Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené čtenářky, vážení čtenáři,"

Transkript

1 01-29_gh0210:Sestava :17 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 bfiezen duben 2010 Redakce: Pfiístavní 24, Praha 7 F: W: Vydavatel: Martin Sobotka E: éfredaktorka: Katefiina Sobotková T: E: Zástupce éfredaktorky: Michaela ulcová T: E: Inzerce: Linda Majerová T: E: Tomá Novák T: E: Korektorka: Stanislava Krejãová T: E: Spolupracovníci redakce: Katefiina âerná, Branko âern, SoÀa Hudecová-Podhorná, Vladimír Jindfiich, Anna Kulíková, Václav Malovick, Alexander Mik ovic, Libor Nedvídek, David Petfiík, Kry tof Sobotka, Vladimíra Storchová, Jifií tûpány, Pavel Winter Design: Lenka Chybová V roba: Typostudio, Na Pofiíãí 30, Praha 1 Distribuce: Postservis, Podûbradská 39, Praha 9 Gastro & Hotel profi revue vychází 6x roãnû. MK âr E ISSN X Objednání pfiedplatného na adrese: Vážené čtenářky, vážení čtenáři,,, nedávno jsem si uvûdomila, Ïe Ïádn jin obor není tak pestr, Ïiv, voàav a barevn jako kombinace práce s lidmi, s dobr m jídlem a skvûl m pitím. Vy, majitelé a manaïefii restaurací, fieditelé hotelû a penzionû, barmani, v ãepní, ãí níci a dal í, ktefií v oboru hotelnictví a gastronomie pracujete, si moïná ani neuvûdomujete, jak je va e práce dûleïitá. Prostfiedí, které vytváfiíte, je místem, kam se statisíce lidí chodí nejen najíst, napít, bavit se, ale setkávají se tu a rozcházejí, oslavují své radosti a vítûzství, nebo naopak zapíjejí svûj Ïal, pfiicházejí jen tak posedût s pfiáteli, relaxovat nebo fie it obchodní záleïitosti A vy vytváfiíte kulisy pro v echny ty Ïivotní pfiíbûhy a ménû ãi více napínavé scénáfie lidsk ch osudû. Je jen na vás, jaké kulisy to budou a jak se v nich va i hosté budou cítit. Je na vás, jaké prostfiedí vytvofiíte, jakou atmosféru vykouzlíte a kolik hostû oslovíte. Va i hladoví a Ïízniví zákazníci k vám pfiicházejí a vy máte v rukou velkou moc potû it, zanechat dojem nebo tfieba jen zlep it náladu, a v tom je va e síla. Pfieji za celou redakci jaro plné pohody a radosti z práce! Vydavatel neodpovídá za vûcn obsah inzerátû. Partner ãasopisu

2 01-29_gh0210:Sestava :17 Stránka 2 GASTRO & HOTEL I OBSAH Aktuálnû z âeska 8 Akce 9 Aktuálnû ze Slovenska 10 Aktuálnû ze svûta 20 Interview Jak se dafií hotelûm a restauracím na Slovensku? 22 Personalistika Pracovní doba v gastronomii 23 Marketing Jak pracovat s marketingem v gastronomii IV. díl 25 Hodnocení webû 26 Interview Hosté by mûli cítit, Ïe o nich restaurace pfiem lí, fiíká Pavel Maurer 28 Seriál PrÛvodce perfektní obsluhou X. díl 30 Technologie 32 Region Prlice, koziãky, my í ocas a ple ka aneb o jarním zeleném vafiení 36 Hotel Interiér bez zelenû a kvûtin pfiíli nezaujme 39 Seriál Akademie kávy II. díl 42 Gourmet Wellness v kuchyni 46 Gastro & Víno Poradce dobrého sommeliéra OdrÛda Veltlínské zelené Recepty, které se snoubí s Veltlínem Test Veltlínské zelené 48 Vinafiství jako rodinná záleïitost 54 Gastro & Pivo Pivo na cestû do vy í gastronomie IX. díl Test piva svûtlé leïáky (12%) 57 Inspirace 58 Bar est pilífiû mixologie II. díl Gin 42

3 01-29_gh0210:Sestava :17 Stránka 3 AKTUÁLNĚ Z ČESKA I GASTRO & HOTEL 3 Proběhlo druhé kolo Czech Food Cup Dvacát bfiezen probûhl ve Zlínû ve znamení gastronomie. Uskuteãnilo se tu druhé kolo soutûïe Czech Food Cup a ãtvrt roãník klání o nejlep í ãesk knedlík. Nejvíce zabodovala brnûnská restaurace Moravská chalupa, která si odnesla celkem tfii ocenûní. SoutûÏ Czech Food Cup je souãástí projektu Czech Specials aneb Ochutnejte âeskou republiku. Do národního kola, které se uskuteãní 1. kvûtna v Karlov ch Varech, poslala odborná porota ve Zlínû tyto restaurace: Moravskou chalupu, která patfií k Orea Hotelu VoronûÏ (postupuje za region jiïní Morava), restauraci v horském hotelu Sepetná (postupuje za severní Moravu a Slezsko) a restaurant Su il (postupuje za stfiední Moravu). Tak, jako v kaïdém kole Czech Food Cup, i ve Zlínû mohli náv tûvníci ochutnat soutûïní pokrmy. KaÏdá restaurace soutûïila s národní specialitou, kterou organizátofii pro kaïdé kolo urãují, a ve Zlínû to byla koprová omáãka. Druh m soutûïním jídlem byla regionální specialita, kterou si restaurace zvolily samy. Náv tûvníci soutûïe pak mohli hlasovat, které z jídel jim nejvíce chutnalo, a na základû toho byl vyhlá en i vítûz laické vefiejnosti. Stala se jím restaurace Moravská chalupa. Kromû 2. kola Czech Food Cupu se ve Zlínû uskuteãnila je tû partnerská soutûï nazvaná âesk houskov knedlík Perla ãeské kuchynû 2010, kterou vyhla uje Rada pro mezinárodní vztahy. SoutûÏe se zúãastnili profesionální kuchafii z celé republiky a odborná porota posuzovala nejen chuè, ale i vzhled, vûni, konzistenci a celkov dojem. První místo získala opût restaurace Moravská chalupa. Prestižní soutěž Vinařství roku 2009 zná svého vítěze! Nejlep í vinafiskou spoleãností âeské republiky je Vinselekt Michlovsk a.s. Ze slavnostního galaveãera, kter se konal v praïském divadle Hybernia, si odná í prestiïní ocenûní Vinafiství roku Za absolutního vítûze zvolila Vinselekt Michlovsk a.s. odborná porota, která vybírala z pûti finalistû. Do prvního roãníku Vinafiství roku 2009 bylo celkem navrïeno na devût desítek tuzemsk ch v robcû vína. Do závûreãného kola ocenûní Vinafiství roku 2009 postoupila pûtice vinafisk ch spoleãnosti: Moravíno s.r.o., Sonberk a.s., Vinné sklepy Valtice, a.s., Vinselekt Michlovsk a.s. a Znovín Znojmo a.s. Cenu pro vítûze originální bronzovou plaketu nakonec odborná porota pfiifikla vinafiské spoleãnosti Vinselekt Michlovsk a.s.. Odborníky pfiesvûdãila hlavnû díky vysoké kvalitû vín, sofistikované technologii, ale také citlivému pfiístupu pfii pûstování révy vinné, kter respektuje krajinn ráz a pûdní podmínky. DÛleÏit m mûfiítkem byla i chuèová typiãnost odrûdy, oblasti a roãníku, odpovídající podmínkám Moravy, vysvûtluje jeden z porotcû, sommeliér Ivo Dvofiák. Vinafiství roku 2009 Vinselekt Michlovsk a.s. teì ãeká také uvedení do Sínû slávy vinafiství âr zfiízené v Národním vinafiském centru ve Valticích. To ale není zdaleka v e. Souãasnû bude mít ocenûn moïnost uïívat titul pro své marketingové úãely, a to bez ãasového omezení vïdy s uvedením roku, za kter jej získal, fiíká tajemník Svazu vinafiû âr Martin PÛãek. Majitel spoleãnosti, Milo Michlovsk, získání prestiïního titulu komentuje slovy: My jsme se o to ani moc nepfiiãinili. Já musím podûkovat hlavnû vinohradu a vínu. To je vítûzství vína. Corby nový hráč na poli ve vybavení hotelů Znaãka Corby je jiï 80 let známá mezi hoteliéry po celém svûtû, pfiedev ím klíãov m produktem Ïehlícími lisy na kalhoty. Znaãka Corby novû expandovala na ãesk trh a roz ífiila své produktové portfolio. Jako v hradní distributor v âeské republice nabízí kvalitní produkty za velmi pfiíznivé ceny. V nabídce má irokou kálu produktû pro vybavení hotelov ch pokojû a koupelen, napfiíklad kufrboxy, rûzné typy vû ákû, drïákû na ruãníky, podsvícená kosmetická zrcadla, fény, Ïupany, jednorázové papuãe, varné konvice, minibary, Spa produkty a mnoho dal ích. Více informací najdete na Zajímají nás vaše názory Hlasujte v pravidelné anketě na Anketní otázka pro měsíc duben: Jste pro úpln zákaz koufiení v restauracích? Těšíme se na vaše odpovědi.

4 01-29_gh0210:Sestava :17 Stránka 4 GASTRO & HOTEL I AKTUÁLNĚ Z ČESKA 4 15 let Bugsy s baru T m praïského Bugsy s baru si 31. bfiezna v 19 hodin pfiipomnûl patnáct let od zahájení provozu, jímï zaãala v âechách po dobû ledové, Ïelezné a bronzové doba koktejlová. Proslul podnik, kter se stal kdysi epicentrem mojitového zemûtfiesení a odkud vyrazil na svou dodnes nekonãící cestu koktejl High Society, pfiipravil k svému v roãí mj. nové webové stránky a barové menu. PÛvabná publikace BUGSYSTORY.15 zachycuje odraz baru v médiích, nejúspû nûj í signatorní koktejly a pfiedev ím devûtatfiicet záznamû o v ech lidech, ktefií kdy v baru pracovali nebo pracují. Benoit Guez, hlavní sklepmistr spoleãnosti Moët & Chandon, která je hlavním dodavatelem ampaàského podávaného v podniku, kromû toho uvolnil pro tuto pfiíleïitost 180 lahví za kaïd mûsíc jednu Moët & Chandon Brut Impérial Grand Vintage 1995, jeï zahájilo svûj v voj v roce otevfiení baru. Největší soutěž mladých vín v tuzemsku má svého šampiona O titul ampiona leto ního desátého roãníku soutûïe mlad ch vín Vinum Juvenale 2009 se utkalo rekordních 1019 soutûïních vzorkû vín vyroben ch v roce O pfiízeà 75ãlenné komise odborníkû se ucházeli, kromû domácích vinafiû, také pûstitelé ze Slovenska, kter ch bylo o polovinu více neï vloni. Odborná degustace probûhla v polovinû února v Kongresové hale IH VoronûÏ Brno a rozhodla takto: Championem Vinum Juvenale 2009 se stalo Rulandské edé v bûr z hroznû z Vinafiství U Kapliãky s.r.o. Zajeãí z Bfieclavska, stejná firma získala také cenu hejtmana Jihomoravského kraje za nejlépe hodnocenou kolekci vín. Vít Esterka z âejkovic na Hodonínsku se mûïe pochlubit cenou primátora statutárního mûsta Brna za nejlépe hodnocené ãervené víno Dornfelder pozdní sbûr, cena za nejlépe hodnocené zahraniãní víno a cena za nejlépe hodnocenou kolekci zahraniãních vín právem putovaly na Slovensko do VINS s.r.o. Vinosady. Trendy nápojové gastronomie Var avsk summit prezidentû barmansk ch organizací sdruïen ch v International Bartenders Association se vûnoval mj. sumarizaci trendû v nápojové gastronomii v pfií tích deseti letech. V Praze-âestlicích o nich referoval na konferenci CBA její II. generální rozhodãí Miroslav âerník. Odborníci z IBA oãekávají v razn nárûst zájmu o pisco, mezcal, ochu, sherry a víno vûbec, koktejly z piva, rûzné bitters a armaàak. Pfiedpokládá se dal í zv ení prodeje koktejlû. Velké a iroké sklenice patfií minulosti; nastupují ménû okázalé sklenky. Nápoje v nich budou stále ãastûji vyuïívat suroviny, jeï jsou známy spí e kuchafiûm: exotické byliny a kofiení, citronovou trávu, acai, prosadí se vûnû uzeného dfieva a slaniny, oãekává se dal í prûnik jedl ch kvûtin do mí en ch nápojû. Poté, co se lidé nauãili kombinovat s jídlem víno, zjevnû se obrátí ke kombinaci s lihovinami. Rozvine se formát tzv. eatable drinks; pfiedstavme si pod tímto oznaãením nápoj, k nûmuï je pfiiloïena speciálnû komponovaná chuèovka, napfi. k Bloody Mary nûkolik mal ch rajsk ch jablíãek posypan ch pfiekvapiv m kofiením ãi k ãervenému vínu kousek tmavé vysokoprocentní ãokolády. Barman bude muset umût koktejl nejen namíchat, ale také o nûm zajímavû vyprávût. CoÏ je jeden pól. Na opaãné stranû bude pfiib vat speakeasy barû, v nichï se host naopak nedozví vûbec nic, pouze obdrïí koktejl, nad nímï prostû uïasne. Servis bude odpovídat prohibiãnímu pojetí tûchto barû: Drinky se budou servírovat v neprûhledn ch kelímcích, álcích na kávu apod. Léto 2009 v EU v číslech Poãet noclehû, které ve 27 zemích EU bûhem hlavní sezony (ãerven záfií 2009) strávili turisté v hotelech a jin ch ubytovacích zafiízeních, meziroãnû klesl o 3,2 % na necel ch 700,9 mil. Vypl vá to z poslední zprávy Statistického úfiadu Evropsk ch spoleãenství (Eurostatu). Podle ní se je tû v raznûji sníïil zájem zahraniãních hostû (nerezidentû), a to o 7,3 % na 321,4 mil. noclehû. Zdroj: Lucemburk/ãk ÚDAJE ZA VYBRANÉ ZEMù (ãerven záfií 2009) ZEMù NOCLEHY (mil.) MEZIROâNÍ ZMùNA v% PODÍL ZAHR. HOSTÒ % Itálie 129,45 1,8 39,9 panûlsko 122,75 5,2 57,9 Nûmecko 88,48 0,1 20,0 Francie 80,89 3,5 37,0 Británie 74,11 3,5 35,1 Rakousko 30,74 0,7 70,7 Chorvatsko 13,36 9,1 91,2 âesko 10,51 3,5 61,6 Polsko 10,04 0,4 33,2 Maìarsko 6,77 7,3 51,4 Slovensko 2,55 18,1 47,4

5 01-29_gh0210:Sestava :17 Stránka 5 AKTUÁLNĚ Z ČESKA I GASTRO & HOTEL 5 Unikátní řešení od Ecolabu V uplynul ch t dnech zavedla spoleãnost Ecolab v regionu East, zahrnujícím také âeskou republiku, revoluãní a unikátní systém v podobû elektronick ch servisních zpráv. Tyto servisní zprávy vyhotovuje odborn poradce Ecolabu pfiímo u zákazníka na speciálním notebooku. Servisní zpráva je zamûfiena na oblast kuchyàské hygieny, housekeepingu, úklidu v retailu a u úklidov ch firem. Cel proces vyplàování servisních zpráv je díky prediktivnímu prûvodci velice jednoduch, rychl a precizní. V stupem je pak dokument v pdf formátu, kter mûïe b t prakticky okamïitû pfiedán zákazníkovi, a také digitalizovaná data, která jsou prostfiednictvím elektronické po ty pfiedávána do centrály Ecolabu k dal ímu zpracování. Díky tomu tak zákazník získává nejen ucelen reporting o provádûn ch ãinnostech, ale také nástroj k zaji tûní co nejekonomiãtûj ího provozu pfii souãasném zachování vysok ch hygienick ch standardû. Nemal m pfiíspûvkem k ochranû Ïivotního prostfiedí je zamezení pl tvání ti tûn mi papírov mi kopiemi servisních zpráv. Více informací a podrobnûj í popis celého systému pfiineseme v pfií tím ãísle. Volil se Kuchař roku 2009/2010 Ve vysoãanském Clarion Congress Hotelu Prague byl v sobotu 20. bfiezna vyhlá en Kuchafi roku 2009/2010, kter m se stal Roman Paulus z hotelu Alcron Praha. Finále soutûïe Kuchafi roku doprovázel také bohat celodenní program, kter vyvrcholil Reprezentaãním plesem Asociace kuchafiû a cukráfiû âr. SoutûÏ o titul Kuchafi roku probíhala v seniorské a juniorské kategorii, v kaïdé z nich se utkalo osm zástupcû, ktefií pro li sítem semifinále. Roman Paulus pfievzal putovní pohár v seniorské kategorii, druhé místo obsadil Jan Hork z praïského hotelu InterContinental, tfietí místo získal Radek David z restaurace La Veranda. V kategorii juniorû zvítûzil Martin Budil z hotelu Orea Dvofiák Tábor pfied Davidem Králem a Jakubem Hofrichterem. Poprvé v historii klání o kuchafie roku byla pfiidruïena i soutûï gurmánsk ch t mû. V ní zvítûzil t m nazvan Kuchafii O2 arény z Prahy. Odmûnou za úspûch mu byl pohár prezidenta Asociace kuchafiû a cukráfiû âeské republiky. Druhé místo obsadilo druïstvo z praïského hotelu InterContinental, tfietí skonãil t m kuchafiû firmy Sodexo. Po vyhlá ení v sledkû leto ního roãníku se uskuteãnil XIX. Reprezentaãní ples AKC âr, na kterém se jako hudební doprovod vystfiídalo hned nûkolik kapel rûzn ch ÏánrÛ spolu s hostem veãera Petrou âernockou. Hosté, ktefií zaplnili nejvût í sál kongresového hotelu Clarion do posledního místa, zhlédli autorskou módní pfiehlídku návrháfiky Marie Zelené a po cel veãer ochutnávali delikatesy z bohatého rautu. Nad celou akcí pfievzali zá titu manïelka prezidenta republiky Livia Klausová, ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondru ka, praïsk primátor Pavel Bém a fieditel spoleãnosti CzechTourism Pavel Kosafi. NOVINKA PRO MILOVNÍKY A SBùRATELE VÍN na Knedlíky dorazily na Letnou Ve ãtvrtek 18. bfiezna byla v Praze otevfiena mezinárodní v stava Knedlík Kloss Knödel, kterou Národnímu zemûdûlskému muzeu Praha zapûjãilo Muzeum Cheb. V stava, kterou zde mûïete zhlédnout do 31. kvûtna, se zamûfiuje na prezentaci gastronomického fenoménu stfiedoevropské kuchynû knedlíku. Souãástí v stavy je unikátní katalog a doprovodné programy. Knedlíkov den s ochutnávkami a ukázkami se koná 21. dubna a knedlíkûm a vínu zde bude vûnována i leto ní Muzejní noc 12. ãervna. VINNÁ AUKâNÍ SÍ Sháníte zajímavá vína? Jste sbûratelem vín? Chcete roz ífiit svou sbírku nebo doplnit vinn sklep? Chcete ochutnat urãit roãník nebo víno z konkrétní oblasti? Pokud ano, pak jsme pro vás pfiipravili vinnou aukãní síà, kde si mûïete vydraïit vinné skvosty, nebo naopak nabídnout své víno k vydraïení.

6 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 6 GASTRO & HOTEL I 6 Svíãková v prvním kole gastronomické soutûïe Czech Food Cup 2010 V sobotu odstartovala v rámci letošního veletrhu TOP GASTRO prvním kolem gastronomická soutěž Czech Food Cup Tato akce se setkala s velkým zájmem odborníků v gastronomii, médiích i laické veřejnosti. Širokou veřejnost přilákala možnost degustace královny české kuchyně svíčkové a dalších regionálních specialit. Soutěž je součástí projektu Czech Specials aneb Ochutnejte Českou republiku, na kterém spolupracuje agentura CzechTourism spolu s Asociací hotelů a restaurací a Asociací kuchařů a cukrářů. Cílem celého projektu je zkvalitnit nabídku tuzemských restaurací o typické české regionální speciality s akcentem na vysoký standard poskytovaných služeb. Proto prováděla hodnocení jednotlivých pokrmů zúčastněných restaurací sedmičlenná odborná porota zastoupená profesionály z oblasti cestovního ruchu. V úvodu 1. kola soutěže předvedl šéfkuchař hotelové restaurace PARK HOLIDAY Martin Havel, jak správně připravit svíčkovou. Následně byli vyhlášeni první ocenění, za turistický region Praha zvítězila restaurace FAMA BAR

7 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 7 AKTUÁLNĚ Z ČESKA I GASTRO & HOTEL 7 RESTAURANT, která kromě povinné svíčkové oslnila dezertem Pečenými jablky od tetičky. V turistickém regionu okolí Prahy obsadila první místo Zámecká restaurace, zámek Liblice, která po svíčkové nabídla dezert Lívanečky s teplým ovocem a nočkem ze zakysané smetany. Za každý region postupuje vítěz do národního finále v Karlových Varech, které se uskuteční 1. května. Cenu laické veřejnosti získal Restaurant Café svatého Václava, který se kromě skvělé svíčkové pochlubil i Pražskou telecí kýtou s bylinkovou rýží. SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILY NÁSLEDUJÍCÍ RESTAURACE: Restaurant Café svatého Václava FAMA BAR RESTAURANT Klášterní pivovar Strahov Residence U černého orla Restaurant Astra Zámecká restaurace, Zámek Liblice Zámecká Restaurace Armonia, Brandýs nad Labem Restaurant Čertousy ODBORNÁ POROTA ZASEDLA V OBSAZENÍ: Čestná předsedkyně Iveta Toušlová autorka a dramaturgyně pořadu Toulavá kamera České televize Andrea Pfeffer-Ferklová generální ředitelka Grandhotelu Pupp Karlovy Vary, předsedkyně poroty Dagmar Janatová majitelka cateringové společnosti Patriot X, spisovatelka, držitelka 2. místa o nejlepší český knedlík 2009 Pavel Kudrna moderátor Českého rozhlasu Praha Milan Rambousek Asociace hotelů a restaurací Jitka Fatková ředitelka odboru cestovního ruchu, MMR Jiřina Dienstbierová ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, spoluorganizátorka soutěže o nejlepší český houskový knedlík CZECH FOOD CUP V JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍCH: Vysočina, Šumava a jižní Čechy 10. dubna 2010 České Budějovice Plzeňsko, severozápadní Čechy a západočeské lázně 17. dubna 2010 Plzeň Celostátní finále 30. dubna a 1. května Karlovy Vary CERTIFIKOVANÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ SPLNILA POŽADAVKY PRO ZNAK CZECH SPECIALS KE DNI Hotel Galatea, Kosmonosy Mladá Boleslav Hotel Jičín restaurace U dělové koule, Jičín Restaurace Zlatá kovadlina, Mladá Boleslav Hospoda Domov, Liberec Hotel Port, Doksy Hotel V nebi, Josefův Důl Potrefená husa, Liberec Hotel Biograf, Písek Pegast, Litvínovice Potrefená husa Beer point, České Budějovice Restaurace Gomel, České Budějovice Restaurace Metropol, České Budějovice Restaurace Šupina, Třeboň Restaurace Šupinka, Třeboň Best Western Premier Hotel International, Brno Hotel Royal Ricc, Brno Kozlovna U Badinů, Brno Moravská chalupa, Brno Noem Arch, Brno Pegas, Brno Penzion Gallus, Vranov u Brna Grill-restaurant & coctail bar Radnice, Trutnov Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn Hotel Bílý Hořec - Bellevue restaurant, Harrachov Hotel Děvín, Pec pod Sněžkou Hotel Hořec, Pec pod Sněžkou Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou Hotel Nechanický, Špindlerův Mlýn Hotel Praha, Špindlerův Mlýn Kladenka, Pec pod Sněžkou Hejtmanský dvůr Restaurace Atrium, Slaný Hotel a motorest u Milína, Milín Hotel Jesenice, Jesenice Hotel Opat Mincovna, Kutná Hora Hotel S.E.N., Senohraby Restaurant Tvrz, Průhonice Zámecká restaurace Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem Zámek Liblice, Byšice Pivnice Belvedere, Plzeň Restaurace Purkmistr Pivovarský dvůr, Plzeň Aquapalace Hotel, Praha Čestlice Café Imperial, Praha Crowne Plaza Prague, Praha 6 CzecHouse Grill & Rotisserie Hilton, Praha 8 Fama Bar Restaurant Vladislavova, Praha 1 GolfYacht, Praha Hotel Beránek, Praha Hotel Chateau St. Havel, Praha 4 Hotel Pyramida Restaurant Koppernik, Praha 6 Jedová chýše Staropražská krčma, Praha Klášterní pivovar Strahov a restaurace Svatý Norbert, Praha Kulaťák, Praha Lví dvůr, Praha Novoměstský pivovar, Praha 1 Park Holiday, Praha 10 Benice Penzion JaS, Praha 6 Potrefená husa, Praha Potrefená husa Dejvice, Praha 6 Potrefená husa Na Verandách, Praha Potrefená husa Pankrác, Praha Potrefená husa Vinohrady, Praha Restaurace a Penzion Šimanda, Praha 9 Restaurace u černého orla, Praha 1 Restaurant Café sv.václava, Praha 1 Restaurant Čertousy, Praha 9 Horský hotel Sepetná, Ostravice Park Restaurant, Ostrava Sporthotel Kurzovní, Karlova Studánka Grand restaurant, Ústí nad Labem Hotel Salva Guarda, Litoměřice Penzion a restaurace Bohemia, Dubí Hotel Sigma Olomouc Litovelská restaurace, Olomouc Restaurace Archa, Olomouc Svatý Kopeček Restaurace U Labutě, Přerov Restaurant Sušil, Bystřice pod Hostýnem Hotel Srní, Srní 117 Hotel Aplaus, Litomyšl Hotel Bohemia, Chrudim Hotel Panorama, Rychnov nad Kněžnou Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl Nová Amerika Golf Resort, Jaroměř Restaurace U Bulánka, Batňovice Hotel Pod zámkem, Velké Meziříčí Churchill s Pub & Restaurant, Mariánské Lázně Grandhotel Pupp - Grandrestaurant, Becher's bar, Karlovy Vary Hotel Cristal Palace, Mariánské Lázně Komorní hůrka, Cheb Stein, Cheb Skalka u Chebu Více informací: Pavel Klicpera, vedoucí oddělení marketingových projektů, CzechTourism

8 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 8 GASTRO & HOTEL I AKCE 8 Třetí ročník Koncertů vína a pochutin Koncerty vína a pochutin, probíhající jako anonãní program 13. mezinárodního nápojového veletrhu Víno & Destiláty 2010, vkroãily do svého tfietího roãníku. Hostitelem akce byla tentokrát vinotéka Wines Home. Cílem bylo najít nejlépe se snoubící kombinace vína a rûzn ch pochutin. Víno hodící se ke správné pochoutce bylo vybráno odborníky dle charakteru párované lahûdky. Samotné klání hodnotila vïdy skupina gurmánû a znám ch osobností. Leto ní roãník odstartoval 26. ledna Symfonií vína a s rû s bílou plísní a Duetu sladkého vína a ãokolády. V Symfonii vína a s rû se v hlavní roli pfiedstavil moldavsk Cabernet Sauvignon reserva 2006 Asconi Moldavia a více neï deset druhû s rû s bílou plísní bylo od spoleãností Madeta, Pribina a Cheesy. Vítûzem se stal s r Kamadet od spoleãnosti Madeta. Duet sladkého vína a ãokolády probûhl pod taktovkou portského vína Romariz Porto Fine ruby Portugalsko. Vzorky ãokolád pocházely od znaãek Emoti, Feodora a Haches a Ritter. Zlatou medaili si vybojovala Chez Haches Cocoa d Arriba s ostruïinami. Druh dvojkoncert se rozeznûl a hodnotitelé se nechali uná et na vlnách Harmonie vína a du ené unky a Duetu sladkého vína a s rû s modrou plísní. Ve hfie bylo 9 vzorkû unek spoleãností Le-co a Zedníãek, partnerem pro nû suché moldavské víno Chardonnay, Reserve Asconi Degustátofii vyhodnotili jako nejlépe se snoubící PraÏskou unku od Le-co. Hlavním aktérem Duetu sladkého vína a s ru s modrou plísní bylo sladké francouzské víno Haut Montravel, Domaine De Mayat S ry dodaly spoleãnosti Madeta a Alimpex. Vítûzem se staly souãasnû jihoãeská Zlatá NIVA a Cambozola clasic. Závûreãn dvojkoncert se konal Degustaãní odpoledne uvedlo Allegro pro víno a tvrdé a polotvrdé s ry, na které navázalo Blues pro víno a pa tiky. K vínu Démon de L Eveque Ch^ateau bel Eveque, z vinic Pierra Richarda, zvolila porota za nejlep ího partnera BlaÈácké zlato s vla sk mi ofiechy od Madety. Druh souboj o nejlépe se snoubící pa tiku s francouzsk m vínem Ch^ateau de Croute Bordeaux Superieur 2007 vyhrála Ardénská pa tika s jablky od dovozce Alimpex. V robci na prvních tfiech místech v soutûïi mohou své v robky oznaãovat speciální holografickou nálepkou To nejlep í k vínu. Slavnostní vyhlá ení v sledkû probûhne v prûbûhu prvního dne veletrhu Komplex pěti veletrhů v Brně pokryl potravinářskou výrobu i odbyt Leto ní Mezinárodní veletrhy SALIMA, MBK, INTECO, VINEX a EMBAX ukázaly, jak m smûrem se ubírá potravináfiství a pokraãuje rozvoj v tomto oboru v âr. Letos poprvé se potravináfiské veletrhy rozrostly o 26. mezinárodní veletrh obalov ch technologií EMBAX, kter se s ostatními v bornû doplàuje. Na metrech ãtvereãních v stavní plochy se pfiedstavila ucelená nabídka 929 vystavujících firem z 26 zemí, pfiiãemï zahraniãní vystavovatelé tvofiili 36 procent. Expozice v areálu brnûnského v stavi tû zhlédlo pfies 32 tisíc náv tûvníkû ze 34 zemí. Veletrh kladl dûraz na regionální potraviny a speciality a zamûfiil se na sortiment a trendy moderní gastronomie. Uskuteãnila se také fiada v znamn ch doprovodn ch akcí, k nimï patfiila napfi. Mezinárodní konference FOOD FORUM, jejímï ústfiedním tématem byla globalizace potravináfiství a zemûdûlství. Probûhla také Konference o zdravotní nezávadnosti v roby a zpracování potravin Ïivoãi ného pûvodu. K dal ím v znamn m akcím patfiila soutûï mlad ch kuchafiû, cukráfiû a ãí níkû Gastro Junior Nowaco Cup Tohoto uï 16. roãníku se zúãastnilo 43 odborn ch kol z âr, dvû ze Slovenska a jedna z Polska. Bylo udûleno prestiïní ocenûní Zlatá Salima, které vyhla uje spoleãnost Veletrhy Brno a.s. Do hodnocení potravináfiské sekce bylo pfiihlá eno 55 exponátû, z nichï odborná komise udûlila osm ocenûní. Dvanáct exponátû soutûïilo ve strojírenské sekci, dva obdrïely Zlatou Salimu a jedenáct exponátû získalo cenu Trendy. Na veletrhu Vinex probûhla pfiehlídka vín a destilátû. Vedle tuzemsk ch firem, které pfiedvedly sortiment moravsk ch a ãesk ch vín, se pfiedstavili také producenti z Francie, Rakouska, Nûmecka, Slovenska, Slovinska, Argentiny a Chile. Titul Champion Grand Prix Vinex poprvé získalo biovíno od spoleãnosti Vinselekt Michlovsk. Firma obsadila souãasnû dal ích pût medailov ch míst ve tfiech kategoriích a pfievzala cenu Agrární komory âr za nejlep í kolekci vín.

9 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 9 AKTUÁLNĚ ZE SLOVENSKA I GASTRO & HOTEL 9 Ako sa básni v gastronómii NavariÈ chutn obed alebo vyvaºkaè tenulinkú trúdºu, to je dobre zvládnuté remeslo. PremyslieÈ a naaranïovaè ich v ak tak, aby boli skutoãne krásne a originálne to chce aj tipku umeleckého citu. Aj preto sa celoslovenská súèaï v kuchárskej a cukrárskej tvorbe volá Poézia v gastronómii. K m v jej zaãiatkoch staãilo zopár stolíkov, v nedávnom jedenástom roãníku uï organizátor - Slovensk zväz kuchárov a cukrárov potreboval tri riadne dlhé rady stolov. Exponáty sa v tejto súèaïi nevaria pred oãami divákov, ide o kulinárske nápady, ktoré si treba pripraviè, skú aè a zdokonaºovaè uï dávno predt m. Kuchári a cukrári ich pripravujú v duchu pravidiel svetov ch olympiád v Luxemburgu a Erfurte. V tomto roku sa odborná porota pod vedením prezidenta SZKC Franti ka Janatu zhodla na zlatom Jaroslavovi Uhlárovi z Hillsu Stará Lesná (na obr. jeho terinka z bielej krupice a parmezánu), Jozefíne Zaukolcovej z SO v Púchove, Jindfiichovi Novotnom z SO v Slatinskej Osade a Jarmile Kru kovej z Viktórie Pre ov v kategórii senior, Petrovi Ambru ovi z SO Zvolen a Adamovi Soósovi z Cukrárne v Gabãíkove v kategórii junior. Len pred niekoºk mi rokmi pribudla k súèaïi tzv. artistika v nej sme aj na olympiádach mimoriadne úspe ní vìaka medovnikárke Márii Murárikovej z Trenãína; teraz sa o zlato delí aj s Miroslavou SebiÀákovou z SO vo Zvolene, Alenou Kaufmanovou a Júliou Jambriskinovou z SO Krupina. Majster kuchár Bocuse d Or varí v Camouflage Táto veºkolepá kuchárska a mediálna ou sa poãas viac ako 20 rokov svojej existencie rozrástla na v etky kontinenty a je povaïovaná za gastronomického Oscara. ZaloÏil ju dnes 82roãn éfkuchár a drïiteº francúzskeho rytierskeho rádu a titulu éfkuchár storoãia Paul Bocuse. Národné kvalifikaãné kolo sa na Slovensku prv krát uskutoãnilo práve v tomto roku. Licenciu získal Erdödyho palác v Bratislave, reprezentovan éfkuchárom Jaroslavom Îídekom; bol menovan prezidentom slovenského Bocuse d'or. O cestu do Îenevy (7. 8. júna) na európske kolo bojovalo 7 dvojãlenn ch tímov Peter Duransk a Michal Bednárik z bratislavského hotela Albrecht, Patrik Lednár z Alizé Bratislava, Marcel Ihnaãák a Richard ándor z Au Café Bratislava (na obr.), Martin Korbeliã a Martin Sabo z Camouflage Bratislava, Mário Dani a Veronika Daniová zo Zlatého kºúãika Nitra, Roman Kováã a Veronika Fillová z Troch studniãiek v Demänovskej Doline a Minárikovci z re tauráccie U richtára v Modre. Porota (v ktorej nech bal ani ãesk éfkuchár, podnikajúci v Nemecku, Pavel Pospí il) sa napokon za najlep ie jedlo z teºaciny a z morského vlka zhodla na zlate pre Camouflage, striebre pre Albrechta a bronze pre Au Café. Z Laponska s vodkou a zlatom Cu-martini ako aperitív, Finlandia Icecream ako long drink a Red Dream ako tzv. quick mix, pri ktorom ide o fantáziu i o ãas. Takto sa volajú tri nápoje, vìaka ktor m sa ich autor dvadsaèroãn Anton Velich (na obr. v súèaïnom vystúpení) z bratislavského baru Rio Grande stal pred niekoºk mi dàami víèazom 12. roãníka celosvetovej súèaïe Finlandia Vodka Cup. V hra te í nielen jeho, ale aj dovozcu vodky - spoloãnosè Koft a celú slovenskú barovú scénu. Po minuloroãnom víèazstve Vladimíra BaÀáka v majstrovstvách v Berlíne sa tak stávame v znamn m fliaãikom na nápojovom glóbuse. Za t ch dvanásè rokov sa z podujatia stali prestíïne majstrovstvá, o ãom svedãí aj stále narastajúci poãet úãastníkov víèazov národn ch kôl, hovorí brand manaïérka Katarína Hozáková a má na mysli zatiaº rekordn ch 31 bartendrov v tohtoroãnej súèaïi. V tejto súèaïi sa nehodnotí technika prípravy drinku. Niekto to kritizuje, ale ja v tom vidím spravodlivú v hodu anonymne sa hodnotí iba chuè a vzhºad nápoja. TakÏe na protekciu, nad Ïanie a pridávanie bodov tu jednoducho neexistuje Ïiaden priestor. Ambassador vodky Markku Raittinen je tieï prekvapen kvantitou súèaïe, vy ia v ak bola aj jej kvalita, resp. kvalita drinkov v duchu trendov s veºa ãerstv mi sèavami a penami (a menej s produktami veºkov roby). Aj ja pouïívam ãerstvé ovocie, ale tak, aby nepotlaãilo chuè samotnej liehoviny. V etky tri drinky majú in chuèov t l, sú zaujímajé a osvieïujúce, takto si Tony Velich vysvetºuje fakt, Ïe porotcom sa zapáãila práve jeho práca. Text a foto: SoÀa Hudecová Podhorná INZERCE JEDINÝ OVOCNÝ ČAJ SVÉHO DRUHU NA TRHU, PŘIPRAVOVANÝ S PRAVÝMI KOUSKY OVOCE A VÝBĚROVÝM KOŘENÍM. V KOMBINACI S HORKOU ČI STUDENOU VODOU VZNIKNE VELMI LAHODNÝ A OSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJ, KTERÝ NEMÁ OBDOBY. ZDE MŮŽE BÝT TAKÉ LOGO VAŠÍ SPOLEČNOSTI

10 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 10 GASTRO & HOTEL I AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA 10 Ranní ptáče je zpátky Ekonomická recese pomohla oïivit oblíbenou starou restauraãní kampaà dlouho spojovanou s edovlas mi seniory Ïijícími v Del Boca Vista na Floridû. Speciální nabídka jídel pro ranní ptáãata je zpût, a rozsáhlej- í neï dfiíve. Rozdíl spoãívá v tom, Ïe v hod nabídky vyuïívají rovnûï osoby mlad í sedmdesáti let. Pfiib vá lidí, kter m není ani tfiicet a oslovila je moïnost dostat v raznou slevu na jídla, která si objednají pfied estou hodinou veãer. Stoly jsou vedle etrn ch seniorû obsazeny i mlad mi rodinami ãi svobodn mi. Restauratéfii po cel ch Spojen ch státech zavedli nabídku pro ranní ptáãata, aby rozh bali obchod. Ne vïdy v ak pro svoji akci vyuïívají zmínûn název. Terminologie ranní ptáãe se mûïe zdát trochu archaická, zvlá tû mlad ím lidem. Nûktefií provozovatelé to naz vají odpolední veãefie, veãefie pfied soumrakem, jiní struãnû ãasná veãefie. Mnozí celou záleïitost pojednali jako pokrm za pevnou cenu z limitovaného menu, nabízejí pfiedkrm, hlavní jídlo a dezert za zvlá tní cenu, pokud si ho objednáte do urãité hodiny. Je to jeden ze zpûsobû, jak regulovat a ãasovû rozloïit zájem hostû. AÈ se to naz vá jakkoli, hosté nedostávají samozfiejmû nic podfiadného. ObdrÏí kvalitní pokrmy za zajímavou cenu. Majitelé restaurací zase pfiilákají do své provozovny více hostû. TripAdvisor ocenil i pražské hotely Nizozemsk hotel nabízející dostupn luxus byl oznaãen v anketû renomovaného média jako nejvíce trendy. CitizenM, kter najdeme v centru Amsterodamu, byl vybrán ze 719 úspû n ch hotelû ucházejících se o trendy titul. Rozhodování se zúãastnilo úctyhodn ch patnáct milionû uïivatelû portálu TripAdvisor. Hotelov fietûzec CitizenM reprezentuje podle závûreãného hodnocení nov typ hotelového záïitku pro nov typ cestovatele. Nabízí kompaktní a nejmodernûj ími technologiemi vybavené pokoje, kaïd z nich o ãtrnácti metrech ãtvereãních. Jednotlivé pokoje byly vytvofiené samostatnû a teprve pak jako stavebnice spojené dohromady do koneãné podoby hotelu. Internetové pfiípojky a wifi na poïádání jsou zdarma, pokoje jsou osvûtleny energeticky úsporn mi Ïárovkami. Na druhém místû se ocitl Wit Hotel v Chicagu, hosté nejvíce oceàovali piãkové domácí kino, kter m je vybaven kaïd pokoj. Tfietí místo v anketû obsadil W Fort Lauderdale Hotel v pobfieïním pásmu na Floridû, nabízející náv tûvníkûm 517 pokojû. TripAdvisor udûlil rovnûï dvû ceny hotelûm v Praze. Arcadia Residence Hotel byl oznaãen za nejv hodnûj í nabídku na svûtû a hotel U Zlaté studny získal ocenûní jako nejlep í luxusní hotel v kategorii ãtyfi-pûtihvûzdiãkov ch hotelû. Arcadia nabízí v pokojích ve stylu apartmánû rovnûï kuchyàku, v e v rozpûtí od ménû neï 65 eur za noc, U Zlaté studny se soukrom m vstupem u PraÏského hradu jsou pokoje v cenû 264 eur za noc. Nastal čas pro nový druh personálu? Jak druh spropitného dáte ãí níkovi-robotovi? Îádn. To dává pûvab Robo Café, chystanému projektu korejského Technologického institutu. Nev hoda? Zmizí lidsk kontakt a pfiibude nezamûstnan ch ãí níkû. Mal robot bude pfiijímat objednávky a rozná et pokrmy i nápoje sv m lidsk m zákazníkûm. Robot umoïàuje zákazníkûm, aby si objednali verbálnû nebo prostfiednictvím dotykového displeje umístûného na jeho bfii e. Uvidíme, jestli se korejsk nápad uchytí a budeme chodit do takov ch odlid tûn ch restaurací. Špetka soli může rozjasnit vaši náladu Studie univerzity v Iowû pfii la se zajímav mi v sledky. Vûdci do li k závûru, Ïe sûl se chová jako pfiírodní antidepresivum, coï by mohlo vysvûtlovat, proã se jí doïadujeme, i kdyï víme, Ïe její nadbytek kodí na emu zdraví. Zatímco mnoho soli vede k vysokému krevnímu tlaku a onemocnûním srdce, její nedostatek mûïe pr zpûsobit pokles nálady. Laboratorní pokusy na univerzitû v Iowû prokázaly, Ïe kdyï krysy nedostávaly sûl, zaãaly se chovat nevypoãitatelnû a vyh baly se potravû a ãinnostem, které normálnû vyhledávaly. Ameriãtí vûdci se domnívají, Ïe potfieba soli a chutû mohou b t spojeny se stejn mi mozkov mi dráhami, jaké vedou k drogové závislosti. Světově proslulá restaurace končí Proã by se mûla restaurace, která roãnû dostává více neï milion Ïádostí o 8000 dostupn ch rezervací, rozhodnout navïdy zavfiít svoje dvefie? V pfiípadû El Bulli, restaurace oznaãované za nejproslulej í na svûtû, je to z mnoha dûvodû, z nichï tím hlavním je ztráta ve v i pûl milionu eur v minulém roce. Katalánsk éfkuchafi Ferran Adria udával v uplynul ch dvaceti letech tón avantgardnímu gastronomickému stylu. Teì se rozhodl promûnit restauraci na kulináfiskou akademii pro pokroãilé. Restaurace zatím zûstává otevfiená. Definitivnû se uzavfie v roce El Bulli se nachází na katalánském pobfieïí ve panûlsku, pfiibliïnû 150 kilometrû severnû od Barcelony. Slávu jí pfiinesly úspûchy jejího éfkuchafie. Znalci s nadsázkou tvrdí, Ïe Ferranu Adriovi se podafiilo promûnit kapaliny na pevné látky, vûnû na krémy a ingredience a chuti do zcela neoãekávan ch podob. Loni v fiíjnu se rezervace míst v restauraci vy plhaly na osm tisíc. DÛvodem je patrnû i to, Ïe se hovofií o zavfiení podniku. éfkuchafi Adria fiíká, Ïe nová kulináfiská akademie El Bulli bude místem svobodného dialogu o pokrmech. Chce spolupracovat s dal ími kulináfisk mi kolami po celém svûtû a vyhledávat studenty profesionály, ktefií patfií k tûm nejlep ím.

11 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 11 Zeptali jsme se Proč se vaše restaurace rozhodla jít do projektu společnosti Veolia a nabízí svým hostům čerstvou kohoutkovou vodu? 2. S jakou odezvou se u hostů setkáváte? MGR. PETR MIKULA, restaurace Rusalka, Praha 1. Pražská voda je chutná, doma ji piji běžně, a proto nevidím důvod, proč ji nenabízet v naší restauraci. V řadě zemí dostanete v restauraci k pití džbán vody zdarma. Proč by to nemělo fungovat i u nás? 2. Ze začátku nedůvěra, pak zájem o designovou karafu a nakonec kdo čerstvou kohoutkovou vodu zkusí, zůstavá s ní napořád... KAREL VIŠINSKÝ, Food and Beverage Manager, hotel Diplomat, Praha 1. Tento projekt nás oslovil svou jednoduchostí a dobrým nápadem. Hosté se stále častěji dotazují na kvalitu místní vody a na možnost konzumovat kohoutkovou vodu v restauraci a na baru. Vzhledem k tomu, že naším cílem je spokojenost hostů a současně také profit z prodávaných komodit, velmi rádi jsme využili této možnosti a na projektu kohoutková voda se podílíme. 2. Hosté jsou s naší službou velmi spokojeni a uvítali tuto novinku s radostí. PAVEL WINTER, Restaurant Manager, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha 1. Naše hotelové restaurace La Rotonde a Alcron i hotelový Be Bop Bar nabízí klientům speciální vodní menu, kde si mohou vybrat zhruba z 18ti druhů minerálních vod z celého světa, které jsou ve vodním menu rozděleny podle oblasti původu a obsahu minerálů. Zařadit kohoutkovou vodu jsme se rozhodli na základě požadavků našich klientů. Kohoutková voda nám tak tento výběr zpestřuje a zajímavě doplňuje. 2. Velmi pozitivní. Kohoutkovou vodu si objednává hodně klientů i přesto, že ji v našich restauracích nabízíme za poplatek. Potvrzuje to oblibu pití kohoutkové vody a fakt, že mnoho hostů je na konzumaci této vody zvyklých z domova. TEREZA KŘIVINKOVÁ, M.A., jednatelka restaurace U staré studny, Praha 1. Vstoupit do projektu kohoutovka jsme se rozhodli z několika důvodů. Za prvé jsme vodu zdarma nabízeli hostům ještě před spuštěním projektu, za druhé svoji roli hrají také ekologické důvody a za třetí věříme, že hosté budou o to více konzumovat naše ostatní produkty, jako jsou víno, exkluzivní koňaky, káva a jiné. 2. Hosté možnost konzumace kohoutovky přijímají velice kladně. Myslím, že za tím stojí i jejich uvědomělost o ekologičnosti konzumace vody z kohoutku. INZERCE Růžová sezóna pro vaše zisky Růžová vína jsou rok od roku oblíbenější a jejich spotřeba neustále roste. Podobně mohou růst i vaše zisky. Nezapomínejte, že spotřebitelé hledají neustále nové trendy. Růžovým vínem potěšíte nejen je, ale hlavně sami sebe.

12 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 12 V pfií tím ãísle obdrïíte jako dárek samolepku oznaãující restauraci za kufiáckou ãi nekufiáckou

13 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 13 TÉMA I GASTRO & HOTEL 13 Kouření v restauracích? Kolik lidí, tolik názorů Od 1. července 2010 vstoupí v platnost novela protikuřáckého zákona. Ten ve schválené podobě přikazuje provozovateli, aby svoji restauraci, pivnici nebo bar opatřil samolepkou. Z ní se host okamžitě dozví, zda se jedná o kuřáckou, či nekuřáckou restauraci. Majitelé restaurací tak mají moïnost v bûru, bude-li jejich podnik kufiáck, ãi nekufiáck, nebo bude pro obû skupiny hostû. Novela totiï pfiipou tí i stavebnû oddûlené prostory pro kufiáky a nekufiáky. Ale jak se fiíká, kolik lidí, tolik názorû. Podívejme se na téma koufiení v restauracích právû z tohoto úhlu Zatím kompromis Novela protikufiáckého zákona je v sledkem mnoha jednání a kompromisû. Ze tfií návrhû vybrali nakonec zákonodárci tu nejmírnûj í variantu. V mnoha evropsk ch a americk ch restauracích je bûïné nekoufiit. V Evropû platí úpln zákaz koufiení napfiíklad v restauracích ve védsku, Finsku, Norsku, Velké Británii, Francii, Slovinsku, Itálii, âerné Hofie, Litvû, Rakousku a Turecku. Mnoho restauratérû se obává, Ïe by se zákazem koufiení pfii li o své zákazníky a o trïby. Pfiitom podle prûzkumû prosperují i nekufiácké restaurace a kavárny. Zfiejmû proto, Ïe je jich pofiád ménû neï kufiáck ch Studie VŠE: Kouřit v restauracích, nebo přestat? OTÁZKA BYLA URâENA POUZE KU ÁKÒM: 1. POKUD BY BYL USTANOVEN ABSOLUTNÍ ZÁKAZ KOU ENÍ, NAV TùVOVAL BYSTE POHOSTINSKÁ ZA ÍZENÍ? 20 % 15 % 6 % 59 % Kufiák: reakce na celkov zákaz stejnû ãasto ménû ãasto pouze se najíst vûbec ne est procent dotázan ch kufiákû by náv tûvy v raznû omezila, nebo pfiestala chodit do zafiízení vûbec. Naprostá vût ina kufiákû by absolutní zákaz koufiení akceptovala bez sníïení náv tûvnosti. To je jistû docela dûleïit argument pro podporu zákazu i s ohledem na moïné ekonomické dopady do trïeb gastronomick ch zafiízení.

14 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 14 GASTRO & HOTEL I TÉMA 14 Co si myslíte o kouření v restauracích? Ing. Vít Ulrich, obchodní zástupce a ne na Kralickém Sněžníku (kde může očekávat čerstvý vzduch...) kavárny, jejich atmosféru, a tam si vychutnávám vůni doutníků. I když vím, že si tím nezískám sympatie z řad nekuřáků (byť sám jsem velmi příležitostný kuřák černého tabáku), tak zastávám názor, že požitek z kouření (po jídle) patří k základním lidským požitkům a logicky ve spojení s jídlem do restaurace patří. Ostatně pro nekuřáky mají dobré restaurace zvláštní oddělení, a mj. v době oběda se tam nekouří vůbec; pokud někdo přijde do hospody (nezaměňovat s restauracemi) a je tam nakouřeno, měl by si uvědomit, že je v (české) hospodě PHDr. Eva Dittertová, fieditelka chebského muzea Kouření v restauracích mi vadí, zvláště při jídle. Nevadí mi v pivnicích a ve vinárnách. Sama jsem do svých 35 let kouřila a tenkrát bylo naprosto samozřejmé, že se kouřilo vždycky a všude. Dokonce vlaky měly kuřácké vagony. Nekuřáci byli naopak v menšině. Dnes vítám obrovskou změnu. Na druhou stranu mám ale ráda Va ek BartÛ ek, student Jako nekuřákovi mi kouření v restauracích vadí, ale zároveň respektuji i ty, kteří si v restauraci rádi zapálí. Nejvíce se mi asi zamlouvá model restaurace oddělené na kuřáckou a nekuřáckou část. Samozřejmostí by měl být zákaz kouření v době obědů. Nejvíce se ale podle mě toto téma dotýká personálu restaurací, jejichž zdraví je ohroženo kouřením nejvíce.

15 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 15 TÉMA I GASTRO & HOTEL 15 a zároveà narûstá poãet hostû, ktefií se chtûjí najíst a posedût v nezakoufieném prostfiedí. Podle prezidenta Asociace hotelû a restaurací âr Pavla Hlinky bude jako nekufiácká restaurace oznaãeno pfies 50 % restaurací v Praze a témûfi v echny restaurace vy í cenové skupiny. Naopak ve venkovsk ch pivnicích, kam se chodí pfiedev ím na pivo, bude podle slov Pavla Hlinky zfiejmû je tû dlouho pfievaïovat kufiácké prostfiedí. Studie VŠE: Kouřit v restauracích, nebo přestat? Studii provedli studenti kurzu Organizace a fiízení stravovacích a ubytovacích zafiízení pod vedením Ing. Leny Mlejnkové z Katedry cestovního ruchu praïské Vysoké koly ekonomické. Studenti oslovili témûfi 300 respondentû ve vûku let z celé âeské republiky. Aby dostaly prostor obû názorové skupiny, bylo ve zkoumaném vzorku zámûrnû zahrnuto vy - í procento kufiákû, neï je bûïnû v populaci zastoupeno. Celkem odpovídalo 49 % kufiákû a 51 % nekufiákû. Názory byly zajímavé a nûkdy pfiinesla anketa i pfiekvapivé v sledky zejména v názorech samotn ch kufiákû. Vybrané grafy podávají pfiehled o struktufie názorû dotazovan ch v klíãov ch otázkách ankety.,, Spokojení kuřáci i nekuřáci Ke kompromisu nekonfliktního souïití kufiákû a nekufiákû napfiíklad na pracovi tích, chodbách, hotelov ch halách slouïí kufiácké 2. JAK BYSTE E IL KOU ENÍ V POHOSTINSK CH ZA ÍZENÍCH VY SÁM? 17 % 10 % 18 % 3. JAK BUDE PODLE VÁS VLIV ZÁKAZU KOU ENÍ NA NÁV TùVNOST? 129 dotázan ch samostatné místnosti ãasové omezení po dobu obûdû a veãefií absolutní zákaz koufiení v ude kufiáci i nekufiáci, podmínka klimatizace zákaz pouze tam, kde se podává jídlo vyãlenûní restaurací pouze pro kufiáky doãasn pokles poãtu hostû poãet se nezmûní stál pokles poãtu hostû 44 % dotázan ch se domnívá, Ïe pokles náv tûvnosti po uplatnûní zákazu koufiení bude jen doãasn. Oba krajní názory mají témûfi stejnû stoupencû. Mezi kufiáky zastává názor doãasného poklesu 45 % osob, stál pokles oãekává 1/3 respondentû, coï je ponûkud vy í podíl neï v celém vzorku. Mnoho restauratérů se obává, že by zákazem kouření přišli o zákazníky 9 % 27 % 19 % kabiny, které mohou b t umístûny kdekoli tfieba uvnitfi kanceláfie. Kabina pracuje s 4vrstv m filtraãním systémem, kter odstraní nejen cigaretov koufi, ale i pachy a dal í neãistoty ze vzduchu ve vnitfiních prostorách. Kabiny jsou zkonstruovány z bezpeãnostních skel a vytváfiejí pfiíjemn prostor pro kufiáky, ktefií se v nich necítí odstrãeni. Dal í moïností, jak se vypofiádat s koufiem z cigaret, je vyuïití ãistiãky vzduchu. Systém ãi tûní funguje na bázi nabíjení mikroãástice v elektrostatickém filtru a následném ukotvení ãástic ve filtru. Systém obsahuje i uhlíkov filtr absorbující nepfiíjemné pachy, fiíká Ing. Ale Kubica z Euromate. âistiãky vzduchu s elektrostatick m filtrem jsou urãené do restaurací, hotelû, kaváren, kufiáren a jin ch prostor, kde chceme odstranit tabákov koufi.

16 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 16 GASTRO & HOTEL I TÉMA 16 Většina nekuřáků, kteří tvoří v běžné populaci 70 %, se vyslovila pro absolutní zákaz kouření v restauracích, říká Ing. Lena Mlejnková z Katedry cestovního ruchu, VŠE Praha Vypl vá z va eho v zkumu, Ïe by kufiáci, v pfiípadû absolutního zákazu koufiení v restauracích, pfiestali do restaurace chodit? Ukázalo se, Ïe naprostá vût ina kufiákû by v podstatû své spotfiební chování nezmûnila. Chodili by do restaurace i nadále. Pfies 40 % odpovûdûlo, Ïe by to jejich náv tûvu restaurace neovlivnilo. Jaké momenty ve studii povaïujete za zajímavé? Ptali jsme se respondentû na to, kdo by mûl podle nich rozhodovat o koufiení ãi nekoufiení v restauracích. Nabízeli jsme jim nûkolik moïností. Kufiáci se vyslovili pro to, Ïe by mûl rozhodovat majitel provozovny. Nekufiáci si mysleli, Ïe by mûl rozhodovat zákon a mûl by to fie it celoplo nû. V otázce, jak by mûlo b t fie eno koufiení a nekoufiení v restauracích, se shodnû obû skupiny vyslovily, Ïe nejvíce úãelné by bylo, kdyby byly stavebnû oddûlené prostory pro kufiáky a nekufiáky. Vznik pouze kufiáck ch restaurací si pfiálo jen 11 % kufiákû. Co si myslíte o schválené novele protikufiáckého zákona? Souãasné znûní antikufiáckého zákona v na í republice je pomûrnû velmi liberální a odpovûdnost za finální stav pfiesouvá ponûkud alibisticky na podnikatele. Ve srovnání s pfiedchozím znûním právní úpravy, je v ak kladn m posunem, Ïe prostory pro nekufiáky musí b t stavebnû oddûleny. Praxe ukáïe, jak se budou stanovená opatfiení dodrïovat a kolik vzduchu bez koufie nám provozovatelé pohostinsk ch zafiízení dopfiejí. Kouření v zahraničí 1. Je ve va ich restauracích a barech zakázáno koufiení cigaret a doutníkû? 2. Co si myslíte o úplném zákazu koufiení v restauracích? Liba Tomas, Kalifornie, Los Angeles 1. Celoplošný zákaz kouření ve Spojených státech Kongres ještě zákonem neschválil. Každý stát v USA si proto zákaz či omezení kouření reguluje sám. Faktem je, že od října 2009 zhruba 71 % Američanů žije ve státě nebo místě, kde je kouření buď naprosto zakázané, nebo alespoň omezené, a to v restauracích, veřejných budovách, barech, ale i v jejich okolí třeba ve venkovních restauracích. Některá města jako například Atlanta, Fort Worth, Indianapolis, Jacksonville, Memphis, Miami, Las Vegas, Nashville, Oklahoma City, Philadelphia, Pittsburg, San Antonio, Tampa, Tulsa, Virginia Beach a Wisconsin nemají v kouření žádná omezení. V Kalifornii se nesmí od kouřit ve všech uzavřených budovách včetně podniků, restaurací a barů (v barech platí zákaz od ). V Los Angeles se nesmí kouřit ani v parcích a v Beverly Hills ani v zahradních restauracích. Doutníky jsou stále v oblibě, ale kouření je povoleno jenom v obchodech, kde většinu produktů (75 %) tvoří tabákové výrobky. 2. Já osobně nekouřím a kouř z cigaret mi vadí. Jsem ráda, že se kouření hodně omezuje. Kdyby se zakázalo kouření všude, velmi bych to uvítala. Martin Dusl, Kanada, Montreal 1. Každá provincie si řídí zákazy či povolení podle svého, ale co se týče kouření, je to v podstatě všude stejné zákaz kouření v restauracích, barech, veřejných budovách a od minulého roku i na zahrádkách a terasách u restaurací a barů. Dost smutný je pohled na kuřáky s cigaretou před hospodou či barem v -25 C, jak se třesou zimou a oddávají se své neřesti. Kuřáci doutníků jsou na tom lépe máme tady několik tzv. Cigar lounge, kde se kouří doutníky a pije porto. 2. Jsem polepšený kuřák a můj pohled na tento problém je samozřejmě subjektivní. Mně osobně kouření nevadí ani doma, pokud si někdo zapálí. V restauracích, kde se servíruje jídlo, jsem samozřejmě zákaz přivítal. V hospodách, kde se točí pivo a vrcholem kulinářského umění je tlačenka s cibulí nebo utopenec, by mi kouření nevadilo. Je to prostě hospoda. V barech by mělo být kouření dovolené na 100 %, samozřejmostí by ale měla být klimatizace a kvalitní větrání. Petra âiháková, Irsko, Letterkenny 1. Ano, už několik let. Ale myslím si, že to kuřákům nijak zvlášť nevadí, protože každý pub nebo bar má venku smoking area a někdy je tam lepší zábava než uvnitř. 2. Naprosto souhlasím. Je to pohoda, když člověk přijde domů po večeru stráveném v restauraci a není prosycený cigaretovým kouřem.

17 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 17 TÉMA I GASTRO & HOTEL 17 Zásadní je, aby spotřebitel věděl, jaká služba se mu nabízí, říká RNDr. Karla Říhová, vedoucí odboru hygieny práce z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje V souvislosti se svojí dfiívûj í funkcí fieditelky odboru Strategie a fiízení ochrany a podpory vefiejného zdraví na Ministerstvu zdravotnictví âr byla RNDr. Karla íhová ãlenkou pracovní skupiny pro pfiípravu návrhu novely zákona ã. 379/2005 Sb., o opatfieních k ochranû pfied kodami pûsoben mi tabákov mi v robky, alkoholem a jin mi návykov mi látkami, vytvofiené na pokyn tehdej ího ministra zdravotnictví Tomá e Julínka. Co pfiedcházelo schválení protikufiáckého zákona a o kter ch bodech se nejvíce diskutovalo? Protikufiáck zákon se zdá nekufiákûm pfiíli mûkk. Byly debaty, které pfiedcházely jeho schválení, boufilivé? Pfiedev ím nejde o Ïádn protikufiáck zákon, kter by byl primárnû namífien proti kufiákûm, ale má za cíl chránit ty ostatní, ktefií nekoufií, zejména dûti a mladistvé. Debaty v této pracovní skupinû, kde byli nûktefií poslanci zdravotního v boru Poslanecké snûmovny Parlamentu âr, zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva kolství i provozovatelû stravovacích zafiízení a dal í kolegové, byly vûcné, i kdyï moïná nûkdy hodnû dûrazné. Hledali jsme konsenzus, to, co v ichni uznávají chceme chránit dûti a nekufiáky, a to kontrolovateln m zpûsobem. Nemá smysl zakazovat nebo nafiizovat nûco, co nemohu zkontrolovat. restaurace musí b t viditelnû oznaãeny grafickou znaãkou koufiení zakázáno nebo koufiení povoleno, pfiípadnû stavebnû oddûlené prostory pro kufiáky a nekufiáky. Potû ilo mû, Ïe toto ustanovení v zákonû je, i kdyï nab vá úãinnosti aï od 1. ãervence Vy osobnû jste s takto schválen m zákonem spokojená? Ano. Musím fiíct, Ïe fiada omezení, pokud se budou dodrïovat, povede k men í expozici lidí tabákovému koufii pokud mluvíme jen o koufiení. A to my, ktefií chráníme lidské zdraví, musíme uvítat. DÛleÏité je, aby tento zákon v ichni zúãastnûní pfiijali a chovali se podle nûj a také, aby fungovala úãinná kontrola. Za hygieniky mohu fiíct, Ïe sice umíme ukládat pokuty, ale vítáme i ochotu napfiíklad Asociace hotelû a restaurací âeské republiky spolupracovat tfieba na tvorbû Portálu zdraví, kde chceme zvefiejàovat informace dûleïité pro zdraví spotfiebitele. Na portálu by mûly b t informace o tom, která restaurace je kufiácká nebo nekufiácká. AÈ si obãan spotfiebitel vybere. Oãekáváte, Ïe v této podobû zákon naplní pûvodní zámûr? Ano, zákon není rozsáhl. Jsou zde jasné definice pojmû, je zde jasnû patrn jeho cíl a kaïd, kdo si ho pfieãte, pochopí, jak má situace v jeho intencích vypadat. Musím fiíct, Ïe zákon je lidsky pochopiteln, takïe by mohl fungovat. Které body vyvolaly nejostfiej í diskusi? Dlouhá diskuse byla o omezení dostupnosti cigaret, alkoholu i dal ích návykov ch látek dûtem (omezení a zákazy prodeje). Je varovné, Ïe procento kufiákû v dûtském vûku stoupá, to ale souvisí s mnoha dal ími faktory, nejen s dostupností cigaret. Koufiení na vefiejnosti upfiesnûní míst, kde se nikdy koufiit nesmí, byla dal í dlouho diskutovaná otázka. Existuje jistû fiada míst, kde se tento zákaz poru uje, a je dobré, aby obãan vûdûl, jak a kde má b t chránûn podle tohoto zákona. Dal í silné téma moïná nejvíce diskutované bylo koufiení nebo nekoufiení v prostorách stravovacích sluïeb, pfiedev ím v hospodách, barech, restauracích Názory se li ily od úplného zákazu aï po úplnou svobodu. Zásadní je, aby spotfiebitel vûdûl, jaká sluïba je mu nabízena a mohl se rozhodnout, zda na ni pfii-- stoupí tudíï první v znamn konsenzus byl, Ïe situace uvnitfi hospody musí b t ãitelná na první pohled ãili hospody, bary, INZERCE

18 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 18 GASTRO & HOTEL I TÉMA 18 Anketa 1. Máte ve va í restauraci oddûlen prostor pro nekufiáky? 2. Jak vám v udrïení ãistého vzduchu pomáhá ãistiãka? Zlep ila se kvalita vzduchu? 3. UvaÏujete o tom, Ïe by va e restaurace byla nekufiácká? Marek Berdych, Café 89, Praha Aby mohly přijít i rodiny s dětmi, říká Martina Štercová, provozní vedoucí, Bowling Zbraslav Z kufiácké restaurace je od ledna nekufiácká. Zajímalo nás, co v echno zru ení koufiení ovlivnilo. Od leto ního ledna se z va í dosud kufiácké restaurace stala nekufiácká. Proã? Na e restaurace je vedena v domácím prostfiedí. Aby se host cítil jako doma, nemûïe po pfiíchodu do restaurace cítit koufi. Navíc aktuálnû je populární b t nekufiák. Dal ím dûvodem pro tuto zmûnu bylo umoïnit náv tûvu i rodinám s dûtmi. Zaznamenali jste v souvislosti se zákazem koufiení odliv hostû a pokles trïeb? Nekufiácké prostfiedí na i restauraci finanãnû nepotápí. Získáváme nové zákazníky a stál m hostûm toto prostfiedí vyhovuje daleko více. Setkala jsem se ov em i s nûkter mi jedinci, ktefií si pfiímo vynucovali popelník, ale díky na emu ikovnému personálu se situace vyfie ila pozitivnû. Hosté dnes uï nic nenamítají. Myslíte si, Ïe obava restauratérû, Ïe se zákazem koufiení ve svém podniku pfiijdou o hosty, je namístû? KaÏd restauratér má svûj názor, od kterého se podnik dále vyvíjí. Obava ze ztráty zákazníkû z dûvodu, Ïe restauraci zmûníme na nekufiáckou, pro mû namístû není. ZáleÏí ov em také na typu restaurace zda je závislá na poledních menu, ãi jen na minutkové kuchyni. Zpravidla se tato rozhodnutí fiídí klientelou. Pro prûzkum dobfie poslouïí dotazníky s jednoznaãn mi otázkami ohlednû daného problému, které host anonymnû a jednodu e vyplní. Je podle vás pro hosty nekufiáky dostateãné fie ení oddûlení prostoru pro kufiáky a nekufiáky? Oddûlení kufiáckého koutku mi pfiijde bezúãelné. V imla jsem si, Ïe v poslední dobû jsou kufiácká místa dost odli ná od nekufiáck ch a na hosta kufiáka pûsobí negativnû. Zásadní je, dle mého názoru, sjednotit obû tato prostfiedí tak, aby se v ichni zákazníci cítili pohodlnû a touto problematikou se v raznû nezab vali. Byla byste pro plo n zákaz koufiení v restauracích? Jsem pro plo n zákaz koufiení v restauracích, kter by rozfie il ve keré spory mezi kufiáky a nekufiáky. Jen by mne mrzelo, Ïe kufiák jako host by nemûl právo volby. Pokud nûkomu cigarety chutnají, proã bychom mu je zakazovali v místû, kde dobrá káva s cigaretou je pro mnoho lidí, které znám, neodmyslitelnou denní kombinací. Text: Michaela ulcová Foto: Archiv 1. Nemáme, jsme malá kavárna a není to technicky možné. 2. Musím říct, že velmi výrazně. Nekuřáci si na zakouřené prostředí stěžují podstatně méně než před instalací čističky vzduchu. 3. Neuvažuji, a to ze dvou důvodů. Za prvé, hostů, co kouří, je podstatně víc, a za druhé, kouřím sám. Iveta vehlová, jednatelka spoleãnosti, restaurace Gól Klub, Praha 1. Ano. Přesto, že v naší restauraci převažují kuřáci, svůj prostor mají i nekuřáci, a to v zadní části restaurace. 2. My nemáme přímo čističku vzduchu, ale klimatizaci a vzduchotechniku. O investici do nové čističky zatím neuvažujeme, i když jsem o ní slyšela hodně pozitivních informací. 3. Neuvažuji. Jsme restaurace, kam chodí většinou kuřáci, kteří si svůj oběd, večeři nebo kávu nedovedou bez cigarety představit. Myslím si, že zákaz kouření by byl pro naše stálé hosty trest. A my bychom o ně postupně přišli.

19 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 19 ANKETA I GASTRO & HOTEL 19 cz & sk ANKETA HOTELIÉRŮ AK JE VÁ NÁZOR NA FAJâENIE V RE TAURAâN CH PREVÁDZKACH A AKO RIE ITE PRIESTOR PRE NEFAJâIAROV? (Na Slovensku sa prijal zákon s úãinnosèou od , podºa ktorého musia byè v stravovacích zariadeniach priestory pre fajãiarov a nefajãiarov stavebne oddelené, pokiaº by sa re taurácia celá nestala nefajãiarskou.) JAK MÁTE NÁZOR NA ZÁKAZY KOU ENÍ V RESTAURACÍCH A JAK E ÍTE PROSTOR PRO NEKU ÁKY VE VA Í PROVOZOVNù? Bc. Martin tolka, fieditel hotelu Gomel, âeské Budûjovice Dokázal bych si představit určitý mezistupeň, který by na přechodnou dobu zavedl zákaz kouření v restauracích v době podávání obědů a večeří. Následně, například ve lhůtě dvou let, by byl zaveden úplný zákaz kouření v restauracích. V ČR zatím není dostatečný společenský tlak na prohibici kouření v gastronomických zařízeních nebo veřejných prostorách, proto nepočítám se zavedením striktního zákazu v nejbližší době. V současnosti řešíme kouření v našich restauracích oddělenými úseky, ve kterých jsou umístěny stoly pro nekuřáky. Překvapivě ale existuje stále více hostů, kteří kouří nebo kouření akceptují. Mgr. Zuzana Vajdíková, fieditelka Business hotelu Alley, Olomouc Restaurace v Business hotelu Alley v Olomouci je nekuřácká. Toto rozhodnutí managementu padlo ještě před podpisem novely protikuřáckého zákona vloni v srpnu prezidentem V. Klausem. Nijak tohoto nelituji, na návštěvnost hostů to nemá žádný vliv a akceptují jej. Ti, co chtějí kouřit, mohou, ale u baru, kde je místo pro kuřáky vyčleněné. Jsem ráda, že nyní je na majiteli, jak se rozhodne, zda jeho restaurace bude kuřácká či nikoliv. Interiér naší restaurace je stylový, gastronomie zážitková, proto si také myslím, že kouř sem nepatří. Míst, kde si mohou kuřáci volně zapálit, ubývá. A takto je to dobře. Pavol Benãík, majiteº re tauraãnej siete Progastro, Bratislava Za reštaurácie v Starom Meste by som si všeobecne trúfol povedať, že nebadám žiadnu zmenu. Málokto si totiž mohol dovoliť vybudovať oddelený priestor tak, ako by to vyhovovalo zákonu; vzhľadom na architektonicko-stavbárske limity pamiatkovej zóny. Takže reštaurácie sa stali oficiálne nefajčiarskymi a hostia sa tomu prispôsobili; nerobí im to žiadne problémy. Ak chcú, odchádzajú fajčiť von. V baroch a kaviarňach je situácia iná, keďže tam sa nepodáva jedlo a fajčiť sa smie. Očakávam ale, že aj tu príde k zmenám v duchu svetového trendu nefajčiť. Za najväčšiu chybu alebo medzeru zákona považujem to, že v obchodných centrách sa zákon nedodržiava. Ing. Zuzana edivá, viceprezidentka Zväzu hotelov a re taurácií SR Vždy sme podporovali celosvetový trend, smerujúci k obmedzeniu fajčenia a ochrane nefajčiarov. Preto sme sa ako veľká profesná inštitúcia priklonili k zákonu, ktorý by fajčenie v reštauráciách, baroch i ubytovacích priestoroch celkom zakázal. Chránime tým hosťa i zamestnanca, ale aj interiér každý manažér dobre pozná nepríjemne zadymené záclony, prepálené čalúnenie, špinu... Žiaľ, zákonodarcovia si to netrúfli a volili radšej polovičaté, nedokonalé riešenie ale vďaka aspoň za to. Hoci Európska únia zatiaľ v tomto smere neprijala jednotný dokument, neustále pribúdajú krajiny, ktoré k nemu pristúpili. A to napriek tomu, že skúsenosti hovoria o počiatočných negatívnych ekonomických dôsledkoch. Slovenskí prevádzkovatelia sa báli, že na ekonomicky slabšom Slovensku to môže byť ešte horšie. Nestalo sa tak aj vďaka tomu, že hosť je už dnes sčítanejší než zákonodarcovia. Veľa cestuje a v zahraničí si navykol, že sa v zariadeniach nefajčí veď v cigaretomilnom Taliansku a Francúzsku, ale aj Anglicku, Írsku či Nemecku, USA a Kanade, je nefajčenie v baroch, reštauráciách a hoteloch normálne. No, a konzervatívne Rakúsko tiež tomuto trendu podľahne. Vladimír Novák, Executive Manager, Ramada Grand Hotel Symphony, Praha Osobně vyhledávám nekuřácké části restaurací. Přesto si myslím, že každý provozovatel má možnost volby, zda vyjde vstříc kuřákům či nekuřákům. V hotelu Ramada je celá restaurace během snídaní nekuřácká a pro odpolední a večerní provoz máme vyhrazený kuřácký kout. Pokoje jsou z 50 % nekuřácké, a uvažujeme o jejich dalším rozšíření. Ing. Miroslav Kratka, riaditeº Horského hotela Remata, Ráztoãno Keďže nám chýbala kaviareň, počítali sme s jej dobudovaním. Preto sme ani nemali problém s priestormi pre fajčiarov jednoducho sme túto novú miestnosť spravili ako fajčiarsku. Ale predsa len nám pomohlo, že sme sa do tejto investície pustili až po zverejnení zákona. S odstupom času možem povedať, že hostia sa správajú veľmi tolerantne a nemáme s rešpektovaním vyhradených priestorov pre fajčenie žiaden problém. Berú to ako samozrejmosť a rešpektujú práva nefajčiarov. Na druhej strane sa ale nedá nevidieť, že aj my sme sa snažili zabezpečiť všetko, aby obe skupiny hostí našli u nás svoj priestor a pohodlie, a aby si tak mohli vychutnať pobyt v našom zariadení (aj tí s neresťou v ruke).

20 01-29_gh0210:Sestava :18 Stránka 20 GASTRO & HOTEL I INTERVIEW 20 Jak se daří hotelům a restauracím na Slovensku? Každé podnikání se pohybuje po sinusoidě, říká Ing. Soňa Hudecová-Podhorná, novinářka zabývající se oblastí gastronomie a hotelnictví, mediální manažerka Svazu hotelů a restaurací SR a členka týmu nejstaršího a nejprestižnějšího slovenského systému hodnocení Trend Top Restaurace a Hotely. Jak se dafií slovensk m hotelûm a restauracím vyrovnat se se souãasnou nepfiíznivou situací v segmentu hotelnictví? Poznáte to, tatistika je nepresn súhrn presn ch ãísel preto si veºmi neváïim závery, ktoré vypl vajú zo spoloãnej, v eobecnej tatistiky. Stretnem hoteliera a narieka, Ïe sa mu nedarí Vzápätí sa porozprávam s ìal ím, ão klope pod stôl a te í sa zo získanej klientely. Jedni by chceli trajkovaè, druhí uchopia za paãesy kaïdú príleïitosè. Îije kaïd z nich na inej planéte? E te som nevidela hoteliera, ktor skutoãne systematicky a kaïdodenne vyuïíva v etky moïnosti na získanie hostí a nemal by napokon úspech. Samozrejme, závisí to aj od toho, aké má oãakávania a ão za úspech povaïuje. MoÏno by mala existovaè nejaká success agency, ktorá by to vedela zhodnotiè zvonku: Je objektívne nepriaznivá situácia, tak ako ste sa s Àou vyrovnali? KaÏdé podnikanie sa h be po sínusoide. Hotely boli doteraz zvyknuté iba na vrchol, pád si nevedeli ani predstaviè. Hovorí sa o ich zatváraní, no e te som veºa tak ch nezaregistrovala. Menia sa, upravujú sluïby i pracovn ãas zamestnancov, hºadajú úspory v nákladoch, dávajú re taurácie do prenájmu alebo sa uspokoja s garni kategóriou ale to je v kaïdom podnikaní normálne. Jaké faktory nejvíce ovlivnily pokles hotelov ch trïeb na Slovensku? Nebudem spomínaè známe veci, Ïe cel svet postihlo etrenie vo v davkoch firemn ch i súkromn ch. Menej sa cestuje (predov etk m sluïobne), menej sa utráca za nad tandardné sluïby, menej sa plesá a veãierkuje Na Slovensku v ak máme e te ìal ie handicapy vysoká DPH a odvody, ktoré v odvetví s podstatn m podielom Ïivej práce (a teda mzdov ch nákladov) neumoïàujú pouïiè viac investícií do rozvoja nie do zní- Ïenia cien jedál a ubytovania, ktor m sa ohá- Àa politicko-spoloãensk populizmus. Druh spoãíva v tom, Ïe Slovensko naozaj aj z objektívnych dôvodov patrí medzi najmen ie a najmenej poznané kvarky zeme. Lobizmus na medzinárodn ch frontoch to neovládame a nevyuïívame. A nevieme spolupracovaè v regiónoch, aby vznikol zaujímav produkt cestovného ruchu. Hotely uï u nás alternujú v etko moïné sú turistick mi informaãn mi kanceláriami, kúpeºmi (wellness sluïby a pobyty ponúka pomaly uï aj tá najposlednej ia horská chata), sprostredkovateºmi, dovozcami turistov, prepravcami... dokonca sa uï museli vloïiè aj do r chlej- ieho vybavovania víz pre cudzincov. Kudy vede cesta nahoru z nynûj í krize? Jak mi zpûsoby mohou hoteliéfii a restauratéfii pfiilákat do sv ch podnikû více hostû? Ponúknite najlep iu sluïbu a hosè príde tak to vraví jeden z manaïérov úspe nej bratislavskej re tauraãnej siete. Odlí iè sa, ponúknuè to, ão hosè chce, byè svojsk... znie to ako ãasto omieºaná fráza, ale v kaïdodennej prevádzke sa ºahko de ifruje a rozmení na drobné. Skúsení hotelieri hovoria o hardware a software. V tom prvom sa nemáme za ão hanbiè ani pri porovnávaní s turistick mi veºmocami prvotriedny dizajn, najmodernej ia konferenãná technika, ponuka a la carte po cel deà, wellness sluïby také ako v drah ch kúpeºoch ale software kríva. Málo úsmevov, málo radosti z klienta, málo diplomacie. Îiaº, nielen praotec âech, ale ani pramatka Slovenka sa nezastavili pri mori... V prímorsk ch krajinách sa pri dovolenkov ch radostiach toho hotelom veºa odpustí a hostí tam budú maè vïdy dosè aj pri nekvalite, akú si v strednej Európe nemôïeme dovoliè. Je cesta sniïování cen za ubytování fie ením? Cesta zniïovania ceny je v letom do pekla vravia niektorí hotelieri. Ako môïeme nezni- ÏovaÈ, keì si hosè dnes ceny porovnáva; pôjde skrátka o ulicu ìalej oponujú iní. Urãite to závisí od toho, aká bola pôvodná úroveà cien. âi nad a myslím t m nad reálnu úïitkovú hodnotu hotelov ch sluïieb pre hosèa alebo triezvo pri zemi, odkiaº sa dá naozaj fáraè uï iba do pekla... Bratislavské hotely sa netaja t m, Ïe dopyt im umoïnil vyniesè ceny aï do oblakov ubytovanie tu bolo drah ie neï vo Viedni. Je jasné, Ïe ho museli zlacnieè. Reálne nech sú ale aj oãakávania majiteºov. Pokiaº si v ãase boomu mohli dovoliè vzniesè poïiadavku, napríklad, na niekoºkomiliónov zisk hotela a hostia sa na to zloïili, teraz to uï nejde. UÈahovanie opaskov sa t ka kaïdého. MÛÏe slovenské hotelnictví a gastronomické sluïby z krize nûco získat? Triezvej í pohºad na trh. Dnes vidíme, Ïe mnohé hotely vyrástli tam, kde by to Ïiaden rozhºaden ekonóm a prognostik neodporu-

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard.

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. TISKOVÁ ZPRÁVA Praha,. května 2012 8 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. Každý nebo téměř každý den si zapálí pouhých 24

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 Cíl projektu Den českého piva Je vytvoření tradice oslavy českého piva v předvečer svátku Sv. Václava. Z našich znalostí vyplývá, že pouze málo Čechů má ponětí, kdo je patronem

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ VÍCE, NEŽ ČEKÁTE ŠÉFKUCHAŘ Daniel Beneš Execu?ve Chef Nasbíral bohaté zkušenos? v restauraci Zlatá Praha ve známém hotelu Intercon?nental, získal ocenění Gourmet Challenge a několikrát se také stal mistrem

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

VIP denní turnaj, 12. 6. 2014, Golf Resort Karlštejn. Závěrečná zpráva. Golfový turnaj předních zástupců českého retailu a FMCG

VIP denní turnaj, 12. 6. 2014, Golf Resort Karlštejn. Závěrečná zpráva. Golfový turnaj předních zástupců českého retailu a FMCG Závěrečná zpráva Golfový turnaj předních zástupců českého retailu a FMCG 12. června 2014 Golf Resort Karlštejn 1. a 2. devítka 1 P a g e Obsah Základní údaje... 3 Účastníci... 3 Partneři... 4 Informace

Více

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza.

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza. Jménem pořadatelských agentur Pigs Production s r.o. a Motor AG s.r.o. vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

2009 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÁ SKUPINA DISTRIBUCE

2009 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÁ SKUPINA DISTRIBUCE alkoholické a nealkoholické nápoje / gastronomie / vybavení provozoven / cestování / životní styl CHARAKTERISTIKA Beverage & Gastro, dvouměsíčník se zaměřením na nápoje, gastronomii a vše, co k tomu patří,

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-29_gh0310:Sestava 1 31.5.2010 8:52 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 kvûten ãerven 2010 Redakce: Pfiístavní 24, 170 00 Praha 7 F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Martin Sobotka

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Statut. Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ. Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8.

Statut. Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ. Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8. Statut Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8. 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována firmou ORIONREAL, spol. s r.o., známky MORAVSKÁ BANKA VÍN,

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více