] [MPa] skalní horniny R1 R4 f 50 MPa 0 0,6 1,0 poloskalní horniny R5, R6 f 50 MPa 0 1 0,5 3,0 0,2 0,6 štěrky písčité 35 45, c = ,0 2,0 0,15 0,20 štěrky jílovité 25 35, c = 1 2 2,0 4,0 0,15 písky 25 35, c = ,5 4,0 0,1 0,15 soudržné zeminy tvrdé u 30 c u 0,1 MPa 1 3 1,5 3,0 0,08 0,14 soudržné zeminy pevné u 0 0,05 c u 0,15 MPa 2 3 1,0 2,5 0,06 0,08 soudržné zeminy tuhé u = 0 0,025 c u 0,05 MPa 3 (4) 0,5 2,0 0,04 0,06 41

12 Ko tvení stavebních k onstruk cí Návrhová hodnota konstrukční únosnosti kotvy: R a,d R t,d (6) kde R t,d je návrhová únosnost materiálu kotvy, jež se vypočítá ve smyslu ČSN EN 1993 s přihlédnutím k ČSN EN 1537, přičemž se vychází z charakteristické velikosti vnitřního odporu kotvy R ik, jenž je roven síle na mezi pevnosti táhla P tk : kde A t R ik = P tk = A t f t (7) f t je průřezová plocha kotevního táhla, charakteristiká pevnost kotevního táhla v tahu. Průkaz mezního stavu použitelnosti kotvené konstrukce se provádí tak, že do výpočetních schémat se dosadí charakteristické hodnoty působení, vlastností základové půdy a geometrických rozměrů. Stanoví se velikosti deformací, které se porovnají s deformacemi přípustnými. Je-li vypočtený (nebo odhadovaný) posun větší než přípustný, je třeba jej zdůvodnit podrobnějším šetřením nebo zkouškami. Pokud to nevede k cíli, je třeba změnit návrh. Kotvy se ve výpočtových schématech uvažují jako pružiny. Návrh kotvení předepisuje následující údaje pro napínání kotev: a) předtížení kotvy P a, což je předpínací síla, od které se měří posun hlavy kotvy během příslušné zatěžovací zkoušky kotvy; zpravidla se volí P a = 0,1P, kde P = kotevní síla; b) zaručená síla P 0, jež je kotevní silou vnášenou do kotvy bezprostředně po dokončení procesu napínání; platí P 0 0,60P tk, kde P tk je mez pevnosti kotevního táhla; c) zkušební síla P p je maximální silou, kterou lze kotvu během příslušné zkoušky zatížit; platí P p 1,25P 0 a P p R a, d (platí větší z těchto hodnot). Příklad 1 Stanovte návrhovou únosnost dočasné pramencové kotvy 4 x Lp15,7 mm (ocel 1570 / 1770 MPa) celkové délky L = 16,0 m s kořenem délky L k = 6,0 m ukotveným v ulehlém štěrku v hloubce nejméně 8,0 m pod terénem. Řešení: a) předpoklady: průměr vrtu pro kotvu d = 175 mm kotva bude vložena do vrtu vyplněného cementovou zálivkou a v kořenové délce bude injektována po etážích při dosažení minimální velikosti konečného injektážního tlaku p = 2,0 MPa b) únosnost proti vytažení: k dispozici nejsou výsledky průkazních zkoušek, použijeme výpočet charakteristická únosnost proti vytažení: R a,k = π d L k i = 3,14 0,175 6,0 200 = 659,4 kn návrhová únosnost kotvy proti vytažení: R a,d = R a,k / 1,1 = 599,45 kn 42

13 c) konstrukční únosnost kotvy: charakteristická konstrukční únosnost: R ik = 4 0, / 1,15 = 790,73 kn návrhová konstrukční únosnost: R a,d = R i,k / 1,35 = 585,73 kn d) návrhová únosnost kotvy (je menší z obou), tedy: R a,d = 585 kn e) údaje pro napínání: zaručená síla P 0 = 500 kn (platí P 0 0,60P tk, neboť P tk = 4 0, = 1,025 MN, 500 kn < 0,6 25 = 615 kn) zkušební síla P p = 1,25P 0 = 1, = 625 kn předtížení kotvy P a = 0,1P = 0,1 500 = 50 kn 43

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181 Oblasti použití strojů Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech:

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti ZEPRIS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Zabývá se zejména výstavbou vodovodů, kanalizací, plynovodů a související infrastruktury ZEPRIS s.r.o. je součástí mezinárodní

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL DSI. DYWIDAG-Geotechnika Injektážní vrtací kotvy

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL DSI. DYWIDAG-Geotechnika Injektážní vrtací kotvy DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL DSI DYWIDAG-Geotechnika Injektážní vrtací kotvy Zařízení Injektážní adaptér a spojka Možnost dodání dvou druhů adaptérů: injektážní adaptér spojení mezi vrtací tyčí a injektážní

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Tension Systems. Systém konstrukčních táhel Macalloy: Macalloy 460 ocelová táhla. Macalloy S460 táhla z nerezové oceli

Tension Systems. Systém konstrukčních táhel Macalloy: Macalloy 460 ocelová táhla. Macalloy S460 táhla z nerezové oceli Tension Systems Systém konstrukčních táhel Macalloy: Macalloy 460 ocelová táhla Macalloy S460 táhla z nerezové oceli Macalloy spojovací tyčové a lanové systémy z nerezové oceli Předpínání pomocí zařízení

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP Složení měkké ucpávky EI60- jedna deska (min.vata) TL60/120-140kg/m3 Oboustranný nátěr Würth FP- F+ Würth FP- K- 1mm, přesah na instalace 150mm,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více