Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)"

Transkript

1 Zápis Č.j. 2/12/ ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí Zpráva finančního výboru 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne Dodatek k pravidlům obce Dolní Bečva o pouţití prostředků v úvěru na opravy a modernizaci bytů 4. Smlouvy 5. Rozpočtové opatření č. 5/ Rozpočet obce na rok Územní plán 8. Změna přílohy č. 1 k OZV č. 3/2009 ze dne Různé Informace o provedené kontrole ve firmě H. J. H. PIPETECH Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO předsedům komisí od Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO od Informace od Ing. Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání komunikace Informace ke kupní smlouvě s panem Kopcem Ţádost SDH Dolní Bečva na uspořádání ohňostroje dne Usnesení 11. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,01 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, ţe dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, ţe na jednání je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, coţ je nadpoloviční většina, a tudíţ ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navrţený program byl doplněn o ústní ţádost SDH Dolní Bečva přednesenou Ing. Martinem Solanským uspořádání ohňostroje dne v prostoru náměstí a dále informací Ing. Novosadové o stavu Kupní smlouvy s panem Kopcem. Tyto body byly zařazeny k bodu 9 Různé. Doplněný program byl 12 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Miroslav Martyčák a Libuše Vojkůvková. Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Paní Eva Laţová Ing. Martin Solanský Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) K bodu 1/ Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2010 Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Petr Hajda: 1. Zastupitelstvo obce Bod 2.2 z 26. usnesení ZO ze dne ţádost Lyţařského klubu Radhošť Dolní Bečva o prodlouţení nájemní smlouvy prostorů pro provozování tenisových kurtů. Paní ing. Novosadová bude urgovat Lyţařský klub o doloţení garance kladného vlivu opatření zamezující šíření hluku z provozu tenisových kurtů. 1

2 Bod 8.2 z 27. usnesení ZO ze dne informace o povodních v roce Do rozpočtu na rok 2011 je navrţeno Kč na čištění drobných vodních toků. 2. Rada obce Bod 2 z 29. usnesení RO ze dne ţádost o úpravu komunikace p.č.2725 a o zatrubnění příkopu bude řešeno po vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace celého území dle finančních moţností obce. Bod 1 z 50. usnesení RO ze dne provoz ve sportovním areálu. Poţadavek RO o veřejnou omluvu od FC Dolní Bečva správě obecního sportovního areálu za nevhodné chování některých členů výboru FC Dolní Bečva ke správě i hostům ve sportovním areálu dne Vzhledem k rozporuplnému prokazování slovního napadení k poţadované omluvě nedošlo a správa areálu jiţ na omluvě netrvá. Nicméně kontrolní výbor doporučuje členům výboru FC Dolní Bečva, aby byli ohleduplní ke správě areálu a také k hostům a jiţ nevyvolávali podobné konflikty. Bod 4 z 51. usnesení RO ze dne stíţnost občanů na provoz firmy H. J. H. PIPETECH byla postoupena krajské hygienické stanici ZK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí. OÚ doposud neobdrţel ţádné stanovisko. Kontrolní výbor se na své první schůzce seznámil s činností kontrolního výboru a s jejich právy a povinnostmi. Dále se zabýval samotnou kontrolou plnění usnesení ZO a RO během IV. čtvrtletí Kontrolní výbor také zpracoval plán činnosti na rok 2011, jenţ je přílohou této zprávy. Členové kontrolního výboru se společně domluvili, ţe následující schůzky kontrolního výboru budou probíhat pravidelně kaţdý měsíc na OÚ a to vţdy poslední středu v měsíci od 17:00 hodin. Za KV předkládá předseda: Petr Hajda Rozprava: - Ing. Novosadová doplnila k bodu z 26. usnesení ZO ze dne , ţe LK Radhošť Dolní Bečva svou ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy vzal zpět. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2010 a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zápis č. 1/2010 z jednání finančního výboru Zastupitelstva obce Dolní Bečva ze dne Přítomni: JUDr. Milan Matula, Jana Martyčáková, Marie Divínová, Květoslava Vojkůvková, Jana Hrubá Hosté: Ing. Blanka Urbanovská, Ing. Pavla Novosadová Program: 1/ Seznámení s návrhem rozpočtu pro rok 2011, investičními akcemi v roce 2011 a jejich finančním krytím Členové finančního výboru byli seznámení s návrhem rozpočtu podle návrhu ze dne s předpokládanými příjmy v celkové výši tis. Kč a výdaji ve výši Kč s financováním deficitu ve výši tis. Kč. Komentář k jednotlivým třídám paragrafům přednesla ing. Blanka Urbanovská. Z diskuse členů finančního výboru vyplývá podnět finančního výboru pro ZO zváţit pro další období rok 2012 posílení příjmové stránky rozpočtu úpravou koeficientu pro stanovení výše daně z nemovitostí, úpravu výše nájemného v obecních bytech a výše vodného. Závěr: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet pro rok 2012 podle návrhu předloţeného obecním úřadem ze dne Finanční výbor vzal na vědomí informaci místostarosty Ing. Pavly Novosadové o kapitálových výdajích obce v roce 2011 týkající se zejména cyklostezky a výstavby multifunkční budovy. 2

3 Rozprava: - pan Zdeněk Růčka dotaz na srovnání s okolními obcemi ohledně koeficientu k dani z nemovitostí - Ing. Urbanovská konstatovala, ţe nemůţe docházet k tomuto srovnání, protoţe kaţdá obec má ve svém katastru různé pozemky, nemovitosti daň je odlišná. V naší obci došlo k poklesu vlivem zákona, změnou zpoplatnění pozemků a důsledkem vrácení daní. - Mana Pavel konstatoval, ţe cenou vodného se bude zabývat rada obce, bude nutné zřejmě zvýšit cenu vodného z důvodu obnovy vodovodu. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru z jeho jednání konaného dne ZO ukládá radě obce předloţit do konání dalšího řádného zastupitelstva návrhy na úpravu koeficientu pro stanovení výše daně z nemovitostí a ceny vodného pro rok K bodu 3/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne Dodatek k pravidlům obce Dolní Bečva o pouţití prostředků v úvěru na opravy a modernizaci bytů Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu pro uplatnění nároku na čerpání smluvně dohodnuté částky ve výši Kč 500 tis. Kč, a to prodlouţení čerpání ze dne na Zdůvodnění: Zájem ze strany vlastníků bytového fondu o čerpání z tohoto úvěru není takový, jaký se očekával. Ke dni bylo uzavřeno celkem 5 smluv v objemu 378 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ţe ze strany vlastníků občanů není zájem, rada obce na svém zasedání dne rozhodla, ţe se provedou opravy bytového fondu ve vlastnictví obce (výměna oken v budovách s bytovým fondem) s realizací leden- červen 2011, kdy se očekává dočerpání úvěru ve výši 122 tis. Kč. K této částce je obec povinna realizovat opravy ve výši Kč 122 tis. z vlastních zdrojů. První úhrada jistiny se bude realizovat namísto dne , konečná splatnost úvěru zůstane stejná (nový splátkový kalendář). Předmětem dodatku jsou pravidla pro čerpání úvěru Obcí Dolní Bečva, Obec Dolní Bečva pouţije prostředky z tohoto úvěru na opravy a modernizaci obecního bytového fondu do výše 122 tis. Kč. Minimálně 20% prostředků z úvěru bylo obcí nabídnuto jiným vlastníkům bytového fondu v obci Dolní Bečva, a to za podmínek stanovených v části II. těchto pravidel. Z důvodu, ţe jiţ není zájem ze strany jiných vlastníků bytového fondu v obci Dolní Bečva o tento úvěr zájem, obec pouţije zbývající prostředky na opravy svého bytového fondu. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne mezi Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, Dolní náměstí č. 9, PSČ a Obcí Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, PSČ a dodatek k pravidlům Obce Dolní Bečva odsouhlaseným zastupitelstvem obce dne usnesení č. ZO-U 27/06/2010 o pouţití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění a ukládá jej podepsat starostovi obce. K bodu 4/ Smlouvy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín Firma Engamont, s. r. o. Mariánská 259, Frenštát p/r ţádá o projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na kabelovou elektropřípojku NN na parcele 2643/1 v k. ú. Dolní Bečva, která bude provedena v zemi na pozemek pana Chrbjáta na parcele 286/3 dle zákresu situace. 3

4 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly Teplická 874/8, Děčín na pozemku p. č. 2643/1 na umístění zařízení distribuční soustavy k p. č. 283/3 podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín na uloţení přípojky NN podzemní pro rodinný dům na p. č. 1131/37 Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín ţádá o projednání a schválení smlouvy na zřízení věcného břemene a návrh na vklad do katastru nemovitostí, a to v souvislosti se zřízením energetického zařízení podzemní elektrické přípojky NN vedoucí přes p. č. 2725/4 ve vlastnictví obce k parcele č. 1131/37 stavebníka pana Radka Vavřína, Dolní Bečva č. p. 460 a Moniky Vavřínové, Dolní Bečva č. p. 70. Smlouva o smlouvě budoucí byla ze strany obce podepsána dne Věcné břemeno je zřízeno úplatně v ceně 600,- Kč. Rozprava: - JUDr. Matula - dotazoval se na cenu, zda tato je obvyklá - Ing. Novosadová konstatovala, ţe cena je obvyklá, ţe se odvíjí podle výměry pozemku, tento pozemek je dotčen minimálně ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly Teplická 874/8, Děčín v souvislosti se zřízením energetického zařízení podzemní elektrické přípojky NN vedoucí přes p. č. 2725/1 k p. č. 1131/37 podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín:

5 K bodu 5/ Rozpočtové opatření č. 5/2010 Předmětem rozpočtového opatření č. 5 je úprava rozpočtových příjmů, výdajů a financování roku 2010 na základě skutečných a očekávaných příjmů a výdajů, především zapojení obdrţených dotací ze státního rozpočtu a kraje. PŘÍJMY Zvýšení rozpočtových příjmů o 1785 tis. Kč Z toho: Dotace 798 tis. Kč Na poloţce 4111 ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu tis. Kč Na poloţce 4111 ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na komunální volby 24 tis. Kč Na poloţce 4116 dotace od Úřadu práce 145 tis. Kč Na poloţce 4116 ÚZ neinvestiční účelový transfer ze SR pro základní školu pro projekt Zlepšení podmínek vzdělávání 1. záloha 590 tis. Kč Na poloţce 4116 ÚZ neinvestiční dotace od kraje 25 tis. Kč obnova a zajištění lesních porostů Na poloţce 4122 ÚZ neinvestiční dotace od kraje 3 tis. Kč - na zásah jednotky SDH Daňové příjmy 355 tis. Kč Zvýšení rozpočtových příjmů daňových ( podle druhu příjmu) je uveden v příloze Vlastní příjmy 632 tis. Kč na poloţce 2460 splátky půjček od občanů do peněţního fondu rozvoje bydlení 109 tis. Kč Na paragrafu 1032 prodej dřeva 283 tis. Kč Na paragrafu 3314 knihovnické poplatky 1 tis. Kč Na paragrafu 3392 příjmy za sluţby spojené s pronájmem nebytového fondu 16 tis. Kč Na paragrafu 3412 příjem z krátkodobého pronájmu a ubytování SPORTSTADION 31 tis. Kč Na paragrafu 3613 příjem z pronájmu nebytových prostor a pozemků 94 tis. Kč Na paragrafu 3722,3723 příjem za likvidaci odpadu od podnikajících osob a za tříděný odpad 66 tis. Kč Na paragrafu 6171 příjem za sluţby spojené s pronájmem nebytového prostoru, příjem z pronájmu movitých věcí, pojistné náhrady, příjem za obědy od zaměstnanců 32 tis. Kč Snížení rozpočtových příjmů o 537 tis. Kč Z toho: Daňové příjmy 520 tis. Kč Podrobný rozpis sníţených daňových příjmů je uveden v příloze návrhu rozpočtového opatření K nejvyššímu poklesu daňových příjmů došlo u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ( OSVČ) 197 tis. u daně z nemovitostí 210 tis. Kč. Vlastní příjmy 17 tis. Kč Na paragrafu 6310 příjem z úroků na běţných účtech 17 tis. Kč VÝDAJE Zvýšení rozpočtových výdajů o 1049 tis. Kč Z toho: Neinvestiční výdaje Na paragrafu 1032 lesní hospodářství 66 tis. Kč Na paragrafu 2212 obnova obecní komunikace v úseku Rybníčkový Grůnik 94 tis. Kč (na obnovu komunikace obec obdrţí dotaci v r ve výši 90 % celkových nákladů tj tis. Kč) Vlastní podíl v r činí Kč 94 tis. v r tis. Kč. Celkové náklady na obnovu komunikace je Kč 3133 tis. Kč Na paragrafu 3113 neinvestiční účelový transfer na projekt Zlepšení podmínek vzdělávání na ZŠ Dolní Bečva ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 591 tis. Kč (jedná se o 1. zálohu) Na paragrafu 3631 veřejné osvětlení 86 tis. Kč Na paragrafu veřejná zeleň - mzdové výdaje na veřejně prospěšné pracovníky 174 tis. Kč Na paragrafu 5512 poţární ochrana 3 tis. Kč výdaje na zásahovou jednotku Na paragrafu 6115 volby do zastupitelstva obce 24 tis. Kč Na paragrafu 6149 sčítání lidu, domů, a bytů v r revize základních sídelních jednotek pro sčítání lidu tis. Kč 5

6 Snížení rozpočtových výdajů o 122 tis. Kč Z toho: Investiční výdaje: Na paragrafu 3619 nerealizované investiční půjčky občanům z fondu rozvoje bydlení 122 tis. ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové opatření č. 5 zvýšení příjmů o 1248 tis. Kč, zvýšení výdajů o 927 tis. Kč, příjmy po úpravě tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě tis. Kč, financování po úpravě tis. Kč. Termín: K bodu 6/ Rozpočet obce na rok 2011 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011 Rozpočet obce je finanční plán, který slouţí k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený rozpočtový výhled. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který byl novelizován zákonem č. 477/2008 Sb., který nabyl účinnosti a přinesl řadu významných změn. Nejvýznamnější změnou pro územně samosprávné celky je reforma účetnictví, která vzhledem k rozsáhlým úpravám legislativy je rozfázována do období let Základ reformy byl poloţen novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví platnou s účinností od 1. ledna Zásadní změnou pro územně samosprávné celky je tzv. aktuální princip účetnictví coţ znamená účtování o výnosech a nákladech do období, s nímţ tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, přitom o veškerých nákladech a výnosech se účtuje bez ohledu na okamţik jejich zaplacení nebo přijetí. Funkce rozpočtu v novém systému účetnictví je nadále zachována, stávající systém zpracování a sledování rozpočtu, který naopak vychází jednoznačně z toku peněz, tedy z příjmů a výdajů, budou i nadále sledovány dle rozpočtové skladby. Nadále se rozpočet zpracovává dle skutečně realizovaných příjmů a výdajů, ne dle nákladů a výnosů. Rozpočet obce je sestaven dle rozpočtové skladby, která je základním třídícím standardem pro peněţní operace veřejných rozpočtů. Oblast a způsob pouţití rozpočtové skladby jsou obecně upraveny ve vyhlášce MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášek č.568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb. a č. 357/2009 Sb. Rozpočet obce je tvořen třemi základními okruhy peněţních operací, na operace příjmové, výdajové a financující. Rozpočet obce je rozdělen na rozpočet běţný a kapitálový. Běţný rozpočet v sobě zahrnuje pravidelně opakující se příjmy a výdaje. Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. K nabyl účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., který je nejrozsáhlejší novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty od doby jeho vzniku. Pro Obec Dolní Bečvu tato novela zákona znamenala, ţe se obec stala od povinně plátcem daně z přidané hodnoty. V rozpočtu obce se daň na výstupu (příjmy) a daň na vstupu (výdaje) stává součástí příjmů a výdajů. Na výdajové straně rozpočtu jde zejména o vyplacené mzdy a jiné osobní výdaje, placené úroky a ostatní neinvestiční výdaje týkající se chodu obce / např. zimní údrţba a opravy komunikací, dotace veřejné autobusové dopravě, veřejné osvětlení, provoz obecního úřadu, vodovodního řádu, činnost v obecním lese, provoz školských zařízení, zdravotního střediska, bytového fondu, sportoviště, knihovny, vedení obecní kroniky, likvidace odpadu, údrţba a provoz hřbitova, údrţba veřejné zeleně, dotace, atd. Kapitálový rozpočet je tvořen příjmy, které plynou především z prodeje obecního majetku, nebo příjmu z investičních dotací. Kapitálové výdaje jsou tvořeny výdaji na pořizování investičního majetku, investičními příspěvky a dotacemi. Rozpočet by měl vţdy být sestaven jako rozpočet vyrovnaný případně jako přebytkový, jestliţe některé příjmy daného roku jsou určeny k vyuţití v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů. V případě deficitního rozpočtu / schodkového/ je nutné zároveň řešit schodek z přebytků předchozích let, schváleného úvěru, z přechodných finančních výpomocí apod. Nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jeţ nebude mít schodek finančních prostředků krytý. 6

7 Rozpočet na rok 2011 předpokládá v tis. Kč běţné příjmy kapitálové příjmy 0 přijaté dotace 640 příjmy celkem běţné výdaje kapitálové výdaje výdaje celkem Saldo Financování PŘÍJMY l. Vlastní příjmy /třída 1-3/ v tom: kapitálové tj. příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv majících povahu akcií /v druhové skladbě odpovídající třídě 3/ běžné tj. jiné neţ kapitálové/ jsou obsaţeny v třídách 1-2 v tom: Daňové příjmy a/ výnos daně z nemovitosti příjemcem je ta obec, na jejímţ území se nemovitost nachází b/ podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty c/ podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmu a podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátce daně z příjmu d/ podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby e/ podíl na 21,4 % z 60% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob f/ podíl na 21,4 % z celostátního výnosu hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob g/ 30% z výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti h/ výnos daně z příjmu právnických osob 100 % kdy poplatníkem je přímo obec ch/ místní poplatky, které obec vybírá dle účinných obecně závazných vyhlášek- místní poplatky mají daňový charakter. Jsou fakultativní tzn., ţe záleţí na zastupitelstvu obce, zda je zavede, avšak musí respektovat zákon o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích v současné době vymezuje tyto druhy místních poplatků: Poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovacích kapacit, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provozovaný hrací přístroj, poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. i/ správní poplatky, které obec vybírá v přenesené působnosti na základě zákona Tyto vyjmenované příjmy jsou nejsilnější skupinou, které tvoří příjmy rozpočtu obce. Nedaňové příjmy Tyto příjmy plynou z činností vyplývající z hlavního poslání, jsou to především příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, příjem z úroků, přijaté pojistné náhrady. Například příjem z vodného, příjem z prodeje dřeva, knihovny čtenářský příspěvek, místní hřbitov nájem z hrobového místa, příjem za sluţby /kopání hrobů/, příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjem za poskytované sluţby související s pronájmem majetku- jedná se o přeúčtování sluţeb za energie, úklid, odvoz odpadu, příjem z ubytování, úroky z běţného účtu, splátky půjček od občanů, příjem za tříděný odpad a příjem za komunální odpad od fyzických osob, které podnikají na ţivnostenská oprávnění a jsou zařazeni v systému. Přijaté dotace nenávratně inkasované dotace /třída 4/ Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je dotace, kterou obec obdrţí na výkon státní správy a dotaci na ţáka mateřské a základní školy. Výše dotace na výkon státní správy je odvislá od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a na počtu ţáků. Částka na jednoho ţáka mateřské a základní školy činí v r Kč 1397,5. Z rozpisu Krajského 7

8 úřadu Zlínského kraje dotace na školství, činí Kč ,- a dotace na výkon státní správy Kč ,- celkem dotace Kč ,- VÝDAJE Druhou skupinou peněţních operací jsou výdaje, které jsou v druhovém členění rozděleny mezi třídy5 a 6. Výdaje jsou rozčleněny dle platné rozpočtové skladby na výdaje běţné tř. 5 a výdaje kapitálové tř. 6. U rozpočtování neinvestičních výdajů na rok 2011 je zohledněna míra inflace ve výši 1,5 %, očekávaná skutečnost roku 2010, závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů, výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a poskytováním veřejných sluţeb, úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem. Rozpočet výdajů je rozčleněn na jednotlivé paragrafy. Běžné výdaje Paragraf 1032 lesní hospodářství Zahrnuje výdaje na těţební a pěstební činnost v lese, na správce lesa a odborného lesního hospodáře, pojištění lesa. Paragraf 2212 silnice Zahrnuje především zimní údrţbu, drobné opravy místních komunikací, doplatek opravy chodníku u základní školy 60 tis. Kč, jarní úklid, geometrická zaměření aj. sluţby týkající se správy místních komunikací. Paragraf 2219 cyklostezka Výdaje spojené se zřízením věcného břemene Paragraf 2221 dotace veřejné dopravě K udrţení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby Zlínský kraj, tak i obce a města Zlínského kraje, poskytly finanční příspěvek 70,- Kč na jednoho obyvatele. Paragraf 2310 pitná voda Zahrnuje výdaje na zajišťování komplexní technické péče a provozování vodovodu, opravy vodovodního řádu, odvod poplatku za odběr podzemních vod (2 Kč za kaţdý vyrobený m3 vody včetně ztrát), nákup nových vodoměrů a výdaje na jejich montáţ. Paragraf 2333 úprava drobných vodních toků Zahrnuje drobné práce na údrţbě místních vodních toků / odstranění nánosů, apod./ Paragraf 3113 základní škola Neinvestiční příspěvek na provoz základní a mateřské školy. Paragraf 3314 knihovna Zajištění provozu obecní knihovny, zajištění internetových sluţeb, nákup nových knih, ostatní osobní výdaje, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, zhotovení kalendáře na rok Paragraf kronika Výdaje spojené s vedením obecní kroniky, základní kancelářské potřeby, sluţby, filmy, ostatní osobní výdaje, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Paragraf 3349 sdělovací prostředky Výdaje na obecní zpravodaj, výdaje na 14-ti deník Spektrum Roţnovska 22,5 tis. Kč, opravy a udrţování obecního rozhlasu. Odstranění původních stoţárů drátového rozhlasu 40 tis. Kč. Oprava rozhlasu po podzimní sněhové kalamitě v r je rozloţena do tří etap. Celková hodnota oprav činila 598 tis. Kč (v r tis. Kč, r Kč 126 tis. Kč, r Kč 127 tis.) Paragraf 3392 stará škola č. p. 184 V budově obec pronajímá nebytové prostory (v přízemí výdejnu léků, prodej textilu, kancelář, v mezipatře kadeřnictví) ostatní prostory obec vyuţívá jako knihovnu, klub důchodců, hudebnu, šatnu pro zaměstnance, technické zázemí budovy. Veškeré výdaje, především výdaje na otop plynem, elektrickou energii, úklid společných prostor, ostatní osobní výdaje, povinné odvody, nutné opravy a udrţování., vodné, sluţby nevýrobní povahy a správu budovy zajišťuje a hradí obec. Příjem z nájemného a za sluţby spojené s uţíváním pronajatých nebytových prostor jsou součástí rozpočtových příjmů. 8

9 Paragraf 3399 sbor pro občanské záleţitosti a jiné kulturní činnosti organizované obcí Výdaje na věcné dary jubilantům Kč 39 tis., výdaje spojené s vítáním občánků do svazku obce 15 tis. Kč, návštěva starších občanů v domově důchodců v Roţnově pod R. 4 tis. Kč a podpora neziskových organizací 20 tis., den matek 6 tis. Kč, úhrada dopravy starším spoluobčanům na kulturně poznávací zájezd 8 tis. Kč, úhrada věcných výdajů přehlídka dechových hudeb 5 tis. Kč, běh osvobození 8 tis. Kč, kulturní pořady 18 tis. Kč Paragraf 3412 budova sportoviště a sportovní areál Zahrnuje provozní výdaje související s údrţbou a provozem sportoviště, především budovy. Přízemí budovy je pronajato FC Dolní Bečva, ale provozní výdaje jako jsou servisní prohlídky plynového zařízení, protipoţárního zařízení, hasicích přístrojů, otop plynem, vodné, stočné, opravy a udrţování, odvoz odpadu je dle nájemní smlouvy povinna zajišťovat a hradit obec. První patro budovy je určeno k příleţitostnému ubytování v devíti dvou a třílůţkových pokojích. Obecní úřad zajišťuje správu celého areálu. Příjem z ubytování a krátkodobého pronájmu, je součástí rozpočtových příjmů. Paragraf 3419 ostatní tělovýchovná činnost Zahrnuje věcné výdaje na konání sportovních akcí při školské, sportovní a kulturní komise včetně finančních darů pro úspěšné sportovce, Kč 46 tis., neinvestiční dotace pro občanská sdruţení 185 tis. Kč. Přidělení dotace zastupitelstvem obce jednotlivým občanským sdruţením proběhne aţ po veřejnosprávní kontrole dotací, které byly poskytnuty v r jednotlivým občanským sdruţením. Paragraf 3612 bytový fond Výdaje na opravy a udrţování bytového fondu v budově zdravotního střediska a v budově obecního úřadu. Paragraf 3613 zdravotní středisko Výdaje na provoz budovy zdravotního střediska včetně bytů, dodávka energií, opravy a udrţování, sluţby nevýrobní povahy a další výdaje. Paragraf 3631 veřejné osvětlení Výdaje na elektrickou energii, opravy a udrţování veřejného osvětlení, vánoční výzdoba Paragraf pohřebnictví Výdaje spojené s údrţbou hřbitova a výdaje na kopání hrobů Paragraf 3636 územní rozvoj a provozní výdaje multifunkční budova Příspěvek Mikroregionu Vsetínsko 2 Kč na obyvatele obce, Roţnovsko 5 Kč na obyvatele obce, příspěvek KÚ Zlínského kraje na správu digitální mapy Kč 6 tis. Kč, poplatek ČEZ Distribuci za připojení odběrného místa k distribuční soustavě a zajištěním příkonu 102 tis. Kč k multifunkční budově (prodejna, kavárna, veřejné WC), spotřeba elektrická energie Paragraf 3721,3722,3723 sběr a svoz odpadů Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů, komunálních odpadů a tříděných odpadů, výdaje na nákup obalů pro tříděný odpad. Paragraf veřejná zeleň Výdaje na údrţbu veřejné zeleně, především mzdové výdaje, ostatní osobní výdaje, povinné odvody, pohonné hmoty, přípravky na hubení plevelů, opravy a udrţování ţací techniky, výsadba okrasných květin. Paragraf Příspěvky a sociální dávky Příspěvek Farní charitě Roţnov p/r. Kč 50 tis. Farní charita zajišťuje dovozy obědů a různé sluţby potřebným občanům. Pro mimořádné sociální výdaje Kč 40 tis. Paragraf 5512 Protipoţární ochrana Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena obcí jako organizační sloţka obce, výdaje spojené s nákupem všeobecného materiálu, pohonné hmoty do vozidla vyuţívaného zásahovou jednotkou a občanským sdruţením hasičů, dotace Kč 1 tis Okresnímu sdruţení hasičů, pojištění zásahové jednotky, opravy a udrţování, školení, drobný hmotný majetek, zdravotní prohlídky, ostatní osobní výdaje. 9

10 Paragraf příspěvky Mikroregionu Vsetínsko Příspěvek je určen na splácení bankovního úvěru a příslušenství na kanalizaci Čistá řeka Bečva 282 tis. Kč Paragraf 6112 zastupitelstva obcí Činnost zastupitelských orgánů obce včetně odměn zastupitelům a činností výborů při zastupitelstvu a činností komisí při radě. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva obce se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a schválením zastupitelstvem obce pro neuvolněné funkcionáře. Paragraf 6171 činnost místní správy Vlastní správní činnost místních orgánů. Zahrnuje především výdaje na platy zaměstnanců obce, sociální a zdravotní pojištění, vlastní správní činnost, softwarové zabezpečení na probíhající reformu nového účetnictví a výkaznictví, bankovní sluţby, pojištění majetku, poštovné, telefonní poplatky, všeobecný materiál, tisk, sluţby, daně, poplatky, právní sluţeb, pohonné hmoty a opravy sluţebního auta, školení a vzdělávání, výdaje sociálního fondu, výdaje na plyn a elektřinu, opravy a udrţování v budově obecního úřadu, dotace Městu Roţnov pod Radhoštěm za výkon přestupkové agendy a za činnost městské policie, dotace na výkon lékařské sluţby první pomoci. Paragraf 6310 úroky Zahrnuje placení úroků z dlouhodobého neinvestičního úvěru na rekonstrukci místních komunikací, investičního úvěru na multifunkční budovu, revolvingového úvěru a úroky z poskytnutých úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení. Paragraf 6399 daně placené státnímu rozpočtu Odvod daně z přidané hodnoty státnímu rozpočtu, daň z příjmu za obec Paragraf činnosti jinde nezařazené Zahrnuje bankovní poplatky peněţního fondu fondu rozvoje bydlení Kapitálové výdaje U rozpočtování kapitálových výdajů jsou v rozpočtu na rok 2011 zahrnuty tyto jmenovité investice na paragrafech 1. Paragraf 2212 výkup pozemku pod vybudovaným sjezdem k domu č. p Vojkůvkovi 30 tis. Kč, projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí pro stavbu místní komunikace na Rovni mezi Rozpitými, 41 tis. Kč 2. Paragraf 2219 finanční náhrady, jednorázové zřízení věcných břemen, výkup pozemků pod zbudovanou cyklostezkou, 517 tis. Kč 3. Paragraf poslední splátka realizované plynofikace bývalé drobné provozovny stávajícímu nájemci, 59 tis. Kč 4. Paragraf 3635 územní plán návrh, 340 tis. Kč 5. Paragraf 3636 dostavba multifunkční budovy - 2. etapy, tis. Kč 6. Paragraf 3745 pořízení zahradního traktoru na sečení a udrţování zeleně v obci, 75 tis. Kč FINANCOVÁNÍ financování zahrnuje tyto kategorie peněţních operací - kdyţ si půjčujeme peníze a kdyţ je posléze splácíme - kdyţ sami půjčujeme peníze za účelem optimalizace naší likvidity jakoukoliv změnu stavu peněţních prostředků na našich vlastních účtech Financování v r zahrnuje tyto kategorie peněžních operací: - Roční splátku investičního úvěru od KB a.s. na rekonstrukci místních komunikací 408 tis. Kč Zůstatek nesplaceného investičního úvěru na rekonstrukci komunikací činí k Kč ,- - Roční splátku úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení Praha Kč ,34 na poskytnuté půjčky 10

11 občanům na opravy bytů a domů. Zůstatek nesplaceného úvěru k činí Kč ,80 (1. úvěr Kč ,93 2. úvěr Kč ,87, 3. úvěr ,-) - Roční splátku revolvingového úvěru od KB a.s. na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji 1000 tis. Kč Zůstatek k Kč tis. Kč (splatnost úvěru do ) - Roční splátku spotřebitelského úvěru na pořízení služebního auta 56720,92 - Přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši Kč ,- Změnu stavu na základním běžném účtu Kč 250 tis. Kč /přírůstek finančních prostředků oproti počátečnímu stavu k Závěr: Rozpočet pro rok 2011 je sestaven tak, aby obec plnila své základní funkce, které ji ukládá zákon a závazky, které vyplývají jiţ z uzavřených smluv. Součástí rozpočtu je i rozpočet sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení. Kromě toho jsou v rozpočtu zahrnuty kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, financování ve výši tis. Kč, přičemţ 1703 tis. Kč představuje splátky úvěrů, 240 tis. Kč změnu stavu na základním běţném účtu / přírůstek finančních prostředků/ Zahájení realizace zbudování splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v úseku sportovní areál multifunkční budova v r je odvislá od získání dotace. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce dne před jeho projednáním zastupitelstvem obce dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Rozpočet sociálního fondu na rok 2011 Příjmy: Fond je tvořen jednotným přídělem z rozpočtu obce ve výši 80 tis. Kč 80 tis. Kč Výdaje: 80 tis. Kč Plánované výdaje fondu dle zásad se sociálním fondem Kč 80 tis. Kč Z toho: Rehabilitace a zdravotní prevence Kč 7200,- Příspěvky na stravování Kč 51200,- Penzijní připojištění se státním příspěvkem Kč 21600,- Rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2011 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 297 tis. Kč Z toho - splátky půjček od občanů 296 tis. Kč - úroky z běţného účtu 1 tis. Kč Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 275 tis. Kč Z toho - úroky z úvěru č. 1 3 tis. Kč - úroky z úvěru č. 2 8 tis. Kč - úroky z úvěru č tis. Kč - splátka úvěru č tis. Kč - splátka úvěru č tis. Kč - splátka úvěru č tis. Kč - bankovní sluţby- poplatky 12 tis. Kč Rozdíl příjmů a výdajů 22 tis. Kč Důvodová zpráva k pozměňovacímu návrhu: Obnova obecní komunikace úseku Rybníčkový-Grůnik a obnova obecního majetku postiţeného ţivelní pohromou se přesouvá na rok 2011 z důvodu špatných klimatických poměrů. Rada obce dne odsouhlasila dodatek č. 1 smlouvy o dílo na odstranění povodňových škod mezi obcí a dodavatelem oprav. 11

12 Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění z listopadu 2010 na duben Na obnovu majetku získala Obec dotaci ve výši Kč ,- z Ministerstva pro místní rozvoj, vlastní prostředky obce činí v r Kč 94120,- v r ,- Kč. V roce 2010 se uskutečnil výdaj na zpracování dokumentace projektu ve výši Kč 94120,- zbývající část ve výši Kč ,- se bude realizovat z rozpočtu roku Rozprava: - Ing. Solanský dotazoval se na obecní zahradní traktor, kde je umístěn a jak je vyuţíván. - Mana Pavel informoval, ţe tento traktor je dán do uţívání FC Dolní Bečva, výkonnostně je však slabší. Vzhledem k přibývajícím zeleným plochám je nutno zajistit jejich údrţbu. V současné době na práce s veřejnou zelení máme jednoho stálého zaměstnance, další doplňujeme v rámci veřejně prospěšných pracovníků z úřadu práce, kteří jsou však nestálí. - Růčka Zdeněk předseda FC Dolní Bečva konstatoval, ţe sice uţívají obecní traktor, avšak ten jiţ má svoji ţivotnost za sebou, je opotřebovaný. - Laţová Eva dotaz na náklady na 3349 odstraňování původního rozhlasu, který se nahradil bezdrátovým. Zda proběhlo výběrové řízení na dodavatele. - Mana Pavel konstatoval, ţe v rozpočtu je pouze odhad nákladů, výběrové řízení bude vyhlášeno, nabídka můţe být zajímavá pro občanské sdruţení. V současné době proběhlo odstranění sloupů v Horním Rozpitém a to FC Dolní Bečva, který tyto sloupy vyuţil na stěnu u tréninkového hřiště. - Ing. Divín Radek poukázal na skutečnost, ţe po odstranění sloupů zůstaly v zemi betony, které nejsou odstraněny nebo povrch zarovnán. Navrhuje zabezpečit úpravu terénu, aby mohla být prováděna údrţba veřejné zeleně. - Solanský Oldřich dotaz na opravu cesty po skládce při stavbě cyklostezky. - Mana Pavel informoval, ţe částka uvedená v rozpočtu je určena na opravy komunikací, bez konkrétního určení, záleţí na stupni poškození komunikací v obci. - Laţová Eva poukázala, zda by se mělo zahrnout do rozpočtu i oprava dřevěného altánku ve sportovním areálu, který je vyuţíván neziskovými organizacemi při hudebních produkcích. - Mana Pavel konstatoval, ţe opravy a udrţování ve sportovním areálu jsou na Pokud by se jednalo o opravy a investice většího rozsahu, je nutné zpracování plánu oprav ve sportovním areálu i na komunikacích včetně vyčíslení finančního dopadu. - JUDr. Matula souhlasí s vypracováním plánu oprav a udrţování pro sportovní areál a na místní komunikace ve vlastnictví obce včetně finančního dopadu. Na základě tohoto zpracování bude zastupitelstvo vidět, zda poloţky uvedené v rozpočtu jsou dostačující. Plán oprav pro místní komunikace je důleţitý, navrhuje uloţit radě obce zpracovat plán oprav. - Ing. Divín Radek sportovní areál je pronajímán, za pronájem by se měly opravy a údrţba prostor provádět. Dotazoval se na vyuţitelnost ubytování, zda by se vyuţití areálu nemohlo rozšířit, a tím zvýšit příjmy za pronájmy. Dále vyslovil myšlenku, zda tento prostor nenabídnout k pronájmu fyzické osobě nebo jinému právnickému subjektu. - Ing. Urbanovská informovala, ţe provoz ubytovacího zařízení ve sportovním areálu je ziskový. V současné době hradí obec celý provoz budovy, včetně pronajatých prostor FC Dolní Bečva mimo spotřebu elektřiny prostor uţívaných FC. Sportovní areál je vyuţíván i dalšími neziskovými organizacemi v obci a občany. - Matula Milan ml. doporučuje zpracování koncepce oprav a údrţby ve sportovním areálu, apeluje na obec zlepšit komunikaci mezi neziskovými organizacemi a vyuţitím prostor sportovního areálu. - Mana Pavel konstatoval, ţe iniciativa musí přijít od neziskových organizací i příp. občanů. Musí být zájemci vytvořena konkrétní koncepce vyuţití areálu, oprav apod. Dále se občané i organizace mohou obrátit se svými podněty na výbory zastupitelstva a komise zřízené při radě obce, které jejich náměty a podněty dále přenesou do orgánů obce k projednání. 17,35 přibyl Krba Jan 13 členů - Hrubý Roman zástupce FC Dolní Bečva navrhuje rozšíření vyuţití ubytovacího zařízení ve sportovním areálu moţnost variabilně pracovat s výší ceny za ubytování. - Ing. Urbanovská konstatovala, ţe obec je plátcem DPH, není moţné upravovat cenu ubytování dle zváţení správce, je nutné dodrţovat schválený ceník, ve kterém jsou upřednostněny skupiny ubytovaných niţší ceny. ZO schvaluje rozpočet obce Dolní Bečva na rok 2011 s pozměňovacím návrhem rady obce ze dne v tomto znění: 12

13 Celkové příjmy rozpočtu 2011 Celkové výdaje rozpočtu 2011 činí Kč tis. činí Kč tis. Financování 2011 činí Kč tis. z toho splátky úvěrů tis. Kč, přijatý úvěr tis. Kč, změna stavu na bankovním účtu -31 tis. Kč Hlasování: pro 13 ZO ukládá radě obce zpracovat plán oprav místních komunikací a veřejného osvětlení ve vlastnictví obce a plán oprav sportovního areálu včetně vyčíslení potřebného finančního krytí. Termín: Hlasování: pro 13 K bodu 7/ Ţádost MěÚ Roţnov p/r, odbor výstavby a územního plánování o ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování MěÚ Roţnov p/r zaslal na obec ţádost o ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování v souvislosti se zvolením nových zastupitelů. Určený zastupitel spolupracuje s pořizovatelem při zpracování návrhu zadání nového územního plánu, popř. jeho změny a na jeho úpravě po projednávání, při vyhodnocování připomínek dotčených orgánů po veřejném projednání. Je třeba, aby zastupitelstvo obce ustanovilo pro tuto činnost určeného zastupitele v souladu s ustanoveními 6 odst. 5, písm. f, 47 odst. 1 a 4, 49 odst. 1 a 53 odst. 1 stavebního zákona, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu nebo změny. ZO ustanovuje na základě poţadavku MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování a doporučení rady obce zastupitelstvu určeného zastupitele pro územní plánování Ing. Pavlu Novosadovou. zdrţel 1 (Ing. Novosadová) Územní plán obce Dolní Bečva Proces zpracování nového územního plánu obce prošel přes zpracování průzkumů a rozborů, zadání, posouzení dopadu jednotlivých záměrů na ţivotní prostředí (Zpracovatel RNDr. Skácel) a koncept. Nyní je před námi závěrečná fáze, a to vypracování návrhu. Doposud všechny části zpracovával Ing. arch. Pavel Pazdziora z Nového Jičína. Pořizovatel MěÚ Roţnov p/r, odbor výstavby a územního plánu připravil na základě stanovisek dotčených orgánů, veřejného projednání konceptu, připomínek sousedních obcí a námitek vlastníků pozemků, pracovní verzi pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Zastupitelé obdrţeli pracovní verzi návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, která umoţňuje úpravy v textu. Po vánočních svátcích je naplánována schůzka zastupitelů nad grafickou částí a posouzením dopadu jednotlivých záměrů na ţivotní prostředí je dojednána schůzka s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy Roţnov p/r ohledně upřesnění jejich stanoviska k záměru sjezdovky a lanovek. Je na zváţení, zda záměr sjezdovky a lanovek (v celé či zkrácené verzi) zastupitelé podpoří nebo ne. ZO bere na vědomí zprávu o stavu zpracování návrhu územního plánu obce Dolní Bečva. Hlasování: pro 13 K bodu 8/ Změna přílohy č. 1 k OZV č. 3/2009 ze dne Sazba poplatku za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů je tvořena z částky Kč 250,- za kalendářní rok a z částky Kč 150,- za kalendářní rok. Tato druhá část je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Z tohoto důvodu je nutné kaţdý rok aktualizovat přílohu obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 ze dne a provést přepočet skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 13

14 Tento výpočet je předmětem změny přílohy č. 1. Podíl nákladů na obyvatele činí za rok 2009 Kč 611,- (v r činil Kč 566,-) Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č 3/2009 ze dne Skutečné náklady za rok 2009 činily Kč ,- a byly rozúčtovány na jednoho obyvatele takto: Skutečné náklady za netříděný odpad Kč ,- Počet obyvatel k činil 1824 obyvatel Podíl nákladů k počtu obyvatel činí Kč 611,- ZO schválilo změnu přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne Hlasování: pro 13 K bodu 9/ Informace o provedené kontrole ve firmě H. J. H. PIPETECH ZO bere na vědomí informace a výsledky kontrolní prohlídky v areálu firmy H. J. H. PIPETECH spol. s. r. o. provedené MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování dne podle dopisu tohoto orgánu ze dne Hlasování: pro Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO předsedům komisí od RO dne zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise: Výstavby a územního plánování, jejíţ předsedou jmenovala Ing. Radka Divína, Hospodářství a sluţeb, jejíţ předsedou jmenovala pana Jana Krbu, Sociální a SPOZ, jejíţ předsedkyní jmenovala paní Libuši Vojkůvkovou, Komisi školskou, kultury a sportu, jejíţ předsedkyní jmenovala paní Evu Laţovou. S odvoláním na schválené zásady při stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce zastupitelstvem obce dne , rada obce ţádá zastupitelstvo obce schválit měsíční odměny dle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od V případě předsedy komise, který není neuvolněným členem ZO, se odměna bude vyplácet formou dohody o provedení práce (příp. Ing. Radka Divína). 14

15 Jméno a příjmení OSČ Uvolnění členové Neuvolnění členové Neuvolnění ČR a PV pevný plat příplatek pevný plat příplatek pevný plat příplatek Ing. Petr Bohušík Ing. Petr Hajda Jan Krba Eva Laţová 1480 Miroslav Martyčák JUDr. Milan Matula 1480 Zdeněk Růčka 360 Ing. Martin Solanský Oldřich Solanský Jan Štůrala 360 Bc. Josef Vavřín 360 Petr Vojkůvka Libuše Vojkůvková celkem Zpracoval: Pavel Mana Schváleno zastupitelstvem obce dne , čj.: s účinností od Měsíční odměny: 1. za výkon funkce člena zastupitelstva v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 2. za výkon funkce člena RO, předsedy výboru, komise v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 3. za výkon funkce člena výboru a komise ve výši 300,- Kč/ měsíc bez příplatku podle počtu obyvatel V případě souběhu funkcí dle bodu 2 náleţí pouze 1 odměna v té částce, která je nejvyšší. Splatnost odměn dle bodu 1-2 je měsíčně, splatnost odměn dle bodu 3 je 1x ročně, nejpozději v 11. měsíci. Odměny dle bodu 1-2 jsou nárokové, odměny dle bodu 3 jsou nenárokové a jejich skutečnou výši stanoví předseda výboru nebo komise v závislosti na aktivitě člena. V rozpočtu obce příslušného roku bude zřízena rezerva odměn ve výši 20 tis. Kč. Z této rezervy je moţné poskytnout odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu osobě z okruhu těchto zásad. ZO schvaluje měsíční odměny podle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od zdrţel 1 (Vojkůvka Petr) Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO od Na základě Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů dochází k 5 ti % sníţení odměn od z důvodu sníţení schodku rozpočtu státu v roce nařízení vlády bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne Hospodaření samospráv a rozpočty obcí jsou schvalovány zastupitelstvy obcí a přímo nesouvisejí s hospodařením státu. Stát prostřednictvím parlamentu, příp. vlády však nepřímo přes zákony a nařízení ovlivňuje také příjmy nebo výdaje obce. S odvoláním na schválené zásady při stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce zastupitelstvem obce dne , starosta obce předkládá návrh zastupitelstvu obce schválit měsíční odměny dle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od V případě předsedy komise, který není neuvolněným členem ZO se odměna, bude vyplácet formou dohody o provedení práce. 15

16 Jméno a příjmení OSČ Uvolnění členové Neuvolnění členové Neuvolnění ČR a PV pevný plat příplatek pevný plat příplatek pevný plat příplatek Ing. Petr Bohušík Ing. Petr Hajda Jan Krba Eva Laţová 1406 Miroslav Martyčák JUDr. Milan Matula 1406 Zdeněk Růčka 342 Ing. Martin Solanský Oldřich Solanský Jan Štůrala 342 Bc. Josef Vavřín 342 Petr Vojkůvka Libuše Vojkůvková celkem Zpracoval: Pavel Mana Schváleno zastupitelstvem obce dne: s účinností od Měsíční odměny: 1. za výkon funkce člena zastupitelstva v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 2. za výkon funkce člena RO, předsedy výboru, komise v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 3. za výkon funkce člena výboru a komise ve výši 300,- Kč/ měsíc bez příplatku podle počtu obyvatel V případě souběhu funkcí dle bodu 2 náleţí pouze 1 odměna v té částce, která je nejvyšší. Splatnost odměn dle bodu 1-2 je měsíčně, splatnost odměn dle bodu 3 je 1x ročně, nejpozději v 11. měsíci. Odměny dle bodu 1-2 jsou nárokové, odměny dle bodu 3 jsou nenárokové a jejich skutečnou výši stanoví předseda výboru nebo komise v závislosti na aktivitě člena. V rozpočtu obce příslušného roku bude zřízena rezerva odměn ve výši 20 tis. Kč. Z této rezervy je moţné poskytnout odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu osobě z okruhu těchto zásad. ZO schvaluje měsíční odměny podle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od Hlasování: pro Informace od Ing. Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání komunikace 16

17 ZO bere na vědomí informaci Ing. Fojtíka, bytem Bastlova 31, Ostrava k majetkoprávnímu vypořádání účelové komunikace na parcele č a části parcely č. 297/1 v k.ú. Dolní Bečva ZO ukládá Ing. Pavle Novosadové zjistit u MěÚ Roţnov pod Radhoštěm vlastnictví povrchu účelové komunikace na pozemcích p. č a části p. č. 297/1 a informaci o skutečnosti, zda proběhlo v souvislosti s penetrací této účelové komunikace příslušné stavební řízení. Termín do Hlasování: pro Informace ke kupní smlouvě s panem Kopcem Pan Kopec se obrací na zastupitelstvo obce o posečkání se zaplacením kupní ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 185/5 a 185/6 v k.ú. Dolní Bečva s tím, ţe termín k hotovostnímu nebo bezhotovostnímu zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do ZO bere na vědomí ţádost pana Kopce o posečkání se zaplacením kupní ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 185/5 a 185/6 v k.ú. Dolní Bečva s tím, ţe termín k hotovostnímu nebo bezhotovostnímu zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do zdrţel 1 (Solanský Oldřich) Ţádost (ústní) SDH Dolní Bečva na uspořádání ohňostroje dne Ing. Martin Solanský informoval zastupitelstvo obce o ţádosti SDH Dolní Bečva o povolení uspořádání ohňostroje dne na náměstí s moţností malého občerstvení. Dále SDH ţádá o příspěvek 5000,- Kč na akci. ZO schvaluje bezplatný zábor vymezeného veřejného prostranství před budovou multifunkčního centra občanskému sdruţení SDH Dolní Bečva v době od ,00 hodin do ,00 hod za účelem uspořádání ohňostroje a poskytnutí drobného občerstvení za podmínky dodrţení všech bezpečnostních, poţárních a hygienických předpisů (zodpovídá SDH Petr Hajda). Hlasování: pro 9 zdrţel 4 (Mana, Novosadová, Hajda Petr, Růčka Zdeněk) 17

18 ZO schvaluje příspěvek 5000,- Kč SDH Dolní Bečva na uspořádání ohňostroje dne na vymezeném veřejném prostranství před budovou multifunkčního centra. Hlasování: pro 6 proti 7 Tento návrh usnesení nebyl přijat. K bodu 10/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 11/ Závěr provedl starosta obce v 19,15 hodin Zapsala: Jana Vavřínová. Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce.. ověřovatel ověřovatel 18

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2011 . Na straně příjmů Na výdajové straně rozpočtu Kapitálový rozpočet Kapitálové výdaje

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2011 . Na straně příjmů  Na výdajové straně rozpočtu Kapitálový rozpočet Kapitálové výdaje Obec Dolní Bečva Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2011 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

hřbitova, údržba veřejné zeleně, dotace na dopravní obslužnost, dotace občanským sdružením a Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2013

hřbitova, údržba veřejné zeleně, dotace na dopravní obslužnost, dotace občanským sdružením a Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2013 Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2013 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Komentář k rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2017

Komentář k rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2017 Komentář k rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2017 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014

Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Obec Dolní Bečva Komentář k navrhovanému rozpočtu na rok 2012

Obec Dolní Bečva Komentář k navrhovanému rozpočtu na rok 2012 Obec Dolní Bečva Komentář k navrhovanému rozpočtu na rok 2012 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce 3/12/2014- RO-U Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne 8. 12. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosta obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík Ing. Pavla Novosadová

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více