Formuláře a tiskopisy zařazené v programu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formuláře a tiskopisy zařazené v programu:"

Transkript

1 Formuláře a tiskopisy zařazené v programu: Základní formuláře (v ceně základního modulu) Daňové formuláře Doprava, celní záležitosti Nemovitosti -katastrální úřad Osobní formuláře Ostatní formuláře Formuláře pojišťoven Poštovní formuláře Pracovně právní formuláře Registrace Sociální podpora Správa sociálního zabezpečení Statistika Stavební formuláře Textové vzory Účetní a platební formuláře Úřad práce Zdravotní pojišťovny Doplňující skupiny formulářů (jako součást varianty Komplet nebo rozšíření základního modulu za příplatek) Majetkové daně Spotřební a ekologické daně DPFO -závislá činnost Daňové formuláře Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) Přiznání k DPFO -samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 Hlášení platebního zprostředkovatele Hlášení PZ -záznamy skutečného vlastníka Hlášení PZ -záznamy úrokového příjmu Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle 86 Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle 19 zák. o DPH Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle 19 zák. o DPH Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném člen. státě Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované třetí zemi Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty) Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) Přiznání k DPPO -samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu Přiznání k DS (dani silniční) Příloha k přiznání k DS (dani silniční) Žádost o zřízení daňové informační schránky

2 Žádost o zrušení daňové informační schránky Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Plné moci k daňové informační schránce Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ Rozvaha Rozvaha (platná od ) Výkaz zisku a ztráty -druhové členění Výkaz zisku a ztráty -účelové členění Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Rozvaha pro nevýdělečné organizace Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Výkazy účetní závěrky -elektronické odeslání Rozvaha pro rozpočtové organizace Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace Přehled pro VZP Přehled pro ZP MA Přehled pro VOZP ČR Přehled pro ZP HZP Přehled pro OZP Přehled pro ZPŠ Přehled pro ZP MV ČR Přehled pro ZP RBP Přehled pro ČNZP Doprava, celní záležitosti Jednotný správní doklad (JSD) -Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Jednotný správní doklad doplňkový (JSD)- Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Mezinárodní nákladní list Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí ADR po území ČR Formulář EUR.2 Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu Osvědčení INF 4 Osvědčení o původu zboží Osvědčení o souborné jistotě -TC 31 Průvodní osvědčení A.TR. Průvodní osvědčení EUR. 1 Průvodní osvědčení EUR_MED Pracovní plán jízdních pracovníků a vozidel Denní záznam o výkonu autobusu Informace doprovázející přepravu odpadů podle čl. 3 odst. 2 a 4 Nemovitosti -katastrální úřad Katastrální úřad Čestné prohlášení -příloha k žádosti o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí Návrh na doplnění pozemku evidovaného ve zjednodušené evidenci do SGI Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu Návrh na sloučení parcel Návrh na vklad práva k jednotce Návrh na vklad práva k nemovitosti Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do katastru nemovitostí Ohlášení změny práva k jednotce Ohlášení změny práva k nemovitosti Ohlášení změny údajů o budově Ohlášení změny údajů o jednotce Ohlášení změny údajů o pozemku Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném Potvrzení o zániku podzástavního práva

3 Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro nemovitost) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) Potvrzení o zániku věcného práva předkupního Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce Potvrzení o zániku zástavního práva Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce Příloha A -Seznam pozemků Příloha B -Seznam budov Příloha C -Seznam jednotek Příloha D -Seznam účastníků Příloha E -Seznam vlastníků a jiných oprávněných Příloha F -Dům s jednotkami Příloha G -Změněné údaje o budovách Příloha H -Změněné údaje o jednotce Příloha I -Změněné údaje o pozemcích Příloha J -Návrh na vklad práva k nemovitosti Příloha K -Návrh na vklad práva k jednotce Souhlasné prohlášení manželů, že budova je v jejich společném jmění Osobní formuláře Hlášení o stěhování Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Dotazník k uzavření manželství Žádost o vydání cestovního pasu Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání občanského průkazu Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o výpis z rejstříku trestů Potvrzení o studiu Přihláška na vysokou školu Žádost o rozvod -návrh na rozvod manželství Životopis Doprava Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Žádost o zapsání motorového -přípojného vozidla do evidence Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Řidičské průkazy Žádost o řidičské oprávnění Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Žádost o vydání řidičského průkazu Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Žádost o vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče Zbraně Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti Žádost o povolení přepravy

4 Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu Žádost o vydání zbrojní licence Žádost o vydání zbrojního průkazu Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B Žádost o vydání evropského zbrojního pasu Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně, střeliva, doplňku zbraně kategorie A Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva Žádost o jmenování zkušebním komisařem Žádost o povolení k provozování střelnice Žádost o povolení znehodnocení -zničení -výroby řezu zbraně -zakázaného doplňku zbraně Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu Ostatní formuláře Mandátní smlouva Plná moc Žádost Dopis Textový dokument Podání obecné písemnosti Ubytovací kniha Předávací protokol Štítky Formuláře pojišťoven Kooperativa -Zákonné pojištění zaměstnavatele Hlášení pojistné události Náhrada ztráty na výdělku -ušlý výdělek Posudek o bolestném Posudek o ztížení společenského uplatnění Vyúčtování lékařských nákladů Vyúčtování nákladů na jízdné Vyúčtování lékařských nákladů -náklady na léky Záznam o úrazu Poštovní formuláře Poštovní poukázka A (Tr. kód 114) Poštovní dobírková poukázka A (Tr. kód 116) Poštovní poukázka C (Tr. kód 117) Poštovní dobírková poukázka C (Tr. kód 118) Poštovní poukázka D (Tr. kód 119) Podací lístek Obchodní / Profi balík Obálka Dekádní výkaz poštovného Poštovní podací arch Poštovní podací arch -další listy Daňová složenka Žádost o změnu místa dodání (dosílka) SIPO -žádost Důchodová služba -žádost o změnu Prohlášení o osobách oprávněných k převzetí poštovních zásilek a poštovních poukázek Žádost -opatření adresáta Žádost o vydání průkazu zmocněnce -fyzické osoby a fyzické osoby podnikající Poštovní poukázky -hromadný tisk Balík PPL Mezinárodní poštovní poukázka TFP 1 Poštovní poukázka A-V Integrovaný doklad

5 Pracovně právní formuláře pro zdravotní pojišťovnu Dohoda o odpovědnosti Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Dohoda o změně pracovní smlouvy Dovolenka Evidence docházky Přihláška k pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy (Kooperativa pojišťovna) Mzdový a osobní list Osobní dotazník Platový/mzdový výměr Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o zaměstnání -zápočtový list Požární kniha Požární poplachové směrnice Pracovní smlouva Propustka Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček Záznam o úrazu Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti Žádanka o přepravu Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance Registrace Daně Přihláška k registraci pro FO Přihláška k registraci pro PO Příloha k přihlášce k registraci -odštěpné závody a provozovny Příloha k přihlášce k registraci -daň z nemovitostí Přihláška k registraci k DPH Přihláška k registraci k DPH pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu Žádost o zrušení registrace k DPH Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny Obchodní rejstřík Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -akciová společnost Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -družstvo Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -evropské zájmové hospodářské sdružení Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -fyzická osoba Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -komanditní společnost Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -odštěpný závod Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -podnik nebo organizační složka podniku zahr. osoby Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -příspěvková organizace Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -společnost s ručením omezeným Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -veřejná obchodní společnost Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -cizí PO, která přemístila sídlo na území ČR Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -samostatně nespecifikované právní formy Návrh na výmaz z obchodního rejstříku Dodatkový list Živnostenské Jednotný registrační formulář pro FO Jednotný registrační formulář pro PO Registrační formuláře společné pro FO a PO

6 Prohlášení odpovědného zástupce Organizační složka Změnový list Sociální podpora Evropské formuláře Form E 001 -Doplňující formulář Form E 124 -Žádost o pohřebné Form E 401 -Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek Form E 402 -Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek Form E 403 -Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek Form E 404 -Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek Form E 405 -Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ... Form E 406 -Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách Form E 407 -Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti Form E 411 -Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí Form E 601 -Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát Sociální dávky Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek SSP poštovní poukázkou Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiné obdobném zařízení pro děti předškolního věku Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku Potvrzení o studiu Potvrzení o zdravotním stavu Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši ročního příjmu Doklad o výši čtvrtletního příjmu Správa sociálního zabezpečení Seznam společníků pro OSSZ Důchodové pojištění ELDP -Evidenční list důchodového pojištění ELDP -hromadné elektronické podání ELDP -Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP ELDP -Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP Žádost o důchod Žádost o důchod ze zahraničí Přihláška k účasti na pojištění -péče o dítě, Návrh na zahájení řízení Žádost o uvolnění -úpravu starobního důchodu Přihláška k účasti na pojištění -péče o osobu bezmocnou, Návrh na zahájení řízení Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet -majitel účtu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela Potvrzení k žádosti o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění Prohlášení o dobách zaměstnání Příloha k žádosti o důchod Hlášení o zaměstnání poživatele plného, částečného invalidního důchodu Přehled o příjmech Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu

7 Žádost o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ Hlášení o přijetí důchodce do ÚSP s celoročním pobytem Hlášení o přijetí klienta do zařízení do sociálních služeb Hlášení o ukončení pobytu důchodce v ÚSP Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z důvodu výdělečné činnosti v cizině Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění Potvrzení o přiznání -zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění Potvrzení zaměstnavatele podle 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění Nemocenské pojištění Přehled o vyměřovacích základech a pojistném MO Záznam o nepracovním úrazu PRIHL -Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, MO a jejich zaměstnanců PRIHL -Přihláška nemocenského pojištění -odhláška PRIHL -Přihláška nem. pojištění -odhláška -hromadné elektronické podání PRIHL -Oznámení (pro zastupující organiaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, MO a jejich zaměstnanců Přihláška do rejstříku malých organizací Odhláška z rejstříku organizací / malých organizací Potvrzení o příjmu Přihláška do rejstříku organizací -zúčtovatelů poj. a dávek nem. poj. Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách OSVČ Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ Odhláška z nemocenského pojištění OSVČ Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ Odhláška z důchodového pojištění OSVČ Prohlášení Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti Statistika Výkaz pro intrastat -Odeslání Výkaz pro intrastat -Přijetí Stavební formuláře Ohlášení stavby Žádost o stavební povolení Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem Oznámení o užívání stavby Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Oznámení změny v užívání stavby Ohlášení odstranění Žádost o územně plánovací informaci Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb Žádost o vydání rozhodnutí Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Textové vzory Vzory Legis Textový dokument

8 Účetní a platební formuláře Faktura Dodací list Objednávka Příkaz k úhradě Pokladní doklad příjmový, výdajový Paragon Příjemka, výdejka Cestovní příkaz -vyúčtování pracovní cesty Kniha jízd Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí Zápis z inventarizace Směnka vlastní Směnka cizí Inventurní seznam Reklamační list Souhlas k použití soukromého silničního motorového vozidla k pracovní cestě Denní rozpis tržeb Denní rozpis tržeb -další listy s údaji o zboží Úřad práce Občané Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o uspokojení mzdových nároků Doložení mzdových nároků Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 1.) Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 2.) Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Zahraniční zaměstnanost Vyjádření obchodní společnosti družstva Informace o nástupu zaměstnání o vyslání k výkonu práce Informace o ukončení zaměstnání o ukončení vyslání k výkonu práce Žádost zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí Žádost cizince o povolení k zaměstnání -o prodloužení zaměstnání na území České republiky Oznámení zaměstnavatele o vyslání cizince Oznámení zaměstnavatele o vyslání cizince Vyjádření zaměstnavatele Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy Sdělení zaměstnavatele o předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR Žádost cizince -společníka nebo člena družstva Záznam o projednání dalšího zaměstnávání cizinců (prodloužení povolení k zaměstnání) Zaměstnavatelé Kalkulace nákladů rekvalifikace Nabídka zabezpečení rekvalifikace Nabídka zabezpečení rekvalifikace v rámci projektu ESF Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením Přehled o činnosti agentury práce za rok v souladu s 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Přehled o činnosti agentury práce za rok 2007 v souladu s 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

9 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o příspěvek na dopravu zaměstnanců Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Nabídka provedení poradenské činnosti Kalkulace nákladů poradenské činnosti Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka provedení přípravy k práci Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP Potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném Zdravotní pojišťovny Česká národní zdravotní pojišťovna Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Žádost zaměstnavatele o vrácení pojistného odvedeného za zaměstnance Prohlášení pojištěnce ČNZP pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Přihláška zaměstnavatele Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Přehled o platbě pojistného Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Přihláška / Oznámení změn pojištěnce Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění Registrační list Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné Revírní bratrská pokladna Přehled o platbě pojistného Žádost o vydávní potvrzení bezdlužnosti Vojenská zdravotní pojišťovna Přihláška pojištěnce Oznámení změn pojištěnce Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost o výpis údajů

10 Reklamované výkony Všeobecná zdravotní pojišťovna Oznámení pojištěnce Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Měsíční hlášení o platbě pojistného na zdrav. poj. zaměstnavatele Návrh na léčebný horský pobyt v roce 2004 pořádaný ZPMA Návrh na léčebný přímořský pobyt v roce 2004 pořádaný ZPMA Potvrzení o vyzvednutí antikoncepce Potvrzení o účasti na ozdravném pobytu Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o čerpání podpůrně rehabilitačního programu Žádost o potvrzení o bezdlužnosti Registrační list Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Přihláška a evidenční list ZP Dodatek k přihlášce pojištěnce ZP MV ČR Přehled o platbě pojistného Převodový list Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o soc. zabezpečení Změnový list Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Evidenční list člena Klubu pojištěnců Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Potvrzení o absolvování preventivní gynekologické prohlídky Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Žádost pojištěnce o úhradu nákladů na zdravotní péči Evidenční list Oznámení pojištěnce Potvrzení o absolvování preventivní stomatologické prohlídky a sanaci chrupu Potvrzení o absolvování pohybové aktivity Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince Žádost o vystavení individuálního účtu Zahájení / přerušení / ukončení samostatné výdělečné činnosti

11 Majetkové daně Přiznání k dani darovací Příloha k přiznání k dani darovací Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Přiznání k dani dědické Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Přiznání k dani z nemovitostí List k dani z pozemků List k dani ze staveb Příloha k listu k dani z pozemků Příloha k listu k dani ze staveb Přiznání k dani z převodu nemovitostí Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí -prevod kupní smlouvou Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí -převod směnnou smlouvou Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí -ostatní převody Spotřební a ekologické daně Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním Přiznání k dani z elektřiny Přiznání k dani z pevných paliv Přiznání k dani ze zemního plynu Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu osobám požívajícím výsad a imunit Přihláška k registraci ke spotřební dani pro FO Přihláška k registraci ke spotřební dani pro PO Přihláška k registraci ke spotřební dani Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani Přiznání ke spotřební dani Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků Objednávka tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos Objednávka tabákových nálepek pro tabák Oznámení o odvodu spotřební daně Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 15 Žádost o vrácení spotřební daně Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle 56 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle 57 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle 56a DPFO, závislá činnost Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců Příloha č. 2 -Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků Příloha č. 3 -Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ Příloha č. 4 -Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně Příloha k vyúčtování daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou Hlášení plátce daně o provedení srážky

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více