Zmûny v oblasti DPH v roce REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi"

Transkript

1 odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014 Rekodifikace práva a navazující úãetní a daàová legislativa s úãinností od

2 1 14 OBSAH Novinky v legislativě Legislativní novinky 2 Ing. Jan Brantl, Ing. Lenka Kohanová Aktualita Zaplatíte-li na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem 3 Téma měsíce Zdanění příjmů z pronájmu a daňové přiznání za rok 2013 praktické rady 4 Ing. Ivan Macháček Aktualita Změny u daně z nemovitostí 13 Účetní praxe Druhové a účelové členění výsledovky jaké přináší výhody a nevýhody? 14 Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Aktualita Uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po Daň z přidané hodnoty Změny v oblasti DPH v roce Ing. Dagmar Fitříková Problémy z praxe Silniční daň od roku Ing. Martin Děrgel Aktualita DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky 28 Rekodifikace Rekodifikace práva a navazující účetní a daňová legislativa s účinností od Ing. Ivana Pilařová Z portálu Účetní kavárna Příspěvky k rekodifikaci z časopisu Rekodifikace & praxe 32 Účetní praxe Rozdíly v účetní závěrce podnikatelských subjektů v České republice 33 Ing. Jan Gláserová, Dr. Účetní praxe Oprava chyb minulých období v účetní závěrce 36 Štěpán Kmoch Tip na semináře Zvukové nahrávky přednášek v MP3 38 Zaměstnání, semináře 39 Daňový kalendář 39 Z portálu Účetní kavárna Zaostřeno na portál Účetní kavárna (9. část) 40 ČSSZ INFORMUJE: POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V ROCE 2014 Povinnost komunikovat ve stanovených případech s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, stejně jako lékařům a OSVČ, zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od , ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě. Po projednání závěrů monitorovací zprávy k zavedení elektronické komunikace s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem rozhodl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Dříve udělené výjimky pro lékaře a osoby samostatně výdělečně činné samozřejmě zůstávají v platnosti. Úkolem ČSSZ je zavést povinnou elektronickou komunikaci. To rovněž znamená, že ČSSZ bude nadále monitorovat vývoj spojený s elektronickým podáním zákonem stanovených formulářů a průběžně vyhodnocovat přechodné období, zda jej povinné subjekty využívají efektivně k přechodu na elektronickou komunikaci. Ústřední ředitel ČSSZ současně uložil zpracovat podklad pro úpravu stávající legislativy, aby jej předložil Ministerstvu práce a sociálních věcí. Z monitorovací zprávy v zásadě vyplývá, že jsou patrné velké rozdíly mezi malými zaměstnavateli (do 10 zaměstnanců) a velkými zaměstnavateli. Malí zaměstnavatelé ČSSZ zpravidla zasílají své dokumenty v listinné podobě, velcí zaměstnavatelé v naprosté většině případů využívají elektronickou komunikaci. Malí zaměstnavatelé s celkovým počtem cca 650 tisíc zaměstnanců tvoří v evidenci ČSSZ zhruba 80 %. Na druhé straně 9 % velkých zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnává přes 3 miliony lidí. Technicky je ČSSZ na elektronickou komunikaci již několik let připravena. Jako první ze státních institucí umožnila tzv. e-podání formulářů. Systém pro elektronickou komunikaci funguje od roku 2005 a elektronicky se přijímají miliony formulářů. V uplynulých letech se ČSSZ podařilo dojednat s vývojáři programů pro účetnictví a správu mezd, aby součástí těchto aplikací byly i moduly umožňující přímé odesílání nejčastějších povinných formulářů do systému ČSSZ ke zpracování. Obdobná jednání proběhla i s výrobci software pro lékaře a zdravotnická zařízení. Tisková zpráva ČSSZ ze dne Připojte se k nám na facebooku! 1

3 NOVINKY V LEGISLATIVĚ Legislativní novinky Ing. Jan Brantl, Ing. Lenka Kohanová, Brantl & Partners, s.r.o. ZÁKONNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÝCH ZÁKONŮ DEFINITIVNĚ PLATÍ V rámci své první schůze se nově zvolená Poslanecká sněmovna zabývala zákonnými opatřeními Senátu, která se mimo jiné týkají změn daňových zákonů a která byla druhou komorou parlamentu přijata v období po předčasných volbách. Přes některé úvahy o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a tedy i odmítnutí souvisejících změn daňových zákonů, byla zákonná opatření dne 27. listopadu 2013 Poslaneckou sněmovnou definitivně schválena. Tímto aktem nám tedy byla dána jednoznačná negativní odpověď na další snahy odložit rekodifikaci soukromého práva, která vstupuje v účinnost dne 1. ledna Příslušná usnesení Poslanecké sněmovny vyšla ve Sbírce zákonů dne 29. listopadu Změny zákonů přijaté Senátem tak zůstávají nadále v platnosti. Konkrétně byly potvrzeny následující senátní opatření: zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonné opatření Senátu č. 342/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Daňovým subjektům tak nezbývá nic jiného než se připravit, vedle změn v soukromoprávní oblasti, i na rozsáhlou novelizaci daňových předpisů. Jedná se především o významnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho dochází ke zrušení daně dědické a daně darovací při současném převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů a k nahrazení daně z převodu nemovitostí novou daní z nabytí nemovitých věcí. INFORMACE GFŘ K NEREALIZOVANÝM KURSOVÝM ROZDÍLŮM Dne 15. listopadu 2013 byla na webu Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz) zveřejněna informace Generálního finančního ředitelství k problematice nerealizovaných kursových rozdílů. Tato informace byla publikována s ohledem na nedávnou judikaturu Nejvyššího správního soudu v této oblasti a související novelu ZDP, která byla s účinností od 1. ledna 2014 přijata v rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. V této souvislosti připomínáme, že Nejvyšší správní soud ve dvou případech judikoval, že nerealizované kursové rozdíly (konkrétně nerealizované kursové zisky) nepředstavují příjem vstupující do základu daně z příjmů, což vyvolalo nesouhlasné stanovisko finanční správy. S účinností od 1. ledna 2014 tak dochází k novelizaci ustanovení 23 odst. 1 ZDP, ze kterého nově vyplývá i povinnost zahrnovat do základu daně z příjmů i nerealizované kursové rozdíly, a to v závislosti na platné účetní metodě, která určuje způsob účtování kursových rozdílů v účetnictví. Vzhledem k tomu, že při rozhodování o zahrnutí nebo nezahrnutí nerealizovaných kursových rozdílů bylo možné do konce roku 2013, resp. i u období, která v průběhu roku 2013 započnou, vycházet ze závěrů Nejvyššího správního soudu, stanovuje GFŘ následující zásady a podmínky, které by měly být aplikovány: Poplatník by měl postupovat systémově, kdy současně vedle nerealizovaných kursových zisků vyloučí i nerealizované kursové ztráty. Poplatník sám vymezí cizoměnové rozvahové položky, u kterých bude aplikována jejich nezdanitelnost ; zároveň lze uvažovat pouze o cizoměnových pohledávkách či závazkách, nikoli např. o valutové pokladně, devizových účtech nebo cizoměnových cenných papírech. V okamžiku realizace, tj. v případě úhrady cizoměnového závazku či inkasa cizoměnové pohledávky, bude podroben zdanění skutečný zisk, resp. uplatněna skutečná ztráta, a nikoli účetní zisk nebo účetní ztráta. Jak zahrnutí nerealizovaných kursových rozdílů, tak jejich nezahrnutí do základu daně se neliší v celkovém zdanění, ale pouze v jeho rozložení mezi jednotlivá zdaňovací období.

4 1 14 AKTUALITA ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Od 1. ledna 2014 se dále rozšiřují povinnosti využívat elektronickou komunikaci s orgány státní správy. Přiznání k DPH výhradně elektronicky Novelou ZDPH s účinností od tohoto data přibyla plátcům daně povinnost podávat veškerá daňová přiznání a hlášení včetně všech příloh výhradně elektronicky. Stejným způsobem bude přistupováno i k podání registračních formulářů k DPH. Výjimku tvoří pouze plátci daně fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Tyto osoby si budou moci nadále vybrat formu podání svých daňových tvrzení. V této souvislosti však připomínáme, že i u těchto osob nadále trvá povinnost podávat elektronicky souhrnná hlášení a výpisy z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti. Elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení Počínaje 1. lednem 2014 měla také nově vzniknout povinnost podávat předepsané tiskopisy ČSSZ pouze elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky formou datové věty nebo prostřednictvím veřejného rozhraní pro e-podání podatelny ČSSZ (VREP) s uznávaným elektronickým podpisem. S ohledem na výsledky monitorovací zprávy ohledně připravenosti zaměstnavatelů k přechodu na elektronickou komunikaci bylo ze strany ČSSZ rozhodnuto o udělení ročního odkladu vztahujícího se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Nově tak vznikne povinnost těchto podání až od 1. ledna eportál správy sociálního zabezpečení ČSSZ spustila od 1. prosince 2013 novou internetovou aplikaci eportál, která má usnadnit především zaměstnancům, zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným komunikaci se správami sociálního zabezpečení. Portál poskytuje zabezpečené prohlížení vybraných údajů a umožňuje využívat online služby. Z nejdůležitějších funkcí, které eportál nabízí, bychom zmínili: aktualita možnost online odesílání a sledování stavu žádostí, náhled na informativní osobní list důchodového pojištění, informace o stavu průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění, informace o dočasné pracovní neschopnosti, pro zaměstnavatele aplikace nabízí např. možnost podat žádost o potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby. Nutnou podmínkou pro vstup do internetové aplikace je zřízená datová schránka zaměstnavatele. Pro samotné přihlášení do aplikace eportál pak slouží identifikace uživatele prostřednictvím přístupového rozhraní datových schránek. To znamená, že po přihlášení do datové schránky se uživatel automaticky přesměruje na eportál ČSSZ. Tím je zaručeno, že konkrétní osobě je přístupná konkrétní služba eportálu. DALŠÍ LEGISLATIVNÍ NOVINKY VE ZKRATCE 1. Na webu Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz) byla zveřejněna informace GFŘ k ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH. GFŘ upozorňuje, že počínaje 1. lednem 2014 bude definitivně uplatňován institut ručení v případě úhrady plnění na jiný než zveřejněný bankovní účet. V této souvislosti připomínáme, že dle schválených změn v rámci senátních opatření bude ručení aplikováno až na plnění v hodnotě přesahující 700 tis. Kč. 2. Dne 11. prosince 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována Vyhláška č. 354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Dne 8. listopadu 2013 vydala ČSSZ zprávu týkající se náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců, která informuje o tom, že od 1. ledna 2014 končí dočasné ustanovení o poskytování náhrady mzdy v době prvních 21 dnů pracovní neschopnosti a nově se bude poskytovat náhrada mzdy pouze v době prvních 14 kalendářních dnů v souladu s 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. ZAPLATÍTE-LI NA NEREGISTROVANÝ ÚČET PLÁTCE DPH, RISKUJETE, ŽE SE STANETE RUČITELEM Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění. Správce daně zveřejňuje čísla bankovních účtů poskytovatelů zdanitelných plnění v Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy Daňového portálu na adrese V návaznosti na Informaci Generálního finančního ředitelství ze dne č.j.: /13/ k ručení za nezaplacenou daň podle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH (viz Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň) Finanční správa upozorňuje, že od bude ručení za nezaplacenou daň dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH správcem daně aplikováno v plném rozsahu dle platné a účinné úpravy v této době. Tisková zpráva GFŘ ze dne

5 TÉMA MĚSÍCE Zdanění příjmů z pronájmu a daňové přiznání za rok 2013 praktické rady Ing. Ivan Macháček V souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 si uvedeme v následujícím textu praktické rady pro pronajímatele movitých věcí a nemovitostí vztahující se ke zdanění příjmů z pronájmu. Ukážeme si, kdy je příjem z pronájmu zdaněn dle 7, 9 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), jaké jsou postupy v případě pronájmu majetku zahrnutého ve společném jmění manželů a v případě pronájmu majetku v podílovém spoluvlastnictví a jaké jsou možnosti uplatnění daňově uznatelných výdajů souvisejících s pronájmem. Uvedeme si daňové řešení oprav a technického zhodnocení na pronajatém majetku hrazených nájemcem nebo pronajímatelem. Dotkneme se i dalších otázek souvisejících s nájmem bytů, jako např. zálohy na služby, složení kauce při zahájení pronájmu ad. PRONÁJEM MOVITÝCH VĚCÍ Příjem z pronájmu movitých věcí může být u fyzické osoby zdaněn buď jako součást dílčího základu z podnikání dle 7 ZDP, jako příjem z pronájmu dle 9 ZDP, popř. jako ostatní příjem dle 10 ZDP. a) Příjem z pronájmu je zdaněn podle 7 ZDP: dle 7 odst. 1 písm. b) ZDP příjem z provozování volné živnosti na základě živnostenského oprávnění Pronájem a půjčování věcí movitých obor činnosti 59 dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů dále jen živnostenský zákon (živnost je vymezena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb.), dle 7 odst. 2 písm. e) ZDP příjem z pronájmu movitého majetku zařazeného v obchodním majetku. b) Příjem z pronájmu je zdaněn podle 9 ZDP v případě, že se nejedná o provozování živnosti, nepůjde o pronájem movitého majetku zahrnutého do obchodního majetku a dále nepůjde o příležitostný pronájem movitých věcí. c) Příjem z pronájmu je zdaněn jako ostatní příjem podle 10 odst. 1 písm. a) ZDP, pokud půjde o příležitostný pronájem movitých věcí. PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ (JEJICH ČÁSTÍ), BYTŮ (JEJICH ČÁSTÍ) A NEBYTOVÝCH PROSTOR Příjem z pronájmu nemovitého majetku může být u fyzické osoby zdaněn buď jako součást dílčího základu PŘÍKLAD daně z podnikání dle 7 ZDP, nebo jako příjem z pronájmu dle 9 ZDP. a) Příjem z pronájmu je zdaněn podle 7 odst. 2 písm. e) ZDP, pokud jde o příjem z pronájmu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor zařazených v obchodním majetku poplatníka. Podle znění 3 odst. 2 písm. ah) živnostenského zákona není živností pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pokud však pronajímatel poskytuje spolu s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor i další služby jako např. úklid, poskytování stravy, praní prádla, hlídání objektu apod., je živností poskytování těchto konkrétních služeb. b) Příjem z pronájmu nemovitostí ( jejich částí), bytů ( jejich částí) a nebytových prostor je zdaněn podle 9 ZDP tehdy, když jde o pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nezahrnutých v obchodním majetku poplatníka. Pokud fyzická osoba provozuje podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost a současně pronajímá hmotný majetek zařazený v obchodním majetku, a tato osoba se rozhodne ukončit podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost s tím, že bude pronajímaný hmotný majetek dosud zahrnutý v obchodním majetku nadále pronajímat a příjmy zdaňovat v rámci 9 ZDP, upraví podle znění bodu 2 pokynu GFŘ č. D-6 k 23 odst. 8 ZDP základ daně jen o ty částky, které se nevztahují k pronájmu tohoto majetku (základ daně se neupraví např. o pohledávky a závazky z titulu pronájmu příslušného majetku, rezervu na opravu pronajímaného majetku). Podnikatel část jednoho objektu vloženého do obchodního majetku nevyužívá ke svému podnikání, aproto ho od roku 2011 pronajímá jinému podnikateli k provozování jeho podnikatelské činnosti. Podnikatel vede daňovou evidenci a od roku 2013 přešel na uplatnění paušálních výdajů. Do konce roku 2012 zdaňoval podnikatel příjem z pronájmu nemovitosti jako součást příjmů z podnikání dle 7 ZDP. Protože poplatník uplatňuje od roku 2013 výdaje procentem z příjmů a nevede účetnictví, neexistuje u něho od roku 2013 obchodní majetek a příjem z pronájmu je proto u něho nutno zdanit dle 9 ZDP, přičemž k těmto příjmům může uplatnit poplatník skutečné výdaje nebo paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů.

6 1 14 TÉMA MĚSÍCE PŘÍKLAD PŘÍKLAD Podnikatel má vloženy dvě nemovitosti v obchodním majetku, z nichž jednu využívá ke svému podnikání a druhou od roku 2011 pronajímá jiné fyzické osobě k provozování její podnikatelské činnosti. Z důvodu odchodu do starobního důchodu se k rozhodne podnikatel ukončit své podnikání. Nemovitost však bude i nadále pronajímat. Ke dni ukončení podnikání eviduje podnikatel neuhrazené nájemné za pronájem nemovitosti za měsíc listopad a prosinec roku 2013 ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že se u pronájmu nemovitosti jedná o pronájem majetku zahrnutého v obchodním majetku, je příjem po dobu trvání podnikatelské činnosti zdaňován dle 7 odst. 2 písm. e) ZDP. Při ukončení podnikání však dochází k vyřazení majetku z obchodního majetku a následný pronájem je daňově řešen dle 9 ZDP jako pronájem majetku nezahrnutého v obchodním majetku. Ve smyslu znění bodu 2 pokynu č. D-6 k 23 odst. 8 ZDP se neupraví základ daně při ukončení podnikání o pohledávky vztahující se k pronajímanému majetku (dodatečná úhrada nájemného se promítne jako příjem zdaňovaný dle 9 ZDP ve zdaňovacím období, kdy dojde k úhradě). Fyzická osoba má v roce 2013 příjmy z následujících pronájmů: příjem ve výši Kč z dlouhodobého pronájmu traktoru zařazeného pro účely svého podnikání v obchodním majetku, příjem ve výši Kč z pronájmu bytu v soukromém vlastnictví fyzické osoby, který není zahrnut v obchodním majetku, příjem ve výši Kč z příležitostného pronájmu osobního automobilu svému známému. Fyzická osoba zahrne příjmy z pronájmu do tří dílčích základů daně: a) příjem z pronájmu traktoru zařazeného v obchodním majetku bude zdaněn dle 7 odst. 2 písm. e) ZDP, b) příjem z pronájmu bytu bude zdaněn v rámci 9 ZDP, c) příjem z krátkodobého pronájmu osobního automobilu bude zdaněn jako příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí podle 10 ZDP, přičemž protože tento příjem nedosáhl limitu Kč, bude od daně osvobozen. Příjem z pronájmu zdaněný dle 7 ZDP po odpočtu skutečných nebo paušálních výdajů vchází do vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální a zdravotní pojištění, příjem z pronájmu dle 9 a 10 ZDP nevchází do vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pronájem majetku ve společném jmění manželů Příjmy z pronájmu movitých věcí a z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejích částí) nezahrnutých v obchodním majetku, které plynou manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují podle 9 ZDP jen u jednoho z manželů. Pokud půjde o příjem z pronájmu majetku, který není součástí společného jmění manželů, je příjem zdaněn u toho manžela, který je vlastníkem tohoto majetku. PŘÍKLAD Pokud manželé pronajímají více nemovitostí, které jsou součástí společného jmění manželů, nelze tyto příjmy ke zdanění rozdělit mezi manžele, ale je nutno všechny příjmy z pronájmu tohoto majetku zdanit pouze u jednoho z manželů. Přitom může být zvolen postup, že v jednom roce jsou tyto příjmy zdaněny u jednoho z manželů avedruhém roce u druhého z manželů. Manželé pronajímají byty v několika činžovních domech, které vlastní společně a jsou zahrnuty v jejich společném jmění. Současně manžel pronajímá zděděný rodinný domek, který není součástí společného jmění manželů. Příjmy z pronájmu bytů plynoucí manželům ze společného vlastnictví manželů, se zdaňují podle 9 ZDP jako příjmy z pronájmu jen u jednoho z manželů. V žádném případě tyto příjmy nelze ke zdanění rozdělit na oba manžele. V našem případě bude příjem z pronájmu bytů zdaněn buď u manžela, nebo u manželky jako příjem dle 9 zákona, a to dle rozhodnutí manželů s přihlédnutím na optimalizaci jejich daňové povinnosti. Příjem z pronájmu rodinného domku však bude zdaněn výlučně u manžela jako příjem dle 9 ZDP, protože rodinný domek není předmětem společného jmění manželů. Pronájem majetku v podílovém spoluvlastnictví Zdanění příjmu z pronájmu majetku v podílovém spoluvlastnictví probíhá podle 9 ZDP, ale bude postupováno s přihlédnutím k 11 ZDP. Příjmy z pronájmu dosažené společně dvěma nebo více poplatníky z titulu jejich spoluvlastnictví k movité nebo nemovité věci a společné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílů. Pokud plynou příjmy z užívání věci ve spoluvlastnictví na základě písemné smlouvy uzavřené všemi spoluvlastníky jen určitým spoluvlastníkům nebo jinak než odpovídá jejich spoluvlastnickým podílům, rozdělují se příjmy a výdaje podle této smlouvy, přičemž výdaje musí být rozděleny ve stejném poměru jako příjmy. 5

7 TÉMA MĚSÍCE Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši. Vpokynu č. D-6 k 11 ZDP se uvádí, že pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle PŘÍKLAD spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit jako daňový výdaj i odpisy a rezervu na opravu hmotného majetku, ze kterého jim plynou zdanitelné příjmy podle 7 a 9 ZDP. Odpisy a rezervu na opravu hmotného majetku přitom mezi sebe rozdělí ve stejném poměru, ve kterém si dělí příjmy plynoucí z tohoto majetku. Otec se synem zdědili do podílového spoluvlastnictví činžovní dům. Spoluvlastnický podíl otce činí podle závěti 60 % a podíl syna 40 %. Byty jsou spoluvlastníky pronajímány, za zdaňovací období 2013 dosáhnou příjmy z pronájmu Kč a daňové výdaje v prokázané výši Kč. Výpočet dílčího základu daně z pronájmu obou spoluvlastníků za rok 2013 Spoluvlastník Podíl v % Podíl příjmů v Kč Podíl výdajů v Kč Dílčí základ daně v Kč Otec Syn Celkem Uplatnění výdajů při pronájmu dle 7 a 9 ZDP Pronajímatel s příjmy z pronájmu se může rozhodnout k uplatnění prokazatelně vynaložených výdajů souvisejících s pronájmem anebo k uplatnění paušálních výdajů. Pokud se pronajímatel rozhodne uplatnit daňové výdaje ve skutečné výši, lze jako daňový výdaj uplatnit odpisy hmotného majetku, rezervy na provedení opravy a další daňové výdaje související s pronájmem majetku. Z pronájmu dle 7 a dle 9 ZDP může vzniknout daňová ztráta, kterou lze uplatnit v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období, resp. postupovat dle 34 odst. 1 ZDP. Při uplatnění paušálních výdajů z pronájmu dle 7 odst. 7 písm. d) a dle 9 odst. 4 ZDP je počínaje rokem 2013 na základě zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, Přehled procentní výše paušálních výdajů u příjmů z pronájmu v roce 2013 pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zaveden absolutní strop výše paušálních výdajů u těchto příjmů z pronájmu: u příjmů z pronájmu podle 7 odst. 2 písm. e) ZDP s procentem paušálních výdajů 30 % lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky Kč, u příjmů z pronájmu podle 9 odst. 4 ZDP s procentem paušálních výdajů 30 % z příjmů lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky Kč. Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne za zdaňovací období roku 2013 příjmy z pronájmu vyšší než 2 mil. Kč a k těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje, bude moci uplatnit limitní výši paušálních výdajů Kč, a to bez ohledu na výši příjmů z pronájmu přesahující 2 mil. Kč. Výše paušálních výdajů Příjmy z pronájmu Ustanovení ZDP dle ustanovení 7 odst. 7 a 9 odst. 4 ZDP Volná živnost Pronájem a půjčování věcí movitých 7 odst. 1 písm. b) 60 % Pronájem movitého a nemovitého majetku 7 odst. 2 písm. e) 30 % zařazeného v obchodním majetku nejvýše Kč Pronájem movitého a nemovitého majetku nezařazeného 9 30 % vobchodním majetku nejvýše Kč Uplatnění paušálních výdajů k příjmům z pronájmu movitého a nemovitého majetku dle 7 odst. 2 písm. e) ZDP může přicházet do úvahy pouze v případě, kdy poplatník pronajímá majetek zařazený v obchodním majetku a přitom vede účetnictví. Pokud by šlo o poplatníka, který pronajímá hmotný majetek zařazený v obchodním majetku a vede daňovou evidenci, pak při přechodu na paušální výdaje u něho přestává existovat obchodní majetek a příjem z pronájmu je pak nutno zdaňovat nikoliv podle 7 odst. 2 písm. e) ZDP, ale podle 9 ZDP. Podle znění 7 odst. 8 ZDP jsou v paušálních výdajích zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatník je povinen v tomto případě vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Podle znění 9 odst. 5 ZDP jsou v paušálních výdajích zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z pronájmu. Poplatník je povinen v tomto případě vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. V případě, že podnikatel má kromě příjmů dle 7 ZDP i příjmy z pronájmu dle 9 ZDP, může v rámci dílčího základu daně z podnikání uplatnit paušální výdaje a v rámci dílčího základu daně z pronájmu uplatnit výdaje ve skutečné

8 1 14 TÉMA MĚSÍCE výši, anebo naopak, popřípadě u obou dílčích základů daně uplatnit paušální výdaje. Pokud však bude mít fyzická osoba příjmy z pronájmu z několika nemovitostí zdaňované podle 9 ZDP, pak může u všech těchto příjmů z pronájmu uplatnit buď výdaje skutečné, nebo výdaje paušální. Pokud pronajímatel přechází z uplatnění skutečných výdajů na uplatnění paušálních výdajů z pronájmu nebo naopak, musí respektovat znění 23 odst. 8 písm. b) ZDP, podle kterého je nutno upravit základ daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. V tomto případě PŘÍKLAD PŘÍKLAD se má za to, že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. V případě, že poplatník přechází z uplatňování paušálních výdajů na skutečné výdaje, nutno ještě respektovat znění 25 odst. 1 písm. zd) ZDP (daňovým výdajem nejsou ve zdaňovacím období, kdy uplatňuje skutečné výdaje, výdaje spojené s úhradou závazku vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval výdaje podle 7 odst. 7 nebo 9 odst. 4 ZDP). Za rok 2013 dosáhne fyzická osoba zdanitelné příjmy z pronájmu bytů dle 9 ZDP ve výši Kč. Výše odpisů a provedených oprav dosahuje za rok 2013 částky Kč. Proto fyzická osoba uplatní k příjmům z pronájmu paušální výdaje. Jiné příjmy poplatník nemá ( jedná se o starobního důchodce, který pobírá důchod od roku 2012). Zdanění v roce 2013 Text Částka v Kč Zdanitelné příjmy Výše paušálních výdajů Základ daně z příjmů Daň z příjmů Sleva na dani na poplatníka 0 Výsledná daň z příjmů Poplatník nemůže ve smyslu znění 35ba odst. 1 písm. a) ZDP uplatnit za rok 2013 slevu na dani na poplatníka, protože k pobírá starobní důchod z důchodového pojištění. Pro poplatníka není vhodné od roku 2013 přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje, protože jejich skutečná výše je nižší než snížená výše paušálních výdajů. Podnikatel podniká ve stavební výrobě a vede dobrovolně účetnictví. Z důvodu nevyužití veškerých objektů zahrnutých v obchodním majetku pro své podnikání tyto objekty od roku 2013 pronajímá. Za rok 2013 dosáhne z podnikání příjmy Kč a příjmy z pronájmu ve výši Kč, přičemž skutečné výdaje související s pronájmem činí Kč (odpisy, opravy). Poplatník uplatňuje od roku 2011 paušální výdaje k příjmům z podnikání ve výši 60 %. I když podnikatel uplatňuje k příjmům z podnikání paušální výdaje, protože vede účetnictví, má i nadále obchodní majetek. Vzhledem k tomu, že příjmy z podnikání a z pronájmu majetku zahrnutého do obchodního majetku jsou součástí jednoho dílčího základu daně dle 7 ZDP, je nutno u obou druhů příjmů použít stejného způsobu uplatnění výdajů. Protože pro poplatníka je výhodné k příjmům z podnikání uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % příjmů, je nutno použít uplatnění paušálních výdajů i pro příjmy z pronájmu dle 7 odst. 2 písm. e) ZDP ve výši 30 %, ovšem s tím, že tato výše je limitována částkou Kč. Poplatník tedy uplatní v roce 2013 následující paušální výdaje v rámci 7: Druh příjmů Příjmy v Kč Výdaje v Kč Stavební výroba x 0,6 = Pronájem majetku limitní výše Dílčí základ daně dle 7 ZDP činí u poplatníka za rok 2013 výši Kč. Poplatník musí v daňovém přiznání za rok 2013 uplatnit solidární zvýšení daně dle 16a ZDP jako rozdíl dílčího základu daně dle 7 ZDP a částky Kč vynásobené 7 % ve výši: ( Kč Kč) x 0,07 = ,76 Kč. 7

9 TÉMA MĚSÍCE Uplatnění výdajů při pronájmu dle 10 ZDP Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Při zdanění pronájmu movitých věcí dle 10 ZDP nemůže vzniknout daňová ztráta. Pokud úhrn příjmů z pronájmu dle 10 odst. 1 písm. a) ZDP (příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí) u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč, je tento příjem osvobozen od daně. Příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich. PŘÍKLAD Nájemné u nájemce Nájemné hrazené nájemcem je v souladu se zněním 24 odst. 2 písm. h) bod 1 ZDP daňově uznatelným výdajem nájemce. Pokud nájemce vede daňovou evidenci, je nájemné daňovým výdajem při úhradě nájemného. Pokud nájemce vede účetnictví, je nutno respektovat věcnou a časovou souvislost. Pokud nájemce uplatňuje výdaje paušálním způsobem, jsou v takto stanovených výdajích zahrnuty veškeré výdaje poplatníka, tedy i nájemné. Podnikatel má svou provozovnu umístěnu v pronajatých dvou místnostech soukromého činžovního domu. Roční nájemné ve výši Kč hradí nájemce dle nájemní smlouvy vždy v prosinci běžného období na příští kalendářní rok. Podnikatel vede daňovou evidenci. Nájemné bude u poplatníka daňovým výdajem v plné výši v době jeho úhrady. Nájemné zaplacené v prosinci 2013 ve výši Kč na kalendářní rok 2014 bude u nájemce daňovým výdajem roku Pokud by podnikatel vedl účetnictví, musel by respektovat věcnou a časovou souvislost vynaložených nákladů a výnosů s využitím účtů časového rozlišení. Částka Kč hrazeného nájemného na rok 2014 se zaúčtuje v prosinci 2013 na účty MD 381/D 321, po zaplacení na MD 321/D 221. V roce 2014 dojde k proúčtování MD 518/D 381. Nájemné zaplacené v prosinci 2013 na rok 2014 bude u nájemce daňovým výdajem až roku Vedení účetnictví u pronájmu dle 9 ZDP Poplatníci s příjmy z pronájmu, kteří uplatňují k těmto příjmům prokazatelné výdaje, vedou záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy. Fyzická osoba s příjmy z pronájmu nemusí vést účetnictví podle ZU. To platí i pro případ, že by fyzická osoba s příjmy z podnikání z titulu překročení obratu 25 mil. Kč musela v rámci svého podnikání vést účetnictví i v tomto případě by fyzická osoba mohla vést u příjmů z pronájmu pouze evidenci ve smyslu 9 odst. 6 ZDP. Pokud se však poplatníci s příjmy z pronájmu zdaňované dle 9 ZDP rozhodnou vést účetnictví, přestože k tomu nejsou podle účetních předpisů povinni, pak postupují podle těchto účetních předpisů, budou-li takto postupovat po celé zdaňovací období. Přitom se podle znění 9 odst. 6 ZDP movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmů fyzických osob. Kauce v souvislosti s nájmem Při zahájení pronájmu bytu či nebytového prostoru bývá velmi často součástí nájemní smlouvy sjednání kauce, kterou nájemce skládá před zahájením nájmu nebo současně s první platbou nájemného. Použití kauce a z toho vyplývající daňové řešení může být následující: kauce slouží pro případ, že nájemce nezaplatí včas nájemné V daném případě je složená kauce u nájemce nedaňovým výdajem a u pronajímatele se nejedná o zdanitelný příjem. Zdanitelným příjmem u pronajímatele anebo daňovým výdajem u nájemce se stává až nájemné čerpané z této kauce. kauce slouží pro případ, že nájemce způsobí na najatém majetku škodu V daném případě je složená kauce u nájemce nedaňovým výdajem a u pronajímatele se nejedná o zdanitelný příjem. Zdanitelným příjmem u pronajímatele anebo daňovým výdajem u nájemce se stává až úhrada škody z této kauce. Obvykle tomu bývá při ukončení nájemní smlouvy, kdy z kauce je pronajímateli uhrazena škoda, kterou nájemce na zařízení bytu způsobil. kauce představuje zálohu na nájemné V tomto případě je složená kauce u nájemce, který vede daňovou evidenci, daňovým výdajem při zaplacení kauce a u pronajímatele, který nevede účetnictví, se jedná o zdanitelný příjem při přijetí kauce. Pokud nájemce nebo pronajímatel vede účetnictví, je nutno tuto částku časově rozlišit dle účetních pravidel. Vrácená kauce při ukončení nájmu, a to buď v plné výši, nebo ponížená o částku čerpanou z této kauce, nemá daňový vliv ani na pronajímatele ani na nájemce (nejedná se o kauci představující zálohu na nájemné). Zálohy na služby Běžnou součástí nájmu při pronájmu bytů nebo nebytových prostor je, že nájemce hradí pronajímateli mimo vlastní nájemné i zálohy na služby spojené s užíváním bytu, které jsou po skončení kalendářního roku pronajímatelem

10 1 14 TÉMA MĚSÍCE nájemci vyúčtovány (porovnána skutečná spotřeba těchto služeb se součtem zaplacených záloh). Vbodu 2 pokynu č. D-6 k 9 ZDP se uvádí, že součástí nájemného z bytů nebo jejich částí podle 686 a 696 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ ), nejsou úhrady za ceny služeb spojených s užíváním bytu. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor nejsou součástí úhrady nájemného úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem ( 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů). Z následujícího bodu 3 pokynu č. D-6 vyplývá, že zálohy na ceny služeb (např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které pronajímatel po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje pronajímatel do zdanitelných příjmů a ani platby za tyto služby nezahrnuje do daňových výdajů. Pokud by však některé služby zajišťoval přímo pronajímatel (např. provádění úklidu společných prostor v domě a jeho okolí), budou zálohy na tyto služby, hrazené nájemci, zdanitelným příjmem pronajímatele. Odpočet úroků z hypotečního úvěru Mějme situaci, že občan provedl v roce 2011 rekonstrukci svého rodinného domku, kterou financoval z poskytnutého hypotečního úvěru. V souladu se zněním 15 odst. 3 ZDP si odečetl v daňovém přiznání za roky 2011 a 2012 výši úroku zaplaceného v obou zdaňovacích obdobích v celkové částce Kč od základu daně z příjmů. Cílem rekonstrukce bylo rozšíření rodinného domku o další tři místnosti a umožnění bydlení syna s přítelkyní. Vzhledem k tomu, že k bydlení syna v rodinném domku nedošlo a nedošlo k užívání těchto tří místností v souladu se zněním 15 odst. 4 ZDP, volné místnosti se samostatným vchodem (byt) v roce 2013 občan pronajal. V daném případě jsou porušeny podmínky pro odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmů dle 15 odst. 3 ZDP. Uvádí se zde totiž, že podmínkou pro uplatnění PŘÍKLAD Opravy na pronajaté nemovitosti odpočtu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úroků z hypotečního úvěru od základu daně je, že nejde o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví prováděnou v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. Není splněna podmínka užívání ve smyslu znění 15 odst. 4 ZDP po dokončení změny stavby [realizace bytové potřeby dle 15 odst. 3 písm. e) ZDP]. Občan je povinen podat dodatečné daňové přiznání za roky 2011 a 2012 a o uplatněný odpočet zvýšit základ daně z příjmů. Počínaje rokem 2013, kdy došlo k pronájmu části rodinného domku, zdaňuje občan příjmy z pronájmu dle 9 ZDP. K těmto příjmům může uplatnit jako daňový výdaj i poměrnou část úroků z hypotečního úvěru zaplacených v roce 2013 odpovídající pronajímané ploše nemovitosti. Příspěvek do fondu oprav Pokud je občan vlastníkem bytu a zároveň spoluvlastníkem společných částí domu, hradí dlouhodobou zálohu na budoucí opravy do fondu oprav a to na účet společenství vlastníků jednotek. Z tohoto účtu jsou pak financovány příslušné opravy prováděné na domě (opravy oken, střechy, výtahu apod.) a rovněž technické zhodnocení domu (např. zateplení). V případě, že vlastník bytové jednotky tento byt pronajímá a zdaňuje příjmy z pronájmu dle 9 ZDP, vzniká otázka, jak daňově ošetřit výdaje vlastníka bytu do fondu oprav. Po prostudování příslušných ustanovení ZDP a pokynu č. D-6 zabývajících se daňovým řešením pronájmu, nikde nenalezneme postup, jak daňově ošetřit příspěvek do fondu oprav. Proto i výklad daňových odborníků k této otázce je odlišný. Kloním se k řešení, že k příjmům z pronájmu lze uplatnit jako daňový výdaj i zálohy na opravy společných částí domu, a to v roce, kdy je vlastník bytové jednotky hradí společenství vlastníků bytových jednotek. Vycházím ze skutečnosti, že užitek z bytu má nájemce a nájemné zaplacené tímto nájemcem je v plné výši zdanitelným příjmem pronajímatele (kromě hrazených zálohových služeb, které jsou následně rozúčtovány podle skutečnosti). Proto i veškeré výdaje, které pronajímatel vynakládá v souvislosti s pronájmem bytu, naplňují literu zákona 24 odst. 1 ZDP, jsou to výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Vlastník bytu 2+KK pronajímá byt dle nájemní smlouvy za měsíční částku nájemného Kč, přičemž v této částce je obsažena záloha na služby ve výši Kč (záloha na teplo, TUV, vodné, stočné, spotřebu elektřiny v bytě, spotřebu plynu ad.). Vlastník hradí společenství vlastníků jednotek měsíčně částku Kč do fondu oprav, částku 50 Kč na pojištění domu a příspěvek na správu společenství 250 Kč, celkem tedy Kč. Zdanitelným příjmem pronajímatele bude částka (8 500 Kč Kč) x 12 měsíců = Kč. K tomuto zdanitelnému příjmu může pronajímatel kromě příslušných daňových odpisů z bytu uplatnit jako daňový výdaj i částku Kč x 12 měsíců = Kč, resp. tuto částku odečíst od přijatého nájemného. Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ( jeho platnost končí ), ponechává na vůli stran, aby si ve smlouvě o nájmu nebytových prostor dohodly rozsah úhrady nákladů na opravy a obvyklé udržování předmětu nájmu. Pokud však smlouva o nájmu nebytových prostor neobsahuje určení podílu nájemce na opravách a obvyklém udržování, nese povinnost provádění a úhrady těchto nákladů pronajímatel. Pokud si tedy pronajme fyzická osoba od cizí osoby nemovitost k výkonu své podnikatelské nebo jiné samostatné 9

11 TÉMA MĚSÍCE výdělečné činnosti, může opravy na pronajaté nemovitosti provádět pronajímatel na svůj náklad anebo je může provádět nájemce. V případě, že jde o nájemce s příjmy dle 7 ZDP, budou tyto výdaje na údržbu, resp. opravu, pronajatých prostor sloužících k výkonu jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti daňovým výdajem nájemce, pokud nájemní smlouva nebo jiné ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem obsahuje povinnost nájemce podílet se na údržbě nebo opravě pronajatého prostoru. U pronajímatele nepůjde v tomto případě o zdanitelné nepeněžní plnění v souladu se zněním pokynu č. D-6, a to bodu 1 k 23 odst. 6 ZDP. Zde se uvádí, že za nepeněžní plnění (pronajímatele) se nepovažují daňové výdaje spojené se zajišťováním správy nemovitosti a s obvyklým udržováním, které je povinen hradit nájemce v souvislosti se smluveným způsobem užívání najaté věci. Opravu zajišťuje a hradí pronajímatel Pokud opravu na pronajatém majetku provede pronajímatel a rovněž ji uhradí, jsou výdaje (náklady) na tuto opravu daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pronajímatele. V případě, že by však pronajímatel uplatňoval výdaje z pronájmu procentem z příjmů dle 7 odst. 7 písm. d) nebo 9 odst. 4 ZDP, byly by PŘÍKLAD u něho výdaje na opravy součástí takto vypočtených paušálních výdajů. Opravu hradí nájemce jako součást úhrady nájemného Nájemce provede opravu na pronajatém nemovitém majetku se souhlasem pronajímatele, přičemž výdaje vynaložené nájemcem jsou kompenzovány s nájemným. Výdaje (náklady) na opravu jsou u nájemce daňově uznatelným výdajem podle 24 odst. 2 písm. h) bod 1 ZDP. U vlastníka (pronajímatele) jde o zdanitelný příjem ve formě nepeněžního plnění nájemného (pronajímatel má však nižší zdanitelný příjem z nájemného). Za daňový výdaj se u pronajímatele (vlastníka) považuje dle znění pokynu č. D-6 bod 1 k 24 odst. 1 ZDP hodnota nepeněžního plnění nájemného hrazená nájemcem za předpokladu, že nepeněžní plnění má charakter daňových výdajů (např. oprav). Částka za opravu v prokázané výši prvotně vynaložená a uhrazená nájemcem tak představuje u pronajímatele výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V případě, že by však pronajímatel uplatňoval výdaje zpronájmu procentem z příjmů dle 7 odst. 7 písm. d) nebo 9 odst. 4 ZDP, byly by u něho výdaje na opravy součástí takto vypočtených paušálních výdajů (paušální výdaje by počítal z částky přijatého nájemného zvýšeného o nepeněžní plnění nájemného) Podnikatel provozuje svou živnost v pronajaté nemovitosti od fyzické osoby. Dle nájemní smlouvy hradí čtvrtletní nájemné ve výši Kč se splatností do konce 1. měsíce v příslušném čtvrtletí. V září 2013 provede nájemce se souhlasem pronajímatele na své náklady opravu pronajatých prostor za částku Kč a dohodne se s pronajímatelem, že provedením této opravy je hrazeno část nájemného za 4. čtvrtletí 2013 a zbývající částku nájemného za 4. čtvrtletí ve výši Kč zaplatí do konce října Podnikatel vede daňovou evidenci. U nájemce půjde o daňový výdaj ve výši Kč. U vlastníka nemovitosti (pronajímatele) bude zdanitelným příjmem částka Kč ve formě nepeněžního plnění nájemného za 4. čtvrtletí a dále peněžní příjem Kč uhrazený jako zbývající výše čtvrtletního nájemného. Částka za opravy ve výši Kč, prvotně vynaložená a uhrazená nájemcem, představuje u pronajímatele výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti Někdy se u pronajaté nemovitosti stává, že tato plně nevyhovuje podnikatelským potřebám nájemce a nájemce po dohodě s pronajímatelem provede na pronajatém majetku technické zhodnocení ( TZ ). Podle znění 28 odst. 3 ZDP může TZ pronajatého hmotného majetku hrazené nájemcem odpisovat nájemce, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem, pokud není vstupní cena u vlastníka hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje. Přitom nájemce zatřídí TZ do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý majetek, a odpisuje je rovnoměrným nebo zrychleným způsobem. V případě provedení a financování TZ nájemcem na pronajatém majetku vzniká vlastníkovi (pronajímateli) nepeněžní příjem. V ustanovení 23 odst. 6 ZDP se uvádí, že nepeněžním příjmem vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na dokončené TZ na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem). Zákon v tomto ustanovení specifikuje tři situace realizace TZ na pronajatém nemovitém majetku se souhlasem pronajímatele, hrazené nájemcem nad rámec nájemného, které jsou definovány v 23 odst. 6 písm. a) až písm. c) ZDP. Odpisuje-li TZ nájemce, postupuje vlastník (pronajímatel) podle 29 odst. 6 ZDP a zvýší vstupní cenu (zůstatkovou cenu) pronajímané nemovitosti v roce ukončení pronájmu nebo v roce zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním provedeného TZ nájemcem nemovitosti, a to: a) o částku nepeněžního příjmu stanoveného podle 23 odst. 6 písm. b) ZDP, je-li TZ provedeno nad rámec nájemného, b) o zůstatkovou cenu TZ evidovanou u nájemce, je-li TZ plněno nájemné. Po zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny pokračuje vlastník (pronajímatel) v odpisování ze zvýšené vstupní ceny (u rovnoměrného odpisování) nebo ze zvýšené zůstatkové ceny (u zrychleného odpisování). TZ zajistí na svůj náklad pronajímatel Pronajímatel provede a uhradí před zahájením pronájmu nemovitého majetku anebo v jeho průběhu potřebné TZ

12 1 14 TÉMA MĚSÍCE nemovitého majetku (TZ může pronajímatel zajistit i podle potřeb nájemce). Pokud je TZ provedeno v prvním roce odpisování, hodnota TZ zvýší vstupní cenu majetku u pronajímatele. Pokud provede pronajímatel TZ v dalších letech odpisování majetku, hodnota TZ se promítne podle způsobu odpisování buď do zvýšené vstupní ceny u rovnoměrného odpisování, nebo do zvýšené zůstatkové ceny u zrychleného odpisování. S provedeným TZ může souviset pravděpodobně i zvýšení výše nájemného nájemci. TZ zajistí nájemce jako součást úhrady nájemného a je odpisováno pronajímatelem Nájemce provede na pronajatém nemovitém majetku se souhlasem pronajímatele TZ s tím, že vynaložené náklady na TZ jsou započteny pronajímatelem na smluvní nájemné jako jeho nepeněžní plnění. Nájemce, který vede účetnictví, zahrne provedené TZ jako daňově uznatelné nájemné časově rozlišené do zdaňovacích období, ve kterých hradí nájemné formou provedeného TZ. PŘÍKLAD Nájemce, který vede daňovou evidenci, zahrne celou výši výdajů za provedené TZ jako daňově uznatelné nájemné ve zdaňovacím období, kdy vynaložil výdaje na TZ. Pronajímatel, který vede účetnictví, přijaté nájemné ve formě provedeného TZ časově rozliší vždy na příslušné zdaňovací období. Pronajímatel, který nevede účetnictví, zahrne nepeněžní příjem ve výši výdajů na TZ provedené nájemcem do svých příjmů ke zdanění v tom zdaňovacím období, kdy nájemce TZ uvedl do stavu způsobilého k používání. Jako daňově uznatelný výdaj (náklad) zahrne pronajímatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, resp. záznamy o příjmech a výdajích, odpis ze zvýšené ceny pronajaté nemovitosti (vstupní, resp. zůstatková, cena zvýšená o cenu TZ). Pronajímatel, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, nemůže odpis samostatně zahrnout, ale může uplatnit výdaje procentem z příjmů z pronájmu zvýšených o nepeněžní příjem ve výši výdajů na TZ provedené nájemcem (to platí jak pro příjmy z pronájmu dle 7 nebo 9 ZDP). Podnikatel provede na pronajatém nemovitém objektu v roce 2013 se souhlasem pronajímatele stavební úpravy v částce Kč. Nájemce se dohodne s pronajímatelem, že vynaložené výdaje na TZ započte pronajímatel jako dílčí úhradu na nájemném za 4. čtvrtletí Čtvrtletní nájemné činí Kč. Podnikatel vede daňovou evidenci. Daňově uznatelným výdajem podnikatele bude v roce 2013 jednak zaplacená částka Kč za provedené TZ, kterým je hrazeno nájemné zčásti za 4. čtvrtletí 2013 a jednak zbývající zaplacená částka Kč na smluvním čtvrtletním nájemném. Upronajímatele je zdanitelným příjmem roku 2013 částka Kč zaplaceného nájemného a nepeněžní příjem ve výši Kč za provedené TZ nájemcem. O částku Kč zvýší pronajímatel vstupní cenu nemovitosti při rovnoměrném odpisování nebo zůstatkovou cenu při zrychleném odpisování a pokračuje v daňovém odpisování nemovitosti. TZ provede nájemce nad rámec nájemného, TZ není odpisováno Nájemce provede na pronajatém nemovitém majetku se souhlasem pronajímatele TZ nad rámec sjednaného nájemného, o hodnotu TZ nezvýší vlastník (pronajímatel) vstupní cenu a TZ není nájemcem ani pronajímatelem v průběhu nájmu odpisováno. Pronajímatel neuhradí nájemci výdaje spojené s provedeným TZ na pronajaté nemovitosti. Nájemce nemůže uplatnit vynaložené výdaje (náklady) na TZ do daňově uznatelných výdajů. Pouze když výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku nejsou TZ dle 33 odst. 1 ZDP, tj. nepřevyšují u jednoho majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč, lze u nájemce tyto vynaložené výdaje zahrnout jako daňové výdaje. PŘÍKLAD Daňové řešení u pronajímatele vyplývá ze znění 23 odst. 6 písm. a) a 29 odst. 6 ZDP. Ve zdaňovacím období, ve kterém dojde k ukončení nájmu, půjde u pronajímatele o nepeněžní příjem, který se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek k datu skončení nájmu, kdyby byl majetek odpisován rovnoměrným způsobem podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP, anebo se ocení znaleckým posudkem. Volba způsobu ocenění záleží na rozhodnutí pronajímatele. V roce ukončení nájmu zvýší pronajímatel o částku nepeněžního příjmu vstupní cenu (zůstatkovou cenu) příslušného majetku a pokračuje v odpisování ze zvýšené vstupní ceny (u rovnoměrného odpisování) nebo ze zvýšené zůstatkové ceny (u zrychleného odpisování). Podnikatel má pronajat od fyzické osoby nebytový prostor, ve kterém provozuje svou živnost. V roce 2011 se souhlasem pronajímatele provedl nájemce TZ na pronajatém objektu v částce Kč. Pronajímatel výdaje na TZ nájemci neuhradí ani nezvýší o hodnotu TZ vstupní cenu nemovitosti. Nájemce se nedohodne s pronajímatelem o možném odpisování TZ nájemcem. V průběhu roku 2013 dochází ke zrušení nájemní smlouvy. Podnikatel nemůže uplatnit TZ do daňových výdajů. Nepeněžním příjmem pronajímatele při ukončení nájmu je zůstatková cena, kterou by mělo TZ při rovnoměrném odpisování. TZ zařadíme do stejné odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý nemovitý majetek, předpokládejme, že nemovitost je zařazena do 5. odpisové skupiny. Při rovnoměrném odpisování činí odpisy a zůstatková cena: 11

13 TÉMA MĚSÍCE 1 14 TZ provede nájemce nad rámec nájemného, TZ je odpisováno nájemcem Vprůběhu nájmu vynaloží nájemce nad rámec nájemného výdaje na dokončené TZ. Pronajímatel neuhradí nájemci výdaje spojené s provedeným TZ na pronajaté nemovitosti. Toto TZ na základě písemné smlouvy v průběhu nájmu odpisuje podle 28 odst. 3 ZDP nájemce. Nájemce zatřídí TZ do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý nemovitý majetek (u pronajímatele) a zvolí metodu buď rovnoměrného, nebo zrychleného odpisování. V posledním roce nájmu uplatní polovinu roční výše odpisu. Při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka sodpisováním je u nájemce dle 24 odst. 2 písm. t) ZDP daňová zůstatková cena TZ provedeného na pronajatém majetku, které nájemce v průběhu nájmu odpisoval, daňovým výdajem (nákladem) jen do výše náhrady výdajů vynaložených na toto TZ (tedy do výše uhrazené pronajímatelem). Pokud tedy pronajímatel zůstatkovou cenu TZ po ukončení nájmu ani zčásti neuhradí, nemůže nájemce PŘÍKLAD Období Odpisy v Kč Zůstatková cena v Kč x 1,4 / 100 = x 3,4 / 100 = ,5 x x 3,4 / 100 = Nepeněžním příjmem pronajímatele je ve zdaňovacím období 2013 při ukončení pronájmu nebytového prostoru částka Kč, pokud si pronajímatel nezvolí ocenění zůstatkové hodnoty TZ pomocí znaleckého posudku. zahrnout zůstatkovou cenu do daňově uznatelných výdajů (nákladů). Daňové řešení u pronajímatele vyplývá ze znění 23 odst. 6 písm. b) ZDP. Nepeněžním příjmem vlastníka (pronajímatele) ve zdaňovacím období, kdy dojde k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, je daňová zůstatková cena, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování dle 31 odst. 1 písm. a) ZDP, nebo se ocení nepeněžní plnění znaleckým posudkem. Pokud nájemce odpisoval TZ zrychleně, je třeba pro stanovení výše nepeněžního příjmu u pronajímatele přepočítat zůstatkovou cenu TZ na rovnoměrné odpisování. O tuto výši nepeněžního příjmu zvýší pronajímatel podle 29 odst. 6 písm. a) ZDP vstupní cenu (zůstatkovou cenu) v roce ukončení pronájmu nebo zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním nájemcem apokračuje v daňovém odpisování nemovitosti. Podnikatel provede na pronajaté nemovitosti v roce 2011 se souhlasem pronajímatele TZ spočívající v rekonstrukci vedení plynu v celkové částce Kč. Na základě písemné smlouvy s pronajímatelem toto TZ odpisuje nájemce, a to rovnoměrným způsobem. Jedná se o pronajatou budovu zařazenou u pronajímatele do 5. odpisové skupiny. Ke dni dojde k ukončení nájemní smlouvy. Varianta A pronajímatel při ukončení nájmu neuhradí zůstatkovou hodnotu TZ Nájemce zatřídí TZ do 5. odpisové skupiny a odpisuje je rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny Kč. Období Výpočet odpisů v Kč x 1,4 / 100 = x 3,4 / 100 = ,5 x x 3,4 / 100 = 867 Nájemce si v průběhu nájmu uplatní daňové odpisy z TZ jako daňové náklady, ale zůstatkovou cenu TZ si nájemce při ukončení nájmu nemůže uplatnit jako daňový náklad. Pronajímatel zahrne do svých zdanitelných příjmů z pronájmu v roku 2013 jako nepeněžní příjem zůstatkovou cenu TZ při rovnoměrném odpisování ve výši Kč. O tuto hodnotu se zvyšuje v roce 2013 vstupní (zůstatková) cena u pronajímatele pro účely odpisování nemovitosti. Varianta B pronajímatel při ukončení nájmu uhradí nájemci částku Kč za provedené TZ Nájemce si v průběhu nájmu uplatní daňové odpisy z TZ jako daňové náklady, v roce 2013 při ukončení nájmu si uplatní jako daňové náklady jednak odpisy ve výši 867 Kč a dále zůstatkovou cenu TZ do výše přijaté náhrady od pronajímatele, tedy částku Kč. Zbývající výši zůstatkové ceny TZ si nájemce nemůže uplatnit jako daňový náklad. Přijatá náhrada od pronajímatele je současně zdanitelným příjmem nájemce. Upronajímatele bude v roce 2013 zdanitelným příjmem rozdíl mezi zůstatkovou cenou TZ při rovnoměrném odpisování a úhradou nájemci, tj. částka Kč. Pronajímatel současně zvýší v roce 2013 vstupní (zůstatkovou) cenu pro účely odpisování nemovitosti o částku Kč. 12

14 1 14 AKTUALITA TZ provede nájemce nad rámec nájemného, TZ je odpisováno pronajímatelem Nájemce provede na pronajatém nemovitém majetku v průběhu nájmu na své náklady a se souhlasem pronajímatele TZ, které pronajímatel neuhradí, ale ve zdaňovacím období, kdy je TZ uvedeno do užívání, zvýší pronajímatel o hodnotu TZ vstupní (zůstatkovou) cenu pronajatého hmotného majetku. U nájemce budou vynaložené výdaje na provedené TZ daňově neuznatelné, protože TZ bylo provedeno nad PŘÍKLAD aktualita rámec sjednaného nájemného, nebylo uhrazeno pronajímatelem a je odpisováno pronajímatelem. Daňové řešení u pronajímatele vyplývá ze znění 23 odst. 6 písm. c) ZDP. Za nepeněžní příjem vlastníka (pronajímatele) se považuje plná výše výdajů (nákladů) vynaložených nájemcem na TZ, a to ve zdaňovacím období, ve kterém bylo TZ uvedeno do užívání. O tuto hodnotu zvýší pronajímatel vstupní (zůstatkovou) cenu najatého hmotného majetku pro účely jeho odpisování. Podnikatel má pronajatý od vlastníka objekt, ve kterém uskladňuje zásoby hotových výrobků. V roce 2013 provede nájemce po dohodě s pronajímatelem stavební úpravy pronajatého nebytového prostoru v částce Kč, a to nad rámec sjednané platby nájemného. Nájemce se nedohodl s pronajímatelem o možném odpisování TZ nájemcem, protože je bude odpisovat pronajímatel spolu s pronajímanou nemovitostí zrychleným způsobem. Výdaje na TZ jsou u nájemce daňově neuznatelné. U pronajímatele půjde v roce 2013 o nepeněžní příjem ve výši Kč. Současně v roce 2013 zvýší pronajímatel o provedené TZ vstupní a zůstatkovou cenu objektu a pokračuje v jeho odpisování zrychleným způsobem. ZMĚNY U DANĚ Z NEMOVITOSTÍ Jak se nás dotknou? Některé změny daň sníží, jiné zvýší. Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední. Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna. U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb. Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení stávající výše daně z pozemků. Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební. Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky ( jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku). Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce). Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1. ledna Tisková zpráva GFŘ ze dne

15 ÚČETNÍ PRAXE Druhové a účelové členění výsledovky jaké přináší výhody a nevýhody? Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.1 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění zobrazuje, jaké druhy nákladů byly při podnikání vynaloženy a jaké druhy výnosů podnik při své činnosti dosáhl. Při účelovém sledování výnosů jde o to, při jaké činnosti byly výnosy dosaženy a za jakým účelem byly náklady vynaloženy. Jaké jsou přednosti a nedostatky druhového a účelového členění výsledovky? PODSTATA VÝSLEDOVKY Vnímáte účetnictví také tak, že díky němu můžete snáze stanovit cenu svých zakázek a vyhodnotit jejich ziskovost? Jak zjistíte, kolik se spotřebovalo materiálu na tu kterou zakázku a kolik práce? Vypovídá účetnictví o tom, jaká je aktivita firmy a jestli tato aktivita přináší výsledky? A co klíčová záležitost podnikání, tedy zda a jak firma zbohatla nebo zchudla za určité období? Účetní výkazy o uvedených otázkách mnohé vypovídají. Podstatné přitom ale je, jaký způsob jejich sestavování účetní jednotka zvolí. Zbohatnutí nebo zchudnutí, které se projeví díky činnosti, pro kterou byl podnik založen, představují v účetnictví výnosy a náklady. Náklady jsou v účetnictví synonymem zchudnutí a výnosy jsou účetním termínem pro zbohatnutí. Výnosy a náklady firmy vypovídají o aktivitě podniku a sledují se za každý rok zvlášť. Výnosy jsou peněžním ekvivalentem výkonů podniku za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k inkasu peněz za prodané výkony. Výnosy způsobují zvýšení ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, které se projevilo přírůstkem nebo zvýšením užitečnosti aktiv nebo snížením závazků a které vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem, než jsou vklady do vlastního kapitálu vlastníků. Náklady představují peněžní vyjádření vstupů, které firma účelně vynaložila na získání výnosů, tj. použila je k provedení určitého výkonu. Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, které se projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením závazků a které vedlo ke snížení vlastního kapitálu 1 PADIA, s.r.o. jiným způsobem, než jsou příděly z vlastního kapitálu vlastníkům. Porovnáním výnosů a nákladů za určité období lze vypočítat výsledek hospodaření: zisk nebo ztráta = výnosy náklady Podrobně se lze o výsledku hospodaření dozvědět z výkazu zisku a ztráty. Běžně se mu říká výsledovka. Zachycuje podrobně strukturu výnosů a nákladů, které se podílely na tvorbě hospodářského výsledku (ať již kladného či záporného). Stupňovitým uspořádáním umožňuje získat informace o tom, v jaké činnosti byl výsledek hospodaření vprůběhu účetního období vytvořen. Výkaz je členěn na tři části, kdy porovnává výnosy a náklady na provozní činnost, finanční a mimořádnou. Zachycuje tok nákladů a výnosů v určitém členění související s daným účetním obdobím. Jak název příspěvku napovídá, výsledovku je možné sestavit v druhovém nebo účelovém členění nákladů. Hlavní odlišností je rozdílné obsahové pojetí nákladů i výnosů. Podívejme se nejdříve na rozdílné přístupy ke vnímání nákladů.

16 1 14 ÚČETNÍ PRAXE Členění nákladů Náklady jsou důležitým ukazatelem kvality činnosti podniku. Existuje celá řada přístupů z hlediska jejich členění. Základní pohled na náklady zachycuje schéma na str. 14. Podle otázek, co bylo vynaloženo, kde a na co, lze rozčlenit náklady podle jednotlivých druhů, místa vynaložení a účelu vzniku. Zobrazení nákladů na vstupu do podniku koresponduje sdruhovým členěním nákladů. To odpovídá na otázku, jaké náklady byly vynaloženy. Náklady se postupně přeměňují (transformují) ve výkony. Část výkonů poslouží seberozvoji podniku, podstatná část se realizuje na trhu vpodobě výstupů. Aby bylo možné tuto přeměnu v podniku řídit, je potřeba nákladové členění orientovat podle místa vzniku nákladů. Za náklady jsou zodpovědná vnitropodniková střediska, tedy jednotlivé útvary. Zodpovězení otázky, kde byly náklady vynaloženy, umožní zjistit nákladovou náročnost činností, procesů, aktivit, dílčích výkonů. Pak je možné řídit jejich hospodárnost. Zobrazení nákladů na výstupu z podniku, tedy u jednotlivých výkonů (výrobků, služeb, zboží), člení náklady podle účelu a reaguje na otázku vztahu nákladů k finálním výkonům. Náklady vyjadřující snížení aktiv a zvýšení závazků, tedy snížení vlastního kapitálu, dobře poslouží k měření hospodářského výsledku. Pro řízení nákladů a zisku je však vhodné vnímat náklady jako účelné vynaložení ekonomických zdrojů společnosti, účelově související s podnikatelskou činností. Toto vymezení zdůrazňuje nejen potřebu následně zobrazit reálnou výši nákladů, ale zároveň nutnost jejich racionálního hospodárného vynakládání. Účelnost a účelovost jsou podstatnými charakteristikami tohoto vymezení. Účelnou spotřebou se rozumí takové vynaložení ekonomických zdrojů, které je racionální a přiměřené výsledku činnosti. Účelový charakter znamená, že cílem vynaložení ekonomického zdroje je jeho zhodnocení. K němu dojde pouze při vytvoření takové složky majetku, která přinesla, příp. přinese v budoucnosti, větší ekonomický prospěch, než jaký byl původní náklad. Důležitou vlastností takto chápaného nákladu je jeho relativně těsný vztah k výkonům tvořícím předmět činnosti podnikání. To je doména účelového pohledu na náklady. Podívejme se ale nyní na klasický, v praxi nejužívanější pohled na náklady. Druhové třídění nákladů Obecněji můžeme druhové členění nákladů charakterizovat jako druhy nákladů, které byly podnikatelem ( jeho společností) při své hospodářské činnosti vynaloženy na konkrétní účely. Např. náklady vynaložené na spotřebu energie, materiálu, nákup zboží, mzdové náklady apod. Nicméně v druhovém členění není možné zjistit bezprostřední účel vynaložených nákladů, který by se vyhodnocoval při efektivnosti využití ekonomických zdrojů. Druhové třídění nákladů odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. K základním nákladovým druhům patří spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného dlouhodobého majetku, mzdové a ostatní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.), náklady na externí služby (opravy a udržování, telekomunikace, nájemné, poštovné, dopravné a cestovné). Podrobnější druhové třídění je uplatněno ve směrné účtové osnově podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen VPU ). Účtová třída 5 Náklady: 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 54 Jiné provozní náklady 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 56 Finanční náklady 57 Rezervy a opravné položky finančních nákladů 58 Mimořádné náklady 59 Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů Mezi nákladovými druhy a předmětem činnosti podniku existuje volný vztah (škody, manka, náklady na reprezentaci, dary, odměny, ztráty hodnoty v čase, daně, poplatky ad.). Např. z položky odpisy nejsme schopni určit, zda odpisovaný dlouhodobý majetek má přímý vztah k výkonům firmy nebo slouží např. jako administrativní budova pro správu a vedení společnosti. Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy (výpočet zisku, ukazatele hodnoty přidané zpracováním, analýzy dílčích nákladovostí apod.). Nákladové druhy představují externí náklady (vstup do podniku zvenčí). Jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci (mzdové náklady). Uvnitř firmy se pak tyto prvotní náklady rozpadají na druhotné náklady, které vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry a elektrické energie pro vlastní spotřebu, výroba nářadí atd.). Jsou to interní náklady mající komplexní charakter (tzn., dají se rozložit na původní nákladové druhy). Projevují se až při zúčtování nákladů podle středisek. Účelové třídění nákladů Náklady lze členit nejen podle druhu (tedy podle toho, co bylo příčinou vzniku nákladu), ale také podle účelu (podle toho, za jakým účelem byly vynaloženy). Vzhledem 15

17 ÚČETNÍ PRAXE k tomu, že členění nákladů podle nákladových druhů nezachycuje důvod vynaložení nákladů, je vhodnější ke zjištění výkonnosti podniku a přiměřenosti spotřeby nákladů využít členění nákladů podle účelu. Při účelovém členění nákladů sleduje podnikatel účel, na který byla určena spotřeba (např. náklady prodeje, odbytové náklady, provozní náklady aj.). Účelové třídění nákladů je založeno na vztahu nákladu k výkonu, což vyjadřuje účelovost vynaložení nákladu. Základním charakteristickým znakem účelově členěných nákladů je doložení (u každého vzniklého nákladu) konkrétního účelu, na který byly vynaloženy. Účelová výsledovka pak obsahuje členění provozních nákladů podle účelu na náklady prodeje, správní režii (administrativu) aodbyt. Odbytové náklady představují mzdy v odbytu, provizi, náklady na reklamu, na dopravu, odpisy dlouhodobých aktiv náležející k odbytu atd. Mezi administrativní náklady patří spotřeba kancelářských potřeb, platy administrativních a správních pracovníků. Pod položku ostatních provozních nákladů se mohou řadit náklady na výzkum a vývoj. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64. České předpisy nikde explicitně neřeší, jakým způsobem tvořit účtový rozvrh subjektů, které využívají členění provozních nákladů podle účelu. Uveďme možný způsob sestavení tohoto rozvrhu pro oblast provozních nákladů. Účtová třída 8 Náklady (účelové členění): 80 Náklady na prodané výkony (801-Prodané výrobky, 802-Prodané služby, 804-Prodané zboží), 81 Prodejní režie (811-Balné, 812-Osobní náklady, 813-Odpisy, 814-Nájemné, 815-Cestovné, 816-Telekomunikační náklady, 817-Náklady na pojištění, 818-Náklady na osvětlení a vytápění, 819-Ostatní prodejní náklady), 82 Správní režie (821-Materiálové náklady, 822-Osobní náklady, 823-Odpisy, 824-Nájemné, 825-Cestovné, 826-Telekomunikační náklady, 827-Náklady na pojištění, 828-Náklady na osvětlení a vytápění, 829-Ostatní správní náklady), 83 Jiné režijní náklady (831-Režijní náklady na logistiku, 832-Režijní náklady na zásobování, 833-Režijní náklady na dopravu, 834-Režijní náklady na opravy a údržbu, 835-Režijní náklady na informační technologie, 836-Režijní náklady na úklid, 837-Ostatní režijní náklady), 84 Jiné provozní náklady (841-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 842-Prodaný materiál, 843-Dary, 844-Pokuty, penále a úroky z prodlení, 845-Tvorba a zúčtování rezerv, 846-Odpis pohledávky, 847-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní oblasti, 848-Ostatní provozní náklady, 849-Manka a škody v provozní oblasti). Členění výnosů Výnosy v druhovém členění určuje směrná účtová osnova v účtové třídě 6. Účtová třída 6 Výnosy: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64 Jiné provozní výnosy 66 Finanční výnosy 68 Mimořádné výnosy 69 Převodové účty Účelová výsledovka nezná účty Změna stavu zásob vlastní činnosti a Aktivace. V případě účelového členění se uvede druhové členění provozních nákladů a výnosů v příloze účetní závěrky. Uveďme možný způsob sestavení účtového rozvrhu pro oblast provozních výnosů v účelovém členění. Účtová třída 9 Výnosy (účelové členění): 90 Tržby za vlastní výkony a zboží (901-Tržby za vlastní výrobky, 902-Tržby z prodeje služeb, 904-Tržby za zboží), 94 Jiné provozní výnosy (941-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 942-Tržby z prodeje materiálu, 944-Smluvní pokuty a úroky z prodlení, 946-Výnosy z odepsaných pohledávek, 948-Ostatní provozní výnosy). Výnosy a náklady podle činností podniku V českém účetnictví se rozlišují náklady a výnosy běžné (z provozu a z finanční činnosti) a mimořádné. Provozní oblast je hlavní oblastí činnosti podniku. Zde by měly být uvedeny náklady a výnosy, které vyplývají z oboru činnosti podniku. Finanční oblast naplňují náklady a výnosy, které se týkají např. cenných papírů, úroků a kursových rozdílů. Mimořádnou oblast představují např. přírodní katastrofy, zásahy státu do činnosti podniku a jiné náklady neobvyklé povahy. Činnost podniku Náklady druhové členění Výnosy druhové členění PROVOZNÍ Spotřebované nákupy (materiál, energie) Tržby za prodej zboží Služby (opravy, cestovné, přepravné) Tržby za prodej vlastních výkonů Osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní (výrobků a služeb) pojištění) Změna stavu zásob vlastní činnosti Daně a poplatky Aktivace (vnitropodnikové služby) Odpisy Jiné provozní výnosy (prodej majetku) Jiné provozní náklady FINANČNÍ Finanční náklady (úroky, bankovní poplatky, Finanční výnosy (přijaté dividendy, úroky, pojistné) nájemné) Tvorba rezerv MIMOŘÁDNÁ Mimořádné náklady (manka a škody) Mimořádné výnosy (přebytky majetku, náhrady mank a škod)

18 1 14 ÚČETNÍ PRAXE Nejčastějšími výnosy obchodní firmy jsou tržby za prodej zboží. Jedná se o částky z prodeje zboží po odečtení dobropisů, slev při prodeji, daně z přidané hodnoty. Jde tedy o čisté tržby. Zbožím je vše, co účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. U firmy výrobní a firmy poskytující služby jsou to pak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Nejčastějšími náklady jsou u obchodní firmy náklady vynaložené na prodané zboží. Náplní této položky je pořizovací cena prodaného zboží. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou je zboží skutečně pořízeno (nakoupeno), tj. cena pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (například doprava, pojistné, clo, provize). U výrobních firem a podniků služeb jsou základními náklady spotřeba materiálu a energie a využité služby souhrnně nazývané výkonová spotřeba. Rozdílová položka mezi tržbami za prodej zboží a náklady vynaloženými na prodané zboží se nazývá obchodní marže neboli obchodní rozpětí. U výrobních podniků můžeme marži z její činnosti nazvat výrobní marží a určit ji jako rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou. Výrobní marže není jako položka ve výsledovce samostatně uvedena. Velmi důležitou rozdílovou ekonomickou kategorií ve výkazu zisku a ztráty je přidaná hodnota (= obchodní marže + výkony výkonová spotřeba). Přidaná hodnota je součtem obchodní a výrobní marže. Obchodní marže je jakýsi předzisk z obchodní činnosti (= tržby za prodej náklady na prodané zboží). Výrobní marži lze chápat jako předzisk z výrobní činnosti (= výkony výkonová spotřeba). V druhovém členění tedy výkaz zisku a ztráty zobrazuje, jaké druhy nákladů byly při hospodářské činnosti podnikatele vynaloženy (co se spotřebovalo, tj. náklady vynaložené na prodané zboží, spotřeba materiálu a energie, mzdové náklady atd.). Obdobně jsou sledovány v druhovém členění výnosy (tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní provozní výnosy atd.), kterých podnikatel při své hospodářské činnosti dosáhl. Výhodou výsledovky v druhovém členění je jednoduchost jejího sestavení. Při účelovém sledování výnosů sleduje podnikatel, při jaké činnosti výnosů dosáhl (tržby z prodeje výrobků a služeb, jiné provozní výnosy, tržby z prodeje cenných papírů aj.). Rozdíl ve výkazech vychází z odlišné struktury vykazování nákladů a výnosů v provozní oblasti. Činnost podniku Náklady účelové členění Výnosy účelové členění PROVOZNÍ Náklady prodeje Tržby za prodej vlastních výrobků Odbytové náklady Tržby za prodej služeb Správní režie Tržby za prodej zboží Jiné provozní náklady Jiné provozní výnosy (prodej majetku) FINANČNÍ Finanční náklady (úroky, bankovní poplatky, Finanční výnosy (přijaté dividendy, úroky, pojistné) nájemné) Tvorba rezerv MIMOŘÁDNÁ Mimořádné náklady (manka a škody) Mimořádné výnosy (přebytky majetku, náhrady mank a škod) U účelového členění je důležité správné nastavení analytické evidence nebo účtů vnitropodnikového účetnictví. Jelikož mají výkazy poskytovat informace nejen interním, ale také externím uživatelům, mnoho společností sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhové podobě a pro vnitřní potřeby podniku provádí analýzu nákladů na základě analytických účtů. Nicméně členění nákladů podle účelu přináší uživatelům podstatné výhody. Celková výše nákladů ve výsledovce sestavené podle účelového členění je okamžitě porovnatelná jak věcně, tak časově s výnosy z prodeje. Struktura položek výsledovky na bázi účelového členění nákladů poskytuje mnohem více informací o vytvořeném zisku než výsledovka na bázi druhového členění nákladů. Oproti obchodní marži druhové výsledovky je hrubý zisk nebo ztráta účelové výsledovky okamžitě čitelná pro management firmy. Obchodní marže totiž navzdory svému názvu nezohledňuje skutečné náklady s obchodováním, např. náklady na telefony obchodních zástupců, odpisy dlouhodobého majetku využívaného obchodním týmem a dokonce žádné náklady spojené s prodejem vlastních výkonů. Vždy, když je používáno jedno členění nákladů, druhé je automaticky potlačováno. Např. pokud je užíván účet mzdy, účtují se na něj mzdy prodejců (tj. prodejní náklad), imzdy asistentky (tj. administrativní náklad). Pokud se využívá účet administrativní náklady, účtují se na něj mzdy asistentek, spotřeba kancelářského materiálu, i nájem kanceláří. DRUHOVÁ A ÚČELOVÁ VÝSLEDOVKA Jak jsme již viděli, druhová výsledovka sumarizuje všechny náklady na činnost podniku podle druhů. Účelová výsledovka pak člení náklady podle činností, tedy podle toho, na co byly vynaloženy. Oba způsoby sestavování výsledovky se liší pouze v provozní oblasti. U druhové výsledovky se počítá se změnou stavu zásob jako přírůstku k výnosům. U účelové výsledovky se neberou v úvahu náklady vynaložené na neprodané zásoby na skladě. Naopak, v úvahu se berou pouze náklady na prodané zboží a výrobky. Správa aodbyt se započítávají celkově. Náklady a výnosy z finanční a mimořádné činnosti zůstávají stejné. Užití výnosového účtu Změna stavu výrobků je z pohledu řízení podniku poněkud zavádějící. Pokud podnik více vyrábí, než prodává, tj. vyrábí na sklad, zvyšuje své výnosy (o výrobu na sklad). Jeho výsledek hospodaření je pak podle sestavené výsledovky lepší. Pokud podnik víc prodává, než vyrábí (ze skladu výrobky ubývají), jsou jeho výnosy snižovány, takže hospodářský výsledek mu to 17

19 ÚČETNÍ PRAXE paradoxně snižuje. Účelové členění výkazu zisku a ztráty si s tímto problémem snadno poradí. Eviduje totiž náklady na výrobu prodaných (nikoli vyrobených) výkonů. Výsledovka druhové členění Podstatné položky obou typů výkazů zisku a ztráty uvádí pro srovnání následující tabulka. Ačkoli označení podle příloh VPU je stejné, obsahové vymezení položek se odlišuje. Výsledovka účelové členění Označení Položka Označení Položka I. Tržby za prodej zboží I. Tržby za prodej výrobků, zboží a služeb A. Náklady na prodané zboží A. Náklady z prodeje + Obchodní marže + Hrubý zisk nebo ztráta B. Výkonová spotřeba (materiál, energie) B. Odbytové náklady C. Osobní náklady C. Správní režie Celá struktura výsledovky v druhovém i účelovém členění je uvedena v přílohách k VPU. Konkrétně příloha č. 2 uvádí uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty vdruhovém členění a příloha č. 3 uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty v účelovém členění. Nyní je zřejmé, proč by si firma měla zvolit účelovou výsledovku, když česká legislativa vyžaduje, aby byla v závěrce zveřejněna (také) výsledovka sestavená v druhovém členění, ačkoli je ji jednodušší sestavit. Shrňme alespoň PŘÍKLAD dva aspekty. S využitím účelové výsledovky můžete hledat místa v podniku, kde se dá ušetřit. Je to technická podpora prodeje, zákaznické centrum, servisní skupina, marketingové oddělení? Kolik utrácí administrativa? A dále pohledem na účelovou výsledovku můžete hned zjistit, jakou marži přináší hlavní činnost podniku. Jaké si můžete dovolit další náklady na prodej, propagaci a reklamu, administrativu, výzkum a vývoj? V současném vysoce konkurenčním tržním prostředí není snadná orientace ve vlastních nákladech a výkonnosti zanedbatelnou výhodou. Podnik poskytující poradenské služby Rádci, s. r. o., evidoval v průběhu roku těchto 6 oblastí účetních transakcí: 1. Mzdy: 2. Telefony: poradci 20 mil. Kč poradci 3 mil. Kč šéf a účetní 5 mil. Kč šéf a účetní 2 mil. Kč obchodní zástupce 4 mil. Kč obchodní zástupce 1 mil. Kč 3. Odpis kopírky používané 5 mil. Kč 4. Propagace firmy 9 mil. Kč poradci (přijatá faktura) 5. Spotřeba kancelářského 1 mil. Kč 6. Vystavené faktury 80 mil. Kč materiálu poradci za poradenství klientům Jaké marže podnik dosáhl? Porovnejme druhovou a účelovou výsledovku. Druhová výsledovka Výkony: Tržby z prodeje služeb Výkonová spotřeba: Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Mzdy Odpisy Hospodářský výsledek Účelová výsledovka Výnosy: Tržby z prodeje služeb Náklady: Náklady na poskytnuté služby Hrubý zisk nebo ztráta Prodejní náklady Administrativní náklady Marketingové náklady Hospodářský výsledek Kč Kč ( =) Kč ( =) Kč Kč Kč ( =) Kč Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč Kč ( =) Kč

20 1 14 ÚČETNÍ PRAXE Jak vidíme v uvedeném příkladu, suma výnosů a nákladů, stejně jako výše hospodářského výsledku, je v obou případech shodná. Podstatný rozdíl je právě v členění výnosů a nákladů a z toho vyplývajících rozdílných hodnotách podnikových marží. Druhové členění výsledovky dovolí jejím uživatelům číst, že jsou Rádci, s. r. o., ve své činnosti poměrně úspěšní, neboť z 80 mil. Kč tržeb jim zbývá 64 mil. Kč na pokrytí nákladů na mzdy a odpisy dlouhodobého majetku (a bude potřeba uhradit i nějaké daně a další náklady, které pro tento příklad nejsou podstatné). Zpohledu do účelové výsledovky jsou zřejmé jiné skutečnosti, které by z druhového členění nebylo možné zjistit. Samotné náklady na prodané výkony Rádců odčerpají z 80 mil. Kč tržeb 29 mil. Kč a umožní tak firmě dosahovat 51 mil. Kč hrubého zisku. Vidíme také, kolik stála odbytová režie, tedy náklady spojené s organizací a uskutečňováním prodejů (5 mil. Kč), kolik administrativa (7 mil. Kč) a marketing (9 mil. Kč). To má praktický význam v možnostech zvyšování efektivnosti hospodaření firem a orientace na výkon a na rozvoj budoucnosti podniku. PŘÍKLAD Klasifikace nákladů podle účelu poskytuje relevantnější informace než třídění nákladů podle druhů. Je však potřeba zároveň připustit, že alokace nákladů podle činností je záležitostí úsudku a není ji možno často provést na exaktním základě. Výrobní podnik však musí alokaci nákladů na výkony (nedokončenou výrobu a výrobky) provést, i pokud sestavuje výsledovku v druhovém členění, aby mohl provést úpravu nákladů či výnosů o změnu stavu nedokončené výroby a výrobků a zjistit hospodářský výsledek porovnáním nákladů a výnosů vztahujících se ke stejnému objemu výkonů. Možná nepřesnost alokace nákladů na výkony tedy ovlivní výši vykázaného výsledku hospodaření v obou případech. V případě výrobních podniků se výsledovka, která užívá účelového členění nákladů, jeví jako relevantnější, protože přináší (na rozdíl od výsledovky s druhovým členěním nákladů) informace nejen o hrubé obchodní marži či hrubém zisku z obchodní činnosti (tržba za prodané zboží nákupní cena prodaného zboží), ale i o hrubé výrobní marži hrubém zisku z výrobní činnosti (tržby za prodané výrobky výrobní náklady prodaných výrobků). Podnik vyrábějící kancelářské židle Posaďte se, s. r. o., evidoval v průběhu roku tyto účetní operace: 1. Spotřeba materiálu: 2. Mzdy: materiál ve výrobě 800 tis. Kč výrobní dělníci 660 tis. Kč kancelářský materiál 40 tis. Kč administrativa a vedení firmy 200 tis. Kč obalový materiál 80 tis. Kč obchodní zástupci 130 tis. Kč 3. Odpisy: 4. Hotové výrobky: výrobní zařízení 500 tis. Kč na začátku období 200 tis. Kč kancelářské zařízení 60 tis. Kč vprůběhu roku prodáno tis. Kč podniková prodejna 120 tis. Kč na konci období 120 tis. Kč 5. Nedokončená výroba: 6. Tržby za prodej kancelářských tis. Kč na začátku období 100 tis. Kč židlí na základě vystavených na konci období 460 tis. Kč faktur Porovnejme opět druhovou a účelovou výsledovku. Druhová výsledovka Výkony: Tržby z prodeje výrobků Změna stavu výrobků Změna stavu nedokončené výroby Výkonová spotřeba: Spotřeba materiálu a energie Přidaná hodnota Mzdy Odpisy Hospodářský výsledek Účelová výsledovka Výnosy: Tržby z prodeje výrobků Náklady: Náklady na prodané výrobky Hrubý zisk nebo ztráta Prodejní náklady Administrativní náklady Hospodářský výsledek Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč Kč Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč ( =) Kč 19

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Nájemní smlouva musí být písemná postačí

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více