Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda"

Transkript

1 Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda ALEŠ CHUPÁČ Základní škola v Šenov, Radniční náměstí 1040, Šenov, okres Frýdek Místek, Anotace Příspěvek se zabývá problematikou integrovaného vyučování a témat pro tuto formu vyučování v případě přírodovědných předmětů na základní škole. Integrace obsahu vyučovacích předmětů je zakotvena v jednom z novodobých transformačních dokumentů v České republice, tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se téma aktuální, jelikož texty a s tím spojené učební úlohy pro tento typ výchovně vzdělávacího procesu nejsou příliš dostupné. V příspěvku jsou popsána tři konkrétní témata, a to včelí med, čokoláda a káva. Úvod Nikdo jistě nepochybuje o tom, že dochází k transformaci tradičního vyučování v dnešní škole. Novodobým dokumentem základního školství v České republice, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (zkr. RVP ZV; 2004). Ten celý transformační proces usměrňuje a umožňuje integraci vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně celých vzdělávacích oborů. Tato integrace podle RVP ZV musí respektovat logiku výstavby jednotlivých vzdělávacích oborů. Samotný pojem integrace znamená sjednocení, ucelení, splynutí; proces spojování ve vyšší celek, začlenění, zapojení. Mezi cíle základního vzdělávání patří osvojení si strategie učení, samostatnost, tvořivé myšlení, logické uvažování, vedení ke komunikaci ad. Význam cílů je obrovský, jelikož se předpokládá návaznost na další vzdělávání a následně volbu vhodného povolání. Jednou z možností jak lze dosáhnout těchto kvalit jsou učební úlohy, jejich způsob zpracování učitelem a výsledným způsobem řešení i prezentace žákem. Integrované vyučování Integrované vyučování je taková forma vyučování, při kterém dochází k propojení obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Profesorka Skalková (1999) v této souvislosti dokresluje tuto definici o jeden zvlášť významný prvek, který je nutné do novodobého transformačního procesu vzdělávání začlenit, a to vyproštění se encyklopedismu a scientismu. Příčinami integračních tendencí se zabývá ve své publikaci Hladílek (2004). Jednou z nich je stále se prohlubující integrace v oblasti vědeckého poznání (spojování dosud oddělených disciplín, např. biochemie) a druhou z didaktických důvodů vzájemné propojenosti vědomostí žáků. Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) umožňující inovace v oblasti integrování učiva naskýtá však otázku názorových postojů učitelů, kteří jsou těmi aktéry, již s uvedeným mají pracovat (jak vyplývá i z RVP ZV). Problematikou postoje učitele základní školy k integrovanému vyučování se zabývala ve svém výzkumu Šimíčková (2005). Autorka ve svých závěrech dochází k tomu, že věk učitele a délka jeho pedagogické praxe jsou výraznými faktory pro přijetí transformace a inovace v české škole (učitel s dlouholetou praxí

2 mnohdy podléhá stereotypu). Dalším zajímavým faktorem ovlivňujícím přijetí integrovaného vyučování je celkové klima školy. Autorka posuzuje také osobnost ředitele školy, která by měla být inovativním změnám nakloněna. Co tedy vyžaduje integrované vyučování? Pomineme-li přístup vedení školy (jak výše popisuje Šimíčková, 2005), pak se jedná o kreativitu učitele, chuť vyzkoušet nové metody, jeho vysokou flexibilitu a vhodnou profesionální výbavu (znalosti týkající se vhodné vytvoření vhodného prostředí žákům, schopnost spolupráce s ostatními učiteli, ad.) jíž je schopen využít pro svou práci. Učitel je tou osobností, která celé vyučování musí připravit, promyslet a předpokládat výsledky. Dále se jedná o vhodné prostředí zabezpečující výchovně vzdělávací proces. Susan Kovaliková (1995) popisuje v této souvislosti ve své publikaci jako nejlepší prostředí takové, kde materiály a události samy poskytují zpětnou vazbu. Ta je důležitá nejen pro žáka, ale i pro učitele, který si musí v tomto případě uvědomit kvalitativní i kvantitativní nedostatky připravené úlohy. A samozřejmě osobnost žáka. Ten je tím aktérem vyučovacího procesu, jenž by měl vyvinout aktivní úsilí pro získávání nových a zajímavých informací. Uvedený souhrn několika vět, jako odpovědí na úvodní otázku není samozřejmě vyčerpávající, ale pouze nastiňuje celý problém. Proces integrace, a to nejen přírodovědných předmětů, ve výchovně vzdělávacím procesu má pro osobnost žáka nesporný význam, jde o 1) pozitivní motivaci žáka k předmětu, 2) prohloubení znalostí žáka v rámci několika předmětů, 3) uvědomění si mezipředmětových vztahů žákem, 4) uplatnění samostatnosti, kreativity a aktivity žáka, 5) prohloubení kooperace a komunikace mezi žáky a mezi žákem a učitelem pozitivním směrem. S tímto souvisí i problematika vhodných textů k integrovanému vyučování. Tvorba takových učebních materiálů není nijak jednoduchá a představuje běh na dlouhé tratě. Učitelé ve většině případech vytvoří materiál, který poté několikrát ověřují a upravují. Většinou však pouze pro vlastní potřeby. V poslední době se však objevily na trhu učebnic v České republice učebnice pro integrované vyučování, jež vydalo nakladatelství FRAUS. Jedná se o sérii učebnic, přeloženou z německých originálů jako sérii textů ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tematicky se jedná o učebnice s názvy Člověk a příroda Vzduch, Půda, Voda, Energie, Zdraví, Informace a komunikace. Všechny jsou v rozsahu 64 stran sešitové vazby, vhodně strukturovaného textu doplněného zajímavými schématy, úkoly, pokusy a obrázky. Konkrétní témata pro realizaci integrovaného vyučování přírodovědných předmětů Připravili jsme tři témata s názvy Čokoláda, Včelí med a Káva. O jejich vlastnostech, složení, významu, účincích na lidský organismus i několika druzích bylo již napsáno mnoho publikací. Na těchto základech můžeme stavět při tvorbě souboru učebních úloh (pro jednotlivá témata), jež by měly sloužit k integrovanému vyučování. MODELOVÉ TÉMA Č. 1 VČELÍ MED K problematice včelího medu jsme vytvořili 23 učebních úloh v pěti tematických blocích, a to historie medu, chemie a fyzika medu, vznik a zpracování medu, druhy a použití medu, včelařství. Pro ilustraci uvádíme jednotlivé učební úlohy: Téma 1.: HISTORIE MEDU 1.1 Zjisti informace, které se vztahují k historii medu. 1.2 Porovnej historická fakta týkající se medu v různých státech světa.

3 1.3 Ve kterém městě České republiky se nachází muzeum medu? Téma 2.: CHEMIE A FYZIKA MEDU 2.1 Jaké je základní chemické složení medu? Vytvoř ze tvých zjištění přehlednou tabulku. 2.2 Porovnej chemické složení medu a běžného (řepného) cukru, který se používá na slazení. 2.3 Které chemické látky obsažené v medu mají především pozitivní význam pro lidský organismus? 2.4 Med jako směs organických látek: důkaz uhlíku a vodíku v medu; důkaz glukosy jako složky medu 2.5 Při teplotě 20 O C je viskozita medů asi krát větší než viskozita vody. Objasni blíže pojem viskozita. Porovnej viskozitu medů s jinými látkami. Kolikrát rychleji, popř. pomaleji proteče med stejným potrubím než voda při teplotě 20 O C? 2.6 Elektrická vodivost medu je velmi nízká, je srovnatelná s vodivostí destilované vody. Objasni blíže pojem elektrická vodivost. Porovnej elektrickou vodivost medů s jinými látkami. Téma 3.: VZNIK A ZPRACOVÁNÍ MEDU 3.1 Zjisti jak vzniká med? 3.2 Jakými způsoby dochází k získávání a dalšímu zpracování medu člověkem? Téma 4.: DRUHY A POUŽITÍ MEDU 4.1 Jaké druhy medu můžeš koupit v obchodech? Existují i jiné druhy? 4.2 Čím se liší jednotlivé druhy medu? 4.3 Které léčivé účinky má med? 4.4 Co je medovina a jak se vyrábí? 4.5 K čemu se med používal dříve a k čemu se používá dnes? 4.6 Připrav jakýkoli domácí výrobek z medu. Napište přesný recept jeho přípravy. Téma 5.: VČELAŘSTVÍ 5.1 Čím se zabývá včelařství? 5.2 Popiš stavbu těla včely. 5.3 Jaká je historie včelařství ve vašem kraji? 5.4 Existuje ve vašem okolí člověk, který je včelařem? Jak se jmenuje? 5.5 Vytvoř mapu vašeho kraje (výkres formátu A3) a do ní zakresli nejvýznamnější města (vesnice), ve kterých jsou chovány včely. 5.6 Na webových stránkách si prohlédněte odkazy vztahující se k mezinárodním organizacím, zabývající se včelařstvím. Uveďte jejich názvy a státy, ve kterých působí. Přírodovědné předměty (v RVP ZV jako vzdělávací oblast Člověk a příroda), jenž jsou integrované v tématu včelí med: 1) chemie (chemické sloučeniny obsažené v medu, důkazy látek); 2) přírodopis (tělo včely, včelařství); 3) zeměpis (včelařství v našem kraji, mezinárodní včelařské organizace); 4) fyzika (viskozita a elektrická vodivost medu). Některé ze zdrojů informací k tématu: HAJDUŠKOVÁ, J. Včelí produkty očima lékaře. Praha: Český svaz včelařů; vytiskl M. Srb typographia, VESELÝ, V. et al. Včelařství. Praha: Brázda, VEVERKA, O., PRAŽÁK, J. Získávání včelích produktů. Praha: Imprima, KNOLLEROVÁ, R. Knížka o medu. Praha: Granit, s.r.o.,

4 MODELOVÉ TÉMA Č. 2 ČOKOLÁDA Téma 1.: HISTORIE ČOKOLÁDY 1.1 Kdy, kde a jak byla čokoláda objevena? 1.2. První čokoládovny u nás v ČR. Téma 2.: VÝROBA ČOKOLÁDY 2.1. Jaké suroviny se používají na výrobu čokolády? 2.2. Jak se vyrábí čokoláda? 2.3. Jak se dále čokoláda zpracovává? 2.4. Jak byste doma připravili vlastní čokoládu? Napište váš domácí recept na přípravu čokolády. Téma 3.: DRUHY ČOKOLÁDY 3.1. Uveďte různé druhy čokolády, které se vyrábějí a rozdíly mezi nimi. (složení- cukry, tuky, bílkoviny, hmotnost, jouly, ad.) 3.2. Uspořádejte praktickou ukázku (včetně ochutnávky) některých druhů čokolád i s jejich obaly Co je tzv. DIA čokoláda? Téma 4.: CHEMIE ČOKOLÁDY 4.1. Jaké je chemické složení čokolády? 4.2. Proč nám čokoláda chutná? Které škodlivé látky čokoláda obsahuje? 4.3. Může mít nadměrná konzumace čokolády negativní vliv na člověka? Vysvětlete Chemické pokusy: rozpustnost čokolády (ve vodě, v ethanolu), důkaz přítomnosti organických látek (důkaz přítomnosti uhlíku, vodíku, kyslíku, důkaz přítomnosti cukrů a tuků), chemické odlišení- mléčná čokoláda X DIA čokoláda Téma 5.: POUŽITÍ ČOKOLÁDY 5.1. K čemu se používala čokoláda dříve a k čemu se používá dnes? 5.2. Jaká je spotřeba čokolády v ČR ve srovnání s Evropskou unií a celým světem? Zakreslete na mapě světa největší výrobce čokolády Mohou zvířata konzumovat čokoládu? Vysvětlete. Může čokoláda ovlivňovat lidské zdraví? 5.4. Uspořádejte a vyhodnoťte anketu u 10 dětí v mateřské škole a 10 dětí na 1. stupni základní školy na téma: Chutná ti čokoláda? Proč? Přírodovědné předměty (v RVP ZV jako vzdělávací oblast Člověk a příroda), jenž jsou integrované v tématu čokoláda: 1) chemie (chemické složení čokolády, důkaz uhlíku a vodíku v čokoládě, rozpustnost čokolády, důkaz přítomnosti cukrů a tuků) 2) biologie (konzumace čokolády zvířaty, vliv čokolády na lidské zdraví, chuť čokolády) 3) zeměpis (porovnání spotřeby čokolády v ČR a v EU, světové oblasti výroby čokolády) Některé ze zdrojů informací k tématu: ARCIMOVIČOVÁ, J., VALÍČEK, P. Čokoláda pokrm bohů. Benešov, START, 1999

5 ČOPÍKOVÁ, J. Od kakaovníku k čokoládě. Bi-Ch-Z, roč. 7, 1998, č. 4, s NORMANNOVÁ, J. Čokoláda. Banská Bystrica, BB, spol. s. r. o., ŠKOLOUDOVÁ, D., MATUŠTÍKOVÁ, M. Čokoláda- je to hřích? VLASTA, roč. 57, 2003, č. 38, s MODELOVÉ TÉMA Č. 3 KÁVA Téma 1.: HISTORIE A UŽITÍ KÁVY 1.1. Odkud káva pochází? 1.2. Vyhledejte bližší informace o historii kávy Jaké bylo užití kávy (kávových zrn) v historii oproti dnešku? 1.4. K jakým účelům se používá káva dnes? Téma 2.: KÁVOVNÍK JAKO ROSTLINA 2.1. Zařaďte kávovník do systému rostlin (říše, podříše, oddělení, třída, řád, čeleď, rod) Má kávovník nějaké nároky na své prostředí? 2.3. Kolik existuje druhů kávovníků? Kolik z nich se používá pro výrobu kávy? 2.4. Nakreslete rostlinu kávovníku a popište ji Kolik gramů kávy lze získat u 1 rostliny kávovníku? 2.6. Nakreslete mapu světa a vyznačte oblasti pěstování kávovníku. Téma 3.: CHEMIE KÁVY 3.1. Které chemické látky obsahuje káva? 3.2. Káva obsahuje značné množství antioxidantů. Vysvětlete, co jsou to za látky. Porovnejte obsah antioxidantů v kávě a čaji Proč je látka obsažená v kávě kofein považována za drogu? Jak působí na lidský organismus? 3.4. Vyhledejte chemický vzorec kofeinu a napište názvy prvků, které obsahuje jeho struktura. Uveďte vlastnosti kofeinu Chemický pokus důkaz uhlíku a vodíku v kávě. Téma 4.: PĚSTOVÁNÍ, VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KÁVY Popište způsob sběru a následných úprav kávových plodů. Téma 5.: DRUHY KÁV Uveďte některé známé druhy kávy a rozdíly mezi nimi Vyhledejte informace (název, webová adresa, nabídka) o některých tuzemských, popř. zahraničních výrobcích kávy Nasbírejte alespoň 6 obalů známých druhů káv a uspořádejte výstavku (ke každému obalu vytvořte vizitku s názvem kávy a jejím výrobcem) Vytvořte graf znázorňující alespoň pět států světa, které patří mezi největší producenty kávy (osa x daný stát; osa y produkce kávy) Uspořádejte a vyhodnoťte anketu u 20 dospělých lidí na téma: Pijete kávu? Který

6 druh? Přírodovědné předměty (v RVP ZV jako vzdělávací oblast Člověk a příroda), jenž jsou integrované v tématu káva: 1) chemie (chemické složení kávy, důkaz uhlíku a vodíku v kávě) 2) biologie (charakteristika kávovníku, vliv kávy na lidský organismus, kofein jako droga) 3) zeměpis (zahraniční výrobci kávy, světové oblasti pěstování kávovníku) Některé ze zdrojů informací k tématu: DUFEK, O. Káva známá i neobyčejná. Praha, Nakl. Momčilová Pavla, NORMANOVÁ, J. Káva. Praha, Ottovo nakladatelství, MLADÁ, J., PROCHÁZKA, F. Atlas cizokrajných rostlin. Praha, SZN, POSPÍŠIL, F., HRACHOVÁ, B. Užitkové rostliny jižních zemí. Praha, Academia, home.pt.jcu.cz/valent100/kofein.html Téma čokolády (blíže Chupáč, 2004) a včelího medu bylo realizováno ve výuce chemie na základní škole. Zajímalo nás, jestli žáci úlohám porozuměli, co se jim na nich líbilo, popř. nelíbilo. V rámci diagnostické fáze (při realizaci projektového vyučování) jim byly předloženy sebereflektivní otázky formou neúplných vět. Nejfrekventovanější odpovědi žáků uvádíme v následujícím přehledu: Žákům se na zadaných úlohách a jejich řešení líbilo: musel jsem si zjistit všechny informace sám, a tak si toho více vážím že jsme se při jejich řešení dokonce dokázali domluvit nemusel každý udělat všechny úlohy, a tak jsem měl dost času na řešení té své dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí o novém tématu Výsledky sebereflexe týkající se vztahu tématu ke školním předmětům a vyučování: že jsme se něco užitečného dozvěděli, co známe ze života to bychom měli ve škole probírat častěji strejda je včelař, tak mu můžu aspoň říct, které chemikálie ve včelím medu jsou pro mě prospěšné, a které zase méně prospěšné netušil jsem, že fyzika a med má něco společného proč takové věci nejsou v učebnici? Tohle by mě v hodinách bavilo víc Žákům se na zadaných úlohách a jejich řešení nelíbilo: musel jsem prezentovat svoje výsledky, to mě stresovalo obtížné shánění knížek - informací

7 Na základě sebereflektivních postojů žáků ve všech třídách, ve kterých bylo realizováno integrované vyučování (i přestože krátkodobé) projektovou metodou, s využitím námi připravených učebních úloh, lze konstatovat: - zadání úloh žáci porozuměli (82 % žáků); - úlohy jsou pro žáky zajímavé (89 % žáků); - žáci si uvědomili souvislost daného tématu k vyučovacím předmětům (nejen přírodovědného charakteru (89 % žáků). Literatura 1. HLADÍLEK, M. (2004). Úvod do didaktiky. Praha : Vysoká škola J. A. Komenského. 2. CHUPÁČ, A. (2004). Projekt ve výuce chemie jako způsob realizace osobnosti žáka na základní škole. Pedagogická revue, roč. 56, č KOVALIKOVÁ, S. (1995). Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála. 4. KOL. AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004). Praha: VÚP. 5. SKALKOVÁ, J. (1999). Obecná didaktika. Praha : ISV. 6. ŠIMÍČKOVÁ, H. (2005). Transformace české školy a integrované vyučování. Pedagogická orientace. č. 2, s Integrované učebnice nakladatelství FRAUS. Dostupné na: (staženo )

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_169 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

! " 1. Didaktika přírodovědy

!  1. Didaktika přírodovědy 1. Didaktika přírodovědy Nemůžeme se pouštět do didaktiky přírodovědy a hovořit o přírodovědě, aniž bychom si blíže tyto pojmy neobjasnili. Prostudování kapitoly vede k objasnění této problematiky. τ Didaktika,

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 1.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Fotosyntéza Pracovní list Anotace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 29. - EKOLOGICKO - CHEMICKÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření 22.8.2013

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření 22.8.2013 Šablona III/2 číslo materiálu 382 Jméno autora Mgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník 1. ročník Datum vytvoření 22.8.2013 Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Anotace: Klíčová slova: Druh učebního

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. HEMIE Organická

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Fotosyntéza. Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/ Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM

Fotosyntéza. Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/ Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 26 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 5. 4. 2013 Předmět:

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EU Peníze školám výstupy z diskusního klubu Ivana Machýčková, 2010, 5 str. Diskusního klubu se účastnilo 17 pedagogických pracovníků

Více

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Čestmír Serafín, Lenka Partíková Souhrn Hodnocení učebních pomůcek používaných ve vyučovacím procesu patří mezi základní kompetence učitele.

Více

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti Jitka Houfková, Dana Mandíková KDF MFF UK O čem to bude: Mezinárodní výzkum PISA S čím majíčeští žáci problémy Metodické publikace s novými úlohami Ukázky úloh

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV Ing. Lenka Skoupá Badatelsky orientovaná výuka Výuka založená na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, organická chemie, biochemie, chemické výpočty Kvarta 2 hodiny týdně + 1x za 14 dní 1 hod laboratorní práce Školní tabule, interaktivní

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Inovace výuky Přírodopis. Vlastnosti nerostů. Př 9/ 14, 15. minerál, tvrdost, hustota, vryp, lesk, barva, vodivost, kujnost, rozpustnost

Inovace výuky Přírodopis. Vlastnosti nerostů. Př 9/ 14, 15. minerál, tvrdost, hustota, vryp, lesk, barva, vodivost, kujnost, rozpustnost Inovace výuky Přírodopis Vlastnosti nerostů Př 9/ 14, 15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/differe nt_minerals.jpg/350px-different_minerals.jpg Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor:

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Vlastnosti kyseliny sírové

Vlastnosti kyseliny sírové Vlastnosti kyseliny sírové Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina sírová - voda - kostka cukru b)

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více