Program ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE. Navrhprogrsw:u:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE. Navrhprogrsw:u:"

Transkript

1 ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE Program 8. jednóní Zastupitelstva Kerlovarského kraje, které se uskuteòní dne lj. zóff 2009 od?:90 hpdin ve velkém jednacím sile budovy Krajského úfadu Karlovarského kraje Karlovy Vaty, ZÉvodní 353/88 Navrhprogrsw:u: A. Volba nàvrhové komise B" Volba ovéiovatelú zópisu C. Schvólení programu jedniiní D. Informace o ziniku mandàtu èlenù Zastupitelstva Karlovarského kraje a slození slibu noqfch èlenú Zastupitelstva Karlovarského kraje l. Kontrola plnéní usnesení Zastupitelstva Karlsvarského kraje k datu t7.9.2w9 Z. Zpríxa o èinnosti Rady Karlovarského krqie k datu Informace o qiznamnfeh jednóních hejtmana kraje a ostatních èlenú rady 4. ZprÉxy vyború Zastupitelstva Karlovarského kraje 5. ZprÉva vfboru Regionólní rady regionu scudrànosti 6. Nóvrh na rozdèlení stótni úéelové neinvestièní dotace na v'.fdaje jednotek sborù dobrovalnych hasióú abcí Karlovarského kraje pro rok PÍedlo2enÍ Zprivy o stavu poàómi ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008 L Glcbólní grant -Podpora nabídky dalsího vzdélóvóní v Karlovarském kraji", Oblast podpory 3"2 Operaéního programu Vzdèlàvàní pro konkurenceschopnost 9. Globàlní grant Operaèního programu Vzdèlàvóní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1,,Zvyiovóní kvality ve vzdélóvriní v Karlovarském kaji" * schvélení grantovych projektù v rómci 2. kola v!,rw 1S. Globúlní grant Operaéníhc programu Vzdèk[vríní pro konkurenceschopnos! cblast podpory 1.2,,Rovné pííleàitosti dètí a Zókù, vóetné dètí a Zrikú se speciàlními vzdèlóvacími poèebami v Karlovarském kaji" - schvàlení grantovych projektú v ràmci 2. kola vyz'ty t 1. Globólní grant Operaèního programu Vzdélàvóní pro konkurenceschopnosq oblast podpory 1.3,,Dal5i vzdèlóvriní pracovníkú Skol a Skolskjch za'íízení v Karlovarském kraji" * schvólení grantorlich projektú v ramci 2. kola vyzvy 12. Projekt,,Gymnàzium Cheb - zateplení $koly a fot-otermickf ohéev TUV" pííspèvkové organizace Gymnrizium Cheb 13, Projekt,,Integrovanó stèední Skala Cheb - zatepleníbudgv Skolf* pííspevkové organizace Integrovanó ffiní SkolaCheb 14. Projekt,,[SSTE Sokolov - zateplení sportovní hall' pííspévkové organizace Integrovanó stiední Skola technickó a ekonomickà Sokolov 15. Projekt,,Zateplení fasédy a vfména oken Obchodní akademie Karlovy Vary" piispevkové organizace Obchodni akademie, vyè$í odbornó ikola cestovního ruchu a jazykovà Skola s pràvem stitní jazykové zkou5ky Karlovy Vary 16. Projekt,,Dèt$ki domov Cheb - zateplení budovy" piíspèvkové organizaee Dètsky domov Cheb 17. Projelct,,Détsky domov Horní. Slavkov - zateplení budovy" pííspèvkové organizace Dètsky domov a mateískà Skola Homí Slavkov Sfdlo: Karlovy Vary,ZAvúnt 353/88, 16021, Karlovy Vary-Dvory, Òeshó republika fc:?089t l6e. Dte : CZ7089l 168. tel.: ttl, e-mril:

2 18. Piíspevek na spolufinancovriní projektu,,projekt revitalizace Centra vzdèlivàní ISSTE Sokolov" piíspévkové organizace Integrovanà stfední Skolatechnickó a ekonomickó Sokolov 19. Rozpoétovózménaè. l9l/ Informace o realizovanfch rozpoètovfch zménàchv roce 2009 Zl. Informaceo dotacíchve Skolstvív roce Financovriní ostatních osobních nókladú ve ikolích a àkolslcfch zaiízeních - dotace z rozpoctu Karlovarského kraje?3. Financovóní asistentù pedagoga pro Íàky se socirilním mevyhodnéním - dokce z rozpoètu Karlovarského kraje 24. Smlouva o podmínkich realizace projektu v nimci programu pieshranièni spolupràcecíl 3 Óeska republika- Svobodn;fsùit Bavorsko , èíslo projetrtu 057 * Technickà pomoc Cn ttoa fs) - Karlovarsky kraj 25. Smlouva o podmínkóch realizace projektu v r*mci progrcmu píeshraniéní spoluprócecíl 3 Ceskó republika - Svobodnf stat Bavorsko 7A , éíslo projektu Technickó pomoc en (k0o gg) *Karlovarskf kraj 26. Schvàlenífinanèníhokrytí projektu II: Rozvoj spoleènépartnerskéspolupréceveiejné spràvy ",CLARA v èesko-saskémregionu" 77. Schvàlenífinanóního krytí projektu,,clara ll: Rozvoj spaleènépartnerské spolupróceveiejné spriry v èesko-bavorskémregionu" 28. Programobnavy venkova - zmèny v realizovan!'chakcích 79" Programobnovy venkova nóvrh pierozdélenípíispèvkù II. kolo 30. Zmény zíizovacích listin pííspevkovfch organizacíodboru regionàlníhorozvoje 31. Programrozvoje Karlovarského kraje -aktualizace Strategickéèósti, Akéního plónu a Realizaèního manuiilu JZ. Re5enízàkladnidopravní obsluànostiúzemníhoobvodu Karlovarskéhokaje dc }f, Zmèna Ziaavací listiny pííspévkovéorganizacekrajskr{spróvaa údràbasilnic Karlovarskéhokraje 34. Zména Zíizovaeí listiny pííspèvkové organizace Koordinótor integrovaného dopravního systému Karlovarskéhokraje 35. KoncepceBESTPv Karlovarskémkraji na období 20A (2012) 36. Zaji5téní finanóního krytí jmenovit'.ich akcí na silnicích IL a III. tiídy v Karlovarském kraji uróenfch k realizaciv riimci Regionrilníhooperaéníhoprogramuv letech201 I Dodatek é. 3 ke Smlouvè o poskytnutí dotace z rozpoétovjch prostíedkú Regionólní rady regionu soudrinosti Severoziipad 38. Ziizxní pfíspèvkav''-ichorganizací Karlovarského kraje - Domov pro osoby se zdravoîním postiàením v Lubeeh, plíspèvkcvà organizace, Domov pro osoby se zdravotním postiiením.,sokolík" v Sokolové,pffsSvkovà organizace 39. Dodatekó. 2 ke ziimvací listiné Domova pro senioryv Lózních KynZvart 40. Dodatekè. 2 ke dizovací listinè Domova pro osoby se zdravotnímposti2 nímv Mariónske 4I. Dodatekó. 2 ke ùizovací listinè Domova pro csoby se zdravotnímpostiiením,,pata" v Hazlové 42. Dodatekè. 2 ke zíizovací listiné Domova pro senioryv Perninku 43. Dcdatekè. 2 ke zíizovací listiné Domova pro seniory,,skalka* v Chebu 44- Dodatekó.2 ke zíiznvací listiné Domova pro seniory,,spàlenisté" v Chebu 45. Dodateké. 2 ke ùizsvací listiné Domova pro senioryv Chebu 46. Zíizovaeílistina Domova pro osoby se zdravotnímpostilením v Lubech, pííspevkovàorganizace 47. Dodatek è. 4 ke ziizovací listiné Domova se zvliétním rezimem,,matyàs" v Nejdku, pííspèvkovó organizace 4E. Dodatek è, 3 ke *izsvarcí listinè Domova pro o.o'by se zdravotním postizením 'PRAMEN" v Mnichovè, piís$vkové organizace 49. Dodateké. 2 ke zfizovací listinè Domova pro csoby se zdravotnímpostiàenímv Radoicvó 50" Dodatekó. 9 ke ziízovací listinè Sociólníchsluàeb,pÈíspévkovóorganizace 5 1. Zíizavaci listina Domova pro osoby se zdravotnímpostiàením,,sokol!k" v Sckolovè"pÍíspevkovó organizace 52. Dodateké. 2 ke ziiznvaci listiné Domova pro senioryv Hranicich 53, Zàsadypro poskytovànípiíspévkù na sociàlnísluzbyv roce 2010 Sfdto:KarlovyVary,Zúvodnl353188,360 21, KarlovyVary-Dvory"ÒeskÈrepublika,If: 70891lé8, OIe: CZ? , tel.: t I I,

3 Pfíslib budoucího majetkopnivního vypoíódàní nemovitostí v souvislosti se stavbou,,cyklostezka ohfu* 55. BezuplaÍrf píevod nemovitostí v majetku Karlovarskéhokraje * stavby silnic é. íw21323,lw7l324 allll2l327 vóetné souvisejících objektù a pozemkú 56. Bezuptaerf píevod nemovitostí v majetku Karlovarskéhokraje * óàsti pozemkovfch parcel é , a é. 230lll v k.ú. Cheb è Bezuplatnf píevod nemovitostí v majetku Karlovarského kaje - éósti pozemkù p.é,. 732lll, v k.ú. Cheb è. st.6176aé: Bezuplatnf pievod nemovitostí v majetku Karlcvarského kraje - óàst stavby silnice é.lu22l vóetné pozemkúa mostu v k.ú. Pstruàíu Merklína 59. Bezuplatny píevod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - abjekt ó.p. 565 na pczemku 60. ó ó I l " p.è.st.659 v k.ú. Nejdek Bezuplatnf pievod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Mèsta Sokolov a bezuplatné nabytí nemovitostív majetku Mèsta Sokolov do majetkukarlovarskéhokraje Bezúplatnf píevod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do rnajetku Obce Tatrovice a bezuplatnénabytí nemovitostív majetku Obce Tatrovice do majetku Karlovarskéhokraje Bezúplatny pfevod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Mèsk Fra*ti5kovy LÍruzné a bezuplatnénabltí nernovitostív majetku Mèsta Franti$kovyLóenédo majetku Karlovarskéhokraje Sména nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitosíni ve vlastnicwí Lesù eeské republiky,s.p.-k.ú. Hory u Olovi Uplatné nabyti nemovitosti do vlastnicwí Karlovarského kraje * èàst pozemkove parcely i, v k.ú. [Iranice u ASe Uptatné nabytí nemovitosti do vlastnicwí Karlovarskéhokraje - pozemkcvà parcela è. 352/13 v k"ú. Kostelní Biíza Úptatnénabyti nernovitosti do vlastnictví Karlovarskéhokraje - éóstpozemkovéparcely è. 612v k.ú. Velichov Uplatné nabytí nemovitosfi do vlastnictví Karlovarskéhokraje - pozemkovàparcela è" 95614vk.ú. Tatrovice Uplatné nabytí nemcvitosti do vlastnictví Karlcvarskeho kraje * èàst pozemkovéparcely i v k.ú. Sokolcv Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictuí Karlovarskéhokraje - éàsti pozemkov'. 'chparcel f,. 465/2. è a è. 5 l7 v k.ú. Ol$ovóVrata Úphtné nabyti nemovitostí do vlastnictví Karlovarskéhokraje - pozemkové parcety v k.ú. Sokolcv, SvatavaaCis&i u Svataw Uplatré nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarskéhokraje - OndÍejskó t127156,nim. K. Sabiny 159/t6a Bezruèoval3l2/17 Uplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarskéhokraje * Íadové domy v Karlovr-ichVarech * TaÈovicích,vòetnésouvisejícíchpozemkù,pro potieby Détskéhodomova Karlovy Vary Prodejnemovitostiv majetku Karlovarskéhokraje * èàstpozemkovéparcely é. 86 v k.ú. Milhostov Prodej nemovitostl v majetku Karlovarskéhokraje - éósti pozemkovychparcel é a é; v k.ú. Beéov nad Teplou Prodej nemovitosti v majetku Karlovarskéhokraje - éàst parcely oznaóenéve zjednodu5enéevidenci jako PK vk.ú. Kraslice Prodej nemovitosti v majetku Karlovarskéhokaje - éàst pozemkovéparcely ó v k.ú. Karlovy vary 77. Prodejnemovitostiv majetku Karlovarskéhokraje - èast.pozemkovéparcely è. 3l l9i3 v k.ú; Nejdek 78. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarskéhokra.ie- èóstpozemkovéparcely é. 27llll v k.ú. Karlovy vary 7 9. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarskéhokraje * objekt é.p.767 na pozemku p.ó. sl. 995, Custava Geipela,v5ev k.ú. AS 80. Bezirplatnónabytí nemovitostí do vlastnicwí Karlovarskéhokraje - óóst stavby silnice é. U6 a é. AZA vóeíré pozemkonich parcel v k.ú. JeniSov 8 1. Bezuplatnénabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje.- èóst pozemkové parcely è. 507 v k.ú. Ol$ovàVrata Sfdlo:KarlovyVary,Zàvodnl353/8E,3é021, KartovyVary.Dvory,ÒeskA rcpublika,ie:?0e91168,die : CZ?089t163. tel.: I I t, lrttp:lavrvw-kr-karlovarsky.ca e-mril:

4 46511' 82. Bearplatnénabytí nemovitostído vlastnicwí Karlovarskéhokraje éísti pozemkov'.fchpareelé.. é.466 a é. 509 v k.ú. Oliovr{ Vrata 8 3. aidost o schvólenípodóní nóvrhu na zahàjenívyvlastúovacíhoiizení v souvislosti s realizací stavby:,,iil2l0 Zipadní obchvat Sokolov Svatava" - prodej nemovitostí v majetku Karlovarskéhokraje - stavby 308/lZ0g ZK è. usnesení 84. ímuaèiisti vod, véetnééósti2404/l a èristi240613,v5e v k.ú. Nejdek bjvalé èistírny odpadních -t,. ze dne ?008- Prodej nemovitcsti v majetku Karlovarského 30SllZ/0S s5. Zru$eníusneieni ZK * kaje éóstpozemkoveparcely è v k.ú' Horní t-ipina pro óinnost 86. DaiovÉní movitého majetku ve vlastnictví Karlovarskéhokraje Mèstu Chodov k vyuzití v sociólni oblasti 87. Darovàní movitéhc majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Mèstu Beèov nad Teplou 88. Rozdèlení Krajského muzea Karlovarského kraje, piíspevkové organizace,na 3 samostatnómuzea (Cheb,Sokolov,Karlovy VarY) péée, 89. noa"tty ke ziizovacím listinàm v5ech pííspèvkovfch organizací odboru kultury, pamótkové lózeústvía cestovníhoruchu Karlovarskéhokraje 9S. Schvilení investióního piíspèvku v ràmci projektu,,stavebni úpravy budovy Skoly na centrúlni depozitatkmjského muzeakarlovarskehokraje' p'o' v Chebu" 9 1. projekt,,stavibní úpravy budovy Skoly na centrailnídepozitai Krajského muzea Karlovarskéhokraje, p.o"j. * schvólení' Dodatku d. I Smlouvy é. CZ.J.Agll,?.00/$9.S0108c poskytnuti dotace z rozpoòtov'.ichpmsfedkù Regionàlní rady regionu soudrànosti Severoripad 92. proj;kt,,knedlík - Kloss * Kniidel anebknedlíkovénebe" - Smlouvao pújéce 93. Zru$ení usneseníe, ZK l4glg6ftg ze dne zbdost o poskytnuti pfispevku z rozpoétu Karlovarskeho kaje Mésto Loket 94. Odstoupeníod uzaviení smlouvy o poskfnutí pííspèvku z rozpoétu Karlovarského kraje na obnovu kulturnich parnàteka pamótkovè hcdnotnfch objektù na rok 20S9 95. ZménaèerpànípÍispèvku z roepoótukarlovarskéhokraje na obnovu kulturních pamàteka pamótkovè hodnokrich objektú na rok poskyh;tí fin.anèních prcstíedkú z Programu regenerace méstslcich pamótkovych rezervaci a zón?00g, stanovenfchkvótàu Mèstu Karlovy Vary v rómci Rozpisustiitní finanéní podpory 9 7. poskytnutí piíspèvkù v rómci Programu regenerace méstskfch pamútkovych rezervací a zon II. a III. etapa 9S. Neinvestièní dotace pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na úhradu nàborovfch piíspévkù a stipendií pro nové zamèstnancenemocnice 99. poskytnutí^pffspévkuna projelc: Preventivni vy5etiení naku pfedskolníchdètí v Karlovarskem kraji,,koukajína nós spràvné?" r00.dcdate[ è. 3 ke zíizavacílistinè piíspévkovéorganizacekrajskf détskí domov pro dèti da 3 let l 0 l. Dodatekè. 3 ke ùizovaeí listinè pìíspèvkoveorganizacelééebnadlouhodobènemocnfch 102.Dodatek ó. 4 ke rfrzovací listinè pfíspévkové organizace Uzemní zdravotnickii a{chrannó slulba Kartovarského kaje Úptné znènízíizovacích listin piíspevkovlfchcrganizacív oblasti zdravotnictví r04. fiispevef subjektu v cblasti sportu a v oblasti volnoòasovlich aktivit dètí a mhideze e rozpoètu Karlovarského kraje na rok? Dodatek è. 1 ke Smlouvé o poskytnutí píispévku z rozpoètu Karlovarského kaje na financovóní pfípravné faze projektu piipravovaného k realizaci v rómci Operaéníhoprogramu Cfl 3 program * 2013 na nkci,,ziízení pieshranièní rpot,riró"" Òeskà republika - Svobodnf pf,ót Sasko 20ú7 a Chèb* jazytového Oetsnitz gymnàziích v centra a komunikaóního i.iémecko-óesfeno Ostrov Gymnózium pfitpéut òte"ó.gunizace v KruSn1fcht ore*t'; a zvyky t06. Projekt,,Svàtky "',.Spoíeóné organizace Sdední pííspèvkové projekt Bavorsko" osetiovateliké postupy ÒR 107. : zdravonrickóskolaa vysèíodbornóskolacheb r 0 8. partnentví pííspèvkovéorganizaceintegrovanàstlední ikola Cheb v projektu,,akona" 109.partnerství'pXspe*ové organizace lot"grouunà stíední. ikola technickà aekonomickà Sokolov v projektu,,vzdèlàvacíkooperacena územíeuroregionegrensis" Zmèny zíizovacích listin pl,íspévkoqfchorganizacívykonavajících óinnost ékol a ikolskfch zaiízeni zíizoianf ch KarlovarskÍm kraj em piíspèvkù na hospodaíenív lesíchz rozpoètukarlovarskéhokraje 1 1 1PoskÍn;tí. 16S.? n!e: CZ?0891 Sldto:Karlovy - Vary.Zóvodni3534& 36021, KarlovyVary-DvoryeeskàrepublikaIÒ: e.msil: tel.: l l l, bttpi#$\à,$,.kr-karlovarsby.ca

5 ll2. Z6dasti o podpuu aministerstva zenédélství Òn Karlovarslrymkraj ilt v nrce Zffi - kofinancovóní vodohospoúófshjch akcí I13. Inforrnaee o stavu v Karlovarské kmjské nemocnici, as- I 14. Rùzrié 3.9.?{Xtg Sliltr: IkbvyVry,Znvo&rf 353rtt,3d021, KrlcvyVut'I 'nnt,6**rcpil**a rt: roml teg, nrè CZ?0S91168, tel.: (I2 l t l, tflp:/fuwr.h*dovr*y.ca't*irril:

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet 2009 2010 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 2 092 093 3 931 469 3 Financování 863 860 1 827 119 4 z toho 5 spořící účet

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

Zápis z jednání Návrhové skupiny k tvorbě systému komunitního plánování sociálních služeb v rámci Karlovarského kraje

Zápis z jednání Návrhové skupiny k tvorbě systému komunitního plánování sociálních služeb v rámci Karlovarského kraje Zápis z jednání Návrhové skupiny k tvorbě systému komunitního plánování sociálních služeb v rámci Karlovarského kraje konané dne 18.září 2007 na Krajském úřadě Karlovarského kraje Účastníci jednání: viz.seznam

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu Výhled na rok 2010 Příjmy na rok 2010 Poplatky odpady (předpoklad 500,-- Kč na osobu) Pronájem ch nemovitostí obchod, ZŠ Příjmy celkem rok 2010 5.800.000,-- Kč 5 4 400.000,-- Kč 6.629.200,-- Kč Výdaje

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. února 2015 v budově Krajského

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Název projektu : Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Financování : ESF-OP LZZ, prioritní

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji Trocha historie.. 2007 - první aktivity Lesní pedagogiky prováděné dvěma vyškolenými lesními pedagogy rozbíhá se spolupráce ze školami

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Á Á Š Ěľĺĺ É č ě řč Č ĺ Č č ř ě č úč ř ý Č Č č ř ě ý Ž č č úč ĺ č š ř č č ý č ý ĺ ě ý ě ž ý ú ý ě š ě Ú ľĺ ĺ š Ž ú ř Ž ů č č ŕ ý ú ř ů Č ě ě š ř ů ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ý š Ž ř ř ż č ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ř ůč

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 V průběhu více jak 15-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení. z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008

Usnesení. z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008 Usnesení z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008 Zastupitelsfi'o obce schvaluje v1íazení usnesení zastupitelstla obce ò.: - 92107,1108,2108,,3/08,.1/08, 6108,7108,8/08,9/08'

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19.06.2014 v době od 9:00

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj

Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj Petr Kulda Karlovarský kraj Administrativní Členění Kraje Karlovarský kraj leží v severní části Západočeského kraje, na nejzazším západě

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 937 951 5 011 435 2 Financování 702 000 477 000 z toho 3 Fond rezerv a rozvoje (na splátky

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč Výroční zpráva 2014 organizace Ředitel Milan Kováč ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE... 4 Historie... 4 Současnost... 4 3. POSLÁNÍ A

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 Č.j.: 369/KN/12 Údaje o obci: Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 ( 17 zák. č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační číslo: 00572811 Název:

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Středisko MOTOROVÉ STROJE

Středisko MOTOROVÉ STROJE Středisko MOTOROVÉ STROJE Přehled vybraných aplikací záložních zdrojů Zdravotnické záchranné služby Hasičské záchranné sbory Klinická centra Hospice centra Nákupní centra Hotely Ústavy sociální péče Průmyslové

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy Sta^rn^stoostrava f,fl//f/^, -, PoZVailka POZVANI na 22. zasedani zastupitelstva mesta, ktere se uskutecni dne 30. ledna 2013 v 9.00 hodin Magistr t mista Ostravy odbor vnltfnfch vicl pisemnost ev.^.:

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

ĺ łĺ ĺ Í Ú Ż Š Ěľ ĚŘ Ě Á ĺ Á ľ ł ľ ě č ý úč ě č ý Č č ĺ ě ĺ řč Úč ř ř ů Č č ř ě ř ě č úč ý Ú ľĺ łľĺ ľ ě ŕ ř š ě ě ĺ ĺ ř ř Ž ř ě ř ĺ Žš ě š č ř š ě ěř ě ř ý ř ž ř ř úč ř š ú ů č ě ý ů ě ř ř ř ý úč ý ř ů

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

U S N E S E N Í z 91. schůze Rady města Hranice, konané dne 13.8.2014 od 15.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 91. schůze Rady města Hranice, konané dne 13.8.2014 od 15.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 91. schůze Rady města Hranice, konané dne 13.8.2014 od 15.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová, František Jurčák U s n

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Výsledky mistrovských soutěží 2009

Výsledky mistrovských soutěží 2009 KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE Výsledky mistrovských soutěží 2009 Ligové soutěže Mistrovství republiky Krajský přebor družstev mužů Soutěže mládeže Nemistrovské soutěže mužů 1. Witte Automotive

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více