OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU Časopis pro uživatele programů ZEIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS"

Transkript

1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce Výše cestovních náhrad v roce Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní pojištění 7 Účetnictví - zákon o účetnictví 7 Zákon o DPH 9 - přenesení daňové povinnosti 13 - postup v programu Finance 33 Novela zákona o dani z nemovitostí 35 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, Blatná Tel , fax , PROFEX AM, spol. s r.o., 2012, vyšlo 12. února 2012

2 DAŇOVÉ NOVINKY 2012 ing. Jiří Pavel, daňový poradce, auditor DAŇ Z PŘÍJMŮ Zákon o daních z příjmů byl novelizován s účinností od zákony č.346/2010 Sb., č.329/2011 Sb, č.353/2011 Sb., č.355/2011 Sb., č.370/2011 Sb., č.420/2011 Sb., č.458/2011 Sb., č.466/2011 Sb., č.470/2011 Sb. Nejrozsáhlejší úprava byla provedena v souvislosti s novelou zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev zákonem č.355/2011 Sb. tyto změny nejsou předmětem tohoto článku. Nejdůležitější změny platné od : 346/2010 Sb. Vrácení částky základní slevy na dani u fyzických osob na částku Kč ročně = 2070 Kč měsíčně ( Kč = 1970 Kč měsíčně byla zrušena tzv. povodňová daň). 370/2011 Sb. Daňové zvýhodnění na dítě se zvyšuje z Kč ročně (967 Kč měsíčně) na Kč ročně (1117 Kč měsíčně). Maximální výše ročního daňového bonusu se zvyšuje z Kč na Kč. Maximální výše měsíčního daňového bonusu se zvyšuje z Kč na Kč. Jedná se o kompenzaci zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14%. 420/2011 Sb. 25 odst.1 Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména: písm. f) penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v 24 odst. 2 písm. zi), přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu (zákon č.418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). Příklad: Soud může odsouzené právnické osobě jako doplňkový trest k udělenému trestu nařídit, aby odsuzující rozsudek zveřejnila ve veřejných sdělovacích prostředcích. Náklady na toto zveřejnění jsou daňově neuznatelné. 470/2011 Sb. 25 odst.1 Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména písm.d) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce. Na základě plného zpojistnění ZP a SP odměn členů statutárních orgánů byla zrušena jejich daňová neuznatelnost. 458/2011 Sb. bylo zrušeno osvobození příjmů u provozovatelů loterií a podobných her. 355/2011 Sb. byly korigovány chyby předchozích novel zákona a tím byly pravděpodobně dořešeny problémy s odpisem nesouzených pohledávek vyšších než 200 tis. Kč a pohledávek méně než 6M po splatnosti. Touto poslední úpravou bylo zcela zamezeno odpisu promlčených pohledávek. Z důvodové zprávy k novele zákona:

3 Navrhovaná úprava nemění zásady zahrnování hodnoty pohledávek do základu daně z příjmů. Návrh přitom plně respektuje záměr schválený zákonem č. 346/2010 Sb., který odstraňuje tvrdost zákona v případech, kdy u pohledávky objektivně neuplynulo více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti nebo se jednalo o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než Kč, která nebyla předmětem soudního, rozhodčího nebo správního řízení, a proto nebylo možné v zákonem vymezených případech uplatnit její odpis a snížit tak základ daně z příjmů. Výslovné uvedení textu, že odpis pohledávek se týká pouze pohledávek, ke kterým lze uplatňovat opravné položky, odstraňuje jakékoliv pochybnosti o nepřípustnosti daňového odpisu účetní hodnoty právně sporných či promlčených pohledávek, kde správce daně není schopen realizovat v dané souvislosti nezbytnou podmínku zahrnutou dlouhodobě v dané právní úpravě k pohledávce jednoznačně definovat věcně a hodnotově odpovídající závazek. Systém daňového řešení pohledávek věřitele je vázán na nutnost dodanit prospěch dlužníka vzniklý v souvislosti s neuhrazenou hodnotou jeho závazku ve vztahu k věřiteli. Není proto možné na vrub zdrojů veřejných rozpočtů daňově řešit pohledávky, kde nelze daňově vypořádat závazek dlužníka. Současně návrh zvýrazňuje nemožnost daňového odpisu pohledávek ze smluvních pokut a pohledávek z dividendových příjmů, které nikdy neovlivnily obecný základ daně z příjmů a které až do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010 nebylo možné v základu daně z příjmů uplatnit. I nadále platí, že pohledávky za dlužníkem v úpadku, které byly v průběhu insolvenčního řízení právně či hodnotově zpochybněny nebo byly z insolvenčního řízení vyloučeny, nelze podle tohoto ustanovení daňově účinně odepsat, neboť nebyla nesporně doložena jejich existence nebo jejich hodnota. Uvedená úprava se týká také poplatníků, kteří se zúčastní přeměn společností, a to zejména právních nástupců zanikajících společností při přeměně. Nové znění 24 odst.2 písm. y) (škrtnutý text byl nahrazen textem podtrženým): Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti, a to za předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a zároveň se nejedná o pohledávku nabytou bezúplatně nebo o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami že lze současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení, za dlužníkem 1. u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty, 2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení, 3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, 4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou ( 23 odst. 7), 5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby. 6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce. Obdobně to platí pro pohledávku, nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona ZÁVĚR: Při daňovém odpisu pohledávek je nutné kromě splnění písmenkových podmínek 24/2y ZDP kontrolovat také to, zda odpisované pohledávky splňují podmínky uvedené v 1. větě 24 odst.2 písm. y). Proto musí odpisovaná pohledávka vyhovět i ustanovení 2 a 3 zákona o rezervách (obecné podmínky pro tvorbu OP) a současně i některému z ustanovení 8 nebo 8a nebo 8c zákona o rezervách. Pokud jsou splněny podmínky výše uvedených bodů 1 až 6, daňově odepsat například LZE - 2 -

4 o pohledávku, ke které lze k datu odpisu tvořit opravnou položku podle zákona o rezervách o pohledávku, ke které nelze tvořit OP podle ZoR jen proto, že je po splatnosti méně než 6 měsíců o pohledávku, ke které nelze tvořit OP podle ZoR jen proto, že měla ke dni vzniku jmenovitou hodnotu větší než Kč a není souzená NELZE o pohledávky promlčené o právně sporné pohledávky o pohledávky, o kterých nebylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech zahrnutých do základu daně - pohledávky z titulu smluvních pokut, z dividendových příjmů, z uhrazených záloh. Pokyn D-300 byl nahrazen pokynem GFŘ D-6. Tento pokyn je účinný již pro zdaňovací období započaté v roce DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE V ROCE 2012 Od ledna 2012 se zvyšuje rozsah práce a současně se zavádí zpojistnění dohod o provedení práce zdravotním a sociálním pojištěním. Novela zákoníku práce uzavírání dohod o provedení práce nijak neomezuje. Nadále mohou být sjednány na konkrétní úkol nebo na jakoukoliv opakující se činnost. Až do konce roku byla DPP nejjednodušším a finančně nejvýhodnějším pracovněprávním vztahem. Od roku 2012 se však situace výrazně mění. Náležitosti dohody o provedení práce Dohodu o provedení práce upravuje 75 a následující zákoníku práce. Dohoda musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. V dohodě je nutné sjednat: Dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá, to znamená konkrétní datum od do, nebo sjednání na dobu neurčitou. Předmět dohody o PP = sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány. Rozsah práce = vymezení pracovního úkolu nebo prací, které budou vykonávány, v hodinách. Od roku 2012 maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody o provedení práce pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Lze uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 300 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Celkový rozsah všech DPP jednoho zaměstnance nesmí překročit u jednoho zaměstnavatele 300 hodin v kalendářním roce. Každý člověk tedy může uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich Odměnu, která nesmí být nižší než minimální mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak. Ukončení dohody o provedení práce Zákoník práce neupravuje zákonnou možnost ukončení dohody o provedení práce před dosažením sjednaného rozsahu práce. Jedinou možností je proto dohoda obou účastníků. Od

5 borníci doporučují předem v dohodě sjednat způsob jejího předčasného ukončení (způsob, výpověď z určitých důvodů nebo i bez uvedení důvodů, nárok na náhradu škody v případě porušení podmínek). Důvodem může být včasné neprovedení sjednaného úkolu, nevytvoření podmínek pro práci zaměstnavatelem atd. Odstoupení od smlouvy má být učiněno písemně a doručeno druhému účastníkovi. Zpojistnění dohod o provedení práce od Odvody zdravotního a sociálního pojištění se týkají až dohod s úhrnnou měsíční odměnou vyšší než Kč. Musí se jednat o skutečně zúčtovanou odměnu, ne sjednanou nebo předpokládanou. Zaměstnanci jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění jen za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč a to jen v těch kalendářních měsících, do nichž jim byla po dobu trvání dohody účtována odměna v částce vyšší než Kč. Do této částky se započítávají všechny DPP u téhož zaměstnavatele. Tato úprava vyplývá z nového 7a zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Zaměstnance s příjmem vyšším než Kč je nutné registrovat na ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. I z dohod uzavřených před bude v případě dosažení odměny vyšší než korun odvedeno v roce 2012 sociální a zdravotní pojištění. V případě dohod o provedení práce uzavřených k , u nichž bude činnost vykonávaná i nadále, se považuje za den nástupu Dohody a neschopenka zaměstnance Osoby činné na dohody o provedení práce s odměnou vyšší korun měsíčně budou účastny nemocenského pojištění. V případě nemoci jim náleží dávky nemocenské a za splnění určitých podmínek i peněžitá pomoc v mateřství. Ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství jim stejně jako u dohod o pracovní činnosti nenáleží. Zaměstnavatel je povinen v případě nemoci platit náhradu odměny (v souvislosti s dohodami hovoříme o náhradě odměny, ne o náhradě mzdy). K tomu je třeba mít předchozí rozvržení směn. Je vhodné zahrnout rozvržení směn pro účely náhrady odměny jako součást sjednané dohody o provedení práce. Pokud nelze předem určit přesný harmonogram, doporučuje se takzvané fiktivní rozvržení směn. Maximální délka směny smí činit (stejně jako u ostatních zaměstnanců) max. 12 hodin denně. Další povinnosti spojené s dohodami o provedení práce Protože budou zaměstnanci na dohodu o provedení práce s odměnou vyšší než korun účastni důchodového pojištění, povede jim zaměstnavatel evidenční list důchodového pojištění. Při ukončení dohody vystaví potvrzení o zaměstnání = zápočtový list. V něm povinně dle 313 zákoníku práce uvede, o jaký pracovní poměr se jednalo. Dále uvede druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a údaj, zda byly ze mzdy prováděny srážky (v čí prospěch, výši pohledávky, výši dosud sražených pohledávek a pořadí srážek). Na žádost zaměstnance doplní i výši průměrného výdělku a důvod skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel bude rovněž potvrzovat údaje potřebné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Zdanění a odvody z dohody o provedení práce Z dohody o provedení práce do Kč měsíčně se neodvádí sociální ani zdravotní pojistné. V případě, že má pracovník sjednánu pouze dohodu o provedení práce a nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát, je povinen se zaregistrovat a platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. Osobám bez podepsaného Prohlášení k dani se odměna z dohody o provedení práce do 5000 Kč měsíčně zdaňuje jako dosud 15% srážkovou daní. Hrubá mzda je rovna základu daně a pojistné se ke mzdě nepřipočítává. Např. z odměny ve výši 5000 Kč je sražena konečná srážková daň ve výši 750 Kč. Zaměstnanci bude po zdanění vyplaceno 4250 Kč

6 Při překročení částky 5000 Kč nebo podpisu Prohlášení k dani je odvedena zálohová daň. Podepsaným daňovým prohlášením si může zaměstnanec uplatnit slevy na dani, případně daňové zvýhodnění. Samozřejmě za podmínky, že nemá ve stejném období podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele. Jiné je to v případě zúčtované odměny korun a vyšší. Zde již nastupují odvody sociálního a zdravotního jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele. Daň je nutné počítat ze superhrubé mzdy, tj. mzdy zvýšené o odvody sociálního a zdravotního pojistného. Vyhláška č.375/2011 Sb. výše cestovních náhrad v roce 2012 Od platí nová vyhláška pro cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců. V roce 2012 ji budou používat i podnikatelé fyzické osoby, protože průměrná cena PHM již není vyhlašována. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle 157 odst. 4 zákoníku práce činí u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč (2011 3,70 Kč). Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 64 Kč až 76 Kč ( Kč až 74 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 96 Kč až 116 Kč ( Kč až 114 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 151 Kč až 181 Kč ( Kč až 178 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí u benzinu automobilového 91 oktanů již není vyhlášena ( ,40 Kč), 34,90 Kč ( ,60 Kč) u benzinu automobilového 95 oktanů, 36,80 Kč ( ,40 Kč) u benzinu automobilového 98 oktanů, 34,70 Kč ( ,80 Kč) u motorové nafty. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ K 1. lednu 2012 je zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, novelizován zákony č. 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 470/2011 Sb., 362/2009 Sb. Rozšíření okruhu pojištěných osob Nejzásadnější věcnou změnou, kterou přináší novela zákona o nemocenském pojištění, je rozšíření okruhu pojištěných osob. Okruh nemocensky pojištěných osob se rozšiřuje o další výdělečně činné osoby, které dosud byly účastny pouze důchodového pojištění: společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu.

7 členové kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů (např. členové představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, členové výboru společenství vlastníků jednotek). likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku. Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro tyto osoby stejné jako pro ostatní zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň Kč. Pokud mají sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednán vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši Kč. Tyto změny dále znamenají, že z příjmů výše uvedených pojištěných osob se bude odvádět pojistné na sociální zabezpečení (tj. pojistné na nemocenské i důchodové pojištění). Jsou-li tyto osoby v uvedené funkci činné již v roce 2011 a v činnosti pokračují dále i v roce 2012, vzniká jim účast na pojištění při splnění stanovených podmínek od Zaměstnavatel je pak povinen podat oznámení o jejich nástupu do zaměstnání do Toto oznámení však zaměstnavatel nepodává, pokud jej již podal z důvodu účasti na důchodovém pojištění před Pokud jsou tyto osoby zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne účast na nemocenském pojištění (dosáhnou příjmu aspoň ve výši Kč), a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Dohody o provedení práce Od je při splnění stanovených podmínek pojištěnou činností i práce na základě dohody o provedení práce. Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě DPP, jsou od účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než Kč. Účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť. Pokud odměna zaměstnance na DPP v jednom kalendářním měsíci přesáhla Kč, je zaměstnavatel povinen zaplatit a odvést pojistné na sociální zabezpečení. Zaměstnanec, který vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP, je účasten nemocenského pojištění, pokud součet jeho příjmů z těchto dohod přesáhne v kalendářním měsíci Kč. OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2012 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2011). OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2010, minimálně však Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2011 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2011, minimálně však Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 stanovena dle daňového základu roku 2010, minimálně však 723 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2011 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2011, minimálně se bude jednat o 735 Kč. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude v roce 2012 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2012 nebo pokud její daňový základ byl v roce 2011 alespoň Kč. Tato - 6 -

8 částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce V roce 2012 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši Kč. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2012 bude minimální roční vyměřovací základ činit Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak Kč ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ K 1. lednu 2012 jsou novelizovány zákony č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Dochází k podobným změnám jako u pojistného na sociální zabezpečení. Dohody o provedení práce jsou zpojistněny obdobným způsobem jako u SP. Obdobně je zpojistněn i nový okruh osob, které byly vyjmenovány u sociálního pojištění. Jedná se nově o osoby vyjmenované v 5 písm. a), body 16 až 20 zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2012 je tudíž ,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce Kč. Zálohu ve výši Kč musí poprvé za leden 2012 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy nižší než Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2012 částka Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2012 tedy bude činit Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude Kč a maximální měsíční záloha na pojistné je stanovena na Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok Maximální vyměřovací základ pro rok 2012 ve výši Kč platí i pro zaměstnance. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem Od se stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem (stejně jako v roce 2011) ve výši Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2012 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč. ÚČETNICTVÍ Zákon o účetnictví Zákon č.563/1991 Sb. byl novelizován zákonem č. 375/2011 Sb. Novela přinesla změny v souvislosti s novelou zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Změny se týkají především vymezení účetního období.

9 Vyhláška č. 500/2002 Sb. Byla novelizována vyhláškou č. 413/2011 Sb. Přehled změn platných od : Ocenění majetku a závazků, okamžik účtování, účetní úpravy při přeměnách společností Nový odst.(6) v 11: Položka rozvahy "C.III.6. Stát - daňové pohledávky" obsahuje zejména pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh. Pokud účetní jednotka podle 16 odst. 3 zaúčtuje rezervu na daň z příjmů, nevykáže položku "C.III.6. Stát - daňové pohledávky" v celkové výši, ale sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Účetní jednotka popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce. 16 odst.(3) Účetní jednotka uvede položku "B.I.3. Rezerva na daň z příjmů" ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud jsou tyto zálohy vyšší nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka položku "B.I.3. Rezerva na daň z příjmů" neuvede. Příklad: Účetní jednotka platila v roce 2011 čtvrtletní zálohy na daň z příjmů a ve výši Kč. Celkem zaplatila Kč a tyto zálohy zúčtovala na 341/221. Za rok 2011 jí vznikne daňová povinnost ve výši Kč. 1) Daňové přiznání stihne zpracovat před definitivním uzavřením účetních knih roku Proto může před účetní závěrkou zaúčtovat daňovou povinnost účetním zápisem 591/341. Zůstatek účtu 341 k rozvahovému dni je = Kč na straně MD (pohledávka za FÚ z titulu přeplacených záloh). Zůstatek ve výši 20 je v rozvaze vykázán v aktivech na ř. C.III.6. 2) Daňové přiznání nestihne zpracovat před definitivním uzavřením účetních knih roku Proto nemůže před účetní závěrkou zaúčtovat daňovou povinnost přesně, ale pouze odhadem prostřednictvím rezervy na daň z příjmů. Tato rezerva se účtuje podle 16 odst.3 vyhlášky č.500/2002 Sb. účetním zápisem 591/459. Zůstatek účtu 341 k rozvahovému dni je MD a účtu 459 DAL Kč. Tyto zůstatky jsou v rozvaze vykázány: zaplacené zálohy ve výši 120 v aktivech na ř. C.III.6 stát daňové pohledávky. rezerva na daň z příjmu ve výši 100 v pasivech na ř. B.I.3 rezerva na daň z příjmů Protože není důvod vykazovat daňové pohledávky vůči státu podle toho, zda jste stihli daň spočítat přesně nebo pouze odhadem, od roku 2012 se daňová pohledávka vykazovaná v aktivech na ř. C.III.6 stát daňové pohledávky sníží o předpokládanou daň až do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Svůj postup jste povinni popsat v příloze v účetní závěrce. V roce 2012 bude vypadat příklad 2) takto: 2) Daňové přiznání nestihnete zpracovat před definitivním uzavřením účetních knih roku Proto nemůžete před účetní závěrkou zaúčtovat daňovou povinnost přesně, ale pouze odhadem prostřednictvím rezervy na daň z příjmů. Tato rezerva se účtuje podle 16 odst.3 vyhlášky č.500/2002 Sb. účetním zápisem 591/459. Zůstatek účtu 341 k rozvahovému dni je MD a účtu 459 DAL Kč. Tyto zůstatky je v rozvaze vykázány: zaplacené zálohy ve výši 120, snížené o hodnotu rezerva na daň z příjmu ve výši 100 v aktivech na ř. C.III.6 stát daňové pohledávky. Bude zde vykázána částka 20. Účinnost až od !!! Nový řádek v pasivech rozvahy: Položka "A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let" obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně ve výši rovnající se její části při prvním účtování o ní. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka popíše použití položky "A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let" v příloze v účetní závěrce."

10 - 9 - Zákon o DPH Rozhodnutí GFŘ o závazném posouzení správnosti zařazení zboží do sazeb DPH - vstupní suroviny pro bioplynovou stanici - viz příloha. Novela zákona o DPH 2012 Novela pro rok 2012 byla publikována ve Sbírce zákonů pod č.370/2011 Sb. Základní změnou je změna sazeb DPH, dále obsahuje drobná zpřesnění stávajícího zákona. Účinnost je od , část novely od Účinnost od : Základní sazba daně: 20% Snížená sazba daně: 14% Drobná legislativně-technická upřesnění a potvrzení stávajících výkladů GFŘ Účinnost od : Sazba daně 47/1: 17,5% Novela byla přijata bez jakýchkoliv výjimek (původně se diskutovalo o výjimkách pro knihy, léky ). Pokud nebude novela následně ještě změněna, budeme pravděpodobně společně s Dánskem od roku 2013 jediné dvě země v EU s jednotnou sazbou daně. Přestože je novela přijata, nadále se diskutuje o výši sjednocené sazby daně a objevují se úvahy změně sazby na 19% či 20%. Navazující změny: vypuštění 47 odst.3 až 9 zrušení 47a (závazné posouzení sazby DPH) zrušení 48 (bytová výstavba) zrušení 48a (stavby pro sociální bydlení) zrušení přílohy č.1 (seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně) zrušení přílohy č.2 (seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně) drobné legislativně-technické změny ROK 2012 Uplatnění původní sazby plynoucí přímo z jednotlivých ustanovení zákona Podle 42 odst. 4, 43 odst. 3, 44 odst. 9 se uplatní původní sazba daně v případech oprav základu daně a daně, oprav výše daně a oprav výše daně za dlužníky v insolvenci pokud opravované plnění bylo uskutečněno před Přechodná ustanovení 2012: BOD 1. PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Příklad DUZP , datum vystavení dokladu , uplatní se snížená sazba daně platná v roce %.

11 BOD 3. Dodání tepla nebo chladu, vody, odvádění a čištěním odpadních vod plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2012 je oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2012 a samostatně za období od 1. ledna 2012 na základě odečtu z měřících zařízení k 31. prosinci 2011 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřících zařízení proveden až po tomto dni. u spotřeby za období před 1. lednem 2012 plátce může uplatnit sníženou sazbu daně 10% u spotřeby za období od 1. ledna 2012 plátce uplatní sazbu daně 14% zaplacené zálohy se odečtou proti spotřebě příslušného roku. Příklad Zúčtovací období tepla od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 DUZP je podle 21 odst. 6 písm. b) ZDPH ke dni odečtu příp. ke dni zjištění skutečné spotřeby, tj. po , sazba by podle 47 odst. 2 měla být 14 % ALE PODLE BODU 3. PŘECH. UST. JE MOŽNO odečtem k nebo propočtem zjistit spotřebu tepla zvlášť za období až a zvlášť za období až a u spotřeby 2011 uplatnit sníženou sazbu daně 10 % u spotřeby 2012 uplatnit sníženou sazbu daně 14 % Plátce je oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Příklad Zúčtovací období vody od 1. ledna 2011 do 31. prosince DUZP je podle 21 odst. 6 písm. b) ZDPH ke dni odečtu příp. ke dni zjištění skutečné spotřeby, tj. obvykle po 31. prosinci 2011 (většinou se skutečná spotřeba zjistí mnohem později než stav měřidla), sazba by proto podle 47 odst. 2 měla být 14 % ALE PODLE BODU 3. PŘECH. UST. JE MOŽNO uplatnit sazbu 10%, protože ke spotřebě vody došlo výhradně v roce 2011 V případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že obdobně se zachází i s doplatkem, pokud se tento vztahuje k oběma obdobím. Rozdělí se na část vztahující se k r a na část vztahující se k roku 2012, u doplatku 2011 se uplatní 10%, u doplatku r se uplatní 14%. BOD 6. Zúčtování záloh přijatých před Vznikla-li plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle 37 odst. 1 nebo 2 (zdola nebo shora), sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle 37 odst. 3 (rozdíl mezi celkovou cenou za plnění a přijatými úplatami bez daně). Příklad sjednaná celková cena plnění 200 Kč bez DPH záloha přijatá v prosinci 2011 ve výši 100 Kč + 10 Kč DPH DUZP v lednu 2012 vyúčtován doplatek 100 Kč + 14 Kč DPH

12 PŘEPLATEK ZÁLOH v prosinci přijatá záloha ve výši Kč, v lednu se vrací přeplatek v celkové výši 110 Kč, jaká sazba se uplatní při vypořádání tohoto přeplatku? BOD 10. Zálohy přijaté před na plnění s přenesenou daňovou povinností po (stavební nebo montážní práce CZ-CPA 41 až 43) Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle 92e a vznikla mu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle 36 odst. 1 zákona (celková cena za plnění) a souhrnem základů daně podle 36 odst. 2 (částka přijatých záloh bez DPH). Legislativně-technické změny 2012 Vymezení dlouhodobého majetku 4 odst. 3 písm. d), e) DEFINICE DLOUHODOBÉHO MAJETKU: 4 odst.3 písm.d) dlouhodobým majetkem je obchodní majetek, který je 1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, 2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo 3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, 4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů. e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnocení se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, Opravy základu a výše daně 42 odst. 4 uplatní se: sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění pro přepočet cizí měny na českou měnu kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění v případě opravy základu daně a výše daně podle 42 odst. 1 písm. b) (při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle 45 odst. 2, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy použitelné pokud se jedním dokladem opravuje více plnění najednou např. obratové bonusy) Náležitosti opravného daňového dokladu 45 odst.1 Místo odkazu na náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu jsou náležitosti přesně vyjmenovány: obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

13 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, evidenční číslo původního daňového dokladu, evidenční číslo opravného daňového dokladu, důvod opravy, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, rozdíl mezi opravenou a původní daní, rozdíl mezi opravenou a původní úplatou Náležitosti opravného daňového dokladu 45 odst.2 V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění. Podmínky pro uplatnění odpočtu nový 73 odst. 1 písm. e) prokázání nároku Týká se 13 odst. 4 písm. b) - uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle 72 odst. 6. Pouze v částečné výši. Při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle 13 odst. 4 písm. b) je plátce povinen daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem od roku 2012 byla zrušena druhá věta v 73 odst. 5 (povinné náležitosti) Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem. Tento postup nelze uplatnit, pokud chybějícími náležitostmi jsou údaje rozhodné pro výpočet daně nebo daňové identifikační číslo. Poměrný koeficient - 75 Korekce odpočtu na konci roku - 75 odst. 4 (2. věta) původní úprava: Po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši,.. nová úprava: Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. Korekce se provede v roce uplatnění odpočtu, nikoli v roce DUZP Úprava odpočtu TZ odst. 3 Opravné období je desetileté i u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor

14 V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle 78 odst. 3 a 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (bod 9. přechodných ustanovení) Úprava odpočtu při prodeji majetku nový 78d úprava odpočtu se provede obdobně, jako je uvedeno v 78 až 78c, ale s tím rozdílem, že se provede jednorázově za všechny roky zbývající do konce opravného období částka úpravy se vynásobí počtem let zbývajících do konce opravného období, započítá se i rok, v němž je úprava odpočtu prováděna úpravě podléhá i rok, v němž byl uplatněn odpočet (tj. první rok opravného období) při prodeji dlouhodobého majetku, u něhož byl uplatněn odpočet v poměrné výši, zdaní se celá prodejní cena (tj. dani podléhá i prodej té části majetku, která byla použita pro neekonomickou činnost) Ručení za daň 109 odst. 2 (2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko. Režim přenesení daňové povinnosti tzv. tuzemský reverse charge 92a Do platil tento režim pouze při dodání zlata a v praxi jsme se s ním téměř nesetkávali až novelou zákona č.47/2001 Sb. byl tento režim rozšířen o další položky a od do se uplatňoval u následujících plnění: 92b dodání zlata 92c dodání zboží podle přílohy č.5 v zásadě se jedná o dodání odpadů a šrotu: Příloha č.5: Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti Číselný kód Název zboží Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli 2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny 3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich 4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) 6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání Skleněné střepy a jiné skleněné odpady 7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů 7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech Měděný odpad a šrot Niklový odpad a šrot

15 Hliníkový odpad a šrot Olověný odpad a šrot Zinkový odpad a šrot Cínový odpad a šrot Odpad a šrot z wolframu Odpad a šrot z molybdenu Odpad a šrot z tantalu Odpad a šrot z hořčíku Odpad a šrot z kobaltu ex Odpad a šrot z bismutu Odpad a šrot z kadmia Odpad a šrot z titanu Odpad a šrot ze zirkonia Odpad a šrot z antimonu Odpad a šrot z manganu Odpad a šrot z berylia Odpad a šrot z chromu Odpad a šrot z thallia Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania Odpad a šrot z cermetů Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory. Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu Je-li před číselným kódem Harmonizovaného systému uvedeno ex, vztahuje se příloha na zboží označené současně číselným kódem Harmonizovaného systému a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy 92d obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů platí do Podle důvodové zprávy k novele zákona byly důvody k zavedení této úpravy následující: V ustanovení 92a jsou z důvodu zabránění daňovým únikům zaváděna nová pravidla pro použití režimu pro přenesení daňové povinnosti. Hlavní smysl spočívá v tom, že odběrateli vzniká podle 72 nárok na odpočet daně okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Odběratel tak není oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, pokud daň nepřiznal. V roce 2011 jste se v praxi setkali téměř výhradně pouze s dodávkami odpadů a šrotu. Od novelou zákona č.47/2001 Sb., ale s odloženou účinností až od byl tento režim rozšířen o další položku - 92e. Od se uplatňuje režim tuzemského přenesení daňové povinnosti u následujících plnění: 92b dodání zlata 92c dodání zboží podle přílohy č. 5 v zásadě se jedná o dodání odpadů a šrotu. 92d obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů platí do e poskytnutí stavebních nebo montážních prací CZ-CPA 41 až 43 Obecné podmínky uplatňování tuzemského přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění: PRINCIP: U běžně používaného principu uplatňování DPH má povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění poskytovatel plnění (ten plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil). V režimu přenesení daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na vý

16 stupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Tento plátce tedy současně odvádí z tohoto plnění daň na výstupu (a to vždy) a současně uplatňuje nárok na odpočet této daně na vstupu (pouze pokud mu nárok na tento odpočet vznikne). KDY SE POUŽÍVÁ: Tuzemský režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění je zásadně uplatňován jen při plněních poskytnutých plátcem DPH jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (pokud místo plnění je v ČR). Musí tedy být splněny všechny následující podmínky současně: dodavatel je plátce odběratel je plátce místo plnění je v ČR odběratel použije plnění pro svou ekonomickou činnost Platí, že v takovém případě mají povinnost použít daný režim plátce, který poskytl plnění i plátce, který je příjemcem plnění. Pokud má dodavatel povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti, ale nepoužije jej, nemá odběratel nárok na odpočet daně na vstupu. Příklady: 1) V praxi zcela běžný postup: Společnost AUTOSERVIS s.r.o., plátce DPH dodá nepoužitelné baterie fyzické osobě Václavu P. podnikateli v oblasti odpadů, který je také plátcem DPH. Za dodávku si dohodli cenu bez DPH ve výši 100. V příloze č.5 je uvedena položka: Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory Proto nebude DPH na výstupu odvádět dodavatel, ale daňová povinnost přechází na příjemce plnění FO Václava P. Dodavatel dodá za cenu 100 = bez DPH. Odběratel odvede na výstupu DPH ve výši 20 a současně nárokuje na vstupu daň ve stejné výši (pokud mu na odpočet vznikne nárok) Tím je zajištěno, že se nemůže stát, že dodavatel sice DPH na výstupu přizná, ale do státního rozpočtu žádnou daň nezaplatí a současně státní rozpočet DPH na vstupu vyplatí odběrateli jako odpočet daně na vstupu. Pokud příjemce plnění na výstupu nepřizná, nemá nárok na odpočet. 2) V praxi zcela výjimečný postup: Společnost AUTOSERVIS s.r.o., plátce DPH dodá nepoužitelné kovové trubky fyzické osobě Václavu P. podnikateli v oblasti odpadů, který je také plátcem DPH. Za dodávku si dohodli cenu bez DPH ve výši 100. V příloze č.5 je uvedena položka: 7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech Panu podnikateli Václavu P. se ale zdá, že trubky může využít lépe než jako kovový odpad, protože staví plot okolo svého soukromého rodinného domu a trubky se mu na něj zrovna hodí. Jeho povinností je, oznámit dodavateli, že použije dodaný odpad pro svou soukromou potřebu. V tomto případě nejsou splněny podmínky pro použití přenesení daňové povinnosti a dodavatel odvede DPH na výstupu, daňová povinnost nepřechází na příjemce plnění FO Václava P. Dodavatel dodá za cenu % DPH. Odběratel nemá nárok na odpočet daně na vstupu, protože použil trubky pro svou soukromou potřebu 3) V praxi běžný postup v roce 2012: Společnost STAVBY a.s., plátce DPH dodává stavebně montážní práce zařazené v kódu CZ-CPA 43 občanovi, který si staví rodinný domek. Za dodávku stavebních prací si dohodli cenu bez DPH ve výši 1 mil Kč

17 Stavební a montážní práce jsou sice uvedeny v 92e, ale příjemce plnění není plátcem DPH, proto bude DPH na výstupu odvádět dodavatel. Dodavatel dodá za cenu 1 mil Kč + 14% DPH (jedná se o rodinný dům s podlahovou plochou do 350 m 2 podle 48a, odst.6). 4) V praxi běžný postup v roce 2012: Společnost STAVBY a.s., plátce DPH dodává stavebně montážní práce zařazené v kódu CZ-CPA 43 společnosti REALITY s.r.o., také plátci DPH. Za dodávku stavebních prací si dohodli cenu bez DPH ve výši 1 mil Kč. Stavební a montážní práce jsou uvedeny v 92e, proto nebude DPH na výstupu odvádět dodavatel, ale daňová povinnost přechází na příjemce plnění společnost REALITY s.r.o. Dodavatel dodá za cenu 1 mil Kč = bez DPH. Odběratel odvede na výstupu DPH ve výši podle zákona a současně nárokuje na vstupu daň ve stejné výši (pokud mu na odpočet vznikne nárok) Tím je zajištěno, že se nemůže stát, že dodavatel sice DPH na výstupu přizná, ale do státního rozpočtu žádnou daň nezaplatí a současně státní rozpočet DPH na vstupu vyplatí odběrateli jako odpočet daně na vstupu. Pokud příjemce plnění na výstupu nepřizná, nemá nárok na odpočet. 5) Chybný postup v roce 2012: Společnost STAVBY a.s., plátce DPH dodává stavebně montážní práce zařazené v kódu CZ-CPA 43 společnosti REALITY s.r.o., také plátci DPH. Za dodávku stavebních prací si dohodli cenu bez DPH ve výši 1 mil Kč. Stavební a montážní práce jsou uvedeny v 92e, ale účetní společnosti STAVBY a.s. si to neuvědomila a vystavila daňový doklad na částku včetně DPH: % DPH = Kč. Odběratel na tuto chybu nepřišel a fakturovanou DPH si nárokoval na vstupu. V případě kontroly správce daně nárok na odpočet DPH na vstupu neuzná a doměří odběrateli chybně nárokovaný odpočet, penále a úrok z prodlení. Dodavatel může následně vystavit a doručit opravný daňový doklad (do 3 roků od DUZP)a tím chybu opravit, vrátit na účet odběratele nesprávně odvedenou daň a vyžádat si jí dodatečným přiznáním od státu zpátky. Penále a úrok z prodlení může být považováno za způsobenou škodu, pravděpodobně se dodavatel bude domnívat, že odběratel jí svou důslednou kontrolou mohl předejít. 6) Postup, který nebude v roce 2012 výjimkou: Společnost STAVBY a.s., plátce DPH dodává stavebně montážní práce v kódu CZ-CPA 43 obci Písek, které je také plátcem DPH. Jedná se o stavbu, kterou město bude využívat výhradně pro výkon státní správy (bude v ní umístěn jeden z odborů, zabývající se výkonem státní správy). Obec sice je plátcem DPH, ale u tohoto plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, protože je nepoužije ke své ekonomické činnosti. Proto již při uzavírání smlouvy příjemce plnění (obec Písek) musí jednoznačně deklarovat, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Za dodávku stavebních prací si dohodli cenu bez DPH ve výši 1 mil Kč. Stavební a montážní práce jsou sice uvedeny v 92e, ale v tomto případě nelze přenesení daňové povinnosti použít, protože příjemce nevystupuje k tomuto plnění jako osoba povinná k dani. DPH na výstupu odvede dodavatel - dodá za cenu 1 mil Kč + DPH. Odběratel obec Písek nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. 7) Málo častý případ v roce 2012: Teoreticky se může stát, že německý podnikatel registrovaný k dani v Německu, se rozhodne postavit v ČR stavbu (např. sklad). Objedná si stavební práce od společnosti STAVBY a.s., českého plátce DPH. Německý podnikatel (příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku) je český neplátce, ale je o osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě (osoba povinná neusazená). Podle 94 odst.16 zákona o DPH se osoba registrovaná k dani v jiném členském jako příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesené daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění. Musí se tedy povinně zaregistrovat jako český plátce a společnost STAVBY a.s. bude fakturovat již v režimu přenesení daňové povinnosti

18 KDY SE PŘIZNÁVÁ: Daň se přiznává vždy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni poskytnutí služby nebo ke dni vystavení daňového dokladu a to k tomu dni, který nastane dříve. Z přijatých/poskytnutých záloh se daň nepřiznává. Není důležité datum doručení daňového dokladu vždy se přiznává ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a ke stejnému dni vzniká nárok na odpočet daně na vstupu. DAŇOVÝ DOKLAD: Plátce dodavatel/poskytovatel vystavuje daňový doklad do 15 dnů podle 26 s náležitostmi dle 28 odst.2 písm.a) až k) to znamená, že uvede všechny standardní údaje s výjimkou částky daně místo částky daně doplní doklad textem, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno: obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění plnění, jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, základ daně, základní nebo sníženou sazbu daně, text výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno Plátce odběratel/příjemce plnění doplní na daňový doklad výši (částku) daně, odpovídá také za správnost vypočtené daně. Fakticky tedy zodpovídá i za správné stanovení sazby daně, přestože sazbu uvádí na daňový doklad dodavatel poskytovatel plnění. Bez ohledu na to, jakou sazbu daně uvedl na dokladu poskytovatel plnění, musí příjemce při výpočtu a doplnění výše daně vycházet ze správné sazby (stanovené podle zákona, nikoliv podle sazby uvedené dodavatelem). o o POVINNÁ EVIDENCE: Dodavatel/poskytovatel plnění vede evidenci, kterou povinně přikládá k daňovému přiznání výhradně v elektronické formě (DIČ příjemce, DUZP, ZD, rozsah a předmět plnění). Odběratel/příjemce plnění vede obdobnou evidenci, kterou povinně přikládá k daňovému přiznání výhradně v elektronické formě (DIČ poskytovatele, DUZP, ZD, rozsah a předmět plnění). Postup při podání výpisu z evidence při použití přenesení daňové povinnosti je zveřejněn v pokynu GFŘ D 4. Pokyn je uveřejněn na Pokyn_GFR_D_4.pdf. výpis se podává ke stejnému datu jako daňové přiznání podává příjemce i poskytovatel

19 o pokud plátce v jednom období přijal i poskytl plnění, používá pro vstup i výstup samostatný formulář podává tedy dva výpisy na dvou formulářích. Struktura souboru je zveřejněna na stránkách Druhá strana elektronického formuláře (zatím je zveřejněna původní 2011): Číslo řádku DIČ dodavatele/odběratele Kód předmětu plnění DUZP Základ daně Rozsah plnění Do kódu předmětu plnění se uvádí jednomístné číslo 1, 2, 4 nebo 5, a to: 1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92b zákona o dani z přidané hodnoty dodání zlata 2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92d zákona o dani z přidané hodnoty obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 4: nový kód platný od jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e zákona o DPH poskytnutí stavebních nebo montážních prací, 5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty zboží uvedené v příloze č.5 zákona (tuto hodnotu je možné použít pouze pro zdaňovací období od roku 2012), Pouze pro zdaňovací období roku 2011 se v případě, že se jedná o zdanitelné plnění podle 92 c zákona o dani z přidané hodnoty, použije konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č.5 zákona o dani z přidané hodnoty. Dochází tedy ke změně u kódu předmětu plnění u dodání zboží podle přílohy č. 5 od do se uváděl konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, od se uvádí pouze jednomístný kód 5 Do položky rozsah plnění (měrná jednotka) se vyplňuje přednastavená měrná jednotka v závislosti na vyplněném kódu předmětu plnění - gram (jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92b dodání zlata) - kus (jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92d obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) - kilogram (jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92c zboží uvedené v příloze č.5) - neuvádí se (jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací) Do položky Základ daně Uvádí se základ daně u každého zdanitelného plnění, zaokrouhlený na celé koruny. Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede zároveň: dodavatel/poskytovatel plnění zároveň na ř.25 daňového přiznání bez rozlišení sazby daně odběratel/příjemce zároveň na ř.10 nebo 11 daňového přiznání podle sazby daně a pokud uplatňuje současně i nárok na odpočet tak i na ř.43 nebo 44. o Formuláře s výpisem lze podat pouze elektronicky a to: datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=01d3aa 47E64670E53604A6438E99C89A.ajp13sqli2l datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou, prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně datovou zprávou prostřednictvím datové schránky

20 Zvláštní režim ve stavebnictví 92e týká se CZ-CPA: 41 Budovy a jejich výstavba 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba 43 Specializované stavební práce Pokud plátce uskutečňuje od zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., a vznikla mu před povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty: Stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle 36 odst.1 (cena za celé plnění) a souhrnem základů daně podle 36 odst.2 (souhrn již zdaněných přijatých úplat = záloh). Základ daně tedy stanoví jako rozdíl z celkového základu daně za zdanitelné plnění a základu daně ze všech přijatých úplat (tj. ze záloh přijatých v roce 2011 nebo dříve) POZOR u drobných živnostníků!!! U dodavatelů/poskytovatelů plnění, kteří nevedou účetnictví (někteří podnikatelé fyzické osoby), platí obecně povinnost přiznat daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Takovýto dodavatel/poskytovatel plnění nemá povinnost přiznat daň z přijaté úplaty. Platí, že pokud ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřiznal, nesmí vystavit daňový doklad při přijetí úplaty. Pokud tedy dojde k datu uskutečnění zdanitelného plnění u takového plátce po , a tento plátce nepřiznal daň z přijaté úplaty, použije se režim přenesení daňové povinnosti na celý základ daně a to v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. v roce % nebo 20 %. Dodavatel/poskytovatel plnění, který nevede účetnictví, může daň při přijetí zálohy přiznat dobrovolně v tomto případě by postupoval stejně jako plátce, který vede účetnictví. Příklady: 1) Společnost STAVBY a.s., plátce DPH dodává stavebně montážní práce zařazené v kódu CZ-CPA 43 společnosti REALITY s.r.o., také plátci DPH. Za dodávku stavebních prací si dohodli cenu bez DPH ve výši 1 mil Kč ve snížené sazbě daně. V roce 2011 uhradila společnost REALITY s.r.o. zálohu ve výši 440 tis. Kč. Společnost STAVBY a.s. vystavila daňový doklad na přijatou platbu: základ daně 400 tis. Kč, DPH 10% 40 tis. Kč. Přijatou platbu přiznala v přiznání k DPH a daň odvedla. REALITY s.r.o. si uplatnila nárok na odpočet podle daňového dokladu. V roce 2012 byly práce dokončeny a STAVBY a.s. vystavují daňový doklad: Základ daně: (uhrazená záloha bez DPH) = Kč. K úhradě Kč. Na daňovém dokladu uvede všechny náležitosti včetně sazby daně 14%, částku daně vyjádřenou v Kč na dokladu neuvede. Místo toho uvede na dokladu text Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Plnění uvede společnost STAVBY a.s. v ř.25 daňového přiznání a s daňovým přiznáním odešle výpis z daňové evidence v elektronické formě. Typ výpisu uvede dodavatel. Na druhé straně formuláře uvede: DIČ odběratele kód plnění 4

Příloha č. 1 Informace o návrhu novely zákona DPH pro rok 2011 rozeslané v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ručení

Příloha č. 1 Informace o návrhu novely zákona DPH pro rok 2011 rozeslané v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ručení 1. Boj proti daňovým únikům a) Ručení za daň bod 105) 109 včetně nadpisu zní: 109 Ručení (1) Plátce, kterému je od jiného plátce poskytnuto zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, ručí za nezaplacenou

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Po zdlouhavém legislativním procesu byly v roce 2011 schváleny novely zákona 235/2004Sb. č.47/2011 Sb.-nabyl účinnosti

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více