Státní závrené zkoušky. Magisterské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní závrené zkoušky. Magisterské"

Transkript

1 Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009

2 Obsah 1. OKRUH Živnost Složky managementu NB Struktura financování sportovních klub Marketingová komunikace Pší a vysokohorská turistika Spoleensko-vdní základ OKRUH Dan Finanní analýzy Bankovní produkty Vedení úetnictví Sportovní manager Vodní turistika a rafting Rafitng Kanoistika Spoleensko-vdní základ OKRUH Zákoník práce Úetnictví neziskových oragnizací Bankovní produkty Aktiva Time management Zamstnávání hrá Lyžaská turistika a skialp Lyžaská turistika Skialpinismus Spoleensko-vdní základ OKRUH Vedení porad Rozvaha Úvrování Instituce ve sportu Sponzorství ve sportu...61 Charakteristika získávání sponzor Cykloturistika a horská kola Cykloturistika Horská kola Spoleensko-vdní základ OKRUH Finanní ukazatelé Sociální a zdravotní pojištní Zdravotní pojištní ze mzdy Sociální pojištní ze mzdy Zdravotní pojištní OSV Pojistné na sociální pojištní u OSV Úetní výkazy Delegování Státní politika ve sportu PR Efektivnost sponzoringu Windsurfing a paragliding Windsurfing Paragliding Spoleensko-vdní základ...88

3 1. OKRUH 1.1. ŽIVNOST Založení podniku upravují následující zákoníky. 1. Obchodní zákoník 2. Obanský zákoník 3. Zákon o daních 4. Živnostenský zákon Živnostenský zákon každý, kdo chce zaít na území naší republiky podnikat, pracuje nejprve s informacemi živnostenského zákona bu pímo nebo zprostedkovan upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním Živností je soustavná innost provozovaná samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpovdnost, za úelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Soustavná innost za soustavnou nelze považovat innost jednorázovou nebo nahodilou, za soustavnou se považuje innost opakující se. S požadavkem soustavnosti není v rozporu, je-li innost vykonávána sezónn. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou innost i jednání jednorázové, dochází-li k jeho opakování. Soustavná je i innost, která vyžaduje k provedení delší dobu. Samostatnost samostatností se podnikatelská innost nejvíce odlišuje od pracovnprávního vztahu. Znamená to, že živnostník rozhoduje o své innosti samostatn a nikoliv v závislosti na pokynech a píkazech nadízených. Vlastním jménem podnikatelé, kteí nejsou zapsáni v obchodním rejstíku, iní jednotlivé úkony svým jménem a píjmením nebo názvem. Na vlastní odpovdnost požadavek provozování živnosti na vlastní odpovdnost vyjaduje podnikatelské riziko. Podnikatel odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Za úelem dosažení zisku není rozhodující, zda bude zisku skuten dosaženo, postauje, je-li zde takový úmysl a vbec není rozhodující, pro jaké úely bude zisk použit. Provozování živnosti dosažení vku 18 let zpsobilost k právním úkonm bezúhonnost za bezúhonného se pro úely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocn odsouzen: neúmyslný in, cizí vina, v jiném oboru pedložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území eské republiky podniká nebo podnikala, nemá daové nedoplatky. Doklad vyhotoví místn píslušný finanní úad. pedložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území eské republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti. doklad odborné zpsobilosti (mat. vysvdení, výuní list, potvrzení o praxi,...) pekážky: fyz./práv. osoba na kterou byl vyhlášen konkurz => nesmí!!! Rozdlení živností a) ohlašovací, které pi splnní stanovených podmínek smjí být provozovány na základ ohlášení b) koncesované, které smjí být provozovány na základ koncese. Živnostenské oprávnní Oprávnní provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnní") vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstíku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstíku nezapisují, a fyzickým osobám: a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdjší den vzniku živnostenského oprávnní, tímto dnem b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udlení koncese Pi ohlašování živnosti je nutné mít u sebe: Fyzická osoba: - 1 -

4 1. výpis z RT ne starší 3 msíc, 2. prkaz totožnosti, 3. doklad o daové bezdlužnosti (vydává Finanní úad podle bydlišt žadatele), platnost dokladu 3 msíce, 4. doklad odborné zpsobilosti (doklad o vzdlání a praxi), je-li vyžadováno podle druhu ohlášené živnosti, 5. doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k místu podnikání, je-li jinde než trvalé bydlišt podnikatele, 6. doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k provozovn, je-li zizována, 7. výpis z obchodního rejstíku, ne starší 3 msíc, je-li v nm podnikatel zapsán, 8. prohlášení odpovdného zástupce, je-li ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úedn oven, nebo uinn ped živnostenským odborem. Právnická osoba: 1. výpis z RT na starší 3 msíc odpovdného zástupce, 2. doklad o daové bezdlužnosti odpovdného zástupce, 3. doklad odborné zpsobilosti odpovdného zástupce, 4. doklad o založené právnické osoby, nebo výpis z obchodného rejstíku na starší 3 msíc, 5. doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právm k sídlu, 6. doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k provozovn, je-li zizována, 7. prohlášení odpovdného zástupce, podpis musí být úedn oven, nebo uinn ped živnostenským odborem, 8. je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem plná moc s úedn oveným podpisem. Prkazem živnostenského oprávnní je: a) živnostenský list osvdující splnní podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejstíku, do vydání živnostenského listu stejnopis ohlášení s prokázaným doruením píslušnému živnostenskému úadu, fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úadu místn píslušnému podle jejího bydlišt na území eské republiky právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úadu místn píslušnému podle svého sídla b) koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstíku; do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla udlena koncese. fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úad místn píslušný podle jejího bydlišt na území eské republiky. právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úad místn píslušný podle svého sídla. pro náležitosti žádosti o koncesi platí totéž co pro Náležitosti ohlášení živnosti. Pedmt podnikání je teba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v ásteném rozsahu podle pílohy. 3. jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné zpsobilosti, k žádosti o koncesi piloží: fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou zpsobilost, popípad doklad prokazující odbornou a jinou zpsobilost odpovdného zástupce právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou zpsobilost odpovdného zástupce. ped rozhodnutím o koncesi živnostenský úad zjišuje, zda jsou splnny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá pekážka provozování živnosti. Prkaz živnostenského oprávnní lze nahradit i osvdením, které podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úad. Živnostenský list je vydán do 15 dn ode dne, kdy bylo ohlášení živnosti dorueno živnostenskému úadu. Poplatek za vydání živnostenského listu inní K. podnikatel mže provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnní Živnosti ohlašovací a) emeslné, k získání ŽL staí být vyuen v oboru - 2 -

5 b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zpsobilost c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná zpsobilost stanovena, tzn. k získání živnostenského listu (dále jen ŽL) musí být splnny všeobecné podmínky Živnosti emeslné Nap.: kováství, zámenictví, opravy karoserií, hodináství, eznictví a uzenáství, kominictví, fotograf. služby, kosmetické služby, apod. Odborná zpsobilost se pedevším prokazuje: a) výuním listem z píslušného tíletého uebního oboru nebo jiným dokladem o ádném ukonení píslušného tíletého uebního oboru a dokladem o vykonání tíleté praxe v oboru, b) vysvdením o ukonení studia píslušného studijního oboru stední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tíleté praxe v oboru, c) vysvdením o maturitní zkoušce v píslušném studijním oboru stední odborné školy nebo stedního odborného uilišt nebo gymnázia s pedmty odborné pípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo d) diplomem, vysvdením nebo jiným dokladem o absolvování bakaláského nebo magisterského studijního programu uskuteovaného vysokou školou v píslušné oblasti studijních obor a dokladem o vykonání jednoroní praxe v oboru, e) dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Živnosti vázané Nap.: provozování autoškoly, oní optika, prvodcovská innost, psychologické poradenství a diagnostika, provozování cestovní agentury, innost úetních poradc, masérské služby, apod. Odborná zpsobilost: Abychom získali vázanou živnost, musíme splovat odbornou zpsobilost, nap. ukonené odborné vzdlání nebo rekvalifikaci, pípadn (pokud je to požadováno) i uitou délku praxe. odborná zpsobilost spoívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která píslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovdný zástupce alespo po dobu poloviny délky praxe uvedené v píloze. 2 zákona. Živnosti volné = živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné zpsobilosti k získání živnostenského oprávnní musí být splnny všeobecné podmínky Živnosti koncesované nap.: provozování stelnic, provádní pyrotechnického przkumu, smnárenská innost, taxislužba, provozování pohební služby, provozování krematoria, služby soukromých detektiv,... odborná zpsobilost: je upravena zvláštními pedpisy uvedenými v píloze. 3 Je-li zde uvedena odborná zpsobilost spoívající ve vyuení v oboru nebo ve stedoškolském vzdlání zakoneném maturitní zkouškou, splnní podmínky vzdlání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání tyleté praxe v oboru. Rozhodnutí o žádosti o koncesi se vydává ve lht do 60 dn ode dne podání žádosti. Správní poplatek za vydání koncesní listiny inil 1000 K. Rozhodování o koncesi ped rozhodnutím o koncesi živnostenský úad zjišuje, zda jsou splnny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá pekážka provozování živnosti. Živnostenský rejstík živnostenské úady vedou v živnostenském rejstíku údaje o podnikatelích, kteí mli nebo mají v jejich územní psobnosti sídlo, bydlišt, zahraniní osoby pobyt, místo podnikání nebo organizaní složku podniku umístnou na území eské republiky Ruení veškerým majetkem firmy a veškerým svým vlastním majetkem - ruí neomezen. Ze zákona však není žádná povinnost vytváet základní kapitál. když s nimi obchoduji, je to pomrn jisté Oprávnní k ízení - 3 -

6 jednotlivec sám spolenost ídí i v ní sám pracuje v mém zájmu je, abych to byla já, ale mohu nkoho povit Poet zakladatel 1 Nároky na poátení kapitál Nejsou se zákona upraveny. Není nezbytné vkládat na poátku jakýkoliv záruní kapitál. Živnostník musí pouze uhradit administrativní výlohy, spojené se založením spolenosti. Administrativní náronost a rozsah výdaj spojených s obsluhou vlastník Minimální. Jedná se pouze o zajištní povolení Živnostenského úadu. Povinnost vedení jednoduchého úetnictví. Úast na zisku (ztrát) Podnikatel si ponechává zisk po úhrad daní pln pro svou potebu. zisk daní podle dan fyzických osob Finanní možnosti Minimální kapitálové vybavení, proto i obtížný pístup k cizím finanním zdrojm. Daové zatížení Da z píjmu fyzických osob 15% Živnostník mže být i plátcem ostatních daní ( DPH, silniní,..) Živnosti ve sportu Poskytování tlovýchovných a sportovních služeb; Provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a zaízení sloužících pro regeneraci a rekondici; Prvodcovská innost- horská, tlovýchovná a sportovní, v oblasti cestovního ruchu; 1. innosti v oblasti tlovýchovy a sportu (TVS) dlíme na: a) volné živnosti - zahrnující innosti související s manažerskou inností, jako je organizování sportovních a tlovýchovných akcí a zprostedkování smluvních vztah. Organizování a poádání vzdlávací innost v TVS (školení trenér, cviitel a rozhodích) je zaazeno do živnosti volné. 114 výchova a mimoškolní vzdlávání. Obdobn je mezi živnosti volné zaazeno provozování lyžaských vlek obor živnosti. 84 Pozemní doprava vyjma železniní a silniní motorové dopravy. Obsahové nápln tchto živností jsou specifikovány v naízení vlády s úinností od b) vázané živnosti - které jsou stanoveny pílohou. 2 (sk. 214) živnostenského zákona, kde jednou z podmínek pro vydání živnostenského listu je pedložení dokladu o odborné zpsobilosti, jehož výklad a platnost je uvedená v l. V. tohoto pokynu. Jedná se zásadn o pímé vedení tlovýchovných a sportovních aktivit, pímá práce s klientem apod. Podle ŽZ se jedná o tyto innosti: Poskytování tlovýchovných a sportovních služeb Provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a zaízení sloužících pro regeneraci a rekondici Prvodcovská innost-horská,tlovýchovná a sportovní, v oblasti cestovního ruchu Vodní záchranáská služba Masérské, rekondiní a regeneraní služby Provozování solárií c) koncesované živnosti innosti související se steleckým sportem, provozováním stelnic apod. 2. innost, kdy sportovec veejn prezentuje svj výluný sportovní výkon, a to vždy ve spojení a za pomoci sportovních výkon partner a spoluhrá (kolektivní sporty) není živností podle zákona. 455/1991 Sb., nebo zde není naplnno ustanovení 2 cit. zákona, nap. podmínka samostatnosti, ale také innost není provozována vlastním jménem a na vlastní odpovdnost. Pokud napluje všechny požadované znaky lze tuto innost zaadit mezi živnosti volné 3. Pokud se dotýká individuálních sport, pak takováto innost nebude živností v pípadech, kdy je provozována jménem klubu i jiné sportovní organizace. Tedy v pípadech, kdy sportovec provozuje svou innost jako len klubu, nejsou tak splnny podmínky provozování innosti svým vlastním jménem a na vlastní odpovdnost

7 4. innosti pedškolních zaízení, škol a školských zaízení souvisejících s poádáním tlovýchovných škol a kurs, pokud jejich úastníky jsou pedškolní mládež, žáci a studenti jakož i provozování tlovýchovných a ubytovacích zaízení, nejsou živnostmi v pípad, pokud jsou tato zaízení registrována v síti pedškolních zaízení, škol a školských zaízení MŠMT a v pípadech kdy nedochází k naplnní ustanovení 2 živnostenského zákona. 5. innosti, které jsou zákonem. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (píloha. 2 skup. 214) oznaeny jako živnosti vázané v oblasti tlovýchovy a sportu se nepovažují za živnosti, jsou-li jejich provozovatelem nebo poadatelem obanská sdružení (zákon. 83/1990 Sb. ve znní 300/90 Sb.) u nichž jsou tyto innosti plnním jejich hlavních úkol v oblasti TVS podle registrovaných stanov, pokud zde není naplnno ustanovení 2 zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Obdobn toto ustanovení platí pro rozpotové a píspvkové organizace. Právnické a fyzické osoby, které hodlají provozovat tlovýchovné školy i kursy, jejichž obsahem je výcvik a nácvik obrany ped útokem na lidské tlo nebo jeho ásti (vetn pomcek inících obranu a útok úinnjší) musí ohlásit vázanou živnost Poskytování tlovýchovných a sportovních služeb a doložit ji prkazy všeobecné a zvláštní zpsobilosti, pokud nejde o pípady vymezené v l. I, bod 4 a SLOŽKY MANAGEMENTU management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který smuje k dosažení cíl management je proces tvorby a udržování prostedí, ve kterém jednotlivci pracují spolen ve skupinách a úinn dosahují vybraných cíl ízením rozumíme dosahování cíl prostednictvím lidí ve formáln organizovaných skupinách struktura a funkce procesu ízení - kroky: a) Funkce plánování zahrnuje výbr úkol, cíl a inností potebných pro dosažení vybraných, i zadaných úkol. struktura plánovací innosti obecn spoívá ve dvou krocích, a to: stanovení cíl, urení cest jejich dosažení, tj. urení vhodných prostedk (odpovídáme na otázku ím ), urení zpsoby dosažení cíl (odpovídáme na otázku jak ), urení asu (odpovídáme na otázku kdy ), urení prostoru (odpovídáme na otázku kde ). Druhy plán obsahem plánu je postup budoucích inností => obecn plány mohou mít rzné podoby plán je možné klasifikovat jako: smysl (poslání), úkoly (cíle), strategie, taktika, postupy, pravidla, programy, rozpoty b) Funkce rozhodování je o tom, co se má vykonat. Obsahuje plánování, projektování, formulování cíl, metod a prostedk dosahování zadaných cíl a asového harmonogramu. c) Funkce organizování zahrnuje innost, kdy sousteujeme a uspoádáváme prostedky, které jsou nutné pro dosažení zadaného cíle. Výsledkem je vytvoení systému, složeného z lidí a vcí, který se nazývá organizaní systém organizace. Tento systém je asov omezen, lze jej opakovan úspšn využívat nebo naopak podléhá zmn, a to i v procesu plnní zadaného úkolu. organizování je ta ást ízení, která zahrnuje zízení úelné struktury rolí pro lidi, kteí jsou v dané organizaci. Úelností se zde rozumí vytváení jistoty, že všechny úkoly potebné pro dosažení cíl jsou pidleny, a to lidem, kteí jsou schopni je splnit nejlépe. Smyslem organizaní struktury je pomáhat pi vytváení prostedí a podmínek pro kvalitní lidský výkon. d) Funkce operativního ízení, nkdy je nazýván procesem ízení a kontroly v užším smyslu, charakteristická je pímá komunikace mezi ídící složkou a tím, kdo se píkazy ídí; mluvíme o vedení lidí personalistice. Lidi neídíme, ale vedeme. e) Funkce kontrolování, kdy jde o zptnovazební informace o reakcích objektu (systému) na usmrovací zásahy managementu. Proces kontrolování je podle ešeného problému jednorázový na konci, respektive prbžný v prbhu procesu

8 1.3. NB V eské republice se po roce 1990 vytvoil standardní západní bankovní systém centrální (ústední) a emisní banky, kterou je eská národní banka (NB) a nižší úrove bank, obchodních bank, do kterých poítáme i poboky zahraniních bank psobících na území R. Pro innost bankovního systému byl vytvoen legislativní rámec daný zákony a opateními NB, NB je pln odpovdná za funknost systému a jeho kontrolu. Pro hlubší zkoumání bankovního systému, jeho ád, organizaci a fungování byly vydány zákony, z nichž nejdležitjší jsou: ústava R zákon. 6/93 SB., o NB zákon. 21/92 Sb., o bankách zákon. 528/90 SB., devizový zákon. klíovou úlohu v hierarchické struktue bankovního systému hraje NB. Od došlo k rozdlení bankovního sektoru na 2 základní typy bank: centrální banka skupina obchodních bank (a spoitelen) Centrální banka se stala tzv. bankou bank, která dostala do vínku ústavou a dalšími zákony specifické funkce, prakticky pestala být v obchodním styku s podniky, spolenostmi, podnikateli, obany. Funkci podnikatelsko-finanní ve vztahu ke svému okolí dostaly do vínku obchodní banky (a spoitelny). eská národní banka Vznik eské národní banky byl souástí legislativních zmn roku 1992, které byly pipravovány v souvislosti s politickou dohodou o zániku eské a Slovenské Federativní republiky. Zákonem zanikla Státní banka eskoslovenská a pro budoucí eskou republiku byla jako centrální banka zízena eská národní banka. Význam postavení centrální banky byl zdraznn vymezením postavení eské národní banky v Ústav eské republiky. Ustanovení o centrální bance je obsahem Hlavy šesté a lánek 98 obsahuje následující konstatování: (1) eská národní banka je ústední bankou státu. Hlavním cílem její innosti je pée o stabilitu mny, do její innosti lze zasahovat pouze na základ zákona. (2) Postavení, psobnost a další podrobnosti stanoví zákon. Organizaní struktura NB Základ organizaní struktury NB je tvoen: ústedím NB se sídlem v Praze 7 pobokami Praha, eské Budjovice, Plze, Ústí n.l., Hradec Králové, Brno, Ostrava) innost centrální banky ídí sedmilenná Bankovní rada v ele s guvernérem, dvma viceguvernéry a dalšími tymi leny. lenové bankovní rady jsou do svých funkcí jmenováni prezidentem republiky na dobu 6 let.bankovní rada uruje mnovou politiku a nástroje pro její uskuteování. Psobnost jednotlivých poboek je umožnna samostatným pedpisem NB. Základní úlohy NB: a) uruje mnovou politiku b) vydává bankovky a mince c) ídí penžní obh, platební styk a zútování bank d) vykonává dohled nad provádním bankovních inností a peuje o bezpené fungování a úelný rozvoj bankovního systému e) provádí další investiní a obchodní innosti (nákup, prodej cenných papír, emise krátkodobých cenných papír) NB je pi zabezpeování svého hlavního cíle(stability mny) nezávislá na pokynech vlády R. K vybraným innostem NB patí: emise mincí a bankovek NB má výhradní právo vydávat bankovky a mince, spravuje jejich zásoby a organizuje jejich dodávky od výrobc. Vymuje poškozené bankovky a mince za nepoškozené, opotebované stahuje z obhu. Využívání nástroj mnové regulace - 6 -

9 diskontní sazba je úroková sazba, za kterou NB pjuj ostatním bankám peníze stanovení povinných minimálních rezerv (PMR) operace na volném trhu ostatní nástroje innosti v devizovém hospodáství ízení platebního styku pée o bankovní systém a bankovní dohled Základní funkce centrální banky innost centrální banky a její význam v ekonomice je možno vyjádit struným výtem a charakteristikou jejích základních funkcí. Tmito funkcemi jsou: funkce emisní spoívající ve výhradním právu centrální banky emitovat hotovostní obživo a souasn v širším smyslu v ízení celkového penžního obhu daného státu. K ízení penžního obhu využívá centrální banka adu nástroj, tzv. nástroje mnové regulace. Míra úinnosti tchto nástroj a jejich druh se odvíjí od stupn nezávislosti centrální banky na vlád. Použitými nástroji mnové regulace ovlivuje centrální banka zejména množství penz penžní zásobu, a tím rovnž úrokovou míru a smnný kurz národní mny. funkce banky bank jednak jako instance posledního vitele obchodních bank, jednak v pozici, kdy centrální banka má klienty pouze v podob obchodních bank a zajišuje pro systém obchodních bank jednak zdroje (úvry), jednak vzájemné mezibankovní zútování penžních transakcí funkce banky státu centrální banka spravuje veškeré úty státu, zajišuje jeho finanní operace, mže státu poskytnout úvr (jen výjimen, v ad zemí je poskytnutí úvru nepípustné), funkce regulaní prostednictvím svých pravomocí a nástroj ídí innost obchodních bank (pravidla pro innost obchodních bank), funkce kontrolní spoívají v kontrole respektování právních pedpis ze strany obchodních bank (bankovní dohled) s právem ukládat opatení k náprav v pípad zjištní nedostatk, udlovat sankce. Nejvýraznjší pravomocí centrální banky je právo udlování a možnost odebírání licence obchodní - 7 -

10 1.4. STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍCH KLUB Sportovní klub = základní organizaní lánek vyšší sportovní organizace (asociace) Nejastjší právní forma je obanské sdružení Spolky získávají finanní prostedky z vlastní innosti, lenských píspvk, sponzoringem právnických a fyzických osob, podílejí se na výtžku sázkových her SAZKA a.s., a v ad pípad jsou podporovány z rozpotu Ze státního rozpotu jsou poskytovány investiní a neinvestiní dotace obanským sdružením na veejn prospšné programy, na státní sportovní reprezentaci a innost rezortních sportovních center obcí

11 Marketingová komunikace marketingová komunikace = promotion patí do marketingových nástroj zahrnuje adu dílích nástroj u rzných produkt mají rozdílný význam lze libovoln kombinovat => komunikaní mix Komunikaní mix zahrnuje všechny komunikaní prostedky, které slouží k informování o firm a její nabídce nejastji se používá v následující podob (nap. Kotler, Armstrong) Reklama (Advertising) Podpora prodeje (Sales promotion) Public relations (Public relations) Pímý marketing (Direkt marketing) Osobní prodej (Personal selling) jiné podoby marketingového mixu nkdy se vynechává osobní prodej, nkdy se vyleují další komunikaní nástroje nap. Paul Smith uvádí následující prvky komunikaního mixu: reklama, podpora prodeje, pímý marketing, public relations, prodej, sponzorství, výstavy, obal, merchandising (propagace v míst prodeje), internet, ústní sdlení, identita spolenosti Komunikaní strategie rozlišujeme dva typy komunikaní strategie: push (tlaku) spojena s intenzivní distribucí a spoívá v pesvdování distribuních lánk k prosazování nabídky firmy tlaku skrz distribuní kanály až ke spotebiteli. nejastji používanými nástroji komunikaního mixu jsou podpora prodeje a osobní prodej používá se asto u produkt, které nejsou píliš diferencovány, mají podobnou cenu i kvalitu a neprezentují známou znaku pull (tahu) spoívá ve stimulaci poptávky skrz psobení pímo na zákazníka. Spotebitelská poptávka pak táhne produkt pes distribuní lánky až ke spotebiteli. Používanými nástroji jsou reklama a public relations používá se zejména u znakových produkt Reklama forma placené neosobní prezentace a podpory produktu => reklama je vždy placená a vždy se uskuteuje prostednictvím reklamních médií pi tvorb jakéhokoliv reklamního sdlení je nutné definovat cílový trh a motivy cílového trhu => následná rozhodnutí jsou známá jako pt M : mission (poslání) jaké jsou cíle komunikace? money (peníze) jak velký rozpoet na akci máme k dispozici? message (sdlení) jak má vypadat reklamní sdlení? media (media) jaká média a komunikaní kanály budou použity? measurement (hodnocení, mení) jak budou hodnoceny výsledky? pi rozhodování o reklam jsou nutné následující kroky: urení komunikaních cíl rozhodnutí o rozpotu rozhodnutí o reklamním sdlení rozhodnutí o mediích hodnocení reklamní kampan urení komunikaních cíl podle cíl, které má reklama plnit rozlišujeme reklamu: - 9 -

12 informaní hlavním cílem je poskytnout potenciálním zákazníkm informace o nových produktech, slevách, inovacích, zmn názvu apod. pesvdovací je zamena na produkty, které jsou obecn známe, jejím cílem je budování vrnosti znace, snahou je podnítit zákazníky k rychlé koupi. pipomínající tato reklama udržuje uritý produkt v povdomí stávajících nebo potencionálních zákazník. konkurenní (srovnávací) která je zamená na posílení distinkce, tedy odlišnosti od jiných produkt na trhu. rozhodnutí o rozpotu je souástí celkového rozpotu na marketingový mix je možné použít následující metody stanovení rozpotu na reklamu: úelová metoda (task-objective method) vyísluje náklady každého schváleného reklamního projektu a souet tchto položek je rozpotem na reklamu urení rozpotu procentem z prodeje (percent-of-sales method) uruje rozpoet na reklamu jako procento z plánovaného prodeje. Vtšinou se vychází z pomru tchto ukazatel v minulých obdobích. metoda parity s konkurencí (competive parity method) vychází z posouzení pimenosti rozpotu ve vztahu ke konkurenci a k tržnímu podílu tvorba reklamního sdlení na tvorbu reklamního sdlení má vliv cíl reklamy, tedy skutenost, zda se jedná o reklamu informativní, pesvdovací, pipomínající nebo konkurenní reklamní sdlení by mlo obsahovat: výhodu pro zákazníka mlo by být dvryhodné mlo by jasn odlišovat daný produkt základem obsahu mohou být racionální nebo emocionální pohnutky pro dosažení lepšího komunikaního efektu se pi tvorb reklamního sdlení používají rzné styly a techniky. Jedná se nap. o doporuující posudky laik i odborník, v reklamách se objevují známé osobnosti, používá se humor, nadsázka, asto se pracuje s náladou, fantazií. Reklamní média a) Televize od doby svého vzniku v první polovin 20. století bezkonkurenn nejdynamitji se rozvíjejícím reklamní médium disponuje možností vizualizace sdlení, a to s využitím pohybu možnost ukázat reáln pedmt reklamy kombinace obrazu a zvuku rozmanitjší formy prezentace výhody: masový dopad a možnost adresného oslovení urité cílové skupiny prostednictvím vysílání reklamy v rámci uritého poadu (ped, po nebo i bhem programu) nevýhody: vysoké náklady na její realizaci i její vysílání; konkurence nových technologií (video, DVD, Internet), které snižují celkový as sledování televize a pinášejí i jiné negativní dopady. Patí mezi n nap. setting (bezmyšlenkovité pepínání mezi kanály, což komplikuje pesné zacílení reklamy), zapping (pepínání na jinou stanici, jakmile je program perušen reklamou) a zipping (rychlé pevíjení reklamních blok pi sledování nahraného televizního poadu na videu) úinek televizní reklamy se znan oslabuje b) Rozhlas je v každé domácnosti, posloucháme ho pi jízd autem, asto také v restauracích, obchodech apod. na rozdíl od televize je rozhlasová reklama výrazn levnjší a také mnohem rychlejší a flexibilnjší. schopnost zacílení uritého segmentu poslucha ve vazb na vysílaný program nevýhody: peplnnost vysílání zpsobuje nízkou zapamatovatelnost rozhlasových spot asté pelaování stanic pouze sluchové vnímání obvykle rozhlasová reklama je souástí rozsáhlejší reklamní kampan, která obsahuje i jiná média

13 c) Tisk noviny, asopisy a neperiodické publikace (katalogy, roenky, sborníky apod.), bezplatná periodika (inzertní noviny, komunální noviny a zpravodaje) a interní publikace (firemní asopisy, zákaznické zpravodaje apod.). Noviny patí k nejstarším a v globálním mítku i nejrozšíenjším reklamním médiím výhody: masová tenáská základna (více než polovina dosplé populace te pravideln denní tisk) tenái, kteí nereprezentují žádnou výlunou socioekonomickou nebo demografickou skupinu => noviny pedstavují relativn levné médium k zasažení tém všech píjmových skupin tenái, kteí reprezentují uritou názorovou orientaci => dobré zacílení reklamního sdlení vysoká flexibilita a aktuálnost: relativn nízké náklady na novinovou inzerci umožují pizpsobit ji konkrétním tenám; minimální doba od zadání inzerátu po jeho vytištní nevýhody: peplnnost reklamou pehlédnutí inzerce nízká adresnost novin znesnaduje oslovení urité cílové skupiny krátká životnost asopisy lenní podle obsahu: spoleenské, hobby, ženské, odborné apod. lenní podle periodicity vydání: týdeníky, trnáctideníky a msíníky pílohy novin - podoba samostatného asopisu výhody: vyhrannost tená => relativn pesné oslovení cílového segmentu delší životnost poet tená jednoho výtisku je velmi vysoký a závisí na cen asopisu podrobnjší informace kvalitním obrazový materiál nevýhody: peplnnost reklamou => snižuje její dopad delší výrobní lhty => snižuje aktuálnost reklamního sdlení u specializovaných a odborných asopis - nízký náklad médium doplkové = neperiodické publikace: nejrznjší katalogy, adresáe, telefonní seznamy, roenky, sborníky apod. vydavatelé rzných tiskovin distribuovaných bezplatn nabízejí inzertní plochu: noviny zdarma (nap. Metro), rzné prodejní letáky (nap. katalogy prodejních center), noviny i asopisy komunální (nap. radniní noviny), programy kulturních zaízení atd. zdarma poskytované tituly vycházejí obvykle ve vysokých tištných nákladech. Inzerce v takovém titulu mže zasáhnout velký poet tená. Ani pi vysokém tištném nákladu není ale zaruena jeho úplná distribuce ke tenám bžný je vysoký odpad a navíc tenái pistupují ke zdarma získané tiskovin jinak než k asopisu, za který zaplatili asto ji po letmém prolistování zahazují a úinek reklamy se tím snižuje. d) Kino pedchdkyn televizní reklamy spíše doplkové médium asto dopluje reklamu v televizi a v tisku, nkdy se používá pro reklamu regionální a místní. výhody nemžeme ji vypnout, ani odejít bhem jejího vysílání divák ji zpravidla sleduje a nevnuje se jiným innostem není píliš nákladná

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více