1 Statistická část. obsahově překrývají či dokonce shodují, je použit odkaz na bod, který je v osnově uveden ve dřívějším pořadí 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Statistická část. obsahově překrývají či dokonce shodují, je použit odkaz na bod, který je v osnově uveden ve dřívějším pořadí 1"

Transkript

1 1 Statistická část 1 Osnova Výroční zprávy je předepsána nadřízeným orgánem. V případě nejasností, kdy se některé body osnovy obsahově překrývají či dokonce shodují, je použit odkaz na bod, který je v osnově uveden ve dřívějším pořadí 1

2 1. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Základní škola se třídami s rozšířenou výukou Tv od 6. ročníku (specializace basketbal/florbal) Vzdělávací programy Míříme vysoko Míříme vysoko - sport Vzdělávací činnost probíhala podle dvou vzdělávacích programů. S jejich aplikací nenastaly žádné problémy, neboť nové ŠVP byly koncipovány tak, aby byla jejich obecná charakteristika kompatibilní s dobíhajícím programem Základní škola. Vzhledem k nutnosti dodržení RVP ale musela škola omezit počet hodin rozšířené výuky Tv ve specializovaných třídách/skupinách, což narušilo dlouholetou tradici školy a pravděpodobně i částečně snížilo její atraktivitu při výběru školy rodiči. Tato skutečnost rovněž popírá jednu ze základních tezí současné koncepce českého školství možnost školy přizpůsobit vlastní vzdělávací program aktuálním potřebám a podmínkám školy. 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora: Učitelé CJ = 3 - kvalifikovaní 2, nekvalifikovaní 1 Rodilí mluvčí 0 Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ RJ Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), Počet (fyz. osoby) k Ped. prac. celkem Ped. prac. s odbornou kvalifikací Ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk 20 a méně a více počet (fyz.osoby) k

3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 1 - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené) 3/2 dny - Tělesná výchova, ICT, Prevence soc. pat. jevů 5. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/2013 a odkladů školní docházky na školní rok 2012/2013, Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky Počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina vykazuje dlouhodobě vysokou úroveň výchovně vzdělávací práce, navíc svým časovým rozsahem představuje nadstandard ve srovnání s jinými obdobnými zařízeními.její činnost byla bezproblémová. 7. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovná poradkyně (VP) velmi úzce spolupracuje se všemi vyučujícími, v pravidelných konzultačních hodinách jedná s rodiči i se žáky. Velmi dobrá je spolupráce s PPP, jmenovitě s Mgr. Šedivou, která pravidelně navštěvuje školu a je v neustálém styku s VP a s vyučujícími. Pravidelně využíváme spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Osvědčila se rovněž spolupráce s PČR a MP Praha 4, zejména v oblasti prevence. 8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči nadále úspěšně pokračovala. Občanské sdružení rodičů a příznivců ZŠ Plamínkové se podílí zejména finančně a poskytováním materiálního zabezpečení na výchovně vzdělávací práci školy. Školská rada pracuje v souladu s příslušnými předpisy. Rovněž spolupráce s dalšími partnery se úspěšně rozvíjí. Více viz. Textová část 9. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola se zúčastňuje rozvojových programů MŠMT ČR. 10. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Péče o nadané žáky se v naší škole, vzhledem k její sportovní specializaci, soustřeďuje zejména do sportovní oblasti. Nadaní sportovci, kteří jsou nezřídka členy národních reprezentací či špičkových sportovních družstev, mají po konzultaci s rodiči možnost úpravy výuky tak, aby mohli absolvovat i náročný sportovní program. Zkušenosti s tímto postupem 3

4 máme velmi dobré, studijní výsledky takových žáků jsou bezproblémové a nedochází k jejich zhoršení. 11. Polytechnická výchova (předměty, kroužky) předmět Praktické činnosti Práce s technickými materiály 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy škola nemá, integrace žáků s postiženími je stále obtížnější, neboť těchto žáků je poměrně značné procento (cca 10%) a vzhledem ke stále sílícímu tlaku MŠMT ČR na zvyšování počtu žáků ve třídách je zejména ve třídách 2. stupně ZŠ práce s těmito žáky stále těžší. Problémy se začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí zvolna narůstají zejména kvůli postupným změnám ve složení obyvatelstva v určeném spádovém obvodu. 13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ EU BLR-1, IT - 1 OSTATNÍ ARM 1, VNM 8, HRV 2, UKR 9, LBN 1, MDA 2 Bez problémů 14. Environmentální výchova Environmentální = související s přírodním prostředím. Škola se záměrně vyhýbá používání cizích výrazů, pokud pro ně existuje odpovídající český význam. Proto se v našich učebních dokumentech s tímto označením nesetkáte, nicméně vzdělávacími programy pochopitelně výchova k ochraně přírody a přírodního prostředí prolíná napříč všemi předměty. Navíc pořádáme specializované vzdělávací akce s touto tématikou počínaje sběrem druhotných surovin, tříděním odpadů, exkurzemi do zařízení zpracovávajících odpady a konče seznamováním s přírodním prostředím, jednotlivými živočišnými druhy. Tato výchova má v naší škole velkou tradici, jsme partnery ZOO Praha a hojně využíváme i nabídky jejích vzdělávacích programů. 15. Multikulturní výchova viz. 14. vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků cizinců docházelo k aktuálnímu zařazování informací o životě a reáliích v konkrétních zemích referáty žáků, návštěvy výstav a programů s touto tématikou zejména v předmětech zeměpis, přírodopis, dějepis a výtvarná a hudební výchova. 16. Prevence rizikového chování V naší škole se daří vytvářet prostředí, ve kterém žáci respektují autoritu učitelů, mohou projevit svůj názor a nebojí se svěřit se svými problémy. Za důležité rovněž považujeme jasně stanovená pravidla školy (viz. Školní řád) a jejich důslednou kontrolu. V rámci prevence SPJ preferujeme soustavné nenásilné působení na žáky a aktivní spolupráci s rodiči před jednorázovými pořady. Samozřejmostí je vypracovaný Minimální preventivní program. Problematika SPJ je pravidelně zařazována do výuky (zejména v předmětech vlastivěda, prvouka, přírodověda, přírodopis, rodinná výchova, výchova ke zdraví, občanská výchova, 4

5 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem výchova k občanství a výtvarná výchova), případné aktuální problémy jsou řešeny během třídnických hodin ve spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a preventisty SPJ. Škola žákům zajišťuje vhodné volnočasové aktivity formou zajímavých kroužků, dále je zapojena do několika projektů (např. Prevence úrazů, Osobní bezpečí, Dopravní výchova, Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce do škol aj.), dbá na kontrolu docházky a včasné omlouvání nepřítomnosti žáků. Nedílnou součásti prevence SPJ je také sledování psychosociálního klimatu ve třídách a spolupráce s odborníky (např. PPP, MP, PČR). Ve školním roce 2011/2012 žáci absolvovali řadu přínosných a zajímavých akcí (např. The Action, Muzeum Policie, S tebou o tobě, Dopravní výchova, Základy první pomoci,). Ve školním roce 2011/2012 byl v naší škole řešen jeden závažnější problém týkající se SPJ ve třídě VIII.A jednalo se o ataky se sexuálním podtextem některých chlapců vůči děvčatům. Na základě přijatých opatření se situace uklidnila. 17. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí 18. Další údaje o ZŠ - Viz. Textová část 5

6 Ekonomická část: Údaje k

7 MHMP Příjmy Výdaje neinvestiční rozpočet roku náklady na mzdy zák. odvody soc. a zdrav. poj výdaje za učebnice a UP odvody do FKSP náhrada za prac.neschopnost MČ Praha 4 Příjmy Výdaje rozpočet roku úroky VHČ spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a údržba internet výkony spojů služby zpracování dat cestovné ostatní služby bankovní poplatky nájemné za budovu náklady VHČ údržba SW Nákup SW 0 Údaje k MHMP Příjmy Výdaje neinvestiční MČ Praha 4 Příjmy Výdaje rozpočet roku náklady na mzdy zák. odvody soc. a zdrav. poj odvody do FKSP náhrada za prac. neschopnost rozpočet roku úroky spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba výkony spojů internet služby zpracování dat cestovné ostatní služby nájemné údržba SW

8 Textová část ÚVOD 8

9 Po dlouhých 11 letech snahy o zlepšení podmínek pro sportovní výchovu jsme se všichni konečně dočkali a naše školní hřiště začalo na sklonku minulého školního roku nabírat podobu, jakou by si škola s tak dlouhou sportovní tradicí zasloužila. Bylo dokončeno (a od okamžiku otevření v říjnu 2011 pravidelně využíváno) osvětlené fotbalové hřiště a rekonstruované kurty pro plážový volejbal. S ročním zpožděním se nám tak podařilo zahájit plánovanou spolupráci s novým sportovním partnerem FK Slavoj Vyšehrad, jehož žákovská družstva u nás již trénují a (kromě nezanedbatelného finančního přínosu) očekáváme i příchod jejich členů do našich sportovních tříd. Areál ale stále čeká na dokončení. Věříme, že se zřizovateli (který je zadavatelem stavby) podaří vyřešit všechny problémy a na jaře začnou práce na dokončení zbývajících částí - pro školu nejpotřebnějšího víceúčelového hřiště obkrouženého zkráceným atletickým oválem s doskočištěm pro skok daleký a se sprinterskou rovinkou, hřiště volejbalu a pro venkovní provoz nutné šatny a sociální zázemí. Jakkoli je stavba hřiště velkou událostí, tak nebyla pochopitelně jedinou změnou pro školní rok Přes léto proběhla také rekonstrukce elektroinstalace v přízemí pavilonu B (školní družina) a stavební rekonstrukce školní kuchyně spojená s rekonstrukcí vzduchotechniky. Tyto akce sice zůstaly pro veřejnost neviditelné, nicméně významně ovlivnily provozní možnosti školy. A tak, i když to tak (zatím) zvenku nevypadá, se škola zásadně modernizuje, zefektivňuje se její provoz a zlepšují se podmínky pro vzdělávání a výchovu. Začátek školního roku ukázal po dlouhých letech jedno pozitivum - zastavení tendence meziročního poklesu počtu žáků. Byli jsme rádi, že nikdo z rodičů našich žáků nepodlehl lživé kampani sousední školy (podrobně jsme o ní informovali v loňském školním roce, bohužel ale jarní události měly negativní vliv na množství zapsaných dětí do našich 1. tříd. Rodiče těchto dětí pochopitelně nemají vlastní zkušenost a tak jsou snadněji ovlivnitelní ve svém rozhodování, a tak bylo po prvním termínu zápisu zřejmé, že počet zapsaných dětí nesplní naše očekávání. Přesto bylo množství budoucích prvňáčků vyšší, než v minulém roce! Průběh 1. pololetí přehled nejdůležitějších událostí: ZÁŘÍ Na slavnostní zahájení školního roku se dostavilo 250 žáků a o jednoho vyučujícího zeštíhlený pedagogický sbor z důvodu mateřských povinností mezi nás již nepřišla paní učitelka Linda Pecháčková Krulová. Došlo i k výměně další vyučující Mgr. Jitku Caldovou, která se v samotném závěru předcházejícího školního roku rozhodla ke stěhování na sever Čech, nahradila Mgr. Michaela Fischerová. Jako každý rok se v průběhu pololetí ve škole odehrává celá řada tradičních akcí exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, dopravní výchova, návštěvy Městské knihovny Praha, ekologické pořady v Toulcově dvoře a celá řada dalších akcí včetně množství sportovních soutěží. Proto jim věnujeme jen krátkou zmínku a obšírněji se budeme věnovat jen událostem, které se svým významem či rozsahem vymykají obvyklému průběhu pololetí. Nejvýznamnější sportovní výsledky uvádíme v souhrnném přehledu v závěru textové části. První takovou akcí je zdánlivě tradiční výuka plaveckých dovedností žáků 1. stupně. Jakkoli se plavání zdá být nedílnou součástí výuky v základní škole, tak mnoho škol dnes nemá tuto část tělesné výchovy zařazenou ve svém vzdělávacím programu! Proto bychom rádi zdůraznili, že tuto součást výuky považujeme za stěžejní, stejně jako lyžařské kurzy či zotavovací pobyty (obecně označované jako školy v přírodě ). Rozhodně se nepřipojujeme k názoru některých úředníků či dokonce ředitelů škol, že výuku těchto dovedností má zajišťovat rodina a že není nutné pro děti žijící ve zdravém pražském prostředí (!) pořádat zotavovací akce. Jednak víme, že na kurzech v naší škole (to zdůrazňujeme, neboť to není všude obvyklé!) vyučují certifikovaní odborníci a navíc je nám jasné, že v dnešních ekonomických podmínkách není v silách všech rodin zajistit pro své děti podobnou péči, kterou je škola schopna poskytnout za velmi 9

10 výhodné ceny všem dětem. Proto využíváme všech možností, jakými jsou například dotované pobyty v rekreačním zařízení MČ Praha 4 hotel Vápenka v Krkonoších a jako škola, která podporuje zdravý životní styl navíc vytváříme i podmínky pro účast dětí ze sociálně slabších rodin pomocí dotačního programu Občanského sdružení rodičů a příznivců ZŠ Plamínkové. Rovněž se zapojujeme do projektů Školní mléko, Ovoce do škol či Zdravé zuby, zúčastňujeme se charitativních akcí typu Srdíčkových dnů, sběru ošacení pro Diakonii Broumov nebo sbírky pro Kojenecký ústav Thomayerovy nemocnice v Praze. Náš sponzoring plameňáka v pražské ZOO financovaný sběrem druhotných surovin ani není nutné zvlášť připomínat. Kromě většiny výše zmíněných aktivit se v září ještě odehrálo fotografování jednotlivců. ŘÍJEN Tento měsíc zahájilo již v úvodu zmíněné slavnostní otevření školního fotbalového hřiště. Jeho součástí, poté, kdy starosta Pavel Horálek se svou zástupkyní Ivanou Staňkovou a se zástupci zhotovitele firmy Strabag slavnostně přestřihli pásky, byla exhibiční utkání. V prvním se představily žákovské týmy FK Slavoje Vyšehrad a ZŠ Plamínkové, ve druhém pak jejich slavní předchůdci bývalí prvoligoví fotbalisté a internacionálové v čele s vicemistry Evropy Pavlem Kukou a Radkem Bejblem, po jejichž boku představil své fotbalové dovednosti i pan starosta, nebo bývalí ligoví spoluhráči Jaroslav Klíma (prezident FK Slavoj Vyšehrad) a Robert Tichý (školník ZŠ Plamínkové). Jednou z ozdob zápasu byl i herec Ivan Trojan původem basketbalista Sokola Vyšehrad. Setkání pracovníků školy s rodiči tradiční akce předcházející prvním třídním schůzkám, tentokrát včetně vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady (následně v listopadu zvolen zástupce rodičů pan Karel Plzák). Novinkou byl koncert cimbálové muziky ve školní jídelně podařený vzdělávací pořad z oblasti hudební výchovy. Za obšírnější popis stojí zahájení ojedinělého projektu z oblasti zájmové činnosti RELAXÍK. Změnou rozvrhu žáků tříd a zařazením hodiny zájmové činnosti do dopoledních hodin jsme pro tyto děti výrazně rozšířili nabídku zájmových kroužků aniž bychom zasahovali do již hotové skladby tohoto segmentu v tradičních odpoledních hodinách. Nejenže jsme tímto způsobem umožnili dětem navýšit počet navštěvovaných kroužků, ale zároveň jsme jim tím vytvořili prostor pro dopolední relaxaci za současného efektivního využití školních kapacit. Jedinou věcí, která se nám nepodařila, bylo otevření kroužku kopané se zapojením dětí ze sousední mateřské školy. Nábor v MŠ prováděný FK Slavoj Vyšehrad se překvapivě nesetkal s odezvou a tak jsme realizaci prozatím odsunuli. Další akce v měsíci: dopravní výchova, POPRASK v malé kopané, v přespolním běhu a v basketbalu, filmová představení, divadelní představení Klubu mladého diváka, ekologie v Toulcově dvoře, účast na lyžařské vzdělávací akci pro pedagogické pracovníky LISTOPAD Listopad je vždy ve znamení velkého množství sportovních soutěží a hlavně projektu nabídky programů pro děti z MŠ-S Plamínkem do opravdové školy. Kromě návštěv dětí v prostorech školy a při vyučovacích hodinách je hlavní částí projektu divadelní představení s pohádkovou tématikou nacvičené žáky naší školy. Tentokrát se poprvé jednalo o muzikál a navíc ještě nacvičený převážně žáky tříd 1. stupně. Na této akci se vystřídaly stovky dětí z okolních MŠ a muzikál Šmoulové lze právem zařadit k tomu nejlepšímu, co se v rámci tohoto projektu podařilo. Ostatně to mohli na mimořádném představení posoudit i návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti. Další akce v měsíci: návštěvy programů MKP Na Veselí (1.stupeň), POPRASK florbal (chlapci), školní florbalový turnaj k 17. listopadu, školní kolo Pythagoriády, zahájení soutěží futsalové ligy, školní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthenes, exkurze Schola Pragensis, zahájení kurzů ICT pro seniory, zahájení Pražské volejbalové ligy pedagogických pracovníků 10

11 PROSINEC Největší prosincovou akcí byla shodou okolností ta úplně poslední školní Vánoční akademie. Přestože jsme v minulých letech před vánocemi vždy produkovali velký vánoční koncert, tentokrát se jednalo o akci premiérovou. Vzhledem ke kumulaci akcí v závěru školního roku jsme se po jedenácti letech rozhodli přesunout konání tradiční školní akademie na předvánoční termín. I když toto období ovlivnila celonárodní smutná událost (úmrtí prezidenta Václava Havla), rozhodli jsme se pro konání této dlouhodobě připravované akce a soudě podle zájmu diváků i jejich pozitivních reakcí jsme udělali dobře. Vánoční akademie byla skutečným zážitkem a snad jedinou vadou na její kráse byla nedostačující kapacita sálu, v němž se shromáždilo rekordní množství návštěvníků. Samozřejmě nás i účinkující tak obrovský zájem těší a je odměnou za kvalitně odvedenou práci téměř všech pracovníků a žáků pod vedením paní Tamary Czeradzeové, která již několik let dává výsledný tvar většině našich veřejných kulturních akcí. Ale jelikož není v našich silách zvětšit sál školní jídelny, pokusíme se alespoň o zvýšení jeviště (pokud nabídka jednoho z rodičů byla skutečně míněna vážně) a tím o zlepšení pro diváky. Další veřejnou akcí bylo zahájení charitativního projektu MČ Praha 4 Děti dětem, v rámci kterého byl výtěžek z prodeje výrobků žáků MŠ A ZŠ poukázán Kojeneckému ústavu Thomayerovy nemocnice. Naší škole připadla čest zahájit tento dlouhodobý předvánoční projekt a podle toho, jaké jsme během celého období měli možnost vidět prezentace ostatních škol, byla sázka na naši školu správná. Další akce v měsíci: sportovní soutěže Poprasku florbal dívek, a premiérově i smíšených družstev žáků tříd, školní basketbalový turnaj žáků sportovních tříd, účast na celopražské sportovní soutěži Vánoční turnaj o pohár ředitele ZŠ K Milíčovu, kulturní akce Mikulášská besídka a pěvecko reciteční soutěž Čtyřlístek Umím, program ekologické výchovy v ročníku a integrační program v 8.A LEDEN Hlavní akcí ledna je vždy zápis dětí do 1. tříd. O jeho výsledku padla zmínka již v úvodu a toto jtéma bude i předmětem hodnocení školního roku v závěru tohoto textu. Lyžařský kurz v tradičním místě (Jizerské hory) proběhl za ideálních sněhových podmínek a všichni účastníci se stali lyžaři. Další akce v měsíci: Den otevřených dveří, multimediální koncert pro všechny žáky v KC Novodvorská, obvodní kolo Pythagoriády, organizace Kurzu pro instruktory školního lyžování v Peci pod Sněžkou, Dětský fotbalový pohár PFS třída Průběh 2. pololetí a přehled nejdůležitějších událostí: Ve 2. pololetí proběhly dvě největší a nejočekávanější akce 3. Reprezentační ples ZŠ Plamínkové a velké sportovní klání dětí z 20 škol našeho obvodu Letní hry 4x4 Prahy 4. Obě vždy připadají na sudý rok a jsou pro naši školu vysoce prestižní. Ta první je určena především rodičům, zaměstnancům a příznivcům naší školy, ta druhá naopak výhradně dětem. Obě akce mají společného jmenovatele radost účastníků a prezentaci práce naší školy. Školní ples produkoval už tradiční tým organizátorů pracovníků školy pod vedením Mgr. Mariana Valka a tentokrát jsme se poprvé těšili z vyprodaného sálu KC Novodvorská. Zaplnili jej nejen rodiče a zaměstnanci, ale v hojné míře i absolventi školy a bývalí kolegové a atmosféra byla nádherná. Unikátní představení krasojezdkyň na kolech či barevných mažoretek, taneční vystoupení, netradiční výzdobu sálu vše s významným podílem našich žáků doplňoval osvědčený orchestr DD Combo s jedním z nejlepších českých swingových zpěváků Janem Smigmatorem. K tomu bohatá tombola, tentokrát, kromě příspěvků komerčních partnerů školy, i díky přispění řady rodičů to byla dokonale namíchaná směs, kde si každý našel to své. 11

12 Hry 4x4 na rozdíl od plesu nejsou pouze naším dílem škoda! Vzhledem k nadstandardnímu vybavení pro sport jsme sice největšími organizátory (na našich sportovištích a v naší organizaci se odehrávaly 3 týmové sporty v délce pěti dnů fotbal, basketbal a streetball), ale akci pochopitelně ovlivňují výkony a přístup ostatních účastníků. A pro každého z nich je soupeření s naší školou velice prestižní a na naše reprezentanty se chce vytáhnout. Letošním časově i finančně omezeným programem Her (omezení kategorií a zrušení některých sportů) jsme byli s nízkým počtem žáků školy výrazně hendikepováni, ale vzhledem k tradici a zaměření školy si nemůžeme dovolit vypustit některý ze 16 sportů a tak byli mnozí naši žáci i učitelé doslova na roztrhání. I přes to jsme se snažili obhájit skvělá umístění z předchozích ročníků Her, ale hlavním cílem naší školy je vždy zanechat dobrý dojem nejen ze sportovních výkonů, ale zejména z vystupování našich žáků sportovců i fanoušků. A to se nám rozhodně podařilo celkové 6. místo by se mohlo zdát neúspěchem, ale vzhledem k tomu, že jsme celou dobu konání Her bojovali o medailové umístění a nakonec jsme v posledním dnu podlehli jen velmi těsným rozdílem školám s nesrovnatelně vyšším počtem žáků, jej vnímáme jako veliký úspěch první šestice škol za sebou zbývajících 14 nechala s obrovským bodovým odstupem. A naše děti naplnily očekávání i po stránce morální a společenské. Žádný problém se netýkal našich reprezentantů, ani diváků a to je nejdůležitější vizitka naší práce, kterou jsme vždy jasně převyšovali ostatní školy sehnat ve škole se 600 žáky sportovce, kteří sportují v nějakém klubu a postavit z nich reprezentační družstvo většinou není obtížné, ale udělat z nich tým, který svou školu skutečně reprezentuje i svým vystupováním není věc jednoduchá. O tom nás již v prvních dnech Her přesvědčilo několik škol z blízkého sousedství vulgarita nejhrubšího zrna, nesportovní chování (to vše za shovívavého dohledu doprovázejících pedagogů) jsou vždy známkou úrovně výchovného působení celé školy. Možná se může zdát, že klademe až přílišný důraz na sport, ale jsme přesvědčeni, že být v dobré kondici a k tomu umět týmově a tvrdě pracovat je dobrý vklad do života našich žáků. A výsledky ve vědomostních školních soutěžích správnost naší cesty potvrzují nemnoho škol se může pochlubit úspěšnou reprezentací v Matematické (úspěšná řešitelka Kateřina Rýdlová 9.A) či Biologické olympiádě (úspěšní řešitelé Kateřina Boušková 7.A a Martin Tomšovic 8.A) na celopražské úrovni tak, jako my. Dalším velkým tématem druhého pololetí školního roku bylo testování. Naše škola využívá již 12 let dva druhy testů, které slouží pro naše vnitřní potřeby. Jednak interní Srovnávací testy a k nim pro porovnání externí komerční testy. Nepoužíváme je k hodnocení žáků, ale slouží nám ke sledování meziročního vývoje tříd a především k prosazení objektivity klasifikace žáků. Výsledky nám již delší dobu říkají to, co se v poslední době začalo objevovat v médiích pokles úrovně českého školství. K tomuto zjištění rozhodně není třeba dalšího drahého testování školy, které stojí o srovnání, si vlastní systém sebehodnocení vypracovaly již dávno. Přesto MŠMT ČR spustilo generální testování žáků, proti kterému se zvedla vlna kritiky. Pro nás nic nového či světoborného, testy jsme absolvovali bez jakéhokoli taktizování či podvodů (mluvilo se o školách, které údajně otestovaly pouze vybrané = nejlepší žáky, nebo testy žáci zpracovávali pod pečlivým dohledem učitele), ale o jejich vypovídací hodnotě si myslíme své. Navíc při jejich přípravě měly některé školy informace a možnost tréninku postupů podstatně dříve, než jiné a i tato skutečnost zpochybňuje význam tohoto zkvalitňujícího nástroje. A od května jsme se začali potýkat s plánovanou stavební akcí, kterou byla vestavba mateřské školy do přízemí budovy B naší školy. Nediskutovali jsme o správnosti tohoto záměru zřizovatele naše budova skutečně nabízela využití volné kapacity a ve chvíli, kdy je v městské části nedostatek míst v MŠ to bylo logické řešení. Navíc si od projektu slibujeme zlepšení spolupráce s MŠ Plamínkové, kterou jsme již dlouhá léta neúspěšně oslovovali s nabídkami projektů naposledy s letošním velmi povedeným projektem Relaxík, který byl původně koncipován i pro děti předškolního věku. K tomu by mohla přispět výměna vedení této MŠ, které snad již nebude naše nabídky negovat či dokonce (dle vyjádření rodičů dětí) pověst naší školy záměrně poškozovat. Na druhou stranu jsme museli řešit provozní problémy s novým umístěním učeben Školní družiny. Komplikací bylo její přemístění do nových prostor, ve kterých během prázdninových měsíců proběhla další část rekonstrukce elektroinstalace. Provoz ŠD byl tudíž od května provizorní a do září by měl 12

13 být upraven systém vyzvedávání dětí a příchodu do ŠD. Bohužel všechno souvisí se vším a tak jsme se nedočkali slíbeného nového venkovního hřiště pro ŠD, stejně, jako nedošlo k výstavbě zahrady pro MŠ. Tyto akce totiž brzdí nedokončená rekonstrukce našeho sportovního areálu, o které jsme toho napsali už mnoho. Ve 2. pololetí nechyběly návštěvy výukových divadelních a filmových představení (například pravidelně využíváme původních anglických verzí), děti z Klubu mladého diváka viděly např. zákulisí Národního divadla, žáci 1. stupně jsou pravidelnými návštěvníky vzdělávacích projektů KC 12, tradiční jsou akce Městské knihovny pro nejmladší žáky, se kterou nadstandardě spolupracujeme a Mgr. Jana Čermáková s Mgr. Vlastou Beránkovou v ní připravily prezentační výstavu naší školy, návštěvy Planetária, pražských památek, ekologických programů v Toulcově dvoře, projektů Dopravní výchovy.... Tyto aktivity prolínají celým školním rokem, takže je ve výčtu jednotlivých událostí již nezmiňujeme. ÚNOR LEDOVÁ PRAHA tradiční akce s organizace Pionýr, kdy se v průběhu pololetních prázdnin sjíždějí do Prahy děti z celé ČR, aby se zúčastnily poznávacího programu, který je pro ně každoročně v tyto dny připraven. V prostorech školy tak poskytujeme ubytování přibližně dvěma stovkám dětí převážně z dětských domovů. POPRASK soustavu školních sportovích soutěží pod názvem Pohár pražských škol zahajuje každoročně basketbal našim týmům tentokrát zůstalo krajské finále zapovězeno, mladší žáci i žákyně skončili v obvodním finále, starší chlapci nepostoupili z krajské kvalifikace. Ale tyto soutěže byly v tomto roce druhořadé příprava směřovala ke Hrám 4x4 TESTY KALIBRO PRO 5. A 7. ROČNÍK BŘEZEN VÁPENKA zotavovací pobyt s možností lyžování pro žáky ročníku velmi zdařilá akce, která se tento rok setkala s ještě větším zájmem malých lyžařů než předloni i proto, že se jedná o radnicí dotovanou aktivitu a děti se tak dostanou do Krkonoš za velmi příznivých finančních podmínek. A když se k tomu přidají i výborné podmínky sněhové, tak panuje všobecná spokojenost. Škoda, že nepravidelné termíny jsou na příděl a kapacita objektu je pro nás vysoká. V příštím školním roce se s největší pravděpodobností na Vápenku podíváme pouze koncem května. MATEMATICKÝ KLOKAN další z celostátních soutěží, kterých se naši žáci s úspěchem zúčastňují třídy POPRASK - volejbal obvodní kolo ročník 3. REPREZENTAČNÍ PLES JARNÍ KARNEVAL SRDÍČKOVÉ DNY charitativní akce DUBEN ORANŽOVÝ DEN DEN ŠKOLY - 7. DUBEN pravděpodobně nejoblíbenější den v průběhu školního roku. POPRASK softball premiérová účast v obvodní soutěži dopadla pro výběr tříd neslavně jasné poslední místo. Jak by také ne s tímto sportem jsme v hodinách Tělesné výchovy mohli začít až s vybudováním fotbalového hřiště a s příchodem jarního počasí. Pro děti to ale byla cenná zkušenost, neboť jsme plánovali start týmu ve Hrách 4x4. A výsledek byl senzací naši reprezentanti vybojovali v daleko tvrdší konkurenci stříbro (!!!) a naplno se tak projevila kvalita naší výuky, neboť jsme jako jeden z mála týmu neměli profesionálního hráče po dvou měsících tréniku úžasné zlepšení pouze díky práci učitelů Tv, zejména Mgr. Michaely Marešové. FOTBALOVÁ SOUTĚŽ McDonald s Cup a třídy obvodní kolo postup do finálové skupiny! 13

14 JARNÍ BĚH DO SCHODŮ již 7. ročník soutěže se tentokrát dočkal nového kabátu na prodloužené trati s atraktivní cílovou rovinkou jej poprvé mohli sledovat i diváci, navíc se opět rozšířil počet účastníků RECITAČNÍ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1-2. třídy KVĚTEN SPORTOVNÍ AREÁL zahájení provozu rekonstruovaných beachvolejbalových kurtů nabízíme k využití veřejnosti informace jsou na webových stránkách školy BRANNÝ DET S JEDNOTKAMI IZS výuková akce zabezpečovaná HZS HMP PŘÍPRAVA HER 4x4 proběhly školní kvalifikace, losování jednotlivých soutěží (radnice) SROVNÁVACÍ TESTY všichni žáci absolvovali všeobecné školní vědomostní testy, nejlepší žáky z jednotlivých ročníků naleznete v přehledné tabulce BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ Arkády Pankrác stříbrná příčka ročník ZAHÁJENÍ VESTAVBY MŠ problematiku jsme již podrobně popsali, s uspokojením lze konstatovat, že díky dodržování dohodnutých pravidel stavba prakticky nerušila výuku ZOTAVOVACÍ POBYTY žáci 4.A, kteří nebyli na Vápence, si užili pobyt na Šumavě a nejen díky fantastickému počasí se vydařil tradiční sportovní výjezd tříd, pro který se ve škole nejen podle místa konání vžil název Mozolov. FACEBOOK vzdělávací pořad o nebezpečí fenoménu sociálních internetových sítí absolvovali žáci 2. stupně. Dlužno podotknout, že se vůbec nejedná o nějaké abstraktní nebezpečí, ale o velmi reálnou hrozbu, kterou jsme už museli řešit i v naší škole! Je naprosto nezbytné, aby se rodiče zajímali o to, jakým způsobem jeich děti tráví čas u počítače a to i u těch nejmladších. STÁTNÍ TESTY MŠMT ČR TESTY do sportovních tříd ČERVEN MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ program v tomto svátečním dni připravili jednotliví třídní učitelé VOLBY OSOBNOSTÍ ŠKOLY v závěru roku opět proběhly volby Žákyně a žáka roku na základě návrhů žáků a výběru pedagogů se jimi stali Kateřina Rýdlová (9.A) a Martin Tomšovic (8.A) a Osobnosti školy nominace do projektu MČ Praha 4 Dělám víc než musím kterou se stala Kateřina Boušková ze 6.A. UČITELSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA zůstala poprvé v historii nedohraná pořadatelé finálového tunaje play off z nejasných důvodů na poslední chvíli rok dohodnutý termín změnili a bez projednání přeložili do ostatními neakceptovatelného času. Nemohli jsme tak dokončit úspěšnou sezónu, ve které jsme aspirovali na přední umístění. FOTOGRAFOVÁNÍ obvykle tuto událost nezmiňujeme, ale vzhledem k počasí jsme akci přesunuli do netradičních prostor a vznikly tak zajímavé netradiční fotografie. HRY 4x4 PRAHY 4 sportovní soutěže 20 škol MČ Praha 4 14

15 Závěr Celý školní rok proběhl v souladu s dlouholetou koncepcí školy a lze jej, i přes dílčí problémy, považovat za velmi úspěšný. Vyrovnali jsme se s nepříznivou situací způsobenou zahájením vestavby MŠ v průběhu školního roku i se současným prováděním stavební rekonstrukce v hlavní části školy. Naštěstí byla obě akce dokončeny podle harmonogramu a tak bylo možné školu připravit na následující školní rok včas. Výsledky ve výchovně vzdělávací práci odpovídaly našim předpokladům a současnému celostátnímu trendu. I proto jsme museli řešit větší množství kázeňských přestupků, než v předchozích obdobích a musíme se zamýšlet nad způsobem jejich eliminace. K tomuto problému přispívá několik faktorů za jeden z hlavních považujeme již delší dobu sledovanou proměnu sociálního složení žáků, která odráží obdobnou změnu složení obyvatelstva v našem spádovém obvodu. Zvyšuje se procento žáků ze sociálně méně podnětného prostředí, s jinak nastavenými prioritami. Dalším průvodním znakem je navyšující se množství dětí s poruchami chování a učení, které je v přímém rozporu s nutností navyšovat počty žáků ve třídách z důvodu špatného ekonomického stavu ve školství obecně. I v naší škole je tak z ekonomických důvodů pro příští rok připravena varianta se sloučením současných 2. tříd a s otevřením pouze jedné, početnější 1. třídy. Některé z uvedených jevů mají i další dopady do existenčních potíží se dostávají i sportovní kluby. Sledujeme to na snížení zájmu o basketbal, který byl dlouhé roky jedinou sportovní specializací v ZŠ Plamínkové. Dlouholetý partner školy, basketbalový oddíl TJ Sokol Vyšehrad utlumil své aktivity a se školou v tomto školním roce spolupracoval jen minimálně. Tento jev spojujeme zejména s odchodem jednoho z trenérů do jiného klubu, za kterého nebyla nalezena adekvátní náhrada. Naštěstí se ve škole etablovala jedna z odnoží Sportovních center Prahy 4 (sportovního projektu MČ Praha 4) vedených basketbalovým rozhodčím, absolventem naší školy. Tento subjekt tak prakticky převzal garanci nad sportovním basketbalovým rozvojem žáků 1. stupně. I z těchto důvodů stojíme o zvýšení spolupráce se zástupcem jiného sportovního odvětví (již zmíněný oddíl kopané TJ Slavoj Vyšehrad), o které jsme se zmínili výše. Tím by škola vlastně navázala na svou tradici, kdy po svém založení proslula jako škola sportovní se zaměřením na kopanou. Pokud se nám společně podaří naplnit záměr ambiciózního projektu výchovy mládeže, který zmíněný oddíl představil a propojit sportovní činnost s našimi výchovně vzdělávacími aktivitami, tak by to mohl být úspěšný krok ke zvýšení počtu žáků a ke zlepšení podmínek pro vzdělávání v ZŠ Plamínkové. Této optimistické vizi napomáhá i v současné chvíli reálně zlepšená spolupráce s MŠ Plamínkové - Kotorská díky nově jmenované ředitelce tohoto subjektu, která rozhodla o zapojení dětí z této MŠ. K optimistickému výhledu napomáhá i situace, kdy máme po třech letech ukončené rekonstrukce výměníku (s instalací tepelných čerpadel), kuchyně i elektroinstalace v celé budově, která má provedenou i celkovou výměnu oken a podlahy ve velké tělocvičně. Škola je vymalovaná a celkově mají žáci i pracovníci velmi příjemné podmínky ke své činnosti. Doufejme tedy, že se naše předpoklady naplní a škola bude moci koncepčně pracovat. K tomu by měli přispět i noví vyučující - naše řady opustily Mgr. Eva Vejvodová, která se rozhodla k návratu do rodného kraje. Pokračovat nebude ani Mgr. Fišerová, které skončila roční smlouva a Mgr. Markéta Polívková, která se po první zkušenosti s prací ve svém oboru rozhodla změnit zaměření. Tyto kolegyně nahradí Tatjana Mitrovičová (fyzikářka), Mgr. Dagmar Svozilová (vrací se po mateřské dovolené do sloučené 3. A) a další náhrada za dlouhodobě nemocnou Mgr. Ladislavu Legezovou - češtinář PhDr. Martin Kudláček 15

16 Nejlepší žáci v ročnících ve srovnávacích testech zvýrazněno dosažení max. počtu možných bodů 1.A Lucie Baldová 21 Alžběta Kobyláková 21 Andrea Kobyláková 21 Viktorie Květoňová 21 2.A Thuy Quynh Anh Pham 19 2.B Hana Železná 20 3.A Lucie Svobodová 18 3.B Dominik Fábera 20 Štěpán Sadílek 20 Terezie Maršálková 20 4.A Michal Beneš 30 5.A Ondřej Váňa 26 6.A Jana Stefanova 25 7.A Daniel Čejka 24 Kateřina Boušková 24 Noemi Purnochová 24 8.A Natálie Micková 26 8.C Tereza Němečková 27 9.A Veronika Snopková 23 PŘEHLED SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ ZŠ V prvním pololetí školního roku 2011/2012 se žáci naší školy nejčastěji zúčastnili soutěží POPRASKu. Naši reprezentanti hájili barvy ZŠ Plamínkové v disciplínách florbal, basketbal a malá kopaná. Nejen žáci reprezentovali naší školu. Naši pedagogové se po roční odmlce zúčastňovali Volejbalové ligy pracovníků základních škol, v níž v předchozích letech vždy usilovali o medailová umístění! Mimo školní reprezentaci se žáci v průběhu celého roku zúčastňovali tradičních soutěží školy na podzim florbalového turnaje a v zimě Vánočního turnaje v basketbalu. Při LVVZ žáci absolvovali lyžařské závody závody Desná CUP

17 MALÁ KOPANÁ 1) chlapci třída V pondělí se uskutečnilo obvodní kolo Poprasku Prahy 4 v malé kopané chlapců tříd (AFK Slavoj Podolí) Reprezentace: Krasnyanyk, Němeček, Martišek, Tichý, Švec, Codreanu, Kaňka, Dvořák, Svejkovský, - soupeři našeho výběru byli chlapci ze základních škol: ZŠ Bítovská ZŠ Táborská ZŠ Kavčí hory ZŠ Na Líše = našim chlapcům se podařilo postoupit do finále P-4 - to z prvního místa, tj. že v obvodním kole (základní skupině) porazili všechny své soupeře Finále Prahy 4 v malé kopané (POPRASK) chlapců tříd AFK Slavoj Podolí Reprezentanti ZŠ Plamínkové: CODREANU STANISLAV, TICHÝ DOMINIK, NĚMEČEK JAKUB, KAŇKA PETR, KRASNYANYK IHOR, HOFFMANN DAVID, GRULICH VOJTĚCH, DUFEK PAVEL, ŠVEC FILIP, MARTIŠEK NORBERT výsledky zápasů: ZŠ Plamínkové ZŠ Filosofská 2:1 (Dufek, Tichý) ZŠ Plamínkové ZŠ Bítovská 2:0 (Tichý, Krasnyanyk) ZŠ Plamínkové ZŠ Poláčkova 0:0 ZŠ Plamínkové ZŠ Horáčkova 2:0 (Dufek, Kaňka) = postup do krajského finále dne na hřišti SK Aritma Praha. Pozn.(Ry): Nejlepší hráč: Tichý Dominik Nutno pochválit celý tým, za kolektivní hru a skvělou obranu (pouze jedna obdržená branka). Družstvo složené převážně z žáků 6. ročníku překvapilo své soupeře a zcela zaslouženě zvítězilo, když za sebou nechalo všechny školy z Prahy 4. Pondělí se uskutečnilo krajské kolo Poprasku v malé kopané chlapců tříd (SK Aritma Praha) Reprezentace: Krasnyanyk, Němeček, Martišek, Tichý, Švec, Codreanu, Kaňka, Dvořák, Svejkovský, Jednotlivá utkání: ZŠ Plamínkové Gymnázium Litoměřická (Praha 9) 1:0 (Kaňka) ZŠ Plamínkové ZŠ Verónské náměstí (Praha 15) 1:0 (Krasnyanyk) ZŠ Plamínkové ZŠ Chaplinovo náměstí (Praha 5) 0:4 ZŠ Plamínkové ZŠ Na Beránku (Praha 12) 0:3 17

18 KONEČNÉ MÍSTO V PRAZE - nutno pochválit celý tým, za vzorné chování a dobrou reprezentaci školy ve všech kolech Poprasku v malém fotbale. Družstvo složené převážně z žáků 6. ročníku zabojovalo a výsledkem je konečné dělené místo v celé Praze, což je bezesporu pěkný výsledek 2) chlapci třída V úterý se uskutečnilo obvodní kolo Poprasku Prahy 4 v malé kopané chlapců tříd (AFK Slavoj Podolí) Reprezentace: Křivan, Svátek, Kalina, Procházka, Tesařík, Kočovský, Turek - soupeři našeho výběru byli chlapci ze základních škol: ZŠ Horáčkova ZŠ Na Planině ZŠ Bítovská ZŠ Kavčí hory = našim chlapcům se nepodařilo postoupit do finále P-4 PŘESPOLNÍ BĚH se uskutečnily závody POPRASKu v přespolním běhu (Krčský les) - přestože se očekával postup do finále Prahy minimálně v kategorii mladších děvčat, tento cíl nebyl splněn na rozdíl od minulých let se ani v jedné z kategorií žáků II nepodařilo do tohoto finále postoupit. - individuálně se nejlépe z žáků II prosadili Lucie Šimáková (3. místo) a Jan Klasna (4. místo). - velice hezkým překvapením byl i výkon Lenky Baldové, Lenky Tkáčové a především z nesportovní třídy VIII.A Natálie Mickové = celkové 5. místo mezi 13-ti základními školami (po Campanus, Filozofská, Jílovská a Borovská) VOLEJBAL 1) učitelé se uskutečnil první zápas naší základní skupiny Volejbalové ligy pracovníků základních škol: ZŠ Plamínkové vs. domácí ZŠ Jižní (několikanásobný vítěz této ligy) 0:3 - příští zápasy: se ZŠ Kunratice a ZŠ Jiřího z Poděbrad 2) dívky třída se uskutečnil volejbalový turnaj Vánoční turnaj o pohár ředitele ZŠ K Milíčovu Reprezentace: Micková, Bulínová, Vlachová, Záhorová, Tkáčová, Šmejkalová, Truongová - naše reprezentantky s každým soupeřkami remizovaly a nakonec po sečtení skóre obsadily až třetí místo! 18

19 FLORBAL 1) chlapci třída Pondělí se uskutečnilo obvodní kolo Poprasku Prahy 4 ve florbalu chlapců tříd (Hamr Braník) Reprezentace: Martišek,Dvořák, Svejkovský, Fiala, Krasnyanyk,Němeček, Tichý, Švec, Pulicar, Grulich Vojtěch a Skalička - soupeři našeho výběru ve skupině B byli chlapci ze základních škol: ZŠ Jeremenkova ZŠ Sdružení ZŠ Filozofská = našim mladším chlapcům se nepodařilo postoupit do finále P-4, ve své skupině B obsadili třetí místo! výsledky: ZŠ Plamínkové : ZŠ Jeremenkova 1:4 ZŠ Plamínkové : ZŠ Sdružení 3:0 ZŠ Plamínkové : ZŠ Filozofská 3:4 2) chlapci třída Úterý se uskutečnilo obvodní kolo Poprasku ve florbalu chlapců tříd (Hamr, Braník P-4) Reprezentace: Kočovský, Vlk, Turek, Dušek, Kolařík, Procházka, Stibor, Slunečko, Steiger, Gatev, Úšelík a Czányi Jednotlivá utkání: ZŠ Plamínkové ZŠ Na Chodovci 2:2 ZŠ Plamínkové Gymn. Budějovická 2:4 ZŠ Plamínkové ZŠ Táborská 2:8 Výsledek: - čtvrté místo na P- 4; chlapcům se nepodařilo postoupit do finále P-4! 3) dívky třída se uskutečnilo obvodní kolo Prahy 4 ve florbalu dívek tříd (areál Hamr Braník) reprezentantky: Zahálková, Purnochová, Pavlovová, Straková, Horálková, Šimáková, Matoušková, Kulhavá, Štěrbová, Žigová výsledky: ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Na Líše 5:0 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Filozofská 2:1 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Jižní 0:1 = postup z prvního místa do pražského finále!!! 19

20 5.12. se uskutečnilo finále Prahy 4 ve florbalu dívek tříd (areál Hamr Braník) reprezentantky: Zahálková, Purnochová, Pavlovová, Straková, Horálková, Šimáková, Matoušková, Kulhavá, Štěrbová, Žigová výsledky: ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Horáčkova 0:5 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Filozofská 1:0 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Kunratice 0:0 - CELKOVĚ: 3.MÍSTO V PRAZE 4 4) dívky třída se uskutečnilo obvodní kolo Prahy 4 ve florbalu dívek tříd (areál Hamr Braník) reprezentantky: Tkáčová, Záhorová, Vlachová, Němečková, Janavaliová, Klikarová, Micková, Rýdlová, Bulínová, Šmejkalová ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Na Planině 4:0 ZŠ Plamínkové vs. GVP 4:2 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Kunratice 2:2 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Filozofská 5:0 = postup do finále P-4 z prvního místa!!! se uskutečnilo fináule Prahy 4 ve florbalu dívek tříd (areál Hamr Braník) reprezentantky: Tkáčová, Záhorová, Vlachová, Němečková, Janavaliová, Klikarová, Micková, Rýdlová, Bulínová, Šmejkalová ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Horáčkova 0:3 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Jílovská 1:0 ZŠ Plamínkové vs. GVP 0:6 = 3.místo na P-4!!! 5) MIX třída se uskutečnilo fináule Prahy 4 ve florbalu MIX tříd (areál Hamr Braník) ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Kunratice 4:1 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Na Líše 0:4 ZŠ Plamínkové vs. ZŠ Táboská 3:0 = postup do finále P-4 z druhého místa!!! BASKETBAL 1) chlapci třída obvodní kolo P-4 v basketbalu žáků tříd ZŠ Plamínkové ZŠ Jeremenkova 27:6 Střelci: Martišek 13, Grulich a Fiala po 4, Svejkovský, Tichý a Kaňka po 2 ZŠ Plamínkové ZŠ Kavčí Hory 42:7 Střelci: Martišek 14, Svejkovský 12, Tichý 6, Grulich a Fiala po 4, Krasnyanyk 2 Výsledkem byl postup do finále PRAHY Finále chlapců v basketbalu chlapců tříd (tělocvična ZŠ Plamínkové) ZŠ Plamínkové ZŠ Jeremenkova 32:21 ZŠ Plamínkové ZŠ Filozofská 26:8 ZŠ Plamínkové ZŠ Jílovská 12:18 - druhé místo!!! Bohužel první nepostupové, tj. naši chlapci nepostoupili do dalších pražských kol 20

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více