Úvodní slovo Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 4 2 Organizační struktura... 5 3 Členové organizace... 8 4 Činnost organizace v roce 2010... 9 4."

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2 Úvodní slovo Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace v roce Kurzy českého znakového jazyka a přednášky Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy Kurzy českého znakového jazyka na středních a vyšších odborných školách Kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Kurzy pro tlumočníky v praxi Kurzy českého znakového jazyka pro neslyšící osoby se specifickými potřebami komunikace Osvětová činnost

3 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, přátelé, opět tu máme výroční zprávu za rok Znovu si říkám, že musím napsat úvodní slovo. Uvědomil jsem si, že už další rok dělám pro Institut (Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. zkrátka Institut ) na plný úvazek. Mohu říci, že rok 2010 uběhl strašně rychle a oproti roku 2009 byl úplně jiný. Hodně věcí se změnilo. Například jsme udělali nové webové stránky Institutu. Udělali jsme nový systém kurzů českého znakového jazyka pro tlumočníky a jejich vzdělávání ( Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka ). Bohužel, se objevil i problém s financemi. Ministerstvo Zdravotnictví nám nemohlo poskytnout dotace na různé projekty. Jak všichni víme, nastaly velké problémy se státními dotacemi. Naší organizaci to hodně ovlivnilo, ale my jsme to nevzdali. Zatím se nám daří pokračovat v naší činnosti dál, ale peníze potřebujeme vždy jako sůl. Opět bychom chtěli, i když se opakujeme, poděkovat Ministerstvu Zdravotnictví ČR, díky němuž jsme v rámci dotace získali potřebné finance na realizaci kurzů českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky. Potěšilo nás, že je o ně stále zájem! Je opravdu skvělé, že naši doktoři a sestry mají stále zájem se učit český znakový jazyk. Pevně věříme, že nás bude Ministerstvo Zdravotnictví i přes finanční krizi stále podporovat. Na závěr bych moc rád poděkoval všem lidem, kteří naši činnost podporují. Mé díky patří také institucím, které s námi spolupracují a nepřímo tak ovlivňují naši činnost. V neposlední řadě velké díky patří Ministerstvu zdravotnictví ČR, které nám již několikátým rokem poskytlo dotaci na kurzy pro zdravotnické pracovníky. Přeji pěkné čtení, S přátelským pozdravem, Mgr. Petr Vysuček, předseda 3

4 1 Základní údaje o organizaci Název Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. Právní statut Občanské sdružení Sídlo Krátkého 4/250, Praha 9 Telefon/fax Mobilní telefon-sekretariát Internetová prezentace IČO Bankovní spojení /5500 u peněžního ústavu: Raiffeisenbank a.s. se sídlem na adrese Olbrachtova 9, Praha 4 Číslo a datum registrace u MV VS/1-1/68576/07-R

5 2 Organizační struktura Organizace Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (dále jen Institut ) se skládá celkem z 13 neslyšících, kteří tvoří lektorské kolegium, Rady a sekretářky, která zároveň v případě potřeby tlumočí. V rámci činnosti Institutu vyučují neslyšící lektoři český znakový jazyk (dále jen ČZJ ). Zároveň jsou také řádnými členy občanského sdružení. Mimo jiné se lektorské kolegium podílí na běžném provozním chodu organizace (např. rozhoduje o záležitostech organizace). Z řad lektorského kolegia je jednou za tři roky volena Rada, která je výkonným statutárním a řídícím orgánem Institutu. Její členové jsou voleni tajně. Rada se skládá ze třech členů, kteří se schází minimálně jedenkrát za šest měsíců a rozhodují o veškerých organizačních záležitostech sdružení. Od , kdy proběhly nové volby, tvoří Radu tito členové: Funkce Předseda Místopředsedkyně Člen Rady Jméno lektora Mgr. Petr Vysuček Hana Wiesnerová Kateřina Klofáčová 5

6 V roce 2010 pro Institut pracovalo 13 lektorů. Foto jméno Funkce Foto jméno Funkce předseda Mgr. Petr Vysuček Veronika Rafflerová Mgr. Radka Nováková Martin Wiesner místopředseda Milena Čiháková Hana Wiesnerová Bc. Magdalena Vojnarová Martina Seitner člen Rady Kateřina Klofáčová Lenka Klofáčová (Wiesnerová) Milan Fritz Petra Dolejšová 6

7 sekretářka/tlumočnice Lucie Půlpánová Eva Kastnerová tlumočnice Farah Curry 7

8 3 Členové organizace Každý člen má právo se aktivně podílet na činnosti organizace. Má právo vznášet návrhy, připomínky, účastnit se schůzí, volit a být volen do orgánů sdružení. O veškerých novinkách jsou všichni členové informováni prostřednictvím u. Člen organizace má nejen výše zmíněná práva, ale k jeho členství se vážou také jisté povinnosti. Musí dodržovat stanovy, napomáhat sdružení a svým chováním a jednáním hájit zájmy sdružení. Každý člen by měl vystupovat tak, aby nenarušoval poslání organizace a aby neutrpěla její pověst. Ve stanovách Institutu jsou uvedeny dva základní typy členství: řádné členství, které vzniká písemným přihlášením osoby mající zájem a současným či následným souhlasem Rady; čestné členství, které se uděluje osobě, kterou navrhne Lektorské kolegium s následným schválením Rady a přijetím členství navrhovanou osobou. Roku 2010 měl Institut 24 řádných členů. Čestné členství zatím nebylo nikomu uděleno. 8

9 4 Činnost organizace v roce 2010 Organizace Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (dále jen Institut ) má za sebou již čtyři roky působení. Vznikla roku 2007 s cílem zdokonalovat specializované vzdělávání odborníků a dalších osob, kteří přicházejí do kontaktu s neslyšícími lidmi v různých oblastech. Institut navázal na několikaletou zkušenost Pevnosti Českého centra znakového jazyka, o. s. (dále jen Pevnost ) a roku 2010 ji nadále prohluboval a rozšiřoval. Institut se zaměřuje na výuku českého znakového jazyka (dále jen ČZJ ) odborných pracovníků na školách a dalších odborných institucích, jako jsou např. pedagogové na speciálních školách, studenti na sociálně právních školách a zdravotnických školách, zdravotnický personál, tlumočníci českého znakového jazyka, rodiče neslyšících dětí apod. Pro zmíněné skupiny osob připravil nejen výuku českého znakového jazyka, ale také přednášky a semináře. Všechny tyto specializované kurzy se zabývají také předáváním specifických informací o komunitě Neslyšících a vyznačují se snahou o bourání komunikačních a postojových bariér mezi většinovou společností slyšících lidí a menšinovou komunitou Neslyšících. Mezi tyto činnosti též patří odborné školení pro budoucí neslyšící lektory českého znakového jazyka. 4.1 Kurzy českého znakového jazyka a přednášky Na začátku roku 2010 Institut v několika projektech navázal na spolupráci s mnohými institucemi z předchozího roku. Mimo jiné také začal spolupracovat s několika dalšími organizacemi i jednotlivci, kteří se věnují aktivitám souvisejícím se zlepšováním postavení komunity Neslyšících ve slyšící společnosti. Mezi nimi byly například Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Federace rodičů a přátel sluchově postižených a další. Dále Institut nabídl výuku českého znakového jazyka na vyšších odborných školách, na středních odborných školách a zdravotnických zařízeních. Připravil též kurzy pro pedagogy a tlumočníky českého znakového jazyka. 9

10 4.1.1 Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy První skupinou, na kterou se Institut zaměřil, byly kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy. Kurzy probíhaly ve spolupráci s Jazykovým centrem Ulita na Praze 5 (dále jen Ulita ) a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Institut připravil kurzy českého znakového jazyka pro pedagogické pracovníky, kteří působí na školách pro sluchově postižené žáky. V Ulitě byla výuka rozdělena podle vědomostních znalostí od začátečníků, přes pokročilé až po speciální kurzy, které byly určené tlumočníkům pracujících na školách. V kurzech pro učitele a vychovatele byla výuka směřována k rozšíření zásoby znaků českého znakového jazyka a k pochopení a naučení se frází, se kterými se mohou pedagogové setkat (např. Jaký máme dnes rozvrh hodin?; Kdy půjdeme na svačinu?; apod.). Pedagogové si svoje dovednosti ověřovali zpětnou vazbou při komunikaci s rodilým mluvčím. V kurzu určeném pro tlumočníky českého znakového jazyka byla výuka zaměřena na překlad složitějších textů, na konverzaci a zpětnou vazbu. V obou pololetích bylo celkem pět skupin. Z toho čtyři skupiny pedagogů, kteří byli rozděleni dle vědomostních znalostí od začátečníků až po pokročilé a jednu skupinu tlumočníků. V období od května se studenti Ulity zúčastnili intenzivního kurzu českého znakového jazyka v Piešťanech na Slovensku. Lektory byly Mgr. Radka Nováková, Bc. Magdalena Vojnarová a Milan Fritz. počet hodin počet hodin Pololetí 1. pololetí 2. pololetí (za týden) (za týden) počet kurzů/ týden 5 kurzů à 2 hod. 10 hodin 5 kurzů à 2 hod. 10 hodin Výuka na Pedagogické fakultě probíhala ve spolupráci s Mgr. Jitkou Motejzíkovou a Českou komorou tlumočníků českého znakového jazyka, o. s. Lektoři Institutu učili frekventanty kurzů český znakový jazyk a Česká komora tlumočníků českého znakového jazyka pro ně připravila přednášky na různá témata související s českým znakovým jazykem a kulturou neslyšících. V rámci prvního pololetí se jednalo celkem o 5 termínů, kdy měli studenti nejprve výuku českého znakového jazyka (vždy od h, celkem 4 vyučovací hodiny), po které následovala přednáška (vždy od h). Lektory byli Hana Wiesnerová a Martin Wiesner. 10

11 4.1.2 Kurzy českého znakového jazyka na středních a vyšších odborných školách Další početnější skupinu studentů ČZJ tvořili studenti vyšších odborných škol a středních odborných škol. S některými se pokračovalo ve výuce, která byla již započata v rámci školního roku 2009/2010 a pokračovalo se v ní až do konce června Byly to tyto instituce: Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. v Brandýsi nad Labem (1 skupina) SOŠ KVARTA spol. s r. o. v Praze (1 skupina) Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola v Praze (1 skupina) Střední pedagogická škola J. H. Pestalloziho v Litoměřicích (2 skupiny) Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze (4 skupiny) V dalším školním ho roce 2010/2011 Institut pokračuje s výukou na těchto školách: Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. v Brandýsi nad Labem (2 skupiny) SOŠ KVARTA spol. s r. o. v Praze (1 skupina) Gymnázium Jana Keplera v Praze (2 skupiny) Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb v Praze (1 skupina) 11

12 4.1.3 Kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Stejně jako tomu bylo roku 2009, tak i v roce 2010 pokračovala výuka českého znakového jazyka pro zdravotnický personál v několika pražských i mimopražských zdravotnických zařízeních a školách. V první polovině roku byly kurzy realizovány bez finanční podpory Ministerstva zdravotnictví. I přes omezené finanční prostředky níže zmíněných institucí se podařilo otevřít celkem 11 kurzů (viz tabulka Nedotované kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky ). Jednalo se buď o skupinu začátečníků či mírně pokročilých. Zahájení každého začátečnického kurzu předcházela odborná přednáška, která účastníky kurzu seznámila s lingvistickým pohledem na český znakový jazyk. Přednášejícím byl buď sám lektor kurzu nebo předseda Institutu Mgr. Petr Vysuček. Přednášející se zmínil taktéž o komunitě Neslyšících a jejích kulturních specifikách. Úvodní přednášky byly realizovány také proto, aby si studenti českého znakového jazyka nepletli termíny český znakový jazyk a znaková řeč, aby se oprostili od medicínského přístupu k neslyšícím jako postiženým a začali více vnímat Neslyšící jedince z lingvistického pohledu, tedy jako členy jazykové a kulturní minority. Po přednášce pak začala pravidelná výuka českého znakového jazyka. Cílem kurzů bylo nejen naučit český znakový jazyk, ale také seznámit zdravotnický personál se základními pravidly pro komunikaci s neslyšícími lidmi. Lektoři se během výuky zaměřovali na základní komunikační fráze pro běžné každodenní situace a na základní otázky týkající se lidského těla a nemocí, se kterými se může neslyšící pacient na ně jako na zdravotnické pracovníky obrátit. Na základě výše obecně formulované nabídky pak Institut připravoval podle objednávek a konkrétních požadavků nemocnic a zdravotních škol kurzy českého znakového jazyka šité na míru. Výuka českého znakového jazyka byla vedena neslyšícím lektorem a probíhala mimo prostory Institutu. Výuka probíhala na základě přímé metody a ve skupině mohlo být vždy max. 10 účastníků. 12

13 Nedotované kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Název instituce (část Prahy) Počet skupin Frekvence Období Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských 2 skupiny 2x týdně leden březen 2010 rytířů (Praha 2) Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 2x týdně 2 skupiny (Praha 5) duben květen 2010 Všeobecná fakultní nemocnice 1 skupina v Praze (Praha 2) únor duben 2010 Fakultní Thomayerova nemocnice 2x týdně 2 skupiny s poliklinikou (Praha 4) leden červen 2010 Fakultní nemocnice v Motole 1 skupina (Praha 5) leden červen 2010 ALMEDA, a.s. 1 skupina (porodnice Neratovice ) leden červen 2010 Ústřední vojenská nemocnice 1 skupina Praha (Praha 6) leden duben 2010 Celkem 11 skupin - - V září roku 2009 Institut podal žádost o dotaci na Kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky. Této žádosti Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhovělo, proto Institut mohl na konci května 2010 připravit nabídku pro zdravotnická zařízení a školy v Praze. O dotované kurzy v druhé polovině roku byl ze strany nemocnic a pražských škol také zájem. Celkem se nám podařilo otevřít 8 skupin a čtyři individuální výuky. Kurzy probíhaly v období září prosinec Dotované kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Název instituce (část Prahy) Počet skupin Frekvence Období Vyšší odborná škola zdravotnická listopad prosinec Suverénního řádu maltézských rytířů 2 skupiny 2x týdně 2010 (Praha 2) Jedličkův ústav a Základní škola 2x týdně 2 skupiny září prosinec 2010 a Střední škola v Praze 13

14 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Praha 2) Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (Praha 4) Fakultní nemocnice v Motole (Praha 5) Alexandra K. Svobodová Petra Buchalová Petra Švehlová MUDr. Petr Rychlík Celkem 1 skupina 2 skupiny 1 skupina Individuální výuka Individuální výuka Individuální výuka Individuální výuka 8 skupin 4 Individuální výuka září prosinec x týdně září prosinec 2010 září prosinec 2010 (á 3 vyuč. hod.) říjen prosinec 2010 (á 2 vyuč. hod.) září prosinec 2010 (á 2 vyuč. hod.) září prosinec 2010 (á 3 vyuč. hod.) září prosinec Kurz pro tlumočníky v praxi Ve spolupráci s profesionálním tlumočníkem amerického znakového jazyka Timem Currym připravil Institut kurz pro začínající tlumočníky s názvem Seznámení s tlumočením. Na kurz se přihlásilo celkem 6 studentů. Úspěšně jej dokončily 4 studentky. Kurz skončil na začátku roku 2011, kde na něj navázal nový kurz vzniklý v rámci nového vzdělávacího systému pro tlumočníky v Institutu ( Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka ). Název kurzu Počet skupin Frekvence Období Seznámení s tlumočením 1 skupina 2x týdně září 2010 leden 2011 Vedle kurzu Tima Curryho byly otevřené také dva letní intenzivní kurzy pro tlumočníky - Storytelling a to pod vedením samotného předsedy organizace 14

15 Mgr. Petra Vysučka. Kurzy byly zaměřené na zdokonalení tlumočníků v oblasti vyprávění příběhů v českém znakovém jazyce. Název kurzu Počet skupin Frekvence Období Letní intenzivní kurz pro tlumočníky Storytelling Letní intenzivní kurz pro tlumočníky - Storytelling 1 skupina 5x týdně (vždy 6 vyuč. hod.) 1 skupina 5x týdně (vždy 6 vyuč. hod.) července srpna Dále se Institutu podařilo pro tlumočníky působící již v praxi realizovat 3 víkendové kurzy českého znakového jazyka, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma. O tento typ kurzů projevili tlumočníci veliký zájem, proto bychom s nimi rádi pokračovali i v příštím roce, kde bychom se chtěli věnovat těm konkrétním tématům, které si tlumočníci sami zvolili. Název kurzu Počet skupin Frekvence Období Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky 2 skupiny 2x týdně března 2010 Zdravotnictví (vždy 6 vyuč. hod.) Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky 2 skupiny 2x týdně dubna Policie a zločin (vždy 6 vyuč. hod.) Víkend s českým znakovým 2x týdně jazykem pro tlumočníky 1 skupina (vždy 6 vyuč. hod.) Překlad pro pokročilé listopadu Kurzy českého znakového jazyka pro neslyšící osoby se specifickými potřebami komunikace V roce 2010 se Institutu díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR podařilo poprvé v historii otevřít v Jedličkově ústavu kurzy pro neslyšící osoby se specifickými potřebami komunikace. Kurz vedla neslyšící lektorka Veronika Rafflerová. Kurz byl určen těm neslyšícím, kteří nejsou schopni komunikovat v žádném jazyce, tedy ani znakovém ani mluveném, protože právě tito lidé jsou v dnešní době 15

16 ztraceni. Nemají kamarády, nenavštěvují zájmové kroužky a nemohou najít práci. Ve většině případů nejsou schopni žít sami bez pomoci druhých. Náš kurz byl zaměřen na výuku českého znakového jazyka, ale účastníci se učili také základním dovednostem, které se pojí s každodenním životem, například jak nakupovat, jak si objednat tlumočníka, jak jednat na úřadě či jak se vhodně chovat ve společnosti apod. Cílem našeho kurzu bylo, aby ti, kdo jej absolvují, byli schopni vést samostatný a plnohodnotný život. Kurz si nejvíce pochvalují sami frekventanti, ale důležitost v něm spatřují také jejich učitelé, vychovatelé, psychologové a další odborníci působící v Jedličkově ústavu. Na rok 2011 se nám bohužel dotaci od MZČR získat nepodařilo, přesto jsme se však rozhodli pro jeho pokračovaní. Název kurzu Počet skupin Frekvence Období Kurz českého znakového jazyka pro neslyšící osoby se 1 skupina září 2010 prosinec 2010 specifickými potřebami (vždy 3 vyuč. hod.) komunikace 4.2 Osvětová činnost Součástí náplně práce lektora je i osvětová činnost. Pracovníci Institutu se proto snaží rozšiřovat informace o jazykové a kulturní menšině Neslyšících, protože laická, ale bohužel i odborná veřejnost má ještě pořád mylné představy o světě Neslyšících. Například jedním z mýtů je, že neslyšící člověk nemůže řídit auto. Podobné mýty velmi znepříjemňují každodenní život neslyšících lidí mezi většinovou slyšící společností. Institut proto v rámci výuky znakového jazyka, ale i v rámci přednášek a seminářů, poskytuje pravdivé informace o komunitě Neslyšících a o českém znakovém jazyce s cílem, aby se Neslyšící stali rovnocennými a uznávanými členy české společnosti a aby zároveň česká společnost respektovala jazyková i kulturní specifika komunity Neslyšících. Kromě několika rozhovorů pro média, jako jsou například časopisy pro neslyšící spoluobčany, uspořádal Institut několik přednášek pro různé zájemce z řad odborníků. Přednášejícím byl ve většině případů předseda Institutu Mgr. Petr Vysuček, případně jiní lektoři Institutu. 16

17 V roce 2010 proběhly tyto akce: 10. března 2010 Neslyšící osobnost jako člen kulturní a jazykové menšiny pro studenty školy JABOK (přednášel Mgr. Petr Vysuček) 23. listopadu 2010 Přednáška pro studenty lékařské fakulty v Olomouci Jak vypadá život ve světě Neslyšících?. (přednášel Mgr. Petr Vysuček) Roku 2010 lektoři Institutu budou pokračovat ve výuce českého znakového jazyka a osvětě. A pokud se povede, rádi bychom se podíleli na dalších nových projektech, které směřují k zdokonalování nejen nás samotných lektorů, ale také zlepšení vnímání Neslyšících většinovou společností. 17

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009...

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... 10 4.1 Kurzy českého znakového jazyka

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové,

Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové, Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové, Oproti klidnému roku 2006 byl rok 2007 rokem bouřlivých změn. Hned v povánočním období, na začátku ledna 2007 jsme dostali výpověď z prostor,

Více

Bc. Petr Vysuček, předseda

Bc. Petr Vysuček, předseda Výroční zpráva 2008 Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 2.1 Lektorské kolegium... 6 2.2 Sekretářky/Tlumočnice... 6 2.3 Rada... 7 3 Členové organizace... 7 4 Činnost organizace

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s.

Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s. Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání sdružení... 3 3 Výkonný výbor a revizní komise... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Vážení a milí členové a čtenáři,

Vážení a milí členové a čtenáři, Vážení a milí členové a čtenáři, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v roce 2011 sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více