Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření Města Šternberka k a Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a schválit rozpočtová opatření vnější dle přílohy č. 1 a rozpočtové opatření č. 17 dle přílohy č. 3 a finančnímu odboru předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka Číslo 1874 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled města Šternberka na roky a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový výhled města Šternberka Číslo 1875 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2010/vyhl., o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Zastupitelstvu města Šternberka tuto obecně závaznou vyhlášku vydat Číslo 1876 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost o kácení stromu (borovice) na pozemku ve vlastnictví města Šternberka, s o u h l a s í s kácením stromu na pozemku parc. č. 3508/2, k. ú. Šternberk a odboru životního prostředí realizovat náhradní výsadbu dle předloženého návrhu

2 Číslo 1877 Zodpovídá: OŽP Termín: uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1036/4 a 1037 (Tyršovy sady), k. ú. Šternberk s M. M., pro uspořádání veřejně přístupné akce pro děti 2. ročníku závodu šlapacích motokár dne za podmínek dle důvodové zprávy a k podpisu smlouvy starostu Číslo 1878 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č.25/2013 z jednání komise veřejných zakázek ze dne , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Město Šternberk - ZŠ Svatoplukova - izolace základů tělocvičny uchazeč: Světnický, s.r.o., Na Hroudě 22, Praha 10IČ: cenová nabídka: ,00 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo Číslo 1879 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku: Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova (projektová dokumentace) ze dne , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova (projektová dokumentace) společnost: Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, Olomouc, IČ: nabídková cena: ,00 Kč bez DPH, b e r e n a v ě d o m í zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku: Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk ze dne a , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, Brno, IČ: , nabídková cena: ,00 Kč bez DPH a k podpisu smluv o dílo starostu

3 Číslo 1880 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, týkající se akce Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk, zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk a seznam zájemců vyzvaných k prokázání kvalifikace a předložení nabídky, zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky dle 38 zákona 137/2006 Sb.a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk Číslo 1881 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání Školské rady při ZŠ Dr. Hrubého ze dne Číslo 1882 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh dokumentu komise kulturní a cestovního ruchu Strategický plán rozvoje kultury ve Šternberku na období Číslo 1883 Zodpovídá: Termín: poskytnutí příspěvků a uzavření smluv o poskytnutí příspěvku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě žadatelům: Odbor přátel SK Slavia Praha, pobočka Šternberk, P. V., akce Setkání Slávistů Kč Společenství Romů na Moravě, pobočka Šternberk, IČ , Bratislavská 65a, Brno klubová činnost s dětmi ve Šternberku Kč a 1. místostarostu k podpisu smluv Číslo 1884 Zodpovídá: OŠK Termín: n e poskytnutí příspěvku Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s., IČ , Banskobystrická 11, Praha 6 vydávání časopisu Historický kaleidoskop

4 Číslo 1885 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit příspěvky a uzavření smluv o poskytnutí příspěvku, resp. zvýšení příspěvku a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě žadatelům: Římskokatolická farnost, IČ , Farní 3, Šternberk zvýšení příspěvku na akci Dny rodu Šternberků o Kč TJ Sokol, IČ , Zahradní 23, Šternberk - zvýšení příspěvku na činnost oddílu volejbalu o Kč Fotbalový klub, IČ , Blahoslavova 15, Šternberk - zvýšení příspěvku na činnost o Kč Atletický klub, IČ , Lidická 17, Šternberk - zvýšení příspěvku na činnost o Kč Tenisový klub Šternberk, IČ , Svatoplukova 15, Šternberk příspěvek Kč na provoz tenisového areálu TTV Sport Group o. s., IČ , Kosmonautů 19, Olomouc příspěvek Kč na spolufinancování cyklistických závodů Czech Cycling Tour 2013 ARKS Plus s.r.o., IČ , Dolní Hejčínská 31, Olomouc příspěvek Kč na akci Šternberské kulturní léto pod hvězdami/ Open air Labutí jezero Číslo 1886 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise pro děti a mládež ze dne Číslo 1887 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na provoz MŠ Nádražní o 400 tis. Kč účelově na pořízení drobného vybavení a pomůcek pro pracoviště Světlov dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 1888 Zodpovídá: OŠK Termín: s o u h l a s í s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Sportovní den konanou dne na dětském hřišti ve Lhotě dle důvodové zprávy a r o z h o d u j e o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo 1889 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č zast. plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Šternberk pí. I. V. za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu

5 Číslo 1890 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č. 217/128 ost. plocha o výměře 89 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka společnosti JM PENTA s. r. o., Gen. Svobody 1 222, Uničov, IČ: za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 1891 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr odprodat nemovitosti v Podnikatelské zóně Šternberk v k. ú. Lhota u Šternberka se všemi součástmi a příslušenstvím takto: - budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/77 a pozemek parc. č. 217/77 zast. plocha o výměře 997 m2 za celkovou cenu Kč, pozemek parc. č. 217/128 ost. plocha o výměře m2 za cenu 750 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/130 ost. plocha o výměře m2 za cenu 600 Kč/m2 - budovu bez č.p./č.e. postavenou na pozemku parc. č. 217/86 a pozemek parc. č. 217/86 zast. plocha o výměře 97 m2 za celkovou cenu 550 Kč/m2, pozemek parc. č. 217/132 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2, garážové přístřešky Eso postavené na pozemku parc. č. 217/132 ost. plocha za celkovou cenu Kč; - pozemek parc. č. 217/141 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/103 a pozemek parc. č. 217/103 zast. plocha o výměře 89 m2 za cenu 550 Kč/m2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/89 a pozemek parc. č. 217/89 zast.plocha o výměře 400 m2 za cenu 550 Kč/m2, pozemek parc. č. 217/152 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/134 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/135 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 224/1 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/142 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; pozemek parc. č. 224/4 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - část pozemku parc. č. 224/3 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 400 Kč/m2 - část pozemku parc. č. 220 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 400 Kč/m2 v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 1892 Zodpovídá: SMM Termín: záměr pronájmu části pozemku st. parc. č. 171 zast. plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Dalov za účelem využití funkční celek k pozemku parc. č. 845/12 v k. ú. Dalov - nájemné 1,50 Kč/m2/rok a zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu

6 Číslo 1893 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pozemky parc. č. 3228/1 ost. plocha o výměře 825 m2 a parc. č. 3228/3 ost. plocha o výměře 162 m2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč/rok se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Komenského 1739/24 a 1740/26, Šternberk, Komenského 26, Šternberk, IČ: a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo 1894 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění vodovodní a kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/126 v k.ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc.č. 217/78 a ve prospěch pozemků parc.č. 217/129, 217/78, vše v k.ú. Lhota u Šternberka, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 1895 Zodpovídá: SMM Termín: záměr odprodat 80 ks silničních betonových panelů za min. cenu 120 Kč/ks + DPH a tento záměr zveřejnit a j m e n u j e komisi pro otvírání obálek a posouzení nabídek, vše v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 1896 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí předložený Soupis majetkových nároků ze dne vlastníka Města Šternberk, se kterým vstupuje do Komplexní pozemkové úpravy Krakořice v k.ú. Krakořice Číslo 1897 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit předložený návrh - Soupis nových pozemků ze dne s grafickým znázorněním pro vlastníka Město Šternberk tak, jak je zpracován společností GEODETIKA s.r.o., Sportovní 3, Prostějov, v rámci Komplexní pozemkové úpravy Krakořice v k.ú. Krakořice, a to pouze za splnění podmínky, že na nově navržených pozemcích Města Šternberka nebude provedena v evidenci katastru žádná poznámka podle 9 (13) zákona č. 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů účinných k a zmocnit starostu k podpisu návrhu soupisu nových pozemků s uvedenou podmínkou

7 Číslo 1898 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit opravu seznamu pomístních názvů v k.ú. Krakořice schváleného pod č. usnesení ZM 242/9 ze dne dle nově předloženého písemného a grafického návrhu a zmocnit starostu k podpisu předložených seznamů Číslo 1899 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis bytové komise č. 39 ze dne Číslo 1900 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní A. M. ze dne a skončení nájmu bytu č. 001 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení ve Šternberku, Žitná 390/12 dohodou k pro nájemkyni bytu paní A. M., a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytu Číslo 1901 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní M. O. ze dne a s o u h l a s í s přenecháním bytu č. 003 o velikosti 1+kk s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, Labutí 2411/25 do podnájmu panu P. P., na dobu určitou 1 rok za podmínek dle důvodové zprávy Číslo 1902 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní P. S. ze dne a n e přijetí žádosti do seznamu žadatelů o byt v domě zvláštního určení Města Šternberka Číslo 1903 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a zvýšení smluvního nájemného z bytů o míru inflace za rok 2012 ve výši 3,3% dle Českého statistického úřadu s účinností od včetně bytů v domech zvláštního určení

8 Číslo 1904 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní V. E. ze dne a do pozastavení splátek peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu č. 102 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v budově ve Šternberku, Dvorská 960/13 pro nájemce bytu paní V. E., za podmínek dle důvodové zprávy a uzavření dohody o uznání dluhu a jeho splátkách mezi Městem Šternberkem a paní V.E. v předloženém znění a 1. místostarostu k podpisu dohody Číslo 1905 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í výpověď z nájmu bytu pana R. P. ze dne a vypořádání finančních prostředků do úprav a oprav bytu č. 005 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v přízemí a 1. patře dvorní části domu ve Šternberku, Radniční 162/5 pro nájemce bytu pana R. P., dle varianty 2 a schválenou variantu nabídky bytu zveřejnit po období od do Číslo 1906 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní J. E. ze dne a uzavření dohody o uznání dluhu a jeho splátkách mezi Městem Šternberkem a paní J. E., v předloženém znění a 1. místostarostu k podpisu dohody Číslo 1907 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost firmy Alexej Zatloukal MISERICORDIA ze dne a záměr - snížení nájemného ze smlouvy o nájmu č. 271/07/S z částky Kč/měsíc na částku Kč/měsíc, ze smlouvy o nájmu č. 512/10/S/SBNP z částky Kč/měsíc na částku Kč/měsíc, ze smlouvy o nájmu č. 388/10/S/SBNP z částky Kč/měsíc na částku Kč/měsíc, ze smlouvy o nájmu č. 367/12/S/SBNP na částku Kč/měsíc vše bez DPH pro nájemce pana Alexeje Zatloukala, IČ s místem podnikání Pavelčákova 14, Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy a záměr zveřejnit od do

9 Číslo 1908 Zodpovídá: SMM Termín: provozní dobu veřejných sociálních zařízení ulice Čechova a Dvorská po období od do dle důvodové zprávy Číslo 1909 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit odprodej stavby bez č.pop., č.ev. se způsobem využití zemědělská stavba (pavilon na Kiosku) postaveném na pozemku parc.č. 1391, pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č o výměře 268 m2, odprodej dílu pozemku o výměře 211 m2 vyčleněného z pozemku parc. č. 5975/1 lesní pozemek a dílů pozemku o celkové výměře 31 m2 vyčleněných z pozemku parc. č ostatní plocha vše v k.ú. Šternberk dle předloženého materiálu A. S., za kupní cenu Kč Číslo 1910 Zodpovídá: OdPVV Termín: n a v r h u j e program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo 1911 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, a Zastupitelstvu města Šternberka tuto vyhlášku vydat Číslo 1912 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost společnosti VEPASPOL Olomouc a.s., IČ , Paseka 270 o přistoupení k rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací číslo se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ a n e zařazení společnosti do systému dle důvodové zprávy

10 Číslo 1913 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o zabezpečení realizace stavby Kanalizace Šternberk stoka Ab, nám. Svobody, uzavření smlouvy o zabezpečení stavby Kanalizace Šternberk stoka Ab, nám. Svobody mezi městem Šternberk a Vodohospodářskou společností SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: dle předloženého návrhu, starostu podpisem smlouvy o zabezpečení stavby a Vodohospodářskou společnost SITKA, s.r.o. k veškerým úkonům, souvisejícím s provedením výzvy k podání nabídky na zhotovení uvedené stavby ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Číslo 1914 Zodpovídá: OdPVV Termín: uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenských činností souvisejících s dotačním managementem se společností Expirit, s.r.o., Praha, IČ: podle předloženého návrhu a starostu k podpisu rámcové smlouvy Číslo 1915 Zodpovídá: SMM Termín: vydání souhlasu Města Šternberka jako vlastníka pozemků parc. č 217/77 a 217/128 a stavby jiná stavba bez č. p. nebo č. ev. na pozemku parc. č. 217/77, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, s výstavbou zplynovací stanice na smíšenou biomasu s následnou výrobnou elektřiny pro M. A., pro potřeby žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě společnosti ČEZ, dle předloženého materiálu a k podpisu souhlasu se stavbou starostu Číslo 1916 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 531/00/s se Základní školou Šternberk, Olomoucká 76, Olomoucká 2098/76, Šternberk, IČ: dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku č. 11 místostarostu Číslo 1917 Zodpovídá: SMM Termín: záměr pronájmu části pozemku parc. č. 217/1 ost. plocha o výměře cca 379 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití funkční celek k pozemku parc. č. 217/125 v k. ú. Lhota u Šternberka nájemné 40 Kč/m2/rok a zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu

11 Ing. Stanislav Orság v.r. Michal Oborný v.r. starosta 1. místostarosta

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.11.2013 Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: 25.11.2013 program schůze dne 25.11.2013 Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: 28.11.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.3.2014 Číslo 2436 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.3.2014 program schůze dne 03.03.2014 Číslo 2437 Zodpovídá: FO Termín: 3.3.2014 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.5.2011 Číslo: 390 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 3.

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.4.2013 Číslo 1752 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.4.2013 program schůze dne 03.04.2013 Číslo 1753 Zodpovídá: FO Termín: 3.4.2013 b e r e n a v ě d o m í dodatky

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.7.2012 Číslo 1275 Zodpovídá: OKS Termín: 30.7.2012 program schůze dne 30.7. 2012 Číslo 1276 Zodpovídá: OŽP Termín: 3.8.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více