Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem"

Transkript

1 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem poblahopøáli prvnímu èeskolipskému miminku. Vítání prvního obèánka Èeské Lípy se zúèastnil také hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Prvním novorozencem roku 2007 se 1. ledna v 01:11 hodin stala holèièka Natálie Kurejová s mírami 2,58 kg a 46 cm. Od vedení mìsta Èeská Lípa holèièka obdržela elektronickou chùvièku a rovnìž obleèení. Vyšší poèet porodù než v nìkolika pøedešlých letech zaznamenala porodnice v NsP Èeská Lípa. Bìhem roku 2006 se jich zde uskuteènilo 893. Na svìt tak pøišly 903 dìti (vèetnì deseti dvojèat). Z celkového poètu novorozencù je více dívek (468), chlapcù pak 435. Nejvíce dìtí se v èeskolipské porodnici narodilo v mìsíci øíjnu (92). Naopak nejménì novorozencù registrujeme za leden a únor (á 62 dìti). Pro srovnání: Za rok 2005 se zde narodilo 836 dìtí, za rok 2004 to bylo 829 dìtí. V roce 2003 pøišlo v Èeské Lípì na svìt 827 dìtí. Naše porodnice má velmi dobré perinatologické výsledky s poètem 11,4 % císaøských øezù, což je v rámci ÈR výborný výsledek, uvádí Mgr. Petr Pokor- ný, mluvèí NsP Èeská Lípa. Naše oddìlení se øadí mezi nevelký poèet zaøízení s titulem baby friendly hospital, které se týká poètu plnì kojených dìtí pøi odchodu z porodnice. Umožòujeme jak bezplatný odbìr pupeèníkové krvì do tzv. Banky pupeèníkové krve hematologickém ústavu, tak odbìry hrazené s využitím pro vlastní potøebu. V souèasné dobì máme na porodnici kvalitní obsazení jak lékaøského, tak støednì zdravotnického personálu, které nám umožòuje poskytovat kvalitní služby. Snažíme se rodièky pøilákat bezplatnými pøedporodními kurzy a cvièením pro tìhotné. U žen do 32. týdne gravidity jsou cviky zamìøeny pøedevším na udržení dobré fyzické kondice, na posílení prsních svalù a svalù pánevního dna. Ve vyšším stádiu tìhotenství jsou pak již cviky více zamìøeny k pøípravì na samotný porod. Pro vlastní porod pak porodnice poskytuje rodièkám i nadstandardní služby jako lépe vybavený pokoj èi pøítomnost otce dítìte u porodu. Poskytujeme bezplatnì porodnickou analgézii. Po porodu zùstává dítì na pokoji spoleènì s maminkou, která o nìj peèuje pod odborným dohledem dìtské sestry. Z bloku starostky Prvních ètrnáct dní roku 2007 je za námi a vìtšina køehkých novoroèních pøedsevzetí už vzala za své. Jepièí je život tìchto vznešených cílù, které se zpravidla záhy stávají pouze toužebným pøáním. To je také dùvod, proè si o silvestrovské pùlnoci takové sliby nedávám. Tìm, kteøí se rozhodli pøestat kouøit èi hubnout a do této chvíle vytrvali, pøeji silnou vùli. Èas volna je pryè a kolotoè pracovních schùzek a jednání se opìt roztoèil naplno. Milá povinnost na mì èekala v Praze. Zúèastnila jsem se tiskové konference k pøipravovanému Mistrovství Èeské republiky v cyklokrosu, abych všechny pøítomné pozvala do Èeské Lípy na závìreèný závod, který se minulý víkend uskuteènil v mìstském parku. Tento svátek cyklokrosu si nenechalo ujít nìkolik stovek divákù a nebývalý zájem projevila i média. Celý závod jsem sledovala se zaujetím, i když popravdì musím øíct, že jsem jednotlivé závodníky po nìkolika prùjezdech rozblácenou tratí už jen tìžko rozeznávala. Na závìr Vás ještì upozorním na novinku, kterou jsme pøipravili na našich webových stránkách Ve spolupráci s akademickým malíøem panem Michalem Weinem vznikl zajímavý kviz s názvem Známe ji?. Každý pracovní den si tak na webových stránkách mùžete prohlédnout zajímavý a mnohdy i neprávem opomíjený architektonický detail, nevšední mìstské zákoutí apod. z prostøedí, ve kterém se každodennì pohybujeme. Vaším úkolem pak bude zjistit, na kterém místì v Èeské Lípì byl ten který snímek poøízen. Výbìr detailù neaspiruje na podrobné mapování mìsta podle ulic, umìleckých slohù èi vìcných témat, ale chce být pouze pootevøením dveøí do prostoru, který stojí za to poznat blíže. Správnou odpovìï naleznete vždy druhý den spoleènì s další otázkou. Ceny pro úspìšné respondenty sice pøipraveny nejsou, ale vìøím, že dostateènou odmìnou bude tøeba dobrý tip na nedìlní procházku s dìtmi. Pøeji hodnì štìstí úspìšný start do nového roku. Hana Moudrá Zastupitelé schválili rozpočet Starostka města Česká Lípa Hana Moudrá, místostarosta Jan Stejskal a Tomáš Vlček poblahopřáli letošnímu prvnímu českolipskému miminku Natálii Kurejové. Foto Jaroslav Švehla Na svém prosincovém zasedání 20. prosince 2006 zastupitelé schválili rozpoèet na rok i pøíjmy jsou vyrovnané ve výši ,- Kè. Návrh, který zastupitelé schválili, vycházel z rámcových dohod, ke kterým ZM dospìlo na pracovních jednáních. V oblasti pøíjmové rozpoèet vychází z predikce daòových pøíjmù na rok 2007 zapracované do návrhu státního rozpoètu ÈR. Objem ostatních pøíjmù je stanoven na základì platné legislativy a uzavøených smluvních vztahù. V oblasti výdajù byla pozornost zamìøena na výdaje provozní, kde byla provedena celá øada racionalizaèních opatøení. Pøi maximálnì možné úspoøe provozních prostøedkù však musí být zajištìn chod mìsta, uvedl vedoucí finanèního odboru Ing. Josef Zachrla. Kompletní znìní rozpoètu naleznete na stranì (jr) Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2007 Sběr tříděného odpadu Na základì zkušeností z nìkterých našich sídliš bych rád upozornil obèany mìsta na možnost zlepšení èistoty a poøádku v okolí jejich domù. Tato možnost spoèívá pouze v jejich pøístupu k nakládání s komunálním odpadem. Èasto se stává, že kontejnery na sídlištích pøetékají odpadem plastù a papírových obalù a krabic a vedle stojící nádoby na tøídìný odpad zejí prázdnotou. Poøádkumilovní obèané nás potom žádají o pøistavení dalších kontejnerù. Je to samozøejmì možné øešení, ale to obnáší jednak zastavìní dalšího místa pro parkování vozidel a jednak zvýšení nákladù na sbìr a likvidaci komunálního odpadu. Jeden takový kontejner totiž vyjde mìsto na cca ,- Kè za rok. Chceme obèanùm pøipomenout lepší možnost, kterou je tøídìní odpadu z domácností a jejich odkládání do nádob na tøídìný odpad. Je to øešení levnìjší a ekologiètìjší a nestojí nic víc, než trochu práce. Rád bych proto obèanùm mìsta opìt pøipomnìl, které odpady patøí a které naopak nepatøí do nádob na tøídìný odpad, které jsou rozmístìny na území mìsta a proto znovu uvádíme seznam odpadù, které do nich lze odkládat. Nádoby na tøídìný plast: Sešlápnuté PET lahve, igelitové a mikrotenové sáèky a tašky, pevné plasty (rozbité plastové hraèky a domácí potøeby), plastové obaly od potravin, hraèek a drogerie Nádoby na tøídìný papír: Noviny, èasopisy, knihy, kartónové krabice napø. od nábytku nebo elektroniky, papírové obaly od potravin, hraèek a drogerie Nádoby na sklo: Sklenìné lahve, sklenice od potravin (kompoty, marmelády, zelenina, apod.), sklenìné obaly od potravin, hraèek a drogerie Jsme si vìdomi, že tøídìní není všelék a jediná možnost, jak zlepšit èistotu v okolí panelových domù. Než však pøistoupíme ke krajnímu øešení, kterým je další zvyšováním poètu kontejnerù, pokusme se situaci øešit úspornìjším a ekologiètìjším zpùsobem. Lukáš JANKÙ odpadový hospodáø mìsta Èeská Lípa Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Od platí nová Obecnì závazná vyhláška è. 6/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù (dále jen poplatek za komunální odpad ). Sazba poplatku na rok 2007 èiní opìt 492,00 Kè (pololetí 246,00 Kè). Splatnost poplatku na I. pololetí je nejpozdìji do Rozesílání složenek na úhradu poplatku se zaène realizovat pøibližnì koncem mìsíce ledna, zaèátkem mìsíce února. Dùvodem je pøechod na nový program, vysvìtluje vedoucí oddìlení místních daní a poplatkù Ing. Libuše Kubešová. Je nutno provést zmìny databáze poplatníkù (narození, pøistìhovaní, odstìhovaní, zemøelí, zmìny u slouèených domácností nahlášené v roce 2006 apod.), které mají na výši poplatku vliv. Proto prosím, abyste i Vy vìnovali zvýšenou pozornost kontrole složenky, zdùrazòuje Libuše Kubešová a upozoròuje na povinnost plnìní ohlašovací povinnosti pøi každé zmìnì viz èl. 4 OZV è. 6/2006! V roce 2006 bylo pøistoupeno k exekuènímu vymáhání nedoplatkù za rok V letošním roce budeme vymìøovat platebním výmìrem a souèasnì navyšovat vèas nezaplacené, nebo v nesprávné výši uhrazené poplatky za rok 2003, 2004 a 2005, upozoròuje Ing. Libuše Kubešová. Zákon o místních poplatcích nám umožòuje vèas neuhrazené nebo v nesprávné výši zaplacené poplatky navýšit až na trojnásobek. Toto ustanovení budeme plnì využívat. V souladu se zákonem o správì daní a poplatkù pøedcházely platebním výmìrùm výzvy ke splnìní ohlašovací povinnosti. Dle zákona o správì daní a poplatkù se úhrada poplatku použije na úhradu nejstarších nedoplatkù. To znamená, že pokud si poplatník uhradil poplatek podle výzvy ke splnìní ohlašovací povinnosti na rok 2003, 2004 a 2005 a mìl nedoplatek v roce 2002, byla úhrada použita na nedoplatek roku I on tedy obdrží platební výmìr na nedoplatek vèetnì navýšení na rok 2003, 2004 nebo Doporuèujeme pøekontrolovat si úhrady tohoto poplatku od roku 2002 dle pokladních dokladù, složenek nebo bankovních výpisù. I v tomto roce jsme pøipraveni ochotnì vyøešit Vaše záležitosti na místním poplatku za komunální odpad a to v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy. (jr) Úøední hodiny pokladny : Pondìlí a støeda od 8 00 hod. do hod., od hod. do hod. Úterý a ètvrtek od 8 00 hod. do hod., od hod. do hod. Výzva organizacím, sdružením a spolkùm Vážení pøátelé, dovolte nám, abychom se na Vás opìt obrátili s prosbou o pravidelné zasílání pøehledu akcí plánovaných Vaší organizací na rok Naším zájmem je podávat ucelené informace o mìstì a tedy i o kulturních, spoleèenských a sportovních aktivitách, které se zde konají. Vìøíme, že také pro Vás je dùležité, aby se informace o Vašich akcích dostaly mezi nejširší veøejnost, a proto také jistì pøivítáte naši nabídku prezen- tovat je bezplatnì na internetových stránkách mìsta Èeské Lípy, v informaèních centrech Libereckého kraje a v zahranièí. Své podklady (termín, název akce, krátký popis a kontaktní údaje) nám v pøípadì zájmu posílejte, prosím, em na adresu nebo poštou na Mìstské informaèní centrum, nám. T. G. Masaryka 2, Èeská Lípa. Pøedem dìkujeme za spolupráci. Marcela Sládková a Jiøina Stárková Mìstské informaèní centrum Svoz vánočních stromků Svoz vánoèních stromkù probìhne v roce 2007 ve stejných termínech jako v minulém roce. 1. SVOZ VÁNOÈNÍCH STROM- KÙ V PÁTEK 19. LEDNA SVOZ VÁNOÈNÍCH STROM- KÙ V PÁTEK 2. ÚNORA 2007 Žádáme obèany, aby vánoèní stromky odkládaly ke kontejnerùm maximálnì 1 až 2 dny pøed uvedenými termíny a nikoliv døíve. Obèané, kteøí mají zájem o odbìr vánoèních stromkù jako paliva na topení, mohou kontaktovat Mìstský úøad Èeská Lípa na u: nebo na telefonu 487/ Hlášení závad na veřejném osvětlení Technický odbor Mìstského úøadu Èeská Lípa zajiš uje údržbu a opravy veøejného osvìtlení. V jeho správì se nachází na 4300 svìtelných bodù. Technický stav veøejného osvìtlení je neustále provìøovan, ale vzhledem k vysokému poètu svìtelných bodù mùže docházet pøi zjiš ování závad a jejich následnému odstraòování k èasovým prodlevám. Žádáme proto obèany, aby tyto závady hlásili na telefonní èísla: , , , dìkujeme. Technický odbor MÚ 2

3 è. 1, leden 2007 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Vandalové řádili v městském parku Není tomu dlouho, kdy v rámci tradièních letních slavností mìsta probìhlo otevøení zrekonstruovaného prostranství v mìstském parku. Novì vydláždìný prostor mezi opraveným hudebním pavilonem a zrekonstruovanou Mohauptovou kašnou našel zpátky svùj dùstojný vzhled, stal se pøíjemným místem k odpoèinku a také zde už probìhla øada hudebních vystoupení. V noci ze dne 21. na 22. prosince minulého roku se však toto místo stalo terèem vandalù. V období pøed vánoèními svátky byla z Mohauptovy kašny zcizena bronzová replika pamìtní desky, uvedla vedoucí investièního oddìlení odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. Krádež byla nahlášena Policii Èeské republiky, která zahájila vyšetøová- ní. Neznámí vandalové, kromì samotné krádeže cca 50 kilogramové bronzové desky v hodnotì cca ,- Kè, ponièili také betonovou èást kašny. Oprava tohoto dílu bude zahájena až nastanou pøíznivé klimatické podmínky. Kdy se replika pùvodní bronzové desky ze 30 let minulého století vrátí na své místo, bude jasné až po ukonèení vyšetøování PÈR. Revitalizace této èásti mìstského parku byla v Èeské Lípì zapoèata již v roce 2005 opravou hudební altánku. V loòském roce byla pak vymìnìna dlažba mezi hudebním pavilonem a opravenou Mohauptovou kašnou. Nakonec byla lokalita osazena lavièkami. Celková èástka rekonstrukèních prací se pohybovala ve výši cca Kè. Mìstská policie r Nìkteré gymnastické prvky si na cestì noèním mìstem vyzkoušel jednadvacetiletý muž v Èeské Lípì. V prostoru stánkového prodeje, kde jsou bìhem vánoèní doby rozestavìné kovové konstrukce použil tìchto ke svým výkonùm a zpùsobil tak na nich dosud nevyèíslenou škodu patrnì pøestupkového charakteru. Po zjištìní této události na kamerovém systému mìsta a vyslání hlídky na místo se marnì snažil z místa uprchnout. Vìc bude pøedána pøestupkové komisi. r Tøi pachatele ve vìku 15 až 19 let zadrželi po krátké honièce strážníci mìstské policie v Èeské Lípì. Na poèínání mladíkù, kteøí kradli mìdìnou krytinu z budovy høbitova upozornil mìstskou policii náhodný obèan. Dvouèlenná hlídka strážníkù pak z místa èinu pronásledovala pachatele na útìku, kde na vzdálenost pøibližnì 300 m slavili úspìch právì muži zákona. S pouty na rukou a s podezøením z trestného èinu byl uvedený trojlístek pøedán Policii ÈR. Zpùsobená škoda do uzávìrky tiskové zprávy nebyla vyèíslena. Stomatologická pohotovost Ordinaèní hodiny 8-12 hod. sobota MUDr. Alexandra Bruncová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Alexandra Bruncová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov, tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Marcela Klementová Nové mìsto 277, Dubá, tel nedìle MUDr. Kvìtoslava Boháèová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel Pøehled bytových jednotek v majetku mìsta nabízených v dražbì Nabízené byty Ulice, è.p. è.b. vel. kat. m 2 podl. nejnižší 1. prohlídka 2. prohlídka D r a ž b a podání Jáchymovká I 35, ,30-15, ,30-15, ,00 Jáchymovská I 35, ,50-16, ,50-16, ,30 B. Martinù I 43, ,30-15, ,30-15, ,00 Dìèínská II 21, ,00-16, ,00-16, ,30 Vysvìtlivky: è.b. - èíslo bytové jednotky v daném domì podl.- podlaží Platební podmínky: * dražební jistota: ,-Kè úhrada dosažené ceny: * do ,-Kè ihned po skonèení dražby * od ,- do ,-Kè do 10 dnù od skonèení dražby * nad ,-Kè do 3 mìsícù od skonèení dražby Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. èísle: za AUCTION H spol. s r. o. Ing. Jiøí Hau, jednatel spoleènosti 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2007 Od 1. ledna 2007 nabyl úèinnosti zákon è. 135/2006 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v oblasti ochrany pøed domácím násilím. Problematika domácího násilí je v poslední dobì stále èastìji pøedmìtem zájmu nejen odborníkù, ale i médií a laické veøejnosti. Pøípady, kdy v rámci jedné domácnosti dochází ze strany jednoho jejího èlena vùèi jinému (jiným) k opakovaným a èasto brutálním fyzickým èi verbálním útokùm, závažným výhrùžkám, ponižování èi jinému hrubému jednání èasto znaèné intenzity, jsou pøitom ve spoleènosti už dlouhá léta znaènì rozšíøené. Prostøedky, které na ochranu obìtem domácího násilí poskytuje dosavadní právní øád ÈR, byly zcela nedostateèné, jak potvrzuje i øada výzkumù a odborníkù v této oblasti. Do jisté míry to lze pøièíst i donedávna pøevládajícímu pohledu na domácí násilí jako na problém soukromé povahy konflikt dvou osob žijícím v urèitém vztahu, které si svùj spor Vìtšina silnièáøù v republice se raduje, že díky mírné zimì ušetøí peníze za zimní posyp silnic a alespoò trochu tak sníží dluhy ze zaèátku roku, který snìhem a nepøíznivým poèasím nešetøil. V Èeské Lípì se však tím zmást nenecháme. Když jsem zaèátkem prosince telefonicky upozornil pøíslušnou pracovnici odboru dopravy mìstského úøadu, že v našem mìstì se solí dokonce už i suché komunikace a že to v prosinci nebylo poprvé, divila se tomu sice, ale souhlasila, že k takové údržbì není dùvod. A slíbila, že vìc pøešetøí a že se to už nebude opakovat. Byl jsem tedy velmi nepøíjemnì 4 Městská policie v České Lípě informuje vyøeší samy mezi sebou. Pøitom pokud obì získala zkušenost, že o øešení jejího problému není ze strany kompetentních orgánù a institucí zájem, propadla deziluzi a další pøípady útokù už radìji ani neoznamovala. Obì tak byla odkázána sama na sebe, svému osudu a své pomoci. Èeská zákonodárná moc se inspirovala v zahranièí, jelikož tento stávající stav byl již neudržitelný. Cílem a smyslem nové právní úpravy, je chránit ohroženou osobu a zamezit dalšímu jednání násilné osoby, tedy jednoho èlena spoleèného obydlí (domácnosti) vùèi druhému, a to zejména prostøednictvím možnosti jeho krátkodobého vykázání z místa, v nìmž spolu žijí. Násilná osoba se tak vykáže na pøimìøenou dobu z obydlí, které sdílí spolu s ohroženou osobou. Této se bez ohledu na její vlastní vùli poskytne èasový prostor, bìhem nìhož má možnost bez psychického fyzického èi jiného nátlaku násilné osoby V Èeské Lípì se solí už i zcela suché komunikace pochopit vlastní situaci, v níž se nachází, a uspoøádat si vlastní záležitosti za využití dalších právních nástrojù (návrh na vydání pøedbìžného opatøení, návrh na rozvod manželství, vyøešení spoleèného bydlení, podání trestního oznámení a podobnì), a to v souèinnosti se specializovanými pracovišti (intervenèními centry) poskytujícími osobám základní pomoc v oblasti sociálnìprávní, psychologické a organizaèní. Vykázání trvá po dobu 10 dnù ode dne vydání rozhodnutí. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Pøedmìtný zákon tedy rozšiøuje oprávnìní policisty týkající se oprávnìní rozhodnout o vykázání ze spoleèného obydlí a zákazu vstupu do nìj. Policista rozhodne, zejména s ohledem na pøedcházející útoky, že je zde dùvodný pøedpoklad, že dojde k nebezpeènému útoku proti životu, zdraví, svobodì a lidské dùstojnosti. Souèástí tohoto vykázání bude rovnìž zákaz návratu do vymezených prostor, jehož porušení mùže být kvalifikováno jako trestný èin maøení výkonu úøedního rozhodnutí podle ustanovení 171 odst. 1 písm. e) trestního zákona. Právní úprava, kterou jsme se v dnešním èlánku pokusili alespoò struènì popsat, by mìla vytvoøit pøedpoklad k plnìní funkcí i u nás. Samozøejmì bude velice záležet na schopnostech a vùli konkrétních policistùm, pracovníkù dalších kooperujících orgánù a poskytovatelù sociálních služeb, jak úèinnou ochranu a pomoc ohroženým osobám budeme v praxi schopni poskytnout. Zejména od policistù bude jejich nový úkol vyžadovat znaènou dávku odbornosti a sociálních dovednosti. Pøijetí normy pro øešení podobných lidsky velmi obtížných situací však lze jednoznaènì pokládat za krok správným smìrem. Bc. Stanislav VORŽÁÈEK pøekvapen, když se proti mnì ve støedu 27.prosince vynoøila ze tmy multikára s typickým oranžovým majáèkem, od níž to rachotilo jako pøi krupobití. Pøed ní suchý chodník, za ní jako když opravdu napadne krup. A dosud bezpeènì schùdná komunikace zaèala zvolna mokvat a klouzat, jak na sebe sùl postupnì vázala vzdušnou vlhkost. A protože byly asi tøi stupnì pod nulou, dalo se pøedpokládat, že na chodníku bude brzy i námraza. A pak už bude možno se solí vyrukovat oprávnìnì! Opravdu zvláštní pøedstava o zimní údržbì. Taková kocourkovská. Pøitom jsme se už v prvním porevoluèním zastupitelstvu domluvili, že se nebezpeèná sùl bude pøi zimní údržbì používat jen výjimeènì, že se bude upøednostòovat inertní posyp. Však také všude po mìstì jsou umístìny speciální malé oranžové kontejnery obsahující jemnou kamennou dr, kterou lze využít, když se napøíklad na suché vozovce výjimeènì nìkde objeví zmrazek. Bohužel jsme nuceni místo toho si platit drahou posypovou sùl, která nám navíc z bezpeènì suchých dìlá mokré a klouzavé komunikace. O škodách na vozovkách, na vozidlech, na fasádách domù, na odìvech a obuvi lidí, na zdraví domácích zvíøat èi o poškozování zelenì nemluvì dodateènì zjiš uji, že je nasoleno dokonce i v Mìstském parku. PhDr.Miroslav HUDEC Reakce Ing.Milana Blechy, vedoucího Technického odboru mìsta Po zveøejnìní èlánku jsme situaci projednali s obstaravatelem služby zimní údržby komunikací pro uvedený chodník, kterým je firma Marius Pedersen. Dle dispeèerského denníku bylo dokladováno, že teplota v ranních hodinách byla mínus tøi stupnì a pøi ranním monitoringu situace ve mìstì bylo zjištìno, že nìkteré èásti chodníkù a silnic jsou namrzlé a kluzké. Jelikož se v tomto pøípadì jednalo o velmi tenkou vrstvu námrazy, která vznikla ze vzdušné vlhkostí, ošetøily se pouze kluzké úseky na frekventovaných místech chemickým posypem. Jiný zpùsob ošetøení v takovém pøípadì vyžaduje pokrytí celé plochy inertním materiálem, který po roztátí, nebo odpaøení ledové vrstvièky bìhem dne zùstane ležet na chodníku a je ho tøeba následnì odstranit. V takovém pøípadì je použití chemického posypu nejúèinnìjší a souèasnì i nejekonomiètìjší formou ošetøení komunikace. Tvrzení v èlánku, cituji: dosud bezpeènì schùdná komunikace zaèala zvolna mokvat a klouzat, jak na sebe sùl postupnì vázala vzdušnou vlhkost. A protože byly asi tøi stupnì pod nulou, dalo se pøedpokládat, že na chodníku bude brzy i námraza, tak trochu neodpovídá pøírodním zákonùm. Je pravda, že sùl na sebe váže vlhkost, a to i vzdušnou, ale i když se následnì sùl rozpustí, nevznikne z ní za takovýchto podmínek kluzká vrstva, ani námraza, protože nezmrzne. Chemický posyp má totiž zaruèenou úèinnost minimálnì do mínus pìti stupòù. Vím, že volba té úplnì správné technologie zimního ošetøení komunikací není jednoduchá a ne vždy se zvolí ta ideální, ale v tomto pøípadì jsem pøesvìdèen, že firma Marius Pedersen zvolila správnì.

5 è. 1, leden 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Rozhovor se starostkou města Hanou Moudrou Jak byste celkovì zhodnotila uplynulý rok 2006? Pøedevším to byl rok volební, obmìnila se velká èást zastupitelù, byla sestavena koalice, máme nové složení rady mìsta, což znamená hledání spoleèných odpovìdí na rùzné otázky ohlednì chodu mìsta. Byla jsem opìt zvolena starostkou mìsta. Èekají mne ètyøi roky práce, ve kterých budu pracovat pro obèany mìsta a naplòovat sliby, se kterými jsem v listopadu ve volebním programu oslovila volièe. V minulém roce se podaøilo zahájit a také dokonèit nìkolik pro mìsto velice dùležitých investic, jak hodnotíte jednotlivé investièní akce? Po urèitých poèáteèních technických problémech ze strany dodavatele stavby se podaøilo otevøít bazén na sídlišti Sever, který nyní poskytuje návštìvníkùm komfortní zázemí moderní plavecké haly. Zahájili jsme rekonstrukci Sportareálu na moderní aquacentrum, které by už pøíští rok mìlo pro obyvatele Èeské Lípy a okolí sloužit jako dùstojné centrum sportu, zábavy a aktivního odpoèinku. Úspìšnì pokraèují práce na výstavbì nových bytových domù na Ladech, kde sledujeme velký zájem. Modernizací také prošly èeskolipské základní školy a ve mìstì vyrostla nová høištì. V minulém roce byla, po nejrùznìjších peripetiích, získána stavební povolení na výstavbu nového Centra umìní a kultury a cyklostezku Varhany a v tìchto dnech zaèaly již pøípravné stavební práce. Jakým zpùsobem bude mìsto financovat tyto investièní akce? Mohu to vysvìtlit na pøíkladu rekonstrukce Sportareálu. Mìsto má pro tuto akci na svém úètu z let minulých deponovanou èástku 53 milionù korun. Financování takto velkých investic výhradnì z mìstského rozpoètu zøejmì nebude možné, proto dìláme vše tak, abychom pokryli co nejvìtší èást nákladù pomocí státních a evropských dotací a grantových titulù. Jednání ohlednì získání finanèní podpory pro tuto investièní akci probíhají prozatím slibnì a již nyní jsme napøíklad získali z každoroèního porcování medvìda 20 milionù korun. Jak vysoká èástka bude potøeba na pokrytí nákladù všech zapoèatých investièních akcí? To se v tuto chvíli nedá øíci, nebo nevíme, kolik finanèních prostøedkù se z jiných zdrojù podaøí získat. Pokud bychom, ale pouze èistì hypoteticky, mìli uhradit všechny náklady na uvedené investice již v tuto chvíli, byl by mìstský rozpoèet, který je letos ve výši ,- Kè, zatížen maximální roèní splátkou milionù Kè po dobu 15 až 20 let, což si myslím, že vzhledem k významu a rozsahu uvedených investic je èástka pomìrnì adekvátní. Jsem pøesvìdèena, že v koneèné fázi bude tato èástka výraznì nižší. Co se v Èeské Lípì podle Vás v minulém roce podaøilo? Za dùležitý krok musím zmínit vytvoøení Komunitního plánu Èeské Lípy, což je dokument, který umožní na úrovni obcí nebo krajù plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikùm i potøebám jednotlivých obèanù a zároveò vytyèil nejlepší øešení v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem je podpora sociálního zaèleòování a také prevence sociálního vylouèení jednotlivcù i skupin. V oblasti investic zdárnì pokraèuje revitalizace mìstského parku a regenerace sídliš. Dokonèena byla také oprava Panské ulièky, která nyní zdobí historickou èást mìsta. Velký kus práce je vidìt na dokonèené rekonstrukci Východní brány hradu Lipý. V oblasti kultury stojí podle mne za zmínku, že se do Èeské Lípy daøí pøilákat ty nejvìtší hvìzdy hereckého a hudebního nebe a doslova nabitý program KD Crystal a Jiráskova divadla slibuje kvalitní kulturní zážitky. Co se týká propagace mìsta, tak jsme v loòském roce uspìli na festivalu regionálních filmù s novým DVD o Èeské Lípì a svìtlo svìta spatøil také velmi kvalitní image prospekt. A s èím naopak spokojená nejste? Nejsem spokojena s naplnìním optimalizace mìstské hromadné dopravy. V souèasné dobì probíhají s provozovatelem MHD intenzivní jednání. Další vìcí, která mì trápí je špatný stav vody v koupališti v Dubici, se kterým si neví rady ani odborníci. Myslím, že je na novém zastupitelstvu, aby rozhodlo, jak tuto otázku vyøešit. V neposlední øadì mì zlobí vandalové, kteøí nièí mìstský i soukromý majetek a neváží si práce a penìz vynaložených na zlepšení podmínek pro život v našem mìstì. V minulém roce byla dokončena oprava Panské uličky, která nyní zdobí historickou část města 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2007 historie Utváření města škola základ života Nadšení pro vybudování soustavy moderního školství v èeských zemích v poslední tøetinì 19. století bylo dùrazné a pøístup k praktickým otázkám øešení byl obezøetný. Školská reforma z roku 1869 a následná zákonná opatøení ukládala státu i obcím zvýšenou péèi o úroveò školství. Uplatòovala se hlediska moderní hygieny. Škola mìla být suchá, svìtlá a dobøe odbornì vybavená. Mìsta vedená nìmeckými a èeskými radnicemi se ve školských otázkách stavìla proti sobì jako prostí soupeøi a dokonce jako nepøátelé. Školství se mìlo stát vizitkou národa a sloužilo jako zbraò politického zápasu. Èeská Lípa byla vedena lidmi, jejichž hlavní politickou devizou bylo neustoupit v nièem Èechùm. K udržení politické pøevahy sloužilo školství pøeceòující pìstování vlastního jazyka, nacionální vyhrocení kulturních otázek (Kulturkampf) a zdùrazòování pøevahy nìmeckého intelektu. Pøedlohou k jednání uèitelù s žáky se mìly stát praktiky provozované v Prusku, kde na prvním mís- tì byla zdùrazòována poslušnost a øíznost. Èlánek ve zdejších novinách z roku 1882, o nìjž se opíral èást výkladù v uplynulém roce, se vyslovuje k otázkám školství velmi zøetelnì: Mìsto Lípa, které rádo slyší, že náleží k pøedním mìstùm Nìmeckých Èech, nemùže pøece zaostat za kdejakou vsí, která pro svou školní mládež buduje krásné školní budovy. Èlánek dále naznaèuje, že budou postaveny nové národní a mìš- anské školy a rozšíøeny možnosti støedního školství. Dnes se v diskuzích o uchování nebo uzavírání škol pøedevším argumentuje poètem školní mládeže. Po roce 1880 se zaèalo vylidòovat území s nedostatkem pracovních pøíležitostí, z moderního prùmyslu, s výraznìjšími faktory rizikového zemìdìlství a chabou dopravní infrastrukturou. Na Èeskolipsku se jednalo o krajiny od Mimonì až po Dubsko. Rodiny odtud míøily do mìsta to všemi smìry. Poèet školní mládeže v Èeské Lípì do první svìtové války rostl, ale ne pøekotnì. Èeská Lípa byla po celé 19. století støediskem zprostøedkující obchod od zemìdìlských výrobkù až k produktùm prùmyslové výroby. Ve mìstì proto rostl tlak na založení odborného školství orientovaného na jazyky, techniku a obchod. Stará sláva humanitního vzdìlávání založená v klášterním gymnáziu upadala. Na ilustraèním snímku k první èásti našich úvah o školství jsou dìti z chlapecké školy v Jahnovì ulici (dnes ZŠ Pátova). Pochází z prvních let po jejím otevøení (1901) a snímek chlapcù s uèitelem byl poøízen na tehdy vydláždìné ploše podél fasád školy. Èást dlažby byla èasem zrušena a byl zde zøízen trávník. Ladislav SMEJKAL zatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře 3. ledna 1917 pøinesly èeskolipské noviny zprávu, která pocházela od jisté organizace v Kodani nesoucí název Spoleènost pro sociální výzkum následkù války. Podle ní padlo na všech frontách svìtové války do sklonku roku 1916 celkem 4,6 milionù vojákù, 11,1 milionù jich bylo zranìno, z toho 3,4 milionù se stalo trvalými invalidy. Èeská Lípa se již dennì potkávala s hrùzami frontových zpráv a po ulicích se pohybovalo èím dále, tím více mrzákù. Zvìsti o právì ukonèené bitvì u Verdunu byly až apokalyptické. Na tom jediném místì zhaslo milion životù Mìsto vstupovalo do nejtìžšího období moderní historie. Èeskou Lípu poznamenávala bída, hlad a demonstrace byl na shromáždìní z øad zájemcù v Èeské Lípì zveøejnìn plán výstavby pøehrady na Plouènici u Veselí. Pøehrada mìla být budována nákladem 7,8 mil. Kè a mìla zadržovat asi 5,1 mil m 3 vody. Nádrž mìla být rezervoárem pro zavlažování a 6 k úèelùm energetickým. Výstavba byla spojena finanèními potížemi a vzhledem k zostøující se politické situaci nebyla nakonec uskuteènìna. Mìla být jedním z pokusù o øešení otázky nezamìstnanosti. Bilance mìstské stráže v roce 1906 Mìstská stráž mìla na zaèátku 20. století obdobné poslání jako dnešní mìstská policie. Z její bilance za uplynulý rok pøedložené 28. prosince mìstské radì, patrný rozsah práce ve mìstì, které pøekroèilo deset tisíc obyvatel. V roce 1906 chytla 13 zlodìjù a zadržela jednoho žháøe. Vyšetøila sedm pøípadù veøejného násilí. Øešení pøestupkù bylo rozsáhlejší agendou. Na prvním místì byly otázky potulky (v originále Vagabundage) a nedovolené žebrání 73 pøípadù. Opilectví bylo na tøetím místì 39 pøípadù. Nová literatura o Českolipsku Døívìjší rubriku citátù z vlastivìdné práce budeme støídat informacemi o nové literatuøe s tématikou Èeskolipska. Stanislav Dulík vydal pøed Vánocemi knihu Dubá a okolí na starých pohlednicích. Vedle obrázkù z okresního mìsta zemìdìlského rázu Dubá je v tomto svazku množství snímkù ze zcela nepatrných osad a lokalit. Ke snímkùm je relativnì dosti podrobný popis i s èetnými statistickými daty. Michal Martínek, Tra na pomezí Zahrady Èech a Sudet. Jedineèná sbírka historických fotografií z let sedmdesátých zachycuje provoz na železnici z Lovosic do Èeské Lípy. Hezká kniha, jen název mi nesedí. Problémem jsou také pøeklady železnièního slangu do nìmèiny a angliètiny. Urèité výrazy jsou nepøenosné. Ladislav SMEJKAL Občerstvovací stanice a ošetřovna na nádraží v České Lípě asi z let

7 è. 1, leden 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Aèkoliv se lékaøi shodují, že èeskolipská nemocnice potøebuje vlastní ušní, nosní a krèní oddìlení (ORL), nebo bez nìj si jen tìžko dokáží pøedstavit bezproblémové poskytování zdravotní péèe pro tak velkou spádovou oblast, je pøesto nemocnice nucena ORL zcela zavøít kvùli chybìjícím penìzùm od zdravotní pojiš ovny. Lùžkovou èást uzavøela doèasnì již v polovinì èervence 2006, kdy zùstala v provozu jen ORL ambulance s rozšíøenými službami. Díky tomu byla zajištìna 24 hodinová pøíslužba ORL odborníka a lékaø-specialista byl nemocným velmi rychle k dispozici. Nemocnice nyní uzavøe i tuto ambulanci. Vedení nemocnice pøistoupilo k tomuto kroku z finanèních dùvodù, protože nemá, vzhledem k navyšování mezd, prostor ke krytí nákladù tohoto oddìlení, jehož roèní rozpoèet je okolo 6 mil. Kè. Oddìlení bylo do té doby provozováno bez øádné smlouvy s VZP. Neustále vzrùstající náklady však již nedovolovaly toto oddìlení dále provozovat bez revize smlouvy s touto zdravotní pojiš ovnou. Od data doèasného uzavøení probíhala intenzivní jednání s VZP na úrovni kraje. K tìmto jednáním byla pøedložena øada analýz, ze kterých Nemocnice nedokáže udržet provoz ORL jednoznaènì vyplývá potøeba ORL oddìlení v této spádové oblasti, potvrzuje Bedøich Èernoušek, vedoucí oddìlení vztahù s pojiš ovnami NsP Èeská Lípa. Podle nìj se jednalo jak o minimální doporuèené hodnoty Ministerstva zdravotnictví ÈR, tak republikové prùmìry na poèet obyvatel. Bohužel, pøes veškerá ujištìní, že lùžkové oddìlení ORL je v našem regionu nutností, nedošlo do dnešního dne k uzavøení smlouvy na jeho provoz a nasmlouvání v dohledné dobì VZP ani nepøislíbila, øíká Èernoušek a odkazuje na Zákon è. 48/ 1997 Sb. O veøejném zdravotním pojištìní, kde je v 46 uvedeno: Zdravotní pojiš ovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péèe svým pojištìncùm. Tuto povinnost plní prostøednictvím zdravotnických zaøízení, se kterými uzavøela smlouvu o poskytování a úhradì zdravotní péèe. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojiš ovna smlouvu na lùžkové oddìlení ORL s NsP Èeská Lípa neuzavøela, lze se s ohledem na výše citovaný paragraf domnívat, že o poskytování této péèe v našem regionu nemá zájem. Stále jsme vìøili, že se podaøí ne zcela ideální podmínky zlepšit, tak aby pacienti z Èeskolipska nebyli nuceni vyhledávat vzdálená zdravotnická Cena programu regenerace 2006 Na sklonku minulého roku podalo mìsto Èeská Lípa na základì vyhodnocení desetiletého období systematické péèe o architektonický odkaz pøedcházejících generací pøihlášku do soutìže o cenu za nejlepší pøípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ. Rozsáhlá závazná osnova pøihlášky, podle které byl Odborem školství, kultury,sportu a cestovního ruchu dokument pøihlášky zpracováván, sledovala stav mìstské památkové zóny, vyhlášené v roce 1992, z celé øady nejrùznìjších aspektù. Pøedmìtem hodnocení do soutìže pøihlášených mìst je vždy nejenom aktuální stav objektù chránìných území, ale i veøejných prostranství èi parkù, stranou pozornosti nezùstává ani stav mìstského mobiliáøe, povrchy komunikací a technická infrastruktura vùbec, popisuje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. Bronislava Tvrzníková. zaøízení, uvádí øeditel nemocnice Ing. Miroslav Vacek. Jak pøipomíná, odborné argumenty i všechna èísla sice hovoøí ve prospìch NsP, ale ani po dlouhých jednáních zdravotní pojiš ovna tuto službu pro obèany, své klienty, nedohodla. Rozsah služeb pro obèany je se zdravotními pojiš ovnami pøísnì nasmlouvaný a opravdu nelze poskytovat nic navíc, aby se nemocnice nezadlužovala, zdùrazòuje Ing. Vacek. Zavøené ušní, nosní, krèní oddìlení vèetnì ambulance se nachází v 5. patøe budovy nemocnice. Od Nového roku zùstanou v provozu pouze privátní lékaøské ordinace. Pacienti s vážnìjšími problémy budou nuceni odjet do Liberce èi jinam. NsP otevøela ORL oddìlení 1. dubna 2005 právì kvùli poptávce veøejnosti po obnovení lùžkového ušního, nosního a krèního oddìlení v Èeské Lípì. Odborný personál zajiš oval veškeré ORL služby, úrazy hlavy, krku vèetnì ORL péèe o onkologicky nemocné a nikdo nepochyboval, že v takovém regionu a tak velkém mìstì, jako je Èeská Lípa, oddìlení ORL musí fungovat. Nemocnice registrovala i trvale stoupající zájem pacientù o zdejší ORL. (pok) Transformace Sociálních služeb mìsta Èeská Lípa Rada mìsta Èeská Lípa schválila transformaci odlouèeného pracovištì Sociálních služeb mìsta Èeské Lípy, pøíspìvkové organizace, Domova - penzionu pro dùchodce, Na Blatech, Èeská Lípa, na Penzion s peèovatelskou službou, Na Blatech, Èeská Lípa - zaøízení pro seniory domy s byty zvláštního urèení. Rada mìsta dále schválila výši nájemného 20,- Kè za m? v bytech zvláštního urèení v Penzionu s peèovatelskou službou, a to s platností od 1. ledna V souvislosti s úèinností nového zákona o sociálních službách dochází k transformaci Domovù - penzionù pro dùchodce, protože tento statut nový zákon nezná. Pøíspìvková organizace Sociální služby mìsta Èeské Lípy má jako jedno z odlouèených pracoviš zmínìný Domov - penzion pro dùchodce. Bylo proto nezbytné stávající zaøízení transformovat na takové zaøízení, které zákon o sociálních službách obsahuje. Schválená transformace je pøemìna Domova - penzionu pro dùchodce na zaøízení, domy s byty zvláštního urèení s terénní peèovatelskou službou. Uživatelé zde mají samostatné bytové jednotky na základì nájemní smlouvy, kde hradí stanovené nájemné, formou inkasa poté hradí spotøebu elektrické energie, skuteènou spotøebu vody a další služby spojené s bydlením. V souèasné dobì je ve stávajícím domovì dokonèováno osazování všech bytových jednotek odpoètovými mìøidly na spotøebu teplé a studené vody. Každá bytová jednotka je zcela samostatná, se svým vlastním sociálním zaøízením. Od bude tedy možné sledovat v každé bytové jednotce skuteènou spotøebu vody. Též náklady na vytápìní objektu jsou transparentní, objekt má samostatnou plynovou kotelnu. Souèasná úhrada obyvatel ve výše zmínìném objektu se pohybuje podle veli- kosti bytové jednotky cca do 1900,- Kè u jednotlivce, do cca 2900,- Kè u dvojice. Po transformaci zaøízení se úhrada obyvatel zásadním zpùsobem nezmìní, mìsto Èeská Lípa chce vycházet seniorùm co nejvíce vstøíc, zvolenou transformací zde tak dojde pouze k malému navýšení (o cca 300,- Kè). Obyvatelé dotèeného zaøízení již byli postupnì seznamováni s možnými popsanými zmìnami, nyní jim budou pøedkládány nové smlouvy. Úhrady za úkony peèovatelské služby Rada mìsta Èeská Lípa schválila Úhrady za úkony peèovatelské služby s úèinností od 1. února V souvislosti s nabytím úèinnosti zákona o sociálních službách, která je stanovena na 1. ledna 2007, došlo rovnìž k vydání nové provádìcí vyhlášky, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o sociálních službách. Ustanovení se pak týkají také poskytovaných peèovatelských služeb. Zásadní zmìnou v úhradì bude systém výpoètu nákladù na tyto služby. Doposud byly finanèní prostøedky odvádìny za jednotlivé provedené úkony, dle nové provádìcí vyhlášky je sazba definována ve vztahu k èasové nároènosti, k èasovému horizontu. Mìsto Èeská Lípa chce také v této oblasti být seniorùm co možná nejvíce prospìšné, proto nevyužívá horních cenových hranic stanovených vyhláškou. K. AMRICHOVÁ Hodnotitelé, kterými jsou zástupci signatáøù této ceny (Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska, MK a MMR) ve svých závìrech zohledòují i akce smìøující k zlepšení stavu životního mìstského prostøedí, úroveò obèanské vybavenosti MPZ èi spoleèenského života ve mìstì se zamìøením na veøejné aktivity podporující regeneraci památek a udržení místních tradic.v neposlední øadì je pak hodnocen i zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektù. Poprvé byla tato prestižní cena udìlena v roce 1995 a od roku 1996 je vítìznému mìstu pøedávána na Pražském hradì pøi pøíležitosti slavnostního zahájení Dnù evropského dìdictví. Více na èi na stránkách mìsta Èeská Lípa sekce Kultura Památková péèe ve mìstì, kde se mùžete seznámit s celým dokumentem. (jr) 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2007 Rozpočet města Česká Lípa pro rok 2007 v tis.kè životní prostøedí 280 doprava 2380 školství 2000 kultura 140 sport 220 technický odbor 5870 mzdy 0 oddìlení informatiky 0 mìstská policie 2620 odbor soc.vìcí a zdrav. 4 majetkové oddìlení všeobecná pokladní správa rozvoj mìsta 50 Celkem životní prostøedí 1265 doprava školství kultura sport technický odbor mzdy oddìlení informatiky 8900 mìstská policie 3732 odbor soc.vìcí a zdrav majetkové oddìlení všeobecná pokladní správa rozvoj mìsta Celkem výdaje 0 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ poplatky za malé zdroje zneèiš ování ovzduší 30 pøíjmy z vydobývacích prostor 250 celkem 280 provozní odchyt, pobyt psù a koèek v útulku, kastrace, ochrana zvíøat 760 ochrana pøírody 45 monitorování ovzduší 10 ekologická výchova 50 granty pro ŽP 300 analýzy, rozbory a havárie 100 provozní celkem 1265 investièní investièní celkem 0 celkem 1265 ODBOR DOPRAVY sankèní platby-pokuty 2380 celkem 2380 provozní 8 mìstská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje 1000 zakrytí reklam 20 posudky(dopr.nehody+ost.) 100 BESIP 200 nový systém organizování MHD 380 provozní celkem investièní investièní celkem 0 celkem ŠKOLSTVÍ Pronájmy majetku 200 Pøíspìvek na neinvestièní náklady na žáky 1800 celkem 2000 provozní 303-MŠ Arbesova MŠ Sovièka, Antonína Sovy MŠ Pastelka, Svárovská MŠ Šikulka, Moskevská MŠ Severní MŠ Špièák, Zhoøelecká MŠ Bratøí Èapkù ZŠ Pátova ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova ZŠ Partyzánská ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ZŠ a MŠ Jižní ZŠ Školní ZŠ 28. øíjna ZŠ Šluknovská ZŠ a MŠ Moskevská ZŠ praktická a Praktická škola, Školní DDM Libertin, Škroupovo nám ZUŠ Arbesova SŠJ 28. øíjna Fond komise RM pro mládež - èinnost dìtského zastupitelstva 20 Fond komise RM pro mládež - pøíspìvky na akce pro mládež 30 Ostatní výdaje školství-nákup služeb 50 Granty 300 Dofinancování grantù 200 provozní celkem investièní MŠ Arbesova 411- oprava ploché støechy 500 MŠ Arbesova 411- obklady a dlažba v umývárnách 90 MŠ Sovièka, Antonína Sovy výmìna oken 500 MŠ Severní - konvektomat 120 ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova rekonstrukce støechy na ŠJ Eliášova 300 ZŠ a MŠ Jižní rekonstrukce chodníkù v areálu MŠ 300 investièní celkem 1810 celkem KULTURA Prodej publikací 50 Prodej vstupenek - ples 90 celkem 140 provozní Knihovna - pøíspìvek na energie, mzdy a ONIV 7905 Propagace mìsta 100 Mìstské informaèní centrum 400 Malá kultura 670 Kulturní granty 300 Pøíspìvek ZM - Martin Prokeš (Festival duchovní hudby) 200 Pøíspìvek ZM - Agentura R.E.C. (Reggae Ethnic session) 100 KD Crystal - pøíspìvek na energie, mzdy a ONIV 5899 Granty v oblasti cest. ruchu 100 Granty v oblasti pam. péèe - rozdìlení výtìžku z VHP 160 Záležitosti ochrany památek a péèe o kulturní dìdictví 20 Edièní èinnost 100 Pøíspìvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal) 216 provozní celkem investièní investièní celkem 0 celkem SPORT Pøíjem z pronájmu tenisové haly 170 Pøíjem z pronájmu koupalištì 50 celkem 220 provozní Mìstské koupalištì v Dubici 50 PO Sport - pøíspìvek na provoz a mzdy 7001 Sportovní aktivity pøíspìvky 7350 provozní celkem investièní investièní celkem 0 celkem TECHNICKÝ ODBOR Informaèní tabule (MEA) 100 z parkoviš 1800 z pronájmu pozemkù 650 Nájemné 838 Mìstské noviny 400 Pojistné náhrady 22 Pøíspìvek na tøídìní odpadu 2050

9 è. 1, leden 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Prodej døevní hmoty 10 celkem 5870 provozní oprava a výstavba místních komunikací správa, ostatní údržba neplánovaná 600 èištìní a zimní údržba platby za energii 300 správa a provoz parkoviš 230 správa a provoz DDH 500 lividace autovrakù+odtahy 50 údržba a provoz zastávek MHD 620 správa a provoz svìtelné signalizace 690 drenážní a deš ová kanalizace 2700 silnièní vegetace 160 prohlídky mostù, posudky, projekty 500 zakrytí reklam 20 nájmy silnièních pozemkù (cyklostezka) 20 ochranné pomùcky 45 materiál spotøební 1900 DHIM 1500 prádlo, odìvy 120 knihy, tisk 625 služby pošt 2800 služby telekomunikací 1400 voda 320 teplo- dálkové vytápìní 260 plyn 1700 elektrická energie 1300 PHM 600 konzultantské a právní služby 1800 služby penìžních ústavù 250 nájemné 200 školení 800 nákup služeb 4700 opravy 950 cestovné 450 obèerstvení a dary 550 splátky leasingu 500 fond RM 400 sociální fond 2000 mìstské noviny 1100 nákup kolkù 120 danì a poplatky 50 pojištìní 1450 povinné a havarijné pojištìní 320 ostatní nákupy - (ošatné, víza, zahranièní dálnièní poplatky apod.) 20 SDH Stará Lípa 1000 SDH Dobranov 900 krizové øízení 800 svoz komunálního odpadu sbìrný dvùr 1700 úklid èerných skládek 150 skládka Kozly 185 odmìna za tøídìní odpadu 1300 správa a údržba mìstské zelenì 9000 správa a údržba - drobná architektura 750 vánoèní výzdoba 300 VO - elektrická energie 4000 VO - údržba a opravy smluvní 4000 VO - modernizace 2000 VO - vánoèní výzdoba 400 Energetika - studie, projekty 700 Energetika - úsporná opatøení 1000 venkovní sportovištì 300 ÈLT, a.s.-odkup akcií-konzultaèní èinnost 800 provozní celkem investièní Investice - kopírky, rotaèní kartotéky 1260 drobná architektura - nové herní prvky 150 investièní celkem 1410 celkem MÌSTSKÁ POLICIE pøíjmy ze služeb pøijaté pojistné náhrady pøíjmy z prodeje pøijaté sankèní platby výuka na DDM 80 celkem 2620 provozní prádlo, odìv, obuv knihy, uèební pomùcky DHDM nákup materiálu studená voda plyn elektøina PHM služby telekomunikací, radiokomunikací nájemné konzlutaèní, poradenské služby služby školení a vzdìlávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné nájemné s práv.koup nákup kolkù platby daní a poplatkù ostatní neinvestièní výdaje 12 provozní celkem 3732 investièní opravní prostøedky 0 investièní celkem 0 celkem 3732 MZDY celkem 0 provozní Mzdy z toho: úøad odmìny mìstská policie odmìny 260 Ostatní osobní výdaje z toho: odmìny zastupitelstvo úøad Odvody celkem z toho: sociální pojištìní zdravotní pojištìní provozní celkem investièní investièní celkem 0 celkem ODDÌLENÍ INFORMATIKY celkem 0 provozní nákup nového software 700 upgrade a udržovací poplatky za souèasný software 700 obnova pracovních stanic 1200 opravy pracovních stanic 300 výmìna a opravy ostatního hardware 200 nákup spotøebního materiálu 1800 nákup služeb 2000 provozní celkem 6900 investièní nákup software 800 Hardware - servery 400 Hardware - sí ová zaøízení 600 Servis (jednorázové zpracování dat) 200 investièní celkem 2000 celkem 8900 OSVaZ Pøíjem z výdeje opiátových repectù 4 Sociální služby-odvod z pronájmu 0 celkem 4 provozní Tlumoèení neslyšících 15 Sociální hospitalizace 100 Akce sociální prevence dìtí a mládeže 340 Sociálnì právní ochrana dìtí 20 SPO-pøíprava pìstounù 15 Úhrada zdravotních výkonù 10 Výbor lidského porozumìní 95 Dávky sociální péèe Podpora sociálních programù 300 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Èeská Lípa-pøíspìvek Tiskopisy opiátových receptù 10 Podpora sociální terénní práce 144 Cílený grant osobní asistence Centrum LK 200 Cílený grant pí Hertrampfová Autosenior 150 Komunitní plánování 50 Pùjèka K-centrum(Pasant) 200 provozní celkem investièní+ investièní celkem 0 celkem

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2007 MAJETKOVÉ ODDÌLENÍ nájemné-zahrádky 210 pøedplacený nájem 300 prodej bytù 5000 nájem nebytových prostor vèetnì nepenìžního plnìní 2000 prodej nemovitostí - budovy 6000 høbitov nájem 400 prodej plynárenského zaøízení 3100 ÈLT,a.s. podnájem 1647 vìcná bøemena 100 nájem pozemkù vèetnì nepenìžního plnìní 2780 prodej nemovitostí - pozemky pronájem areálu v Poøíèní ul ÈLT,a.s. nájem nájem bytù v Union 99 mìstské lesy 60 celkem provozní opravy kontejnerových ohrádek 100 deratizace 55 reklamní poutaèe 50 havarie vody a kanalizace 200 úkoly na úseku vodního hospodáøství 1800 odbahnìní rybníka 2000 údržba památníkù 30 vratka z KC pozemku - kolaudace do 3 let 500 odstupné-dar dle schválených pravidel 60 po exekuci náklady spojené s likvidací majetku 30 Dubická èp. 992+odmìna správci 115 reinvestice neinvestièní opravy 89 høbitov-provoz a opravy 550 právní a poradenské služby + historický majetek 300 zpracování smluv na vìcná bøemena 200 zpracování geometrických plánù 300 nepenìžní plnìní z nájmu pozemkù 30 veøejné WC+kašny 400 Richterùv dvùr+odmìna správci 181 Dubická èp odmìna správci 55 škola 2905 Hradecká+odmìna správci 96 škola 2598 Dlouhá+odmìna správci 96 mìstský areál v Poøíèní 550 daò z pøevodu nemovitostí 850 RK RINT 2000 RK RINT- na úhradu nákladù za neplatièe, za prázdné byty, pøíspìvky SVJ 900 RK KOUBA UNION 250 odmìna mandantáøe-realizované prodeje 300 provoz N centra 490 Havlíèkova odmìna správci 400 Èastolovice odmìna správci 75 pojistné události-spoluúèast 10 RK Chomová - nad rámec hospodaøení, oprava fasády, klempíøské prvky na skladech a halách 200 mìstské lesy 60 provozní celkem investièní výkup nemovitostí - pozemky 4000 reinvestice ÈLT,a.s investièní celkem celkem VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA daò z pøíjmu fyzických osob-závislá èinnost daò z pøíjmu fyzických osob-z podnikání daò z pøíjmu fyzických osob-z kapitálových výnosù 4229 daò z pøíjmu právnických osob daò z pøíjmu právnických osob za obce daò z pøidané hodnoty daò z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psù 1850 poplatek za užívání veøejného prostranství 150 poplatek z ubytovací kapacity 250 poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 6500 pobytové poplatky 50 poplatek za komunální odpad odvod výtìžku z VHP 2000 tø. 1 celkem pøíjmy z úrokù 5500 pøíjmy z podílu na zisku a dividend 1000 splátka pùjèky od Fotbalového klubu Èeská Lípa 800 tø. 2 celkem 7300 pøíjmy z prodeje akcií 0 tø. 3 celkem 0 neinvestièní dotace od státního rozpoètu-výkon státní správy sociální dávky tø. 4 celkem celkem provozní daò z pøíjmu právnických osob za obce èlenství mìsta v organizacích 205 pøíspìvek-euroregion Nisa 120 pøíspìvek-svazek obcí Varhany 180 pøíspìvek-mikroregion Peklo 260 rezerva-prevence kriminality 1050 rezerva mìsta 4081 rezerva mìsta - rozdìlení výtìžku z VHP 1590 penzijní pøipojištìní 900 životní pojištìní 125 provozní celkem investièní investièní celkem 0 celkem ORMI INVESTIÈNÍ ODDÌLENÍ Poplatky za vydání zadávací dokumentace v soutìžích 50 celkem 50 provozní Dìtská høištì 500 Otevøená sportovištì pro veøejnost, soluúèast k dotaci 500 Estetizace objektu radnice Vodní hrad Lipý - stavební úpravy Mìstský høbitov - odvodnìní Úprava bøehu Šporky 500 Opomíjené památky 300 školská zaøízení-opravy ZUŠ - výmìna oken KD Crystal - pøíprava rekonstrukce Oprava fasády kavárny UNION Sport Èeská Lípa - oprava èasomíry a garáže Výmìna oken è.p provozní celkem investièní Územnì plánovací dokumentace Pøíprava staveb Okružní køižovatka Èeskokamenická - zahájení stavby Rekonstrukce ul. Poøíèní - zahájení stavby Lávka pro cyklisty ul. ÈSA Zastávky MHD 800 Propojení Sluneèní - Šluknovská, èást Rekonstrukce ulice Sluneèní Rekonstrukce ul. 5. kvìtna, pøíprava Vymìna mostní konstrukce na mostì M-04 v Dobranovì Regenerace sídlištì Špièák - (Parkování) - II.etapa Cyklostezka Varhany - pøíspìvek svazku obcí Rekonstrukce lávky Bardìjovská Mìstské divadlo na Jeøábkovì nám. 0 ZŠ Mánesova - výstavba nových šaten (I.etapademolice) Rekonstrukce Sportareálu 0 Sportareál - rekonstrukce, II. etapa 0 Bazén Sever - II. etapa (splátka faktur z r dle SoD) Moskevská è.p. 8 - rek. MìÚ Mìstský park - rekonstrukce èást Dobranov - hasièská zbrojnice - stavební úpravy (pøíspìvek k dotaci) Bytové domy Lada MŠ Holý vrch, pøestavba na zvláštní školku Rezerva ORMI DPS - blok A - fasáda, dveøe, okna, balkony investièní celkem celkem

11 è. 1, leden 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Změny v platbách zdravotního pojištění od 1. ledna 2007 Zmìny v platbì zdravotního pojištìní od 1. ledna 2007 se týkají následujících skupin plátcù: a) osoby samostatnì výdìleènì èinné (OSVÈ) vymìøovací základ Od 1. ledna 2007 dochází ke zmìnì platby záloh na pojistné a pojistného u OSVÈ. Podle naøízení vlády è. 462/2006 Sb. ze dne 20. záøí 2006 je výše všeobecného vymìøovacího základu za rok 2005 stanovena na Kè a výše pøepoèítacího koeficientu èiní 1,0707. Na základì tìchto údajù lze vypoèítat minimální mìsíèní vymìøovací základ pro mìsíce roku 2007 na ,5 Kè. Z toho minimální mìsíèní záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna èástce Kè, oproti èástce Kè, platné od Minimální vymìøovací základ OSVÈ èiní dvanáctinásobek 50 % prùmìrné mìsíèní mzdy v národním hospodáøství. Za prùmìrnou mìsíèní mzdu v národním hospodáøství se považuje èástka, která se vypoète jako souèin všeobecného vymìøovacího základu stanoveného naøízením vlády pro úèely dùchodového pojištìní za kalendáøní rok, který o dva roky pøedchází kalendáønímu roku, pro který se prùmìrná mzda zjiš uje, a pøepoèítacího koeficientu stanoveného naøízením vlády pro úèely dùchodového pojištìní pro úpravu tohoto všeobecného vymìøovacího základu. Takto vypoètená èástka prùmìrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2007 se poèítá s èástkou Kè. Zálohu ve výši Kè musí poprvé za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je ) uhradit OSVÈ, které zahajují v roce 2007 samostatnou výdìleènou èinnost, nebo i ty, které podle Pøehledu za rok 2005 platily v roce 2006 zálohy Stalo se již tradicí, že zaèátkem ledna, v období Slavnosti zjevení Pánì Tøí králù, se po celé Èeské republice objevují tøíkráloví koledníci, aby svým zpìvem a koledou pomohli lidem v tísni. V celostátním mìøítku sbírku poøádá Charita Èeské republiky, na Èeskolipsku ji již po osmé zajiš uje Farní charita v Èeské Lípì. Posláním Tøíkrálové sbírky 2007 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitního díla. Nejedná se o akci pouze církevní, ale všeobecnì charitní, jejíž výtìžek pomáhá všem, kteøí pomoc potøebují, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu èi národnost. Farní charita, jejíž profesionální èinnost zaèala v roce 2000, se dlouhodobì podílí na provozování humanitárního skladu ošacení v uprchlickém zaøízení v Jezové u nižší než Kè, s výjimkou tìch, které nemají stanoven minimální vymìøovací základ. b) stát jako plátce pojistného vymìøovací základ Vymìøovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, je 25 % prùmìrné mìsíèní mzdy v národním hospodáøství. Definice prùmìrné mìsíèní mzdy v národním hospodáøství a údaje, z kterých se vychází pøi jejím výpoètu, jsou uvedeny v pøedchozím odstavci. Naøízením vlády è. 462/ 2006 Sb. ze dne 20. záøí 2006 dochází od ke zvýšení vymìøovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát. Vymìøovací základ za tyto osoby se zvyšuje z Kè na èástku Kè. Z tohoto vymìøovacího základu bude stát od ledna 2007 platit za takové osoby mìsíènì pojistné ve výši 680 Kè, místo dosavadních 636 Kè. Touto zmìnou dochází od ledna 2007 i ke zvýšení odpoètu pro pojištìnce, jichž se od bøezna 2005 odpoèet týká, tzn. zamìstnancù pobírajících invalidní nebo èásteèný invalidní dùchod, zamìstnaných u zamìstnavatele, který zamìstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Zmìna v okruhu pojištìncù, za které je plátcem pojistného stát V souvislosti s pøijetím zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi dochází ke zmìnám v okruhu pojištìncù, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištìní stát. Podle novelizovaného znìní 7 odst. 1 písm. f) zák. è. 48/1997 Sb. je stát plátcem pojistného za osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi spoleènì posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdìleènou èinnost, nejsou v evidenci uchazeèù o zamìstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, ani o poživatele rodièovského pøíspìvku nebo o nezaopatøené dítì. Další zmìna se týká ustanovení 7 odst. 1 písm. g) zák. è. 48/1997 Sb. Podle novelizovaného znìní je stát plátcem pojistného za osoby, které jsou závislé na péèi jiné osoby ve stupni II (støednì tìžká závislost) nebo stupni III (tìžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby peèující o tyto osoby. c) zamìstnavatelé zmìna minimální mzdy Naøízením vlády è. 567/2006 Sb. se od 1. ledna 2007 zvyšuje minimální mzda zamìstnancù odmìòovaných mìsíèní mzdou z pùvodních Kè na Kè. Tato nová výše minimálního vymìøovacího základu se použije poprvé pøi zúètování pøíjmù za mìsíc leden Minimální pojistné èiní Kè. d) osoby bez zdanitelných pøíjmù vymìøovací základ Zvýšením minimální mzdy dochází od 1. ledna 2007 i k navýšení vymìøovacího základu osob bez zdanitelných pøíjmù. Od platby pojistného za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je ) jsou OBZP povinny uhradit pojistné na zdravotní pojištìní ve výši 13,5 % z Kè, tzn Kè. Ing. Helena RATISLAVOVÁ VZP, È. Lípa Výtěžek tříkrálové sbírky pomůže dětem v Domě Jonáš Bìlé, zabezpeèuje sociálnì-právní poradenství pro cizince, provozuje chránìnou dílnu, ve které pracují zdravotnì postižení lidé, stará se o obìti domácího násilí, její dobrovolníci peèují o staré, nemocné a opuštìné lidi. Ve svém projektu Dùm Jonáš dùm pro matky s dìtmi v tísni poskytuje svým klientùm všestrannou pomoc a péèi. Loòský výtìžek Tøíkrálové sbírky podpoøil právì tento projekt, ten letošní poslouží, mimo jiné, pro vybudování dìtského høištì pro dìti Domu Jonáš v areálu Farní charity. Novinkou letošní Tøíkrálové sbírky je možnost pøispívat pøímo z bankomatù Èeské spoøitelny anebo prostøednictvím dárcovské SMS, která se odesílá s textem DMS KO- LEDA na èíslo 87777, a to bez èasového omezení. O výtìžku ze sbírky Vás budeme informovat v tisku a na našich webových stránkách, které se v souèasné dobì upravují. Farní charita v Èeské Lípì upøímnì dìkuje všem, kteøí podle svých možností pøispìjí na pomoc lidem v nouzi. Zdeòka ÈERMÁKOVÁ Žákyně ZŠ Dr.. M. Tyrše v Mánesově ulici Michaela Nováková (K), Michaela Grygarová (M), Eliška Řípová (B) doprovázené na flétnu Kristínou Nešněrovou 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden DDM Libertin DDM Libertin ve spolupráci se ZaDeM vyhlašuje 8. roèník soutìže Talent roku Zúèastnit se mùže každý, kdo dosáhl v roce 2006 úspìchù v zájmové èinnosti a reprezentoval Èeskolipsko (umìní, sport, spoleèenské vìdy kategorie jednotlivcù a kolektivù ). Uchazeèùm o umístìní nesmí být více než 18 let (vèetnì roèníku narození 1988 ) So Bøišní tance vyuèuje L. Doksanská sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè pøihlášky se zaplacením do So Kouzlo zimního lesa, pochod zimní pøírodou se soutìžemi pro dìti, rodièe s dìtmi a kolektivy, trasa 4 nebo 8 km., startovné 10 Kè, start ZŠ Partyzánská 9 11 hod., St Okresní kolo olympiády v nìmeckém jazyce SŠ, zaèátek v 9 hod., Støední podnikatelská škola Èeská Lípa St Studentská videoprojekce: B. Bertolucci (od 15 let), 18 hod., vstup 10 Kè Út Rodinné konstelace hod., inf. a pøihlášky: tel.: St Okresní kolo matematické olympiády Z9, zaèátek v 8,30 hod., DDM Libertin St Studentská videoprojekce: M. Antoniani (od 15 let), 18 hod., vstup 10 Kè Pá - okresní kolo chemické olympiády zaèátek v 8,30 hod., Gymnázium Èeská Lípa So Bøišní tance vyuèuje L. Doksanská sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè pøihlášky se zaplacením do St Studentská videoprojekce: Luis Bunuel (od 15 let), 18 hod., vstup 10 Kè Akademie JAK v 19,00 hod. Téma: SEZNÁMENÍ S TAJEMSTVÍM OSOB- NÍHO ARCHIVU DIPLOMATA PHDR. J. JÍNY Lektor: Z. Pokorný v 19,00 hod. Téma: SOUÈANOST SUBSAHARSKÉ AFRI- KY Lektor: M. Gedlu (Etiopie), Ústav mezinárodních vztahù Keramická dílna vodní hrad Lipý každý èt. keramická dílna pro veøejnost ètvrtek 9-12 a hod., vstup 10,-Kè/hod + platba za výrobek, pøíchod do 17 hod.!! Keramická plastika setkání èeskopolské mládeže ICM Liberec, v rámci projektu Zahrada smyslù so Keramická dílna pravidelnì 1x mìsíènì, hod., 30,-Kè /hod.+materiál so Keramická mozaika zdobíme kvìtináè (lepení a skládání mozaiky) od 14 do 17 hod.vstupné: 150,- Kè (v cenì: veškerý materiál, kvìtináè). Vhodné pro dìti dospìlé, termín spárování po dohodì. inf.a pøihlášky na akce: Jana Glaserová, tel , KD vodní hrad Lipý, Èeská Lípa kino Crystal So St - v a 20.00, Po - pouze v ERAGON USA. Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce. Dobrodružné fantasy podle známého bestselleru Po - pouze ve Art kino uvádí: SHORTBUS USA Režie John Cameron Mitchell. Film sleduje osudy nìkolika obyvatel New Yorku, kteøí se potýkají se svými sexuálními a milostnými vztahy v undergroundovém klubu Shortbus, otevøeném pro lidi všech sexuálních orientací. Film ukazuje možné zpùsoby, jak najít odpovìdi na stále se vracející otázky: jak milovat a být milován. Jak být š astný Èt Ne - pouze v PRÁZDNINY USA. Zmìò adresu. Zmìò chlapa. Zmìò si život! Èt Pá - pouze ve TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POÈÁTEK USA. Pøíbìh o zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce 1969, kdy bratøi Dean a Eric Hillovi utíkají se svými pøítelkynìmi ze sbìrného tábora rekrutù pro válku ve Vietnamu So Ne - pouze ve MILUJI TÌ K SEŽRÁNÍ USA. Bláznivá romantická komedie s nejasným koncem Po - pouze v 17.30, Út St - v a DOBRÝ ROÈNÍK USA. Pøíbìh londýnského experta v oboru investic Maxe, který se po smrti svého strýèka vrací na vinici, kde prožil nejkrásnìjší èást dìtství. Russell Crowe v romanci Ridleyho Scotta Po - pouze ve Filmový klub uvádí: NEBOHÁ PANÍ POMSTA Jižní Korea Režie: Park Chan-wook. Volné pokraèování slavného snímku Oldboy, v nìmž pomstychtivá mladá žena s andìlskou tváøí po návratu z vìzení hledá odplatu za zloèin, který nespáchala, za pøíkoøí, které musela vytrpìt, za ztracenou dcerku, kterou musela opustit Èt Ne - pouze v LETOPISY NARNIE: LEV ÈARODÌJNICE A SKØÍÒ USA. Nadèasové dobrodružství z pera slavného spisovatele C. S. Lewise vypráví pøíbìh ètyø sourozencù kterým se bìhem hry na schovávanou ve venkovském sídle starého profesora podaøí pomocí magické skøínì dostat do jiného svìta Èt St - v a 20.00, Po - pouze v OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE Mìstská knihovna Úterý 16. ledna ,00 hod Jakub Arbes vìzeò èeskolipský Pøednáška z cyklu Literární Èeskolipsko - pøednáší Mgr.Ladislav Smejkal - èítárna mìstské knihovny nám. T. G. Masaryka Ètvrtek 18. ledna ,00 hod S E Z N A M K A aneb co všechno potøebujete znát o knihovnì a dosud jste se nezeptali - orientace v knihovnì - jak najít knihu na místì - jak vyhledávat v on-line katalogu - elektronické služby knihovny (konto ètenáøe, zamluvenky, prolongace) - jak vyhledávat v jiných knihovnách (kolektivy po pøedchozí domluvì) Úterý 23. ledna ,00 hod JAN BURIAN: autorské ètení - setkání s písnièkáøem, spisovatelem a hudebním skladatelem - ètení z neuveøejnìného rukopisu Deníku ze stáže muže na mateøské dovolené aneb Ženou se èlovìk nerodí, ale stává Pøíspìvek k výchovì k rovnoprávnosti pohlaví a dìsivé konstatování, že muž vydrží zøejmì ménì než žena Výstava fotografií ÈSOP ARON Èeská Lípa - minigalerie v chodbì - 1.patro mìstské knihovny, nám.t. G. Masaryka Program støediska pro nevidomé ,30 h Klub uživatelù PC; h sociálnì právní poradenství; ,30 h klub Zdraví, 13 h Literární klub; ,30 h Kvìtinový koutek; ,30 h Himalájský klub; h, sociálnì právní poradenství; ,30 h Obalùv koutek, 13 h klub Mozaika; ,30 h výtvarná dílna; ,30 h Komentovaný film; h sociálnì právní poradenství; ,30 h Klub vaøení, 13 h Velké klubové setkání Ing. Miroslav ŠETEK Povídání U Čaje Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR Vás zve do Tao èajovny u mìstského parku na povídání s Milanem Doležalem ponoøíte do tajemného a strašidelného tématu Démonologie. Bát se mùžete v úterý od 17:30. Miroslav ØEBÍÈEK

13 è. 1, leden 2007 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Vážení rodiče, milí předškoláci! Srdeènì Vás zveme na Den otevøených dveøí v ZŠ Šluknovská 2904 na sídlišti Lada. Uskuteèní se ve ètvrtek 18. ledna Naše škola má velmi dobré jméno. Svým zamìøením oslovujeme dìti s hudebním cítìním i dìti se vztahem ke sportu. Tady máme dlouholetou a úspìšnou tradici. Sbory Jitøenka, Pampelišky a mažoretky reprezentují úspìšnì naši školu již øadu let. Jsme jedinou školou v okrese Èeská Lípa se statutárními sportovními tøídami. Sportovní výsledky našich žákù, zvláštì volejbalistù, jsou i v rámci Èeské republiky výrazné. Novì nabízíme také kvalitní kroužky výpoèetní techniky a anglického jazyka. Od pøíštího školního roku otvíráme jednu první tøídu s vyuèováním anglického jazyka. Od 8 hodin se mùžete podívat na vyuèování v 1.tøídách a prohlédnout si interiéry tøíd a školy. Program na I. a II. stupni bude probíhat v odpoledních hodinách až do 17 hodin. Otevøené pro Vás, milí návštìvníci, budou odborné uèebny, promítací sál, poèítaèové uèebny, keramická dílna, hudební sál, knihovna, oddìlení školní družiny, tìlocvièny, dílny i kuchyòka. Pøijïte nahlédnout do života školy! Otevøít si mùžete také naše stránky Tìšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dìtmi. Kolektiv uèitelù a vychovatelek ZŠ Šluknovská - Lada Den otevřených dveří na ZŠ 28. října Stalo se tradicí, že na naší škole se otevírají dveøe všem budoucím žáèkùm a jejich rodièùm. I letos máte proto možnost nahlédnout pod poklièku naší poctivé práce v úterý Co Vám nabízíme? Podívat se pøímo na vyuèování od 8 hodin do 12 hodin na celém prvním stupni. Odpoledne od 14. do 17. hodiny budou k dispozici i ukázky mimoškolní èinnosti spojené s prohlídkou školy. Nabízíme Vám zájmové kroužky, keramickou dílnu, školní družinu, školní klub, práci v poèítaèové uèebnì a pøedvedeme Vám rádi v akci i naši interaktivní tabuli. Nebude chybìt ani návštìva zookoutku. Na videu se rodièe i budoucí prvòáèci seznámí s dalšími mimoškolními aktivitami ozdravnými pobyty, vítáním roèních období,výlety, pravidelnými exkurzemi, akademií, sportovními dny, Samozøejmostí bude i pøedstavení se a beseda s budoucími uèitelkami prvních tøíd. Souèástí prohlídky bude i možnost podívat se do školní jídelny. Vìøíme, že nabídku využijete, tìšíme se na Vás. Bližší informace o naší škole získáte na tel , http// Žáci Základní školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská, nalezli pod vánočním stromečkem dárek od českolipské firmy Bombardier v podobě nového počítače. Za odměnu přítomným zástupcům firmy zazpívali vánoční koledy. Podle ředitelky Mgr. Jindřišky Pomikálkové využijí nové PC na spouštění speciálních výukových programů. Foto Jaroslav Švehla Zdravý životní styl Pøednáškou brnìnského specialisty na zdravou výživu MUDr. Bohumila Kempného Aloe Vera, zázrak nebo lék? bude zahájen cyklus pøednášek na téma zdravý životní styl. Tato pøednáška je urèena všem tìm, kteøí hledají úèinné pøírodní léky a chtìjí se dozvìdìt nìco více o jejich úèincích a aplikacích. Pøednáška se bude konat ve ètvrtek od 17 hod v ulici Ès.armády Vstup je volný. -st- ZUŠ v lednu * úterý 16. 1:, Malý sál ZUŠ, hodin, Interní koncert žákù * po celý mìsíc leden, foyer ZUŠ, výstava prací žákù výtvarného oboru ZUŠ Pozvánka Zveme Vás do klubu ARCHA ke spoleènému hledání odpovìdí na základní otázky života z pohledu køes anù prostøednictvím dalších èástí australského dokumentárního seriálu, kde Vás svými postøehy pøi Vašem hledání budou inspirovat teologové, filosofové, historici, archeologové, astronomové a další odborníci z celého svìta. Po projekci bude prostor na diskusi a každé setkání konèí spoleèným posezením nad šálkem èaje. Pøednášky poèínaje sobotou 6.1. budou probíhat každou sobotu od 18. hodin v ul. Ès. armády 1578 v Èeské Lípì. Tématy jsou Hledání moci, nevinnosti (13.1.), odevzdání (20.1.), toho nejlepšího pro život (27.1.), pokoje (3.2.), zdraví (10.2.), spoleèenství (17.2.) a opravdovosti (24.2.). Vstupné je dobrovolné. Miroslav STARÝ Děkujeme všem hodným lidem v České Lípě a okolí za příspěvky na sbírku Vánoce pro opuštěná zvířata, která se konala již 8. rokem. Jmenovitě musíme poděkovat třídě 7.A ze Základní školy Pátova. Celkem bylo nasbíráno přes 220 kg granulí, více jak stovka konzerv, čtyři velké krabice piškotů a mnoho pamlsků a hraček. Sbírka byla předána panu Vávrovi z dobranovského útulku na Štedrý den. Chtěly bychom touto cestou ještě jednou moc poděkovat a popřát všem hodně štěstí v roce Helena LUŇÁKOVÁ, Zdeňka LUŇÁKOVÁ a Jana KUBELKOVÁ 15

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2007 Manušická děvčata uspěla v závodě olympijských nadějí Ve dnech probìhl ve slovenské Nitøe juniorský závod olympijských nadìjí ve sportovní støelbì ze vzduchových zbraní. Závodníci byli rozdìleni do vìkových kategorií dorost do 16, kadet do 18 a junior do 20 let. Do nejmladšího družstva puškaøek dívek obsadil státní trenér dvì dìvèata ze Sportovnì støeleckého klubu Manušice, a to Anetu Brabcovou (14 let) a Lucii Topièovou (16 let). Tøíèlenné družstvo doplnila Veronika Vavrošová (16 let), která v ÈR startuje za klub Tatra Kopøivnice. Aneta mìla trochu problém se svìtelnými podmínkami na místní støelnici, a tak trenérovi pøipravila krušné chvíle. Závìreènou soutìžní ránu vystøelila snad v poslední vteøinì. Byla to devítka, èímž pøišla o vítìzství. Zvítìzila Kata Veres z Maïarska nástøelem 390 bodù. Aneta mìla nástøel shodný, ale prohrála na horší poslední položku. Na tøetím místì se umístnila domácí Jana Hyblerová nástøelem 389 kruhù. Veronika Vavrošová mìla shodný nástøel, ale potkal ji stejný osud jako Anetu, nižší po- Máme tady nový kalendáøní rok a s ním pøichází zasloužené ohlédnutí za uplynulou sezonou èeskolipského oddílu kanoistiky pøi TJ DDM Èeská Lípa. Zaèátek sezony byl pro slalomáøe na divoké vodì velmi nároèný. Každoroèní slalomové závody u mlýna ve Stružnici, které se mìly konat na zaèátku sezony - v dubnu, musely být z dùvodu velké vody, jarních záplav, oddílem odvolány. Veškerá snaha, úsilí, síla, technika a vytrvalost závodníkù byla ocenìna až na závodech na Spálovì, u Železného Brodu, kde se po mnoha letech konal pøebor Libereckého kraje pod záštitou hejtmana Skokana, na kterém obsadil èeskolipský oddíl ve všech kategoriích medailová místa. V první polovinì roku mìli závodníci možnost zmìøit své síly v Trutnovì, Táboøe, Èeské Skalici, Sušici, Kadani, Karlových Varech - na Hubertusu, Veltrusech, Èeském Vrbném, Strakonicích a v Roudnici nad Labem. Zaèátkem srpna potkala oddíl nevýslovná smùla. Plánované slední položka ji odsunula na neoblíbenou bramborovou pøíèku. Lucie Topièová støelila 373 bodù, což jí staèilo na osmé místo. Po souètu naše dívky zvítìzily v soutìži družstev dorostenek. Na této soutìži úspìšnì startovali i další sportovci, kteøí spadají pod regionální støedisko vrcholového sportu v Manušicích. V dorostencích zvítìzil Aleš Janeèek nástøelem 389 bodù, jeho domácí klub je v Jablonci nad Nisou, za sebou nechal Jiøího Doèkala (Slatina Brno) 385 bodù a Seriy Kulishe 384 bodù z Ukrajiny. Druhou pozici v kategorii kadetek vybojovala Jana Sezóna èeskolipských kanoistù a již pøichystané stružnické závody musely být opìt zrušeny a to - paradoxnì - kvùli nedostatku vody. Na podzim se konaly dva nejdùležitìjší závody Èeské republiky - Mistrovství žákù ÈR a Mistrovství dorostu ÈR. Mistrovství žákù se vloni konalo v Žimrovicích u Opavy. Èeskolipská posádka se i zde umístila na pøedních místech. Posádka kajakáøek Dana Chodurová, Dominika Gotvaldová, Jana Svobodová se mohla chlubit bronzovou medailí z kategorie hlídek (3xK1). Mistrovství dorostu poøádal oddíl KK Roudnice. V nevyzpytatelných labských vlnách vylovil oddíl celkem 5 medailí. V kategorii kajakáøù (K1) získal Ondøej Maršák bronzovou medaili, v kategorii deblkanoistù (C2) získala dvojice J.Skuhrovec-V.Peøina støíbrnou medaili a dvojice I.Christov-M.Zavadil se probojovala až k medaili zlaté. Další dvì støíbrné medaile získaly pro oddíl posádky v kategorii deblkanoistických (3xC2) a singlíøských (3xC1) hlídek. Loòskou sezonu uzavøel jako každoroènì závod v Tøebechovicích pod Orebem. I pøes chladné až mrazivé poèasí neupadala obvyklá dravost èeskolipských závodníkù, která byla ocenìna opìtovným umístìním se na medailových místech ve všech poøádaných kategoriích! Lauermanová z Ruprechtic, kterou zdolala pouze Ivana Maksimoviè ze Srbska. V nedìli již probíhal pouze závod jednotlivcù a trenér všechna dìvèata postaršil do juniorské kategorie, kde mìla možnost støílet finále. To ovšem znamenalo dostat se mezi osm nejlepších. Základní závod ovládly Srbky. První místo si zajistila Jelena Živkoviè nástøelem 398, druhou pozici obhájila Andrea Arsoviè s 396 body. Výborná tøetí pøíèka patøila Anetì Brabcové. Jako jediná z našich dìvèat vybojovala úèast ve finále nástøelem 394 bodù. Veronika Vavrošová mìla opìt smùlu, 391 bodù staèilo na deváté místo, zùstala tedy hned za finalistkami. Jana Lauermanová skonèila 17. a Lucie Topièová 32. Finále, které se støílí po jedné ránì a poèítá se na desetiny bodu, Anetì nevyšlo tak, jak by si pøála a propadla se až na šestou pøíèku. Je to samozøejmì veliký úspìch naší støelkynì, obzvláštì když vezmeme skuteènost, že Aneta byla nejmladší úèastnicí mezinárodních závodù. Na tøetí místo se dostala Zdenka Richtariková ze Slovenska. (red) Za dosažené úspìchy a bezproblémový chod oddílu patøí zasloužený dík pøedsedkyni oddílu Ing. Ivì Šedivé a v neposlední øadì také všem obìtavým trenérùm, bez jejichž snahy a pevných nervù by oddíl nepotkalo takové množství úspìchù. Kateøina ŠRÁMKOVÁ MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Redakèní rada: Bc Eva Vlastníková, Jan Stejskal, Ing. Oldøich Merta, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Stárková, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více