HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4"

Transkript

1 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 2013

2 I. 1. Základní informace Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ: fax: telefon: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 Bartákova 1200/4, Praha CZ Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 Ředitel: PaedDr. Vladimír Bek, tel Statutární zástupkyně: Ing. Jiřina Velenská, tel linka 32, mob Přehled o prostorových podmínkách a) Zařízení má tři střediska (majetek Hl. m. Praha svěřený do správy organizace): 1/ 2/ 3/ Hobby centrum 4, Bartákova 4, Praha 4 / 4 samostatné pavilony / Klub Amfora, Pujmanové 874, Praha 4 Stálá škola v přírodě a učební středisko, Skryje 100, Skryje b) Prostory v pronájmu v trvalém permanentním užívání nemá organizace žádné, pouze za účelem sportovních aktivit (pravidelná činnost), především míčových her, využíváme tělocvičny základních škol: PJZŠ Horáčkova, Praha 4 ZŠ K Sídlišti, Praha 4 ZŠ Kavčí Hory Dále na základě nájemní smlouvy využíváme loděnici TJ Slávie Žižkov, v ulici U Ledáren, Praha 4 a pozemky školní zahrady ŠVP Skryje.. 2

3 2. Komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok A/ oblast personální V průběhu školního roku 2012/13 nedošlo k zásadním změnám. Jedinou, a to velmi pozitivní změnou bylo angažování pracovníka pro oblast propagace, pana Ivana Čermáka Dis. Současně došlo k ukončení dohody o právním zastupování naší organizace v soudním sporu o budovy školy v obci Skryje s panem JUDr. Pavlíkem. B/ oblast materiálně technická V průběhu školního roku 2012/13 došlo k několika dílčím změnám. V rámci oprav havarijního stavu některých částí HC4 /chodníky, dlaždice, vnější omítky../ jsme dořešili úpravy podlahy v tělocvičně, předělání vstupů do tělocvičny a fitcentra, nájezd pro kočárky u pavilonu B, novou branku a vstupní bránu do HC4 u prostoru tělocvičny, opravy omítky a kompletní vymalování v pavilonu D. Současně bylo nutno dořešit i historicky chybně uložený přívodní kabel el.vedení /těsně pod povrchem, bez chránění, v těsné blízkosti plynového potrubí /. Po havárii vody jsme museli vyměnit podlahové krytiny a osvětlení v klubu D. Na základě schválení OŽP MČ Praha 4, jsme přistoupili k vykácení nebezpečně se naklánějícího kanadského topolu a místo tohoto jsme do zahrady HC4 zasadili mladou lípu, instalovali nové hrací prvky a pískoviště. Proběhla kompletní rekonstrukce lezecké stěny, včetně dopadových ploch. Zmodernizovali jsme pracoviště kroužku elektroniky. V tělocvičně Amfory jsme vyměnili kompletní osvětlení za technologii LED žárovek, což by nám mělo přinést značné úspory v nákladech na el energii. Ve škole v přírodě Skryje jsme okna v jídelně a na chodbách vyměnili za nová a současně provizorně opravili bazének poškozený při letošních jarních povodních. Opravili jsme ploty, které byly v havarijním stavu. Jednáním s O2 se nám podařilo optimalizovat telefonní tarify a dovybavit všechny vedoucí pracovníky HC4 mobilními telefony při současném poklesu plateb za služby. S firmou 4. energetická jsme dokončili jednání o navázání smluvního vztahu a podepsali smlouvu o dodávkách teplé vody a vytápění objektů. Koncem školního roku vyvrcholilo naše snažení o změnu Zřizovací listiny naší organizace, kde jsme chtěli zakotvit a legalizovat změny, ke kterým došlo v posledním období. Nová ZL byla schválena v září Nejméně finančně náročným, přesto však významně propagačním prvkem se ukázal nákup Drumbenů jednoduchých bubnů, které lze využít i jako skladného nábytku k sezení a různým hrám. Přinesl nám nejen propagační efekt na velkých pražských akcích /Bambiriáda, Vlakem do Lhotky, Veletrh kroužků, Zastávka volný čas, Arkády tančí../, ale využili jsme tyto nástroje i v rámci letních a příměstských táborů. 3

4 II. 1. Hodnocení školního roku 2012/13 Plnění hlavních úkolů ve školním roce 2012/13 Plán činnosti DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 na školní rok 2012/2013 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do přehledné tiskové podoby a současně vystaven na webových stránkách HC4. Plán činnosti a jeho zpracování byl potvrzen tehdejším odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP. Ve všech formách volnočasových aktivit byl plán splněn, v mnoha případech byla činnost DDM ještě nad rámec plánu rozšířena podle zájmu veřejnosti a možností zařízení. V oblasti pravidelné činnosti vycházíme maximálně vstříc požadavkům veřejnosti. Pro členy ZÚ organizujeme další tematické příležitostné akce či odborná soustředění, účastníme se s nimi dalších veřejných soutěží. Nadále využíváme při velkých příležitostných akcích propagační panely s naší nabídkou na plakátech formátu A3. Doplnili jsme označení DDM4 velkým reklamním bannerem a výrazně zlepšili propagaci a informovanost o akcích vybudováním centrálních informačních panelů. Kompletně jsme přebudovali naše webové stránky a rozšířili naši propagační činnost o nová média Twitter, Facebook, Google+. Zajistili jsme nové reklamní panely před pavilonem A a Amforou. Při organizaci příležitostných akcí spolupracujeme se 4 volnočasová, o.p.s., kterou zřizuje Městská část Praha 4. Nadále spolupracujeme s partnery, kteří se osvědčili v předcházejících letech, snažíme se komunikovat s ředitelkami a řediteli mateřských, základních a středních škol na Praze 4, velmi dobrou spolupráci máme s řadou školních družin. Dobrá a aktivní je spolupráce s Městskou částí Praha 4. Při zajišťování bezpečnosti dětí zejména v době po ukončení kroužků aktivně spolupracujeme s Městskou policií Praha 4. Aktivně se účastníme velkých společných akcí pražských DDM / Parním vlakem do Lhotky, Parníkem do ZOO, Zastávka Volný čas, Veletrh kroužků / a spolupracujeme s blízkými DDM při propagačních a náborových akcích typu Arkády tančí, Pražský den mladého tance Anděl apod. Jsme hlavním organizátorem akce Dětský modelářský den, pravidelně se účastníme s ostatními pražskými DDM celostátní akce Bambiriáda. V rámci významných pražských akcí se postupně zabydluje i Orientační závod horských kol, jehož jsme rovněž hlavním garantem. 2. Celkový přehled hlavní činnosti viz. tabulka Příloha 3. Pravidelná činnost Nabídku našich zájmových útvarů pro pravidelnou činnost využívá více než 1700 účastníků. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci základních škol (věková skupina 6-15 let). Věková skupina let využívá naši nabídku formou pravidelné činnosti nejméně (pouze 87 účastníků), 4

5 a to především v oblasti našich tanečních aktivit a sportů. Proto se na tuto věkovou skupinu soustředíme více při přípravě příležitostných aktivit / turnaj Steetball aj/. Středoškolskou mládež se pokoušíme oslovit nabídkou zájmových vzdělávacích aktivit /AJ, hudební a sportovní kroužky, Bugr team HC4../ ale i nabídkou nahrávacího studia a fitnesscentra. Celkový přehled všech 152 kroužků pravidelné činnosti uvádíme v příloze. Za zmínku stojí naše nové aktivity zaměřené na dosud opomíjenou sociální skupinu seniorů, pro kterou pořádáme řadu pravidelných setkání Klub seniorů HC4, Tříbení paměti, Práce na počítači pro seniory, ale i jednorázové výlety či společné dovolené Skryje, Máchovo jezero. 4. Příležitostná činnost V oblasti příležitostných aktivit se jednak věnujeme tradičním úspěšným nabídkám, které mají velký ohlas u veřejnosti, jednak nabízíme stále novinky a tím reagujeme na měnící se poptávku nejen stávající klientely. Velkým lákadlem jsou jednodenní výtvarné a rukodělné a také divadelní a taneční dílny, které jsou určeny jak zájemcům, kteří jsou vyhraněni (keramické víkendy, výtvarná odpoledne, taneční workshopy ), ale i zájemcům nevyhraněného zájmu a všech věkových kategorií, kdy připravíme širokou nabídku nejrůznějších rukodělných aktivit a příchozí zájemci si vždy vyberou dle svého vkusu a momentální nálady. Velké návštěvnosti a zájmu se těší všechny naše jednodenní výlety (bez ohledu na jejich zaměření turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské, poznávací ), vernisáže, taneční vystoupení a divadelní představení. Pozornost věnujeme akcím nadregionálního významu, ať už jsme výlučným organizátorem my, nebo akci organizujeme ve spolupráci s dalšími pražskými domy dětí a mládeže. Za významné v této oblasti považujeme Pražské dny mladého tance (5.ročník) a Dětský letecký modelářský den (4. ročník, letošní účast se blížila tisícovce diváků). Obě považujeme za novinky a svým charakterem jsou ojedinělé a nemají v nabídce volnočasových aktivit obdobu. V průběhu jejich krátkého vývoje zaznamenáváme větší a větší zájem ze strany veřejnosti a do organizace se promítá jejich propagační význam (odborné časopisy, regionální TV). V rámci flexibility nabídky na potřeby Pražanů jsme se stali pořadateli jednoho ze závodů stále populárnější Pražské ligy orientačních závodů horských kol. Pro školská zařízení na území Prahy 4 jsme připravili podle jejich zadání sportovní a tvořivá dopoledne, které učitelé především prvního stupně základních škol využívají k doplnění výuky nebo v případě nutnosti náhradního programu. Programy jsou velmi vysoko hodnoceny a i pro další školní rok již máme několik zadaných termínů. 5. Soutěže V letošním školním roce jsme organizačně zajišťovali 102 sportovních soutěží (POPRASK) a předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT s 5134 účastníky. I přes tento velký objem práce se stále pouštíme i do organizace vlastních soutěží především 5

6 tanečních a vlastivědných ale především se účastníci našich pravidelných činností účastní soutěží dalších vyhlašovatelů (mimo jiné i dalších pražských domů dětí a mládeže) a jejich dovednosti jsou často oceňovány. Například : Výtvarné soutěže: Svět dětské fantazie Les, DDM Monet bez ocenění To je hlína Svět zvířat oceněná Tereza Mikulášková 3.místo + za keramiku Kateřina Jiřičná 3. místo 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 bez ocenění Malujeme po síti 2013 Nebojme se strašidel postup do finále s třemi animovanými filmy: Jana Krůtová, David Pivrnec, Tomáš Novotný dále bez ocenění VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2013 Pražská strašidla, DDM JM 2.místo Antonie Brůhová (ml. š. děti), 2.místo Veronika Nováková ( starší š. děti) Soutěž krátkých filmů na téma děti a kniha, Meandr bez ocenění Taneční aktivity: Mistři Prahy 2013 ve stepu. 3. místo na mistrovství Prahy ve street dance 1. místo ve všech věkových kategoriích na soutěži Ulita4dance Mistři Prahy v dětské a juniorské kategorii ve street dance Czech Dance Organization + řada úspěchů na regionálních soutěžích 6. Spontánní aktivity Ke spontánním aktivitám využívá široká veřejnost především otevřený areál zahrady v sídle organizace vybavený herními a lanovými prvky. Dále se těšíme velké návštěvnosti i v otevřeném klubu Déčko a v našich interiérech pak pravidelně uvádíme výstavy prací účastníků ze zájmových útvarů v oblastech fotografie a výtvarných činností. Populární jsou rovněž Cestovatelské večery či nejrůznější dílny a workshopy, dny otevřených dveří, kluby maminek apod. ať již v DDM či v klubu Amfora. V letošním roce jsme se pokusili zpřístupnit náš krásný areál širší veřejnosti rovněž mimo pracovní dny. Počínaje dubnem, každou sobotu měl jeden z pedagogických pracovníků službu a staral se o otevření areálu a nenáročný volnočasový program zaměřený na rodiny. Bohužel se naše nabídka nesetkala s patřičnou odezvou a po prázdninách jsme od svého experimentu upustili. 6

7 7. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů v termínu od do ) a příměstské tábory V letošním roce se uskutečnilo celkem 21 pobytových táborů s celkovým počtem 507 účastníků. Pobytové akce na území ČR Tábory všeobecné i se specializovaným zaměřením - se konaly na různých místech ČR. Hlavní vedoucí i samotní účastníci byli s vybranými lokalitami spokojeni. Při metodických dohlídkách provedených vedením organizace, případně zřizovatelem ani při hygienických kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jednalo se klasické tábory v Krkonoších, na naší základně ŠVP Skryje či o organizačně a logisticky velice náročný současně však velice populární cyklotábor, stanový tábor s koly ve Slatině nad Zdobnicí, sportovní tábor ve Stráži nad Nežárkou, keramický tábor a rovněž dva tábory společné dovolené s organizovaným programem pro seniory. Letní taneční tábory / soustředění Letní taneční tábory/soustředění jsou jednak smysluplným zakončením celoroční činnosti tanečního úseku, jednak lákavou nabídkou pro širokou veřejnost motivující účastníky k pravidelným tanečním aktivitám i v průběhu následujícího školního roku. Hlavní náplní je, samozřejmě, tanec. Obsah tanečních lekcí tanečního soustředění a obsah lekcí tanečního tábora jsou samozřejmě odlišné. Odpovídají požadavkům a možnostem a úrovni účastníků tak, abychom splnili poslání, účel a cíl obou aktivit. V letošním roce proběhl Hip hopový tábor s 19 účastníky a taneční tábor s 43 účastníky s využitím naší základny ve Skryjích nad Berounkou. Zahraniční tábory V letošním roce proběhly 2 akce v chorvatském Bibinje. První pro rodiny s dětmi odlišné programy pro rodiče, odlišné pro děti velmi dobré odezvy a kladné hodnocení, druhý pro středoškolskou mládež celková spokojenost, ale pro tuto věkovou skupinu až příliš klidné prostředí chorvatského venkova. Golfové tábory Na základě loňských pozitivních zkušeností i v letošním roce jsme se v souladu se soudobými společenskými trendy a významnou poptávkou po nabídce golfových aktivit rozhodli pro spolupráci s Golf resortem Konopiště. Společně jsme zorganizovali 7 týdenních pobytových akcí. Zájem byl obrovský kombinace atraktivního sportu a táboření, včetně celotáborových her, výuky tábornických dovedností, spaní pod stany, nočních her apod. je pro současné děti a zejména jejich rodiče velmi přitažlivá. Náš DDM funguje v této symbióze jako garance kvality pedagogického procesu, takže rodiče nemají obavy, své jinak velmi opečovávané děti, svěřit cizím vedoucím. Golfový rezort naopak vytváří ideální podmínky pro výuku golfu, včetně velmi dobrého zázemí, stravy atd. 7

8 Příměstské tábory Nejedná se o pobytové aktivity, ale o cyklus na sebe navazujících jednodenních akcí v délce trvání vždy jeden týden. Tento program nabízíme veřejnosti ve spolupráci s DDM Jižní Město a DDM Modřany tak, abychom měli pro celý region Prahy 4, 11 a 12 nabídku na celé období letních prázdnin a těšíme se významnému zájmu. V letošním roce jsme zorganizovali tábory zaměřené na výuku fotografování /Léto s fotoaparátem I,II/, výuku hry na hudební nástroje /Band-a v akci/, historii a umění / Barokní léto, Příběh barokního léta/, dobrodružství všedního dne /Za skřítky a rarášky, Bludiště zájmů, Prázdniny ještě nekončí,/ a 3 běhy Prázdnin pro předškoláky. Vše bez problémů, úrazů, či jiných mimořádných událostí, vše velmi kladně hodnoceno rodiči i samotnými účastníky. Celkově se uskutečnilo 11 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 227 dětí. 8. Akce (do 5 dnů) jednorázové akce na území Prahy i výjezdové mimo Prahu Nabídku pobytových akcí do 5 dnů soustředíme do víkendů a vedlejších školních prázdnin. Nabízíme tradiční osvědčené pobyty, u kterých jsme si v minulosti ověřili zájem veřejnosti sportovní /lyžařské, vodácké, cyklistické akce/ či tematické výlety a pobytové akce v období jarních prázdnin a různých svátků. Jednorázové akce jsou tradiční, oblíbené a vyžadované / Zahradní slavnost, Výtvarný plenér, Jablíčkové odpoledne, Mikuláš, Vánoce v déčku, Jeden den mladého tance, Noc počítačového klání, Cestovatelské večery... / a akce nové, kterými se pokoušíme oslovit další účastníky / Večer s Janem Kopkou, Netradiční hudební dílna drumbeny, Předvánoční setkání seniorů, Orientační závody TrailO, aj./ Akcí jsme uskutečnili 145 a oslovili jsme celkem 8774 účastníků. 9. Práce s talenty Pro talentované děti a studenty zajišťujeme organizaci nejrůznějších oborových soutěží. Těch jsme uspořádali celkem 102 a poskytli šanci 5134 účastníkům. Navíc pro úspěšné řešitele předmětových soutěží A MŠMT pravidelně připravujeme naší základně ve Skryjích tzv. Soustředění - I.Q. Program je sestaven z odborných přednášek a praktických dovedností. Umožní úzce zájmově vyhraněným jedincům poznávat jiné vědní disciplíny a mezioborové vztahy, prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti. Dále se věnujeme talentovaným zájemcům v oblasti hudby nabízíme individuální výuku hry na vybrané hudební nástroje klavír, bicí, rocková kytara, v oblasti sportu účast v amatérské volejbalové lize, na závodech horských kol, ale především je naší silnou stránkou účast v tanečních soutěžích, kde naše děti dosahují dlouhodobě výborných výsledků. V kroužku Výtvarné techniky pro mládež probíhá příprava k talentovým zkouškám na výtvarné školy. 8

9 10. Práce s handicapovanou mládeží V pravidelné zájmové činnosti evidujeme případy integrace jedinců s postižením především v keramice a výtvarných aktivitách. Zájmové útvary Sportovní přípravka a Orientální tance navštěvuje pravidelně dítě s kochleárním implantátem. Tito jedinci pak obvykle využívají i naši nabídku příležitostných aktivit. V budoucnosti se chceme výrazněji věnovat dětem s nadváhou či obezitou, o což není v současné době zatím zájem. Rodiče se domnívají, že je dítě hezké a že se z toho ještě vytáhne. 11. Metodická, poradenská činnost V oblasti vzdělávací se úspěšně i ve školním roce realizovala spolupráce s PdF UK při zabezpečení praktických seminářů 2. ročníků v naší organizaci. Dále jsme se zapojili do projektu NIDM Klíče pro život vzdělávacími semináři pro středoškolskou mládež v oblasti finanční gramotnosti. V rámci metodické pomoci jsme úspěšně zorganizovali 4 týdny trvající stáž studentky z Jižní Koreje MinSo Yung a dvoutýdenní stáž studentky estetiky Martiny Jirešové. Významnou metodickou pomoc poskytujeme v systému soutěží MŠMT a také nabídkou akreditovaných základních i doškolovacích kurzů Instruktor školního lyžování a Instruktor snowboardingu. Kromě klasických akcí školení řidičů referentských vozidel /účast řady učitelů z okolních ZŠ/, jsme letos uskutečnili i mimořádně úspěšný a mimořádně důležitý týdenní seminář Zdravotník zotavovacích akcí pro 22 ůčastníků. Průběžně, ve spolupráci s ostatními DDM školíme naše externisty v pedagogickém minimu, tak, aby byla do konce roku naplněna novelizace zákona o pedagogických pracovnících. 9

10 12. Granty Na základě usnesení Rady HMP č. 976 ze dne byl udělen grant na Kč Projekt Název projektu Kč 7044/a 7045/a 7046/a 7047/a 7048/a 7049/a 7035/b 7036/d 7037/b 7024/c 7025/c Dětský modelářský den HobbyFest Hudební slavnost Pražské dny ml. tance Taneční konfrontace Zastávka volný čas Akce v Praze Klub D Ven z Prahy výjezdové tábory příměstské tábory ,50.000,15.000,50.000,20.000,30.000,50.000,50.000,7.000,59.000,20.000,- Na základě usnesení Rady HMP č. 417 ze dne nám bylo přiděleno ,- Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti vzdělávání na území HMP soutěže pro nadané děti, žáky a studenty v souladu s podanou žádostí. 13. Personální zabezpečení Veškerá činnost DDM Praha 4 Hobby centra je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a odborně způsobilým personálem. Viz. Tabulka v Příloze. 14. Přehled prezentace činnosti na veřejnosti Pravidelná měsíční prezentace v Tučňáku noviny Prahy 4 Pravidelná měsíční prezentace v Pražském kulturním přehledu Pravidelná měsíční prezentace vlastních vizuálů a měsíčních programů v areálu organizace Články v odborných časopisech - RC Revue, Modelář, Muzikus Inzerce v odborných časopisech Prezentace na veletrhu kroužků Prezentace na veletrhu Hobby Model Prezentace na webu organizace a na webu prahavolnocasova.cz Prezentace na akcích celopražského významu ve spolupráci s ostatními pražskými DDM Prezentace v časopise Mít kam jít Prezentace na vývěskách 4-volnočasové, o.p.s. na území Prahy 4 Propagační větrníky, pexeso - HOBBY DINO - dinosauři s logem HC ks propagačních triček pro všechny návštěvníky našich kroužků Videa z akcí i pravidelných činností a propagační filmy o HC4 - YouTube, web HC4 Inzerce činností, propagace aktivit, osobní návštěvy všech škol na Praze 4 10

11 Nové www stránky organizace HC4 Nová média - Facebook, Twitter, YouTube, Google+ Nové vývěsky, mobilní propagační plochy a velkoplošné bannery Propagační samolepky HC4 15. Hodnocení doplňkové činnosti V souladu se zřizovací listinou můžeme vykonávat následující doplňkovou činnost: 1/ pronájem nebytových prostor a reklamních ploch 2/ hostinská činnost 3/ činnost účetních poradců, vedení účetnictví 4/ pronájem služebního bytu v budově Bartákova 1200/4, Praha 4 5/ výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů Zisk v doplňkové činnosti za účetní (kalendářní) rok činil ,- Kč. Organizace si tak posílila rezervní fond o ,63 Kč v souladu s postojem zřizovatele. Vzhledem k tomu, že doplňková činnost je zisková, významně se podílí na zlepšení finančních možností organizace a to formou přídělů do fondů, které po finančním vypořádání a se souhlasem zřizovatele využívá k pořízení nového vybavení pro hlavní činnost a k posílení mzdových prostředků. 11

12 16. Ekonomické hodnocení hlavní a doplňkové činnosti Organizace v hlavní činnosti za rok 2012 vykazuje vyrovnané hospodaření bez zisku a ztráty. Hospodaření probíhá v souladu s přidělenými finančními prostředky od zřizovatele a MŠMT určenými převážně na zajištění mezd, odvodů a odpisů. Další účelové dotace jsou samostatně účetně evidovány a po skončení období vůči zřizovateli řádně vyúčtovány. Závěr Školní rok 2012/13 byl pro naši organizaci velmi úspěšný. Radikálně jsme zlepšili propagaci zařízení / www stránky, propagační materiály, informovanost okolí../ vyřešili jsme řadu letitých problémů /budova školy Skryje, novelizace zřizovací listiny../, zlepšili jsme pracovní prostředí a vybavenost zařízení /venkovní hřiště a pískoviště CPD, nová okna ve ŠVP Skryje, podlaha v tělocvičně, LED osvětlení v Amfoře../, zavedli řadu nových kroužků /tvorba webových stránek, programování, Minecraft, AJ pro předškoláky, volejbal dívek let /, zorganizovali spoustu soutěží a akcí, řadu táborů a příměstských táborů a to vše, bez jediného zranění, stížnosti či jiného problému. Toto vysvědčení je výsledkem práce sehraného kolektivu zkušených a zodpovědných pedagogických i nepedagogických pracovníků DDM Hobby centra 4. V Praze - září 2013 PaedDr. Vladimír Bek 12

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno 31. 12. 1953

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více