V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:"

Transkript

1 V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce Strana 5 4. Předložit soudu vlastní a kvalitní znalecký posudek je klíčem k úspěchu... Strana 5 5. Z dění v TPA Horwath... Strana 7 6. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář... Strana 8 1. Nové interpretace Národní účetní rady Jak jsme Vás informovali v únorovém vydání našeho Newsletteru, oslavila Národní účetní rada 15 let svého trvání. Rádi bychom Vás opět seznámili s novými interpretacemi, které byly schváleny v posledních měsících. Jedná se zejména o I-26 - Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v účetních obdobích následujících po uvedení do užívání (u nabyvatele). Tato interpretace se zabývá poskytnutím slevy dodavatelem nabyvateli majetku v některém z následných období po pořízení majetku. Ačkoliv situace, kdy dojde k poskytnutí zcela nečekané slevy dlouho po pořízení, může být neobvyklá, mnohem častější je případ, kdy sleva byla stanovena v závislosti na budoucích podmínkách, přičemž v době pořízení majetku se jejich splnění nejevilo jako velmi pravděpodobné. Proto nedošlo k účtování o nároku na slevu, nicméně v budoucnu byly podmínky splněny a sleva byla nakonec přiznána a realizována. Tato interpretace se zabývá otázkou, zda by v případě poskytnutí slevy v některém následném období mělo dojít k úpravě pořizovací ceny tohoto majetku u nabyvatele majetku a jakým způsobem by měl nabyvatel upravit příslušné oprávky a odpisy. Interpretace obsahuje toto řešení: pokud je nabyvateli přiznána sleva z ceny majetku, který je již v používání, měla by tato sleva být účtována oproti položce, se kterou věcně souvisí, což je pořizovací cena majetku. Pro následné slevy z pořizovací ceny majetku se u oprávek a odpisů jeví jako obecně vhodnější postup neměnit hodnotu dosavadních oprávek, ale v návaznosti na změnu pořizovací, a tudíž i zůstatkové, ceny majetku provést přehodnocení budoucích odpisů daného majetku. Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych, Švýcarsko) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Tento účetní postup povede ke změně vstupní ceny pro daňové účely. V roce zaúčtování slevy jako snížení pořizovací ceny majetku dojde ke změně vstupní ceny a nadále bude majetek odpisován ze změněné vstupní nebo zůstatkové ceny. Nebudou prováděny úpravy uplatněných daňových odpisů za minulá zdaňovací období. Odlišné řešení je zvoleno u následující interpretace I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek. Tato interpretace řeší situaci, kdy účetní jednotka pořídila dlouhodobý majetek se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace, a ve sledovaném účetním období jej zařadila do používání ve skutečné pořizovací ceně. Z této ceny ho začala účetně odpisovat. Na pořízení daného dlouhodobého majetku účetní jednotka požádala o dotaci, avšak neúčtovala o nezpochybnitelném nároku na dotaci (v souladu s I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace) a nesnížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku zařazeného do užívání. V následujícím účetním období účetní jednotka dotaci na pořízení dlouhodobého majetku obdržela. Podstatou problému je, jak má účetní jednotka v popisované situaci správně postupovat. Interpretace obsahuje dvě alternativy řešení. Bylo-li o dotaci na pořízení dlouhodobého majetku požádáno již v souvislosti s jeho pořízením, pak musí účetní jednotka v okamžiku následného získání dotace posoudit, zda původní nezaúčtování nároku na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání v plné pořizovací ceně bylo podle tehdy dostupných informací chybou nebo ne. První možností je, že nevykázání pohledávky na dotaci bylo chybou a účetní jednotka není schopna prokázat, že postupovala správně, když nezaúčtovala nárok na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání. Vzhledem k tomu, že o nároku na dotaci a současně o snížení pořizovací ceny měla účtovat, jedná se o chybu, kterou je třeba v následujícím období opravit. Opravy významných účetních chyb se účtují retrospektivně proti položce vlastního kapitálu Jiný výsledek hospodaření. Oprava se tedy zaúčtuje v následujícím období jako snížení pořizovací ceny dlouhodobého majetku (o částku dotace) a adekvátní snížení oprávek proti Jinému výsledku hospodaření. Z důvodu zajištění srovnatelnosti se v rozvaze opraví ve srovnávacích údajích minulých období odpovídající položky, ve výsledovce se rovněž opraví za srovnatelné období odpovídající položky. Oprava účetní chyby může mít daňové dopady a může vést k podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů. Daň se v takovém případě vykáže v účetnictví jako daňový závazek proti Jinému výsledku hospodaření. Druhou možností je, že se nejedná o chybu. Důsledky následného získání dotace se tedy v účetnictví vykáží jako změna odhadu prospektivně. V účetním období, ve kterém byla následně získána dotace, sníží účetní jednotka pořizovací cenu dlouhodobého majetku o přijatou dotaci a zároveň sníží adekvátně oprávky na výši, která by byla, kdyby se odpisovalo ze snížené pořizovací ceny již od okamžiku pořízení majetku. Výsledný rozdíl se proúčtuje do výsledku běžného období jako snížení provozních nákladů (odpisů). Majetek se od tohoto okamžiku nadále odpisuje ze snížené pořizovací ceny. Březen

3 Podstatu následného získání dotace, způsob jejího řešení a dopady na účetní výkazy popíše účetní jednotka v samostatném komentáři v příloze k účetní závěrce. Získání dotace povede ke změně daňové vstupní ceny, majetek bude nadále odpisován pro daňové účely ze změněné vstupní ceny nebo změněné zůstatkové ceny. Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Zpráva o vztazích Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích (ZOK) č. 90/2012 Sb., který mění požadavky na obsah zprávy o vztazích. Uvedený zákon neobsahuje žádná konkrétní přechodná ustanovení zaměřená na tuto problematiku a panuje proto nejistota, jak přistupovat ke zprávám o vztazích vyhotoveným sice v roce 2014, ale k účetním závěrkám sestaveným k Vyhotovení zprávy o vztazích dle obchodního zákoníku Většina stanovisek a právních názorů se přiklání k názoru, že vyhotovení a ověřování zprávy o vztazích za rok 2013 se řídí právní úpravou platnou do konce roku 2013, tj. obchodním zákoníkem. Tento názor je v souladu s obecnými přechodnými ustanoveními ZOK, konkrétně ustanovením 775 ZOK, které stanovuje, že ustanovení ZOK se vztahuje pouze na povinnosti vzniklé po 1. lednu Povinnost vyhotovit zprávu o vztazích totiž vznikla již v roce Tento závěr vyplývá z úvahy, že rozhodující je to, zda účetní jednotka již v roce 2013 naplnila definiční znaky obchodní společnosti, jejíž statutární orgán je zprávu o vztazích povinen vyhotovit. Pro tento názor svědčí i to, že podle obecného zákazu retroaktivity lze na transakce uskutečněné v roce 2013 klást výhradně požadavky platné v roce 2013, a to včetně reportingových požadavků, pokud by zákon výslovně nestanovil jinak, což se nestalo. Z obsahového vymezení zprávy o vztazích v ZOK je dále patrné, že úmyslem zákonodárce bylo vztáhnout (nové) požadavky na obsah zprávy až k transakcím, které se uskuteční v roce Například jednou z náležitostí zprávy je posouzení vyrovnání újmy podle ustanovení 71 a 72 ZOK. Povinnosti stanovené těmito ustanoveními v roce 2013 neexistovaly. Výše uvedený závěr je taktéž v souladu se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti (gestorem zákona o obchodních korporacích), které ve svém vyjádření adresovaném Komoře auditorů ČR uvedlo, že se Březen

4 domnívá, že není možné požadovat po podnikatelích, aby zpráva o vztazích za rok 2013 byla zpracována podle nové právní úpravy, pokud se v ní osvědčují skutečnosti vzniklé za účinnosti dosavadního obchodního zákoníku. ČNB se ve své kompetenci regulátora kapitálového trhu také přiklonila k závěru, že zpráva o vztazích za rok 2013 by měla být vyhotovena v režimu obchodního zákoníku. Tuto informaci lze nalézt na webových stránkách ČNB v dokumentu s požadavky na výroční zprávy emitentů kótovaných cenných papírů. V části 2.3 tohoto dokumentu se uvádí požadavky na obsah zprávy o vztazích za rok 2013, které zcela vycházejí z požadavků obchodního zákoníku. 2.2 Vyhotovení zprávy o vztazích dle zákona o obchodních korporacích Základní údaje ke zprávě o vztazích jsou uvedeny v 82 až 88 zákona o obchodních korporacích. Pro její sestavení zůstává zachována lhůta 3 měsíců od skončení účetního období, nový je však obsah. Nově se tedy ve zprávě bude uvádět: a) struktura vztahů mezi osobou ovládající a všemi ovládanými (tedy osobami tvořícími koncern), b) úloha ovládané osoby v koncernu, c) způsob a prostředky ovládání, d) přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky, e) přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými, a f) posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání. Statutární orgán ve zprávě o vztazích zároveň zhodnotí výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi osobami v koncernu a uvede, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika. Dalším důležitým ustanovením je 84 odst. 2 ZOK, ve kterém se uvádí, že zpráva o vztazích se (stejně jako v minulosti) připojuje k výroční zprávě. David Mrozek Senior manažer, auditor Tel.: , Fax: TPA Horwath, Mánesova 28, Praha 2 Březen

5 3. Autorské honoráře v roce 2014 Novinkou pro rok 2014 je, že se zvýšil limit pro zdanění autorských honorářů zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) ze Kč na Kč měsíčně. Podstatné je, že jde o příjmy vyplacené jedním plátcem (tedy jedním nakladatelstvím, redakcí apod.) stejnému autorovi v úhrnu za kalendářní měsíc. Honorářů do korun měsíčně od různých plátců může mít autor více a všechny budou zdaněny konečnou srážkovou daní, a pak nepodléhají odvodu pojistného. Pokud je měsíční honorář od jednoho plátce vyšší než korun (tedy a více), stává se tento příjem samostatnou výdělečnou činností se všemi odvodovými povinnostmi. Autor sice nepotřebuje živnostenské oprávnění, jelikož jde o činnost podle autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů na finančním úřadu a jako osoba samostatně výdělečně činná u své zdravotní pojišťovny i u správy sociálního zabezpečení. Honorář přesahující Kč za měsíc vyplatí jeho plátce autorovi v plné výši, bez srážky daně. Autor pak musí po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání, ve kterém tyto příjmy z autorské činnosti uvede. Rovněž musí podat přehled o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a platit pojistné za stejných podmínek jako jiné OSVČ. U zdravotního pojištění je třeba dát pozor na případnou povinnost platby záloh v průběhu dalšího kalendářního roku. Od začátku roku 2014 se také rozšířil okruh autorských honorářů, které mohou být zdaňovány srážkovou daní při výplatě, a u nichž pak autor nemá ve vztahu ke zdravotnímu pojištění povinnosti. Za tyto autorské honoráře byly dosud považovány jen příspěvky mediím, tj. do novin, časopisů, televize, rozhlasu, na internetové servery atd. Od roku 2014 se může jednat i o další honoráře za užití autorských děl, např. honoráře za knihy a další neperiodické publikace. Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Předložit soudu vlastní a kvalitní znalecký posudek je klíčem k úspěchu Čerstvý rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 26 Cdo 3928/2013 dal účastníkům řízení do ruky silnou zbraň. Jasně totiž vyložil ustanovení občanského soudního řádu obsažené v 127a. Podle tohoto ustanovení má účastník řízení právo na základě vlastní úvahy předložit soudu znalecký posudek případně i revizní znalecký posudek na posudek vyžádaný soudem nebo jiným účastníkem. Pokud tento posudek splňuje dané náležitosti, musí na něj soud nahlížet, jako by si ho vyžádal sám. Pak o něj může opřít i své rozhodnutí. Účastník řízení tak nemusí čekat na to, až si soud jmenuje svého znalce, a pokud s jeho Březen

6 závěry nesouhlasí, nemusí požadovat po znalci vysvětlení, změny nebo úpravy, případně žádat soud o jmenování znalce revizního. Předkládání důkazů ve formě znaleckých posudků i revizních znaleckých posudků může být více v jeho režii, čímž nepochybně získá strategickou výhodu a aktivitu na svoji stranu. Pozor ale na to, že k úspěchu v řízení přispěje pouze kvalitní posudek zpracovaný renomovaným subjektem. Posuďte sami, až se seznámíte s následující kauzou, kterou Nejvyšší soud řešil. Ve jmenovaném rozhodnutí měly soudy k dispozici celkem čtyři znalecké posudky, které se ve svých závěrech výrazně lišily. Jak bývá obvyklé, žalobkyně doložila svůj nárok vlastním znaleckým posudkem. Žalovaná předložila soudu revizní posudek na tento posudek. K tomu si soud jmenoval vlastního znalce k podání posudku a na tento posudek si vyžádal ještě revizní znalecký posudek nejmenovaného znaleckého ústavu. Zajímavé bylo, jak soudy tyto posudky hodnotily. Nejvyšší soud jasně potvrdil, že z procesního hlediska mají všechny posudky stejnou váhu, protože obsahovaly všechny formální náležitosti podle 127a občanského soudního řádu. Jedná se o to, aby posudky obsahovaly doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. S tímto výkladem žalobkyně nesouhlasila a neúspěšně tvrdila, že soudy pochybily při hodnocení důkazů ve formě znaleckých posudků. Konkrétně namítala, že soudy ignorovaly revizní znalecký posudek zadaný soudem a preferovaly znalecký posudek, který si nechala vypracovat žalovaná. Podle žalobkyně měly soudy v případě pochybností o správnosti revizního znaleckého posudku vyžádaného soudem vyzvat revizního znalce k odstranění vad posudku nebo zadat další, v pořadí už pátý znalecký posudek. Soud tuto argumentaci odmítl a nakonec se přiklonil právě k posudku předloženého žalovanou, který považoval za nejvíce přesvědčivý. Důvodem pro toto rozhodnutí nebyla jeho procesní váha nebo jiná formální hlediska, ale jeho kvalita, což je, myslím, velmi pozitivní zpráva. V ostatních znaleckých posudcích soud spatřoval vady zejména v těchto ohledech: výsledky a odhady nebyly přesvědčivě doloženy a odůvodněny, byl shledán rozpor v logickém myšlení, který vedl k absurdním závěrům, byla použita pouze jedna metoda, která nebyla adekvátní, zadání posudku nebylo splněno a nebylo relevantní pro tento případ. V případě soudem vyžádaného revizního znaleckého posudku soud navíc řekl, že jeho nedostatky se nepodařilo odstranit ani vypracovaným dodatkem a výslechem znalce. Původní judikatura vycházela z toho, že posudek znalce vypracovaný na žádost účastníka řízení byl považován za listinu. V praxi to znamenalo, že soudy byly nuceny zadávat revizní znalecké posudky na žádost strany, která sama nepředložila znalecký posudek. Nový judikát Nejvyššího soudu tuto dosavadní praxi mění. Lze očekávat, že to urychlí soudní řízení. Minimálně co se týče předkládání a hodnocení znaleckých posudků, což bude více v dispozici aktivních účastníků řízení. Ke kvalitě znaleckých posudků Nejvyšší soud dodal, že soud hodnotí přesvědčivost posudku, a to v těchto směrech: zda je úplný ve vztahu k zadání, zda závěry posudku jsou náležitě a logicky odůvodněny a zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, Březen

7 zda existuje soulad s ostatními provedenými důkazy. Soud hodnotí znalecký posudek jako jakýkoliv jiný důkaz, nemůže však přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů. Pro další informace k této kauze kontaktujte Tomáše Podškubku, Tomáš Podškubka Senior manažer, znalec Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Z dění v TPA Horwath Šance pro studenty opět proběhla! Jarní běh ŠANCE se uskutečnil 18. a 19. března 2014 a naše společnost na ní nechyběla. ŠANCE je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze, který se pořádá dvakrát do roka, obvykle v březnu a v říjnu. ŠANCE má již více než desetiletou tradici. Cílem tohoto veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy VŠE na straně jedné a firmami potenciálními zaměstnavateli na straně druhé. Veletrh se odehrává přímo v prostorách VŠE, tudíž studenti nemusejí nikam jezdit, pracovní nabídky přicházejí za nimi. To se pozitivně projevuje na tradičně poměrně vysoké návštěvnosti (cca studentů denně). Studenti a absolventi mají možnost se s předstihem seznámit s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím jejich online prezentace, mohou se tak rámcově zorientovat v aktuální nabídce jednotlivých společností a ke stánku přicházejí pro bližší informace. Naši společnost na veletrhu reprezentovali: Zuzana Pospíšilová (personalistka), Karel Tezner (konzultant z oblasti M&A), Klára Houdková (asistent auditora) a David Andreatta (senior konzultant daňového poradenství). Ochotně odpovídali na dotazy studentů ohledně naší společnosti a práce v ní a každý, kdo se u našeho stánku zastavil, byl odměněn dárkem, který v létě určitě využije. Březen

8 6. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář BŘEZEN sobota 1. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 středa 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 17. čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele čtvrtek 20. pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za únor souhrnné hlášení za únor výpis z evidence za únor úterý 25. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014 daňové přiznání za únor 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok) čtvrtek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 31. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014 Březen

9 DUBEN úterý 1. pojistné podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013 podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám středa 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014 úterý 22. odvod z loterií a jiných podobných her pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen pátek 25. energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014 daňové přiznání za březen 2014 středa 30. spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014 Březen

10 Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a doufáme, že informace v něm Vám budou přínosem. S úctou Jana Skálová Partner TPA Horwath Kontakt: PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Tel.: Fax: IMPRINT Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Březen

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více