Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)"

Transkript

1 Zápis Č.j. 2/12/ ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí Zpráva finančního výboru 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne Dodatek k pravidlům obce Dolní Bečva o pouţití prostředků v úvěru na opravy a modernizaci bytů 4. Smlouvy 5. Rozpočtové opatření č. 5/ Rozpočet obce na rok Územní plán 8. Změna přílohy č. 1 k OZV č. 3/2009 ze dne Různé Informace o provedené kontrole ve firmě H. J. H. PIPETECH Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO předsedům komisí od Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO od Informace od Ing. Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání komunikace Informace ke kupní smlouvě s panem Kopcem Ţádost SDH Dolní Bečva na uspořádání ohňostroje dne Usnesení 11. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,01 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, ţe dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, ţe na jednání je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, coţ je nadpoloviční většina, a tudíţ ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navrţený program byl doplněn o ústní ţádost SDH Dolní Bečva přednesenou Ing. Martinem Solanským uspořádání ohňostroje dne v prostoru náměstí a dále informací Ing. Novosadové o stavu Kupní smlouvy s panem Kopcem. Tyto body byly zařazeny k bodu 9 Různé. Doplněný program byl 12 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Miroslav Martyčák a Libuše Vojkůvková. Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Paní Eva Laţová Ing. Martin Solanský Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) K bodu 1/ Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2010 Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Petr Hajda: 1. Zastupitelstvo obce Bod 2.2 z 26. usnesení ZO ze dne ţádost Lyţařského klubu Radhošť Dolní Bečva o prodlouţení nájemní smlouvy prostorů pro provozování tenisových kurtů. Paní ing. Novosadová bude urgovat Lyţařský klub o doloţení garance kladného vlivu opatření zamezující šíření hluku z provozu tenisových kurtů. 1

2 Bod 8.2 z 27. usnesení ZO ze dne informace o povodních v roce Do rozpočtu na rok 2011 je navrţeno Kč na čištění drobných vodních toků. 2. Rada obce Bod 2 z 29. usnesení RO ze dne ţádost o úpravu komunikace p.č.2725 a o zatrubnění příkopu bude řešeno po vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace celého území dle finančních moţností obce. Bod 1 z 50. usnesení RO ze dne provoz ve sportovním areálu. Poţadavek RO o veřejnou omluvu od FC Dolní Bečva správě obecního sportovního areálu za nevhodné chování některých členů výboru FC Dolní Bečva ke správě i hostům ve sportovním areálu dne Vzhledem k rozporuplnému prokazování slovního napadení k poţadované omluvě nedošlo a správa areálu jiţ na omluvě netrvá. Nicméně kontrolní výbor doporučuje členům výboru FC Dolní Bečva, aby byli ohleduplní ke správě areálu a také k hostům a jiţ nevyvolávali podobné konflikty. Bod 4 z 51. usnesení RO ze dne stíţnost občanů na provoz firmy H. J. H. PIPETECH byla postoupena krajské hygienické stanici ZK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí. OÚ doposud neobdrţel ţádné stanovisko. Kontrolní výbor se na své první schůzce seznámil s činností kontrolního výboru a s jejich právy a povinnostmi. Dále se zabýval samotnou kontrolou plnění usnesení ZO a RO během IV. čtvrtletí Kontrolní výbor také zpracoval plán činnosti na rok 2011, jenţ je přílohou této zprávy. Členové kontrolního výboru se společně domluvili, ţe následující schůzky kontrolního výboru budou probíhat pravidelně kaţdý měsíc na OÚ a to vţdy poslední středu v měsíci od 17:00 hodin. Za KV předkládá předseda: Petr Hajda Rozprava: - Ing. Novosadová doplnila k bodu z 26. usnesení ZO ze dne , ţe LK Radhošť Dolní Bečva svou ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy vzal zpět. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2010 a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zápis č. 1/2010 z jednání finančního výboru Zastupitelstva obce Dolní Bečva ze dne Přítomni: JUDr. Milan Matula, Jana Martyčáková, Marie Divínová, Květoslava Vojkůvková, Jana Hrubá Hosté: Ing. Blanka Urbanovská, Ing. Pavla Novosadová Program: 1/ Seznámení s návrhem rozpočtu pro rok 2011, investičními akcemi v roce 2011 a jejich finančním krytím Členové finančního výboru byli seznámení s návrhem rozpočtu podle návrhu ze dne s předpokládanými příjmy v celkové výši tis. Kč a výdaji ve výši Kč s financováním deficitu ve výši tis. Kč. Komentář k jednotlivým třídám paragrafům přednesla ing. Blanka Urbanovská. Z diskuse členů finančního výboru vyplývá podnět finančního výboru pro ZO zváţit pro další období rok 2012 posílení příjmové stránky rozpočtu úpravou koeficientu pro stanovení výše daně z nemovitostí, úpravu výše nájemného v obecních bytech a výše vodného. Závěr: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet pro rok 2012 podle návrhu předloţeného obecním úřadem ze dne Finanční výbor vzal na vědomí informaci místostarosty Ing. Pavly Novosadové o kapitálových výdajích obce v roce 2011 týkající se zejména cyklostezky a výstavby multifunkční budovy. 2

3 Rozprava: - pan Zdeněk Růčka dotaz na srovnání s okolními obcemi ohledně koeficientu k dani z nemovitostí - Ing. Urbanovská konstatovala, ţe nemůţe docházet k tomuto srovnání, protoţe kaţdá obec má ve svém katastru různé pozemky, nemovitosti daň je odlišná. V naší obci došlo k poklesu vlivem zákona, změnou zpoplatnění pozemků a důsledkem vrácení daní. - Mana Pavel konstatoval, ţe cenou vodného se bude zabývat rada obce, bude nutné zřejmě zvýšit cenu vodného z důvodu obnovy vodovodu. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru z jeho jednání konaného dne ZO ukládá radě obce předloţit do konání dalšího řádného zastupitelstva návrhy na úpravu koeficientu pro stanovení výše daně z nemovitostí a ceny vodného pro rok K bodu 3/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne Dodatek k pravidlům obce Dolní Bečva o pouţití prostředků v úvěru na opravy a modernizaci bytů Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu pro uplatnění nároku na čerpání smluvně dohodnuté částky ve výši Kč 500 tis. Kč, a to prodlouţení čerpání ze dne na Zdůvodnění: Zájem ze strany vlastníků bytového fondu o čerpání z tohoto úvěru není takový, jaký se očekával. Ke dni bylo uzavřeno celkem 5 smluv v objemu 378 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ţe ze strany vlastníků občanů není zájem, rada obce na svém zasedání dne rozhodla, ţe se provedou opravy bytového fondu ve vlastnictví obce (výměna oken v budovách s bytovým fondem) s realizací leden- červen 2011, kdy se očekává dočerpání úvěru ve výši 122 tis. Kč. K této částce je obec povinna realizovat opravy ve výši Kč 122 tis. z vlastních zdrojů. První úhrada jistiny se bude realizovat namísto dne , konečná splatnost úvěru zůstane stejná (nový splátkový kalendář). Předmětem dodatku jsou pravidla pro čerpání úvěru Obcí Dolní Bečva, Obec Dolní Bečva pouţije prostředky z tohoto úvěru na opravy a modernizaci obecního bytového fondu do výše 122 tis. Kč. Minimálně 20% prostředků z úvěru bylo obcí nabídnuto jiným vlastníkům bytového fondu v obci Dolní Bečva, a to za podmínek stanovených v části II. těchto pravidel. Z důvodu, ţe jiţ není zájem ze strany jiných vlastníků bytového fondu v obci Dolní Bečva o tento úvěr zájem, obec pouţije zbývající prostředky na opravy svého bytového fondu. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne mezi Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, Dolní náměstí č. 9, PSČ a Obcí Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, PSČ a dodatek k pravidlům Obce Dolní Bečva odsouhlaseným zastupitelstvem obce dne usnesení č. ZO-U 27/06/2010 o pouţití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění a ukládá jej podepsat starostovi obce. K bodu 4/ Smlouvy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín Firma Engamont, s. r. o. Mariánská 259, Frenštát p/r ţádá o projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na kabelovou elektropřípojku NN na parcele 2643/1 v k. ú. Dolní Bečva, která bude provedena v zemi na pozemek pana Chrbjáta na parcele 286/3 dle zákresu situace. 3

4 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly Teplická 874/8, Děčín na pozemku p. č. 2643/1 na umístění zařízení distribuční soustavy k p. č. 283/3 podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín na uloţení přípojky NN podzemní pro rodinný dům na p. č. 1131/37 Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín ţádá o projednání a schválení smlouvy na zřízení věcného břemene a návrh na vklad do katastru nemovitostí, a to v souvislosti se zřízením energetického zařízení podzemní elektrické přípojky NN vedoucí přes p. č. 2725/4 ve vlastnictví obce k parcele č. 1131/37 stavebníka pana Radka Vavřína, Dolní Bečva č. p. 460 a Moniky Vavřínové, Dolní Bečva č. p. 70. Smlouva o smlouvě budoucí byla ze strany obce podepsána dne Věcné břemeno je zřízeno úplatně v ceně 600,- Kč. Rozprava: - JUDr. Matula - dotazoval se na cenu, zda tato je obvyklá - Ing. Novosadová konstatovala, ţe cena je obvyklá, ţe se odvíjí podle výměry pozemku, tento pozemek je dotčen minimálně ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly Teplická 874/8, Děčín v souvislosti se zřízením energetického zařízení podzemní elektrické přípojky NN vedoucí přes p. č. 2725/1 k p. č. 1131/37 podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín:

5 K bodu 5/ Rozpočtové opatření č. 5/2010 Předmětem rozpočtového opatření č. 5 je úprava rozpočtových příjmů, výdajů a financování roku 2010 na základě skutečných a očekávaných příjmů a výdajů, především zapojení obdrţených dotací ze státního rozpočtu a kraje. PŘÍJMY Zvýšení rozpočtových příjmů o 1785 tis. Kč Z toho: Dotace 798 tis. Kč Na poloţce 4111 ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu tis. Kč Na poloţce 4111 ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na komunální volby 24 tis. Kč Na poloţce 4116 dotace od Úřadu práce 145 tis. Kč Na poloţce 4116 ÚZ neinvestiční účelový transfer ze SR pro základní školu pro projekt Zlepšení podmínek vzdělávání 1. záloha 590 tis. Kč Na poloţce 4116 ÚZ neinvestiční dotace od kraje 25 tis. Kč obnova a zajištění lesních porostů Na poloţce 4122 ÚZ neinvestiční dotace od kraje 3 tis. Kč - na zásah jednotky SDH Daňové příjmy 355 tis. Kč Zvýšení rozpočtových příjmů daňových ( podle druhu příjmu) je uveden v příloze Vlastní příjmy 632 tis. Kč na poloţce 2460 splátky půjček od občanů do peněţního fondu rozvoje bydlení 109 tis. Kč Na paragrafu 1032 prodej dřeva 283 tis. Kč Na paragrafu 3314 knihovnické poplatky 1 tis. Kč Na paragrafu 3392 příjmy za sluţby spojené s pronájmem nebytového fondu 16 tis. Kč Na paragrafu 3412 příjem z krátkodobého pronájmu a ubytování SPORTSTADION 31 tis. Kč Na paragrafu 3613 příjem z pronájmu nebytových prostor a pozemků 94 tis. Kč Na paragrafu 3722,3723 příjem za likvidaci odpadu od podnikajících osob a za tříděný odpad 66 tis. Kč Na paragrafu 6171 příjem za sluţby spojené s pronájmem nebytového prostoru, příjem z pronájmu movitých věcí, pojistné náhrady, příjem za obědy od zaměstnanců 32 tis. Kč Snížení rozpočtových příjmů o 537 tis. Kč Z toho: Daňové příjmy 520 tis. Kč Podrobný rozpis sníţených daňových příjmů je uveden v příloze návrhu rozpočtového opatření K nejvyššímu poklesu daňových příjmů došlo u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ( OSVČ) 197 tis. u daně z nemovitostí 210 tis. Kč. Vlastní příjmy 17 tis. Kč Na paragrafu 6310 příjem z úroků na běţných účtech 17 tis. Kč VÝDAJE Zvýšení rozpočtových výdajů o 1049 tis. Kč Z toho: Neinvestiční výdaje Na paragrafu 1032 lesní hospodářství 66 tis. Kč Na paragrafu 2212 obnova obecní komunikace v úseku Rybníčkový Grůnik 94 tis. Kč (na obnovu komunikace obec obdrţí dotaci v r ve výši 90 % celkových nákladů tj tis. Kč) Vlastní podíl v r činí Kč 94 tis. v r tis. Kč. Celkové náklady na obnovu komunikace je Kč 3133 tis. Kč Na paragrafu 3113 neinvestiční účelový transfer na projekt Zlepšení podmínek vzdělávání na ZŠ Dolní Bečva ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 591 tis. Kč (jedná se o 1. zálohu) Na paragrafu 3631 veřejné osvětlení 86 tis. Kč Na paragrafu veřejná zeleň - mzdové výdaje na veřejně prospěšné pracovníky 174 tis. Kč Na paragrafu 5512 poţární ochrana 3 tis. Kč výdaje na zásahovou jednotku Na paragrafu 6115 volby do zastupitelstva obce 24 tis. Kč Na paragrafu 6149 sčítání lidu, domů, a bytů v r revize základních sídelních jednotek pro sčítání lidu tis. Kč 5

6 Snížení rozpočtových výdajů o 122 tis. Kč Z toho: Investiční výdaje: Na paragrafu 3619 nerealizované investiční půjčky občanům z fondu rozvoje bydlení 122 tis. ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové opatření č. 5 zvýšení příjmů o 1248 tis. Kč, zvýšení výdajů o 927 tis. Kč, příjmy po úpravě tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě tis. Kč, financování po úpravě tis. Kč. Termín: K bodu 6/ Rozpočet obce na rok 2011 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011 Rozpočet obce je finanční plán, který slouţí k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený rozpočtový výhled. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který byl novelizován zákonem č. 477/2008 Sb., který nabyl účinnosti a přinesl řadu významných změn. Nejvýznamnější změnou pro územně samosprávné celky je reforma účetnictví, která vzhledem k rozsáhlým úpravám legislativy je rozfázována do období let Základ reformy byl poloţen novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví platnou s účinností od 1. ledna Zásadní změnou pro územně samosprávné celky je tzv. aktuální princip účetnictví coţ znamená účtování o výnosech a nákladech do období, s nímţ tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, přitom o veškerých nákladech a výnosech se účtuje bez ohledu na okamţik jejich zaplacení nebo přijetí. Funkce rozpočtu v novém systému účetnictví je nadále zachována, stávající systém zpracování a sledování rozpočtu, který naopak vychází jednoznačně z toku peněz, tedy z příjmů a výdajů, budou i nadále sledovány dle rozpočtové skladby. Nadále se rozpočet zpracovává dle skutečně realizovaných příjmů a výdajů, ne dle nákladů a výnosů. Rozpočet obce je sestaven dle rozpočtové skladby, která je základním třídícím standardem pro peněţní operace veřejných rozpočtů. Oblast a způsob pouţití rozpočtové skladby jsou obecně upraveny ve vyhlášce MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášek č.568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb. a č. 357/2009 Sb. Rozpočet obce je tvořen třemi základními okruhy peněţních operací, na operace příjmové, výdajové a financující. Rozpočet obce je rozdělen na rozpočet běţný a kapitálový. Běţný rozpočet v sobě zahrnuje pravidelně opakující se příjmy a výdaje. Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. K nabyl účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., který je nejrozsáhlejší novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty od doby jeho vzniku. Pro Obec Dolní Bečvu tato novela zákona znamenala, ţe se obec stala od povinně plátcem daně z přidané hodnoty. V rozpočtu obce se daň na výstupu (příjmy) a daň na vstupu (výdaje) stává součástí příjmů a výdajů. Na výdajové straně rozpočtu jde zejména o vyplacené mzdy a jiné osobní výdaje, placené úroky a ostatní neinvestiční výdaje týkající se chodu obce / např. zimní údrţba a opravy komunikací, dotace veřejné autobusové dopravě, veřejné osvětlení, provoz obecního úřadu, vodovodního řádu, činnost v obecním lese, provoz školských zařízení, zdravotního střediska, bytového fondu, sportoviště, knihovny, vedení obecní kroniky, likvidace odpadu, údrţba a provoz hřbitova, údrţba veřejné zeleně, dotace, atd. Kapitálový rozpočet je tvořen příjmy, které plynou především z prodeje obecního majetku, nebo příjmu z investičních dotací. Kapitálové výdaje jsou tvořeny výdaji na pořizování investičního majetku, investičními příspěvky a dotacemi. Rozpočet by měl vţdy být sestaven jako rozpočet vyrovnaný případně jako přebytkový, jestliţe některé příjmy daného roku jsou určeny k vyuţití v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů. V případě deficitního rozpočtu / schodkového/ je nutné zároveň řešit schodek z přebytků předchozích let, schváleného úvěru, z přechodných finančních výpomocí apod. Nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jeţ nebude mít schodek finančních prostředků krytý. 6

7 Rozpočet na rok 2011 předpokládá v tis. Kč běţné příjmy kapitálové příjmy 0 přijaté dotace 640 příjmy celkem běţné výdaje kapitálové výdaje výdaje celkem Saldo Financování PŘÍJMY l. Vlastní příjmy /třída 1-3/ v tom: kapitálové tj. příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv majících povahu akcií /v druhové skladbě odpovídající třídě 3/ běžné tj. jiné neţ kapitálové/ jsou obsaţeny v třídách 1-2 v tom: Daňové příjmy a/ výnos daně z nemovitosti příjemcem je ta obec, na jejímţ území se nemovitost nachází b/ podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty c/ podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmu a podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátce daně z příjmu d/ podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby e/ podíl na 21,4 % z 60% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob f/ podíl na 21,4 % z celostátního výnosu hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob g/ 30% z výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti h/ výnos daně z příjmu právnických osob 100 % kdy poplatníkem je přímo obec ch/ místní poplatky, které obec vybírá dle účinných obecně závazných vyhlášek- místní poplatky mají daňový charakter. Jsou fakultativní tzn., ţe záleţí na zastupitelstvu obce, zda je zavede, avšak musí respektovat zákon o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích v současné době vymezuje tyto druhy místních poplatků: Poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovacích kapacit, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provozovaný hrací přístroj, poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. i/ správní poplatky, které obec vybírá v přenesené působnosti na základě zákona Tyto vyjmenované příjmy jsou nejsilnější skupinou, které tvoří příjmy rozpočtu obce. Nedaňové příjmy Tyto příjmy plynou z činností vyplývající z hlavního poslání, jsou to především příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, příjem z úroků, přijaté pojistné náhrady. Například příjem z vodného, příjem z prodeje dřeva, knihovny čtenářský příspěvek, místní hřbitov nájem z hrobového místa, příjem za sluţby /kopání hrobů/, příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjem za poskytované sluţby související s pronájmem majetku- jedná se o přeúčtování sluţeb za energie, úklid, odvoz odpadu, příjem z ubytování, úroky z běţného účtu, splátky půjček od občanů, příjem za tříděný odpad a příjem za komunální odpad od fyzických osob, které podnikají na ţivnostenská oprávnění a jsou zařazeni v systému. Přijaté dotace nenávratně inkasované dotace /třída 4/ Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je dotace, kterou obec obdrţí na výkon státní správy a dotaci na ţáka mateřské a základní školy. Výše dotace na výkon státní správy je odvislá od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a na počtu ţáků. Částka na jednoho ţáka mateřské a základní školy činí v r Kč 1397,5. Z rozpisu Krajského 7

8 úřadu Zlínského kraje dotace na školství, činí Kč ,- a dotace na výkon státní správy Kč ,- celkem dotace Kč ,- VÝDAJE Druhou skupinou peněţních operací jsou výdaje, které jsou v druhovém členění rozděleny mezi třídy5 a 6. Výdaje jsou rozčleněny dle platné rozpočtové skladby na výdaje běţné tř. 5 a výdaje kapitálové tř. 6. U rozpočtování neinvestičních výdajů na rok 2011 je zohledněna míra inflace ve výši 1,5 %, očekávaná skutečnost roku 2010, závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů, výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a poskytováním veřejných sluţeb, úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem. Rozpočet výdajů je rozčleněn na jednotlivé paragrafy. Běžné výdaje Paragraf 1032 lesní hospodářství Zahrnuje výdaje na těţební a pěstební činnost v lese, na správce lesa a odborného lesního hospodáře, pojištění lesa. Paragraf 2212 silnice Zahrnuje především zimní údrţbu, drobné opravy místních komunikací, doplatek opravy chodníku u základní školy 60 tis. Kč, jarní úklid, geometrická zaměření aj. sluţby týkající se správy místních komunikací. Paragraf 2219 cyklostezka Výdaje spojené se zřízením věcného břemene Paragraf 2221 dotace veřejné dopravě K udrţení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby Zlínský kraj, tak i obce a města Zlínského kraje, poskytly finanční příspěvek 70,- Kč na jednoho obyvatele. Paragraf 2310 pitná voda Zahrnuje výdaje na zajišťování komplexní technické péče a provozování vodovodu, opravy vodovodního řádu, odvod poplatku za odběr podzemních vod (2 Kč za kaţdý vyrobený m3 vody včetně ztrát), nákup nových vodoměrů a výdaje na jejich montáţ. Paragraf 2333 úprava drobných vodních toků Zahrnuje drobné práce na údrţbě místních vodních toků / odstranění nánosů, apod./ Paragraf 3113 základní škola Neinvestiční příspěvek na provoz základní a mateřské školy. Paragraf 3314 knihovna Zajištění provozu obecní knihovny, zajištění internetových sluţeb, nákup nových knih, ostatní osobní výdaje, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, zhotovení kalendáře na rok Paragraf kronika Výdaje spojené s vedením obecní kroniky, základní kancelářské potřeby, sluţby, filmy, ostatní osobní výdaje, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Paragraf 3349 sdělovací prostředky Výdaje na obecní zpravodaj, výdaje na 14-ti deník Spektrum Roţnovska 22,5 tis. Kč, opravy a udrţování obecního rozhlasu. Odstranění původních stoţárů drátového rozhlasu 40 tis. Kč. Oprava rozhlasu po podzimní sněhové kalamitě v r je rozloţena do tří etap. Celková hodnota oprav činila 598 tis. Kč (v r tis. Kč, r Kč 126 tis. Kč, r Kč 127 tis.) Paragraf 3392 stará škola č. p. 184 V budově obec pronajímá nebytové prostory (v přízemí výdejnu léků, prodej textilu, kancelář, v mezipatře kadeřnictví) ostatní prostory obec vyuţívá jako knihovnu, klub důchodců, hudebnu, šatnu pro zaměstnance, technické zázemí budovy. Veškeré výdaje, především výdaje na otop plynem, elektrickou energii, úklid společných prostor, ostatní osobní výdaje, povinné odvody, nutné opravy a udrţování., vodné, sluţby nevýrobní povahy a správu budovy zajišťuje a hradí obec. Příjem z nájemného a za sluţby spojené s uţíváním pronajatých nebytových prostor jsou součástí rozpočtových příjmů. 8

9 Paragraf 3399 sbor pro občanské záleţitosti a jiné kulturní činnosti organizované obcí Výdaje na věcné dary jubilantům Kč 39 tis., výdaje spojené s vítáním občánků do svazku obce 15 tis. Kč, návštěva starších občanů v domově důchodců v Roţnově pod R. 4 tis. Kč a podpora neziskových organizací 20 tis., den matek 6 tis. Kč, úhrada dopravy starším spoluobčanům na kulturně poznávací zájezd 8 tis. Kč, úhrada věcných výdajů přehlídka dechových hudeb 5 tis. Kč, běh osvobození 8 tis. Kč, kulturní pořady 18 tis. Kč Paragraf 3412 budova sportoviště a sportovní areál Zahrnuje provozní výdaje související s údrţbou a provozem sportoviště, především budovy. Přízemí budovy je pronajato FC Dolní Bečva, ale provozní výdaje jako jsou servisní prohlídky plynového zařízení, protipoţárního zařízení, hasicích přístrojů, otop plynem, vodné, stočné, opravy a udrţování, odvoz odpadu je dle nájemní smlouvy povinna zajišťovat a hradit obec. První patro budovy je určeno k příleţitostnému ubytování v devíti dvou a třílůţkových pokojích. Obecní úřad zajišťuje správu celého areálu. Příjem z ubytování a krátkodobého pronájmu, je součástí rozpočtových příjmů. Paragraf 3419 ostatní tělovýchovná činnost Zahrnuje věcné výdaje na konání sportovních akcí při školské, sportovní a kulturní komise včetně finančních darů pro úspěšné sportovce, Kč 46 tis., neinvestiční dotace pro občanská sdruţení 185 tis. Kč. Přidělení dotace zastupitelstvem obce jednotlivým občanským sdruţením proběhne aţ po veřejnosprávní kontrole dotací, které byly poskytnuty v r jednotlivým občanským sdruţením. Paragraf 3612 bytový fond Výdaje na opravy a udrţování bytového fondu v budově zdravotního střediska a v budově obecního úřadu. Paragraf 3613 zdravotní středisko Výdaje na provoz budovy zdravotního střediska včetně bytů, dodávka energií, opravy a udrţování, sluţby nevýrobní povahy a další výdaje. Paragraf 3631 veřejné osvětlení Výdaje na elektrickou energii, opravy a udrţování veřejného osvětlení, vánoční výzdoba Paragraf pohřebnictví Výdaje spojené s údrţbou hřbitova a výdaje na kopání hrobů Paragraf 3636 územní rozvoj a provozní výdaje multifunkční budova Příspěvek Mikroregionu Vsetínsko 2 Kč na obyvatele obce, Roţnovsko 5 Kč na obyvatele obce, příspěvek KÚ Zlínského kraje na správu digitální mapy Kč 6 tis. Kč, poplatek ČEZ Distribuci za připojení odběrného místa k distribuční soustavě a zajištěním příkonu 102 tis. Kč k multifunkční budově (prodejna, kavárna, veřejné WC), spotřeba elektrická energie Paragraf 3721,3722,3723 sběr a svoz odpadů Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů, komunálních odpadů a tříděných odpadů, výdaje na nákup obalů pro tříděný odpad. Paragraf veřejná zeleň Výdaje na údrţbu veřejné zeleně, především mzdové výdaje, ostatní osobní výdaje, povinné odvody, pohonné hmoty, přípravky na hubení plevelů, opravy a udrţování ţací techniky, výsadba okrasných květin. Paragraf Příspěvky a sociální dávky Příspěvek Farní charitě Roţnov p/r. Kč 50 tis. Farní charita zajišťuje dovozy obědů a různé sluţby potřebným občanům. Pro mimořádné sociální výdaje Kč 40 tis. Paragraf 5512 Protipoţární ochrana Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena obcí jako organizační sloţka obce, výdaje spojené s nákupem všeobecného materiálu, pohonné hmoty do vozidla vyuţívaného zásahovou jednotkou a občanským sdruţením hasičů, dotace Kč 1 tis Okresnímu sdruţení hasičů, pojištění zásahové jednotky, opravy a udrţování, školení, drobný hmotný majetek, zdravotní prohlídky, ostatní osobní výdaje. 9

10 Paragraf příspěvky Mikroregionu Vsetínsko Příspěvek je určen na splácení bankovního úvěru a příslušenství na kanalizaci Čistá řeka Bečva 282 tis. Kč Paragraf 6112 zastupitelstva obcí Činnost zastupitelských orgánů obce včetně odměn zastupitelům a činností výborů při zastupitelstvu a činností komisí při radě. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva obce se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a schválením zastupitelstvem obce pro neuvolněné funkcionáře. Paragraf 6171 činnost místní správy Vlastní správní činnost místních orgánů. Zahrnuje především výdaje na platy zaměstnanců obce, sociální a zdravotní pojištění, vlastní správní činnost, softwarové zabezpečení na probíhající reformu nového účetnictví a výkaznictví, bankovní sluţby, pojištění majetku, poštovné, telefonní poplatky, všeobecný materiál, tisk, sluţby, daně, poplatky, právní sluţeb, pohonné hmoty a opravy sluţebního auta, školení a vzdělávání, výdaje sociálního fondu, výdaje na plyn a elektřinu, opravy a udrţování v budově obecního úřadu, dotace Městu Roţnov pod Radhoštěm za výkon přestupkové agendy a za činnost městské policie, dotace na výkon lékařské sluţby první pomoci. Paragraf 6310 úroky Zahrnuje placení úroků z dlouhodobého neinvestičního úvěru na rekonstrukci místních komunikací, investičního úvěru na multifunkční budovu, revolvingového úvěru a úroky z poskytnutých úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení. Paragraf 6399 daně placené státnímu rozpočtu Odvod daně z přidané hodnoty státnímu rozpočtu, daň z příjmu za obec Paragraf činnosti jinde nezařazené Zahrnuje bankovní poplatky peněţního fondu fondu rozvoje bydlení Kapitálové výdaje U rozpočtování kapitálových výdajů jsou v rozpočtu na rok 2011 zahrnuty tyto jmenovité investice na paragrafech 1. Paragraf 2212 výkup pozemku pod vybudovaným sjezdem k domu č. p Vojkůvkovi 30 tis. Kč, projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí pro stavbu místní komunikace na Rovni mezi Rozpitými, 41 tis. Kč 2. Paragraf 2219 finanční náhrady, jednorázové zřízení věcných břemen, výkup pozemků pod zbudovanou cyklostezkou, 517 tis. Kč 3. Paragraf poslední splátka realizované plynofikace bývalé drobné provozovny stávajícímu nájemci, 59 tis. Kč 4. Paragraf 3635 územní plán návrh, 340 tis. Kč 5. Paragraf 3636 dostavba multifunkční budovy - 2. etapy, tis. Kč 6. Paragraf 3745 pořízení zahradního traktoru na sečení a udrţování zeleně v obci, 75 tis. Kč FINANCOVÁNÍ financování zahrnuje tyto kategorie peněţních operací - kdyţ si půjčujeme peníze a kdyţ je posléze splácíme - kdyţ sami půjčujeme peníze za účelem optimalizace naší likvidity jakoukoliv změnu stavu peněţních prostředků na našich vlastních účtech Financování v r zahrnuje tyto kategorie peněžních operací: - Roční splátku investičního úvěru od KB a.s. na rekonstrukci místních komunikací 408 tis. Kč Zůstatek nesplaceného investičního úvěru na rekonstrukci komunikací činí k Kč ,- - Roční splátku úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení Praha Kč ,34 na poskytnuté půjčky 10

11 občanům na opravy bytů a domů. Zůstatek nesplaceného úvěru k činí Kč ,80 (1. úvěr Kč ,93 2. úvěr Kč ,87, 3. úvěr ,-) - Roční splátku revolvingového úvěru od KB a.s. na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji 1000 tis. Kč Zůstatek k Kč tis. Kč (splatnost úvěru do ) - Roční splátku spotřebitelského úvěru na pořízení služebního auta 56720,92 - Přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši Kč ,- Změnu stavu na základním běžném účtu Kč 250 tis. Kč /přírůstek finančních prostředků oproti počátečnímu stavu k Závěr: Rozpočet pro rok 2011 je sestaven tak, aby obec plnila své základní funkce, které ji ukládá zákon a závazky, které vyplývají jiţ z uzavřených smluv. Součástí rozpočtu je i rozpočet sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení. Kromě toho jsou v rozpočtu zahrnuty kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, financování ve výši tis. Kč, přičemţ 1703 tis. Kč představuje splátky úvěrů, 240 tis. Kč změnu stavu na základním běţném účtu / přírůstek finančních prostředků/ Zahájení realizace zbudování splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v úseku sportovní areál multifunkční budova v r je odvislá od získání dotace. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce dne před jeho projednáním zastupitelstvem obce dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Rozpočet sociálního fondu na rok 2011 Příjmy: Fond je tvořen jednotným přídělem z rozpočtu obce ve výši 80 tis. Kč 80 tis. Kč Výdaje: 80 tis. Kč Plánované výdaje fondu dle zásad se sociálním fondem Kč 80 tis. Kč Z toho: Rehabilitace a zdravotní prevence Kč 7200,- Příspěvky na stravování Kč 51200,- Penzijní připojištění se státním příspěvkem Kč 21600,- Rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2011 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 297 tis. Kč Z toho - splátky půjček od občanů 296 tis. Kč - úroky z běţného účtu 1 tis. Kč Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 275 tis. Kč Z toho - úroky z úvěru č. 1 3 tis. Kč - úroky z úvěru č. 2 8 tis. Kč - úroky z úvěru č tis. Kč - splátka úvěru č tis. Kč - splátka úvěru č tis. Kč - splátka úvěru č tis. Kč - bankovní sluţby- poplatky 12 tis. Kč Rozdíl příjmů a výdajů 22 tis. Kč Důvodová zpráva k pozměňovacímu návrhu: Obnova obecní komunikace úseku Rybníčkový-Grůnik a obnova obecního majetku postiţeného ţivelní pohromou se přesouvá na rok 2011 z důvodu špatných klimatických poměrů. Rada obce dne odsouhlasila dodatek č. 1 smlouvy o dílo na odstranění povodňových škod mezi obcí a dodavatelem oprav. 11

12 Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění z listopadu 2010 na duben Na obnovu majetku získala Obec dotaci ve výši Kč ,- z Ministerstva pro místní rozvoj, vlastní prostředky obce činí v r Kč 94120,- v r ,- Kč. V roce 2010 se uskutečnil výdaj na zpracování dokumentace projektu ve výši Kč 94120,- zbývající část ve výši Kč ,- se bude realizovat z rozpočtu roku Rozprava: - Ing. Solanský dotazoval se na obecní zahradní traktor, kde je umístěn a jak je vyuţíván. - Mana Pavel informoval, ţe tento traktor je dán do uţívání FC Dolní Bečva, výkonnostně je však slabší. Vzhledem k přibývajícím zeleným plochám je nutno zajistit jejich údrţbu. V současné době na práce s veřejnou zelení máme jednoho stálého zaměstnance, další doplňujeme v rámci veřejně prospěšných pracovníků z úřadu práce, kteří jsou však nestálí. - Růčka Zdeněk předseda FC Dolní Bečva konstatoval, ţe sice uţívají obecní traktor, avšak ten jiţ má svoji ţivotnost za sebou, je opotřebovaný. - Laţová Eva dotaz na náklady na 3349 odstraňování původního rozhlasu, který se nahradil bezdrátovým. Zda proběhlo výběrové řízení na dodavatele. - Mana Pavel konstatoval, ţe v rozpočtu je pouze odhad nákladů, výběrové řízení bude vyhlášeno, nabídka můţe být zajímavá pro občanské sdruţení. V současné době proběhlo odstranění sloupů v Horním Rozpitém a to FC Dolní Bečva, který tyto sloupy vyuţil na stěnu u tréninkového hřiště. - Ing. Divín Radek poukázal na skutečnost, ţe po odstranění sloupů zůstaly v zemi betony, které nejsou odstraněny nebo povrch zarovnán. Navrhuje zabezpečit úpravu terénu, aby mohla být prováděna údrţba veřejné zeleně. - Solanský Oldřich dotaz na opravu cesty po skládce při stavbě cyklostezky. - Mana Pavel informoval, ţe částka uvedená v rozpočtu je určena na opravy komunikací, bez konkrétního určení, záleţí na stupni poškození komunikací v obci. - Laţová Eva poukázala, zda by se mělo zahrnout do rozpočtu i oprava dřevěného altánku ve sportovním areálu, který je vyuţíván neziskovými organizacemi při hudebních produkcích. - Mana Pavel konstatoval, ţe opravy a udrţování ve sportovním areálu jsou na Pokud by se jednalo o opravy a investice většího rozsahu, je nutné zpracování plánu oprav ve sportovním areálu i na komunikacích včetně vyčíslení finančního dopadu. - JUDr. Matula souhlasí s vypracováním plánu oprav a udrţování pro sportovní areál a na místní komunikace ve vlastnictví obce včetně finančního dopadu. Na základě tohoto zpracování bude zastupitelstvo vidět, zda poloţky uvedené v rozpočtu jsou dostačující. Plán oprav pro místní komunikace je důleţitý, navrhuje uloţit radě obce zpracovat plán oprav. - Ing. Divín Radek sportovní areál je pronajímán, za pronájem by se měly opravy a údrţba prostor provádět. Dotazoval se na vyuţitelnost ubytování, zda by se vyuţití areálu nemohlo rozšířit, a tím zvýšit příjmy za pronájmy. Dále vyslovil myšlenku, zda tento prostor nenabídnout k pronájmu fyzické osobě nebo jinému právnickému subjektu. - Ing. Urbanovská informovala, ţe provoz ubytovacího zařízení ve sportovním areálu je ziskový. V současné době hradí obec celý provoz budovy, včetně pronajatých prostor FC Dolní Bečva mimo spotřebu elektřiny prostor uţívaných FC. Sportovní areál je vyuţíván i dalšími neziskovými organizacemi v obci a občany. - Matula Milan ml. doporučuje zpracování koncepce oprav a údrţby ve sportovním areálu, apeluje na obec zlepšit komunikaci mezi neziskovými organizacemi a vyuţitím prostor sportovního areálu. - Mana Pavel konstatoval, ţe iniciativa musí přijít od neziskových organizací i příp. občanů. Musí být zájemci vytvořena konkrétní koncepce vyuţití areálu, oprav apod. Dále se občané i organizace mohou obrátit se svými podněty na výbory zastupitelstva a komise zřízené při radě obce, které jejich náměty a podněty dále přenesou do orgánů obce k projednání. 17,35 přibyl Krba Jan 13 členů - Hrubý Roman zástupce FC Dolní Bečva navrhuje rozšíření vyuţití ubytovacího zařízení ve sportovním areálu moţnost variabilně pracovat s výší ceny za ubytování. - Ing. Urbanovská konstatovala, ţe obec je plátcem DPH, není moţné upravovat cenu ubytování dle zváţení správce, je nutné dodrţovat schválený ceník, ve kterém jsou upřednostněny skupiny ubytovaných niţší ceny. ZO schvaluje rozpočet obce Dolní Bečva na rok 2011 s pozměňovacím návrhem rady obce ze dne v tomto znění: 12

13 Celkové příjmy rozpočtu 2011 Celkové výdaje rozpočtu 2011 činí Kč tis. činí Kč tis. Financování 2011 činí Kč tis. z toho splátky úvěrů tis. Kč, přijatý úvěr tis. Kč, změna stavu na bankovním účtu -31 tis. Kč Hlasování: pro 13 ZO ukládá radě obce zpracovat plán oprav místních komunikací a veřejného osvětlení ve vlastnictví obce a plán oprav sportovního areálu včetně vyčíslení potřebného finančního krytí. Termín: Hlasování: pro 13 K bodu 7/ Ţádost MěÚ Roţnov p/r, odbor výstavby a územního plánování o ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování MěÚ Roţnov p/r zaslal na obec ţádost o ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování v souvislosti se zvolením nových zastupitelů. Určený zastupitel spolupracuje s pořizovatelem při zpracování návrhu zadání nového územního plánu, popř. jeho změny a na jeho úpravě po projednávání, při vyhodnocování připomínek dotčených orgánů po veřejném projednání. Je třeba, aby zastupitelstvo obce ustanovilo pro tuto činnost určeného zastupitele v souladu s ustanoveními 6 odst. 5, písm. f, 47 odst. 1 a 4, 49 odst. 1 a 53 odst. 1 stavebního zákona, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu nebo změny. ZO ustanovuje na základě poţadavku MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování a doporučení rady obce zastupitelstvu určeného zastupitele pro územní plánování Ing. Pavlu Novosadovou. zdrţel 1 (Ing. Novosadová) Územní plán obce Dolní Bečva Proces zpracování nového územního plánu obce prošel přes zpracování průzkumů a rozborů, zadání, posouzení dopadu jednotlivých záměrů na ţivotní prostředí (Zpracovatel RNDr. Skácel) a koncept. Nyní je před námi závěrečná fáze, a to vypracování návrhu. Doposud všechny části zpracovával Ing. arch. Pavel Pazdziora z Nového Jičína. Pořizovatel MěÚ Roţnov p/r, odbor výstavby a územního plánu připravil na základě stanovisek dotčených orgánů, veřejného projednání konceptu, připomínek sousedních obcí a námitek vlastníků pozemků, pracovní verzi pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Zastupitelé obdrţeli pracovní verzi návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, která umoţňuje úpravy v textu. Po vánočních svátcích je naplánována schůzka zastupitelů nad grafickou částí a posouzením dopadu jednotlivých záměrů na ţivotní prostředí je dojednána schůzka s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy Roţnov p/r ohledně upřesnění jejich stanoviska k záměru sjezdovky a lanovek. Je na zváţení, zda záměr sjezdovky a lanovek (v celé či zkrácené verzi) zastupitelé podpoří nebo ne. ZO bere na vědomí zprávu o stavu zpracování návrhu územního plánu obce Dolní Bečva. Hlasování: pro 13 K bodu 8/ Změna přílohy č. 1 k OZV č. 3/2009 ze dne Sazba poplatku za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů je tvořena z částky Kč 250,- za kalendářní rok a z částky Kč 150,- za kalendářní rok. Tato druhá část je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Z tohoto důvodu je nutné kaţdý rok aktualizovat přílohu obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 ze dne a provést přepočet skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 13

14 Tento výpočet je předmětem změny přílohy č. 1. Podíl nákladů na obyvatele činí za rok 2009 Kč 611,- (v r činil Kč 566,-) Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č 3/2009 ze dne Skutečné náklady za rok 2009 činily Kč ,- a byly rozúčtovány na jednoho obyvatele takto: Skutečné náklady za netříděný odpad Kč ,- Počet obyvatel k činil 1824 obyvatel Podíl nákladů k počtu obyvatel činí Kč 611,- ZO schválilo změnu přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne Hlasování: pro 13 K bodu 9/ Informace o provedené kontrole ve firmě H. J. H. PIPETECH ZO bere na vědomí informace a výsledky kontrolní prohlídky v areálu firmy H. J. H. PIPETECH spol. s. r. o. provedené MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování dne podle dopisu tohoto orgánu ze dne Hlasování: pro Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO předsedům komisí od RO dne zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise: Výstavby a územního plánování, jejíţ předsedou jmenovala Ing. Radka Divína, Hospodářství a sluţeb, jejíţ předsedou jmenovala pana Jana Krbu, Sociální a SPOZ, jejíţ předsedkyní jmenovala paní Libuši Vojkůvkovou, Komisi školskou, kultury a sportu, jejíţ předsedkyní jmenovala paní Evu Laţovou. S odvoláním na schválené zásady při stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce zastupitelstvem obce dne , rada obce ţádá zastupitelstvo obce schválit měsíční odměny dle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od V případě předsedy komise, který není neuvolněným členem ZO, se odměna bude vyplácet formou dohody o provedení práce (příp. Ing. Radka Divína). 14

15 Jméno a příjmení OSČ Uvolnění členové Neuvolnění členové Neuvolnění ČR a PV pevný plat příplatek pevný plat příplatek pevný plat příplatek Ing. Petr Bohušík Ing. Petr Hajda Jan Krba Eva Laţová 1480 Miroslav Martyčák JUDr. Milan Matula 1480 Zdeněk Růčka 360 Ing. Martin Solanský Oldřich Solanský Jan Štůrala 360 Bc. Josef Vavřín 360 Petr Vojkůvka Libuše Vojkůvková celkem Zpracoval: Pavel Mana Schváleno zastupitelstvem obce dne , čj.: s účinností od Měsíční odměny: 1. za výkon funkce člena zastupitelstva v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 2. za výkon funkce člena RO, předsedy výboru, komise v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 3. za výkon funkce člena výboru a komise ve výši 300,- Kč/ měsíc bez příplatku podle počtu obyvatel V případě souběhu funkcí dle bodu 2 náleţí pouze 1 odměna v té částce, která je nejvyšší. Splatnost odměn dle bodu 1-2 je měsíčně, splatnost odměn dle bodu 3 je 1x ročně, nejpozději v 11. měsíci. Odměny dle bodu 1-2 jsou nárokové, odměny dle bodu 3 jsou nenárokové a jejich skutečnou výši stanoví předseda výboru nebo komise v závislosti na aktivitě člena. V rozpočtu obce příslušného roku bude zřízena rezerva odměn ve výši 20 tis. Kč. Z této rezervy je moţné poskytnout odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu osobě z okruhu těchto zásad. ZO schvaluje měsíční odměny podle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od zdrţel 1 (Vojkůvka Petr) Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO od Na základě Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů dochází k 5 ti % sníţení odměn od z důvodu sníţení schodku rozpočtu státu v roce nařízení vlády bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne Hospodaření samospráv a rozpočty obcí jsou schvalovány zastupitelstvy obcí a přímo nesouvisejí s hospodařením státu. Stát prostřednictvím parlamentu, příp. vlády však nepřímo přes zákony a nařízení ovlivňuje také příjmy nebo výdaje obce. S odvoláním na schválené zásady při stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce zastupitelstvem obce dne , starosta obce předkládá návrh zastupitelstvu obce schválit měsíční odměny dle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od V případě předsedy komise, který není neuvolněným členem ZO se odměna, bude vyplácet formou dohody o provedení práce. 15

16 Jméno a příjmení OSČ Uvolnění členové Neuvolnění členové Neuvolnění ČR a PV pevný plat příplatek pevný plat příplatek pevný plat příplatek Ing. Petr Bohušík Ing. Petr Hajda Jan Krba Eva Laţová 1406 Miroslav Martyčák JUDr. Milan Matula 1406 Zdeněk Růčka 342 Ing. Martin Solanský Oldřich Solanský Jan Štůrala 342 Bc. Josef Vavřín 342 Petr Vojkůvka Libuše Vojkůvková celkem Zpracoval: Pavel Mana Schváleno zastupitelstvem obce dne: s účinností od Měsíční odměny: 1. za výkon funkce člena zastupitelstva v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 2. za výkon funkce člena RO, předsedy výboru, komise v max. výši dle platného nařízení vlády bez příplatku podle počtu obyvatel 3. za výkon funkce člena výboru a komise ve výši 300,- Kč/ měsíc bez příplatku podle počtu obyvatel V případě souběhu funkcí dle bodu 2 náleţí pouze 1 odměna v té částce, která je nejvyšší. Splatnost odměn dle bodu 1-2 je měsíčně, splatnost odměn dle bodu 3 je 1x ročně, nejpozději v 11. měsíci. Odměny dle bodu 1-2 jsou nárokové, odměny dle bodu 3 jsou nenárokové a jejich skutečnou výši stanoví předseda výboru nebo komise v závislosti na aktivitě člena. V rozpočtu obce příslušného roku bude zřízena rezerva odměn ve výši 20 tis. Kč. Z této rezervy je moţné poskytnout odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu osobě z okruhu těchto zásad. ZO schvaluje měsíční odměny podle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od Hlasování: pro Informace od Ing. Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání komunikace 16

17 ZO bere na vědomí informaci Ing. Fojtíka, bytem Bastlova 31, Ostrava k majetkoprávnímu vypořádání účelové komunikace na parcele č a části parcely č. 297/1 v k.ú. Dolní Bečva ZO ukládá Ing. Pavle Novosadové zjistit u MěÚ Roţnov pod Radhoštěm vlastnictví povrchu účelové komunikace na pozemcích p. č a části p. č. 297/1 a informaci o skutečnosti, zda proběhlo v souvislosti s penetrací této účelové komunikace příslušné stavební řízení. Termín do Hlasování: pro Informace ke kupní smlouvě s panem Kopcem Pan Kopec se obrací na zastupitelstvo obce o posečkání se zaplacením kupní ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 185/5 a 185/6 v k.ú. Dolní Bečva s tím, ţe termín k hotovostnímu nebo bezhotovostnímu zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do ZO bere na vědomí ţádost pana Kopce o posečkání se zaplacením kupní ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 185/5 a 185/6 v k.ú. Dolní Bečva s tím, ţe termín k hotovostnímu nebo bezhotovostnímu zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do zdrţel 1 (Solanský Oldřich) Ţádost (ústní) SDH Dolní Bečva na uspořádání ohňostroje dne Ing. Martin Solanský informoval zastupitelstvo obce o ţádosti SDH Dolní Bečva o povolení uspořádání ohňostroje dne na náměstí s moţností malého občerstvení. Dále SDH ţádá o příspěvek 5000,- Kč na akci. ZO schvaluje bezplatný zábor vymezeného veřejného prostranství před budovou multifunkčního centra občanskému sdruţení SDH Dolní Bečva v době od ,00 hodin do ,00 hod za účelem uspořádání ohňostroje a poskytnutí drobného občerstvení za podmínky dodrţení všech bezpečnostních, poţárních a hygienických předpisů (zodpovídá SDH Petr Hajda). Hlasování: pro 9 zdrţel 4 (Mana, Novosadová, Hajda Petr, Růčka Zdeněk) 17

18 ZO schvaluje příspěvek 5000,- Kč SDH Dolní Bečva na uspořádání ohňostroje dne na vymezeném veřejném prostranství před budovou multifunkčního centra. Hlasování: pro 6 proti 7 Tento návrh usnesení nebyl přijat. K bodu 10/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 11/ Závěr provedl starosta obce v 19,15 hodin Zapsala: Jana Vavřínová. Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce.. ověřovatel ověřovatel 18

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Alternativa k rozpočtovému výhledu města Karlovy Vary

Alternativa k rozpočtovému výhledu města Karlovy Vary Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Alternativa k rozpočtovému výhledu města Karlovy Vary Diplomová práce Autor: Bc. Jana Střimelská Finance Vedoucí práce: Ing. Jan

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více