Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všední život v ekosystému investor projektant zahradník"

Transkript

1 Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez sebe neobejdou. Pozice investora je jasná, vnáší do systému energii (peníze) a ventiluje své p esv d ení, že v ci jsou velmi jednoduché (a proto mají být laciné), zatímco za jejicj dokonalou funk nost je zodpov dný projektant (ev. dodavatel). Zahradník asto p esv d uje investora, že je projektant zbyte ný, protože on to naprojektuje sám (projekt v cen dodávky a rovnou zvládne i technický dozor). Naopak projektant p esv d uje investora, že s dobrým projektem to zvládne realizovat i horší (lacin jší) firma a bude možné tu firmu uhlídat, nemluv o lepším kone ném výsledku. Pravdu ob as mají všichni a výše popsaný koloto je jenom d sledkem koukání do spole ného m šce pen z a všeobjímajícího pocitu, že mi ostatní brání získat m j spravedlivý podíl (sou et spravedlivých podíl je samoz ejm vždycky v tší než množství pen z v m šci...). Popis sout žení o spole né, a tedy nedostatkové, zdroje je obsahem u ebnic ekologie, které popisují celé panoptikum životních strategií. Padá tedy logická otázka, nakolik jsou pou ení o ekologii populací i pou ením pro náš profesní ekosystém. Druhým pom rn ne ekaným pou ením m žou být matematické modely z knížek o evolu ní biologii. V nich je popsáno tém totéž, až na to, že u ebnice ekologie pracují s populacemi, které evolu ní sout ž vyhrály. Z tohoto zorného úhlu pak evolu ní strategie popisují p í inu vid ného stavu a ekologické strategie stav sám. Zárove platí, že ekologické strategie jsou zejména o vztahu r zných druh a evolu ní strategie hlavn o vztahu jedinc stejného druhu, ob jsou zajímavé, každá trochu jinak. Ekologické strategie popisují chování populací na pozicí na r-k kontinuu (meritem v ci je pak, to jestli zdroje jsou využívány rychle nebo d kladn : rychle versus Konkuren n ). Projek ní aplikací je pou ení, že z typicky požadovaných vlastností dodávky rychle-dob e-lacino lze naplnit nanejvýš dv. Ve skute nosti je každý projekt o nalezení nejlepšího kompromisu. P íklad, kdy velký tlak na jednu z vlastností vedl k absenci t ch zbylých máme ur it všichni spoustu z naší b žné praxe (p íkladem budiž sou asná realita realizací za nejnižší nabídkovou cenu ). Pravd podobn nás napadnou i p íklady, kdy nebyla spln n ani jeden z

2 požadavk - výsledek byl tak špatný, že se to muselo p ed lat. V evolu ních strategiích je nejv tším nep ítelem každého jedince jedinec stejného druhu, protože si konkurují o všechno (potravu, partnery, místo..) My vidíme jenom ty, kte í byli úsp šn jší než ostatní, se proto propasírovali do dalších generací. Dovolím si n kolik p íklad, kde v tšinové vid ní povrchu se výrazn odchyluje od skute ného podstaty v ci, kde antropomorfní hodnocení je úpln chybné. Jakkoliv z dalších ádk bude zdánliv plynout, že n co organismy d lají v dom a po pe livé kalkulaci náklad a následk, není tomu tak. Fikce je zp sobená tím, že pozorujeme pouze organismy s tímto modelem chování (strategií), všichni ostatní skon ili na evolu ním smetišti d jin. V u ebnicích ekologie rostlin bývá asto uvád no R-C-S kontinuum životních strategií ( Rychlá- Concuren ní- Stres tolerující ) s tím, že S strategie je únik na stanovišt s výrazn nep íznivými podmínkami (sucho, málo živin, zima...). Zakopaný pes tohoto modelu je v tom, že na S stanovištích se op t rozb hne sout ž o využití místa s klasickými limity r-k (rychle-d kladn ). S stratégy vlastn nis nespojuje, krom toho, že odešly jinam, na novém stanovišti op t nalézají své optimum na r-k kontinuu. V rovin praktických dopad je místní C stratég dub letní S stratégem z pohledu trop, zatímco místní S stratég borovice vybroušeným C stratégem z pohledu polární tajgy. Pokud svážeme R-C-S kontinuum s konkrétní lokalitou, z stane jednorozm rná škála r-k p íklad první Nejv tším nep ítelem myši není ko ka, ale jiné (rychlejší, opatrn jší..) myši. Nakonec ko ka tu myš sežrat nemusí, protože má na výb r hraboše, rejsky, ptá ky a misku s granulemi, zatímco s jinou myší si naše modelová myš konkuruje o p ístup k potrav, k partner, o prostor pro pelech a nakonec b ží závod p ed ko kou. Navíc pro myš je ohrožení ko kou nepodstatné, ve skute nosti nejv tší problém p edstavují parazité (by n kte í s ní manipulují tak, aby se nechala sežrat ko kou). Praktickým dopadem do zahradnické praxe je pak to, že nep ítelem zahradníka je pak mnohem víc jiný zahradník než investor, který se vzp uje vytvo it rozumné podmínky pro práci (poskytnout víc asu a pen z). Analogicky nep ítelem projektanta je jiný projektant (p ípadn zahradník) nabízející výrazn zjednodušený projekt. Investor pro ob skupiny p edstavuje partnera se kterým je pot eba vyjít. Tohle platí jenom v rámci nejjednodušších model, skute nost je mnohem košat jší. Košatost se dosahuje p es opakovaná setkání a nekone ný p íb h Tom and Jerry je krásnou, by pon kud zjednodušenou ilustrací. p íklad druhý Kuka ka není roš ákem, který podle využívá nebohé p nice, ale neš astníkem s mizivou popula ní hustotou, který ob as upíchne své vají ko k p nicím do hnízda. P nice není jediným hostitelským druhem pro kuka ku ( je tady použitá jenom jako p íklad) stejn tak by to mohl být rákosník a spousta dalších p vc. Kuka ka je zárove p íkladem, kdy úsp šnost životní strategie je závislá na p ítomnosti strategií jiných. Bez p ítomnosti strategie p nice si strategie kuka ka ani nevrzne.. Cílem páru p nic je odchovat alespo dv mlá ata, která dosáhnou reprodukce, což je mnohonásobn mén než po et snesených a vysezených vají ek. Zase zpátky k prvnímu p íkladu. P nice je mnohem víc ohrožována jinými p nicemi, a již

3 konkurencí o zdroje, konkurencí o partnery a roznášením parazit, než kuka kou. Akorát kuka ka z našeho antropomorfního pohledu je velký roš ák, který strká své d ti k jiným a ty se tam ješt chovají hodn oškliv. Z pohledu p nice je jednou z dlouhé ady možných rizik souvisejících se životem, rozhodn nikoliv tím podstatným. Kuka ka s hostitelskými druhy vede zvláštní boj, snaží se vyrobit co nejpodobn jší vají ka (velikostí a barvou) a skryt ho propašovat do cizího hnízda. ím je vají ko podobn jší vají k m konkrétní p nice, tím je mén pravd podobné protiopat ení hostitel (opušt ní hnízda), ím je podobn jší vají k m konkrétní p nice, tím je mén podobné vají k m alternativních hostitel a je pot eba trávit víc asu hledáním správného hnízda a nakonec ím víc je hodn p izp sobených kuka ek, tím mén bude použitelných p nic a bude mén vhodných hnízd pro p íští rok. Vyúst ní je jasné, ím bude kuka ka šikovn jší (lépe p izp sobená), tím bude blíž ke svému konci (tím bude blíž vym ení konkrétní linie kuka ek). P nicím je to furt jedno. Je to stejné jako s jakýmkoliv jiným parazitem (kuka ka je hnízdní parazit). Pokud parazit za ne být efektivní a zni í populaci hostitele, skon í i on sám. Z d vod výše komentovaných potkáváme pouze málo úsp šné (výkonné) parazity. Organismy s v tší popula ní dynamikou než ptáci (rostliny, hmyz..) si m žou dovolit o dost v tší kolísání populací než teplokrevní obratlovci (nap, p nice a kuka ka), princip z stává stejný. Pou ení pro zahradnickou praxi je dvojí. Za prvé je nerozumné být závislý pouze na jednom zdroji a dokonale se mu p izp sobit (stejn jako je pro kuka ku smrtící se dokonale p izp sobit jednomu druhu p nice). Nau it se dokonale vyhov t pot ebám jednoho odb ratele (a pracovat pouze pro n j) vede k ošklivým konc m v p ípad jeho odchodu. Druhé pou ení je rovn ž logické. Ze všech úsp šných parazit se staly posléze nepostradatelné sou ásti systému (kooperující sou ásti poskytující nenahraditelné služby). Z bývalých parazit se staly symbionti, kte í se na r-k škále se posunuly na K konec. Je tedy mnohem lepší poskytovat užite né služby (služby s dobrým pom rem cena/výkon), protože pak jsme užite ní a neztrácíme as a energii v díl ích bitvách. p íklad t etí B ízu vnímáme jako p elétavou d evinu, zatímco habr jako zodpov dného poctivce B íza a habr spolu sout ží o sv tlo vodu a živiny pouze v p ípad, že se potkají na stejném stanovišti. Pokud se potkají, habr vyhraje na celé á e. Ve skute nosti b íza si cení mnohem víc sv tla než habr a pokud se potkají na jednom míst, tak b íza si zahraje roli jasného r- stratéga (habr logicky K-stratéga), v tšinou se v bec nepotkají a neví o sob. Kupodivu m eno po tem jedinc je b íza vít z, protože má významné zastoupení v široširých prostorách kolem polárního kruhu, zatímco habr je chcípák, který nedokázal od poslední doby ledové ani osídlit eskou kotlinu (a koliv vyhraje každou jednotlivou bitvu). Antropomorfní vid ní nás po ouká vysoko hodnotit dlouhov kost a stabilitu setrvání na stanovišti. Ve skute nosti je habr d evina, která ob tuje tak mnoho na intenzitu obsazení stanovišt (dlouhov kost, intenzita zástinu, pa ezová výmladnost), že jí nezbývá elán na v ci jiné. Nap íklad dub, který obsazuje podobná stanovišt jako habr vloží spoustu elánu do výroby skv lých žalud. V tšina žalud

4 skon í v žaludcích r zných obyvatel lesa, ale dubu pro jeho expanzi bohat sta í ta malá ást, kterou si uschovají sojky a pak na n zapomenou. Pou ení je zvláštní, by triviální. Nemá smysl d lat v ci po ádn ji, než si m žeme užít. Nap íklad pokud budeme šet it energií takovým zp sobem, že návratnost zateplení bude p esahovat morální životnost konstrukce (ve sv t dotací jde o docela astý p ípad), nejde o nic jiného než o vyhozené zdroje, které mohly být využity jinak. Te se mi koukla manželka p es rameno se slovy: Tos ale p kn napsal, akorát netuším pro si st žujež na realizace typu T+T (trávník a t je), když je to jasný p ípad osv d ené strategie b íza a ty si z pozice habru st žuješ na nespravedlnost sv ta. Nemám rád když mi n kdo kecá do práce, ale má pravdu. Opravdu se snažím nacházet ešení, která dokonale využívají lokalitu a snad se v tomhle ohledu podobám habru, p i tom se ale snažím d lat projekty s p esahem p es p vodní zadání a být mírn užite ný i za hranicemi projektu - jde tedy o nerozpoznanou strategii dub. Zárove pokud je zadáním pouze realizace T+T, tak na výchovu (dovzd lání) investora není as a projekt rád p enechám zahradník m. Živo ichové oproti rostlinám mají výhodu širší volby strategií, která k jednorozm rné škále r-k p idává další rozm r, takové Glumovské pomoc-podraž. Druhý rozm r možných strategií se samoz ejm uplatní hlavn (jenom) v p ípad, kdy dochází k opakované interakci a kdy je možné vybírat strategii ad-hoc pro každý p ípad. Je to vlastn sou ástí definice podraž, kdy podražení p edstavuje nedodržení dohod, respektive zab hlého ádu v cí. Jedním z možných model chování (podobn jako r-k kontinuum) je model v z ovo dilema zpopularizovaný R. Dawkinsem v knize Sobecký gen. Modelový p ípad (odtud je název) p edpokládá dva zadržené zlo ince, z nichž každý se m že rozhodnout mezi spoluprací s policií nebo krytím komplice. Výsledek závisí jak na Vaší volb, tak na volb Vašeho spolu/proti hrá e. Odložme morální kriteria, jde pouze o model, který se bude líp ujímat, pokud bude mít chytlavý název. V principu jde v každém h e o výb r mezi d v uji a riskuji a mezi jdu na jistotu co nejmenších ztrát. Na modelu není ani tak zajímavá jednotlivá hra jako ada po sob následujících her se stejným protihrá em a hledání nejvýhodn jší strategie reakcí. M žete být vrcholn d v iví a v každém kole zahrát spolupráce, pokud narazíte na tvrdého protihrá e, který v každém kole zradí, nebudete mít nic. M žete být vrcholn ned v iví a v V z ovo dilema V jednom z konkrétních nastavení m l model následující ohodnocení: vzájemná spolupráce = 3 body pro každého, on spolupracuje, Vy zradíte = 5 bod pro Vás a o 0 pro spoluhrá e, oba dva zradíte = 1 bod pro každého. Byl uspo ádán virtuální turnaj, kdy proti sob sout žili desítky strategií v identickém po tu kopií na startovní á e (strategie vždy zra, vždy spolupracuj a náhodná jsou pouze nejjednoduššími p íklady). Byl vlastn vytvo en virtuální ekosystém. Každé strategii byl náhodn p id len soupe a získané body z každého kola následn p em n ny na po et kopií konkrétní strategie pro kolo další. Dobrá strategie nem že být milá a naivní (vždy spolupracuje) protože nep ežije setkání se strategií vždycky zra. Dobrá strategie nem že ani být nevraživá, protože p íliš asto používá zradu a pak neinkasuje zisky za spolupráci Výsledky byly zajímavé a docela ne ekané. Na celé á e zvít zily milé strategie (strategie, která nepodrazí jako první), zvít zily odpoušt jící strategie, které ob as tolerují zradu a neoplatí ji. Nejúsp šn jší byly strategie typu oplatím tv j poslední tah, pokud to byla zrada, tak jí ob as prominu. Vývoj se zastavil, když zbyly samé milé strategie - vzniklo n co jako virtuální ráj. Jakkoliv se zdá, že lidem nic nebrání se chovat podle milých strategií, p esto to každou chvíli sk ípne. D vodem je, že reální lidé zapojují závist (které íkají spravedlnost) a hlídají, aby ten druhý nedostal víc. V kone ném d sledku mi v z ovo dilema p ijde jako matematický model smyslu biblického desatera.

5 každém kole volit jistotu nejmenší možné ztráty, ale pak budete mít velmi málo. M žete volit cokoliv mezi tím a m žete mít mnoho, zejména pokud natrefíte na partnera, který hraje s Vámi a nikoliv proti Vám. První dojem je zvláštní: Proboha co tohle má spole ného s reálným životem, nejsem p ece zlo inec vyslýchaný policií to je prvoplánový pocit, jde pouze o model. Ve skute nosti je to docela dobré p iblížení okolního sv ta. M žeme t eba u každé zakázky být obez etní a žádat záruky a nepr st elnou smlouvu. Ztratíme mnoho asu p ípravou smlouvy a mnoho zakázek nezískáme, protože konkurent žádal menší zajišt ní. Náklady na p ípravu smluv nám ale z stávají a cena za získání zakázky dramaticky roste. V extrémním p ípad trávíme víc asu tvorbou smluv než vlastní prací - logicky pak skon íme jako nevraživá strategie na smetišti d jin. M žeme t eba ke každé zakázce p istoupit s nadšením a bez smluvního zajišt ní se vrhnout na realizaci. Snadno se nám m že stát, že se n co zadrhne a vy nedostanete ani vložené náklady - logicky pak skon íme tam co naivní strategie také na smetišti d jin. M žeme t eba k zakázkám u nových zákazník p istoupit obez etn (být milí, ale dohodnout pouze malou zakázku, jejíž krach Vás neohrozí). V p ípad dobrých zkušeností dohodnout v tší zakázku, v p ípad špatných zkušeností žádat nepr st elnou smlouvu a obecn hledat jiného zákazníka. Odm n ni budeme nikoliv po tem našich klon (nejsme v po íta ové simulaci), ale r stem a stabilitou firmy. Vlastn nic nového pod sluncem, lov k se od ostatních organism odlišuje pouze schopností po ádat seminá e, všechny ostatní pravidla jsou stejná. Podnikatelská pou ení z popula ních strategií: - je fajn mít víc zákazník, jinak skon íme jako dokonale specializovaná kuka ka - je fajn pokud m žeme být prosp šní i ostatním (dub rozdá spoustu žalud i když ve skute nosti pot ebuje jenom ty, které ztratí sojka), jakmile za neme hlídat, jestli n kdo nemá z naší existence neoprávn ný prosp ch, skon íme jako super specializované organismy ( Lodoicea maldivica.) - je fajn chápat skute ný smysl v cí, jinak se vy erpáme stavbou pomník a nezbudou nám síly

6 na ostatní v ci - je fajn být milý, je to nakažlivé (zbytek sv ta bude taky milý) - je fajn se vyhnout t m nemilým, pro p ípad nutnosti mít p ipravené zuby a drápy - je fajn opakovan pracovat s milými a pro milé d kuji za pozornost, doufám, že alespo n které pohledy byly nevšední Tomáš Pila psáno pro seminá v Luha ovicích 2012 odkazované a inspira ní zdroje: R. Dawkins - Sobecký gen, Mladá fronta, Praha 1998 ( eské vydání) J.R.R. Tolkien - Pán prsten, Mladá Fronta Praha 1990 ( eské vydání) Tom and Jerry - nekone ný kreslený seriál

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte Dělejte byznys na na Internetu Internetu Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte byznys na Internetu Computer Press Praha 1999 Jiří Hlavenka Dělejte

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury.

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. 1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. Osnova 1. Modely životního cyklu SW 2. Návaznosti

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více