Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda"

Transkript

1 Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda ALEŠ CHUPÁČ Základní škola v Šenov, Radniční náměstí 1040, Šenov, okres Frýdek Místek, Anotace Příspěvek se zabývá problematikou integrovaného vyučování a témat pro tuto formu vyučování v případě přírodovědných předmětů na základní škole. Integrace obsahu vyučovacích předmětů je zakotvena v jednom z novodobých transformačních dokumentů v České republice, tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se téma aktuální, jelikož texty a s tím spojené učební úlohy pro tento typ výchovně vzdělávacího procesu nejsou příliš dostupné. V příspěvku jsou popsána tři konkrétní témata, a to včelí med, čokoláda a káva. Úvod Nikdo jistě nepochybuje o tom, že dochází k transformaci tradičního vyučování v dnešní škole. Novodobým dokumentem základního školství v České republice, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (zkr. RVP ZV; 2004). Ten celý transformační proces usměrňuje a umožňuje integraci vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně celých vzdělávacích oborů. Tato integrace podle RVP ZV musí respektovat logiku výstavby jednotlivých vzdělávacích oborů. Samotný pojem integrace znamená sjednocení, ucelení, splynutí; proces spojování ve vyšší celek, začlenění, zapojení. Mezi cíle základního vzdělávání patří osvojení si strategie učení, samostatnost, tvořivé myšlení, logické uvažování, vedení ke komunikaci ad. Význam cílů je obrovský, jelikož se předpokládá návaznost na další vzdělávání a následně volbu vhodného povolání. Jednou z možností jak lze dosáhnout těchto kvalit jsou učební úlohy, jejich způsob zpracování učitelem a výsledným způsobem řešení i prezentace žákem. Integrované vyučování Integrované vyučování je taková forma vyučování, při kterém dochází k propojení obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Profesorka Skalková (1999) v této souvislosti dokresluje tuto definici o jeden zvlášť významný prvek, který je nutné do novodobého transformačního procesu vzdělávání začlenit, a to vyproštění se encyklopedismu a scientismu. Příčinami integračních tendencí se zabývá ve své publikaci Hladílek (2004). Jednou z nich je stále se prohlubující integrace v oblasti vědeckého poznání (spojování dosud oddělených disciplín, např. biochemie) a druhou z didaktických důvodů vzájemné propojenosti vědomostí žáků. Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) umožňující inovace v oblasti integrování učiva naskýtá však otázku názorových postojů učitelů, kteří jsou těmi aktéry, již s uvedeným mají pracovat (jak vyplývá i z RVP ZV). Problematikou postoje učitele základní školy k integrovanému vyučování se zabývala ve svém výzkumu Šimíčková (2005). Autorka ve svých závěrech dochází k tomu, že věk učitele a délka jeho pedagogické praxe jsou výraznými faktory pro přijetí transformace a inovace v české škole (učitel s dlouholetou praxí

2 mnohdy podléhá stereotypu). Dalším zajímavým faktorem ovlivňujícím přijetí integrovaného vyučování je celkové klima školy. Autorka posuzuje také osobnost ředitele školy, která by měla být inovativním změnám nakloněna. Co tedy vyžaduje integrované vyučování? Pomineme-li přístup vedení školy (jak výše popisuje Šimíčková, 2005), pak se jedná o kreativitu učitele, chuť vyzkoušet nové metody, jeho vysokou flexibilitu a vhodnou profesionální výbavu (znalosti týkající se vhodné vytvoření vhodného prostředí žákům, schopnost spolupráce s ostatními učiteli, ad.) jíž je schopen využít pro svou práci. Učitel je tou osobností, která celé vyučování musí připravit, promyslet a předpokládat výsledky. Dále se jedná o vhodné prostředí zabezpečující výchovně vzdělávací proces. Susan Kovaliková (1995) popisuje v této souvislosti ve své publikaci jako nejlepší prostředí takové, kde materiály a události samy poskytují zpětnou vazbu. Ta je důležitá nejen pro žáka, ale i pro učitele, který si musí v tomto případě uvědomit kvalitativní i kvantitativní nedostatky připravené úlohy. A samozřejmě osobnost žáka. Ten je tím aktérem vyučovacího procesu, jenž by měl vyvinout aktivní úsilí pro získávání nových a zajímavých informací. Uvedený souhrn několika vět, jako odpovědí na úvodní otázku není samozřejmě vyčerpávající, ale pouze nastiňuje celý problém. Proces integrace, a to nejen přírodovědných předmětů, ve výchovně vzdělávacím procesu má pro osobnost žáka nesporný význam, jde o 1) pozitivní motivaci žáka k předmětu, 2) prohloubení znalostí žáka v rámci několika předmětů, 3) uvědomění si mezipředmětových vztahů žákem, 4) uplatnění samostatnosti, kreativity a aktivity žáka, 5) prohloubení kooperace a komunikace mezi žáky a mezi žákem a učitelem pozitivním směrem. S tímto souvisí i problematika vhodných textů k integrovanému vyučování. Tvorba takových učebních materiálů není nijak jednoduchá a představuje běh na dlouhé tratě. Učitelé ve většině případech vytvoří materiál, který poté několikrát ověřují a upravují. Většinou však pouze pro vlastní potřeby. V poslední době se však objevily na trhu učebnic v České republice učebnice pro integrované vyučování, jež vydalo nakladatelství FRAUS. Jedná se o sérii učebnic, přeloženou z německých originálů jako sérii textů ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tematicky se jedná o učebnice s názvy Člověk a příroda Vzduch, Půda, Voda, Energie, Zdraví, Informace a komunikace. Všechny jsou v rozsahu 64 stran sešitové vazby, vhodně strukturovaného textu doplněného zajímavými schématy, úkoly, pokusy a obrázky. Konkrétní témata pro realizaci integrovaného vyučování přírodovědných předmětů Připravili jsme tři témata s názvy Čokoláda, Včelí med a Káva. O jejich vlastnostech, složení, významu, účincích na lidský organismus i několika druzích bylo již napsáno mnoho publikací. Na těchto základech můžeme stavět při tvorbě souboru učebních úloh (pro jednotlivá témata), jež by měly sloužit k integrovanému vyučování. MODELOVÉ TÉMA Č. 1 VČELÍ MED K problematice včelího medu jsme vytvořili 23 učebních úloh v pěti tematických blocích, a to historie medu, chemie a fyzika medu, vznik a zpracování medu, druhy a použití medu, včelařství. Pro ilustraci uvádíme jednotlivé učební úlohy: Téma 1.: HISTORIE MEDU 1.1 Zjisti informace, které se vztahují k historii medu. 1.2 Porovnej historická fakta týkající se medu v různých státech světa.

3 1.3 Ve kterém městě České republiky se nachází muzeum medu? Téma 2.: CHEMIE A FYZIKA MEDU 2.1 Jaké je základní chemické složení medu? Vytvoř ze tvých zjištění přehlednou tabulku. 2.2 Porovnej chemické složení medu a běžného (řepného) cukru, který se používá na slazení. 2.3 Které chemické látky obsažené v medu mají především pozitivní význam pro lidský organismus? 2.4 Med jako směs organických látek: důkaz uhlíku a vodíku v medu; důkaz glukosy jako složky medu 2.5 Při teplotě 20 O C je viskozita medů asi krát větší než viskozita vody. Objasni blíže pojem viskozita. Porovnej viskozitu medů s jinými látkami. Kolikrát rychleji, popř. pomaleji proteče med stejným potrubím než voda při teplotě 20 O C? 2.6 Elektrická vodivost medu je velmi nízká, je srovnatelná s vodivostí destilované vody. Objasni blíže pojem elektrická vodivost. Porovnej elektrickou vodivost medů s jinými látkami. Téma 3.: VZNIK A ZPRACOVÁNÍ MEDU 3.1 Zjisti jak vzniká med? 3.2 Jakými způsoby dochází k získávání a dalšímu zpracování medu člověkem? Téma 4.: DRUHY A POUŽITÍ MEDU 4.1 Jaké druhy medu můžeš koupit v obchodech? Existují i jiné druhy? 4.2 Čím se liší jednotlivé druhy medu? 4.3 Které léčivé účinky má med? 4.4 Co je medovina a jak se vyrábí? 4.5 K čemu se med používal dříve a k čemu se používá dnes? 4.6 Připrav jakýkoli domácí výrobek z medu. Napište přesný recept jeho přípravy. Téma 5.: VČELAŘSTVÍ 5.1 Čím se zabývá včelařství? 5.2 Popiš stavbu těla včely. 5.3 Jaká je historie včelařství ve vašem kraji? 5.4 Existuje ve vašem okolí člověk, který je včelařem? Jak se jmenuje? 5.5 Vytvoř mapu vašeho kraje (výkres formátu A3) a do ní zakresli nejvýznamnější města (vesnice), ve kterých jsou chovány včely. 5.6 Na webových stránkách si prohlédněte odkazy vztahující se k mezinárodním organizacím, zabývající se včelařstvím. Uveďte jejich názvy a státy, ve kterých působí. Přírodovědné předměty (v RVP ZV jako vzdělávací oblast Člověk a příroda), jenž jsou integrované v tématu včelí med: 1) chemie (chemické sloučeniny obsažené v medu, důkazy látek); 2) přírodopis (tělo včely, včelařství); 3) zeměpis (včelařství v našem kraji, mezinárodní včelařské organizace); 4) fyzika (viskozita a elektrická vodivost medu). Některé ze zdrojů informací k tématu: HAJDUŠKOVÁ, J. Včelí produkty očima lékaře. Praha: Český svaz včelařů; vytiskl M. Srb typographia, VESELÝ, V. et al. Včelařství. Praha: Brázda, VEVERKA, O., PRAŽÁK, J. Získávání včelích produktů. Praha: Imprima, KNOLLEROVÁ, R. Knížka o medu. Praha: Granit, s.r.o.,

4 MODELOVÉ TÉMA Č. 2 ČOKOLÁDA Téma 1.: HISTORIE ČOKOLÁDY 1.1 Kdy, kde a jak byla čokoláda objevena? 1.2. První čokoládovny u nás v ČR. Téma 2.: VÝROBA ČOKOLÁDY 2.1. Jaké suroviny se používají na výrobu čokolády? 2.2. Jak se vyrábí čokoláda? 2.3. Jak se dále čokoláda zpracovává? 2.4. Jak byste doma připravili vlastní čokoládu? Napište váš domácí recept na přípravu čokolády. Téma 3.: DRUHY ČOKOLÁDY 3.1. Uveďte různé druhy čokolády, které se vyrábějí a rozdíly mezi nimi. (složení- cukry, tuky, bílkoviny, hmotnost, jouly, ad.) 3.2. Uspořádejte praktickou ukázku (včetně ochutnávky) některých druhů čokolád i s jejich obaly Co je tzv. DIA čokoláda? Téma 4.: CHEMIE ČOKOLÁDY 4.1. Jaké je chemické složení čokolády? 4.2. Proč nám čokoláda chutná? Které škodlivé látky čokoláda obsahuje? 4.3. Může mít nadměrná konzumace čokolády negativní vliv na člověka? Vysvětlete Chemické pokusy: rozpustnost čokolády (ve vodě, v ethanolu), důkaz přítomnosti organických látek (důkaz přítomnosti uhlíku, vodíku, kyslíku, důkaz přítomnosti cukrů a tuků), chemické odlišení- mléčná čokoláda X DIA čokoláda Téma 5.: POUŽITÍ ČOKOLÁDY 5.1. K čemu se používala čokoláda dříve a k čemu se používá dnes? 5.2. Jaká je spotřeba čokolády v ČR ve srovnání s Evropskou unií a celým světem? Zakreslete na mapě světa největší výrobce čokolády Mohou zvířata konzumovat čokoládu? Vysvětlete. Může čokoláda ovlivňovat lidské zdraví? 5.4. Uspořádejte a vyhodnoťte anketu u 10 dětí v mateřské škole a 10 dětí na 1. stupni základní školy na téma: Chutná ti čokoláda? Proč? Přírodovědné předměty (v RVP ZV jako vzdělávací oblast Člověk a příroda), jenž jsou integrované v tématu čokoláda: 1) chemie (chemické složení čokolády, důkaz uhlíku a vodíku v čokoládě, rozpustnost čokolády, důkaz přítomnosti cukrů a tuků) 2) biologie (konzumace čokolády zvířaty, vliv čokolády na lidské zdraví, chuť čokolády) 3) zeměpis (porovnání spotřeby čokolády v ČR a v EU, světové oblasti výroby čokolády) Některé ze zdrojů informací k tématu: ARCIMOVIČOVÁ, J., VALÍČEK, P. Čokoláda pokrm bohů. Benešov, START, 1999

5 ČOPÍKOVÁ, J. Od kakaovníku k čokoládě. Bi-Ch-Z, roč. 7, 1998, č. 4, s NORMANNOVÁ, J. Čokoláda. Banská Bystrica, BB, spol. s. r. o., ŠKOLOUDOVÁ, D., MATUŠTÍKOVÁ, M. Čokoláda- je to hřích? VLASTA, roč. 57, 2003, č. 38, s MODELOVÉ TÉMA Č. 3 KÁVA Téma 1.: HISTORIE A UŽITÍ KÁVY 1.1. Odkud káva pochází? 1.2. Vyhledejte bližší informace o historii kávy Jaké bylo užití kávy (kávových zrn) v historii oproti dnešku? 1.4. K jakým účelům se používá káva dnes? Téma 2.: KÁVOVNÍK JAKO ROSTLINA 2.1. Zařaďte kávovník do systému rostlin (říše, podříše, oddělení, třída, řád, čeleď, rod) Má kávovník nějaké nároky na své prostředí? 2.3. Kolik existuje druhů kávovníků? Kolik z nich se používá pro výrobu kávy? 2.4. Nakreslete rostlinu kávovníku a popište ji Kolik gramů kávy lze získat u 1 rostliny kávovníku? 2.6. Nakreslete mapu světa a vyznačte oblasti pěstování kávovníku. Téma 3.: CHEMIE KÁVY 3.1. Které chemické látky obsahuje káva? 3.2. Káva obsahuje značné množství antioxidantů. Vysvětlete, co jsou to za látky. Porovnejte obsah antioxidantů v kávě a čaji Proč je látka obsažená v kávě kofein považována za drogu? Jak působí na lidský organismus? 3.4. Vyhledejte chemický vzorec kofeinu a napište názvy prvků, které obsahuje jeho struktura. Uveďte vlastnosti kofeinu Chemický pokus důkaz uhlíku a vodíku v kávě. Téma 4.: PĚSTOVÁNÍ, VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KÁVY Popište způsob sběru a následných úprav kávových plodů. Téma 5.: DRUHY KÁV Uveďte některé známé druhy kávy a rozdíly mezi nimi Vyhledejte informace (název, webová adresa, nabídka) o některých tuzemských, popř. zahraničních výrobcích kávy Nasbírejte alespoň 6 obalů známých druhů káv a uspořádejte výstavku (ke každému obalu vytvořte vizitku s názvem kávy a jejím výrobcem) Vytvořte graf znázorňující alespoň pět států světa, které patří mezi největší producenty kávy (osa x daný stát; osa y produkce kávy) Uspořádejte a vyhodnoťte anketu u 20 dospělých lidí na téma: Pijete kávu? Který

6 druh? Přírodovědné předměty (v RVP ZV jako vzdělávací oblast Člověk a příroda), jenž jsou integrované v tématu káva: 1) chemie (chemické složení kávy, důkaz uhlíku a vodíku v kávě) 2) biologie (charakteristika kávovníku, vliv kávy na lidský organismus, kofein jako droga) 3) zeměpis (zahraniční výrobci kávy, světové oblasti pěstování kávovníku) Některé ze zdrojů informací k tématu: DUFEK, O. Káva známá i neobyčejná. Praha, Nakl. Momčilová Pavla, NORMANOVÁ, J. Káva. Praha, Ottovo nakladatelství, MLADÁ, J., PROCHÁZKA, F. Atlas cizokrajných rostlin. Praha, SZN, POSPÍŠIL, F., HRACHOVÁ, B. Užitkové rostliny jižních zemí. Praha, Academia, home.pt.jcu.cz/valent100/kofein.html Téma čokolády (blíže Chupáč, 2004) a včelího medu bylo realizováno ve výuce chemie na základní škole. Zajímalo nás, jestli žáci úlohám porozuměli, co se jim na nich líbilo, popř. nelíbilo. V rámci diagnostické fáze (při realizaci projektového vyučování) jim byly předloženy sebereflektivní otázky formou neúplných vět. Nejfrekventovanější odpovědi žáků uvádíme v následujícím přehledu: Žákům se na zadaných úlohách a jejich řešení líbilo: musel jsem si zjistit všechny informace sám, a tak si toho více vážím že jsme se při jejich řešení dokonce dokázali domluvit nemusel každý udělat všechny úlohy, a tak jsem měl dost času na řešení té své dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí o novém tématu Výsledky sebereflexe týkající se vztahu tématu ke školním předmětům a vyučování: že jsme se něco užitečného dozvěděli, co známe ze života to bychom měli ve škole probírat častěji strejda je včelař, tak mu můžu aspoň říct, které chemikálie ve včelím medu jsou pro mě prospěšné, a které zase méně prospěšné netušil jsem, že fyzika a med má něco společného proč takové věci nejsou v učebnici? Tohle by mě v hodinách bavilo víc Žákům se na zadaných úlohách a jejich řešení nelíbilo: musel jsem prezentovat svoje výsledky, to mě stresovalo obtížné shánění knížek - informací

7 Na základě sebereflektivních postojů žáků ve všech třídách, ve kterých bylo realizováno integrované vyučování (i přestože krátkodobé) projektovou metodou, s využitím námi připravených učebních úloh, lze konstatovat: - zadání úloh žáci porozuměli (82 % žáků); - úlohy jsou pro žáky zajímavé (89 % žáků); - žáci si uvědomili souvislost daného tématu k vyučovacím předmětům (nejen přírodovědného charakteru (89 % žáků). Literatura 1. HLADÍLEK, M. (2004). Úvod do didaktiky. Praha : Vysoká škola J. A. Komenského. 2. CHUPÁČ, A. (2004). Projekt ve výuce chemie jako způsob realizace osobnosti žáka na základní škole. Pedagogická revue, roč. 56, č KOVALIKOVÁ, S. (1995). Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála. 4. KOL. AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004). Praha: VÚP. 5. SKALKOVÁ, J. (1999). Obecná didaktika. Praha : ISV. 6. ŠIMÍČKOVÁ, H. (2005). Transformace české školy a integrované vyučování. Pedagogická orientace. č. 2, s Integrované učebnice nakladatelství FRAUS. Dostupné na: (staženo )

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006 Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006 Oddělení mezinárodních výzkumů Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2006 Obsah Úvod...3 Definice zkoumané oblasti...4 Přírodovědná gramotnost...6

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO MOŽNOST INTEGRACE VIZUÁLNÍCH A VERBÁLNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Albrechtová Veronika

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více