Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.:"

Transkript

1 Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: 1. Klienti a pracovníci Fokusu-Písek, o.s. si vzájemně vykají a oslovují se křestním jménem, příjmením nebo titulem (výjimky: tykání - např. pracovník se zná s klientem z předešlého období). 2. Dodržují se dohodnuté časy schůzek a v případě nepřítomnosti se pracovník či klient včas omluví. Klienti se na schůzku s pracovníkem předem objednávají. Klient navštěvuje sociálně terapeutickou dílnu pouze v ty dny, na které je přihlášen. Pokud nebude moci v daný den přijít, dá to pracovníkovi včas vědět. V rámci centra denních aktivit se dodržují dohodnuté časy. 3. Tolerují se názory ostatních klientů a pracovníků. Vzájemně jednáme s respektem. 4. Klienti a pracovníci dodržují zásady slušného chování: Neberou věci, které jim nepatří. Nepřicházejí pod vlivem alkoholu ani neužívají alkohol při využívání služby. Nepřicházejí pod vlivem drog ani neužívají drogy při využívání služby. Při využívání služby nenosí u sebe zbraně. Vzájemně se nenapadají ani neohrožují slovně či fyzicky. Nepoužívají vulgární výrazy a nekřičí. Starají se a pečují o zařízení, které je majetkem Fokusu-Písek, o.s., (úmyslně poškozené věci na vlastní náklady opraví nebo uhradí). Nevyužívají službu v době nachlazení. Dodržují zásady osobní hygieny. V případě, že klient opakovaně obtěžuje ostatní klienty a pracovníky např. zápachem a je za to ústně napomínán, má pracovník právo klienta vykázat ze služby. Pracovník zároveň klientovi nabídne pomoc v nácviku hygienických návyků. V případě, že klient odmítne, či se nedodržování hygieny opakuje, s klientem může být rozvázána dohoda o poskytování služby. Zároveň pracovník musí přihlédnout k možnostem klienta hygienu dodržovat. Klienti a pracovníci zachovávají soukromí těch, kteří nejsou přítomni. Klient svévolně nezasahuje do práce druhých. Klient může pomáhat klientovi i pracovníkovi, pokud je o to požádán. 5. Informace, týkající se spolupráce s Fokusem-Písek, o. s. poskytuje pracovník přímé péče třetím osobám výhradně po písemném souhlasu klienta či za přítomnosti dotyčné třetí osoby. Ve výjimečných situacích (ohrožení zdraví, trestný čin apod.) může pracovník podat informace bez souhlasu klienta. Klient dává svůj souhlas podepsáním speciálního formuláře. Třetí osoba může být rodinný příslušník, lékař, terapeut, partner apod. 1

2 6. Pracovníci organizace Fokus-Písek, o. s. v přímé péči vzájemně sdílejí důležité informace o klientech, a to z důvodů zastoupení jiným pracovníkem či v rámci porad a supervizí. 7. Klient nesmí bez souhlasu dotyčného klienta poskytnout jinému klientovi ani nikomu jinému jeho kontaktní údaje. Pracovník neposkytuje klientům kontaktní údaje na ostatní klienty. 8. Klient netelefonuje a nejedná jménem Fokus-Písek, o. s. bez svolení pracovníka. 9. Klient telefonuje ze služebního telefonu Fokusu-Písek, o.s. jen v naléhavých případech, a to pouze se svolením pracovníka a za poplatek (za soukromý hovor) 5 Kč/min. K volání využívá mobilní telefon sociálního pracovníka. Telefonní číslo vytáčí pracovník a hovoru je přítomen. V případě tel. čísel začínajících 900 apod. (speciální čísla se zvýšenou sazbou), má pracovník právo odmítnout poskytnutí volání. 10. Klient a pracovník se kontaktují jen v pracovní době. Při výjimečných situacích se mohou kontaktovat i mimo pracovní dobu. Tyto situace stanovují společně vedoucí sociální práce a ředitel. 11. Klient a pracovník jsou v rámci služby odpovědni za poskytování pravdivých informací. Pokud dochází k opakovanému vědomému lhaní, má pracovník právo použít některou z níže uvedených sankcí. Klient má rovněž právo podat na pracovníka stížnost. 12. Program Fokusu-Písek, o.s. se koná jen za účasti minimálně dvou klientů. 13. Své podněty, které se týkají poskytování služby, mohou klienti sdělovat přímo pracovníkům, nebo vhazovat do schránky, která je uložena ve Strakonicích a v Písku na určeném místě. 14. Vlastnoručně vytvořené výrobky je možné odnést domů po dohodě s pracovníkem, a to za cenu materiálu. Klientům není dovoleno odkupovat si z dílny materiál pro vlastní potřebu. 15. Klient si může zapůjčit v sociálně terapeutické dílně pracovní pomůcky, tato skutečnost se zapíše do výpůjční knihy. Pokud dojde k poničení, musí je klient na vlastní náklady opravit či uhradit. 16. V prostorách, které slouží k využívání služby, se udržuje pořádek. Pracovníci a klienti se přezouvají a podílejí se na úklidu v prostorách Fokusu-Písek, o.s. a jeho okolí. 17. Klient může přijít se svým domácím zvířetem (po předchozí telefonické či osobní domluvě s pracovníkem). Zvíře musí být zdravé, čisté a řádně očkované. Klient odpovídá za chování a případné škody způsobené zvířetem. 2

3 18. Klienti a pracovníci kouří pouze venku (ve Strakonicích u zadního vchodu, v Písku u předního vchodu). 19. Ve Fokusu-Písek, o.s. si mohou klienti uvařit kávu, nebo čaj za poplatek (čaj či káva za 5 Kč, šťáva za 2 Kč, sušenka za 5 Kč). Nejpozději před svým odchodem si po sobě každý umyje a uklidí použité nádobí. 20. V průběhu terapie klienti a pracovníci nesvačí, k tomu jsou vyhrazené přestávky. 21. Při některých aktivitách jsou klienti povinni používat ochranné pomůcky. 22. Klienti používají hmotné zařízení (počítač, tiskárna, kopírka, telefon, televize, dvd přehrávač šicí stroj, keramická pec, ruční mixér, trouba, tkalcovský stav, apod.) jen se souhlasem pracovníka. 23. Klienti se nezdržují v kanceláři. 24. Klientský PC je možno používat každý den po dohodě s pracovníkem. 25. Po dohodě s odpovědným pracovníkem lze používat pračku za poplatek 30 Kč za jedno praní (dle Pravidel pro využití pračky umístěna na nástěnce v koupelně). 26. Lze si půjčovat knížky (dle Pravidel pro půjčování knížek - umístěna na nástěnce v knihovně). 27. Pracovník nikdy nepůjčuje klientovi peníze. Při využívání služby platí klient veškeré poplatky (káva, čaj, sušenky, vstupné, jízdné, telefon apod.) ihned. 28. Organizace Fokus-Písek, o.s. nesouhlasí, aby při využívání služby docházelo k vzájemnému půjčování peněz, cigaret apod. mezi klienty. Pokud si přesto mezi sebou klienti půjčují, pracovník neřeší případné spory. 29. Klienti si za své věci, které odloží v prostorách Fokusu-Písek, o.s. jinam než na určené místo, odpovídají sami. 30. Pokud klient svým nevhodným chováním (žebrání, hlučné chování apod.) poškozuje dobré jméno Fokusu-Písek, o. s., má pracovník právo využít některou ze sankcí. 31. Podle trestního zákona nejsou pracovníci Fokusu-Písek, o.s. zbaveni ohlašovací povinnosti. Každý má povinnost nahlásit trestný čin, o kterém se dozvěděl nebo jehož byl svědkem. 3

4 32. Při výjimečných situacích, ke kterým může dojít i mimo dobu využívání služby, a které následně ovlivňují využívání služby, např. pronásledování, násilný trestný čin apod., může organizace postupovat podle rozhodnutí vedoucí sociální práce a ředitele. 33. Pravidla vzájemného soužití v rámci Sociální rehabilitace jsou závazná pro klienty, ale i pro rodinné příslušníky, partnery, přátele apod., pokud tito využívají služby Fokusu- Písek, o.s. 4

5 V případě porušení výše uvedených pravidel, se uplatní některá z těchto sankcí: ústní napomenutí okamžité vykázání písemné napomenutí písemné napomenutí a zákaz využívání služby na 1 týden zákaz využívání služby na jeden měsíc zákaz využívání služby na půl roku zákaz využívání služby na 1 rok zákaz využívání služby do odvolání ukončení spolupráce Nedodržování pravidel je konzultováno s pracovníky v přímé péči, s vedoucí sociální práce a s vedením organizace. O porušení je vyhotoven pracovníkem písemný záznam, který je klientovi oznámen a vložen do osobní složky. Při rozhodování o způsobu sankce je vždy přihlédnuto k závažnosti porušení pravidla, popřípadě jeho opakování. Při porušení pravidel pracovníkem se postupuje dle dokumentu Vnitřních pravidel organizace. Tato pravidla jsou součástí Dohody o poskytování služeb. V dne. Podpis klienta Podpis klíčového pracovníka. Podpis opatrovníka, je-li ustanoven 5

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel)

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, spolek; Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 195, e-mail: spi@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA pro poskytování služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Část: 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více