Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda"

Transkript

1 SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou řadu dalších právních norem včetně právních předpisů upravujících veřejnoprávní pojištění. Převážná většina změn týkajících se zaměstnanců nabývá účinnosti od Výraznou změnou je rozšíření základu daně zaměstnanců zavedením principu superhrubé mzdy, která se určí jako součet hrubé mzdy zaměstnance a pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit za zaměstnance zaměstnavatel sám za sebe. Formulace sám za sebe byla použita záměrně, aby bylo zdůrazněno, že se jedná o částky pojistného placené zaměstnavatelem, které jdou k jeho tíži. Nejedná se tedy o pojistné, které zaměstnavatel sráží ze mzdy zaměstnanci. Rozšíření základu daně zaměstnance

2 SUP str. 2 Ekonomická charakteristika Další změnou je to, že o již zmíněné pojistné placené zaměstnancem nebude možné snižovat základ daně ze závislé činnosti. Jak již bylo uvedeno, musí se příjmy zaměstnance při stanovení základu daně zvýšit o částku odpovídající pojistnému, které má povinnost platit z těchto příjmů zaměstnavatel. Jedná se o fiktivní částku navyšující příjmy zaměstnance pouze pro daňové účely. Toto navýšení již nevstupuje do vyměřovacích pojistných základů. Uvedené změny budou výhodné zejména pro zaměstnance s vyššími příjmy. Příklad 1 Porovnání zdanění v roce 2007, 2008 a 2009 Zaměstnanec s příjmy rok 2007 rok 2008 rok , Kč měsíčně Roční hrubá mzda Pojistné placené zaměstnavatelem Zákonné pojistné hrazené zaměstnancem Zaokrouhlený základ daně tj. 12,5 % z tj Daň stanovená v ust. 16 ZDP tj. progresivní sazbou platnou do r tj tj. 12,5 % z tj tj. jednotnou sazbou daně 15 % tj tj. 11 % z tj. sazbou 15 % Sleva na poplatníka Daň po slevě Zaměstnanci vyplaceno

3 SUP Ekonomická charakteristika str. 3 Zaměstnanec s příjmy rok 2007 rok 2008 rok , Kč měsíčně Roční hrubá mzda Pojistné placené zaměstnavatelem tj. 35 % z vyměřovacího základu tj. 35 % z vyměřovacího základu tj Zákonné pojistné hrazené zaměstnancem Zaokrouhlený základ daně tj Daň stanovená v ust. 16 ZDP tj. 12,5 % z tj. progresivní sazbou platnou do r tj. superhrubá mzda tj. jednotnou sazbou daně ve výši 15 % tj. 34 % z vyměřovacího základu tj tj. 11 % z tj. sazbou daně 15 % Sleva na poplatníka Daň po slevě Zaměstnanci vyplaceno Princip superhrubé mzdy nebude aplikován v následujících případech: 1. u příjmů ze závislé činnosti, které nepodléhají pojistnému, 2. v případě odvodu pojistného z tzv. fiktivního vyměřovacího základu (z poměrné části minimální mzdy) např. v případě neplaceného volna, kdy zaměstnanec nepobírá žádnou mzdu. Vliv veřejnoprávního pojistného na výpočet superhrubé mzdy Zaměstnavatel tedy při výpočtu daňové povinnosti musí sledovat, které příjmy podléhají pojistnému, a které tedy vstupují do superhrubé mzdy. Příjmy, které nepodléhají pojistnému, jsou taxativně vymezeny v následujících právních předpisech:

4 SUP str. 4 Ekonomická charakteristika 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Jedná se např. o náhradu škody podle zákoníku práce, odstupné, odbytné, věrnostní příplatek horníků apod. Z těchto příjmů se neplatí pojistné, a to i v případech, kdy příjmy podléhají zdanění. Z toho důvodu není nutné při výpočtu zálohy na daň tyto příjmy (nepodléhající pojistnému) zvyšovat na tzv. superhrubou mzdu a do základu daně ze závislé činnosti vstupují v hrubé výši. Příklad 2 Text Výpočet Mzda Plnění zaměstnavatele, které podléhá dani ze závislé činnosti, ale nepodléhá pojistnému Částka odpovídající pojistnému, které je povinen platit zaměstnavatel Pojistné placené zaměstnancem (základ pro výpočet zálohy na daň) tj Záloha na daň před slevou Záloha na daň po slevě Kč 5 460

5 SUP Ekonomická charakteristika str. 5 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů se v pojistných zákonech od r upřesňuje definice zúčtovatelného příjmu a ještě více se odstraňují rozdíly mezi vyměřovacími základy pro pojistné na zákonné pojištění a základem daně zaměstnanců. Od se zúčtovatelným příjmem rozumí: plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem zaměstnanci... V důsledku této změny tak budou do vyměřovacího základu zaměstnance vstupovat některá nová plnění uskutečněná zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance. Jedná se např. o nepeněžní příjem ve výši 1 % vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci pro soukromé využití, rozdíl mezi cenou za zboží nebo služby uhrazenou zaměstnancem zaměstnavateli a cenou obvyklou apod. Tato změna vede k tomu, že i příjmy z titulu těchto plnění se musí při stanovení základu daně zvýšit o částku odpovídající pojistnému, které je z nich povinen platit zaměstnavatel na veřejnoprávní pojištění sám za sebe (princip superhrubé mzdy). Příklad 3 Porovnání zdaňování a odvodu pojistného z plnění ve formě poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci k soukromému využití v roce 2007, v roce 2008 a v roce 2009.

6 SUP str. 6 Ekonomická charakteristika Poskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance rok 2007 rok 2008 rok 2009 Hrubá mzda % vstupní ceny vozidla Zákonné pojistné hrazené zaměstnancem Základ daně zaokrouhlený na stokoruny nahoru tj. 12,5 % z částky Kč tj. zaokr. částka snížená o Kč tj. 12,5 % z částky Kč tj. superhrubá mzda po zaokrouhlení Záloha na daň dle ust. 38h ZDP tj. 15% ze základu pro výpočet zálohy tj. 11 % z částky Kč tj. superhrubá mzda po zaokrouhlení Snížení daně na poplatníka Záloha na daň snížení na poplatníka Poplatníkovi k výplatě Příjmy ze závislé činnosti do limitu 5 000, Kč Princip superhrubé mzdy platí také pro zaměstnance bez podepsaného prohlášení k dani, pokud jeho příjmy u téhož zaměstnavatele nepřesáhnou v kalendářním měsíci 5 000, Kč (tj. před zvýšením o částku odpovídající pojistnému, které je povinen platit zaměstnavatel). Srážková daň z těchto příjmů se počítá z hrubého příjmu navýšeného o fiktivní částku pojistného placeného zaměstnavatelem (ze superhrubé mzdy). Pokud se však jedná o příjem, který nepodléhá odvodu pojistného, příjem zaměstnance se o pojistné placené zaměstnavatelem nezvyšuje (superhrubá mzda se neuplatní).

7 SUP Ekonomická charakteristika str. 7 Příklad 4 Porovnání zdanění příjmu do 5 000, Kč, ze kterého se platí pojistné na veřejnoprávní pojištění v roce 2007, v roce 2008 a v roce Text Zdanění r Zdanění r Zdanění r Hrubá měsíční mzda Pojistné placené zaměstnancem Samostatný základ daně tj tj pojistné placené zaměstnavatelem 35 % tj pojistné placené zaměstnavatelem 34 % Daň zvláštní sazbou 15% Zaměstnanci k výplatě Příklad 5 Porovnání zdanění příjmu do 5 000, Kč, ze kterého se neplatí pojistné na veřejnoprávní pojištění v roce 2007, v roce 2008 a v roce Text Zdanění r Zdanění r Zdanění r Hrubá měsíční mzda Samostatný základ daně Daň zvláštní sazbou 15 % Zaměstnanci k výplatě Z uvedeného příkladu vyplývá, že zaměstnanec z příjmu do 5 000, Kč měsíčně, který nepodléhá odvodům zákonného pojistného, zaplatí v roce 2007, 2008 i v roce 2009 stejnou částku daně.

8 SUP str. 8 Ekonomická charakteristika Příspěvek zaměstnavatele na zahraniční pojištění zaměstnance S účinností od zdaňovacího období 2008 musí český daňový rezident, kterému plynou příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí, v daňovém přiznání zvýšit příjmy o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele do systému povinného zahraničního pojištění. Pro správné stanovení základu daně bude v tomto případě rozhodující existence zahraničního právního předpisu, podle kterého je nutné platit pojistné, které jde k tíži zaměstnavatele. Na základě novely zákona o daních z příjmů je od roku 2009 pro zaměstnavatele postup jednodušší, neboť do základu daně nebude vstupovat skutečně zaplacené pojistné v zahraničí, ale částka odpovídající pojistnému, které by z těchto příjmů bylo hrazeno podle českých předpisů. Příklad 6 Základ daně poplatníka, který vykonává práci na území ČR a současně v Německu, bude v daňovém přiznání vyčíslen následujícím způsobem: Příjmy z ČR , Kč Pojistné hrazené zaměstnavatelem v ČR , Kč Příjmy za práci vykonávanou např. v Německu (po přepočtu jednotným kurzem) , Kč Zvýšené zahraniční pojistné , Kč , Kč Poznámka: Pro vyloučení dvojího zdanění poplatník využije v souladu s článkem 23 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Německem (č. 18/1984 Sb.) metodu vynětí. Po zavedení jednotné sazby daně bude tento způ-

9 SUP Ekonomická charakteristika str. 9 sob zamezení dvojího zdanění pro poplatníka výhodný, neboť bude vyloučeno zvýšení daně formou zvýšené daňové progrese (jak tomu bylo do ). V případě, kdy smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví metodu zápočtu v zahraničí zaplacené daně, se zvýšení příjmů o povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem pravděpodobně projeví zvýšením daňové povinnosti poplatníka. Metoda zápočtu prostého je stanovena např. ve smlouvě, kterou uzavřela ČR se Slovenskou republikou. Zákon o daních z příjmů stanoví následující postup při zaokrouhlování: Zaokrouhlování Daň podle 16 ZDP je nutné vypočítat ze základu daně zaokrouhleného na celá sta dolů. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti podle ust. 38h ZDP se vypočítávají ze základu pro výpočet zálohy zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Základ daně pro zvláštní sazbu daně se v souladu s ust. 36 odst. 3 ZDP zaokrouhluje na celé koruny dolů. Od roku 2009 je pro účely stanovení superhrubé mzdy sjednocen způsob zaokrouhlování povinného pojistného. Do konce roku 2008 bylo nutné zaokrouhlovat dle ust. 46 a) zákona o správě daní a poplatků na dvě platná desetinná místa. Od roku 2009 je stanoveno, že pojistné na sociální i zdravotní pojištění bude pro daňové účely zaokrouhlováno na celé koruny nahoru.

10 SUP str. 10 Ekonomická charakteristika Srážení záloh na daň Maximální vyměřovací základ V návaznosti na zavedení jednotné sazby daně je v ust. 38h ZDP odpovídajícím způsobem upraven také postup při srážení záloh na daň a zaměstnavatel nově vypočte ze základu pro výpočet zálohy (zaokrouhleného na celá sta nahoru) zálohu ve výši 15 %. V souladu s ustanovením 38h ZDP zaměstnavatel vypočte zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy, tj. z úhrnu příjmů ze závislé činnosti vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. Základ daně se nesnižuje o pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Stejně jako do bude základ pro výpočet zálohy zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru. Velkou změnou je zavedení maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců. Tento limit činí čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství, který pro rok 2008 činí 48 x = , Kč a pro rok 2009 činí , Kč. Tato výše je shodná pro zdravotní i sociální pojištění. Do existoval maximální vyměřovací základ jen pro osoby samostatně výdělečně činné, a to ve výši , Kč. Pro zaměstnance maximální vyměřovací základ stanoven nebyl. Tato skutečnost značně zatěžovala zaměstnance s nadprůměrnými příjmy a také jejich zaměstnavatele (poplatníky pojistného), kteří platili pojistné ze součtu vyměřovacích základů bez omezení. U některých zaměstnanců tak byl značný nepoměr mezi jejich platbami pojistného a výší dávek, které čerpali ze sociálního a zdravotního systému.

11 SUP Ekonomická charakteristika str. 11 Rozhodným obdobím, z něhož se maximální vyměřovací základ zjišťuje, je kalendářní rok. To znamená, že zaměstnanec i zaměstnavatel musí státu nejprve odvést pojistné z maximálního vyměřovacího základu a teprve potom nebude z příjmů zaměstnance pojistné sráženo a odváděno. Postup v případě dosažení maximálního vyměřovacího základu V průběhu kalendářního roku lze realizovat zastropování vždy jen u jednoho zaměstnavatele, u něhož úhrn vyměřovacích základů přesáhne maximum. V případě, že úhrn vyměřovacích základů zaměstnance v průběhu kalendářního roku dosáhne zákonem stanovenou maximální výši, zaměstnavatel nebude z částky nad tuto hranici z příjmů zaměstnance pojistné odvádět. Dosažení maximálního vyměřovacího základu daně u jednoho zaměstnavatele Příklad 8 Příklad zdanění příjmů a odvodu pojistného v průběhu roku 2009 zaměstnance s hrubými příjmy Kč měsíčně. Kalendářní měsíc Hrubá mzda v Kč Vyměřovací základ od počátku roku v Kč Pojistné placené zaměstnavatelem 34 % v Kč Pojistné placené zaměstnancem 11 % v Kč Základ pro výpočet zálohy na daň v Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec

12 SUP str. 12 Ekonomická charakteristika Srpen z toho: tj tj. 34 % z částky tj. 11 % z částky zaokrouhleno Září Říjen Listopad Prosinec V popisovaném příkladu dojde k zastropování pojistného v srpnu Za tento měsíc činí vyměřovací základ pouze částka [ (7 x )]. Od září do prosince 2009 se již pojistné neplatí a při zúčtování mzdy za tyto měsíce se nebudou příjmy zaměstnance navyšovat na tzv. superhrubou mzdu. Po dosažení maximálního vyměřovacího základu nebude platit pojistné zaměstnanec ani zaměstnavatel. Od ledna 2010 je však nutné znovu pojistné platit, a to opět až do případného dosažení maximálního vyměřovacího základu. Maximální vyměřovací základ zaměstnance v případě více různých zaměstnavatelů Jednotliví zaměstnavatelé nemohou v průběhu kalendářního roku vyměřovací základy pro účely posouzení maximálního vyměřovacího základu sčítat. V případě, že by zaměstnanec v jednom roce byl zaměstnán u více zaměstnavatelů a úhrn jeho vyměřovacích základů dosažený u těchto zaměstnavatelů byl vyšší než maximální roční vyměřovací základ, bude moci požádat okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku na pojistném. Přeplatek na pojistném z titulu stanovení maximálního vyměřovacího základu vrátí OSSZ a zdravotní pojišťovna zaměstnanci jen na základě písemné žádosti doložené potvrzením všech zaměstnavatelů. V tomto potvrzení zaměstnavatel

13 SUP Ekonomická charakteristika str. 13 písemně potvrdí úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. Potvrzení je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit do osmi dnů od obdržení žádosti. V případě, že zaměstnanec vykonává pro jednoho zaměstnavatele více zaměstnání zakládajících účast na pojistném, sleduje zaměstnavatel vyměřovací základy ze všech zaměstnání. V případě, že jejich součet dosáhne maximálního vyměřovacího základu, neplatí z všech těchto zaměstnání až do konce roku pojistné vyměřovací základ je u tohoto zaměstnance nulový. Od ledna dalšího roku je však nutné opět platit pojistné ze všech souběžných zaměstnání. Maximální vyměřovací základ zaměstnance v případě vztahů platných pro jednoho zaměstnavatele Příklad 9 Ředitel akciové společnosti je současně také členem představenstva této společnosti. Po celý rok 2009 ředitel bude pobírat měsíčně , Kč za práce ředitele a za členství v představenstvu , Kč. Zaměstnavatel pro účely maximálního vyměřovacího základu oba příjmy sečte. V tomto případě zaměstnanec dosáhne maximum v říjnu, kdy odvede pojistné jen z částky ,, tj. [ (9 x )]. V případě, kdy by ředitel byl členem statutárního orgán jiné společnosti (jiného zaměstnavatele), by byla situace odlišná. Zaměstnanec by musel po skončení roku 2009 získat potvrzení o odvodu pojistného od obou zaměstnavatelů a požádat o přeplatky na pojistném příslušnou pojišťovnu OSSZ.

14 SUP str. 14 Ekonomická charakteristika Maximální vyměřovací základ v případě souběhu pracovního poměru a podnikání Maximální vyměřovací základ se uplatní i při souběhu zaměstnanecké činnosti a samostatné výdělečné činnosti. V tomto případě tedy lze slučovat vyměřovací základ ze zaměstnání a ze samostatné výdělečné činnosti. Pokud bude mít zaměstnanec současně s příjmy ze závislé činnosti také příjmy jako OSVČ a úhrn vyměřovacích základů přesáhne maximální vyměřovací základ, sníží se o tuto přesahující částku nejdříve vyměřovací základ OSVČ. Pokud je přesahující částka vyšší než tento vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek přesahující částky úhrn vyměřovacích základů zaměstnance. OSVČ dokládá vyměřovací základy ze zaměstnání potvrzením vydaným zaměstnavatelem. Podnikající fyzická osoba není povinna platit zálohy na pojistné, pokud je současně také zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla maximální vyměřovací základ. Tuto skutečnost je nutné zdravotním pojišťovnám a OSSZ oznámit a prokázat potvrzením zaměstnavatele. Příklady souběhu příjmů ze závislé činnosti a z podnikání Příklad 10 Jeden z ředitelů organizace XXX současně vykonává vlastní podnikatelskou činnost, kterou zdaňuje podle ust. 7 ZDP. Měsíční příjem ředitele činí , Kč ( x 12 = ). Vzhledem k tomu, že ředitel organizace již jako zaměstnanec dosáhne maximálního vyměřovacího základu, nebude již jako OSVČ odvádět žádné pojistné.

15 SUP Ekonomická charakteristika str. 15 Příklad 11 Zaměstnanec organizace YYY současně vykonává vlastní podnikatelskou činnost, kterou zdaňuje podle ust. 7 ZDP. Měsíční příjem zaměstnance činí Kč (12 x = ). Příjmy z podnikatelské činnosti Kč, výdaje z podnikatelské činnosti Kč. Rozdíl Kč 50 % = Kč. Vyměřovací základ ze závislé činnosti , Kč Vyměřovací základ z podnikání , Kč Celkem , Kč Maximální vyměřovací základ , Kč Vzhledem ke skutečnosti, že úhrn vyměřovacích základů přesáhne maximální vyměřovací základ, sníží se o přesahující částku ve výši , Kč vyměřovací základ OSVČ ( ). Příklad 12 Na příkladu si znázorníme roční daňovou úsporu zaměstnance s nadprůměrnými příjmy.

16 SUP str. 16 Ekonomická charakteristika Text rok 2009 Roční zdanitelný příjem Pojistné placené zaměstnancem tj. 11 % z Pojistné placené zaměstnavatelem tj. 34 % z Zaokrouhlený základ daně tj Daň Sleva na poplatníka Daň po slevě Čistý příjem Text rok 2007 rok 2007 rok 2009 Mzdové náklady Zákonné pojistné hrazené zaměstnavatelem Zákonné pojistné hrazené zaměstnancem Jak již bylo uvedeno, posuzuje se strop pro placení pojistného za kalendářní rok a z toho vyplývá, že pojistné nebude odváděno v okamžiku, kdy na pojistném bude odvedeno: za zaměstnavatele cca 384 tis. Kč (34 % z částky Kč), za zaměstnance cca 124 tis. Kč (11 % z částky Kč).

17 SUP Ekonomická charakteristika str. 17 Na maximální vyměřovací základ dosáhnou zaměstnanci s příjmy vyššími než 95 tisíc měsíčně. Např. zaměstnanec s příjmy 100 tisíc korun měsíčně se úlevy dočká až v listopadu, zaměstnanci s příjmy 200 tisíc v červnu. Po dosažení maximálního vyměřovacího základu dojde také ke snížení daňové povinnosti zaměstnance, neboť jeho příjem nebude pro účely zdaňování zvýšen o pojistné placené zaměstnavatelem. U zaměstnanců s nadprůměrnými příjmy se tak plně projeví výhoda jednotné sazby daně ve výši 15 %. Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné Maximální vyměřovací základ podnikajících fyzických osob bude stejný jako u zaměstnanců, tj. ve výši , Kč. To představuje značné navýšení, protože v roce 2007 byl pro osoby samostatně výdělečně činné stanoven maximální vyměřovací základ ve výši , Kč. Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění na děti Od se v ust. 35ba ZDP nově zvyšují částky uplatňované fyzickými osobami pro snížení zálohy na daň, viz porovnání roku 2007 a roku 2008 v následující tabulce:

18 SUP str. 18 Ekonomická charakteristika Tabulka 1 Slevy na dani Rok 2009 Na poplatníka o částku , Kč. Na vyživovanou manželku o částku , Kč. Je-li manželka držitelka průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka , na dvojnásobek. Limit příjmů, které si vyživovaná manželka může vydělat, se zvyšuje z částky , Kč na , Kč. Pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, o částku 2 520, Kč. Pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, o částku 5 040, Kč. Je-li poplatník držitelem ZTP/P, o částku , Kč. Pokud se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, o částku 4 020, Kč. Od byla zrušena právní úprava, podle které nemohla být snížena záloha na daň starobního důchodce o základní slevu na poplatníka, pokud jeho starobní důchod činil více jak , Kč ročně. V důsledku této změny může být snížena záloha na daň poplatníka uživatele starobního důchodu o částku , Kč ročně, tedy stejně jako u osoby v produktivním věku. V souladu s ustanovením 35c měl poplatník do konce roku 2007 nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti o částku 6 000, Kč ročně. Od má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti o částku , Kč ročně. Je-li dítě je držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění zvýšeno z částky , Kč na , Kč.

19 SUP Ekonomická charakteristika str. 19 Právní úprava Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 15a maximální vyměřovací základ 5 odst. 1 nová definice zúčtovatelného příjmu Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 3 odst. 15 a 16 maximální vyměřovací základ 3 odst. 1 vyměřovací základ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 6 příjmy ze závislé činnosti 24 daňově účinné náklady 25 daňově neúčinné náklady 35ba slevy na dani 35c daňové zvýhodnění na vyživované dítě Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 11 účetní doklady

20 SUP str. 20 Ekonomická charakteristika

21 SUP Účetní postupy str. 21 Základní účetní postupy Účtování územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Některá ustanovení zákona o účetnictví se provádějí vyhláškou č. 505/2002 Sb. Ve Finančním zpravodaji č /2003 byly zveřejněny České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. Při účtování o popisované problematice budeme postupovat v souladu s postupy uvedenými v níže vypsaných českých účetních standardech (ČÚS): ČÚS 516 Zúčtovací vztahy, ČÚS 517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávních celků, k rozpočtu organizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty, ČÚS 518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků, ČÚS 519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací. Při účtování o popisované problematice bude účetní jednotka účtovat zejména na následující účty: 335 Pohledávky za zaměstnanci 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnanci 336 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 342 Ostatní přímé daně 241 Běžný účet

22 SUP str. 22 Účetní postupy 261 Pokladna 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění Č. Text MD DAL 1. Hrubá mzda zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení placené AE zaměstnancem 3. Zdravotní pojištění placené zaměstnancem AE 4. Záloha na daň z příjmů zaměstnance AE 5. Vyplacení mzdy zaměstnanci Pojistné na sociální zabezpečení placené 524 AE 336 AE zaměstnavatelem 7. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění placené 524 AE 336 AE zaměstnavatelem 8. Úhrada z běžného účtu: 241 finančnímu úřadu 342 zdravotní pojišťovně 336 AE OSSZ 336 AE Analytická evidence Ke všem účtům doporučuji vést analytickou evidenci. Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci můžeme analyticky rozčleňovat podle jednotlivých zaměstnanců, účet 333 Ostatní závazky vůči zaměstnanci podle jednotlivých závazků nebo podle zaměstnanců. Účet 261 Pokladna můžeme členit podle jednotlivých měn a také podle hmotně odpovědných osob, účet 241 Běžný účet podle jednotlivých peněžních ústavů, u kterých je účet zřízen. Nákladové a výnosové účty členíme podle jednotlivých druhů nákladů a výnosů a také pro daňové účely. ÚJ si vnitřním předpisem sama určí, které účty

23 SUP Účetní postupy str. 23 budou vedeny analyticky při současném respektování schválených ČÚS. Účetní doklady Účetní doklady musí být tvořeny v souladu s vnitřním předpisem a zákonem o účetnictví. Pokud doklad neobsahuje uvedené náležitosti nelze jej považovat za účetní doklad. Podkladem pro účtování bude mzdová evidence vedená v souladu s platnými právními předpisy. O příjmech a výdajích v hotovosti bude účtováno na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů, o příjmech a výdajích uskutečněných převodem z účtu organizace bude účtováno na základě jednotlivých výpisů z účtu Daňové hledisko Zdaňování z hlediska zaměstnance. Mzdové náklady zaúčtuje zaměstnavatel do daňově účinných nákladů. Rozšíření základu daně o pojistné placené za zaměstnance zaměstnavatelem (princip superhrubé mzdy) nemá vliv na daňový základ zaměstnavatele. Zdaňování zaměstnance. Dani ze závislé činnosti podléhají hrubé příjmy zaměstnance zvýšené o pojistné, které je za něj povinen platit zaměstnavatel. V případě, že zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ, nebude u něj od tohoto okamžiku uplatňován princip superhrubé mzdy. Nejčastější chyby Nový způsob zdaňování zaměstnanců se uplatní až od roku 2008, nejsou tedy žádné zkušenosti s nejčastějšími chybami. Podle dotazů účetních a ostatních ekonomic-

24 SUP str. 24 Účetní postupy kých pracovníků se dá předpokládat chybování v následujících oblastech: Jak již bylo uvedeno, je nutné u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojistné, zvýšit příjmy ze závislé činnosti o částku odpovídající tomuto zahraničnímu pojistnému, které platí za zaměstnance zaměstnavatel. V praxi se může stát, že si účetní neuvědomí, že je nutné zvýšit zdanitelný příjem zaměstnance také v případě tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly podle ust. 6 odst. 2 ZDP. Od roku 2008 by zaměstnavatel neměl opomíjet, že v důsledku změny zákonů o veřejnoprávním pojistném bude do vyměřovacího základu zaměstnance vstupovat také nepeněžní příjem ve výši 1% vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci pro soukromé využití. Následně je nutné o toto pojistné zvýšit zdanitelné příjmy zaměstnance (superhrubá mzda). Autorka: Jaroslava Pfeilerová

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více