Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Břeclavi dne Silvie Létalová

3 Poděkování: Chtěla bych tímto poděkovat panu Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi pomohly při vypracování této diplomové práce.

4 Anotace Diplomová práce Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob. Práce specifikuje možnosti optimalizace daně z příjmů fyzických osob v souladu s platnou právní úpravou, zabývá se stanovením základu daně z příjmů fyzických osob. Dále popisuje institut spolupracující osoby a související principy a pravidla. V praktické části práce je posouzena výhodnost rozdělení příjmů mezi vybraným subjektem a spolupracujícími osobami. Na základě získaných informací následně nabízí návrhy a doporučení. Klíčová slova: Daň z příjmů fyzických osob, základ daně, osoba samostatně výdělečně činná, spolupracující osoba, daňové přiznání Annotation The diploma thesis The personal income tax optimalization with using of cooperating persons. The thesis aims to specify possibilities of the personal income tax optimalization in accordance with valid legislation, deals with determination of the personal income tax base. Further, it describes the institut of a cooperating person and related principles and rules. In the practical part of the thesis, the expediency of discerption of income between the chosen subject and cooperating persons is explored. Consequently, on the basis of acquired informations it offers proposals and recommendations. Key words: Personal income tax, tax base, self-employer, cooperating person, Tax Return

5 Obsah Úvod Daň z příjmu fyzických osob Pojistné na sociální a zdravotní pojištění Pojistné u zaměstnanců Pojistné u OSVČ Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob Zálohy na daň z příjmů Optimalizace základu daně z příjmů FO Dílčí základy daně z příjmů Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Nezdanitelná část základu daně Slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti Institut převedení příjmů na spolupracující osoby Vymezení spolupracujících osob Pravidla pro rozdělení příjmů a výdajů Práva a povinnosti spolupracující osoby Stanovení základu daně u vybrané domácnosti Popis vybrané domácnosti Stanovení daňové povinnosti domácnosti Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta Vyhodnocení a návrh řešení Závěr

6 Použitá literatura Použitá knižní a časopisecká literatura Seznam použitých zkratek

7 Úvod Výnosy z daní tvoří tradičně podstatný příjem státního rozpočtu. Povinnost platit daně je ve vyspělé společnosti proto všeobecně chápaná jako nezbytnost k naplnění státního rozpočtu ve smyslu peněžního fondu, jehož redistribuce slouží k plnění sociálních, ekonomických a politických úkolů státu. Jedná se např. o zajištění obrany státu, zdravotnictví, kultury, státní správy nebo infrastruktury. Další výdaje státního rozpočtu mimo jiné tvoří transferové platby domácnostem ve formě podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních dávkách. Tímto způsobem daně také pomáhají snižovat sociální rozdíly mezi obyvatelstvem. Na druhou stranu má daň pro poplatníka negativní dopad spočívající ve snížení disponibilního důchodu. U důchodové daně, kterou daň z příjmu fyzických osob je, působí tento efekt přímo a je logickou snahou poplatníka hledat cesty, jak daňový základ co nejvíce snížit. Problematiku stanovení základu daně upravují daňové zákony. Jsou v nich obsaženy nástroje, kterými lze omezit nepřiměřené zatížení poplatníka. Názory na optimální zdanění příjmů se neustále vyvíjí, zabývá se jím řada daňových teorií, mění se i daňová legislativa v souvislosti s tím, jaké zájmy se prosazují ve společnosti. Řada změn vyplývá také z politických zájmů a z potřeby naplňovat příjmovou stránku státního rozpočtu a snížit jeho schodek. Výsledkem je složitost a narůstající nepřehlednost této problematiky. V této práci si kladu za cíl zanalyzovat možnosti optimalizace základu daně z příjmů fyzických osob v souladu s platnými zákony a posoudit výhodnost rozdělení příjmů mezi vybraným subjektem a spolupracujícími osobami. Za účelem dosažení cíle práce u vybrané samostatně výdělečně činné osoby stanovím základ daně a následně celkovou daňovou povinnost domácnosti včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a porovnám výhodnost v situacích různé míry zapojení spolupracujících osob. Přitom použiji metodu komparace jednotlivých variant rozdělení příjmů a výdajů mezi podnikatele a spolupracující osoby. Na základě získaných informací následně nabídnu návrh řešení. 7

8 1. Daň z příjmu fyzických osob Pro účely této práce bych nejprve ráda popsala pojem daně touto definicí: Daň je povinná nenávratná platba do veřejného rozpočtu. Povinnost je v demokratických státech ukládána zákonem, takže platba musí být zákonná. Nenávratností platby se rozumí skutečnost, že poplatník nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu a že tedy výše daně nezávisí na tom, jaké veřejné služby konkrétní poplatník využívá. 1 Nejvýznamnější právní normou upravující problematiku daně z příjmu, jak fyzických tak právnických osob, je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daň z příjmů se dotýká všech ekonomicky aktivních obyvatel. Dle 2 zákona poplatníky daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) jsou všechny fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, tz. pobývají zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, a u poplatníků, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, se daňová povinnost vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Fyzické osoby mohou své příjmy dosahovat různým způsobem, např. zaměstnáním, podnikáním, pronájmem nebo nahodilou činností. Zákon o daních z příjmů definuje předmět daně jako pět druhů příjmů a to ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6 zákona), z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti ( 7 zákona), z kapitálového majetku ( 8 zákona), z pronájmu ( 9 zákona) a z ostatních příjmů ( 10 zákona) plynoucích ze zdrojů na území České Republiky i ze zdrojů v zahraničí. Příjmem se rozumí jak příjem peněžní, tak i nepeněžní nebo dosažený směnou. Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu (zákon o oceňování majetku). Daň z příjmů fyzických osob spolu s majetkovými daněmi lze charakterizovat jako přímou daň. Je to tedy daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt. Zákonem je umožněno za určitých podmínek příjmy dosažené při podnikání rozdělit mezi poplatníka a manžela nebo další osoby. Jedná se ovšem o osoby žijící ve společné domácnosti, které své výdaje hradí z jednoho rozpočtu. O přenesení daňové 1 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: Aspi, a.s., ISBN

9 povinnosti v pravém slova smyslu tedy nelze hovořit. Principům rozdělení daňového základu mezi spolupracující osoby se budu podrobněji věnovat v jedné z dalších kapitol. Jak bylo nastíněno v úvodu, daň z příjmů fyzických osob představuje významnou položku v daňových příjmech státního rozpočtu. Za období čtvrtletí 2012 činily celkové daňové příjmy mil., z toho DPFO představovala mil., DPPO mil., daň z přidané hodnoty mil., spotřební daň mil., pojistné na důchodové pojištění mil. (Kč) Pojistné na sociální a zdravotní pojištění Dalším neopomenutelným odvodem z příjmů fyzických osob jsou příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. V tom smyslu, že se jedná o povinnou nenávratnou platbu do veřejného rozpočtu, lze pojistné také považovat za daň. Příjem ze zdravotního pojištění neplyne přímo do státního rozpočtu ale do fondů zdravotních pojišťoven. Jedná se o tzv. parafiskální fondy. Problematiku zdravotního pojištění upravují v České republice především dva zákony, a to zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. Buď si ho hradí sám (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez vlastních příjmů, pokud za ně není plátcem pojistného stát) nebo je za něj hrazeno státem a to např. za děti, studenty, uchazeče o zaměstnání, důchodce, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Část zdravotního pojištění hradí také zaměstnavatel za zaměstnance. Zdravotní pojištění je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče. U zdravotního pojištění tedy platí pravidlo, že v každém okamžiku musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného. Proto je nutné do osmi dnů oznámit zdravotní pojišťovně změnu plátce pojištění (např. nové zaměstnání, evidence na úřadu práce, podnikání apod.). Podobně existuje povinnost informovat zaměstnavatele v případě změny zdravotní pojišťovny. Od nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která umožňuje změnu pojišťovny jen k prvnímu lednu. Přihlášku nové zdravotní 2 MINISTERSTVO FINANCÍ. MF:Ministerstvo financí [online]. MF, 2005 [cit ]. Dostupné z: 9

10 pojišťovně musí pojištěnec navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tedy do konce června. Novela zákona sice změnu pojišťovny znesnadnila, zároveň tím ale ulehčila administrativu mezi osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen OSVČ) a zdravotními pojišťovnami související s podáním přehledu o příjmech a výdajích v případě pojištění u více pojišťoven během jednoho roku. Sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění a je určeno k úhradě výdajů státního rozpočtu v souvislosti s dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), tzv. podporou v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání a dávkami nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství). Pojistné je odváděno státní správě sociálního zabezpečení. Právní úpravu sociálního pojištění nalezneme zejména v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Na rozdíl od zdravotního pojištění je pojištění sociální hrazeno pouze v situaci, kdy určitý subjekt dosahuje vlastních zdanitelných příjmů (tzn. že, je-li určitá osoba nezaměstnaná a nemá vlastní příjmy, nemusí povinně platit sociální pojištění). 3 Poplatníky pojistného na sociální zabezpečení jsou obecně zaměstnavatelé a zaměstnanci mj. činní na základě pracovního poměru, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a nově od roku 2012 na základě dohody o provedení práce. Změnu přinesla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souvislosti s novelizací zákoníku práce. Dohody o provedení práce se skutečně zúčtovanou měsíční odměnou vyšší než Kč, podléhají důchodovému i zdravotnímu pojistnému. Všichni zaměstnanci jsou povinní účastnit se všech tří složek sociálního pojištění. Sami si platí jen důchodové pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečné činné se mohou dobrovolně účastnit nemocenského pojištění, ostatní dvě složky jsou opět povinné. Přitom platí, že každá výdělečná činnost se pro účely sociálního pojištění posuzuje samostatně. Princip odvodu pojistného je u zaměstnanců a OSVČ odlišný také v tom, že za zaměstnance povinné platby odvádí zaměstnavatel, k povinnostem OSVČ vedle plateb 3 VALOUCH, Petr. Daňové tipy (a triky) pro fyzické osoby 2009: jak ušetřit na dani z příjmů. Praha: Grada, Edice účetnictví a daně. ISBN

11 pojistného formou záloh patří i každoroční podávání přehledu o příjmech a výdajích pro státní správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu Pojistné u zaměstnanců Základní sazba zdravotního pojištění pro rok 2012 a nadále i pro rok 2013 představuje 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. 4 Dále zákon vyjmenovává výjimky z těchto příjmů jako např. náhrada škody podle zákoníku práce, odstupné, odchodné a odbytné. Z vyměřovacího základu zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě. Pojistné za zaměstnance až na výjimky vyjmenované v zákoně současně musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Neplatí to např. pro osoby s těžkým tělesným postižením, pro osoby, za které je plátcem stát, pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období (vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem) nebo pro osoby, které současně vedle zaměstnání vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné. V roce 2012 je stanovena minimální mzda ve výši Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. (nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě), v nezměněné výši tedy platí od počátku roku V případech, kdy je zaměstnanci v pracovním poměru zúčtován za rozhodné období kalendářního měsíce příjem nižší než Kč, zaměstnanec je povinen prostřednictvím zaměstnavatele rozdíl doplatit. V praxi tento případ může nastat např. u zaměstnání se zkráceným pracovním úvazkem, v případě poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu, v případě neomluvené absence v práci. Základní sazba minimální mzdy se nemění ani pro rok S účinností od 1. ledna 2013 nastala změna zrušením dosavadních snížených sazeb minimální mzdy pro určité skupiny zaměstnanců. 4 Zákon č. 592 ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění 11

12 Od roku 2008 existuje i omezení maximální částky vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ zaměstnance je tvořen součtem vyměřovacích základů zjištěných v daném kalendářním roce a pro rok 2012 činí 72násobek průměrné mzdy, což představuje Kč. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda Kč. 5 Za průměrnou mzdu se pro účely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud zaměstnanec v průběhu roku 2012 dosáhl částky maximálního vyměřovacího základu, přestal zaměstnavatel strhávat z jeho příjmů pojistné na zdravotní pojištění. Z částky přesahující Kč neodvádí pojistné ani zaměstnavatel. Pro rok 2013 dochází ke zrušení maximálního vyměřovacího základu. To se promítne na výši daně z příjmu fyzických osob i ve vyšších mzdových nákladech pro zaměstnavatele. Pojistné na sociální pojištění je odváděno obecně z hrubé mzdy a to ve výši 6,5 %. Přesněji je podobně jako u zdravotního pojištění vyměřovacím základem úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo jen na důchodovém pojištění (plnění v peněžní i nepeněžní formě a výhody poskytnuté zaměstnavatelem). Pro úplnost je sazba pojistného u zaměstnavatele 25 % v členění viz Tabulka č. 1. Přehled procentních sazeb pojistného na zdravotní a sociální pojištění v roce 2012 Zaměstnanec: Zaměstnavatel: Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění: 4,5 9 Sociální pojištění: Nemocenské pojištění: 0 2,3 Důchodové pojištění: 6,5 21,5 Státní politika zaměstnanosti: 0 1,2 Sociální pojištění celkem: 6,5 25 Tabulka č. 1 Přehled procentních sazeb pojistného na zdravotní a sociální pojištění v roce 2012 Pramen: 5 idnes.cz.[online] MAFRA a.s [cit ]. Dostupné z: 12

13 Výše pojistného je na rozdíl od zdravotního pojištění omezena pouze shora. Pro rok 2012 došlo ke změně u maximálního vyměřovacího základu, který v roce 2012 již nečiní 72násobek průměrné mzdy, ale pouze 48násobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ za rok 2012 tedy činí Kč. Pro rok 2013 se maximální vyměřovací základ zvyšuje na Kč. 6 V roce 2011 činil maximální vyměřovací základ Kč, v roce 2010 potom Kč Pojistné u OSVČ Ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění vyplývá pro OSVČ stejně jako pro zaměstnance platit pojistné na zdravotní pojištění. Za OSVČ se dle zákona zejména považují osoby podnikající v zemědělství; osoby provozující živnost; osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů; osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně; společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností; osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů; spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu (13,5 %). Pro osoby samostatně výdělečně činné je vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení se u spolupracující osoby a u osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami), považuje její podíl na společných příjmech; u osoby samostatně výdělečně činné, která je současně též spolupracující osobou, též její podíl na společných příjmech. 7 Toto ustanovení zákona je nutno zohlednit při optimalizaci daně z příjmů za použití rozdělení daňového základu mezi spolupracující osoby. 6 FINANCE.cz.[online].[cit ]. Dostupné z: 7 Zákon č. 592 ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění 13

14 Podobně jako u zaměstnanců také OSVČ musí odvádět pojistné na zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu a nejvýše z maximálního vyměřovacího základu. Pro účely zdravotního pojištění tvoří minimální vyměřovací základ dle zákona č. 592/1992 Sb. dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy, pro rok 2012 minimální měsíční vyměřovací základ tedy činí ,50 K, roční pak Kč. Minimální vyměřovací základ se však neuplatní v případech vyjmenovaných v 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Jedná se např. o osobu, která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, a osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem pak zde je skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Maximální vyměřovací základ zdravotního pojištění zůstal stejně jako v roce 2011 na 72násobku průměrné mzdy. Ta se však zvýšila, strop pro zdravotní pojištění tedy v roce 2012 vzrostl na Kč. Maximální vyměřovací základ důchodového pojištění pro rok 2012 je stanoven na 42násobek průměrné mzdy (v roce 2011 to byl 72násobek). Výše stropu u důchodového pojištění se tak snižuje z Kč na Kč 8 Přerozdělování příjmů na spolupracující osoby nemusí být tedy tolik výhodné, pokud je vyměřovací základ OSVČ vyšší než tento limit. V roce 2013 dochází opět ke změnám, strop pro pojistné na zdravotní pojištění byl dokonce zrušen. Údaje v letech 2010 až 2013 uvádí Tabulka č. 2 Vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění OSVČ v letech (v Kč) Rok Zdravotní pojištění Sociální pojištění Min. VZ/rok Max. VZ/rok Max. VZ/rok x Tabulka č. 2 Vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění OSVČ v letech (v Kč) Pramen: 8 ipodnikatel.cz.[online].[cit ]. 14

15 Povinnost účastnit se důchodového pojištění pro OSVČ vyplývá z ustanovení zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění. Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Základem pojistného OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti po úpravě podle 5 a 23 zákona o daních z příjmů. 9 OSVČ odvádějí 29,2 % z ročního vyměřovacího základu. Sazba u dobrovolného nemocenského pojištění je dalších 1,4 %. Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Způsob výkonu výdělečné činnosti má rozhodující vliv na způsob a výši stanovení pojistného, případně záloh pojistného. Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb. považuje za vedlejší SVČ, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, v kalendářním roce vykonávala zaměstnání; měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod; měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby; vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání; nebo byla nezaopatřeným dítětem. V ostatních případech se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost, jedná se tedy o negativní vymezení. OSVČ má povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění po dobu, kdy vykonávala hlavní SVČ. Pokud vykonává vedlejší činnost, pak pouze v případě, že se k účasti sama přihlásí nebo že příjmy po odečtení výdajů (daňový základ) dosáhly rozhodné částky definované v 10 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Pro rok 2012 se jedná o částku Kč, pro rok 2013 se limit zvyšuje na Kč. 10 Rozhodná částka se krátí ve výši 1/12 po dobu, po kterou nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý měsíc. Za dodržení těchto podmínek lze 9 Zákon č. 589 ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení v platném znění 10 FINANCE.cz.[online].[cit ]. Dostupné: 15

16 přerozdělit příjmy na spolupracující osobu, aniž by tím spolupracující osobě vznikla povinnost hradit pojistné na sociální pojištění. Musí se jednat o osoby, které spolupráci vykonávají jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (např. studující syn, manželka na rodičovské dovolené). Ze zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá ( 5b odst. 2), obdobně jako tomu je u zdravotního pojištění, že pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti OSVČ se stanovuje z minimálního vyměřovacího základu. Přitom je podstatné, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Vyměřovací základ OSVČ se určuje jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu, který činí 25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší SVČ ( 14 odst. 6) zaokrouhleného na celé koruny směrem nahoru a počtu kalendářních měsíců, v nichž byla hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávaná. Pro rok 2012 u hlavní SVČ minimální měsíční vyměřovací základ činí Kč ( x 0,25), roční pak Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ u vedlejší SVČ činí Kč ( x 0,10), roční Kč. Pro rok 2013 je průměrná mzda Kč (na základě vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí), minimální měsíční vyměřovací základ představuje Kč pro hlavní SVČ a Kč pro vedlejší SVČ. Výše maximálního vyměřovacího základu se u OSVČ použije bez ohledu na to, jak dlouho byla samostatná výdělečná činnost vykonávaná v kalendářním roce, a bez ohledu na to, jestli se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V souvislosti s rozdělením SVČ na hlavní a vedlejší a povinností platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzniká řada otázek. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne se osoba samostatně výdělečně činná považuje za osobu s hlavní samostatnou výdělečnou činností, dokud kvalifikovaným způsobem neoznámí skutečnosti a údaje, způsobilé posoudit samostatnou výdělečnou činnost jako samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Skutečnost, že osoba samostatně výdělečně činná s vedlejší činností nebyla z této činnosti za příslušný kalendářní rok účastna pojištění, nezbavuje takovou osobu povinnosti platit zálohy na pojistné v době, kdy se považovala za osobu samostatně výdělečně činnou s hlavní činností Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 4 Ads 38/ ; Sbírka rozh. Nejvyššího správního soudu, č. vyd. 9, roč. 2012, str

17 1.2. Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů Jednotlivé druhy příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, jsou taxativně vymezeny zejména v 3 odst. 4 a dále v 6 odst. 7 a odst. 11 a v 7 odst. 12 zákona o daních z příjmů. Dle 3 se jedná např. o dary, tz. příjmy nabyté darováním nemovitosti, movité věci, popř. majetkového práva podléhají režimu daně darovací. Předmětem daně z příjmů jsou však dary, které příjemce obdržel v souvislosti s výkonem závislé činnosti a funkce (např. z pracovněprávního vztahu) nebo v souvislosti s podnikáním. Zdanění ovšem nepodléhají dary FO provozujícím školská zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení na ochranu opuštěných zvířat a na ochranu ohrožených druhů, a to ani v případě, že jsou přijaty v souvislosti s vykonávanou činností příjemce daru. Pod pojmem zařízení nelze chápat např. pouze oplocení pozemku, ale skutečné vytvoření podmínek pro provozování dané činnosti. 12 Dále předmětem daně nejsou příjmy nabyté zděděním nemovitosti nebo movité věci nebo majetkového práva podléhající režimu daně dědické, poskytnuté úvěry a půjčky (odlišně se posuzují související úroky), příjmy získané vydáním majetku (restituce, rehabilitace), příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů. Další kategorií jsou příjmy související se závislou činností a tzv. funkčními požitky (dle 6 ZDP). Zde nejsou předmětem daně náhrady cestovních výdajů v souladu se zákonem o cestovních náhradách, pracovní oděvy a obuv, ochranné pomůcky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytované zaměstnavatelem, částky přijaté zaměstnancem zálohově na nákupy a náhrady za opotřebení vlastního nářadí. Obdobně nejsou předmětem daně dle 7 náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům v. o. s. a komplementářům k. s. do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách. Příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené, jsou v ZDP uvedeny také taxativně ( 4 odst. 1, 6 odst. 9 a také v 10 odst. 3). Tvoří velkou skupinu, proto zde nelze všechny vyjmenovat. Příkladem jsou dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění. Jde-li však o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka 12 ŠIMÁK, Pavel a Václav PIKAL. Předmět daně - které příjmy nejsou předmětem daně. [ASPI] ASPI - Slabikář daně z příjmů fyzických osob, 2002, č

18 ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. Minimální mzda k činila Kč, celkový limit osvobození za rok 2012 je Kč. S účinností od je v 4 odst. 3 ZDP stanovena výjimka z osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí a to pro případ, kdy součet příjmů podle 6 a dílčích základů daně podle 7 a 9 u poplatníka ve zdaňovacím období přesáhne částku Kč. Tato právní úprava platí i pro rok Od daně jsou dále osvobozeny dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, stipendia, výživné dětí, příspěvky na péči o osobu blízkou, ceny z veřejných soutěží, reklamních soutěží, reklamního slosování do výše Kč; výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, odměny vyplacené zdravotní správou za odběr krve a další. Příjem z prodeje bytu a rodinného domu včetně souvisejícího pozemku je osvobozený od daně, pokud v něm prodávající měl bydliště po dobu 2 let bezprostředně před prodejem (u kratší doby, použije-li prodávající získané prostředky na uspokojení bytové potřeby) a za předpokladu, že dům nebyl zahrnut do obchodního majetku alespoň po dobu 2 let před prodejem. Lze říci, že z hlediska zahrnutí příjmů do daňového přiznání není mezi příjmem, který není předmětem daně a příjmem od daně osvobozeným, žádný rozdíl, neboť žádný z těchto příjmů nevstupuje do základu daně. Přesto u příjmů osvobozených od daně je v praxi třeba posoudit oprávněnost a podmínky vyloučení ze základu daně (např. u pracovních oděvů poskytovaných zaměstnavatelem oprávněnost a reálnost množství a hodnotu oblečení) Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob Zdanění příjmů, které jsou předmětem daně a současně nejsou od daně z příjmů osvobozeny, se provádí dvěma způsoby. Daň buď vypočítá a obvykle také odvede jiný subjekt, jako je tomu v případě zaměstnavatele u závislé činnosti nebo např. úroků na běžných účtech, kde výpočet a srážku daně provádí banka. Další možností je určení daňové povinnosti přímo poplatníkem formou podání vlastního daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Na rozdíl od zdanění prostřednictvím jiného subjektu, kde k ovlivnění daňového základu poplatníkem není příliš velký prostor, zdanění pomocí svého daňového přiznání 18

19 umožňuje poplatníkovi (v mezích platných zákonných norem) více se aktivně podílet na optimalizaci daňového základu. Povinnost podat daňové přiznání je upravena v 38g ZDP. Dle tohoto ustanovení je daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly Kč (limit platí od roku 2004), pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně podle 36 (Toto zdanění se provádí srážkou u zdroje příjmů. Srážku provede ten, kdo příjem podléhající srážkové daně vyplácí.). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle 6 pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců, není povinen podat daňové přiznání. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani a nemá jiné příjmy podle 7 až 10 ZDP vyšší než Kč (s vyloučením příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou). Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou podle 38f ZDP vyjmuty ze zdanění. V opačném případě poplatník v daňovém přiznání uvede veškeré příjmy a na zvláštním potvrzení od všech svých zaměstnavatelů doloží výši zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, výši sražených záloh na daň a daňové zvýhodnění za příslušné zdaňovací období. K podání daňového přiznání zaměstnance vede také uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru podle 15 odst. 3 ZDP a obdržení příjmů ze závislé činnosti nebo funkčních požitků za uplynulá léta od zaměstnavatele až po následujícího roku ( 38g/2 ZDP). Daňové přiznání k DPFO se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (řídí se bydlištěm fyzické osoby) nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud daňové přiznání sestavuje daňový poradce nebo advokát a v případě účetní závěrky ověřované auditorem, prodlužuje se doba podání na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období. Podmínkou je předání plné moci k zastupování subjektu finančnímu úřadu nejpozději do 3 19

20 měsíců po skončení zdaňovacího období. Daň stanovená v daňovém přiznání je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání Zálohy na daň z příjmů Od určité výše daňové povinnosti a v závislosti na složení příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob vzniká povinnost platit zálohy na daň. Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob je upraveno: a) 38h zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby s příjmy ze závislé činnosti dle 6 zákona o dani z příjmů, b) 38a zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a jiné SVČ dle 7 ZDP a s příjmy z pronájmu dle 9 ZDP. Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je zákonem stanoveno jako období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Podle stávající právní úpravy ( 141 odst. 1 daňového řádu) je poslední známá daň výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani. Z toho vyplývá, že v roce následujícím po zdaňovacím období se stále platí zálohy podle poslední známé daňové povinnosti (dále jen PZDP) až do termínu podání daňového přiznání. Pro účely výpočtu PZDP se nebere v úvahu dílčí základ daně z ostatních příjmů podle 10 ZDP (pro potřeby výpočtu záloh je potřeba PZDP vypočíst zvlášť). Zálohy se platí buď pololetně (do a do ) ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, pokud PZDP přesáhne Kč, nebo čtvrtletně (do , do , do a do ) ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti u PZDP přesahující Kč. Je-li poplatníkem fyzická osoba, jejíž celkový základ daně, z něhož byla vypočtena PZDP, tvořil součet dílčích základů daně (ZD) a jedním z těchto základů byl dílčí základ daně ze závislé činnosti, ze které byla srážena záloha zaměstnavatelem, platí zálohy na daň tímto způsobem: a) tvoří-li dílčí ZD z příjmů ze závislé činnosti více než 50 % ZD, neplatí zálohy vůbec, 20

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více