Změny daňových předpisů 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny daňových předpisů 2008/2009"

Transkript

1 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku a přiznání k dani z příjmů za rok 2008 Platné změny daně z příjmů a souvisejících předpisů pro rok 2008/2009 schválené již v průběhu roku 2008 Velká novela daně z příjmů od (částečně 2008) Podkapitalizace a daňově neuznatelné finanční nákl ady z úvěrů a půj ček dle 25/1/w v letech Velká novela DPH od Ing. David MARTIN, BA - aktualizováno

2 Změny v zákoně o silniční dani od Novelou zákona o dani silniční č.246/2008 s účinnos od byly pro rok 2009 provedeny tyto změny (nový systém slev na dani pla již pro období roku 2008): Nově jsou vždy předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotnos nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice, bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání. Před novelou byly vozidla nepoužívané k podnikání předmetěm daně vždy, pokud jejich hmotnost činila nad 12 tun. Do zákona však bylo vneseno ustanovení, dle kterého tyto vozidla do 12 tun v některých případech nejsou předmětem daně (pokud mají elektrický nebo hybridní motor, motor na LPG nebo CNG nebo ethanol) nebo se od daně osvobozují ( 2/1, 4/f, 6/9). Ze zákona bylo s konečnou platnos vypuštěno po několik l et l egi sla vně prodlužovaná sleva na dani pro nákladní (dříve i osobní) vozidla plnící emisní limity EURO 2, EURO 3 nebo vyšší (slevy na dani 40% nebo 48%). Nově pla pro všechna vozidla (osobní, nákl adní i ostatní) procentuál ní časově omezená sleva na dani, jejíž počátek určuje okamžik první registrace vozidla a to takto: o prvních 36 měsíců od data první registrace pla sleva 48% (prvním měsícem je již měsíc první registrace) o následujících 36 měsíců pla sleva 40% (tzn měsíc) o následujících 36 měsíců pla sleva 25% (tzn měsíc) o počínaje 109.měsícem po datu registrace nelze již tuto slevu uplatnit o Nutno dále poznamenat, že první registrací pro účely této slevy se rozumí první registrace vozidla kdekoliv ve světě. Pokud bylo vozidlo registrováno poprvé jinde než v ČR, je nutné tento okamžik prokázat jinými doklady (např.tp ze zahraničí) o Tento systém slev pla již pro rok 2008 (bude tedy uplatněn v daňovém přiznání podáváném v lednu 2009). Nový systém slev je nutno využít již při výpočtu záloh splatných 15.7., a o Pro účely slevy na dani již nepla přiřazování návěsů k tahačům nebo tandemových přívěsů k tandemovým nákladním vozidlům. Všechna tato vozidla jsou posuzována samostatně, neboť sleva je odvislá od data první registrace, nikoliv od splnění emisních norem (které logicky dříve nemohly být u návěsů a přívěsů určujícím faktorem pro uplatnění slevy) Zvýšení sazby daně o 25% pro vozidla registrovaná poprvé do od roku 2009 toto zvýšení sazby daně pla nej en pro vozidla prvně regi strovaná do tohoto data v ČR, ale kdekoliv ve světě. Do konce roku 2008 pla zvýšení o 15% pro vozidla poprvé registrovaná v ČR do

3 Základy silniční daně pro zopakování: 2/1 - Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnos (dál e jen "podni kání ") nebo jsou používána v přímé souvislos s podni kání m 2/2 - Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu (zákon 56/2002) 4/1 - Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu a dále zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 5 - Základem daně je a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, (M1, M1G) b) součet největších povolených hmotnos na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (N1, N2 ) 8 Vznik a zánik daňové povinnos (1) u vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnos uvedené v 2 odst. 1. Popl atníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle 15 u místně příslušného správce daně.4c) (2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnos uvedené v 2 odstavec 1. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynu m kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnos novému popl atníkovi. 9/1 a 9/4 - Poplatník pla zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. Prosince. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtle bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnos zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad. 2

4 Ohlédnu za vybranými změnami daně z příjmů od pro účely účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmů 2008 Fyzické osoby společná ustanovení Zrušuje se společné zdanění manželů ( 13a) (nadbytečné z důvodu sjednocení sazby daně) Jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob na 15% ( 16) Zvýšení slev na dani u fyzických osob ( 35ba/1-2): o základní sleva (nově i pro důchodce) Kč o na manželku bez příjmů Kč (nově rozhodný příjem manželky Kč za rok již pro období 2008! schváleno novelou č.482/2008 dne ) o na částečného invalidního důchodce Kč, o na plného invalidního důchodce Kč, o na držitele průkazu ZTP/P Kč, o na studujícího poplatníka Kč. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Kč (max Kč) Fyzické osoby - podnikatelé 7 Při použi paušálních ani prokázaných výdajů u podni katele nel ze již zákl ad daně snížit o zaplacené pojistné na SP a ZP! ( 24/2/f) Příjem z přeplatku na SP a ZP (poprvé přeplatek za rok 2008) však na druhou stranu není zdaňovaným příjmem. Přeplatek SP a ZP za rok 2007 je zdaňovaným příjem v roce 2008! Ruší se ustanovení o minimálním základu daně ( 7c) Právnické osoby Nově se obdobně jako dividendy mezi mateřskou a dceřinou společnos osvobozuje příjem plynoucí z převodu podílu na dceřiné společnos! ( 19/1/ze) Sazba daně z příjmů právnických osob činí od %, od %, od %. U poplatníků s hospodářským rokem se nově použije sazba daně platná na začátku hospodářského roku (doposud plala vždy sazba daně platná na konci hospodářského roku) ( 21) Právnické i fyzické osoby společná ustanovení Výsledek hospodaření se nově bude zvyšovat o částky neuhrazených závazků, od jejichž splatnos upl ynul o 36 měsíců nebo se proml čely a které jsou zachyceny v účetnictví dlužníka nebo v daňové evidence fyzických osob, kteří zdaňují příjmy v 7 nebo 9. Toto se však nevztahuje na závazky dlužníka, který je v úpadku, na závazky z tulu cenných papí rů, p lnění v e prospěch vlastního kapi tálu, ú hrady ztráty společnos, úvěrů, půj ček, ručení, záloh, sml uvních sankcí, na závazky, u kterých vznikl náklad, který je daňovým nákladem až po uhrazení (např.úroky z půjček placené fyzickým osobám), dohadné položky pasivní, rezervy a na závazky, ohledně nichž je vedeno rozhodčí nebo soudní řízení a to až do doby pravomocného rozhodnu. Ustanovení se také nevztahuje na závazky evidované neúčtujícími fyzickými osobami, které nebyly v základu daně z příjmů zohledněny jako daňový výdaj ( 23/3/a/12) Nově již není 140% diskontní sazby považováno za nevyvratelnou obvykl ou úrokovou sazbu u půjček ( 23/7 druhá věta). Výpočet obvyklého úroku již zákon 3

5 nestanoví a chybí i přechodné ustanovení. Postup dle původního ustanovení ( obvyklýho úrok 140% diskontu) u u starých smluv bude správci daně akceptován. U nově uzavřených smluv musí být úrok ve výši tržní ceny. Pozor na bezúročné půjčky a jiný majetkový prospěch zdaněný daní darovací problemacké výklady Zrušuje se odpisová skupina 1a, do níž byly od roku 2004 zařazeny automobily. Veškeré automobily (i ty pořízené do konce roku 2007) budou přeřazeny do odpisové skupiny 2 (s dobou odpisování 5let) ( 30/1) Nebytové prostory vymezené jako jednotky v domech zařazených v 6.odpisové skupině se přesouvají do odpisové skupiny 6 (původně v 5.sk.) Právnické i fyzické osoby společná ustanovení v oblas náklad ů Do výdajů nelze uznat náklady související s držbou dceřiné společnos ( 24/1/zk) při prodeji tohoto podílu ( 24/2/r) ani cenu podílu dceřiné společnos při prodej i, pokud je příjem z prodeje osvobozen dle 19/9 Některé zaměstnanecké benefity, které byly výslovně upraveny v 24 jako daňové náklady, byly ze zákona vypuštěny. I nadále budou tyto benefity daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele při splnění všeobecných podmínek dle 24/2/j/5 a 24/1. Jedná se o: dopravu zaměstnanců do zaměstnání ( 24/2/zg), přechodné ubytování ( 24/2/zu), pojistné na penzijní připojištění ( 24/2/zj) a životní pojištění ( 24/2/zo). Podmínkou je, že má zaměstnanec na tyto benefity nárok zakotvený ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, kolekvní nebo pracovní sml ouvě ( 24/2/j/5) Nově je daňově uznatelným nákladem prokazatelná likvidace zásob ( 24/2/zg). U léků, léčiv a potravinářského zboží to pla po expiraci zásob. K prokázání l ikvi dace nutno vypracovat protokol s povinnými náležitostmi. (Finanční) leasing s následnou koupí Pro leasingové smlouvy uzavřené po budou změněny podmínky pro uplatňování nájemného do daňových nákladů. Doba nájmu musí být rovna době, po kterou se majetek daňově odepisuje pravděpodobně s přesnos na roky (doposud mi n.20% doby odpi sování, vždy mi n.3 roky), l easing nemovitos musí trvat namí sto stávaj ících 8mi 30l et ( 24/4). Dle MF ČR musí být minimální doba trvání přepočtena na měsíce (např.2.odpis.sk 5 let = 60 měsíců). Dle 25/1/zm zároveň nově pro leasingové smlouvy uzavřené po pla, že daňově neuznatelným finančním nákl adem je 1% z úhrnu leasingového náj emného, přičemž to se nevztahuje na finanční nákl ady do 1mi l.kč ročně. Daňově neuznatelný finanční náklad se tak neprojeví u poplatníků, u nichž roční hodnota nájemného činí do 100mil.Kč vztahuje se navíc jen na nově uzavřené leasingy po Finanční náklady zcela přepracované ustanovení 25/1/w mění způsob výpočtu neuznatelných finančních nákl adů (dříve jen úroků z úvěrů a půjček, nyní i ostatních finančních nákl adů). Dosud pla lo, že daňově neuznatelnými jsou pouze úroky z úvěrů a půjček převyšující 4násobek vlastního kapitálu a to pouze mezi spojenými osobami ( 23/7). Nově se ustanovení, velmi zjednodušeně řečeno, vztahuje na finanční nákl ady (zejm.úroky), které splní alespoň jednu z těchto podmínek: o úhrn finančních nákl adů přesáhne částku zjištěnou jako násobek referenční sazby (PRIBOR pro splatnost úvěrů a půjček 12 měsíců v české měně a LIBOR pro cizí měnu) zvýšené o 4 procenta a průměrného stavu jakýchkoliv úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období, o plynou z jakýchkoliv z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka, o plynou z jakýchkoliv z úvěrů a půjček, kde je výše těchto nákladů odvozována od výsledku hospodaření poplatníka, o úhrn jakýchkoliv úvěrů a půjček přesahuje 6 n ásobek vlastního kapitálu 4

6 o úhrn úvěrů a půjček mezi osobami spojenými (mimo bank) přesahuje 2násobek vlastního kapitálu dlužníka. Patří sem i úvěry a půjčky mezi nespojenými osobami, které jsou však zajištěny spojenou osobou! Výše uvedené se nevztahuje na finanční nákl ady mezi nespoj enými osobami, které ve zdaňovacím období nepřevýší 1mil.Kč nebo se jedná o úroky vstupující do vstupní ceny majetku. Dle tohoto nového ustanovení 25/1/w se však postupuje až u finančních nákl adů z úvěrů a půj ček pl ynoucích ze sml uv uzavřených po a ze smluv uzavřených do , u kterých byla po dodatkem ke smlouvě sjednána změna výše půjčky nebo úvěrů anebo výše úroků. Od se dle nového ustanovení postupuje u všech finančních nákl adů ze všech sml uv (tedy plynoucích i ze sml uv uzavřených do ). Přechodné ustanovení bylo do této podoby ihned novelizováno v čl.35 zákona 296/2007 Sb. (insolvenční zákon)! Pozor, celé toto ustanovení je nahrazeno zcela novým ustanovením novelou č.2/2009 zpětně pro rok 2008 včetně přechodných ustanovení viz další text Zaměstnanecké benefity nově je výslovně daňově neuznatelným nákladem nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci jako příspěvek na kulturní a sportovní akce, možnost využívat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, na rekreace včetně zájezdů tyto náklady jsou obvykle u zaměstnance osvobozeny ( 25/1/h) (dosud mohly být tyto benefity daňově uznatelným nákl adem dle 24/2/j/5 ale musely být zdaněny u zaměstnance). Ostatní benefity viz výše. Změny v zákoně o rezervách 2008 Daňové opravné položky k soudně nevymáhaným (nežalovaným) pohledávkám splatným po dle 8a budou moci být nadále tvořeny pouze ve výši 20% z rozvahové hodnoty pohledávek ne vyšší než Kč. Pokud má poplatník již k vytvořeny v souladu se současným zněním zákona opravné položky dle 8a vyšší, není nutno je rozpouštět, neboť nové znění se použije až pro tvorbu opravných položek po Navíc se u těchto opravných položek, jejichž tvorba byla zahájena do , postupuje i nadále dle mírnějšího znění zákona platného do

7 Platné změny daně z příjmů a souvisejících předpisů pro rok 2008/2009 schválené již v průběhu roku 2008 Návrh na zrušení daňové uznatelnos stravenek navržený k projednání v průběhu roku 2008 neprošel. Projednávání sku PSP č.413 bylo přerušeno při prvním čtení. V tuto chvíli se již jedná o mrtvý návrh Snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení placené zaměstnancem z 8% na 7,9% od již schváleno novelou 305/2008. Novela č.2/2009 tuto sazbu pojistného dále snížila na 6,5% od Zapracovány přehraniční fúze a některé aspekty nového zákona o přeměnách (od ) Další související změny: Vyměrovacím základem na sociální pojištění OSVČ od je 50% daňového základu v 7 (dříve 50% rozdílu příjmů a výdajů v 7). Do vyměřovacího základu se tedy nově zahrnují i změny základu daně, které se do vyměřovacího základu dříve nezahrnovaly (např.úprava základu daně o zdaňované pohledávky či závazky při přechodu na podvojné účetnictví) Splatnost záloh na sociální pojištění OSVČ je nově od 1.dne do 20.dne měsíce následujícího (dříve do 8.dne měsíce následujícího). Např.záloha za únor 2009 je splatná od 1.3. do ! Přechodně pla, že záloha zapl acená v lednu 2009 se považuje za zálohu na leden 2009, pokud byla prosincová záloha již zaplacena. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnos nebude poprvé za rok 2009 dokládat výši příjmů ze zaměstnání od postačí, že vykonává zaměstnání, z něhož je účastna nemocenského pojištěn. Dobrovoné nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2009 pla odděl eně na jiný účet pod jiným variabilním symobolem Příjmy z činnos na z ákl adě autorskoprávní ch vztahů jsou od zpoplatněny sociálním pojištěním OSVČ bez ohledu na skutečnost, zda je činnost vykonávána soustavně ( 9/3/d zákona 155/1995). Viz také přechodné ustanovení. Pla i pro sportovce! Nový systém nemocenského pojištění od pro zaměstnance i OSVČ. Základní změnou je, že dávky nemocenské jsou poskytovány až od 15.dne nemoci. Snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení od placeného zaměstnavatelem (21,5% SP a 9% ZP, celkem tedy 30,5%) i zaměstnancem (6,5% SP a 4,5% ZP, celkem tedy 11%). Blíže se změnami v nemocenském pojištění tento materiál nezabývá 6

8 Přehled údajů k sociálnímu a zdravotnímu pojištění OSVČ Sociální pojištění Vyměřovací základ ("VZ"), pojistné a zálohy Měsíční Roční Pojistné Měsíční Roční Pojistné Minimální VZ (hlavní č.) a roční pojistné Minimální VZ (vedlejší č.) a roční ojistné Maximální VZ (pro všechny OSVČ) a roční poj Rozhodný VZ pro účast (vedlejší č.) Min.měs.záloha SP (hlavní č.) Min.měs.záloha SP (vedlejší č.) Min.měs.záloha NP (hlavní č.) Min.měs.záloha NP (vedlejší č.) Zdravotní pojištění Vyměřovací základ ("VZ"), pojistné a zálohy Měsíční Roční Pojistné Měsíční Roční Pojistné Minimální VZ a roční pojistné Maximální VZ roční pojistné Min.měs.záloha ZP Poznámky: novou výši minimálních záloh na ZP budou OSVČ plat již od a záloh na SP až po podání přehledu za rok Splatnost záloh zůstává postaru, tedy od 1.dne měsíce na který se pla do 8.dne měsíce následuj ícího novou výši minimálních záloh na SP budou OSVČ plat až po podání přehl edu za rok 2008 zálohy na SP, poprvé záloha za leden, jsou splatné vždy od 1.dne měsíce následujícího do 20.dne měsíce následujícího! oba přehledy OSVČ se podávají na OSSZ/zdr.poj.do jednoho měsíce, kdy mělo být podáno daňové přiznání na FÚ. Nedoplatek na SP je splatný do 8mi dnů po podání přehledu, nedoplatek na ZP je splatný do 8mi dnů po podání daňového přiznání! 7

9 Velká novela daně z příjmů od , částečně i pro 2008 Velká novela zákona o daních z příjmů č.2/2009 Sb., která byla schválena v závěru prosince 2008 a zveřejněna , zavádí významné změny pro zdaňovací období od V textu upozorňujeme také na zásadní změny, které se použijí již pro zdaňovací období roku V roce 2008 bylo provedeno nové vymezení daňově uznatelných nákladů na vzdělávání zaměstnanců, zejména na prohlubování a zvyšování kvalifikace. Praxe ukázala, že je velmi problemacké konkrétní vzděl ávání zaměstnanců zařadi t pod tyto dva poj my. Od je tedy daňová uznatelnost těchto nákladů řešena jinak kritériem toho, co je daňově uznatelným nákladem, je okolnost, zda je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy považována zaměstnavatelem v souladu se zákoníkem práce jako výkon práce (a zároveň souvisí s předmětem činnos zaměstnavatele - pak je daňově uznatelný), nebo je posouzena jako překážka v práci na straně zaměstnance (pak je daňově neuznatelný). U zaměstnance jsou osvobozeny oba typy vzdělávání. ( 24/2/j, 6/9/a, 6/9/d) U zaměstnanců, z jejichž příjmu je placeno povinné pojištění v zahraničí, bude pro účely výpočtu superhrubé mzdy k hrubé mzdě připočteno pojistné ve výši, které by bylo uhrazeno v ČR. Odpadá m složité zjišťování skutečně zapl aceného zahrani čního pojistného. ( 6/13) Daňově uznatelné dary mohou být od poskytnuty vyjmenovaným osobám se sídlem i mimo ČR za obdobných podmínek konkrétně osobám v EU, Norsku nebo Islandu. ( 15/1, 20/8, 20/12) Dodanění závazků více jak 36 měsíců po splatnos se nově týká i poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci a neuplatňují výdaje v paušální výši (tedy většinou fyzických osob vedoucích daňovou evidenci). Závazek tak bude daňovým výdajem až při zaplacení. ( 23/3/c/6) Finanční leasing, který bude nově od sjednán na dobu kratší, než stanoví zákon, bude nově daňově uznatelným výdajem v případě, že kupní cena po ukončení smlouvy bude vyšší než cena po rovnoměrném odepisování (při splnění ostatních podmínek). Dosud byly splátky finančního leasingu, který byl sice sjednán na dobu kratší, ale splnil podmínku kupní ceny (vyšší než zůstaková), považovány za daňově neuznatelné (výklad MF ČR) a až na konci smlouvy se zpětně posuzovalo, zda byla podmínka odkupní ceny splněna. Dle předkladatele se jedná o věcnou změnu! Kompletně přepracované ustanovení o podkapitalizaci (daňově neuznatelné finanční náklady z úvěrů a půjček). Znění 25/1/w kompletně změněno, navíc vloženy 25/1/zm, 25/1/zp a 25/3. Výsledkem je uvolnění pravidel pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů mezi nespojenými osobami. Přísný režim u úvěrů a půjček mezi spojenými osobami (včetně úvěrů a půjček od nespojených osob, které jsou však zajištěny spojenou osobou) zůstává zachován. Zůstává také zachováno, že od bude u všech úvěrů a půjček (i těch uzavřených do ) postupováno podle nových ustanovení. Novelizovaná ustanovení lze použít již pro rok Bližší informace viz dále Daňově neuznatelným nákladem od je spořící složka pojistného na životní pojištění, které uzavřel zaměstnavatel pro účely pojištění svého zaměstnance. Jedná se většinou o tzv.krátké manažerské pojistné smlouvy, kdy manažer po několika málo letech setrvání v podniku obrží naspořenou částku z tohoto pojištění jako odměnu. Týká se smluv uzavřených po

10 Novela obsahuje duplicitní ustanovení o zvýšení rozhodného příjmů manželky z Kč na Kč pro účely možnos upl atnění slevy na dani na manželku u manžela. Toto ustanovení již bylo schváleno novelou č.482/2008 dne Jedná se tedy o duplicitní změnu Novela pro rok 2009 ruší již schválené změny o některých slevách na dani a jednotné sazbě daně fyzických osob, které byly s odloženou účinnos od provedeny novelou 261/2007 (reforma veřejných financí). Jedná se o tato ustanovení : o ponechání sazby daně pro fyzické osoby na 15% (původně pro rok 2009 schváleno 12,5%) o základní sleva na poplatníka ponechána na Kč (původně pro rok 2009 schváleno Kč) o sleva na manželku bez příjmů ponechána Kč (původně pro rok 2009 schváleno Kč) o sleva na vyživované dítě ponechána na Kč (původně pro rok 2009 schváleno Kč) o ponechání srážkové daně (dividendy a podíly na zisku, úroky, vypořádací a likvidační podíly, příjmy autorů apod.) na 15% (původně pro rok 2009 schváleno 12,5%) Další změny provedené touto novelou od : změna pojistného na sociální zabezpečení placené zaměstnancem z původních 8% na 6,5% ( 7/1/b zákona 592/1992) snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení OSVČ z původních 29,6% na 29,2% a sazby dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ z původních 4,4% na 1,4% Změna zákona o rezervách pro rok 2009: Novela zavádí pro nově započatou tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku povinnost převádět do termínu pro podání daňového přiznání na samostatný účet zřízený u banky vždy takovou částku, jaká připadá na jedno zdaňovací období tvorby rezervy. Pokud tato povinnost nebude splněna, rezerva se zruší v následujícím zdaňovacím období. Nepla to pro rezervy započaté do

11 Podkapitalizace a daňově neuznatelné finanční nákl ady z úvěrů a půjček dle 25/1/w v letech Ustanovení 25/1/w platné od do : Daňově neuznatelné jsou úroky z úvěrů a půjček, u nichž je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šes násobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Do úvěrů a půjček se nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součás vstupní ceny majetku, a dál e prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby jinak spojené uvedené v 23 odst. 7 písm. b) bodě 5, na poplatníky uvedené v 18 odst. 3, na burzu cenných papírů a na poplatníky uvedené v 2 Definice úvěrů a půj ček : 19/1/zk: úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, vkladových cer fikátů a vkladů jimna roveň postavených a ze směnek, jejichž vydání mzískává směnečný dlužník peněžní prostředky, a obdobných právních vztahů vzniklých v zahraničí Počínaje bylo zpětně novelou č.2/2009 schváleno zcela nové znění 25/1/w takto: Daňově neuznatelné jsou 25/1/ w) finanč ní výdaj e (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel nebo osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi ( 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdaj ů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje trojnásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo dvojnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Do úvěrů a půjček se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž finanční výdaj e (náklady) nelze uznat jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 25 odst. 1 písm. zm) nebo zp), zm) finanční výdaj e (náklady), které plynou z úvěrů a půj ček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaj e (náklady) stanou splatnými, závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka, zp) finanční výdaj e (náklady) z úvěrů a půj ček podřízených jinému závazku. 3) Do úvěrů a půjček se pro účely odstavce 1 písm. w), zm) a zp) nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součás vstupní ceny majetku, a dál e prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Ustanovení odstavce 1 písm. w), zm) a zp) se nevztahují na poplatníky uvedené v 18 odst. 3, na burzu cenných papírů a na poplatníky uvedené v 2. Přechodné ustanovení k 25/1/w ve znění od : 9. Ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007, se použije na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených před 1. lednem 2008, s výjimkou smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených do 31. prosince 2003 mezi osobami, které pro účely ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2003, nebyly do konce zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2003, považovány za osoby spojené, a to za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce Obdobně lze postupovat i za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce Ustanovení 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, 25 odst. 1 písm. w), zm) a zp) a 25 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne naby účinnos tohoto zákona, se použijena finanč ní výdaje (náklady) plynoucí ze smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených po 1. lednu 2008 a na finanč ní výdaje (náklady) plynoucí na základě dodatků, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo 10

12 úvěru anebo výše hrazených úroků, sjednaných po 1. lednu 2008 ke smlouvám o úvěrech a půjčkách uzavřeným před 1. lednem 2008, a to za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce Obdobně lze postupovat i za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce Za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010 a později, se použije ustanovení 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, 25 odst. 1 písm. w), zm) a zp) a 25 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne naby účinnos tohoto zákona, na veškeré finanč ní výdaj e (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků. Lze tedy stručně shrnout: nové jemnější ustanovení 25/1/w),zm) a zp) dle novely č.2/2009 je možno využít už počínaje rokem 2008 na smlouvy o úvěrech a půjčkách uzavřené po a dodatkované starší smlouvy pro nedodatkované smlouvy o úvěrech a půjčkách uzavřené do se použije ustanovení 25/1/w platné do i v letech 2008 a 2009 toto nové ustanovení testuje finanční nákl ady od spoj ených osob. Finanční náklady od všech osob jsou testovány pouze v ustanovení zm) a zp) pozor, na úvěry a půjčky od nespojených osob, které jsou však zajištěny spojenou osobou, se vztahuje přísný 25/1/w i nadále!!! V praxi se jedná např.o bankovní úvěry, pokud jsou zajištěny např.bianco směnkami společníků od se podle nového ustanovení 25/1/w),zm) a zp) postupuje u všech smluv o úvěrech a půjčkách! 11

13 Sdělení MF ČR k aplikaci 24/2/j/3 ZDP (prohlubování a zvyšování kvalifikace) z Sdělení Ministerstva financí k apl ikaci ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bodu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. ( ) Na základě četných dotazů k aplikaci 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od (dále jen zákon o daních z příjmů ), podle kterého může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmů výdaje (náklady) na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subj ekty, s výjimkou výdaj ů (náklad) vynaložených na zvýšení kvalifikace, Mi nisterstvo financí sděluje: Podle 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je mateřská školka od školou uskutečňující vzdělávání. To znamená, že výdaje (náklady) na vlastní (tzv. firemní) mateřské školy lze uplatňovat podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Nepeněžní plnění spočívající v bezplatném použi takové mateřské školky jako vzdělávacího zařízení není však osvobozeno od daně podle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, neboť se nejedná o plnění z FKSP, sociálního fondu, nebo ze zisku po zdanění anebo na vrub daňově neuznatelných výdajů (nákladů) a u zaměstnance se zmíněné plnění posoudí jako zdanitelný příjem ve výši ceny obvyklé. Pro uplatnění výdajů (nákladů) spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty je rozhodné, zda se v konkrétním případě nejedná o zvyšování kvalifikace. Poj my odborný rozvoj a zvýšení kvalifikace jsou převzaty ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále je zákoník práce ), kde jsou definovány v hlavě II čás desáté. Pro účely zákona o daních z příjmů je zásadní zejména odlišení pojmů prohlubování kvalifikace a zvýšení kval ifikace. Prohlubování kvalifikace se v soul adu s 230 odst. 3 zákoní ku práce považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Napro tomu čas věnovaný zvyšování kvalifikace je považován za překážku v práci na straně zaměstnance v tomto případě je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pouze v případech vymezených v 232 zákoníku práce; přitom náhrada mzdy podle tohoto ustanovení je uznatelným daňovým výdajem podle 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů. Dále podle 231 odst. 3 zákoníku práce je zvyšováním kvalifikace vždy takové vzdělávání, které zvláštní předpi s označí za zvyšování kvalifikace. Nepeněžní plnění na zvyšování kvalifikace nelze na straně zaměstnavatele uplatnit do výdajů (nákladů) daňových ani podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů z důvodu, že tento zákon vylučuje nepeněžní plnění na zvyšování kvalifikace v 25 odst. 1 písm. h) z výdaj ů (nákladů) daňových. Peněžní plnění na zvyšování kvalifikace je za podmí nek daných 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů výdajem (nákladem) daňovým. U zaměstnance jsou částky vynaložené zaměstnavatelem na prohlubování kvalifikace osvobozeny podle 6 odst. 9 písm. a) zákona o daních z příjmů a nepeněžní plnění poskytovaná za účelem zvyšování kvalifikace zamě stnanců, které jsou pro zamě stnavatele neuznatelným výdajem (nákladem) podle 25 odst. 1 písm. h) bodu 2 zákona o daních z příjmů, jsou u zaměstnance osvobozeny podle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Přitom zdanitelným příjmem zaměstnance, který se rovněž zahrnuje do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění, je např. mzda, plat nebo odměna za práci při prohlubování kvalifikace a peněžní plnění včetně náhrady mzdy poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci při zvyšování kvalifikace. 12

14 Velká novela DPH od Pro rok 2009 byl vydán zcela nový skopi s daňového přiznání vzor č. 15, který se od stávajícího výrazně liší h p://cds.mf cr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_ skopisy_8819. html Přehled změn Novela 302/2008 Sb. k přinesla především změny v těchto oblastech: Územní působnost ZDPH, jde o přehlednější vymezení třech zemí v 3 odst. 2 a 3 (nově je za tře zemi považováno území Aland a jednoznačně je stanoveno, že tře zemí jsou Normanské ostrovy) a o vymezení EU v 3 odst. 4 (nově jsou za území EU považována území britských vojenských základen Akrori a Dhekel ie na ostarově Kypru) Zúžení okruhu osob osvobozených od uplatňování daně v 6 odst. 1, od není od uplatnění daně osvobozena provozovna osoby se sídlem či místem podnikání mimo ČR, byť její obrat nepřesahuje 1 mil. Kč za 12 předcházejících měsíců. Provozovna tak má automacky, až na výjimku, registrační povinnost Počítání obratu podle 6 odst. 2. Změny jsou důležité především pro neplátce (pro posouzení, zda jim vzniká či nevzniká povinnost registrovat se k dani) a jsou různého charakteru zápočet pouze tuzemských úplat, nově se vždy vychází z okamžiku uskutečnění plnění bez ohledu na okamžik příjmu (důležité pro osoby, které nevedou účetnictví), dílčí změna v určení obratu sdružení Definice obratu ( 6 odst. 2) rozhodná pro povinnost regi strovat se j ako plátce (překročením hranice 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců) doznala několika změn. Pojmy výnosy (příjmy) používané v účetnictví a v daních z příjmů byly nahrazeny obecnějším pojmem úplata. Tímto způsobem se vyrovnává dosud nerovný přístup ke všem osobám povinným k dani, které uskutečňují ekonomickou činnost, protože rozhodujícím kritériem pro zahrnu do obratu od je uskutečňování ekonomi cké činnos, nikoli způsob, jakým osoba povinná k dani o realizaci příslušné transakce účtuje nebo eviduje registraci se tedy nelze vyhnout účtováním mimo výnosové účty. Nová definice obratu (ve vazbě na úplatu náležející osobě povinné k dani za uskutečněná zdanitelná plnění) by měla být v souladu s důvodovou zprávou vykládána tak, že rozhodující je datum uskutečnění plnění a nikoli datum přije pl atby (i u osob, které nevedou účetnictví). Platby přijaté před uskutečněním plnění (zálohy) budou vstupovat do obratu až ke dni uskutečnění plnění (důvodová zpráva). Další významnou změnou v definici obratu je to, že od se do obratu počítají pouze úplaty za plnění uskutečněná v tuzemsku úplaty za plnění mimo tuzemsko se nezapočítávají. Podle přechodných ustanovení se příjmy (výnosy) do započítávají do obratu postaru a úplaty přijaté od se započítávají ponovu. Může se tak stát, že některé platby mohou z obratu úplně vypadnout (např. u fyzické osoby, která vede daňovou evidenci a která v lednu 2009 obdrží platbu za plnění uskutečněné v prosinci 2008). Výše 13

15 obratu rozhodného pro registraci (1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) se od nemění. Příklad: Fyzická osoba uplatňuje výdaje pro účely daně z příjmů ve skutečné výši na základě daňové evidence, nevede tedy účetnictví. Fyzické osobě zam nevznikla povinnost regi strovat se k dani. Jak bude počítán obrat za období únor 2008 až leden 2009? Za 12 měsíční období únor 2008 až leden 2009 bude obrat počítán následovně: příjmy přijaté v době od do hodnota plnění uskutečněných v období až Nadále se do obratu nezapočítává úplata za prodej dlouhodobého majetku s m, že od jde jednoznačně o: hmotný majetek podle 26 ZDP, tj. ve vazbě na ocenění přesahující 40 s. Kč, odpisovaný nehmotný majetek podle 32a zákona o daních z příjmů, tj. ve vazbě na ocenění přesahující 60 s Kč a jen u účetních jednotek pozemky považované účetními předpisy za dlouhodobý hmotný majetek Do se do obratu nezapočítávaly výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Pokud si účetní jednotka zvolila hodnotové hranice odlišné od zákona o daních z příjmů (jiné než ocenění přesahující 40 s. Kč u dlouhodobého hmotného majetku resp. 60 s. Kč u dlouhodobého nehmotného majetku), bylo sporné, jak postupovat. Výkladově viz Koordinační výbor zástupců MF ČR a KDP ČR KV 7/2004, 657/ se dovozovalo, že i před se mělo vycházet z hranici daných zákonem o daních z příjmů. Nové vymezení vedlejší činnos v 6 odst. 2 (pro účely vymezení obratu) a v 76 odst. 3 (pro účely výpočtu koeficientu) byl poj em příležitostná nebo vedlejší činnost plátce nahrazen pojmem doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně. Byť se obsah textu zásadně změnil, s přihlédnum k judi kátům ESD by se nemělo jednat o věcnou změnu měřítkem pro posouzení může být např.výše příjmů z doplňové činnos opro příjmům k hlavní činnos, poměr obratu Místo plnění u katalogových služeb, u kterých je na základě 10 odst. 6 uplatňován princip reverse charge. Od již uplatnění principu reverse charge nekomplikuje skutečnost, že odběratel z jiného členského státu není v tomto státě registrován k dani, ani případné umístění provozovny na území ČR. Nově je tedy dle 10 odst.6 posuzována služba poskytnutá i osobě povinné k dani z jiného členského státu EU (aniž by v tomto státě byla registrována k DPH) Od se princip reverse charge uplatňuje též vůči osobě povinné k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě, došlo tedy k vypuštění požadavku, že odběratel služeb je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Uvedený požadavek překračoval rámec článku 56 Směrnice 2006/112/ES a ZDPH tak od odpovídá předpisům EU. Příklad: Český plátce DPH poskytuje právní služby podnikateli usazenému v Německu, který není registrován k dani. Jaké je místo poskytnu služby pro účely upl atnění DP H? 14

16 Bez ohledu na to, kde jsou tlumočnické služby skutečně poskytnuty, je v souladu s 10 odst. 6 ZDPH (od ) resp. s článkem 56 směrnice (i před ) je místem plnění Německo. Český plátce tedy DPH na výstupu neuplatní, německému podnikateli by však měla vzniknout povinnost odvést DPH v Německu. V obrácené situaci, tj. poskytnu právní služby (nebo jiné služby uvedené v 10 odst. 6) německým plátcem českému neplátci, se odběratel služeb jejich poskytnum stává plátcem daně ( 94 odst. 8 ZDP H) a vzniká mu povinnost odvést českou daň ( 15 odst. 1 ZDPH). Vložen nový 10/14: Pokud je místo plnění u služby podle odstavce 6, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve tře zemi, a tato služba je poskytnuta pro osobu, která je zároveň plátcem, považuje se za místo plnění tuzemsko, pokud je služba touto osobou skutečně využita nebo spotřebována v tuzemsku Finanční leasing se nově za specifický způsob dodání zboží považuje v případě, kdy má nájemce povinnost odkupu předmětu nájmu ( 13 odst. 3 písm. d)) (tzv. pravý leasing ). Opro stavu do již dodání m zboží není finanční leasing, kdy má nájemce právo (nikoliv povinnost) na odkoupení předmětu leasingu ( 4 odst. 3 písm. g) ZDPH ve znění do ) tento finanční l easing je nadál e od poskytnum služby. Okamžik uskutečnění finančního leasingu, kdy má nájemce povinnost odkupu předmětu nájmu, řeší od odst. 3 písm. d) dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem. Od tak nelze u finančního leasingu, kdy má nájemce povinnost odkupu předmětu leasingu, uplatnit režim dílčích plnění podle 21 odst. 10 ve znění účinném do (od označeno jako odst. 9) a je tak odvod (případně nárok DPH) uplatněn celý k okamžiku předání věci do užívání. Od ZDPH neobsahuje definici finačního leasingu, který byl definován ve vazbě na možnost či povinnost odkupu předmětu leasingu jako zvláštní dodání zboží s možnos postupného uplatňování DPH na výstupu po dobu trvání nájemního vztahu (v režimu dílčích plnění). Nájemní vztah, kde je stanovena povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy, je i po považován za dodání zboží. Rozdílem pro úpravě do je nutnost odvádět DPH dnem vzniku práva užívat předmět leasingového vztahu (týká se i nemovitos ) a nikoli postupně (finanční leasing vypadl z režimu dílčích plnění). Při vrácení věci (aniž by došlo k odkupu věci) lze využít dobropisu dle 42 odst.9. Otázkou je, zda a jak odvádět DPH při cesích (postoupení) těchto leasingových smluv. Pokud by nájemce měl pouze právo nabýt po skončení nájmu předmět nájmu do vlastnictví, jedná se od o službu s možnos postupného upl atňování DPH po dobu trvání nájemního vztahu. V tomto případě se tedy pro situaci do věcně nic nezměnilo, ačkoli se již nejedná o specifické dodání zboží, al e o standardní poskytnu služby. Přechodné ustanovení: Pro staré smlouvy, u nichž byl předmět leasingu předán do , se použije zákon v původním znění

17 Nezdanění poskytnu reklamních a propagačních předmětů a obchodních vzorků podle 13 odst. 8 písm. c) na výstupu. Vypadla povinnost opatření předmětu firmou, ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží; r eklamní a propagační předměty mohou podléhat spotřební dani. Není však zrušena vazba na 75 odst.3, dle kterého nelze nárok na odpočet DPH uplatnit u přijatých plnění pro účely daňově neuznatelných nákladů na reprezentaci ve smyslu 25 odst.1 písm.t) ZDP dle tohoto ustanovení ZDP však daňově neuznatelnou reprezentací jsou i nadále předměty, které nejsou opatřeny jménem / značkou a dále předměty podléhající spotřební dani (s vyjímkou chého vína). Lze tedy jednoznačně doporučit opatřovat reklamní a propagační předměty nepodléhající spotřební dani (s vyjímkou chého vína) jménem / značkou i nadál e. Z předmětu daně je vyloučeno i bezúplatné poskytnu obchodních vzorků (bude-li se týkat ekonomické činnos plátce) dle stejného ustanovení Plátci, kteří nevedou účetnictví, nadále nepřiznávají DPH na výstupu ke dni přije platby (zálohy), ale až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nově však mohou DPH přiznat již ke dni přije úpl aty ( 21 odst. 2) Podle 21 odst. 2 ZDPH nadále pla, že plátce, který nevede účetnictví, přiznává daň až k datu uskutečnění zdanitelného plnění, ačkoli úplata za toto plnění je přijata dříve. Nově je však od stanoveno, že přiznání k datu přije platby je v tomt o případě možné (nikoli však povinné) a přiznáním k datu přije platby je tak chyba jakoby legal izována m pádem nevzniká ani u odběratele problém s odpočtem DPH na vstupu. Příklad: Fyzická osoba plátce DPH, který nevede účetnictví, přijal v prosinci 2008 zálohu na opravu střechy, kterou dokončí v březnu Mohl uvedený plátce DPH přiznat daň za prosinec 2008 (za 4. čtvrtle 2008) a vystavi t platný daňový doklad? Podle ZDPH ve znění účinném do nebylo možno u plátce, který nevede účetnictví, daň přiznat k datu přije platby, předchází-li tato uskutečnění plnění. Tím pádem vznikal problém s uplatněním odpočtu za prosinec 2008 na straně odběratele od záleží na rozhodnu plátce, zda bude daň přiznávat již k datu přije platby anebo zda počká na uskutečnění zdanitelného plnění Zrušen režim přeúčtování dodání zboží (teplo, chlad, elektřina, plyn a voda) a služeb spojených s nájmem nemovitos. Do se DP H z těchto dodání přiznávalo až ke dni uskutečnění plnění, což nastalo dnem zjištění přeúčtovávané částky ( 21 odst.6 písm.j)) popřípadě se DPH na výstupu nepřiznávalo vůbec. Vracíme se tak do období právní úpravy až , kdy se praxe také musela obejít bez speciální úpravy a vystačit si s m, že při dodání tepl a, chladu, elektřiny atd. je datem uskutečnění den odečtu z měřícího zařízení popř. den zjištění skutečné spotřeby ( 21 odst. 6 písm. b) ZDPH) viz např. jednání KV mezi zástupci MF ČR a KDP ČR z roku 2004, příspěvek 666/ Přeúčtování zboží a služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor. Ze zákona bylo také vypuštěno ustanovení 51 odst.3, které umožňovalo při přeúčtování plnění osvobozených od daně (poštovné, pojistné ) zachovat osvobození od daně na 16

18 výstupu. Nadále se u přeúčtování těchto osvobozených plnění může postupovat pouze dle nového 36 odst.11 (nezahrnování do základu daně jménem a na účet ) Nezdanění přeúčtovávané částky od umožňuje pouze nové ustanovení 36 odst.11 ZDPH, podle kterého se do základu daně nezahrnuje: částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně. Od bylo zrušeno ustanovení 21 odst. 2 ZDPH ve znění do , podle kterého plátce vedoucí účetnictví mohl přefakturaci související s nájmem nemovitos přiznávat až k datu uskutečnění zdanitelného plnění od tak vzniká povinnost přiznání již k datu přije platby (zálohy), pokud předchází uskutečnění zdanitelného plnění i u přefakturace. Pokud v roce 2008 plátce DPH z přeúčtovávané částky uplatňuje nárok na odpočet DPH a při přeúčtování DPH na výstupu uplatňuje, moc se pro něj od nemění. Příklad: Pronajímatel, plátce DPH, je odběratelem plynu a tento přeúčtovává jednotlivým nájemníkům. Musí pronajímatel při přeúčtování uplatnit DPH? Pronajímatel může ještě v roce 2008 (např. z důvodu, že nájemníci nejsou plátci DPH), postupovat takto: při pořízení neuplatní odpočet DPH při přeúčtování neuplatní DPH na výstupu. Podmínkou je, že přeúčtovaná částka nepřevyšuje pořizovací cenu služby a že je o ní účtováno v rámci zúčtovacích vztahů (není účtováno do výnosů a nákladů). V roce 2009 uvedený postup pronajímatel již nebude moci podle striktního výkladu uplatnit, protože vůči dodavateli nevystupuje jménem těchto jiných osob. Příklad: Pronajímatel, plátce DPH, je odběratelem plynu a tento přeúčtovává jednotlivým nájemníkům. Může pronajímatel při přeúčtování uplatnit DPH? Pronajímatel může v roce 2008 postupovat takto: při pořízení uplatní odpočet DPH při přeúčtování uplatní DPH na výstupu. V roce 2008 v režimu přeúčtování ke dni zjištění přeúčtovávané částky, v roce 2009 pak ke dni odečtu z měřícího zařízení nebo ke dni zjištění skutečné spotřeby. Zrušení speciální úpravy pro přeúčtování od přinese komplikace fyzickým osobám výhradně s příjmy z pronájmu, přesahují-li jejich příjmy za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč. Pokud tyto osoby přeúčtovávají služby, zřejmě jim vznikne povinnost registrovat se k DPH. Únikem z této pas by mohl o být obháj ení přeúčtovávaných částek jako částek vynaložených jménem a na účet nájemců (nový 36 odst.11) anebo jejich považování za vedlejší plnění související s pronájmem osvobozeným od DPH Jednotlivé nepeněžité vklady majetku (do obchodních společnos ) jsou nově považovány za dodání zboží ( 13 odst. 4 písm. f)) resp. poskytnu služby ( 14 odst, 3 písm. f)) s povinnos odvodu daně na výstupu. Do šlo o 17

19 zdanitelné plnění jen v případě vkladů do osoby, která není plátcem. Vkladatel i nabyvatel odpovídají za splnění daňové povinnos spol ečně a nerozdílně. Nadál e nejsou zdanitelné hromadné vklady při vkladech podniků. Při převodu nemovitos se zdanitelné plnění od považuje za uskutečněné dnem předání nemovitos nabyvateli do užívání, nejpozději však dnem doručení lisny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkl adu do katastru nemovitos, nebo dnem zápisu změny vlastnického práva ( 21 odst. 4). Do bylo dnem plnění při prevodu nemovitos zapi sovaných do KN den doručení lis ny z KN Osvobozený nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených od daně se považuje za uskutečněné nejpozději vždy k kalendářního roku má vliv na koeficient. Zdaňovaný náj em je uskutečněný i nadál e dnem uvedeným ve smlouvě Automacká povinnost vystavovat daňové doklady při poskytnu plnění osobám povinným k dani (tedy nejen vůči plátcům) nebo právnickým osobám založeným nebo zřízeným za jiným účelem než podnikání ( 26) do 15- dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo přije úpl aty (zálohy). Nikoliv již jen na žádost Zaokrouhlení výše daně na daňovém dokladu se nově provádí na nebližší měnovou jednotku v oběhu (tzn.1 Kč a to matemacky), popřípadě se ponechá v hal éřích. 28 odst.2 písm.l) Zrušení ceny obvyklé jakožto základu daně ( 36 odst. 6) zejména při nepeněžních zdanitelných plnění. Nově je základem daně buď pořizovací cena zboží nebo vynaložené náklady k okamžiku dodání (písm. a)), nebo výše celkových nákladů (písm.b)) Pořízení zboží z EU dle 16 je nově i pořízení zboží dopraveného nejen do tuzemska, ale také do jiného členského státu. Nově je také pořízením zboží přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou do tuzemska. Povinnost přiznat daň vzniká ke dni přemístění zboží ( 25 odst.2) Možnost opravy nesprávně uplatněné vyšší daně na základě nového znění 49 ZDPH ve znění účinném do v 49 odst. 1 upravuje opravu nesprávně uplatněné nižší sazby daně popř. osvobození od daně, kterým byla snížena daňová povinnost. Vystavení opravného daňového dokladu pro tyto případy upravuje 50. Nástroj pro opravu nesprávně uplatněné vyšší sazby daně popř. uplatnění daně namísto uplatnění osvobození od daně ZDPH do neumožňuje. Jak nepřímo potvrzuje důvodová zpráva ke změně 49, odporuje právní stav do předpisům EU a ZDPH k je v této věci novelizován. Možnost opravy chybně uplatněné daně použim nesprávné sazby (v řádném daňovém přiznání) plyne ze zcela nového znění 49 odst. 1 ZDPH od : Pokud plátce nebo osoba idenfikovaná k dani, která má povinnost při znat a zaplat daň podle 108 uplatnila a přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a zvýšila daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je oprávněna provést opravu v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl opravný daňový doklad vystavený za podmínek uvedených v odstavci 2 doručen, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely podle odstavce 2. Příklad: 18

20 Plátce DPH - stavební firma provedl opravy restaurace nacházející se v bytovém domě. Ačkoli se na tyto opravy od vztahuje snížená sazba daně, plátce uplatnil na výstupu DPH v základní sazbě. Je možné dodatečně daň opravit na správnou, tj. sníženou sazbu daně? Ano, od je to výslovně umožněno v 49 ZDPH. Podle 49 odst. 3 plátce opravu promítne do období, ve kterém opravný doklad vystavený podle 50 ZDPH doručí odběrateli ten podle 77 odst. 4 za stejné období sníží nárok na odpočet na vstupu. Pokud by odběratel nebyl osobou povinnou k dani a dodavateli by tak nevznikla povinnost vystavit daňový doklad, promítla by se oprava do období, ve kterém byla provedena oprava v daňové evidenci. Pokud jde o opravu nesprávně uplatněné nižší sazby daně resp. osvobození od daně, ZDPH od tuto opravu již výslovně nenařizuje ( 49 odst. 1 od řeší jen to, co do neřešil). Tato oprava se nadále provede vystavením opravného daňového dokladu podle 50 ZDPH (jeho použi není omezeno na případy, kdy byla původně uplatněna daň vyšší), na jehož základě si může odběratel zvýšit nárok na odpočet daně podle 77 odst. 5 ZDPH. Zjis-li plátce např. v červnu, že za únor měl u určitého plnění uplatnit namísto snížené 9% sazby daně základní 19% sazbu daně, je nadále povinen podat za únor dodatečné přiznání; odběratel nadále opravu promítne do období, kdy opravný doklad obdrží ( 77 odst. 5 ZDPH) Změna podmínek pro osvobození převodu staveb podle 56. V důsledku této změny mohla být a také je zrušena definice kolaudace v 4 odst. 3 písm. e) ZDP H účinného do Nově jsou převody osvobozeny po třech letech od uplynu prvního kolaudačního souhl asu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to ke dni, který nastane dříve. Výkladové nejasnos Zrušena povinnost oznamovat správci daně nájem staveb, který je od daně osvobozen ( 56 odst.5) Uplatnění DPH na vstupu za jiný kalendářní rok ( 73) ZDPH v 73 odst. 11 ve znění účinném do umožňoval uplatnění odpočtu DPH na vstupu nejpozději v daňovém přiznání za poslední období daného kalendářního roku (např. přijaté plnění s datem uskutečnění zdanitelného plnění resp. s datem přiznání platby leden 2008 u čtvrtletního plátce nejpozději za prosinec 2008), což bylo nad rámec předpisů EU. Nově ZDPH toto omezení vztahuje jen na případy, které by mohly mít dopad na výši nároku na odpočet daně typicky jde o situaci, kde je nárok na odpočet krácen pomocí koeficientu ( 73 odst. 11 ve znění účinném od ). Možnost uplatnění odpočtu daně na vstupu za období spadající do jiného kalendářního roku je od novinkou v ZDPH, pokud však takto plátce postupoval již dříve (sice nad rámec ZDPH, ale v souladu se Směrnicí 2006/112/ES), nemůže za to být poshován viz Koordinační výbor mezi zástupci MF ČR a KDP KV 168/ z Nadále pla, že nárok na odpočet lze upl atnit v dodatečném přiznání, což je pochopitelně administravně náročněj ší, al e v některých případech výhodněj ší. Nadál e také pla, že odpočet nelze uplatnit po uplynu 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok uplatněn nejdříve ( 73 odst. 12 ZDPH). 19

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008

ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008 Lada Hiclová LEDEN 2008 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel., fax: 545175887 e mail:

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více