WN /10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A mm. 6mm T mm mm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm"

Transkript

1 WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm

2 Pøehled zapojení V DC 00 ma

3 X X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X X Y U V W G ~ - ~ + U V W N W V U N W V U L L L M ~ x 0V, U V W b X X C N - GND - RS8 A - V DC - V DC - V DC - RS8 B J9 X7 W V U N U L N x 0V, N, U UZ Z M ~ c NC NO NO J.... J.... J.... a b c J.. NO.. d

4 LS LS LS LS +V -V NC C NO X8 8. RLK J... J... ~/0V ~/+UB J a 7b 7c wh gn br wh gn br J... J.. gn br gn br J... J.. gn br J... J K. 8K. 8a 8b 8c 8K DW gn br gn br J... J... 9 J I J d X N L X8... X X V GND X X V max. A 0V max. A V max. 00mA VDC max. A V a 0b b

5 Nastavení horní [0] a spodní [] koncové polohy vrat x x EXIT sec. / x Nastavení ½ otevøení vrat [] x / EXIT

6 * + ~ max. 80mm - ~ max. 80mm - ~80mm + ~80mm - ~80mm + ~80mm * - ~80mm + ~80mm - ~80mm + ~80mm x x EXIT OSE 8k Výbìr uzavírací hrany [] Výbìr optické závory [] EXIT x x x OSE 8k * * Pøesné nastavení horní [] a spodní [] koncové polohy + ~ max. 80mm - ~ max. 80mm x

7 EXIT EXIT Programování tlaèítka Start rádiového ovládání [0], programování rádiem ovládaného èásteèného otevøení [] sec Pozice vypnutí jištění uzávěrových hran [7] + ~ max. 0mm - ~ max. 0mm 7x x max.~0mm sec / x * x max. 0mm Vypnutí > 0 mm - En/EN nesplnìno, ztráta certifikace EXIT

8 T00 DES Obsah Všeobecné informace Bezpečnost Význam symbolů Bezpečnost práce Možná nebezpečí Bezpečnostní předpisy Náhradní díly Modifikace výrobku Technický štítek Obaly Technické údaje Instalace Přehled programování Návod k obsluze / popis funkce Údržba / Kontrola Diagnostika chyb Kniha zkoušek - Kniha kontrol a testů pro garážová vrata - Seznam kontrolních úkonů - Doklad o inspekci a údržbě garážových vrat A Návod k instalaci, obsluze a údržbě uschovejte po celou dobu používání výrobku. Všeobecné informace Bezpečnost Před zahájením jakýchkoliv prací na výrobku se řádně seznamte s tímto návodem, zejména s pokyny uvedenými v části Bezpečnost. Nebude-li výrobek používán v souladu s těmito pokyny a bezpečnostními předpisy, může být nebezpečný. Výrobce nezodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou nedodržením těchto pokynů. Význam symbolů POZOR: Hrozící nebezpečí. Tento symbol upozorňuje, že nedodržení instrukcí popsaných v dané části může vést k poškození nebo zničení systému pohonu. POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tyto práce může provádět pouze oprávněný elektromontér. Tento symbol upozorňuje, že nedodržení instrukcí popsaných v dané části může vést k vážnému úrazu. 0 Odkaz na číslo obrázku. Bezpečnost práce Dodržením bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu předejdete škodám na majetku i zdraví, ke kterým by mohlo dojít při používání toho výrobku nebo práci na něm. Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze či všeobecných bezpečnostních požadavků vztahujících se k oblasti použití tohoto výrobku zprošťuje výrobce a jeho autorizované zástupce jakékoliv odpovědnosti za škody a činí jakékoliv nároky na uplatnění škody neplatnými. Možná nebezpečí Výrobek byl vyroben s použitím nejmodernějších technologií a s ohledem na minimalizaci rizik spojených s používáním výrobku. Bude-li výrobek používán s dodržením všech pokynů, je bezpečný a spolehlivý. Zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým proudem. Před zahájením jakýchkoliv prací na elektrickém systému se řiďte následujícími pokyny:. Odpojte zařízení od napájení.. Zabezpečte proti opětovnému zapojení.. Ověřte skutečné odpojení napájení. Bezpečnostní předpisy Při provádění instalace, oživení, údržby či testování funkce pohonné jednotky dodržujte všechny platné místní předpisy a normy včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vždy je nutno dodržet následující normy a směrnice: - DIN EN Bezpečnost při používání elektricky napájených vrat a bran Testovací metody - DIN EN Bezpečnost při používání elektricky napájených vrat a bran Požadavky - DIN EN 978 Ochranné prostředky pro elektricky napájená vrata a brány Požadavky a Testovací metody Navíc je nutno se řídit následujícími předpisy: VDE předpisy - DIN EN 8 Bezpečnost ve strojírenství Bezpečnostní STOP tlačítka, funkční vlastnosti, zásady konstrukce - DIN EN 00- / VDE 0- Elektroinstalace a vybavení - DIN EN 0- / VDE Bezpečnost domácností a elektrických spotřebičů. Náhradní díly Používejte pouze originální náhradní díly dodané výrobcem. Neoriginální či špatný náhradní díl může způsobit nesprávnou funkci, poškození nebo totální selhání výrobku. Modifikace výrobku V zájmu zajištění řádné funkce a předcházení rizik není dovoleno provádět jakékoliv změny, úpravy nebo přestavby, které nebyly prokazatelně schváleny výrobcem. Technický štítek Technický štítek je umístěn pod krytem ovládacího panelu. Dodržte zde specifikované údaje o napájení. Obaly Obaly od výrobku předejte k ekologické likvidaci dle místních předpisů. Technické údaje Rozměry skříně: (výška x šířka x hloubka) 0mm x mm x 0mm vertikální montáž Počet kabelových průchodek: x M0 x M x M0 V-výřez Napájecí napětí: x 00 V AC x 0 V AC Ovládací napětí: V DC Maximální výkon motoru: max.,0 kw Třída krytí: IP, volitelně IP Provozní teploty: od -0 C do + C Výrobce: Novoferm tormatic GmbH Oberste-Wilms-Str. a D-09 Dortmund

9 Instalace 0 Potřebné nářadí Instalace ovládací jednotky Otevření krytu ovládací jednotky Přehled zapojení Označení konektorů: J vstup START impulzu (Otevřít / Zastavit / Zavřít) J Světelná závora ( nebo drátová) J Optická bezpečnostní hrana OSE 8Ω J Bezpečnostní STOP tlačítko, západka J7 Klíčový spínač J9 Digitální omezovací spínač kabel motoru J0 Konektor přídavných zařízení J Konektor radiového přijímače J Anténa J Membránová klávesnice J Komunikační rozhraní S Volič napětí (0 V / 00 V) X Síťové napájení X Síťový výstup L, N (00 W / 0 V) X Svorka ochranného vodiče X Kontakt plovoucího relé, relé stavu vrat X Kontakt plovoucího relé, relé stavu vrat X7 Pohon vrat X8 V DC, 00mA Připojení do el. sítě Ovládací jednotka je dodávána s A fázovým měničem a přibližně m kabelu (viz. a).! Zapojení musí být provedeno dle dostupného napětí sítě. Přívodní kabel motoru Přívodní kabel a digitální omezovací spínač (DES) je připraven k použití zapojte dle nákresu. Připojení generátoru impulzů Pokud mají být vrata otvírána a zavírána pomocí spínače b, nastavte v menu hodnotu. 7 Připojení optické závory Optická závora musí být správně nastavena v menu. 7a -drátová fotobuňka LS Během tohoto procesu nesmí být do zavíracího cyklu zasáhnuto, jinak bude nastavena špatná pozice. 7b -drátová fotobuňka LS s vlastním testováním 7c Odrazová fotobuňka RLK9 Pokud je v menu zvolena do rámu vestavěná optická závora, řídící jednotka automaticky zapne režim učení při příštím zavírání, tak aby byla detekována správná pozice. 8 Připojení bezpečnostní uzavírací hrany Pokud je využita funkce impulzního zavírání vrat, je nutno instalovat bezpečnostní hranu. Zvolte odpovídající nastavení v menu. 8a Optická bezpečnostní hrana OSE 8b Elektrická hrana 8K s ukončovacím rezistorem 8, kohm 8c Elektrická hrana 8K v sériovém zapojení se závěsovým spínačem a spínačem vestavěných dveří 8d Hrana s tlakovým čidlem se smyčkou 8, kohm. 9 Připojení bezpečnostního STOP tlačítka 0 Připojení klíčového spínače Používáte-li klíčový spínač, musíte nastavit požadovanou funkci v menu 0. Radiová řídící jednotka Zasuňte přijímací modul (volitelný) do konektoru J a zahajte proces učení dálkového ovladače v menu 0, nebo. Reléové výstupy přepínací kontakty: max. 0VAC / A nebo VDC / A V výstup X8: max. 00mA Výběr funkce relé v menu a. Naprogramování řídící jednotky Programování se provádí pomocí menu. Proveďte nastavení vrat podle schématu. Následující strana znázorňuje celý přehled menu. Nastavení horní a dolní koncové polohy vrat (menu 0 a ) Napnutí pružin vrat musí být! vyvážené. Pozice nastavte jednu po druhé. Korekce brzdné dráhy (menu ) Vyrovnává změny koncové polohy uzavřených vrat vzniklé změnami teplot apod. Výšková korekce (menu ) Vyrovnává změny koncové polohy uzavřených vrat vzniklé protažením táhla nebo vyvýšením podlahy. Nejdříve nastavte přesnou polohu uzavření, poté proveďte příslušné nastavení v menu. Detekce prasklé pružiny (menu 7) Odchylky v průběhu otevírání a zavírání jsou porovnávány s nastavenými hodnotami. Pokud je nastavená hodnota překročena, zobrazí se chybové hlášení E. Po opravě pružin je nutné znovu nastavit koncové polohy vrat.! Motor 9.: hodnota = U x hmotnost / 0kg Motor 9.0: hodnota = U x hmotnost / kg Motor 9.: hodnota = U x hmotnost / kg Příklad: Motor 9. U=8 otáček motoru pro otevření vrat Hmotnost vrat =0 kg, každá z pružin nese 7 kg. Přerušení doporučeno na 0 kg. Motor 9.: hodnota = U x hmotnost / 0kg Hodnota = 8 x 0 / 0 kg = Rychlé uvolnění vyžaduje znovuustavení, jinak je nutno připojit ochranu proti prasknutí pružin. Kontrola napnutí pružin Po jednom cyklu úplného otevření a zavření vrat stiskněte v menu 7 na sekund tlačítko. Hodnota, která se zobrazí, ukazuje, jak jsou vrata vyvážená: Motor 9.: F(kg) = zobrazená hodnota x 0kg / U Motor 9.0: F(kg) = zobrazená hodnota x kg / U Motor 9.: F(kg) = zobrazená hodnota x kg / U U = počet otáček motoru pro otevření vrat Pokud je hodnota mezi - a -9, jsou pružiny příliš napjaté. Výsledné hodnoty jsou jen přibližné, pro přesné určení je nutné nechat proběhnout cyklus pro změření síly. Limit síly otevření Jednotlivé otevírací cykly jsou vzájemně porovnávány. Pokud je nastavená hodnota překročena, vrata se zastaví a zobrazí se hlášení F. Následně mohou být vrata zavřena! pouze pomocí bezpečnostního ovládání. Odstraňte příčinu, která způsobila překročení limitu síly otevření, aby mohla být vrata znovu otevřena a uzavřena. Motor 9.: hodnota = U x hmotnost / 0kg Motor 9.0: hodnota = U x hmotnost / kg Motor 9.: hodnota = U x hmotnost / kg Výsledné hodnoty jsou jen přibližné, pro přesné určení je nutné nechat proběhnout cyklus pro změření síly. Cyklus pro změření síly mezního zastavení. Nastavte hodnotu 99 v menu 8 a řídící jednotka provede cyklus pro změření síly:. Upevněte na vrata testovací závaží (doporučeno přibližně 0 kg) a zcela otevřete a uzavřete vrata.. Následně menu zobrazí hodnotu, která bude uložena jako hraniční hodnota pro přerušení. Tuto hodnotu lze upravit (zdvojnásobení hodnoty znamená zdvojnásobení síly).. Odstraňte testovací závaží a otevřete a uzavřete vrata. Doba běhu Nastavení doby běhu ochrání motor pohonu před přehřátím a následným zničením. Při použití motoru. s plastovým! převodem nastavte hodnotu na (~) nebo (WS, ~). Externí ovládací jednotky / generátory impulzů (menu ) 0 Byl použit vstup J. pro generování zavíracího impulzu, J. pro generování otvíracího impulzu. Vstupy jsou používány pro OTEVŘENÍ- ZASTAVENÍ-ZAVŘENÍ. J. pro poloviční otevření, J. pro plné otevření vrat. Programování dálkového ovládání Dbejte no to, že každý dálkový ovladač musí být samostatně naprogramován. Je možné uložit až 0 radiových kódů. Lze nastavit následující funkce: START impulz (menu 0) Vstupte do menu a stiskněte tlačítko pro funkci START na dálkovém ovladači. Po přijetí kódu krát zabliká potvrzující displej. Pozice polovičního otevření vrat (menu ) Vstupte do menu a stiskněte tlačítko pro funkci polovičního otevření na dálkovém ovladači. Po přijetí kódu krát zabliká potvrzující displej. Funkce osvětlení (menu ) Vstupte do menu a stiskněte tlačítko pro funkci osvětlení na dálkovém ovladači. Po přijetí kódu krát zabliká potvrzující displej. Smazání radiových kódů Pro smazání všech uložených radiových kódů podržte oválné tlačítko na sekund.

10 Přehled programování -9 Menu 0-7 Č. Položka Menu 0 Hodnota Výběr funkce Nastavení horní koncové polohy vrat Změna směru (stisněte na sekund) Č. Položka Menu Hodnota Výběr funkce Čas setrvání v pozici otevřeno v sekundách 0 Nastavení dolní koncové polohy 0 Nastavení polohy polovičního otevření 0 Přesné nastavení horní koncové polohy mm níž mm výš 0 0 Základní nastavení vrat Přesné nastavení dolní koncové polohy mm níž mm výš Výběr bezpečnostní uzavírací hrany Optická bezpečnostní hrana OSE Elektrická hran 8K Hrana s tlakovým čidlem Výběr optické závory bez optické závory -drátová fotobuňka LS -drátová fotobuňka LS, Odrazová fotobuňka Vestavěná optická závora LS Fotobuňka LS, vestavěná odrazová optická závora Rozšířené nastavení vrat 0 * Stav relé X Signál zavření vrat Signál otevření vrat minutové osvětlení garáže minutové osvětlení garáže Dálkový ovladač zap./vyp. * Nastavení limitu hrany Mazací impulz ELTACO mm níž Stav relé X mm výš Odejít Výběr ovládacího režimu Signál zavření vrat Signál otevření vrat Červený semafor bez varovné fáze 0 Bezpečnostní OTEVŘENÍ / Bezpečnostní ZAVŘENÍ Červený semafor s sekundovou varovnou fází Impulzní OTEVŘENÍ / Bezpečnostní ZAVŘENÍ Červený semafor s 0 sekundovou varovnou fází 0 * Impulzní OTEVŘENÍ / Impulzní ZAVŘENÍ Detekce prasklé pružiny Rozšířené nastavení vrat AR - automatické zavření AR - zkrácená odezva Režim Otevřít-zavřít / červeno-zelený semafor A800 Stejně jako, ale s omezením na světelné závoře Reakce bezpečnostní hrany Plné zpětné otevření Částečné zpětné otevření Zobrazit napětí pružin (stiskněte na sekund) vypnuto Zadání síly napětí pružin Limit síly otevření vypnuto Hraniční hodnota pro přerušení Provedení cyklu pro změření síly s testovacím závažím Korekce brzdné dráhy Doba běhu motoru 0 vypnuto Bez limitu * zapnuto motor. Výšková korekce vypnuto aktivováno po 00 cyklech 9 motor. WS motor. DU motor, 9.0, 9, aktivováno po 000 cyklech motor 9, WS * Tovární nastavení - - motor. Odejít z menu

11 Přehled programování -9 Menu 0-7 Č. Ostatní nastavení 7 FU- a DU- nastavení Položka Č. Menu Hodnota Výběr funkce Položka Hodnota Menu Výběr funkce Radio Rychlost otevření Rychlost v otáčkách za minutu Rychlost zavření 0-0 Rychlost v otáčkách za minutu 0-0 Zvýšená rychlost zavření Rychlost v otáčkách za minutu Bod změny nastavení vrat [7] na [7] Čas zrychlení otevření 0-0 x 0. sek., pouze pro DU 0, 0 nebo 0 Čas zrychlení zavření 0-0 x 0. sek., pouze pro DU 0, 0 nebo 0 Vypínací čas otevření 0-0 x 0. sek., pouze pro DU 0, 0 nebo Funkce klíčového spínače (J7) Bez funkce Vypínací čas zavření - - Odejít z menu Zablokovat panel řídící jednotky Zablokovat externí ovládací zařízení Zablokovat ovládací panel i externí ovládací zařízení Aktivace ovládacích zařízení na 0 sekund Režim Impulzní otevření / Bezpečnostní zavření Pouze poloviční otevření Funkce externích generátorů impulzů Tří tlačítkový ovladač - Funkce Otevřít-Zastavit-Zavřít (J. /-otevření J.plné otevření) Zadání ovládací adresy Zásuvný modul Bez zásuvného modulu - - Odejít z menu - - Kontrola rozpínání Bez kontroly rozpínání Odejít z menu Programování tlačítka START na dálkovém ovládání Programování tlačítka pro /-otevření na dálk. ovl. Programování tlačítka osvětlení na dálk. ovl. Smazání radiových kódů (stiskněte na sekund) Odejít z menu x 0. sek., pouze pro DU 0, 0 nebo 0 9 Servisní menu Nastavení servisních intervalů žádný servisní interval 000 cyklů 000 cyklů 8000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 0000 cyklů 000 cyklů 0000 cyklů 000 cyklů 0000 cyklů 000 cyklů 0000 cyklů Zobrazení počítadla cyklů - cykly - Zobrazení počitadla provozních hodin - hodiny - Zobrazení paměti chyb - hodiny - kód chyby - Zobrazení verze softwaru - seriové číslo - datum - Tovární nastavení (stiskněte na sekund) Odejít z menu * Tovární nastavení

12 Návod k obsluze / popis funkce Řídící jednotka umožňuje různé ovládací režimy: Bezpečnostní OTEVŘENÍ / ZAVŘENÍ Přidržením tlačítka začnete otevírat vrata až do horní koncové polohy. Uvolněním tlačítka během otevírání vrat se vrata zastaví v aktuální poloze. Přidržením tlačítka se vrata začnou zavírat až do dolní koncové polohy. Uvolněním tlačítka se vrata ihned zastaví. Impulzní OTVŘENÍ / bezpečnostní ZAVŘENÍ Krátkým stiskem tlačítka nebo vysláním impulzu z externí ovládací jednotky se začnou vrata otevírat až do horní koncové polohy. Během otevírání mohou být vrata zastavena stisknutím tlačítka. Pokud je znovu stisknuto tlačítko, vrata pokračují v otevírání. Přidržením tlačítka se vrata začnou zavírat až do dolní koncové polohy. Uvolněním tlačítka se vrata ihned zastaví. Impulzní OTVŘENÍ i ZAVŘENÍ Krátkým stiskem tlačítka nebo vysláním impulzu z externí ovládací jednotky se začnou vrata otevírat až do horní koncové polohy. Během otevírání mohou být vrata zastavena stisknutím tlačítka. Krátkým stiskem tlačítka se vrata začnou zavírat až do dolní koncové polohy. Tento ovládací režim vyžaduje, aby byla nainstalována bezpečnostní uzavírací hrana (menu )., způsobí to zastavení vrat a ta jsou uvedena do opačného pohybu. Pokud je bezpečnostní hrana stlačena při otevírání vrat, nemá to žádný vliv na funkci. V případě poruchy je možné uzavřít vrata pomocí funkce bezpečnostního zavření. AR-režim / automatické zavření Krátkým stiskem tlačítka nebo vysláním impulzu z externí ovládací jednotky se začnou vrata otevírat až do horní koncové polohy. Následující platí i pro předčasné zastavení vrat pomocí tlačítka : Po uplynutí nastaveného času pro setrvání v pozici otevřeno následuje desetisekundová varovná fáze, po které se vrata automaticky zavřou. Pokud je stisknuto tlačítko během doby otevření nebo během zavírání, vrata zůstanou na místě, dokud není vyslán nový impulz nebo. AR-režim s odezvou zkrácenou pomocí světelné závory Funkce je stejná jako výše popsaná, ale po přerušení světelné závory je doba setrvání v pozici otevřeno ukončena, začne varovná fáze a vrata se automaticky zavřou. Režim otevřít-zavřít Přijímač zůstává zapojen stejným způsobem jako při jednocestném ovládání s červenozeleným semaforem (volitelný ovladač semaforu A800). Postup ovládání pro externí generátory impulzů: Vyslání impulzu v zavřené poloze: Pohon se zapne a zahájí otevírání vrat do koncové polohy. Vyslání impulzu během otevírání: Bez vlivu na otevírání vrat. Vyslání impulzu v otevřené poloze: Vrata se zavřou. Vyslání impulzu během zavírání vrat: Vrata se zastaví a začnou se opět otevírat. Poloviční otevření vrat Stisknutím tlačítka ½ se spustí otevírání vrat do nastavené pozice polovičního otevření. Tato funkce není dostupná v režimu Bezpečnostní OTEVŘENÍ / ZAVŘENÍ. Osvětlení / varovná světla Řídící jednotka má dva reléové výstupy umožňující připojení osvětlení nebo varovných světel (menu a ). Funkce klíčového spínače (volitelné) Řídící jednotka je vybavena vstupem pro klíčový spínač. To umožňuje aktivovat následující funkce (menu 0): 0 Klíčový spínač bez funkce (tovární nastavení) Ovládací panel řídící jednotky je blokován Všechna externí ovládací zařízení jsou blokována Ovládací panel řídící jednotky i všechna externí ovládací zařízení jsou blokována Ovládací panel řídící jednotky i všechna externí ovládací zařízení jsou aktivní na 0 sekund. Zapnutí režimu Impulzní otevření / bezpečnostní zavření. Pouze poloviční otevření. Externí řídící jednotky / generátory impulzů Vrata mohou být otvírána a zavírána pomocí externích řídících jednotek či generátorů impulzů. Radiový dálkový ovladač (volitelné) Tlačítko: START První impulz: Pohon se zapne a zahájí otevírání či zavírání vrat do koncové polohy. Impulz vyslaný během pohybu vrat: Vrata se zastaví. Další impulz: Vrata se začnou pohybovat opačným směrem. Tlačítko ½ pro poloviční otevření: Stejná funkce jako u tlačítka START, ale vrata se otevírají pouze do nastavené poloviční polohy otevření. Tlačítko: Osvětlení Funkce osvětlení umožňuje zapnutí nepřerušeného osvětlení čí jeho vypnutí nezávisle na činnosti vrat. Údržba / kontrola Pro vaši vlastní bezpečnost doporučujeme před zahájením používání a kdykoliv je to vyžadováno (nejméně však jednou za rok) nechat systém otestovat specializovanou firmou. Servisní prohlídka Pokud je řídící jednotkou ustanovena nutnost otestování či servisní prohlídky, zobrazí se na displeji symbol servisní prohlídky.

13 Diagnostika chyb Kód chyby Stav Popis řešení E0 Vrata se neotevírají ani nezavírají. Je aktivován bezpečnostní spínač (viz. obr. 8c). E0 Vrata se vracejí / neotvírají. Bezpečnostní hrana byla stlačena. Zkontrolujte nastavení v menu. E07 Vrata se vracejí / neotvírají. Byla aktivována optická závora. Zkontrolujte nastavení v menu. E08 Vrata se neotevírají ani nezavírají. Vnější bezpečnostní zařízení (bezpečnostní STOP tlačítko, vestavěné dveře, teplotní ochrana motoru) bylo aktivováno. Zkontrolujte J. E09 Vrata se neotevírají ani nezavírají. Není nastavena koncová poloha vrat. Naprogramujte ji v menu 0 a. E0 Menu 7 nastaveno na. Nechejte vrata plně otevřít a zavřít, aby se detekovala pozice fotobuňky. F0 Žádná reakce. Chyba se vyskytla během samotestování, vyměňte řídící jednotku. F0 Žádná reakce. Chyba se vyskytla během samotestování, vyměňte řídící jednotku. F0 Žádná reakce. Chyba se vyskytla během samotestování, vyměňte řídící jednotku. F0 Žádná reakce. Chyba se vyskytla během samotestování, vyměňte řídící jednotku. F0 Žádná reakce. Špatná funkce bezpečnostní hrany. Zkontrolujte napětí (J. J. > V). F07 Vrata se neotevírají ani nezavírají. Napájení V je přerušeno. Zkontrolujte kontakty. F08 Špatná funkce rozšiřujícího modulu. Chyba v přídavných zařízeních. Zkontrolujte je. F0 Vrata se zastaví krátce po vyslání signálu START. Chyba v elektronice řídící jednotky. Vyměňte řídící jednotku. F9 Vrata reagují na povel ZAVŘÍT jen při Bezpečnostním režimu. Selhal test bezpečnostní hrany. Zkontrolujte bezpečnostní hranu. F0 Vrata reagují na povel ZAVŘÍT jen při Bezpečnostním režimu. Selhal test optické závory. Zkontrolujte optickou závoru. F Funkce je na krátkou dobu Byla aktivována funkce ochrany proti nadměrnému provozu. Nechejte přerušena. pohon vychladnout alespoň na 0 minut. F Žádná reakce na signál START. Nesprávné nastavení koncových poloh vrat. Zkontrolujte je a případně znovu nastavte. F Žádná reakce na signál START. Nepřipojeno k DES. Zkontrolujte přívodní kabel motoru a DES. F Žádná reakce. Selhal test vnitřní membránové klávesnice. Vyměňte klávesnici. F Žádná reakce. Selhal test vnějších tlačítek / spínačů. F8 Žádná reakce na signál START. Chyba v napájení. Zkontrolujte připojení k síti. F9 F0 F F F F Posunutá koncová pozice. Motor neběží. Motor se točí nesprávným směrem. Vrata reagují na povel ZAVŘÍT jen při Bezpečnostním režimu. Vrata se neotevírají ani nezavírají. Vrata se neotevírají ani nezavírají. Vrata se během otvírání zastavují. Vrata se neotevírají ani nezavírají. Pravděpodobná závada v DES. Zkontrolujte mechaniku motoru a vrat. Zkontrolujte motor a přívodní kabel motoru. Napájecí fáze jsou zaměněny, zapojte fáze správně. Návrat z impulzního na bezpečnostní ovládání. Zkontrolujte bezpečnostní hranu a optickou závoru. Stisknuté tlačítko. Stálé vysílání impulzů. Zkontrolujte externí generátory impulzů. Byla aktivována detekce prasklé pružiny. Zkontrolujte pružiny, v případě potřeby je vyměňte a naprogramujte koncové polohy. Překročení limitu síly otvírání. Nyní je možné vrata zavřít pouze pomocí režimu Bezpečnostní ovládání. Zkontrolujte pružiny. Odstraňte příčinu blokování vrat tak, aby bolo možné vrata znovu otevřít a zavřít. Byla překročena doba běhu motoru. Počkejte a nechejte motor vychladnout. Je aktivována kontrola rychlosti. Vyměňte DU převodovku. F Vrata se neotevírají ani nezavírají. F0 Kontrola napnutí. Napájení V je přerušeno. Zkontrolujte připojení kontroly napnutí. F Kontrola napnutí. Chyba během samotestování, vyměňte kontrolu napnutí. F Kontrola napnutí. Chyba během samotestování, vyměňte kontrolu napnutí.

14 Majitel / uživatel vrat: Místo montáže vrat: Údaje o pohonu Typ pohonu: Výrobce: Údaje o vratech Typ: Sériové číslo: Rozměr vrat: Instalace a uvedení do provozu: Instalující firma: Uvedení do provozu dne: Další údaje: Všeobecné informace Při uvádění do provozu musí být elektricky ovládaná vrata zkontrolována a následně musí procházet údržbou, kterou musí provádět kvalifikované osoby v intervalech uvedených v návodu na údržbu vydaného výrobcem. Případně je také nutné se řídit místní normami a předpisy. Kniha kontrol a testů pro garážová vrata Datum výroby: Typ ovládání: Rok výroby: Hmotnost vrat: Instaloval (pracovník): Podpis: Dodatečné změny: Testování vratových systémů Všechny provedené kontroly a údržba musí být zaznamenány v Knize kontrol a testů. Majitel/uživatel je povinen Knihu testů uchovat společně s další dokumentací vratového systému po celou dobu jeho užívání. Kniha kontrol musí být řádně a kompletně vyplněna a předána uživateli při uvedení do provozu. (Toto je taktéž doporučeno pro ručně ovládaná garážová vrata.) Dále je zcela nezbytné řídit se instrukcemi uvedenými v dokumentaci dodávané s vratovým systémem (Návod k instalaci, ovládání a údržbě atd.) Záruka poskytovaná výrobcem pozbývá platnosti v případě nedodržení / neprovádění kontrol a údržby. Všechny výrobcem povolené úpravy musí být také zaznamenány do Knihy kontrol. Pozor: Kontrola není totéž co údržba. Návod k instalaci, obsluze a údržbě uschovejte po celou dobu používání výrobku. Seznam kontrolních úkonů (Označením zaznamenejte stav zařízení při uvedení do provozu.) Zařízení Testovaná vlastnost Poznámka.0 Vrata. Manuální ovládání vrat Hladký chod. Upevnění / spoje Stav / Usazení. Čepy / klouby Stav / Promazání. Pojízdná kola / držáky Stav / Promazání. Těsnění / kluzné kontakty Stav / Usazení. Zárubeň / vodící lišty Vyrovnání / Upevnění.7 Vratové křídlo Vyrovnání / Stav.0 Vyvážení / bezpečné otevírání. Pružiny Stav / Usazení / Nastavení.. Upevňovací svorky / Uložení Stav.. Zajištění pružin Stav / Datový štítek.. Bezpečnostní prvky Stav / Usazení. Ocelová lanka Stav / Usazení.. Upevnění lanek Stav / Usazení.. Kladky bezpečnostní ovinutí.. Lankový spínač Stav / Usazení / Funkce. Ochrana proti samovolnému klesnutí Stav. Osovost hřídele Stav.0 Pohon / ovladače. Pohon / podpůrná konzola Stav / Upevnění. Elektrokabely / zapojení Stav. Nouzové uvolnění Stav / Funkce.. Táhlo Stav / Funkce.. Držák kliky Stav / Funkce.. Odjišťovač Stav / Funkce. Ovládací zařízení, tlačítka / dálk. ovl. Stav / Funkce. Pojistka chodu Stav / Funkce.0 Ochrana proti přiskřípnutí. Limit síly Zastavení a zpětný chod. Ochrana zvednutí osob křídlem Dveřní křídlo. Podmínky umístění Bezpečné vzdálenosti.0 Další zařízení. Západka / Zámek Stav / Funkce. Průchozí vestavěné dveře Funkce / Stav.. Kontakt vestavěných dveří Funkce / Stav.. Uzavírač dveří Funkce / Stav. Semafor Funkce / Stav. Optická závora Funkce / Stav. Bezpečnostní hrana Funkce / Stav.0 Dokumentace majitele / uživatele. Datový štítek / CE označení Kompletní / Čitelná. Prohlášení o shodě Kompletní / Čitelné. Návod k instalaci, obsluze a údržbě Kompletní / Čitelný Návod k instalaci, obsluze a údržbě uschovejte po celou dobu používání výrobku.

15 Doklad o inspekci a údržbě garážových vrat Datum Práci provedl / nezbytné kroky Uvedení do provozu, první otestování Provedený test Podpis / adresa firmy Odstraněné závady Podpis / adresa firmy Návod k instalaci, obsluze a údržbě uschovejte po celou dobu používání výrobku.

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka

Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka Ref. Nr: 1 216 077- V1 Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 02 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER02/ CLEVER02M jsou sestaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedeného formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F 4 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/02 Obj. č.: 13 01 04 OBSAH Strana: 1. Úvod...2 2. Účel použití...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Popis konstrukčních součástí...4 5. Popis funkcí...5 6. Připojení...5

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI. HYDRAULICKÁ ZÁVORA s ramenem do 8 m pro nep etrûit provoz

TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI. HYDRAULICKÁ ZÁVORA s ramenem do 8 m pro nep etrûit provoz TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI HYDRAULICKÁ ZÁVORA s ramenem do 8 m pro nep etrûit provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1. UPOZORNĚNÍ Před jakýmkoliv zásahem do elektronické řídící jednotky, jako je zapojení, údržba a podobně, je nutno odpojit přívod napájení. Přívod napájení 230 V

Více

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V SC 230 TECHNICKÁ DATA Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo změny uvedených údajů bez předchozího varování, vzhledem k neustálému vývoji produktů.

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

GARÁŽOVÁ VRATA A POHONY VJEZDOVÝCH BRAN S401. Pohon pro garážová vrata. Návod k instalaci a obsluze - 1 -

GARÁŽOVÁ VRATA A POHONY VJEZDOVÝCH BRAN S401. Pohon pro garážová vrata. Návod k instalaci a obsluze - 1 - GARÁŽOVÁ VRATA A POHONY VJEZDOVÝCH BRAN S401 Pohon pro garážová vrata Návod k instalaci a obsluze - 1 - Přílohy Obsah 1. Technické údaje...... 3 2. Všeobecné pokyny..... 4 2.1. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Universal Receiver RTS. Přijímač dálkového ovládání

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Universal Receiver RTS. Přijímač dálkového ovládání Přijímač dálkového ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

Centronic SunWindControl SWC442-II

Centronic SunWindControl SWC442-II Centronic SunWindControl SWC442-II cs Návod na montáž a obsluhu Ruční vysílač pro řízení slunečního záření a větru Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Popis produktu 221. Pohony garážových vrat

Popis produktu 221. Pohony garážových vrat Pohony vrat Přehled programu io-homecontrol Pohony garážových vrat Strana Popis produktu 221 Strana SupraMatic E, série 2 222 SupraMatic P, série 2 223 SupraMatic P io, série 2 224 SupraMatic H, série

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Návod k obsluze mechanická část

Návod k obsluze mechanická část cs Návod k obsluze mechanická část ELEKTROMATEN pro sekční vrata SE 51172043 - d 11.2006 NÁVOD K OBSLUZE 55010114 sestávající se z : E : Návod k obsluze elektrická část (přiložen zvlášť) M : Návod k obsluze

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY Návod k obsluze Prohlášení o shodě CE Prohlášení v souladu se směrnicemi 2004/108/CE (EMC) 2006/95/CE (LVD)

Více

Návod k instalaci Obsah

Návod k instalaci Obsah CLAXHAWKIO34 IO-34 modul pro HAWK Návod k instalaci Obsah OBECNÝ POPIS... 2 PŘÍPRAVA... 2 Obsah balení... 2 Materiál a potřebné nástroje... 2 OPATŘENÍ... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Připojení I/O modulu...

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

TURBINA TE20. Uživatelský manuál / Technický popis. TURBINA TE20 FI (Síťový provoz) TURBINA TE20 BC (Ostrovní provoz) Česká verze

TURBINA TE20. Uživatelský manuál / Technický popis. TURBINA TE20 FI (Síťový provoz) TURBINA TE20 BC (Ostrovní provoz) Česká verze TURBINA TE20 Uživatelský manuál / Technický popis TURBINA TE20 FI (Síťový provoz) TURBINA TE20 BC (Ostrovní provoz) Česká verze TURBINA ENERGY AG Uživatelský manuál Turbina TE20 2015 1 OBSAH 1. Obecné...

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Osvětlení pro kameru. Barevná kamera s čelní čočkou. CCIR CCIR (EIA-volitelný) 1,5 0,2 1 ± 0,15 FUNKCE

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Osvětlení pro kameru. Barevná kamera s čelní čočkou. CCIR CCIR (EIA-volitelný) 1,5 0,2 1 ± 0,15 FUNKCE PROVOZNÍ INSTRUKCE BVD-07x Vchodová stanice BVD-07x je určena k provozu s domovními videotelefony VIZIT řady 00. K dispozici jsou následující přístroje BVD-07x: Název přístroje BVD-07RVB BVD-07RСB BVD-07TVB

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Comfort 220.2 blueline Systém pohonu pro garážová vrata

Comfort 220.2 blueline Systém pohonu pro garážová vrata Comfort 220.2 blueline Systém pohonu pro garážová vrata CZ Návod k vestavbì a obsluze 1. Vysvětlivky symbolů 2. Obsah Upozornění Typový štítek Pozor! Nebezpečí úrazu osob! Následují důležitá bezpečnostní

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Určen pro montáž do instalace pitné vody Upozornění: Před montáží a uvedením do provozu si prosím přečtěte návod na montáž a provozní pokyny! Návod

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

www.garudan.cz GF-105-147 serie (ovládací panel WR-501) Návod k používání pro pohonnou jednotku

www.garudan.cz GF-105-147 serie (ovládací panel WR-501) Návod k používání pro pohonnou jednotku Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-105-147 serie (ovládací panel WR-501) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224 vč. řídící elektroniky C224 a vysílače TXN 4k Elektromechanický pohon pro otočné brány - provozní napětí 24Vdc / 2,5A - max.hmotnost křídla 175kg s větrem propustnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

CE prohlášení o shodě

CE prohlášení o shodě 1 CE prohlášení o shodě Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka 462 DF * odpovídá základním bezpečnostním požadavkům následujících směrnic:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k použití Bezpečnostní spínač TP...

Návod k použití Bezpečnostní spínač TP... Používání výrobku v souladu s jeo určením Bezpečnostní spínače konstrukční řady TP jsou blokovací zařízení s jištěním ocrannéo krytu (konstrukční provedení 2). Aktuátor má nízkou úroveň kódování. Ve spojení

Více