Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření"

Transkript

1 Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření Zákon č. 399/2912 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření A souvisejících předpisů: Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů Zákon č. 280/2009 Sb., daňový zákon Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2, Povinnosti zaměstnavatele při přihlášení zaměstnance k důch. spoření - Poplatník pojistného na důchodové spoření je povinen písemně oznámit plátci pojistného den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření, a to tak, aby mohl plátce pojistného tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného. Tzn.: že zaměstnanec je povinen všem svým zaměstnavatelům (v případě, kdy má souběžně více zaměstnavatelů) a při každé změně zaměstnavatele písemně oznámit den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření ve II. Pilíři. Forma oznámení není pro zaměstnance závazná. Pro usnadnění plnění povinnosti zaměstnanců byl vytvořen doporučený tiskopis MFin 5544 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření. (Tiskopis je přílohou tohoto dokumentu). Tento tiskopis můžete použít. - Plátcem pojistného za zaměstnance je vždy jejich zaměstnavatel. - Správu pojistného vykonávají orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady) - Zaměstnavatel se nemusí u příslušného FÚ nijak registrovat. (Plátce pojistného je registrován na základě prvního hlášení, pokud je registrován jako plátce k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnost.) Nastavení karty pracovníka - pokud má zaměstnanec víc pracovních poměrů, nastavení se provádí pouze na Nulovém ppv - zatrhněte Políčko Důchodové spoření - implicitně se Vám předvyplní políčko Číslo pojištěnce podle rodného čísla, v případě cizozemce toto číslo upravte podle čísla pro zdravotní pojištění - platnost od nastavte na prvního následujícího měsíce (Poplatník se stává účastníkem důchodového spoření od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíce, ve kterém rozhodnutí FÚ o registraci smlouvy nabylo právní moci.)

2 3, Zpracování mezd zaměstnanců s důchodovým spořením - Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období, tzn. součet měsíčních vyměřovacích základů. Podle 5 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platí pravidlo, že vyměřovací základ pro pojistné období je vždy shodný pro I. Pilíř (důchodové pojištění) a II. Pilíř (důchodové spoření). Sleduje se maximální vyměřovací základ. - Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5% o 3%, která jsou převedena z pojistného na důchodové pojištění (účastníci důchodového spoření mají sazbu pojistného na důchodové spoření o 3 % nižší) o 2%, které si osoba (účastník spoření) přidává z vlastních prostředků - Pojistné na důchodové spoření se vypočte jako součin základu pojistného na důchodové spoření a sazby pojistného na důchodové spoření. - Záloha na pojistné připadající na poplatníka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru Výpočet - Na výplatku byly přidány údaje Důchodové spoření: o Základ uveden základ pojistného o Výše uvedena vypočítaná výše pojistného (5%) o Sraženo uvedena částka, která je zaměstnanci skutečně sražena, automaticky se částka Sraženo vyplní dle částky Výše, zadáním měsíční změny je možné částku Sraženo upravit - Pokud má pracovník více ppv, na další nenulový ppv je uložena pouze částka Základ z tohoto ppv, na hlavní nulový ppv je uložena částka Základ za všechny ppv, z tohoto základu je vypočítána částka Výše, a částka Sraženo

3 nenulový další ppv nulový ppv Korekce výpočtu Korekce výpočtu důchodového spoření je možná pomocí měsíčních změn - Důchodové spoření základ slouží pro korekci vyměřovacího Základ důchodového spoření - Důchodové spoření výše slouží pro korekci částky Výše důchodového spoření - Důchodové spoření sraženo slouží pro korekci částky sraženo, převážně je určeno pro snížení částky o částky přeplatků (ve výpočtu povolena korekce částky Sraženo max. do výše částky Výše)

4 4, Platba důchodového spoření - Plátcem pojistného za zaměstnance je vždy jejich zaměstnavatel. - Správu pojistného vykonávají orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady) - Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné. - Plátce pojistného srazí poplatníkovi zálohu na pojistné v termínu, ve kterém se sráží záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, a to obdobným způsobem jako tuto zálohu na daň. - Záloha na pojistné odváděná plátcem pojistného je součtem záloh připadajících na poplatníky - Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.

5 Nastavení bankovního účtu v číselníku účtů - číslo účtu příslušného finančního úřadu musí být uloženo pod číslem příjemce !!! - Uveďte bankovní účet svého místně příslušného finančního úřadu (viz. tabulka) Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření Název finančního úřadu Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody na Pojistné na důchodové spoření OSVČ plátce zaměstnavatel Finanční úřad pro hlavní město Prahu / /0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj / /0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj / /0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj / /0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj / /0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj / /0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj / /0710 Finanční úřad pro Královehradecký kraj / /0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj / /0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina / /0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj / /0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj / /0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj / /0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj / /0710 Specializovaný finanční úřad -* / Variabilní symbol, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně). - Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149

6 Hromadný příkaz k úhradě - Hromadný příkaz k úhradě byl doplněn o platbu důchodového spoření, celková částka k platbě je dána součtem částek Sraženo ze všech výplatek daného měsíce

7 5, Podání Hlášení k záloze - Plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem - Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení - V následném hlášení plátce pojistného uvede rozdíl oproti poslední známé záloze. - V případě, že plátce pojistného nepodá hlášení v zákonem stanovené lhůtě, má se za to, že tvrdil zálohu ve výši 0 Kč; pokuta za opožděné tvrzení pojistného se neuplatní - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření je možné podat pouze elektronickou formou, a to na portál České daňové správy pod Ministerstvem financí - Na daňovém portálu je možné Hlášení k záloze vyplnit ručně, nebo sem data naplnit hromadně. Pro hromadné naplnění je ve WPAM k dispozici sestava FRD - Dále je ve WPAM k dispozici i sestava v tištěné podobě, např. pro archivaci - Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření není ve WPAM zapracováno. Pokud uživatel potřebuje vykázat Následné hlášení, vyplní ho přímo na portálu České daňové správy Nastavení pro odeslání hlášení k záloze - V uživatelských konstantách vyplňte kód příslušného finančního úřadu - Dále si v uživatelských konstantách zkontrolujte DIČ, adresu a zodpovědnou osobu - V souboru PAMM9999.PTH si zkontrolujte nastavení adresáře pro P2-04, do toho adresáře se bude automaticky ukládat vytvoření soubor hlášení k záloze (např. P2-04=C:\PAM\XML) Vytisknutí Hlášení k záloze - Sestava PAM29000.FRX v menu Srážky pracovníků Důchodové spoření (sestava zobrazuje druhou stranu Hlášení k záloze)

8 Elektronický výstup Hlášení k záloze - Xml dávku hlášení k záloze vytvoříte sestavou PAM29D01.FRD v menu Elektronické dokumenty Důchodové spoření hlášení - Xml dávka se vám automaticky uloží do adresáře určeného v pth souboru, a to pod názvem IČ-RRMM (R.. rok, M..měsíc)

9 Načtení hlášení na český daňový portál Daňový portál naleznete na stránkách ministerstva financí (www.mf.cz) Daňový portál elektronické služby finanční správy české republiky (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces) se Vám zobrazí tato obrazovka: - vyberete Elektronické formuláře: - dále vyberete Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (EPO2) - dále zvolíte Načtení souboru

10 - dále najdeme a vyplníme vytvoření soubor xml dávky a dáme Načíst - pokud kontrola chyb písemností zjistí chyby souboru, bude Vás o nich informovat, a přes tlačítko Úprava ve formuláři je možné chyby opravit

11 - zobrazí se vám opět původní obrazovka, načtené hlášení naleznete pomocí ikon v pravé části obrazovky - zobrazí se vám jednotlivé části Hlášení, které máte možnost opravit, po opravě stisknete Odeslání písemnosti - pokud kontrola chyb písemnosti nevykáže žádnou chybu, zobrazí se následující okno - i zde ještě máte možnost úpravy ve formuláře, opisu k tisku apod. (viz. pravá část menu) - Pokud je vše v pořádku, stisknete Odeslání písemnosti

12 - Následuje elektronický podpis písemnosti - Máte možnost elektronicky podepsat písemnost (vyberete příslušný certifikát), nebo odešlete písemnost bez elektronického podpisu - Poté stisknete tlačítko Podat - Jako poslední se vám zobrazí souhrnné informace o zaslané písemnosti - Pokud jste nezvolili elektronický podpis, aby se jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknou a doručit do 5 dnů na místně příslušný FÚ e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem (tiskopis je dostupný přímo z poslední obrazovky)

13 6, Důchodové spoření v sestavách Důchodové spoření bylo doplněno do sestav výplatek, rekapitulací a mzdového listu. 7, Připravované vývoje - Vyúčtování pojistného na důchodové spoření Ing. Zouharová Veronika

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy?

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Základním prvkem důchodového spoření ve II. pilíři je zavedení elektronické komunikace zaměstnavatelů se správcem pojistného,

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014

KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014 KALKTISK NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 213 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.2.214 Obsah Proč grafický tisk Rychlý start odzkoušení tisku Vlastnosti formuláře účetního dokladu

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více