Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne Účast zástupců SVJ: přítomno 45 předsedů ze 82 pozvaných, tj. 52 %. Účast zástupců čtyřbyt. domů: přítomno 10 zástupců z 34 pozvaných, tj. 30%. Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyhodnocení topné sezóny Přepočty úhrad za uţívání bytů od Revitalizace, IPRM, BOZP 8. Různé: digitalizace, převody bytů do vlastnictví, 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájili předseda představenstva Miloslav Peštál a ředitel druţstva Ing. Zdeněk Veškrna. Přivítali přítomné zástupce SVJ a čtyřbytových domů ve vlastnictví a zástupce druţstva. Program jednání obdrţeli všichni předsedové na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Hospodaření druţstva za rok 2008 uzavřeno, byl dokončen povinný audit. Závěrečná zpráva projednána dne 27. dubna 2008 za účasti předsedy kontrolní komise. Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci Stavebního bytového druţstva Třebíč k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Plánovaný zisk za druţstvo Skutečnost Zisk po zdanění ,-- Kč ,74 Kč ,74 Kč Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál skutečnost Výnosy druţstva: - Správa a pronájem bytů - Pronájem části správní budovy - Pronájem bývalého výrobního areálu Hrotovická - Výnosy z ubytovacích sluţeb V průběhu roku 2008 přechod na nový informační systém Internetové aplikace zkušební provoz se předpokládá ve II. čtvrtletí

2 Výkon správy pro společenství vlastníků jednotek SBD Třebíč vykonává správu pro Celkem spravuje 88 SVJ bytů (byty ve vlastnictví + druţstevní byty) K bodu 3: Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky Hospodaření SVJ Za rok 2008 uzavřeno pro všechny SVJ - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha k účetní závěrce - Povinnost zaslat elektronicky do sbírky listin (zasílá správce) Projednáno a předáno na všechny SVJ - Inventarizace majetku a závazků - Kontrola účetní závěrky statutárními zástupci SVJ - Souhlas se zúčtováním rozdílu s DPZ - Zálohy zúčtované s náklady, rozdíl proúčtován s DPZ Povinnosti statutárních orgánů SVJ - Účetní závěrku projednat na shromáţdění SVJ - Předloţit informace o hospodaření vlastníkům - Uvést v zápisu schválení účetní závěrky - Předán formulář s hlavními údaji hospodaření Statutárním zástupcům všech SVJ byl předán vzor zápisu ze shromáţdění vlastníků jednotek o projednání a schválení účetní závěrky. Je třeba doplnit datum, podpis a vrátit zpět na druţstvo. Povinnosti vůči finančnímu úřadu - Odevzdání čestných prohlášení - Odevzdání přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky Odměny členů statutárních orgánů v roce Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů změna v zákonu o veřejném zdravotním pojištění Odvody zdravotním pojišťovnám z funkcionářské odměny v roce 2008 SVJ 9 % z hrubé odměny Funkcionář 4,5% z hrubé odměny Zálohová daň 15 % ze superhrubé odměny Příklad: Hrubá odměna Odvod zdr.poj. 9% (SVJ) Sráţka zdr.poj. z odměny 4,5 % Záloha na daň (15 % z 3 300,-) K výplatě 3 000,- Kč 270,- Kč 135,- Kč 495,- Kč 2 370,- Kč Při podpisu prohlášení k dani z příjmů (pouze současně u jednoho zaměstnavatele) nebo při podání daňového přiznání Sníţení daně o částku ,- Kč (2 070,- měs.) Od roku 2008 se týká i starobních důchodců V případě příjmů od dvou zaměstnavatelů povinnost podat daňové přiznání Povinnosti SVJ vůči zdravotním pojišťovnám Od ledna 2008 přihlášení všech SVJ jako plátců zdravotního pojištění a současně přihlášení jednotlivých statutárních zástupců. Měsíční zasílání přehledů o platbě pojištění za zdravotní pojištění zaměstnavatele (musí se zasílat měsíčně, i kdyţ je výplata aţ koncem roku) 2

3 Povinnosti členů výborů SVJ - Písemně byli všichni členové orgánů SVJ upozorněni oproti podpisu na povinnosti, které je třeba v souvislosti s výkonem funkce plnit v oblasti zdravotního pojištění - Do 5 pracovních dnů nahlásit změnu zdrav. pojišťovny, hlásit změny, kde je plátcem pojistného stát - U OSVČ a zaměstnanců hlídat, aby bylo zdravotní pojištění odváděno v zákonné výši - V případě, ţe nebude zdravotní pojištění hrazeno, stává se v tomto případě plátcem SVJ, má povinnost odvést zdrav. pojištění v minimální výši stanovené zákonem, se všemi důsledky pozdního odvodu. Pojištění - Na období uzavřeny nové pojistné smlouvy u stávající pojišťovny. - Výše pojistného nezměněna. Změna pojistných smluv od pro bytové domy ve správě Stavebního bytového Druţstva Třebíč 1. Pojištění majetku, odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, vandalismus Pojistná smlouva č uzavřená s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. oblastní pobočka Brno, Benešova 14/16, Brno Účinnost smlouvy od Pojištění sjednáno do Hlášení pojistných událostí: Stavební bytové druţstvo Třebíč, Nerudova 1190/3 referát správy bytového fondu, p. Toufar, Tel.: , , , spojovatelka: Pojistné události v bytových domech, kde vzniklo SVJ mohou být hlášeny správci pojištění: Němec & partners, a. s. Modřínová 600/1, Třebíč Tel.: , fax: Odpovědnost občanů za škodu při vedení domácnosti a provozu jejího zařízení Pojistná smlouva č uzavřená s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. oblastní pobočka Brno, Benešova 14/16, Brno Účinnost smlouvy od Pojištění sjednáno do Vznik pojistných událostí nahlásit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu: Němec & partners, a. s. Modřínová 600/1, Třebíč Tel.: , fax: Bankovní účty běţný účet ČSOB pásmové úročení KB nové dodatky podpis stat. zástupců do K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Financování oprav Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) Úvěr Dotace (PANEL, Zelená úsporám, IPRM) Podmínky pro vyřízení úvěru: Schválení na shromáţdění vlastníků jednotek - 75 % vlastníků Doloţit: Výpis z OR Výpis z KN Účetní závěrku (2 roky zpětně) Seznam dluţníků Stavební povolení Smlouvy s dodavateli 3

4 Potvrzení o pojištění nemovitosti Zajištění úvěru: U SVJ bez zajištění (vinkulace pojistného plnění, případně vinkulace ve výši 2 splátek) Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Při prodeji bytu se úvěr nedoplácí, pokračuje ve splátkách prostřednictvím DPZ nový vlastník. Potřebná výše tvorby DPZ (orientační) - splátka ve výši max. 85 % tvorby DPZ Orientační splátky úrok 5,5 % p.a. Výše úvěru splatnost splátka Poskytnuté úvěry SVJ Revitalizace program Panel celkem 12 SVJ v celkové výši ,- Kč, dotace ve výši ,- Kč. Ostatní opravy (okna, střecha) celkem 18 SVJ v celkové výši ,- Kč. Pohledávky SVJ Stř. Jméno Období Částka 115 Cahová Lenka 3 měsíce ,- Kč 142 Šefl Ladislav 4 měsíce ,- Kč (zemřel) 147 Pelleš Pavel 6 měsíců ,- Kč (vymáháno exekučně) 154 Cejpková Květa ,- Kč 160 Musil Jaroslav 9 měsíců ,-Kč (ţaloby SVJ) 712 Střecha Aleš 8 měsíců ,-Kč 714 Robotka Michal 3 měsíce ,-Kč 721 Hrůza Luboš ,-Kč (ţaloba, exekuce) Pohledávky SVJ - revitalizovaných domy Stř. Jméno Období Částka 102 Čechová Lenka 2 měsíce 5.058,- Kč 109 Bednář Zdeněk 3 měsíce 7.320,- Kč (zemřel) 160 Musil Jaroslav 9 měsíců ,- Kč (ţaloby SVJ) 714 Robotka Michal 3 měsíce ,- Kč K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Vyúčtování bylo provedeno v novém informačním systému. - Tiskové sestavy v obdobné formě jako v minulosti - Předáno poslední březnový týden na bytové domy ( o 1 měsíc dříve neţ ukládá vyhláška 372/2001 Sb.) - Připomínkové řízení končí dne Z přeplatků sluţeb bylo strţeno na dluţné nájemné celkem 599 tis. Kč - Dle shora uvedené vyhlášky jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (sloţenky, sporoţiro) Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS činila 423,79 Kč včetně DPH. K této ceně druţstvo připočítává další související náklady které jsou vynakládány, tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, popř. na provedené opravy. Celková cena pak činila 452,92 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 8 %. Cena energie v Náměšti je 542,93 Kč/GJ, s náklady druţstva pak 558,55 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 25 %. Rozbor obdrželi všichni uživatelé bytů s vyúčtováním, rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo u vzorového bytu m2 je Kč, tj. 264 %. Nejdraţší teplo mají na Děl.náměstí , vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, nejlevnější pak Energetiků 994, vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v Náměšti, Lesní 734-9, její cena včetně suroviny přijde na 362 Kč/m3. Naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytovém domě Druţstevní a to 151 Kč/m3. 4

5 Teplo z domovních kotelen V roce 2008 byla průměrná cena na domovních kotelnách 439,29 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2007 se zvýšila o 28 %. Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo v rámci druţstva je Kč, tj. 314 %. Nejdraţší teplo mají v Přibyslavicích 166, vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, v Třebíči BD Divišova 675-6, tam stojí vytápění stejného bytu Kč, nejlevnější u BD Obránců míru 487, kde vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v BD Velkomeziříčská její cena včetně suroviny přijde na 234 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytových domech Kněţice a Přibyslavice 166, a to 128 Kč/m3, v Třebíči pak Obránců míru 487 a to 181 Kč/m3. Koncepce zásobování teplem Koncepce zásobování města Třebíče teplem uvaţuje se zrušením domovních zdrojů a plynulým přechodem na CZT. V roce 2008 nebyla zrušena ţádná domovní kotelna. Domovní kotelny jsou ještě v 36 BD (39K). Měření tepla Pokračují montáţe I-RTN od firmy COOP THERM spol. s r.o., Jindřichův Hradec. V roce 2008 se I-RTN nainstalovaly do 8 objektů (Benešova 508, Račerovická 782-5, Novodvorská , Spojenců , Řípovská 877 a 878, Druţstevní a ). Závěr Za druţstvo celkem vychází u CZT celková průměrná cena tepla včetně přípravy TV 204,48 Kč/m2, (cena tepla * měrná spotřeba (energetická náročnost) 454,40*0,45), u domovních kotelen je to 254,79 Kč/m2 (439,29 * 0,58). Cena tepla z domovních kotelen je vyšší o 25 % než u CZT, u kotelen je ale nutné brát v úvahu navíc i výši investic na rekonstrukci. Nejúspornější bytový dům zásobovaný z CZT je Energetiků 994, u domů s vlastní kotelnou pak Obránců míru 487. K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle poţadavků bytových domů - podklady předat na ekonomický úsek do doloţit zápis ze shromáţdění vlastníků jednotek Změna výše odměn na statutární zástupce - na základě poţadavků bytových domů Studená voda Cena roku 2006 Cena roku ,60 Kč/m3 65,90 Kč/m3 5

6 Bude proveden přepočet u jednotlivých vlastníků, zálohy budou zohledňovat skutečnou spotřebu v uplynulém roce a novou cenu vody vč. rezervy Teplo Centrální zdroje Cena k (5 % DPH) 384,20 Kč/GJ Cena k (9 % DPH) 440,36 Kč/GJ Změny nebudou plošně prováděny. U vybraných revitalizovaných bytových domů bude sníţení záloh. Domovní plynové kotelny - nárůst ceny plynu cca 32 % - bude provedeno zvýšení záloh na stávající spotřeby při promítnutí současných cen Teplá uţitková voda - bude proveden přepočet na základě spotřeby roku 2008 při promítnutí cen surovin Elektřina společných prostor - nárůst ceny oproti roku 2006 o cca 40 % Výtahy - skutečný náklad roku 2008 povýšen o 25 % Poplatek za výkon správy Stávající výše od (valorizace nebyla uplatněna ani u nově vzniklých SVJ). Uzavřené mandátní smlouvy s SVJ umoţňují valorizaci o inflaci. Inflace: 2,8 %, 1,9%, 2,5%, 2,8%, 6,3% Budou připraveny k podpisu dodatky s uvedením změny poplatku za výkon správy valorizace o 10 % od Ze 118,- Kč + DPH na 130,- Kč + DPH Z 97,- Kč + DPH na 107,- Kč + DPH K bodu 7: Revitalizace, BOZP 41 dokončených staveb + 8 staveb v současné době probíhá, celkem 49 bytových domů včetně SVJ. Z toho 46 bytových domů s dotací z programu PANEL, 45 dotací je vyřízeno. Financování: Úvěrové smlouvy (vč. SVJ) Čerpání úvěru v roce Roční výše dotací Celkem přiznané dotace Rok bytových domů včetně SVJ (schváleno na schůzích, souhlasy vlastníků a nájemců bytů) Podmínky pro financování oprav úvěrem: Písemný souhlas všech vlastníků a nájemníků s rozsahem oprav, přijetím úvěru do určité výše, zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení Zajištění v domech, kde jiţ vzniklo SVJ s právní subjektivitou Ručitelské prohlášení nepodepisují vlastníci bytů, ale předseda výboru SVJ a 1 člen výboru nebo pověřený vlastník. Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Dluţníci: SVJ musí splácet úvěr ve stanovené výši a následně vymáhat dluh po vlastníku bytu. Pokud nebude mít SVJ dostatečnou finanční zásobu, musí se ostatní vlastníci zvýšenými finančními částkami podílet na splácení. a) Program Panel: - nařízení vlády č. 118/2009 Sb. ze dne , kterým se mění vládní nařízení č. 299/2001 Sb. 6

7 - program otevřen i pro nepanelové domy - místo současných dvouprocentních dotací mohou majitelé domů dostat na opravy dotaci ve výši 2,5%, 3% a 4% na úroky z úvěru na opravu podle rozsahu oprav. b) IPRM - oblast Třebíč Horka-Domky - Celkové výdaje po přiznané dotaci tis. Kč - Veřejné prostory tis. Kč dotace tis. Kč spolupodíl tis. Kč - Budovy tis. Kč dotace tis. Kč spolupodílí tis. Kč Ţádosti o dotace celkem bytů, z toho ve správě SBD Z výše uvedeného vyplývá, ţe připadající dotace na 1 bj. je 19,9 tis. Kč a 335,- Kč/m2 podl. plochy při průměrné podlahové ploše bytu 59,9 m2. Čerpání prostředků do Ohledně IPRM bude svoláno jednání s bytovými domy jejichţ se tato problematika týká. c) Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů: Zelená úsporám Nositel programu: Ministerstvo ţivotního prostředí Státní fond ţivotního prostředí Zaměření programu: Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Trvání programu: Ţádosti Členění programu do tří základních oblastí podpory: A Úspory energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) Dosaţení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a sníţení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3 Instalace solárně-termických kolektorů D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Podmínky provádění: Seznam odborných dodavatelů SOD, seznam výrobků a technologií SVT Oprávnění ţadatelé: Vlastníci RD, vlastníci BD, SVJ, obce a firmy Podací místa: Krajské pracoviště SFŢP KPF Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, Jihlava Zaměření programu vyţaduje vyuţití materiálů, výrobků a zároveň poskytování sluţeb, které zajistí dosaţení cílů programu a přínosů pro společnost a budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je moţné z programu 7

8 podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a sluţby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Klíčovým předpokladem pro získání dotace je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Forma dotace v oblasti podpory: Úspora energie na vytápění Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podl. plochy. Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, ţe ţadatel realizuje dvě opatření nebo alespoň tři opatření z nabídky. Podporovaná opatření BYTOVÉ DOMY Jednotka dotace Komplexní zateplení BD, 30 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Komplexní zateplení BD, 55 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Výše dotace 1 350; ; 50 Dílčí zateplení BD alespoň tři opatření Kč/m 2 ; max. % 600; 50 Dílčí zateplení BD dvě opatření Kč/m 2 ; max. % 450; 50 Novostavba BD v pasivním standardu tis. Kč/b.j. 140 Zdroj na biomasu v BD %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč/b.j. Dotační bonus při kombinaci opatření u BD tis. Kč/BD 50 50; 25 50; 25 50; 35 Vzorový příklad: stř. 428 Okříšky, U stadionu počet bytů 8 celková plocha 543,36 m2 měsíční tvorba DPZ 16 Kč/m ,00 stav DPZ ,00 Rozpočet: zateplení ,00 střecha ,00 okna ,00 celkem ,00 Moţná dotace 600,00 Kč/m ,00 Kč Financování celkový náklad ,00 DPZ ,00 dotace ,00 úvěr ,00 Splatnost úvěru 15 let měsíční splátka ,00 splátka v Kč/m2 24,9 nutná minimální tvorba 30 Kč/m2 8

9 Omezení výše podpory: Nastavení maximální výše podpory pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Dotace pro právnické osoby bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď: formou podpory de minimis, formou blokové výjimky1 dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie) a článek 23 (obnovitelné zdroje energie). V případě, kdy ţadatel právnická osoba nemá vyčerpán limit v rámci podpory de minimis , můţe si zvolit, zda bude ţádat v reţimu de minimis nebo formou blokové výjimky. V opačném případě můţe ţádat pouze formou blokové výjimky. Podpora de minimis De minimis je podpora malého rozsahu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se povaţují fiskální roky pouţívané k daňovým účelům. Bloková výjimka Maximální výše podpory je členěna dle velikosti ţadatele: Malý podnik 40 % Střední podnik 30 % (SBD Třebíč) Velký podnik 20 % Maximální celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč za celé programové období. Zdroje informací: bezplatná informační linka (PO PÁ od 8.00 do 16.00) Postup při opravě BD v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM 1) Poţadavek BD na přípravu oprav. 2) Místní šetření techniků druţstva a návrh rozsahu oprav. 3) Zpracování kalkulace oprav, včetně kalkulace moţných dotací z programu. 4) Projednání oprav a zajištění financování na ČS, resp. na shromáţdění SVJ, schválení (souhlas 75 % všech, 100 % vlastníků). 5) Doloţení písemných souhlasů všech nájemců a vlastníků bytů, ţe souhlasí s opravou domu, přijetím úvěru do výše. a zajištěním úvěru. 6) Podpis ručitelských prohlášení za poměrnou část úvěru dle velikosti spoluvlastnického podílu. 7) Zadání vypracování projektové dokumentace, včetně stavebně-technického posouzení. 8) Předloţení plných mocí od vlastníků. 9) Zahájení stavebního řízení. 10) Zadání výběrových podmínek a vypsání výběrového řízení na zhotovitele. 11) Vyhodnocení nabídek a uzavření smluv se zhotovitelem. 12) Vyřízení úvěru. 13) Příprava podkladů pro dotaci z programu Zelená úsporám. 14) Podání ţádosti o dotaci, posouzení, uzavření smlouvy o dotaci. 15) Zahájení stavebních prací. 16) Doloţení realizace stavby, faktury, doklady o zaplacení. 17) Kolaudace stavby. 18) Potvrzení správnosti dokladů o realizaci stavby. 19) Poskytnutí dotace. Časová náročnost přípravy (body 1-15): 9-12 měsíců Bytovým domům, které budou mít zájem o čerpání této dotace, poskytne SBD Třebíč další informace včetně kalkulace nákladů, moţnosti financování. d) Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v podmínkách SBD Třebíč, druţstvo SBD Třebíč zabezpečuje na bytových domech ve své správě, ve správě pro jednotlivá SVJ i pro cizí subjekty inţenýrskou činnost při revitalizaci bytového fondu, jeho regeneraci a dalších stavebních úpravách. 9

10 Inţenýrská činnost v sobě zahrnuje předprojektovou přípravu, zajištění zpracování projektové dokumentace, zabezpečení veškerých činností spojených s územním a stavebním řízením ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v pl.znění, výběr a smluvní zajištění zhotovitele stavby; při vlastní realizaci stavby kontrolní činnost (technický dozor stavebníka) a veškeré činnosti spojené s konečným předáním stavebního díla (např. kolaudační souhlas) uţivateli. Po skončení stavby tato činnost spočívá zejména v odstranění zjištěných závad v záruční době. Revitalizace bytového fondu, jeho regenerace a další stavební úpravy jsou v podmínkách SBD Třebíč prováděny striktně v souladu s platnými právními předpisy (zde zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a jeho prováděcí vyhlášky). Pozn.: Problematika zák.č.183/2006 Sb. je obsáhlá a není předmětem tohoto materiálu. Jiţ ve fázi zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (prováděcí vyhl. k zák.č.183/2006 Sb.) je dle příl.č.1 v části E. projektové dokumentace poţadováno (mmj.):. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. Tímto zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí zák.č.309/2006 Sb. v pl. znění. V 14, odst.1 zák.č.309/2006 Sb. ve znění zák.č.189/2008 Sb. je uvedeno: (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"). Ve fázi zajištění zpracovatele projektové dokumentace, následně doporučení stavební firmy k provedení stavby (dále jen zhotovitel) a zajištění všech následných smluvních vztahů zastupuje zadavatele, kterým je kaţdé SVJ samostatně, SBD Třebíč, druţstvo, Při revitalizaci našich bytových domů dochází k realizaci širokého spektra stavebních činností (výměna oken, modernizace výtahů, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce balkónů jejich náhradou za předsazené betonové lodţie, příp. oprava střešního pláště), je tedy zřejmé, ţe na staveništi (pozn.: jedná se o prostor vymezený k provádění stavby) budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Z tohoto důvodu je určení koordinátora zákonnou povinností zadavatele. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba můţe vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. (viz 14, odst.2, zák.č. 309/2006 Sb. v pl. znění). Koordinátor je při přípravě stavby povinen a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiţ určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor je při realizaci stavby povinen a) bez zbytečného odkladu 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyţadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 3.oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor se neurčuje (viz 14, odst.6, zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění): Při přípravě a realizaci staveb 10

11 a) u nichţ nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 15 odst. 1, b)které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo c)nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu. Z uvedeného tedy vyplývá skutečnost, ţe na stavbách zajišťovaných SBD Třebíč, druţstvo, v rámci smluvně vykonávané inţenýrské činnosti, je nutné určit koordinátora vždy. Inţenýrská činnost, která je vykonávána při přípravě a realizaci staveb (viz úvodní část tohoto příspěvku), je zajišťována vlastními pracovníky SBD Třebíč. Ve smyslu 14, odst.2 zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění tedy na stavbách realizovaných v rámci regenerace bytového fondu a zajišťovaných SBD Třebíč vykonává činnost koordinátora SBD Třebíč, druţstvo, jako právnická osoba. V tomto roce proto došlo k vyřízení ţivnostenského oprávnění pro tuto činnost, kdyţ odborně způsobilými osobami, které zabezpečují výkon této činnosti koordinátora, jsou zaměstnanci SBD Třebíč, druţstvo: Ing. Ivan Šilhan, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Ing. Josef Petr, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Odměna za činnost koordinátora byla určena usnesením PD SBD Třebíč, druţstvo č.1085 ze dne ve výši 0,5% z realizovaných nákladů na stavbu (bez DPH). Tato odměna půjde k tíţi jednotlivých SVJ. Důsledkem neurčení koordinátora BOZP můţe být předmětem šetření příslušného Inspektorátu bezpečnosti práce ve smyslu 30, odst.1 zák.č.251/2006 Sb. v pl.znění s moţností udělení pořádkové pokuty aţ do výše 1, ,- Kč. K bodu 8: Různé a) Digitalizace Technický plán přechodu na DV, řeší časový plán přechodu mezi zahájením digitálního pozemního vysílání DVB-T a ukončením současného analogového pozemního vysílání. V okamţiku zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu bude následovat souběţné vysílání se stávajícím analogovým vysílačem a televizními převaděči, které jsou na něho napojeny. To vytvoří omezený časový prostor, ve kterém bude postupně po jednotlivých bytových domech realizován přechod na DV podle rozhodnutí uţivatelů domů do ukončení analogového vysílání. Technický plán přechodu (TPP). V tisku byly zveřejněny následující informace: Na svém jednání vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválila Technický plán přechodu (dále TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad. Nabyl účinnosti poté, co jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb., vyšel ve sbírce zákonů v polovině května V 90 ti denní lhůtě měli provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí moţnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. A skutečně se tak stalo. Stávající komerční televize Nova a Prima za to získaly kaţdá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program. Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě (multiplexu). Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaţeny podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt. Přechod z dosavadního pozemního analogového televizního vysílání na pozemní digitální DVB-T je v současné době jiţ realizován. Digitální televizní vysílání je jiţ moţné sledovat částech republiky, kde jiţ tento process proběhl. Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším vyuţitím moţností doplňkových datových sluţeb. Technický plán přechodu a souběh analogového a digitálního vysílání na našem území. Digitalizace umoţňuje do jednoho současného klasického TV kanálu vměstnat datový tok, který můţe přenést optimálně čtyři televizní programy a několik dalších programů rozhlasových. Tento digitální kanál se nazývá multiplex (MUX). Celkově jsou pro pokrytí celé ČR navrţeny čtyři sítě, a to síť MUX1,MUX2, MUX3 a MUX4. Vysílání digitálního pozemního vysílání DVB-T pro naše území bude zahájeno od 30. června 2009 spuštěním vysílače Jihlava - Javořice o výkonu 100kW, který pokryje převáţnou část okresu Třebíč. MUX1 na kanále 33 spuštění do , bude vysílat tyto televizní a rozhlasové stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 11

12 ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4-Rádio Wave MUX2 na kanále 35 plánované spuštění do bude obsahovat tato stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 2 programy TV Nova, 2 programy TV Prima, TV Barrandov MUX3 na 30 kanále plánované spuštění do bude obsahovat tyto stanice: Provozovatel České radiokomunikace: Z1, Očko, Public TV a Noe MUX4 na?? Kanále plánované spuštění není určeno má obsahovat tyto stanice: ČT1 a Nova ve vysokém rozlišení obrazu HDTV a budou vysílat TV Pohoda a TV Febio Stávající analogové vysílání poběţí na Třebíčsku souběţně v nezměněné podobě až do poloviny roku U vysílačů Javořice, Klučovská hora a lokálních převaděčů menšího výkonu (například Stráţná hora Kostelíček ) je plánované vypnutí k 31. květnu 2011, nejpozději však 11. listopadu Informace pro ty, kteří přijímají signál přímo z vysílačů Kojál - dne dojde k záměně vysílání z ČT 1na ČT 2 z 29 na 46 kanál. Analogové vysílání ČT 2 bude k tomuto termínu ukončeno. Podle stávajícího stanoviska Českých Radiokomunikací se s digitálním vysíláním z Klučovské hory a z převaděčů typu Stráţné hory nepočítá. Není sice vyloučeno, ţe pro některá nepokrytá místa budou zprovozněny tzv. Opakovače. V případě špatného příjmu budou občané v oblastech s digitálním vysíláním odkazování na satelitní příjem českých (a slovenských) programů z druţice Astra1G (paket CS link). Pro příjem MUX 1,2,3 a 4 je třeba vlastnit TV přijímač nové generace s integrovaným digitálním tunerem DVB-T, pokud uţíváte starší typ televizoru, musíte k anténnímu kabelu zapojit tzv. Set-Top-Box. Způsoby řešení přechodu v bytových domech na příjem digitálního signálu Alternativa 1 - Pouţití stávající STA a rozvodů k účastnické zásuvce Do stávajícího rozvodu je přidán přes kanálovou zesilovací stanici signál místního multiplexu. Toto řešení nevyvolává neřešitelné problémy. Původní zesilovací souprava zůstává v provozu, pro uţivatele analogových televizorů se do vypnutí analogového vysílání nic nemění Ceny této úpravy se pohybuje v rozmezí Kč, podle konkrétního řešení /antény, rozvaděč STA). Tato cena je základem pro příjem prvního multiplexu, rozšíření o kaţdý další multiplex stojí cca 5000,- Kč. Tuto soupravu lze postupně rozšířit aţ na 12 multiplexů. Další rozšiřování by bylo finančně nevýhodné. Po ukončení analogového vysílání je však u uţivatelů s analogovým přístrojem nutné doplnit Set-Top-Box. Alternativa 2 Do stávajícího rozvodu je přidán měnič UHF/VHF stanici signál místního multiplexu. Při tomto řešení je nutné u kaţdé zásuvky STA, doplnit o Set-Top-Box přípojku pro přístroje s analogovým příjmem. Cena úpravy a rozvodů dle posouzení stavu, koupě Set-Top-Boxu dle jeho vybavení od 700,- do 4000,- Kč (s dvěma tunery a HDD) Alternativa 3 Jedná se o převod televizních digitálních programů a zároveň zachovat analogový druţicový příjem. Pro kaţdý digitální program je osazen převodník na analogové kanály v PALu. Potom je příjem u jednotlivých účastnických zásuvek beze změny. Tento způsob je však výhledově nevhodný vzhledem k postupnému útlumu výroby analogových prvků i přijímačů. Náklad na převod kaţdého digitálního kanálu na analogový je mezi Alternativa 4 Touto alternativou je rozvod přijímaného digitálního signálu všech multiplexů na účastnickou zásuvku. Zde je nutné přímo televizor s digitálním tunerem DVB-T nebo jednotlivý Set-Top-Box. Při této variantě je moţné připojení satelitního digitálního signálu a jeho přívod do jednotlivých účastnických zásuvek společně s pozemním digitálním signálem. U televizoru je však nutné osadit satelitní digitální přijímač, který umoţní sledování zvolených kanálů. Tato volba je moţná i pro placené satelitní programy zakoupením příslušné dekódovací karty a jejím vloţením do satelitního přijímače. Při této volbě je moţné přijímat i všechny kanály šířené na DBV-T satelitním příjmem 12

13 Pracovní skupina pro digitální vysílání doporučuje ty alternativy, které vytváří digitální rozhraní aţ na jednotlivé účastnické zásuvce (alternativa 4). K příjmu digitálního signálu by tedy koncový uţivatel měl být vţdy vybaven televizním přijímačem s tunerem pro DBV-T, popřípadě satelitním přijímačem nebo set top boxem. Český telekomunikační úřad vydal informační broţuru, která je umístěna na jeho webových stránkách. Zde si ji budete moci ve formátu PDF stáhnout, pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader přečíst a případně vytisknout. V broţuře naleznete odpovědi na základní otázky týkající se digitálního vysílání. Další informace k digitálnímu vysílání naleznete na b) Převody bytů do vlastnictví k SBD Třebíč vlastní bytů SBD Třebíč převedlo do vlastnictví 3282 bytů tj. 56,8% SBD Třebíč spravuje celkem bytů bytů c) 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč - SBD Třebíč plánuje v září 2009 uskutečnit slavnostní zasedání k tomuto výročí za účasti předsedů SA, zástupců SVJ, zakládajících funkcionářů a partnerů d) Diskuse - Informační systém přístup pro předsedy samospráv i uţivatele k informacím v databázi druţstva. Zkušební provoz bude probíhat pravděpodobně v II. pololetí 2009 u vybraných bytových domů, od roku 2010 u všech bytových domů. - IPRM konec května vyjde příručka pro ţadatele. Rok příprava, realizace od Trvání programu: Rozdělovače topných nákladů Stavební bytové druţstvo vypsalo výběrové řízení na montáţ rozdělovačů topných nákladů, vítězem se stala firma COOP THERM s.r.o. Cena na jedno těleso UT činí 319,-Kč bez DPH. Ţivotnost měřiče, výrobce METRA Šumperk, je dána ţivotností baterie, coţ je let. Roční optho odečet jednoho měřiče vychází na 28,-Kč bez DPH. U kaţdého objektu, ve kterém bude uţivateli zvolen tento způsob rozdělování nákladů na vytápění (odsouhlaseno 75 % všech uţivatelů), je I-RTN nutné nainstalovat na všechna tělesa UT do všech bytů. Způsob rozúčtování nákladů na vytápění s vyuţitím I-RTN je uveden ve vyhl.č.372/01sb. Bliţší informace a ţádosti o instalaci I-RTN vyřizují v kanceláři SBD Třebíč č. 212 p. Man, p. Jeţek. - Upozornění V poslední době se snaţí různé firmy nabízet placené sluţby pro SVJ týkající se např. registrace do rejstříku obchodu a ţivnosti firma FIRMREG, BRNO nebo nabízí různé publikace, např. firma EUROUNION PRAHA. Ţádáme tímto statutární zástupce SVJ, aby se před provedením úhrady a objednávky poradili s pracovníky SBD. K bodu 9: Závěr Ředitel druţstva poděkoval všem přítomným za účast. Ing. Zdeněk Veškrna ředitel druţstva Zapsala: Bendová Ivana 13

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

1. Společné televizní antény a digitalizace

1. Společné televizní antény a digitalizace 1. Společné televizní antény a digitalizace Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu zastoupené ing.karlem Staňkem, ředitelem odboru elektronických komunikací: Vlastník nemovitosti má na základě 104

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Shromáţdění delegátů se konalo dne 27.5.2009 v 15.00 hod. v kině Pasáţ na Masarykově náměstí v Třebíči. Bylo řádně

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 13.4.2011 Účast: samosprávy:

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Informace Stavebního bytového družstva Škodovák č. 13 prosinec 2009

Informace Stavebního bytového družstva Škodovák č. 13 prosinec 2009 Informace Stavebního bytového družstva Škodovák č. 13 prosinec 2009 Váţení vlastníci a nájemci bytových jednotek, na základě Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Účast: SVJ - přítomno 62

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více