Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku"

Transkript

1 Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku Bakalářská práce Diana Weinlichová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

2 Bachelor s Dissertation Business plan Build a café facility in Šumperk Diana Weinlichová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut Ph.D., MBA Date of Submission: Prague 2015

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Podnikatelský plán Vybudování kavárenské provozovny v Šumperku zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Diana Weinlichová V Praze dne

4 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu své bakalářské práce PhDr. Marku Merhautovi, Ph.D., MBA, za ochotu a věnovaný čas, Mgr. Daně Kolářová za konzultaci abstraktu v anglickém jazyce, mým rodičům, kteří mi poskytli informace a dokumenty z rodinného podniku, panu Petru Bartošovi za finanční rady, Ing. Jiřímu Strakovi za odborné konzultace ohledně výstavby provozovny, Ing. Dagmar Stejskalové za rady v oblasti hygieny provozu a Janu Richterovi za poskytnutí informací ohledně pojištění. Poděkování patří také mému příteli za psychickou podporu a rady v oblasti formátování.

5 Abstrakt WEINLICHOVÁ, Diana. Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském plánu, konkrétně o vybudování kavárenské provozovny ve městě Šumperku od úplného základu. Lokalitu pro tento projekt jsem si zvolila ve svém rodném městě v severomoravském Šumperku. V práci je popsán postup činností souvisejících s otevřením kavárenské provozovny včetně dotazníkového šetření mezi potenciálními hosty, komparací nabízených prostorů k pronájmu, finančním řešením celého projektu a výpočtů nákladů a výdajů, komunikace s dodavateli zboží a služeb a zaměstnanci. Klíčová slova: haccp, nájemní smlouva, podnikatelka, podnikatelský plán, služby kavárenského provozu, soukromé podnikání

6 Abstract This thesis is about the business plan, namely to build a cafeteria facility in Sumperk from the very beginning. I choose my hometown Šumperk in northern Moravia as a location for this project. The thesis describes the process of activities related to the opening of the café facility, including a questionnaire survey among potential guests, comparisons of offered space for rent, financial solutions and calculations of the entire project and calculations of costs and expenses, communication with suppliers of goods and services and employees. Key words: haccp, lease agreement, businesswoman, business plan, service of café operation, private enterprise

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelský záměr Právní formy podnikání Historie kaváren HACCP Reklama Věrnostní program ANALYTICKÁ ČÁST Průzkum trhu Průzkum trhu s nemovitostmi Nabízený prostor č. 1: Náměstí Míru Nabízený prostor č. 2: Bludoveček Nabízený prostor č. 3: Fialova 3, Dům Kultury Komunikace s majitelem nemovitosti Nájemní smlouva Založení živnosti Přihláška fyzické osoby jako plátce sociálního pojištění Přihláška fyzické osoby jako plátce zdravotního pojištění Czech point Registrace plátce daně na FÚ Registrace u OSSZ Registrace u zdravotních pojišťoven Zaměstnanci personál Zajištění financí pro plánovanou rekonstrukci a provoz Požadavky na zařízení Podpora prodeje od smluvních firem za odběr jejich zboží Dohody s dodavateli zboží a služeb Výpočet předpokládané tržby Výpočet měsíčních výdajů... 52

8 2.7 Žádost o úvěr Zřízení podnikatelského účtu Pojištění Podklady k zahájení stavebního řízení Kolaudace NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY Seznam grafů Graf č. 1 Upřednostňujete ve výběru kuřáckou nebo nekuřáckou kavárnu? Graf č. 2 Platíte raději kartou nebo hotově? Graf č. 3 Vyhledáváte podniky kde je možnost platit stravenkami? Graf č. 4 Je pro Vás důležité při výběru podniku připojení WiFi? Graf č. 5 Je pro Vás a Vaše blízké okolí přátel důležitý bezbariérový vstup (imobilní občané, matky s kočárky)? Graf č. 6 Jaký typ věrnostního programu upřednostňujete? Graf č. 7 Upřednostňujete v letních měsících podniky s možností konzumace na letní zahrádce? Graf č. 8 Ocenili byste nabídku dětských porcí v jídelním a nápojovém lístku a dětský koutek umístěný v provozovně? Graf č. 9 Jakou stravu preferujete? Graf č. 10 Jak často využíváte rozvoz jídel v Šumperku? Graf č. 11 Vybíráte si podnik podle uveřejněné denní nabídky na internetu? (www.menusumperk.cz, FB jednotlivých podniků) Graf č. 12 V jakou denní dobu nejčastěji navštěvujete gastronomická zařízení? Seznam tabulek Tabulka č. 1 Posuzované aspekty Tabulka č. 2 Požadavky na zařízení a způsob jejich financování Tabulka č. 3 Výpočet předpokládané tržby dle návštěvnosti kavárny dle denní doby Tabulka č. 4 Rozbor předpokládané výše dle dnů v týdnu Tabulka č. 5 Výpočet měsíčních výdajů... 52

9 ÚVOD Téma této bakalářské práce je Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku. Toto téma jsem si zvolila na základě zkušeností v tomto směru díky rodinnému podniku stejného typu a možností stát na jeho úplném začátku, sledovat jeho vývoj a především se na něm aktivně podílet. Lokalita aplikovaná v této bakalářské práci je vybrána z důvodu prostředí mého rodného města, ve kterém stále žiji a tím tak možností zajištění všech detailů spojených s vybudováním provozovny. Cílem této bakalářské práce je implementace podnikového plánu na vytvoření kavárenské provozovny ve městě Šumperku, zavedení této provozovny na trh a udržení se mezi početnou konkurencí s pravidelným generováním zisku a následný prodej kavárny. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části: teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část zahrnuje informace vyplývající z odborné literatury. Je zde nastíněna historie a vývoj kaváren a dále vysvětleny pojmy podnikatelský záměr a podnikání jako takové. Vymezuje se zde právní forma podnikání použitá v ostatních částí této bakalářské práce, konkrétně podnikání jako fyzická osoba a její výhody a nevýhody. Mezi poslední témata týkající se provozu kavárenského podniku nevyhnutelně patří i systém kritických bodů HACCP, reklama a věrnostní program. Analytická část obsahuje kompletní postup jak vybudovat kavárnu. Tato část začíná dotazníkem, týkajícím se dvanácti jednoduchých otázek pro vybudování kavárny a jejími možnostmi pro potenciální hosty a jeho výsledky na základě dotazovaných respondentů. Dále je zde popsán postup výběru vyhovujícího prostoru k podnikání s využitím komparativní analýzy třech nabízených prostorů k pronájmu a následné jednání o nájemní smlouvě s majitelem vybrané nemovitosti, celkové financování projektu včetně žádosti o úvěr a výpočet předpokládaných a reálných tržeb a nákladů na provoz. Na základě konzultací s projektantem stavby a architektem interiéru jsou zde také popsány otázky týkající se stavebních úprav a bezpečnosti provozu. V další části je řešena problematika zřízení živnosti a nutných činností s ní spojených. Poslední část řeší 9

10 zaměstnanecké vztahy, a to nábor zaměstnanců a jejich smlouvy a dále dohody s dodavateli zboží a služeb. V poslední návrhové části této bakalářské práce je vzhledem ke kvalitě podniku navržen prodej provozovny s know how případnému zájemci nebo odmítnutí této nabídky. Vzhledem k zájmu podnikat v oboru zahrnujícím práci s koňmi se přikláním k prvním variantě budoucího vývoje kavárny a nastiňuji zde nový projekt. Během celé práce jsem pracovala s odbornou literaturou, odbornými skripty VŠH, odbornými časopisy týkající se gastronomických témat, newslettery kaváren, zákoníky a internetovými zdroji. Většina zdrojů je použita hlavně v teoretické části, ale jsou aplikována i do jednotlivých témat analytické části. Je stanovena hypotéza H 1 předložený koncept kavárenské provozovny v městě Šumperk je jedinečný a není ohrožen konkurenčními provozovnami. Pro předloženou bakalářskou práci je zvolena metodika dotazníkového šetření mezi potenciálními hosty, komparativní analýza nabídek prostoru k pronájmu a cílené rozhovory s osobami zainteresovanými v jednotlivých oborech týkajících se vybudování provozovny. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Podnikatelský záměr Každé podnikání by mělo začít sestavením jeho plánu neboli podnikatelského záměru. Je to dlouhodobá strategie toho, jak se naše podnikání bude vyvíjet. Definujeme tím také úroveň nebo fázi v jaké se podnik nebo myšlenka podnikání nachází a jaké budeme muset vynaložit úsilí k jeho realizaci a rozvoji. Podnikatelský záměr a jeho sepsání se týká celé společnosti, ať už v ní figurují začínající podnikatelé, kteří chtějí najít způsob, jak své myšlenky o potenciální podnikatelské příležitosti proměnit v úspěšné podnikání, nebo zkušení podnikatelé s už funkčními a prosperujícími firmami, kteří se snaží o další možnosti a rozvoj svého podnikání. Dokument však neposlouží pouze k sesumírování myšlenek, nýbrž také k zodpovězení otázky, zda jsou nápady uskutečnitelné, jaké budou kroky k samotnému rozjezdu businessu a k naplnění jeho cílů, čemuž bude předcházet např. důkladný průzkum trhu, na který chceme vstoupit, informace o všudypřítomné konkurenci včetně jejich podrobných analýz (SWOT) a v neposlední řadě také ekonomické hledisko daného podnikání. V případě, že na financování projektu podnikatel sám nestačí, může poptávat finanční prostředky v bance. Začínající podnikatelé tak zasílají svůj záměr přímo konkrétní instituci na posouzení, kterou bude zajímat např. historie jeho podnikání (v mém případě stojím na začátku své kariéry, v případě již fungujících firem zmíním veškeré mé zkušenosti) a samozřejmě aktuální finanční situace. Fungující podniky mohou podnikatelský záměr vypracovat např. za účelem získání dotací na rozvoj jejich podnikání. Zde se bude charakter podnikatelského záměru lišit jak strukturou, tak obsahem, jelikož poskytovatel dotací bude klást důraz na hlavní cíl a přínos projektu pro danou oblast, v neposlední řadě také udržitelnost po skončení grantového období. I přes rozličné adresáty našeho podnikatelského záměru mají všechny verze mnoho společného. Obsah a rozsah podnikatelského plánu se odráží od účelu plánovaného podnikání a také od oboru, ve kterém se pohybujeme nebo chceme pohybovat. Jako budoucí podnikatelé se můžeme pustit jak do prostého, ostatními vyzkoušeného konceptu, jako např. v mém případě otevření kavárny, kde svůj záměr popíšeme stručně několika větami, nebo můžeme vyjít na trh s novým druhem podnikání či inovativní technologií, která není nikým otestována, a proto budeme muset rozsáhle a dopodrobna objasnit naše smýšlení. Obsah 11

12 se bude odrážet i od výše zmíněného účelu, tzn. rozdíly budou patrné mezi žádostí o finanční pomoc a mezi interním plánem v již fungující firmě. (www.ipodnikatel.cz) Dřív, než se podnikatel rozhodne, kterou formu podnikání zvolí, je potřeba vědět, zda je vybraná činnost podnikáním. Podnikání v České republice definuje zákon, konkrétně 420 Nového občanského zákoníku. Definice podnikatele podle NOZ zní takto: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." (Eliáš, Svatoš, 2014) Soustavnou činností rozumíme, že výkon není jednorázový. Soustavná činnost tudíž není žádný příležitostný nebo nahodilý proces, nýbrž podnikání s vidinou budoucího pokračování, a to včetně sezónních činností, činnosti prováděnou několikrát do roka s plánovaným opakováním, a také podnikání zaměstnaného podnikatele v jeho osobním volném čase. Samostatná činnost a samostatnost jako taková, nám jasně vyjadřuje, že podnikatel provozující určitou činnost sám za sebe podle své vůle rozhoduje o době a místě, kde činnost bude vykonávat. Zároveň řídí a ovlivňuje finanční chod podnikání, včetně rozhodování o tom, jak naloží se ziskem z činnosti. Jakmile podnikání nesplňuje tyto hodnoty, nelze ho označit za samostatnou činnost a můžeme se zde setkat např. s nezákonným švarc systémem. Podnikatel jako FO či PO vykonává svoji činnost pod vlastním jménem nebo pod jménem své firmy zapsané v obchodním rejstříku. Eliminuje se tak anonymita a všechny osoby pracující podle pokynů podnikatele tak jednají jeho nebo firemním jménem. Podnikat na někoho jiného tedy nepřipadá v úvahu. Nedílnou součástí podnikání je vlastní zodpovědnost, přičemž se nelze zbavit jak rizika, tak odpovědnosti z podnikání. Např. podnikatel jako FO odpovídá za své podnikatelské závazky celým svým majetkem, jakožto obchodním i osobním, určeným k vlastní potřebě, na rozdíl od s.r.o., kde společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů a základního jmění. Hlavním cílem podnikání je zisk z provozované činnosti. I přes to, že hospodaření občas končí ztrátou, jedná se stále o podnikání. 12

13 O podnikání se jedná i v případě, když hospodaření končí ztrátou, ale pochopitelně to není žádoucí a není to smysl podnikání. Obecně jde o to, aby firma prosperovala a rostla, což není bez zisku možné. Růst a prosperita firmy závisí na zisku, a pokud toto není úmyslem podnikatele, nejedná se o podnikání. (www.ipodnikatel.cz) 1.2 Právní formy podnikání Na začátku podnikání je potenciální podnikatel vystaven důležitému rozhodnutí. Při volbě ideální právní formy podnikání, jejíž jednotlivé typy spadají pod úpravu obchodního zákoníku, by měl podnikatel zohlednit hlavně: 1) obor činnosti 2) předpokládaný rozvoj 3) potřebu kapitálu 4) počet osob, které společně podnikají 5) ekonomickou a administrativní náročnost obou variant 6) míru rizika, kterou je podnikatel ochoten akceptovat (www.penize.cz) Existují oblasti, ve kterých se předpokládá, že bude podnikatel vystupovat jako společnost, která mívá většinou mnohem lepší image a požaduje se u ní, aby disponovala jakýmsi zázemím a zárukou kvality. Na druhou stranu je tu osobní podnikání, které znamená, že dodržení závazků závisí na jediné osobě, kdežto společnost by měla být (což vyplývá ze samotné podstaty tohoto pojmu) právě jistou zárukou. Tuto výhodu samozřejmě podnikatel ztratí, když hned ve dveřích místnosti, kde se koná výběrové řízení, oznámí, že ve spol. s r.o. podniká sám, nemá nikoho, kdo by za něj práci převzal a všechno, co je potřeba provést, provede on osobně. (www.penize.cz) Při výběru právní formy podnikání bereme v potaz specifika každého oboru činností, každé právní formy a také, že každý potenciální podnikatel má svou vlastní představu o podnikání a v neposlední řadě i budoucí směřování a vývoj dané firmy. 13

14 Každá právní forma podnikání má svou danou charakteristiku. Např. ve společnosti s ručením omezeným po novele obchodního zákoníku, která vstoupila v platnost 1. ledna 2001, ručí společníci za nesplacené vklady společně a nerozdílně, ne jako dřív, kdy ručil každý jen za svůj nesplacený vklad. Živnostník je na tom zcela jinak, jelikož absolutně ručí za všechny závazky, které mu z podnikání vyplynou. (www.penize.cz) Zatímco věci a práva zahrnuté v obchodním majetku právnické osoby jsou jejím vlastnictvím, věci a práva zahrnuté v obchodním majetku podnikatele fyzické osoby, jsou jeho vlastnictvím a také mohou být součástí společného jmění manželů, pokud nedošlo k jeho úpravě. (www.finance.cz) V případě prvotního neodhadnutí potenciálu podnikatele je možnost přenosu podnikání osoby samostatně výdělečně činné na právnickou osobu. Celý podnik fyzické osoby nebo jeho část včetně závazků, pohledávek a majetku je možné vložit do společnosti, která bude za tímto účelem založena. V mnoha případech je to poměrně náročný a zdlouhavý proces, zejména pokud živnostník vlastní rozsáhlejší majetek, ale rozhodně to není nemožné. Nevyhnutelnými se stávají konzultace s daňovými a účetními poradci nebo právníky, a proto se vyplatí dobře si předem rozmyslet, jaká forma podnikání bude nejlépe vyhovovat s ohledem na budoucnost. (www.finance.cz) Podnikání jako fyzická osoba Jako podnikatelka jsem zvolila podnikání jako fyzická osoba. Fyzická osoba může provozovat danou činnost na základě vystaveného živnostenského oprávnění, které prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Jsou to živnosti ohlašovací (řemeslné, vázané nebo volné) nebo koncesované. (www.podnikatel.cz) Otevření kavárny se řadí mezi řemeslné živnosti a je zapotřebí splnit několik podmínek, které jsou popsány v analytické části této bakalářské práce. Podnikání formou živnosti - výhody Největší výhodou je, že založení živnosti je při splnění zákonem určených podmínek pro vydání živnostenského oprávnění velmi jednoduché, rychlé a navíc neukládá podnikateli povinnost vkládat do podnikání základní kapitál. Finanční náročnost zahájení živnostenského podnikání je mnohem menší než u založení právnické 14

15 osoby. Další výhodou je přímé řízení a absolutní kontrola podnikatele nad celým svým podnikáním, které zpravidla provozuje pouze prostřednictvím své vlastní osoby. Za obrovskou výhodu se dá také považovat nižší administrativní zátěž u podnikání formou živnosti, a to především v oblasti účetnictví. (www.ipodnikatel.cz) Podnikání formou živnosti - nevýhody Jako nevýhodu je možné zaznamenat nižší schopnost získat cizí kapitál pro rozvoj podnikání a rozvoj tak bude muset být financován z vlastních zdrojů. Problematické se může také jevit výše zmíněné ručení za závazky celým svým majetkem. Při uzavírání obchodních smluv jsou podnikatelé přímo osobně subjektem právních vztahů a následné dopady takových vztahů se pak týkají osoby podnikatele, nikoli pouze jeho podnikatelské činnosti. Za nevýhodu se dá mimo jiné považovat taktéž zátěž z hlediska povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které musí každá FO odvádět osobně státu. (www.ipodnikatel.cz) 1.3 Historie kaváren Za zrodem samotných kaváren stojí bezpochyby a jednoznačně káva. Ta káva, kterou podle legendy objevil jistý pastýř v Arábii zpozorováním aktivnějšího chování jeho skotu po spásání plodů z onoho keře. Káva je semeno kávovníku, pěstovaného v tropickém pásmu Asie, Afriky a Ameriky. (Salač a kol., 1995, s. 92) Co je téměř jisté, a potvrzují to i historici, že káva se začínala pít v Arábii, ve světě islámu, kde ji šířili arabští obchodníci a kde dokonce nahrazovala pití alkoholu, který zakazoval korán. Ostatně samotné slovo káva pochází z arabského quahwa. Prvním kavárnám v 16. století se na Blízkém východě říkalo qahveh khaneh: Školy života. Byla to místa, kde se setkávali umělci té doby a při pití horkého tmavého moku diskutovali o závažných problémech umění a života. Obsah diskuzí se nezachoval, obsah jejich šálků ano. (Liška, 2009, s. 7) V islámském světě však kavárny mohli a do dnes mohou navštěvovat pouze muži a jedinou výjimku tvoří turistky. Do Evropy pronikl fenomén kaváren až v polovině 17. století. (Pössl, 2010, s. 21) A to díky italským kupcům, kteří kávu rozváželi z Benátek do dalších evropských přístavů Marseille, Amsterodam, Londýn, odkud dále putovala do vnitrozemí. Náměstí Sv. Marka v Benátkách se pyšní nejstarší a do dnes turisty hojně 15

16 vyhledávanou kavárnou světa Café Florian, založenou v roce V Benátkách vzniklo v polovině 18. století téměř 200 kaváren, které původně sloužily k náboženským účelům, ale později se zde debatovalo i o kultuře a politice. (Pössl, 2010, s. 21) V pozdější době se kavárny nevyhledávaly pouze kvůli kávě, nýbrž kvůli lákavému prostředí, které bylo mnohdy zdobeno malbami a sochami a inspirovalo nejednoho spisovatele či básníka. Johan Sebastian Bach opěvuje kávu ve své Kávové kantátě a mezi vyznavače toho moku patřil např. i Ludwig van Beethoven či Honoré de Balzac. Mezi světoznámé kavárny patří pařížské Grand Café a La Prokope, vídeňská Café Sacher i pražská Slavia. (www.cerstvakava.cz) Zařízení a vybavení kaváren je přizpůsobeno delšímu pobytu hostů. Pro kavárny jsou typické menší, nižší stolky s omyvatelnou deskou z mramoru, leštěného dřeva, skla nebo plastických hmot. (Černý, Srkala, 1997, s. 68) Rozvoj kaváren dosáhl svého vrcholu na konci 19. a 20. století. Káva se postupně stala společenským nápojem, pití kávy módou a kavárny společenskými středisky. (Salač, 2006, s. 149) Kavárny přispěly ke vzniku nových uměleckých žánrů, jako je francouzský šanson, či kabaret z rakousko-německých zemí z počátku 20. století. (www.cerstvakava.cz) Na Českou republiku v dnešní době působí několik zahraničních vlivů a trend kaváren stojí prakticky na svém začátku. Nejvíce nás ovlivňuje Itálie, jelikož právě na kávu z této oblasti narazíme téměř v každé kavárně. (Veselá, 2010, s. 136) V Čechách totiž pravá kávová kultura teprve pomalu začíná. Kaváren je ale stále víc a víc. Ve větších městech se tato kultura pomalu mění a lidé si často objednávají espresso nebo cappuccino. (Veselá, 2010, s. 136) Pro kavárny je dodnes charakteristický způsob obsluhy, který se od restauračního liší hlavně v podávání nápojů a škála nabízeného sortimentu. Sortiment pokrmů je zpravidla užší, teplých a nealkoholických nápojů naopak širší. (Salač a kol., 1995, s. 77) 16

17 1.4 HACCP Jedním z nejdůležitějších témat pro tento obor podnikání je HACCP. Na základě konzultace s poradkyní pro výživu a hygienu potravin Ing. Dagmar Stejskalovou, jsem byla obeznámena s nutnými náležitostmi v tomto směru. Od je rozšířena působnost kontrol provozoven nejen na Krajskou hygienickou stanici, ale také na Státní veterinární správu a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Zkratka HACCP je odvozena od anglické zkratky Hazard Analysis Critical Control Points. Správně to přeložit do češtiny není zrovna jednoduché. Již od samého počátku se šíří chyby, které se do značné míry podílí na všeobecně nesprávném pochopení celé věci. Anglické sloveso to control se nepřesně překládá českým slovem kontrolovat. To je však špatně, správný význam je řídit, ovládat. Stejně tak anglické slovo critical znamená spíše rozhodující, nejvýznamnější než kritický. A tak asi obsahově nejsprávnější překlad by měl být systém rozhodujících bodů pro ovládání nebezpečí na základě analýzy. (Voldřich a kol. 2006, s. 14) Systém byl vyvinut na počátku 60. let 20. století společně firmami Pillsbury, NASA a US army Natick Laboratories pro uplatnění speciálního programu pro výrobu potravin pro kosmonauty. (Sprenger, 2005, s. 284) Systém byl do naší legislativy začleněn v roce 1997 v zákoně o potravinách a v r v zákoně o ochraně veřejného zdraví a je v souladu s legislativou Evropské unie. (Marádová, 2010, s. 143) Důvody k zavedení HACCP vyplývají z mnoha vzniklých situací, ať už je to (jako v mém případě) otevření nové provozovny, nebo následné problémy při kontrolách státního dozoru, či výhoda oproti konkurenci při zavedení certifikovaného systému HACCP. Vzhledem k tomu, že je HACCP uznávaná a účinná metoda, dává zákazníkům důvěru v bezpečnost daného provozu a znamená, že je podnik profesionální společnost, která bere svou odpovědnost vážně. (Mortimore, Wallace, 2014, s. 3) 17

18 Národní poradní výbor o mikrobiologických kritériích pro potraviny identifikoval 7 hlavních zásad spojených s fungováním systému HACCP. Patří mezi ně: 1) Posuzování nebezpečí v každém kroku toku potravin a rozvíjení postupů ke snížení rizika pro každý krok 2) Identifikace kritických kontrolních bodů 3) Nastavení kontrolních postupů a norem pro kritické kontrolní body 4) Sledování kritických bodů 5) Přijímání nápravných opatření v případě narušení postupů stanovených v kritických kontrolních bodech 6) Rozvoj systému vedení záznamů, který dokumentuje plán HACCP 7) Ověřování, zda systém HACCP funguje (Educational Foundation of the National Restaurant Association, 1993, s. 85) Důležitým krokem je stanovení kritických bodů v daném provozu. Kritické body představují technologické úseky, kde určitý pracovní postup nebo místo představuje největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů. Při určování kritických bodů se vychází ze znalosti technologie, diagramu výroby a případného rozvozu pokrmů. (Křivánková, 2008, s. 5) Příručka HACCP by měla obsahovat všechny základní dokumenty, které jsou určující pro provoz a systém kritických bodů. Mezi nejdůležitější patří živnostenský list, provozní řád, sanitační řád, doklad o deratizaci a dále dokumenty, které tvoří vlastní plán HACCP. Ve vlastním plánu HACCP by měl být uveden tým - jmenný seznam osob, podílejících se na práci se systémem kritických bodů. Jsou zde také vyjmenována všechna případná rizika, vysvětleny základní pojmy a vypsány všechny technologické postupy, které se v daném provozu používají. (Voldřich a kol. 2006, s. 14) 18

19 1.5 Reklama V této bakalářské práci je popsán postup vybudování a otevření kavárny a jeho nedílnou součásti je také reklama. V tomto případě volím možnost pravidelných reklamních spotů v severomoravském rádiu Radio Rubi a v šumperském čtrnáctideníku Horizont. Pro menší a lokálně zaměřené firmy nabízí toto médium ideální prostor pro zviditelnění. Právě tyto noviny totiž čtou lidé, které potřebuje tento podnik oslovit. (www.podnikatel.cz) Reklama je pouze jedním z nástrojů marketingové komunikace, který má primárně za úkol informovat zákazníka o existenci vašeho produktu a sekundárně v něm také vzbudit zájem. Obecně ji lze rozdělit na tzv. ATL a BTL komunikaci. Zatímco ATL (z anglického Above the line - nadlinková) komunikace se soustřeďuje na reklamu v masmédiích (tj. novinách, časopisech, televizi, rozhlasu, internetu a billboardech), tak BTL (Below the line podlinková) pracuje s přímým oslovením potenciálních či stávajících zákazníků pomocí u, dopisu, SMS či MMS, telefonu či pomocí reklamních letáků, roadshow, předváděcích a slevových akcí apod.). Zatímco ATL komunikace se zaměřuje spíše na komunikaci značky, musí být ze své podstaty stručná a úderná a musí hlavně zaujmout, BTL už se může soustředit i na konkrétní vlastnosti konkrétních produktů. (www.businessvize.cz) Slovo reklama vzniklo z latinského reklamare (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. (edu-daniela1.webnode.cz) Mezi běžné komunikační platformy patří kromě reklamy také podpora prodeje, akce a zkušenosti, vztahy s veřejností a publicita, přímý a interaktivní marketing, worl-ofmouth marketing a osobní prodej. (Kotler, Keller, 2012, s. 502) Americká marketingová asociace definuje reklamu jako jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží, nebo služeb identifikovaného sponzora. (Reid, Bojanic, 2010, s. 400) 19

20 Při rozhodování o využití reklamy je třeba, aby si obchodní firma vyjasnila odpovědi na následující otázky: 1) Komu má být reklama určena? 2) Čeho chce pomocí reklamy dosáhnout? 3) Co bude předmětem reklamy? 4) Co bude obsahem sdělení co chce říci? 5) Kde bude reklama umístěna (v jakém médiu)? 6) Jaká bude frekvence reklamy? 7) Jaké jsou finanční možnosti? (Hasty, Reardon, 1997, s. 501) 1.6 Věrnostní program Cílem věrnostního programu je odměnit pravidelné zákazníky bonusy v různých formách, nejčastěji však zajímavými slevami nebo odměnami. V oblasti hotelnictví a gastronomie se na nastavení správného věrnostního systému klade velký důraz. Příkladové studie uvádějí, že správně nastavený věrnostní program je schopen firmě přinést průměrně 15% zvýšení ziskovosti. (Sobotková, 2013, s. 15) V případě kavárenské provozovny to budou produkty grátis za zkonzumované produkty, výhodné cenové denní nabídky a řízené degustace. Věrnostní programy by ani neměly být tolik o slevách, s nimiž se často pracuje, ale měl by to být servis navíc, takový bonus. Není to slevový program. Je to řízený přístup, v rámci něhož klientovy dáváme to, co by si třeba nekoupil, co je třeba dražší, ale v něm by to mělo vzbudit pocit, že dostal něco výhodného, že se o něj někdo stará. (Sobotková, 2013, s. 15) Peter Kristak si stojí za myšlenkou určitě rozdávat, ale velmi opatrně a pokud už musíte dát slevu, radši nabídněte navíc grátis než přímé procentuální zlevnění. (www.linkedin.com, cit ) Podle definice je produkt výrobek nebo služba, a pokud chceme motivovat zákazníky, zaměstnance nebo management, musíme ve svůj produkt věřit. Jakmile v něj věříme, je pro nás nachystána výborná výchozí pozice a můžeme pokračovat dál. 20

21 Věrnost je nutné si zasloužit, jelikož je založena na emocích, které jsou součástí lidské bytosti. Lidé mohou ocenit věcné dárky a pozornosti, ale jejich efekt je většinou krátkodobý. Jedna z mála věcí, která člověku zůstane navždy, je osobní prožitek zážitek. Zážitky jsou kořením života a patří mezi témata, na která se často vzpomíná a která díky emocionálnímu prožitku zůstávají nesmazatelně zapsaná v lidské paměti. Zážitky mohou posloužit jako nástroj, kterým je zaměstnancům, manažerům či obchodním partnerům dáno něco, co bude fungovat ve prospěch firmy neustále. Prožitek je věc osobní, takže cílí přesně tam, kam je nutné na člověka a na jeho emoce. Prožitek a zážitek se dále násobí tím, že je sdílen s dalšími lidmi. Zážitky jsou kořením života, přinášejí lidem radost a uvolnění a zůstávají ve vzpomínkách. Pokud si zážitek spojí s firmou, investování finančních prostředků bylo správné. Zážitek je používán jako nástroj pro udržení věrnosti/loajality zákazníků, motivaci zaměstnanců nebo obchodních partnerů nebo jako stimul pro manažery či ředitele firem. (www.vernostniprogramy.cz) 21

22 2 ANALYTICKÁ ČÁST V průběhu mého studia na VŠH jsem začala podnikat. Studium na této škole mi poskytlo mnoho znalostí, otevřelo mi oči a zároveň mě nasměrovalo tím správným směrem. Rozhodla jsem se tak vybudovat si svou vlastní kavárnu od úplného začátku. V následující části jsou popsány nejdůležitější kroky k otevření provozovny. 2.1 Průzkum trhu Podnik je vytvářen ve středně velkém městě mezi konkurencí 2 kaváren. Úkolem je pomocí dotazníku objasnit, po čem potenciální zákazníci touží a co jim ve městě, popř. u konkurence chybí. Dotazník je zaměřen na jednoduché a realizovatelné cíle, podle kterých se bude plánovat celý projekt. Je dotazováno 50 respondentů ve věku od 15 do 50 let a jejich odpovědi jsou zaznamenány do následujících grafů. Graf č. 1 Upřednostňujete ve výběru kuřáckou nebo nekuřáckou kavárnu? Kuřácká Nekuřácká Nerozhoduje Zdroj: Vlastní zpracování Na základě zjištění bude kavárna stavebně oddělena na kuřáckou a nekuřáckou část a jako bonus pro hosty bude i do nekuřácké části samostatný vstup do provozovny. Navíc bude nekuřácká část osazena francouzskými okny až na zem, zajišťující překrásný výhled do chráněného parku v každém ročním období. 22

23 Graf č. 2 Platíte raději kartou nebo hotově? Zásadně kartou 70 Zásadně hotově Oběma způsoby Zdroj: Vlastní zpracování Na základě odpovědí respondentů bude obsluha přijímat platby jak hotově, tak pomocí bezhotovostního platebního terminálu, což je výhodné i pro zahraniční hosty. Graf č. 3 Vyhledáváte podniky kde je možnost platit stravenkami? Vždy navštěvuji pouze místa, kde se dá platit stravenkami Pokud podnik akceptuje stravenky, zaplatím jimi, pokud ne, nemám problém zaplatit hotově Nedostávám stravenky Zdroj: Vlastní zpracování Na základě odpovědí respondentů bude provozovna přijímat stravenky. Dle požadavků a podmínek je nutné registrovat se u jednotlivých firem, načež provozovatel podniku obdrží partnerský kód pro komunikaci s firmou, vzory poukázek a karet s jejich ochrannými prvky a samolepky označující provozovnu akceptující stravenky. Obdržené stravenky, kterými hosté zaplatí, budou odesílány poštou jednotlivým firmám k proplacení. Proplácení těchto poukázek se ztrátou 5,3 % z celkové nominální hodnoty + DPH dle platných předpisů, bude probíhat přes bankovní účet s dobou splatností 5 dní. 23

24 Graf č. 4 Je pro Vás důležité při výběru podniku připojení WiFi? Ano, vždy potřebuji připojení Ne, nepotřebuji Zdroj: Vlastní zpracování V prostorách kavárny bude zřízeno WiFi, jednak pro platební terminál a pokladnu, jednak pro soukromé účely hostů, jednak pro příjem internetového rádia. Graf č. 5 Je pro Vás a Vaše blízké okolí přátel důležitý bezbariérový vstup (imobilní občané, matky s kočárky)? Ano, velmi bychom ocenili takový podnik Ne, nepotřebujeme bezbariérový vstup Zdroj: Vlastní zpracování Kavárna a salonek se nachází v přízemí. Provozovna bude disponovat 3 přímými vstupy, kdy jeden bude sloužit jako hlavní vstup do kavárny pro obě části, druhý bude sloužit jako letní vchod na zahrádku a třetí jako přímý vstup do nekuřáckého salonku, který umožní nekuřákům vstoupit do provozovny přímo, aniž by museli projít částí pro kuřáky (matky s kočárky). 24

25 Graf č. 6 Jaký typ věrnostního programu upřednostňujete? 5 Okamžité slevy/akce v denní nabídce Bonus formou odměny za určitý počet zkonzumovaných produktů (9 káv zdarma) Formou řízených degustací a ochutnávek pro vybrané hosty zdarma Zdroj: Vlastní zpracování Na základě různorodých odpovědí bude zaveden jak věrnostní program za zkonzumované produkty, tak výhodné cenové denní nabídky a po dohodě s dodavateli v nepravidelných časových intervalech uspořádány řízené degustace. Tímto krokem uspokojíme všechny respondenty a docílíme jejich spokojenosti. Graf č. 7 Upřednostňujete v letních měsících podniky s možností konzumace na letní zahrádce? 4 96 Ano Ne, je mi to jedno Zdroj: Vlastní zpracování Na základě odpovědí respondentů bude před kavárnou vybudována letní předzahrádka s bezbariérovým vstupem osazená zámkovou dlažbou. Do země budou pevně ukotveny stojany na slunečníky, které se budou instalovat v slunných dnech pro pohodlí hostů, naopak v chladnějších dnech se využije nejmodernější technologie infra zářičů a zahrádku bude tímto způsobem temperována i v chladnější dny. 25

26 Graf č. 8 Ocenili byste nabídku dětských porcí v jídelním a nápojovém lístku a dětský koutek umístěný v provozovně? Ano Netýká se mě to Zdroj: Vlastní zpracování Na základě nezájmu respondentů se tento podnik nebude dále zaobírat touto problematikou. Graf č. 9 Jakou stravu preferujete? Lehká jídla, saláty, ryby a lehké dezerty Klasická česká kuchyně Nerozhoduje Zdroj: Vlastní zpracování Na základě odpovědí respondentů bude jídelní lístek obsahovat převážně lehká jídla v podobě čerstvých zeleninových salátů, kuřecí maso a ryby a lehké moderní dezerty. 26

27 Graf č. 10 Jak často využíváte rozvoz jídel v Šumperku? 25 Velmi často, je to výborná služba Občas v časové tísni Nikdy, dopřávám si návštěvu podniků osobně Zdroj: Vlastní zpracování Odpovědi respondentů jasně ukazují, že rozvozovou službu vyhledávají, ale vzhledem k náročné investici (auto + zaměstnanec na rozvoz) a časové nerentability (prostoje pracovníka mezi rozvozy) tuto službu prozatím zřizovat nebudeme. Graf č. 11 Vybíráte si podnik podle uveřejněné denní nabídky na internetu? (www.menusumperk.cz, FB jednotlivých podniků) 7 14 Ano, vždy Nesleduji, vždy mě něčím překvapí 79 Mám pár oblíbených podniků, které navštěvuji pravidelně Zdroj: Vlastní zpracování Podnik zřídí webové stránky a profil na sociální síti FB, který bude pravidelně aktualizovat a denně informovat hosty o aktuální nabídce. Dále využije služby portálu který je dle respondentů rozhodujícím faktorem pro výběr poledního menu. 27

28 Graf č. 12 V jakou denní dobu nejčastěji navštěvujete gastronomická zařízení? Dopoledne (káva, malý snack) V době oběda (konzumace denního menu v polední pauze) Odpolední setkání s přáteli Večeře, dobrý drink / sklenka vína Zdroj: Vlastní zpracování Na základě odpovědí respondentů bude nabídka v jídelním a nápojovém lístku přizpůsobena tak, abychom uspokojili zákazníka v každou denní dobu zajímavou nabídku. Vzhledem k největší vytíženosti v době obědů bude zákazníkům nabídnuto několik salátů ve zvýhodněném obědovém menu. Jídla budou uzpůsobena cenou a hmotností oproti stálé nabídce. 2.2 Průzkum trhu s nemovitostmi Výběr prostoru k podnikání Pro výběr prostoru k pronájmu je zvoleno osobní jednání s realitními makléři ze tří největších realitních kanceláří v Šumperku (RE/MAX, Avareal, Delta Real). Realitním makléřům jsou tak zadána kritéria výběru předmětu pronájmu. Na základě konzultace s projektantem a architektem stavby a zhodnocením kvality umístění a realizovatelnosti podnikatelského plánu jsou vybrány celkem 3 potenciální prostory, na kterých se uplatnila kritéria výběru. 28

29 V nabízených prostorách k pronájmu jsou zohledněny a srovnány tato kritéria: 1) Poloha pronajímaného prostoru 2) Dostupnost do pronajímaného prostoru 3) Orientace podle světové strany 4) Vzdálenost od hlavní komunikace 5) Možnost parkování u pronajatého prostoru 6) Možnost předzahrádky 7) Zásobování 8) Dostupnost okolních firem 9) Bonusy 10) Nájemné Všechny 3 nabízené prostory k pronájmu jsou analyzovány dle výše zmíněných kritérií Nabízený prostor č. 1: Náměstí Míru 18 ad 1) Poloha Prostor se nachází v těsné blízkosti šumperské radnice, komunikace v této lokalitě jsou ve většině případů jednosměrné, náměstí je z 90% využíváno jako parkoviště zaměstnanců radnice, je zde mnoho prostor k pronájmu po podnikatelích, kteří se zde snažili umístit svoje živnosti, ale z důvodu malého pohybu a zájmu potenciálních zákazníků o tuto lokalitu svoje pronájmy opustili. Na náměstí nejsou téměř žádné obchody, pouze vietnamská tržnice a zastavárna. Vyhodnocení: Nevhodná ad 2) Dostupnost do pronajímaného prostoru Prostor je od pozemní komunikace zpřístupněn po 3 schodech bez umístění nájezdní plošiny pro imobilní občany a maminky s kočáry, možnost dostavby je vyloučená z důvodu nedostatečného prostoru před nemovitostí, došlo by tak k zasahování do komunikace a chodníku. Dále pak vnitřní prostor je stavebně rozdělen na 3 části. Přízemí je rozděleno dalšími 5 schody na 2 části, v podzemí je další prostor opět přístupný po schodišti. Vyhodnocení: Nevhodná 29

30 ad 3) Orientace podle světové strany Všechna okna mají výhled jihozápadním směrem, ale prostor je celý den zastíněn sousední budovou. Sluneční svit tak nikdy nezasáhne prostory, které bude nutno tím pádem trvale přisvětlovat. Stejně tak zaniká šance temperovat prostory slunečním svitem. Oba tyto faktory mají negativní vliv na spotřebu elektrické energie. Kromě těchto dvou praktických nevýhod je třeba přihlédnout na celkovou ponurost, která pravděpodobně nebude mít pozitivní vliv na návštěvníky. Vyhodnocení: Nevhodná ad 4) Vzdálenost od hlavní komunikace Nabízený prostor se nachází na frekventované křižovatce dvou ulic a výjezdu z náměstí. Přímo před vchodem nabízeného prostoru je umístěna dopravní značka STOP, díky které vzniká v bezprostřední blízkosti hlavního a jediného vstupu do prostoru velký hluk při rozjezdu automobilů a do ovzduší se dostává větší množství výfukových plynů a zplodin. Vyhodnocení: Nevhodná ad 5) Možnost parkování Prostor je umístěn na náměstí, které je sice nabízí velké množství parkovacích míst v těsné blízkosti nabízeného prostoru, ale současně je to parkoviště s nejdražší parkovací taxou ve městě 15 Kč/hod a oblíbenou destinací městské policie, která zde pravidelně několikrát denně kontroluje a pokutuje řidiče. Vyhodnocení: Nevhodné ad 6) Možnost zahrádky Letní předzahrádka by byla možná pouze jako zábor chodníku a byl by nutný souhlas města. Celé náměstí stojí v kopci, díky čemuž by musela mít předzahrádka kaskádovité podesty pro umístění jednotlivých stolů. Taková konstrukce je však finančně náročná a vyžaduje skladovací prostor pro umístění demontované podesty a nábytku 30

31 v zimních měsících. Rozloha chodníku umožňuje umístění maximálně tří stolů a dvanácti židlí. Vyhodnocení: Nevhodné ad 7) Zásobování Zásobování je možné pouze přes hlavní vstup do prostoru. Bylo by nutné zajistit s dodavateli zásobování v ranních hodinách před otevřením provozovny, což v mnoha případech nelze splnit, z důvodu nepředvídatelných zdržení závozu (počasí, dopravní omezení, pozdní nakládka apod.) Je zcela nevhodné, aby se provozovna zásobovala v čase provozu a obtěžovala tím hosty. Vyhodnocení: Nevhodné ad 8) Dostupnost okolních firem Těsná blízkost radnice, střední zdravotnická škola, střední odborné učiliště železniční, nedaleká posilovna a dostatek obydlených domů nabízí mnoho potenciálních zákazníků všech věkových skupin. Vyhodnocení: Vhodná ad 9) Bonusy Svatby konané v pátek a v sobotu na radnici, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční trhy, výstava veteránů spojená s módní přehlídkou Vyhodnocení: Vhodné ad 10) Nájemné Prostor je nabízen po provedených stavebních úpravách a plně vybaven za roční nájemné ,- Kč s měsíční splátkou , Kč. K tomuto nájemného bude připočítána skutečná spotřeba energií (vodné, stočné, plyn, elektrická energie). 31

32 2.2.2 Nabízený prostor č. 2: Bludoveček ad 1) Poloha Nabízený prostor se nachází na okraji města na známé vycházkové trase pro pěší i cyklisty. Je dostupný i po pozemní komunikaci. Pro většinu obyvatel města je to nejčastější vycházková trasa pro volné chvíle. Touto trasou se pokračuje na jedinou rozhlednu v okolí na Háj. Vyhodnocení: Vhodná ad 2) Dostupnost do pronajímaného prostoru Prostor je od pozemní komunikace zpřístupněn po 1 schodu s možností umístění nájezdní plošiny pro imobilní občany a maminky s kočáry. Dále pak vnitřní prostor je stavebně rozdělen na 2 části, ale další bariéry v podobě schodů se v prostoru již nenacházejí. Vyhodnocení: Vhodná ad 3) Orientace podle světové strany Všechna okna mají výhled severním směrem, který sice poskytuje nádherný výhled na Jeseníky a celý Šumperk, ale za budovou se nachází les, který v odpoledních hodinách vrhá na celý objekt stín. Sluneční svit tak částečně zasahuje pouze na potenciální prostor předzahrádky, a to pouze v dopoledních hodinách, které bude nutno tím pádem trvale přisvětlovat. Stejně tak zaniká šance temperovat prostory slunečním svitem. Opět se tu shledáváme s problémy nedostatku slunečního svitu a možnosti temperování prostoru, jak bylo již popsáno u nabízeného prostoru č.1. Vyhodnocení: Nevhodná ad 4) Vzdálenost od hlavní komunikace Nabízený prostor se nachází na konci nedávno opravené pozemní komunikace vedoucí k modernímu jezdeckému areálu. Při rozhodování v případě této provozovny je 32

33 nutné počítat s nevýhodou vzdálenosti z centra města a potenciální zákazníci musí dojet autem nebo na kole, případně musí počítat s delší chůzí. Vyhodnocení: Nevhodná ad 5) Možnost parkování Nabízené prostory mají v bezprostřední blízkosti vybudované vlastní neplacené parkoviště s dostatečným počtem parkovacích míst. Vyhodnocení: Vhodné ad 6) Možnost zahrádky ½ Nabízené provozovny je zkonstruována jako zimní zahrada s celoprosklenými dvěma zdmi s možností otevření v letních měsících. Dále je před prostorem pronájmu vybudován prostor pro možnost předzahrádky s celodenním svitem a velkým počtem míst k sezení. Vyhodnocení: Vhodné ad 7) Zásobování Díky umístění prostoru pronájmu je zabezpečeno bezproblémové zásobování z boční strany nemovitosti, čímž se nebude narušovat chod provozu. Vyhodnocení: Vhodné ad 8) Dostupnost okolních firem Umístění nemovitosti na samotě na okraji Šumperka neposkytuje pro podnikání další potřebné potenciální hosty. Vyhodnocení: Nevhodná 33

34 ad 9) Bonusy Tréninky jezdecké školy v těsné blízkosti prostoru, závody konané v jezdeckém areálu, pěší turisté a cyklisti. Vyhodnocení: Vhodné ad 10) Nájemné Prostor je nabízen po provedených stavebních úpravách, ale bez jakéhokoliv interiérového zařízení za roční nájemné ,- Kč s měsíční splátkou , Kč. K tomuto nájemného bude připočítána skutečná spotřeba energií (vodné, stočné, plyn, elektrická energie). Musí se navíc počítat s investicí do zařizovacích předmětů interiéru a kompletní vybavení jednotlivých sektorů prostoru pronájmu Nabízený prostor č. 3: Fialova 3, Dům Kultury ad 1) Poloha Prostor se nachází v úplném centru města, uprostřed chráněného parku s vzácnou flórou a vodním jezírkem, navazující na konec pěší zóny. Pronajímaný prostor je součástí Domu kultury Šumperk. Kolem hranic parku vede hlavní pěší trasa k šumperskému autobusovému a vlakovému nádraží. Vyhodnocení: Vhodná ad 2) Dostupnost do pronajímaného prostoru Vchod do prostoru pronájmu je bezbariérově vyřešen v úrovni chodníku v parku. Stejně tak ve vnitřním prostoru nejsou žádné překážky v podobě schodů. Vyhodnocení: Vhodné 34

35 ad 3) Orientace podle světové strany Polovina prostoru má výhled východním směrem do rozlehlého parku. Druhá polovina prostoru má výhled jižním směrem na část parku s jezírkem. Sluneční svit dodává většinu dne příjemné přirozené světlo do obou částí provozovny, díky němuž můžeme využít světlo a teplo k úsporám elektrické energie. Plánovaná terasa je situována na východ, takže zaručuje příjemný dopolední sluneční svit a v odpoledních hodinách (cca od 14hod) je tento prostor ve stínu budovy Domu kultury. Tento fakt zajišťuje přirozený stín v horkých letních dnech. Vyhodnocení: Vhodné ad 4) Vzdálenost od hlavní komunikace Nabízený prostor leží uprostřed parku obdélníkového tvaru, z něhož jednu stranu tvoří konec pěší zóny a 3 další hlavní pěší tah na šumperská nádraží. Vzhledem k poloze je nejbližší komunikace ve vzdálenosti 85m a nabízí tak bezpečí před silničním provozem. Díky dostatečné vzdálenosti komunikace nebudou hosté rušeni hlukem projíždějících vozidel. Vyhodnocení: Vhodné ad 5) Možnost parkování Hranice parku naproti pronajímaným prostorům ve vzdálenosti 85m nabízí 300m parkovacích neplacených míst, ze kterých lze dvěma chodníky pohodlně dojít k nabízenému pronajímanému prostoru. Samotný Dům kultury nabízí bezplatné parkování na soukromém parkovišti s kapacitou 50 vozidel. Vyhodnocení: Vhodné 35

36 ad 6) Možnost zahrádky K objektu Domu kultury, kde se nachází prostor k pronájmu, náleží i část pozemku před prostorem pronájmu, který po drobné stavební úpravě (zámková dlažba do písku) lze využít jako sezónní předzahrádku a ke kterému vlastník stavby vyslovil předběžný souhlas, který bude součástí nájemní smlouvy. Hranicí této předzahrádky se stanoví již zbudovaný chodník Vyhodnocení: Vhodné ad 7) Zásobování Zásobování je vyřešeno hlavním zásobovacím traktem do Domu kultury a přístupovou chodbou až do skladu. Zásobovací trakt je zastřešen a tím poskytuje komfort při této činnosti v nepříznivém počasí. Tento způsob zásobování tak nebude narušovat hosty v kavárně. Vyhodnocení: Vhodné ad 8) Dostupnost okolních firem Samotný Dům kultury, ve kterém se pronajímaný prostor nachází, disponuje několika pronajatými kancelářemi poskytující různé služby. V nejbližším okolí pronajímaného prostoru je Katastrální úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk, Raiffeisenbank, ČSOB, Obchodní akademie Šumperk, Gymnázium Šumperk, autobusové a vlakové nádraží, Vila Doris, kde každý den probíhají dětské kroužky a aktivity, letní divadlo - Divadlo v parku. Vyhodnocení: Vhodné ad 9) Bonusy Možnost propojení prostoru s hlavním velkým sálem Domu kultury s kapacitou 1200 lidí. V Domě kultury časté pořádání kulturních akcí (plesy, koncerty), semináře, prodejní akce, prezentace škol, cvičení pro ženy, jazykové kurzy. V Domě Kultury se 36

37 nachází Penzion G, který nemá vlastní stravovací kapacitu a byla by tak možnost nabídnout kompletní stravování pro ubytované hosty snídaně formou rautu, pozdní snídaně a la carte, obědy, večeře. Vyhodnocení: Vhodné ad 10) Nájemné Prostor je nabízen s nutností stavebních úprav a celkového vybavení interiéru za roční nájemné ,- Kč s měsíční splátkou , Kč. K tomuto nájemného bude připočítána skutečná spotřeba energií (vodné, stočné, plyn, elektrická energie). Je tedy nutné počítat se vstupními investicemi na drobné stavební úpravy a interiérová vybavení, což však při stanovené ceně nájemného lze zanést do ekonomického rozpočtu plánované investice. Tabulka č. 1 Posuzované aspekty Posuzované aspekty Prostor č.1 Prostor č.2 Prostor č.3 Poloha pronajímaného prostoru Nevhodné Vhodné Vhodné Dostupnost do pronajímaného prostoru Nevhodné Vhodné Vhodné Orientace podle světové strany Nevhodné Nevhodné Vhodné Vzdálenost od hlavní komunikace Nevhodné Nevhodné Vhodné Možnost parkování u pronajatého prostoru Nevhodné Vhodné Vhodné Možnost zahrádky Nevhodné Vhodné Vhodné Zásobování Nevhodné Nevhodné Vhodné Dostupnost okolních firem Vhodné Nevhodné Vhodné Bonusy Vhodné Vhodné Vhodné Zdroj: Vlastní zpracování Po vlastním zhodnocení všech kritérií stavebních a provozních dispozic těchto tří prostorů nabízených k pronájmu a doporučení projektanta, je vybrán prostor v objektu domu kultury. Tento prostor k pronájmu splňuje všechny námi stanovené požadavky. Na základě našeho výběru prostoru k pronájmu je zaplacen poplatek realitní kanceláři za zprostředkování prostoru pronájmu ve smluvní výši 5.000,- Kč a zahájeno jednání s majitelem nabízeného prostoru. 37

38 2.3 Komunikace s majitelem nemovitosti Po výběru prostoru k pronájmu následuje jednání s majitelem stavby o nájemní smlouvě, která bude přesně vymezovat práva a povinnosti obou zúčastněných stran. Majiteli nemovitosti je tak předložen návrh požadavků k projednání a zapracování do nově vzniklé nájemní smlouvy. Smluvní strany si mezi sebou na začátku smluvního vztahu pevně stanoví pravidla, která je nutné pro bezproblémový nájemní vztah dodržovat. Zejména se jedná o přesné definování níže uvedených oblastí nově vzniklého obchodního vztahu Nájemní smlouva pozn. níže uvedené údaje jsou na základě bezpečnosti pozměněny 1) Identifikace smluvních stran Vlastník nemovitosti: Dům kultury Šumperk, s. r. o., se sídlem v Šumperku, Fialova 3 zastoupený: Ing. Karel N o v á k, ředitelem a jednatelem společnosti IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Šumperk, a.s., č. ú / 0100 Společnost je zapsána u KOS Ostrava, oddíl C, vložka (dále jen vlastník) Nájemce: Diana W e i n l i c h o v á se sídlem: Lidická 38, Šumperk, PSČ IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú, / 0300 Živnostenské oprávnění vydáno Městským úřadem v Šumperku, dne , čj. Ž/1579/82,e. č (dále jen nájemce) 38

39 2) Předmět a účel nájmu Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory, které se mimo jiné nacházejí v nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Šumperku na listu vlastnictví č pro obec a katastrální území Šumperk, t.j. dům č.p. 486 na st. pl. p. č. 194/3 a to nebytové prostory v celkové výměře 127m 2. 3) Doba nájmu Z důvodu investice do pronajatého prostoru je nutné sjednat nájem nebytových prostor na dobu minimálně 10 let na dobu určitou. Pokud se po uplynutí této doby smluvní strany nedohodnou jinak, stane se smlouva smlouvou na dobu neurčitou. 4) Nájemné a úhrada za služby Smluvní strany jsou dohodnuty na pevné výši nájmu, která je oproti původní nabídce od realitní kanceláře smluvně navýšena o 2000,- Kč měsíčně z důvodu financování stavebních úprav a pořízení vzduchotechniky vlastníkem. Nová výše nájemného je smluvně dohodnuta na částku ,- ročně bez DPH, která bude hrazena formou měsíčních splátek ve výši 1/12 ročního nájemného, na základě vlastníkem vystavené faktury, ke kterému bude připočítána příslušná DPH. Vlastník stavby bude tyto faktury vystavovat a nájemce je ve splatném termínu uhradí. Úhrada za vytápění Úhrada za spotřebované teplo se bude řídit údaji plynoměru, který je nainstalován u plynového kotle v místnosti se vzduchotechnikou. Náklady budou přeúčtovány na základě faktury dodavatele energie, a to obvykle v ročních intervalech. Záloha na spotřebu tepla bude nájemci účtována ve výši Kč měsíčně + DPH. Zálohy budou vyúčtovány při ročním zúčtování nákladů na teplo. Úhrada za odběr elektrické energie Elektrická energie bude placená na základě skutečné spotřeby, zjištěnou hodnotami na podružném elektroměru instalovaném v pronajatém prostoru a sazba za kwh bude v měsíčních intervalech na základě skutečné spotřeby přeúčtována nájemci 39

40 a za tuto skutečnou spotřebu bude vystavena faktura s obvyklou splatností 14 dnů od data vystavení. Úhrada za vodné a stočné Úhrada za spotřebované vodné a stočné se řídí údaji vodoměrů, které jsou instalovány pro měření spotřeby v pronajatých prostorách DK. Náklady budou přeúčtovávány na základě faktury dodavatele vodného a stočného v měsíčních intervalech. Nakládání s odpadem Nájemce je povinen zajistit si kontejner a zajišťovat svoz odpadu, který vznikne při jeho činnosti, a to na vlastní náklady nájemce. Vlastník zajistí nájemci prostor pro umístění kontejneru v prostorách parkoviště Domu kultury. 5) Práva a povinnosti smluvních stran Jsou rozdělena dále na práva a povinnosti vlastníka nemovitosti a práva a povinnosti nájemce. V jednotlivých bodech jsou vymezena fakta i nařízení spojená s pronájmem. Platí, že ostatní práva a povinnosti obou stran, která v této smlouvě nejsou výslovně upravená, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č.116/90 Sb. v platném znění. 6) Způsob úhrady nájemného a ostatních zálohových plateb Obě strany se dále musí domluvit na způsobu úhrady nájemného. V tomto případě je to poukazování plateb ve prospěch účtu vlastníka nemovitosti na základě faktur s uvedenými termíny splatností, vystavených vlastníkem nemovitosti. Mimo nájemného bude vlastník nájemci přefakturovávat náklady spojené se spotřebou el.energie a vodné-stočné. Pro případ prodlení s úhradou nájemného byla sjednána pokuta výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 7) Ukončení nájmu U nebytových prostor platí tři možnosti ukončení nájmu, a to buď uplynutím doby nájmu, písemnou dohodou smluvních stran, nebo výpovědí, která musí být písemná, 40

41 přičemž vlastník a nájemce sjednávají, že výpověď může vlastník dát pouze z důvodů uvedených v 9 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. a nájemce pouze z důvodů uvedených v 9 odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb. 8) Závěrečná ustanovení Zde se uvádí, že nájemní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Následují podpisy obou zúčastněných stran a datum, kdy k podepsání smlouvy došlo. K této bakalářské práci je přiložena kompletní nájemní smlouva pro pronajatý prostor a nákres kuřácké části kavárny. 2.4 Založení živnosti Založení živnosti se vyřizuje na živnostenském úřadě. Pro založení ohlašovací živnosti hostinskou činnost je potřeba mít pouze platný občanský průkaz a maturitní vysvědčení pro objasnění oboru zaměření. V případě, že se předmět živnosti vylučuje se vzděláním v oboru žadatele, je nutné zvolit odpovědného zástupce, který tyto kvalifikace splňuje. V mém případě postačí mé maturitní vysvědčení z jesenické Hotelové školy Vincenze Priessnitze. Veškerá dokumentace včetně výpisu z trestního rejstříku se řeší elektronicky. Jakmile je zažádáno o tuto živnost, stává se během pěti pracovních dnů platná a je ihned možné začít podnikat. Jelikož se bude provozovny týkat také prodej lihovin s obsahem alkoholu vyšší jak 15%, je nutné zažádat o koncesní listinu na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Všechny koncese se vyřizují během třiceti pracovních dní a uděluje se zde rozhodnutí ve správním řízení (30 pracovních dní), kdy má žadatel právo se k rozhodnutí do patnácti dnů odvolat. V případě bezproblémového průběhu nabývá koncese právní moci a žadatel dostává výpis z živnostenského rejstříku, kterým se bude v budoucnu prokazovat. Za tuto službu se platí správní poplatek 1.000,- Kč. Živnostenské oprávnění je vydáno ke dni V přílohách této bakalářské práce je umístěn jednotný registrační formulář pro fyzické osoby a příloha předmětu podnikání s žádostí o koncesi, seznam oboru činností 41

42 náležející do živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a přihláška k registraci pro fyzické osoby Přihláška fyzické osoby jako plátce sociálního pojištění Po získání živnostenského oprávnění se podnikatel registruje jako plátce sociálního pojištění jako OSVČ. Pro tyto platby mu bude na základě oznámení skutečnosti, že zahájil podnikání přiděleno registrační číslo OSVČ a číslo účtu, kam bude zálohy na sociální pojištění platit Přihláška fyzické osoby jako plátce zdravotního pojištění Po získání živnostenského oprávnění se podnikatel registruje jako plátce zdravotního pojištění jako OSVČ. Tyto platby hradí pod svým rodným číslem na přidělený účet příslušné zdravotní pojišťovny Czech point Při jednání na výše uvedených úřadech je mi doporučeno zřídit si datovou schránku. Zřízení datové schránky je v současné době povinností i pro fyzické osoby. Díky datové schránce může podnikatel lépe komunikovat s úřady a přináší tak značnou úsporu času. Fyzické osoby zde podávají hlášení za zaměstnance na jednotlivé instituce a v měsíčním intervalu je posílají datovou schránkou (odvody z mezd, přihlášky zaměstnanců, odhlášky zaměstnanců, vše pro OSSZ) Registrace plátce daně na FÚ Finanční úřad registruje podnikatele jako plátce různých daní, které se odvíjí od provozované činnosti. Podnikatelé se tak registrují přímo u správce jednotlivých daní a v zákonem stanovené lhůtě získávají rozhodnutí finančního úřadu. V mém případě se přihlašuji pomocí datové schránky přes finanční portál a díky této aplikaci se povinně registruji jako fyzická osoba jako plátce níže uvedených daní. 42

43 1) Daň z příjmu fyzických osob Jako podnikatel se přihlašuji k této dani, která se platí 1x za rok vždy do následujícího roku tzn. první platba daně z příjmu fyzických osob za rok 2010 bude zaplacena do ) DPH Jako podnikatel se mohu k DPH přihlásit dobrovolně nebo se stát povinným plátcem DPH po dosažení obratu 1 mil. Kč za posledních 12 po sobě bezprostředně následujících měsíců. 94 Povinná registrace plátce (1) Osoba povinná k dani uvedená v 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. (Marková. 2015, s. 150) Na základě výše obratu a tudíž povinné registraci podnikatele jako povinného plátce DPH se stává podnikatel plátcem DPH od 1. dne druhého následujícího měsíce po měsíci, ve kterém překročil hranici obratu. 94a Dobrovolná registrace plátce (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci. (Marková, 2015, s. 150) Vzhledem k plánované investici a zároveň výše předpokládaných měsíčních tržeb se přihlašuji jako dobrovolný plátce DPH. Díky dobrovolné registraci mi finanční úřad vrátí z uskutečněných investic 21% DPH. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Od roku 2015 je povinnost uvádět při registraci tzv. povinný registrační údaj. 96 Povinný registrační údaj (1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. (Marková, 2015, s. 150) 3) Daň z příjmu FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně K této dani se registruji jako zřizovatel pracovních míst na hlavní pracovní poměr (stálí zaměstnanci) a dohody o pracovní činnosti (sezónní brigádníci). 43

44 2.4.5 Registrace u OSSZ Jako zaměstnavatel malé organizace se registruji také na okresní správě sociálního zabezpečení. Po přijetí této žádosti mi bude přiděleno tzv. registrační číslo zaměstnavatele a pod touto identifikací budu platit odvod sociálního pojištění za zaměstnance, vypočteného z hrubé mzdy a odvedeného podílem 6,5% zaměstnancem a 25% zaměstnavatelem Registrace u zdravotních pojišťoven Po sepsání pracovních smluv se zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, kde jednotliví zaměstnanci uvedou svoji zdravotní pojišťovnu, bude s těmito pojišťovnami uskutečněna registrace zaměstnavatele jako plátce zdravotního pojištění vypočteného z hrubé mzdy a odvedeného podílem 4,5% zaměstnancem a 9% zaměstnavatelem. 2.5 Zaměstnanci personál Pro zajištění provozu je nutný nábor zaměstnanců. V případě kavárny se jedná o 2 číšníky a 2 kuchaře. Těmto zaměstnancům bude nabídnuta smlouva na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou. Zaměstnanci se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce a zažádat si o vystavení zdravotního průkazu, jehož kopie bude uložena u zaměstnavatele a originál se zaměstnanec ponechá. Po sepsání pracovních smluv a platebních výměrů dle platných předpisů, které jsou stanoveny na částku ,- Kč hrubého měsíčně při délce pracovní doby 40 hodin týdně, dále zaměstnanci projdou školením bezpečnosti práce a školením hygienického minima a budou seznámeni s provozním řádem provozovny. Bude jim přiděleno pracovní oblečení a rozpis směn s docházkovým listem. Čerpání dovolené bude umožněno po dohodě se zaměstnavatelem. Při čerpání dovolené a pracovních neschopnostech budou povolání na zástup brigádníci. Pro personál je zřízena samostatná dámská a pánská šatna se sociálním zařízením a sprchou a denní místnost. 44

45 2.6 Zajištění financí pro plánovanou rekonstrukci a provoz Požadavky na zařízení Tabulka č. 2 Požadavky na zařízení a způsob jejich financování POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ Název položky Cena v Kč vč. DPH Projektant ,- Architekt ,- STAVEBNÍ ÚPRAVY Stavební úpravy prostoru Vzduchotechnika Předzahrádka Dle nájemní smlouvy hradí vlastník nemovitosti NEKUŘÁCKÁ ČÁST Chladící vitrína 7.000,- Koberec + pokládka 9.000,- Stůl 8x ,- Židle kavárenská 32x ,- Osvětlení - lampa 9x 2.700,- Úsporná žárovka 9x 1.080,- Subwoofer 1x + reproduktor 2x 1.500,- Věšák na šaty 1x 1.000,- KUŘÁCKÁ ČÁST Stůl 5x ,- Židle kavárenská 20x ,- Osvětlení - lampa 11x 3.300,- Úsporná žárovka 11x 1.320,- Koberec + pokládka ,- Bar včetně zábaří ,- Barová židle 4x 4.000,- Myčka na nádobí ,- Mixér na frappé 8.000,- Výrobník horké čokolády ,- Výrobník ledu ,- Reciever 1x 4.000,- Subwoofer 1x + reproduktor 2x 1.500,- Věšák na šaty 1.000,- Hasicí přístroj přenosný 3ks 3.000,- PŘEDZAHRÁDKA Stůl 6x 9.000,- 45

46 Židle 24x ,- KUCHYŇ Podpultový mrazák 1x 4.000,- Lednice 3x ,- Sporák s troubou 1x ,- Salamandr 1x 7.000,- Kontaktní gril 1x 6.000,- Fritovací hrnec 2x 2.000,- Myčka na nádobí ,- Mikrovlnná trouba 5.000,- SKLAD Lednice dvouprostorová 2x ,- Regál 5x ,- DENNÍ MÍSTNOST Mikrovlnná trouba 1x 2.000,- Stůl + židle 1.500,- Lednice 1x 3.000,- OSTATNÍ INVENTÁŘ Nádobí, příbory, porcelán, sklo, ,- Poplatek realitní kanceláři 5.000,- Jídelní a nápojové lístky 3.600,- Pracovní oblečení pro personál 5.000,- Pokladna + software ,- KMV finanční plnění - jídelní lístky minus 3.600,- PepsiCO finanční plnění minus ,- SUMA ,- Zdroj: Vlastní zpracování Podpora prodeje od smluvních firem za odběr jejich zboží Některé firmy nabízejí svým stálým odběratelům výhody v podobě slev na zařízení nebo výrobky, pronájem zařízení, popř. úplné darování zařízení. Vše je však podmíněno pravidelným odběrem určitého množství zboží dodávané právě touto firmou nebo exkluzivita jedné značky a včasným placením dodaného zboží. PepsiCo CZ spol. s r.o. Dodavatel nealkoholických nápojů za uvedení a prodej jejich produktů v provozovně nabídl zapůjčení 2ks lednic a na propagaci jejich značky zakoupil pro 46

47 provozovnu 3ks zahradních slunečníků. Dále dodá sklenice na nápoje, číšnická plata, statický otvírák a další drobný reklamní materiál, který bude pravidelně doplňovat dle potřeby. Za uzavření odběratelské smlouvy na dobu 3 roky poskytl finanční bonus ve výši ,- Kč. Podmínkou tohoto finančního plnění je minimální odběr jeho produktů 5.000,- Kč měsíčně bez DPH. V případě nesplnění odběru ve stanovené výši bude smlouva o exkluzivitě prodloužena. Karlovarské minerální vody, a.s. S dodavatelem je smluvně ujednáno, že za zalistování jeho produktů a umístění reklamních materiálů ve formě dobových obrazů, které jednak umocní interiér podniku a jednak významně podpoří prodej tohoto produktu, uhradí předpokládané náklady na pořízení jídelních a nápojových lístků v kožené vazbě. Dohodnutá částka činí 3.600,- Kč bez DPH. Espresso Praha spol. s r.o. Dodavatel kávy reserva a čajů Dilmah za exkluzivní nabídku jejich produktů v provozovně nabídl pronájem kávovaru, mlýnku na kávu a překapávače za smluvní cenu 30,- Kč měsíčně, tj. 360,- Kč ročně. Podmínkou tohoto zvýhodněného pronájmu je minimální odběr 6kg kávy Reserva měsíčně. Plzeňský Prazdroj, a.s. Dodavatel plzeňského piva za exkluzivní nabídku jejich produktů v provozovně nabídl zápůjčku kompletního výčepního zařízení. Dále dodá pivní sklenice, reklamní popisovatelné stojany pro umístění nabídky před provozovnou, účtenky a další drobný reklamní materiál, který bude pravidelně doplňovat dle potřeby. Bude dodávat promo kity s drobnými dárky pro hosty k podpoře prodeje nových i stávajících produktů. Podmínkou zápůjčky výčepního zařízení je pouze odběr. 47

48 Víno Hruška Blatnička Dodavatel dodá vinotéku, sklenice na víno s vypískovaným logem provozovny a cejchem, chladiče na víno, dodá vinné lístky, které bude aktualizovat podle nabídky vín a bude v provozovně pořádat degustace jejich značek vín se sommeliérem. Nowaco Bidvest Dodavatel dodá pultový mrazák a po dosažení množstevního odběru sjednaného produktu mrazených příloh (hranolky, krokety, americké brambory vše McCain) dodá kuchařské rondony. REA spol. s r.o. Za umístění reklamních nabídek v tištěné formě v prostorách kavárny, zapůjčí firma REA s.r.o. na letní sezónu 4 kusy infra zářičů Sunline. Jako protislužba bude nabídnuto nejen umístění reklamních materiálů na kavárně, ale také reklamní banner na webových stránkách podniku. Dům kultury Šumperk spol. s r. o. S vlastníkem nemovitosti bylo dohodnuto, že veškeré stavební úpravy provede na své náklady. Bude tak vybudována i předzahrádka se zámkovou dlažbou, kterou uhradí vlastník nemovitosti Dohody s dodavateli zboží a služeb SITA Svez Pro tento druh provozovny je nutné zařídit odvoz odpadu. V tomto případě je zvolena firma SITA Moravia a.s., se kterou je sepsána smlouva o odvozu odpadu, spotřebovaných tuků a kuchyňského odpadu. Ve smlouvě je sjednáno cenové ujednání, způsob úhrady, četnost závozu, den závozu a způsob reklamace. Od této firmy je také pronajat kontejner a místo pro jeho umístění poskytl Dům kultury na svém soukromém parkovišti. 48

49 ILLE Papír Service spol. s r.o. Je zvolen tento hygienický servis, od kterého bude na základě smlouvy na dodávky odebíráno hygienické vybavení a spotřební materiál. Týká se to hlavně WC papírů a hygienických utěrek, vůní do rozprašovačů na WC, mýdel do mýdlenek a dodání všech přístrojů včetně servisu, který bude v režii firmy ILLE. Rapid System spol. s r.o. Je zakoupena registrační pokladna Optima a software Restis v hodnotě ,- Kč, které slouží pro zjišťování ekonomických informací v restauračních a hotelových provozech. Restis společně s pokladnou umožňuje kontrolu stavu zásob (příjemky, výdejky, inventury), prodej jednotlivých druhů zboží, eviduje tržby dle jednotlivých středisek (kuchyně, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, cigarety, obaly), kontroluje dále, zda výrobní sféra dodržuje množství surovin po výrobu jednotlivých pokrmů stanovené kalkulací daného pokrmu a také pracovní výkon jednotlivých číšníků. Zavedením pokladního systému se softwarem Restis bude zajištěna jednak ochrana majitele podniku před nežádoucím krácením tržeb a dále možnost přímé kontroly účtenky hosty. Systém Restis bude spuštěn v den otevření kavárny. Tento systém je připraven na přechod k elektronické evidenci tržeb, který má být spuštěn v lednu roku WiFi Na základě výsledků z dotazníku je nutné zařídit internetové bezdrátové připojení. Využívat ho budou hosté kavárny a je nezbytně nutný pro přenosný platební terminál a pokladnu. Na základě vyjednaných podmínek je sjednána smlouva u 0 2 Telefonica ČR, která internetové připojení zřídí v ceně 495,- Kč měsíčně bez DPH. Platba za internetové připojení bude hrazena po vystavení faktury dodavatelem bezhotovostním převodem. Reklama Vzhledem k nutnosti reklamy nově vznikající kavárny jsou vybrány možnosti reklamy v šumperském čtrnáctideníku Horizont a reklamní spot v severomoravském rádiu Radio Rubi. Je tak zaregistrována doména a vytváří se webové stránky kavárny. Vzhledem k aktuálnosti sociálních sítí je vytvořena stránka na 49

50 za účelem propagace podniku. Na reklamu je vyčleněna částka 1.000,- Kč na měsíc. Reprodukovaná hudba OSA, intergram Pro plánovanou hudební kulisu v prostorách kavárny je nutné počítat s poplatky. Jedná se o koncesionářské poplatky, které jsou vybírány na základě z. č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění, a dále se jedná o autorské odměny, které jsou vybírány na základě autorského zákona č. 121/2000 v platném znění a to kolektivními správci OSA a Intergram. Poplatky budou hrazeny měsíčně ve výši 156,- Kč + DPH za OSA a 149,- Kč za Intergram Výpočet předpokládané tržby Prostor: Kuřácká a nekuřácká část kavárny Počet míst k sezení: = 52 Otevírací doba: PO-NE 10:00-22:00 Tabulka č. 3 Výpočet předpokládané tržby dle návštěvnosti kavárny dle denní doby VÝPOČET PŘEDPOKLÁDANÉ TRŽBY DLE NÁVŠTĚVNOSTI KAVÁRNY DLE DENNÍ DOBY Denní doba Počet hostů Průměrná útrata na hosta v Kč Tržba v Kč 10:00-11:30 - Doba kávy + malých snacků 46 50, ,- 11:30-13:30 - Pracovní schůzky/bez stravy 20 50, ,- 11:30-13:30 - Denní menu + speciality , ,- 13:30-17:30 - Doba kávy + dezertů + vína 52 85, ,- 17:30-22:00 - Doba večeří + setkání s přáteli , ,- Celkem ,- Zdroj: Vlastní zpracování Údaje uvedené v této tabulce jsem načerpala z vlastní praxe, uskutečněné v průběhu studia na Hotelové škole Vincenze Priessnitze v letech a poslouží k dalším výpočtům v této bakalářské práci. 50

51 PŘEDPOKLÁDANÁ DENNÍ TRŽBA = ,- Kč ZAOKROUHLENÝ ZÁKLAD = ,- Kč Rozbor předpokládané výše tržby dle dnů v týdnu Níže uvedené údaje jsem načerpala z vlastní praxe, uskutečněné v průběhu studia na Hotelové škole Vincenze Priessnitze v letech Počítá se se zaokrouhleným základem předpokládané denní tržby, který činí ,- Kč. Tabulka č. 4 Rozbor předpokládané výše dle dnů v týdnu ROZBOR PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠE TRŽEB DLE DNŮ V TÝDNU Dny v týdnu Navýšení tržby v Kč Snížení tržby v Kč Předpokládaná tržba v Kč Pondělí - minus 5.000, ,- Úterý ,- Středa ,- Čtvrtek ,- Pátek plus 7.000, ,- Sobota plus 7.000, ,- Neděle - minus 5.000, ,- Celkem ,- Zdroj: Vlastní zpracování Vysvětlení Pondělí: Menší konzumace jídel z důvodu vlastních zásob strávníků z víkendu. Úterý + středa + čtvrtek: Hosté mají rutinní pracovní a společenský režim. Pátek + sobota: V tyto dny vyšší útrata i návštěvnost hostů v pozdějších hodinách, navýšení tržeb je způsobeno z části větším prodejem alkoholických nápojů, tržbu dále o víkendu výrazně navyšují větší skupiny hostů s předem objednanou konzumací rodinná oslava narozenin, svatby, promoce, atd. Neděle: Stejný průběh dne jako v pondělí část strávníků čerpá vlastní zásoby, rodinné setkání, nevyužívají služeb pohostinství. 51

52 Úprava výše plánované tržby V tomto výpočtu je zohledněno uzavření provozovny ve stanovené dny. Kalendářní rok má 12 státních svátků. Počítá se s uzavřením provozovny pouze 10x v roce, protože bude provozovna otevřena. Předpokládaná tržba za týden: ,- Kč Výpočet průměrné tržby za 1 den: ,- Kč / 7 = ,- Kč Předpokládaná tržba za rok: 355 DNÍ * ,- Kč = ,- Kč Předpokládaná měsíční tržba: ,- Kč / 12 = ,- Kč Výpočet měsíčních výdajů Tabulka č. 5 Výpočet měsíčních výdajů MĚSÍČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ NÁZEV ZÁKLAD DANĚ V KČ 52 DPH 15% V KČ DPH 21% V KČ CENA CELKEM V KČ S DPH Nákup zboží + provozní režie , , , , , ,- Nájem , , ,- Energie 8.000, , ,- Plyn 3.500, , ,- Vodné + stočné 4.000, , ,- OSA 156,- - 32,76,- 188,80,- Intergram 149,- - 31,29,- 180,30,- SITA svoz odpadů 1.000, , ,- Reklama 1.000, , ,- Platební terminál nájem 250,- - 52,50,- 302,50,- WiFi 495, ,95,- 599,- Nájem vysílače EZS 100,- - 21,- 121,- Revize systému EZS 100,- - 21,- 121,- Střežení objektu PCO 900, , ,- Pojištění ,55, ,60,- ILLE servis hygieny 1.500, , ,- Mzdové náklady ,- Odvody z mezd ,- Úklidová služba ,- Splátka úvěru ,- Platba DPH ,55,-

53 SUMA ,67, , ,05, ,75,- Název Základ daně v Kč Daň 15% v Kč Daň 21% v Kč Celkem v Kč Příjmy - tržba , ,60, ,60,- Výdaje - platby ,67, , ,05, ,75,- Zisk - osobní spotřeba ,85,- Zdroj: Vlastní zpracování Čistý zisk, který bude mít v jednotlivých měsících různou výši, je určen na osobní spotřebu podnikatele a na vytváření finančních zásob hotovosti. Tyto nevyčerpané finance pokryjí mimořádné dny s nižší tržbou než je předpokládaná a dále se z ní budou hradit opravy zařízení a mzdy sezónních brigádníků. Dále je možno z těchto financí vyplatit osobní odměny pro nejvýkonnější zaměstnance. 2.7 Žádost o úvěr Celkové prvotní náklady pro spuštění projektu jsou vypočítány na ,- Kč. Počítá se s vlastním kapitálem v celkové sumě ,- Kč, finančním plněním od firmy PepsiCO s.r.o. ve výši ,- Kč a od firmy Karlovarské minerální vody, a.s ,- Kč a zbylých ,- Kč bude financováno úvěrem. Vzhledem k tomu, že o úvěr žádám ve věku osmnácti let, bez jakýchkoliv dřívějších podnikatelských aktivit a zkušeností, a tím tak nemožností doložit jakákoliv daňová přiznání zjišťuji, že mi žádná banka neposkytne úvěr buď vůbec nebo ve výši maximálně 1/6 celkové sumy, tzn. cca ,- Kč. Je tak navrženo a dohodnuto, aby se úvěr poskytl mým rodičům v plné výši, jelikož mají podnikatelskou minulost a jsou schopni doložit potřebná daňová přiznání a já jim budu předávat ujednané měsíční splátky ve výši 8.185,- Kč po dobu 36 měsíců. Celková částka, tj. půjčená částka spolu se smluvním úrokem, kterou já jako dlužník splatím věřiteli, bude ,- Kč. Na základě tohoto řešení je sepsána smlouva o půjčce mezi mnou dlužníkem a mými rodiči věřiteli. Tato smlouva o půjčce a návrh nedostatečného úvěru od banky pro mě jsou přiloženy v přílohách. 53

54 2.8 Zřízení podnikatelského účtu U ČSOB jel zřízen podnikatelský účet pro platby dodavatelům a veškeré finanční operace v podnikání. Současně je podána žádost o zřízení platebního terminálu pro provozovnu D123 s bezdrátovým přenosem. K platbám přes terminál je s ČSOB sepsána smlouva o pronájmu terminálu ve výši 3.000,- Kč ročně + DPH a je sjednán předběžný termín uvedení tohoto terminálu do provozu a zaškolení personálu. Ve smlouvě je též sjednána smluvní výše 3,5% z každé platby terminálem jako provize za umožnění této transakce bance Pojištění Na základě konzultace s pojišťovacím zprostředkovatelem je zvolen typ produktu TREND, který pro účely podnikání bude nejvíce vyhovovat. S pojišťovnou je tak uzavřena pojistná smlouva, ve které je pojištěn soubor vlastních věcí movitých v rozsahu pojištění sdružený živel. Ve zvláštních pojistných podmínkách pro živelní pojištění ZPP P 150/14 je uvedeno, že se pojištění vztahuje na pojištěné věci, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného určeného v pojistné smlouvě. Výše zmíněného pojištění je uzavřeno na pojistnou částku ,- Kč se spoluúčastí 1 000,- Kč. Dále je uzavřeno připojištění, které se nazývá pojištění odpovědnosti za újmu, které je sjednáno na ,- Kč se spoluúčastí 3 000,- Kč. Toto pojištění se řídí dle zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za újmu ZPP P 600/14. Celková částka ročního pojištění činí ,- Kč bez DPH, která bude hrazena v ročních intervalech z důvodu poskytnutí slevy za roční interval placení. 2.9 Podklady k zahájení stavebního řízení Stávající volný prostor podnikání v KD bude nově využit jako kavárna, a proto je dohodnuta schůzka s vlastníkem nebytových prostor, ke které jsou současně přizváni projektant a architekt z důvodu zjištění, zda tento prostor je po úpravách možné provozovat pro předem zvolený účel a zda bude možné získat stavební povolení pro nutné úpravy k provozování hostinské činnosti. Vlastní změna účelu je řešena s drobnými 54

55 stavebními úpravami, současně změna zahrnuje vnitřní zařízení a vybavení prostor, které vyplývají z projektové dokumentace Ing. Jiřího Straky a architektonického návrhu Davida Maliňáka. Všechny stavební úpravy jsou financovány vlastníkem stavby tak, jak je ujednáno v nájemní smlouvě. Na základě této dohody je navýšeno nájemné oproti původní nabídce ,- Kč na ,- Kč. Smluvní strany jsou dohodnuty na způsobu financování stavebních úprav a pořízení vzduchotechniky. Tyto celkové náklady uhradí vlastník stavby v plné výši, a po skončení nájemního vztahu zůstanou v jeho vlastnictví. Stavební úpravy Z hlediska stavebních úprav jsou provedeny tyto práce: - opravy omítek, povrchové úpravy podlah a obkladů včetně nátěrů a maleb - částečné vybourání nenosného poprsníku pod oknem pro osazení dveří zpřístupňujících venkovní prostor - odstranění části nenosného příčkového zdiva v prostoru kavárny - opravy vnitřních instalací, ústředního a větracího zařízení - nezbytné opravy oken, dveří a zařizovacích předmětů - stávající vybavení prostoru je demontováno a nahrazeno novým interiérem Úpravy nezasahují do nosných stavebních konstrukcí a nemění vnější vzhled stavby. Provozní údaje Provozní doba je stanovena denně od 10 hod. do 22 hod. V prostoru kavárny bude umístěn samostatný barový pult se standartním vybavením, chladicí boxy na rozlévané nápoje, lihoviny, dřez s odkapávací plochou a skříňkou na sklo, samostatné odkládací skříňky inventář. Bude instalováno zařízení pro přípravu nápojů včetně kávy v barovém pultu. V nekuřácké části bude umístěna vinotéka a chlazená vitrína pro nabídku zákusků a dezertů. Pro provoz je zabezpečeno napojení studené i teplé vody. Skladové prostory pro nápoje a zásoby jsou umístěny v přilehlém prostoru kavárny a jsou snadno přístupné ze zásobovací rampy KD. Z hlediska provozu se uvažuje minimální provozní zásoba na víkend, v převážné většině se uvažuje navážka zboží průběžně přímo do skladu kavárny. 55

56 Nabízený sortiment Odpovědi respondentů v dotazníkovém šetření odhalily nutnost zavedení pestré, ale zároveň lehké nabídky pro jídelní i nápojový lístek, která tak uspokojí většinu potenciálních hostů. Kavárna tudíž bude nabízet lehká jídla s kuřecím masem, široký výběr salátů a lehké dezerty a přílohy ze zmražených polotovarů (hranolky, bramborové plátky, americké brambory, krokety). Pro dezerty je zajištěna chladicí vitrína, která je umístěna v nekuřácké části provozovny. V dotazníkovém šetření je zjištěna největší vytíženost v době obědů a největší obliba věrnostního programu ve formě okamžité slevy/akce v denní nabídce, a proto bude zákazníkům nabízeno několik salátů ve zvýhodněném obědovém menu. Tisk a vazbu jídelních a nápojových lístků zajistí firma Karlovarské minerální vody, a.s. kompenzací za umístění reklamních materiálů v provozovně. Na vyžádání hosta obsluha předloží jídelní a nápojový lístek s vyznačením všech alergenů. Seznam alergenů je přiložen v příloze této bakalářské práce. Věrnostní program Na základě druhého nejvyššího výsledku v dotazníku je zaveden věrnostní program káva zdarma. Po dohodě s dodavateli budou uspořádány řízené degustace pro významné a věrné hosty. Služby zákazníkům Díky stavebně oddělených prostorám kavárny je možné v nekuřácké části zajistit uzavřenou společnost až pro 32 lidí. Tímto může být prostor využíván pro školení, rodinné oslavy či malé svatby. V budově Domu kultury se nachází nový Penzion G, který může personál nabídnout a doporučit turistům hledajícím ubytování. Hygienické požadavky Pro zaměstnance je zajištěno sociální zařízení, sprchy, pánská a dámská šatna se skříňkami a denní místnost s lednicí a mikrovlnnou troubou. Stávající sociální zařízení je dimenzováno celkem 70 mužů a 70 žen. Samostatně je řešeno wc pro imobilní. Pro provozovnu je zřízena samostatná úklidová místnost. 56

57 Osvětlení Prostory kavárny jsou osvětlené přirozeně stávajícími starými kovovými okny, která však z důvodu úspory energie budou vyměněna za moderní plastové a zároveň tento zásah nebude znamenat zásah do statiky objektu. Výplně budou osazené venkovními roletami s možností bezpečnostního uzavření od okolí a fasáda bude doplněna tak, aby nevznikla změna v původním vzhledu objektu, včetně nového nátěru. Večerní osvětlení je zajištěno svítidly s využitím LED žárovek. Nouzové osvětlení Je zřízeno nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 jako osvětlení únikové a protipanikové. Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o směru úniku, změnách směru a sklonu, a jednoznačně označit změny výškové úrovně. Únikové cesty jsou opatřené luminiscenčními značkami ČSN ISO 3864, které jsou viditelné i při výpadku proudu. Po vyhlášení poplachu musí být zabezpečeno a svítit bílé povšechné světlo stálé barvy a intenzity, které je napájeno ze záložní baterie. Hluková studie Obytné budovy jsou umístěny ve vzdálenosti 85m, proto není nutná hluková studie plánovaného provozu kavárny, neboť se vzhledem k poloze kavárny, provozní době do 22h a samostatné poloze objektu v rozlehlém parku neuvažuje obtěžování okolí nadměrným hlukem ze vzduchotechniky, ventilace nebo klimatizace. Požárně bezpečnostní řešení Zásobování vodou pro hašení Vnější požární voda je zabezpečena z podzemních hydrantů umístěných v okolí objektu (150 m) na veřejné vodovodní síti. Vnitřní odběrní místa budou zabezpečena ze stávajících hydrantových systémů v objektu. V prostoru jsou rovnoměrně a viditelně umístěné přenosné hasicí přístroje - za barem, v kuchyni a ve skladu. 57

58 EPS Ve stávajícím prostoru je zabezpečena funkční EPS - elektronická požární signalizace, která je nepřetržitě napojena na pult centrální ochrany požárního sboru Šumperk a bude pravidelně revidována odpovědným pracovníkem. Zápisy z těchto revizí budou archivovány k předložení pro případnou kontrolu dotčených orgánů. Není to v případě kavárny povinnost, protože se to týká shromažďovacích prostor nad 150 lidí, což kavárna není, nicméně v případě nočního požáru bez přítomnosti personálu může tato funkce zachránit podnik jako takový. Nouzové východy Dveře umožňující propojení kavárny s velkým sálem domu kultury jsou osazeny protipožárními dveřmi a hlavní vstupní dveře mají šířku 110 cm jako nouzový východ a je zabezpečeno panikové kování. Elektronická dálková kontrola objektu Prostor je vybaven elektrickým zabezpečovacím zařízením od firmy TELEPATROL, spol. s r.o., která bude zpracovávat všechny informace na základě poplachového signálu elektrické zabezpečovací a požární signalizace, přenesené na pult centrální ochrany a dále neprodleně předány příslušné zásahové skupině, která provede okamžitý výjezd do objektu s cílem odvrátit nebezpečí a zabránit škodám. Vzduchotechnika vytápění a větrání prostoru Vytápění prostoru kavárny je řešeno částečně instalovaným ústředním topením a částečně vzduchotechnikou, která je prostřednictvím výměníku napojena na plynový kotel stejně jako ústřední topení. Oba tyto systémy jsou propojeny na elektronickou regulaci a na základě našeho nastavení udržuje před čidlo teplotu na určité úrovni. Na základě doporučení hlavního projektanta Ing. Jiřího Straky je vybrána firma Projekce Dan zabývající se projektováním vzduchotechniky, což je zároveň firma, která navrhovala shodou okolností původní vzduchotechniku celého KD. Před cenou tak dostává přednost znalost konkrétní problematiky a dlouholeté zkušenosti projektanta Ing. Jiřího Dana. 58

59 Vzhledem k tomu, že kavárna bude mít stavebně oddělené části pro kuřáky a nekuřáky, je nutné zajistit odpovídající přísun čerstvého temperovaného vzduchu a jeho následný odtah jak v prostoru pro kuřáky, tak v prostoru pro nekuřáky. Je navržena varianta s rekuperátorem, který část odsávaného vzduchu filtruje a vrací zpět do přítahu do kavárny, čímž dochází ke značné úspoře. Prostor kavárny je na základě projektu osazen rozvodem vzduchu a opatřen výdechy, nasávacími otvory a požárními klapkami. Na základě zjištění těchto podkladů stavebního řízení byl vyzván stavební odbor k vydání stavebního povolení, které bylo vydáno v zákonem stanoveném termínu Kolaudace Po dokončení všech stavebních úprav a potřebných revizí (revize plynu a revize elektrického zařízení), je na odboru výstavby zažádána kolaudace stavby, která přezkoumá podle stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, a na základě tohoto přezkoumání povolí odbor výstavby Městského úřadu Šumperk užívání stavby kavárny. Při místním šetření kolaudačního řízení nejsou zjištěny v provedení stavby žádné nedostatky. Kolaudační rozhodnutí se stává současně ve smyslu stavebního zákona osvědčením, že provozovna je způsobilá k provozu. Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh ke kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a zjistil, že užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledává důvody, které by bránily povolení užívání stavby. Toto kolaudační rozhodnutí nabývá právní moci v den kolaudace, neboť se všichni účastníci řízení vzdali práva odvolání. Kolaudační rozhodnutí společně s oznámením o nabytí právní moci je vyzvednuto osobně na stavebním úřadu Šumperk. 59

60 3 NÁVRHOVÁ ČÁST Po kolaudaci byl zahájen provoz kavárny, která nyní funguje bez sebemenších problémů již čtvrtým rokem. Podnik je tak na svém vrcholu, po celou dobu vykazuje zisk a úspěšně si drží svou pozici mezi původní i nově vzniklou konkurencí. Je také splacena výše úvěru v celkové částce ,- Kč, tj. půjčená částka spolu se smluvním úrokem. Vzhledem k výhodné pozici podniku jak v centru města, tak s možností využití zvýšené koncentrace zákazníků při často konaných akcí v parku ve kterém provozovna leží, velmi pozitivnímu hodnocení hostů na základě výsledků čtvrtletních anket spokojenosti a především ke stále generujícímu zisku, je projeven zájem o odkoupení podniku tzv. na klíč - jedná se o přenechání nájmu a odkoupení vybavení a zásob. Při této příležitosti je zvážena analýza rizik, která se týkala neustále se měnících legislativních předpisů, možné budoucí hrozby vysokých pokut za nedodržení nově v budoucnu vzniklých předpisů jak hygienických, tak úřadu práce, až po možné uzavření provozovny SZPI nebo veterinární správou. I přes časovou náročnost sledovat veškeré změny při každodenní práci na provozovně jsou vyvozena dvě řešení. V prvním případě je navrženo odmítnutí nabídky. Toto rozhodnutí vyplývá z myšlenky tento dobře fungující podnik obohatit o novou nabídku služeb a rozšíření sortimentu zboží. Jednalo by se tak o rekonstrukci nekuřácké části provozovny, kterou by architektonicky navrhl opět původní architekt David Maliňák, změnil tak současnou podobu nekuřácké části na stylový, masivním dřevem obložený prostor s dalším barem, který je po vyhodnocení provozu v době pořádání akcí Domu kultury a tudíž propojení kavárny s hlavním sálem DK nezbytný, z důvodů nedostatečné výrobní kapacity původního baru v kuřácké části, a doplnění tohoto baru o originální kachlovou pec na pizzu, která je hosty v průběhu 4 let provozu velmi žádána. Tímto by vznikl i prostor pro přípravu těsta a ukládání surovin pro přípravu pizzy. Navíc by se tímto krokem zajistila i cooking show v otevřeném prostoru nekuřácké části. Díky nekuřácké části kavárny a dobře instalovanou vzduchotechnikou s dostačující kapacitou, je tento návrh dobře realizovatelný. 60

61 Ve spojitosti s tímto obohacením jídelního lístku je navržena i služba rozvozu jídel. Vhledem k jasným výsledkům dotazovaných respondentů, byl zjištěn velký zájem o tuto službu, ale v původním plánu jej nebylo možné realizovat z důvodu vysokých počátečních investic a nepředvídatelného budoucího vývoje kavárny. V současné době je možnost pořízení služebního vozidla na operativní leasing, který je výhodný z důvodu placení pouze tzv. nájemného za vůz a veškerý servis je promítnut v této nájemní ceně. Na rozvoz jídel by tak byli přijati 2 brigádníci a na přípravu pizzy specializovaný kuchař. Druhý návrh vyplývá z faktu, že kavárna je pro prodej velmi výhodným subjektem a o prodeji bude tím pádem vážně uvažováno. Je tak přijata nabídka od zájemce, který má velký zájem podnik odkoupit a dále ho samostatně provozovat. Je však nutné důkladné jednání ohledně ceny a dalších podmínek, spojených s převzetím a zachováním provozu v jeho současné podobě. Za tímto účelem je s potenciálním zájemcem svolána schůzka. Během této schůzky je zájemci vyčíslen stav aktuálních zásob v nákupních cenách, určených k prodeji, dále aktuální tržní hodnota veškerého zařízení provozovny a v neposlední řadě výše odstupného za know how a 4 roky budovaného jména, spojeného s kvalitou tohoto úspěšného projektu. Dále je seznámen s požadavkem o zachování stávajícího vyškoleného personálu s provozní praxí. Po dohodě s personálem by tak byly jejich pracovní poměry ukončeny ke smluvnímu datu předání provozovny a ihned podepsány nové pracovní smlouvy na dobu neurčitou bez sjednané zkušební lhůty. Ze strany zájemce vzešel požadavek zachování stejných podmínek v nájemní smlouvě, především stanovený nájem ve výši ,- Kč bez DPH měsíčně. Na základě tohoto požadavku je nutné vyvolat jednání s vlastníkem nemovitosti, po kterém bude požadován písemný souhlas ke změně nájemce kavárny a zachování stávajících podmínek, vyplývajících z platné nájemní smlouvy. Toto je zárukou úspěšného vytvoření nové nájemní smlouvy se stejnými podmínkami pro potenciálního zájemce. Jakmile zájemce přijímá výše uvedené podmínky prodeje, je dohodnut termín zaplacení smluvní částky za převzetí tohoto podniku na klíč. Pro uskutečnění tohoto kroku je nutné připravit z mé strany ukončení všech uzavřených smluv s dodavateli zboží a služeb a ze strany zájemce tyto smlouvy znovu uzavřít s novým identifikačním číslem podnikatele. Přenechání nájmu kavárny by tak bylo uskutečněno ke dni, stanovenému dohodou. 61

62 Přes tyto 2 možnosti budoucího vývoje kavárny je vybrán druhý návrh, a to přenechání nájmu a odkoupení vybavení a zásob zájemcem. Přes časovou náročnost řídit podnik a zároveň studovat, se stává tato možnost nejlukrativnější. Se zájemcem je tedy vyřešeno přenechání nájmu, odkoupení zásob a zařízení a výše odstupného a utržené finance budou použity na nový projekt. S postupem času se prohloubila moje celoživotní vášeň a koníček práce s koňmi. Díky zkušenostem sesbíraných při vybudování a provozu kavárny, volím možnost ze získaných financí vybudovat stáj s jízdárnou s přilehlým penzionem a restaurací. Myšlenka tohoto projektu se mi stala srdci bližší, díky aktivnímu přístupu k jezdeckému sportu. Projekt by tak měl být zaměřen na kompletní služby v oblasti jezdectví. Kromě ustájení koní a zřízení funkční jízdárny s nejmodernějším povrchem s použitím geotextílie, bude díky penzionu s restaurací zařízeno zázemí pro majitele koní, jezdce ve dnech pořádání závodů a samozřejmě pro širokou veřejnost. Naskýtá se tak možnost strávení víkendů v prostředí moderního jezdeckého areálu pro celou rodinu. Velmi žádanou a kvalitní službou je hipoterapie, která je využívána především dětmi. Při této metodě prováděné posazením jezdce na hřbet speciálně vycvičeného koně a následným pohybem v kroku, je oslovován centrální nervový systém těla mozek. Ten tak vysílá vjemy o změnách v pohybu a tělo tak pracuje na rehabilitaci pohybu jak u dětí, tak u dospělých, a to především v oblasti postižení koordinace, rovnováhy a vývoji vzpřimování. V případě zájmu rodiny o tuto metodu je pro rodiče zajištěný kompletní servis díky ubytování i restauraci. 62

63 ZÁVĚR Cílem této práce byl Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku. H 1 : Předložený koncept kavárenské provozovny v městě Šumperk je jedinečný a není ohrožen konkurenčními provozovnami, byla potvrzena. Z dotazníkového šetření mezi potenciálními zákazníky vyplynulo, o jaký podnik a služby jím nabízené by měli zájem. Na základě těchto informací došlo ke komparativní analýze prostorů nabídnutých realitními kancelářemi, kde bylo uplatněno 10 sledovaných aspektů. Po výběru nejvhodnějšího prostoru k podnikání bylo zahájeno jednání o nájemní smlouvě s vlastníkem nemovitosti, ve které byla vymezena všechna práva a povinnosti obou zúčastněných stran. Byla zde také změněna původní výše nájmu z ,- Kč na ,- Kč z důvodů financování veškerých stavebních úprav vlastníkem nemovitosti. Veškeré finance pro tento projekt byly nejdříve vyčísleny na základě rozpočtu plánovaných nákupů zařízení a vybavení pro provoz. Bylo zahájeno jednání s dodavateli o odběru zboží a sjednány odběratelské výhody jak za množstevní odběr, tak za reklamní plnění v provozovně, díky které byly získány buď finance, nebo poskytnuto provozní zařízení jednotlivými smluvními dodavateli. Do rozpočtu byly zahrnuty vlastní zdroje ve výši ,- Kč a úvěr ve výši ,- Kč s měsíční splátkou 8.185,- Kč po dobu 3 let. Technická stránka vybudování kavárny byla konzultována s Ing. Jiřím Strakou a designová stránka s panem Davidem Maliňákem. V této bakalářské práci jsou tak zmíněny podklady k zahájení stavebního řízení s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Na základě podkladů stavebního řízení bylo stavebním odborem vydáno stavebního povolení, proběhla rekonstrukce prostor a následná kolaudace s nabytím právní moci a uvedením prostoru do provozu. Kavárna je od jejího začátku vybudována a provozována fyzickou osobou s živností na hostinskou činnost. Po dobu 4 let buduje svoje know how a zvučné jméno zajišťující kvalitu nabízeného sortimentu a služeb. Vzhledem k finančnímu profitu kavárny dosaženému výborným postavením v hodnocení kaváren zákazníky, vysokou návštěvností a kladnými ohlasy nejen stálé, ale 63

64 i náhodné klientely a především udržením se mezi početnou konkurencí, bylo nabídnuto odkoupení kavárny zájemcem za velmi výhodných finančních podmínek. Získané finance budou použity na nový projekt, který jsem zmínila v návrhové části. 64

65 LITERATURA Literární zdroje ATTL, P.; STUDNIČKA, P. Zásady zpracování závěrečných prací. Praha: VŠH, s. ISBN ČERNÝ, J.; SRKALA, A. Moderní obsluha. Praha: IQ 147, EDUCATIONAL FOUNDATION OF THE NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION. Applied foodservice sanitation. 4th Edition. USA: Kendall/Hunt Publishing Company, 1993, 360 p. ISBN ELIÁŠ, K.; SVATOŠ, M. Nový občanský zákoník 2014: rejstřík : redakční uzávěrka Ostrava: Sagit, 2012, 320 s. ÚZ. ISBN Gastro & Hotel: Profi Revue. Praha: Cortina Park s.r.o., ISSN X HASTY, Ronald W a James REARDON. Retail management. New York: The McGraw- Hill Companies, c1997, xxiv, 633, [54] p. ISBN KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 14th [ed.]. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2012, xxii, 657, [127] p. ISBN KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN KŘIVÁNKOVÁ, E. Výrobní technologie - technologie přípravy pokrmů pro restaurační, diferencované a dietní stravování. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, Katedra hotelnictví, 2002, 89, [5] s. Lázeňský cestovní ruch. ISBN LIŠKA, J. Káva: putování za tajemstvím kávových specialit. Vyd. 2. Praha: Nescafé, c2009, 173 s. ISBN MARÁDOVÁ, E. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. Praha: VŠH, ISBN MARKOVÁ, H. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, [1999]-., sv. ISBN MORTIMORE, S.; WALLACE, C. HACCP: a practical approach. New York: Springer, 2014, 475 p. cm. ISBN PÖSSL, M. Káva jako životní styl. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 116 s. Zdraví. ISBN

66 REID, R. D.; BOJANIC, D. C. Hospitality marketing management. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2010, xv, 656 p. ISBN SALAČ, G. Stolničení. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1996, 217 s. ISBN SALAČ, G.; SEDLÁČKOVÁ, H.; PRIBULA, M. Technika obsluhy a služeb pro 1. ročník středních hotelových škol. Vyd. 3., v SPN vyd. 1. Praha: SPN, 1995, 118 s. ISBN SPRENGER, R. A. Hygiene for management: a text for food safety courses. 12th ed. Doncaster: Highfield, 2005, 416 p. ISBN VESELÁ, P. Kniha o kávě: průvodce světem kávy s recepty na její přípravu. Vyd. 1. Praha: Smart Press, 2010, 238 s. ISBN VOLDŘICH, M. a kol. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách část II. Praha: Ottova tiskárna, s. r. o., Praha 6, ISBN ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. ISBN Internetové zdroje Analýza rizik a kritických faktorů úspěchu. Business Vize [online] [cit ]. Dostupné z: Ceník služeb platný od Sodexo [online] [cit ]. Dostupné z: HACCP Guidelines. FDA, U.S. Food and Drug Administration [online]. [cit ]. Dostupné z: m htm HÁJEK, Jan. Věrnostní programy. Věrnostní programy [online]. [cit ]. Dostupné z: Historie HACCP. HACCP info [online]. [cit ]. Dostupné z: 66

67 Historie kaváren. Čerstvá káva [online] [cit ]. Dostupné z: Jak Nový občanský zákoník definuje podnikání. IPodnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Jak se stát partnerem. Edenred [online] [cit ]. Dostupné z: Keď zadarmo nebolí... Linked in [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/rozdavat-ci-nerozdavat-peter-kristak Marketingová komunikace není jen reklama. Business Vize [online]. [cit ]. Dostupné z: Odpadové fórum: odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011, roč. 2011, č. 3. ISSN OSVČ nebo raději zvolit obchodní společnost?. Fianance.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: PEPRNOVÁ, Daniela. Co je to reklama. [online]. [cit ]. Dostupné z: Právní formy podnikání. Podnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Přihláška k registraci pro fyzické osoby (EPO2). Daňový portál: Elektronické služby finanční správy České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?cpodani = Reklama v místním tisku má obrovské přednosti. Vyzkoušejte ji. Podnikatel.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Švarc systém aneb zaměstnání na živnostňák. IPodnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 67

68 Začínáme podnikat: Fyzická, nebo právnická osoba?. Peníze.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Začít podnikat na živnost nebo založit obchodní společnost aneb Jak vybrat vhodnou právní formu podnikání?. IPodnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Základy o podnikatelském záměru. IPodnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 68

69 PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 PŘÍLOHA 3 PŘÍLOHA 4 PŘÍLOHA 5 PŘÍLOHA 6 PŘÍLOHA 7 PŘÍLOHA 8 PŘÍLOHA 9 PŘÍLOHA 10 Nájemní smlouva Nákres kuřácké části kavárny Hluková studie Jednotný registrační formulář fyzická osoba Příloha předmět podnikání Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné Přihláška k registraci pro fyzické osoby Smlouva o půjčce Nedostatečný návrh úvěru Seznam alergenů

70 PŘÍLOHA 1: NÁJEMNÍ SMLOUVA

71

72

73

74

75 PŘÍLOHA 2: NÁKRES KUŘÁCKÉ ČÁSTI KAVÁRNY

76 PŘÍLOHA 3: HLUKOVÁ STUDIE

77 PŘÍLOHA 4: JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - FYZICKÁ OSOBA

78 PŘÍLOHA 5: PŘÍLOHA PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

79 PŘÍLOHA 6: SEZNAM OBORŮ ČINNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH DO ŽIVNOSTI VOLNÉ

80

81 PŘÍLOHA 7: PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRO FYZICKÉ OSOBY

82 PŘÍLOHA 8: SMLOUVA O PŮJČCE

83

84 PŘÍLOHA 9: NEDOSTATEČNÝ NÁVRH ÚVĚRU

85

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro záměr. Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro záměr. Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro záměr Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny Zadavatel: Národní technická knihovna Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na provozovatele (nájemce) občerstvení u Pavilonu evoluce v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, se sídlem Michálkovická

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na provozovatele (nájemce) restaurace v rámci Návštěvnického centra v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, se sídlem Michálkovická

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více