Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Renata Krejčová Ing. Petra PTÁČKOVÁ MÍSAŘOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petry PTÁČKOVÉ MÍSAŘOVÉ, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne

3 Ráda bych zde poděkovala paní Ing. Petře PTÁČKOVÉ MÍSAŘOVÉ, Ph.D. za ochotu a odbornou pomoc při vedení bakalářské práce a dále všem, kteří mi jakkoliv pomáhali při jejím vypracování.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce analyzuje současný stav a právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů v letech 2009, 2010 a Poskytuje ucelený soubor informací fyzickým osobám podnikajícím v daném odvětví z pohledu zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a další související legislativy. V poslední části determinuje konkrétní dopady právních úprav ve výši povinných odvodů a zejména zdanění fyzické osoby podnikatele, zkoumá a hodnotí efektivitu výběru uplatnění výdajů promítnutím na výši výsledné daňové povinnosti a navrhuje opatření vedoucí k optimalizaci daňového zatížení fyzických osob. Klíčová slova Fotovoltaické elektrárny, účetnictví, daňová evidence, daň z příjmů fyzických osob, odpisy. Abstract The bachelor thesis analyses the present state and legal modifications of taxation of natural persons income from photovoltaic sources in 2009, 2010 and It provides complete information for natural persons doing business in this field from the point of view of the accounting law, income tax law, VAT tax law, property tax law and other relating legislature. In the final part the work determines specific impacts of legal modifications on the amount of obligatory payments and especially on taxation of natural person of an entrepreneur. It also examines and evaluates efficiency of selecting application of expenditure reflected in the amount of final tax liability and suggests measures leading to optimization of tax burden of natural persons. Key words Photovoltaic power stations, accounting, tax records, natural persons income tax, write-offs.

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Teoretická část Základní charakteristika fotovoltaických elektráren Historie fotovoltaiky Princip fungování Zahájení podnikání fyzických osob v energetickém odvětví Realizace fotovoltaické elektrárny Základní povinnosti při zahájení podnikání Vedení účetnictví nebo daňové evidence Účetní aspekty Účetnictví vedené fyzickými osobami Daňová evidence Odpisování hmotného majetku Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci Daňové dopady v oblasti provozování FVE Daň z příjmu fyzických osob u provozovatele fotovoltaiky Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Daň silniční Odvod z elektřiny ze slunečního záření Praktická část Základní údaje a charakteristika vybrané fyzické osoby Přehled o výrobě elektřiny a dosažené příjmy Rozbor účetnictví a daňové evidence na příkladě konkrétní fyzické osoby Zaúčtování základních účetních případů Daňová evidence k účetním případům Výpočet odpisů Výpočet daně z přidané hodnoty Výpočet daně z příjmů fyzických osob a odvodů na pojištění Výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok Výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok

8 4.5.3 Výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok Výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok Doporučení pro optimalizaci daňového zatížení Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek a grafů Seznam použitých zkratek Seznam příloh... 68

9 1 Úvod Energie je každodenní součástí našeho života a již si nedokážeme představit, jak by fungovala naše domácnost či pracoviště bez využívání vyspělých technologií závislých na elektrické energii. Důraz je kladen v současné době na úspory energií. Aktuálním trendem je podpora alternativních zdrojů, mezi které patří fotovoltaika. Česká republika se v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů řídí směrnicemi Evropské unie, jejímž cílem je do roku 2020 vyrábět 20 % čisté elektřiny. Státní garance výhodné výkupní ceny elektřiny na 20 let, zelené bonusy, zohlednění inflace, šestileté osvobození od daně z příjmů z této činnosti a z ekonomického hlediska doba návratnosti investice přibližně 9 let, životnost systému minimálně 30 let se staly nástroji, jež měly domácnosti a podnikatele motivovat k investicím do obnovitelných zdrojů. Fotovoltaika se stala v minulých letech lukrativní investicí nejen pro právnické osoby, ale i fyzické osoby. Provozovatelé FVE se dle platné legislativy stávaly do konce roku 2010 účetními jednotkami. Zejména pro fyzické osoby, které vlastnili několik panelů na střechách svých domů, znamenalo vedení účetnictví plnění mnoha povinností, které většinou nezvládli bez úzké spolupráce s účetním či daňovým poradcem. Vzhledem k prudkému rozvoji tohoto odvětví a mimořádnému nárůstu počtu FVE v roce 2010, bylo zřejmé, že v roce 2011 kvůli fotovoltaice značně podraží cena elektřiny. S účinností od stát přijal několik opatření, došlo ke snížení výkupních cen elektřiny na polovinu, zastavení podpory zelená úsporám pro rodinné domy, zdanění fotovoltaiky s výkonem nad 30 kwh srážkovou daní 26 %, bylo zrušeno osvobození příjmů z provozu solárních a ostatních ekologických zdrojů, změnil se způsob a doba odpisování fotovoltaických panelů. Pozitivní změnou pro fyzické osoby podnikající v daném oboru bylo zrušení povinnosti vést účetnictví. Změny legislativy, které upřesnilo a postupně doplnilo svými interpretacemi Ministerstvo financí, přinesly pro podnikatelé ovšem další otázky v souvislosti se zákonem daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, sociálního a zdravotního pojištění, nejsou si jisti, zda mají vést účetnictví či daňovou evidenci. Majitelé se snaží snížit své náklady a jistě by uvítali srozumitelný účetní a daňový postup, který jim usnadní řešení jednotlivých situací v rámci zákonů dané problematiky, a zároveň si budou schopni zajistit administrativu vlastními silami. Práce je členěna na kapitoly a podkapitoly. Hlavními kapitolami je teoretická část věnována základní charakteristice a významu fotovoltaiky, shrnuje základní povinnosti podnikatele související s vedením účetnictví a daňové evidence, popisuje základní principy např. daně 9

10 z přidané hodnoty, daně z nemovitosti, daně silniční, analyzuje právní úpravy daně z příjmů fyzických osob včetně zásadních změn v letech 2009, 2010 a 2011, praktická část determinuje konkrétní dopady právních úprav ve výši povinných odvodů a zejména zdanění fyzické osoby podnikatele v uvedeném období, zkoumá a hodnotí efektivitu výběru uplatnění výdajů promítnutím na výši výsledné daňové povinnosti. Závěr práce sumarizuje opatření vedoucí k optimalizaci daňového zatížení fyzických osob podnikajících v dané oblasti. 10

11 2 Cíl a metodika práce Cílem bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu a právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů v letech 2009, 2010 a 2011, navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci daňového zatížení příjmů fyzických osob plynoucí jim z fotovoltaických zdrojů. Dále na základě změn energetického zákona podat co nejucelenější soubor informací fyzickým osobám podnikajícím v oblasti fotovoltaických elektráren (FVE), ale i těm, kteří případně o instalaci FVE teprve uvažují, z pohledu zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů, DPH zákona o dani z nemovitostí a další související legislativy a analyzovat dopady na zdanění příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů daného období a vymezit strukturu povinných a zákonných odvodů. Současnými začínajícími provozovateli solárních technologií jsou zpravidla fyzické osoby, které nepodnikají (domácnosti), jsou zaměstnanci nebo naopak již podnikají v jiném oboru. Při pořizování fotovoltaických elektráren si položí otázku, když ušetří na vyrobené energii, jestli se jim stále vyplatí vynaložená investice po úhradě zákonných odvodů a jak je mohou minimalizovat. Budou chtít vědět, co všechno obnáší administrativa spojená s provozem fotovoltaické elektrárny nebo, zda se mají stát plátcem DPH apod. Majitelům solárních elektráren, kteří si pořídili investici již dříve, má napomoci lépe se orientovat v podnikatelském sektoru, v daňové legislativě, účetních předpisech a postupech vztahujících se k danému odvětví. Praktickým zaměřením je bakalářská práce určena pro podnikatele, účetní, finanční poradce a další zájemce o problematiku, a má za cíl sloužit jako ucelená pomůcka usnadňující řešení jednotlivých daňových a účetních situací ve vztahu k fotovoltaice. Klíčovou částí práce je aplikace poznatků z teoretické části následně na stanovení druhů a výše povinných odvodů konkrétního podnikatele fyzické osoby. Zvoleným subjektem se stal poplatník, který má příjem ze zaměstnání a pořízením FVE se stal podnikatelem. Při zpracování práce je v teoretické části použita metoda deskripce pro vysvětlení dané problematiky a pojmů. Analýza a komparace je využita jak v teoretické tak i v praktické části a napomáhá k identifikaci rozdílů v právní úpravě dané problematiky v jednotlivých letech a při rozboru a řešení problematiky spojené s povinnými odvody. Při daňových výpočtech je nezbytná syntéza a matematické výpočty. K vytvoření návrhu opatření vedoucí k optimalizaci daňového zatížení byla použita metoda modelování. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Základní charakteristika fotovoltaických elektráren Fotovoltaika je jednou z možností výroby elektřiny z obnovitelného zdroje, v tomto případě ze slunečního záření. Fotovoltaické články přeměňují světelnou energii na elektrickou. Ve světě najdeme velké fotovoltaické elektrárny, stejně tak jako fotovoltaické panely instalované na rodinných domech. Kolik elektřiny dokáže solární elektrárna vyrobit, závisí na několika faktorech. K těm hlavním patří počet slunečních hodin a intenzita záření. V tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření kwh na m 2 za rok a počet slunečních hodin je odhadován na hodin ročně. Pro umístění fotovoltaických panelů je nejvhodnější jižní orientace a sklon mezi o. Kolik vyrobí FVE elektřiny, závisí také na počtu a kvalitě fotovoltaických panelů. Výkon elektrárny se uvádí v jednotkách kwp (maximální výkon elektrárny). Obecně platí, že 1 kwp zabere 8 10 m 2 plochy a dokáže vyrobit přibližně 1 MWh elektřiny ročně. Jejich provoz je zcela nehlučný, nevyžadují žádnou obsluhu a jen nepatrnou údržbu. Provozní náklady jsou nulové a po uplynutí životnosti je elektrárna navíc plně recyklovatelná. Životnost kvalitního fotovoltaického systému by měla dosáhnout minimálně let Historie fotovoltaiky Pojem fotovoltaika je odvozen ze dvou slov, řeckého φως [phos] = světlo a ze jména italského fyzika Alessandra Volty, známého tím, že ve svých pracích definoval pojem elektrické napětí. Ačkoliv je na mnoha místech za objevitele fotovoltaiky považován francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel, ( ), pravdou zřejmě je, že ten kdo položil základy k fotovoltaice byl jeho otec, Antoine César Becquerel ( ), nejstarší z rodiny fyziků. V roce 1839 popsal pokus, při kterém se měnilo napětí na kovových elektrodách ponořených do elektrolytu v závislosti na tom, zda při pokusu svítilo, či nesvítilo slunce. Významným způsobem přispěl k rozvoji fotovoltaiky Polák Jan Czochralski, když v roce 1918 vyvinul metodu výroby monokrystalického křemíku, který je výchozím materiálem pro výrobu monokrystalických fotovoltaických článků. Až rozvoj kosmonautiky v 50. letech nastartoval praktický výzkum v této oblasti. První solární baterii", jak byl tento článek 1 Energie. Fotovoltaika. [online]. NALEZENO.CZ. [cit ]. Dostupné z: <http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/>. 12

13 nazván, byl vyvinut v roce 1954 v Bellových laboratořích v USA a dosahoval účinnosti 6 %. V roce 1958 byly použity solární baterie na sondě Vanguard I, kde pracovaly 20 let Princip fungování Základem každé FVE jsou fotovoltaické neboli solární panely. Pro výrobu elektřiny v rodinném domku nebo na chatě se využívá přímá přeměna energie slunečního záření na elektřinu pomocí takzvaných fotovoltaických článků, které tvoří panely. Jejich výhodou je zejména: podstatně vyšší účinnost přeměny, zařízení nemá pohyblivé součásti a nemusí se natáčet za sluncem, jde o stavebnicový systém, který lze dle potřeby zvětšovat. Nevýhodou je technologicky velice náročná výroba a vysoká cena fotovoltaických článků a následně i vysoká cena takto vyrobené elektřiny. Cena fotovoltaických článků s rostoucí výrobou klesá a časem bude solární elektřina na trhu schopna konkurovat fosilním palivům nebo uranu, z nichž se dnes vyrábí převážná část elektřiny. Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku (účinnost 20 %), použít lze i polykrystalický (účinnost 15 %) či amorfní (účinnost 7-11 %) materiál. Křemík absorbuje část slunečního záření a má vlastnosti polovodiče. Fotovoltaický článek není vyroben z čistého křemíku, ale je složen ze dvou vrstev jedna kladně dotovaná obsahuje příměs prvku s menším počtem valenčních elektronů (např. bor), nazývá se polovodič typu p a druhá záporně dotovaná vrstva obsahuje příměs prvku s větším počtem valenčních elektronů (např. fosfor) a nazývá se polovodič typu n. Jejich spojení se nazývá p-n přechod. Elektrické pole přítomné na p-n přechodu pošle elektrony do n-polovodiče a díry do p-polovodiče. Díky tomu vznikne na sběrných kontaktech elektrické napětí a do připojené zátěže (spotřebiče) začne téci proud. 3 Vzniklý stejnosměrný proud je přeměněn na střídavý, který se používá v rozvodné síti. V praxi se setkáváme se třemi způsoby provozu solárních fotovoltaických systémů: Přímý prodej do sítě (síťový provoz) veškerá vyprodukovaná elektrická energie je dodávána do rozvodové sítě. Elektrickou energii pro vlastní spotřebu (pračka, svícení apod.) uživatel nakupuje zpět od energetické společnosti v rámci zvoleného tarifu. K provozu není potřeba akumulátor, vyrobený proud je průběžně dodáván do 2 CZECHSOLAR spol. s r.o. Fotovoltaika. Z historie fotovoltaiky. [online] 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.czechsolar.cz/fotovoltaika/z-historie-fotovoltaiky/>. 3 MURTINGER, Karel; BERANOVSKÝ, Jiří; TOMEŠ, Milan. Fotovoltaika: elektrická energie ze slunce. 1. Praha: EkoWATT, s. ISBN , str

14 elektrické sítě přes měnič. Hlavním důvodem pořízení síťového provozu je zisk, jde nám o investici poskytující dlouhodobý výnos. Ostrovní provoz systém zajišťuje dodávku elektřiny bez připojení k rozvodové síti. Systém musí být vybaven akumulátory (uloží energii na dobu, kdy nesvítí slunce) a regulačním systémem (zajišťuje správné nabíjení a vybíjení). Vyplatí se přidat do systému další zdroj, nejčastěji monogenerátor na benzin či kapalný propan. Tento systém se používá, kde není k dispozici elektrická síť (např. chaty, obytné přívěsy, jachty) a umožňuje tak připojení k telefonu, internetu, chladicím zařízením apod. 4 Zelený bonus připojení do stávajících rozvodů elektrické energie. Energii vyprodukovanou FVE uživatel spotřebovává pro vlastní použití. Případné přebytky jsou automaticky dodávány do rozvodové sítě za cenu rozdílu výkupní ceny a zeleného bonusu. Zelený bonus je "prémie za výrobu elektřiny čistým způsobem". Způsob vhodný pro menší instalace do 10 kwp pro rodinné domy. Veškerý proud vyrobený fotovoltaickým systémem lze dodávat do sítě distributora (ČEZ, EON, PRE), v takovém případě je výkupní cena 7,50 Kč za každou kwh. Elektrárna nám vyrobí zhruba za rok kwh (na Jižní Moravě více) na každou instalovanou kilowatu výkonu (stavebnici FVE o výkonu 6 kwp lze umístit na střechu o ploše 30 m 2 ). Pokud je část elektrické energie spotřebována, je podpora zelený bonus 6,50 Kč/kWh s tím, že spotřebovanou energii není potřeba nakupovat, čímž se ušetří dalších 4,50-5,50 Kč/kWh. Výkupní cena i zelený bonus jsou garantovány na 20 let od uvedení systému do provozu. 5 Zákonem č. 330/2010 Sb. a zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je podpora omezena pouze na zdroje do 30 kwp instalované na budovách v katastru nemovitostí České republiky. 6 4 MURTINGER, Karel; BERANOVSKÝ, Jiří; TOMEŠ, Milan. Fotovoltaika: elektrická energie ze slunce. 1. Praha: EkoWATT, s. ISBN , str Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pro rok 2011 znění [online] 2011 [cit ]. Dostupné z: < 6 Fotovoltaické stavby s.r.o. Nejčastější otázky. [online] SOLÁRNÍ STAVEBNICE. CZ Dostupné z: <http://www.solarnistavebnice.cz/obsah.jsp?n=nejcastejsi-otazky&dyid=2>. 14

15 3.2 Zahájení podnikání fyzických osob v energetickém odvětví Realizace fotovoltaické elektrárny Pořízení fotovoltaického systému je podmíněno několika kroky, do přípravné fáze projektu patří souhlas obce s výstavbou, žádost o připojení u distribuční sítě, realizační dokumentace, následuje realizace projektu. Na základě projektu a revize elektrického zařízení proběhne oživovací a ověřovací provoz FVE. Nyní může provozovatel požádat o licenci, podle energetického zákona 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický regulační úřad (ERÚ) se sídlem v Jihlavě, dislokované pracoviště je v Praze. Udělení licence se vydává na základě podané žádosti, která má určité společné zásady a pravidla týkající se všech žadatelů o licenci právnických i fyzických osob. Právní předpisy vztahující se k žádosti jsou upraveny vyhláškami č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. a vyhlášky č. 358/2009 Sb. Podrobné informace a seznam dokladů k udělení licence obsahuje Metodický návod ERÚ. 7 Základní podmínky pro udělení licence jsou uvedeny v příloze č. 1. Po udělení licence je nutné, aby podnikatel zasílal distributorovi sítě měsíčně faktury a Výkaz o výrobě elektrické energie, ročně Hlášení o předpokládaném množství elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, ERÚ zasílal měsíčně (čtvrtletně) statistiku výkaz VA 1-12, zaregistroval se jako operátor trhu s elektřinou u společnosti OTE Základní povinnosti při zahájení podnikání Dnem zahájení výroby a prodeje elektrické energie se na základě licence (obdoba živnostenského listu) podle energetického stává fyzická osoba ekonomickým subjektem, musí mít přiděleno IČ a je považována za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) s příjmy dle 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů a všemi dalšími důsledky, které z této skutečnosti plynou. Výroba a obchod s elektřinou patří mezi činnosti, ke kterým nepotřebujeme výpis ze živnostenského rejstříku podle 3 odst. 3 písm. d) živnostenského 7 Metodický návod ERÚ k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění [online] 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.eru.cz/diasread_article.php?articleid=222>. 8 TERMS a.s. Jak na to. [online] 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.mojeslunce.cz/jak-na-to/>. 15

16 zákona č. 455/1991 Sb. (není třeba toto podnikání ohlašovat na živnostenském úřadě). Zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, byl částí šestou, čl. VII novelizován živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. a s účinností od 1. srpna 2010 byl mezi tyto činnosti zařazen i obchod s elektřinou. Při zahájení činnosti je OSVČ povinna: A) Podat přihlášku k registraci: na sociální pojištění u místně příslušné správě sociálního zabezpečení, na zdravotní pojištění u příslušné zdravotní pojišťovny, k dani z příjmu fyzických osob u místně příslušného správce daně (finančního úřadu). Pokud je to podnikatele vhodné, výhodné či potřebné může zároveň provést registraci na plátce DPH, silniční daně, plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud je zaměstnavatelem, nebo případně k dalším daním. B) Zjistit, zda je povinen platit zálohy na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění. Rozhodující je, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. Hlavní činnost podnikání je pro něho zpravidla jediný zdroj příjmů - má povinnost od počátku podnikání platit měsíčně zálohy alespoň v minimální výši. Zálohy na sociální (důchodové) pojištění - splatnost za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce a zálohy na zdravotní pojištění - splatnost za kalendářní měsíc je od 1. do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Vedlejší činnost podnikatel má zaměstnání zakládající účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění zaměstnanců nebo plátcem pojistného je stát (OSVČ např. má nárok na výplatu invalidního či starobního důchodu, rodičovského příspěvku, peněžitou pomoc v mateřství, je nezaopatřeným dítětem studentem dle 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., apod.) neplatí zálohy v roce zahájení podnikání: na důchodové pojištění (pokud se nepřihlásil k důchodovému pojištění) až do měsíce, kdy má podat Přehled o příjmech a výdajích (podrobněji podkapitola 4.5.2). na zdravotní pojištění (pokud je zároveň zaměstnancem a odvádí ze zaměstnání alespoň minimální pojistné pro zaměstnance - od roku 2008 tj Kč) až do měsíce, kdy má podat Přehled OSVČ (podrobněji podkapitola 4.5.2). 16

17 Od může OSVČ vykonávat vedlejší činnost pouze v případě, že není dobrovolně účastna nemocenského pojištění OSVČ ( 13, 14, 14a zákona č. 589/1992 Sb.). Nemocenské pojištění účast na nemocenském pojištění a zároveň platba pojistného na nemocenské pojištění je dobrovolná (vzniká na základě podané přihlášky). Do nezáleželo, zda jde o činnost hlavní či vedlejší. S účinností od dochází ke změně a jejím účastníkem je jen OSVČ vykonávající hlavní činnost. Splatnost za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce ( 14 c zákona č. 589/1992 Sb.). C) V případě registrace k silniční dani je podnikatel povinen platit zálohy ve stanovené výši dle 6 a 10 zákona ČNR č. 16/1993 Sb. o dani silniční, vždy nejpozději k , , a Vedení účetnictví nebo daňové evidence Dalším důležitým rozhodnutím na začátku podnikání pro podnikatele v daném oboru je, zda povede účetnictví, daňovou evidenci (v obou případech bude schovávat všechny doklady) či pouze evidenci příjmů a pohledávek, když uplatní výdaje procentem (povede jen příjmy a faktury vydané). Za podnikatele v minulých letech rozhodla legislativa, záleželo na období, kdy podnikateli byla přidělena licence: Licence do roku 2009 Každý držitel licence na výrobu elektřiny do roku 2009 se musel stát účetní jednotkou na základě 11 odst. 1 písmeno f) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a měl povinnost vést účetnictví (dříve označované podvojné účetnictví) a to na podkladě 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Provozovatele FVE podle 4 zákona o účetnictví je povinen vést účetnictví ode dne zahájení činnosti. Za tento den je považován den udělení licence. S výjimkou ukončení činnosti může ukončit podvojné účetnictví nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedl účetnictví. Např. provozovatel FVE získal licenci , musí vést účetnictví alespoň do Dále v případě, že provozovatel solární elektrárny je OSVČ podnikající ještě v jiných činnostech a dosud vedl daňovou evidenci, musí od zahájení provozování FVE začít vést účetnictví i u všech činností, které spadají pod 7 zákona o daních z příjmů. 17

18 Licence v průběhu roku 2010 rozdílný výklad MF a ERÚ V rámci zákona č. 155/2010 Sb. byl článkem XI novelizován energetický zákon, který povinnost být účetní jednotkou vypustil. Novela sice platí od 1. srpna 2010, ale při její zpracování se vycházelo ze znění energetického zákona platného až od 1. ledna 2011, protože středník byl do 11 odst. 1 písm f) vložen zákonem č. 281/2009 Sb. (částí osmdesátou osmou čl. XC), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu a který nabývá účinnosti dnem 1. ledna Novela nemá žádná přechodná ustanovení, a tudíž nebudou moci vést účetnictví pouze ti, kteří obdrželi licenci až v roce Podle Ministerstva průmyslu a obchodu jako gestora energetického zákona provozovatel FVE, který získal licenci v průběhu roku 2010, musí být podle energetického zákona účetní jednotkou, a to podle zákona o účetnictví nejméně do Ve stanovisku, které zpracoval odbor účetnictví ministerstva financí, se ale uvádí jiný názor: Pokud dotčený subjekt nesestaví k účetní závěrku z důvodu, že mu odpadla povinnost vést účetnictví na základě zákona č. 155/2010 Sb., a pokud již dříve účetní závěrku nesestavoval, nelze obecně dovozovat jeho povinnost vést účetnictví v následujících 5 letech. Nevedení účetnictví postihuje zákon o účetnictví poměrně citelnou pokutou. V tomto případě, však stát povinnost účtovat právním předpisem zrušil, a závazné stanovisko k danému problému dosud nevydal. 9 Licence od roku 2011 Podnikatelé provozující FVE, kteří obdrželi licenci po 1. lednu 2011, nemusí vést účetnictví, mohou vést daňovou evidenci dle 7b ZDP, popřípadě mohou vést pouze evidenci příjmů a pohledávek, pokud budou uplatňovat výdaje procentem (dle 7 odst. 7-8, 23 odst. 8 písm. b ) ZDP). 3.3 Účetní aspekty Účetnictví vedené fyzickými osobami Účetní jednotky se musí při vedení účetnictví řídit zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., která stanovuje podobu účetní osnovy a českými účetními standardy, které upravují zásady pro účtování např. majetku i zdrojů krytí, sestavování účetní 9 Sun Pi s.r.o. Konec podvojného účetnictví pro solární elektrárny. Už postačí jen daňová evidence. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.sunpi.cz/news/konec-podvojneho-ucetnictvi-pro-solarnielektrarny-uz-postaci-jen-danova-evidence/>. 18

19 závěrky, postupy při inventarizaci apod. Klíčovým pojmem je účetní záznam, který poskytuje veškeré informace spojené s pohybem a stavem majetku (aktiv), závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a o dosahovaných hospodářských výsledcích, ale také o způsobu vedení samostatného účetnictví. Základním účetním obdobím je 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců (shodné s kalendářním rokem, popř. je hospodářským rokem). Povinnosti účetní jednotky v souvislosti s vedením účetnictví: Vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné a způsobem zaručujícím trvanlivost účetních záznamů ( 8 ZÚ) Sestavovat účetní závěrku ( 6 ZÚ). Vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky ( 7 ZÚ). Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku, a to v české měně a jazyce ( 4 ZÚ). Fyzické osoby, kterým vedení ukládá zvláštní právní předpis, vedou účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud tento předpis nestanoví jinak. Každý účetní případ zaznamenává do účetních knih ( 13 ZÚ) a vždy na základě účetního dokladu ( 11 ZÚ) a účtuje do období, s nímž věcně a časově souvisí (tzv. účetní období), není-li možné tuto zásadu dodržet, účtují i v období, v němž skutečnosti zjistily a to v souladu s účetními metodami. Evidenci zásob vede na skladních kartách, DM sleduje na inventárních kartách nebo inventárních knihách, dále vede knihu pohledávek a závazků, karty rezerv, karty úvěrů a půjček apod. v souladu se zákonem účetnictví a Českými účetními standardy 10. Ke dni sestavení účetní závěrky provést podle ( 29 a 30 ZÚ) fyzickou inventuru HM a NM, dokladovou inventuru u závazků a pohledávek, popř. u ostatních složek majetku, a tyto stavy zaznamenat v inventurních soupisech, popřípadě vyúčtovat inventarizační rozdíly. Uspořádání a označování položek výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom zdaňovacím období nesmí změnit v následujícím období (výjimečně lze z důvodu zpřesnění věrného zobrazení apod.) 10 6 až 19 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále Českými účetními standardy pro podnikatele, zejména ČÚS č. 013 až 16 a č

20 Účetním záznamem může být účetní doklad, účetní zápis, či účetní kniha, ale i výroční zpráva, účetní závěrka, odpisový plán či inventurní soupis a musí být průkazný, tzn. jeho obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností. Způsob zaznamenávání může mít listinnou (listiny), technickou (např. CD-ROM) nebo smíšenou formu. Účetní doklad musí obsahovat - označení, obsah účetního případu a jeho účastníků, peněžní částku (nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství), okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy u podnikatelů provozujících FVE Fyzické osoby nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňovat ji a vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle 20 ZÚ. Účtování vedou v deníku (účetní zápisy uspořádány chronologicky z hlediska časového), hlavní kniha zahrnuje syntetické účty řazeny podle účtového rozvrhu (lze na úrovni účtových skupin), který si sestaví každá účetní jednotka a vychází ze směrné účtové osnovy (příloha č. 2). Hlavní kniha obsahuje tyto informace: počáteční zůstatky účtů, souhrnné obraty strany MD a Dal, alespoň za kalendářní měsíc, konečné zůstatky účtů ke dni sestavení účetní závěrky. OSVČ nemusí používat analytické účty a podrozvahové účty. Otevírání účetních knih provádí fyzická osoba ke dni vzniku povinnosti vedení účetnictví, nebo ke dni zahájení činnosti, pokud se rozhodne vést účetnictví (k tomuto dni sestavuje navíc zahajovací rozvahu) a pak vždy k 1. dni účetního období. Uzavírání účetních knih a sestavení řádné účetní závěrky provádí k poslednímu dni účetního období. Dále v dalších případech popsaných v 17 ZÚ. Po schválení účetní závěrky nesmí být přidávány další účetní zápisy. Výpočet daně a zaúčtování daňové povinnosti účetní jednotka vypočte splatnou daň z příjmů vyplněním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a její výši zaúčtuje na vrub nákladů. Daňový základ nevyplývá přímo z účetnictví, pro účely stanovení základu daně je nutné výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví upravit o částky zvyšující základ daně (daňově neuznatelné výdaje, nezaúčtované výnosy) a snižující základ daně (nezaúčtované uznatelné výdaje, výnosy nezahrnované do základu daně). 11 Postup výpočtu daně je řešen v praktické části v podkapitolách a RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 10. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str , str

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více