Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne Účast zástupců SVJ: přítomno 45 předsedů ze 82 pozvaných, tj. 52 %. Účast zástupců čtyřbyt. domů: přítomno 10 zástupců z 34 pozvaných, tj. 30%. Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyhodnocení topné sezóny Přepočty úhrad za uţívání bytů od Revitalizace, IPRM, BOZP 8. Různé: digitalizace, převody bytů do vlastnictví, 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájili předseda představenstva Miloslav Peštál a ředitel druţstva Ing. Zdeněk Veškrna. Přivítali přítomné zástupce SVJ a čtyřbytových domů ve vlastnictví a zástupce druţstva. Program jednání obdrţeli všichni předsedové na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Hospodaření druţstva za rok 2008 uzavřeno, byl dokončen povinný audit. Závěrečná zpráva projednána dne 27. dubna 2008 za účasti předsedy kontrolní komise. Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci Stavebního bytového druţstva Třebíč k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Plánovaný zisk za druţstvo Skutečnost Zisk po zdanění ,-- Kč ,74 Kč ,74 Kč Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál skutečnost Výnosy druţstva: - Správa a pronájem bytů - Pronájem části správní budovy - Pronájem bývalého výrobního areálu Hrotovická - Výnosy z ubytovacích sluţeb V průběhu roku 2008 přechod na nový informační systém Internetové aplikace zkušební provoz se předpokládá ve II. čtvrtletí

2 Výkon správy pro společenství vlastníků jednotek SBD Třebíč vykonává správu pro Celkem spravuje 88 SVJ bytů (byty ve vlastnictví + druţstevní byty) K bodu 3: Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky Hospodaření SVJ Za rok 2008 uzavřeno pro všechny SVJ - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha k účetní závěrce - Povinnost zaslat elektronicky do sbírky listin (zasílá správce) Projednáno a předáno na všechny SVJ - Inventarizace majetku a závazků - Kontrola účetní závěrky statutárními zástupci SVJ - Souhlas se zúčtováním rozdílu s DPZ - Zálohy zúčtované s náklady, rozdíl proúčtován s DPZ Povinnosti statutárních orgánů SVJ - Účetní závěrku projednat na shromáţdění SVJ - Předloţit informace o hospodaření vlastníkům - Uvést v zápisu schválení účetní závěrky - Předán formulář s hlavními údaji hospodaření Statutárním zástupcům všech SVJ byl předán vzor zápisu ze shromáţdění vlastníků jednotek o projednání a schválení účetní závěrky. Je třeba doplnit datum, podpis a vrátit zpět na druţstvo. Povinnosti vůči finančnímu úřadu - Odevzdání čestných prohlášení - Odevzdání přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky Odměny členů statutárních orgánů v roce Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů změna v zákonu o veřejném zdravotním pojištění Odvody zdravotním pojišťovnám z funkcionářské odměny v roce 2008 SVJ 9 % z hrubé odměny Funkcionář 4,5% z hrubé odměny Zálohová daň 15 % ze superhrubé odměny Příklad: Hrubá odměna Odvod zdr.poj. 9% (SVJ) Sráţka zdr.poj. z odměny 4,5 % Záloha na daň (15 % z 3 300,-) K výplatě 3 000,- Kč 270,- Kč 135,- Kč 495,- Kč 2 370,- Kč Při podpisu prohlášení k dani z příjmů (pouze současně u jednoho zaměstnavatele) nebo při podání daňového přiznání Sníţení daně o částku ,- Kč (2 070,- měs.) Od roku 2008 se týká i starobních důchodců V případě příjmů od dvou zaměstnavatelů povinnost podat daňové přiznání Povinnosti SVJ vůči zdravotním pojišťovnám Od ledna 2008 přihlášení všech SVJ jako plátců zdravotního pojištění a současně přihlášení jednotlivých statutárních zástupců. Měsíční zasílání přehledů o platbě pojištění za zdravotní pojištění zaměstnavatele (musí se zasílat měsíčně, i kdyţ je výplata aţ koncem roku) 2

3 Povinnosti členů výborů SVJ - Písemně byli všichni členové orgánů SVJ upozorněni oproti podpisu na povinnosti, které je třeba v souvislosti s výkonem funkce plnit v oblasti zdravotního pojištění - Do 5 pracovních dnů nahlásit změnu zdrav. pojišťovny, hlásit změny, kde je plátcem pojistného stát - U OSVČ a zaměstnanců hlídat, aby bylo zdravotní pojištění odváděno v zákonné výši - V případě, ţe nebude zdravotní pojištění hrazeno, stává se v tomto případě plátcem SVJ, má povinnost odvést zdrav. pojištění v minimální výši stanovené zákonem, se všemi důsledky pozdního odvodu. Pojištění - Na období uzavřeny nové pojistné smlouvy u stávající pojišťovny. - Výše pojistného nezměněna. Změna pojistných smluv od pro bytové domy ve správě Stavebního bytového Druţstva Třebíč 1. Pojištění majetku, odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, vandalismus Pojistná smlouva č uzavřená s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. oblastní pobočka Brno, Benešova 14/16, Brno Účinnost smlouvy od Pojištění sjednáno do Hlášení pojistných událostí: Stavební bytové druţstvo Třebíč, Nerudova 1190/3 referát správy bytového fondu, p. Toufar, Tel.: , , , spojovatelka: Pojistné události v bytových domech, kde vzniklo SVJ mohou být hlášeny správci pojištění: Němec & partners, a. s. Modřínová 600/1, Třebíč Tel.: , fax: Odpovědnost občanů za škodu při vedení domácnosti a provozu jejího zařízení Pojistná smlouva č uzavřená s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. oblastní pobočka Brno, Benešova 14/16, Brno Účinnost smlouvy od Pojištění sjednáno do Vznik pojistných událostí nahlásit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu: Němec & partners, a. s. Modřínová 600/1, Třebíč Tel.: , fax: Bankovní účty běţný účet ČSOB pásmové úročení KB nové dodatky podpis stat. zástupců do K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Financování oprav Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) Úvěr Dotace (PANEL, Zelená úsporám, IPRM) Podmínky pro vyřízení úvěru: Schválení na shromáţdění vlastníků jednotek - 75 % vlastníků Doloţit: Výpis z OR Výpis z KN Účetní závěrku (2 roky zpětně) Seznam dluţníků Stavební povolení Smlouvy s dodavateli 3

4 Potvrzení o pojištění nemovitosti Zajištění úvěru: U SVJ bez zajištění (vinkulace pojistného plnění, případně vinkulace ve výši 2 splátek) Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Při prodeji bytu se úvěr nedoplácí, pokračuje ve splátkách prostřednictvím DPZ nový vlastník. Potřebná výše tvorby DPZ (orientační) - splátka ve výši max. 85 % tvorby DPZ Orientační splátky úrok 5,5 % p.a. Výše úvěru splatnost splátka Poskytnuté úvěry SVJ Revitalizace program Panel celkem 12 SVJ v celkové výši ,- Kč, dotace ve výši ,- Kč. Ostatní opravy (okna, střecha) celkem 18 SVJ v celkové výši ,- Kč. Pohledávky SVJ Stř. Jméno Období Částka 115 Cahová Lenka 3 měsíce ,- Kč 142 Šefl Ladislav 4 měsíce ,- Kč (zemřel) 147 Pelleš Pavel 6 měsíců ,- Kč (vymáháno exekučně) 154 Cejpková Květa ,- Kč 160 Musil Jaroslav 9 měsíců ,-Kč (ţaloby SVJ) 712 Střecha Aleš 8 měsíců ,-Kč 714 Robotka Michal 3 měsíce ,-Kč 721 Hrůza Luboš ,-Kč (ţaloba, exekuce) Pohledávky SVJ - revitalizovaných domy Stř. Jméno Období Částka 102 Čechová Lenka 2 měsíce 5.058,- Kč 109 Bednář Zdeněk 3 měsíce 7.320,- Kč (zemřel) 160 Musil Jaroslav 9 měsíců ,- Kč (ţaloby SVJ) 714 Robotka Michal 3 měsíce ,- Kč K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Vyúčtování bylo provedeno v novém informačním systému. - Tiskové sestavy v obdobné formě jako v minulosti - Předáno poslední březnový týden na bytové domy ( o 1 měsíc dříve neţ ukládá vyhláška 372/2001 Sb.) - Připomínkové řízení končí dne Z přeplatků sluţeb bylo strţeno na dluţné nájemné celkem 599 tis. Kč - Dle shora uvedené vyhlášky jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (sloţenky, sporoţiro) Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS činila 423,79 Kč včetně DPH. K této ceně druţstvo připočítává další související náklady které jsou vynakládány, tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, popř. na provedené opravy. Celková cena pak činila 452,92 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 8 %. Cena energie v Náměšti je 542,93 Kč/GJ, s náklady druţstva pak 558,55 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 25 %. Rozbor obdrželi všichni uživatelé bytů s vyúčtováním, rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo u vzorového bytu m2 je Kč, tj. 264 %. Nejdraţší teplo mají na Děl.náměstí , vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, nejlevnější pak Energetiků 994, vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v Náměšti, Lesní 734-9, její cena včetně suroviny přijde na 362 Kč/m3. Naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytovém domě Druţstevní a to 151 Kč/m3. 4

5 Teplo z domovních kotelen V roce 2008 byla průměrná cena na domovních kotelnách 439,29 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2007 se zvýšila o 28 %. Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo v rámci druţstva je Kč, tj. 314 %. Nejdraţší teplo mají v Přibyslavicích 166, vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, v Třebíči BD Divišova 675-6, tam stojí vytápění stejného bytu Kč, nejlevnější u BD Obránců míru 487, kde vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v BD Velkomeziříčská její cena včetně suroviny přijde na 234 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytových domech Kněţice a Přibyslavice 166, a to 128 Kč/m3, v Třebíči pak Obránců míru 487 a to 181 Kč/m3. Koncepce zásobování teplem Koncepce zásobování města Třebíče teplem uvaţuje se zrušením domovních zdrojů a plynulým přechodem na CZT. V roce 2008 nebyla zrušena ţádná domovní kotelna. Domovní kotelny jsou ještě v 36 BD (39K). Měření tepla Pokračují montáţe I-RTN od firmy COOP THERM spol. s r.o., Jindřichův Hradec. V roce 2008 se I-RTN nainstalovaly do 8 objektů (Benešova 508, Račerovická 782-5, Novodvorská , Spojenců , Řípovská 877 a 878, Druţstevní a ). Závěr Za druţstvo celkem vychází u CZT celková průměrná cena tepla včetně přípravy TV 204,48 Kč/m2, (cena tepla * měrná spotřeba (energetická náročnost) 454,40*0,45), u domovních kotelen je to 254,79 Kč/m2 (439,29 * 0,58). Cena tepla z domovních kotelen je vyšší o 25 % než u CZT, u kotelen je ale nutné brát v úvahu navíc i výši investic na rekonstrukci. Nejúspornější bytový dům zásobovaný z CZT je Energetiků 994, u domů s vlastní kotelnou pak Obránců míru 487. K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle poţadavků bytových domů - podklady předat na ekonomický úsek do doloţit zápis ze shromáţdění vlastníků jednotek Změna výše odměn na statutární zástupce - na základě poţadavků bytových domů Studená voda Cena roku 2006 Cena roku ,60 Kč/m3 65,90 Kč/m3 5

6 Bude proveden přepočet u jednotlivých vlastníků, zálohy budou zohledňovat skutečnou spotřebu v uplynulém roce a novou cenu vody vč. rezervy Teplo Centrální zdroje Cena k (5 % DPH) 384,20 Kč/GJ Cena k (9 % DPH) 440,36 Kč/GJ Změny nebudou plošně prováděny. U vybraných revitalizovaných bytových domů bude sníţení záloh. Domovní plynové kotelny - nárůst ceny plynu cca 32 % - bude provedeno zvýšení záloh na stávající spotřeby při promítnutí současných cen Teplá uţitková voda - bude proveden přepočet na základě spotřeby roku 2008 při promítnutí cen surovin Elektřina společných prostor - nárůst ceny oproti roku 2006 o cca 40 % Výtahy - skutečný náklad roku 2008 povýšen o 25 % Poplatek za výkon správy Stávající výše od (valorizace nebyla uplatněna ani u nově vzniklých SVJ). Uzavřené mandátní smlouvy s SVJ umoţňují valorizaci o inflaci. Inflace: 2,8 %, 1,9%, 2,5%, 2,8%, 6,3% Budou připraveny k podpisu dodatky s uvedením změny poplatku za výkon správy valorizace o 10 % od Ze 118,- Kč + DPH na 130,- Kč + DPH Z 97,- Kč + DPH na 107,- Kč + DPH K bodu 7: Revitalizace, BOZP 41 dokončených staveb + 8 staveb v současné době probíhá, celkem 49 bytových domů včetně SVJ. Z toho 46 bytových domů s dotací z programu PANEL, 45 dotací je vyřízeno. Financování: Úvěrové smlouvy (vč. SVJ) Čerpání úvěru v roce Roční výše dotací Celkem přiznané dotace Rok bytových domů včetně SVJ (schváleno na schůzích, souhlasy vlastníků a nájemců bytů) Podmínky pro financování oprav úvěrem: Písemný souhlas všech vlastníků a nájemníků s rozsahem oprav, přijetím úvěru do určité výše, zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení Zajištění v domech, kde jiţ vzniklo SVJ s právní subjektivitou Ručitelské prohlášení nepodepisují vlastníci bytů, ale předseda výboru SVJ a 1 člen výboru nebo pověřený vlastník. Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Dluţníci: SVJ musí splácet úvěr ve stanovené výši a následně vymáhat dluh po vlastníku bytu. Pokud nebude mít SVJ dostatečnou finanční zásobu, musí se ostatní vlastníci zvýšenými finančními částkami podílet na splácení. a) Program Panel: - nařízení vlády č. 118/2009 Sb. ze dne , kterým se mění vládní nařízení č. 299/2001 Sb. 6

7 - program otevřen i pro nepanelové domy - místo současných dvouprocentních dotací mohou majitelé domů dostat na opravy dotaci ve výši 2,5%, 3% a 4% na úroky z úvěru na opravu podle rozsahu oprav. b) IPRM - oblast Třebíč Horka-Domky - Celkové výdaje po přiznané dotaci tis. Kč - Veřejné prostory tis. Kč dotace tis. Kč spolupodíl tis. Kč - Budovy tis. Kč dotace tis. Kč spolupodílí tis. Kč Ţádosti o dotace celkem bytů, z toho ve správě SBD Z výše uvedeného vyplývá, ţe připadající dotace na 1 bj. je 19,9 tis. Kč a 335,- Kč/m2 podl. plochy při průměrné podlahové ploše bytu 59,9 m2. Čerpání prostředků do Ohledně IPRM bude svoláno jednání s bytovými domy jejichţ se tato problematika týká. c) Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů: Zelená úsporám Nositel programu: Ministerstvo ţivotního prostředí Státní fond ţivotního prostředí Zaměření programu: Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Trvání programu: Ţádosti Členění programu do tří základních oblastí podpory: A Úspory energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) Dosaţení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a sníţení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3 Instalace solárně-termických kolektorů D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Podmínky provádění: Seznam odborných dodavatelů SOD, seznam výrobků a technologií SVT Oprávnění ţadatelé: Vlastníci RD, vlastníci BD, SVJ, obce a firmy Podací místa: Krajské pracoviště SFŢP KPF Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, Jihlava Zaměření programu vyţaduje vyuţití materiálů, výrobků a zároveň poskytování sluţeb, které zajistí dosaţení cílů programu a přínosů pro společnost a budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je moţné z programu 7

8 podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a sluţby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Klíčovým předpokladem pro získání dotace je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Forma dotace v oblasti podpory: Úspora energie na vytápění Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podl. plochy. Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, ţe ţadatel realizuje dvě opatření nebo alespoň tři opatření z nabídky. Podporovaná opatření BYTOVÉ DOMY Jednotka dotace Komplexní zateplení BD, 30 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Komplexní zateplení BD, 55 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Výše dotace 1 350; ; 50 Dílčí zateplení BD alespoň tři opatření Kč/m 2 ; max. % 600; 50 Dílčí zateplení BD dvě opatření Kč/m 2 ; max. % 450; 50 Novostavba BD v pasivním standardu tis. Kč/b.j. 140 Zdroj na biomasu v BD %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč/b.j. Dotační bonus při kombinaci opatření u BD tis. Kč/BD 50 50; 25 50; 25 50; 35 Vzorový příklad: stř. 428 Okříšky, U stadionu počet bytů 8 celková plocha 543,36 m2 měsíční tvorba DPZ 16 Kč/m ,00 stav DPZ ,00 Rozpočet: zateplení ,00 střecha ,00 okna ,00 celkem ,00 Moţná dotace 600,00 Kč/m ,00 Kč Financování celkový náklad ,00 DPZ ,00 dotace ,00 úvěr ,00 Splatnost úvěru 15 let měsíční splátka ,00 splátka v Kč/m2 24,9 nutná minimální tvorba 30 Kč/m2 8

9 Omezení výše podpory: Nastavení maximální výše podpory pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Dotace pro právnické osoby bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď: formou podpory de minimis, formou blokové výjimky1 dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie) a článek 23 (obnovitelné zdroje energie). V případě, kdy ţadatel právnická osoba nemá vyčerpán limit v rámci podpory de minimis , můţe si zvolit, zda bude ţádat v reţimu de minimis nebo formou blokové výjimky. V opačném případě můţe ţádat pouze formou blokové výjimky. Podpora de minimis De minimis je podpora malého rozsahu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se povaţují fiskální roky pouţívané k daňovým účelům. Bloková výjimka Maximální výše podpory je členěna dle velikosti ţadatele: Malý podnik 40 % Střední podnik 30 % (SBD Třebíč) Velký podnik 20 % Maximální celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč za celé programové období. Zdroje informací:www.zelenausporam.cz bezplatná informační linka (PO PÁ od 8.00 do 16.00) Postup při opravě BD v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM 1) Poţadavek BD na přípravu oprav. 2) Místní šetření techniků druţstva a návrh rozsahu oprav. 3) Zpracování kalkulace oprav, včetně kalkulace moţných dotací z programu. 4) Projednání oprav a zajištění financování na ČS, resp. na shromáţdění SVJ, schválení (souhlas 75 % všech, 100 % vlastníků). 5) Doloţení písemných souhlasů všech nájemců a vlastníků bytů, ţe souhlasí s opravou domu, přijetím úvěru do výše. a zajištěním úvěru. 6) Podpis ručitelských prohlášení za poměrnou část úvěru dle velikosti spoluvlastnického podílu. 7) Zadání vypracování projektové dokumentace, včetně stavebně-technického posouzení. 8) Předloţení plných mocí od vlastníků. 9) Zahájení stavebního řízení. 10) Zadání výběrových podmínek a vypsání výběrového řízení na zhotovitele. 11) Vyhodnocení nabídek a uzavření smluv se zhotovitelem. 12) Vyřízení úvěru. 13) Příprava podkladů pro dotaci z programu Zelená úsporám. 14) Podání ţádosti o dotaci, posouzení, uzavření smlouvy o dotaci. 15) Zahájení stavebních prací. 16) Doloţení realizace stavby, faktury, doklady o zaplacení. 17) Kolaudace stavby. 18) Potvrzení správnosti dokladů o realizaci stavby. 19) Poskytnutí dotace. Časová náročnost přípravy (body 1-15): 9-12 měsíců Bytovým domům, které budou mít zájem o čerpání této dotace, poskytne SBD Třebíč další informace včetně kalkulace nákladů, moţnosti financování. d) Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v podmínkách SBD Třebíč, druţstvo SBD Třebíč zabezpečuje na bytových domech ve své správě, ve správě pro jednotlivá SVJ i pro cizí subjekty inţenýrskou činnost při revitalizaci bytového fondu, jeho regeneraci a dalších stavebních úpravách. 9

10 Inţenýrská činnost v sobě zahrnuje předprojektovou přípravu, zajištění zpracování projektové dokumentace, zabezpečení veškerých činností spojených s územním a stavebním řízením ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v pl.znění, výběr a smluvní zajištění zhotovitele stavby; při vlastní realizaci stavby kontrolní činnost (technický dozor stavebníka) a veškeré činnosti spojené s konečným předáním stavebního díla (např. kolaudační souhlas) uţivateli. Po skončení stavby tato činnost spočívá zejména v odstranění zjištěných závad v záruční době. Revitalizace bytového fondu, jeho regenerace a další stavební úpravy jsou v podmínkách SBD Třebíč prováděny striktně v souladu s platnými právními předpisy (zde zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a jeho prováděcí vyhlášky). Pozn.: Problematika zák.č.183/2006 Sb. je obsáhlá a není předmětem tohoto materiálu. Jiţ ve fázi zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (prováděcí vyhl. k zák.č.183/2006 Sb.) je dle příl.č.1 v části E. projektové dokumentace poţadováno (mmj.):. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. Tímto zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí zák.č.309/2006 Sb. v pl. znění. V 14, odst.1 zák.č.309/2006 Sb. ve znění zák.č.189/2008 Sb. je uvedeno: (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"). Ve fázi zajištění zpracovatele projektové dokumentace, následně doporučení stavební firmy k provedení stavby (dále jen zhotovitel) a zajištění všech následných smluvních vztahů zastupuje zadavatele, kterým je kaţdé SVJ samostatně, SBD Třebíč, druţstvo, Při revitalizaci našich bytových domů dochází k realizaci širokého spektra stavebních činností (výměna oken, modernizace výtahů, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce balkónů jejich náhradou za předsazené betonové lodţie, příp. oprava střešního pláště), je tedy zřejmé, ţe na staveništi (pozn.: jedná se o prostor vymezený k provádění stavby) budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Z tohoto důvodu je určení koordinátora zákonnou povinností zadavatele. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba můţe vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. (viz 14, odst.2, zák.č. 309/2006 Sb. v pl. znění). Koordinátor je při přípravě stavby povinen a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiţ určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor je při realizaci stavby povinen a) bez zbytečného odkladu 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyţadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 3.oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor se neurčuje (viz 14, odst.6, zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění): Při přípravě a realizaci staveb 10

11 a) u nichţ nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 15 odst. 1, b)které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo c)nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu. Z uvedeného tedy vyplývá skutečnost, ţe na stavbách zajišťovaných SBD Třebíč, druţstvo, v rámci smluvně vykonávané inţenýrské činnosti, je nutné určit koordinátora vždy. Inţenýrská činnost, která je vykonávána při přípravě a realizaci staveb (viz úvodní část tohoto příspěvku), je zajišťována vlastními pracovníky SBD Třebíč. Ve smyslu 14, odst.2 zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění tedy na stavbách realizovaných v rámci regenerace bytového fondu a zajišťovaných SBD Třebíč vykonává činnost koordinátora SBD Třebíč, druţstvo, jako právnická osoba. V tomto roce proto došlo k vyřízení ţivnostenského oprávnění pro tuto činnost, kdyţ odborně způsobilými osobami, které zabezpečují výkon této činnosti koordinátora, jsou zaměstnanci SBD Třebíč, druţstvo: Ing. Ivan Šilhan, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Ing. Josef Petr, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Odměna za činnost koordinátora byla určena usnesením PD SBD Třebíč, druţstvo č.1085 ze dne ve výši 0,5% z realizovaných nákladů na stavbu (bez DPH). Tato odměna půjde k tíţi jednotlivých SVJ. Důsledkem neurčení koordinátora BOZP můţe být předmětem šetření příslušného Inspektorátu bezpečnosti práce ve smyslu 30, odst.1 zák.č.251/2006 Sb. v pl.znění s moţností udělení pořádkové pokuty aţ do výše 1, ,- Kč. K bodu 8: Různé a) Digitalizace Technický plán přechodu na DV, řeší časový plán přechodu mezi zahájením digitálního pozemního vysílání DVB-T a ukončením současného analogového pozemního vysílání. V okamţiku zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu bude následovat souběţné vysílání se stávajícím analogovým vysílačem a televizními převaděči, které jsou na něho napojeny. To vytvoří omezený časový prostor, ve kterém bude postupně po jednotlivých bytových domech realizován přechod na DV podle rozhodnutí uţivatelů domů do ukončení analogového vysílání. Technický plán přechodu (TPP). V tisku byly zveřejněny následující informace: Na svém jednání vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválila Technický plán přechodu (dále TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad. Nabyl účinnosti poté, co jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb., vyšel ve sbírce zákonů v polovině května V 90 ti denní lhůtě měli provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí moţnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. A skutečně se tak stalo. Stávající komerční televize Nova a Prima za to získaly kaţdá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program. Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě (multiplexu). Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaţeny podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt. Přechod z dosavadního pozemního analogového televizního vysílání na pozemní digitální DVB-T je v současné době jiţ realizován. Digitální televizní vysílání je jiţ moţné sledovat částech republiky, kde jiţ tento process proběhl. Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším vyuţitím moţností doplňkových datových sluţeb. Technický plán přechodu a souběh analogového a digitálního vysílání na našem území. Digitalizace umoţňuje do jednoho současného klasického TV kanálu vměstnat datový tok, který můţe přenést optimálně čtyři televizní programy a několik dalších programů rozhlasových. Tento digitální kanál se nazývá multiplex (MUX). Celkově jsou pro pokrytí celé ČR navrţeny čtyři sítě, a to síť MUX1,MUX2, MUX3 a MUX4. Vysílání digitálního pozemního vysílání DVB-T pro naše území bude zahájeno od 30. června 2009 spuštěním vysílače Jihlava - Javořice o výkonu 100kW, který pokryje převáţnou část okresu Třebíč. MUX1 na kanále 33 spuštění do , bude vysílat tyto televizní a rozhlasové stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 11

12 ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4-Rádio Wave MUX2 na kanále 35 plánované spuštění do bude obsahovat tato stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 2 programy TV Nova, 2 programy TV Prima, TV Barrandov MUX3 na 30 kanále plánované spuštění do bude obsahovat tyto stanice: Provozovatel České radiokomunikace: Z1, Očko, Public TV a Noe MUX4 na?? Kanále plánované spuštění není určeno má obsahovat tyto stanice: ČT1 a Nova ve vysokém rozlišení obrazu HDTV a budou vysílat TV Pohoda a TV Febio Stávající analogové vysílání poběţí na Třebíčsku souběţně v nezměněné podobě až do poloviny roku U vysílačů Javořice, Klučovská hora a lokálních převaděčů menšího výkonu (například Stráţná hora Kostelíček ) je plánované vypnutí k 31. květnu 2011, nejpozději však 11. listopadu Informace pro ty, kteří přijímají signál přímo z vysílačů Kojál - dne dojde k záměně vysílání z ČT 1na ČT 2 z 29 na 46 kanál. Analogové vysílání ČT 2 bude k tomuto termínu ukončeno. Podle stávajícího stanoviska Českých Radiokomunikací se s digitálním vysíláním z Klučovské hory a z převaděčů typu Stráţné hory nepočítá. Není sice vyloučeno, ţe pro některá nepokrytá místa budou zprovozněny tzv. Opakovače. V případě špatného příjmu budou občané v oblastech s digitálním vysíláním odkazování na satelitní příjem českých (a slovenských) programů z druţice Astra1G (paket CS link). Pro příjem MUX 1,2,3 a 4 je třeba vlastnit TV přijímač nové generace s integrovaným digitálním tunerem DVB-T, pokud uţíváte starší typ televizoru, musíte k anténnímu kabelu zapojit tzv. Set-Top-Box. Způsoby řešení přechodu v bytových domech na příjem digitálního signálu Alternativa 1 - Pouţití stávající STA a rozvodů k účastnické zásuvce Do stávajícího rozvodu je přidán přes kanálovou zesilovací stanici signál místního multiplexu. Toto řešení nevyvolává neřešitelné problémy. Původní zesilovací souprava zůstává v provozu, pro uţivatele analogových televizorů se do vypnutí analogového vysílání nic nemění Ceny této úpravy se pohybuje v rozmezí Kč, podle konkrétního řešení /antény, rozvaděč STA). Tato cena je základem pro příjem prvního multiplexu, rozšíření o kaţdý další multiplex stojí cca 5000,- Kč. Tuto soupravu lze postupně rozšířit aţ na 12 multiplexů. Další rozšiřování by bylo finančně nevýhodné. Po ukončení analogového vysílání je však u uţivatelů s analogovým přístrojem nutné doplnit Set-Top-Box. Alternativa 2 Do stávajícího rozvodu je přidán měnič UHF/VHF stanici signál místního multiplexu. Při tomto řešení je nutné u kaţdé zásuvky STA, doplnit o Set-Top-Box přípojku pro přístroje s analogovým příjmem. Cena úpravy a rozvodů dle posouzení stavu, koupě Set-Top-Boxu dle jeho vybavení od 700,- do 4000,- Kč (s dvěma tunery a HDD) Alternativa 3 Jedná se o převod televizních digitálních programů a zároveň zachovat analogový druţicový příjem. Pro kaţdý digitální program je osazen převodník na analogové kanály v PALu. Potom je příjem u jednotlivých účastnických zásuvek beze změny. Tento způsob je však výhledově nevhodný vzhledem k postupnému útlumu výroby analogových prvků i přijímačů. Náklad na převod kaţdého digitálního kanálu na analogový je mezi Alternativa 4 Touto alternativou je rozvod přijímaného digitálního signálu všech multiplexů na účastnickou zásuvku. Zde je nutné přímo televizor s digitálním tunerem DVB-T nebo jednotlivý Set-Top-Box. Při této variantě je moţné připojení satelitního digitálního signálu a jeho přívod do jednotlivých účastnických zásuvek společně s pozemním digitálním signálem. U televizoru je však nutné osadit satelitní digitální přijímač, který umoţní sledování zvolených kanálů. Tato volba je moţná i pro placené satelitní programy zakoupením příslušné dekódovací karty a jejím vloţením do satelitního přijímače. Při této volbě je moţné přijímat i všechny kanály šířené na DBV-T satelitním příjmem 12

13 Pracovní skupina pro digitální vysílání doporučuje ty alternativy, které vytváří digitální rozhraní aţ na jednotlivé účastnické zásuvce (alternativa 4). K příjmu digitálního signálu by tedy koncový uţivatel měl být vţdy vybaven televizním přijímačem s tunerem pro DBV-T, popřípadě satelitním přijímačem nebo set top boxem. Český telekomunikační úřad vydal informační broţuru, která je umístěna na jeho webových stránkách. Zde si ji budete moci ve formátu PDF stáhnout, pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader přečíst a případně vytisknout. V broţuře naleznete odpovědi na základní otázky týkající se digitálního vysílání. Další informace k digitálnímu vysílání naleznete na b) Převody bytů do vlastnictví k SBD Třebíč vlastní bytů SBD Třebíč převedlo do vlastnictví 3282 bytů tj. 56,8% SBD Třebíč spravuje celkem bytů bytů c) 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč - SBD Třebíč plánuje v září 2009 uskutečnit slavnostní zasedání k tomuto výročí za účasti předsedů SA, zástupců SVJ, zakládajících funkcionářů a partnerů d) Diskuse - Informační systém přístup pro předsedy samospráv i uţivatele k informacím v databázi druţstva. Zkušební provoz bude probíhat pravděpodobně v II. pololetí 2009 u vybraných bytových domů, od roku 2010 u všech bytových domů. - IPRM konec května vyjde příručka pro ţadatele. Rok příprava, realizace od Trvání programu: Rozdělovače topných nákladů Stavební bytové druţstvo vypsalo výběrové řízení na montáţ rozdělovačů topných nákladů, vítězem se stala firma COOP THERM s.r.o. Cena na jedno těleso UT činí 319,-Kč bez DPH. Ţivotnost měřiče, výrobce METRA Šumperk, je dána ţivotností baterie, coţ je let. Roční optho odečet jednoho měřiče vychází na 28,-Kč bez DPH. U kaţdého objektu, ve kterém bude uţivateli zvolen tento způsob rozdělování nákladů na vytápění (odsouhlaseno 75 % všech uţivatelů), je I-RTN nutné nainstalovat na všechna tělesa UT do všech bytů. Způsob rozúčtování nákladů na vytápění s vyuţitím I-RTN je uveden ve vyhl.č.372/01sb. Bliţší informace a ţádosti o instalaci I-RTN vyřizují v kanceláři SBD Třebíč č. 212 p. Man, p. Jeţek. - Upozornění V poslední době se snaţí různé firmy nabízet placené sluţby pro SVJ týkající se např. registrace do rejstříku obchodu a ţivnosti firma FIRMREG, BRNO nebo nabízí různé publikace, např. firma EUROUNION PRAHA. Ţádáme tímto statutární zástupce SVJ, aby se před provedením úhrady a objednávky poradili s pracovníky SBD. K bodu 9: Závěr Ředitel druţstva poděkoval všem přítomným za účast. Ing. Zdeněk Veškrna ředitel druţstva Zapsala: Bendová Ivana 13

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16

Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16 ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ţ S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vloţka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č.

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Pouţité zkratky a upozornění: PENB průkaz energetické náročnosti budovy, SVJ Společenství vlastníků

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více